PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)"

Átírás

1 PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: Concorde Alapkezelő zrt.) Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Cégjegyzékszám: Adószám: PSZÁF engedély III/ /2002 szám: Telefonszám: Faxszám: cím: Honlap címe: mint megbízott (a Megbízott ) (a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együttesen a Felek ) között, az alulírott napon, a következő tárgyban és feltételekkel: 1. Fogalom meghatározások A jelen Szerződésben használt, nagy kezdőbetűvel jelölt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: Átlagos Befektetési Érték (ÁBÉ): az Induló Értéknek a tárgyidőszak alatti Nettó beés kifizetésekkel (Nettó Állományváltozás) a 3. számú mellékletben leírtaknak megfelelően módosított átlagos állománya. Az Átlagos Befektetési Érték számítása a hozamszámítás függvényében negyedéves vagy éves időszakra történhet. Banki Munkanap: az a nap, amelyen a kereskedelmi bankok Magyarországon ügyfélfogadás céljából nyitva tartanak. Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló mindenkor hatályos évi CXXXVIII. törvény. Fél: a Megbízó vagy a Megbízott. Felek: a Megbízó és a Megbízott együttesen. Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank.

2 Fix Díj: a jelen Szerződés 5. számú mellékletében meghatározott, a Kezelt Vagyon teljesítményétől független mértékű, a Megbízót terhelő és a Megbízottat megillető díj. Fordulónap: az a naptári nap (általában a naptári negyedévek utolsó napja), amelyre a Megbízott a Felek jelen Szerződése vagy vonatkozó jogszabály által előírt jelentési vagy tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében a megfelelő kimutatásokat elkészíti. Fordulónapi Érték: a Kezelt Vagyon 3. számú mellékletben foglaltak szerint meghatározott nettó eszközértéke. Hozamráta (r vagy R): a Kezelt Vagyon 4. számú mellékletben meghatározott, a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően számolt napi idősúlyozott hozama, amely megfelel a Kormányrendeletben foglaltaknak. A hozam számítása történhet napi (r) vagy annál hosszabb (R) időszakra. Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, mindenkor hatályos évi CCXXXVII. törvény. Induló Érték: az Induló Vagyonnak a Megbízott Számláin történő jóváírás napjára, az 1. számú melléklet szerint megállapított értéke. Induló Vagyon: a jelen Szerződés alapján első ízben a Megbízó rendelkezésére bocsátott pénzügyi eszközök és pénzeszközök (Vagyonelemek) összessége az 1. számú melléklet szerint. Kbftv: évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról. Kezelt Vagyon (Portfólió): az Induló Vagyon megállapítását követően portfóliókezelés céljából mindenkor a Megbízott rendelkezésére álló, a Megbízó tulajdonát képező pénzügyi eszközök és pénzeszközök (Kezelt Vagyonelemek) összessége, ideértve az ezekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek összességét is. Kezelt Vagyonelem: a Kezelt Vagyon részét képező valamely Vagyonelem. A Kezelt Vagyonelemek összessége a Kezelt Vagyon. Kezelt Vagyon Értéke: a Kezelt Vagyon adott időpontra vonatkozóan a 3. számú mellékletben foglaltak szerint meghatározott nettó eszközértéke. Kormányrendelet: a Megbízó működését szabályozó az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet. Letétkezelő: a Megbízó által megbízott a Bszt. 5. (2) bekezdésének b) pontja szerint letétkezelési tevékenység nyújtására engedéllyel rendelkező letétkezelő. Nettó Állományváltozás (CF i ): az Induló Vagyonhoz, illetőleg a Kezelt Vagyon adott időpontban érvényes állományához képest a Megbízó által kezdeményezett és végrehajtott összes tárgyidőszaki befizetésből és eszközátadásból adódó vagyonnövekedés, illetve a kifizetésből és eszközkivonásból adódó vagyoncsökkenés együttes nettó mértéke. Portfólió-kezelési Irányelvek: a portfóliókezelés céljára rendelkezésre bocsátott vagyonra (a Kezelt Vagyonra) vonatkozó befektetési szabályok. A Portfólió-kezelési Irányelvek kötelező tartalmi eleme a Kezelt Vagyon vonatkozásában megengedett pénzügyi eszközcsoportok Kezelt Vagyonon belüli minimum és maximum arányai. 2

3 Amennyiben a Megbízó több megbízottat alkalmaz, az egyes megbízottak számára egyenként előírt különleges Portfólió-kezelési Irányelvek eltérhetnek a Kormányrendelet előírásaitól. Jelen Portfólió-kezelési irányelv megegyezik a Kormányrendeletben szereplő Vagyonkezelési Irányelvvel. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló, mindenkor hatályos évi V. törvény. Referencia Index (RI): A Portfólió-kezelési Irányelvekben meghatározott, a kezelt Portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, amely(n)ek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt Portfólió adott időszak alatti, az adott Portfólióval kapcsolatos pénzáramlást figyelembe vevő rendelet szerinti Hozamrátával. Referencia Index Hozamrátája (ref vagy REF): a Referencia Index, 4. számú mellékletben meghatározott, a Hozamráta számítási módszerének megfelelően számolt hozama. A referenciahozam számítása történhet havi (ref) vagy negyedéves, éves (REF) időszakra. Sikerdíj: a jelen Szerződés 5. számú mellékletében meghatározott, a Kezelt Vagyon teljesítményétől függő mértékű, a Megbízót terhelő és a Megbízottat megillető díj. Sikerdíj számítás alapjául szolgáló Hozamráta (H): a Kezelt Vagyonnak az 5. számú mellékletben meghatározott módon számolt, a Sikerdíj-számítás alapjául szolgáló éves hozama. Sikerdíj-számítás alapjául szolgáló Küszöbhozamráta (KH): a Kezelt Vagyonnak az 5. számú mellékletben meghatározott módon számolt, a Sikerdíj-számítás alapjául szolgáló hozama. Szabad Mérlegelés: a Megbízott azon döntési jogkörét jelenti, amelynek alapján a Megbízott a vonatkozó jogszabályok, egyéb szabályzatok és a Portfólió-kezelési Irányelvek által meghatározott kereteken belül, az ügyfél kifejezett hozzájárulása nélkül, de elsődlegesen az ügyfél érdekeire figyelemmel, saját maga dönthet a rábízott ügyfélvagyonba tartozó pénzügyi eszközök és pénzeszközök kezeléséről, értékesítéséről, illetve befektetéséről. A döntési jogkör terjedelmét, azaz mindazon tárgyköröket, melyekre vonatkozóan a Megbízott szabad mérlegelése érvényesülhet, valamint annak korlátait, a jelen Szerződés tartalmazza. Számlák: a Megbízó által megbízott Letétkezelő által a Megbízó részére megnyitott és vezetett, a 4.3. pontban részletezett ügyfélszámla, értékpapírszámla és értékpapír letéti számla, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyitott és vezetett valamennyi alszámla. Üzletszabályzat: a Megbízott mindenkor hatályos üzletszabályzata. Vagyonelem: pénzügyi eszköz és/vagy pénzeszköz. 2. A Szerződés tárgya 2.1. A Megbízó jelen Szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat, hogy a 1. számú mellékletben meghatározott Induló Vagyon, illetve a Nettó Állományváltozás következtében kialakult Kezelt Vagyon tekintetében részére a Bszt. szerinti portfólió-kezelési tevékenységet végezzen A Megbízó jelen Szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat, hogy a portfólió-kezelési tevékenységhez kapcsolódóan a számára megnyitott 3

4 Számlák felett rendelkezzen, annak javára, illetve terhére a jelen Szerződés szerint ügyleteket hajtson végre. Ez a rendelkezési jog azonban csak a portfóliókezeléssel kapcsolatos befektetési tevékenységre vonatkozik A Megbízott a fenti megbízást elfogadja és vállalja, hogy az Induló Vagyon, illetve a Kezelt Vagyon kezelését a hatályos jogszabályokban és a jelen Szerződésben foglaltak szerint végzi A Megbízott a jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott Portfólió-kezelési Irányelvek adta kereteken belül a Megbízó kifejezett utasítása vagy jóváhagyása nélkül, önállóan végzi az Induló Vagyon, illetve a Kezelt Vagyon kezelését A portfólió-kezelési tevékenység során Megbízott saját nevében, valamint a Megbízó javára és terhére jár el. Kivételt képez a Kezelt Vagyonban lévő részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlása. Ebben az esetben Megbízott a Megbízó nevében jár el A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján végzett portfóliókezeléssel összefüggésben egymással szemben felmerülő kötelezettségeik elszámolására, valamint a jelen Szerződés szerinti portfóliókezelés eredményességének meghatározására és mérésére a devizanemet tekintik irányadónak. 3. Pénzügyi eszközök és pénzeszközök 3.1. Jelen Szerződés aláírásával a Megbízó rendelkezik a 1. számú melléklet szerinti Induló Vagyon Megbízott részére történő átadásáról. Felek megállapodnak abban, hogy az átadást követő három munkanapon belül az Induló Vagyon pontos értékét jelen szerződés 1. számú mellékletében a vonatkozó jogszabályban foglaltak betartásával meghatározzák és aláírják A Megbízó a jelen Szerződés alapján bármely időpontban további Vagyonelemeket adhat át a Kezelt Vagyonba, illetve a Kezelt Vagyon köréből való kivonásra adhat megbízást A Megbízó a Kezelt Vagyon köréből való kivonásra vonatkozó szándékát a Vagyonelem, illetve a Kezelt Vagyonelem transzferálását, illetőleg átutalását megelőzően legalább 3 Banki Munkanappal köteles jelezni a Megbízott felé. További Vagyonelem átadására vonatkozó szándékát pedig legkésőbb annak átutalása napján köteles jelezni a Megbízott felé A Megbízott a számára átadott Vagyonelemet a Számlákon történő jóváírás napjától tekinti a Kezelt Vagyon részének. A Kezelt Vagyonból kivont Kezelt Vagyonelemet a Megbízott a Megbízó által kivonásra megjelölt Banki Munkanapon, de legalább a megbízás megadását követő 3. Banki Munkanapon különíti el és vonja ki a Kezelt Vagyonból A Megbízott a Kezelt Vagyonelemek Kezelt Vagyonból történő kivonásából adódó esetleges veszteségre és hozamcsökkenésre a jelen Szerződés megkötését megelőzően, tájékoztató jelleggel, illetve a jelen Szerződésben is felhívja Megbízó figyelmét. Az ilyen veszteségért és hozamcsökkenésért Megbízott a Megbízó felé nem vállal felelősséget. 4

5 3.6. A Megbízott az Induló Vagyon, a Kezelt Vagyon, a Vagyonelemek és a Kezelt Vagyonelemek értékelése során a 3. számú mellékletben foglaltak szerint jár el. 4. A portfólió-kezelési tevékenység 4.1. A Megbízott a portfólió-kezelési tevékenységét a szerződés hatályba lépésének napján kezdi meg. A Megbízott az Induló Vagyonon felül átadott további Vagyonelemek befektetési célú kezelését azon a munkanapon kezdi meg, amely napon a Megbízó által transzferált, illetőleg átutalt Vagyonelemek a 4.2. pont szerint megnyitott Számlákon jóváírásra kerültek A Megbízott portfólió-kezelési tevékenysége keretében a Megbízó pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek elhelyezéséhez szükséges Számlák megnyitásához a Megbízott ilyen irányú kérelme esetén segítséget nyújt, a saját nyilvántartásában pedig regisztrálja a Megbízót. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó 1.2. pont szerinti felhatalmazása alapján a portfóliókezelés során végrehajtott ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségeket a fentiek szerint megnyitott Számlák javára és terhére teljesíti A Megbízó tájékoztatja a Megbízottat, hogy a letétkezelői tevékenység végzésére a -vel (a továbbiakban: Letétkezelő) kötött megállapodást. A Letétkezelőnél megnyitott befektetési Számlák a következők: Befektetési pénzszámla: Befektetési értékpapírszámla: 4.4. Ha Megbízó másképpen nem rendelkezik a 4.3 pont szerinti letétkezelői Számlákon elhelyezett Vagyonelemeket a Megbízott kizárólag a portfóliókezelési tevékenysége keretében kezeli A Megbízott a portfólió-kezelési tevékenysége során mindenkor jóhiszeműen, kellő gondossággal, a hatályos jogszabályok, az Üzletszabályzat, a Megbízott Legjobb Végrehajtási Szabályzata, valamint a jelen Szerződésben foglaltak szerint jár el A Megbízott a Kezelt Vagyonra vonatkozóan sem tőke-, sem hozamgaranciát, illetve sem tőke-, sem hozamvédelmet nem vállalt és nem vállal A Megbízott a Kezelt Vagyon részét képező pénzügyi eszközökből eredő tagsági jogokat és kötelezettségeket nem gyakorolja. Megbízó a Megbízott számára a tagsági jogok gyakorlására, illetve a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítésére megbízást adhat, amelynek pontos feltételeiről Felek külön Szerződésben rendelkezhetnek A Megbízott az értékpapír- és befektetési piacon működő, nagy tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkező vállalkozás. A Megbízott a jelen Szerződés teljesítéséhez megfelelő ismeretekkel, elemzői háttérrel, a Kezelt Vagyon kezeléséhez szükséges szakemberekkel rendelkezik A Megbízott a jelen Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséhez a Bszt. szerinti közvetítőt (sem függő ügynököt, sem befektetési vállalkozást) nem vesz igénybe. 5

6 4.10. A Megbízó a jelen Szerződés hatálybalépését követően átadott Vagyonelemek vonatkozásában tudomásul veszi, hogy az Induló Vagyon, illetőleg a továbbiakban a Kezelt Vagyon összetételének mindenkor meg kell felelnie a jelen Szerződés 2. számú mellékletében foglalt Portfólió-kezelési Irányelveknek, az ott részletezett kivételekkel. Abban az esetben, ha a Megbízó több megbízottat alkalmaz eltérő Portfólió-kezelési Irányelvekkel, s ezek az Irányelvek túllépik a Megbízó befektetési szabályait meghatározó jogszabályban (Kormányrendelet) foglaltak kereteit, Megbízott a Portfóliókezelési Irányelvekben meghatározott szabályokat köteles követni. Megbízó feladata az egyes megbízottak által követendő Portfólió-kezelési Irányelveket úgy meghatározni, hogy a Megbízó egészére teljesüljenek a Kormányrendelet szerinti befektetési szabályokra vonatkozó jogszabályi előírások A Megbízó tudomásul veszi, hogy a portfólió-kezelési tevékenység során rendelkezési joga a Nettó Állományváltozás kezdeményezésére és a Portfóliókezelési Irányelvek meghatározására korlátozódik Megbízó a 2. számú mellékletben részletezett Portfólió-kezelési Irányelvek meghatározását annak tudatában tette, hogy a befektetések hosszú távú befektetések. Megbízó tudatában van annak, hogy a Kezelt Vagyon teljesítménye rövid távon nagyban függ a piac teljesítményétől, a portfóliókezelés indulásakor meglévő piaci helyzettől, azaz a hozam nem csak a Megbízott tevékenységétől függ. Megbízó egyúttal kijelenti, hogy a Portfóliókezelési Irányelvek nem az elvárt értéknövekedést eredményező meghatározásából eredő kárért az elmaradt hasznot is ideértve a Megbízottat felelősség nem terheli A Megbízott a portfólió-kezelési tevékenység során elért teljesítményének, a Kezelt Vagyon hozamának számítása során az 4. számú mellékletben foglaltak szerint jár el A Megbízottat a jelen Szerződés szerinti portfólió-kezelési tevékenységért és az ezzel összefüggő egyéb szolgáltatásokért díj illeti meg, amelyet Megbízó a jelen Szerződés szerint köteles megfizetni. 5. Költségek, díjak 5.1. A Megbízó a Megbízott részére a portfólió-kezelési tevékenység ellenértékeként Fix Díjat és Sikerdíjat fizet, amelynek számítási módját és mértékét az 5. számú melléklet tartalmazza A Fix Díjon és Sikerdíjon túl, a jelen Szerződés szerinti portfólió-kezelési tevékenységgel kapcsolatos további díjakat és költségeket az 5. számú melléklet részletezi A Megbízott a Fix Díjról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 10 munkanapon belül, illetve a Sikerdíjról évente, a tárgyévet követő (illetve a jelen Szerződés megszűnése esetében a megszűnés napját követő) 30 munkanapon belül számlát állít ki a Megbízó részére A Megbízott a felszámításra kerülő díjak számviteli elhatárolásához szükséges kimutatásokat a Megbízó külön kérésére a Megbízó által megjelölt időpontban és időszakra vonatkozóan elkészíti és a Megbízó részére átadja. 6

7 6. A Megbízó minősítése 6.1. A Megbízott a Bszt. 47. (3) bekezdése alapján tájékoztatja a Megbízót, hogy a Bszt. 47. (1) bekezdés szerinti minősítését elvégezte és annak eredménye alapján a szakmai ügyfél kategóriába tartozónak minősítette A Megbízó a fentiek szerinti minősítést tudomásul veszi A Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy lehetősége van a portfólió-kezelési tevékenység tekintetében írásban kérelmezni, hogy Megbízott a lakossági ügyféllel azonos feltételeket biztosítson Megbízó számára a portfólió-kezelési szolgáltatása során A Megbízott a Megbízó fenti 6.3. pont szerinti kérelme elbírálásának eredményéről írásbeli értesítést küld Megbízó részére, valamint a kérelem elfogadása esetén külön tájékoztatást ad Megbízónak a lakossági és a szakmai ügyfélminősítéssel járó ügyfélvédelmi szabályokról, illetve ezek különbségének következményeiről Felek a minősítés megváltoztatása iránti kérelem esetén jelen Szerződést módosítják az új minősítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően, mellékletként csatolva egyidejűleg Megbízó minősítés megváltoztatása iránti kérelmét és a külön tájékoztatóban foglaltak megértéséről és tudomásulvételéről szóló nyilatkozatát Megbízott a Megbízó hiánytalan kérelmének kézhezvételét követő 5. munkanapig dönt a kérelem elfogadásáról és döntéséről, valamint a további teendőkről értesíti az ügyfelet. Az értesítés Megbízó általi kézhezvételétől számítva a 10. munkanapig van lehetőség jelen Szerződés megfelelő módosítására Ha a 10 munkanap eredménytelenül telik el és az Megbízónak róható fel, úgy azt a Szerződés módosításának megtagadásaként kell értelmezni. Ebben az esetben a 10. munkanapot követő napon a Megbízott 6.6. pont szerinti értesítésében foglaltak érvényüket vesztik Megbízó megváltozott minősítése jelen Szerződés megfelelő módosításának hatálybalépése napján lép hatályba. 7. Rendszeres tájékoztatás és adatszolgáltatás 7.1. Megbízott jelen Szerződés hatálybalépését követően a Szerződés 7. számú mellékletében részletezett adatszolgáltatási rendnek megfelelően, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal köteles a Megbízót tájékoztatni. 8. Rendkívüli tájékoztatás és adatszolgáltatás 8.1. A Megbízó írásos kérésére a Megbízott köteles a kérés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül Megbízó Portfóliójáról kimutatást adni A Megbízott haladéktalanul, de legkésőbb a hatálybalépést követő 3 Banki Munkanapon belül hivatalos közzétételi helyén tájékoztatja a Megbízót, ha 7

8 változás áll be a Megbízott vezető tisztségviselőinek személyét érintően, a tevékenységét, illetve működését érintően bírósági vagy más hatósági határozat vagy új tartalmú jogszabályi rendelkezés lépett hatályba, Jelen Szerződés alapján létrejött kapcsolatban a Megbízottat képviselő, a nevében eljáró személyek, valamint a Megbízott vezetőinek a Szerződés tekintetében aláírási jogosultsággal rendelkező személyeiben változás áll be Megbízó saját felelősségére haladéktalanul értesíti Megbízottat, ha az általa a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg kitöltött alkalmassági tesztben megadott információkban, adatokban változás következik be A Megbízó saját felelősségére haladéktalanul tájékoztatja Megbízottat az általa meghatalmazott személyek adataiban történt változásról Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a pontokban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből eredő károkért a Megbízottat felelősség nem terheli. 9. Titoktartás 9.1. A Megbízott, valamint vezető állású személyei és alkalmazottai a Megbízóval, illetve a Kezelt Vagyonnal kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti titkot, illetve értékpapírtitoknak minősülő adatot és információt kötelesek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével, korlátlan ideig megőrizni A Megbízó a Megbízottra, illetőleg a Megbízott tevékenységére vonatkozó, üzleti titoknak minősülő adatot és információt köteles korlátlan ideig megőrizni Az üzleti titokra és az értékpapírtitokra vonatkozó, jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbftv., illetőleg a Bszt. szabályai irányadók A Megbízó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a jelen Szerződés hatálya alatt a jogszabályokban vagy a Felügyeleti szerv által kibocsátott normatív hatályú rendelkezéseiben megjelölt tárgykörben és tartalommal adatkezelést végezzen és a szükséges adatokat, információkat és tájékoztatásokat eszközölje, azokat nyilvánosságra hozza Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott Megbízó nevét vagyonkezelési referenciái között szerepeltesse. 10. A Felek nyilatkozatai A Megbízott kijelenti, hogy a jelen Szerződésben megadott adatai megfelelnek a valóságnak és rendelkezik minden szükséges felhatalmazással és hatósági engedéllyel a működéséhez és a portfólió-kezelési, valamint az azzal összefüggő tevékenységek végzéséhez A Megbízott kijelenti, hogy vele mint társasággal, valamint vezető állású személyeivel és alkalmazottaival szemben a Kbftv. vagy a Bszt. szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 8

9 10.3. A Megbízott kijelenti, hogy mint gazdasági társaság a Kormányrendelet (281/2001 XII. 26.) aiban foglalt feltételeknek a vagyonkezelés teljes időtartama alatt megfelel, valamint ezen előírások alapján vezető tisztségviselőire, alkalmazottaira és ezek közeli hozzátartozóira a Pénztárral és a Letétkezelővel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn A Megbízott kijelenti, hogy tagja a Befektető-védelmi Alapnak, és az ezzel járó kötelezettségeinek mindenkor maradéktalanul eleget tesz A Megbízott kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírásakor ellene sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás nincs folyamatban A Megbízott kijelenti és egyben szavatolja, hogy a portfólió-kezelési tevékenység végzésére és e tevékenységet végzőkre vonatkozó jogszabályoknak való mindenkori megfelelésre törekszik A Megbízó kijelenti, hogy az általa a Megbízott részére a szerződéskötéshez megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek A Megbízó kijelenti, hogy: a portfóliókezelésre a Megbízott rendelkezésére bocsátott, az Induló Vagyon, illetőleg a Kezelt Vagyon részét képező Kezelt Vagyonelemek értékelésére vonatkozó 3. számú mellékletben foglalt szabályokat, a Megbízott portfólió-kezelési tevékenysége során érvényesülő Szabad Mérlegelésének lényegét, a Kezelt Vagyon hozamának meghatározására vonatkozó, a 4. számú mellékletben meghatározott szabályokat, a Kezelt Vagyon részét képezhető Vagyonelemek alapvető tulajdonságait, valamint a portfóliókezelés során végrehajtott tranzakciók lényegét, és a Portfólió-kezelési Irányelvekben foglaltak lényegét megértette és tudomásul vette, valamint azt a Bszt. szerinti tájékoztatásként elfogadja A Megbízó kijelenti, hogy rendszeres internet-hozzáféréssel rendelkezik és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott a Bszt. szerinti ügyféltájékoztatási kötelezettségét (különös tekintettel a 8.3. pontra) a honlapon történő közzététellel teljesítse A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízottal való kapcsolattartás elsődleges módjaként az elektronikus levelezést választja A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében jóhiszeműen és egymással együttműködve járnak el A Megbízó kijelenti, hogy az általa a Megbízottnak jelen Szerződés alapján átadásra kerülő, az Induló Vagyon, illetve Kezelt Vagyon részét képező Vagyonelemek a saját tulajdonát képezik, valamint hogy a Megbízottal jelen Szerződés alapján létrejövő üzleti kapcsolat során a saját nevében és érdekében jár el. 9

10 11. Felelősségi szabályok A Megbízott a portfólió-kezelési tevékenysége során a Megbízó érdekei szerint, jóhiszeműen, a tőle elvárható gondossággal jár el, a tevékenységére irányadó szakmai követelményeknek megfelelően A Megbízott a jogszabályokban, az Üzletszabályzatban és egyéb szabályzataiban, valamint a jelen Szerződésben foglaltak megsértése esetén a Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel tartozik A Megbízott az általa igénybe vett közreműködő tevékenységéért a Megbízóval szemben mint sajátjáért felel A Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízónak okozott olyan károkért, amelyek a Megbízónak felróható okból következtek be. 12. Értesítés A Felek a jelen Szerződéssel összefüggő valamennyi értesítést magyar nyelven és írásban tesznek, személyes átadással, a kézbesítés megtörténtének tanúsítására alkalmas módon, ajánlott postai küldeményként, telefax üzenet formájában vagy elektronikus levélben A Felek kijelentik, hogy a telefax üzenet és az elektronikus levél hitelességének és hitelesíthetőségének kockázatával tisztában vannak, e kockázatokat vállalják A Felek kijelentik, hogy az elektronikus levelet és a telefaxot írásban nyújtott információnak és azzal teljességgel egyenértékűnek fogadják el. 13. A jelen Szerződés hatálybalépése és megszűnése A jelen Szerződés a Felek mindegyikének aláírásával lép hatályba és határozatlan időtartamra jön létre A jelen Szerződés csak írásban, a Felek egybehangzó akaratával módosítható A jelen Szerződés nem lép hatályba, ha a Megbízó a 3.1. pontban foglaltakat nem teljesíti Jelen szerződés megszüntetését rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel bármely fél írásban kezdeményezheti. A Fix díj a rendes felmondás esetén a felmondási idő végéig illeti meg a Megbízottat A szerződést bármelyik fél írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél, a jelen Szerződésben foglalt bármely rendelkezést súlyosan vagy ismételten megsérti, a másikat megtévesztette vagy a jogszabályi környezetben bekövetkezett változások eredményeképpen a jelen Szerződés a hatályos jogszabályokban foglaltaknak nem felel meg, és az annak megfelelő módosítást a másik fél megtagadta A jelen Szerződés Megbízott általi felmondásának kell tekinteni azt az esetet is, ha a Megbízott portfólió-kezelési tevékenység végzésére jogosító felügyeleti engedélye visszavonásra került. Ebben az esetben a jelen Szerződés megszűnésének időpontja az engedély visszavonásáról szóló 10

11 felügyeleti határozat hatályba lépésének napja, melyről a Megbízott a felügyeleti határozat kézhezvételét követően haladéktalanul értesíti a Megbízót A rendkívüli, azaz azonnali hatályú felmondás az arról szóló írásbeli értesítésnek az érintett Fél által történő kézhezvételét követően lép hatályba. Kézhezvétel napjának legkésőbb az értesítés ajánlott küldeményként való feladását követő harmadik munkanap tekintendő A Megbízottat rendkívüli felmondás esetén a tételes elszámolás napjáig illeti meg díjazás A jelen Szerződés megszűnésével Megbízottnak a Megbízó Számlái feletti rendelkezési joga automatikusan megszűnik A Megbízó kötelezi magát arra, hogy rendes felmondás esetén a felmondás közlésétől számított 10 napon belül, rendkívüli felmondásnál pedig azonnal kijelöli azon magán- vagy jogi személyt, akivel a Megbízott köteles tételesen elszámolni. Ennek hiányában a Megbízott a Megbízóval köteles elszámolni Felek rendes és rendkívüli felmondás esetén egyaránt a jelen Szerződés megszűnését követő 30. napig elszámolnak egymással. 14. Egyéb rendelkezések A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kormányrendelet, a Ptk., a Kbftv., Hpt., a Bszt., az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. Törvény, az Üzletszabályzat és a jogszabályban foglaltak szerinti szabályzatok rendelkezései irányadók Ha a jelen Szerződés és az Üzletszabályzat valamely kérdésben egymástól eltérő rendelkezést tartalmaznak, akkor a jelen Szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni A Felek jelen Szerződésből eredő jogvitáikat megkísérlik egyeztetés útján rendezni, melynek eredménytelensége esetére kikötik a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességét A jelen Szerződés aláírásával a Felek között hatályban lévő, azonos tárgyban korábban megkötött valamennyi Szerződés hatályát veszti Amennyiben bármely okból a jelen Szerződés valamely rendelkezése hatályát veszti vagy végrehajthatatlanná válik, az a többi rendelkezés hatályosságát és érvényességét nem érinti. Ebben az esetben a Felek a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezést annak eredeti szellemével megegyező és célkitűzéseinek megfelelő rendelkezéssel váltják fel A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alább felsorolt mellékletek. A jelen Szerződés a mellékletekkel együtt 30 oldalból áll. 1. számú melléklet: Az Induló Érték meghatározása 2. számú melléklet: Portfólió-kezelési Irányelvek (megegyezik Megbízott Portfólió-kezelési Irányelvével) 11

12 3. számú melléklet: A Kezelt Vagyon eszközértéke meghatározásának szabályai 4. számú melléklet: A hozamszámítás szabályai 5. számú melléklet: A Megbízót terhelő díjak 6. számú melléklet: A Megbízó nyilatkozata az előzetesen kapott tájékoztatásról 7. számú melléklet: Az adatszolgáltatás rendje 8. számú melléklet: Ügyfélminősítő kérdőív A jelen Szerződést a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Budapest, Megbízó Megbízott 12

13 1. számú melléklet AZ INDULÓ ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA A portfóliókezelésre átadott Induló Vagyon értéke én:.. Ft. Átadásra kerülő értékpapírok: Átadásra kerülő pénz: A Felek a fentieket tudomásul veszik és jóváhagyják, amelyet aláírásukkal megerősítenek és a továbbiakban Induló Értékként ismernek el. Budapest, Megbízó Megbízott 13

14 2. számú melléklet PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI IRÁNYELVEK Általános rendelkezések 1. Megbízott a Megbízó által portfóliókezelésre átadott Induló Vagyont, illetve Kezelt Vagyont a Kormányrendelet, valamint a Megbízó befektetési politikájára tekintettel Megbízó és Megbízott közötti írásba foglalt Portfólió-kezelési Irányelvek szerint fektetheti be. 2. Az Induló Vagyon, illetve a Kezelt Vagyon részét képező pénzügyi eszközök és pénzeszközök Megbízó tulajdonát képezik, amelyek tekintetében a portfóliókezelési tevékenységet a Megbízott végzi a jelen Szerződésben foglaltak szerint. 3. A jelen Portfólió-kezelési Irányelveket a Felek legalább évente felülvizsgálják és szükség szerint közös megegyezéssel módosítják a Megbízó befektetési stratégiájának, célkitűzéseinek megfelelően. 4. A Megbízott a Portfólió-kezelési Irányelvek betartásával a Kezelt Vagyonba saját maga, illetve a kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott értékpapírt is vásárolhat, amelyhez a Megbízó további előzetes jóváhagyása nem szükséges. Általános célok és irányelvek A Megbízott az Induló Vagyont, illetve a Kezelt Vagyont a tőle elvárható gondossággal kezeli, a Kezelt Vagyonelemeket biztonságos módon értékesíti és ismételten befekteti a legjobb hozam elérése és a Kezelt Vagyon gyarapítása érdekében. A Megbízott a törvényben meghatározott befektetési szabályok keretein belül, saját döntése alapján végez, illetve végeztet minden olyan tranzakciót (azonnali, határidős, opciós, egyéb származtatott), amivel megítélése szerint a Megbízó Kezelt Vagyonának, befektetéseinek hozama növelhető, a Megbízó eszközeinek likviditási feltételei javíthatók, illetve a befektetések kockázata csökkenthető. A lehetséges Befektetési Eszközök A Megbízott a Kezelt Vagyont kizárólag a Kbftv.-ben, a Kormányrendeletben, illetve a Bszt.-ben meghatározott eszközökbe, illetve a Megbízó befektetési politikájában meghatározott pénz- és befektetési eszközökbe fektetheti. A befektetéskor figyelembe kell venni az egyes eszközcsoportokra meghatározott, a Portfólió egészére vonatkozó alább részletezett minimális és maximális arányokat. Eszközcsoport Min. Cél Max. A1.) Lekötött vagy látra szóló betét. A2.) Magyar állampapír, MNB-kötvény vagy olyan értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a Magyar Állam készfizető kezességet vállal. 14

15 A3.) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet a hitelintézet kivételével által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény. A4.) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény. A5.) Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény. A6.) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél. A7.) Magyarországon bejegyzett hazai pénzpiaci, likviditási vagy kötvény típusú befektetési alap 1 befektetési jegye. Az A.) eszközcsoportokba tartozó eszközök együttes aránya B1.) Külföldi állampapír vagy olyan értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal. B2.) Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet a hitelintézet kivételével által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény. B3.) Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény. B4.) Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény. B5.) Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél. B6.) Magyarországon bejegyzett nemzetközi pénzpiaci vagy kötvény típusú befektetési alap 1 befektetési jegye. A B.) eszközcsoportokba tartozó eszközök együttes aránya. Az A6.) és B5.) eszközcsoportokba tartozó eszközök (jelzáloglevelek) együttes aránya. C1.) A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény. C2.) Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé (OTC). C3.) Magyarországon bejegyzett hazai vegyes vagy részvény típusú befektetési alap 1 befektetési jegye. D1.) Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény. D2.) Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésre és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé (OTC). D3.) Magyarországon bejegyzett nemzetközi vegyes vagy részvény típusú befektetési alap 1 befektetési jegye. D4.) külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye. A C.) és D.) eszközcsoportokba tartozó eszközök együttes aránya. 15

16 Az A3.), B2.), A5.), B4.) C2.) és D2.) eszközcsoportokba tartozó eszközök együttes aránya. E.) Magyarországon bejegyzett ingatlan típusú befektetési alap 1 befektetési jegye. Az A7.), B6.), C3.), D3.), D4.) és E.) eszközcsoportokba tartozó eszközök (befektetési jegyek) együttes aránya. Egy befektetési alap befektetési jegyeinek aránya. Egy befektetési alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek aránya. F1.) Kizárólag fedezeti vagy arbitrázs célból kötött tőzsdei határidős és opciós ügyletek 2. F2.) Kizárólag devizaárfolyam-kockázat fedezeti céllal kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletek. F3.) Állampapír alapú repó vagy fordított repó ügyletek. F4.) Swap ügyletek. Egy hitelintézeti csoporthoz tartozó hitelintézetnél elhelyezett betétek a pénzforgalmi számla kivételével, valamint az ugyanazon csoporthoz tartozó szervezet által kibocsátott értékpapír együttes aránya. Külföldi befektetések aránya. Nem OECD országbeli kibocsátó értékpapírjainak aránya. (1) A befektetési jegyek vásárlásánál elsősorban a Concorde Alapkezelő zrt. által kezelt alapok befektetési jegyei értendők. Az alapok besorolásánál a BAMOSZ kategóriái használandók. (2) A határidős részvény-kontraktus, illetve BUX kontraktus értéke alatt a vásárolt vagy eladott kontraktusok számának, a BUX, illetve részvény-kontraktus értékének (pontban kifejezve) és a BUX, illetve részvény-kontraktus egy pontjának BÉT által forintban meghatározott értékét tekintjük. Megbízott a Kormányrendelet által meghatározott szabályok figyelembevételével a Portfólió értékének legfeljebb 10%-áig vásárolhat a Portfólióba saját maga, illetve a kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott értékpapírt. A Portfólióba tartozó befektetési eszközök kölcsönzésének és terhelhetőségének szabályai Megbízott jogosult a Portfólióban található értékpapírokból kölcsönadni, amelynek részleteiről külön szerződésben állapodnak meg a Felek. A megengedett arányoktól való eltérés esetén követendő szabályok Megbízott a Portfólió-kezelési Irányelvekben meghatározott arányokat minden befektetési eszköz megvételénél köteles figyelembe venni. A minimum és maximum arányok mindenkor a Kezelt Vagyon Értékére vonatkoznak. Egy adott eszközcsoportra vonatkozó minimum és maximum limitek átlépése a piaci árak (árfolyamok) és a Portfólió-kezelési Irányelvek változásával, illetve Nettó Állományváltozás folytán ideiglenesen bekövetkezhet. A megengedett arányoktól való eltérés esetén a Megbízott az alábbi eljárást követi. 1. Ügyletkötés által okozott eltérés: Ha a Megbízott olyan ügylete(ke)t köt, amellyel megsérti a Megbízóra vonatkozó, jogszabályban vagy a Megbízó befektetési 16

17 politikájában megszabott befektetési korlátozásokat, akkor a korlátozás megsértésének észlelését követően haladéktalanul köteles az ügylettel ellentétes irányú ügyletet kötni (legalább a befektetési korlátot meghaladó, de legfeljebb az eredeti ügyletben szereplő mennyiségre). Ha a Megbízott az említett limitet a portfólió piaci értéke 0,5%-ánál nagyobb mértékben vétkesen lépi túl, köteles Megbízott által emiatt esetlegesen elszenvedett veszteséget a Megbízott részére megtéríteni. 2. A kezelésbe adott vagyon összegének változása által okozott eltérés: Ha a Portfólió-kezelési Irányelvekben megfogalmazott befektetési szabályok abból adódóan sérülnek meg, hogy a Kezelt Vagyon összege hirtelen megváltozik (Nettó Állományváltozás), akkor Megbízott köteles 30 naptári napon belül helyreállítani az előírt arányokat. 3. A befektetési politika változása által okozott eltérés: A Megbízó befektetési politikájának megváltozásakor Megbízó a Megbízottal egyeztetve, a változás mértékének függvényében állapítja meg, hogy mely időpontig kell az új befektetési politikának megfelelően a Kezelt Vagyon összetételét átalakítani. 4. A piaci árfolyamok elmozdulása által okozott eltérés: Egy adott piaci eszközcsoportra vonatkozó minimum/maximum limitek átlépése a piaci árak (árfolyamok) változásával esetlegesen bekövetkezhet. Amennyiben és csak kizárólag a piaci árfolyamok mozgása következtében a befektetési szabályok sérülnek, akkor a Megbízott 30 naptári napon belül köteles az arányokat a meghatározott korlátokon belülre vinni. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott a befektetések során nem feltétlenül a Referencia Indexnek megfelelő összetételű Portfóliót alakít ki. A Megbízott a 2. számú mellékletben rögzített Portfólió-kezelési Irányelvekben rögzítettek szerint jár el, figyelembe véve az ott meghatározott minimális és maximális eszközallokációs arányokat. 17

18 3. számú melléklet A KEZELT VAGYON ESZKÖZÉRTÉKE MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kezelt vagyon értékelésének szabályai: Megbízott köteles gondoskodni Megbízó tulajdonában lévő értékpapírok és más eszközök folyamatos értékeléséről az eszközérték-számítás szabályainak a Kormányrendeletnek megfelelően. Megbízott naponta értékeli a Portfóliót a legfrissebb rendelkezésre álló piaci árakkal. Az Átlagos Befektetési Érték meghatározásának szabályai: 1. Megbízott a negyedéves Átlagos Befektetési Értéket az alábbiak szerint határozza meg: n Ni ÁBÉt, t 1 = MVt 1 + CFi i= 1 Pt 2. Megbízott az éves Átlagos Befektetési Értéket az alábbiak szerint határozza meg: N Ni ÁBÉT, T 1 = MVT 1 + CFi i= 1 PT 3. Az 1. és 2. pontban használt jelölések az alábbi tartalommal értendők: t a negyedéves elszámolási időszak utolsó napja; t-1 a megelőző negyedéves elszámolási időszak utolsó napja és az Induló Vagyon Megbízott rendelkezésére bocsátásának napja közül a későbbi nap; T az éves elszámolási időszak utolsó napja; T-1 a megelőző éves elszámolási időszak utolsó napja és az Induló Vagyon Megbízott rendelkezésére bocsátásának napja közül a későbbi nap; CF i az adott (negyedéves, éves) elszámolási időszak alatti, nem a portfóliókezeléshez kapcsolódó i-dik be-, illetve kifizetés (előjeles) nettó értéke (Nettó Állományváltozás); n az adott negyedéves elszámolási időszak alatti, nem a portfóliókezeléshez kapcsolódó be-, illetve kifizetések száma; N az adott éves elszámolási időszak alatti, nem a portfóliókezeléshez kapcsolódó be-, illetve kifizetések száma; MV t-1 a portfóliókezelésre átadott Kezelt Vagyon piaci értéke (t-1) napon (negyedéves Induló Érték); MV t a portfóliókezelésre átadott Kezelt Vagyon piaci értéke t napon (negyedéves Fordulónapi Érték); MV T-1 a portfóliókezelésre átadott Kezelt Vagyon piaci értéke (T-1) napon (éves Induló Érték); MV T a portfóliókezelésre átadott Kezelt Vagyon piaci értéke T napon (éves Fordulónapi Érték); 18

19 Ni az i-dik be-, illetve kifizetés napjától az adott (negyedéves vagy éves) értékelési időszak végéig hátralévő napok száma (a befizetés napja az összegnek [vagy értékpapír-állománynak] a Megbízó Letétkezelőnél vezetett, a jelen Szerződés 2.2. pontja alapján a 3.2. pontban meghatározott Számláján történő jóváírásának napja, a kifizetés napja a Kezelt Vagyon megterhelésének napja); P t az adott negyedéves értékelési időszak napjainak (t-1 és t nap közötti napok) száma; P T az adott éves értékelési időszak napjainak (T-1 és T nap közötti napok) száma. 19

20 4. számú melléklet A HOZAMSZÁMÍTÁS SZABÁLYAI 1. A Kormányrendelet szerinti Hozamráta (R) meghatározása Megbízott által elért hozamráták meghatározása a Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott módon történik, azzal a különbséggel, hogy a Kormányrendeletben szereplő képletben a Megbízó egészére (vagy a fedezeti tartalék egészére) vonatkozó eszközök, pénzmozgások helyébe értelemszerűen a Megbízónak a Megbízottnál portfóliókezelésben lévő eszközei, illetve a Portfóliókezelési Szerződés által érintett pénzmozgások lépnek Megbízó a Kezelt Vagyon éves, negyedéves, Kormányrendelet szerinti (idősúlyozású) Hozamrátáját (R) az alábbiak szerint számítja ki: n ( r ) R = 1+ t 1 t= 1, ahol a Kezelt Vagyon t napi (idősúlyozású) Hozamrátája (r): MVt CFt rt = 1 MV 1.2. A fenti 1.1. pontban használt jelölések az alábbi tartalommal értendők: t t 1 az adott értékelési nap (t = 1, 2 n); t-1 a t napot megelőző legutolsó értékelési nap; MV t MV t-1 a portfóliókezelésre átadott Kezelt Vagyon piaci értéke t napon; a portfóliókezelésre átadott Kezelt Vagyon piaci értéke (t-1) napon; CF t a t napon a Kezelt Vagyont érintő, de nem a portfóliókezelésből adódó be-, illetve kifizetés (előjeles) nettó értéke (Nettó Állományváltozás); (a befizetés napja az összegnek [vagy értékpapír-állománynak] a Megbízó Letétkezelőnél vezetett, a jelen Szerződés 4.3. pontban meghatározott Számláján történő jóváírásának napja, a kifizetés napja, a Kezelt Vagyon megterhelésének napja); n a portfóliókezelés során azon napok száma az adott naptári évben, amelyekre a Kezelt Vagyon értékelése megtörténik. 2. A Referencia Index és a Referencia Index Hozamrátájának (REF) meghatározása Megbízott az alábbi, a Portfólió-kezelési Irányelvekkel összhangban összeállított Referencia Index negyedéves hozamának meghaladására törekszik: %-os mértékben a Index tárgyidőszaki változása ( Index tárgyidőszakban publikált utolsó értékének és az előző időszakban publikált 20

21 utolsó értékének különbsége az előző időszakban publikált utolsó értékhez viszonyítva), %-os mértékben a Index tárgyidőszaki változása (számítási módja megegyezik a Indexével). A Referencia Index hozamát havi átsúlyozással kell számítani. (A referenciahozam számításánál a Portfóliót érintő pénzmozgásokat nem kell figyelembe venni.) A Referencia Index időszakos (éves, negyedéves), hozama (REF): m i= 1 ( ref ) REF = 1+ 1 ahol ref i a Referencia Index i. havi hozama: ref i Index = 0,00 Index i i 1 Index2 + 0,00 Index2 i i 1 i ahol: Index i Index i-1 Index2 i Index2 i-1 m a index (záró)értéke az i. hónap végén (i = 1, 2 m); a index (záró)értéke az i. hónapot megelőző hónap végén (illetve a portfóliókezelés kezdetekor, ha ez utóbbi későbbi) (i = 1, 2 m); a index (záró)értéke az i. hónap végén (i = 1, 2 m); a index (záró)értéke az i. hónapot megelőző hónap végén (illetve a portfóliókezelés kezdetekor, ha ez utóbbi későbbi) (i = 1, 2 m); a portfóliókezeléssel érintett hónapok száma az adott naptári évben. Az időszaki teljesítményt (ref i ) legalább 8 tizedes jegyig ki kell számolni és az éves hozam számításakor nem szabad kerekíteni. A kiszámított negyedéves, éves (REF) referenciahozamot két tizedes jegyre kell kerekíteni. 21

22 5. számú melléklet A MEGBÍZÓT TERHELŐ DÍJAK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI Portfólió-kezelési díjak Fix díj: negyedévente a negyedéves Átlagos Befektetési Érték (negyedéves ÁBÉ) időarányosan számított 1 0, %-a 2. Sikerdíj: Brókeri jutalékok: évente a Portfólió Sikerdíj-számítás alapjául szolgáló az adott évre kiszámolt Fix Díj százalékos mértékével csökkentett éves Hozamrátája (H) és a Sikerdíj-számítás alapjául szolgáló éves Küszöbhozamráta (KH) különbségének a százaléka, megszorozva a Portfólió időarányosan számított 1 éves Átlagos Befektetési Értékével (éves ÁBÉ), amennyiben az így kapott érték pozitív. tőzsdei részvények adásvétele: az árfolyamérték 0,0%-a, tőzsdei kötvények és jelzáloglevelek adásvétele: az árfolyamérték 0,0%-a, tőzsdén kívüli részvények adásvétele: az árfolyamérték 0%-a, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok OTC piacon történő adásvétele: az árfolyamérték 0%-a, tőzsdei származtatott ügyletek adásvétele: a Megbízó által az ügyletek kötéséhez igénybe vett befektetési szolgáltató (vagy bank) mindenkor hatályos kondíciós listájában foglalt jutalék. Forgalmazói jutalék: befektetési jegyek vásárlásakor és visszaváltásakor 0 Ft. Készpénzfelvétel, utalás vagy értékpapírtranszfer esetén maximum a Letétkezelő, illetve a Megbízott által a Portfólió javára vagy terhére kötött ügyletekhez igénybe vett befektetési szolgáltató (vagy bank) mindenkor hatályos kondíciós listáiban foglalt díjak. 1 Időarányosan számított: a megelőző negyedéves (éves) elszámolási időszak utolsó napja és az Induló Vagyon Megbízott rendelkezésére bocsátásnak napja közül a későbbi naptól a negyedéves (éves) értékelési időszak végéig eltelt napok száma osztva az adott naptári év napjainak számával. 2 Amennyiben a Megbízott a saját maga által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeibe eszközöl befektetéseket, úgy a Fix Díj számítás alapjául szolgáló Éves Átlagos Befektetési Érték (Éves ÁBÉ) számításánál a befektetési jegyek vételi megbízásának pénzügyi teljesülése napján, azok piaci értékének megfelelő összeget virtuális Nettó Kifizetésként, míg visszaváltási megbízásának pénzügyi teljesülése napján a befektetési jegyek piaci értékének megfelelő összeget virtuális Nettó Befizetésként kell értelmezni. 22

23 A Portfólió-kezelési tevékenység szerződésben megállapított ellenértékének kereskedési költségek (jutalékok) nélkül számított éves összege nem haladhatja meg a kezelésre átadott vagyon(rész) napi bruttó piaci értékei számtani átlagának 0,8 százalékát. Megbízott a Sikerdíj számítás alapjául szolgáló éves hozamrátát (H) az alábbiak szerint állapítja meg: ahol: T H T, T 1 MV MV CF = MV CF P N T T 1 i i= 1 N Ni T 1 + i i= 1 T az éves elszámolási időszak utolsó napja; T-1 a megelőző éves elszámolási időszak utolsó napja és az Induló Vagyon Megbízott rendelkezésére bocsátásnak napja közül a későbbi nap; CF i az adott éves elszámolási időszak alatti, nem a portfóliókezeléshez kapcsolódó i-dik be-, illetve kifizetés (előjeles) nettó értéke (Nettó Állományváltozás); N az adott éves elszámolási időszak alatti, nem a portfóliókezeléshez kapcsolódó be-, illetve kifizetések száma; MV T-1 a portfóliókezelésre átadott Kezelt Vagyon piaci értéke (T-1) napon (éves Induló Érték); MV T a portfóliókezelésre átadott Kezelt Vagyon piaci értéke T napon (éves Fordulónapi Érték); N i az i-dik be-, illetve kifizetés napjától az adott éves értékelési időszak végéig hátralévő napok száma (a befizetés napja az összegnek [vagy pénzügyi eszközállománynak] a Megbízó Letétkezelőnél vezetett, a jelen Szerződés 2.2. pontja alapján a 3.2. pontban meghatározott számláján történő jóváírásának napja, a kifizetés napja a Kezelt Vagyon megterhelésének napja); P T az adott éves értékelési időszak napjainak (T-1 és T nap közötti napok) száma; Megbízott a Sikerdíj-számítás alapjául szolgáló éves Küszöbhozamrátát (KH) az alábbiak szerint állapítja meg: KH MV k T 1 T 1 i i= 1 T, T 1 = N + MV N T 1 CF k + i= 1 i MV N CFi P T 1 T i N i= 1 CF i 23

24 ahol: k = 1 1,1* DT 1 T 1 + k = 1 + 1,1* D i i PT * 360 N i * 360 D T-1 T-1 nap utáni első 12 hónapos diszkontkincstárjegy aukció átlaghozama; D i az i-dik be-, illetve kifizetés napja utáni első 12 hónapos diszkontkincstárjegy aukció átlaghozama; T az éves elszámolási időszak utolsó napja; T-1 a megelőző éves elszámolási időszak utolsó napja és az Induló Vagyon Megbízott rendelkezésére bocsátásnak napja közül a későbbi nap; CF i az adott éves elszámolási időszak alatti, nem a portfóliókezeléshez kapcsolódó i-dik be-, illetve kifizetés (előjeles) nettó értéke (Nettó Állományváltozás); N az adott éves elszámolási időszak alatti, nem a portfóliókezeléshez kapcsolódó be-, illetve kifizetések száma; MV T-1 a portfóliókezelésre átadott Kezelt Vagyon piaci értéke (T-1) napon (éves Induló Érték); N i az i-dik be-, illetve kifizetés napjától az adott éves értékelési időszak végéig hátralévő napok száma (a befizetés napja az összegnek [vagy értékpapír-állománynak] a Megbízó Letétkezelőnél vezetett, a jelen Szerződés 2.2. pontja alapján a 3.2. pontban meghatározott Számláján történő jóváírásának napja, a kifizetés napja a Kezelt Vagyon megterhelésének napja); P T az adott éves értékelési időszak napjainak (T-1 és T nap közötti napok) száma. 24

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") Hatályos: 2016. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Befektetési Politika Szabályzat 2016. Table of Contents CIB ÖNKÉNTES ÉS KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 2 BEFEKTETÉSI POLITIKA... 2 Bevezető... 2 I. Általános célok és

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. május 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Bevezető rendelkezések Hatálybalépés dátuma: 2015-05-14 1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza azokra a Pénzügyi eszközökre és Pénzeszközökre

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen Hirdetményt elérheti a Társaság ügyfélszolgálati helyein, illetve a Társaság www.privatvagyonkezeles.hu honlapján.

HIRDETMÉNY. Jelen Hirdetményt elérheti a Társaság ügyfélszolgálati helyein, illetve a Társaság www.privatvagyonkezeles.hu honlapján. HIRDETMÉNY a Concorde Alapkezelő Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról a szerződéskötések előtti tájékoztatás keretében I. Bevezető A Concorde Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság vagy Alapkezelő) nevében

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

A pénzügyminiszter 11/2002. (II. 20.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 11/2002. (II. 20.) PM rendelete 2002/24. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1369 Átmeneti és záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. (2) E rendelet elõírásait a befektetési vállalkozásoknak

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 13. szám 2011. december KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2011. december 22-ei rendkívüli

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE

KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE Ügyfélkód: KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE Amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: TakarékDirect felhasználói

Részletesebben

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-392/2014 Kelte: 2014.05.28. Az Alap lajstromszáma: 1112-340

Részletesebben

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-003/2010. Jóváhagyó határozat száma:8/2014. (2014. 08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. A jelen Betétügyletek

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása, ezáltal új

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. február 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-667/2014 Kelte: 2014.11.11. Az Alap lajstromszáma:

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár BEFEKTETÉSI POLITIKA 2012. év szeptember 1. napjától I. Befektetési politika célja, alapelvei, a befektetési politikában érvényre juttatandó pénztártagi és pénztári

Részletesebben

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: mint számlatulajdonos

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló: OTP Bank Nyrt. Deloitte Könyvvizsgáló

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Elfogadta a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja végelszámolója. Hatályos: 2014.04 01.-től. 1. Bevezetés... 1

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető!

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alapot választotta. Bízunk

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. 2. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez. 2. melléklet a 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelethez. I. Rész

Kitöltési útmutató. 2. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez. 2. melléklet a 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelethez. I. Rész 2. melléklet a.../2012. (........) PSZÁF rendelethez 2. melléklet a 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelethez Kitöltési útmutató I. Rész AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Kapcsolódó jogszabályok

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés napja: 2016. április 4. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Generali Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. július 18-án kelt 22/2014 számú határozatával Hatályba lépés időpontja: 2014. július 22. Generali Alapkezelő

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint. szerződés nyilvántartási száma:... iktatószám:... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) 2. sz. melléklet amely létrejött a(z) TÁRSASÁG NEVE CÉGJEGYZÉKSZÁM CÍME (a továbbiakban: Társaság ) és

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben