Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat"

Átírás

1 Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma és dátuma: EN-III/TTE-185/2010., május 13. EN-III/TTE-228/2010., június 14. Alapkezelı Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fı u. 14.) Vezetı forgalmazó UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Letétkezelı UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Felhívjuk a befektetık figyelmét, hogy az alap tıkéjének egy részét származtatott ügyletekbe fekteti ezért kockázati szintje a szokásostól eltérı A Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapesetében a származtatott ügyletek nettó pozíciójának összértéke az alap saját tıkéjének legfeljebb 105%-a június 15. 1

2 AJÁNLÁS Tisztelt Befektetı! Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából az Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapot választotta. Bízunk benne, hogy eredményességünk folytán hosszú távon befektetıink között üdvözölhetjük. Jelen dokumentum a törvény által elıírt módon és alakisággal tartalmazza a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által kezelt befektetési alapok sorába tartozó Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap( Alap ) jellemzıit, illetve az Alap befektetési jegyei megvásárlásának, visszaváltásának szabályait. Jelen dokumentum egységes szerkezetben, a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény által elıírt módon és alakisággal tartalmazza a Pioneer Alapkezelı Zrt., mint befektetési alapkezelı által kezelt befektetési alapok sorába tartozó és nyilvános forgalombahozatal keretében létrehozott és az UniCredit Bank Hungary Zrt. által forgalmazott Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapelnevezéső, nyíltvégő értékpapír befektetési alap jellemzıit, illetve az Alap befektetési jegyei megvásárlásának, visszaváltásának, folyamatos forgalmazásának szabályait. Jelen Tájékoztató figyelmes áttanulmányozása folytán megfelelı képet kaphat, hogy az Alapba történı befektetésével mi történik, mit várhat tıle, illetve milyen kockázatokkal kell számolnia. Amennyiben kérdése merülne fel a befektetéssel kapcsolatban, ügyintézıink készséggel adnak felvilágosítást a forgalmazási helyeken. Ezúton is sikeres befektetést kívánunk Önnek. PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 2

3 BEVEZETÉS, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, AZ ALAP ÁTALAKULÁSA 1. A Tájékoztató célja Jelen Tájékoztató és az annak részét képezı Alapkezelési Szabályzat a határozott futamidıre, zártvégő és nyilvános alapként létrejött HVB Hozamhajrá 2 Tıkegarantált Zártvégő Származtatott Alap (nyilvántartási száma: ) ( Alap ) Tpt (6) bekezdése szerinti átalakulási tájékoztatója, s egyben az átalakulás után a Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap elnevezést viselı, nyíltvégő, nyilvános, határozott futamidejő Alap Tpt (1) bekezdése szerinti nyilvános tájékoztatója is, amely a Tpt (1) bekezdésének megfelelıen magában foglalja az átalakulással összefüggésben módosított Alapkezelési Szabályzatot is. 2. Az Alap átalakulásának indoka, feltételei 2.1 Az Alap átalakulásának indoka Az Alap átalakulásával elérni kívánt cél annak lehetıvé tétele, hogy a Befektetık maguk dönthessenek arról, hogy az Alapba történı befektetésüket - a Tájékoztató I.13. pontjában is részletezett adózási szabályok figyelembevételével - továbbra is fenn kívánják-e tartani, s maguk válasszák meg az Alap április 1-re módosított futamidején belül azt a tetszıleges idıpontot, amikor hozzá kívánnak jutni befektetésükhöz a Befektetési Jegyek visszaváltása révén. Amennyiben az Alap átalakulása nem történne meg legkésıbb az eredeti határozott futamidı lejárta napjáig, úgy automatikusan az Alap törlésére, illetve megszőnésére kerülne sor a Tpt a) pontja értelmében az Alap határozott futamidejének lejáratára tekintettel. Az Alap megszőnése szükségszerően azt jelentené, hogy az Alap vagyona a Befektetık között felosztandó lenne a határozott futamidı lejárta napján az általuk tulajdonolt Befektetési Jegyek össznévértékének a felosztandó tıkéhez való arányában. 2.2 Az átalakulás feltételei, a változások összefoglalása Az átalakulás elhatározása és felügyeleti jóváhagyása Az Alap június 15. napi átalakulását az Alapkezelı Igazgatósága a április /2010. (IV.29.) es számú határozatával határozta el. Az átalakulást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete EN-III/TTE-185/ május 13. napján meghozott, határozatával hagyta jóvá, e határozattal jóváhagyva egyben az Alap Kezelési Szabályzatának módosítását és engedélyezve a nyíltvégővé alakult Alap Befektetési Jegyei folyamatos forgalmazásának alapját képezı Tájékoztató közzétételét Az átalakulás napja Az átalakulás napja június 15, amely az Alap kibocsátási tájékoztatójában meghatározásra került határozott futamidejének lejárati napja. Az átalakulás azt eredményezi, hogy az Alap Tpt a) pontján alapuló törlésére, azaz megszőnésére nem kerül sor, ehelyett az eredetileg lejárat napjaként meghatározott 3

4 napot követı forgalmazási nappal kezdetét veszi az átalakult Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazása, melynek keretében a Befektetıknek módjuk van szabadon megválasztani, az Alapba történı befektetésüket - az átalakult alap április 1-ig meghosszabbított lejáratáig - mely idıpontig kívánják fenntartani. Az átalakulás napjaként meghatározott június 15. utáni elsı munkanap, azaz június 16. az Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazásának elsı forgalmazási napja is, azaz az elsı olyan nap, amelyen a Befektetı a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása keretében történı visszaváltására megbízást adhat a Forgalmazónak, az erre az Alapkezelési Szabályzat (14) pontjában meghatározott feltételek szerint Az Alap átalakulással érintett jellemzıi Hangsúlyozzuk, hogy az Alap átalakulásával nem jön létre új alap, s új sorozat kibocsátására sem kerül sor, csupán a már a nyilvántartásba vételével létrejött Alap nyilvántartásba vételkor kibocsátott egyetlen sorozatát alkotó Befektetési Jegyek, illetve az Alap egyes jellemzıi módosulnak. Az átalakulás a Tpt (1) bekezdésében meghatározott jellemzık közül az alábbiaknak az átalakulás napjával történı, egymással összefüggı változását jelenti: Az Alap új név alatt zártvégő alapból nyíltvégő alappá alakul át. Befektetési jegyei minden banki munkanapon vásárolhatók és visszaválthatóak. Az Alap vagyonát, az átmeneti idıszakban június 16. és július 15. között pénzpiaci eszközökben tartja. Az Alap új befektetés politikája július 16-án indul, aminek része a július 16. napi egy befektetési jegyre jutó eszközértékre szóló, a lejárat napjára vonatkozó tıkevédelem is, amit az alap új befektetési politikája biztosít. Amennyiben az Alap július 15-i nettó eszközértéke nem éri el az 200 millió forintot, az Alap megszőnik és vagyona végelszámolás keretében felosztásra kerül a befektetık között a július 15-án birtokukban lévı befektetési jegy darabszámok arányában. Ennek a kitételnek az az oka, hogy az új befektetési politika részben származékos eszközökön keresztül kerül megvalósításra, s a nemzetközi gyakorlatban ilyen eszközöket bizonyos szint alatti méretre nem, vagy csak kedvezıtlen feltételekkel hoznak létre. Ilyen esetben viszont éppen az alap új befektetési politikájának pénzügyi indokoltsága szőnne meg, illetve sérülne. Amennyiben az Alap július 15-i nettó eszközértéke meghaladja az 200 millió forintot, indul az alap új befektetési politikája, futamideje meghosszabbodik, az átalakult alap lejárata április Felelısség a Tájékoztatóért Jelen Tájékoztató, melynek az Alapkezelési Szabályzat is a részét képezi, a magyar jog, különösen a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései alapján a Befektetıknek nyújt az Alapról és az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek nyilvános forgalmazásáról tájékoztatást. A Tájékoztató egységes szerkezetben tartalmazza az Alap forgalomba hozott Befektetési jegyeirıl szóló információkat, valamint az Alap Kezelési Szabályzatát. A Törvény a következıképpen rendelkezik az Alap Tájékoztatójáról és Kezelési szabályzatáról: 4

5 236. (1) A befektetési alap kezelése során az alap kezelésének különös szabályait a 16. számú mellékletnek megfelelı a Felügyelet által jóváhagyott - kezelési szabályzatba kell foglalni, amely az alapkezelı és a befektetık közötti általános szerzıdési feltételeket tartalmazza. A befektetı a befektetési jegyek vásárlásakor nyilatkozik arról, hogy ismeri a kezelési szabályzatban foglalt feltételeket. (2) Az alapkezelı az alap mőködtetése során a befektetı érdekében a jogszabályoknak, mőködési szabályoknak és a mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelıen köteles eljárni. (3) A befektetési alapkezelı az egyenlı elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetık tekintetében. Nem jelenti ezen elv sérelmét az ugyanazon alapon belüli különbözı befektetési jegy sorozatokat alkotó befektetési jegyek által megtestesített jogok és kötelezettségek sorozatonkénti különbözısége és a befektetési alapkezelı ennek megfelelı, a jogszabályokkal és az alap kezelési szabályzatával összhangban álló eljárása. (4) A kezelési szabályzatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetıvé teszi a befektetési alap mőködésének, befektetési elveinek és kezelésének megítélését. (5) A nyilvános alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában foglalt feltételeket az alapkezelı egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Nem szükséges a Felügyelet engedélye a módosításhoz, amennyiben az a) az ügyfelet terhelı költségek egyoldalú csökkentését jelenti, b) a forgalmazási helyek számának növelését vagy csökkentését tartalmazza, ha az új forgalmazó ilyen tevékenységre Felügyeleti engedéllyel már rendelkezik, c) jogszabály-módosítás átvezetését jelenti, ha ez nem érinti az alap befektetési politikáját, kockázati jellegét, d) piaci- vagy mérlegadatok frissítését szolgálja, e) az alapkezelı illetıleg letétkezelı vezetı állású személyei körében, a forgalmazó cégadataiban bekövetkezett változás átvezetését jelenti, f) az engedélyhez kötött változások esetében a Felügyelet az engedélyt korábban megadta. 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetıleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetı részérıl történı megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékoztatóban, illetıleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek, a valóságnak megfelelınek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezetı adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyezteti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezetı forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevı vagy az értékpapír szabályozott piacra történı bevezetését kezdeményezı személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelmően azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének 5

6 tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetıleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelısségvállalásának. (2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelıs valamennyi személy köteles külön aláírt felelısségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak. 30. A 29. (1) bekezdésében meghatározott személyt a hirdetmény közzétételétıl számított öt évig terheli a 29. -ban meghatározott felelısség. E felelısség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során nem vizsgálta a Tájékoztatóban foglalt adatok hitelességét és nem vállal felelısséget a Tájékoztatóban, vagy az Alapkezelési Szabályzatban foglalt információk valódiságáért. Jelen dokumentum a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, mint a Kibocsátó nevében eljáró befektetési alapkezelı által szolgáltatott információ alapján készült. Ennek alapján a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság és az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint Vezetıforgalmazó a jelen Tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért egyetemlegesen felelnek, amely tényt a Tájékoztató végén aláírásukkal erısítenek meg. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezetı tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó nevében eljáró jogi személy felel. Az Alapkezelı tevékenységét a befektetési alapokról szóló évi LXIII. törvény (Bat.) elıírása szerint, az Állami Értékpapír- és Tızsdefelügyelet (ÁÉTF) /1992 számú engedélye alapján kezdte meg 1992-ben, jelenleg pedig a Törvény alapján végzi, birtokában van továbbá minden olyan hatósági engedélynek, melyet a jogszabályok elıírnak egy Alap létrehozásához és kezeléséhez. Az Alapkezelı a magyar számviteli szabályok értelmében minden évben pénzügyi beszámolót készít. Az utolsó három lezárt pénzügyi év mérlegét és eredménykimutatását a Deloitte & Touche, illetve a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló társaságok által ellenırzött formában a jelen dokumentum 1. sz. mellékletében csatoljuk. Az Alap könyvvizsgálója, a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. rendelkezik a Törvény által elıírt szükséges pénzintézeti szakértelemmel és megfelelı felelısségbiztosítással. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. - mint Letétkezelı - rendelkezik a letétkezelıi feladatok ellátásához szükséges feltételekkel, a befektetési alap letétkezelési tevékenységre jogosító engedélyt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete I- 1523/2003. számú határozatával engedélyezte. Az Alapkezelın és Vezetıforgalmazón kívül senki nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a Tájékoztatón túl bármiféle tájékoztatást vagy ajánlatot adjon a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatban. A fent nevezettektıl különbözı személyek által adott tájékoztatást 6

7 vagy ajánlatot nem szabad hitelt érdemlınek, azaz olyannak tekinteni, amely a Pioneer Alapkezelı Zrt. jóváhagyásán alapul. Feltétlenül fontos, hogy a Befektetık alaposan megvizsgálják a Tájékoztatóban foglalt adatokat, különös tekintettel a Kockázati tényezık címő I. 3. pontra. Befektetési döntésük meghozatala során a Befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. A Befektetık a jelen Tájékoztató tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, vagy számviteli tanácsként, ellenben javasoljuk, hogy a Befektetési jegyekbe történı befektetésrıl kérjék ki jogi, pénzügyi és üzleti tanácsadóik véleményét. Jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelı általi egyoldalú módosításához a Felügyelet jóváhagyásán túl a Letétkezelı elızetes hozzájárulása is szükséges. 7

8 FOGALMAK ÁKK Államadósság Kezelı Központ Alap, Befektetési Alap Befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörő kibocsátásával létrehozott és mőködtetett, jogi személyiséggel rendelkezı vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelı a befektetık általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. A jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap elnevezéső nyíltvégő értékpapír befektetési alap, amely a Magyar Köztársaságban a Felügyelet által történı nyilvántartásba vétellel határozott futamidıre, zártvégő, nyilvános befektetési alapként létrejött a HVB Hozamhajrá 2 Tıkegarantált Zártvégő Származtatott Alapból alakult át. Alap neve az átalakulást követıen: Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap Alapkezelı, Befektetési Alapkezelı A Törvény szerinti befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkezı részvénytársaság, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. (székhely: 1011 Budapest, Fı u. 14.). Alapkezelési tevékenység A befektetési alapkezelı által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelı befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévı egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelı döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele. Állampapírok A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír. Államkötvény Egy évnél hosszabb eredeti lejárattal rendelkezı állampapír Azonnali ügylet Olyan értékpapír ügylet, ahol a kötést követıen legfeljebb öt munkanapon belül megtörténik az elszámolás Banki munkanap A Letétkezelı szempontjából minden olyan munkanap, amely nem banki szünnap, a Forgalmazó szempontjából az elıbbieken felül minden olyan munkanap, amely a Forgalmazó tekintetében nem banki szünnap. 8

9 Befektetési Jegy A befektetési alap nevében (javára és terhére) - meghatározott módon és alakszerőséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap befektetési jegyei. Befektetı Az a személy, aki a befektetési alapkezelıvel vagy más befektetıvel kötött szerzıdés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tıkepiac, illetve a szabályozott piac, tızsde hatásaitól teszi függıvé, kockáztatja. Jelen tájékoztató tekintetében a Befektetési jegy tulajdonosa. Belföldi illetıségő magánszemély: a) az a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejőleg más államnak is állampolgára, és belföldön nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel); b) az a természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és a három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jogát az adott naptári évben - a ki- és beutazás napját is egész napnak tekintve - legalább 183 napig a Magyar Köztársaság területén gyakorolja; c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó letelepedett jogállású, illetve hontalan személy; továbbá d) az a)-c) pontban nem említett természetes személy, akinek da) kizárólag belföldön van állandó lakóhelye; db) létérdekei központja belföld, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel; dc) szokásos tartózkodási helye belföldön található, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel, és létérdekei központja sem állapítható meg; azzal, hogy a létérdekek központja az az állam, amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb személyes, családi és gazdasági kapcsolatok főzik. BÉT Budapesti Értéktızsde Bszt. a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény Cstv. A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény Dematerializált értékpapír A Törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség 9

10 Devizabelföldi a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van, illetve azzal rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót és az önfoglalkoztatót) is, c) a b) pont szerinti vállalkozás vagy szervezet tulajdonosa, vezetı tisztségviselıje, felügyelı bizottsági tagja és alkalmazottja e minıségében a vállalkozás és a szervezet nevében tett jogügyletei és cselekményei tekintetében, ha azok alapján a vállalkozás vagy a szervezet szerez valamilyen jogot, illetve azt terheli kötelezettség, akkor is devizabelföldinek tekintendı, ha egyébként devizakülföldi, d) a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi társaságot, e) a külföldön lévı külképviselet, Devizakülföldi a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön mőködı fióktelepe, c) a devizakülföldinek a belföldön lévı képviselete, d) a vámszabadterületi társaság, e) a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott mőködik. Duration A portfolióban lévı hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok hátralévı átlagos futamideje évben kifejezve. Értékelési nap Az Alapok mőködése alatt minden forgalmazási nap Értékpapír A forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minısülı pénzügyi eszköz. Értékpapírszámla A Számlaszerzıdés keretében a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás Folyószámla Az ügyfél értékpapír ügyleteinek elszámolásához használatos a forgalmazónál vezetett pénzszámla. Forgalmazó A Befektetési Jegyek forgalomba hozatalában és az Alap átalakulását követı folyamatos forgalmazásában közremőködı befektetési szolgáltató, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján: a Forgalmazó az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely:1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.). Felügyelet 10

11 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Ft, forint Magyar forint Hpt. A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény. Intézményi befektetı: a) a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a befektetési alap, a befektetési alapkezelı, a kockázati tıkealap, a kockázati tıkealap-kezelı, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelıs nyugdíjbiztosítási szerv, b) mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendı. Kibocsátási pénznem A Befektetési Jegy névértékének pénzneme, és a forgalmazás során a forgalmazási árfolyam devizaneme, amely az Alap esetében a magyar forint. Kibocsátó Az Alap, melynek nevében a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság jár el. Kincstárjegy Egy éves, vagy annál rövidebb eredeti lejárattal rendelkezı állampapír Kollektív befektetési értékpapír Befektetési jegy, továbbá az olyan külföldi intézményben való részvételt tanúsító bemutatóra vagy névre szóló - okirat, amely intézmény alapító okiratában meghatározott célja az egyes befektetésekkel járó kockázatviselést megosztva az értékpapírokba vagy más eszközökbe történı befektetés. Központi értéktár KELER Zrt. (1075 Budapest, Asbóth u ) Közvetítı A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége végzéséhez, illetıleg árutızsdei szolgáltatása nyújtásához közvetítıt vehet igénybe. Közvetítı lehet: függı ügynök, és befektetési vállalkozás. Jelen Tájékoztató alkalmazásában az a személy, aki a Forgalmazó, mint befektetési vállalkozás megbízása alapján a Forgalmazó, befektetési szolgáltatási tevékenységében közremőködıként a Befektetési jegyek vételére szóló, az Ügyfél által a Forgalmazónak adott bizományosi megbízást tartalmazó szerzıdés kötését közvetíti azon sorozatba tartozó Befektetési jegyek tekintetében, melyeknél a sorozat jellemzıinek meghatározása erre az ügynöki közremőködésre lehetıséget ad. Közzétételi (hirdetményi) hely 11

12 A Pioneer Alapkezelı Zrt., mint az Alapok törvényes képviselıjének címő honlapja, illetve a Forgalmazó(k) honlapja Közzétételi nap Az Alap fennállta alatt az Alap nettó eszközértéke esedékességének napját követı második banki munkanap. Külföldi illetıségő magánszemély: a belföldi illetıségő magánszemélynek nem minısülı természetes személy. Letétkezelı Befektetési alap letétkezelési tevékenységet végzı hitelintézet, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Letétkezelési tevékenység A pénzügyi eszköz letéti ırzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetıleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék kezelésével összefüggı szolgáltatásokat. Letétkezelési szerzıdés Az Alapkezelı és a Letétkezelı között az Alap portfoliójában lévı eszközök letéti kezelésével kapcsolatban aláírt szerzıdés. Likvid eszköz Pénz (beleértve a devizát is), hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repo, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehetı állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét. Megbízás A Befektetı által a Forgalmazóhoz eljuttatott, a Forgalmazó által érkeztetett és elfogadott, feldolgozott, fedezettel rendelkezı eladási, vagy visszaváltási rendelkezés. Nettó eszközérték, eszközérték Eszközérték alatt az adott Alap eszközeinek összessége értendı. Az Alap eszközeinek értékét ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is -, csökkentve az alapot terhelı összes kötelezettséggel, beleértve a passzív idıbeli elhatárolásokat is nettó eszközértéknek nevezzük. Nyíltvégő befektetési alap Olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra. Pénzpiaci eszköz A fizetıeszköz kivételével sorozatban kibocsátott, értékpapírnak nem minısülı, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel pénzpiacon kereskednek. Pénzszámla 12

13 Ügyfélszámla vagy Folyószámla Portfólió A jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján az adott Alap eszközeinek összességét jelenti. Ptk. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény Referenciahozam Az Alap értékpapír összetételét (a törvényi korlátozások figyelembe vételével) leginkább leíró piaci index, amely adott idıszaki hozamának ugyanezen idıszakon belüli elérésére vagy túlteljesítésére törekszik az Alap. Repo és fordított repo ügylet Minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szerzıdéskötéssel egyidejőleg meghatározott vagy meghatározandó jövıbeli idıpontban történı visszavásárlási kötelezettség mellett meghatározott visszavásárlási áron, függetlenül attól, hogy az ügylet futamideje alatt a vevı az ügylet tárgyát képezı értékpapírt megszerzi és azzal szabadon rendelkezhet (szállításos repo ügylet) vagy nem szerzi meg az értékpapírt, azzal szabadon nem rendelkezhet, hanem óvadékként kerül elhelyezésre a vevı javára a futamidı alatt (óvadéki repo ügylet). Óvadéki repo ügylet kizárólag hitelintézettel köthetı. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képezı és a biztosítékul szolgáló értékpapírok más értékpapírokra kicserélhetık. Az ügylet az értékpapír eladója szempontjából repo ügyletnek, az értékpapír vevıje szempontjából fordított repo ügyletnek tekintendı. Az óvadéki repo ügylet lejárati ideje alatt az értékpapírhoz kapcsolódó jogok a felek eltérı megállapodásának hiányában az eladót illetik meg, az értékpapír tulajdonjoga a futamidı végén abban az esetben száll át a vevıre, ha az eladó a visszavásárlási árat nem fizeti meg. Saját tıke A befektetési alap saját tıkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, mőködése során a saját tıke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos. Szabályzat, vagy Kezelési Szabályzat vagy Alapkezelési Szabályzat Jelen Tájékoztató mellékletét képezı Alapkezelési Szabályzat Számlaszerzıdés A Befektetı és a befektetési szolgáltató között fennálló szerzıdés(ek), amely(ek) tartalmát/tartalmukat tekintve egy pénzszámla, valamint egy értékpapírszámla vezetésérıl szól(nak). Számlavezetı Bármely befektetési szolgáltató, aki jogosult dematerializált értékpapírok nyilvántartására is alkalmas értékpapírszámla vezetésre, illetve ahol biztosított az ügyfelek állományainak elkülönített nyilvántartása. Származtatott (derivatív) ügylet 13

14 Olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétıl függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva). Tızsdei határidıs ügyletek (Futures) A tızsdei határidıs ügyletek (futures) olyan származtatott pénzügyi eszközök (derivatívák), amelyek egy eszköznek egy bizonyos elıre kialkudott áron való jövıbeli adásvételérıl szólnak. A tızsdei határidıs ügyletek szabványosítottak, így az ügylet eladója és vevıje csak az árat és a kontraktusok (szerzıdések) számát határozzák meg, minden más részlet (pl. a kontraktus mérete, teljesítés idıpontja, helye, a mögöttes termék minısége)a tızsdéken szabályozott. Tıkevédelem Az Alapkezelı tıke megóvására vonatkozóan tett olyan saját ígérete, amelyet az Alap befektetési politikája biztosít és arra harmadik személy garanciát nem vállal. Ügyfél Az a személy, aki a Bszt alapján arra felhatalmazott szervezettıl, személytıl a Bszt 5. -ában meghatározott befektetési szolgáltatást, illetıleg kiegészítı szolgáltatást, vagy a 10. -ban meghatározott árutızsdei szolgáltatást igénybe veszi, jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a Befektetési Jegyek tulajdonosa, illetve Befektetési Jegyek vételére bizományosi megbízást adó személy. Ügyfélszámla Az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás, hitelintézet, árutızsdei szolgáltató által vezetett számla. Az Ügyfélnek vezetett olyan korlátozott rendeltetéső folyószámla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatással és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel kapcsolatos elszámolás lebonyolítására szolgál. Tájékoztató Jelen magyar nyelvő dokumentum Törvény, Tıkepiaci törvény, Tpt. A tıkepiacról szóló évi CXX. törvény. Zártvégő befektetési alap Olyan befektetési alap, amelyre a futamidı lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra. Zéró kupon hozam A diszkontkincstárjegyek, kamatszelvényes államkötvények kötvények IRR-jébıl vagy piaci swap illetve forward rátákból visszafejtett olyan hozam, ami egy adott futamidıre akkor lenne érvényes az adott piaci körülmények között, ha az eszköz kamatot csak a lejáratkor egy összegben fizetne. Gyakorlatban ez a hazai piacon a szintetikus éven túli diszkontkincstárjegy konstrukciók elméleti árát jelenti. 14

15 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I.1. Az Alap általános információi Az Alap elnevezése június 15. napjától kezdıdıen: Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap (elızı néven: HVB Hozamhajrá 2 Tıkegarantált Zártvégő Származtatott Alap) Az Alap fajtája, típusa Az Alap az átalakulásától kezdıdıen az Alap fajtája: nyíltvégő; az Alap típusa: nyilvános. Az Alap Kezelési Szabályzatának jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti és alapkezelıi határozatok száma és ideje Határozat száma Határozat jogcíme Határozat dátuma 2006/19 (X.02) Alapkezelıi Igazgatósági határozat október 2.. az indulásról E-III/ /2006. Kibocsátás engedélyezése november 2. E-III/ /2006. Nyilvántartásba vétel december /2010 (IV.29.) Alapkezelıi Igazgatósági határozat április 29. az átalakulásról 18/2010. (VI.1.) Alapkezelıi Igazgatósági határozat június 1. a szabályzat módosításáról EN-III/TTE-185/2010 Határozat az Alap átalakulásáról május 13. EN-III/TTE-228/2010 Határozat az Alap átalakulásáról június 14. Az Alap futamideje Az Alap a nyilvántartásba vételétıl a június 15-i átalakulásig (ez utóbbi napot nem beleértve) zártvégő volt, a futamideje az átalakulás napjától kezdıdıen április 1-ig meghosszabbodik. Befektetési Jegyek Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek az Alap A sorozatába tartoznak, névre szólóak, (tízezer),-ft névértékőek (ISIN azonosító: HU ). I.1.1. A Befektetési Jegyek forgalomba hozataláról, és az Alap átalakulását követı folyamatos forgalmazásáról A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által kezelt Alap Tpt. alapján Magyarországon, befektetési jegyek - típusát tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján június 15. napján lejáró határozott idıre, - fajtáját tekintve - zártvégő alapként létrehozott, június 15. napi átalakulásától kezdıdıen - fajtáját tekintve - nyíltvégő alapként, megváltozott befektetési politikával mőködı értékpapír befektetési alap, amelynek futamideje április 1-ig tart. 15

16 A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának elsı napja az átalakulást követı elsı forgalmazási nappal, június 16. napjával egyezik meg. A Befektetési Jegyek elsı Forgalmazási Napján érvényes forgalomba hozatali ár megegyezik az e napra vonatkozóan a Befektetési Jegyre vonatkozóan érvényes, egy jegyre jutó nettó eszközértéknek megfelelı összeggel. I.2. Az Alap befektetési politikája Az átalakulást követıen, június 16. és július 15. között, az átmeneti idıszakban az alap átmeneti befektetési politikát folytat, ebben az idıszakban az Alap saját tıkéjét kizárólag pénzpiaci eszközökbe fekteti. Az átalakulás után egy hónapig az Alap befektetési jegyei a befektetık által díjmentesen vásárolhatók és visszaválthatók. Az átmeneti idıszakot követıen az Alap az új befektetési politikája, tekintettel az átalakulásra vonatkozó jelen Tájékoztatóban is szabályozott minimális, 200 millió forintos tıkekövetelményre és a fentiekben hivatkozott az átmeneti idıszakra vonatkozó speciális vételi és visszaváltási kondíciókra, csak július 16-án indul. a) Az Alap új befektetési célja, a tıkevédelem mőködése Az Alap az új befektetési politika keretében az alap vagyonát egy dinamikus eszközallokációs modell (ld. kifejtve a következı alpontban) keretében kezeli. Ennek során egyrészt kétszintő tıkevédelmet biztosít a lejáratra vonatkozóan, másrészt globális - ezen belül elsısorban feltörekvı - részvénypiaci befektetések révén az elérhetı hozam maximalizálására törekszik a kockázati szint kézben tartása mellett. A részleges tıkevédelem az alapkezelı ígérete, melyet a befektetési politika támaszt alá és arra harmadik személy garanciát nem vállal. Az Alap lejáratakor az utolsó banki munkanapon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket fizeti ki a befektetıknek, ami azonban nem lehet alacsonyabb, mint az alábbi két tıkevédelem közül a lejárat idıpontjában magasabb értéket képviselı: 1) az Alap befektetési politikája biztosítja az alap átalakulás utáni új befektetési politikájának induláskori egy jegyre jutó nettó eszközértékét, vagyis a július 16- i szintet. Ez a tıkevédelem elsı, úgynevezett statikus szintje. 2) az Alap ezen túl a lejárati dátumra vonatkozóan biztosítja a mindenkori legmagasabb egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (történeti maximum) 80%-át. Ezt nevezzük dinamikus védelemnek vagy biztosítéknak. Ez a biztosíték nem csorbítja az 1) pontban foglalt biztosítékot: azaz, ha az egy jegyre jutó nettó eszközérték mindenkori történeti maximumának 80%-a alacsonyabb, mint az új befektetési politika indulásakori egy jegyre jutó nettó eszközérték, az Alap a lejáratkor ekkor is biztosítja legalább az új befektetési politika indulásakori egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Más szavakkal: a fenti két tıkevédelem közül a lejáratkor minden esetben a befektetı számára kedvezıbb (magasabb értékő) érvényesül. Képletben: [ 1 ) átalakuláskori érték ; 2) történeti maximum 80 a] kifizetés lejáratkor = Max % 16

17 Példa (legyen az új befektetési politika indulásakori szint 100): Egy befektetési jegyre jutó NEÉ a befektetési politika indulásakor (tıkevédelem 1. szintje) Történeti maximum (tıkevédelem 2. szintje) Történeti maximum 80%-a Minimum kifizetés lejáratkor Az 1. esetben a történeti maximum 80%-a kisebb, mint az új befektetési politika indulásakori egy jegyre jutó nettó eszközérték. Így lejáratkor a tıkebiztosítékok közül az új befektetési politika indulásakori értékre szóló (statikus) védelem aktivizálódik. A 2. esetben a két védelem szintje egybeesik, így az alap legalább az új befektetési politika indulásakori értéket biztosítja lejáratkor. A 3. esetben a lejáratkori minimum kifizetés a történeti maximum 80%-a lesz. A fenti példában bemutatott kifizetési forgatókönyvek a lejáratkori minimális kifizetési szinteket mutatták be, a tényleges végsı kifizetés természetesen a piaci folyamatok függvényében ettıl eltérhet. Az Alap az új befektetési politika keretében az alap vagyonát egy dinamikus eszközallokációs modell (ld. kifejtve a következı alpontban) keretében kezeli. Ennek során az elsıdleges cél a mindenkori legmagasabb egy befektetési jegyre jutó eszközérték 80%-ának biztosítása (részleges tıkevédelem), másrészt globális - ezen belül elsısorban feltörekvı - részvénypiaci befektetések révén az elérhetı hozammaximalizálás a kockázati szint kézben tartása mellett. b) A befektetések kialakítása, a dinamikus eszközallokációs modell mőködése Az Alap befektetési politikája egy összetett algoritmus alapú módszerre épül, amit dinamikus eszközallokációs modellnek nevezünk. Ennek több eleme van melyek egymásra épülve adják ki a végsı modellt. Ezek: - konstans hányadú portfólió biztosítás (CPPI), ez az alapmodell, - részvényfeltöltés a kezdeti szakaszban - kiegészítı algoritmus - eredmény befagyasztási modell a feltöltési szakaszt követıen - stop-loss, azaz veszteségminimalizáló modell csökkenı piaci szintek idején Az alapmodell a Constant Proportion Portfolio Insurance, rövidítve: CPPI. Jelentése: konstans hányadú portfólió biztosítás. A konstans, az úgynevezett multiplier (M: szorzótényezı), az a szorzó, ami azt mutatja meg, hogy a lejáratkori tıkevédelmet biztosító összeg jelenértéke módosítva egy biztonsági tartalékkal (puffer, ami általában 2%) feletti eszközérték hányad (ezt nevezzük cushion-nak) hányszorosát lehet kockázatos eszközbe esetünkben részvénypiacokba - fektetni. A multiplier értéke jellemzıen 0 5 között változik. 17

18 Példa: legyen az egy jegyre jutó nettó eszközérték 100, a lejáratkori tıkevédelem biztonsági tartalékkal módosított szintje 95. Ekkor a cushion: (100-95)/100 = 5/100 = 0,05, azaz 5%. Egy M=3 esetén az alap eszközértékének 15%-át lehet részvényben tartani, hiszen: cushion x M = 5% x 3, ami 15%. Lehet kevesebbet is, ha az alapkezelı a piaci folyamatok alapján ezt így látja jónak, de többet viszont semmiképpen sem. A multiplier a maximálisan elviselhetı piaci veszteség reciproka. Tehát egy 3-as multiplier azt jelenti, hogy a portfólió maximum egy napi 33%-os kockázatos (részvény) piaci esést bír ki. Ekkora részvénypiaci esés még nem volt történeti alapon ezért ez a multiplier lesz az alap esetében az átlagos cél multiplier. A multiplier maximális értéke 5: ez 20%-os maximális egy napon belüli korrekciót jelent, ami még szintén igen konzervatív befektetési filozófiát tükröz. A multiplikátor növelésére akkor kerül sor, amikor a piac trendjében emelkedik. Ekkor azonban egy növekvı nagyságú puffert is képezünk (eredmény befagyasztási modell), ami a lejáratkori jelenértékén felül szintén kockázatmentes eszközben kerül elhelyezésre. Azaz újabb befektetési elemmel támogatjuk meg a tıkevédelmet, különösen annak dinamikus részét, a történeti maximum 80%-át biztosító részt. Ahogy növekednek a mögöttes részvénypiacok, úgy emelkedik a CPPI bázison mőködtetett alap eszközértéke, a részvényhányad abszolút és egyben viszonylagos mértéke (részvényhányad), és az alap eszközértékenek egyre kisebb hányadát kell a lejáratkori tıkevédelem jelenértékének kialakítására költeni. Mindezt az alábbi ábra szemlélteti: 18

19 A CPPI technika lényege nem az algoritmus bonyolultságában, sokkal inkább a fegyelmezett, napi szintő portfólió kiegyensúlyozáson van, amivel biztosítható, hogy még egy nagyobb napi korrekció esetén is az Alapkezelı idıben és gyorsan tudjon reagálni. Így a kockázatos portfólió részt (jellemzıen részvénypiaci kitettséget) a megváltozott piaci körülményekhez igazítva fenntartsa az Alapnak a modellhez képest vett megfelelését és belsı integritását, úgy hogy annak kockázati szintje (részvényhányada a multiplikátor arányában) ne változzon meg érdemben az akármilyen gyorsan is lezajló piaci hatások következtében. Hiszen éppen ez az állandóság a befektetési politika lényege és ez biztosítja a tıkevédelmet. Ezt a fegyelmezett és kiérlelt alapkezelést szavatolja a Pioneer Alapkezelı Zrt. hazai és nemzetközi háttere. Az új befektetési politika kialakításában és mőködtetésében a Pioneer Austria tıkevédett alapokkal foglalkozó csoportjának komoly tapasztalataira is támaszkodunk. Ausztriában a CPPI alapok tekintetében a Pioneer az egyik legrégebbi és egyben piacvezetı szakmai mőhely: a kollégák 64 osztrák CPPI alapot kezelnek 3,2 milliárd euró értékben, meggyızı visszatekintı teljesítményekkel. A csoportnak kiforrott szakmai tapasztalata, eljárási rendje és technikai háttere van, ami záloga az alkalmazott modell integritásának és szavatolja az alap befektetési politikájában foglaltak maradéktalan betartását. A csoport a kezdetben tisztán CPPI alapú klasszikus modellt az elmúlt években fokozatosan fejlesztette, felhasználva a közelmúlt extrém piaci körülményei között szerzett tapasztalatokat. A 2008-as drámai piaci események egyrészt megerısítették az addigi alapkezelési technikába vetett hitet, hiszen az akkor kezelt 60 alap mindegyike viszonylag jól vészelte át a válságot, a tıkevédelmi ígéret egyetlen esetben sem sérült. Az alapkezelık ugyanakkor a váratlan és nagy horderejő események hatására további védelmi mechanizmusokkal egészítették ki az alapmodellt annak érdekében, hogy a tıkevédelem szélsıséges helyzetekben se kerülhessen veszélybe, illetve a korábban elért hozamok nagyarányú piaci árfolyamesés esetén is legalább részben megóvásra kerüljenek. A fenti elvárásokra adott válasz egy továbbfejlesztett modell lett, ami az addigi CPPI modellt több kiegészítı algoritmussal támogatja meg és az eredı modellt hívjuk dinamikus eszközallokációs modellnek. Az alap CPPI modell kiegészítésére alkalmazott algoritmusok kivétel nélkül a nagyobb biztonságot szolgálják, az alapmodell alapján adódó maximális részvénykitettség lefelé történı korrekcióján keresztül. A részvényfeltöltési idıszakban alkalmazott kiegészítı algoritmus célja, hogy az új befektetési politika indulását követı néhány hónapban tompítsa az esetleges hirtelen piaci árfolyam-esésbıl fakadó kockázatokat, melyek negatív hatással lehetnek az alap további mőködésére. Ebben az idıszakban az alap fokozott védelemre szorul, hiszen eszközértéke még igen közel van a védendı értékhez. Mivel ekkor még nem tudott felépülni nagyobb biztonsági tartalék, emiatt ebben a szakaszban célszerő lehet a fokozottabb óvatosság. A feltöltési szakaszt követıen alkalmazott eredmény-befagyasztási technika célja, hogy ha alapnak már sikerült érdemi árfolyam-növekedést elérnie, akkor a megengedettnél kisebb kockázatvállalással csökkentse egy esetleges piaci árfolyamesés során elszenvedhetı potenciális veszteségeket. Ezzel egyúttal pótlólagos tartalék (puffer) képzıdik, ami az alap által ígért tıkevédelmen felül a korábbi hozamok egy részének megırzését is lehetıvé teheti. 19

20 A stop-loss (azaz veszteségminimalizáló) kiegészítı elem célja, hogy csökkenı piaci szintek idején mérsékelje az elszenvedhetı veszteségeket. Ez elsısorban trendszerő árfolyam-esés esetén jelenthet pótlólagos védelmet a befektetık számára. Bizonyos, az alap kezelıje által meghatározott piaci árfolyamszintek lefelé történı átlépése esetén az alap kezelıi a CPPI modell által indokoltnál nagyobb mértékő kockázatcsökkentést hajthatnak végre. Ezzel az alapban a megengedettnél alacsonyabb részvényhányad alakul ki, egészen addig, amíg a piacok ismét a referencia szint fölé emelkednek. c) Piacok és alkalmazott eszközök Az Alapkezelı a tıkevédelmet biztosító portfóliórészt magyar állampapírokból és pénzpiaci eszközökbıl alakítja ki, melynek értéke a lejárathoz igazodó duration managementnek köszönhetıen az alap lejáratára eléri vagy meghaladja az július 16-i eszközérték szintjét. A többlethozamot biztosító részt részvénypiacokba fekteti. Az Alap részvénybefektetéseit elsısorban a feltörekvı, másodsorban a regionális piacokon alakítja ki, azonban fenntartja magának a lehetıséget arra, hogy a fejlett tıkepiacokon is befektessen, amennyiben a feltörekvı piaci részvénybefektetések megítélése, kockázata olyan irányban változik, hogy a részvényportfóliót indokolt egy ilyen irányú diverzifikációval kiegészíteni. Az Alap a fenti fıbb piaci területeken belül is az egyes területek vezetı piacait célozza meg, azokat, ahol egy elég nagy részvénypiac mőködik megfelelı likviditással és tıkepiaci eszközök széles palettájával. Az Alap nem csak a piacok, hanem az azokat leképezı eszközök tekintetében is széles bázisból merít. Részvénypiaci porfólióját alkothatják: 1) az adott piacokat lefedı hagyományos befektetési alapok 2) az adott piacokat lefedı ETF (Exchange Traded, azaz tızsdén kereskedett és egyben szorosan indexkövetı) befektetési alapok, illetve 3) az adott piaci indexre szóló határidıs kontraktusok A fıbb piaci területek és ezeken belül az egyes nemzeti részvénypiacok: 20

21 I.3. Kockázati tényezık Az Alap által megcélzott piacok érzékenysége miatt elengedhetetlen a Befektetık számára befektetési döntésük meghozatala elıtt a kockázati tényezık áttanulmányozása. Nemzetközi politikai tényezık A nemzetközi politikai helyzet, különösen a befektetésekkel megcélzott ország(ok) nemzetközi megítélése, annak kedvezıtlen változása erıs hatást gyakorolhat ezen ország(ok) pénz- és tıkepiaci árfolyamainak alakulására is. Az esetleges kedvezıtlen hatások negatívan befolyásolhatják a részvények és az állampapírok árfolyamát, és ezen keresztül az Alap nettó eszközértékét, így a Befektetési jegyek árfolyamát is. Nemzetközi gazdasági tényezık A nemzetközi gazdaság helyzetének alakulása - a befektetésekkel megcélzott ország(ok) világgazdaságba történı erıteljes beágyazódottsága következtében - közvetlen befolyással bír ezen ország(ok) pénz- és tıkepiacainak alakulására is. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján nem zárható ki olyan esemény, amely akár váratlanul is megváltoztathatja a nemzetközi pénz- és tıkepiacok alakulását. A nemzetközi pénz- és tıkepiacokon bekövetkezett események egyes esetekben akár fokozott mértékben is hatással lehetnek az értékpapír piacok folyamataira, és így befolyásolhatják az Alap Befektetési jegyeinek árfolyam alakulását. Politikai és gazdasági tényezık A befektetésekkel megcélzott ország(ok) kormányainak politikája, a politikai irányvonal esetleges megtörése, változása jelentıs hatást gyakorolhat az Alap 21

22 portfoliójában szereplı értékpapírok árfolyamára, mely az Alap nettó eszközértékét kedvezıtlen irányban is befolyásolhatja. Szintén komoly hatással lehet az Alap nettó eszközértékére ezen ország(ok) gazdasági helyzetének alakulása, a gazdaság pillanatnyi külföldi megítélése és esetleges jogszabályi változások, illetve korlátok. Infláció és a piaci kamatszint alakulása A befektetésekkel megcélzott ország(ok) inflációs rátája, illetve a piaci kamatszint esetleges emelkedése hátrányosan érintheti a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamát, s ez az Alap nettó eszközértékét jelentısen csökkentheti. Elıfordulhat, hogy a kamatszint alulmarad az infláció mértékéhez képest, amely negatív reálhozamot eredményezhet az Alap eszközei tekintetében. Államcsıd kockázata A Magyar Állam fizetésképtelensége esetén elıfordulhat, hogy a Magyar Állam az általa kibocsátott értékpapírokra nem, vagy csak részben teljesíti az esedékes kifizetéseket (lejárati összegek, kamatfizetések). Ebben az esetben az Alap tıkéjének védelmét biztosító eszközök értéke jelentısen csökkenhet. Egy ilyen klasszikus vis major esetben elıfordulhat, hogy az Alap nem tudja teljesíteni a tıkevédelemre vonatkozó vállalásait. Részvénypiaci árfolyamok esésének kockázata Az Alap befektetései között változó hányadban részvénypiaci befektetések is megtalálhatóak, így a nemzetközi részvénypiacok esése negatívan befolyásolja az Alap potenciális hozamát. A tıkevédelem alapját képezı befektetési politika az ún. CPPI modellre épül, aminek keretében az Alap kezelıje folyamatosan kontrollálja az Alap részvényhányadát. Cél, hogy a részvénybefektetések értéke még szélsıségesen nagy napon belüli piaci áresés esetén is csak maximum annyit eshet, hogy az esés utáni nettó eszközérték biztonságos fedezetet jelentsen a tıkevédelem jelenértékére. Ennek érdekében az Alapkezelı úgy határozza meg a maximális részvénykitettséget, hogy az a legnagyobb történeti áresést is figyelembe véve is bıségesen biztosítsa az Alap tıkevédelmét. Vis maior helyzetben azonban nem zárható ki, hogy a jövıben olyan napon belüli általános részvénypiaci árzuhanás is bekövetkezhet, melyhez hasonlóra korábban még soha sem volt példa. Ebben az esetben elméletileg elıfordulhat, hogy veszélybe kerül a tıkevédelem, ugyanakkor az Alap hátralévı futamideje alatt van még esély az eszközérték kellı mértékő emelkedésére és a tıkevédelem visszaépítésére. Társaságok kockázata Társaságok tagsági jogviszonyt és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírjaiba történı közvetett befektetés annak a veszélynek tehetik ki az Alapot, hogy az ilyen értékpapírok kibocsátója csıd- vagy felszámolási eljárás alá kerül, amely anyagilag hátrányosan érintheti az Alapot. Nettó eszközértékbıl eredı kockázat Az Alapkezelı úgy alakította ki az eszközök értékelésének szabályait, hogy a nettó eszközérték a lehetı legpontosabban tükrözze az Alap eszközeinek pillanatnyi értékét. A nyilvános értékpapírpiacok (pl. BÉT, OTC) esetlegesen alacsony likviditása miatt azonban elıfordulhat, hogy az Alap tulajdonában lévı értékpapírok utolsó piaci ára - amely az értékelés alapját képezi - nem tükrözi objektíven az adott értékpapír pillanatnyi piaci értékét. Elıbbiek miatt a nettó eszközérték idınként enyhe alulértékeltséget vagy felülértékeltséget mutathat. A nettó eszközértéken történı forgalmazás miatt a fentiek (felülértékelt nettó eszközértéken történı vásárlás, alulértékelt nettó eszközértéken történı eladás) a Befektetı által realizált 22

23 hozam csökkenését okozhatják. A hozamok ingadozásából eredı kockázat jelentısen mérséklıdik hosszabb távú, illetve rendszeres befektetés esetén. Az árazás kockázata Mind a vételi, mind pedig a visszaváltási megbízások esetében kockázatot jelent a Befektetık számára az a tény, hogy a megbízás megadásának idıpontjában még nem ismert a megbízás teljesítésének árfolyama, amely árfolyam a Befektetık számára mind kedvezı, mind pedig kedvezıtlen irányba elmozdulhat a megbízás megadása és annak teljesítése között eltelt idıszakban. Likviditási kockázat Bizonyos értékpapírok, egyéb befektetési eszközök likviditása egy-egy piacon alacsony lehet, azaz viszonylag nehéz rájuk vevıt/eladót találni. Ennek következménye, hogy az eszközökbıl eladni kívánt egyes értékpapírok értékesítése nehézségekbe ütközhet. Szintén a fenti okokra vezethetı vissza, hogy az átlagostól eltérı nagyságú befektetendı vagy kivonandó tıke is nagy árfolyam-ingadozásokat idézhet elı az értékpapírpiacon, amely az elızı pontban leírtak szerint hatással lehet az Alap nettó eszközértékére. Az értékpapírpiac kockázatai Egyes értékpapírpiacok likviditása gyakran változékony, nem egyszer alacsony. Így fennállhat annak veszélye, hogy a visszavásárlási kötelezettség nélkül megvett értékpapírok esetében valamely értékpapír értékesítése hosszabb idıt igényel vagy csak jelentıs árdiszkont mellett hajtható végre. Az Alap eszközeinek kockázata Az Alap eszközállományának lehetséges elemei határozzák meg a vállalt kockázatok körét. Az eszközállomány lehetséges elemeit az Alapkezelési Szabályzat tartalmazza. A Befektetési Alap által felvállalt kockázatok függvényében a Befektetési jegyek árfolyama pozitív és negatív irányba egyaránt változhat. A változás mértéke attól függ, hogy az Alap milyen kockázatú pénz- és tıkepiaci eszközöket tartanak. Amennyiben az Alap által esetlegesen kötött származékos ügyletek aktuális értéke negatív vagy alacsonyabb a bekerülési értéknél, akkor ez hátrányosan érintheti az Alap egy jegyre jutó eszközértékét. Ha az Alap Befektetési jegyeinek forgalmában a piac mindenkori likviditási helyzetéhez képest nagyarányú vagy nagy volumenő mozgások játszódnak le, akkor a Befektetık likviditási kockázatot futnak, hiszen az Alap eladásai vagy vételei a piacon akár nagyarányú árelmozdulásokat is eredményezhetnek. Például, ha a piaci forgalom az adott napon kicsi, de az Alap nagy volumenben kíván értékpapírt értékesíteni az átlagos napi mértéket meghaladó Befektetési jegy forgalom miatt, akkor ezt csak a piaci árnál jelentısen alacsonyabb árfolyamon tudják esetlegesen megvalósítani. A felfüggesztés kockázata Az Alap Befektetési jegyeinek visszavásárlása a Törvényben meghatározott feltételek (lsd. még Alapkezelési Szabályzat 15. fejezet) esetén felfüggeszthetı, ez esetben a Befektetési jegyek visszaváltása csak a felfüggesztés lejárta utáni elsı forgalmazási napon lehetséges. Alap megszőnési kockázata 23

24 A nyilvános nyílt végő befektetési alapot az alapkezelı köteles megszüntetni, amennyiben az alap saját tıkéje három hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot. A befektetési Alapot és a befektetıket érintı adószabályok esetleges kedvezıtlen irányú megváltozása A befektetési Alapra vonatkozó adózási szabályok jelenleg kedvezıek az Alapra nézve, amelynek elınyeit nyilvánvalóan a Befektetési Jegy tulajdonosok élvezik. Az adózással kapcsolatos szabályok a jövıben esetleg kedvezıtlen irányban is változhatnak. A nem az Alap forgalmazójánál vezetett értékpapírszámla Amennyiben a befektetı nem az Alap forgalmazójánál vezetett értékpapírszámlán tartja a befektetési jegyeit akkor a befektetési jegyeket az esetleges átalakítások, illetve visszaváltások miatt át kell transzferálnia a forgalmazóhoz és ennek a befektetıre nézve extra költségei lehetnek (transzferdíj, számlanyitási díj, stb). I.4. Az Alap hozamára ható tényezık Az Alapon elérhetı árfolyamnyereségnek a futamidı alatti piaci folyamatoktól függı része a mögöttes instrumentumok értékén keresztül realizálódik. Az alap hozampotenciálját a portfólióban található részvénypiaci befektetések adják. Az Alap elsısorban a feltörekvı részvénypiacokra fektet be, de vállalhat kitettséget a fejlett részvénypiacokon is. Ezeket a befektetéseket különbözı indexekre kötött származékos ügyeletein, befektetési alapokon, illetve a befektetési politikában megengedett eszközökön keresztül oldja meg. az alap kezelıje. Az Alap tehát nem egyedi részvényvásárlásokon keresztül, hanem sok különbözı értékpapír teljesítményét reprezentáló kollektív befektetési formákból, valamint részvényindexek teljesítményéhez kapcsolódó határidıs eszközökbıl építi fel a portfóliót. Ezzel jelentısen csökkenthetı az egyedi értékpapírok használata esetén fellépı kockázat, azaz az alap kellı mértékő diverzifikációt valósít meg. A részvényindexek és a befektetési alapok értékét is mindig egy részvénykosár áralakulása alapján számolják ki, azaz a mögöttes vállalatok részvényeinek áraitól függnek. A mögöttes vállalatok valamennyien profitérdekelt, tızsdén jegyzett vállalkozások, melyek piaci árfolyama nagyban függ a jövedelmezıségüktıl, de a makrogazdasági és politikai környezet, az általános piaci viszonyok, a befektetık kockázatvállalási hajlandósága, valamint a likviditási viszonyok mind jelentıs hatással lehetnek az egyes részvények, ezen keresztül pedig az indexek és a kollektív befektetési formák teljesítményére. I.5. A forgalomba hozott Befektetési Jegyek Az Alap a jegyzési idıszakában tett és elfogadott jegyzések alapján a zártvégő idıszakban db, névre szóló, Ft névértékő Befektetési Jegyet hozott nyilvánosan forgalomba. Az Alap által a június 16. napjától kezdıdı folyamatos forgalmazás során kibocsátandó Befektetési Jegyek a korábbiakkal egyazon sorozatot alkotnak ( A sorozat). Az Alap átalakulásával az egész sorozat jellemzıi módosulnak, az alábbiak szerint. 24

25 Hangsúlyozzuk, hogy az Alap átalakulásával nem jön létre új alap, s új sorozat kibocsátására sem kerül sor, csupán a nyilvántartásba vételkor kibocsátott egyetlen sorozatát alkotó Befektetési Jegyek, illetve az Alap egyes jellemzıi módosulnak. Ezek közül a legjellemzıbb változás a zártvégőbıl határozott futamidejő nyíltvégővé átalakulás emelhetı ki, illetve az, hogy az átalakulás napjával kezdeményezzük az Alap befektetési jegyeinek tızsdei kivezetését. Az A sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jellemzıi az átalakulást követıen: Az Alap elnevezése: Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap Az Alap rövid neve: Magellán 2 Alap ISIN: HU Sorozat megjelölés: A Kibocsátási pénznem: Ft Névérték: (tízezer),-ft Az Alap fajtája: nyíltvégő Az Alap típusa: nyilvános Az Alap futamideje: április 1-ig A Befektetési Jegyek június 16. napjától kezdıdı folyamatos forgalmazása napi eszközértéken történik, a Kezelési Szabályzat (14) pontjában írtak szerint. A folyamatos forgalmazás során forgalomba hozandó Befektetési Jegyek mennyisége az Alapnál nem korlátozott. I.6. A Befektetési Jegyek vásárlóinak köre Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint - devizabelföldi- és devizakülföldi természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok egyaránt lehetnek. I.7. A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása A Befektetık a forgalmazási helyeken a Forgalmazónak adott vételi megbízással bármely Forgalmazási napon, forint ellenében, napi eszközértéken, a vételár és a forgalmazási jutalék összegének Pénzszámlán történı biztosításával megvásárolhatják az Alap Befektetési jegyeit, illetve visszaváltási megbízás alapján visszaválthatják azokat június 15. és július 15. közötti idıszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása díjmentes. A megvásárolt Befektetési Jegyek szabadon eltranszferálhatóak más befektetési szolgáltatókhoz. Amennyiben a Befektetı vissza kívánja váltani Befektetési Jegyeit, vissza kell azokat transzferálnia az e Tájékoztatóban megjelölt Forgalmazóhoz. Mind a vételi, mind a visszaváltási megbízások teljesítéséhez a Befektetınek érvényes értékpapírszámla szerzıdéssel kell rendelkeznie a Forgalmazónál. A Befektetési Jegyek forgalmazása a kitöltött megbízás Forgalmazóhoz történı eljuttatásával vagy - a Számlaszerzıdés alapján - telefonon keresztül, illetve elektronikus úton történı megbízás leadásával történik. I.8. Forgalmazó Az Alap Befektetési Jegyeinek Forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.). A Forgalmazó általános adatait és bemutatását jelen Tájékoztató III. fejezete (A Letétkezelı bemutatása) tartalmazza, tekintve, hogy a Forgalmazó, és a Letétkezelı személye - jelen Tájékoztatóban szereplı Alap tekintetében - megegyezik egymással. 25

26 I.9. Forgalmazási helyek Az Alap Befektetési jegyei forgalmazási helyeinek listája a Tájékoztató VI. fejezetében található. I.10. Könyvvizsgáló Az Alapkezelı az Alap éves beszámolójának ellenırzésével könyvvizsgálót köteles megbízni. Az Alapkezelı által megbízott könyvvizsgáló köteles ellenırizni azt is, hogy az Alapkezelı az Alap kezelése során betartja-e a Kezelési Szabályzatban foglalt elıírásokat. Az Alapkezelı ezen feladatok ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkezı, bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) részére adhat megbízást, akit a Felügyelet az általa a Hpt. szabályai alapján - vezetett pénzügyi intézményi könyvvizsgálók névjegyzékében, vagy a befektetési vállalkozási könyvvizsgálók névjegyzékében nyilvántartásba vett, aki nem rendelkezik a befektetési alapkezelıben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal, akinek nincs a befektetési alapkezelıvel szemben fennálló tartozása, valamint ahol a befektetési alapkezelı és annak befolyásoló részesedéssel rendelkezı tulajdonosa a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal nem rendelkezik. Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. cégbejegyzési szám: ). A kijelölt könyvvizsgáló az Alap esetében: Horváth Zsuzsanna (kamarai nyilvántartási száma: ). I.11. Befektetési jegyek elıállítása és nyilvántartása Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek névre szólóak, elıállításuk dematerializált formában történik, így azok nem kerülnek kinyomtatásra. A dematerializált formában elıállított befektetési jegyeket az Alapkezelı megbízásából eljáró Forgalmazó kezdeményezésére az általa megállapított értéknappal a központi értéktár (KELER Zrt.) keletkezteti, illetve törli. Nyílt végő befektetési alap által kibocsátott dematerializált formában elıállított befektetési jegy esetében a központi értéktár naponta állítja elı, illetve vonja ki a forgalomból a befektetési jegyeket az Alapkezelı megbízásából eljáró Forgalmazó utasítása alapján. Befektetési jegyek megvásárlásakor minden befektetési jegy tulajdonos értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek a dematerializált befektetési jegyek, melyek tulajdonjogát a Számlavezetı által kiállított számlakivonat igazolja. Az értékpapír-számlán végrehajtott mőveletrıl a Számlavezetı számlakivonatot állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A Számlavezetı az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegérıl a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás idıpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. I.12. Hozamfizetés 26

27 Az Alap mőködése során a befektetési politikában részletezett kifizetési algoritmus szerint fizet hozamot, azaz: lejáratkor az Alap a tıkevédelemnek megfelelı tıkét, illetve hozamot kifizeti a befektetıknek az Alapkezelési Szabályzat (30) pontja alapján. Mivel az Alap nyíltvégő, ezért Befektetési Jegy tulajdonosok az Alap tıkenövekményét a Befektetési Jegyek visszaváltása révén is realizálhatják. I.13. Adózás Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a hatályos Tájékoztató elfogadása idıpontjában hatályos magyar adójogi szabályok bizonyos rendelkezései. Ez az összefoglaló nem jelenti az Alapra vonatkozó és a Befektetési Jegyekkel kapcsolatos adóvonatkozások teljes körő tárgyalását, és teljesnek csak az alkalmazandó jogszabályokra, illetve egyéb szabályokra való hivatkozással minısül. Az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlása elıtt célszerő adótanácsadó véleményét kikérni. A) Az Alap adózása A befektetési Alap - eredménye tekintetében - nem esik adófizetési kötelezettség alá. B) Befektetési jegy tulajdonosok adózása Azon természetes személyek, akik Magyarországon a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény ( SZja törvény ) alanyaként a pontjában meghatározottak szerint belföldi illetékességő vagy külföldi illetékességő magánszemélynek minısülnek a Befektetési Jegyek átruházásából kivéve a szeptember 1-je elıtt megszerzett befektetési jegyek január 1-jét követı elsı tranzakcióját - származó jövedelmük után Magyarországon kamatadót kötelesek fizetni, A január 01. napjától hatályos SZJA törvény 65. (1) bekezdés bb) pontja alapján kamatjövedelemnek minısül. b) a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tıkepiacról szóló törvényben ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, kollektív befektetési értékpapír esetében - figyelemmel a (6) bekezdés rendelkezéseire is - ba) a kamatra és/vagy hozamra való jogosultság megszerzése szempontjából meghatározott idıpontban történı tulajdonban tartás alapján a magánszemélynek kamat és/vagy hozam címén kifizetett (jóváírt) bevétel, bb) a beváltáskor, a visszaváltáskor, valamint az átruházáskor [ide nem értve a kollektív befektetési értékpapírnak a tıkepiacról szóló törvény szerinti tızsdén, valamint bármely EGT-államban, továbbá a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában mőködı tızsdén történı átruházását] a magánszemélyt megilletı bevételbıl - függetlenül attól, hogy az miként oszlik meg nettó árfolyamérték és felhalmozott kamat vagy hozam címén elszámolt tételekre - az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész; Az Szja törvény 65. (2) bekezdése alapján a kamatjövedelem után az adó mértéke 20 százalék. 65. (6) Az (1) bekezdés ba) alpontjában említett bevételbıl - ha az az értékpapír megszerzését követıen elsıként megszerzett kamat és/vagy hozam - levonható az értékpapír megszerzésére fordított kiadás részeként az értékpapír vételárában az 27

28 értékpapír szerzéséig megfizetett, az értékpapír feltételei szerint meghatározott, kiszámított felhalmozódott kamat és/vagy hozam azzal, hogy az így levont összeg az (1) bekezdés bb) alpontjában említett esetben az értékpapír átruházásakor, beváltásakor, visszaváltásakor az értékpapír megszerzésére fordított értékként nem vehetı figyelembe. A kollektív befektetési értékpapír esetében beváltásnak minısül a befektetési alap átalakulása/beolvadása révén a jogutód alap befektetési jegyére (jegyeire) történı átváltás is, amely esetben az utóbbi(ak) megszerzésre fordított értékének az átváltásnál figyelembe vett értéket kell tekinteni azzal, hogy az ilyen beváltáskor megállapított adót a késıbbiekben az (1) bekezdés bb) pontjának rendelkezése szerint a beváltást követıen keletkezı kamatjövedelem adójához hozzáadva, azzal együtt, vagy az említett szerzési értéknek a rendelkezés alkalmazásával a bevételt meghaladó részére az adó (2) bekezdés szerinti mértékével számított összeggel csökkentve kell megfizetni. Kiemelnénk a befektetık tájékoztatása érdekében, hogy a Tpt (1) átalakulásnak minısül a befektetési alap fajtájának, típusának vagy futamidejének megváltoztatása. Így a HVB Hozamhajrá 2 Tıkegarantált Alap június 15-i átalakulásával az Alap fajtája megváltozik, vagyis nyíltvégő Alapként mőködik tovább, amellyel kimeríti az Szja 65. (6) bekezdésében foglalt esetet, vagyis az Alap átalakítása beváltásnak minısül, amely során június 15-tıl az Alap befektetési jegyeire járó hozam kamatadó fizetési kötelezettség alá kerül, amelyet az Szja törvényben rögzített késleltetett eljárással kell megfizetni. Belföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: A magyar társasági adó hatálya alá tartozó szervezetek a befektetési jegyek átruházásából, beváltásából, visszaváltásából származó árfolyamnyereséget, illetve a befektetési jegyek hozamát bevételként kell, hogy kezeljék, ezek az összegek a társasági adó alapjának részét képezik. Külföldi természetes személyek, illetve jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: A külföldi illetıségő személyek tulajdonában lévı befektetési jegyek után történı adózás módjánál figyelembe kell venni a Magyarország és a külföldi befektetési jegy tulajdonos - adózás szempontjából megállapított illetısége szerinti - országa között esetleg fennálló kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezményt. Az egyezmény hiányában a külföldiekre ugyanúgy a belföldiekre vonatkozó adójogszabályok vonatkoznak. Felhívjuk a befektetık figyelmét, hogy az Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap befektetési jegyei tartós befektetési számlán is elhelyezhetıek, amelyre a Szja. törvény 67/B -ában rögzített rendelkezések az irányadóak. I.14. A Befektetési Jegyekhez főzıdı jogok A Befektetési Jegy tulajdonos: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazó pénztári óráiban vásárolja és visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a vételi, illetve visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, 28

29 jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, a Befektetési Jegy elsı alkalommal történı vásárlásakor - az Alap Kezelési Szabályzatát és az Alap Rövidített Tájékoztatóját térítésmentesen átvenni (ennek átadása a forgalmazó kötelessége), valamint jogosult az Alap tájékoztatóját, legutóbbi éves és féléves jelentését térítésmentesen megkapni. A befektetı külön nyilatkozatot tesz: a) a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy b) arról, hogy a fenti dokumentumok részére történı átadásáról lemond, vagy c) arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri. jogosult arra, hogy a Befektetési jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves, vagy az éves jelentéseit, valamint a legfrissebb Portfóliójelentést és az Alapkezelı által közzétett hirdetményeket, tájékoztatásokat kérelmére térítésmentesen megkapja. Szóbeli és elektronikus értékesítés során a Forgalmazónak fel kell hívni a Befektetı figyelmét, hogy hol éri el a felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. I.15. Az Alapkezelı jogai és kötelességei A Befektetési Alapkezelı egymástól elkülönítetten több Befektetési Alapot is létrehozhat és kezelhet. A Befektetési Alapkezelı a Befektetési Alap és az ügyfelek vagyonát a saját vagyonától elkülönítetten köteles kezelni és nyilvántartani. A Befektetési Alapkezelı által kezelt portfolióban lévı eszközök nem képezik az Alapkezelı tulajdonát. A Befektetési Alapkezelı az általa kezelt vagyonról Befektetési Alaponként és ügyfelenként elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. A Befektetési Alapkezelı az általa kezelt Alap javára nem szerezhet egyetlen kibocsátóban sem nyilvános vételi kötelezettséget eredményezı befolyást. Befektetési Alapkezelı a Befektetési Alap átadására kizárólag más befektetési alapkezelı részére jogosult. A nyilvános Befektetési Alap átadására a Felügyelet engedélyével és az átadásról szóló nyilvános tájékoztatás alapján kerülhet sor. A Befektetési Alapkezelı a befektetési tevékenység végzéséhez kizárólag olyan alvállalkozót vehet igénybe, amely Magyarországon székhellyel rendelkezı társaság esetén rendelkezik a portfoliókezelési, illetıleg a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel, illetve külföldön székhellyel rendelkezı társaság esetén rendelkezik az Európai Unió, vagy a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet valamelyik tagállamának hasonló tevékenység végzésére vonatkozó engedélyével. A Befektetési Alapkezelı az általa harmadik féltıl igénybe vett befektetési alapkezelési tevékenységért, mint sajátjáért felel, az ettıl eltérı kikötés semmis. I.16. A Tájékoztató, illetve Szabályzat módosítása Az Alap jelen Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában foglalt feltételeket az Alapkezelı egyoldalúan, a Felügyelet engedélyével és a Letétkezelı elızetes hozzájárulásával módosíthatja. Nem szükséges a Felügyelet engedélye a módosításhoz, amennyiben az a) az ügyfelet terhelı költségek egyoldalú csökkentését jelenti, 29

30 b) a forgalmazási helyek számának növelését vagy csökkentését tartalmazza, ha az új forgalmazó ilyen tevékenységre felügyeleti engedéllyel már rendelkezik, c) jogszabály-módosítás átvezetését jelenti, ha ez nem érinti az Alap befektetési politikáját, kockázati jellegét, d) piaci- vagy mérlegadatok frissítését szolgálja, e) az Alapkezelı, illetıleg Letétkezelı tisztségviselıi körében, cégadataiban bekövetkezett változás átvezetését jelenti, f) az engedélyhez kötött változások esetében a Felügyelet az engedélyt korábban megadta. I.17. Összeférhetetlenség Az Alapkezelı semelyik vezetı tisztségviselıje, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban résztvevı alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedı alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye a Letétkezelınek; a befektetési döntések végrehajtásában közremőködı szolgáltatónak, így különösen a befektetési szolgáltatónak, az ingatlanértékelınek, ingatlan forgalmazónak, másik befektetési alapkezelınek, valamint a Befektetési Alapkezelı Ügyfelének.... Az a személy, aki esetében az elızıekben meghatározott összeférhetetlenség merül fel, köteles azt haladéktalanul a Felügyeletnek bejelenteni és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni. I.18. Háttérszabályok Minden, a jelen Tájékoztató alapján létrejövı jogviszonyt, így különösen a folyamatos forgalomba hozatalt és forgalmazást, a Befektetetési jegyek vételét, visszaváltását szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerzıdésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen Tájékoztató, az Alapkezelı és a Forgalmazó üzletszabályzata, a Forgalmazóval kötött Számlaszerzıdés, a Törvény, Bszt., továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadóak. I.19. Joghatóság Minden, a Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövı jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bírósághoz fordulnak. 30

31 II. AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA II.1 Általános adatok az Alapkezelırıl Neve: Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhelye: 1011 Budapest, Fı u. 14., tel.:(1) Alapítás dátuma: október 28. (Rt.-vé alakulás dátuma: szeptember 10.) Bejegyzés száma, helye és ideje: , a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság, január 13. Idıtartama: A társaság határozatlan idıre alakult Üzleti év: Az Alapkezelı üzleti éve megegyezik a naptári évvel Tevékenységi kör: TEÁOR Alapkezelés TEÁOR Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység Jegyzett tıke: ,-Ft Tulajdonos: Pioneer Global Asset Management S.p.A. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Pénzügyi információ: Mellékelve az Alapkezelı auditált 2009., és évi mérlegei és eredménykimutatásai (1. sz. melléklet) Hirdetmények közzétételi helye: a Pioneer Alapkezelı Zrt. honlapja a Alkalmazotti létszám: A társaságnak 20 fıállású alkalmazottja van. Az Alapkezelıvel szemben mőködése óta sohasem volt csıdeljárás folyamatban. Vezetı tisztségviselık: Vízkeleti Sándor, Padányi Péter, Forián Szabó Gergely Vízkeleti Sándor, vezérigazgató: 1967-ben született ban a Budapesti Mőszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett diplomát, majd tanulmányait az angliai Hertfordshire University-n és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta tól a Sedgwick Noble Lowndes Ltd.-nél (Anglia), valamint a Hill Samuel Bank Ltd. és a Charterhouse Bank Plc. londoni és budapesti irodájában dolgozott tıl 1998-ig az ABN AMRO Equities (Hungary) Rt. részvényelemzıje, majd 1998-tól 2000-ig a Budapest Alapkezelı Rt. portfolió menedzsere tıl dolgozik a CA IB Értékpapír Rt.-nél, ahol két évig a hazai és régióbeli részvények portfolió menedzsere márciusától a Pioneer Alapkezelı Zrt. vezérigazgatója, s a vagyonkezelési tevékenység irányítója. Padányi Péter, igazgatósági tag: 1963-ban született ben a Pénzügyi és Számviteli Fıiskola pénzügyi szakán szerzett diplomát ben a Magyar Nemzeti Bank kötvénykereskedelmi részlegén dolgozott, majd között a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. kötvénykereskedelmének vezetıje tıl 1996-ig a Corvinbróker ügyvezetı igazgatója tól a CA IB Értékpapír Rt. kötvénykereskedelmi vezetı posztját töltötte be, majd 1997-ben csatlakozott a cég vagyonkezelı részlegéhez márciusától a Pioneer Alapkezelı Zrt. igazgatója, s egyben a befektetési tevékenység irányítója, augusztusától igazgatósági tag. 31

32 Forián-Szabó Gergely, igazgatósági tag: 1975-ben született. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási szakán ban szerzett közgazdász diplomát. A Pioneer Alapkezelı Zrt. vagyonkezelıi csapatához 2002-ben csatlakozott, s 1997 óta dolgozik a szakmában makrogazdasági elemzıként, illetve vagyonkezelıként. Kezdetben a makrogazdasági és piaci elemzésekre támaszkodó kötvénypiaci stratégia kialakítása volt a fı feladata, majd a késıbbiekben a befektetési terület koordinálására kapott megbízást.. Elızı munkahelyén, a Budapest Alapkezelı Rt.-nél portfóliómenedzseri feladatokat látott el. Felügyelıbizottság tagjai: DDr. Werner Kretschmer, Stefano Pregnolato, Hans Rubik, Tátrai Bernadett DDr. Werner Kretschmer: 1964-ben született Grazban, nıs, 1990-ben jogi, majd 1991-ben közgazdasági doktorátust szerez.a bécsi egyetemen ben csatlakozik Bank Austria AG. értékpapír és vagyonkezelési részlegéhez tıl a Bank Austria AG. Privátbanki részlegének a helyettes vezetıje tól az Asset Management GmbH (a Bank Austria Creditanstalt vagyonkezelı leányvállalata ) vezérigazgatója és igazgatósági tagja a Capital Invest GmbH-nak ( a Bank Austria Creditanstalt alapkezelı leányvállalata) tıl a Bank Austria Creditanstalt vezérigazgató helyettese, a privátbanki és vagyonkezelési területekért felelıs ban bekerült a Bank igazgatóságában is. Mindezeken felül 2007-tıl a Pioneer Investments Közép-európai részlegének a vezetıje. Stefano Pregnolato: 1963-ban született Torinóban, nıs. Egyetemi tanulmányait Toronóban végezte, 1988-ban közgazdasági diplomát szerzett. Szakmai karierjét mint részvény elemzı kezdte a St.Paolo Hambrosnál, majd 1990-tıl a Credito Italiano Csoportnál dolgozott mint USA részvény portfólió menedzser. A Banque Bruxelles-Lambertnél töltött egy év után 1999-ben csatlakozott a Pioneer Investments-hez. Itt dolgozott Dublinban, mint a Globális részvénybefektetés vezetıje, Bostonban mint a Nemzetközi Részvény Befektetések vezetıje ben a Lengyel, Cseh és Szlovák befektetési tevékenységet felügyelte, majd 2007-tıl a Pioneer Investments Közép-európai részlegének portfólió menedzsmentjének a vezetıje Hannes Roubik:1971-ben született Bécsben ben a bécsi egyetemen gazdaságtudományi karán diplomázott, majd ezt követıen 2000-ben pénzügyi elemzıi és portfóliómenedzseri, majd 2001-ben CEFA minısítést szerzett. Pályafutását 1997-ben Creditanstalt AG-nél kezdte, ahol 2004-ig különbözı funkciókért volt felelıs a vagyonkezelésben tıl vezetıként látta el feladatait tıl a Pioneer Investments Austria elnökségének a tagja és az értékesítési részleg igazgatója. Tátrai Bernadett: közgazdász (1994-ben végzett a Budapesti Külkereskedelmi Fıiskolán). Szakmai pályafutását az osztrák Gallup intézet magyarországi leányvállalatánál, a MARECO piackutató intézetnél kezde 1994-ben tıl 1998-ig a Fundamenta Lakás- 32

33 takarékpénztár Rt. alkalmazottja volt, kezdetben az értékesítési és marketing igazgató asszisztenseként, majd a marketing és Értékesítési Koordinációs Osztály vezetıjeként tól 2007-ig az Erste Bank Hungary Nyrt. Alkalmazásában állt, ahol többek között a Lakossági Termékfejlesztés és Célcsoport Menedzsment igazgatója volt, 2004-tıl a Lakossági Üzletfejlesztés és Értékesítés Irányítás igazgatója lett, tıl pedig a bank Lakossági Üzletág vezetıje tavaszán csatlakozott az UniCredit Bank Hungary Zrt-hez, ahol azóta is a bank Lakossági Üzletágának vezetıje, vezérigazgató-helyettes, a bank Igazgatóságának tagja. 33

34 II.2 Az Alapkezelı feladatai és hatásköre Az Alapkezelı az Alap mőködtetése során a Befektetık érdekében, a jogszabályoknak, mőködési szabályoknak és a mindenkor érvényes Kezelési Szabályzatnak megfelelıen köteles eljárni. (i) kezeli az Alapot azzal a céllal, hogy elérje az Alap befektetési célját; (ii) megvalósítja az Alap befektetési politikáját; (iii) rendelkezéseket és utasításokat ad az Alap pénzeszközeivel és befektetéseivel kapcsolatban; (iv) olyan kereskedési stratégiát valósít meg, amely összhangban van az Alap befektetési célkitőzéseivel és politikájával; (v) mérlegeli, hogy gyakorolja-e és milyen módon és mértékben az adott (vi) befektetésekhez kapcsolódó jogokat; megállapodásokat köt és végrehajtja azokat, ahogy azt szükségesnek, tanácsosnak vagy az Alap célkitőzései megvalósítása szempontjából indokoltnak tartja; (vii) elkészíti és kiadja a jogszabályok és a Szabályzat által megkívánt valamennyi tájékoztatót és közleményt (éves- és féléves jelentés, havi portfólió jelentés); (viii) intézi az Alap általános adminisztrációját; (ix) az Alap részére Letétkezelıt, Vezetı Forgalmazót és Könyvvizsgálót bíz meg, amelyekkel megköti a szükséges megállapodásokat, továbbá fenntartja velük a szükséges kapcsolatokat; (x) gondoskodik az Alap megfelelı mőködésérıl, beleértve a szükséges díjak és költségek kifizetését az Alap nevében; (xi) a Törvénynek és a Szabályzatnak megfelelıen kezeli az Alap számláit; (xii) tájékoztatókat készít és fenntartja a Felügyelettel a szükséges kapcsolatokat; (xiii) minden esetben a Törvénnyel, Bszt-vel egyéb jogszabályokkal és jelen Szabályzattal összhangban cselekszik; (xiv) minden, a befektetési alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges dokumentumot naponta megküld a Letétkezelınek. II.3 Az Alapkezelı és az általa kezelt alapok rövid bemutatása A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, a CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelı Rt. jogutódja, a legrégebben (1992) alapított befektetési alapkezelı társaság Magyarországon. A Pioneer Alapkezelı hozta létre az elsı nyilvános hazai befektetési alapot 1992-ben június végén az Alapkezelı 26 befektetési alapjában több mint 93 milliárd forint vagyont kezel. A Pioneer Alapkezelı folyamatos innovatív tevékenységével hívja fel magára a figyelmet: Magyarországon ı hozta létre az elsı nemzetközi kötvény alapot 1996-ban, az elsı pénzpiaci- és nemzetközi részvény alapot 1998-ban, az elsı, közép-európai régióra koncentráló kötvény (2001)- és részvény (1999) alapot, az elsı iparági részvény alapot 2001-ben, valamint az elsı eltérı befektetési piacokra fektetı hibrid Tıkebiztosított alapot 2004-ben. A Pioneer Alapkezelı alapjaiba történı befektetéseken keresztül mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban elérhetıek a részvények, ill. kötvények széles palettája. A Pioneer Alapkezelı alapjai hozamaikat tekintve rendszerint igen elıkelı helyen szerepelnek a piacon. Piaci környezet: A Pioneer Alapkezelı Zrt áprilisában megvásárolta az Európa Alapkezelı Zrt. 100%-os tulajdonrészét. A Pioneer Alapkezelı piaci részesedése jelenleg - az Európa Alapkezelıt is beleértve - 5,9%, így a 5. legnagyobb szereplı az alapokban kezelt vagyon tekintetében. 34

35 Az Alapkezelı által jelenleg kezelt alapokat jelen Tájékoztató VII. pontja tartalmazza. 35

36 III. A LETÉTKEZELİ ÉS A VEZETİFORGALMAZÓ BEMUTATÁSA III.1. Általános adatok a Letétkezelırıl és a Vezetı forgalmazóról Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt., Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Alapítás dátuma: január 23. Bejegyzés dátuma: március 26., száma és helye: , a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Mőködési idıtartama: Határozatlan idejő Üzleti év: A Letétkezelı üzleti éve megegyezik a naptári évvel Tevékenységi köre: TEÁOR Egyéb monetáris közvetítés TEÁOR Pénzügyi lízing TEÁOR Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység TEÁOR Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység TEÁOR Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítı tevékenysége TEÁOR Egyéb hitelnyújtás Tulajdonos: UniCredit Bank Austria AG, Bécs (100%) Alaptıke: ,-Ft Alkalmazottak száma: ( ):1994 Igazgatóság: Dr. Patai Mihály, közgazdász (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest), egyetemi doktor tól az UniCredit Bank Hungary Zrt. vezérigazgatója. Korábban a Magyar Nemzeti Banknál hitel-elıadó, majd a Pénzügykutató Intézetnél tudományos kutató és 1988 között a Pénzügyminisztérium Nemzetközi Pénzügyi Fıosztályának vezetı helyettesi pozícióját töltötte be, majd 1988-ban került a Világbankhoz, ahol 1993-ig az ügyvezetı igazgató asszisztenseként dolgozott. Ezt követıen 1995-ig a Kereskedelmi Bank Rt. ügyvezetı igazgatója, majd 1996-tól 2006-ig az Allianz Hungária Biztosító Rt. elnök-vezérigazgatója. Kaliszky András 1991-ben a Budapesti Mőszaki Egyetemen építımérnöki, majd 1993-ban mérnök-tanári oklevelet szerzett. Ezt követıen az Amerikai Egyesült Államokban vett részt MBA képzésen. Tanulmányai befejezése után elıször a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott kutatóként, majd 1996-tól az Ernst & Young-nál üzleti tanácsadóként, 1997-tıl pedig a PricewaterhouseCoopres-nél vezetı üzleti tanácsadóként ben az IBM-hez került, majd 2004-tıl az UniCredit Bank Szervezési Fıosztályának vezetıje november 1-tıl a Bank Operatív Divíziójának vezetıje és egyben igazgatósági tag. Stefano Santini 1999-ben szerzett közgazdász diplomát az olaszországi Universita Commerciale Luigi Bocconin. Elıször pályakezdı elemzıként helyezkedett el az ISPN-nél Milánóban, majd 2000-ben került az UniCredit csoporthoz, ahol továbbra is elemzıként dolgozott és részt vett a Makrogazdasági Egység felállításában tıl az UniCredit Group Lengyelországért, Horvátországért és Romániáért felelıs regionális vezetıje lett tıl a Bank Pekao SA. (UniCredit Group) pénzügyi divízióvezetı-helyettese, ügyvezetı igazgató ALM és Capital Market területen. Az 36

37 UniCredit Ukraine Felügyelıbizottságának tanácsadója és az Audit bizottságának tagja április 1-tıl az UniCredit Bank Hungary Zrt. Igazgatóságának tagja, pénzügyi igazgató (CFO). Ihász Csilla: tanulmányait a Westfield State Collage üzleti menedzsment szakán és a Brunel University MBA vállakozásmenedzsment szakán végezte ig a GE Money csoportnál dolgozott elıször Sales Finance vezetıként, majd a Termékmenedzsment Osztály vezetıjeként a Budapest Banknál tıl egy évet töltött Svédországban a GE Money Bank Sweden ügyfélkapcsolati menedzsment szakértıjeként tıl visszatért Magyarországra és a Budapest Banknál az Alternatív Csatornák Osztály vezetıje lett tól a bécsi GE Money Bank Austrianál töltött be marketing vezetıi pozíciót, majd 2005-tıl Prágában a Citibank a.s. lakossági marketing osztályának feje lett között az Allianz Bank Termékfejlesztésének vezetıje Magyarországon tıl Bécsben az UniCredit Bank Austria-nál elıbb a CEE Lakossági Szegmensek és Termékek Fıosztályának vezetıje, majd a CEE Dívizió vezetıjének szenior titkára lett június 1-tıl az UniCredit Bank Hungary Zrt. igazgatóságának tagja, a Lakossági és Kisvállalati Divízió vezetıje. Tóth Balázs, közgazdász. A Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.-nél vállalati ügyfélmanagerként szerzett néhány éves munkatapasztalat után 1995-ben került a budapesti Creditanstalt Rt.-hez, ahol 1997-tıl kezdve az Alkotmány utcai fiók vállalati osztályának vezetıje tıl a bécsi Nemzetközi Kockázatkezelési Fıosztályon a magyarországi leányvállalatokért felelıs részleg vezetıje, majd 2006-tól az Unicredit Bank Hungary Zrt. kockázatkezelési igazgatója (CRO), júl. 10 tıl pedig egyúttal igazgatósági tagja is. III.2. A Letétkezelı feladata és hatásköre A Letétkezelı tevékenysége során független módon, kizárólag a Befektetık érdekében jár el. Az értékpapírszámla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla vezetését az egyes alapok és portfóliók tekintetében kizárólag egyazon Letétkezelı végezheti. Az Alapok részére végzett letétkezelés esetén a Letétkezelı az alábbi feladatokat végzi: a) meghatározza az Alapok összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét; b) gondoskodik az Alapok összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékének közzétételérıl, illetve a Befektetık részére történı közlésérıl; c) ellenırzi, hogy az Alapkezelı megfelel-e a jogszabályokban és az Alapkezelési Szabályzatban foglalt befektetési szabályoknak; d) biztosítja, hogy az Alapok eszközeit érintı ügyletekbıl, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidın belül az Alapokhoz kerüljön. Az Alapok tulajdonában lévı értékpapírok kizárólag a Letétkezelınél vagy az általa nyitott számlákon helyezhetık el, kivéve az óvadékba helyezett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot kizárólag a Letétkezelıhöz vagy az általa nyitott számlára lehet szállítani, transzferálni. Az Alapok kezelése során az Alapkezelı a Letétkezelınek adott megbízás felmondását és új letétkezelı megbízását a Felügyeletnek köteles bejelenteni. 37

38 Tevékenysége során a jogszabályokban, az Alapkezelési Szabályzatban foglalt bármilyen eltérésrıl, valamint az Alapok saját tıkéjének negatívvá válásáról a Letétkezelı köteles írásban értesíteni az Alapkezelıt valamint a Felügyeletet. A Letétkezelı tevékenysége végzése során köteles visszautasítani az Alapkezelı által adott minden olyan megbízást, amely ellentétes a jogszabályokkal, illetve az Alapkezelési Szabályzattal, és az Alapkezelıt köteles a törvényes állapot helyreállítására felszólítani. Amennyiben az Alapkezelı nem tesz meg mindent a jogszabályoknak és az Alapkezelési Szabályzatnak megfelelı állapot helyreállítása érdekében, úgy a Letétkezelı haladéktalanul értesíti a Felügyeletet. III.3. A Letétkezelı rövid bemutatása Az UniCredit Bank a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. és a HypoVereinsbank Hungária Rt. egyesülése révén szeptember 30-án jött létre, és az ausztriai UniCredit Bank Austria AG, Bécs 100%-os magyarországi leánybankja januárjában a HypoVereinsbank AG értékesítette 77,53%-os részesedését a BA-CA-ban, így jelenleg az UniCredit Bank 96,35%-os tulajdonosa az ausztriai Bank Austriának augusztusában Olaszország legjelentısebb bankcsoportja, az UniCredit csoport vételi ajánlatot tett az UniCredit csoport rézvényeseinek. A novemberében lejáró vételi ajánlatot a részvényesek 93,93%-a fogadta el. Ezzel az akvizícióval létrejött Európa harmadik legnagyobb, valamint közép-kelet és dél- Európa legjelentısebb bankcsoportja. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. továbbra is a bécsi székhelyő BA-CA leányvállalata maradt, amely az újonnan alakult UniCredit Csoport tagja. Az új UniCredit Csoport az európai bankszféra meghatározó szereplıjévé vált, mely immár bankfiókból álló hálózatán keresztül, 22 országban összesen 40 millió ügyfelet szolgál ki alkalmazott munkájával ban 960 milliárd euró mérlegfıösszeget ért el a bankcsoport, amely európai viszonylatban is meghatározó pénzügyi szereplıvé teszi. Az UniCredit Bankot a magyar hitelintézetek rangsorában az ország legnagyobb kereskedelmi bankjai között tartják számon. Mint univerzális bank, közel 133 egységbıl álló országos fiókhálózatán keresztül kínálja szolgáltatásait vállalati és lakossági ügyfeleinek. A bank jegyzett tıkéje szeptemberében 9,077 milliárd forint volt, amely re 24,118 milliárd forintra nıtt, s azóta változatlan maradt. Tevékenysége az elmúlt esztendıkben igen látványos növekedést mutatott, amely a mérlegfıösszeg növekedésében is megnyilvánul. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészült konszolidált mérleg és eredménykimutatás alapján a bank mérlegfıösszege 2009-ben milliárd forintra nıtt, adózott eredménye 2009-ban mintegy 15 milliárd forint volt. Az UniCredit Bank egyik vezetı üzletága csakúgy, mint a teljes régió tekintetében a Bank Austria Creditanstalt Csoport esetében az értékpapír letétkezelés. 38

39 A Bank letétkezelési üzletág iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy 1999-ben megvásárolta a Budapest Bank teljes értékpapír letétkezelıi üzletágát, mely révén a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. egyedülálló vezetı szerephez jutott mind a hazai, mind pedig a nemzetközi ügyfelek kiszolgálása terén. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. 18 éves letétkezelıi tapasztalatával és milliárd forintot meghaladó értékpapír ügyfélállományával ennek a területnek a piacvezetı befektetési szolgáltatója. A letétkezelési üzletág ma a pénzintézet teljes nyereségének a 8%-át adja, ami biztosítja a megfelelı figyelmet és támogatást a bank menedzsmentjének részérıl. A letétkezelési területen végzett munka sikerét erısíti, hogy a 2008-as évben, az elızı évekhez hasonlóan, szakmai körökben elismert több magazin díjait is megnyerte az üzletág. A Global Custodian magazin a belföldi és a kiemelt külföldi ügyfelek visszajelzései alapján 2008-ban az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nek ítélte oda a legjobbaknak járó Top Rated minısítést. A díj odaítélésében jelentıs szerepet játszott az osztályon dolgozó kollégák rendkívül kimagasló ügyfélorientáltsága. Magyarországon a Global Finance magazin szerint az UniCredit Bank Hungary Zrt. volt a legjobb al-letétkezelı, illetve 2009-ben a Global Investor Magazin 9 közép- és kelet-európai országra vonatkozóan az UniCredit Csoportot tüntette ki a Legjobb Letétkezelı Bank 2009 ( Best Sub-Custodian 2009 ) elismeréssel. A díjak odaítélésénél meghatározó szempont volt a piaci részesedés, a regió lefedettsége, az értékpapírt-piaci szolgáltatás minısége és rugalmassága, valamint a számítástechnikai háttér és a szakértelem. A Letétkezelıvel szemben mőködése óta sohasem volt csıdeljárás folyamatban. A Letétkezelıre vonatkozó pénzügyi információkat az elmúlt három év mérlegeit jelen tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza. A pénzügyi információk esetében az üzleti év megegyezik a naptári évvel. IV. AZ ALVÁLLALKOZÓ BEMUTATÁSA Az Alap Alvállakozót vesz igénybe a Pioneer Investments Austria GmbH (a továbbiakban: Alvállalkozó) személyében, amely az UniCredito Italiano Bankcsoport tagja. Az Alvállalkozó székhelye: A-1020 Vienna, Lassallestrasse 1. alaptıkéje: EUR. A Pioneer Investments Austria GmbH öt évtizedes tapasztalattal rendelkezik a befektetési alap kezelés területén ban az osztrák Creditanstalt Bank megalapította az Österreichische Investment Gesellschaft-ot (ÖIG), amely Ausztria elsı vagyonkezelı társasága volt júniusában az ÖIG és a Bank Austria vagyonkezelı társaságának fúziójából jött létre a Capital Invest, mely különösen jól pozícionált a nagybefektetık vagyonának kezelésében; a kezelt vagyon mintegy 60%-át speciális és nagybefektetık részére létrehozott alapok testesítik meg tól a Capital Invest csatlakozott az UniCredit Group-hoz. A társaság 2006 novemberétıl Pioneer Investments Austria GmbH néven mőködik tovább. Az Alapkezelı megítélése szerint az Alvállalkozó szakmai múltja, elért referenciái, több éve kiépített és jól mőködı, egész világra kiterjedı befektetési tevékenysége 39

40 révén igen jó szakmai és költséghatékony támogatást képes nyújtani az Alapok külföldi értékpapír befektetéseinek V. FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, a Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap, mint Kibocsátó nevében eljáró Alapkezelı, továbbá az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint Forgalmazó ezúton kijelentik, hogy jelen Tájékoztatót a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen állították össze és a Tájékoztatóban foglalt adatok és állítások a valóságnak megfelelnek. Az Alapkezelı, valamint a Forgalmazó kijelenti továbbá, hogy a jelen Tájékoztató elkészítése során nem hallgatott el olyan tényeket és információkat, amelyek az Alap, a kibocsátott Befektetési Jegyek és az Alapkezelı helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak. A Befektetési Jegyek tulajdonosának a jelen Tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó és a Forgalmazó egyetemlegesen felel. Budapest, június 14. UniCredit Bank Hungary Zrt. mint Forgalmazó Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság mint Alapkezelı, az Alap mint Kibocsátó nevében eljárva 40

41 Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma és dátuma: EN-III/TTE-185/ május 13. Alapkezelı Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fı u. 14.) Vezetı forgalmazó UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Letétkezelı UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Felhívjuk a befektetık figyelmét, hogy az alap tıkéjének egy részét származtatott ügyletekbe fekteti ezért kockázati szintje a szokásostól eltérı A Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapesetében a származtatott ügyletek nettó pozíciójának összértéke az alap saját tıkéjének legfeljebb 105%-a. Hatálybalépés napja: Névváltoztatás tekintetében június 15. Befektetési politika tekintetében július

42 VI. ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT (1) Az Alap elnevezése Az Alap elnevezése június 15. napjától (az átalakulásától) kezdıdıen: Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap(elızı néven: HVB Hozamhajrá 2 Tıkegarantált Zártvégő Származtatott Alap) (2) Az Alap fajtája, típusa Az Alap az átalakulásától kezdıdıen az Alap fajtája: nyíltvégő; az Alap típusa: nyilvános. (3) Az Alap Kezelési Szabályzatának jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti és alapkezelıi határozatok száma és ideje Határozat száma Határozat jogcíme Határozat dátuma 2006/19 (X.02) Alapkezelıi Igazgatósági határozat október 2.. az indulásról E-III/ /2006. Kibocsátás engedélyezése november 2. E-III/ /2006. Nyilvántartásba vétel december /2010 (IV.29.) Alapkezelıi Igazgatósági határozat április 29. az átalakulásról 18/2010. (VI.1.) Alapkezelıi Igazgatósági június 1. határozata a módosításról EN-III/TTE-185/2010 Határozat az Alap átalakulásáról május 13. EN-III/TTE-228/2010 Határozat az Alap átalakulásáról június 14. (4) Az Alapkezelı és székhelye Az Alap Alapkezelıje a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Az Alapkezelı székhelye: 1011 Budapest, Fı utca 14. (5) Forgalmazó: Unicredit Bank Hungary Zrt.. A forgalmazási helyek a VI. pontban találhatók. (6) A Letétkezelı és székhelye Az Alap Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt. A Letétkezelı székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. (7) Az Alvállalkozó bemutatása Az Alap Alvállakozót vesz igénybe a Pioneer Investments Austria GmbH (a továbbiakban: Alvállalkozó) személyében, amely az UniCredito Italiano Bankcsoport tagja. Az Alvállalkozó székhelye: A-1020 Vienna, Lassallestrasse 1.,alaptıkéje: EUR. A Pioneer Investments Austria GmbH öt évtizedes tapasztalattal rendelkezik a befektetési alap kezelés területén ban az osztrák Creditanstalt bank megalapította az Österreichische Investment Gesellschaft-ot (ÖIG), amely Ausztria 42

43 elsı vagyonkezelı társasága volt júniusában az ÖIG és a Bank Austria vagyonkezelı társaságának fúziójából jött létre a Capital Invest, mely különösen jól pozícionált a nagybefektetık vagyonának kezelésében; a kezelt vagyon mintegy 60%-át speciális és nagybefektetık részére létrehozott alapok testesítik meg tól a Capital Invest csatlakozott az UniCredit Group-hoz. A társaság 2006 novemberétıl Pioneer Investments Austria GmbH néven mőködik tovább. Az Alapkezelı megítélése szerint az Alvállalkozó szakmai múltja, elért referenciái, több éve kiépített és jól mőködı, egész világra kiterjedı befektetési tevékenysége révén igen jó szakmai és költséghatékony támogatást képes nyújtani az Alapok külföldi értékpapír befektetéseinek megvalósításához. Az Alvállalkozó rendelkezik az osztrák banktörvény, illetve befektetési alapokról szóló törvényben meghatározott alapkezelési tevékenységre vonatkozó engedéllyel az osztrák felügyeleti hatóság felügyelete mellett végzi tevékenységét. Az Alvállalkozó igénybevételének indoka: Az Alvállalkozó az Alapban lévı CPPI struktúra mőködtetését és ellenırzését biztosítja, ami által a megfelelı piaci értékelés mindenkoron biztosított. Az Alvállalkozó a kockázatkezelés régió szintő ellenırzésével a folyamatos kontrollt biztosítja a derivatív ügyletek felett. (8) Az Alap tıkéje Az Alap saját tıkéje az egy jegyre jutó nettó eszközérték és a Befektetési Jegyek darabszámának szorzatával egyezik meg, s így a forgalomban lévı Befektetési Jegyek össznévértékének függvényében változik. (9) Az Alap futamideje Az Alap a nyilvántartásba vételétıl az átalakulásig (ez utóbbi napot nem beleértve) zártvégő volt, a futamideje az átalakulás napjától kezdıdıen április 1-ig meghosszabbodik. (10) Üzleti év Az Alap üzleti éve megegyezik a naptári évvel. (11) Befektetési Jegyek Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek az Alap A sorozatába tartoznak, névre szólóak, (tízezer),-ft névértékőek (ISIN azonosító: HU ). A Befektetési Jegyeket a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint - belföldi illetékességő és külföldi illetékességő magánszemély, devizabelföldi és devizakülföldi természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok egyaránt lehetnek egyaránt megvásárolhatják, illetve visszaválthatják a folyamatos forgalmazás során. (12) A Befektetési Jegyek elıállítása és nyilvántartása Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek névre szólóak, elıállításuk dematerializált formában történik, így azok nem kerülnek kinyomtatásra. Az Alap által kibocsátott dematerializált formában elıállított Befektetési Jegyeket a központi értéktár naponta állítja elı, illetve vonja ki a forgalomból. A Befektetési Jegyek megvásárlásakor minden Befektetési Jegy tulajdonos értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek a dematerializált Befektetési Jegyek, melyek tulajdonjogát a Számlavezetı által tranzakciónként, illetve kérésre kiállított számlakivonat igazolja. 43

44 Az értékpapírszámlán végrehajtott mőveletrıl a Számlavezetı számlakivonatot állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A Számlavezetı az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegérıl a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás idıpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. (13) Befektetési Jegyekhez főzıdı jogok A Befektetési Jegy tulajdonos: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint személyesen a Forgalmazó pénztári óráiban, illetve telefonon ( ha rendelkezik TelefonBank szerzıdéssel ) a nap 24 órájában a Forgalmazó Ügyfélszolgálatán - visszaváltási megbízást adjon a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, a Befektetési Jegy elsı alkalommal történı vásárlásakor - az Alap Kezelési Szabályzatát, a Tájékoztatóját, Rövidített Tájékoztatóját térítésmentesen átvenni (ennek átadása a forgalmazó kötelessége), valamint jogosult a legutóbbi éves és féléves jelentését térítésmentesen megkapni. A befektetı külön nyilatkozatot tesz: a) a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy b) arról, hogy a fenti dokumentumok részére történı átadásáról lemond, vagy c) arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri. jogosult arra, hogy a Befektetési jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves, vagy az éves jelentéseit, valamint a legfrissebb Portfóliójelentéseket és az Alapkezelı által közzétett hirdetményeket, tájékoztatásokat kérelmére térítésmentesen megkapja. Szóbeli és elektronikus értékesítés során a forgalmazónak fel kell hívni a Befektetı figyelmét, hogy hol éri el a felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. (14) Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása A Befektetık a forgalmazási helyeken a Forgalmazónak adott vételi megbízással bármely Forgalmazási napon, forint ellenében, napi eszközértéken, a vételár és a forgalmazási jutalék összegének Pénzszámlán történı biztosításával megvásárolhatják az Alap Befektetési jegyeit, illetve visszaváltási megbízás alapján visszaválthatják azokat június 15. és július 15. közötti idıszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása díjmentes. A megvásárolt Befektetési Jegyek szabadon eltranszferálhatóak más befektetési szolgáltatókhoz. Amennyiben a Befektetı vissza kívánja váltani Befektetési Jegyeit, vissza kell azokat transzferálnia az e Tájékoztatóban megjelölt Forgalmazóhoz. Mind a vételi, mind a visszaváltási megbízások teljesítéséhez a Befektetınek érvényes értékpapírszámla szerzıdéssel kell rendelkeznie a Forgalmazónál. A Befektetési Jegyek forgalmazása a kitöltött megbízás Forgalmazóhoz történı eljuttatásával vagy - a Számlaszerzıdés 44

45 alapján - telefonon keresztül, illetve elektronikus úton történı megbízás leadásával történik. Az Alap, mint nyilvános és az átalakulása napjától kezdıdıen nyílt végő alap esetében az Alap futamideje alatt az Alapkezelı - a Forgalmazó útján - minden forgalmazási napon köteles elfogadni és a Kezelési Szabályzatban meghatározott értéknapra megállapított egy jegyre jutó eszközértéken elszámolni a Befektetési Jegyre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízásokat, kivéve a Felügyelet által engedélyezett zárva tartást, valamint a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, melyek idıtartamába tartozó napok nem minısülnek forgalmazási napnak. Az engedélyezett zárva tartás vagy a forgalmazás felfüggesztése vagy a forgalmazás szünetelése elıtt felvett és még el nem számolt megbízások elszámolására az Alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidı számításakor az elıbbiek idıtartama figyelmen kívül marad. Az Alap adott sorozata forgalmazási napjának tekintendı minden olyan nap, amely az Alap adott sorozata forgalmazási helyén munkanapnak minısül, kivéve a fenti bekezdésben meghatározott eseteket. A Befektetési Jegyek Befektetık részére történı értékesítésére az Alapkezelı Forgalmazót bíz meg. (15) A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése A nyílt végő befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy adott sorozatába tartozó befektetési jegy folyamatos forgalmazását az alapkezelı kizárólag elháríthatatlan külsı ok miatt, a befektetık érdekében, az alábbi rendkívüli esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha a) az alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az alap saját tıkéje több mint tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy b) a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak. A forgalmazást a kiváltó ok megszőnésével vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul folytatni kell. Az alapkezelı a felfüggesztésrıl haladéktalanul tájékoztatja valamennyi olyan tagállam hatáskörrel rendelkezı hatóságát, amelyben a befektetési jegyet forgalmazzák. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a befektetési alap megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt tartalmazza. A Felügyelet meghatározott idıre, de legfeljebb tíz napra felfüggesztheti az adott sorozatot alkotó befektetési jegy folyamatos forgalmazását, ha az alapkezelı nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének. A befektetési alapkezelı kérelmére a Felügyelet meghatározott idıre, de legfeljebb száznyolcvan napra felfüggesztheti a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyek folyamatos visszaváltását, ha azt a befektetık érdekeinek védelme szükségessé teszi, így különösen, ha: a) tíz egymást követı forgalmazási nap alatt a visszaváltott és visszaváltani kért befektetési jegyek összértéke eléri a befektetési alap - adott idıszak elsı 45

46 napján érvényes - nettó eszközértékének tíz százalékát, mely számítás során a visszaváltani kért, és még vissza nem váltott befektetési jegyet a visszaváltásra szóló megbízás felvétele napján érvényes nettó eszközértéken kell figyelembe venni, b) húsz egymást követı forgalmazási nap alatt a forgalomban levı befektetési jegyek darabszáma tíz százalékkal csökkent, vagy c) a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközök aránya a visszaváltások következtében a befektetési alap saját tıkéjének tizenöt százaléka alá csökkent. A befektetési alapkezelı a befektetési jegy folyamatos visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet a fenti a)-c) pontban meghatározott valamelyik feltétel bekövetkeztét követı öt forgalmazási napon belül nyújthatja be, melyrıl a Felügyelet legkésıbb két forgalmazási napon belül dönt. A Felügyelet a befektetık érdekében amennyiben 180 napon belül bármikor, erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a visszaváltás felfüggesztésének megszüntetésérıl, meghatározva a visszaváltás kezdınapját. Ha a felfüggesztés megszüntetését az alapkezelı kéri 180 napon belül, azt a Felügyelet elrendeli. A Felügyelet legkésıbb két forgalmazási napon belül dönt errıl. Ha a fenti a)-c) pontban meghatározott felfüggesztési feltételek bármelyike alapján elhatározott felfüggesztés fennállásának idıtartama eléri a száznyolcvan napot, a Felügyelet elrendeli a befektetési alap megszüntetését. (16) A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazási árfolyama A Forgalmazó a folyamatos forgalmazás során a forgalmazási helyeken bármely forgalmazási napon felveszi a Befektetıktıl a vételi és visszaváltási megbízásokat. A vételi megbízások felvételére a Szabályzat (14) pontjában ( Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása ) írtak irányadóak. A vételi megbízás a Befektetési Jegy esetében azon a napon minısül a Forgalmazó által felvettnek, amely napon az Ügyfél által adott megbízást a Forgalmazó elfogadta az Üzletszabályzatában erre meghatározott módon. Mind a vételi, mind pedig a visszaváltási megbízások teljesítési árfolyama az adott Alap egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke. Az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghatározásának módját a Szabályzat (26) az Alap nettó eszközértéke, hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolás szabályai címő fejezete tartalmazza. (17) A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazási helyei A Forgalmazó a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazását nyilvánosan meghirdetett pénztári órái alatt végzi. Az Alap forgalmazói hálózatában részt vevı helyek listája a Tájékoztató VI. fejezetében találhatóak. (18) Folyamatos forgalmazási jutalékok A Forgalmazó a Befektetési Jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során a Befektetık felé vételi- és visszaváltási jutalékot számít fel, melyek mértéke az Alap tekintetében a következıképpen alakul. A sorozat esetén Alap neve Forgalomba hozatal jutaléka 46 Visszaváltás jutaléka

47 Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap ingyenes A forgalmazott árfolyamérték 1%-a A Forgalmazó által a Befektetık felé felszámított vételi, illetve visszaváltási jutalékok (amennyiben irányadó) megfizetése a Befektetési Jegyek vételi megbízásának megadásával, illetve visszaváltásának teljesítésével egyidejőleg esedékes. A forgalmazási jutalék azon része, amely nem a Forgalmazót illeti meg, az Alap tıkéjét gyarapítja (19) A Befektetési Jegyek vételének módja A Befektetık a Befektetési Jegyeket a befektetési szolgáltatóval kötött érvényes Számlaszerzıdés megléte esetén (azonosítójának megadása mellett), a Befektetési Jegyek vételére vonatkozó megbízás megadásával, azok Forgalmazóhoz történı eljuttatásával, és a vételár, illetve a vételi jutalék forintban történı megfizetésével szerezhetik meg. A Befektetı a Befektetési Jegyek vásárlásakor nyilatkozik arról, hogy ismeri a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban foglalt feltételeket. A Befektetési Jegyek vételére vonatkozó megbízást a Befektetık a forgalmazási helyeken személyesen, meghatalmazottjuk útján vagy - a számlaszerzıdés vonatkozó kiegészítéseként erre lehetıséget biztosítva - telefonon keresztül, illetve elektronikus úton adhatják meg a Forgalmazó részére. A vételi megbízáson megjelölt vételár, illetve a Forgalmazó által felszámított vételi jutalék kiegyenlítése a fedezet Pénzszámlán történı biztosításával teljesíthetı. A Forgalmazó a Befektetı Befektetési jegyekre vonatkozó vételi megbízását az alábbi metódus alapján teljesíti: Alap neve Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap A fedezet biztosítása a Befektetı Pénzszámláján történik Megbízás Megbízás Megbízás teljesítési teljesíté-sének árfolyama* napja napja* T T+2 T+1 Az Alap esetében, amennyiben a megbízás napja T nap, a forgalmazási ügyletek a T+1 napra számított nettó eszközértéken T+2 napon teljesülnek, amennyiben a megbízás fedezete az Pénzszámlán rendelkezésre áll. Forgalmazási ügyletek esetében a befektetési jegyek jóváírása a teljesítési munkanapon esedékes. (T+2). Azon vételi megbízás, amelyet a Befektetı megadott a forgalmazási helyen, azonban a vételi jutalékkal növelt vételár nem áll rendelkezésre a Befektetı Pénzszámláján nem kerül teljesítésre. Részteljesítés nem lehetséges, azaz azon megbízások esetében, ahol a megbízási szerzıdésen megjelölt forgalomba hozatali 47

48 jutalékkal növelt vételár több, mint a Befektetı Pénzszámláján rendelkezésre álló összeg, a Forgalmazó nem teljesíti a megbízást. (20) A Befektetési jegyek visszaváltásának módja A Befektetık a tulajdonukban lévı Befektetési Jegyeket a befektetési szolgáltatóval kötött érvényes Számlaszerzıdés megléte esetén, a Befektetési Jegyek visszaváltására vonatkozó, kitöltött megbízás Forgalmazóhoz történı eljuttatásával vagy - a Számlaszerzıdés alapján - telefonon keresztül, illetve elektronikus úton történı megbízás leadásával, illetve a nem a Forgalmazónál nyilvántartott Befektetési Jegyek Forgalmazóhoz történı transzferálásával és a fenti valamelyik megbízás a Forgalmazóhoz történı eljuttatásával válthatják vissza. A Forgalmazó a Befektetı által, a részére megadott visszaváltási megbízást az Alap tekintetében az alábbi metódus alapján teljesíti: Alap neve Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap Meg - bízá s napj a A visszaváltott árfolyamérték kifizetése pénzszámla jóváírással történik Megbízás teljesítésének (pénzszámla jóváírás és bef. jegy terhelés)napja Megbízás teljesítési árfolyama T T+2 T+1 Amennyiben a Befektetı tulajdonában lévı (vagy a Forgalmazóhoz transzferált) Befektetési jegyek mennyisége kevesebb, mint a Befektetı által a visszaváltási megbízásban megjelölt Befektetési jegy mennyiség úgy a Forgalmazó a megbízás teljesítését elutasítja. (21) A Befektetési Jegy visszaváltás teljesítésére elkülönített likvid eszközök és hitelkeret együttes legkisebb aránya az Alap esetében A likvid eszközök és a hitelkeret együttes legkisebb aránya: 2% A likvid eszközök legkisebb aránya: 0 % Alap neve Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap Likvid eszközök és a hitelkeret együttes legkisebb aránya Likvid eszközök legkisebb aránya 2% 0% (22) Az Alap befektetési célja Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára részesedést kínáljon feltörekvı és fejlett részvénypiacok értéknövekményébıl, úgy, hogy a befektetıt a tıkevédelem révén részben megvédje az esetlegesen kedvezıtlen piaci mozgások hatásaitól. (23) Befektetési politika 48

49 Az átalakulást követıen, június 16. és július 15. között, az átmeneti idıszakban az alap átmeneti befektetési politikát folytat, ebben az idıszakban az Alap saját tıkéjét kizárólag pénzpiaci eszközökbe fekteti. Az átalakulás után egy hónapig az Alap befektetési jegyei a befektetık által díjmentesen vásárolhatók és visszaválthatók. Az átmeneti idıszakot követıen az Alap az új befektetési politikája, tekintettel az átalakulásra vonatkozó jelen Tájékoztatóban is szabályozott minimális, 200 millió forintos Ft-os tıkekövetelményre és a fentiekben hivatkozott az átmeneti idıszakra vonatkozó speciális vételi és visszaváltási kondíciókra, csak július 16-án indul. a) Az Alap új befektetési célja, a tıkevédelem mőködése Az Alap az új befektetési politika keretében az alap vagyonát egy dinamikus eszközallokációs modell (ld. kifejtve a következı alpontban) keretében kezeli. Ennek során egyrészt kétszintő tıkevédelmet biztosít a lejáratra vonatkozóan, másrészt globális - ezen belül elsısorban feltörekvı - részvénypiaci befektetések révén az elérhetı hozam maximalizálására törekszik a kockázati szint kézben tartása mellett. A részleges tıkevédelem az alapkezelı ígérete, melyet a befektetési politika támaszt alá és arra harmadik személy garanciát nem vállal. Az Alap lejáratakor az utolsó banki munkanapon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket fizeti ki a befektetıknek, ami azonban nem lehet alacsonyabb, mint az alábbi két tıkevédelem közül a lejárat idıpontjában magasabb értéket képviselı: 1) az Alap befektetési politikája biztosítja az alap átalakulás utáni új befektetési politikájának induláskori egy jegyre jutó nettó eszközértékét, vagyis a július 16- i szintet. Ez a tıkevédelem elsı, úgynevezett statikus szintje. 2) az Alap ezen túl a lejárati dátumra vonatkozóan biztosítja a mindenkori legmagasabb egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (történeti maximum) 80%-át. Ezt nevezzük dinamikus védelemnek vagy biztosítéknak. Ez a biztosíték nem csorbítja az 1) pontban foglalt biztosítékot: azaz, ha az egy jegyre jutó nettó eszközérték mindenkori történeti maximumának 80%-a alacsonyabb, mint az új befektetési politika indulásakori egy jegyre jutó nettó eszközérték, az Alap a lejáratkor ekkor is biztosítja legalább az új befektetési politika indulásakori egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Más szavakkal: a fenti két tıkevédelem közül a lejáratkor minden esetben a befektetı számára kedvezıbb (magasabb értékő) érvényesül. Képletben: [ 1 ) átalakuláskori érték ; 2) történeti maximum 80 a] kifizetés lejáratkor = Max % Példa (legyen az új befektetési politika indulásakori szint 100): Egy befektetési jegyre jutó NEÉ a befektetési politika indulásakor (tıkevédelem 1. szintje) 49 Történeti maximum (tıkevédelem 2. szintje) Történeti maximum 80%-a Minimum kifizetés lejáratkor

50 Az 1. esetben a történeti maximum 80%-a kisebb, mint az új befektetési politika indulásakori egy jegyre jutó nettó eszközérték. Így lejáratkor a tıkebiztosítékok közül az új befektetési politika indulásakori értékre szóló (statikus) védelem aktivizálódik. A 2. esetben a két védelem szintje egybeesik, így az alap legalább az új befektetési politika indulásakori értéket biztosítja lejáratkor. A 3. esetben a lejáratkori minimum kifizetés a történeti maximum 80%-a lesz. A fenti példában bemutatott kifizetési forgatókönyvek a lejáratkori minimális kifizetési szinteket mutatták be, a tényleges végsı kifizetés természetesen a piaci folyamatok függvényében ettıl eltérhet. b) A befektetések kialakítása, a dinamikus eszközallokációs modell mőködése Az Alap befektetési politikája egy összetett algoritmus alapú módszerre épül, amit dinamikus eszközallokációs modellnek nevezünk. Ennek több eleme van melyek egymásra épülve adják ki a végsı modellt. Ezek: - konstans hányadú portfólió biztosítás (CPPI), ez az alapmodell, - részvényfeltöltés a kezdeti szakaszban - kiegészítı algoritmus - eredmény befagyasztási modell a feltöltési szakaszt követıen - stop-loss, azaz veszteségminimalizáló modell csökkenı piaci szintek idején Az alapmodell a Constant Proportion Portfolio Insurance, rövidítve: CPPI. Jelentése: konstans hányadú portfólió biztosítás. A konstans, az úgynevezett multiplier (M: szorzótényezı), az a szorzó, ami azt mutatja meg, hogy a lejáratkori tıkevédelmet biztosító összeg jelenértéke módosítva egy biztonsági tartalékkal (puffer, ami általában 2%) feletti eszközérték hányad (ezt nevezzük cushion-nak) hányszorosát lehet kockázatos eszközbe esetünkben részvénypiacokba - fektetni. A multiplier értéke jellemzıen 0 5 között változik. Példa: legyen az egy jegyre jutó nettó eszközérték 100, a lejáratkori tıkevédelem biztonsági tartalékkal módosított szintje 95. Ekkor a cushion: (100-95)/100 = 5/100 = 0,05, azaz 5%. Egy M=3 esetén az alap eszközértékének 15%-át lehet részvényben tartani, hiszen: cushion x M = 5% x 3, ami 15%. Lehet kevesebbet is, ha az alapkezelı apiaci folyamatok alapján ezt így látja jónak, de többet viszont semmiképpen sem. A multiplier a maximálisan elviselhetı piaci veszteség reciproka. Tehát egy 3-as multiplier azt jelenti, hogy a portfólió maximum egy napi 33%-os kockázatos (részvény) piaci esést bír ki. Ekkora részvénypiaci esés még nem volt történeti alapon ezért ez a multiplier lesz az alap esetében az átlagos cél multiplier. A multiplier maximális értéke 5: ez 20%-os maximális egy napon belüli korrekciót jelent, ami még szintén igen konzervatív befektetési filozófiát tükröz. A multiplikátor növelésére akkor kerül sor, amikor a piac trendjében emelkedik. Ekkor azonban egy növekvı nagyságú puffert is képezünk (eredmény befagyasztási modell), ami a lejáratkori tıkevédelem jelenértékén felül szintén kockázatmentes eszközben kerül elhelyezésre. Azaz újabb befektetési elemmel támogatjuk meg a 50

51 tıkevédelmet, különösen annak dinamikus részét, a történeti maximum 80%-át biztosító részt. Ahogy növekednek a mögöttes részvénypiacok, úgy emelkedik a CPPI bázison mőködtetett alap eszközértéke, a részvényhányad abszolút és egyben viszonylagos mértéke (részvényhányad), és az alap eszközértékenk egyre kisebb hányadát kell a lejáratkori tıkevédelem jelenértékének kialakítására költeni. Mindezt az alábbi ábra szemlélteti: A CPPI technika lényege nem az algoritmus bonyolultságában, sokkal inkább a fegyelmezett, napi szintő portfólió kiegyensúlyozáson van, amivel biztosítható, hogy még egy nagyobb napi korrekció esetén is az Alapkezelı idıben és gyorsan tudjon reagálni. Így a kockázatos portfólió részt (jellemzıen részvénypiaci kitettséget) a megváltozott piaci körülményekhez igazítva fenntartsa az Alapnak a modellhez képest vett megfelelését és belsı integritását, úgy hogy annak kockázati szintje (részvényhányada a multiplikátor arányában) ne változzon meg érdemben az akármilyen gyorsan is lezajló piaci hatások következtében. Hiszen éppen ez az állandóság a befektetési politika lényege és ez biztosítja a tıkevédelmet. Ezt a fegyelmezett és kiérlelt alapkezelést szavatolja a Pioneer Alapkezelı Zrt. hazai és nemzetközi háttere. Az új befektetési politika kialakításában és mőködtetésében a Pioneer Austria tıkevédett alapokkal foglalkozó csoportjának komoly tapasztalataira is támaszkodunk. Ausztriában a CPPI alapok tekintetében a Pioneer az egyik legrégebbi és egyben piacvezetı szakmai mőhely: a kollégák 64 osztrák CPPI alapot kezelnek 3,2 milliárd euró értékben, meggyızı visszatekintı teljesítményekkel. A csoportnak kiforrott szakmai tapasztalata, eljárási rendje és 51

52 technikai háttere van, ami záloga az alkalmazott modell integritásának és szavatolja az alap befektetési politikájában foglaltak maradéktalan betartását. A csoport a kezdetben tisztán CPPI alapú klasszikus modellt az elmúlt években fokozatosan fejlesztette, felhasználva a közelmúlt extrém piaci körülményei között szerzett tapasztalatokat. A 2008-as drámai piaci események egyrészt megerısítették az addigi alapkezelési technikába vetett hitet, hiszen az akkor kezelt 60 alap mindegyike viszonylag jól vészelte át a válságot, a tıkevédelmi ígéret egyetlen esetben sem sérült. Az alapkezelık ugyanakkor a váratlan és nagy horderejő események hatására további védelmi mechanizmusokkal egészítették ki az alapmodellt annak érdekében, hogy a tıkevédelem szélsıséges helyzetekben se kerülhessen veszélybe, illetve a korábban elért hozamok nagyarányú piaci árfolyamesés esetén is legalább részben megóvásra kerüljenek. A fenti elvárásokra adott válasz egy továbbfejlesztett modell lett, ami az addigi CPPI modellt több kiegészítı algoritmussal támogatja meg és az eredı modellt hívjuk dinamikus eszközallokációs modellnek. Az alap CPPI modell kiegészítésére alkalmazott algoritmusok kivétel nélkül a nagyobb biztonságot szolgálják, az alapmodell alapján adódó maximális részvénykitettség lefelé történı korrekcióján keresztül. A részvényfeltöltési idıszakban alkalmazott kiegészítı algoritmus célja, hogy az új befektetési politika indulását követı néhány hónapban tompítsa az esetleges hirtelen piaci árfolyam-esésbıl fakadó kockázatokat, melyek negatív hatással lehetnek az alap további mőködésére. Ebben az idıszakban az alap fokozott védelemre szorul, hiszen eszközértéke még igen közel van a védendı értékhez. Mivel ekkor még nem tudott felépülni nagyobb biztonsági tartalék, emiatt ebben a szakaszban célszerő lehet a fokozottabb óvatosság. A feltöltési szakaszt követıen alkalmazott eredmény-befagyasztási technika célja, hogy ha alapnak már sikerült érdemi árfolyam-növekedést elérnie, akkor a megengedettnél kisebb kockázatvállalással csökkentse egy esetleges piaci árfolyamesés során elszenvedhetı potenciális veszteségeket. Ezzel egyúttal pótlólagos tartalék (puffer) képzıdik, ami az alap által ígért tıkevédelmen felül a korábbi hozamok egy részének megırzését is lehetıvé teheti. A stop-loss (azaz veszteségminimalizáló) kiegészítı elem célja, hogy csökkenı piaci szintek idején mérsékelje az elszenvedhetı veszteségeket. Ez elsısorban trendszerő árfolyam-esés esetén jelenthet pótlólagos védelmet a befektetık számára. Bizonyos, az alap kezelıje által meghatározott piaci árfolyamszintek lefelé történı átlépése esetén az alap kezelıi a CPPI modell által indokoltnál nagyobb mértékő kockázatcsökkentést hajthatnak végre. Ezzel az alapban a megengedettnél alacsonyabb részvényhányad alakul ki, egészen addig, amíg a piacok ismét a referencia szint fölé emelkednek. c) Piacok és alkalmazott eszközök Az Alapkezelı a tıkevédelmet biztosító portfóliórészt magyar állampapírokból és pénzpiaci eszközökbıl alakítja ki, melynek értéke a lejárathoz igazodó duration managementnek köszönhetıen az alap lejáratára eléri vagy meghaladja az július 16-i eszközérték szintjét. 52

53 A többlethozamot biztosító részt részvénypiacokba fekteti. Az Alap részvénybefektetéseit elsısorban a feltörekvı, másodsorban a regionális piacokon alakítja ki, azonban fenntartja magának a lehetıséget arra, hogy a fejlett tıkepiacokon is befektessen, amennyiben a feltörekvı piaci részvénybefektetések megítélése, kockázata olyan irányban változik, hogy a részvényportfóliót indokolt egy ilyen irányú diverzifikációval kiegészíteni. Az Alap a fenti fıbb piaci területeken belül is az egyes területek vezetı piacait célozza meg, azokat, ahol egy elég nagy részvénypiac mőködik megfelelı likviditással és tıkepiaci eszközök széles palettájával. Az Alap nem csak a piacok, hanem az azokat leképezı eszközök tekintetében is széles bázisból merít. Részvénypiaci porfólióját alkothatják: 4) az adott piacokat lefedı hagyományos befektetési alapok 5) az adott piacokat lefedı ETF (Exchange Traded, azaz tızsdén kereskedett és egyben szorosan indexkövetı) befektetési alapok, illetve 6) az adott piaci indexre szóló határidıs kontraktusok A fıbb piaci területek és ezeken belül az egyes nemzeti részvénypiacok: (24) Befektetési korlátozások Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját a saját megítélése szerint, kizárólagos jogkörben eljárva hajtja végre a saját maga és a Törvény által elıírt befektetési korlátozásokat figyelembe véve. 53

54 A befektetési korlátozások esetleges megszegése esetén az Alapkezelı haladéktalanul, de legkésıbb a Törvényben arra rendelt határidın belül gondoskodik a jogszabályoknak megfelelı helyzet helyreállításáról. (25) Hitelfelvétel, óvadék nyújtás, értékpapír kölcsönzés Az Alapkezelı az Alap befektetési jegyeinek visszavásárlása céljából jogosult hitelt felvenni az Alap nevében, Alap saját tıkéjének legfeljebb tíz százaléka erejéig, legfeljebb harmincnapos lejárati idıszakra. Az Alapkezelı jogosult a hitelfelvevı Alap eszközei terhére a hitelfelvevı Alap nevében óvadékot nyújtani a hitel fedezeteként. A hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok megvásárlását és a saját tıke legfeljebb harminc százaléka erejéig történı értékpapír kölcsönadást kivéve az Alapkezelı az Alap eszközeinek terhére kölcsönt nem nyújthat és harmadik személy részére garanciát nem vállalhat. (26) Az Alap eszközeinek értékelése, az Alap nettó eszközértéke, hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolás szabályai Az Alap nettó eszközértékét a Letétkezelı határozza meg. Az Alap nettó eszközértéke minden forgalmazási napra az Alap eszközeire vonatkozó lehetı legfrissebb piaci árfolyam-információk alapján kerül meghatározásra. Az alapkezelı köteles minden, a befektetési alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges dokumentumot késedelem nélkül, a nettó eszközérték megállapításának rendszerességéhez igazodva megküldeni a letétkezelınek. Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét a Letétkezelı T értéknapra vonatkozóan T napon állapítja meg oly módon, hogy (1) devizanemek szerint elkülönítve meghatározza az Alap T-1 napi eszközeinek T napi árfolyamadatok alapján, az alábbiakban részletezésre kerülı számítási eljárások szerint kalkulált T napi, egyes devizanemekben meghatározott piaci értékét, és devizanemek szerint elkülönítve levonja belıle az Alapot T értékelési napig terhelı kötelezettségeket és elosztja az Alap Befektetési jegyeinek számával. (2) Az Alap nem forintban meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek más devizanemekben kalkulált, T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos devizaárfolyamon kell a T napi nettó eszközérték meghatározása céljából forintra átszámítani. A Letétkezelı az Alap egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértékét két tizedesjegy pontossággal állapítja meg. Az Alap eszközeinek T napi piaci értékét, összhangban a Törvény elıírásaival, az alábbiak szerint kell kiszámítani: (A) Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (i) Tızsdére bevezetett értékpapírok A tızsdére bevezetett hazai állampapírok T napi piaci értékét az Államadósság Kezelı Központ (ÁKK) által közzétett, az elsıdleges forgalmazók adott állampapírra vonatkozó T kereskedési napi, T+2 teljesítés napra vonatkozó másodlagos piaci árfolyamjegyzésébıl származó középárfolyam (legjobb vételi és legjobb eladási ár számtani közepe, négy tizedesjegyre kerekítve) alapján, az egyes értékpapírpiacok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelı módon kiszámított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Az ÁKK-s árfolyamjegyzésbıl kikerülı állampapírok, valamint a 3 hónapnál rövidebb hátralévı 54

55 futamidejő állampapírok esetében - az árfolyamjegyzésbıl való kikerülés napjától a lejáratig számított idıszakra - az állampapír T napi piaci értékét az ÁKK által T napon közzétett 3 hónapos referenciahozam felhasználásával kell meghatározni. A külföldi állampapírok T napi piaci értékét az adott állampapírokban legmagasabb másodlagos piaci forgalmat lebonyolító tızsdén kialakult T napi záróárfolyam, illetve ha az 17:00 óráig nem áll rendelkezésre, az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó 16:00 és 16:15 között rendelkezésre álló árfolyam alapján, az egyes értékpapírpiacok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelı módon kiszámított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. A tızsdére bevezetett egyéb (nem az állam által garantált) értékpapírok T napi piaci értékét az adott értékpapírokban legmagasabb másodlagos piaci forgalmat lebonyolító tızsdén, T napi (mind hazai és mind külföldi értékpapírok esetén), záróárfolyam illetve ha az 17:00 óráig nem áll rendelkezésre, az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó 16:00 és 16:15 között rendelkezésre álló árfolyam alapján, az egyes értékpapírpiacok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelı módon kiszámított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a tızsdén az adott értékpapírokra nettó árfolyamon történik a kereskedés és így az ÁKK középárfolyam, illetve a záróárfolyam nem tartalmazza az elızı kamatfizetés óta felhalmozott kamat összegét, úgy az adott értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a T napig felhalmozott kamat összegét hozzá kell adni az adott értékpapírok nettó árfolyamértékéhez. (ii) Tızsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplı értékpapírok. A tızsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplı értékpapírok piaci értékét az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacok által avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok alapján közzétett T napi (hazai értékpapírok esetén), záróárfolyam illetve ha az 17:00 óráig nem áll rendelkezésre, az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó 16:00 és 16:15 között rendelkezésre álló árfolyam alapján, az egyes értékpapírok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelı módon számított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T, napi záróárfolyam alapján számított hozam nem állapítható meg, az értékpapírok piaci értékét a rendelkezésre álló utolsó napi záróárfolyam, illetve amennyiben az nem hozzáférhetı a beszerzési nettó árfolyam alapján kell meghatározni. Amennyiben a T napra vonatkozóan az adott értékpapírokra az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacok, avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhetı, a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam, illetve amennyiben az nem hozzáférhetı a beszerzési nettó árfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben az adott értékpapírokra az elismert értékpapírpiacok által avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok alapján nettó árfolyamot közölnek és így az utolsó napi záróárfolyam nem tartalmazza az elızı kamatfizetés óta felhalmozott kamat összegét, illetve amennyiben az adott értékpapírok piaci értéke a beszerzési nettó árfolyam alapján kerül kiszámításra, úgy az adott értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a T napig felhalmozott kamat összegét hozzá kell adni az adott értékpapírok nettó árfolyamértékéhez. 55

56 (B) Részvények (i) Tızsdére bevezetett részvények A tızsdére bevezetett értékpapírok T napi piaci értékét a T napi záróárfolyam, illetve ha az 17:00 óráig nem áll rendelkezésre, az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó 16:00 és 16:15 között rendelkezésre álló árfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T tızsdenapon az adott értékpapírokra nem volt üzletkötés, avagy a T, napra vonatkozóan az árfolyamadatok nem hozzáférhetıek, a fenti számításokat az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó záróárfolyam alapján kell elvégezni. (ii) Tızsdére be nem vezetett, egyéb nyilvános forgalomban szereplı részvények A tızsdére be nem vezetett, nyilvános OTC értékpapír forgalomban szereplı értékpapírok piaci értékét az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacok által avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok alapján közzétett T napi záróárfolyam, illetve ha az 17:00 óráig nem áll rendelkezésre, az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó 16:00 és 16:15 között rendelkezésre álló árfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T napra vonatkozóan az adott értékpapírokra az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacokról, avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhetı, a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacokról, illetve más tızsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhetı, az értékelést a beszerzési árfolyam alapján kell elvégezni. (C) Befektetési jegyek (i) Tızsdére bevezetett befektetési jegyek A tızsdére bevezetett értékpapírok T napi piaci értékét a tızsdén kialakult, T napi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T tızsdenapon a tızsdén az adott értékpapírokra nem volt üzletkötés, avagy a T napra vonatkozóan az árfolyamadatok nem hozzáférhetıek, a fenti számításokat az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg,) által közzétett, legutolsó záróárfolyam alapján kell elvégezni. (ii) Tızsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplı befektetési jegyek 56

57 A tızsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplı értékpapírok piaci értékét az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacok által avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok alapján közzétett T napi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T napra vonatkozóan az adott értékpapírokra az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacokról, avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhetı, a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben az adott értékpapírokra a legfıbb másodlagos piacuknak tekinthetı elismert értékpapírpiacokról, avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhetı, a fenti számításokat a nevezett befektetési alapok Alapkezelıi által közzétett utolsó napi egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján kell elvégezni. (D) (E) (F) Repo megállapodások, inverz repo megállapodások Repo megállapodások értékelése során a repo megállapodásban szereplı értékpapír prompt vételárát a határidıs eladási ár és a prompt vételár közötti differencia T napra esı idıarányos részével kell megnövelni. Inverz repo megállapodások értékelése során a fordított repo megállapodásban szereplı értékpapír prompt eladási árának mínusz egyszeresét a határidıs vételár és a prompt eladási ár közötti differencia T napra esı idıarányos részével kell csökkenteni. Folyószámla, lekötött betét, zéró kupon betét A folyószámlán elhelyezett pénzösszegek értékelésekor a T napi folyószámla egyenleget az elızı kamatfizetés óta a T napig elıjegyzett kamatok összegével meg kell növelni. A lekötött betétek összegét a T napig felhalmozott kamatok összegével meg kell növelni. A bankbetét speciális formáját, a zéró kupon betétet a lejárati összegbıl T napra visszadiszkontált jelenértéken kell értékelni. A bankbetétet befogadó hitelintézet nyilvánosan (pl. Bloombergen) elérhetı árat jegyez az adott betét jelenértékére. Amennyiben a betét jelenértékére nincs nyilvánosan elérhetı ár, akkor a diszkontáláshoz a Bloombergrıl elérhetı aktuális zéró kupon hozamszintet kell használni. Opciós ügyletek Az opciós ügyletek esetében az egyes opciós pozíciók T napi értékét az adott opció kiírója teszi közzé a Reuters vagy/és Bloomberg üzleti információs rendszereken. A kereskedési szokványok és az opciós szerzıdés szabályai (ISDA elıírások) szerint bid/ask árat jegyeznek, melyek számtani átlaga adja az opció T napi árfolyamát. Amennyiben a T napot követıen nincsen T+1, T+2, T+n napos (csak banki munkanapok számítanak) új árjegyzés (ok lehet az információs rendszer hibája), az opciós pozíció árazására T+5 napig a legutolsó T napi árat használjuk. Ha ezután sincsen új árjegyzés (ilyesmire eddig sosem volt példa), akkor a mögöttes piacok T napi piaci paraméterei alapján a vonatkozó opciós árazó modellek segítségével kell kiszámítani. 57

58 Amennyiben az Opciós elszámoló egy adott naptól kezdve nem közöl friss árakat az opció tekintetében, az Alapkezelı a legutolsó közölt árat követıen öt magyar banki munkanapon keresztül a legutolsó közölt opciós árat használja az értékeléshez. Ezt követıen, amennyiben továbbra sem áll rendelkezésre az Opciós elszámoló által számított opciós árinformáció, az Alapkezelı a piaci értékek alapján a Black- Scholes képlettel számítja ki az opció elméleti árát. Az opció értékelésének változásáról az Alapkezelı minden esetben két banki munkanapon belül értesíti a Befektetıket a hivatalos közzétételi helyeken. (G) Futures ügyletek (Tızsdei határidıs ügyletek) A Tızsdei határidıs ügyletek T napi piaci árfolyamához a T napon rendelkezésre álló záróárfolyamot, kell használni. A Tızsdei ügyletek nettó eszközértékben szereplı értéke egyenlı a piaci árfolyam és a kötési árfolyam különbségének és a kontraktusok számának szorzatával. Az Alap T értékelési napon fennálló kötelezettségei az alábbi módon kerülnek meghatározásra: Az Alapot terhelı költségek és díjak idıarányosan kerülnek az Alapra terhelésre; Az Alap T napra vonatkozó, T napon megállapított eszközértéke legkésıbb T+2 napon kerül a hivatalos közzétételi helyeken megjelentetésre. Hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolás szabályai: A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követı legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének idıpontjára visszamenıleges hatállyal javítani kell. A javítás során a hibás nettó eszközértéket a helyes értékre kell módosítani minden olyan napra vonatkozóan, amelyen nettó eszközérték kiszámítására került sor, s amelyet a feltárt hiba érintett. Ha hibás nettó eszközértéken befektetési jegy forgalmazására került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget a befektetıvel legfeljebb harminc napon belül el kell számolni, kivéve, ha (i) a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségbıl származó elszámolási kötelezettség összegszerően nem haladja meg befektetınként az ezer forintot, (ii) a hibás és a helyes forgalmazási ár különbsége nem éri el a helyes nettó eszközérték egy ezrelékét. (27) Az Alapot terhelı költségek Az Alapot a mőködés során az alábbi költségek terhelik: Költségtípus Alapkezelıi díj Forgalmazó díja Vetítési mód, számítás Naponta kerül elhatárolásra az utolsó nettó eszközértékre vetítve, havonta utólag kerül kifizetésre Naponta kerül elhatárolásra az utolsó nettó eszközértékre vetítve, havonta utólag kerül kifizetésre 58

59 Letétkezelıi díj Tranzakciós díj letétkezelınek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén Tranzakciós díj letétkezelınek, külföldön kibocsátott papírok esetén Letétkezelı által költségnövekedés miatt továbbhárított díjak és költségek, valamint az Alap hitelkeret és hitelköltségei Auditori díj Felügyeleti díj Futures ügyletekhez kapcs. díj Naponta kerül elhatárolásra az utolsó nettó eszközértékre vetítve, havonta utólag kerül kifizetésre A letétkezelıi díjjal egyidejőleg esedékes A letétkezelıi díjjal egyidejőleg esedékes A letétkezelıi díjjal egyidejőleg esedékes A díj évente kerül meghatározásra, idıarányos része minden nap elhatárolásra kerül és esedékességkor (ált. évi három részletben) kerül kifizetésre Naponta kerül elhatárolásra az utolsó nettó eszközértékre vetítve, negyedévente utólag kerül kifizetésre Futures ügyletekhez kapcsolódó számlák díja 59

60 A költségek mértéke: Alap neve Alapkezel ıi díj 1 / év Magellán 2 Tıkevédet t Nyíltvégő Származta tott Alap Max. 1,5% Forgal mazói díj 2 / év Max. 1,5% Letétkezelı i díj / év Tranzakc iós díj Letétkezelıne k, Mo.-on kibocsáto tt papírok esetén Max. 10bp 1.500Ft / tranzakci ó Tranzakci ós díj Letétkezelıne k, külföldön kibocsáto tt eszközök esetén EUR / tranzakci ó Letétkezelı továbbhárított díjai és költségei 3 elıre nem kalkulálható Audit ori díj / év (2010 ) Ft+ ÁFA Felü - gyel eti díj / év 0,02 5% Az Alapkezelı alapkezelési díjat nem terhelhet egy Alapra, ha az adott Alap átlagos saját tıkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos saját tıke ismételten el nem éri az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes idıszakban felmerülı költségek utólagosan sem terhelhetık az Alapra. A Letétkezelı a nettó eszközérték megállapításánál minden hosszabb idıszakra vonatkozó, elıre kalkulálható költséget a lehetıségek szerint idıbeli elhatárolással, fokozatosan, egyenletesen terhel az Alapra. A költségek tételesen a féléves és éves tájékoztatókban, illetve a Havi Portfolió jelentésben felsorolásra kerülnek. Az Alapkezelıi díj magában foglalja az Alvállalkozó részére fizetendı díjat, melynek mértéke maximum az Alap napi nettó eszközértékének 0,10%-a (p.a.) (28) A Befektetıket terhelı költségek Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek letéti ırzésével, az ehhez kapcsolódó számlavezetéssel, a befektetés megszüntetésekor az árfolyamérték készpénzben történı felvételével vagy átutalásával, valamint egyéb igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban a Befektetıket további költségek is terhelhetik. Fontos hangsúlyozni, hogy ezen, említett költségek Forgalmazónként eltérıek és máshogyan strukturáltak lehetnek, ezért javasoljuk a Befektetık részére, hogy a költségek szintjérıl és struktúrájáról elızetesen a Forgalmazónál tájékozódjanak. A befektetıket terheli az Alap forgalmazási jutaléka, mely vételkor 0%-ával, és visszaváltáskor 1%-ával egyezik meg a forgalmazott befektetési jegy állományának értékével. A Befektetıket terhelı költségek kondíciós listája a Forgalmazó 1 Az Alapkezelı által, az alap kezeléséért felszámított díj, amely tartalmazza továbbá az alapra terhelt marketing- és hirdetési költségeket. Az Alapkezelı ettıl a díjtól lefelé eltérhet 2 A Forgalmazó által, az alap forgalmazásáért felszámított díj. A Forgalmazó ettıl a díjtól lefelé eltérhet 3 Például: Nemzetközi elszámolás során igénybe vett nemzetközi elszámolóházi díj, SWIFT üzenet törlése, módosítása miatt Letétkezelıt terhelı többletköltség 4 A könyvvizsgálati díjak a 2010-es évre vonatkoznak, a díjtételek évente az infláció mértékével arányosan nınek 60

61 honlapján érthetı el: (29) A Befektetık tájékoztatása Az Alapkezelı legalább félévenként, a tárgyfélév (pénzügyi félév) lezárása után negyvenöt - külföldi befektetési alapkezelı esetén hatvan - napon, tárgyév (pénzügyi év) lezárása esetén százhúsz napon belül az általa kezelt befektetési alapokról egyenként a Törvényben foglaltak szerinti jelentést készít, és azt a Felügyeletnek megküldi. Az Alapkezelı a jelentést a Felügyeletnek történı megküldéssel egyidejőleg közzéteszi a jelen szabályzatban meghatározott hirdetményi helyeken. Az alapkezelı köteles havonta az általa kezelt nyíltvégő befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfóliójelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni és a megállapítás napját követı tizedik forgalmazási naptól a forgalmazási helyeken és a saját székhelyén hozzáférhetıvé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a saját tıkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket. Az Alapkezelınek rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a Befektetıkkel szemben az általa kezelt alapok mőködésére vonatkozóan. Az Alapkezelı köteles a Felügyeletnek megküldeni, hirdetményi helyein közzétenni és a befektetési jegyek forgalmazójánál hozzáférhetıvé tenni: az átalakulási, beolvadási hirdetményt, legkésıbb harminc nappal az átalakulás, beolvadás hatálybalépése elıtt; a befektetési szabályok változását, legkésıbb harminc nappal a hatálybalépés elıtt; a befektetési jegy visszaváltásával kapcsolatos a befektetı fizetési kötelezettségének változását legkésıbb a hatálybalépés elıtt 30 nappal; a futamidınek határozottá alakítását, a határozott futamidı csökkentését, legkésıbb harminc nappal a hatálybalépés elıtt; a befektetési jegy visszaváltásával kapcsolatos a befektetı fizetési kötelezettségének változását legkésıbb a hatálybalépés elıtt 30 nappal; a kezelési szabályzat egyéb módosítását legkésıbb a hatálybalépés napján; az alapkezelı engedélyének visszavonását, két munkanapon belül; a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésıbb tizenöt nappal a hatálybalépés elıtt; a tıke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a kezelési szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésıbb az esedékesség napján; a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, illetve újraindítását, két munkanapon belül; az alapkezelıvel szembeni felszámolás megindítását két munkanapon belül; a befektetési alap megszőnésekor a megszőnési jelentést, annak a Felügyelet részére történı benyújtásával egyidejőleg; az egy jegyre jutó nettó eszközérték (hozamfizetés esetét kivéve) az elızı nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett jelentıs (húsz százalékot meghaladó) mértékő csökkenésének okát, legkésıbb a felmerülést követı két munkanapon belül; a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyet két munkanapon belül; 61

62 a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon; és a közvetítık felsorolásában bekövetkezett bármely változást, a felsorolás bıvülése esetén legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon, a felsorolás szőkülése esetén a legkésıbb a változás napját követı két munkanapon belül. a befektetési jegyek visszaváltását érintı forgalmazási szabályok azon változásait, amelyek a 247. (3) és (4) bekezdése 5 szerinti idıtartam növekedésével járnak, legkésıbb a hatálybalépés elıtt harminc nappal; a 247. (5) bekezdése 6 szerinti választás, illetıleg a választás megváltoztatása esetén a forgalmazási szabályok változásait, legkésıbb a hatálybalépés elıtt harminc nappal. Az Alapra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeknek az Alap nevében az Alapkezelı köteles eleget tenni a hirdetményi helyeken (az Alapkezelı honlapja: a Forgalmazó honlapja: A Befektetı részére az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Féléves vagy az Éves jelentést, valamint a legfrissebb Portfoliójelentést a Befektetı kérésére ingyenesen át kell adni, amelyek átvételérıl a befektetınek külön nyilatkoznia kell. Továbbá a szóbeli és elektronikus értékesítés során fel kell hívni a Befektetı figyelmét, hogy hol érheti el a felsorolt dokumentumokat. (30) Egy Alap megszőnése Egy Alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szőnik meg. A Felügyelet törli az alapot a nyilvántartásból a. a pozitív saját tıkéjő, határozott futamidejő alap futamidejének lejáratakor a megszőnési jelentés Felügyelethez történı benyújtását követı nappal; b. a pozitív saját tıkéjő alap megszüntetésekor a megszőnési jelentés Felügyelethez történı benyújtását követı nappal; c. a negatív saját tıkéjő alap megszüntetésekor a vagyon értékesítésébıl származó ellenérték teljes kifizetésekor; 5 (3) A nyilvános nyílt végő alapok befektetési jegyére vonatkozóan adott visszaváltási megbízások felvétele és az elszámolás értéknapja közti idıköz - értékpapíralap tekintetében - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb három, ingatlanalap tekintetében legfeljebb kilencven forgalmazási nap lehet. Az értéknap meghatározására, a megbízások elszámolására, valamint az elszámolásnál figyelembe vett egy jegyre jutó nettó eszközérték megállapítására vonatkozó egyéb szabályokat, közte a kifizetés napját az alap kezelési szabályzata tartalmazza. (4) A befektetési alapba befektetı, a származtatott ügyletekbe fektetı, továbbá a tıkegaranciát vagy tıkevédelmet kínáló nyilvános, nyílt végő alap és a zártkörő, nyílt végő alap esetében a befektetési jegyre vonatkozóan adott visszaváltási megbízások felvétele és az elszámolás értéknapja közti idıköz legfeljebb harmincegy nap lehet. Ezen alapok tekintetében az alap kezelési szabályzata rendelkezhet akként, hogy egy meghatározott idıszakon, de legfeljebb egy naptári hónapon belül felvett vételi vagy visszaváltási megbízások az idıszak egy, elıre meghatározott napjával - mint értéknappal - kerüljenek elszámolásra. Eltérı meghatározás hiányában az elszámolás értéknapja az idıszak utolsó forgalmazási napja (5) Ha a befektetési alapba befektetı alap az eszközeinek több mint huszonöt százalékát ugyanazon alapba fekteti, választhatja azt, hogy a forgalmazási szabályai egyezzenek meg a portfóliójában több mint huszonöt százalékot képviselı alap forgalmazási szabályaival, amely esetben a visszaváltási megbízások felvétele és az elszámolás értéknapja közti idıköz harmincegy napot meghaladó idıtartam is lehet. 62

63 d. más befektetési alapba történı beolvadás esetén a beolvadás napjával; e. a nyílt végő befektetési alap esetében az összes befektetési jegy visszaváltásakor, az utolsó befektetési jegy visszaváltása napját követı nappal, f. a nyílt végő befektetési alap esetében az összes befektetési jegy visszaváltásakor, az utolsó befektetési jegy visszaváltása napját követı nappal. Az Alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szőnik meg. Az Alap megszün(tet)ésére a következı esetekben kerül(het) sor: 1. Az Alapkezelı jogutód nélküli megszőnésekor illetıleg az Alapkezelı tevékenységi engedélye visszavonásakor ha az alapkezelést másik alapkezelı nem vállalja el- az Alapot meg kell szüntetni. 2. A pozitív saját tıkéjő Alapot az Alapkezelı a Felügyelet engedélyével megszüntetheti. 3. Az Alapot az Alapkezelı köteles megszüntetni, amennyiben az Alap saját tıkéje három hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot. 4. Az Alap megszüntetését a Felügyelet határozatban elrendeli, ha az Alap saját tıkéje negatív. 5. Az Alap 1-4. pont szerinti megszüntetését az Alapkezelı, illetıleg a Letétkezelı a megszüntetésrıl szóló felügyeleti határozat kézhezvételét illetve a 3. pontban foglalt idıszak elteltét követı kettı munkanapon belül köteles közzétenni. 6. Az 5. pont szerinti közzététel napjától a nyíltvégő befektetési jegyek visszaváltását és eladását fel kell függeszteni. 7. Az Alap hitelezıi az 5. pont szerinti közzététel napjától számított harminc napos jogvesztı határidın belül jelenthetik be követeléseiket a Letétkezelınél. 8. Amennyiben a megszüntetési eljárás során az Alap saját tıkéje a 7. pont szerint bejelentett kötelezettségek figyelembevételével együtt negatívvá válik, akkor a Letétkezelı köteles azt a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni. 9. A határozatlan futamidejő, pozitív saját tıkéjő befektetési alapot az alapkezelı a Felügyelet engedélyével megszüntetheti. 10. A nyilvános nyílt végő befektetési alapot az alapkezelı köteles megszüntetni, amennyiben az alap saját tıkéje három hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot. 11. Az alap megszüntetését a Felügyelet elrendeli, ha az alap saját tıkéje negatív. 12. Negatív saját tıkéjő alap megszüntetésekor a vagyon értékesítésébıl származó ellenérték teljes kifizetésekor törli a Felügyelet az alapot a nyilvántartásból. 13. Más befektetési alapba történı beolvadás esetén a beolvadás napjával törli a Felügyelet az alapot nyilvántartásából. 14. Törlésre kerül az alap a Felügyelet nyilvántartásából az összes befektetési jegy visszaváltásakor, az utolsó befektetési jegy visszaváltását követı nappal. Az Alap megszőnésekor felmerülı feladatokat az Alapkezelı, az Alapkezelı akadályoztatása illetve felszámolása esetén pedig a Letétkezelı köteles elvégezni. Az Alap megszüntetésekor a portfolióban lévı befektetési eszközöket egy hónapon belül amely határidı a Felügyelet engedélyével egy alkalommal három hónappal meghosszabbítható - értékesíteni kell. 63

64 Pozitív saját tıkével rendelkezı Alap esetében a befektetési eszközök értékesítését az Alapkezelı maga is elvégezheti. Ennek hiányában a befektetési eszközök értékesítésével befektetési szolgáltatót kell megbízni, amelynek bizományosi díja megszőnési költségként az Alapot terheli. Az Alap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésbıl származó ellenérték befolyását, valamint az Alap hitelezıi számára a megszüntetésre vonatkozó közzétételtıl számított 30 napos bejelentési határidı elteltét követıen öt napon belül megszőnési jelentést kell készíteni, és a Felügyelethez benyújtani és ezzel egyidejőleg a hivatalos közzétételi helyeken a befektetık rendelkezésére kell bocsátani. A Letétkezelı ezt követıen tíz napon belül köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a befektetık részére. A megszőnési jelentés a törvényben elıírtaknak megfelelıen és legalább az éves jelentés kötelezı tartalmi elemeit tartalmazza. A kifizetés megkezdésérıl rendkívüli közleményt kell közzé tenni. Negatív saját tıkével rendelkezı Alap megszüntetését a Felügyelet által a Hpt. alapján létrehozott közhasznú társaság végzi. Az Alap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésbıl származó ellenérték befolyását követıen a közhasznú társaság a hitelezık követeléseit a Cstv. elıírásai szerinti kielégítési sorrendben egyenlíti ki. (31) Az alap átalakulása Átalakulásnak minısül az Alap fajtájának, típusának, vagy futamidejének megváltoztatása. Nyilvánosan létrehozott befektetési alap csak az összes befektetı hozzájárulásával alakulhat át zártkörő befektetési alappá, kivéve az ingatlanalapokat. Zártvégő, határozott futamidejő befektetési alap nem alakulhat át nyíltvégő határozatlan futamidejő befektetési alappá. Az Alapkezelı az átalakulás indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztatót köteles a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alapkezelı a felügyeleti engedély megszerzését követıen köteles az átalakulás tényét az Alap hirdetményi helyein, az átalakulás napját legalább harminc nappal megelızıen közzétenni. A Felügyelet a Befektetık érdekeinek védelme érdekében, különösen indokolt esetben az átalakulás feltételeit egyedileg is meghatározhatja. (32) Az alap beolvadása Az alapkezelı nyilvános alap esetén beolvadási tájékoztató felügyeleti jóváhagyásával és nyilvánosságra hozatalával kezdeményezheti egy alap beolvadását. Kizárólag hasonló befektetési politikával rendelkezı, valamint azonos fajtájú és típusú Alap olvadhatnak egybe. A beolvadó alap befektetési politikája a jogutód alapéval hasonlónak minısül, amennyiben az Alap azonos, a Törvény 267. (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott eszközökbe fektetnek, és a jogutód alap befektetési politikáját nem sérti a beolvadó alap portfoliójának összetétele. A beolvadás során meg kell jelölni a jogutód alapot. Nyíltvégő nyilvános befektetési alapnak nem lehet a jogutóda zártvégő befektetési alap. Ha a jogutód alap határozott futamidejő, akkor a beolvadás napjától számított hátralévı futamideje nem haladhatja meg a beolvadó alap futamidejét, és nem lehet rövidebb egy naptári évnél. A beolvadásról szóló tájékoztatóban be kell mutatni a beolvadás indokát, a beolvadó Alap befektetési politikáját, a beolvadás határnapját, a beolvadás feltételeit, a befektetési jegy tulajdonosok teendıit, valamint befektetési jegy sorozatonként - az Alap nettó eszközértékeinek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékek 64

65 alakulását, az értékelési szabályokat, és az átváltási névérték meghatározását. A beolvadási tájékoztatónak tartalmaznia kell a jogutód befektetési alap e törvény szerinti teljes kezelési szabályzatát. A jogutód befektetési alap alapkezelıje a felügyeleti engedély megszerzését követıen a beolvadás napját legalább harminc nappal megelızıen köteles a beolvadás tényét a beolvadó befektetési alap hirdetményi lapjaiban közzétenni. A beolvadás értéknapján befektetési jegy-sorozatonként meg kell állapítani a beolvadó alap befektetési jegyeinek - a jogutód befektetési alap befektetési jegyének névértékére átszámított - egy jegyre jutó napi nettó eszközértékét. Az alapkezelı és a forgalmazó a jogutód befektetési alap befektetési jegyeit - az érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelı átváltási arányban - jóváírja a beolvadó befektetési alap befektetési jegy-tulajdonosainak a forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján. A jogutód alapkezelı a beolvadásról, a befektetési Alap beolvadásának napjára érvényes portfoliójáról jelentést készít, melyet a beolvadást követı nyolc munkanapon belül köteles megküldeni a Felügyeletnek közzétenni mind a jogutód befektetési alap forgalmazójának honlapján, mind a jogutód, mind a jogelıd befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyek forgalmazási helyein a befektetık rendelkezésére bocsátani. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfoliókban lévı eszközök tételes felsorolását, azok értékét; továbbá befektetési jegy sorozatonként - az összesített nettó eszközértékeket; a befektetési jegyek darabszámát, az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket, az átváltási arányt. A jelentést a jogutód befektetési alap letétkezelıje és könyvvizsgálója is aláírja. (33) Háttérszabályok Minden, a jelen Tájékoztató alapján létrejövı jogviszonyt, így különösen a folyamatos forgalmazást, a Befektetési Jegyek vételét, visszaváltását szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerzıdésekben nem szabályozott kérdésekben tekintetében a jelen Tájékoztató, az Alapkezelı és a Forgalmazó Üzletszabályzata, a Forgalmazóval kötött Számlaszerzıdés, a Törvény a tıkepiacról, Bszt., továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadóak. (34) Joghatóság Minden, a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövı jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bírósághoz fordulnak. (35) Érdekütközés Az Alapkezelı tisztségviselıi, magasabb vezetı állású dolgozói és a többségi tulajdonosok által végzett szerteágazó tevékenység folytán elıfordulhat az érdekek összeütközése. A fenti személyeknek joguk van támogatással, irányítással, tanácsadással vagy egyéb módon közremőködni más Alap kezelésében, illetve joguk van befektetni olyan értékpapírokba, amelyekbe az Alap is befektethet. Az Alapkezelı feladatait oly módon köteles teljesíteni, hogy minden ügyfele egyenlı elbírálásban részesüljön. Az Alapkezelı az alapkezelési tevékenységén kívül nem állhat üzleti kapcsolatban az Alappal. Az Alapkezelı jelenleg a Pioneer Közép- Európai Részvény Alap, a Pioneer USA Devizarészvény Alap, a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap, a Pioneer Magyar Kötvény Alap, a Pioneer Magyar Részvény Alap, 65

66 a Pioneer Selecta Európai Részvény Alap, a Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja, a Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap, az UniCredit Piaci Optimum Származtatott Alap, Triatlon Plusz Tıkebiztosított Származtatott Alap, Triatlon Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap, Triatlon 2 Tıkevédett Alap, Oázis Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap, ELIXÍR Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap, Magellán Tıkevédett Alap, HVB Lépéselıny Alap, Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap, Tıkegarantált Alap, az UniCredit Piaci Optimum Tıkegarantált Alap, az UniCredit Hozamfix Tıkegarantált Származtatott Alap, a Befutó Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap, a Befutó2 Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap, a Világtrend Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott alap, TopTrend Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap kezelését látja el. Sem az Alapkezelı, sem bármely más saját érdekeltségő társaság vagy bármilyen olyan alap, amelyet az Alapkezelı irányít, nem fog az Alappal, az Alap portfoliójában lévı értékpapírokkal kapcsolatos ügyleteket kötni, az Alap szokásos üzletvitele alapján kötött ügylet feltételeinél elınytelenebb feltételekkel. (36) Az Alapkezelési szabályzat hatálybalépésének napja: július 16. ( 37)A szabályzat aláírása az Alapkezelı által A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, mint Alapkezelı a jelen Szabályzatot aláírja. Budapest, június 14. Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 66

67 VI. Alap forgalmazási helyeinek listája VI.I. Az UniCredit Bank fiókhálózata Sorsz. Cím Észak-Budapesi Régió Budapest, Fı u Budapest, Törökvészi út 30/a Budapest, Bécsi út Budapest, Margit krt (Mamut II.) Budapest, Hidegkúti út Budapest, Bécsi út 136. (Stop- 6 Shop) Budapest, Lajos u Budapest, Heltai Jenı tér Budapest, István út 10. (Újpesti 9 Áruház) Budapest, Alkotmány u Budapest, Szabadság tér Budapest, Deák tér Budapest, Nagymezı u Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet körút Budapest, Thököly út Budapest, Hungária krt (Arena Corner) Budapest Váci út Budapest, Váci út Budapest, Lehel út Budapest, Lehel u Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Szentmihályi út Budapest Veres Péter út Szentendre, Dobogókıi út 1. (Városkapu Üzletház) Budakeszi, Fı u Gödöllı, Dózsa György út Dunakeszi, Fı út Vác, Szent István tér 4.

68 Dél-Budapesti régió Budapest, Fehérhajó u Budapest, Károly krt Budapest, Ferenciek tere Budapest, József krt Budapest, Kerepesi út Budapest, József krt Budapest, Soroksári út Budapest, Ferenc krt Budapest, Vámház krt Budapest, Boráros tér Budapest, Könyves K. krt (Lurdy Ház) Budapest, Koppány u Budapest, Kırösi Csoma sétány Budapest, Gyömrıi u Budapest, Lágymányosi u Budapest, Bartók Béla út Budapest Fehérvári út Budapest, Hengermalom út Budapest, Rétköz u Budapest, Andor u Budapest, Alkotás u Budapest, Alkotás u. 1/A Budapest, Üllıi út Budapest, Üllıi út Budapest, Nagykırösi út Budapest, Üllıi út 201. (Europark) Budapest, Kossuth Lajos u Budapest Mártírok útja Budapest, Kossuth L. út Budapest, II. Rákóczi Ferenc út Budapest, Nagytétényi út (Campona) Budapest, Hısök tere Érd, Budai út Budaörs, Kinizsi u Budaörs, Szabadság út Törökbálint, DEPO-Raktárváros Vecsés, Lincoln út Szigetszentmiklós, Bajcsy- Zsilinszky u Tököl, Repülıgépgyár, Iparterület Nyugati régió, régióvezetı Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d Esztergom, Vörösmarty u Tatabánya, Szent Borbála tér 2.

69 Tatabánya, Gyıri út 7-9. (Vértes Center) Szekszárd, Arany J. u Szekszárd, Széchenyi u Paks, Dózsa György út Kaposvár, Dózsa György u Kaposvár, Áchim András u Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) Pécs, Rákóczi út Székesfehérvár, Budai út Székesfehérvár, Palotai u Veszprém, Óváros tér Veszprém, Kossuth u Ajka, Szabadság tér Pápa, Fı u Siófok, Fı. utca Keszthely, Kossuth u Nagykanizsa, Fı u Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A Zalaegerszeg, Kossuth u Gyır, Árpád út Gyır, Budai u Gyır, Nagysándor József u. 31. (ETO Park) Mosonmagyaróvár, Fı u Sopron, Várkerület 1-3., Sárvár, Hunyadi u Szombathely, Fı tér Szombathely, Kıszegi út Keleti régió, régióvezetı Cegléd, Kossuth tér Salgótarján, Rákóczi út Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u Eger, Bajcsy-Zs. u Eger, Törvényház u Miskolc, Széchenyi út Miskolc, Búza tér Miskolc, Hunyadi út Tiszaújváros, Mátyás Király út Debrecen, Kossuth Lajos u Debrecen, Kálvin tér 2/A Hajdúszoboszló, Szilfákalja u Nyíregyháza, Dózsa György út Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárlóközpont) Nyíregyháza, Szarvas u Szolnok, Baross Gábor út 27

70 Szolnok, Kossuth Lajos utca Jászberény, Szabadság tér Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a Békéscsaba, Andrássy út (Csaba Center) Gyula, Városház u Kecskemét, Kisfaludy u Kecskemét, Rákóczi út Kiskunfélegyháza, Kossuth u Baja, Tóth Kálmán tér Szentes, Kossuth u Hódmezıvásárhely, Andrássy u Szeged, Kárász u Szeged, Kossuth Lajos sugárút Szeged, Széchenyi tér 2/A. 70

71 VII. AZ ALAPKEZELİ ÁLTAL JELENLEG KEZELT ALAPOK 1. Pioneer Közép-Európai Részvény Alap (korábbi nevén CA Közép Európai Részvény Alap, illetve CA Növekedési Alap) A kibocsátott sorozatok: A, B, C, I ISIN kódok: - A sorozat: HU B sorozat: HU C sorozat: HU I sorozat: HU Határozatlan futamidejő, nyíltvégő, értékpapír befektetési alap. Az Alap jogelıdje a CA Növekedési Alap 1994 decemberében, mint zártvégő értékpapír befektetési alap került létrehozásra 330 millió forint induló tıkével. A zártvégő alap három éves futamidejének lejáratakor nyíltvégő befektetési alappá alakult át, s január 1-én kezdte meg nyíltvégő mőködését. Az Alap november 22-tıl nevét Pioneer Közép-Európai Részvény Alapra változtatta és befektetési politikáját is módosította. Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: hazai és közép-európai (elsısorban magyar, cseh, lengyel) részvénypiacok ígéretes növekedési potenciállal rendelkezı részvényei. Befektetési cél: a kötvényhozamokat meghaladó teljesítmény elérése, a régió átlag fölötti gazdasági növekedésének közvetítése, átadása a befektetık számára. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,89% ,14% ,07% ,87% ,40% ,16% ,80% ,79% ,70% ,41% ,51% ,11% ,09% ,01% ,15% A B, C és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 71

72 2. Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (korábbi nevén CA Vegyes Alap, illetve Piaszter 68 Befektetési Alap) A kibocsátott sorozatok: A, D, I,FLK Bizalom sorozatok Határozott, tizenkét év futamidejő, zártvégő, értékpapír befektetési alapként létrehozott, 2000 októberében nyíltvégővé átalakított befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: december Induló nettó eszközérték: 850 millió forint ISIN kódok: - A sorozat: HU D sorozat: HU I sorozat: HU FLK Bizalom sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: a fejlett országok legnagyobb vállalatai mellett Közép Kelet- Európa ígéretes társaságainak részvényeibe befektetı alapjaiba is fektet, a portfólió állampapíralap része is jelentıs. Befektetési cél: egy tényleges globális befektetési forma keretében a befektetık számára hosszú, az életpálya egészére kiterjedı, biztonságos megtakarítást tegyen lehetıvé. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,87% ,10% ,17% ,03% ,61% ,56% ,08% ,63% ,97% ,92% Az A és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 72

73 3. Pioneer Magyar Kötvény Alap (korábbi nevén CA Kötvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A, B, I Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: január Induló nettó eszközérték: 1,257 milliárd forint ISIN kódok: - A sorozat: HU B sorozat: HU I sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: közepes és hosszabb futamidejő magyar állampapírokba, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fektet, árfolyamának mozgását elsısorban a piaci kamatok változása okozhatja. Befektetési cél: mérsékelt kockázat felvállalása mellett az állampapírokéval versenyképes hozam elérése. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,03% ,51% ,36% ,03% ,21% ,66% ,17% ,34% ,69% ,87% ,91% ,03% ,12% A B és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 4. Pioneer Magyar Részvény Alap (korábbi nevén CA Részvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A ISIN kód: A sorozat: HU Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: január Induló nettó eszközérték: 1,426 milliárd forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit 73

74 Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: magyar részvények s ezen belül elsısorban a BUX index vezetı részvényei. Befektetési cél: a kötvényhozamokat meghaladó teljesítmény elérése, a szilárd gazdasági helyzetben lévı magyar vállalatok részvényeibe történı stratégiai befektetésekkel hosszabb távon magas hozamot realizálása. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,75% ,26% ,84% ,95% ,73% ,69% ,20% ,02% ,17% ,26% ,07% ,91% ,72% Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (korábbi nevén CA Pénzpiaci Alap) A kibocsátott sorozatok: A, B, C, I Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: január Induló nettó eszközérték: 120 millió forint ISIN kódok: - A sorozat HU , - B sorozat HU C sorozat: HU I sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe. Befektetési eszközök: kizárólag rövid lejárattal rendelkezı eszközökbe, elsısorban állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet, ennek következtében kockázata rendkívül alacsony. Befektetési cél: kiegyensúlyozott teljesítmény realizálása, továbbá nagyfokú likviditás mellett, a lekötött bankbetétekével versenyképes hozam lehetıségének biztosítása. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: 74

75 Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,27% ,70% ,85% ,74% ,69% ,87% ,11% ,81% ,87% ,97% ,73% ,95% A B, C és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 6. Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (korábbi nevén CA Devizarészvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A, Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: október Induló nettó eszközérték: 851,609 millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: elsısorban az USA leglikvidebb részvényeibe bekfetektı alapokba fektet. Befektetési cél: az USA részvénypiacán az ún. blue chip, azaz megbízható gazdasági háttérrel rendelkezı társaságok (pl. General Electric, Microsoft, Intel, stb.) részvényeibe fektetve egy olyan (index-azonos, S&P 100) portfoliót válogasson össze, amely a világ legnagyobb gazdaságának hosszú távú növekedési kilátásait leginkább képes kiaknázni. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: 75

76 Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,00% ,54% ,48% ,63% ,08% ,64% ,07% ,46% ,53% ,74% ,21% ,17% Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (korábbi nevén CA Selecta Európai Részvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A, Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: október Induló nettó eszközérték: 1.785,692 millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: elsısorban a fejlett, nyugat-európai tızsdék leglikvidebb nagyvállalati részvényeibe (pl. Siemens, Deutsche Telekom, Nestlé) befektetı alapokba fektet. Befektetési cél: a kötvényhozamokat meghaladó teljesítmény elérése, Nyugat- Európa legnagyobb vállalatainak. eredményeihez történı hozzáférés biztosítása a befektetık számára. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,44% ,27% ,27% ,59% ,57% ,40% ,56% ,78% ,63% ,49% ,86%

77 8. UniCredit Piaci Optimum Származtatott Alap (korábbi nevén: CA Tıkegarantált Alap 2) Nyíltvégő,határozott 3 éves futamidejő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: május 12. Induló nettó eszközérték: 1.758,18 millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. A többlethozam alapját képezı összetett indexkosár 1/3-ad részben az USA részvénypiacát leképezı S&P 500 indexet, 1/3-ad részben a Nyugat-Európai részvénypiac vezetı indexét, a DJ Europe Stoxx 50 indexet, végül 1/3-ad részben a Japán részvénypiac vezetı indexét, a Tokyo Price Index-et (TOPIX) foglalja magában. Az elszámolás forintalapú. Részesedési arány: 100,00%. Az alap május 17-el átalakult és új, határozott futamideje van, azonban forgalmazás szempontjából nyíltvégővé vált. Az alap futamideje november 30- ig tart. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,30% ,20% ,36% ,62% ,87% ,91% Triatlon Plusz Tıkebiztosított Származtatott Alap (korábbi nevén: CA Szivárvány Tıkegarantált Alap) Nyíltvégő, határozott 3 éves futamidejő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: december 9. Induló nettó eszközérték: 1.071,44 millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. A többlethozam alapját képezı összetett indexkosár 1/3-ad részben az USA részvénypiacát leképezı S&P 500 indexet, 1/3-ad részben a Nyugat-Európai részvénypiac vezetı indexét, a DJ Europe Stoxx 50 indexet, végül 1/3-ad részben a dollár/euró keresztárfolyamot foglalja magában (dollár erısödés irányban). Lejáratkor a legjobban teljesítı piacnak 50, a másodiknak 30, míg a legrosszabbul teljesítı piacnak 20% súlyt ad az összetett index végsı hozama kiszámításakor. Ezzel a legjobb piacot jelentısen felül, a legkevésbé jót jelentısen alulsúlyozza ( rainbow, azaz szivárvány kifizetési profil). Az elszámolás forintalapú. Részesedési arány: 90,00%. 77

78 Az alap december 17-én átalakult és új befektetési politikával folytatja tovább mőködését. Futamideje január 14-ig tart, forgalmazása nyíltvégő. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,54% ,86% ,95% ,22% ,65% ,36% Triatlon Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégő, határozott 3 éves futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap, mely június 30. napján átalakult. Átalakulást követıen az induló nettó eszközérték: 1.839, Ft ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára részesedést kínáljon a nemzetközi részvény és árupiacok (mezıgazdasági termények és energiahordozók) növekményébıl, úgy, hogy a befektetıt a tıkevédelem révén megvédje az esetlegesen kedvezıtlen piaci mozgások hatásaitól a következı indexkosár figyelembe vételével: Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,08% ,12% ,92% ,21% ,69%

79 11. HVB Lépéselıny Alap Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: május 6. Induló nettó eszközérték: 200,00 millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe Az Alap az Alapkezelı ingatlan és állampapír alapú befektetési alapjaiba fektetve igyekszik a lekötött betéti konstrukciók hozamát meghaladó befektetési alternatívát kínálni a Befektetıknek. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,77% ,42% ,72% ,22% TRIATLON 2 Tıkevédett Alap Nyíltvégő, határozott 3 éves futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap, mely április 30. napján átalakult. ISIN kód: A sorozat: HU Az Alapkezelı az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében az alábbi befektetéseket eszközli: az Alap új befektetési politikájának indulásakor magyar állampapírokat vásárol és megtartja ıket lejáratukig. A futamidı alatti kamatfizetésekbıl ismételt olyan állampapírokat és betéteket vásárol, amelyek lejárata rövidebb az Alap lejáratánál. Ez a befektetési politika felel majd a lejáratkori, június 3-i tıkére vetített védettségért. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,36% ,07% ,74% ,18% Oázis Tıkevédett Alap (korábbi nevén HVB Triatlon 3. Tıkevédett Alap)) A részvénykosár összetétele: Az Alap részvény vízgazdálkodással foglalkozó infrastruktúra részvénybıl álló egyenlıen súlyozott kosár révén nyújt hozzáférést a nemzetközi gazdasági, szerkezeti változásokra pozitívan reagáló, a jövı egyik legfıbb szektorának számító iparág, a vízgazdálkodás (víztisztítás, vízhálózat-építés-, és üzemeltetés, szennyvízmenedzsment) szektorához. Ezt a kosarat az opciós struktúra 79

80 megvásárlásakor az alábbi részvények közül az opciós partner ajánlása és az adott piac árak alapján alakítja ki az Alapkezelı oly módon, hogy az a globális iparágat magában foglalja, kellıen lefedje. Részvény Reuters ACEA SPA ACE.MI Aqua America Inc WTR.N Danahar Corporation DHR.N EBARA 6361.T GDF Suez GSZ.PA Geberit Produkti GEBN.VX Itron ITRI.OQ ITT ITT.N Kurita Water 6370.T Northumbrian Water Group NWG.L Plc Pentair Inc PNR.N RWE AG RWEG.DE Severn Trent SVT.L Suez Environ SEVI.PA Tetra Tech Inc TTEK.OQ United Utilities UU.L Veolia Environ VIE.PA Worleyparsons WOR.AX A vízgazdálkodás befektetési altémáinak indokoltsága: - Infrastruktúra: a jövı egyik leggyorsabban növekvı gazdasági területe az infrastruktúra lesz. Nem önmagában a gyártás, hanem annak mögöttes intézményrendszere: utak, hidak, légi és tengeri kikötık, szolgáltató vállalatok (gáz, villany, víz), energiahordozók szállítása. Az elkövetkezı évtizedben ezer milliárdos nagyságrendben várható világszinten infrastrukturális beruházás. Ennek alapja a feltörekvı országok (India, Kína, távol-kelet, nagy latin országok) fokozódó városiasodása, életképes középrétegek kialakulása, melyek igénylik a kényelmi, életvezetési és társadalmi szolgáltatásokat. Leginkább érintett iparágak: közlekedés, vízszolgáltatás, energia és kommunikációs rendszerek. Az ezen területet képviselı részvények olyan vállalatokat tartalmaznak, melyek leginkább képesek az ezen a területen várható fellendülés kihasználására. - Vízhálózat-menedzsment és szennyvízgazdálkodás: a 21. században továbbra is az urbanizáció lesz a világgazdaság egyik mozgatórugója. A statisztikák alapján naponta több, mint 1 millió ember költözik városba (urbanizálódik) minden nap a világon. Ez a folyamat azt szükségelteti, hogy az ivóvízzel, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos városi fejlesztések a jövıben is prioritást élvezzenek. Ma már egy város sem képzelhetı el kiterjedt csatornahálózat és nagy kapacitású szennyvíztisztító telep nélkül. A vízhálózattal és szennyvízzel foglalkozó vállalkozások hosszú távra biztos bevételekkel és növekvı kereslettel számolhatnak. - Víztisztítás: az urbanizáció egyik legfontosabb eleme az állandó emberi ivóvízszükséglet kielégítése. Az erre szakosodott vállalatok emellett a mezıgazdaság megnövekedett vízszükségletét is szem elıtt kell, hogy tartsák. A kettı tényezı együtt jelentısen megnövelte a víz tisztításával foglalkozó 80

81 vállalatok ázsióját és jövıbeli potenciálját. Az alap ezen szektor növekedésének kiaknázását is célul tőzi ki. Az Alapkezelı egy olyan opciót vásárol, aminek tárgya a fentiekben definiált részvénykosár egyenlı részvény-súlyokkal. Az opció kifizetési sémája a következı: 1. Az elsı évre vonatkozóan a harmadik év végén az alap a részvénypiacok alakulásától függetlenül kifizet 10% hozamot (EHM:3,23%) befektetési jegyenként a névértékre vetítve. Azaz egy befektetési jegy esetében a mindenkori tulajdonos értékpapírszámláján legalább 10%-ot írunk jóvá az átalakuláskori (2009. szeptember 30.) nettó eszközértékre vetítve, a részvénypiacok teljesítményétıl függı kamat felett a teljesítményektıl lejáratkor. 2. A második és harmadik évekre az alap a részvénykosár indulástól vett átlagos teljesítményét fizeti ki. A részvénykosár egyenlıen súlyozott. Mindkét évben az egyes részvények indulástól vett hozamát legfeljebb 16%-os mértékig vesszük figyelembe. Azaz ha pl. ha a második év végén minden egyes részvény 16% felett teljesített indulástól számítva, akkor is 16% a kosár hozama. Így az egyes években a 16%-os hozamplafon nem csak magára a részvénykosárra, hanem azon belül az egyes részvényekre is érvényes. A második és harmadik évekre járó hozamok összegének kifizetése a futamidı végén, az alap lejáratakor esedékes. Az egyes évekre külön-külön is érvényes, hogy a hozamfizetés alapját képezı kosárhozam nem lehet negatív. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,96% ,47% ,06% ,12% Elixir Tıkevédett Alap (korábbi nevén HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Alap Az alap december 30-án átalakult, amennyiben eléri a minimum összeget az alap vagyona, az alap új opciós politikája február 1-jén indul) Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: június 27. Induló nettó eszközértéke: millió ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére úgy biztosítson részesedést a BRIC, illetve G3 országok részvénypiacaiból, az EU és Japán ingatlanpiacaiból és a magyar pénzpiac teljesítményébıl, hogy az alapban szereplı portfóliók révén meg tudják közelíteni az említett piacok közötti ideális tıkemegosztást, illetve, hogy befektetett tıkéjüket közben nem kell kockáztatniuk. Befektetı a négy, eltérı belsı súlyozású portfólió hozama közül a legjobban teljesítı hozamát (a részesedési aránnyal korrigálva) kapja meg lejáratkor. Az elszámolás forintalapú. Az alap hozama a legjobb portfólió saját súlyaival vett összetett index- 81

82 növekményének a részesedési aránnyal vett mértéke tıkegarancia. Részesedési arány: a lejáratkor számított hozam : 100%. A négy piac: forintban + 100%-os Piac Index Bloomberg kód G3 BRIC I. Részvények EU-euróövezet Dow Jones Eurostoxx 50 SX5E index USA S&P 500 SPX index Japán Nikkei 225 NKY index Brazília Brasil Bovespa Stock index IBOV Oroszország Russian Traded index CRTX India NIFTY - NSE S&P CNX NIFTY Kína Hang Seng China Enterprise HSCEI index II. Ingatlan EU-euróövezet FTSE EPRA Euro Zone Real Estate EPEU index Japán Tokyo Stock Exchange REIT TSEREIT index III. Magyar pénzpiac Heti BUBOR kamatszintre épülı pénzpiaci befektetés kumulált összhozama Az index értékét az Opciós Elszámoló számítja Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,81% ,61% ,99% ,00% Pioneer Magellán Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap (korábbi nevén HVB Hozamhajrá Tıkegarantált Alap) Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: augusztus 30. Induló nettó eszközértéke: millió ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Tıkevédett alap, CPPI strartégia elsısorban a Fejlıdı piacokon. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,62% ,31% ,52% ,17%

83 16. HVB Hozamhajrá 2 Tıkegarantált Alap Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: december 12. Induló nettó eszközértéke: millió ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére úgy biztosítson részesedést a Tigrisek, illetve G3 országok részvénypiacaiból, az árupiacokból és a magyar pénzpiac teljesítményébıl, hogy az alapban szereplı portfóliók révén meg tudják közelíteni az említett piacok közötti ideális tıkemegosztást, illetve, hogy befektetett tıkéjüket közben nem kell kockáztatniuk. Befektetı a három, eltérı belsı súlyozású portfólió hozama közül a legjobban teljesítı hozamát (a részesedési aránnyal korrigálva) kapja meg lejáratkor. Az elszámolás forintalapú. Az alap hozama a legjobb portfólió saját súlyaival vett összetett index-növekményének a részesedési aránnyal vett mértéke forintban + 100%-os tıkegarancia. Részesedési arány: a lejáratkor számított hozam : 100%-a. A négy piac: Piac Index Bloomberg kód I. Részvények EU-euróövezet Dow Jones Eurostoxx 50 SX5E index G3 Tigrisek USA S&P 500 SPX index Japán Nikkei 225 NKY index Szingapúr MSCI Singapore Free SGY Index Tajvan MSCI Taiwan TWY Index Korea KOSPI 200 KOSPI2 index II. Árupiacok Nemesfémek GSCI Precious Metals Excess Return GSPMER Index Kıolaj GSCI Crude Oil Excess Return GSCLER Cmdty III. Magyar pénzpiac Heti BUBOR kamatszintre épülı pénzpiaci befektetés kumulált összhozama Az index értékét az Opciós Elszámoló számítja Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,25% ,58% ,89%

84 17. Pioneer Aranysárkány Ázsia Alapok Alapja A kibocsátott sorozatok: A, I Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: április Induló nettó eszközérték: 868,586,438 millió forint ISIN kódok: - A sorozat: HU I sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére a normál részvénypiaci kockázatot meg nem haladó mértékben egy alaposan diverzifikált részvény portfóliót hozzon létre, ami a tágabban értelmezett távol-keleti és csendes óceáni térség részvénypiacainak teljesítményét nyújtja a befektetıknek. Az Alapkezelı a fenti célját a fenti régióban befektetı befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelı csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektetı befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólióba, beleértve a tızsdén kereskedett indexalapokat (Exchange Traded Funds: ETF). Az Alap likvid hányadát rövid lejárató magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. A legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeibıl álló portfólió kialakításakor elsıdleges szempont, hogy az Alap összesített tıkekockázata legfeljebb szokásos részvénypiaci kockázatú legyen. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,83% ,60% ,39% UniCredit Hozamfix Tıkegarantált Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: szeptember Induló nettó eszközérték: millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára részesedést kínáljon egy 15 elemő nemzetközi részvénykosár piaci trendjébıl. Ha a részvénykosár egyetlen eleme sem csökken az egyes években az induláskori árfolyamszint egy bizonyos százalékos szintje (küszöbszint) alá, akkor az adott évben a befektetı befektetése arányában hozamjóváírásra (kupon) jogosult, amit a futamidı végén kap ténylegesen kézhez. Az egyes években az esetlegesen jóvá nem írt kuponok halmozódnak, azaz ha olyanok a piaci körülmények, hogy csak a harmadik évben 84

85 lehetséges a kuponfizetés, akkor a befektetı az elızı két évre járó kupont is megkapja utólag. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,68% ,40% ,41% Befutó Tıke és Hozamvédett Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: november ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára egyrészt átadja egy 3 piacból és három portfólióból álló piaci kosár hozamát, úgy, hogy közben a legjobb út kifizetési profilt alkalmazza. Másrészt, amennyiben a kosár hozama nem érne el a minimális hozamot (teljes futamidıre vonatkozó 15%) akkor a minimális hozamot biztosít a befektetıknek. A piaci kosár elemei: nyugat-európai kötvények, részvények és a Brent típusú kıolaj. Az Alapkezelı az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében egy olyan struktúrált eszközt vásárol, aminek két eleme van. Az egyik biztosítja a lejáratkori tıkebiztosítékot. A másik egy olyan származtatott termék, ami biztosítja lejáratkor a választás lehetıségét a 15%-os hozam, avagy a kosár teljesítménye között, a mindenkori nagyobb értékő javára. A struktúrált eszköz formáját tekintve lehet opció vagy ún. fully funded swap. Tartalmát tekintve a két eszköz azonos kifizetést biztosít lejáratkor. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,00% ,88% ,87% Befutó 2 Tıke és Hozamvédett Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: január. ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára egyrészt átadja egy 3 piacból és három portfólióból álló piaci kosár hozamát, úgy, hogy közben a legjobb út kifizetési profilt alkalmazza. Ennek részletes bemutatása a II.10. pontban. Másrészt, amennyiben a kosár hozama nem érne el a minimális hozamot (teljes futamidıre 85

86 vonatkozó 15%) akkor a minimális hozamot biztosít a befektetıknek. A piaci kosár elemei: nyugat-európai kötvények, részvények és a nemzetközi árupiacok. Az Alapkezelı az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében egy olyan struktúrált eszközt vásárol, aminek két eleme van. Az egyik biztosítja a lejáratkori tıkebiztosítékot. A másik egy olyan származtatott termék, ami biztosítja lejáratkor a választás lehetıségét a 15%-os minimális hozam, avagy a kosár teljesítménye között, a mindenkori nagyobb értékő javára. A struktúrált eszköz formáját tekintve lehet opció vagy ún. fully funded swap. Tartalmát tekintve a két eszköz azonos kifizetést biztosít lejáratkor. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,43% ,71% Világtrend Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: július Induló nettó eszközérték: forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára átadja egy 4 piacból és három portfólióból álló piaci kosár hozamát, úgy, hogy közben a legjobb út kifizetési profilt alkalmazza. A piaci kosár elemei: dél-kelet ázsiai részvények, nemzetközi árupiacok, nemzetközi infrastruktúra és zöld iparági részvények. Az Alapkezelı az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében egy olyan struktúrált eszközt vásárol, aminek két eleme van. Az egyik biztosítja a lejáratkori tıkebiztosítékot. A másik egy olyan származtatott termék, ami biztosítja lejáratkor a három portólióba rendezett négy piac hozamát a tájékozatóban leírt módon számolva. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,88% ,02% TopTrend Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: szeptember Induló nettó eszközérték: forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára részesedést kínáljon a nemzetközi gazdasági, szerkezeti változásokra pozitívan reagáló, a jövı új szektorainak számító iparágak (high-tech mezıgazdasági kiszolgáló és fogyasztói 86

87 végtermék iparágak, infrastruktúra és alternatív-megújítható energetikai iparág) növekményébıl, úgy, hogy a befektetıt a tıkevédelem révén megvédje az esetlegesen kedvezıtlen piaci mozgások hatásaitól, illetve egy garantált kifizetés révén az elsı évben versenyképes hozamot biztosítson a lekötött bankbetétekhez képest is. A koncepció tehát az, hogy az elsı év hozama feleljen meg egy banki befektetés hozamának míg a második és harmadik években az alap hozama már a részvénypiac (a kosárban szereplı részvények) teljesítményétıl függ. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,59% ,32%

88 1. sz. melléklet Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. részére a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. és a KPMG Hungária Kft. által kiadott független könyvvizsgálói jelentések a , , 2007.,üzleti évekre vonatkozóan 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 2. sz. melléklet UniCredit Bank Hungary Zrt., mérlegei a 2008., és üzleti évekre vonatkozóan 112

113 A. 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap mint nyíltvégű, határozott futamidejű, az ÁÉKB Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető!

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alapot választotta. Bízunk

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2008. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18. zártvégû értékpapír befektetési alap elnevezésû, nyilvános, zártvégû értékpapír befektetési alap összevont tájékoztatója K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18.

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Terét krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2016. január 18. napjától. Közzététel napja: 2016. január 15.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2016. január 18. napjától. Közzététel napja: 2016. január 15. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 18. napjától Közzététel napja: 2016. január 15. 1/14

Részletesebben

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP Biggeorge s-nv 1. Ingatlanfejlesztõ Befektetési Alap ALAP BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGÛ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNÕ NYILVÁNOS FORGALOMBA

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó:

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben. A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a BÉT-en köthető Tőzsdei Szabványosított Határidős Ügyletekre Lezárva: 2013.05.17. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 41. és

Részletesebben

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA A K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat K&H Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata 2014/2-es változat TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez Tisztelt Befektetı! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. ( Alapkezelı ) elhatározása alapján az általa kezelt nyilvános, zárt végő Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA

A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA A Vezérigazgató elfogadó/módosító A Vezérigazgató Hatálybalépés dátuma: határozatának száma és kelte: hatályba léptetı határozatának száma: 16/2002

Részletesebben

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt.

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt. STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzat Kiadta: Hatálybalépés: Budapest, 2010. április 22. STATUS Capital ZRt. 2010. május xxxx.-tıl 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan Összevont Tájékoztató a zártvégű és nyilvános BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben