KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt Budapest, Váci út 30. Tel: Letétkezelı: Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia utca 6. Forgalmazó: QUAESTOR Értékpapír Nyrt Budapest, Váci út 30. Az Alap módosított Kezelési Szabályzatát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-101/2013. számú, március 26. napján kelt határozatával engedélyezte. Hatályos: április 04. napjától azzal, hogy a befektetési alapkezelıkrıl és kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 114. (1) bek. d) pontjában foglaltakra figyelemmel jelen Kezelési Szabályzat pontja, továbbá a Batv (1) bek. b) pontjában foglaltakra figyelemmel jelen Kezelési Szabályzat pontja május 04. napján lép hatályba

2 1. A befektetési alapra vonatkozó információk 1.1. A befektetési alap neve, típusa A befektetési alap neve: QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap A befektetési alap típusa: A befektetési alap mőködési formája (zártkörő vagy nyilvános) A befektetési alap nyilvános. A befektetési alap fajtája (nyíltvégő vagy zártvégő) A befektetési alap nyíltvégő. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott A befektetési alap futamideje a Felügyelet által történı nyilvántartásba vételétıl határozatlan ideig tart. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált alap. A befektetési alap elsıdleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap) A befektetési alap elsıdleges eszközkategória típusa: értékpapíralap A befektetési alap nyilvántartásba vételének dátuma. Határozott futamidı esetén a futamidı végének feltüntetése A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Befektetési Alapot, mint Magyarországon, nyilvános módon létrehozott nyíltvégő értékpapír befektetési alapot, az Állami Értékpapír és Tızsde Felügyelet december 27-én vette nyilvántartásba, Ft saját tıkével a lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelı határozat száma: /96. Az Alap jogelıdje az Aranytallér Zártvégő Értékpapír Befektetési Alap volt, amelyet a Felügyelet december 23-án vett nyilvántartásba lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelı határozat száma: / Elszámolási és hozamfizetési napok A befektetési alap tıkenövekménye az adott napon számított nettó eszközérték és az alapra kibocsátott forgalomban lévı befektetési jegyek névértékének különbözete, amennyiben pozitív. Az Alap nem fizet hozamot, a mőködés során képzıdı tıkenövekményt mely kamatból és árfolyamnyereségbıl tevıdhet össze folyamatosan újra befekteti. Az egyszeri hozam, illetve tıkekifizetés helyett az Alapkezelı folyamatos napi értéken történı visszavásárlási kötelezettséget vállal, amivel garantálja, hogy a befektetık jegyeik részleges vagy teljes visszaváltásával nyereségükhöz tetszıleges idıpontban hozzájussanak és azt, mint árfolyamnyereséget realizálhassák. 2

3 1.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának és értékesítésének módja, feltételei A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása Az Alapot az Alapkezelı nyíltvégő értékpapír befektetési alapként hozta létre, visszaváltható befektetési jegyek forgalomba hozatalával. Az Alapkezelı az Alap nyilvántartásba vételét követı banki munkanapon megkezdte a befektetési jegyek folyamatos nyilvános forgalmazását; az Alapkezelı a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának lebonyolításával a Forgalmazót bízta meg. A Forgalmazó fenti tevékenység ellátására harmadik személyt vehet igénybe, azonban ilyenkor is úgy felel, mintha saját maga járna el. A folyamatos forgalmazás során az Alap befektetési jegyeit az Alapkezelı kizárólag a Kezelési Szabályzatban meghatározott forgalmazási helyeken forgalmazza. A Forgalmazó minden banki munkanapon köteles a befektetési jegyekre vételi, illetve visszaváltási megbízást felvenni Forgalmazási helyek A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. fiókhálózata, valamint ügynökként a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. fiókhálózata. A fiókok listáját jelen Kezelési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza Forgalmazási órák munkanapokon óráig, pénztári órák: óráig Forgalmazás módja (eladás-visszaváltás) Az Alapkezelı a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának lebonyolítására a Forgalmazót bízza meg. A Forgalmazó a fenti tevékenység ellátására harmadik személyt vehet igénybe, akinek a tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el. Az igénybe vett ügynökök listáját a Kezelési szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a befektetési jegyek dematerializáltak a befektetési jegyek megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történı terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A befektetési jegy tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek számláján a befektetési jegyet nyilvántartják. A befektetési jegy tulajdonos részére értékpapírszámlát a befektetési szolgáltató vezet. Az értékpapírszámla értékpapírszámla-szerzıdéssel jön létre. Értékpapírszámla-szerzıdéssel a számlavezetı kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerzıdı fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló értékpapírt a számlavezetınél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerő rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésrıl és a számla egyenlegérıl a számlatulajdonost értesíti. 3

4 A Befektetési jegyek vételének módja, valamint a befektetı által adott megbízás felvétele és az elszámolás értéknapja közti idıköz bemutatása A befektetési jegyek folyamatos forgalmazási idıszakában a Befektetık a befektetési jegyeket a Forgalmazóval a megkötött Számlaszerzıdés és a befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízási szerzıdés megkötésével, azok Forgalmazóhoz történı eljuttatásával, a vételár és az eladási jutalék megfizetésével vásárolhatják meg. A befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízási (bizományosi) szerzıdéseket a befektetık a Forgalmazási helyhez személyesen vagy meghatalmazottjuk útján juttathatják el. A vételi megbízási szerzıdésen megjelölt vételár, továbbá a Forgalmazó által felszámított eladási jutalék megfizetése készpénzzel a forgalmazási helyen a Forgalmazó pénztárába történı befizetéssel, illetve a Forgalmazó KELER Zrt.-nél vezetett elszámolási számlájára történı átutalással teljesíthetı. A Forgalmazó a Befektetı vételi megbízását a vételárnak és az eladási jutalék összegének a Forgalmazó fent megjelölt számláján ténylegesen megtörtént jóváírásának értéknapján, illetve a Forgalmazó pénztárában történt befizetés napján (T nap) érvényes, T+2 nap közzétett forgalmazási árfolyam alapján, a T+2 napon teljesíti. Azon megbízások, ahol a vételi megbízási szerzıdés megérkezett a forgalmazási helyhez, de az eladási jutalékkal növelt vételár nem érkezett meg a fent megjelölt számlára, a vételi megbízást megérkezését követı 30. naptári nap elteltével, hatályát veszti. Azon megbízások esetében - ahol a megbízási szerzıdésen megjelölt eladási jutalékkal növelt vételár kevesebb, mint a Befektetı által átutalt és a Forgalmazó fent említett számláján ténylegesen jóváírt összeg - a Forgalmazó, a ténylegesen jóváírt összeg erejéig teljesíti a megbízást A befektetési jegyek visszaváltásának módja, feltételei, valamint azok a körülmények, amelyek miatt a visszaváltás felfüggeszthetı. A részalapok közötti váltás feltételei, költségei Befektetési jegyek visszaváltása A befektetési jegyek folyamatos forgalmazás során a befektetık a tulajdonukban álló és a Forgalmazónál értékpapírszámlán lévı befektetési jegyeket a befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó, szabályszerően kitöltött megbízási szerzıdés aláírásával és annak a Forgalmazóhoz történı eljuttatásával válthatják vissza. A Forgalmazó a befektetık által, a Forgalmazóhoz eljuttatott visszaváltási megbízást a megbízásnak a forgalmazási helyhez pénztári órákban történı megérkezésének napján (T nap) érvényes - T+2 nap közzétett - árfolyamon a T+2 napon teljesíti. A visszaváltásból származó ellenérték a visszaváltási megbízás beérkezését követı ötödik banki munkanapon (T+5) kerül kifizetésre. Amennyiben a befektetı a visszaváltási megbízási szerzıdésben a visszaváltási jutalékkal csökkentett visszaváltási árat átutalással kéri, azt a Forgalmazó a megbízás beérkezését követı ötödik banki munkanapon (T+5) utalja át. A befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízási szerzıdéseket a Befektetık egyrészt az általuk a vételnél használt forgalmazási helyen, illetve a Forgalmazónál személyesen, vagy meghatalmazottjuk által adhatják át. 4

5 Amennyiben a Befektetı tulajdonában álló és a Forgalmazónál értékpapírszámlán lévı befektetési jegyek mennyisége kevesebb, - mint a Befektetı által a visszaváltási megbízáson megjelölt befektetési jegy mennyiség, - vagy a visszaváltási szerzıdésen megjelölt visszaváltási érték és a napi forgalmazási árfolyam, továbbá a visszaváltási jutalék alapján kiszámított befektetési jegy mennyiség, úgy a Forgalmazó a Befektetı visszaváltását a teljesíthetı maximális mértékig, a Befektetı tulajdonában álló teljes befektetési jegy mennyiség visszaváltásával teljesíti A befektetési jegyek visszaváltásának szünetelésére és felfüggesztésére vonatkozó szabályok A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása legfeljebb 3 munkanapra szüneteltethetı, amennyiben a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása az Alapkezelı, a Letétkezelı, illetve a Forgalmazó mőködési körében felmerülı okokból nem végezhetı. A szünetelésrıl rendkívüli közzététel útján kell tájékoztatni a befektetıket és haladéktalanul a Felügyeletet. Az Alapkezelı a folyamatos forgalmazást - a vételt és a visszaváltást egyaránt - kizárólag a befektetık érdekében, akkor függesztheti fel, ha a) a befektetési alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha a befektetési alap saját tıkéje több mint 10%-ára vonatkozóan az adott eszközök forgalmát felfüggesztik, vagy egyéb ok miatt nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ; b) a befektetési alapkezelı, a letétkezelı vagy a forgalmazó befektetési jegyek visszaváltásának szünetelése esetét kivéve - nem képes a tevékenységét ellátni; c) a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált. Az Alapkezelı a befektetési jegyek visszaváltását a befektetık érdekében kizárólag akkor függesztheti fel, ha a leadott visszaváltási megbízások alapján a befektetési jegyeknek olyan mennyiségét kívánják visszaváltani, amely miatt a befektetési alap likviditása - figyelembe véve a befektetési alap eszközeinek értékesítésére rendelkezésre álló idıt - veszélybe kerül. Az Alapkezelı a felfüggesztésrıl rendkívüli közzététel útján haladéktalanul tájékoztatja a befektetıket, a Felügyeletet. A Felügyelet a befektetık érdekében felfüggesztheti a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, amennyiben: a) a befektetési alapkezelı nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, vagy b) a befektetési alap mőködésének törvényben elıírt feltételei nem biztosítottak. A Felügyelet az Alapkezelı intézkedésének hiányában felfüggesztheti a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását amennyiben a) a befektetési alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha a befektetési alap saját tıkéje több mint 10%-ára vonatkozóan az adott eszközök forgalmát felfüggesztik, vagy egyéb ok miatt nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ; b) a befektetési alapkezelı, a letétkezelı vagy a forgalmazó befektetési jegyek visszaváltásának szünetelése esetét kivéve - nem képes a tevékenységét ellátni; c) a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált. 5

6 A Felügyelet az Alapkezelı intézkedésének hiányában felfüggesztheti a befektetési jegyek visszaváltását, ha a leadott visszaváltási megbízások alapján a befektetési jegyeknek olyan mennyiségét kívánják visszaváltani, amely miatt a befektetési alap likviditása - figyelembe véve a befektetési alap eszközeinek értékesítésére rendelkezésre álló idıt - veszélybe kerül. A felfüggesztés idıtartama ingatlanalap esetében legfeljebb 1 év, minden egyéb befektetési alap esetében legfeljebb 30 nap, azzal, hogy az eszközeit legalább 20%-ban más befektetési alapba fektetı befektetési alap esetében a felfüggesztés idıtartama a mögöttes befektetési alap felfüggesztési szabályaihoz igazodik. A Felügyelet indokolt esetben a befektetési alapkezelı kérelmére a felfüggesztést további 1 évvel meghosszabbíthatja. A befektetési jegyek forgalmazását a forgalmazást kiváltó ok megszőnését követıen, vagy amennyiben azt a Felügyelet határozatban elrendeli, haladéktalanul folytatni kell. A befektetési alap nettó eszközértékét a felfüggesztés ideje alatt is meg kell állapítani és közzé kell tenni. IL sorozatjellel ellátott befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése Ha a befektetési alap eszközeinek 5 százalékát meghaladó része illikviddé vált, az Alapkezelı dönthet az illikviddé vált eszközöknek a befektetési alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítı befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történı elkülönítésérıl. Az illikvid eszközöket megtestesítı befektetési jegyeket az Alapkezelı IL sorozatjellel látja el. Az IL sorozatjellel ellátott befektetési jegyek nem visszaválthatóak, kivéve, ha az Alapkezelı felajánlja a lehetıségét és a befektetı hozzájárul ahhoz, hogy a visszaváltás ellenértékét az Alapkezelı az IL sorozatjellel ellátott befektetési jegyek mögöttes eszközeivel teljesítse. A befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazását az elkülönítésrıl szóló döntés közzétételével egy idıben, az elkülönítés végrehajtásáig felfüggeszti. Az illikviddé vált eszközök elkülönítésének részletes szabályait jelen Kezelési Szabályzat pontja tartalmazza A részalapok közötti váltás feltételei, költségei Nem releváns A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai, tıke és hozamígéret esetén ennek pontos feltételei A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai jelen Kezelési Szabályzat 1.3. pontjában kerültek részletezésre. 6

7 1.7. A befektetési jegyek eladási vagy forgalomba hozatali, illetve visszaváltási árának meghatározása Eladási vagy forgalomba hozatali, illetve visszaváltási árak kiszámításának módszere és gyakorisága A Forgalmazó a forgalmazási helyeken minden banki napon pénztári órák alatt felveszi a Befektetıktıl a vételi, illetve az eladási (bizományosi) megbízásokat. (továbbiakban: T nap) A megbízások teljesítése a T+2 banki napon történik, a T napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken, melyet az Alapkezelı T+1 napon állapít meg és T+2 napon tesz közzé. Készpénzes vásárlás esetén a vételi megbízás leadásakor a megbízást adó ügyfél köteles befizetni az eladási jutalékkal növelt vételárat. A Befektetı a vételi megbízás teljesülése napján veheti át a forgalmazott befektetési jegyek letéti igazolását. A Forgalmazó visszaváltási megbízásánál szintén a megbízás megadását követı 2. banki napon (T+2) teljesíti a megbízást a T napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken. A Befektetı a visszaváltási megbízás leadását követı ötödik banki napon veheti át a befektetési jegyeinek visszaváltásából származó, visszaváltási jutalékkal csökkentetett ellenértéket készpénzben, illetve a megmaradt befektetési jegyeinek letéti igazolását a forgalmazási helyen. Amennyiben a Befektetı az ellenértéket átutalás útján kéri, az átutalás indítása szintén ezen a napon történik meg a Befektetı által megadott számlaszámra A befektetési jegyek eladásával vagy forgalomba hozatalával, illetve visszaváltásával kapcsolatban felszámított költségek A Forgalmazó a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a befektetık felé eladási jutalékot számít fel, ami a tájékoztató készítésének idıpontjában a következı: Alap QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Eladási jutalék 0,5% (minimum 300 Ft) A Forgalmazó által a befektetık felé felszámított eladási jutalék megfizetése a befektetési jegyek vételének teljesítésével egyidejőleg esedékes. A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap esetében ha az Ügyfél húsz munkanapon belül váltja vissza befektetési jegyét a visszaváltási jutalék maximális mértéke 3%, melytıl a Forgalmazó saját hatáskörében az Ügyfél részére kedvezıbb irányba bármikor eltérhet. Húsz munkanapon túli visszaváltás esetén a visszaváltási jutalék mértéke 0%. A visszaváltási jutalék a Forgalmazót illeti, alapja a visszaváltott Befektetési jegyek árfolyamértéke Eladási vagy forgalomba hozatali, illetve visszaváltási árak közzétételének módja, helye és gyakorisága A forgalomba hozatali, valamint a visszaváltási megbízások teljesítési árfolyama az Alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke. 7

8 A befektetési alap T napra vonatkozó, T+1 banki napon megállapított eszközértéke T+2 banki napon kerül közzétételre az Alapkezelı és a Forgalmazó honlapján: valamint a honlapon. 2. A befektetési alap kezelésének alapvetı szabályai 2.1. A befektetési alap befektetési céljainak leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl.: tıkenövekedés vagy jövedelem), befektetési politikáját (pl.: földrajzi vagy iparági specializáció), a befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez felhasználható Az Alap célja Az Alap befektetési célja, hogy a Budapesti Értéktızsdére bevezetett társaságok értékpapírjaiba, nyilvánosan forgalomba hozott és tızsdén jegyzett (forgalmazott) kötvényeibe és államilag garantált értékpapírokba történı befektetésen keresztül, konzervatív befektetési politika folytatása mellett, az Alap likviditását fenntartva, hosszú távon az elérhetı maximális tıkenövekedést érje el Az Alap befektetési politikájának alapelvei Az Alap befektetési célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok alapvetıen közép és hosszú távon, éven túli futamidıre rendelkezésre álló megtakarításaiból származó tıkéjének Magyarországon kibocsátott kötvényekbe és részvényekbe történı befektetésein keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása mellett, hosszú távon az adott kockázati szinten elérhetı legmagasabb hozamot érje el. Az Alapkezelı az egyes befektetésekben rejlı egyedi kockázatok kiszőrése érdekében széleskörő diverzifikációt hajt végre A befektetési alap részletes befektetési politikája és céljai A befektetési stratégia Az Alapkezelı az Alap befektetési céljainak elérése érdekében a biztonság és az Alap likviditásának szem elıtt tartásával konzervatív befektetési politikát kíván folytatni. Az Alapkezelı az Alap portfolióját kizárólag forintban denominált, elsıdlegesen Magyarországon kibocsátott állami értékpapírokba illetve Magyarországon székhellyel rendelkezı, gazdaságilag és pénzügyileg kiváló megítélés alá esı vállalati kötvényekbe kívánja fektetni. Az Alap eszközeinek maximálisan 50%-át az Alapkezelı a Budapesti Értéktızsdére bevezetett Társaságok részvényeibe kívánja fektetni. Az Alapkezelı megfelelıen diverzifikált portfolió alkotásával kívánja elısegíteni a stabil, kiegyensúlyozott tıkenövekedést. Az Alapkezelı a törvényben meghatározott befektetési szabályok keretein belül, a meghirdetett befektetési politikájának megfelelıen végez, illetve végeztet minden olyan tranzakciót, melyekkel - megítélése szerint - a befektetési politika minél inkább megvalósítható. A befektetési politikának az Alapkezelı által egyoldalúan módosítható elemei Az Alap befektetési politikájának bármely eleme egyoldalúan módosítható. A befektetési politika ilyen jellegő módosításhoz a Felügyelet elızetes jóváhagyása szükséges, mely jóváhagyás 8

9 megszerzését és az errıl szóló hirdetmény közzétételét követı 30 napon túl léphet hatályba az adott módosítás A portfólió lehetséges elemei, azok tervezett arányai a) Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy a Magyar Állam által garantált kötvények és más, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, illetve Magyarországon székhellyel rendelkezı vállalkozás által forintban kibocsátott jó pénzügyi megítéléső, tızsdén jegyzett (forgalmazott) kötvénynek és más, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, a saját tıke minimum 50%-áig. b) Részvények és részesedések: Magyarországon székhellyel rendelkezı vállalkozás által kibocsátott és tızsdén jegyzett (forgalmazott) részvények vagy más, vállalkozásban fennálló részesedést megtestesítı értékpapírok a portfolió maximum 50%-áig. c) Származtatott ügyletek: Kizárólag fedezeti célból kötött származtatott ügyletek, különösen részvényekre, részvényindexekre, kötvényekre, állampapírokra, kamatszintekre köthetı határidıs és opciós ügyletek, valamint forward megállapodások, a jelen Kezelési Szabályzat pontjában meghatározott speciális szabályokra tekintettel Az egyes értékpapírfajták - beleértve az egy devizában denominált értékpapírok körének - maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya Minimum arány (%) Maximum arány (%) Tervezett arány (%) Forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 50% 100% 75% Forintban denominált részvények és részesedések: 0% 50% 25% A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre, alkalmazásuk célja, feltételei Származtatott ügyletekre vonatkozó általános szabályok A befektetési alap az alábbi feltételekkel köthet származtatott ügyletet: a) a származtatott ügylet a portfólió hatékony kezelésének célját szolgálja, b) az ügylet kötése nem jár a pontban megállapított befektetési korlátok megsértésével, c) a származtatott ügylet értéke nyilvános árinformáció alapján a nettó eszközérték-számítás gyakoriságának megfelelıen megállapítható, továbbá a származtatott ügylet - figyelembe véve a befektetési jegyek visszaváltási feltételeit - kellı idıben a megfelelı piaci áron lezárható, elszámolható, d) a származtatott ügyletekre vonatkozó befektetési szabályokat, beleértve a származtatott ügylet alapjául szolgáló megengedett eszközök körét, a befektetési korlátokat, a származtatott ügyletek értékelésének a szabályait jelen Kezelési Szabályzat tartalmazza. 9

10 Származtatott ügyletekre vonatkozó korlátozó szabályok A befektetési alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét. A teljes nettósított kockázati kitettségen a befektetési alap egyes eszközeiben meglévı nettósított kockázati kitettségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. A befektetési alapnak az egyes eszközökben meglévı nettósított kockázati kitettségét az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévı kitettségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévı kitettségeket egymással szemben nettósítani kell. Az alap teljes nettósított kockázati kitettségére vonatkozó limitnek való megfelelés szempontjából az alap eszközeiben meglévı devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket figyelmen kívül lehet hagyni. A befektetési alapnak az egyes eszközeiben meglévı nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a rendeletben vagy az alap Kezelési Szabályzatában az adott eszközre megállapított befektetési korlátokat. E szabály alkalmazása során nem kell figyelembe venni az indexhez kötött származtatott ügyleteket, ugyanakkor figyelembe kell venni azt, ha egy átruházható értékpapír vagy pénzpiaci eszköz az adott eszközön alapuló származtatott ügyletet is tartalmaz Ha a tıke-, illetve hozamígéret a befektetési alap befektetési politikájával van alátámasztva, akkor a mögöttes tervezett tranzakciók leírása Nem releváns Az ingatlanalap portfóliójában lévı ingatlanok megterhelésének lehetısége és szabályai Nem releváns Hitelfelvételi szabályok Az Alap eszközeinek 10%-a erejéig vehet fel hitelt 3 hónapnál rövidebb futamidıre. Az Alap jogosult a hitelfelvételhez óvadékot nyújtani. Az Alap kötvényt, más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki. Nem minısül hitelfelvételnek az Alapot terhelı fizetési kötelezettségre vonatkozó, a forgalmazó által biztosított, legfeljebb 15 napos halasztott pénzügyi teljesítés lehetısége A befektetési alap tulajdonában lévı pénzügyi eszközök kölcsönzésének, az eszközök terhelhetıségének szabályai Az Alap nem nyújthat pénzkölcsönt, nem vállalhat kezességet. Ez a tilalom nem vonatkozik a maradéktalanul még ki nem fizetett pénzügyi eszközök vásárlására. Az Alapkezelı a törvényben elıírt feltételekkel az értékpapíralap értékpapírjait legfeljebb a saját tıke 30%-a erejéig az alap nevében kölcsönadhatja. A hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok és egyéb pénzpiaci eszközök megvásárlását és az elızı bekezdésben foglaltakat kivéve az Alapkezelı az alap eszközeinek terhére kölcsönt nem nyújthat és harmadik személy részére garanciát nem vállalhat. 10

11 Az óvadékba, illetve kölcsönbe adott - egyébként likvid eszköznek minısülı - értékpapír nem minısül a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszköznek. Az egyes értékpapírok saját tıkén belüli arányának számításakor figyelembe kell venni az alap nevében kölcsönadott értékpapírokat, nem vehetı figyelembe azonban kölcsönvett értékpapír. Az Alapkezelı nem adhat el olyan értékpapírt és egyéb pénzpiaci eszközt, amely nincs az Alap tulajdonában A befektetési alap által az alapkezelı társaság, a letétkezelı vagy harmadik felek részére fizetendı díjak, valamint a fentiek részére történı költségtérítés módjának, összegének és kiszámításának leírása Az Alap átalakításával és mőködésével kapcsolatos költségek az Alapot terhelik, melyek a következıkbıl tevıdnek össze: a) Alapkezelési díj, az alapkezelıi tevékenység folyamatos ellátásáért, az Alap mőködtetéséért az Alapkezelı kezelési díjat számít fel. Az Alap a megállapított kezelési díj idıarányos részét számvitelileg naponta számolja el (elhatárolás), de ténylegesen minden hónap utolsó napjával kerül átutalásra az Alapkezelı számlájára. b) Letétkezelési díj, a Letétkezelı kondíciós listája alapján a letétkezelıi tevékenységért fizetett díj. A letétkezelési díj számvitelileg naponta kerül elszámolásra (elhatárolásra), és ténylegesen minden hónap utolsó napjával kerül átutalásra. Alap QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap, Alapkezelınek fizetendı díj éves összege az Alap nettó eszközértékének 1%-a. Letétkezelınek fizetendı díj éves összege az Alap nettó eszközértékének 0,2%-a c) Az Alap pénzforgalmi számlájának vezetéséért járó díj. d) A Könyvvizsgálónak fizetendı díj: Ft/hó e) Az Alap ügyletei során felmerült értékpapír-forgalmazási díjak és banki költségek. f) A közzétételi és a befektetési jegyek tulajdonosainak tájékoztatásával kapcsolatos költségek. g) A Felügyelet folyamatos felügyeleti tevékenységének díja, amelynek éves összege az éves átlagos nettó eszközérték 0,25 ezreléke. h) Az Alap azonnali fizetıképesség érdekében felvett hitelek kamatai, amelyet a hitelnyújtó pénzintézet mindenkori kondíciós listája határoz meg. i) Minden egyéb, az Alap mőködésével közvetlenül kapcsolatos költségek, így különösen, a marketing költségek. Alap QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Az egyéb költségek hozzávetıleges éves összege 0,5%, Az egyéb költségeket az Alapkezelı naponta számolja el. Az alapkezelı törekszik, hogy a költségek éves összege a 3%-ot ne haladja meg. 11

12 Az Alapkezelı semmilyen díjat illetve költséget nem terhelhet a nyilvános befektetési alapra, ha az alap átlagos saját tıkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum 50%-át, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos saját tıke ismételten el nem éri az indulásakor érvényes törvényi minimum 50%-át. A mentes idıszakban felmerülı költségek utólagosan sem terhelhetık az alapra. Az Alapkezelı jogosult az Alap mőködtetésével járó költségek módosítására. Ezen módosításhoz a Felügyelet elızetes jóváhagyása szükséges. A módosításról, a Felügyelet elızetes jóváhagyásának megszerzésérıl, illetve a módosítás hatályba lépésének idıpontjáról az Alapkezelı az Ügyfeleit az ügyfélszolgálati helyein kifüggesztett, illetve az Alapkezelı internetes honlapján megjelenı hirdetmény útján értesíti. Az Ügyfél felelıssége, hogy a változás tartalmát megismerje, illetve arról az Alapkezelınél tájékozódjon. Az Alap mőködtetésével járó költségek módosítása az arról szóló hirdetményben megjelölt idıpontban, de legkorábban az arról szóló hirdetmény közzétételének napját követı 15. napon lép hatályba. Az Alap mőködtetésével járó költségek módosításáról szóló hirdetményt a kifüggesztést követı banki munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni Az összesített és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték számítási módja, gyakorisága, közzétételének módja, helye, ideje, ideértve a hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség részletes eljárási szabályai Nettó eszközérték számítása Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét a Letétkezelı T értéknapra vonatkozóan T+1 banki napon állapítja meg és T+2 banki napon teszi közzé oly módon, hogy meghatározza az Alap T napi eszközeinek T napi árfolyamadatok alapján, az alábbiakban részletezésre kerülı számítási eljárások szerint kalkulált T napi piaci értékét, levonja belıle az Alap T értékelési napig terhelı kötelezettségeit és elosztja a T napon forgalomba lévı Befektetési jegyek számával. A Letétkezelı az Alap egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét négy tizedes jegy pontossággal állapítja meg. Az Alap T napi nettó eszközértéke megegyezik az Alap T napon forgalomban lévı Befektetési jegyeinek és a T napi egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték szorzatával Az egyes eszközök értékelésére vonatkozó szabályok Az Alap eszközeinek T napi piaci értékét, összhangban a Batv. elıírásaival, az alábbiak szerint kell kiszámítani a mindenkor engedélyezett portfolió elemekre vonatkozóan: (A) Részvények (i) Tızsdére bevezetett részvények A tızsdére bevezetett értékpapírok T napi piaci értékét az adott értékpapír vásárlása szerinti tızsdén kialakult, T tızsdenapi záróárfolyamon, Amennyiben a T tızsdenapon a vásárlás szerinti tızsdén az adott értékpapírokra nem volt üzletkötés, avagy a T napra vonatkozóan az árfolyamadatok nem hozzáférhetıek, akkor az adott értékpapírokra vonatkozóan a T napon a legnagyobb forgalmat lebonyolító tızsdén kialakult tızsdei záróárfolyamon, ennek hiányában a fenti számításokat az érték-papírpiaci hír- 12

13 és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó záróárfolyam alapján kell elvégezni. (B) Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (i) Tızsdére bevezetett értékpapírok A tızsdére bevezetett értékpapírok T napi piaci értékét az adott értékpapír vásárlása szerinti tızsdén kialakult (kivétel QUAESTOR Deviza Alap, ahol a legnagyobb forgalmat bonyolító tızsdén kialakult), T tızsdenapi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Ennek sikertelensége esetén a fenti számításokat a Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok körében az Államadósság Kezelı Központ által publikált T napra vonatkozó az elsıdleges forgalmazók legjobb vételi és eladási árfolyamai alapján kalkulált középárfolyam alapján kell elvégezni. Gazdasági társaságok (akár hazai, akár külföldi devizában denomináltak) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében, vagy az Államadósság Kezelı Központ publikációjának hiányában a számításokat az értékpapír piaci hír és adatszolgáltató cégek (pl. Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó záróárfolyamához tartozó lejáratig számított hozam alapján T napra számított nettó árfolyam szerint kell kiszámítani. Amennyiben a tızsdén az adott értékpapírokra nettó árfolyamon történik a kereskedés, és így az átlag- vagy záróárfolyam nem tartalmazza az elızı kamatfizetés óta a T napig felhalmozott kamat összegét, úgy az adott értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a T napig felhalmozott kamat összegét hozzá kell adni az adott értékpapírok nettó árfolyamértékéhez. (C) Folyószámla A folyószámlán elhelyezett pénzösszegek értékelésekor a T napi folyószámla-egyenleget az elızı kamatfizetés óta a T napig elıjegyzett kamatok összegével meg kell növelni. (D) Forward ügyletek (i) Forward vételi megállapodások A forward vételi megállapodások T napi eszközértéke a mögöttes instrumentum (A) (B) (C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének és a forward megállapodásban szereplı vételi árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének a különbözetével egyezik meg. (ii) Forward eladási megállapodások A forward eladási megállapodások T napi eszközértéke a forward megállapodásban szereplı eladási árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének és a mögöttes instrumentum (A) (B) (C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének különbözetével egyezik meg. (E) Tızsdei futures és opciós ügyletek A T napi nettó eszközérték kiszámítása során a T napi nyitott tızsdei származtatott pozíciókat kell az adott instrumentumra közzétett T napi hivatalos elszámolóár alapján értékelni. Az Alap T értékelési napon fennálló kötelezettségei az alábbi módon kerülnek meghatározásra: 13

14 Az Alapot terhelı és folyamatosan felmerülı költségek és díjak idıarányosan kerülnek az Alapra terhelésre. Az elıre nem tervezhetı költségek az esedékességük idıpontjában kerülnek az Alapra terhelésre. (F) Tızsdén kívüli opciós ügyletek (i) Vásárolt opciók A vételi opció megállapodások T napi eszközértéke a mögöttes instrumentum (A) (B) (C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének és a vételi opció megállapodásban szereplı vételi árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének pozitív különbözetével vagy nullával egyezik meg. Az eladási opció megállapodások T napi eszközértéke az eladási opció megállapodásban szereplı eladási árfolyam T napra vonatkozó jelenérté-kének és a mögöttes instrumentum (A) (B) (C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének pozitív különbözetével vagy nullával egyezik meg. (ii) Kiírt opciók A vételi opció megállapodások T napi eszközértéke a mögöttes instrumentum (A) (B) (C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének és a vételi opció megállapodásban szereplı vételi árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének negatív különbözetével vagy nullával egyezik meg. Az eladási opció megállapodások T napi eszközértéke az eladási opció megállapodásban szereplı eladási árfolyam T napi eszközértéke az eladási opció megállapodásban szereplı eladási árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének és a mögöttes instrumentum (A) (B) (C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének negatív különbözetével vagy nullával egyezik meg A nettó eszközérték megállapításának idıpontja és közzététele A Letétkezelı naponta, de az elızı napra vonatkozóan állapítja meg az Alap nettó eszközértékét és arról az Alapkezelıt értesíti. A Letétkezelı köteles a befektetési jegyek nettó eszközértékét naponta, a T napra vonatkozóan legkésıbb T+2 napon közzétenni. A közzététel helye: Az Alapkezelı a nettó eszközérték folyamatos alakulásáról részletes tájékoztatást közöl az Alapkezelı honlapján, valamint az Alap féléves és éves jelentésében A befektetési jegy forgalom figyelembe vétele a nettó eszközérték számítása során Az Ügyfél visszaváltási igényének teljesítési (elszámolási) napján, illetve a vétel teljesítésének napján (T nap) a Forgalmazó a KELER Zrt. számláján a szükséges darabszámot szegregálja, illetve a KELER Zrt. keletkezteti az Alapkezelı kezdeményezésére. A T+1 napra vonatkozó eszközérték számításakor kerül átvezetésre a T napi befektetési jegy forgalom a T napi árfolyamon. A forgalomból adódó pénzügyi követelést/kötelezettséget a Forgalmazóval történı pénzügyi elszámolásig a napi eszközértékben szerepeltetni kell. 14

15 Eljárás a nettó eszközérték-számításban bekövetkezett hiba esetén Az Alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követı legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének idıpontjára visszamenıleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének idıpontjában érvényes mértékének megfelelıen kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a késıbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni. Nem minısül hibának az olyan hibás piaci árfolyam és adatközlés, amely nem a befektetési alapkezelı vagy a letétkezelı érdekkörében merült fel, feltéve, hogy a befektetési alapkezelı és a letétkezelı a tıle elvárható gondossággal járt el a nettó eszközérték megállapítása során. Ha befektetési jegy forgalmazására hibás nettó eszközértéken került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget a befektetıvel 30 napon belül el kell számolni, kivéve, ha a) a hibás nettó eszközérték-számítás miatti, egy befektetési jegyre jutó forgalmazási ár különbség mértéke nem éri el a helyes nettó eszközértéken egy befektetési jegyre számított forgalmazási ár egy ezrelékét, illetve - ha a kezelési szabályzat ennél kisebb értéket határoz meg - a kezelési szabályzatban megállapított értéket, b) a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségébıl származó elszámolási kötelezettség összegszerően nem haladja meg befektetınként az egyezer forintot, illetve - ha a kezelési szabályzat ennél kisebb értéket határoz meg - a kezelési szabályzatban megállapított összeget, vagy c) a befektetési alapkezelı a nettó eszközérték-számításában feltárt hiba esetén, annak javítása eredményeképpen a befektetési jegy forgalmazási árában keletkezı különbségbıl adódó elszámolási kötelezettség kapcsán a befektetıt terhelı visszatérítési kötelezettségtıl eltekint azzal, hogy ez esetben a befektetési alapot ért vagyoncsökkenést a befektetési alapkezelı vagy a letétkezelı pótolja a befektetési alap számára A befektetési alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítése Nyílt végő értékpapír-befektetési alap esetében, ha a befektetési alap eszközeinek 5 százalékát meghaladó része illikviddé vált, a befektetési alapkezelı a befektetık közötti egyenlı elbánás elvének biztosítása és a folyamatos forgalmazás fenntartása érdekében dönthet az illikviddé vált eszközöknek a befektetési alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítı befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történı elkülönítésérıl. Ebben az esetben illikvidnek minısül az az eszköz, amely az adott piaci körülmények között nem, vagy a piaci forgalomnak a szokásos feltételekhez képest jelentıs visszaesése miatt csak aránytalanul nagy veszteséggel lenne értékesíthetı, figyelemmel a befektetési jegyek visszaváltási szabályaira is. Az elkülönítésrıl szóló döntést követıen az illikvidnek minısített eszközöket a nettó eszközértékszámítás során a befektetési alap egyéb eszközeitıl elkülönítetten kell nyilvántartani. Ezzel együtt a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyeket befektetınként olyan arányban kell megosztani, amilyen arányt az illikvid eszközök az alap nettó eszközértékén belül képviselnek. A 15

16 megosztást követıen az illikvid eszközöket megtestesítı befektetési jegyeket IL sorozatjellel kell ellátni. Az illikviddé vált eszközöket a nettó eszközérték-számítás szempontjából elkülönítetten kell nyilvántartani, az eszközök kezelésével kapcsolatos költségeket ezen eszközportfólióval szemben lehet elszámolni. Amennyiben a felmerülı költségek az illikvid eszközportfólióval szemben nem teljesíthetık, úgy e költségeket átmenetileg a befektetési alapkezelı viseli. Az illikvid eszközportfólió terhére sem alapkezelıi, sem letétkezelıi, sem forgalmazási díj vagy jutalék nem számítható fel. Az IL sorozatjellel ellátott befektetési jegyek árfolyamát az illikvid eszközportfólióban nyilvántartott eszközök és kötelezettségek figyelembevételével kell megállapítani és közzétenni a nettó eszközérték-számításra vonatkozó általános szabályok szerint. Az IL sorozatjellel ellátott befektetési jegyek nem visszaválthatóak, kivéve, ha a befektetési alapkezelı felajánlja a lehetıségét és a befektetı hozzájárul ahhoz, hogy a visszaváltás ellenértékét a befektetési alapkezelı az IL sorozatjellel ellátott befektetési jegyek mögöttes eszközeivel teljesítse. Az elkülönítésre okot adó körülmények megszőnését követıen az elkülönítés részben vagy egészben történı megszüntetésérıl a befektetési alapkezelı dönt, amelynek során az IL sorozatjelő befektetési jegyeket az alap befektetési jegyeire cseréli, a befektetési jegyek aktuális árfolyamainak megfelelı átváltási arány szerint. Az eszközök elkülönítésérıl, az elkülönítés részben vagy egészben történı megszüntetésérıl, illetve az ezzel kapcsolatos döntés indokáról a befektetési alapkezelı a rendkívüli tájékoztatás szabályai szerint tájékoztatja a befektetıket és a Felügyeletet. A befektetési alap éves, féléves jelentésében részletes tájékoztatást ad az elkülönített eszközök összetételérıl. A befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazását az elkülönítésrıl szóló döntés közzétételével egy idıben, az elkülönítés végrehajtásáig felfüggeszti. 3. Tájékoztatási szabályok 3.1. Befektetık rendszeres és rendkívüli tájékoztatásának szabályai, annak módja, helye, ideje Befektetık rendszeres tájékoztatásának szabályai Az Alapkezelı a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja az általa kezelt nyilvános befektetési alap vagyoni, jövedelmi helyzetének, mőködésének fıbb adatairól. Az Alapkezelı az általa kezelt nyilvános nyíltvégő befektetési alap esetén a rendszeres tájékoztatási kötelezettségét a) minden egyes lezárt pénzügyi évrıl éves jelentés, b) a pénzügyi év elsı 6 hónapjáról féléves jelentés, c) havi portfóliójelentés formájában teljesíti. Az éves és féléves jelentéseket, valamint a havi portfóliójelentést a tárgyidıszak utolsó napjától számított alábbi idıpontokig teszi közzé: 16

17 a) az éves jelentést 4 hónapon belül, azaz április 30-ig, b) a féléves jelentést 2 hónapon belül, azaz augusztus 31-ig, c) a havi portfóliójelentést a következı hónap 10. munkanapjáig, és gondoskodik arról, hogy az éves és féléves jelentések legalább 5 évig nyilvánosan elérhetık legyenek Befektetık rendkívüli tájékoztatásának szabályai Az Alapkezelı rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége keretében az általa kezelt nyilvános nyílt végő befektetési alapok mőködésére vonatkozóan honlapján közzéteszi, továbbá a befektetési jegyek forgalmazási helyein és székhelyén nyomtatott formában elérhetıvé teszi, valamint a Felügyelet részére egyidejőleg megküldi az alábbiakban meghatározott információkat: a) az átalakulási, egyesülési hirdetményt, legkésıbb 30 nappal az átalakulás, egyesülés hatálybalépése elıtt; b) a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a befektetési szabályok változását jelenti, legkésıbb 30 nappal a hatálybalépés elıtt; c) a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a határozott futamidı csökkentését jelenti, legkésıbb 30 nappal a hatálybalépés elıtt; d) a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek változását, valamint a befektetési jegyek visszaváltását érintı forgalmazási szabályoknak az elszámolási idıtartam növekedésével járó változásait jelenti, a változás hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal; e) a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a befektetési jegyek visszaváltási lehetıségének korlátozását jelenti - ide nem értve a forgalmazás szünetelésének vagy felfüggesztésének eseteit -, a változás hatálybalépését megelızıen olyan, legalább 30 napos határidıvel, amely lehetıséget ad a befektetıknek arra, hogy a módosítás hatálybalépését megelızıen lehetıségük legyen a befektetési jegyeik visszaváltására; f) a kezelési szabályzat egyéb módosítását, legkésıbb a hatálybalépés napján; g) a befektetési alapkezelı engedélyének visszavonását, az engedély visszavonására vonatkozó határozat jogerıre emelkedését követı 2 munkanapon belül; h) a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésıbb 15 nappal a hatálybalépés elıtt; i) a tıke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a kezelési szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésıbb az esedékesség napján; j) a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, szünetelését, illetve újraindítását, a pénzügyi eszközök illikvid részének elkülönítését és annak megszüntetését, haladéktalanul; k) a befektetési alapkezelıvel szembeni felszámolási eljárás megindítását, a felszámolást elrendelı végzés jogerıre emelkedését követı 2 munkanapon belül; l) a befektetési alap megszőnésekor a megszőnési jelentést, annak a Felügyelet részére történı benyújtásával egyidejőleg; m) hozamfizetés esetét kivéve az egy jegyre jutó nettó eszközértéknek az elızı nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett jelentıs (20%-ot meghaladó) mértékő csökkenésének okát, legkésıbb a felmerülést követı 2 munkanapon belül; n) a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi hely változását a változás hatálybalépését megelızıen legalább 10 nappal; o) a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon; 17

18 p) a forgalmazókban bekövetkezett bármely változást legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon, illetve amennyiben a felsorolás szőkülésérıl az alapkezelı utólag értesül legkésıbb a változás napját követı 2 munkanapon belül; q) amennyiben a befektetési alap készít kiemelt befektetıi információt, annak változásait, a változás befektetık részére történı rendelkezésre bocsátásával egyidejőleg; r) a Felügyelet által adott engedélyben, illetve a jóváhagyott kezelési szabályzatban meghatározott feltételektıl való eltérést, az eltéréstıl számított 2 napon belül; s) a befektetési alap által történı, a befektetési jegyek visszaváltásának fedezetét biztosítandó hitelfelvételt, a hitelfelvételt követıen haladéktalanul; t) a Batv-ban meghatározott egyéb információkat az ott meghatározottak szerint Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap kezelési szabályzata, valamint a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések beszerezhetık Az Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, valamint rendszeres és rendkívüli tájékoztatásait és a honlapon teszi közzé, és ezek nyomtatott példányát kérésre díjmentesen a befektetık rendelkezésére bocsátja az Alapkezelı székhelyén és a befektetési jegyek forgalmazási helyein. Az Alapkezelı a befektetık tájékoztatásával egyidejőleg a tájékoztatást a Felügyelet részére is meg kell küldeni. 4. A kezelési szabályzat jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti és alapkezelıi határozatok száma, ideje A Kezelési Szabályzat jóváhagyásáról szóló alapkezelı határozat száma, ideje: 1/2012. (X.3.) igazgatósági határozat, ideje: október 3. A Kezelési Szabályzat jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozat száma, ideje: H-KE-III-101/ március Közremőködı szervezetek 5.1. Az alapkezelı neve, székhelye, tevékenységi köre, alapításának idıpontja, jegyzett tıkéje, saját tıkéje és alkalmazottainak száma, általa kezelt további befektetési alapok felsorolása Neve: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (rövidített elnevezés: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt.) Cégjegyzékszám: Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30. Tevékenységi köre: TEÁOR Alapkezelés (fıtevékenység) TEÁOR M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás Alaptıke, alapítás dátuma: A jogelıd QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság február 4-én alakult. A Társaság alaptıkéje ,- Ft, azaz tízmillió forint összeg volt. A Társaságot a 18

19 Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyezte be április 5-én a cégjegyzékszámon. Az Alapító ai fordulónappal kezdeményezte a QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság részvénytársasággá történı alakítását, amelyet a Fıvárosi Cégbíróság október 27-én a Cg cégjegyzékszámon jegyzett be. A Társaság alaptıkéje az alapításkor ,- Ft, azaz húszmillió forint összeg volt. Az Alapkezelı Alapítója a március 31-én kelt Alapítói Döntésben az Alapkezelı alaptıkéjének ,- Ft-os összegre történı felemelésérıl határozott. Az Alapkezelı Alapítója augusztus 27. napján kelt Alapítói Döntésben az Alapkezelı alaptıkéjének Ft-os összegre történı felemelésérıl határozott. A október 28. napján kelt cégbírósági végzés tanúsága szerint az Alapkezelı jegyzett tıkéje jelenleg ,- Ft, azaz háromszázmillió forint (Hatályos: augusztus 27. napjától.) Az Alapkezelı adószáma: Az Alapkezelı KSH száma: Az Alapkezelı saját tıkéje: december 31. napján Ft Alkalmazottak száma: Az Alapkezelınek 8 fıállású alkalmazottja van. Az Alapkezelı által kezelt más alapok Az Alap neve: QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített elnevezése: QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Az Alap nyilvántartásba vétele Az Alap kibocsátási Tájékoztatóját a korábbi Állami Értékpapír- és Tızsdefelügyelet (ÁÉTF) (jogutódja jelenleg PSZÁF), /95 számú, november 13-i keltezéső engedéllyel hagyta jóvá. Az Elsı Hazai Lakásalapot a ÁÉTF /96. sz. határozatával február 2-án vette nyilvántartásba Ft saját tıkével, mint zártvégő ingatlan alapot. Az Alapkezelı alapítója október 30-án kelt alapítói döntéssel az Elsı Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alap nyíltvégővé történı alakítását határozta el, és kezdeményezte a vonatkozó Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat módosításának Felügyeleti jóváhagyását. A tájékoztatót az Állami Pénz- és Tıkepiaci Felügyelet /99. számú, december 30-án kelt engedéllyel hagyta jóvá és az Elsı Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alapot, mint nyíltvégő ingatlan befektetési alapot lajstromozási szám alatt nyilvántartásba vette. A QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt március 6-án a QUAESTOR Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alapnak a QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alapba történı beolvadásáról döntött, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet (PSZÁF) április 24. napon kelt E-III/ /2006 számú határozatával jóváhagyott. 19

20 Az Alap neve: QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Befektetési Alap (régi név: Borostyán Nyíltvégő Befektetési Alap) Az Alap rövidített elnevezése: QUAESTOR Borostyán Kötvény Alap Az Alap nyilvántartásba vétele: A QUAESTOR Borostyán Nyíltvégő Befektetési Alapot, mint Magyarországon nyilvános módon létrehozott nyíltvégő értékpapír befektetési alapot, az Állami Értékpapír és Tızsde Felügyelet február 27-én vette nyilvántartásba, Ft saját tıkével a lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelı határozat száma: /96. Az Alapkezelı kezdeményezte az alap kötvényalappá történı átalakulását szeptemberében. A módosított Tájékoztatót és Kezelési szabályzatot a Felügyelet szeptember 4-én fogadta el. A határozat száma: /98. Az Alap neve: QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Befektetési Alap (régi név: Zürich Deviza Nyíltvégő Befektetési Alap) Az Alap rövidített elnevezése: QUAESTOR Deviza Alap Az Alap nyilvántartásba vétele: A Zürich Deviza Nyíltvégő Befektetési Alapot, mint Magyarországon nyilvános módon létrehozott nyíltvégő értékpapír befektetési alapot, az Állami Pénz és Tıkepiaci Felügyelet október 7-én vette nyilvántartásba, ,-forint saját tıkével a lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelı határozat száma: /99. Az Alap neve: QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Befektetési Alap (régi név: Kurázsi Nyíltvégő Befektetési Alap) Az Alap rövidített elnevezése: QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Az Alap nyilvántartásba vétele: A Kurázsi Nyíltvégő Befektetési Alapot, mint Magyarországon nyilvános módon létrehozott nyíltvégő értékpapír befektetési alapot, az Állami Értékpapír és Tızsde Felügyelet április 23-án vette nyilvántartásba, Ft saját tıkével a lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelı határozat száma: /96. Az Alapkezelı kezdeményezte az alap pénzpiaci alappá történı átalakulását szeptemberében. A módosított Tájékoztatót és Kezelési szabályzatot a Felügyelet szeptember 7-én fogadta el. A határozat száma: III/ /2000. Az Alap neve: QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégő Befektetési Alap Az Alap rövidített elnevezése: QUAESTOR Tallér Részvény Alap Az Alap nyilvántartásba vétele: A QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégő Befektetési Alapot, mint Magyarországon nyilvános módon létrehozott nyíltvégő értékpapír befektetési alapot, az Állami Értékpapír és Tızsde Felügyelet december 27-én vette nyilvántartásba, ,-forint saját tıkével a lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelı határozat száma: /96. Az Alap jogelıdje a Tallér Zártvégő Értékpapír Befektetési Alap volt, amelyet a 20

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez Tisztelt Befektetı! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. ( Alapkezelı ) elhatározása alapján az általa kezelt nyilvános, zárt végő Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2008. február 1. 1. Bevezetés A végrehajtási politika az ügyfelek pénzügyi eszközökre vonatkozó vételi vagy eladási megbízásainak, az ügyfél

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2016. január 18. napjától. Közzététel napja: 2016. január 15.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2016. január 18. napjától. Közzététel napja: 2016. január 15. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 18. napjától Közzététel napja: 2016. január 15. 1/14

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben. A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési

Részletesebben

ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA

ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülı tıke maximális biztonságának megteremtése

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Jóváhagyta a 2007. október 31-i Közgyűlés Hatályos: 2008. január 1-jétől Módosította: 43./2007.12.13. számú IT határozat, hatályos

Részletesebben

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Hirdetmény BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzétéve: 2015. december 22. A változások a szövegben

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk célja megismertetni Önnel a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatát, illetve az ahhoz kapcsolódó kifejezéseket, folyamati lépéseket. Hosszú távú pénzügyi

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA BEFEKTETÉSI POLITIKA A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár részére Hatályos: 2016. 06.02-től Tartalom... 1 I. II. III. IV. V. VI. Bevezető... 2 A Befektetési Politikával kapcsolatos hatáskörök és eljárás...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók

I. Kamat és kezelési költség kondíciók I. Kamat és kezelési költség kondíciók A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre vonatkozó kondíciók. 1. Jelzáloglevél kibocsátásából származó forrásból nyújtott,

Részletesebben

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 A K&H

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget:

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget: Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló: OTP Bank Nyrt. Deloitte Könyvvizsgáló

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA

A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA A Vezérigazgató elfogadó/módosító A Vezérigazgató Hatálybalépés dátuma: határozatának száma és kelte: hatályba léptetı határozatának száma: 16/2002

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a BÉT-en köthető Tőzsdei Szabványosított Határidős Ügyletekre Lezárva: 2013.05.17. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 41. és

Részletesebben

Éves jelentés 2013 DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Éves jelentés 2013 DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Általános adatok: Éves jelentés 2013 DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-493 PSZÁF engedélyszám: H-KE-III-296/2012 ISIN kód: HU0000711551 Az Alap megnevezése: Az Alap

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK... 4 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA, IRÁNYADÓ

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Bevezető rendelkezések Hatálybalépés dátuma: 2015-05-14 1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza azokra a Pénzügyi eszközökre és Pénzeszközökre

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32. FÉLÉVES JELENTÉS 2010. Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata alapján zártkörű,

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató a Nordtelekom Nyrt. 600.000.000-, azaz hatszázmillió forint keretösszegű Nordtelekom Kötvényprogram 2011-2012 elnevezésű kötvényprogramjáról Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Részletesebben

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-667/2014 Kelte: 2014.11.11. Az Alap lajstromszáma:

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben