KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI ÉVES JELENTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE"

Átírás

1 KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, (Oldalak száma: 43) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató

2 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT ÉV KARTONPACK NYRT. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK ÉV KARTONPACK NYRT ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS KARTONPACK NYRT ÉVI KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KARTONPACK NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉS 2

3 3

4 FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT a éves jelentésre vonatkozóan Kijelentjük, hogy teljes felelısséget vállalunk arra, hogy a nyilvánosságra hozott évi éves jelentés: - a tényleges helyzet megállapításához szükséges bizonylatokat, adatokat, információkat teljes körően tartalmazza és - a vonatkozó magyar jogszabályi elıírások szerint valós tartalommal került összeállításra. A éves jelentés nem hallgat el olyan tényt, amely a Kartonpack Nyrt. helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bír. A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság felelısséget vállal annak a bizonyított kárnak a megtérítéséért is, amely a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezetı tartalmával esetlegesen okozott. Debrecen, április 20. Tóth Gábor Kartonpack Dobozipari Nyrt. ügyvezetı igazgató 4

5 KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS CÉGADATOK ÉV Debrecen, (Oldalak száma: 3) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató 5

6 A Társaság cégneve: KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövid neve: Kartonpack Nyrt. A Társaság átalakulásának idıpontja: A Részvénytársaság az évi XIII. tv. rendelkezései alapján átalakulással jött létre, mint a KARTONPACK Dobozipari Kisszövetkezet jogutódja. A részvénytársaság tevékenységét december hó 31. napján kezdte meg. A Társaság székhelye: 4030 Debrecen, Galamb u. 11. Alapszabály kelte: Az eredeti Alapszabály december 20. napján kelt. Utolsó módosítás kelte november 22. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma és helye: Cg /140 szám, Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság, május 12. Alapításkori alaptıke: Ft Aktuális alaptıke/jegyzett tıke: Ft Részvények száma: db. Részvények névértéke: 200,-Ft. Részvények típusa: névre szóló. Részvényfajták: valamennyi részvény teljes egész osztalékra és szavazatra jogosító törzsrészvény Tevékenységi kör: Fı tevékenység: Egyéb tevékenység: Papír csomagolóeszköz gyártás Irodai papíráru gyártása Egyéb papír-, kartontermék gyártása Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai elıkészítı tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Fémfelület-kezelés Fémmegmunkálás Könnyőfém csomagolóeszköz gyártása Hulladék-nagykereskedelem Vegyes termékkörő nagykereskedelem Iparcikk jellegő bolti vegyes kiskereskedelem Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység A Társaság mőködése határozatlan idıre szól. 6

7 A Társaság a részvénykönyvét maga vezeti. Az auditor cég neve és címe: Dr. Kalász Imre (an.: Lendvai Etel) bejegyzett könyvvizsgáló és igazságügyi könyvszakértı, 4028 Debrecen, Kodály Z. u. 11. Jogtanácsos: Dr. Erdélyi Ildikó (an.: Szabó Piroska) 4251 Hajdúsámson, Radnóti M. u. 56. A Társaság hirdetményeinek közzétételi helyei: A BÉT honlapja ( PSZÁF közzétételi honlapja ( és a Kartonpack Nyrt. honlapja ( A Társaság vezetı állású személyeinek megnevezése és részvénytulajdonuk: Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon, (db) IT (Elnök) Kerék Csaba IT Dr. Maczinkó István IT Holbusz Ákos FB (Elnök) Kiszner István FB Mayer Zoltán FB SP Németh László Ákos Tóth Gábor ügyvezetı igazgató határozatlan A Társaság vezetı tisztségviselıinek körében a április 20-án megtartott közgyőlésen a meghozott határozatok alapján a következı változások történtek. 4/2009. (04.20.) sz. határozat A közgyőlés Kerék Csaba Imrét (a. n.: Tölgyesi Terézia, Budapest, Dísz tér 10. I/12. sz. alatti lakos) április 20. napjától április 20. napjáig terjedı idıszakra az igazgatóság elnökének megválasztotta. A közgyőlés Tóth Gábor (a. n.: Varga Etelka, 4026 Debrecen, Kar u. 38. sz. alatti lakos) cégvezetıi megbízását további 5 évvel április hó 30. napjától április hó 30. napjáig meghosszabbítja. 5/2009. (04.20.) sz. határozat A közgyőlés Dr. Kalász Imrét (an.: Lendvai Etel, 4028 Debrecen, Izsó M.u.4.sz. alatti lakos, kamarai tagsági száma: ), április 20. napjától április 20. napjáig terjedı idıszakra könyvvizsgálónak megválasztotta. 7

8 KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Debrecen, (Oldalak száma: 7) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató 8

9 MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése /2008 % e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) % 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) % 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek % 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott elıleg 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) % 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok % 12. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek % 13. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek % 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások % 16. Beruházásokra adott elılegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése % 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) % 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban % 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés % 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön % 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 26. különbözete 27. B. Forgóeszközök ( sor) % 28. I. KÉSZLETEK ( sorok) % 29. Anyagok % 30. Befejezetlen termelés és félkész termékek % 31. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 9

10 32. Késztermékek % 33. Áruk % 34. Készletekre adott elılegek 35. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) % Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból 36. (vevık) % 37. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben % 38. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 39. Váltókövetelések 40. Egyéb követelések % 41. Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési 42. különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. Egyéb részesedés 46. Saját részvények, saját üzletrészek 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 48. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) % 50. Pénztár, csekkek % 51. Bankbetétek % 52. C. Aktív idıbeli elhatárolások ( sorok) % 53. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása % 54. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása % 55. Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) % Debrecen, Tóth Gábor ügyvezetı igazgató 10

11 MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) A tétel megnevezése /2008 % e 57. D. Saját tıke ( sor) % 58. I. JEGYZETT TİKE % sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TİKE (-) 61. III. TİKETARTALÉK % 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK % 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( ) % 65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka % 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % 68. E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre 70. Céltartalék a várható költségekre 71. Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( sor) % 73. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) % 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. Átváltoztatható kötvények 80. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 83. szemben 84. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 11

12 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek % 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és sorok) % 87. Rövid lejáratú kölcsönök % sorból: az átváltoztatható kötvények 89. Rövid lejáratú hitelek 90. Vevıtıl kapott elılegek 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) % 92. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben % Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben % 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek % 96. Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési 97. különbözete 98. G. Passzív idıbeli elhatárolások ( sorok) % 99. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 100. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása % 101. Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) % Debrecen, Tóth Gábor ügyvezetı igazgató EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG-ELJÁRÁSSAL " A " VÁLTOZAT Tételszám A tétel megnevezése év év 2009/2008 % e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele % 02. Export értékesítés nettó árbevétele % I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) % 03. Saját elıállítású készletek állományváltozása

13 04. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek % III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség % 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke % 07. Egyéb szolgáltatások értéke % 08. Eladott áruk beszerzési értéke % 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) % 10. Bérköltség % 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések % 12. Bérjárulékok % V. Személyi jellegő ráfordítások ( ) % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % A. VII. sorból értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) % 13. Kapott osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek % 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott % 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei % VIII. 17. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi mőveletek bevételei ( ) % 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások % sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése % 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai % IX. 21. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi mőveletek ráfordításai ( ) % 13

14 B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) % SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY C. (+A+B) X. Rendkívüli bevételek % XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) % E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 22. részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F ) Debrecen, Tóth Gábor ügyvezetı igazgató 14

15 KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Debrecen, (Oldalak száma: 23) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató 15

16 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása: A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság december 20-án az évi XIII. tv. rendelkezései alapján átalakulással jött létre, mint a KARTONPACK Dobozipari Kisszövetkezet jogutódja. A társaság fı tevékenysége a papír csomagolóeszközök gyártása (nyomtatott kartondoboz, hullám- és mikrohullámlemez dobozok, kasírozott dobozok), könyvkötészeti tevékenység, különbözı mérető papír-alapanyagú kézi összeállítású tároló dobozok, irattartó tasakok készítése. A Kartonpack Nyrt. a Budapesti Értéktızsdén: A Budapesti Értéktızsde, a 45/1999. számú határozata alapján, a Kartonpack Dobozipari Nyrt. mint kibocsátó 200,- forint névértékő, ,- forint össznévértékő, névre szóló A sorozatú törzsrészvényét a Budapesti Értéktızsde C kategóriájába február 10. napjával bevezette és a Tızsdei Értékpapír Listára felvette. Az értékpapírok elsı tızsdei kereskedési napja: február 10. volt. A részvények tickerkódja: KPACK. A részvények névértéke 200,- Ft, kötésegysége 1, árlépésköze 5, az értékpapírok ISIN kódja: HU A Budapesti Értéktızsde Titkárságának vezetıje 77/2001. sz. határozatában a Kartonpack Dobozipari Nyrt. részvényeit április 1-i hatállyal a Budapesti Értéktızsde B kategóriájába sorolta december 20-i nappal a nyomdai úton elıállított Kartonpack Nyrt. névre szóló, 200,-Ft névértékő törzsrészvények (ISIN-azonosító HU ) átalakításra kerültek, dematerializált 200,-Ft névértékő törzsrészvénnyé (ISIN-azonosító: HU ) április 28-án a Kartonpack Rt. Közgyőlése 4/2006. ((04.28) határozatában az alapszabály I./1. pontját egyhangúlag a következık szerint módosítja: A társaság cégneve: KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság. A társaság rövidített cégneve: KARTONPACK Nyrt. 2. A Kartonpack Nyrt. értékpapírstruktúrája: A Társaság jegyzett tıkéje Ft Az értékpapír fajtája törzsrészvény Az értékpapír típusa névre szóló Elıállítás módja dematerializált Darabszáma Névértéke 200 Ft 16

17 Tızsdei értékpapír igen A bevezetés éve (tızsdei értékpapír esetén) december 20. Sorozat és sorszáma "A" sorozat Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása teljes egész osztalékra és szavazatra jogosító 3. Tulajdonosi összetétel: Tulajdonosi összetétel december 31-én az ismert adatok alapján Részvények névértéke Részvényesek Ft. % Ország Britton Capital & Consulting Kft ,904% Magyarország Britton Interinvest LLC ,580% USA Deutsche Balaton AG ,314% Németország Belföldi intézményi 400 0,001% Magyarország Belföldi magánszemély ,201% Magyarország Összesen ,00% évben Kartonpack Nyrt. részvény két alkalommal október 5-én egy db Ft/db, és október 16-án egy db Ft/db áron cserélt tulajdonost. Tulajdonosi összetétel december 31-én az ismert adatok alapján Részvények névértéke Részvényesek Ft. % Ország Britton Capital & Consulting Kft ,904% Magyarország Britton Interinvest LLC ,580% USA Deutsche Balaton AG ,314% Németország Belföldi intézményi 400 0,001% Magyarország Belföldi magánszemély ,199% Magyarország Ismeretlen ,002% Összesen ,00% A tulajdonosi összetétel a tulajdonosi kör összetétele szerint: Teljes alaptıke Tulajdonosi kör Idıszak elején Idıszak végén megnevezése % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi 61,91% 61,91% ,91% 61,91% Külföldi intézményi 37,89% 37,89% ,89% 37,89% Belföldi magánszem. 0,00% 0,00% 3 0,00% 0,00% 3 Külföldi magánszem

18 Munkavállalók, vezetı tisztségviselık 0,20% 0,20% ,20% 0,20% Saját tulajdon Államháztartás részét képezı tulajdonos Nemzetközi fejleszt. Intézmények Egyéb 0,00% 0,00% 11 0,00% 0,00% 11 Összesen 100,00% 100,00% ,00% 100,00% % 2 Tulajdoni hányad % 3 Szavazati arány Az évi éves beszámoló, illetve annak fıbb adatai, a következetesség (összehasonlíthatóság) elvének megfelelıen, az elızı évek beszámolóival egyezı szerkezetben készült el. A társaság évi nettó árbevétele eft, amely 15 %-kal, üzemi eredménye eft, amely 47 %-kal kevesebb mint a bázis idıszakban. A pénzügyi mőveletek vesztesége eft, rendkívüli eredménye pedig eft. Ennek következményeként az adózás elıtti eredmény eft veszteség. 4. A számviteli politika fı vonásai: A számviteli politika célja A számviteli politika célja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejőleg a vezetıi döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. Az üzleti év Az üzleti év idıtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A könyvvezetés módja Társaságunk a Számviteli Törvény elıírásainak megfelelıen a kettıs könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A költségelszámolás választott módszere A költségeket elsıdlegesen az 5. Költségnemek számlaosztály, másodlagosan pedig a 6. Költséghelyek, általános költségek és 7. Tevékenységek költségei számlaosztály számláin könyveljük. 18

19 A beszámoló formája Vállalkozásunk Éves beszámolót és üzleti jelentést készít. A mérleg és eredménykimutatás A mérleg A mérleg formája A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerő elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezıség ellenırzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be. A mérleg tagolása A mérleg, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az elızı évben nem szerepel. Az eredménykimutatás Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegő ráfordítások, személyi jellegő ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással) állapítjuk meg. Az eredménykimutatás formája összköltség eljárás esetén Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az un. lépcsızetes elrendezéssel. Az eredménykimutatás tagolása Az eredménykimutatás, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az elızı évben nem szerepel. A mérlegkészítés idıpontja A mérlegkészítés idıpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követı 3. hónap elsı napja, esetünkben az üzleti évet követı év március 1. napja Számviteli alapelvek A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az alábbi alapelveket kell érvényesíteni: 19

20 A vállalkozás folytatásának elve, a teljesség elve, a valódiság elve, a világosság elve, a következetesség elve, a folytonosság elve, az összemérés elve, az óvatosság elve, a bruttó elszámolás elve, az egyedi értékelés elve, az idıbeli elhatárolás elve, a tartalom elsıdlegessége a formával szemben elve, a lényegesség elve, a költség-haszon összevetésének elve. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékő jog, szellemi termék, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentı befektetés piaci értéke jelentısen eltér az adott eszköznek a könyv szerinti értékétıl, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözet az eszközök között "Értékhelyesbítés"-ként, a saját tıkén belül "Értékelési tartalék"-ként mutatjuk ki. A könyvekben az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi eszközönként elkülönítetten tartjuk nyilván. Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerőségét független könyvvizsgálóval felülvizsgáltatjuk. Minısítési ismérvek A vevınként, adósonként kisösszegő követelések értéke Kisösszegő követelés az, amely nem haladja meg az 50 eft-ot. A valutás, devizás követelések és kötelezettségek átértékelésébıl adódó jelentıs eredményhatás nagysága A valutás, devizás tételek mérlegfordulónapi értékelése során az összevont árfolyamkülönbözet akkor minısül jelentısnek, ha annak összege meghaladja a 300 eft-ot. Amortizációs politika A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékbıl kell kiindulni. Maradványérték nagysága Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének idıpontjában fellelhetı hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentıs, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentıs a maradványérték ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb mint 50 eft, akkor az 50 eft-ot nem éri el. Nem jelentıs akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétıl megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthetı, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthetı. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. 20

21 Alkalmazott leírási módszer Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történı rögzítést követıen a rendeltetésszerő használatbavételtıl, az üzembe helyezéstıl kell alkalmazni. Értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. Az 50 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy elıállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. A valuta- és devizatételek értékelése A valutát, a devizát az MNB által közzétett devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. Céltartalékok képzése Az adózás elıtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben - A várható kötelezettségekre - A nem realizált, de elhatárolt árfolyamveszteségekre (ha elhatárolás történt) Céltartalékképzés a jövıbeni költségekre Az adózás elıtti eredmény terhére, a jövıbeni költségekre nem képeztünk céltartalékot. 21

22 KÜLÖNÖS, SZAKMAI RÉSZ 5. A Tisztségviselık és tiszteletdíjaik, egyéb juttatásaik: Az igazgatóság és a felügyelı bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíjjak: Tisztségviselık Kifizetett tiszteletdíj összege, eft Igazgatóság (3 fı, 12 hónap 300 eft/fı/hó) Felügyelı bizottságság (3 fı, 12 hónap 150eFt/fı/hó) Összesen: Az Igazgatósági tagoknak és a Felügyelıbizottsági tagoknak e minıségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve évben. Név Tisztség Juttatás jogcíme Juttatás összege, módja tiszteletdíj Ft/hó Kerék Csaba Igazgatóság elnöke használat használat AUDI A6 3.0 TDI bérautó Lenovo 3000 G550G Notebook költségtérítés T. Mobile telefon és mobil internet csomag Dr. Maczinkó István Igazgatóság tagja tiszteletdíj Ft/hó Holbusz Ákos Igazgatóság tagja tiszteletdíj Ft/hó Kiszner István Felügyelı Bizottság elnöke tiszteletdíj Ft/hó Mayer Zoltán Felügyelı Bizottság tagja tiszteletdíj Ft/hó Németh László Ákos Felügyelı Bizottság tagja tiszteletdíj Ft/hó 22

23 6. Felvett hitelek, kapott támogatások: A Kartonpack Nyrt szeptember hónapban Ft kölcsönt vett fel a BR Immobilia Ingatlanforgalmazó Kft.-tıl (1137 Budapest, Újpest rakpart 1.) A kölcsön i összege Ft törzstıke és Ft elismert kamattartozás. A Kartonpack Nyrt év elsı negyedévében egy KBA RAPIDA 105U-5+A ALV CX típusú 5 színes ofszet nyomógépet vásárolt a KOENIG&BAUER AG-tıl (D Radebeul, Friedrich-List-Str ). A nyomógép megvásárlása zártvégő pénzügyi lízing konstrukcióban történt. A lízingbe adó a Deutsche Leasing Hungaria Zrt. (1001 Budapest, Fı utca 14). A finanszírozás devizaneme CHF. A hitelfinanszírozás teljes összege Ft, azaz kilencvenkilencmillió-négyszázhatvanhétezerkilencszáznyolcvanhat Ft. A lízing futamideje 5 év. A felvett hitelt i értéke Ft. A Kartonpack Nyrt év elsı negyedévében egy BOBST EXPERFOLD 80 A-2 Universal típusú hajtogató-ragasztó gépet (accubraille modullal kiegészítve) vásárolt a BOBST S.A.-tól (CH-1001 Lausanne). A hajtogató-ragasztó gép megvásárlása zártvégő pénzügyi lízing konstrukcióban történt. A lízingbe adó a Deutsche Leasing Hungaria Zrt. (1001 Budapest, Fı utca 14). A finanszírozás devizaneme EUR. A hitelfinanszírozás teljes összege Ft, azaz egyszáznyolcmilliónyolcszázkilencvenötezer-ötszáz Ft. A lízing futamideje 5 év. A felvett hitelt i értéke Ft. 23

24 7. Az Nyrt. pénzügyi helyzete: Az Nyrt. értékpapírjai és pénzeszközei én Megnevezés Érték, Ft Értékpapírok 0 Pénzeszközök Bankszámlák HVB Bank Zrt Elszámolási betétszámla Elszámolási betétszámla Deviza betétszámla Lekötött betét számla Lekötött devizabetét számla 0 Banco Popolare Zrt Elszámolási betétszámla Elszámolási betétszámla OTP Bank Nyrt Lakásépítési Alapszámla Házi Pénztár Készpénz Étkezési utalvány A Kartonpack Nyrt. pénzügyi helyzete a mérleg, és a mellékelt táblázat alapján stabil, amely biztosítéka a kötelezettségek pontos teljesítésének. 8. A foglalkoztatottak létszáma: Foglalkoztatottak létszáma január június december

25 Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége évben Átlagos éves statisztikai Megnevezés létszám, fı Bérköltség, eft Teljes munkaidıs A foglalkoztatottak száma üzleti évben négy fıvel csökkent. Az éves statisztikai létszámra gyakorolt hatása szintén négy fı/év. 9. Befektetett pénzügyi eszközök, részesedések és értékelésük december 31-én Megnevezés Tulajdoni hányad Érték, Ft Értékvesztés, Ft Összesen, Ft Press'o Rt 49% Novoprint Rt 51,18% Pannonplast Rt I-VEST 2005 Kft 100% Részesedések összesen A Kartonpack Nyrt. és a Novoprint Zrt. (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) közösen évben Press o Sales & Services Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-t (1124 Budapest, Lejtı út 17/A) alapított, amelyet a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg számú cégjegyzékszámmal november 11-én nyilvántartásba vett. A eft jegyzett tıkéjő cégben a Kartonpack Nyrt. részesedése eft azaz 49%. A részesedés értéke eft. A Kartonpack Nyrt. Igazgatósági határozatával összhangban nyomdaipari akvizíciót hajtott végre a üzleti években. Megvásárolta összesen eft-os áron a Novoprint Zrt. (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) részvényeit. A vétel eredményeként a Kartonpack Dobozipari Nyrt. tulajdonába került a Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Zártkörően Mőködı Részvénytársaságnak (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) az 93,18%-a. A Kartonpack Nyrt. számviteli politikájával összhangban év végén, az összesen eft-os áron nyilvántartott Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Zrt. (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) 93,18 %-os részvénycsomagját a cég piaci megítélésének, értékének megfelelıen eft-ra értékelve, eft-os értékhelyesbítést hajtott végre. A Kartonpack Dobozipari Nyrt. korábbi igazgatósági határozata alapján án értékesített a Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Zrt-ben (székhelye: 2510 Dorog, Esztergomi út 15. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszámon bejegyezve) fennálló tulajdonrészébıl, a törzstıke 42%-ának megfelelı részvénycsomagot i Kartonpack Nyrt. tulajdonában lévı 51,18%-os Novoprint részvénycsomag értéke a piaci viszonyoknak megfelelve eft ( eft szerzési érték és eft értékvesztés mellett). 25

26 A Kartonpack Nyrt. tulajdonában darab PannErgy Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5/b) részvény van Ft (beszerzési értéken nyilvántartva) értékben. A Kartonpack Nyrt. Igazgatósági döntésével összhangban április hónapban eft törzstıkével megalapította az I-VEST 2005 Kft.-t. A Kft december 31-i értéke eft, eft értékvesztés üzleti évben, eft értékvesztés pedig üzleti évben elszámolva hiteles könyvvizsgálói jelentés alapján. Egyéb tartósan adott kölcsön a dolgozók részére nyújtott lakásvásárlási és felújítási hitel, amelynek éven túli értéke eft. 10. A befektetett eszközök mérlegtételeinek értékcsökkenését az alábbi táblázatok mutatják: Bruttó érték, eft Megnevezés Növekedés Csökkenés Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok Mőszaki gépek berendezések Egyéb gépek berendezések Értékhelyesbítés (Ingatlanok) Beruházás Összesen: Értékcsökkenés, eft Megnevezés Halmozott Tárgyévi Nettó érték Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok Mőszaki gépek berendezések Egyéb gépek berendezések Értékhelyesbítés (Ingatlanok) Beruházás Összesen: ban összesen eft értékben történt beruházás vagy értéknövelı felújítás, amely teljes értékben üzembe lett helyezve évben. A függıben lévı beruházási, felújítási munkák i nyitó értéke eft, i záró értéke eft. 26

27 Az évben üzembe helyezett nagyobb értékő beruházások és felújítások Megnevezés Bruttó érték eft Üzembe helyezés napja Megjegyzés BOBST EXPERFOLD 80 A-2 Universal típusú hajtogatóragasztó gép Finanszírozás: zárt végő pénzügyi lízing Braille klisékészítı gép SWH 125 RLA rakatfordító GD VS 70 csavarkompresszor és levegı rendszer Tárgyi eszköz hosszú távú operatív lízingje A Kartonpack Nyrt decemberétıl bérbe vett egy technológiai folyamataiba illeszkedı BOBST Speria Foilmaster 102-E síkágyas fóliázó és kimetszıgépet. A gép rendszerbe állítása december 22-én történt. Az operatív lízing futamideje 60 hónap. Devizaneme CHF. A bérleti díj 30%- át azaz Ft a Kartonpack elıre átutalt a bérbeadó IKB Leasing Hungária Kft. (1027 Budapest, Kapás út 6-12.) részére. Ennek az elıre kifizetett összegnek évre esı bérleti költsége Ft volt. Az elıre kifizetett összeg mint költség aktív idıbeli elhatárolás i értéke Ft. 12. A részvénytársaság mőködésének rövid elemzése A részvénytársaság 2009-ben a piaci igények szőkülése mellett, piaci részesedését megtartva, változatlanul stabil vagyoni és pénzügyi feltételek mellett mőködött. Legnagyobb partnerei továbbra is a magyar gyógyszeripar, amely a értékesítésének nettó árbevételébıl több mint 80 %-ot adott. A saját tıke összege 11 %-kal csökkent. 13. A közösségen belüli értékesítés, export évben a közösségen belüli értékesítés árbevétele eft volt, ami 11 %-kal több a bázisévinél. 27

28 A közösségen belüli értékesítés országonkénti megoszlása évben Megnevezés Közösségen belüli értékesítés, eft Németország Ausztria Anglia Összesen Árbevétel kapcsolt vállalkozástól üzleti évben nem volt. 15. Értékvesztést, rendkívüli értékcsökkenést évben. A Kartonpack Nyrt. Igazgatósági határozatával összhangban nyomdaipari akvizíciót hajtott végre a üzleti években. Megvásárolta összesen eft-os áron a Novoprint Zrt. (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) részvényeit. A vétel eredményeként a Kartonpack Dobozipari Nyrt. tulajdonába került a Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Zártkörően Mőködı Részvénytársaságnak (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) az 93,18%-a. A Kartonpack Nyrt. számviteli politikájával összhangban év végén, az összesen eft-os áron nyilvántartott Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Zrt. (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) 93,18 %-os részvénycsomagját a cég piaci megítélésének, értékének megfelelıen eft-ra értékelve, eft-os értékhelyesbítést hajtott végre. A Kartonpack Dobozipari Nyrt. korábbi igazgatósági határozata alapján án értékesített a Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Zrt-ben (székhelye: 2510 Dorog, Esztergomi út 15. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszámon bejegyezve) fennálló tulajdonrészébıl, a törzstıke 42%-ának megfelelı részvénycsomagot. Az Nyrt. tulajdonában maradt Ft beszerzési érték és Ft értékhelyesbítés mellett piaci értékő részesedés év végén az Nyrt. Igazgatósága a tulajdonában maradt Novoprint részvénycsomag értékét a piaci viszonyoknak megfelelve a rendelkezésre álló Novoprint Zrt. értékelésnek megfelelıen eft-ra értékelve a eft szerzési érték mellett eft értékben értékvesztést határozott meg. A Kartonpack Nyrt. Igazgatósági döntésével összhangban április hónapban eft törzstıkével megalapította az I-VEST 2005 Kft.-t. A Kft december 31-i értéke eft, eft értékvesztés üzleti évben, eft értékvesztés pedig üzleti évben elszámolva hiteles könyvvizsgálói jelentés alapján. 16. Egyéb kötelezettség vállalása üzleti évben nem volt. 17. Minıségirányítási rendszer: A év óta, így évben is az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti Minıségirányítási rendszer mőködik. A rendszer ellenırzı auditját június én az SGS Hungária Kft. végezte, amelyen a Kartonpack Nyrt. kiválóan megfelelt. 28

29 A környezetvédelem: Az Nyrt.-nél a MSZ EN ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer mőködik. A rendszer sikeres ellenırzı auditját június én az SGS Hungária Kft. végezte. 18. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események nem történtek. 19. Kockázati tényezık Ha a Kartonpack Nyrt. kockázati tényezıirıl beszélünk, akkor a cég méreteit kell figyelembe vennünk, és alapvetıen ebbıl a szempontból kiindulva kell megvizsgálnunk a különféle piaci, gazdasági és mőszaki kockázati elemeket. Piaci kockázat Jelenlegi méreteket, forgalmat tekintve megállapítható, hogy egy jelentıs vevı megszerzése, vagy elvesztése figyelemre méltó változást okozhat pozitív, vagy negatív irányban. Ugyanilyen súlyú hatása lehet annak, ha valamelyik nagy vevı értékesítése számottevı mértékben szőkül, vagy bıvül. A Kartonpack Nyrt. közepes nagyságrendjébıl adódó kockázati lehetıségek bekövetkezésének valószínőségét csökkenti a cég méreteire visszavezethetı rugalmasság. Ez a kedvezı tulajdonság fontos szerepet kap a konkurenciával való versenyben. A második félévétıl a kialakult és évben is tartó világgazdasági válság lehetséges hatásaival a Kartonpack Nyrt. számol, annak következményeit és a rá adandó válaszokat folyamatosan elemzi és üzleti év tervezésénél figyelembe veszi. Mőszaki kockázat Mőszaki vonatkozásban is hasonló hatással szerepel a cég mérete. A években üzembe állított új KBA ofszet nyomógéppel és a BOBST EXPERFOLD 80 A-2 Universal hajtogatóragasztógéppel (accubraille azaz vakírás modullal kiegészítve) a technológia sor minden egyes elemében két-két berendezés biztosítja a zavartalan termelést, s így a mőszaki kockázat jelentısen csökkent. Ez természetesen a lehetıségek szempontjából feltétlenül pozitívan értékelendı, viszont a piacbıvítés oldaláról nézve a feladat megoldása, azaz a megfelelı munkaellátottság tartalmaz kockázati elemeket. A jelenlegi helyzetünkben az anyag- és energia ellátottság nem jelent különösebb gondot, az önálló mőszaki karbantartási háttér biztosított. Tulajdonosi kockázat Sajátos helyzetben van a Kartonpack Nyrt. hiszen legnagyobb tulajdonosai ellen büntetıjogi eljárás folyik én A Britton Interinvest LLC db részvényt vásárolt, amely 29,58 %-os részesedést jelent én A Britton Capital & Consulting Kft. PSZÁF engedéllyel, nyílt ajánlattétel után db részvényt vásárolt, amely 61,77 %-os részesedést jelent. Az eljárásból eredı bírósági és adminisztratív döntések befolyásolhatják a zavartalan mőködést. 29

30 Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezıségi mutatók Vagyoni helyzet alakulása Befektetett eszközök értéke 1. Befektetett eszközök aránya = Összes eszköz értéke MÉRLEG 01. A. Befektetett eszközök ( sor) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) A befektetett eszközök aránya 01./56. 0,60 0,57 Saját tıke 2. Tıkeerısség (Tıke ellátottság) = Mérlegfıösszeg (Összes forrás) MÉRLEG 57. D. Saját tıke ( sor) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Tıke ellátottság 57./102. 0,74 0,69 Saját tıke 3. Saját tıke aránya = Idegen tıke MÉRLEG 57. D. Saját tıke ( sor) Idegen tıke Saját tıke aránya 57./Idegen tıke. 2,81 2,27 30

31 Idegen tıke 4. Tıkefeszültség mutató = Saját tıke MÉRLEG Idegen tıke D. Saját tıke ( sor) Tıkefeszültség mutató Idegen tıke./57. 0,36 0,44 Összes kötelezettség 5. Eladósodottság = Saját tıke MÉRLEG 72. F. Kötelezettségek ( sor) D. Saját tıke ( sor) Eladósodottság 66./53. 0,31 0,38 Mőködı tıke 6. Befektetett eszközök fedezettsége = Befektetett eszközök MÉRLEG 57. D. Saját tıke ( sor) A. Befektetett eszközök ( sor) Befektetett eszközök fedezettsége 57./01. 1,22 1,22 31

32 Saját tıke 7. Saját tıke növekedése = Jegyzett tıke MÉRLEG 57. D. Saját tıke ( sor) I. JEGYZETT TİKE Saját tıke növekedése 57./58. 11,66 10,33 Pénzügyi helyzet alakulása Likvid pénzeszközök 8. Likviditási mutató I. = Rövid lejáratú kötelezettségek MÉRLEG 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és sorok) Likviditási mutató I. 49./86. 0,95 1,44 32

33 Pénzeszközök, követelések, értékpapírok 9.Likviditási gyorsráta (Likviditási mutató II.) = Rövid lejáratú kötelezettségek MÉRLEG 35. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és sorok) Likviditási mutató II. ( )/86. 1,64 2,15 Forgóeszközök 10. Likviditási mutató III. = Rövid lejáratú kötelezettségek MÉRLEG 27. B. Forgóeszközök ( sor) III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és sorok) Likviditási mutató III. 27./86. 2,20 2,71 Hatékonysági mutatók Nettó árbevétel 11. Élımunka hatékonysága I. = Létszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Éves létszám Élımunka hatékonysága I. eft/fı

34 Nettó árbevétel 12. Élımunka hatékonysága II. = Bérköltség "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Bérköltség Élımunka hatékonysága II I./10. 5,7 4,9 Nettó árbevétel 13. Eszközhatékonyság = Tárgyi eszközök átlaga "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) MÉRLEG 10. TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁTLAGA Eszközhatékonyság ER.I./T. ESZK. ÁTL(MÉRL.10.) 2,9 1,7 Nettó árbevétel 14. Készletek forgási sebessége = Átlagos készletérték "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele ( )

35 Átlagos készletérték Készletek forgási sebessége I/Átl. készl. 15,1 11,9 Jövedelmezıségi mutatók: Üzemi eredmény 15. Jövedelmezıség = Nettó árbevétel "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Jövedelmezıség A./I. 12,38% 9,24% Értékesítés költsége 16. Értékesítés költségszintje = Árbevétel "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) V. Személyi jellegő ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Értékesítés összes költsége (IV.-VII.) I. Értékesítés nettó árbevétele ( )

36 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek Árbevétel (I.+II.+III.) Értékesítés költségszintje ÉNyrt. Össz. Költ./Árbevétel 87,85% 90,82% Szokásos vállalkozási eredmény 17. Tıkearányos nyereség = Saját tıke "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) MÉRLEG 57. D. Saját tıke ( sor) Tıkearányos nyereség Ered.C./Mér.57. 8,3% -23,6% Adózott nyereség 18. Alaptıke jövedelmezısége = Jegyzett tıke "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) MÉRLEG 58. I. JEGYZETT TİKE Tıkearányos nyereség Ered.F./Mér ,8% -242,7% 36

37 CASH-FLOW kimutatás Tételszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás I. (Mőködési cash flow, sorok Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék-képzés és -felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés 0 0 Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás II. (Befektetési cash-flow sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék 0 0 Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszközváltozás III. (Fínanszírozási cash-flow, sorok) Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának 18. bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 20. törlesztése, megszüntetése, beváltása 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) 23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 27. kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása (+I.+II.+III. sorok)

38 KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVENYTÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Debrecen, (Oldalak száma: 6) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató 38

39 A Kartonpack Nyrt. éves beszámolójának értékelése: évben a mérleg szerinti eredmény eft veszteség volt. Az üzemi tevékenység eredménye eft, amely eft-tal kevesebb mint az elızı évben, a pénzügyi eredmény eft veszteség, a rendkívüli pedig eft. Az adózás elıtti eredmény eft veszteség. A társasági adót és a társas vállalkozások különadóját a veszteséges gazdálkodási év miatt nem fizet a vállalkozás. Az üzemi eredményt a belföldi értékesítés eft-os, 18,3 %-os csökkenése és az export (közösségen belüli értékesítés) eft-os, 11,1 %-os növekedése mellett, az anyagjellegő ráfordítások 19,5 %-os és a személyi jellegő ráfordítások 3,8 %-os csökkenésével érte el a Társaság. Az elsı számú megrendelıink körében a piaci részesedését a társaság megtartotta. Az Nyrt. a eft adózás elıtti veszteségét eft induló saját tıkével, átlagosan eft forgóeszköz-állomány és átlagosan eft értékő befektetett eszköz mőködtetésével érte el. A befektetett eszközök állománya eft-tal csökkent, míg a forgóeszközök állománya eft-tal nıtt év végén a cég az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket az ingatlanok kivételével nyilvántartás szerinti értéken mutatta ki, értékhelyesbítést az ingatlanok esetében könyvvizsgálóval hitelesített értékbecslés alapján még évben, eft értékben hajtott végre. Az eredménykimutatás elemzése: BEVÉTELEK: Eredménykimutatás összköltség-eljárással A változat Tételszám A tétel megnevezése év év Változás Változás % e f 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,3% 02. Export értékesítés nettó árbevétele ,1% I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) ,2% Aktivált saját teljesítmények értéke II. ( ) ,0% III. Egyéb bevételek ,4% Összesen:(I.+II.+III.) ,2% Pénzügyi mőveletek bevételei VIII. ( ) ,1% X. Rendkívüli bevételek ,8% Összesen:(I.+II.+III.+VIII.+X.) ,5% Összesen:(I.+III.+VIII.+X.) (Akt. saját telj. nélkül) ,9% 39

40 A cég összköltség A változat szerint készítette el az eredménykimutatását. A fı tevékenység összes bevétele eft. Ebbıl eft a belföldi értékesítés nettó árbevétele és eft az exportértékesítésé (közösségen belüli értékesítés). Tehát az értékesítés 86,3 %-a a belföldi értékesítésbıl származik. Az értékesítés nettó árbevétele 15,2 %-kal csökkent, ezen belül a belföldi értékesítés 18,3 %-kal csökkent, míg a közösségen belüli értékesítés 11,1 %-kal növekedett. Az egyéb bevételek összege eft. Ezen kívül a pénzügyi mőveletek bevétele eft, míg rendkívüli bevételek összege eft volt, amelybıl eft a Széchenyi Tervben elnyert eft-os támogatás évre esı összege. A saját teljesítmények aktivált értéke eft amely a saját termeléső készletek állományának változásából adódik, amely év végén eft, év végén eft volt. Az összes bevétel (az aktivált saját elıállítású készletek állományváltozása nélkül) eft, ez eft-tal azaz 14,9 %-kal kevesebb mint évben. A bevételszerkezet alakulása: fı tevékenységbıl 96,8 %, a pénzügyi mőveletekbıl 2,0 %, egyéb bevételekbıl 1,1 %, rendkívüli bevételbıl 0,1 % származott. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK: Eredménykimutatás összköltség-eljárással " A " változat Tételszám A tétel megnevezése év év Változás Változás % e f 05. Anyagköltség ,9% 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke ,5% 07. Egyéb szolgáltatások értéke ,5% 08. Eladott áruk beszerzési értéke ,1% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) ,5% 10. Bérköltség ,4% 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések ,3% 12. Bérjárulékok ,1% V. Személyi jellegő ráfordítások ( ) ,8% VI. Értékcsökkenési leírás ,7% VII. Egyéb ráfordítások ,1% IX. Fı tevékenység össz. ráfordítása (IV.+V.+VI.+VII.) ,4% Pénzügyi mőveletek ráfordításai ( ) ,0% XI. Rendkívüli ráfordítások

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2012.04.20 (Oldalak száma: 46) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2011. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012. Szervezet neve: PVSK Marketing Kft. Székhelye: 7622 Pécs, Verseny u. 11. Alakulási időpont: 1996. 02. 05. Adószám: 11019363-2-02 Cégjegyzék száma: Cg.02.09-063269 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e BraiNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "B" változat Mérleg fordulónapja: 2013. december 31. tételszám Források Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG)

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A 3.000.000.000 FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŐ

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY 212. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen van feltüntetve) NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

A RÁBA Rt. 1995. évtől anyavállalati minőségben összevont (konszolidált) éves beszámolót készít.

A RÁBA Rt. 1995. évtől anyavállalati minőségben összevont (konszolidált) éves beszámolót készít. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A RÁBA Magyar Vagon és Gépgyár Rt. ( a "Társaság") a magyar törvények szerint bejegyzett társaság. A Társaság 1992. január 1-én alakult részvénytársasággá, az 1989. évi XIII. (átalakulási)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben