Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához"

Átírás

1 Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba vételi határozat száma és dátuma: KE-III-365/2011. Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazó UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Letétkezelő UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) január 2. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az alap tőkéjének egy részét származtatott ügyletekbe fekteti ezért kockázati szintje a szokásostól eltérő. A Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap esetében a származtatott ügyletek nettó pozíciójának korrigált összértéke az alap saját tőkéjének legfeljebb 105%-a. Megjegyzés: A dokumentumban a befektetési jegyek vételi és visszaváltási módjára vonatkozó módosító rendelkezések január 4-én lépnek hatályba. 1

2 Tisztelt Befektető! Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alapot választotta. Bízunk benne, hogy eredményességünk folytán hosszú távon befektetőink között üdvözölhetjük. Jelen dokumentum egységes szerkezetben, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény által előírt módon és alakisággal tartalmazza a Pioneer Alapkezelő Zrt., mint befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alapok sorába tartozó és nyilvános forgalombahozatal keretében létrehozott és az UniCredit Bank Hungary Zrt. által forgalmazott Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap jellemzőit, illetve az Alap befektetési jegyei megvásárlásának, visszaváltásának, folyamatos forgalmazásának szabályait. Jelen Tájékoztató figyelmes áttanulmányozása folytán megfelelő képet kaphat, hogy az Alapba történő befektetésével mi történik, mit várhat tőle, illetve milyen kockázatokkal kell számolnia. Amennyiben kérdése merülne fel a befektetéssel kapcsolatban, ügyintézőink készséggel adnak felvilágosítást a forgalmazási helyeken. Ezúton is sikeres befektetést kívánunk Önnek. Pioneer Alapkezelő Zrt. 2

3 A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA A Pioneer Alapkezelő Zrt. és jogelődei 1997 januárja óta több, nyilvános kibocsátású, nyíltvégű értékpapír befektetési alap jegyeit kínálják a Befektetőknek azzal a szándékkal, hogy befektetési időhorizontjukban, illetve hozam-kockázat karakterisztikájukban egymástól különböző befektetések álljanak ügyfelei rendelkezésére. A termékpaletta bővítésével a Pioneer Alapkezelő elhatározta, hogy az új nyíltvégű, tőkevédett Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap létrehozásával lehetőséget teremt Befektetői számára a globális részvénypiacok és az árupiacoknak eléréséhez, 100% tőkevédelem mellett. Felelősség a Tájékoztatóért A jelen magyar nyelvű Tájékoztató a magyar jog, különösen a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései alapján a Befektetőknek tájékoztatást nyújt a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap jellemzőiről és befektetési jegyeinek jegyzéséről. A Tájékoztató egységes szerkezetben tartalmazza az Alap forgalomba hozott befektetési jegyeiről szóló információkat, valamint az Alap Kezelési Szabályzatát. A Törvény a következőképpen rendelkezik az Alap Tájékoztatójáról és Kezelési szabályzatáról: 236. (1) A befektetési alap kezelése során az alap kezelésének különös szabályait a 16. mellékletnek megfelelő a Felügyelet által jóváhagyott - kezelési szabályzatba kell foglalni, amely az alapkezelő és a befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza. A befektető a befektetési jegyek jegyzésekor/vásárlásakor nyilatkozik arról, hogy ismeri a kezelési szabályzatban foglalt feltételeket. (2) Az alapkezelő az alap működtetése során a befektető érdekében a jogszabályoknak, működési szabályoknak és a mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelően köteles eljárni. (3) A befektetési alapkezelő az egyenlő elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetők tekintetében. Nem jelenti ezen elv sérelmét az ugyanazon alapon belüli különböző befektetési jegy sorozatokat alkotó befektetési jegyek által megtestesített jogok és kötelezettségek sorozatonkénti különbözősége és a befektetési alapkezelő ennek megfelelő, a jogszabályokkal és az alap kezelési szabályzatával összhangban álló eljárása. (4) A kezelési szabályzatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetővé teszi a befektetési alap működésének, befektetési elveinek és kezelésének megítélését. (5) A nyilvános alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában foglalt feltételeket az alapkezelő egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Nem szükséges a Felügyelet engedélye a módosításhoz, amennyiben az a) az ügyfelet terhelő költségek egyoldalú csökkentését jelenti, b) a forgalmazási helyek számának növelését vagy csökkentését tartalmazza, ha az új forgalmazó ilyen tevékenységre Felügyeleti engedéllyel már rendelkezik, c) jogszabály módosítás átvezetését jelenti, ha ez nem érinti az alap befektetési politikáját, kockázati jellegét, d) piaci- vagy mérlegadatok frissítését szolgálja, 3

4 e) az alapkezelő illetőleg letétkezelő vezető állású személyei, a forgalmazó, illetve az ingatlanértékelő körében, cégadataiban bekövetkezett változás átvezetését jelenti, f) az engedélyhez kötött változások esetében a Felügyelet az engedélyt korábban megadta. 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetőleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékoztatóban, illetőleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek, a valóságnak megfelelőnek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyezteti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a Forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának. (2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelős valamennyi személy köteles külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. 30. A 29. (1) bekezdésében meghatározott személyt a tájékoztató, illetőleg a hirdetmény közzétételétől számított öt évig terheli a 29. -ban meghatározott felelősség. E felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során nem vizsgálta a Tájékoztatóban foglalt adatok hitelességét és nem vállal felelősséget a Tájékoztatóban, vagy az Alapkezelési Szabályzatban foglalt információk valódiságáért. Jelen dokumentum a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a Kibocsátó nevében eljáró befektetési alapkezelő által szolgáltatott információ alapján készült. Ennek alapján a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint Forgalmazó a jelen Tájékoztatóban foglaltakért egyetemleges felelősséget vállalnak, amelyet a Tájékoztató végén aláírásukkal erősítenek meg. A rendszeres 4

5 és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Az Alapkezelő tevékenységét a befektetési alapokról szóló évi LXIII. törvény (Bat.) előírása szerint, az Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (ÁÉTF) /1992 számú engedélye alapján kezdte meg 1992-ben, jelenleg pedig a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény alapján végzi, birtokában van továbbá minden olyan hatósági engedélynek, melyet a jogszabályok előírnak egy Alap létrehozásához és kezeléséhez. Az Alapkezelő a magyar számviteli szabályok értelmében minden évben pénzügyi beszámolót készít. Az utolsó három lezárt pénzügyi év mérlegét és eredmény-kimutatását a KPMG Hungária Kft. által ellenőrzött formában a jelen dokumentum 1. sz. mellékletében csatoljuk. Az Alap könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. cégbejegyzési szám: ) megbízott könyvvizsgáló: Nemes Jánosné (kamarai nyilvántartási száma: ) rendelkeznek a Törvény által előírt szükséges pénzintézeti szakértelemmel és megfelelő felelősségbiztosítással. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. - mint Letétkezelő - rendelkezik a letétkezelői feladatok ellátásához szükséges feltételekkel, a befektetési alap letétkezelési tevékenységre jogosító engedélyt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete I- 1523/2003. számú határozatával engedélyezte. Az Alapkezelőn és Forgalmazó(ko)n kívül senki nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a Tájékoztatón túl bármiféle tájékoztatást vagy ajánlatot adjon a befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatban. A fent nevezettektől különböző személyek által adott tájékoztatást vagy ajánlatot nem szabad hitelt érdemlőnek, azaz olyannak tekinteni, amely a Pioneer Alapkezelő Zrt. jóváhagyásán alapul. Jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő általi egyoldalú módosításához a Felügyelet jóváhagyásán túl a Letétkezelő előzetes hozzájárulása is szükséges. Kiemelten felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy befektetési döntésük meghozatala előtt alaposan vizsgálják meg a Tájékoztatóban foglalt adatokat, különös tekintettel a Kockázati tényezők című I.1.3. pontra. Befektetési döntésük meghozatala során a Befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. A Befektetők a jelen Tájékoztató tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, vagy számviteli tanácsként, ellenben javasoljuk, hogy a Befektetési jegyekbe történő befektetésről kérjék ki jogi, pénzügyi és üzleti tanácsadóik véleményét. 5

6 FOGALMAK ÁKK Államadósság Kezelő Központ Alap(ok), Befektetési Alap(ok) Befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. A Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap, amely a Magyar Köztársaságban a Felügyelet által történő nyilvántartásba vétellel jött létre. Az Alap neve Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Alapkezelő, Befektetési Alapkezelő A Törvény szerinti befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1011 Budapest, Fő u. 14.). Alapkezelési tevékenység A befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele. Állampapírok A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Államkötvény Egy évnél hosszabb eredeti lejárattal rendelkező állampapír Azonnali ügylet Olyan értékpapír ügylet, ahol a kötést követően legfeljebb öt munkanapon belül megtörténik az elszámolás Banki munkanap A Letétkezelő és Forgalmazó szempontjából minden olyan munkanap, amely nem banki szünnap. Befektetési jegy A befektetési alap nevében (javára és terhére) - meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyei. 6

7 Befektető Az a személy, aki a befektetési alapkezelővel vagy más befektetővel, befektetési szolgáltatóval kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a szabályozott piac, tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja. Jelen tájékoztató tekintetében a Befektetési jegy tulajdonosa. Belföldi illetőségű magánszemély: a) az a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és belföldön nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel); b) az a természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és a három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jogát az adott naptári évben - a ki- és beutazás napját is egész napnak tekintve - legalább 183 napig a Magyar Köztársaság területén gyakorolja; c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó letelepedett jogállású, illetve hontalan személy; továbbá d) az a)-c) pontban nem említett természetes személy, akinek da) kizárólag belföldön van állandó lakóhelye; db) létérdekei központja belföld, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel; dc) szokásos tartózkodási helye belföldön található, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel, és létérdekei központja sem állapítható meg; azzal, hogy a létérdekek központja az az állam, amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb személyes, családi és gazdasági kapcsolatok fűzik. BÉT Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1062 Budapest,.Andrássy út 93.) Bszt. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény Cstv. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény. Dematerializált értékpapír A Törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség Devizabelföldi a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van, illetve azzal rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót és az önfoglalkoztatót) is, c) a b) pont szerinti vállalkozás vagy szervezet tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és alkalmazottja e minőségében a vállalkozás és a 7

8 szervezet nevében tett jogügyletei és cselekményei tekintetében, ha azok alapján a vállalkozás vagy a szervezet szerez valamilyen jogot, illetve azt terheli kötelezettség, akkor is devizabelföldinek tekintendő, ha egyébként devizakülföldi, d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi társaságot e) a külföldön lévő külképviselet. Devizakülföldi a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, c) a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete, d) a vámszabadterületi társaság, e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott működik, továbbá Duration A portfólióban lévő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok hátralévő átlagos futamideje évben kifejezve. Értékelési nap Az Alap nyíltvégű működése alatt minden forgalmazási nap. Értékpapír A forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz. Értékpapírszámla A Számlaszerződés keretében a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás Folyószámla Az ügyfél értékpapír ügyleteinek pénzügyi elszámolásához használatos a Forgalmazónál vezetett pénzszámla. Forgalmazó A Befektetési jegyek forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), A Forgalmazó a kibocsátón kívül az adott értékpapír forgalombahozatalához készített tájékoztató tartalmáért egyetemlegesen felel és a tájékoztatót külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal látja el. Felügyelet Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF); 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Ft, forint Magyar forint 8

9 Hosszú (long) pozíció Minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg. Hpt. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény. Intézményi befektető: a) a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a befektetési alap, a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap, a kockázati tőkealap-kezelő, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, b) mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendő; Kibocsátási pénznem A forgalmazás során az adott Alap forgalmazási árfolyamának devizaneme, a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap esetében a magyar forint. Kibocsátó Az Alap, melynek nevében a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el. Kincstárjegy Egy éves, vagy annál rövidebb eredeti lejárattal rendelkező állampapír Kollektív befektetési értékpapír Befektetési jegy, továbbá az olyan külföldi intézményben való részvételt tanúsító bemutatóra vagy névre szóló - okirat, amely intézmény alapító okiratában meghatározott célja az egyes befektetésekkel járó kockázatviselést megosztva az értékpapírokba vagy más eszközökbe történő befektetés. Központi értéktár KELER Zrt. (1075 Budapest, Asbóth u ) Közvetítő A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége végzéséhez, illetőleg árutőzsdei szolgáltatása nyújtásához közvetítőt vehet igénybe. Közvetítő lehet: függő ügynök, és befektetési vállalkozás. Jelen Tájékoztató alkalmazásában az a személy, aki a Forgalmazó, mint befektetési vállalkozás megbízása alapján a Forgalmazó, befektetési szolgáltatási tevékenységében közreműködőként a Befektetési jegyek vételére szóló, az Ügyfél/Befektető által a Forgalmazónak adott bizományosi megbízást tartalmazó szerződés kötését közvetíti azon sorozatba tartozó Befektetési jegyek tekintetében, melyeknél a sorozat jellemzőinek meghatározása erre az ügynöki közreműködésre lehetőséget ad. A befektetési vállalkozás, jelen Tájékoztató és Alapkezelési szabályzat tekintetében a Forgalmazó az általa igénybevett közvetítő tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik. 9

10 Közzétételi (hirdetményi) hely A Pioneer Alapkezelő Zrt., mint az Alap törvényes képviselőjének című honlapja, illetve a Forgalmazó honlapja Közzétételi nap Az Alap futamideje alatt az Alap nettó eszközértéke esedékességének napját követő második banki munkanap. Külföldi illetőségű magánszemély: A belföldi illetőségű magánszemélynek nem minősülő természetes személy. Letétkezelő Befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Letétkezelési tevékenység A pénzügyi eszköz letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék kezelésével összefüggő szolgáltatásokat. Letétkezelési szerződés Az Alapkezelő és a Letétkezelő között az Alap portfoliójában lévő eszközök letétkezelésével kapcsolatban aláírt szerződés. Likvid eszköz Pénz (beleértve a devizát is), hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repo, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét. Megbízás Az Ügyfél, vagy Közvetítő által a Forgalmazóhoz eljuttatott, a Forgalmazó által érkeztetett és elfogadott, feldolgozott, fedezettel rendelkező eladási, vagy visszaváltási rendelkezés. Módosított bruttó eszközérték A T napi bruttó eszközérték csökkentve az alapot T napig terhelő közös költségekkel (pl: letétkezelési, felügyeleti és auditori díjak) és a T-1 napig felhalmozott alapkezelési díjakkal. Nettó eszközérték, eszközérték Eszközérték alatt az adott Alap eszközeinek összessége értendő. Az Alap eszközeinek értékét ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is -, csökkentve az alapot terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is nettó eszközértéknek nevezzük. Pénzszámla Ügyfélszámla vagy Folyószámla. 10

11 Pénzpiaci eszköz A fizetőeszköz kivételével sorozatban kibocsátott, értékpapírnak nem minősülő, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel pénzpiacon kereskednek. Portfólió A jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján az adott Alap eszközeinek összességét jelenti. Ptk. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény Referenciahozam Az adott Alap értékpapír összetételét (a törvényi korlátozások figyelembe vételével) leginkább leíró piaci index, amely adott időszaki hozamának ugyanezen időszakon belüli elérésére vagy túlteljesítésére törekszik az Alap. Repo és fordított repo ügylet Minden olyan megállapodás, amely értékpapír vagy áru tulajdonjogának, illetve az értékpapír vagy áru tulajdonjogához fűződő garantált jog átruházására vonatkozik - ha e garanciát olyan elismert tőzsde bocsátja ki, amely az értékpapírhoz vagy az áruhoz fűződő joggal rendelkezik -, és a megállapodás nem teszi lehetővé az eladó számára, hogy az adott értékpapírt vagy árut adott időpontban egyszerre több félnek ruházza át, illetőleg más ügylethez adja biztosítékul. A szerződéskötéssel egyidejűleg az értékpapírra vagy árura az eladó visszavásárlási kötelezettséget, a vevő az eladó részére történő viszonteladási kötelezettséget vállal a szerződésben meghatározott vagy az eladó által meghatározandó jövőbeli időpontban történő meghatározott visszavásárlási, illetve viszonteladási áron. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képező és biztosítékul szolgáló értékpapír vagy áru más, egyenértékű értékpapírra vagy árura kicserélhető. Az ügylet az értékpapír vagy áru eladója szempontjából repóügyletnek, az értékpapír vagy áru vevője szempontjából fordított repóügyletnek tekintendő; Saját tőke A Befektetési Alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a Befektetési Alap összesített nettó eszközértékével azonos. Rövid (Short) pozíció Minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg. Alkalmazása az Alapkezelő az adott piacra vonatkozó pesszimista várakozásakor lehetséges, és a befektetési politikában leírt korlátozásokkal történik. A rövid pozíció kockázatának leírását a Kibocsátási Tájékoztató I.1.3 pontja részletezi. Szabályzat Jelen Tájékoztató mellékletét képező Alapkezelési Szabályzat. Számlaszerződés A Befektető és a befektetési szolgáltató között fennálló szerződés(ek), amely(ek) tartalmát/tartalmukat tekintve egy pénzszámla, valamint egy értékpapírszámlavezetéséről szól(nak). 11

12 Számlavezető Bármely befektetési szolgáltató, aki jogosult dematerializált értékpapírok nyilvántartására is alkalmas értékpapírszámla, valamint a pénzügyi elszámoláshoz szükséges pénzszámla vezetésre, illetve ahol biztosított az ügyfelek állományainak elkülönített nyilvántartása. Származtatott (derivatív) ügylet Olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva). Tőzsdei határidős ügyletek (Futures) A tőzsdei határidős ügyletek (futures) olyan származtatott pénzügyi eszközök (derivatívák), amelyek egy eszköznek egy bizonyos előre kialkudott áron való jövőbeli adásvételéről szólnak. A tőzsdei határidős ügyletek szabványosítottak, így az ügylet eladója és vevője csak az árat és a kontraktusok (szerződések) számát határozzák meg, minden más részlet (pl. a kontraktus mérete, teljesítés időpontja, helye, a mögöttes termék minősége) a tőzsdéken szabályozott. Tőkevédelem Az Alapkezelő tőke megóvására vonatkozóan tett olyan ígérete, amelyet az Alap befektetési politikája biztosít és arra harmadik személy garanciát nem vállal. A tőkevédelem az Alap lejáratára vonatkozik, melynek mértéke a teljes befektetésijegy-állomány névértéke. Ügyfél Az a személy, aki a Bszt. alapján arra felhatalmazott szervezettől, személytől a Bszt. 5. -ában meghatározott befektetési szolgáltatást, illetőleg kiegészítő befektetési szolgáltatást, vagy a 10. -ban meghatározott árutőzsdei szolgáltatást igénybe veszi, jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a Befektetési jegyek tulajdonosa, illetve Befektetési jegyek vételére bizományosi megbízást adó személy. Ügyfélszámla A befektetési vállalkozás, a hitelintézet és az árutőzsdei szolgáltató ügyfélszámlát vezet. Az ügyfélszámlán kell nyilvántartani a számlatulajdonost megillető bevételt, és az ügyfélszámláról kell teljesíteni a számlatulajdonost terhelő kifizetést. Az ügyfélszámlán elkülönítetten kell nyilvántartani az azonnali, illetőleg az opciós és határidős ügyletekből eredő követeléseket és kötelezettségeket. A befektetési vállalkozás köteles ügyfélszámla-szerződést kötni azzal az ügyféllel, akinek a megbízásából portfóliókezelést, letéti őrzést, letétkezelést végez. A Befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézet az ügyfél által igénybe vett befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó pénzforgalmat - az ügyfél kifejezett rendelkezése alapján - az ügyfél bankszámláján is lebonyolíthatja. Tájékoztató Jelen magyar nyelvű dokumentum Törvény, Tőkepiaci törvény A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 12

13 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I.1.1 Az Alap általános információi Az Alap elnevezése: Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Az Alap fajtája, típusa az Alap fajtája: nyíltvégű; az Alap típusa: nyilvános. Az Alap Kezelési Szabályzatának jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti és alapkezelői határozatok száma és ideje Határozat száma Határozat jogcíme Határozat dátuma 13/2011.(III.31.) Alapkezelői Igazgatósági határozat március 31. az Alap kibocsátásáról KE-III-239/2011. Kibocsátás engedélyezése május 13. KE-III-365/2011 Nyilvántartásba vétel július 7. KE-III-50056/2011. Tájékoztató és Alapkezelési november 11. Szabályzat módosítása KE-III-50123/2011. Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat módosítása december 22. Az Alap futamideje Az Alap határozott futamidejű, a nyilvántartásba vételétől július 1-ig tart. Befektetési Jegyek A Törvény 244. (6) bekezdése értelmében egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. Az egyazon alapon belüli befektetési jegy sorozatok az alábbiak tekintetében különbözhetnek egymástól: a) a felszámított díjak, költségek, jutalékok mértéke; b) a befektetési jegyek névértéke, a forgalomba hozatal pénzneme; c) a forgalomba hozatal módja, a forgalomba hozatal és a forgalmazás helye, az értékesíthető mennyiség minimuma; d) a tőkenövekmény és a hozam megállapításának és kifizetésének szabályozása. Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek az Alap A és Komfort sorozatába tartoznak, névre szólóak, (tízezer),-ft névértékűek ( A sorozat ISIN azonosító: HU , Komfort sorozat ISIN azonosító:. HU ). A Befektetési Jegyek sorozatainak egyik különbözősége a forgalmazásának módját tekintve nyilvánul meg, hogy 13

14 az A sorozatba tartozó Befektetési Jegyek értékesítésénél Közvetítő közreműködésére nem kerül sor, azaz a vételi megbízás a jegyzési időszak alatt is - az Ügyfél által közvetlenül a forgalmazási helyeken adható a Forgalmazó részére; - a Komfort sorozatba tartozó Befektetési Jegyek értékesítése kizárólag Közvetítő közreműködésével, közvetítésével történik, azaz a vételi bizományosi megbízás az Ügyfél által a Közvetítő közvetítésével, közreműködésével, (és nem közvetlenül a forgalmazási helyeken) adható a Forgalmazó részére; A Befektetési Jegyek sorozatainak másik különbözősége a felszámított díjakban és költségekben mutatkozik meg, amelyek részletes leírását, mértékét az Alapkezelési szabályzat 16. pontja tartalmazza. I.1.2. Az Alap befektetési politikája és a befektetések lehetséges piacai I Az Alap alapvető befektetési politikája a) Az Alap befektetési célja, a tőkevédelem működése Az Alap a befektetési politika keretében az alap vagyonát egy ún. dinamikus eszközallokációs modell (ld. kifejtve a következő alpontban) alapján kezeli. Ennek során biztosítja a lejáratra vonatkozóan a tőkevédelmet, valamint megfelelően diverzifikált globális részvény- és árupiaci befektetések révén az elérhető hozam maximalizálására törekszik a kockázati szint kézben tartása mellett. A tőkevédelem az alapkezelő ígérete, melyet a befektetési politika támaszt alá és arra harmadik személy garanciát nem vállal. Az Alap lejáratakor az utolsó banki munkanapon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket fizeti ki a befektetőknek, ami azonban nem lehet alacsonyabb, mint az alábbi két tőkevédelem közül a lejárat időpontjában magasabb értéket képviselő: 1) az Alap befektetési politikája biztosítja a névértékre vonatkozó tőkevédelmet, vagyis a forintot. Ez a tőkevédelem első, úgynevezett statikus szintje. 2) az Alap ezen túl a lejárati dátumra vonatkozóan biztosítja a mindenkori legmagasabb egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (történeti maximum) 80%-át. Ezt nevezzük dinamikus védelemnek vagy biztosítéknak. Ez a biztosíték nem csorbítja az 1) pontban foglalt biztosítékot: azaz, ha az egy jegyre jutó nettó eszközérték mindenkori történeti maximumának 80%-a alacsonyabb, mint névérték, az Alap a lejáratkor ebben az esetben is legalább a névérték kifizetését biztosítja. Más szavakkal: a fenti két tőkevédelem közül a lejáratkor minden esetben a befektető számára kedvezőbb (magasabb értékű) érvényesül. Képletben: [ 1 ) induláskorinév érték ; 2) történeti max imum 80 a] kifizetés lejáratkor = Max % Példa (legyen az új befektetési politika induláskori névérték:100): 14

15 Egy befektetési jegyre jutó NEÉ a befektetési politika indulásakor (tőkevédelem 1. szintje) Történeti maximum (tőkevédelem 2. szintjének alapja) Történeti maximum 80%-a Minimum kifizetés lejáratkor Az 1. esetben a történeti maximum 80%-a kisebb, mint a névérték, így lejáratkor a tőkebiztosítékok közül a névértékre vonatkozó (statikus) védelem aktivizálódik. A 2. esetben a két védelem szintje egybeesik, így az alap legalább a névértéket biztosítja lejáratkor. A 3. esetben a történeti maximum 80%-a meghaladja a névértéket, így lejáratkor ez lesz a minimum kifizetés. A fenti példában bemutatott kifizetési forgatókönyvek a lejáratkori minimális kifizetési szinteket mutatták be, a tényleges végső kifizetés természetesen a piaci folyamatok függvényében ettől eltérhet. Az Alapkezelő az Alap vagyonát egy dinamikus eszközallokációs modell (ld. kifejtve a következő alpontban) keretében kezeli. Az Alap a futamidő alatt nem fizet hozamot, lejáratakor minden befektetési jegy után az utolsó banki munkanapon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket fizeti ki a befektetőknek, ami azonban nem lehet alacsonyabb, mint a befektetési jegyek névértéke. b) A befektetések kialakítása, a dinamikus eszközallokációs modell működése Az Alap befektetési politikája egy összetett algoritmus alapú módszerre épül, amit dinamikus eszközallokációs modellnek nevezünk. Ennek több eleme van melyek egymásra épülve adják ki a végső modellt. Ezek: - konstans hányadú portfólió biztosítás (CPPI), ez az alapmodell, - részvényfeltöltés a kezdeti szakaszban - kiegészítő algoritmus - eredmény befagyasztási modell a feltöltési szakaszt követően - stop-loss, azaz veszteségminimalizáló modell csökkenő piaci szintek idején Az alapmodell a Constant Proportion Portfolio Insurance, rövidítve: CPPI. Jelentése: konstans hányadú portfólió biztosítás. A konstans, az úgynevezett multiplier (M: szorzótényező), az a szorzó, ami azt mutatja meg, hogy a lejáratkori tőkevédelmet biztosító összeg jelenértéke módosítva egy biztonsági tartalékkal (puffer, ami általában 2%) feletti eszközérték hányad (ezt nevezzük cushion-nak) hányszorosát lehet kockázatos eszközbe esetünkben részvény- illetve árupiaci eszközökbe - fektetni. A multiplier értéke jellemzően 0 5 között változik. A multiplier a maximálisan elviselhető piaci veszteség reciproka. Tehát egy 3-as multiplier azt jelenti, hogy long pozíciók esetén - a portfólió kockázatos elemei (részvény-, illetve árupiaci eszközök) maximum napi 33%-os esést bírnak ki. Ilyen mértékű általános részvény-, illetve árupiaci esés még nem volt történeti alapon, 15

16 ezért ez a multiplier lesz az alap esetében az átlagos cél multiplier. A multiplier maximális értéke 5: ez 20%-os maximális egy napon belüli korrekciót jelent, ami még szintén igen konzervatív befektetési filozófiát tükröz. A multiplikátor növelésére akkor kerül sor, amikor a piacok trendszerűen emelkednek. Ekkor azonban egy növekvő nagyságú puffert is képezünk (eredmény befagyasztási modell), ami a lejáratkori jelenértékén felül szintén kockázatmentes eszközben kerül elhelyezésre. Azaz újabb befektetési elemmel támogatjuk meg a tőkevédelmet, különösen annak dinamikus részét, a történeti maximum 80%-át biztosító részt. Ahogy emelkednek a mögöttes piaci árfolyamok, úgy növekszik a CPPI bázison működtetett alap eszközértéke, valamint a részvény- és árupiaci kitettség abszolút, illetve viszonylagos mértéke, így az alap eszközértékének egyre kisebb hányadát teszi ki a lejáratkori tőkevédelem biztosítására hivatott portfóliórész. A CPPI technika lényege nem az algoritmus bonyolultságában, sokkal inkább a fegyelmezett, napi szintű portfólió kiegyensúlyozáson van, amivel biztosítható, hogy még egy nagyobb napi korrekció esetén is az Alapkezelő időben és gyorsan tudjon reagálni. Így a kockázatos portfólió részt (részvény-, illetve árupiaci kitettséget) a megváltozott piaci körülményekhez igazítva fenntartsa az Alapnak a modellhez képest vett megfelelését és belső integritását, úgy hogy annak kockázati szintje (a kockázatos eszközök hányada a multiplikátor arányában) ne változzon meg érdemben az akármilyen gyorsan is lezajló piaci hatások következtében. A befektetési politika kialakításában és működtetésében a Pioneer Austria tőkevédett alapokkal foglalkozó csoportjának komoly tapasztalataira is támaszkodunk. A csoportnak kiforrott szakmai tapasztalata, eljárási rendje és technikai háttere van, ami záloga az alkalmazott modell integritásának és szavatolja az alap befektetési politikájában foglaltak maradéktalan betartását. A csoport a kezdetben tisztán CPPI alapú klasszikus modellt az elmúlt években fokozatosan fejlesztette, felhasználva a közelmúlt extrém piaci körülményei között szerzett tapasztalatokat. A 2008-as drámai piaci események egyrészt megerősítették az addigi alapkezelési technikába vetett hitet, hiszen az akkor kezelt 60 alap mindegyike viszonylag jól vészelte át a válságot, a tőkevédelmi ígéret egyetlen esetben sem sérült. Az alapkezelők ugyanakkor a váratlan és nagy horderejű események hatására további védelmi mechanizmusokkal egészítették ki az alapmodellt annak érdekében, hogy a tőkevédelem szélsőséges helyzetekben se kerülhessen veszélybe, illetve a korábban elért hozamok nagyarányú piaci árfolyamesés esetén is legalább részben megóvásra kerüljenek. A fenti elvárásokra adott válasz egy továbbfejlesztett modell lett, ami az addigi CPPI modellt több kiegészítő algoritmussal támogatja meg és az eredő modellt hívjuk dinamikus eszközallokációs modellnek. Az alap CPPI modell kiegészítésére alkalmazott algoritmusok elsősorban a nagyobb biztonságot szolgálják, az alapmodell alapján adódó maximális részvénykitettség lefelé történő korrekcióján keresztül. A feltöltési időszakban alkalmazott kiegészítő algoritmus célja, hogy az Alap indulását követő néhány hónapban tompítsa a kockázatos eszközök esetleges hirtelen piaci árfolyam-esésből fakadó kockázatokat, melyek negatív hatással lehetnek az alap további működésére. Ebben az időszakban az alap fokozott védelemre szorul, hiszen eszközértéke még igen közel van a védendő értékhez. 16

17 Mivel ekkor még nem tudott felépülni nagyobb biztonsági tartalék, emiatt ebben a szakaszban célszerű lehet a fokozottabb óvatosság. A feltöltési szakaszt követően alkalmazott eredmény-befagyasztási technika célja, hogy ha az alapnak már sikerült érdemi árfolyam-növekedést elérnie, akkor a megengedettnél kisebb kockázatvállalással csökkentse egy esetleges piaci árfolyamesés során elszenvedhető potenciális veszteségeket. Ezzel egyúttal pótlólagos tartalék (puffer) képződik, ami az alap által ígért tőkevédelmen felül a korábbi hozamok egy részének megőrzését is lehetővé teheti. A stop-loss (azaz veszteségminimalizáló) kiegészítő elem célja, hogy csökkenő piaci szintek idején mérsékelje az elszenvedhető veszteségeket. Ez elsősorban trendszerű árfolyam-esés esetén jelenthet pótlólagos védelmet a befektetők számára. Bizonyos, az alap kezelője által meghatározott piaci árfolyamszintek lefelé történő átlépése esetén az alap kezelői a CPPI modell által indokoltnál nagyobb mértékű kockázatcsökkentést hajthatnak végre. Így az alapban a kockázatos eszközök súlya a megengedettnél akár jóval alacsonyabb lehet egészen addig, amíg a piacok ismét a referencia szint fölé emelkednek. Az alap új tulajdonsága, hogy a fentiekben bemutatott, kiegészítő elemekkel támogatott CPPI modellben a részvénypiacok trendszerű csökkenése esetében az Alapkezelő short pozíciót is felvehet, az Alap saját tőkéjének 25%-a erejéig. Ezek a pozíciók olyan származtatott eszközöket jelentenek, melyek a részvénypiaci árfolyam-csökkenés esetén biztosítanak nyereséget. Természetesen a short részvénykitettség felvételére a long pozíciókhoz hasonlóan - szintén a kockázatos portfóliórészen belül kerülhet sor. Csökkenő részvénypiacok idején maga a CPPI alapmodell, valamint az ezt kiegészítő stop-loss részmodell is folyamatosan csökkenti, egy bizonyos ponton pedig meg is szünteti a részvénykitettséget, így tompítva, illetve kiküszöbölve az eső piacok hatását az alap eszközértékére. Amennyiben a részvénypiacok további esése esetén az árfolyam-csökkenést trendszerűnek értékeli az Alapkezelő, úgy jön szóba a rövid (short) pozíció felvétele. Amennyiben az esés folytatódik, akkor a short részvénypozíciókon nyereség keletkezik, ami javítja a befektetők által elért hozamot. A short pozíciók felvételének kulcsa a tartós trend felismerése. Ezt a feladatot a Pioneer Alapkezelő szakembereinek piacismeretén és tapasztalatain kívül az erre a célra kifejlesztett kvantitatív modellek is segítik. c) Piacok és alkalmazott eszközök Az Alapkezelő a tőkevédelmet biztosító portfóliórészt (mely várhatóan 50 és 100% között alakul) pénz- és kötvénypiaci eszközökből alakítja ki, melynek értéke a lejárathoz igazodó duration managementnek köszönhetően az Alap lejáratára eléri vagy meghaladja a teljes befektetésijegy-állomány névértékét. Az Alap a többlethozamot biztosító részt részvény- és árupiaci eszközökbe fekteti. Az Alap a kockázatos eszközök terén gyakorlatilag a teljes globális eszközpalettát igénybe veheti, nincs előre meghatározott regionális, szektorális, vagy más korlátozás. Az Alapkezelő saját megítélése alapján dönti el, hogy milyen országok, illetve eszközök kerülnek a befektetési célpontok közé. Miután a részvénypiaci befektetések esetében az Alapkezelő részben származtatott eszközök segítségével valósítja meg a kitettséget, ezáltal az alapban tőkeáttétel keletkezhet. Ennek 17

18 köszönhetően a teljes részvény- és árupiaci kitettség meghaladhatja az alap saját tőkéjének 50%-át, miközben a kockázatmentes eszközök súlya ezzel egyidejűleg akár 100% közelében is tartózkodhat. Az Alap a hagyományos hosszú pozíciók mellett a részvénypiacok esetében korlátozott mértékben, a nettó eszközérték legfeljebb 25%-áig rövid (short) pozíciókat is felvehet. Ezek a pozíciók olyan származtatott eszközöket jelentenek, melyek a részvénypiaci árfolyam-csökkenés esetén biztosítanak nyereséget a befektetőknek. Erre olyan helyzetekben kerül sor, amikor az Alapkezelő belső modelljei, illetve elemzései jelentős valószínűséget adnak a részvénypiaci esésnek. Az Alap nem csak a piacok, hanem az azokat leképező eszközök tekintetében is széles bázisból merít. A részvénypiaci kitettség a következő eszközökből állhat: 1) az adott piacokat lefedő hagyományos befektetési alapok 2) az adott piacokat lefedő ETF (Exchange Traded, azaz tőzsdén kereskedett és egyben szorosan indexkövető) befektetési alapok, illetve 3) az adott piaci indexre szóló határidős kontraktusok (long, illetve short pozíciók). Az árupiaci befektetéseket befektetési alapokon keresztül tervezi megvalósítani az Alapkezelő, a vonatkozó jogszabályi limitek betartása mellett. d) Befektetési korlátozások Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját a saját megítélése szerint, kizárólagos jogkörben eljárva hajtja végre. A befektetési korlátokat tekintve a mindenkori jogszabályi előírások az irányadóak. Ezen felül az Alapkezelő az alábbi korlátozásokat vállalja (a limitek az alap nettó eszközértékéhez viszonyítva értendőek): Eszköz típusa Pénz- és kötvénypiaci eszközök (állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek, bankbetét, repo ügyletek, készpénz és egyéb pénzpiaci eszközök), valamint a döntően ilyen eszközökbe fektető befektetési alapok befektetési jegyei 18 Minimális Maximális részarány részarány 50% 100% Származtatott ügyletekben lévő kitettség* 0% 100% Short pozíciókban lévő kitettség 0% 25% *A Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap esetében a származtatott ügyletek nettó pozíciójának korrigált összértéke az alap saját tőkéjének legfeljebb 105%-a. I Az Alap kiegészítő és egyben feltételes befektetési politikája a) Az Alap kiegészítő befektetési politikájának feltétele Amennyiben az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke eléri a Ft-ot, az Alapkezelő meghatározott időn belül (maximum 10 munkanap) megváltoztatja az Alap befektetési politikáját. A befektetési politika módosításának következtében a

19 dinamikus eszközallokációs modellt felváltja egy döntően hazai pénzpiaci eszközökbe befektető stratégia. b) Az Alap módosított befektetési célja és alkalmazott eszközök Az Alap módosított befektetési célja a hátralévő futamidőre vonatkozóan, hogy a Befektetési jegy tulajdonosok számára viszonylag kiszámítható értéknövekedést biztosítson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjének döntő részét alacsony kockázati szintet képviselő pénzpiaci eszközökbe (elsősorban hazai állampapírokba, bankbetétekbe és egyéb pénzpiaci eszközökbe) fekteti. Az Alapkezelő a piaci kamatláb, illetve a hozamszintek változása miatt jelentkező árfolyam-ingadozások minimalizálása érdekében úgy alakítja ki a portfóliót, hogy az Alap eszközeinek lejáratig számított összesített átlagos futamideje ne haladja meg a 365 napot. Az alap származtatott eszközökbe kizárólag kockázatcsökkentési céllal fektethet. c) Befektetési korlátozások a megváltoztatott befektetési politikában Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját a saját megítélése szerint, kizárólagos jogkörben eljárva hajtja végre. A befektetési korlátokat tekintve a mindenkori jogszabályi előírások az irányadóak. Ezen felül az Alapkezelő az alábbi korlátozásokat vállalja (a limitek az alap nettó eszközértékéhez viszonyítva értendőek): Eszköz típusa Pénz- és kötvénypiaci eszközök (állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek, bankbetét, repo ügyletek, készpénz és egyéb pénzpiaci eszközök), valamint a döntően ilyen eszközökbe fektető befektetési alapok befektetési jegyei Fedezeti céllal kötött származtatott ügyletekben lévő kitettség Minimális részarány Maximális részarány 90% 100% 0% 50% Az I pontban meghatározott befektetési politika alkalmazásának életbe léptetéséről az Alapkezelő hirdetményi úton tájékoztatja a befektetőket. I.1.3. Kockázati tényezők Az Alap által megcélzott piacok érzékenysége miatt elengedhetetlen a Befektetők számára befektetési döntésük meghozatala előtt a kockázati tényezők áttanulmányozása. Az Alap karakterisztikájának megfelelő kockázati tényezőket a következők: Partner kockázat: Az a kockázat, amelyet az Alapkezelő az üzletfelei bankok, letétkezelők, brókerházak kiválasztásával, a velük való szerződéses kapcsolat létesítésével vállal fel. A Portfoliókezelő a partnerkockázat kezelésére szigorú partnerminősítést alkalmaz. 19

20 Működési kockázat Az Alapkezelő a releváns tőkepiaci infrastruktúra (az adott tőzsdei és tőzsdén kívül piaci szegmens működése, az elszámolóházak működése) felmérésével és a működési kockázatok felmérésével alakítja ki, de emellett mégis megtörténhet, hogy bizonyos tőkepiaci szegmensek működési feltételei drámaian romlanak. (Ilyen például egy tőzsdei számítógépes kereskedési rendszer zavara, egy tőzsdén kívüli piacnál az árjegyzési tevékenység hirtelen felfüggesztése, stb.) Az esetleges kedvezőtlen hatások negatívan befolyásolhatják a különféle befektetési eszközök árfolyamát, és ezen keresztül az Alap nettó eszközértékét, így a Befektetési jegyek árfolyamát is. Politikai kockázat A nemzetközi politikai helyzet, különösen a befektetésekkel megcélzott ország(ok) nemzetközi megítélése, annak kedvezőtlen változása erős hatást gyakorolhat ezen ország(ok) pénz- és tőkepiaci árfolyamainak alakulására is. Az esetleges kedvezőtlen hatások negatívan befolyásolhatják a részvények és az állampapírok árfolyamát, és ezen keresztül az Alap nettó eszközértékét, így a Befektetési jegyek árfolyamát is. Nemzetközi gazdasági tényezők kockázata A nemzetközi gazdaság helyzetének alakulása - a befektetésekkel megcélzott ország(ok) világgazdaságba történő erőteljes beágyazódottsága következtében - közvetlen befolyással bír ezen ország(ok) pénz- és tőkepiacainak alakulására is. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján nem zárható ki olyan esemény, amely akár váratlanul is megváltoztathatja a nemzetközi pénz- és tőkepiacok alakulását. A nemzetközi pénz- és tőkepiacokon bekövetkezett események egyes esetekben akár fokozott mértékben is hatással lehetnek az értékpapír piacok folyamataira, és így befolyásolhatják az Alap Befektetési jegyeinek árfolyam alakulását. Politikai és gazdasági kockázat A befektetésekkel megcélzott ország(ok) kormányainak politikája, a politikai irányvonal esetleges megtörése, változása jelentős hatást gyakorolhat az Alapok portfoliójában szereplő értékpapírok árfolyamára, mely az Alapok nettó eszközértékét kedvezőtlen irányban is befolyásolhatja. Szintén komoly hatással lehet az Alap nettó eszközértékére ezen ország(ok) gazdasági helyzetének alakulása, a gazdaság pillanatnyi külföldi megítélése és esetleges jogszabályi változások, illetve korlátok. Makrogazdasági kockázat A befektetésekkel megcélzott ország(ok) makrogazdasági helyzetében esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen változások negatív hatással lehetnek az ország gazdasági helyzetét jellemző tőkepiacra, amely a befektetési eszközök csökkenését vonhatja maga után. Infláció és a piaci kamatszint alakulásának kockázata A befektetésekkel megcélzott ország(ok) inflációs rátája, illetve a piaci kamatszint esetleges emelkedése hátrányosan érintheti a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamát, továbbá a részvények és származtatott eszközök értékeléséhez használt irányadó piaci kamatszint változása révén jelentősen befolyásolhatja a piacok állapotát, s ez az Alap nettó eszközértékét jelentősen csökkentheti. Előfordulhat, hogy a kamatszint elmarad az infláció mértékéhez képest, amely negatív reálhozamot eredményezhet az Alap eszközei tekintetében. 20

21 Részvényárfolyamok alakulásának kockázata Bár az Alapkezelő alapvetően konzervatív befektetési politikát szándékozik követni, amelynek megfelelően döntően pénzügyileg szilárd alapokon nyugvó, magas jövőbeli jövedelem termelőképességgel és növekedési potenciállal rendelkező piacok eszközeibe kívánja az Alap saját tőkéjét befektetni, garancia azonban nem adható arra, hogy ezen eszközök árfolyama minden esetben emelkedő tendenciát mutat, s így a Befektető az Alap által kibocsátott befektetési jegyekbe befektetett tőkéjének hozama nem válhat csekély mértékűvé vagy akár negatívvá. Részvénypiaci árfolyamok esésének kockázata Az Alap befektetései között változó hányadban részvénypiaci befektetések is megtalálhatóak, így a nemzetközi részvénypiacok esése negatívan befolyásolja az Alap potenciális hozamát. A tőkevédelem alapját képező befektetési politika az ún. CPPI modellre épül, aminek keretében az Alap kezelője folyamatosan kontrollálja az Alap részvényhányadát. Cél, hogy a részvénybefektetések értéke még szélsőségesen nagy napon belüli piaci áresés esetén is csak maximum annyit eshet, hogy az esés utáni nettó eszközérték biztonságos fedezetet jelentsen a tőkevédelem jelenértékére. Ennek érdekében az Alapkezelő úgy határozza meg a maximális részvénykitettséget, hogy az a legnagyobb történeti áresést is figyelembe véve is bőségesen biztosítsa az Alap tőkevédelmét. Vis maior helyzetben azonban nem zárható ki, hogy a jövőben olyan napon belüli általános részvénypiaci árzuhanás is bekövetkezhet, melyhez hasonlóra korábban még soha sem volt példa. Ebben az esetben elméletileg előfordulhat, hogy veszélybe kerül a tőkevédelem, ugyanakkor az Alap hátralévő futamideje alatt van még esély az eszközérték kellő mértékű emelkedésére és a tőkevédelem visszaépítésére. Devizaárfolyamok változásából adódó kockázat: A nemzetközi tőkepiacokon való befektetések miatt az Alap egyes eszközei és azok jövedelmei nem forintban, hanem devizában kerülnek meghatározásra, így azoknak az adott devizában kifejezett, magyar forintra átszámított értéke az adott forint/ devizaárfolyam ingadozásától függően változhat. Így az Alap értékét és hozamát a forint/ devizaárfolyam változása jelentősen befolyásolhatja. Az Alapkezelő a mögöttes befektetések tekintetében nem törekszik ezen kockázat folyamatos kiküszöbölésére (fedezésére). Származtatott ügyletek kockázata Az Alapkezelő opciós, határidős, egyéb származékos ügyleteket köthet. A származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, mint a tőkeáttételt nem igénylő befektetési formák. Ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki nem zárhatok. A származtatott ügyletekkel kapcsolatban az ügyletek jellegéből adódóan számos bizonytalansági tényező léphet fel, mint például az esedékességkori piaci ár, árfolyamkockázat, kamatkockázat, báziskockázat, stb. Ezek az előre ki nem számítható események kedvezőtlenül érinthetik az Alapok nettó eszközértékét. Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében figyelemmel kell lenni a partnerkockázat lehetőségére is, mivel előfordulhat, hogy az ügylet lejáratakor a másik szerződéses fél nem képes teljesíteni kötelezettségét. A tőkeáttétellel vagy rövid (short) pozícióval való kereskedés a befektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat. További kockázatot jelenthet, ha az Alap nem csak devizaárfolyam fedezeti céllal, hanem hatékony portfoliómegvalósítási céllal is köthet származtatott ügyleteket. 21

22 Származtatott ügyletekkel kapcsolatban felmerülő nemteljesítési kockázat: Az Alap portfóliójában lévő származtatott ügyletek megkötésében részt vevő üzleti partnerek fizetőképességében, illetve gazdálkodásában beállt kedvezőtlen változás hátrányosan befolyásolhatja a származtatott ügyleteken képződő nyereség Alapnak történő kifizetését. Báziskockázat Bázisnak nevezzük egy termék azonnali és határidős árfolyama közötti különbséget. A báziskockázat annak kockázata, hogy az eszköz azonnali piaci árfolyama eltérően mozog az eszköz határidős árától. Mivel az Alap határidős ügyleteket is köthet, így árfolyamuk mozgása és ezzel teljesítményük eltérhet a mögöttes termékek azonnali árfolyamáétól. Koncentrációs kockázat Amennyiben az Alap befektetési politikája kifejezetten egy meghatározott ország(csoport) követésére koncentrálja befektetéseit, akkor ez adott esetben hátrányosan befolyásolhatja az Alap teljesítményét, megnövelheti a Befektetési jegyek változékonyágát, az Alap érzékenyebben reagálhat azokra a piaci, gazdasági, politikai eseményekre, amelyek érintik az Alap befektetési stratégiája által reprezentált ország(csoport)ot. Diverzifikáció alacsony szintjének kockázata A befektetési alapok jellemzően a diverzifikáció hatékony eszközei, hiszen saját tőkéjüket akár több száz elemből álló hatékony portfoliók is alkothatják. A diverzifikáció révén mód van a kockázatok megosztására, magasabb hozam elérésére. Azonban az Alap portfóliója a Kezelési szabályzatban rögzített befektetési korlátokon belül, nagyobb aranyában tartalmazhat olyan eszközöket, melyek kisebb számú kibocsátótól származnak. A diverzifikáció alacsony szintje hátrányosan befolyásolhatja az adott Alap teljesítményét, megnövelheti a Befektetési jegyek változékonyágát, az Alap érzékenyebben reagálhat olyan piaci, gazdasági, politikai eseményekre, melyek az Alap portfóliójában található kisebb számú eszközt érintik. Hitelkockázat Az Alapok portfoliójába tartozó egyes befektetési eszközök, így különösen a bankbetétek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények és tőzsdén kívüli forgalomban szereplő származtatott eszközök esetében a kibocsátók esetleges csődje az Alap portfoliójában szereplő ezen eszközök piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes megszűnéséhez vezethet, amely az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének csökkenéséhez vezethet. Nettó eszközértékből eredő kockázat Az Alapkezelő úgy alakította ki az eszközök értékelésének szabályait, hogy a nettó eszközérték a lehető legpontosabban tükrözze az Alap eszközeinek pillanatnyi értékét. A nyilvános értékpapírpiacok esetlegesen alacsony likviditása miatt azonban előfordulhat, hogy az Alap tulajdonában lévő értékpapírok utolsó piaci ára - amely az értékelés alapját képezi - nem tükrözi objektíven az adott értékpapír pillanatnyi piaci értékét. Előbbiek miatt a nettó eszközérték időnként enyhe alulértékeltséget vagy felülértékeltséget mutathat. A nettó eszközértéken történő forgalmazás miatt a fentiek (felülértékelt nettó eszközértéken történő vásárlás, alulértékelt nettó eszközértéken történő eladás) a Befektető által realizált hozam csökkenését okozhatják. A hozamok ingadozásából eredő kockázat jelentősen mérséklődik hosszabb távú, illetve rendszeres befektetés esetén. 22

23 A befektetési jegyek futamidő lejárata előtti visszaváltásának kockázata: Amennyiben a befektető az Alapban lévő megtakarítását nem tartja meg a befektetési alap teljes futamideje alatt, a tulajdonában lévő befektetési jegyek értéke visszaváltáskor kevesebbet is érhet, mint a vásárláskor megfizetett összeg, illetve a névérték. Árazás kockázata Mind a vételi, mind pedig a visszaváltási megbízások esetében kockázatot jelent a Befektetők számára az a tény, hogy a megbízás megadásának időpontjában még nem ismert a megbízás teljesítésének árfolyama, amely árfolyam a Befektetők számára mind kedvező, mind pedig kedvezőtlen irányba elmozdulhat a megbízás megadása és annak teljesítése között eltelt időszakban. Likviditási kockázat Bizonyos értékpapírok, egyéb befektetési eszközök likviditása egy-egy piacon alacsony lehet, azaz viszonylag nehéz rájuk vevőt/eladót találni. Ennek következménye, hogy az eszközökből eladni kívánt egyes értékpapírok értékesítése nehézségekbe ütközhet. Szintén a fenti okokra vezethető vissza, hogy az átlagostól eltérő nagyságú befektetendő vagy kivonandó tőke is nagy árfolyam-ingadozásokat idézhet elő az értékpapírpiacon, amely az előző pontban leírtak szerint hatással lehet az Alap nettó eszközértékére. Értékpapírpiac kockázatai Egyes értékpapírpiacok likviditása gyakran változékony, nem egyszer alacsony. Így fennállhat annak veszélye, hogy a visszavásárlási kötelezettség nélkül megvett értékpapírok esetében valamely értékpapír értékesítése hosszabb időt igényel vagy csak jelentős árdiszkont mellett hajtható végre. Alap eszközeinek kockázata Az Alap eszközállományának lehetséges elemei határozzák meg a vállalt kockázatok körét. Az eszközállomány lehetséges elemeit az Alapkezelési Szabályzat tartalmazza. Az Alap által felvállalt kockázatok függvényében a Befektetési jegyek árfolyama pozitív és negatív irányba egyaránt változhat. A változás mértéke attól függ, hogy az Alap milyen kockázatú pénz- és tőkepiaci eszközöket tartanak. Amennyiben az Alap által esetlegesen kötött származékos ügyletek aktuális értéke negatív vagy alacsonyabb a bekerülési értéknél, akkor ez hátrányosan érintheti az Alapok egy jegyre jutó eszközértékét. Ha az Alap Befektetési jegyeinek forgalmában a piac mindenkori likviditási helyzetéhez képest nagyarányú vagy nagy volumenű mozgások játszódnak le, akkor a Befektetők likviditási kockázatot futnak, hiszen az Alap eladásai vagy vételei a piacon akár nagyarányú árelmozdulásokat is eredményezhetnek. Felfüggesztés kockázata Az Alap Befektetési jegyeinek visszavásárlása a Törvényben meghatározott feltételek (lsd. még Alapkezelési Szabályzat 13. fejezet) esetén felfüggeszthető, ez esetben a Befektetési jegyek visszaváltása csak a felfüggesztés lejárta utáni első forgalmazási napon lehetséges. 23

24 Alap megszűnési kockázata A nyilvános nyílt végű befektetési alapot az alapkezelő köteles megszüntetni, amennyiben az alap saját tőkéje három hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot. Hatósági intézkedésekből eredő kockázat Jelen Tájékoztató a készítésének napján hatályos magyar jogszabályi környezet alapján készült és annak megfelel. Nem zárható ki azonban annak lehetősége, hogy a befektetési alapokra és a befektetési jegyekre vonatkozó jogszabályok, vagy azok hatósági értelmezése a jövőben eltérjen a Tájékoztató készítésének időpontjában érvényestől. Fennáll annak a veszélye, hogy a Befektetési alapokkal kapcsolatos törvényi szabályozás a Befektetőknek kedvezőtlen módon megváltozik. Az alapok futamideje során nem zárhatók ki olyan hatósági intézkedések, amelyek korlátozhatják az egyes tőkepiaci tranzakciók megvalósulását, ami a befektetőknek részleges vagy akár jelentős veszteségeket okozhat. A befektetési alapokra és befektetési jegyekre vonatkozó adózási szabályokat a mindenkor hatályos adózási jogszabályok tartalmazzák, melyek, illetve azok hatósági értelmezése a jövőben változhatnak. Nem zárható ki annak a veszélye, hogy az adózással kapcsolatos szabályok a jövőben a Befektetőknek esetleg kedvezőtlen irányban is változhatnak. Mögöttes alapok kockázata Az összes olyan kockázat, amely azokra a befektetési alapokra és kollektív befektetési értékpapírokra jellemző, amelyekbe az Alap fektet az Alap Befektetőit is érintik. A nem az Alap forgalmazójánál vezetett értékpapírszámla Amennyiben a befektető nem az Alap forgalmazójánál vezetett értékpapírszámlán tartja a befektetési jegyeit akkor a befektetési jegyeket az esetleges átalakítások, illetve visszaváltások miatt át kell transzferálnia a forgalmazóhoz és ennek a befektetőre nézve extra költségei lehetnek (transzferdíj, számlanyitási díj, stb). TBSZ számlán elhelyezett befektetési jegyek eladásával történő TBSZ megszüntetése miatti adófizetési kötelezettség Amennyiben a befektető befektetési jegyeit TBSZ számlán helyezi el és ezen befektetéseit részben vagy egészben a kedvezményes megtakarítási periódusok előtt megszünteti nem tartozik ide a befektetési jegyek ellenértékének újrabefektetése, az alábbiakban megfogalmazott szabályok érvényesülnek: Amennyiben a fentiekben meghatározott feltörés a TBSZ létrehozatalának évében vagy azt követő 3 éven belül történik, akkor ez a TBSZ számla megszűnésével jár, illetve az elért hozamok után a 16%-os mértékű adót kell megfizetni. Amennyiben a befizetés évét követő 3. éve eltelte után, de a befizetés 5. évet megelőzően történik a TBSZ számla feltörése, akkor az elért hozamok után fizetendő adó mértéke 10% lesz. A 3. év utáni részösszeg kivétele esetén, a kivett összegre a 10%-os kedvezményes adófizetés vonatkozik és a bent maradó összeg pedig az 5. év végéig továbbvihető a teljes adómentesség kihasználása érdekében. A TBSZ-szel kapcsolatos jogszabályok az Alap futamideje alatt változhatnak, így ennek megfelelően a TBSZ számla fentiekben meghatározott esetekben történő feltörése esetén alkalmazandó adómértékek esetén a mindenkor hatályos adójogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni. 24

25 I.2. A Befektetési jegyek Az Alapkezelő az Alap nevében a Befektetők számára A és Komfort sorozatban, az Alap forgalmazási napjain visszaváltható, névre szóló, a két sorozatot tekintve forint névértékű befektetési jegyet hoz forgalomba. A Befektetési Jegyekre vonatkozó információk: Sorozat megjelölés: A és Komfort A sorozat ISIN azonosítója: HU Komfort sorozat ISIN azonosítója: HU Kibocsátási pénznem: Ft Névérték: (tízezer),-ft Az Alap fajtája: nyíltvégű Az Alap típusa: nyilvános Az Alap futamideje: határozott, a nyilvántartásba vételtől július 1-ig tart. A Befektetési Jegyek sorozatainak különbözősége a forgalmazásának módját tekintve nyilvánul meg, hogy az A sorozatba tartozó Befektetési Jegyek értékesítésénél Közvetítő közreműködésére nem kerül sor, azaz a vételi megbízás a jegyzés időszaka alatt is - az Ügyfél által közvetlenül a forgalmazási helyeken adható a Forgalmazó, illetve a Vezető Forgalmazó részére; - a Komfort sorozatba tartozó Befektetési Jegyek értékesítése kizárólag Közvetítő közreműködésével, közvetítésével történik, azaz a vételi bizományosi megbízás az Ügyfél által a Közvetítő közvetítésével, közreműködésével, (s nem közvetlenül a forgalmazási helyeken) adható a Forgalmazó részére; A Befektetési Jegyek sorozatainak másik különbözősége a felszámított díjakban és költségekben mutatkozik meg, amelyek részletes leírását, mértékét az Alapkezelési szabályzat 16. pontja tartalmazza. A Befektetési Jegyek az Alap indulásától az Alap jegyzési időszaka alatt lejegyzett befektetési jegyeinek megkeletkeztetését követő első munkanaptól - kezdődő folyamatos forgalmazása a Kezelési Szabályzat (13), (17), és (18) és pontjában leírtak szerint történik. A folyamatos forgalmazás során forgalomba hozandó Befektetési Jegyek mennyisége az Alapnál nem korlátozott. I.3. A Befektetési jegyek vásárlóinak köre Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint belföldi illetőségű és külföldi illetőségű magánszemély, devizabelföldi és devizakülföldi természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egyaránt lehetnek. I.4. A Befektetési jegyek forgalomba hozatala, visszaváltása A Befektetők a forgalmazási helyeken, illetve Közvetítő által a Forgalmazó részére közvetített vételi megbízással bármely munkanapon, forint ellenében, napi eszközértéken, a vételár és a forgalmazási jutalék összegének Pénzszámlán történő biztosításával megvásárolhatják az Alap Befektetési jegyeit, illetve visszaváltási 25

26 megbízás alapján visszaválthatják azokat a Kezelési Szabályzat 17. és 18. pontjában meghatározott forgalmazási rend szerint. A megvásárolt befektetési jegyek szabadon eltranszferálhatóak más befektetési szolgáltatókhoz. Amennyiben a Befektető vissza kívánja váltani befektetési jegyeit, vissza kell, hogy transzferálja azokat az e Tájékoztatóban megjelölt Forgalmazóhoz. Mind a vételi, mind a visszaváltási megbízások teljesítéséhez a Befektetőnek érvényes értékpapírszámla szerződéssel kell rendelkeznie valamelyik Forgalmazónál. A befektetési jegyek visszaváltása - mindkét sorozat esetében - a kitöltött megbízás Forgalmazóhoz történő eljuttatásával vagy - a Számlaszerződés alapján - telefonon keresztül, illetve elektronikus úton történő megbízás leadásával történik. I.5. Forgalmazó Az Alap Befektetési jegyeinek forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.). A Forgalmazó általános adatait és bemutatását jelen Tájékoztató III. fejezete (A Letétkezelő bemutatása) tartalmazza, tekintve, hogy a Forgalmazó és a Letétkezelő személye - jelen Tájékoztatóban szereplő alap tekintetében - megegyezik egymással. I.6. Forgalmazási helyek Az Alap Befektetési jegyei forgalmazási helyeinek listája a Tájékoztató VI. fejezetében található. I.7. Könyvvizsgáló Az Alapkezelő az Alap éves beszámolójának ellenőrzésével könyvvizsgálót köteles megbízni. Az Alapkezelő által megbízott könyvvizsgáló köteles ellenőrizni azt is, hogy az Alapkezelő az Alap kezelése során betartja-e a kezelési szabályzatban foglalt előírásokat. az Alapkezelő ezen feladatok ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező, bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) részére adhat megbízást, akit a Felügyelet az általa a Hpt. szabályai alapján - vezetett pénzügyi intézményi könyvvizsgálók névjegyzékében, vagy a befektetési vállalkozási könyvvizsgálók névjegyzékében nyilvántartásba vett, aki nem rendelkezik a befektetési alapkezelőben közvetlen, vagy közvetett tulajdonnal, akinek nincs a befektetési alapkezelővel szemben fennálló tartozása, valamint ahol a befektetési alapkezelő és annak befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal nem rendelkezik. Az Alap könyvvizsgálója: A KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. cégbejegyzési szám: ) az Alap esetében kijelölt könyvvizsgáló: Nemes Jánosné (kamarai nyilvántartási száma: ) rendelkezik a Törvény által előírt szükséges pénzintézeti szakértelemmel és megfelelő felelősségbiztosítással. 26

27 I.8. Befektetési jegyek előállítása és nyilvántartása Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek névre szólóak, előállításuk dematerializált formában történik, így azok nem kerülnek kinyomtatásra. A dematerializált formában előállított befektetési jegyeket a befektetési Alapkezelő megbízásával eljáró Forgalmazó kezdeményezésére az általa megállapított értéknappal a központi értéktár (KELER Zrt.) keletkezteti, illetve törli. Nyílt végű befektetési alap által kibocsátott dematerializált formában előállított befektetési jegy esetében a központi értéktár naponta állítja elő, illetve vonja ki a forgalomból a befektetési jegyeket az Alapkezelő megbízásából eljáró Forgalmazó utasítása alapján. A Befektetési jegyek megvásárlásakor minden Befektetési jegy tulajdonos értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek a dematerializált Befektetési jegyek, melyek tulajdonjogát a Számlavezető által kiállított számlakivonat igazolja. Az értékpapírszámlán végrehajtott műveletről a Számlavezető számlakivonatot állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A Számlavezető az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. I.9. Hozamfizetés Az Alap működése során nem fizet hozamot: Mivel az Alap nyíltvégű, ezért Befektetési Jegy tulajdonosok a futamidő alatt az Alap tőkenövekményét a Befektetési Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. I.10. Adózás Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a Tájékoztató megjelenése időpontjában hatályos magyar adójogi szabályok bizonyos rendelkezései. Ez az összefoglaló nem jelenti az Alapra vonatkozó és a Befektetési jegyekkel kapcsolatos adókövetkezmények teljes körű tárgyalását, és teljesnek csak az alkalmazandó jogszabályokra, illetve egyéb szabályokra való hivatkozással minősül. Az Alap Befektetési jegyeinek megvásárlása előtt célszerű adótanácsadó véleményét kikérni. A) Az Alap adózása A befektetési Alap - eredménye tekintetében - nem esik adófizetési kötelezettség alá. B) Befektetési jegy tulajdonosok adózása Azon természetes személyek, akik Magyarországon a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény ( Szja törvény ) alanyaként a pontjában meghatározottak szerint belföldi illetőségű vagy külföldi illetőségű magánszemélynek minősülnek a Befektetési Jegyek átruházásából származó jövedelmük után Magyarországon kamatadót kötelesek fizetni, 27

28 A január 01. napjától hatályos SZJA törvény 65. (1) bekezdés bb) pontja alapján kamatjövedelemnek minősül. b) a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló törvényben ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kollektív befektetési értékpapír esetében - figyelemmel a (6) bekezdés rendelkezéseire is - ba) a kamatra és/vagy hozamra való jogosultság megszerzése szempontjából meghatározott időpontban történő tulajdonban tartás alapján a magánszemélynek kamat és/vagy hozam címén kifizetett (jóváírt) bevétel, bb) a beváltáskor, a visszaváltáskor, valamint az átruházáskor [ide nem értve a kollektív befektetési értékpapírnak a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdén, valamint bármely EGT-államban, továbbá a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában működő tőzsdén történő átruházását] a magánszemélyt megillető bevételből - függetlenül attól, hogy az miként oszlik meg nettó árfolyamérték és felhalmozott kamat vagy hozam címén elszámolt tételekre - az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész; A kamatjövedelem után az adó mértéke 16 százalék, melyet - amennyiben a kamatjövedelem kifizetőtől [ideértve a kifizető helyett a kamatjövedelmet kifizető/juttató hitelintézetet, befektetési szolgáltatót is] származik - a megszerzés időpontjára a kifizető állapítja meg, vonja le, fizeti meg és vallja be, azzal, hogy az (1) bekezdés bb) pontjában említett esetben a magánszemély az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásában vagy önellenőrzéssel érvényesítheti az értékpapír megszerzésére fordított értéknek és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségnek azt a részét, amelyet a kifizető a jövedelem megállapításánál nem vett figyelembe aa) a kifizető által kiadott olyan igazolás alapján, amelyen a kifizető a magánszemély kérelmére feltünteti, hogy azt az említett célból adta ki, ab) feltéve, hogy a magánszemély a kamatjövedelmet és a levont adót az aa) pont szerinti igazolás alapján bevallja (bevallotta), 65. (6) Az (1) bekezdés ba) alpontjában említett bevételből - ha az az értékpapír megszerzését követően elsőként megszerzett kamat és/vagy hozam - levonható az értékpapír megszerzésére fordított kiadás részeként az értékpapír vételárában az értékpapír szerzéséig megfizetett, az értékpapír feltételei szerint meghatározott, kiszámított felhalmozódott kamat és/vagy hozam azzal, hogy az így levont összeg az (1) bekezdés bb) alpontjában említett esetben az értékpapír átruházásakor, beváltásakor, visszaváltásakor az értékpapír megszerzésére fordított értékként nem vehető figyelembe. A kollektív befektetési értékpapír esetében beváltásnak minősül a befektetési alap átalakulása/beolvadása révén a jogutód alap befektetési jegyére (jegyeire) történő átváltás is, amely esetben az utóbbi(ak) megszerzésre fordított értékének az átváltásnál figyelembe vett értéket kell tekinteni azzal, hogy az ilyen beváltáskor megállapított adót a későbbiekben az (1) bekezdés bb) pontjának rendelkezése szerint a beváltást követően keletkező kamatjövedelem adójához hozzáadva, azzal együtt, vagy az említett szerzési értéknek a rendelkezés alkalmazásával a bevételt meghaladó részére az adó (2) bekezdés szerinti mértékével számított összeggel csökkentve kell megfizetni. Belföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: A magyar társasági adó hatálya alá tartozó szervezetek a befektetési jegyek átruházásából, beváltásából, visszaváltásából származó árfolyamnyereséget, illetve a befektetési jegyek hozamát bevételként kell, hogy kezeljék, ezek az összegek a társasági adó alapjának részét képezik. 28

29 Külföldi természetes személyek, illetve jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: A külföldi illetőségű személyek tulajdonában lévő befektetési jegyek után történő adózás módjánál figyelembe kell venni a Magyarország és a külföldi befektetési jegy tulajdonos - adózás szempontjából megállapított illetősége szerinti - országa között esetleg fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. Az egyezmény hiányában a külföldiekre ugyanúgy a belföldiekre vonatkozó adójogszabályok vonatkoznak. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az Alap befektetési jegyei tartós befektetési számlán is elhelyezhetőek, amelyre a Szja. törvény 67/B -ában rögzített rendelkezések az irányadóak. I.11. A Befektetési jegyekhez fűződő jogok A Befektetési jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazó pénztári óráiban, illetve telefonon munkanapokon között a Forgalmazó Ügyfélszolgálatán - visszaváltási megbízást adjon a Befektetési jegyekre A és a Komfort sorozatú befektetési jegyek esetében egyaránt - vagy azok egy részére, az egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen, a Befektetési Jegy első alkalommal történő vásárlásakor - az Alap Kezelési Szabályzatát és az Alap Rövidített Tájékoztatóját térítésmentesen átvenni (ennek átadása a forgalmazó kötelessége), valamint jogosult az Alap tájékoztatóját, legutóbbi éves és féléves jelentését térítésmentesen megkapni. A befektető külön nyilatkozatot tesz: a) a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy b) arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy c) arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri. jogosult arra, hogy a Befektetési jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves, vagy az éves jelentéseit, valamint a legfrissebb Portfóliójelentést és az Alapkezelő által közzétett hirdetményeket, tájékoztatásokat kérelmére térítésmentesen megkapja. Szóbeli és elektronikus értékesítés során a Forgalmazónak fel kell hívni a Befekető figyelmét, hogy hol éri el a felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. I.12. Az Alapkezelő jogai és kötelességei A Befektetési Alapkezelő egymástól elkülönítetten több Befektetési Alapot is létrehozhat és kezelhet. A Befektetési Alapkezelő a Befektetési Alapok és az ügyfelek vagyonát a saját vagyonától elkülönítetten köteles kezelni és nyilvántartani. A Befektetési Alapkezelő által kezelt portfolióban lévő eszközök nem képezik az Alapkezelő tulajdonát. 29

30 A Befektetési Alapkezelő az általa kezelt vagyonról Befektetési Alaponként és ügyfelenként elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. A Befektetési Alapkezelő az általa kezelt alapok javára nem szerezhet egyetlen kibocsátóban sem nyilvános vételi kötelezettséget eredményező befolyást. Befektetési Alapkezelő a Befektetési Alap átadására kizárólag más befektetési alapkezelő részére jogosult. A nyilvános Befektetési Alap átadására a Felügyelet engedélyével és az átadásról szóló nyilvános tájékoztatás alapján kerülhet sor. A Befektetési Alapkezelő a befektetési tevékenység végzéséhez kizárólag olyan alvállalkozót vehet igénybe, amely Magyarországon székhellyel rendelkező társaság esetén rendelkezik a portfóliókezelési, illetőleg a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel, illetve külföldön székhellyel rendelkező társaság esetén rendelkezik az Európai Unió, vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamelyik tagállamának hasonló tevékenység végzésére vonatkozó engedélyével. A Befektetési Alapkezelő az általa harmadik féltől igénybe vett befektetési alapkezelési tevékenységért, mint sajátjáért felel, az ettől eltérő kikötés semmis. I.13. A Tájékoztató, illetve Szabályzat módosítása Az Alap jelen Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában foglalt feltételeket az Alapkezelő egyoldalúan, a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Nem szükséges a Felügyelet engedélye a módosításhoz, amennyiben az a) az ügyfelet terhelő költségek egyoldalú csökkentését jelenti, b) a forgalmazási helyek számának növelését, vagy csökkentését tartalmazza, ha az új forgalmazó ilyen tevékenységre felügyeleti engedéllyel már rendelkezik, c) jogszabálymódosítás átvezetését jelenti, ha ez nem érinti az Alap befektetési politikáját, kockázati jellegét, d) piaci- vagy mérlegadatok frissítését szolgálja, e) az Alapkezelő, illetőleg Letétkezelő vezető állású személyei, a forgalmazó, illetve az ingatlanértékelő körében, cégadataiban bekövetkezett változás átvezetését jelenti, f) az engedélyhez kötött változások esetében a Felügyelet az engedélyt korábban megadta. I.14. Összeférhetetlenség Az Alapkezelő egyik vezető tisztségviselője, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban résztvevő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye sem lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye a letétkezelőnek; a befektetési döntések végrehajtásában közreműködőknek, így különösen a befektetési vállalkozásnak, a hitelintézetnek, az ingatlanértékelőnek, ingatlan forgalmazónak, másik befektetési alapkezelőnek, valamint a Befektetési Alapkezelő ügyfelének. Az a személy, aki esetében az előzőekben meghatározott összeférhetetlenség merül fel, köteles azt haladéktalanul a Felügyeletnek bejelenteni és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni. I.15. Háttérszabályok Minden, a jelen Tájékoztató alapján létrejövő jogviszonyt, így különösen a folyamatos forgalomba hozatalt és forgalmazást, a Befektetési jegyek vételét, 30

31 visszaváltását szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen Tájékoztató, az Alapkezelő és a Forgalmazó üzletszabályzata, a Forgalmazóval kötött Számlaszerződés, a Törvény, a Bszt., továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadóak. I.16. Joghatóság Minden a Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, a Kibocsátók nevében eljáró Alapkezelő, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 31

32 II. Az Alapkezelő bemutatása Általános adatok az Alapkezelőről Neve: Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1011 Budapest, Fő u. 14. Alapítás dátuma: október 28. (Rt.-vé alakulás dátuma: szeptember 10.) Bejegyzés száma és helye: , a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Időtartama: A társaság határozatlan időre alakult Üzleti év: Az Alapkezelő üzleti éve megegyezik a naptári évvel Tevékenységi kör: TEÁOR Alapkezelés TEÁOR Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Jegyzett tőke: ,-Ft Tulajdonos: Pioneer Global Asset Management S.p.A. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Pénzügyi információ: Mellékelve az Alapkezelő auditált 2010., 2009., évi mérlegei és eredménykimutatásai (3. sz. melléklet) Hirdetmények közzétételi helyei: Az alapkezelő saját honlapja a c. internetes oldal. Alkalmazotti létszám: A társaságnak 20 főállású alkalmazottja van Vezető tisztségviselők: Vízkeleti Sándor, Padányi Péter, Forián Szabó Gergely Vízkeleti Sándor, vezérigazgató: 1967-ben született ban a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett diplomát, majd tanulmányait az angliai Hertfordshire University-n és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta tól a Sedgwick Noble Lowndes Ltd.-nél (Anglia), valamint a Hill Samuel Bank Ltd. és a Charterhouse Bank Plc. londoni irodájában dolgozott től 1998-ig az ABN AMRO Equities (Hungary) Rt. részvényelemzője, majd 1998-tól 2000-ig a Budapest Alapkezelő Rt. portfolió menedzsere től dolgozik a CA IB Értékpapír Rt.-nél, ahol két évig a hazai és régióbeli részvények portfolió menedzsere márciusától a Pioneer Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója, s a vagyonkezelési tevékenység irányítója. Tulajdonában Pioneer Hazai Alapcsalád tagjaira kibocsátott befektetési jegyek állnak, befektetési célú ingatlannal nem rendelkezik. Padányi Péter, igazgatósági tag: 1963-ban született ben a Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügyi szakán szerzett diplomát ben a Magyar Nemzeti Bank kötvénykereskedelmi részlegén dolgozott, majd között a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. kötvénykereskedelmének vezetője től 1996-ig a Corvinbróker ügyvezető igazgatója tól a CA IB Értékpapír Rt. kötvénykereskedelmi vezető posztját töltötte be, majd 1997-ben csatlakozott a cég vagyonkezelő részlegéhez márciusától a Pioneer Alapkezelő Zrt. igazgatója, s egyben a befektetési tevékenység irányítója, augusztusától igazgatósági tag. Tulajdonában a Pioneer Hazai Alapcsalád tagjaira kibocsátott befektetési jegyek állnak, befektetési célú ingatlannal nem rendelkezik. Forián-Szabó Gergely, igazgatósági tag: 1975-ben született. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási szakán 1998-ban szerzett közgazdász diplomát. A Pioneer Alapkezelő Zrt. vagyonkezelői csapatához ben csatlakozott, s 1997 óta dolgozik a szakmában makrogazdasági elemzőként, 32

33 illetve vagyonkezelőként. Kezdetben a makrogazdasági és piaci elemzésekre támaszkodó kötvénypiaci stratégia kialakítása volt a fő feladata, majd 2008-tól a a befektetési terület vezetője. Előző munkahelyén, a Budapest Alapkezelő Rt.-nél portfóliómenedzseri feladatokat látott el. Tulajdonában Pioneer Hazai Alapcsalád tagjaira kibocsátott befektetési jegyek állnak, befektetési célú ingatlannal nem rendelkezik. Felügyelőbizottság tagjai: DDr. Werner Kretschmer, Stefano Pregnolato, Hannes Roubik, Ihász Csilla DDr. Werner Kretschmer: 1964-ben született Grazban, nős, 1990-ben jogi, majd 1991-ben közgazdasági doktorátust szerez.a bécsi egyetemen ben csatlakozik Bank Austria AG. értékpapír és vagyonkezelési részlegéhez től a Bank Austria AG. Privátbanki részlegének a helyettes vezetője tól az Asset Management GmbH (a Bank Austria Creditanstalt vagyonkezelő leányvállalata ) vezérigazgatója és igazgatósági tagja a Capital Invest GmbH-nak ( a Bank Austria Creditanstalt alapkezelő leányvállalata) től a Bank Austria Creditanstalt vezérigazgató helyettese, a privátbanki és vagyonkezelési területekért felelős ban bekerült a Bank igazgatóságában is. Mindezeken felül 2007-től a Pioneer Investments Közép-európai részlegének a vezetője. Stefano Pregnolato: 1963-ban született Torinóban, nős. Egyetemi tanulmányait Toronóban végezte, 1988-ban közgazdasági diplomát szerzett. Szakmai karierjét mint részvény elemző kezdte a St.Paolo Hambrosnál, majd 1990-től a Credito Italiano Csoportnál dolgozott, mint USA részvény portfólió menedzser. A Banque Bruxelles-Lambertnél töltött egy év után 1999-ben csatlakozott a Pioneer Investments-hez. Itt dolgozott Dublinban, mint a Globális részvénybefektetés vezetője, Bostonban mint a Nemzetközi Részvény Befektetések vezetője ben a Lengyel, Cseh és Szlovák befektetési tevékenységet felügyelte, majd 2007-től a Pioneer Investments Közép-európai részlegének portfólió menedzsmentjének a vezetője Hannes Roubik:1971-ben született Bécsben ben a bécsi egyetemen gazdaságtudományi karán diplomázott, majd ezt követően 2000-ben pénzügyi elemzői és portfóliómenedzseri, majd 2001-ben CEFA minősítést szerzett. Pályafutását 1997-ben Creditanstalt AG-nél kezdte, ahol 2004-ig különböző funkciókért volt felelős a vagyonkezelésben től vezetőként látta el feladatait től a Pioneer Investments Austria elnökségének a tagja és az értékesítési részleg igazgatója. Ihász Csilla: Tanulmányait a Westfield State Collage üzleti menedzsment szakán és a Brunel University MBA vállakozásmenedzsment szakán végezte ING BANK Szenior Ügyfélkapcsolati Menedzserként dolgozott ig a GE Money csoportnál dolgozott először Sales Finance vezetőként, majd a Termékmenedzsment Osztály vezetőjeként a Budapest Banknál től egy évet töltött Svédországban a GE Money Bank Sweden ügyfélkapcsolati menedzsment szakértőjeként től visszatért Magyarországra és a Budapest Banknál az Alternatív Csatornák Osztály vezetője lett tól a bécsi GE Money Bank Austria-nál töltött be marketing vezetői pozíciót, majd 2005-től Prágában a Citibank a.s. lakossági marketing osztályának feje lett között az Allianz Bank Termékfejlesztésének vezetője Magyarországon től Bécsben az UniCredit Bank Austria-nál előbb a CEE Lakossági Szegmensek és Termékek Főosztályának vezetője, majd a CEE Dívizió vezetőjének szenior titkára lett június 1-től az UniCredit Bank Hungary Zrt. igazgatóságának tagja, a Lakossági és Kisvállalati Divízió vezetője. 33

34 Az Alapkezelő feladatai és hatásköre Az Alapkezelő az Alap működtetése során a Befektetők érdekében, a jogszabályoknak, működési szabályoknak és a mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelően köteles eljárni Ennek során (i) kezeli az Alapot azzal a céllal, hogy elérje az Alap befektetési célját; (ii) megvalósítja az Alap befektetési politikáját; folyamatosan figyelemmel kíséri az Alap befektetéseit és ellenőrzi azokat és amennyiben szükséges megteszi a befektetések módosítását (iii) rendelkezéseket és utasításokat ad az Alap pénzeszközeivel és befektetéseivel kapcsolatban; (iv) olyan kereskedési stratégiát valósít meg, amely összhangban van az Alap befektetési célkitűzéseivel és politikájával; (v) mérlegeli, hogy gyakorolja-e és milyen módon és mértékben az adott befektetésekhez kapcsolódó jogokat; végzi az Alapot jogszerűen megillető követelések érvényesítését, az Alap képviseletét az Alappal szemben érvényesített követelések tekintetében, az Alap képviseletét bíróságok, hatóságok, illetve bármely harmadik személy előtt. (vi) eljárás az Alap nevében (az Alap törvényes képviselete) az alapkezelési tevékenységvégzése során kötendő szerződéseknél. (vii) ellátja minden olyan szerződés megkötését, amelynek az Alap javára való megkötését a Tpt. rendeli, (pl. az Alap részére nyújtandó közvetített szolgáltatások megrendeléséről), illetve amelyet az Alapkezelő az Alap működésének kapcsán céljainak eléréséhez, illetve az Alapra kibocsátott befektetési jegyek forgalmazásához szükségesnek tart. (vi) megállapodásokat köt és végrehajtja azokat, ahogy azt szükségesnek, tanácsosnak vagy az Alap célkitűzései megvalósítása szempontjából indokoltnak tartja; (vii) elkészíti és kiadja a jogszabályok és a Szabályzat által megkívánt valamennyi tájékoztatót és közleményt; (viii) intézi az Alap általános adminisztrációját; (ix) az Alap részére Letétkezelőt, Forgalmazót és Könyvvizsgálót bíz meg, amelyekkel megköti a szükséges megállapodásokat, továbbá fenntartja velük a szükséges kapcsolatokat; (x) gondoskodik az Alap megfelelő működéséről, beleértve a szükséges díjak és költségek kifizetését az Alap nevében; (xi) a Törvénynek és a Szabályzatnak megfelelően kezeli az Alap számláit; (xii) tájékoztatókat készít és fenntartja a Felügyelettel a szükséges kapcsolatokat; (xiii) minden esetben a Törvénnyel, a Bszt-vel, egyéb jogszabályokkal és a Szabályzattal összhangban cselekszik; (xiv) minden, a befektetési alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges dokumentumot naponta megküld a Letétkezelőnek, (xv) elvégzi az Alap megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az Alapkezelő és az általa kezelt alapok rövid bemutatása A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi nevén CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt.), a legrégebben (1992) alapított befektetési alapkezelő társaság Magyarországon. A Pioneer Alapkezelő hozta létre az első nyilvános hazai befektetési alapot 1992-ben július végén az Alapkezelő 21 nyíltvégű befektetési alapjában több mint 122 milliárd forint vagyont kezel. A Pioneer Alapkezelő folyamatos innovatív tevékenységével hívja fel magára a figyelmet: Magyarországon ő hozta létre az első nemzetközi kötvény alapot 1996-ban, az első pénzpiaci- és nemzetközi részvény alapot 1998-ban, az első, közép-európai régióra 34

35 koncentráló kötvény (2001)- és részvény (1999) alapot, az első iparági részvény alapot 2001-ben, valamint az első eltérő befektetési piacokra fektető hibrid tőkegarantált alapot 2004-ben. A Pioneer Alapkezelő által kezelt alapokba történő befektetéseken keresztül mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban elérhetőek a részvények, ill. kötvények széles palettája. A Pioneer Alapkezelő alapjai hozamaikat tekintve rendszerint igen előkelő helyen szerepelnek a piacon. Az Alapkezelővel szemben működése óta sohasem volt csődeljárás folyamatban. Piaci környezet: 1999 végén még 10 %-os piaci részesedéssel rendelkezett a CA IB Alapkezelő Rt. a nyilvános, nyílt végű befektetési alapok piacán, amellyel a harmadik legjelentősebb szereplője volt a piacnak. A befektetési alap piacon február 28-án 4,12% az Alapkezelő részesedése, aki így a 8. legnagyobb szereplő. A CA IB Alapkezelő Rt áprilisában megvásárolta az Európa Alapkezelő Rt. 100%-os tulajdonrészét. A tranzakció célja a Befektetők részére kínált befektetési alap paletta ingatlanalappal történő kiszélesítése volt, amely az Európa Alapkezelő Zrt. által kezelt Európa Ingatlanbefektetési Alap CA Alapok közé történő beintegrálása révén hatékonyabban valósulhat meg. Az Alapkezelő 2006-ban az UniCredit Bankcsoport vagyon- és alapkezelési ágazatát felölelő Pioneer Investments részévé vált. Pioneer Investments világszerte mintegy 290 milliárd eurónyi vagyont kezel több mint 1800 alkalmazottal 18 országban. Az Alapkezelő Pioneer Alapkezelő Zrt-vé történő átnevezését követően egyrészt továbbviszi a CA IB Alapkezelő hagyományos értékeit, másrészt pedig igyekszik kihasználni a még komolyabb nemzetközi háttérből fakadó előnyöket. Az Alapkezelő által jelenleg kezelt alapokat jelen Tájékoztató 3. sz. melléklete tartalmazza. 35

36 III.A LETÉTKEZELŐ bemutatása III.1. Általános adatok a Letétkezelőről Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt., Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Alapítás dátuma: január 23. Bejegyzés dátuma: március 26., száma és helye: , a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Működési időtartama: Határozatlan idejű Üzleti év: A Letétkezelő üzleti éve megegyezik a naptári évvel Tevékenységi köre: TEÁOR Egyéb monetáris közvetítés TEÁOR Pénzügyi lízing TEÁOR Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység TEÁOR Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység TEÁOR Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége TEÁOR Egyéb hitelnyújtás Tulajdonos: UniCredit Bank Austria AG, Bécs (100%) Alaptőke: ,-Ft Alkalmazottak száma: ( ):1984 fő Igazgatóság: Dr. Patai Mihály, közgazdász (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest), egyetemi doktor tól az UniCredit Bank Hungary Zrt. vezérigazgatója. Korábban a Magyar Nemzeti Banknál hitel-előadó, majd a Pénzügykutató Intézetnél tudományos kutató és 1988 között a Pénzügyminisztérium Nemzetközi Pénzügyi Főosztályának vezető helyettesi pozícióját töltötte be, majd 1988-ban került a Világbankhoz, ahol 1993-ig az ügyvezető igazgató asszisztenseként dolgozott. Ezt követően 1995-ig a Kereskedelmi Bank Rt. ügyvezető igazgatója, majd 1996-tól 2006-ig az Allianz Hungária Biztosító Rt. elnökvezérigazgatója. Kaliszky András 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen építőmérnöki, majd 1993-ban mérnök-tanári oklevelet szerzett. Ezt követően az Amerikai Egyesült Államokban vett részt MBA képzésen. Tanulmányai befejezése után először a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott kutatóként, majd 1996-tól az Ernst & Young-nál üzleti tanácsadóként, 1997-től pedig a PricewaterhouseCoopres-nél vezető üzleti tanácsadóként ben az IBM-hez került, majd 2004-től az Unicredit Bank Szervezési Főosztályának vezetője november 1-től a Bank Operatív Divíziójának vezetője és egyben igazgatósági tag. Stefano Santini 1999-ben szerzett közgazdász diplomát az olaszországi Universita Commerciale Luigi Bocconin. Először pályakezdő elemzőként helyezkedett el az ISPN-nél Milánóban, majd 2000-ben került az UniCredit csoporthoz, ahol továbbra is elemzőként dolgozott és részt vett a Makrogazdasági Egység felállításában től az UniCredit Group Lengyelországért, Horvátországért és Romániáért felelős regionális vezetője lett től a Bank Pekao SA. (UniCredit Group) pénzügyi divízióvezető-helyettese, ügyvezető igazgató ALM és Capital Market területen. Az UniCredit Ukraine Felügyelőbizottságának tanácsadója 36

37 és az Audit bizottságának tagja április 1-től az UniCredit Bank Hungary Zrt. Igazgatóságának tagja, pénzügyi igazgató (CFO). Ihász Csilla: tanulmányait a Westfield State Collage üzleti menedzsment szakán és a Brunel University MBA vállakozásmenedzsment szakán végezte ING BANK Szenior Ügyfélkapcsolati Menedzserként dolgozott ig a GE Money csoportnál dolgozott először Sales Finance vezetőként, majd a Termékmenedzsment Osztály vezetőjeként a Budapest Banknál től egy évet töltött Svédországban a GE Money Bank Sweden ügyfélkapcsolati menedzsment szakértőjeként től visszatért Magyarországra és a Budapest Banknál az Alternatív Csatornák Osztály vezetője lett tól a bécsi GE Money Bank Austria-nál töltött be marketing vezetői pozíciót, majd 2005-től Prágában a Citibank a.s. lakossági marketing osztályának feje lett között az Allianz Bank Termékfejlesztésének vezetője Magyarországon től Bécsben az UniCredit Bank Austria-nál előbb a CEE Lakossági Szegmensek és Termékek Főosztályának vezetője, majd a CEE Dívizió vezetőjének szenior titkára lett június 1-től az UniCredit Bank Hungary Zrt. igazgatóságának tagja, a Lakossági és Kisvállalati Divízió vezetője. Tóth Balázs, közgazdász. A Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.-nél vállalati ügyfélmanagerként szerzett néhány éves munkatapasztalat után 1995-ben került a budapesti Creditanstalt Rt.-hez, ahol 1997-től kezdve az Alkotmány utcai fiók vállalati osztályának vezetője től a bécsi Nemzetközi Kockázatkezelési Főosztályon a magyarországi leányvállalatokért felelős részleg vezetője, majd 2006-tól az Unicredit Bank Hungary Zrt. kockázatkezelési igazgatója (CRO), júl. 10 től pedig egyúttal igazgatósági tagja is. III.2. A Letétkezelő feladata és hatásköre A Letétkezelő tevékenysége során független módon, kizárólag a Befektetők érdekében jár el. Az értékpapírszámla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla vezetését az egyes alapok és portfóliók tekintetében kizárólag egyazon Letétkezelő végezheti. Az Alap részére végzett letétkezelés esetén a Letétkezelő az alábbi feladatokat végzi: a) meghatározza az Alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét; b) gondoskodik az Alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékének közzétételéről, illetve a Befektetők részére történő közléséről; c) ellenőrzi, hogy az Alapkezelő megfelel-e a jogszabályokban és az Alapkezelési Szabályzatban foglalt befektetési szabályoknak; d) biztosítja, hogy az Alap eszközeit érintő ügyletekből, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül az Alaphoz kerüljön. Az Alap tulajdonában lévő értékpapírok kizárólag a Letétkezelőnél vagy az általa nyitott számlákon helyezhetők el, kivéve az óvadékba helyezett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot kizárólag a Letétkezelőhöz vagy az általa nyitott számlára lehet szállítani, transzferálni. Az Alap kezelése során az Alapkezelő a Letétkezelőnek adott megbízás felmondását és új letétkezelő megbízását a Felügyeletnek köteles bejelenteni. Tevékenysége során a jogszabályokban, az Alapkezelési Szabályzatban foglalt bármilyen eltérésről, valamint az Alap saját tőkéjének negatívvá válásáról a Letétkezelő köteles írásban értesíteni az Alapkezelőt valamint a Felügyeletet. A Letétkezelő tevékenysége végzése során köteles visszautasítani az Alapkezelő által adott minden olyan megbízást, amely ellentétes a jogszabályokkal, illetve az Alapkezelési Szabályzattal, és az Alapkezelőt köteles a törvényes állapot 37

38 helyreállítására felszólítani. Amennyiben az Alapkezelő nem tesz meg mindent a jogszabályoknak és az Alapkezelési Szabályzatnak megfelelő állapot helyreállítása érdekében, úgy a Letétkezelő haladéktalanul értesíti a Felügyeletet. III.3. A Letétkezelő rövid bemutatása Az UniCredit Bank a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. és a HypoVereinsbank Hungária Rt. egyesülése révén szeptember 30-án jött létre, és az ausztriai UniCredit Bank Austria AG, Bécs 100%-os magyarországi leánybankja januárjában a HypoVereinsbank AG értékesítette 77,53%-os részesedését a BA-CA-ban, így jelenleg az UniCredit Bank 96,35%-os tulajdonosa az ausztriai Bank Austriának augusztusában Olaszország legjelentősebb bankcsoportja, az UniCredit csoport vételi ajánlatot tett az UniCredit csoport rézvényeseinek. A novemberében lejáró vételi ajánlatot a részvényesek 93,93%-a fogadta el. Ezzel az akvizícióval létrejött Európa harmadik legnagyobb, valamint közép-kelet és dél- Európa legjelentősebb bankcsoportja. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. továbbra is a bécsi székhelyű BA-CA leányvállalata maradt, amely az újonnan alakult UniCredit Csoport tagja. Az új UniCredit Csoport az európai bankszféra meghatározó szereplőjévé vált, mely immár bankfiókból álló hálózatán keresztül, 23 országban összesen 40 millió ügyfelet szolgál ki alkalmazott munkájával ban 960 milliárd euró mérlegfőösszeget ért el a bankcsoport, amely európai viszonylatban is meghatározó pénzügyi szereplővé teszi. Az UniCredit Bankot a magyar hitelintézetek rangsorában az ország legnagyobb kereskedelmi bankjai között tartják számon. Mint univerzális bank, közel 115 egységből álló országos fiókhálózatán keresztül kínálja szolgáltatásait vállalati és lakossági ügyfeleinek. A bank jegyzett tőkéje szeptemberében 9,077 milliárd forint volt, amely re 24,118 milliárd forintra nőtt, s azóta változatlan maradt. Tevékenysége az elmúlt esztendőkben igen látványos növekedést mutatott, amely a mérlegfőösszeg növekedésében is megnyilvánul. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. mérlegfőösszege év végére - az IAS nemzetközi számviteli szabvány szerint auditált és konszolidált mérlegében - dinamikusan, 28,9%-kal millió forintra emelkedett a évi millió forintról. Ez a növekedési ütem csaknem másfélszerese a magyar bankrendszer átlagos teljesítményének. A pénzintézet adózás előtti eredménye év végére millió forintra emelkedett a év végi millió forintról. Az UniCredit Bank egyik vezető üzletága csakúgy, mint a teljes régió tekintetében a Bank Austria Creditanstalt Csoport esetében az értékpapír letétkezelés. A Bank letétkezelési üzletág iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy 1999-ben megvásárolta a Budapest Bank teljes értékpapír letétkezelői üzletágát, mely révén a 38

39 Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. egyedülálló vezető szerephez jutott mind a hazai, mind pedig a nemzetközi ügyfelek kiszolgálása terén. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. 18 éves letétkezelői tapasztalatával és 5200 milliárd forintot meghaladó értékpapír ügyfélállományával ennek a területnek a piacvezető befektetési szolgáltatója. A letétkezelési üzletág ma a pénzintézet teljes nyereségének a 8%-át adja, ami biztosítja a megfelelő figyelmet és támogatást a bank menedzsmentjének részéről. A letétkezelési területen végzett munka sikerét erősíti, hogy a 2008-as évben, az előző évekhez hasonlóan, szakmai körökben elismert több magazin díjait is megnyerte az üzletág. A Global Custodian magazin a belföldi és a kiemelt külföldi ügyfelek visszajelzései alapján 2008-ban az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nek ítélte oda a legjobbaknak járó Top Rated minősítést. A díj odaítélésében jelentős szerepet játszott az osztályon dolgozó kollégák rendkívül kimagasló ügyfélorientáltsága. Magyarországon a Global Finance magazin szerint az UniCredit Bank Hungary Zrt. volt a legjobb al-letétkezelő, illetve 2009-ben a Global Investor Magazin 9 közép- és kelet-európai országra vonatkozóan az UniCredit Csoportot tüntette ki a Legjobb Letétkezelő Bank 2009 ( Best Sub-Custodian 2009 ) elismeréssel. A díjak odaítélésénél meghatározó szempont volt a piaci részesedés, a regió lefedettsége, az értékpapírt-piaci szolgáltatás minősége és rugalmassága, valamint a számítástechnikai háttér és a szakértelem. A Letétkezelővel szemben működése óta sohasem volt csődeljárás folyamatban. A Letétkezelőre vonatkozó pénzügyi információkat az elmúlt három év mérlegeit jelen tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza. A pénzügyi információk esetében az üzleti év megegyezik a naptári évvel. III.4. AZ ALVÁLLALKOZÓ BEMUTATÁSA Az Alapkezelő Alvállalkozót vesz igénybe a Pioneer Investments Austria GmbH (a továbbiakban: Alvállalkozó) személyében, amely az UniCredito Italiano Bankcsoport tagja. Az Alvállalkozó székhelye: A-1020 Vienna, Lassallestrasse 1.,alaptőkéje: EUR. A Pioneer Investments Austria GmbH öt évtizedes tapasztalattal rendelkezik a befektetési alap kezelés területén ban az osztrák Creditanstalt Bank megalapította az Österreichische Investment Gesellschaft-ot (ÖIG), amely Ausztria első vagyonkezelő társasága volt júniusában az ÖIG és a Bank Austria vagyonkezelő társaságának fúziójából jött létre a Capital Invest, mely különösen jól pozícionált a nagybefektetők vagyonának kezelésében; a kezelt vagyon mintegy 60%-át speciális és nagybefektetők részére létrehozott alapok testesítik meg tól a Capital Invest csatlakozott az UniCredit Group-hoz. A társaság 2006 novemberétől Pioneer Investments Austria GmbH néven működik tovább. Alapkezelő megítélése szerint az Alvállalkozó szakmai múltja és referenciái - különös tekintettel a tőkevédett alapok kezelésében szerzett tapasztalatokra - igen releváns és költséghatékony szakmai támogatást képes nyújtani az Alap befektetési céljainak eléréséhez. 39

40 IV.FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Alapkezelő, továbbá az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint Forgalmazó ezúton kijelentik, hogy jelen Tájékoztatót a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően állították össze és a Tájékoztatóban foglalt adatok és állítások a valóságnak megfelelnek. Az Alapkezelő, valamint a Forgalmazó egyben Vezetői Forgalmazó is - kijelenti továbbá, hogy a jelen Tájékoztató elkészítése során nem hallgatott el olyan tényeket és információkat, amelyek az Alap, a kibocsátott Befektetési jegyek és az Alapkezelő helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A Befektetési jegyek tulajdonosának a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó és a Forgalmazó egyetemlegesen felel. Budapest, január 2. UniCredit Bank Hungary Zrt. mint Forgalmazó Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint Alapkezelő, az Alap, mint kibocsátók nevében eljárva Jelen dokumentum biztonsági okokból nem tartalmaz aláírásképet, de tartalma megegyezik a cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával, avval mindenben egyező és aláírás nélkül is hitelesnek tekinthető. 40

41 Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazó UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Letétkezelő UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Hatálybalépés napja: január 2. Megjegyzés: A dokumentumban a befektetési jegyek vételi és visszaváltási módjára vonatkozó módosító rendelkezések január 4-én lépnek hatályba. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az alap tőkéjének egy részét származtatott ügyletekbe fekteti ezért kockázati szintje a szokásostól eltérő a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap esetében a származtatott ügyletek nettó pozíciójának korrigált összértéke az alap saját tőkéjének legfeljebb 105%-a. 41

42 V.ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1) Az Alap elnevezése Jelen Szabályzat - a benne foglalt hivatkozások alapján a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap működéséről nyújt a Befektetőknek információkat. 2) Az Alap típusa Az Alap a tőkepiacról szóló évi CXX. törvénynek megfelelően Magyarországon, Befektetési Jegyek - típusát tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott- fajtáját tekintve -, nyíltvégű értékpapír befektetési alap, amely határozott futamidejű, amely július 1-ig tart. 3) Az Alap kezelési szabályzatának jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti határozatok száma és ideje Határozat száma Határozat jogcíme Határozat dátuma 13/2011.(III.31.) Alapkezelői Igazgatósági határozat március 31. az indulásról KE-III-239/2011. Kibocsátás engedélyezése május 13. KE-III-365/2011. Nyilvántartásba vétel július 7. KE-III-50056/2011. Tájékoztató és Alapkezelési november 11. Szabályzat módosítása KE-III-50123/2011. Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat módosítása december 22. 4) Az Alapkezelő és székhelye Az Alap Alapkezelője a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az Alapkezelő székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 14. 5) A Letétkezelő és székhelye Az Alap Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt. A Letétkezelő székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér ) Az Alvállalkozó bemutatása Az Alapkezelő Alvállalkozót vesz igénybe a Pioneer Investments Austria GmbH (a továbbiakban: Alvállalkozó) személyében, amely az UniCredito Italiano Bankcsoport tagja. Az Alvállalkozó székhelye: A-1020 Vienna, Lassallestrasse 1.,alaptőkéje: EUR. A Pioneer Investments Austria GmbH öt évtizedes tapasztalattal rendelkezik a befektetési alap kezelés területén ban az osztrák Creditanstalt bank megalapította az Österreichische Investment Gesellschaft-ot (ÖIG), amely Ausztria első vagyonkezelő társasága volt júniusában az ÖIG és a Bank Austria vagyonkezelő társaságának fúziójából jött létre a Capital Invest, mely különösen jól pozícionált a nagybefektetők vagyonának kezelésében; a kezelt vagyon mintegy 60%-át speciális és nagybefektetők részére létrehozott alapok testesítik meg tól a Capital Invest csatlakozott az UniCredit Group-hoz. A társaság 2006 novemberétől Pioneer Investments Austria GmbH néven működik tovább. 42

43 Az Alvállalkozó rendelkezik az osztrák banktörvény, illetve befektetési alapokról szóló törvényben meghatározott alapkezelési tevékenységre vonatkozó engedéllyel az osztrák felügyeleti hatóság felügyelete mellett végzi tevékenységét. Az Alapkezelő megítélése szerint az Alvállalkozó szakmai múltja és referenciái - különös tekintettel a tőkevédett alapok kezelésében szerzett tapasztalatokra - igen releváns és költséghatékony szakmai támogatást képesek nyújtani az Alap befektetési céljainak eléréséhez. Az Alvállalkozó igénybevételének indoka, hogy az Alap befektetési stratégiáját meghatározó ún. Dinamikus Eszközallokációs Modell működéséhez a Pioneer Investments Austria GmbH a hazai piacon egyedülállónak számító speciális szaktudást és tapasztalatot képes átadni. Ennek megfelelően az Alapkezelő döntése alapján a Pioneer Investments Austria GmbH végzi az Alap részére a Dinamikus Eszközallokációs Modell keretein belül a részvénypiaci befektetések kezelését (különös tekintettel a derivatív ügyletekre, valamint az ezekhez kapcsolódó pénzpiaci, illetve FX ügyletekre). 7) Az Alap tőkéje Az Alap saját tőkéje az egy jegyre jutó nettó eszközérték és a Befektetési jegyek darabszámának szorzatával egyezik meg, s így a forgalomban lévő Befektetési jegyek össznévértékének függvényében változik. 8) Az Alap futamideje Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől kezdve határozott futamidejű, július 1-ig tart. 9) Üzleti év Az Alap üzleti éve megegyezik a naptári évvel. 10) Befektetési jegyek Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek az Alap A és Komfort sorozatába tartoznak, névre szólóak, Ft (tízezer forint) névértékűek. Sorozat megjelölés: A és Komfort A sorozat ISIN azonosítója: HU Komfort sorozat ISIN azonosítója: HU A Befektetési Jegyek sorozatainak egyik különbözősége a forgalmazásának módját tekintve nyilvánul meg, hogy az A sorozatba tartozó Befektetési Jegyek értékesítésénél Közvetítő közreműködésére nem kerül sor, azaz a vételi megbízás a jegyzési időszak alatt is - az Ügyfél által közvetlenül a forgalmazási helyeken adható a Forgalmazó észére; - a Komfort sorozatba tartozó Befektetési Jegyek értékesítése kizárólag Közvetítő közreműködésével, közvetítésével történik, azaz a vételi bizományosi megbízás az Ügyfél által a Közvetítő közvetítésével, közreműködésével, (és nem közvetlenül a forgalmazási helyeken) adható a Forgalmazó részére; 43

44 A Befektetési Jegyek sorozatainak másik különbözősége a felszámított díjakban és költségekben mutatkozik meg, amelyek részletes leírását, mértékét az Alapkezelési szabályzat 16. pontja tartalmazza. A Befektetési jegyeket a mindenkor hatályos jogszabályok szerint - belföldi illetékességű és külföldi illetékességű magánszemély, devizabelföldi- és devizakülföldi természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egyaránt lehetnek egyaránt megvásárolhatják, illetve visszaválthatják a folyamatos forgalomba hozatal és forgalmazás során. 11) A Befektetési jegyek előállítása és nyilvántartása Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek névre szólóak, előállításuk dematerializált formában történik, így azok nem kerülnek kinyomtatásra. Az Alap által kibocsátott dematerializált formában előállított Befektetési jegyeket a Központi Értéktár naponta állítja elő, illetve vonja ki a forgalomból. A Befektetési jegyek megvásárlásakor minden Befektetési jegy tulajdonos értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek a dematerializált Befektetési jegyek, melyek tulajdonjogát a Számlavezető által tranzakciónként, illetve kérésre kiállított számlakivonat igazolja. Az értékpapírszámlán végrehajtott műveletről a Számlavezető számlakivonatot állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A Számlavezető az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. 12) Befektetési jegyekhez fűződő jogok A Befektetési jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint személyesen a Forgalmazó pénztári óráiban, illetve telefonon munkanapokon között a Forgalmazó Ügyfélszolgálatán - visszaváltási megbízást adjon a Befektetési jegyekre A és a Komfort sorozatúakra egyaránt -, vagy azok egy részére, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen, a Befektetési Jegy első alkalommal történő vásárlásakor - az Alap Kezelési Szabályzatát, a Tájékoztatóját, Rövidített Tájékoztatóját térítésmentesen átvenni (ennek átadása a forgalmazó kötelessége), valamint jogosult a legutóbbi éves és féléves jelentését térítésmentesen megkapni. A befektető külön nyilatkozatot tesz: a) a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy b) arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy c) arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri. jogosult arra, hogy a Befektetési jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves, vagy az éves jelentéseit, valamint a legfrissebb Portfólió jelentéseket és az Alapkezelő által közzétett hirdetményeket, tájékoztatásokat kérelmére térítésmentesen 44

45 megkapja. Szóbeli és elektronikus értékesítés során a forgalmazónak fel kell hívni a Befektető figyelmét, hogy hol éri el a felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. 13) Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása, a forgalmazás felfüggesztése Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása A nyilvános nyílt végű alapok esetében az alap futamideje alatt az Alapkezelő - a forgalmazó útján - minden forgalmazási napon köteles elfogadni és a kezelési szabályzatban meghatározott értéknapra megállapított egy jegyre jutó eszközértéken elszámolni a befektetési jegyre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízásokat (e fejezet alkalmazásában előbbiek együttesen: befektetési jegyek folyamatos forgalmazása), kivéve a Felügyelet által engedélyezett zárvatartást, valamint a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, melyek időtartamába tartozó napok nem minősülnek forgalmazási napnak. Az engedélyezett zárva tartás, vagy a forgalmazás felfüggesztése vagy a forgalmazás szünetelése előtt felvett és még el nem számolt megbízások elszámolására az alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor az előbbiek időtartama figyelmen kívül marad. Az Alap adott sorozata forgalmazási napjának tekintendő minden olyan nap, amely az Alap adott sorozata forgalmazási helyén munkanapnak minősül, kivéve a fenti bekezdésekben meghatározott három esetet. A Befektetési jegyek Befektetők részére történő értékesítésére az Alapkezelő Forgalmazót bíz meg. Az A sorozatba tartozó Befektetési jegyek értékesítésénél Közvetítő közreműködésére nem kerül sor, azaz a vételi bizományi megbízás az Ügyfél által közvetlenül a forgalmazási helyeken adható a Forgalmazó részére. A Forgalmazó Befektetési jegyek értékesítése körében, a Befektetési jegyek Komfort sorozatának vételére adandó bizományosi megbízás kizárólag Közvetítő igénybevételével történik. A Forgalmazó a Közvetítő tevékenységéért a Befektetők felé, mint sajátjáért felel. A Közvetítő a Forgalmazó megbízásából jár el, a Forgalmazó képviseletére azonban csak a Pmtv. szerinti ügyfélazonosítás körében eljárva jogosult, egyebekben a Forgalmazó nevében jognyilatkozat tételére nem jogosult. A Közvetítő az Ügyfél pénzét és egyéb eszközét nem kezelheti. Az Alapkezelő a Forgalmazó útján - az Alapra kibocsátott Befektetési jegyekre a pénztári órák alatt azonnal köteles visszaváltási megbízást elfogadni. A Befektetési jegyek forgalmazási árfolyamának alapja az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték. A folyamatos forgalmazás során a Befektető terhére eladási, illetve visszaváltási jutalék kerülhet felszámításra. A Befektetők által egy-egy tranzakcióra megadott vételi-, illetve visszaváltási megbízások darabszámára vagy árfolyamértékére nincsen korlátozás. A Befektetési jegyek eladása és visszaváltása a Forgalmazó feladata. Az értékesítésért kizárólag a Forgalmazó felel. 45

46 13.2. A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése A nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy adott sorozatába tartozó befektetési jegy folyamatos forgalmazását az alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a befektetők érdekében, az alábbi rendkívüli esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha a) az alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az alap saját tőkéje több mint tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy b) a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak. A forgalmazást a kiváltó ok megszűnésével vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul folytatni kell. Az Alapkezelő a felfüggesztésről haladéktalanul tájékoztatja valamennyi olyan tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát, amelyben a befektetési jegyet forgalmazzák. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a befektetési alap megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt tartalmazza. A Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb tíz napra felfüggesztheti az adott sorozatot alkotó befektetési jegy folyamatos forgalmazását, ha az alapkezelő nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének. A befektetési alapkezelő kérelmére a Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb száznyolcvan napra felfüggesztheti a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyek folyamatos visszaváltását, ha azt a befektetők érdekeinek védelme szükségessé teszi, így különösen, ha: a) tíz egymást követő forgalmazási nap alatt a visszaváltott és visszaváltani kért befektetési jegyek összértéke eléri a befektetési alap - adott időszak első napján érvényes - nettó eszközértékének tíz százalékát, mely számítás során a visszaváltani kért, és még vissza nem váltott befektetési jegyet a visszaváltásra szóló megbízás felvétele napján érvényes nettó eszközértéken kell figyelembe venni, b) húsz egymást követő forgalmazási nap alatt a forgalomban levő befektetési jegyek darabszáma tíz százalékkal csökkent, vagy c) a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközök aránya a visszaváltások következtében a befektetési alap saját tőkéjének tizenöt százaléka alá csökkent. A befektetési alapkezelő a befektetési jegy folyamatos visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet a fenti a)-c) pontban meghatározott valamelyik feltétel bekövetkeztét követő öt forgalmazási napon belül nyújthatja be, melyről a Felügyelet legkésőbb két forgalmazási napon belül dönt. A Felügyelet a befektetők érdekében amennyiben 180 napon belül bármikor, erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a visszaváltás felfüggesztésének megszüntetéséről, meghatározva a visszaváltás kezdőnapját. Ha a felfüggesztés megszüntetését az alapkezelő kéri 180 napon belül, azt a Felügyelet elrendeli. A Felügyelet legkésőbb két forgalmazási napon belül dönt erről. 46

47 Ha a fenti a)-c) pontban meghatározott felfüggesztési feltételek bármelyike alapján elhatározott felfüggesztés fennállásának időtartama eléri a száznyolcvan napot, a Felügyelet határozatban elrendeli a befektetési alap megszüntetését. 14) A Befektetési jegyek forgalmazási árfolyama A Forgalmazó a folyamatos forgalmazás során bármely forgalmazási napon felveszik a Befektetőktől a visszaváltási megbízásokat. A vételi megbízások felvételére a Szabályzat (13) pontjában ( Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása ) és (17) pontjában ( A Befektetési jegyek vételének módja ) leírtak irányadóak. A vételi megbízás bármely sorozatba tartozó Befektetési jegy esetében azon a napon minősül a Forgalmazó által felvettnek, amely napon az Ügyfél által adott megbízást a Forgalmazó elfogadta az Üzletszabályzatában erre meghatározott módon. Mind a vételi, mind pedig a visszaváltási megbízások teljesítési árfolyama az Alap egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke. Az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghatározásának módját a Szabályzat (22) Az Alap nettó eszközértéke című fejezete tartalmazza. 15) Az Alap folyamatos forgalmazási helyei A Forgalmazó az A sorozatú Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatalát és forgalmazását nyilvánosan meghirdetett pénztári órái alatt végzi, míg a Komfort sorozatú befektetési jegyek értékesítése ezen belül a Befektetési Jegyek vétele Közvetítők közreműködésével történik. A befektetések visszaváltása az A és Komfort sorozatok esetében a Forgalmazó meghirdetett pénztári órákban lehetséges. Az Alap forgalmazói hálózatában részt vevő helyek és Közvetítők listája és elérhetősége a Tájékoztató VI. fejezetében találhatóak. 16) Forgalmazási jutalékok A Forgalmazó a Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során a Befektetők felé vételi- és visszaváltási jutalékot számít fel, melyek mértéke az Alap tekintetében, sorozatonként eltérően a következőképpen alakul: A sorozat esetén Alap neve Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Alap neve Forgalomba hozatal jutaléka 0% Komfort sorozat esetén Forgalomba hozatal jutaléka Visszaváltás jutaléka 2% 0%* (a kiegészítő és feltételes befektetési politika életbe lépésétől) Visszaváltás jutaléka 47

48 Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap maximum 5% (pontos mértékét a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája tartalmazza) 2% 0%* (a kiegészítő és feltételes befektetési politika életbe lépésétől) *A Tájékoztató I pontjában szereplő kiegészítő befektetési politika hatálybalépését követő időszaktól. A visszaváltási jutalékok fele az Alapot, fele az Alapkezelőt illeti meg. A Forgalmazó által a Befektetők felé felszámított vételi, illetve visszaváltási jutalékok megfizetése a Befektetési jegyek vételének, illetve visszaváltásának teljesítésével egyidejűleg esedékes. 17) A Befektetési jegyek vételének módja A Befektetők a Befektetési jegyeket a befektetési vállalkozással kötött érvényes Számlaszerződés megléte esetén (azonosítójának megadása mellett), a Befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízás megadásával, azok Forgalmazóhoz történő eljuttatásával, és a vételár, illetve a vételi jutalék forintban történő megfizetésével szerezhetik meg. A Befektető a Befektetési jegyek vásárlásakor nyilatkozik arról, hogy ismeri a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban foglalt feltételeket. A Befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízást a Befektetők (i) a forgalmazási helyeken személyesen, meghatalmazottjuk útján vagy - a számlaszerződés vonatkozó kiegészítéseként erre lehetőséget biztosítva - telefonon keresztül, illetve elektronikus úton adhatják meg a Forgalmazó részére. (i) a Komfort sorozat esetében a Forgalmazó megbízásából eljáró Közvetítő útján, a Közvetítő bevonásával; A vételi megbízáson megjelölt vételár, illetve a Forgalmazó által felszámított vételi jutalék kiegyenlítése a fedezet pénzszámlán történő biztosításával teljesíthető. A Forgalmazó a Befektető Befektetési jegyekre vonatkozó vételi megbízását az alábbi metódus alapján, az ott megjelölt időszakok egyedi teljesítési rendjének megfelelően számolja el: A befektetési jegyek A sorozata esetében: Alap neve A fedezet biztosítása a Befektető Pénzszámláján történik Megbízás napja Megbízás teljesítésének napja (befektetési jegy jóváírás) Megbízás teljesítési árfolyama (pénzszámla terhelés) Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap T T+3 T+1 48

49 A befektetési jegyek Komfort sorozata esetében: Alap neve A fedezet biztosítása a Befektető Pénzszámláján történik Megbízás napja Megbízás teljesítésé nek napja (befektetési jegy jóváírás) (A fedezet biztosításának a napja, amely a vételi megbízás Forgalmazóhoz történő beérkezésétől maximum 30 nap) Megbízás teljesítési árfolyama (pénzszámla terhelés) Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap T T+3 T+1. A forgalombahozatali ügyletek esetében a befektetési jegyek jóváírása a megbízás / fedezetbiztosítás napját követő harmadik munkanapon esedékes a megbízást követő napi árfolyamon. Azon vételi megbízás, amelyet a Befektető megadott a forgalmazási helyen, azonban a vételi jutalékkal növelt vételár nem áll rendelkezésre a Befektető Pénzszámláján nem kerül teljesítésre. Részteljesítés nem lehetséges, azaz azon megbízások esetében, ahol a megbízási szerződésen megjelölt forgalomba hozatali jutalékkal növelt vételár több, mint a Befektető Pénzszámláján rendelkezésre álló összeg, a Forgalmazó nem teljesíti a megbízást. 18) A Befektetési jegyek visszaváltásának módja A Befektetők a tulajdonukban lévő Befektetési jegyeket- az Alap mindkét sorozata tekintetében - a befektetési vállalkozással kötött érvényes Számlaszerződés megléte esetén, a Befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó, kitöltött megbízás Forgalmazóhoz történő eljuttatásával vagy - a Számlaszerződés alapján - telefonon keresztül, illetve elektronikus úton történő megbízás leadásával, illetve a nem a Forgalmazónál nyilvántartott Befektetési jegyek Forgalmazóhoz történő transzferálásával válthatják vissza.. A Befektetők a Befektetési jegyek visszaváltására irányuló megbízásban a visszaváltás ellenértéket és darabszámot is megjelölhetnek. A Forgalmazó a Befektető által, a részére megadott visszaváltási megbízást az Alap függvényében az alábbi metódus alapján teljesíti: Alap neve Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap A visszaváltott árfolyamérték kifizetése Pénzszámlán jóváírással történik Megbízás napja Megbízás teljesítésének (pénzszámla jóváírás és bef. jegy terhelés)napja Megbízás teljesítési árfolyama T T+3 T+1 49

50 Mindezek alapján a Befektető T napon megadott, befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízását a Forgalmazó a megbízást követő harmadik munkanapon (T+3) teljesíti a megbízást követő napra (T+1) vonatkozó nettó eszközértéken. A teljesítés napján kerül kifizetésre a Befektető részére a visszaváltási jutalékkal csökkentett visszaváltott árfolyamérték, illetve kerül átutalásra a Befektető által megadott számlára. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. bármelyik pénztárral rendelkező fiókjában készpénzben is felvehető a visszaváltásból származó árfolyamérték. Amennyiben a Befektető tulajdonában lévő (vagy a Forgalmazóhoz transzferált) Befektetési jegyek mennyisége kevesebb, mint a Befektető által a visszaváltási megbízásban megjelölt Befektetési jegy mennyiség, avagy a visszaváltási megbízásban megjelölt visszaváltandó árfolyamérték és a napi forgalmazási árfolyam, továbbá a visszaváltási jutalék (amennyiben van) alapján kiszámított Befektetési jegy mennyiség, úgy a Forgalmazó a megbízás teljesítését elutasítja. 19) A Befektetési jegy visszaváltások teljesítésére elkülönített likvid eszközök és hitelkeret együttes legkisebb aránya Alaponként Alap neve Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Likvid eszközök és a hitelkeret együttes legkisebb aránya Likvid eszközök legkisebb aránya 2% 0% 20) Az Alap hozamfizetése és befektetési politikája és a kapcsolódó befektetési korlátozások Az Alap működése során tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Az Alap teljes tőkenövekménye az Alap befektetési politikájának megfelelően újrabefektetésre kerül. A Befektetési jegy tulajdonosok az Alapok tőkenövekményét a Befektetési jegyek visszaváltása révén realizálhatják Az Alap alapvető befektetési politikája a) Az Alap befektetési célja, a tőkevédelem működése Az Alap a befektetési politika keretében az alap vagyonát egy ún. dinamikus eszközallokációs modell (ld. kifejtve a következő alpontban) alapján kezeli. Ennek során biztosítja a lejáratra vonatkozóan a tőkevédelmet, valamint megfelelően diverzifikált globális részvény- és árupiaci befektetések révén az elérhető hozam maximalizálására törekszik a kockázati szint kézben tartása mellett. A tőkevédelem az alapkezelő ígérete, melyet a befektetési politika támaszt alá és arra harmadik személy garanciát nem vállal. Az Alap lejáratakor az utolsó banki munkanapon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket fizeti ki a befektetőknek, ami azonban nem lehet alacsonyabb, mint az alábbi két tőkevédelem közül a lejárat időpontjában magasabb értéket képviselő: 50

51 1) az Alap befektetési politikája biztosítja a névértékre vonatkozó tőkevédelmet, vagyis a forintot. Ez a tőkevédelem első, úgynevezett statikus szintje. 2) az Alap ezen túl a lejárati dátumra vonatkozóan biztosítja a mindenkori legmagasabb egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (történeti maximum) 80%-át. Ezt nevezzük dinamikus védelemnek vagy biztosítéknak. Ez a biztosíték nem csorbítja az 1) pontban foglalt biztosítékot: azaz, ha az egy jegyre jutó nettó eszközérték mindenkori történeti maximumának 80%-a alacsonyabb, mint az új befektetési politika induláskori egy jegyre jutó nettó eszközérték, az Alap a lejáratkor ekkor is biztosítja legalább az új befektetési politika induláskori egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Más szavakkal: a fenti két tőkevédelem közül a lejáratkor minden esetben a befektető számára kedvezőbb (magasabb értékű) érvényesül. Képletben: [ 1 ) induláskori névérték ; 2) történeti maximum 80 a] kifizetés lejáratkor = Max % Példa (legyen a névérték 100): Egy befektetési jegyre jutó NEÉ a befektetési politika indulásakor (tőkevédelem 1. szintje) 51 Történeti maximum (tőkevédelem 2. szintje) Történeti maximum 80%-a Minimum kifizetés lejáratkor Az 1. esetben a történeti maximum 80%-a kisebb, mint a névérték, így lejáratkor a tőkebiztosítékok közül a névértékre vonatkozó (statikus) védelem aktivizálódik. A 2. esetben a két védelem szintje egybeesik, így az alap legalább a névértéket biztosítja lejáratkor. A 3. esetben a történeti maximum 80%-a meghaladja a névértéket, így lejáratkor ez lesz a minimum kifizetés. A fenti példában bemutatott kifizetési forgatókönyvek a lejáratkori minimális kifizetési szinteket mutatták be, a tényleges végső kifizetés természetesen a piaci folyamatok függvényében ettől eltérhet. Az Alapkezelő az Alap vagyonát egy dinamikus eszközallokációs modell (ld. kifejtve a következő alpontban) keretében kezeli. Az Alap a futamidő alatt nem fizet hozamot, lejáratakor minden befektetési jegy után az utolsó banki munkanapon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket fizeti ki a befektetőknek, ami azonban nem lehet alacsonyabb, mint a befektetési jegyek névértéke. b) A befektetések kialakítása, a dinamikus eszközallokációs modell működése Az Alap befektetési politikája egy összetett algoritmus alapú módszerre épül, amit dinamikus eszközallokációs modellnek nevezünk. Ennek több eleme van melyek egymásra épülve adják ki a végső modellt. Ezek: - konstans hányadú portfólió biztosítás (CPPI), ez az alapmodell,

52 - részvényfeltöltés a kezdeti szakaszban - kiegészítő algoritmus - eredmény befagyasztási modell a feltöltési szakaszt követően - stop-loss, azaz veszteségminimalizáló modell csökkenő piaci szintek idején Az alapmodell a Constant Proportion Portfolio Insurance, rövidítve: CPPI. Jelentése: konstans hányadú portfólió biztosítás. A konstans, az úgynevezett multiplier (M: szorzótényező), az a szorzó, ami azt mutatja meg, hogy a lejáratkori tőkevédelmet biztosító összeg jelenértéke módosítva egy biztonsági tartalékkal (puffer, ami általában 2%) feletti eszközérték hányad (ezt nevezzük cushion-nak) hányszorosát lehet kockázatos eszközbe esetünkben részvény- illetve árupiaci eszközökbe - fektetni. A multiplier értéke jellemzően 0 5 között változik. A multiplier a maximálisan elviselhető piaci veszteség reciproka. Tehát egy 3-as multiplier azt jelenti, hogy long pozíciók esetén - a portfólió kockázatos elemei (részvény-, illetve árupiaci eszközök) maximum napi 33%-os esést bírnak ki. Ilyen mértékű általános részvény-, illetve árupiaci esés még nem volt történeti alapon, ezért ez a multiplier lesz az alap esetében az átlagos cél multiplier. A multiplier maximális értéke 5: ez 20%-os maximális egy napon belüli korrekciót jelent, ami még szintén igen konzervatív befektetési filozófiát tükröz. A multiplikátor növelésére akkor kerül sor, amikor a piacok trendszerűen emelkednek. Ekkor azonban egy növekvő nagyságú puffert is képezünk (eredmény befagyasztási modell), ami a lejáratkori jelenértékén felül szintén kockázatmentes eszközben kerül elhelyezésre. Azaz újabb befektetési elemmel támogatjuk meg a tőkevédelmet, különösen annak dinamikus részét, a történeti maximum 80%-át biztosító részt. Ahogy emelkednek a mögöttes piaci árfolyamok, úgy növekszik a CPPI bázison működtetett alap eszközértéke, valamint a részvény- és árupiaci kitettség abszolút, illetve viszonylagos mértéke, így az alap eszközértékének egyre kisebb hányadát teszi ki a lejáratkori tőkevédelem biztosítására hivatott portfóliórész. A CPPI technika lényege nem az algoritmus bonyolultságában, sokkal inkább a fegyelmezett, napi szintű portfólió kiegyensúlyozáson van, amivel biztosítható, hogy még egy nagyobb napi korrekció esetén is az Alapkezelő időben és gyorsan tudjon reagálni. Így a kockázatos portfólió részt (részvény-, illetve árupiaci kitettséget) a megváltozott piaci körülményekhez igazítva fenntartsa az Alapnak a modellhez képest vett megfelelését és belső integritását, úgy hogy annak kockázati szintje (a kockázatos eszközök hányada a multiplikátor arányában) ne változzon meg érdemben az akármilyen gyorsan is lezajló piaci hatások következtében. A befektetési politika kialakításában és működtetésében a Pioneer Austria tőkevédett alapokkal foglalkozó csoportjának komoly tapasztalataira is támaszkodunk. A csoportnak kiforrott szakmai tapasztalata, eljárási rendje és technikai háttere van, ami záloga az alkalmazott modell integritásának és szavatolja az alap befektetési politikájában foglaltak maradéktalan betartását. A csoport a kezdetben tisztán CPPI alapú klasszikus modellt az elmúlt években fokozatosan fejlesztette, felhasználva a közelmúlt extrém piaci körülményei között szerzett tapasztalatokat. A 2008-as drámai piaci események egyrészt megerősítették az addigi alapkezelési technikába vetett hitet, hiszen az akkor kezelt 60 alap mindegyike viszonylag jól vészelte át a válságot, a tőkevédelmi ígéret egyetlen 52

53 esetben sem sérült. Az alapkezelők ugyanakkor a váratlan és nagy horderejű események hatására további védelmi mechanizmusokkal egészítették ki az alapmodellt annak érdekében, hogy a tőkevédelem szélsőséges helyzetekben se kerülhessen veszélybe, illetve a korábban elért hozamok nagyarányú piaci árfolyamesés esetén is legalább részben megóvásra kerüljenek. A fenti elvárásokra adott válasz egy továbbfejlesztett modell lett, ami az addigi CPPI modellt több kiegészítő algoritmussal támogatja meg és az eredő modellt hívjuk dinamikus eszközallokációs modellnek. Az alap CPPI modell kiegészítésére alkalmazott algoritmusok elsősorban a nagyobb biztonságot szolgálják, az alapmodell alapján adódó maximális részvénykitettség lefelé történő korrekcióján keresztül. A feltöltési időszakban alkalmazott kiegészítő algoritmus célja, hogy az Alap indulását követő néhány hónapban tompítsa a kockázatos eszközök esetleges hirtelen piaci árfolyam-esésből fakadó kockázatokat, melyek negatív hatással lehetnek az alap további működésére. Ebben az időszakban az alap fokozott védelemre szorul, hiszen eszközértéke még igen közel van a védendő értékhez. Mivel ekkor még nem tudott felépülni nagyobb biztonsági tartalék, emiatt ebben a szakaszban célszerű lehet a fokozottabb óvatosság. A feltöltési szakaszt követően alkalmazott eredmény-befagyasztási technika célja, hogy ha az alapnak már sikerült érdemi árfolyam-növekedést elérnie, akkor a megengedettnél kisebb kockázatvállalással csökkentse egy esetleges piaci árfolyamesés során elszenvedhető potenciális veszteségeket. Ezzel egyúttal pótlólagos tartalék (puffer) képződik, ami az alap által ígért tőkevédelmen felül a korábbi hozamok egy részének megőrzését is lehetővé teheti. A stop-loss (azaz veszteségminimalizáló) kiegészítő elem célja, hogy csökkenő piaci szintek idején mérsékelje az elszenvedhető veszteségeket. Ez elsősorban trendszerű árfolyam-esés esetén jelenthet pótlólagos védelmet a befektetők számára. Bizonyos, az alap kezelője által meghatározott piaci árfolyamszintek lefelé történő átlépése esetén az alap kezelői a CPPI modell által indokoltnál nagyobb mértékű kockázatcsökkentést hajthatnak végre. Így az alapban a kockázatos eszközök súlya a megengedettnél akár jóval alacsonyabb lehet egészen addig, amíg a piacok ismét a referencia szint fölé emelkednek. Az alap új tulajdonsága, hogy a fentiekben bemutatott, kiegészítő elemekkel támogatott CPPI modellben a részvénypiacok trendszerű csökkenése esetében az Alapkezelő short pozíciót is felvehet, az Alap saját tőkéjének 25%-a erejéig. Ezek a pozíciók olyan származtatott eszközöket jelentenek, melyek a részvénypiaci árfolyam-csökkenés esetén biztosítanak nyereséget. Természetesen a short részvénykitettség felvételére a long pozíciókhoz hasonlóan - szintén a kockázatos portfóliórészen belül kerülhet sor. Csökkenő részvénypiacok idején maga a CPPI alapmodell, valamint az ezt kiegészítő stop-loss részmodell is folyamatosan csökkenti, egy bizonyos ponton pedig meg is szünteti a részvénykitettséget, így tompítva, illetve kiküszöbölve az eső piacok hatását az alap eszközértékére. Amennyiben a részvénypiacok további esése esetén az árfolyamcsökkenést trendszerűnek értékeli az Alapkezelő, úgy jön szóba a rövid (short) pozíció felvétele. Amennyiben az esés folytatódik, akkor a short részvénypozíciókon nyereség keletkezik, ami javítja a befektetők által elért hozamot. A short pozíciók felvételének kulcsa a tartós trend felismerése. Ezt a feladatot a Pioneer Alapkezelő szakembereinek 53

54 piacismeretén és tapasztalatain kívül az erre a célra kifejlesztett kvantitatív modellek is segítik. c) Piacok és alkalmazott eszközök Az Alapkezelő a tőkevédelmet biztosító portfóliórészt (mely várhatóan 50 és 100% között alakul) pénz- és kötvénypiaci eszközökből alakítja ki, melynek értéke a lejárathoz igazodó duration managementnek köszönhetően az Alap lejáratára eléri vagy meghaladja a teljes befektetésijegy-állomány névértékét. Az Alap a többlethozamot biztosító részt részvény- és árupiaci eszközökbe fekteti. Az Alap a kockázatos eszközök terén gyakorlatilag a teljes globális eszközpalettát igénybe veheti, nincs előre meghatározott regionális, szektorális, vagy más korlátozás. Az Alapkezelő saját megítélése alapján dönti el, hogy milyen országok, illetve eszközök kerülnek a befektetési célpontok közé. Miután a részvénypiaci befektetések esetében az Alapkezelő részben származtatott eszközök segítségével valósítja meg a kitettséget, ezáltal az alapban tőkeáttétel keletkezhet. Ennek köszönhetően a teljes részvény- és árupiaci kitettség meghaladhatja az alap saját tőkéjének 50%-át, miközben a kockázatmentes eszközök súlya ezzel egyidejűleg akár 100% közelében is tartózkodhat. Az Alap a hagyományos hosszú pozíciók mellett a részvénypiacok esetében korlátozott mértékben, a nettó eszközérték legfeljebb 25%-áig rövid (short) pozíciókat is felvehet. Ezek a pozíciók olyan származtatott eszközöket jelentenek, melyek a részvénypiaci árfolyam-csökkenés esetén biztosítanak nyereséget a befektetőknek. Erre olyan helyzetekben kerül sor, amikor az Alapkezelő belső modelljei, illetve elemzései jelentős valószínűséget adnak a részvénypiaci esésnek. Az Alap nem csak a piacok, hanem az azokat leképező eszközök tekintetében is széles bázisból merít. A részvénypiaci kitettség a következő eszközökből állhat: az adott piacokat lefedő hagyományos befektetési alapok az adott piacokat lefedő ETF (Exchange Traded, azaz tőzsdén kereskedett és egyben szorosan indexkövető) befektetési alapok, illetve az adott piaci indexre szóló határidős kontraktusok (long, illetve short pozíciók). Az árupiaci befektetéseket befektetési alapokon keresztül tervezi megvalósítani az Alapkezelő, a vonatkozó jogszabályi limitek betartása mellett. d) Befektetési korlátozások Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját a saját megítélése szerint, kizárólagos jogkörben eljárva hajtja végre. A befektetési korlátokat tekintve a mindenkori jogszabályi előírások az irányadóak. Ezen felül az Alapkezelő az alábbi korlátozásokat vállalja (a limitek az alap nettó eszközértékéhez viszonyítva értendőek): 54

55 Eszköz típusa Pénz- és kötvénypiaci eszközök (állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek, bankbetét, repo ügyletek, készpénz és egyéb pénzpiaci eszközök), valamint a döntően ilyen eszközökbe fektető befektetési alapok befektetési jegyei Minimális Maximális részarány részarány 50% 100% Származtatott ügyletekben lévő kitettség* 0% 100% Short pozíciókban lévő kitettség 0% 25% *A Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap esetében a származtatott ügyletek nettó pozíciójának korrigált összértéke az alap saját tőkéjének legfeljebb 105%-a Az Alap kiegészítő és egyben feltételes befektetési politikája a) Az Alap kiegészítő befektetési politikájának feltétele Amennyiben az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke eléri a Ft-ot, az Alapkezelő meghatározott időn belül (maximum 10 munkanap) megváltoztatja az Alap befektetési politikáját. A befektetési politika módosításának következtében a dinamikus eszközallokációs modellt felváltja egy döntően hazai pénzpiaci eszközökbe befektető stratégia. b) Az Alap módosított befektetési célja és alkalmazott eszközök Az Alap módosított befektetési célja a hátralévő futamidőre vonatkozóan, hogy a Befektetési jegy tulajdonosok számára viszonylag kiszámítható értéknövekedést biztosítson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjének döntő részét alacsony kockázati szintet képviselő pénzpiaci eszközökbe (eslsősorban hazai állampapírokba, bankbetétekbe és egyéb pénzpiaci eszközökbe) fekteti. Az Alapkezelő a piaci kamatláb, illetve a hozamszintek változása miatt jelentkező árfolyam-ingadozások minimalizálása érdekében úgy alakítja ki a portfóliót, hogy az Alap eszközeinek lejáratig számított összesített átlagos futamideje ne haladja meg a 365 napot. Az alap származtatott eszközökbe kizárólag kockázatcsökkentési céllal fektethet. c) Befektetési korlátozások a megváltoztatott befektetési politikában Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját a saját megítélése szerint, kizárólagos jogkörben eljárva hajtja végre. A befektetési korlátokat tekintve a mindenkori jogszabályi előírások az irányadóak. Ezen felül az Alapkezelő az alábbi korlátozásokat vállalja (a limitek az alap nettó eszközértékéhez viszonyítva értendőek): 55

56 Eszköz típusa Pénz- és kötvénypiaci eszközök (állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek, bankbetét, repo ügyletek, készpénz és egyéb pénzpiaci eszközök), valamint a döntően ilyen eszközökbe fektető befektetési alapok befektetési jegyei Fedezeti céllal kötött származtatott ügyletekben lévő kitettség Minimális részarány Maximális részarány 90% 100% 0% 50% Az pontban meghatározott befektetési politika alkalmazásának életbe léptetéséről az Alapkezelő hirdetményi úton tájékoztatja a befektetőket. 21) Hitelfelvétel, óvadék nyújtás, értékpapír kölcsönzés Az Alapkezelő az Alap befektetési jegyeinek visszavásárlása céljából jogosult hitelt felvenni az Alap nevében, Alaponként az Alap saját tőkéjének legfeljebb tíz százaléka erejéig, legfeljebb harmincnapos lejárati időszakra. Az Alapkezelő jogosult a hitelfelvevő Alap eszközei terhére a hitelfelvevő Alap nevében óvadékot nyújtani a hitel fedezeteként. Az Alapkezelő az Alap származtatott ügyleteihez is jogosult az Alap nevében az adott Alap eszközei terhére óvadékot nyújtani. Az Alapkezelő a Törvényben előírt feltételekkel egy Alap értékpapírjait legfeljebb a saját tőke harminc százaléka erejéig az Alap nevében kölcsönadhatja. Az Alapkezelő nem jogosult az Alap javára értékpapírt kölcsönbe venni. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megvásárlását és a saját tőke legfeljebb harminc százaléka erejéig történő értékpapír kölcsönadást kivéve az Alapkezelő az Alap eszközeinek terhére kölcsönt nem nyújthat és harmadik személy részére garanciát nem vállalhat. Az Alapkezelő nem adhat el olyan értékpapírt, vagy egyéb pénzpiaci eszközt, amely nincs az Alap tulajdonában. 22) Az Alap nettó eszközértéke Az Alap nettó eszközértékét a Letétkezelő határozza meg. Az Alap nettó eszközértéke minden forgalmazási napra az Alap eszközeire vonatkozó lehető legfrissebb piaci árfolyam-információk alapján kerül meghatározásra. Az alapkezelő köteles minden, a befektetési alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges dokumentumot késedelem nélkül, a nettó eszközérték megállapításának rendszerességéhez igazodva megküldeni a letétkezelőnek. Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét a Letétkezelő T értéknapra vonatkozóan T+1 napon állapítja meg. A nettó eszközérték számítás algoritmusa eltérő annak függvényében, hogy az Alap T-1 értéknapon hány és milyen kondíciókkal kibocsátott befektetési jegy sorozattal rendelkezik. (1) Egy illetve több azonos devizában denominált, azonos alapcímletű és valamennyi nettó eszközértékben meghatározásra kerülő díj és egyéb kondíció tekintetében azonos befektetési jegy sorozat esetén a nettó eszközérték oly módon kerül megállapításra, hogy devizanemek szerint elkülönítve T napi árfolyamadatok felhasználásával beértékelésre kerülnek az Alap T-1 napi eszközei, az alábbiakban részletezésre kerülő számítási eljárások szerint, majd abból levonásra kerül 56

57 valamennyi az Alapot T értékelési napig terhelő költség. Az egy jegyre jutó eszközérték a T napra kiszámított nettó eszközérték és a fenti (1) pont kritériumainak eleget tevő sorozat vagy sorozatok T-1 napi összdarabszámának hányadosaként határozható meg, így a homogén sorozatok egy jegyre jutó eszközértéke azonos lesz. Az egyes sorozatok egy jegyre jutó eszközértéke sorozatonként kerül közzétételre. (2) Több alapdevizájukban, alapcímletükben vagy a nettó eszközértékben elhatárolandó díjstruktúrájukban eltérő befektetési jegy sorozat kibocsátása esetén a Letétkezelő devizanemek szerint elkülönítve meghatározza az Alap T-1 napi eszközeinek T napi árfolyamadatok alapján, az alábbiakban részletezésre kerülő számítási eljárások szerint kalkulált T napi, egyes devizanemekben meghatározott piaci értékét, és devizanememek szerint elkülönítve levonja belőle az Alapot T értékelési napig terhelő közös költségeket. Az így meghatározott módosított bruttó eszközérték alapján meghatározza az egyes sorozatok módosított bruttó eszközértékét, melyből levonásra kerül a T napra számolt sorozathoz kötődő alapkezelési díj. A sorozatra jutó nettó eszközérték és a befektetési jegy sorozat darabszámának hányadosaként állapítja meg a sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértékét. Az Alap nem forintban meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek más devizanemekben kalkulált, T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos devizaárfolyamon kell a T napi nettó eszközérték meghatározása céljából forintra átszámítani. A Letétkezelő az Alap egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértékét két tizedesjegy pontossággal állapítja meg. Az Alap eszközeinek T napi piaci értékét, összhangban a Törvény előírásaival, az alábbiak szerint kell kiszámítani: (A) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (i) Magyar és külföldi állampapír A hazai állampapírok T napi piaci értékét az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által közzétett, az elsődleges forgalmazók adott állampapírra vonatkozó T kereskedési napi, T+2 teljesítés napra vonatkozó másodlagos piaci árfolyamjegyzéséből származó középárfolyam (legjobb vételi és legjobb eladási ár számtani közepe, négy tizedesjegyre kerekítve) alapján, az egyes értékpapírpiacok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelő módon kiszámított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Az ÁKK-s árfolyamjegyzésből kikerülő állampapírok, valamint a 3 hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok esetében - az árfolyamjegyzésből való kikerülés napjától a lejáratig számított időszakra - az állampapír T napi piaci értékét az ÁKK által T napon közzétett 3 hónapos referenciahozam felhasználásával kell meghatározni. A külföldi állampapírok T napi piaci értékét az adott állampapírokban legmagasabb másodlagos piaci forgalmat lebonyolító tőzsdén kialakult T napi záróárfolyam alapján, az egyes értékpapírpiacok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelő módon kiszámított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben az árjegyzés az adott értékpapírokra nettó árfolyamon történik és így az ÁKK középárfolyam, illetve a záróárfolyam nem tartalmazza az előző kamatfizetés 57

58 óta felhalmozott kamat összegét, úgy az adott értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a T napig felhalmozott kamat összegét hozzá kell adni az adott értékpapírok nettó árfolyamértékéhez. (ii) Tőzsdére bevezetett hazai és külföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A tőzsdére bevezetett egyéb (nem az állam által garantált) értékpapírok T napi piaci értékét az adott értékpapírokban legmagasabb másodlagos piaci forgalmat lebonyolító tőzsdén, T napi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. A T napi záróárfolyam 30 naptári napig alkalmazható. Amennyiben az utolsó elérhető záróárfolyam az eszközérték érvényességi napján 30 naptári napnál régebbi az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó rendelkezésre álló 30 naptári napnál nem régebbi árfolyam alapján kell meghatározni ezen papírok értékét. Amennyiben a hivatkozott adatszolgáltató cégek által közzétett fentiekben hivatkozott, érvényességi idejű árfolyam sem áll rendelkezésre, a fenti számításokat a beszerzési nettó árfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben a tőzsdei árfolyam és az adatszolgáltató cégek által közölt árfolyam nettó árfolyam úgy az adott értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a T napig felhalmozott kamat összegét hozzá kell adni az adott értékpapírok nettó árfolyamértékéhez. (iii) Tőzsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplő értékpapírok A tőzsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplő értékpapírok piaci értékét az adott értékpapírok legfőbb másodlagos piacának tekinthető elismert értékpapírpiacok által avagy más tőzsdén kívüli információs szabályzatok alapján közzétett T napi (hazai értékpapírok esetén), záróárfolyam alapján, az egyes értékpapírok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelő módon számított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T, napi záróárfolyam alapján számított hozam nem állapítható meg, az értékpapírok piaci értékét a rendelkezésre álló utolsó napi záróárfolyam, illetve amennyiben az nem hozzáférhető a beszerzési nettó árfolyam alapján kell meghatározni. Amennyiben a T napra vonatkozóan az adott értékpapírokra az adott értékpapírok legfőbb másodlagos piacának tekinthető elismert értékpapírpiacok, avagy más tőzsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhető, a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam, illetve amennyiben az nem hozzáférhető a beszerzési nettó árfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben az adott értékpapírokra az elismert értékpapírpiacok által avagy más tőzsdén kívüli információs szabályzatok alapján nettó árfolyamot közölnek és így az utolsó napi záróárfolyam nem tartalmazza az előző kamatfizetés óta felhalmozott kamat összegét, illetve amennyiben az adott értékpapírok piaci értéke a beszerzési nettó árfolyam alapján kerül kiszámításra, úgy az adott értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a T napig felhalmozott kamat összegét hozzá kell adni az adott értékpapírok nettó árfolyamértékéhez. (B)Részvények (i) Tőzsdére bevezetett részvények 58

59 (ii) A tőzsdére bevezetett értékpapírok T napi piaci értékét a T napi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T tőzsdenapon az adott értékpapírokra nem volt üzletkötés, avagy a T, napra vonatkozóan az árfolyamadatok nem hozzáférhetőek, a fenti számításokat az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó záróárfolyam alapján kell elvégezni. Tőzsdére be nem vezetett, egyéb nyilvános forgalomban szereplő részvények A tőzsdére be nem vezetett, nyilvános OTC értékpapír forgalomban szereplő értékpapírok piaci értékét az adott értékpapírok legfőbb másodlagos piacának tekinthető elismert értékpapírpiacok által avagy más tőzsdén kívüli információs szabályzatok alapján közzétett T napi záróárfolyam, alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T napra vonatkozóan az adott értékpapírokra az adott értékpapírok legfőbb másodlagos piacának tekinthető elismert értékpapírpiacokról, avagy más tőzsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhető, a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben az adott értékpapírok legfőbb másodlagos piacának tekinthető elismert értékpapírpiacokról, illetve más tőzsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhető, az értékelést a beszerzési árfolyam alapján kell elvégezni. (C) Befektetési jegyek (i) Tőzsdére bevezetett befektetési jegyek A tőzsdére bevezetett értékpapírok T napi piaci értékét a tőzsdén kialakult, T napi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni, Amennyiben a T tőzsdenapon a tőzsdén az adott értékpapírokra nem volt üzletkötés, avagy a T napra vonatkozóan az árfolyamadatok nem hozzáférhetőek, a fenti számításokat az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg,) által közzétett, legutolsó záróárfolyam alapján kell elvégezni. (ii) Tőzsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplő befektetési jegyek A tőzsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplő értékpapírok piaci értékét az adott értékpapírok legfőbb másodlagos piacának tekinthető elismert értékpapírpiacok által avagy más tőzsdén kívüli információs szabályzatok alapján közzétett T napi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T napra vonatkozóan az adott értékpapírokra az adott értékpapírok legfőbb másodlagos piacának tekinthető elismert értékpapírpiacokról, avagy más tőzsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhető, a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben az adott értékpapírokra a legfőbb másodlagos piacuknak tekinthető elismert értékpapírpiacokról, avagy más 59

60 tőzsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhető, a fenti számításokat a nevezett befektetési alapok Alapkezelői által közzétett utolsó napi egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján kell elvégezni. (D) (E) (F) Repo megállapodások, inverz repo megállapodások Repo megállapodások értékelése során a repo megállapodásban szereplő értékpapír prompt vételárát a határidős eladási ár és a prompt vételár közötti differencia T napra eső időarányos részével kell megnövelni. Inverz repo megállapodások értékelése során a fordított repo megállapodásban szereplő értékpapír prompt eladási árának mínusz egyszeresét a határidős vételár és a prompt eladási ár közötti differencia T napra eső időarányos részével kell csökkenteni. Folyószámla, lekötött betét A folyószámlán elhelyezett pénzösszegek értékelésekor a T-1 napi folyószámla egyenleget az előző kamatfizetés óta a T-1 napig előjegyzett kamatok összegével meg kell növelni. A lekötött betétek összegét a T napig felhalmozott kamatok összegével meg kell növelni. Forward ügyletek (i) Forward vételi megállapodások A forward vételi megállapodások T napi eszközértéke a mögöttes instrumentum T napi piaci értékének és a forward megállapodásban szereplő vételi árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének a különbözetével egyezik meg. (ii) Forward eladási megállapodások A forward eladási megállapodások T napi eszközértéke a forward megállapodásban szereplő eladási árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének és a mögöttes instrumentum T napi piaci értékének különbözetével egyezik meg. (iii) Deviza forward ügyletek A deviza forward pozíciók értéke az ügyletben szereplő forward keresztárfolyam jelenértékének és a hivatalos prompt árfolyam különbözetének a nyitott pozícióval való szorzata. A jelenérték számítása az ügyletben szereplő devizához kötődő, az ügylet hátralévő futamideje alapján meghatározott hivatalosan közzétett kockázatmentes hozam felhasználásával történik. (G) Tőzsdei származékos ügyletek A T napi nettó eszközérték kiszámítása során a T-1 napi nyitott tőzsdei származékos pozíciókat kell az adott instrumentumra közzétett T napi hivatalos elszámolóár alapján értékelni. (H) Tőzsdén kívüli opciós ügyletek (az (F) ponttal együtt maximum a mindenkori összesített nettó eszközérték 10%-ának erejéig, kivéve a kizárólag árfolyamfedezeti célból kötött devizaügyleteket) (i) Vásárolt opciók A vételi opció megállapodások T napi eszközértéke a mögöttes instrumentum (A)-(B)-(C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének és a vételi opció 60

61 megállapodásban szereplő vételi árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének pozitív különbözetével vagy nullával egyezik meg. Az eladási opció megállapodások T napi eszközértéke az eladási opció megállapodásban szereplő eladási árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének és a mögöttes instrumentum A)-(B)-(C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének pozitív különbözetével vagy nullával egyezik meg. (ii) Kiírt opciók A vételi opció megállapodások T napi eszközértéke a mögöttes instrumentum (A)-(B)-(C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének és a vételi opció megállapodásban szereplő vételi árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének negatív különbözetével vagy nullával egyezik meg. Az Alapok T értékelési napon fennálló kötelezettségei az alábbi módon kerülnek meghatározásra: Az Alapot terhelő és folyamatosan felmerülő költségek és díjak időarányosan kerülnek az Alapokra terhelésre; Az előre nem tervezhető költségek az esedékességük időpontjában kerülnek az Alapra terhelésre. Az Alap T napra vonatkozó, T+1 napon megállapított eszközértéke legkésőbb T+2 napon kerül a hivatalos közzétételi helyeken megjelentetésre. Hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolás szabályai: A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell. A javítás során a hibás nettó eszközértéket a helyes értékre kell módosítani minden olyan napra vonatkozóan, amelyen nettó eszközérték kiszámítására került sor, s amelyet a feltárt hiba érintett. Ha hibás nettó eszközértéken befektetési jegy forgalmazására került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget a befektetővel legfeljebb harminc napon belül el kell számolni, kivéve, ha (i) a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségből származó elszámolási kötelezettség összegszerűen nem haladja meg befektetőnként az ezer forintot, (ii) a hibás és a helyes forgalmazási ár különbsége nem éri el a helyes nettó eszközérték egy ezrelékét. 23) Az Alapot terhelő költségek Az Alapot működésük során az alábbi költségek terhelik: Költségtípus Alapkezelői díj Letétkezelői díj Tranzakciós díj letétkezelőnek, Mo.- on kibocsátott papírok esetén Vetítési mód, számítás Naponta kerül elhatárolásra a T napi módosított bruttó eszközértékre vetítve, havonta utólag kerül kifizetésre Naponta kerül elhatárolásra az utolsó nettó eszközértékre vetítve, havonta utólag kerül kifizetésre 61 A letétkezelői díjjal egyidejűleg esedékes

62 Tranzakciós díj letétkezelőnek, külföldön kibocsátott papírok esetén Letétkezelő által költségnövekedés miatt továbbhárított díjak és költségek, valamint az Alap hitelkeret és hitelköltségei Brókeri díj részvényekre Auditori díj Felügyeleti díj Az Alapot terhelő költségek mértéke: A letétkezelői díjjal egyidejűleg esedékes A letétkezelői díjjal egyidejűleg esedékes Az ügylet pénzügyi teljesítésével egyidejűleg esedékes A díj évente kerül meghatározásra, időarányos része minden nap elhatárolásra kerül és esedékességkor (ált. évi három részletben) kerül kifizetésre Naponta kerül elhatárolásra az utolsó nettó eszközértékre vetítve, negyedévente utólag kerül kifizetésre Alap neve Alapkezelői díj 1 Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap évre: nominális max. 2,5%* Letétkezelői díj / év max. 0,10% Tranzakció s díj Letétkezelőnek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén 1.500Ft / tranzakció Tranzakciós díj Letétkezelőnek, külföldön kibocsátott papírok esetén EUR 30-55/ tranzakció Letétkezelő továbbhárított díjai és költségei 2 előre nem kalkulálható évtől: max. 2%/év *Ez a 2011-es évre évesített maximális 5%-os alapkezelői díjterhelést jelent. max. 0,4% Audit ori díj / év (2011 ) Ft + ÁFA Brókeri díj részvényekre Felügyele ti díj / év 0,025 % A tényleges díj napi elhatárolással a napi eszközértékre vetítve és havonta utólag kerül elszámolásra. Az Alapkezelési díj közvetített szolgáltatásként már tartalmazza az alábbiakban felsorolt szolgáltatások díját: Az Alap könyvelési díját Alvállalkozói díját( Az Alvállalkozó részére fizetendő díj mértéke maximum az Alap napi nettó eszközértékének 0,10%-a(p.a.)) Befektetési Alap és az általa kibocsátott befektetési jegyekhez kapcsolódó marketing tevékenység díját, befektetők tájékoztatásához kapcsolódó költségeket A befektetési jegyek nyilvános forgalombahozatalának folyamatos forgalmazásának költségeit. A Forgalmazó részére fizetendő folyamatos forgalmazói jutalék (trailer fee) mértéke az Alapkezelői díj maximum 80 %-a A közvetített szolgáltatások keretében meghatározott szolgáltatások díjtételei közvetlenül már külön tételként nem terhelhetők az Alapra. 1 Az Alapkezelő által, az alap kezeléséért felszámított díj, amely tartalmazza továbbá az alapra terhelt marketing- és hirdetési költségeket. Az Alapkezelő ettől a díjtól lefelé eltérhet 2 3Például: Nemzetközi elszámolás során igénybe vett nemzetközi elszámolóházi díj, SWIFT üzenet törlése, módosítása miatt Letétkezelőt terhelő többletköltség 62

63 Az Alapkezelési díj a fentiekben részletezett díjtételeken túl magában foglalja az Alapkezelő által a Forgalmazó részére esetlegesen fizetendő ösztönzőket is (pl. értékesítési versenyek, szerzési jutalék). Az Alapkezelő alapkezelési díjat nem terhelhet egy Alapra, ha az adott Alap átlagos saját tőkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos saját tőke ismételten el nem éri az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes időszakban felmerülő költségek utólagosan sem terhelhetők az Alapra. A Letétkezelő a nettó eszközérték megállapításánál minden hosszabb időszakra vonatkozó, előre kalkulálható költséget a lehetőségek szerint időbeli elhatárolással, fokozatosan, egyenletesen terhel az Alapra. A költségek tételesen a féléves és éves tájékoztatókban, illetve a Havi Portfolió jelentésben felsorolásra kerülnek. 24) A Befektetőket terhelő költségek Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek letéti őrzésével, az ehhez kapcsolódó számlavezetéssel, a befektetés megszüntetésekor az árfolyamérték készpénzben történő felvételével vagy átutalásával, valamint egyéb igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban a Befektetőket további költségek is terhelhetik. Fontos kihangsúlyozni, hogy ezen, említett költségek Forgalmazónként eltérőek és máshogyan strukturáltak lehetnek, ezért javasoljuk a Befektetők részére, hogy a költségek szintjéről és struktúrájáról előzetesen a Forgalmazónál tájékozódjanak. A Befektetőket terhelő költségek mértékét a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája tartalmazza, amely a Forgalmazó honlapjain érthető el: 25) A Befektetők tájékoztatása Az Alapkezelő legalább félévenként, a tárgyfélév (pénzügyi félév) lezárása után negyvenöt - külföldi befektetési alapkezelő esetén hatvan - napon, tárgyév (pénzügyi év) lezárása esetén százhúsz napon belül az általa kezelt befektetési alapokról egyenként a Törvényben foglaltak szerinti jelentést készít, és azt a Felügyeletnek megküldi. Az Alapkezelő a jelentést a Felügyeletnek történő megküldéssel egyidejűleg közzéteszi a jelen szabályzatban meghatározott hirdetményi helyeken. Az alapkezelő köteles havonta az általa kezelt nyíltvégű befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfóliójelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni és a megállapítás napját követő tizedik forgalmazási naptól a forgalmazási helyeken és a saját székhelyén hozzáférhetővé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a saját tőkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket. Az Alapkezelőnek rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a Befektetőkkel szemben az általa kezelt alapok működésére vonatkozóan. Az Alapkezelő köteles a Felügyeletnek megküldeni, hirdetményi helyein közzétenni és a befektetési jegyek forgalmazójánál hozzáférhetővé tenni: az átalakulási, beolvadási hirdetményt, legkésőbb harminc nappal az átalakulás, beolvadás hatálybalépése előtt; a befektetési szabályok változását, legkésőbb harminc nappal a hatálybalépés előtt; 63

64 a futamidőnek határozottá alakítását, a határozott futamidő csökkentését, legkésőbb harminc nappal a hatálybalépés előtt; a befektetési jegy visszaváltásával kapcsolatos a befektető fizetési kötelezettségének változását legkésőbb a hatálybalépés előtt 30 nappal; a kezelési szabályzat egyéb módosítását legkésőbb a hatálybalépés napján; az alapkezelő engedélyének visszavonását, két munkanapon belül; a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésőbb tizenöt nappal a hatálybalépés előtt; a tőke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a kezelési szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésőbb az esedékesség napján; a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, illetve újraindítását, két munkanapon belül; az alapkezelővel szembeni felszámolás megindítását két munkanapon belül; a befektetési alap megszűnésekor a megszűnési jelentést, annak a Felügyelet részére történő benyújtásával egyidejűleg; az egy jegyre jutó nettó eszközérték (hozamfizetés esetét kivéve) az előző nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett jelentős (húsz százalékot meghaladó) mértékű csökkenésének okát, legkésőbb a felmerülést követő két munkanapon belül; a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyet két munkanapon belül; a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésőbb a változás napját megelőző munkanapon; és a közvetítők felsorolásában bekövetkezett bármely változást, a felsorolás bővülése esetén legkésőbb a változás napját megelőző munkanapon, a felsorolás szűkülése esetén a legkésőbb a változás napját követő két munkanapon belül. a befektetési jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályok azon változásait, amelyek a 247. (3) és (4) bekezdése 3 szerinti időtartam növekedésével járnak, legkésőbb a hatálybalépés előtt harminc nappal; a 247. (5) bekezdése 4 szerinti választás, illetőleg a választás megváltoztatása esetén a forgalmazási szabályok változásait, legkésőbb a hatálybalépés előtt harminc nappal. 3 (3) A nyilvános nyílt végű alapok befektetési jegyére vonatkozóan adott visszaváltási megbízások felvétele és az elszámolás értéknapja közti időköz - értékpapíralap tekintetében - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb három, ingatlanalap tekintetében legfeljebb kilencven forgalmazási nap lehet. Az értéknap meghatározására, a megbízások elszámolására, valamint az elszámolásnál figyelembe vett egy jegyre jutó nettó eszközérték megállapítására vonatkozó egyéb szabályokat, közte a kifizetés napját az alap kezelési szabályzata tartalmazza. (4) A befektetési alapba befektető, a származtatott ügyletekbe fektető, továbbá a tőkegaranciát vagy tőkevédelmet kínáló nyilvános, nyílt végű alap és a zártkörű, nyílt végű alap esetében a befektetési jegyre vonatkozóan adott visszaváltási megbízások felvétele és az elszámolás értéknapja közti időköz legfeljebb harmincegy nap lehet. Ezen alapok tekintetében az alap kezelési szabályzata rendelkezhet akként, hogy egy meghatározott időszakon, de legfeljebb egy naptári hónapon belül felvett vételi vagy visszaváltási megbízások az időszak egy, előre meghatározott napjával - mint értéknappal - kerüljenek elszámolásra. Eltérő meghatározás hiányában az elszámolás értéknapja az időszak utolsó forgalmazási napja (5) Ha a befektetési alapba befektető alap az eszközeinek több mint huszonöt százalékát ugyanazon alapba fekteti, választhatja azt, hogy a forgalmazási szabályai egyezzenek meg a portfóliójában több mint huszonöt százalékot képviselő alap forgalmazási szabályaival, amely esetben a visszaváltási megbízások felvétele és az elszámolás értéknapja közti időköz harmincegy napot meghaladó időtartam is lehet. 64

65 Az Alapra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeknek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni a hirdetményi helyeken (az Alapkezelő honlapja: a Forgalmazó honlapja: A Befektető részére az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Féléves vagy az Éves jelentést, valamint a legfrissebb Portfólió jelentést a Befektető kérésére ingyenesen át kell adni, amelyek átvételéről a befektetőnek külön nyilatkoznia kell. Továbbá a szóbeli és elektronikus értékesítés során fel kell hívni a Befektető figyelmét, hogy hol érheti el a felsorolt dokumentumokat. 26) Egy Alap megszűnése Egy Alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A Felügyelet törli az alapot a nyilvántartásból a. a pozitív saját tőkéjű, határozott futamidejű alap futamidejének lejáratakor a megszűnési jelentés Felügyelethez történő benyújtását követő nappal; b. a pozitív saját tőkéjű alap megszüntetésekor a megszűnési jelentés Felügyelethez történő benyújtását követő nappal; c. a negatív saját tőkéjű alap megszüntetésekor a vagyon értékesítéséből származó ellenérték teljes kifizetésekor; d. más befektetési alapba történő beolvadás esetén a beolvadás napjával; e. a nyílt végű befektetési alap esetében az összes befektetési jegy visszaváltásakor, az utolsó befektetési jegy visszaváltása napját követő nappal, f. a nyílt végű befektetési alap esetében az összes befektetési jegy visszaváltásakor, az utolsó befektetési jegy visszaváltása napját követő nappal. Az Alap július 1-i lejáratát követően az alábbiakban részletezett, tervezett forgatókönyv szerint szűnik meg és számol el befektetői felé: megszűnési jelentés benyújtása a Felügyelethez július 15-ig közzététel a megszűnésről július 22-ig közzététel a tőke- és hozamfizetésről július 22-ig tőke- és hozamfizetés várható megkezdése legkésőbb július 22-ig Az Alap lejáratát követő tervezett eljárási rendben szereplő határidőket befolyásolhatják az Alap futamideje alatt bekövetkező jogszabályi változások. Az Alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Az Alap megszün(tet)ésére a következő esetekben kerül(het) sor: 1. Az Alapkezelő jogutód nélküli megszűnésekor illetőleg az Alapkezelő tevékenységi engedélye visszavonásakor ha az alapkezelést másik alapkezelő nem vállalja el- az Alapot meg kell szüntetni. 2. A pozitív saját tőkéjű Alapot az Alapkezelő a Felügyelet engedélyével megszüntetheti. 3. Az Alapot az Alapkezelő köteles megszüntetni, amennyiben az Alap saját tőkéje három hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot. 65

66 4. Az Alap megszüntetését a Felügyelet határozatban elrendeli, ha az Alap saját tőkéje negatív. 5. Az Alap 1-4. pont szerinti megszüntetését az Alapkezelő, illetőleg a Letétkezelő a megszüntetésről szóló felügyeleti határozat kézhezvételét illetve a 3. pontban foglalt időszak elteltét követő kettő munkanapon belül köteles közzétenni. 6. Az 5. pont szerinti közzététel napjától a nyíltvégű befektetési jegyek visszaváltását és eladását fel kell függeszteni. 7. Az Alap hitelezői az 5. pont szerinti közzététel napjától számított harminc napos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be követeléseiket a Letétkezelőnél. 8. Amennyiben a megszüntetési eljárás során az Alap saját tőkéje a 7. pont szerint bejelentett kötelezettségek figyelembevételével együtt negatívvá válik, akkor a Letétkezelő köteles azt a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni. 9. A határozatlan futamidejű, pozitív saját tőkéjű befektetési alapot az alapkezelő a Felügyelet engedélyével megszüntetheti. 10. A nyilvános nyílt végű befektetési alapot az alapkezelő köteles megszüntetni, amennyiben az alap saját tőkéje három hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot. 11. Az alap megszüntetését a Felügyelet elrendeli, ha az alap saját tőkéje negatív. 12. Negatív saját tőkéjű alap megszüntetésekor a vagyon értékesítéséből származó ellenérték teljes kifizetésekor törli a Felügyelet az alapot a nyilvántartásból. 13. Más befektetési alapba történő beolvadás esetén a beolvadás napjával törli a Felügyelet az alapot nyilvántartásából. 14. Törlésre kerül az alap a Felügyelet nyilvántartásából az összes befektetési jegy visszaváltásakor, az utolsó befektetési jegy visszaváltását követő nappal. Az Alap megszüntetésekor a portfolióban lévő befektetési eszközöket egy hónapon belül amely határidő a Felügyelet engedélyével egy alkalommal három hónappal meghosszabbítható - értékesíteni kell. Pozitív saját tőkével rendelkező Alap esetében a befektetési eszközök értékesítését az Alapkezelő maga is elvégezheti. Ennek hiányában a befektetési eszközök értékesítésével befektetési szolgáltatót kell megbízni, amelynek bizományosi díja megszűnési költségként az Alapot terheli. Az Alap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésből származó ellenérték befolyását, valamint az Alap hitelezői számára a megszüntetésre vonatkozó közzétételtől számított 30 napos bejelentési határidő elteltét követően öt napon belül megszűnési jelentést kell készíteni, és a Felügyelethez benyújtani és ezzel egyidejűleg a hivatalos közzétételi helyeken a befektetők rendelkezésére kell bocsátani. A Letétkezelő ezt követően tíz napon belül köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a befektetők részére. A megszűnési jelentés a törvényben előírtaknak megfelelően és legalább az éves jelentés kötelező tartalmi elemeit tartalmazza. A kifizetés megkezdéséről rendkívüli közleményt kell közzé tenni. Negatív saját tőkével rendelkező Alap megszüntetését a Felügyelet által a Hpt. alapján létrehozott közhasznú társaság végzi. Az Alap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésből származó ellenérték befolyását követően a közhasznú társaság a hitelezők követeléseit a Cstv. előírásai szerinti kielégítési sorrendben egyenlíti ki. 66

67 27) Az Alap átalakulása Átalakulásnak minősül egy Alap fajtájának, típusának, vagy futamidejének megváltoztatása. Nyíltvégű nyilvános befektetési alap nem alakulhat zártvégű nyilvános befektetési alappá. Nyilvánosan létrehozott befektetési alap csak az összes befektető hozzájárulásával alakulhat át zártkörű befektetési alappá. Az Alapkezelő az átalakulás indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztatót köteles a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alapkezelő a felügyeleti engedély megszerzését követően köteles az átalakulás tényét az Alap hirdetményi helyein, az átalakulás napját legalább harminc nappal megelőzően közzétenni. A Felügyelet a Befektetők érdekeinek védelme érdekében, különösen indokolt esetben az átalakulás feltételeit egyedileg is meghatározhatja. 28) Az Alap beolvadása Az Alapkezelő nyilvános Alap esetén beolvadási tájékoztató felügyeleti jóváhagyásával és nyilvánosságra hozatalával kezdeményezheti egy Alap beolvadását. Kizárólag hasonló befektetési politikával rendelkező, valamint azonos fajtájú és típusú alapok olvadhatnak egybe. A beolvadó alap befektetési politikája a jogutód alapéval hasonlónak minősül, amennyiben az Alap azonos, a Törvény 267. (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott eszközökbe fektetnek, és a jogutód alap befektetési politikáját nem sérti a beolvadó alap portfoliójának összetétele. A beolvadás során meg kell jelölni a jogutód alapot. Nyíltvégű nyilvános befektetési alapnak nem lehet a jogutóda zártvégű befektetési alap. Ha a jogutód alap határozott futamidejű, akkor a beolvadás napjától számított hátralévő futamideje nem haladhatja meg a beolvadó alap futamidejét, és nem lehet rövidebb egy naptári évnél. A beolvadásról szóló tájékoztatóban be kell mutatni a beolvadás indokát, a beolvadó alapok befektetési politikáját, a beolvadás határnapját, a beolvadás feltételeit, a befektetésijegy-tulajdonosok teendőit, valamint - befektetésijegy-sorozatonként - az Alap nettó eszközértékeinek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékek alakulását, az értékelési szabályokat, és az átváltási névérték meghatározását. A beolvadási tájékoztatónak tartalmaznia kell a jogutód befektetési alap e törvény szerinti teljes kezelési szabályzatát. A jogutód befektetési alap alapkezelője a felügyeleti engedély megszerzését követően a beolvadás napját legalább harminc nappal megelőzően köteles a beolvadás tényét a beolvadó befektetési alap hirdetményi lapjaiban közzétenni. A beolvadás értéknapján befektetésijegy-sorozatonként meg kell állapítani a beolvadó alap befektetési jegyeinek - a jogutód befektetési alap befektetési jegyének névértékére átszámított - egy jegyre jutó napi nettó eszközértékét. Az alapkezelő és a forgalmazó a jogutód befektetési alap befektetési jegyeit - az érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelő átváltási arányban - jóváírja a beolvadó befektetési alap befektetésijegy-tulajdonosainak a forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján. A jogutód alapkezelő a beolvadásról, a befektetési alapok beolvadásának napjára érvényes portfoliójáról jelentést készít, melyet a beolvadást követő nyolc munkanapon belül köteles megküldeni a Felügyeletnek közzétenni mind a jogutód befektetési alap forgalmazójának honlapján, mind a jogutód, mind a jogelőd befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyek forgalmazási helyein a befektetők rendelkezésére bocsátani. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfoliókban lévő eszközök tételes felsorolását, azok értékét; továbbá befektetési jegy sorozatonként 67

68 - az összesített nettó eszközértékeket; a befektetési jegyek darabszámát, az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket, az átváltási arányt. A jelentést a jogutód befektetési alap letétkezelője és könyvvizsgálója is aláírja. 29) Háttérszabályok Minden, a jelen Tájékoztató alapján létrejövő jogviszonyt, így különösen a folyamatos forgalomba hozatalt és forgalmazást, a Befektetési jegyek vételét, visszaváltását szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerződésekben nem szabályozott kérdésekben tekintetében a jelen Tájékoztató, az Alapkezelő és a Forgalmazó Üzletszabályzata, a Forgalmazóval kötött Számlaszerződés, a Tpt., Bszt., továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 30) Joghatóság Minden a Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 31) Érdekütközés Az Alapkezelő tisztségviselői, magasabb vezető állású dolgozói és a többségi tulajdonosok által végzett szerteágazó tevékenység folytán előfordulhat az érdekek összeütközése. A fenti személyeknek joguk van támogatással, irányítással, tanácsadással vagy egyéb módon közreműködni más alapok kezelésében, illetve joguk van befektetni olyan értékpapírokba, amelyekbe az Alap is befektethet. Az Alapkezelő feladatait oly módon köteles teljesíteni, hogy minden ügyfele egyenlő elbírálásban részesüljön. Az Alapkezelő jelenleg a Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, a Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja, a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap, a Pioneer Magyar Kötvény Alap, a Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap, a Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja, a Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, a Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja, a Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap, az ELIXÍR Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap, Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap és a Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap, HVB Lépéselőny Alap, és a Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja, TopTrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap és a Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap, Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap, a Pioneer Horizont 2020 Alap, a Pioneer Horizont 2025 Alap és a Pioneer Horizont 2030 Alap kezelését látja el Sem az Alapkezelő, sem bármely más saját érdekeltségű társaság vagy bármilyen olyan alap, amelyet az Alapkezelő irányít, nem fog az Alappal, az Alap portfoliójában lévő értékpapírokkal kapcsolatos ügyleteket kötni, az Alap szokásos üzletvitele alapján kötött ügylet feltételeinél előnytelenebb feltételekkel. 68

69 32) A szabályzat aláírása az Alapkezelő által A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Alapkezelő a jelen Szabályzatot aláírja. Budapest, január 2. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Jelen dokumentum biztonsági okokból nem tartalmaz aláírásképet, de tartalma megegyezik a cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával, avval mindenben egyező és aláírás nélkül is hitelesnek tekinthető. 69

70 VI. Alapok jegyzési, majd forgalmazási helyeinek listája VI. Alap forgalmazási helyeinek listája VI. Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. Sorsz. Cím Nyitva tartás Budai Régió 1011 Budapest, Fő u Budapest, Törökvészi út 30/a Budapest, Bécsi út Budapest, Margit krt (Mamut II.) H-Cs: , P: Budapest, Hidegkúti út Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) H: ; K-Cs: ; P: Budapest, Lajos u Budapest, Heltai Jenő tér Budapest, Soroksári út Budapest, Ferenc krt Budapest, Boráros tér H: ; K-Cs: ; P: Budapest, Könyves K. krt (Lurdy Ház) Budapest, Lágymányosi u Budapest, Bartók Béla út Budapest Fehérvári út Budapest, Hengermalom út H-Cs: , P: Budapest, Rétköz u Budapest, Andor u. 2. H: ; K-Cs: ; P: Budapest, Alkotás u Budapest, Alkotás út 1/A Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Kossuth L. út Budapest, II. Rákóczi Ferenc út H-Cs: , P: Budapest, Nagytétényi út (Campona) H-Cs: ; P:

71 Budapest, Hősök tere Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház) Érd, Budai út Budaörs, Szabadság út Budaörs, Kinizsi u H-Cs: ; P: Budakeszi, Fő u Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u Tököl, Hermina út 1-3. H-Cs: , P: Pesti régió Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) Budapest, Károly krt Budapest, Fehérhajó u Budapest, Ferenciek tere Budapest, Szabadság tér Budapest, Alkotmány u Budapest, Deák tér Budapest, Nagymező u Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet körút Budapest, Thököly út Budapest, József krt Budapest, Kerepesi út 9. H-Cs: ; P: Budapest, Hungária krt (Arena Corner) Budapest, József krt Budapest, Vámház krt Budapest, Kőrösi Csoma sétány Budapest, Gyömrői u Budapest Váci út Budapest, Váci út 76 71

72 Budapest, Lehel út Budapest, Lehel u Budapest, Váci út 178. H-Cs: ; P: Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) H-Cs: 10: ; P: Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Szentmihályi út 137. H-Cs: ; P: Budapest Veres Péter út Budapest, Üllői út Budapest, Üllői út 661. Az Üllői út mentén, az Iparvasút u. sarkán, a Lőrinc Center mellett helyezkedik el Budapest, Nagykőrösi út Budapest, Üllői út 201. (Europark) H-Cs: , P: Gödöllő, Dózsa György út Dunakeszi, Fő út H: ; K-Cs: ; P: Vecsés, Lincoln út Vác, Szent István tér 4. Nyugati régió Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d Esztergom, Kossuth Lajos u Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center) 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér Paks, Dózsa György út Szekszárd, Széchenyi u Szekszárd, Arany J. u Kaposvár, Áchim András u. 4. Corso Üzletház 7400 Kaposvár, Dózsa György u Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) 7621 Pécs, Rákóczi út H: ; K-Cs: ; P: H: ; K-Cs: 9.00-; P: H: ; K-Cs: 9: ; P:

73 Székesfehérvár, Budai út Székesfehérvár, Palotai u Veszprém, Ady Endre u Veszprém, Kossuth u Keszthely, Kossuth u Ajka, Szabadság tér Pápa, Fő u Siófok, Fő u Nagykanizsa, Fő u Zalaegerszeg, Kossuth u Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 9021 Győr, Árpád út Győr, Budai u Győr, Nagysándor József u. 31. (ETO Park) 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u Sopron, Várkerület 1-3., 9600 Sárvár, Hunyadi u Szombathely, Fő tér Szombathely, Kőszegi út H ; K-Cs: ; P: H: ; K-Cs: ; P: H: ; K-Cs: ; P: H: ; K-Cs: ; P: H: ; K-Cs: ; P: H: ; K-Cs: ; P: Keleti régió Cegléd, Kossuth tér Salgótarján, Rákóczi út Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u Eger, Bajcsy-Zs. u Eger, Törvényház utca Miskolc, Széchenyi út Miskolc, Búza tér Miskolc, Hunyadi út 3. H: ; K-Cs: ; P:

74 Tiszaújváros, Mátyás Király út Debrecen, Kossuth Lajos u Debrecen, Kálvin tér 2/A Hajdúszoboszló, Szilfákalja u Nyíregyháza, Dózsa György út Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.) Nyíregyháza, Szarvas u Szolnok, Kossuth Lajos utca Szolnok, Baross Gábor út Jászberény, Szabadság tér Békéscsaba, Szabadság tér Békéscsaba, Andrássy út (Csaba Center) Gyula, Városház u Kecskemét, Rákóczi út Kecskemét, Kisfaludy u Kiskunfélegyháza, Kossuth u Baja, Tóth Kálmán tér Szentes, Kossuth u Szeged, Kárász u Szeged, Széchenyi tér 2/A Szeged, Kossuth Lajos sugárút Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3. H: ; K-Cs: ; P:

75 VII. AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL JELENLEG KEZELT ALAPOK 1. Pioneer Közép-Európai Részvény Alap (korábbi nevén CA Közép Európai Részvény Alap, illetve CA Növekedési Alap) A kibocsátott sorozatok: A, B, C, I Határozatlan futamidejű, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap. Az Alap jogelődje a CA Növekedési Alap 1994 decemberében, mint zártvégű értékpapír befektetési alap került létrehozásra 330 millió forint induló tőkével. A zártvégű alap három éves futamidejének lejáratakor nyíltvégű befektetési alappá alakult át, s január 1-én kezdte meg nyíltvégű működését. Az Alap november 22-től nevét Pioneer Közép-Európai Részvény Alapra változtatta és befektetési politikáját is módosította. Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: hazai és közép-európai (elsősorban magyar, cseh, lengyel) részvénypiacok ígéretes növekedési potenciállal rendelkező részvényei. Befektetési cél: a kötvényhozamokat meghaladó teljesítmény elérése, a régió átlag fölötti gazdasági növekedésének közvetítése, átadása a befektetők számára. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,89% ,14% ,07% ,87% ,40% ,16% ,80% ,79% ,70% ,41% ,51% ,11% ,09% ,01% ,15% ,57% A B, C és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 2. Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (korábbi nevén CA Vegyes Alap, illetve Piaszter 68 Befektetési Alap) A kibocsátott sorozatok: A, D, I, 75

76 Határozott, tizenkét év futamidejű, zártvégű, értékpapír befektetési alapként létrehozott, 2000 októberében nyíltvégűvé átalakított befektetési alap. Létrehozatal időpontja: december Induló nettó eszközérték: 850 millió forint Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: a fejlett országok legnagyobb vállalatai mellett Közép Kelet- Európa ígéretes társaságainak részvényeibe is fektet, a portfólió állampapír része is jelentős. Befektetési cél: egy tényleges globális befektetési forma keretében a befektetők számára hosszú, az életpálya egészére kiterjedő, biztonságos megtakarítást tegyen lehetővé. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,87% ,10% ,17% ,03% ,61% ,56% ,08% ,63% ,97% ,92% ,30% Az A és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 3. Pioneer Magyar Kötvény Alap (korábbi nevén CA Kötvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A, B, I Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: január Induló nettó eszközérték: 1,257 milliárd forint Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: közepes és hosszabb futamidejű magyar állampapírokba, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fektet, árfolyamának mozgását elsősorban a piaci kamatok változása okozhatja. Befektetési cél: mérsékelt kockázat felvállalása mellett az állampapírokéval versenyképes hozam elérése. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: 76

77 Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,03% ,51% ,36% ,03% ,21% ,66% ,17% ,34% ,69% ,87% ,91% ,03% ,12% ,40% A B és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 4. Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (korábbi nevén CA Részvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: január Induló nettó eszközérték: 1,426 milliárd forint Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: magyar részvények s ezen belül elsősorban a BUX index vezető részvényei. Befektetési cél: a kötvényhozamokat meghaladó teljesítmény elérése, a szilárd gazdasági helyzetben lévő magyar vállalatok részvényeibe történő stratégiai befektetésekkel hosszabb távon magas hozamot realizálása. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: 77

78 Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,75% ,26% ,84% ,95% ,73% ,69% ,20% ,02% ,17% ,26% ,07% ,91% ,72% ,25% Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (korábbi nevén CA Pénzpiaci Alap) A kibocsátott sorozatok: A, B, C, I Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: január Induló nettó eszközérték: 120 millió forint Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe. Befektetési eszközök: kizárólag rövid lejárattal rendelkező eszközökbe, elsősorban állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet, ennek következtében kockázata rendkívül alacsony. Befektetési cél: kiegyensúlyozott teljesítmény realizálása, továbbá nagyfokú likviditás mellett, a lekötött bankbetétekével versenyképes hozam lehetőségének biztosítása. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: 78

79 Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,27% ,70% ,85% ,74% ,69% ,87% ,11% ,81% ,87% ,97% ,73% ,95% ,90% A B, C és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 6. Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (korábbi nevén CA Devizarészvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A, Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: október Induló nettó eszközérték: 851,609 millió forint Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: elsősorban az USA leglikvidebb nagyvállalati részvényeibe fektet. Befektetési cél: az USA részvénypiacán az ún. blue chip, azaz megbízható gazdasági háttérrel rendelkező társaságok (pl. General Electric, Microsoft, Intel, stb.) részvényeibe fektetve egy olyan (index-azonos, S&P 100) portfoliót válogasson össze, amely a világ legnagyobb gazdaságának hosszú távú növekedési kilátásait leginkább képes kiaknázni. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: 79

80 Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,00% ,54% ,48% ,63% ,08% ,64% ,07% ,46% ,53% ,74% ,21% ,17% ,02% Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (korábbi nevén CA Selecta Európai Részvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A, Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: október Induló nettó eszközérték: 1.785,692 millió forint Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: elsősorban a fejlett, nyugat-európai tőzsdék leglikvidebb nagyvállalati részvényeibe (pl. Siemens, Deutsche Telekom, Nestlé) fektet. Befektetési cél: a kötvényhozamokat meghaladó teljesítmény elérése, Nyugat- Európa legnagyobb vállalatainak. eredményeihez történő hozzáférés biztosítása a befektetők számára. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,44% ,27% ,27% ,59% ,57% ,40% ,56% ,78% ,63% ,49% ,86% ,26%

81 8. HVB Lépéselőny Alap Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: május 6. Induló nettó eszközérték: 200,00 millió forint Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe Az Alap az Alapkezelő ingatlan és állampapír alapú befektetési alapjaiba fektetve igyekszik a lekötött betéti konstrukciók hozamát meghaladó befektetési alternatívát kínálni a Befektetőknek. Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,77% ,42% ,72% ,22% ,93% TRIATLON 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap (korábbi nevén: HVB Triatlon 2 Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap) Határozott 3 és fél éves futamidejű, zártvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: október 27. Induló nettó eszközértéke: 4.953,73 millió Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.. Az alap április 30-án átalakult és új befektetési politikával folytatja tovább működését. Futamideje június 29-ig tart, forgalmazása nyíltvégű. Tőkebiztosított alap, A többlethozam alapját magyar állampapír befektetésekkel biztosítja. Az elszámolás forint alapú. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,36% ,07% ,74% ,18% ,73% Oázis Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alapra (korábbi nevén: HVB Triatlon 3 Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap) Határozott futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: március 30. Induló nettó eszközértéke: millió 81

82 Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Az alap szeptember 30-án átalakult és új befektetési politikával folytatja tovább működését. Futamideje november 2-ig tart, forgalmazása nyíltvégű. Tőkebiztosított alap, mögöttes struktúrája individualy capped call opció. A többlethozam alapját biztosító kosárba vizgazdálkodással foglalkozó vállalatok egyedi részvényei tartoznak. Az elszámolás forint alapú. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,96% ,47% ,06% ,12% ,91% Elixír Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap (korábbi nevén: HVB Triatlon 4 Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap) Határozott futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: június 27. Induló nettó eszközértéke: millió Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Az alap december 30-án átalakult és új befektetési politikával folytatja tovább működését. Futamideje február 1-ig tart, forgalmazása nyíltvégű. Tőkebiztosított alap, mögöttes struktúrája individualy capped call opció. A többlethozam alapját biztosító kosárba az öregedő népességből profitáló vállalatok egyedi részvényei tartoznak. Az elszámolás forint alapú. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,81% ,61% ,99% ,00% ,24% Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap (korábbi nevén: HVB Hozamhajrá Tőkegarantált Alap) Határozott futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: augsztus 30. Induló nettó eszközértéke: millió Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. 82

83 Az alap február 28-án átalakult és új befektetési politikával folytatja tovább működését. Futamideje április 1-ig tart, forgalmazása nyíltvégű. Tőkebiztosított alap, mögöttes struktúrája CPPI modell. A többlethozam alapját biztosító befektetési univerzum a fejlődő piacokból kerülnek ki elsősorban. Az elszámolás forint alapú. Az Alap az új befektetési politika keretében az alap vagyonát egy dinamikus eszközallokációs modell keretében kezeli. Ennek során egyrészt kétszintű tőkevédelmet biztosít a lejáratra vonatkozóan, másrészt globális - ezen belül elsősorban feltörekvő - részvénypiaci befektetések révén az elérhető hozam maximalizálására törekszik a kockázati szint kézben tartása mellett. A tőkevédelem az alapkezelő ígérete, melyet a befektetési politika támaszt alá és arra harmadik személy garanciát nem vállal. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,62% ,31% ,52% ,17% ,68% Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap (korábbi nevén: HVB Hozamhajrá 2 Tőkegarantált Alap) Határozott futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: december 12. Induló nettó eszközértéke: millió Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Az alap június 15-én átalakult és új befektetési politikával folytatja tovább működését. Futamideje április 1-ig tart, forgalmazása nyíltvégű. Tőkebiztosított alap, mögöttes struktúrája CPPI modell. A többlethozam alapját biztosító befektetési univerzum a fejlődő piacokból kerülnek ki elsősorban. Az elszámolás forint alapú. Az Alap az új befektetési politika keretében az alap vagyonát egy dinamikus eszközallokációs modell keretében kezeli. Ennek során egyrészt kétszintű tőkevédelmet biztosít a lejáratra vonatkozóan, másrészt globális - ezen belül elsősorban feltörekvő - részvénypiaci befektetések révén az elérhető hozam maximalizálására törekszik a kockázati szint kézben tartása mellett. A tőkevédelem az alapkezelő ígérete, melyet a befektetési politika támaszt alá és arra harmadik személy garanciát nem vállal. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,25% ,58% ,89% ,50%

84 14. Pioneer Aranysárkány Ázsia Alapok Alapja A kibocsátott sorozatok: A, I Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: április Induló nettó eszközérték: 868,586,438 millió forint Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők részére a normál részvénypiaci kockázatot meg nem haladó mértékben egy alaposan diverzifikált részvény portfóliót hozzon létre, ami a tágabban értelmezett távol-keleti és csendes óceáni térség részvénypiacainak teljesítményét nyújtja a befektetőknek. Az Alapkezelő a fenti célját a fenti régióban befektető befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólióba, beleértve a tőzsdén kereskedett indexalapokat (Exchange Traded Funds: ETF). Az Alap likvid hányadát rövid lejárató magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. A legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből álló portfólió kialakításakor elsődleges szempont, hogy az Alap összesített tőkekockázata legfeljebb szokásos részvénypiaci kockázatú legyen. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,83% ,60% ,39% ,60% TopTrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: szeptember Induló nettó eszközérték: forint Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők számára részesedést kínáljon a nemzetközi gazdasági, szerkezeti változásokra pozitívan reagáló, a jövő új szektorainak számító iparágak (high-tech mezőgazdasági kiszolgáló és fogyasztói végtermék iparágak, infrastruktúra és alternatív-megújítható energetikai iparág) növekményéből, úgy, hogy a befektetőt a tőkevédelem révén megvédje az esetlegesen kedvezőtlen piaci mozgások hatásaitól, illetve egy garantált kifizetés révén az első évben versenyképes hozamot biztosítson a lekötött bankbetétekhez képest is. A koncepció tehát az, hogy az első év hozama feleljen meg egy banki befektetés hozamának míg a második és harmadik években az alap hozama már a részvénypiac (a kosárban szereplő részvények) teljesítményétől függ. 84

85 Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,59% ,32% ,54% Pioneer Fejlődő Piaci Alapok Alapja A kibocsátott sorozatok: A Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: június Induló nettó eszközérték: 444,314,327 forint Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési célja, hogy az ügyfelek profitálhassanak a fejlődő országok részvénypiacainak emelkedéséből. A fejlődő országokban rejlő hatalmas gazdasági potenciál az általános piaci várakozások szerint hosszabb távon a részvények értékében is tükröződhet. A feljődő piacok igen széles, több kontinensre kiterjedő spektruma rendkívül széleskörű kockázatmegosztást (diverzifikációt) tesz lehetővé. Az Alapkezelő a fenti célját elsősorban a fejlődő piacokon befektető befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport fejlődő piaci régiókat és országokat (például Latin- Amerika, Kelet-Európa, Kína, India) megcélzó regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, szintén a fejlődő országok részvényeibe fektető befektetési alapok, tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. Az Alap saját tőkéjének legalább 80%-át teszik ki a befektetési alapok befektetési jegyei. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,28% Szuper 8 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 5 éves határozott futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: október Induló nettó eszközérték: forint Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. A többlethozam alapját biztosító befektetési univerzum a fejlődő piacokból kerülnek ki elsősorban. Az elszámolás forint alapú. Az alap első év végén fix 8% hozamot 85

86 fizet. Az első évtől az alap kifizeti a névérték feletti összeget, ha bármikor árfolyama elér a Ft-os értéket. Az Alap befektetési politikája keretében az alap vagyonát egy dinamikus eszközallokációs modell keretében kezeli. Ennek során egyrészt tőkevédelmet biztosít a lejáratra vonatkozóan, másrészt globális - ezen belül elsősorban feltörekvő - részvénypiaci befektetések révén az elérhető hozam maximalizálására törekszik a kockázati szint kézben tartása mellett. A tőkevédelem az alapkezelő ígérete, melyet a befektetési politika támaszt alá és arra harmadik személy garanciát nem vállal. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: Időszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,74% Szuper 8 Plusz Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 5 éves határozott futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: március Induló nettó eszközérték: ,92,- forint Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. A többlethozam alapját biztosító befektetési univerzum a fejlődő piacokból kerülnek ki elsősorban, az Alap az 5%-nál nagyobb gazdasági növekedéssel rendelkező országokba fektet. Az elszámolás forint alapú. Az alap első év végén fix 8% hozamot fizet. Az első évtől az alap kifizeti a névérték feletti összeget, ha bármikor árfolyama elér a Ft-os értéket. Az Alap befektetési politikája keretében az alap vagyonát egy dinamikus eszközallokációs modell keretében kezeli. Ennek során egyrészt tőkevédelmet biztosít a lejáratra vonatkozóan, másrészt globális - ezen belül elsősorban feltörekvő - részvénypiaci befektetések révén az elérhető hozam maximalizálására törekszik a kockázati szint kézben tartása mellett. A tőkevédelem az alapkezelő ígérete, melyet a befektetési politika támaszt alá és arra harmadik személy garanciát nem vállal. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: Tekintettel az Alap eltelt rövid futamidejére, az adatok még nem elérhetők. 19. Trendváltó Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 5 éves határozott futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: július Induló nettó eszközérték: ,- forint Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap a befektetési politika keretében az alap vagyonát egy ún. dinamikus eszközallokációs modell (ld. kifejtve a következő alpontban) alapján kezeli. Ennek során biztosítja a lejáratra vonatkozóan a tőkevédelmet, valamint megfelelően diverzifikált globális részvény- és árupiaci befektetések révén az elérhető hozam 86

87 maximalizálására törekszik a kockázati szint kézben tartása mellett. A tőkevédelem az alapkezelő ígérete, melyet a befektetési politika támaszt alá és arra harmadik személy garanciát nem vállal. Historikus (nominális) hozamadatok és az időszak végi vagyon: Tekintettel az Alap eltelt rövid futamidejére, az adatok még nem elérhetők. 20. Horizont Alapok (Horizont 2020 Alap, Horizont 2025 Alap, Horizont 2030 Alap) 5 éves határozott futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Létrehozatal időpontja: július Induló nettó eszközérték: Horizont 2020: ,- forint Horizont 2025: ,- forint Horizont 2030: ,- forint Letétkezelőjük az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálójuk a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alapok elsődleges befektetési célja, hogy az egyes Alapok céldátumaira (a Pioneer Horizont 2020 Alap esetében: december 31., a Pioneer Horizont 2025 Alap esetében: december 31., illetve a Pioneer Horizont 2030 Alap esetében: december 31.) vonatkozóan egy jól diverzifikált vegyes portfólió kialakításával a befektetők számára minél magasabb hozamot érjenek el. 87

88 1. sz. melléklet Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. részére a KPMG Hungária Kft. által kiadott független könyvvizsgálói jelentések a 2010., és a üzleti évekre vonatkozóan 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 2. sz. melléklet UniCredit Bank Hungary Zrt. mérlegei a 2010., a és a üzleti évre vonatkozóan 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 A. 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap mint nyíltvégű, határozott futamidejű, az ÁÉKB Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető!

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alapot választotta. Bízunk

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA A K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-667/2014 Kelte: 2014.11.11. Az Alap lajstromszáma:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan Összevont Tájékoztató a zártvégű és nyilvános BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-392/2014 Kelte: 2014.05.28. Az Alap lajstromszáma: 1112-340

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. május 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18. zártvégû értékpapír befektetési alap elnevezésû, nyilvános, zártvégû értékpapír befektetési alap összevont tájékoztatója K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18.

Részletesebben

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2015. december A Tájékoztató közzétételét engedélyező Felügyeleti határozat száma: H-KE-III-xxx/2015 Hatálybalépés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2015. február Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. Hatályos:2015.02.12.

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló: OTP Bank Nyrt. Deloitte Könyvvizsgáló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

1. számú melléklet A Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Magyar Nemzeti Bank engedélyének száma: H-KE-III-927/2015. Dátuma: 2015. október hónap 29. 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Bevezető rendelkezések Hatálybalépés dátuma: 2015-05-14 1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza azokra a Pénzügyi eszközökre és Pénzeszközökre

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-236/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP Biggeorge s-nv 1. Ingatlanfejlesztõ Befektetési Alap ALAP BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGÛ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNÕ NYILVÁNOS FORGALOMBA

Részletesebben

MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap

MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. május Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26. Hatályos:2013.05.24.

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. február 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. március Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010 Kelte: 2010.07.29. Hatályos:2014.05.07.

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.599/2007 Kelte: 2007. december 20.

Részletesebben

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt.

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.463/2006 Kelte: 2006. november

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

T/1479. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1479. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1479. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2010. október 2 2010. évi.törvény

Részletesebben

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest US95 Plusz Alap Alternatív befektetési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6 CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2010.10.25. 1 Tartalomjegyzék I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Budapest Zenit Alapok Alapja

Budapest Zenit Alapok Alapja Budapest Zenit Alapok Alapja Mit kell tudni az alapról? Bankbetét és részvény optimális aránya Szeretné a tőkéjét olyan befektetésben elhelyezni, ahol mérnöki pontossággal fektetik be a pénzét a bankbetét

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen Hirdetményt elérheti a Társaság ügyfélszolgálati helyein, illetve a Társaság www.privatvagyonkezeles.hu honlapján.

HIRDETMÉNY. Jelen Hirdetményt elérheti a Társaság ügyfélszolgálati helyein, illetve a Társaság www.privatvagyonkezeles.hu honlapján. HIRDETMÉNY a Concorde Alapkezelő Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról a szerződéskötések előtti tájékoztatás keretében I. Bevezető A Concorde Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság vagy Alapkezelő) nevében

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.644/2008.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP

SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP T A KARÉK INVEST SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Készült: 2011. július 25. Befektetési Alapkezelő: Vezető Forgalmazó: Letétkezelő: Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója, 2011. április A PSZÁF engedélyének száma: KE-III-190/2011. Kelte: 2011.04.06. Hatályos: 2011.04.06.. OTP Prémium Származtatott Alapok

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben