ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45"

Átírás

1 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: ), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről név/cégnév: lakóhely/székhely: személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám: számla szám: adóazonosító jel/adószám: mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1. Az tárgya 1.1. Az határozza meg: a) a Számlával kapcsolatos szolgáltatások, számlaműveletek rendjét és a Felek ezzel kapcsolatos jogait, kötelezettségeit; b) minden pénzügyi eszközzel kapcsolatos befektetési szolgáltatási és azt kiegészítő szolgáltatások Fióktelep általi nyújtására és az Ügyfél általi igénybevételére vonatkozó alapvető rendelkezéseket; c) azokat a szabályokat, amelyek alapján a Fióktelep, az Ügyfél által adott és a Fióktelep által elfogadott Megbízások alapján saját nevében és az Ügyfél javára pénzügyi eszközökre szerződéseket köthet, illetőleg az Ügyféllel Saját számlás Ügyletet köthet, valamint a Felek ezekkel kapcsolatos jogait, kötelezettségeit; d) amennyiben az Ügyfél az elektronikus felületen való kereskedés lehetőségét választja, úgy azokat a szabályokat is, amelyek alapján a Fióktelep az Ügyfél által az elektronikus felületen megadott megbízásokat fogadja, és sikeres fedezetvizsgálatot követően végrehajtja. e) Az ügynökökre és közvetítőkre vonatkozó szabályokat a Fióktelep hirdetmény útján teszi közzé Az alapján, és az adott ügyletekre vonatkozó további szerződések rendelkezései szerint a Fióktelep: a) az Ügyfél részére az Üzletszabályzatban meghatározott Ügyfélszámlát, Értékpapír-letéti számlát, Értékpapírszámlát és Egyéb pénzügyi eszköz számlát nyit és vezet; b) megbízásokat vesz fel és továbbít, illetve az Ügyfél javára megbízásokat hajt végre; c) az Ügyfélnek a Számlán nyilvántartott pénzeszközeire és pénzügyi eszközeire az Ügyfél utasításai, az Üzletszabályzat rendelkezései vagy jogszabály felhatalmazása szerint, megfelelő szolgáltatásokat nyújt, számlaműveleteket hajt végre; d) az Értékpapírszámlán és Értékpapír-letéti számlán nyilvántartott vagy letétbe adott értékpapírokat őrzi; e) értékpapír kölcsönzési tevékenységet végez. Valamennyi előbbiekben felsorolt Számla megnyitása és vezetése jelen alapján történik A Számláról utalásra, valamint transzferálásra kizárólag az Üzletszabályzat, illetőleg a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével kerülhet sor az alábbiak szerint: a) Ügyfél aznapi terheléssel transzfer- és átutalási megbízását az Üzletszabályzat rendelkezései szerint nyújthatja be a Fióktelepnek. 1/45

2 b) Az alletétben lévő értékpapírok transzferálására az alletéteményes mindenkori eljárási rendje az irányadó, amelyről a Fióktelep az Ügyfél részére, annak kérésére felvilágosítást ad. c) A Fióktelep jogosult a Számla feletti rendelkezés egyéb technikai okokból szükséges határidő vagy mennyiségi korlátait hirdetményben megállapítani. d) Amennyiben a Számlán nyilvántartott eszközök biztosítékul szolgálnak a Fiókteleppel kötött ügylet biztosítására, az Ügyfél ezen eszközök feletti rendelkezésre csak a Fióktelep előzetes hozzájárulása esetén jogosult Felek tudomásul veszik, hogy jelen keretei között ügyleteik során a kapcsolat tartására, jognyilatkozatok megtételére és elfogadására csak a jelen 3. számú mellékletében megjelölt személyek jogosultak, akiknek személyében illetőleg a kapcsolattartásra vonatkozó adataikban bekövetkezett változásról a felek egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek. Az értesítés elmulasztásából eredő következményekért a mulasztó fél felel. 2. Ügyfélszámla és értékpapír számla nyitása és vezetése 2.1. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megbízza a Fióktelepet, hogy díjazás ellenében részére ügyfélszámlát, értékpapírszámlát, valamint értékpapír-letéti számlát és egyéb pénzügyi eszköz számlát (a továbbiakban együttesen: Számla) nyisson és vezessen A Fióktelep a Számlán nyilvántartja az Ügyfél pénzállományát, értékpapír-állományát, azok változásait, az Ügyfél eladási és vételi megbízásait, valamint azok elszámolását. A Fióktelep vállalja a kezelésében lévő, az Ügyfelet megillető pénzügyi eszközre fizetett kamat, osztalék, és hozam beszedését, illetve az egyéb jogcímen az Ügyfelet megillető összegek jóváírását A Fióktelep az ügyfélszámla pozitív egyenlege után kamatot nem fizet A Számla feletti rendelkezésre az Ügyfél, valamint az a személy jogosult, akit az Ügyfél szabályszerű meghatalmazással erre feljogosított az Üzletszabályzat 4. pontjában meghatározott feltételek szerint. Az Ügyfél írásban köteles bejelenteni a Fióktelepnek a Számla felett rendelkezni jogosult személyeket. Több egymásnak ellentmondó, a rendelkezésre jogosulttól érkező nyilatkozat közül a Fióktelep az Ügyfél legutolsó nyilatkozatát fogadja el érvényesnek Az ügyfélszámla az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló számla, amely a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos és az értékpapírban foglalt kötelezettségeken alapuló fizetési kötelezettségek lebonyolítására szolgál. A Fióktelep az ügyfélszámlán tartja nyilván a számlatulajdonost megillető bevételt, és az ügyfélszámláról teljesíti a számlatulajdonost terhelő kifizetést. Az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül csak egyszerű átutalás vagy készpénzfizetés alkalmazható. Az ügyfélszámla kimerülése a számlaszerződést nem szünteti meg Az értékpapírszámla a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapírtulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Az értékpapír-számlán a Fióktelep az Ügyfél rendelkezésére álló, illetve rendelkezése alól kikerülő értékpapír állományról vezet nyilvántartást. A Fióktelep az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelően a nyilvántartott állomány javára, illetve terhére jóváírásokat és terheléseket hajt végre, valamint számlakivonatot készít a számla egyenlegéről, feltüntetve a számlán lévő értékpapír ISIN azonosítóját, megnevezését és mennyiségét Az értékpapír letéti számla az Ügyfél számára vezetett, az ügyféltől letéti őrzésre átvett értékpapír nyilvántartására szolgáló számla Az egyéb pénzügyi eszköz számla az Ügyfél előző pontokban fel nem sorolt pénzügyi eszközei nyilvántartására szolgáló számla. 3. A Megbízás és a Saját számlás Ügylet 3.1. A Fióktelep vállalja, hogy amennyiben az Ügyfél Megbízást ad, azt az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően megkísérli teljesíteni, illetve teljesítésre továbbítja. A Fióktelep a megbízásokat az Ügyféltől írásban, személyesen szóban, az elektronikus felületen vagy telefonon fogad el, az Üzletszabályzatában meghatározott módon. A megbízás annak teljesítéséig visszavonható. Amennyiben a megbízás részteljesült, a visszavonás csak a nem teljesült mennyiségre adható. A Megbízás módosítása új megbízásnak minősül. 2/45

3 3.2. Az Ügyfél felhatalmazza a Fióktelepet, hogy megfelelő ellenajánlat hiányában amennyiben az Üzletszabályzat, szabályozott piaci szabályzatok vagy jogszabályok rendelkezései ezt nem tiltják a Megbízást Saját számlás Ügyletként teljesítse. A Saját számlás Ügyletre az Üzletszabályzat Megbízásra vonatkozó szabályait, illetve a saját számlás ügyletekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni Az Ügyfél hozzájárul, hogy további rendelkezése nélkül a Fióktelep a Megbízás és a Saját számlás Ügylet alapján vásárolt pénzügyi eszközt a Számlán jóváírja, a vételárral, valamint a Fióktelepet megillető bizományosi díjjal és egyéb Ügyfelet terhelő díjjal, költséggel megterhelje a Számlát. Az Ügyfél hozzájárul, hogy további rendelkezése nélkül a Fióktelep a Megbízás és a Saját számlás Ügylet alapján eladott pénzügyi eszközzel, valamint a Fióktelepet megillető bizományosi díjjal és egyéb, Ügyfelet terhelő díjjakkal és költségekkel a Számlát megterhelje, az eladási árat pedig jóváírja a Számlán A Fióktelep tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a fogyasztói szerződésektől való általános elállási jog a megkötött ügyletek tekintetében nem illeti meg, mivel az ügyletkötés a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti pénzügyi eszközökre irányul A Fióktelep a megbízás sikeres végrehajtása esetén visszaigazolást küld az Ügyfélnek legkésőbb a teljesítést követő értéknapon, az Üzletszabályzat által meghatározott módon A jelen alapján az Ügyfél megbízását a Fióktelep elfogadja, ha a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi információt az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, továbbá a megbízás teljesítéséhez szükséges készpénz, illetve értékpapír rendelkezésre áll. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben az Ügyfél Számláin lévő szabad rendelkezésű pénz, illetve pénzügyi eszköz-állomány az esedékes terhelések végrehajtásához nem elegendő, úgy a Fióktelep jogosult a megbízás teljesítését a fedezet biztosításáig felfüggeszteni. A felfüggesztésből eredő károkért a Fióktelep nem felelős A Fióktelep az Ügyfél által meghatározott áron köteles az ügyletet teljesíteni. A limitárnál kedvezőbb kötés eredménye teljes egészében az Ügyfelet illeti meg, és ezen a jogcímen a Fióktelep külön díjazásra nem jogosult. A Fióktelep jobb ár elérése érdekében az ügyletkötést késleltetni nem jogosult az Ügyfél hozzájárulása nélkül A Fióktelep a megbízást Végrehajtási Politikája szerint, a teljesítési helyszín szabályzatainak és ügyviteli eljárásában foglaltaknak megfelelő rendben köteles bevinni, vagy a teljesítési helyszínén kereskedési joggal rendelkező szervezeten keresztül teljesíteni. A megbízások teljesítésére és elszámolására a vonatkozó tőzsdei (szabályozott piaci) szabályzatok, elszámolóházi szabályzatok és az adott piac szokványai szerint kerül sor Abban az esetben, ha a Fióktelep az Ügyfél javára olyan ügyletet létesített, amely nem felel meg a Megbízásban foglaltaknak, akkor az Ügyfél a megbízás teljesítésének visszaigazolás közlésétől számított 2 munkanapon belül emelhet kifogást. Ha ezzel a jogával az Ügyfél nem élt, úgy az ügylet érvénytelenségére vagy a Fióktelep felróható magatartására utóbb nem hivatkozhat. 4. Elektronikus felületen történő kereskedés 4.1. A Fióktelep az Ügyfél az Investor.hu ügyfelek kivételével választása alapján, az alábbi elektronikus felületeken történő kereskedési lehetőségeket biztosítja az Ügyfél számára: a) WebBroker saját fejlesztésű online tőzsdei kereskedési alkalmazás, b) Professional Equitas Terminal Interface web alapú integrált adatszolgáltatási és kereskedési rendszer. c) Equitas Mobile mobiltelefonokra optimalizált alkalmazás A Fióktelep az Investor.hu ügyfelek számára, az ügyfél választása alapján, az alábbi elektronikus felületeken történő kereskedési lehetőségeket biztosítja az Ügyfél számára: a) InvestorWeb saját fejlesztésű online tőzsdei kereskedési alkalmazás, b) Investor Terminál web alapú integrált adatszolgáltatási és kereskedési rendszer. c) Investor Mobile mobiltelefonokra optimalizált alkalmazás. 3/45

4 4.3. Az elektronikus kereskedéshez az Ügyfél az aláírásával egyidejűleg az elektronikus rendszerbe való belépéshez szükséges Digipass készüléket kap, amelynek átvételét jelen aláírásával nyugtázza Az elektronikus felületen történő kereskedés esetén a Megbízásra vonatkozó 3. pont szabályai az Üzletszabályzatban foglalt eltérésekkel érvényesek Az elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges informatikai feltételek a Fióktelep honlapján kerülnek feltüntetésre Az elektronikus úton történő kereskedést az Ügyfél csak a felhasználó azonosítójával és a Digipass által generált kód segítségével tudja igénybe venni. A rendszer minden belépéskor bekéri a felhasználó azonosítóját és a Digipass készülék által generált kódot. A Digipass készülékhez tartozó PIN kód bizalmas kezelése az Ügyfél felelőssége. A Fióktelep szolgáltatásai nyújtása során az Ügyfél PIN kódját semmilyen esetben nem kéri el, a PIN kódot az Ügyfél semmilyen körülmények között nem hozhatja sem a Fióktelep, sem harmadik személy tudomására. A PIN kód illetéktelen kézbe kerüléséért és az ebből eredő károkért a Fióktelep nem vállal felelősséget Amennyiben az Ügyfél elfelejti azonosítóját vagy a Digipass készülékhez szükséges PIN kódot, vagy ezek valamelyike illetéktelen harmadik személy tudomására jut, úgy az Ügyfél személyének azonosítása után telefonon is kérheti, hogy kereskedési jogát a Fióktelep ideiglenesen függessze fel az elektronikus rendszerben. 5. Daytrade ügyletek 5.1. Jelen alapján az Ügyfélnek lehetősége van napon belüli ügyletkötésre is. Rendelkezésre álló fedezet felhasználásával nyitott daytrade pozíció esetén bármelyik tőzsdei értékpapírra daytrade ügylet nyitható Az Ügyfél DAYTRADE megjelöléssel adott megbízásaira csak abban az esetben alkalmazandóak a Kondíciós Lista daytrade ügyletekre vonatkozó tételei, ha az érintett napon belül az adott értékpapírra, adott mennyiségben, az ellenügylet kötése is megtörténik. Minden egyéb esetben a bizományosi díj mértéke az általános szabályok szerint számítandó. A daytrade és az általános bizományosi díj számításakor a mindenkori Kondíciós Lista az irányadó. Minden DAYTRADE megjelöléssel érkező ajánlat fedezetvizsgálaton megy keresztül. Amennyiben a fedezet nem elegendő, az ajánlat visszautasításra kerül. A daytrade ügyletek megnyitásához szükséges fedezet mértékét a Fióktelep mindenkor hatályos Kondíciós Listája tartalmazza. 6. Kereskedés nemzetközi piacokon 6.1. A felek rögzítik, hogy a jelen alapján az Ügyfélnek lehetősége nyílik a Fióktelep által meghatározott és közzétett nemzetközi piacokon külföldi pénzügyi eszközökkel is kereskedni. A Fióktelep egyoldalúan jogosult meghatározni azokat a kereskedési csatornákat, rendszereket, amelyekben a külföldi értékpapírokkal történő kereskedés elérhető Az Ügyfél tudatában van a külföldi tőzsdék működési rendjének, elszámolási szokásainak a magyar tőzsdei működési rendtől és elszámolási szokásoktól való eltéréséről. A külföldi tőzsdék eltérő működési, elszámolási rendjéből és esetenként a devizaárfolyamok változásából adódóan, a külföldi értékpapír ügyletek a magyar értékpapírpiacon szokásos mértékű kockázathoz képest eltérő mértékű kockázattal, ezért eltérő (esetenként jóval nagyobb) mértékű veszteséggel járhatnak.. Ügyfél tudomással bír arról, hogy, amennyiben nem az adott szabályozott piacon érvényes devizanemben kíván elszámolni, az értékpapír, illetve a pénz biztosításával minden esetben elöl kell járnia. 7. Ügynökökre vonatkozó rendelkezések 7.1. Szolgáltatásai elősegítése érdekében a Fióktelep jogosult közvetítőként más befektetési vállalkozás vagy függő ügynök igénybevételére. A függő ügynök a Fióktelep befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére irányuló tevékenységéhez további közvetítőt, illetve közreműködőt nem vehet igénybe. A Fióktelep teljes felelősséggel tartozik a függő ügynök és a közreműködő által tevékenységük során okozott kárért. 4/45

5 7.2. A Fióktelep által igénybe vett közvetítő vagy közreműködő az Ügyféltől illetve a leendő ügyféltől pénz vagy egyéb vagyontárgy átvételére semmilyen esetben nem jogosult, az általa közvetített Ügyfelek pénzét vagy egyéb eszközeit nem jogosult kezelni, illetőleg a Fióktelep nevében vagy kockázatára önállóan semmilyen kötelezettséget nem vállalhat A közvetítő, vagy közreműködő a Fióktelep nevében eljárva az alábbi tevékenységek végzésére jogosult: a) a Fióktelep szolgáltatásait a befektetők körében népszerűsítse; b) új a Fióktelep üzletpolitikájának megfelelő Ügyfelek akvizíciójában vegyen részt (új ügyfélkapcsolatok kialakítása, potenciális ügyfelek megkeresése); c) az Ügyfelek számára ügyleteket közvetítsen a Fióktelep által kínált pénz- és tőkepiacokon elérhető meghatározott pénzügyi eszközökre. Origo Zrt., mint a Fióktelep ügynöke jogosult továbbá arra, hogy a Fióktelep függő ügynökeként eljárva, a Fióktelep által készített befektetési elemzéseket, pénzügyi elemzéseket közzé tegye, nagy nyilvánosság számára közvetítse Az ügynökökre és közvetítőkre vonatkozó további szabályokról, illetőleg amennyiben a közvetítő, vagy közreműködő jogosultságaiban változás történne, arról a Fióktelep az Ügyfeleket az ügyfélforgalmi helyiségében kifüggesztett, illetve a honlapon megjelenített Hirdetmény útján értesíti. 8. Díjazás, Óvadék 8.1. A Kondíciós Listában meghatározott esetekben az Ügyfél köteles megfizetni a Fióktelepnek az ott meghatározott díjat és a teljesítéssel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket. A Fióktelepnek fizetendő díjak a Kondíciós Listájában rögzítettek szerint válnak esedékessé, amelyekkel a Fióktelep az Ügyfél számláját minden további intézkedés nélkül, automatikusan megterheli. Az Ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja a Fióktelep Kondíciós Listájában rögzített díjtételeket A Fióktelep akkor köteles az Ügyfél által adott Megbízás teljesítésére vagy teljesítésének megkísérlésére, ha a Fióktelepet megillető díj és az Ügyfelet terhelő egyéb költségek, valamint az ügylet fedezete az Ügyféllel történt ügyletkötéskor és azt követően is teljes egészében a Fióktelep rendelkezésére áll Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkor szerződésszerűen teljesíti a Fióktelep által nyújtott befektetési- és kiegészítő befektetési szolgáltatások igénybevétele során az azokkal kapcsolatosan felmerülő valamennyi díj, költség esedékességkor történő megfizetését, illetve fedezetképzési, fedezet kiegészítési, valamint biztosítéknyújtási és biztosíték-kiegészítési kötelezettségét Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Fióktelep jogosult a késedelem idejére a Kondíciós Listában meghatározott késedelmi kamatot felszámítani és azzal a Számlát megterhelni. Amennyiben Ügyfél fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Fióktelep a jelen ban és az Üzletszabályzatban meghatározott óvadéki jogával élhet A Fióktelepet az Ügyféllel szembeni követeléseinek biztosítására óvadéki jog illeti meg a Megbízás teljesítéseképpen birtokába került, az Ügyfél tulajdonát képező pénzügyi eszközön és pénzen. Amennyiben az ügylethez szükséges értékpapírok és pénz nem kerültek jóváírásra a Fióktelep számláin, a Fióktelep jogosult a Megbízás szerint megkötött ügyletek eredményeként a birtokába került, az Ügyfél tulajdonát képező értékpapírokból és pénzből az Ügyféllel szembeni követelését közvetlenül kielégíteni az Üzletszabályzatban meghatározott módon A Fióktelep kielégítési joga megnyílik, és az óvadékba vont pénzeszközökből, illetve értékpapírok értékesítésével jogosult kiegyenlíteni az Ügyfél negatív egyenlegét, ha az Ügyfél számláján nyilvántartott tartozás összege meghaladja az Ügyfél mindenkori portfóliója fedezeti értékének a felét. Jelen szabály nem alkalmazandó, amennyiben az Ügyfél összes tartozása bár meghaladja a portfoliója fedezeti értékének a felét, de nem éri el a ,- forintot mindaddig, amíg az Ügyfél negatív egyenlege ezen összeg alatt marad. A Fióktelep kielégítési joga a portfolió értékétől függetlenül azonnal megnyílik, amint az Ügyfél összesített tartozása eléri a ,- forintos értéket. 5/45

6 8.7. A devizában nyilvántartott negatív egyenlegek kiegyenlítésére is a 8.6. pontban megállapított összeghatárokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a tartozás forintban meghatározott összegét a Fióktelep a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján számítja A Fióktelep kielégítési jogának megnyílásakor jogosult az óvadékból közvetlenül kielégítést keresni, még akkor is, ha az Ügyfél a tartozások tekintetében felszólítást vagy értesítést nem kapott, illetve a felszólításban vagy értesítésben megszabott határidő még nem telt le Amennyiben az Ügyfél Számláján nyilvántartott pénzösszeg nem a teljesítés, illetőleg az elszámolás Felek által meghatározott pénznemében áll az Ügyfél rendelkezésére és átváltás szükséges, a Fióktelep az általa kiválasztott, az átváltást végző hitelintézet által alkalmazott árfolyamot alkalmazza. Az árfolyam kockázatot az Ügyfél viseli Amennyiben az Ügyfél számláján több pénzügyi eszköz (pénzeszköz, illetve értékpapír) is rendlkezésre áll a Fióktelep kielégítési jogának megnyílásakor, a kielégítés sorrendjét a Fióktelep egyoldalúan jogosult meghatározni, amely sorrendet a hivatalos közzétételi helyein (Ügyfélszolgálatán és honlapján) Hirdetmény útján közzétesz. Minden a kielégítési sorrendben bekövetkezett módosítást a Fióktelep a változás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal közzéteszi a hivatalos közzétételi helyein (Ügyfélszolgálatán és honlapján) Az Ügyfél negatív egyenlegének rendezése eredményezhet fedezetkivonást az Ügyfél nyitott, fedezettséget igénylő pozíciója terhére, amely következtében az Ügyfél számlájának fedezettsége elérheti a Felszólítási vagy Likvidálási szintet. Ezen esetekben a fedezetlenség megszüntetésére a Fióktelep jogoslt a 9. pontban foglaltak szerint eljárni Jelen bármelyik fél által történő felmondása esetén a Fióktelep kielégítési joga a felmondás közlésével egyidőben megnyílik, és a Fióktelep jogosult a tartozás összegére tekintet nélkül, az óvadékból közvetlenül kielégítést keresni. 9. Egységes fedezetkezelési rendszer az elektronikus kereskedést választó ügyfeleknek 9.1. A Fióktelep az Ügyfél számláján nyilvántartott szabad pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket, valamint a számlát terhelő kötelezettségeket egységesen kezeli ( Egységes Fedezetkezelési Rendszer ) Fióktelep a 8.5. pontban hivatkozott óvadéki joga teljesítése érdekében a Fióktelep az Üzletszabályzatában foglaltak szerint, a Kondíciós Listájában állapítja meg az Egységes Fedezetkezelési Rendszerét, amely meghatározza a számlán rendelkezésre álló összesített fedezeti érték (TCV) és a számlát terhelő összesített fedezeti követelmény (TCN) fedezettséget igénylő pozíció nyitásához szükséges legalacsonyabb hányadát ( Belépési Limit ), amely Belépési Limit egységesen érvényes az összes fedezettséget igénylő pozíció megnyitásánál A fedezettséget igénylő pozíció megnyitásának feltétele, hogy az Egységes Fedezetkezelési Rendszer alapján meghatározott, a számlán rendelkezésre álló összesített fedezeti érték és a számlát terhelő összesített fedezeti követelmény különbözete meghaladja a nullát Az Ügyfél az óvadék tárgyának a Belépési Limitet meghaladó részével ( Szabad fedezet ) korlátlanul rendelkezhet, így jogosult a készpénzállományra és a pénzügyi eszközökre ügyleti, illetve transzfer megbízást adni mindaddig, amíg a számlájának egyenlege nem esik a Belépési Limit alá. A Belépési Limit alatt az Ügyfél jogosult a Kondíciós Lista szerinti fedezeti értékkel nem rendelekző értékpapírokkal és pénzösszegekkel szabadon rendelkezni, amíg a számlájának a fedezettsége a Kondíciós Listábban meghatározott szint, Transzfer blokkolási szint alá nem csökken. A Transzfer blokkolási szint alatt a Fióktelep semmilyen értékpapír-, illetve pénzutalási megbízásat, valamint készpénzfelvételi kérelmet nem teljesít Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Fióktelep által megkövetelt, az Ügyfél által teljesítendő fedezetképzést, Belépési Limitet és az óvadékul szolgáló pénzügyi eszközök óvadéknyújtás szempontjából általa figyelembe vett fedezeti érték a Fióktelep jogosult egyoldalúan módosítani, amely módosításról a Fióktelep köteles az Ügyfelet a tervezett változás hatálybalépést 15 nappal megelőzően értesíteni. Az Ügyfél általi fedezetképzéssel kapcsolatos változások az Ügyfél még le nem zárt, nyitott pozícióival kapcsolatosan is változhatnak, függetlenül attól, hogy a nyitott pozíció keletkezésének időpontjában még eltérő fedezetképzési kötelezettségek voltak érvényben. Amennyiben a változás következtében az Ügyfél érintett számláján meglévő pénzeszközök és pénzügyi eszközök nem felelnek meg a megváltozott követelményeknek, úgy a Fióktelep a kényszerlikvidálásra vonatkozó szabályok szerint jár el. 6/45

7 9.6. Az Ügyfél köteles nyitott pozícióit és a piaci folyamatokat folyamatosan figyelemmel kísérni, és a Kondíciós Listában meghatározott fedezeti szint biztosításáról mindenkor, a Fióktelep külön felhívása nélkül is gondoskodni. Amennyiben a nyitott pozíciók fedezettsége a Kondíciós Listában meghatározott Figyelmeztetési szintet eléri, a Fióktelep tájékoztató jellegű rendszerüzenetben értesítést küld az Ügyfél részére a likvidálási szintről. A Fióktelep nem küld figyelmeztető üzenetet, amennyiben az árfolyam gyos változása vagy egyéb piaci vagy a fedezettséget érintő más körülmény miatt a figyelmeztető üzenet kiküldésére a kényszerlikvidálási szint elérését követően kerülne sor vagy más okból az üzenetben foglalt informácó jelentősségét veszti, illtve nincs a kiküldésére lehetőség. Tekintettel arra, hogy a nyitott pozíciók figyelemmel kísérése az Ügyfél kötelezettsége és felelőssége, ezért a Fióktelep nem felelős a rendszerüzenet kiküldésének elmaradása folytán keletkezett bármilyen kárért Amennyiben a nyitott pozíciók fedezettsége a Fióktelep által meghatározott szint alá süllyed (Kényszerlikvidálási szint), a Fióktelep az Ügyfél külön értesítése nélkül jogosult a saját döntése szerint, a Kondíciós Listában meghatározott Likvidálási sorrendet követve, akár az Ügyfél fedezetlen nyitott pozícióit az Ügyfél előzetes értesítése vagy hozzájárulása nélkül is lezárni A Fióktelep jogosult az Ügyfél nyitott pozícióinak zárására abban az esetben is, ha az Ügyfél maga ellen csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárás indul, illetőleg ha az Ügyfél ellen olyan végrehajtási eljárás indul, ahol a végrehajtási cselekmény foganatosítása veszélyezteti a Fióktelep Ügyféllel szembeni követeléseinek kielégítését Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy elektronikus kereskedés esetén a Fióktelep kereskedési rendszere a likvidálási sorrend alkalmazásakor megvizsgálja, hogy a fedezetlenség létrejötte abból származik-e, hogy az árfolyamok változásával egyidőben az Ügyfélnek még nem teljesült utalási megbízásai vagy még nem teljesült, nyitott ajánlatai vannak, amelyek növelhetik az Ügyfél fedezetképzési kötelezettségét. Amennyiben a kényszerlikvidálás lehetősége ezen még nem teljesült utalási megbízások, illetve ajánlatok visszavonásával részében vagy egészében elkerülhető, a Fióktelep automatikusan visszavonja ezen utalási megbízásokat és ajánlatokat, csökkentve ezzel az Ügyfél nyitott pozícióinak kényszerlikvidálási valószínűségét. Az Ügyfél megbízza a Fióktelepet, hogy a fent említett estekben előzetes rendelkezés nélkül az Ügyfél nyitott pozícióinak védelmében vonja vissza a még nem teljesült utalási megbízásokat, majd a még nem teljesült ajánlatokat a Kondíciós Listában meghatározott sorrendben, és ezzel szüntesse meg azok fedezetképzési kötelezettségét. Ez esetben Fióktelep az Ügyfél még nem teljesült egyes ajánlatait a Kondíciós Listában meghatározott likvidálási sorrendet követve, az egyes likvidálási szinteken belüli ajánlatokat úgy vonja vissza, hogy sorrendiséget tekintve az aktuális piaci ártól legtávolabbi nyitott ajánlattal kezdődően az aktuális piaci árhoz legközelebbi nyitott ajánlatig történik a visszavonás. Amennyiben a fedezetlenség a nyitott, még nem teljesült utalási megbízások és ajánlatok visszavonását követően is fennáll, úgy a Fióktelep a Kondíciós Listában meghatározott likvidálási sorrendet folytatva először a nyitott, még le nem zárt TDT pozíciókat, majd a nyitott határidős pozíciókat zárja. 10. Felelősség A Fióktelep tevékenysége során az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével az elvárható gondosságnak megfelelően jár el. A jelen ban, a jogszabályokban, valamint az Üzletszabályzatban meghatározott esetek, valamint az Ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem rendezett szerződésszegése kivételével a Fióktelep a szerződések (ideértve különösen az t és a Megbízásokat) teljesítéséért fennálló felelősségét nem korlátozza, illetve nem zárja ki A Fióktelep kizárja a felelősségét: a) ha bármely szerződés vagy Megbízás teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért az alkalmazandó jogszabályok szerint a Fióktelep nem felelős; b) vis maior okozta kárért, illetve a Fióktelep működését akadályozó külső, a Fióktelep számára elháríthatatlan eseményekért, különösen jogszabályváltozásból vagy az adatátviteli hálózat hibájából vagy külső szolgáltató mulasztásából, hibájából eredő kárért; c) belföldi- vagy külföldi hatósági rendelkezés, illetőleg engedély megtagadása vagy késedelmes megadása okozta kárért; d) a külföldi pénzügyi eszközök által megtestesített jogok és kötelezettségek érvényesítésének és gyakorlásának eltérő voltából fakadó károkért; 7/45

8 e) a teljesítés elmaradásáért, ha a Fióktelep eljárását az Ügyfél és harmadik személy közötti jogvita vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza; a szolgáltatásért kikötött díj a Fióktelepet a teljesítés arányában, ez esetben is megilleti. f) az Ügyfél nem teljesített kötelezettségének elmaradásából származó kárért A Fióktelep nem vállal felelősséget az egyedi megbízások teljesíthetőségéért, sem azért, hogy a pénzügyi eszközök az Ügyfél által meghatározott feltételek szerint eladhatók, illetve megvásárolhatók. A Fióktelep a pénzügyi eszközökre vonatkozó információt az elvárható legjobb tudomása szerint nyújtja, de nem vállal felelősséget azért, hogy az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása nem az információnak megfelelő mértékű, vagy egyáltalán nem következik be A Fióktelep nem vállal felelősséget az átutalást vagy transzfert végző hitelintézet vagy más szervezet hibájából ideértve az átutalási késedelemből származó árfolyamveszteséget is- az Ügyfélnél esetlegesen keletkezett veszteségért. Amennyiben a Fióktelep tévesen hajt végre átutalást, de azt később felismeri, úgy jogosult az eredeti állapotot helyreállítani. Az Ügyfél ebben az esetben nem élhet további követeléssel Az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén a Fióktelep jogosult bármely szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni, és a szerződésszegéssel okozott kárának (ideértve a felmerült tényleges kárt és az esetleges elmaradt hasznot, valamint az esetleges ún. nem vagyoni károkat is) és igazolt költségeinek megtérítését az Ügyféltől követelni. Az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén az Ügyfél felel az ebből eredő minden kárért, kivéve, ha a Fióktelep a kár bekövetkezésében közrehatott, ekkor a Felek felelősségük arányában állnak helyt a bekövetkezett károkért. Pénztartozás vagy értékpapír szállítási kötelezettség késedelme esetén a Fióktelep külön kikötés nélkül is jogosult a késedelemmel érintett összeg vagy az érintett értékpapírok piaci értéke utáni törvényes késedelmi kamatra A jelen ban nem szabályozott, felelősségre vonatkozó kérdésekben az Üzletszabályzat rendelkezései irányadók. 11. Vegyes rendelkezések Az Ügyfél jelen aláírásával elismeri, hogy a Fióktelep Üzletszabályzatát elolvasta, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el Az és a Nyugdíj-előtakarékossági számlaszerződés kivételével az elektronikus kereskedést választó Ügyfelek a további egyedi szerződéseket elektronikus úton is megköthetik a Fiókteleppel, amelynek írásba foglalását a Fióktelep az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően elvégzi Fióktelep az Ügyfelet tájékoztatta arról, hogy befektetési tanácsadást kizárólag a Befektetési Tanácsadási Szerződéssel rendelkező ügyfeleinek nyújtja, ezért azon Ügyfél számára, aki ilyen szerződéssel nem rendelkezik a Fióktelep befektetési tanácsadást nem végez. Ebbők adódóan, a Fióktelep alkalmazottai által a befektetési tanácsadásra nem jogosult Ügyfél rendelkezésére bocsátott információ semmilyen esetben nem tekinthető befektetési tanácsadásnak Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a múltbeli teljesítések a pénzügyi eszközök esetében sem jelentenek garanciát a jövőben várható teljesítésekre nézve, mivel az adott pénzügyi eszköz árfolyamát számos tényező befolyásolhatja Jelen a felek általi aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre. Az megszüntetésével kapcsolatosan az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók Jelen tartalma és a Felek közötti az üzleti kapcsolat során egymás tudomására hozott minden információ üzleti-, illetve értékpapírtitoknak minősül. Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét a Bszt.-ben meghatározott adatszolgáltatási, adatátadási és adattovábbítási, illetve a közzétételi és bejelentési kötelezettség teljesítése. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Bszt.-ben meghatározott szervezeteknek és hatóságoknak a Fióktelephez intézett írásbeli megkeresése esetén. Jelen aláírásával az Ügyfél kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fióktelep Ügyfél felé fennálló, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt 8/45

9 kötelezettségei teljesítése érdekében, a szükséges mértékben az Ügyfél személyes adatait, valamint üzleti- és értékpapírtitkot tartalmazó információit kezelje Felek a jelen ból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni. Az Ügyfél jelen ból eredő kifogásait, igényeit és panaszait a Panaszkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jelezheti a Fióktelep vezetőjének. A Fióktelep vezetője az ügyet kivizsgálja és harminc napon belül határozatot hoz, amelyről írásban értesíti az Ügyfelet. Amennyiben a fenti eljárás nem vezet eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének. A Pénzés Tőkepiaci Állandó Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata, valamint a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt) ában meghatározottak szerint jár el. Az Ügyfél a szerződéskötéskor írásban megtett egyoldalú nyilatkozatával jogosult kizárni a Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét Felek kijelentik, hogy jelen és az egyes egyedi szerződések teljeskörűen tartalmazzák a Felek között létrejött megállapodásokat. Felek nem kívánják az tartalmává tenni a korábbi megállapodásaik tartalmát és az ezen megállapodások alapján kialakult gyakorlatot, valamint a befektetési és tőkepiaci, valamint a pénzpiaci üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokást Az Ügyfél jelen aláírásával elismeri, hogy a Fióktelep a Szerződés megkötését megelőzően tájékoztatta arról, hogy a Fióktelep nem köteles csatlakozni a magyar Befektető-védelmi Alaphoz, mivel az Európai Unió egy másik tagállamában, Belgiumban székhellyel rendelkező biztosított tevékenységet végző olyan befektetési vállalkozás Fióktelepe, amely tagja a belga befektető-védelmi alapnak ( Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers / Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten - A betéteket és pénzügyi eszközöket védelmező alap ) és a belga befektető-védelmi rendelkezések a magyarral egyenértékű védelmet biztosítanak a Fióktelep Ügyfelei számára. Az Ügyfél tudomásul veszi a Fióktelep előzetes tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a Fióktelep működése során a befektető-védelem tekintetében a belga befektető-védelmi rendelkezéseket kell alkalmazni Az Ügyfél a jelen aláírásával elismeri, hogy a Fióktelep az Ügyfél részére a Bszt.- ben meghatározott előzetes tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, és az Ügyfél a jelen t, valamint a jelen alapján megkötendő egyedi szerződéseket és tranzakciókat a tőkepiaci kockázatok ismeretében köti meg, s ezt az Üzletszabályzat 10. mellékletét képező külön Kockázatfeltáró nyilatkozatban megerősíti. Az Ügyfél köteles a szerződések megkötése előtt az annak tárgyát képező pénzügyi eszköz közgazdasági és jogi tartalmáról, valamint a befektetés kockázatáról egyéb módon is tájékozódni Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen elválaszthatatlan részét képezik az 1-8. számú mellékletek, amelyek az Ügyfél részéről történő megfelelő kitöltése, illetve aláírása jelen érvényességének elengedhetetlen feltétele Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Fióktelep az Ügyfél külön értesítése nélkül igénybe vegye alletétkezelőként a KELER Zrt-t, a KBC Securities N.V.-t, annak leányvállalatait valamint harmadik felet Az Ügyfél jelen aláírásával elismeri, hogy a Fióktelep az megkötését megelőzően a személyes adatok védelméről szóló törvény vonatkozó rendelkezései szerint teljes körű tájékoztatást nyújtott személyes adatainak kezeléséről, felhasználásáról A jelen ban nem szabályozott kérdésekben a Fióktelep mindenkor hatályos Üzletszabályzata, a Bszt., valamint a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jelen t a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal látják el. Budapest,.. év. hó.. nap 9/45

10 . KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. Ügyfél 10/45

11 MELLÉKLETEK: 1. számú melléklete: Azonosítási adatlap és kiemelt közszereplő nyilatkozata: 1.1 természetes személyek 1.2 jogi személyek 2. számú melléklete: Tényleges tulajdonosi nyilatkozat: 2.1 Tényleges tulajdonosi nyilatkozat természetes személyek részére: 2.2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat jogi személyek részére: 2.3 Tényleges tulajdonosi nyilatkozat egyedi tranzakcióra vonatkozóan 2.4 Tényleges tulajdonos természetes személy adatkezelési és PEP nyilatkozata 2.5 Kapcsolt személyek adatlapja 3. számú melléklete: Számla feletti rendelkezési jog bejelentése 4. számú melléklete: Értesítések formájára vonatkozó nyilatkozat 5. számú melléklete: Adatvédelmi tájékoztató és hozzájárulási nyilatkozat 6. számú melléklete: Előzetes tájékoztató 7. számú melléklete: MIFID hozzájárulási nyilatkozat 8. számú melléklete: Ügyfélbesorolás és Megfelelési teszt 9. számú melléklete: Hirdetmény Ügynökökről 11/45

12 1. számú melléklete: Azonosítási adatlap és kiemelt közszereplő nyilatkozata: 1.1 természetes személyek A Z O N O S Í T Á S I A D A T L A P természetes személy ügyfél adatai Családi és utóneve, előtag: Születési családi és utóneve: Neme: Állampolgársága: Állandó lakcíme: Születési helye (ország, város): Születési ideje: Anyja születési családi és utóneve: Az azonosító okmány száma, típusa, kibocsátó ország megnevezése, kódja: Milyen szerződéses kapcsolatban áll a Fiókteleppel: Szerződés kelte: Adóazonosító: Gazdasági ágazat: A külföldi természetes személy ügyfél adatai Családi és utóneve, előtag: Születési családi és utóneve: Neme: Állampolgársága: Állandó lakcíme: Tartózkodási helye: Születési helye (ország, város): Születési ideje: Anyja születési családi és utóneve: Az azonosító okmány száma, típusa, kibocsátó ország megnevezése, kódja: Magyarországi tartózkodási helye: Milyen szerződéses kapcsolatban áll a Fiókteleppel: Szerződés kelte: Adóazonosító: Gazdasági ágazat: Budapest,.. év. hó.. nap. KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. Ügyfél 12/45

13 1.2 jogi személyek A Z O N O S Í T Á S I A D A T L A P A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és egyéni vállalkozó ügyfél adatai Neve (cégforma megjelölésével): Rövidített neve: Székhelye / magyarországi fióktelepe: Fő tevékenységi köre: Adószáma: Cégazonosító okmány száma: Az okiratot kiállító ország megnevezése, kódja: Cég bejegyzésének helye: A képviseletre jogosult neve: A képviseletre jogosult születési család és utóneve: Képviseletre jogosult beosztása: Állampolgársága: Lakcíme: Anyja születési családi és utóneve: Születési helye (ország, város): Születési ideje: Milyen szerződéses kapcsolatban áll a Fiókteleppel: Szerződés kelte: Budapest,.. év. hó.. nap. KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. Ügyfél 13/45

14 2. számú melléklete: Tényleges tulajdonosi nyilatkozat: 2.1 Tényleges tulajdonosi nyilatkozat természetes személyek részére: 2.1 melléklet NYILATKOZAT természetes személyek részére Ügyfél azonosító: 1.) A természetes személy ügyfél adatai: ÜGYFÉL ADATLAP I. (természetes személy ügyfelek részére) Családi név és előtag: Előtag: Családi név: Utónév: Születéskori név: (1) Születési ország, hely, idő: Ország: Hely: Anyja születési neve: Állampolgársága, neme: Állampolgárság: Neme: Lakcím: Tartózkodási hely: (2) Azonosító okmány(ok) típusa: (3) Okmány(ok) száma: Okmányt kiállító ország, kódja: Adóazonosító: Személyazonosító igazolvány (1) Előző név, leánykori név; (2) Ha nem magyar és van magyarországi tartózkodási helye, címe; (3) Az okmány típusánál a megfelelő rovatba x-et kell tenni a -ba. Útlevél Vezetői engedély (kártya formátumú) Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 2.) Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról (PEP): A évi CXXXVI. törvény 4. (1)-(4) bekezdésében írtak szerint a.) nem vagyok kiemelt közszereplő b.) az alábbiak szerint megnevezett közszereplő vagyok A közszereplői státusz megnevezése és minősége: (4) (4) A 2/ b.) válasz esetében ki kell tölteni! Közszereplői státusz kezdete:././. Közszereplői státusz vége:././. Pénzeszközök forrására vonatkozó információ: Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy vele közeli kapcsolatban álló vagyok Kiemelt közszereplő teljes neve:... Közszereplői státusz megnevezése:... Rokonsági fok / kapcsolat jellege:... Közszereplői státusz kezdete:././. Közszereplői státusz vége:././. Pénzeszközök forrására vonatkozó információ: 3.) Nyilatkozat a tényleges tulajdonos személyére: Büntetőjogi felelősségem tudatában - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvény 8. -ban előírt kötelezettség teljesítéseként - kijelentem, hogy a Fióktelep által nyújtott szolgáltatásokat a.) a saját nevemben, érdekemben, és javamra veszem igénybe b.) az alábbi más természetes személy érdekében és javára veszem igénybe (a megfelelő válaszhoz -ba x-et kell tenni) Kijelentem, hogy amennyiben bármely megbízást ezen nyilatkozattól eltérően harmadik személy nevében, érdekében és javára kezdeményezek, arról a Fióktelepet külön írásbeli nyilatkozatban tájékoztatom. 14/45

15 A tényleges tulajdonos adatai: (5) Családi és utóneve: Állampolgársága: Lakcíme: (5) Ezt a rovatot csak a 3.) pont b.) alpont választása esetén kell kötelezően kitölteni! Figyelem! A 3.) pont b.) alpontban megjelölt nyilatkozat esetén az 2.4 számú mellékletét a nyilatkozatban megjelölt tényleges tulajdonosnak ki kell töltenie, amit a személyi okmányai másolatával együtt 30 napon belül, a Fióktelep vagy Fióktelep képviseletében eljáró személy részére kell visszajuttatnia! 4.) Ügyfél egyéb nyilatkozatai: Hozzájárulok / Nem járulok hozzá*, hogy a Fióktelep a fenti adatok valódiságát igazoló személyi okmány(ok)ról másolatot készítsen, azt a jogszabályban meghatározott ideig az ügyféldokumentummal együtt kezelje. A Fióktelep szolgáltatásainak igénybevétele céljából hozzájárulok, hogy a Fióktelep az átadott adatokat e célnak megfelelően kezelje. Az átadott adatokra ügyfél-, illetve kockázatminősítési vizsgálat elvégzése céljából van szükség, melyet a Fióktelep az adatok átadását követően maximum 2 munkanapon belül elvégez a magas kockázatba sorolt ügyfelek esetében. A Fióktelep létre nem jött ügyfélkapcsolat esetén az eredetiben bemutatott dokumentumokról készített másolatokat megsemmisíti. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok, és nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásom van arról, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt, az adatokban bekövetkezett változásról, a évi CXXXVI. törvény értelmében köteles vagyok a Fióktelepet értesíteni, az adatváltozástól, valamint annak tudomásszerzésétől számított 5 munkanapon belül. *A megfelelő szövegrészt alá kell húzni. Kelt: év hó. nap... Ügyfél aláírása 15/45

16 Ügyfél azonosító: 2.2 melléklet NYILATKOZAT Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére ÜGYFÉL ADATLAP II. (jogi személy ügyfelek részére) 1.) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai: Név: Rövidített név: Székhely / mo-i. fióktelep címe: (1) Azonosító okirat száma: (2) Az okiratot kiállító ország neve, kódja: Fő tevékenységi kör megnevezése: Képviseletre jogosult neve, és beosztása: Kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai: (3) Adószám: Név: Név: Lakcím: Beosztása: Okmányszám: (1) Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe is; (2) Belföldi gazdálkodónál cégbejegyzés / Egyéni vállalkozónál és más belföldi jogi személynél nyilvántartási, megyei bírósági nyilvántartási szám / Külföldi jogi személynél saját ország nyilvántartási szám; (3) Név, lakcím, okmányszám. 2.) Nyilatkozat a tényleges tulajdonos személyére: A nyilatkozó képviselő vagy meghatalmazott természetes személy neve, beosztása, aláírása: Név Beosztás Aláírás(ok) A. A. C. B. C. B. D. D. Büntetőjogi felelősségem tudatában - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvény 8. -ban előírt kötelezettség teljesítéseként - kijelentem, hogy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) által nyújtott szolgáltatásokat az alábbiakban feltüntetett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében eljárva, annak tényleges tulajdonosa(i) érdekében, és javára veszem igénybe. Kijelentem, hogy amennyiben bármely megbízást a nyilatkozattól eltérően saját vagy harmadik személy nevében, érdekében és javára kezdeményezek, arról a Fióktelepet írásbeli nyilatkozatban tájékoztatom. 3.) A tényleges tulajdonos(ok) adatai: Családi és utóneve: Állampolgársága: Lakcíme: Családi és utóneve: Állampolgársága: Lakcíme: Családi és utóneve: Állampolgársága: Lakcíme: Családi és utóneve: 16/45

17 Állampolgársága: Lakcíme: Figyelem! A nyilatkozatot tevő természetes személy képviselő vagy meghatalmazott részére át kell adni az 2.4 számú mellékletét, annyi példányban ahány a jogszabály alapján megállapítható tényleges tulajdonos van (és az ügyfélkapcsolat létrehozásakor nincs személyesen jelen) azzal, hogy azt a tényleges tulajdonos töltse ki, és 30 napon belül a személyi okmányai másolatával együtt a Fióktelephez jutassa vissza. 4.) Ügyfél képviselőjének egyéb nyilatkozatai: Kijelentem, hogy befektetési szolgáltatásokra vagy kiegészítő befektetési szolgáltatásokra vonatkozó szerződést kívánok kötni a KBC Securities Magyarországi Fióktelepével (székhelye: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., Cg. szám és nyilvántartó bíróság: Cg Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) (a továbbiakban Fióktelep), amelynek céljából a fenti adatokat a Fióktelep, illetve a Fióktelep képviseletében eljáró személy rendelkezésére bocsátom. Ezúton hozzájárulok, hogy a Fióktelep az így átadott adatokat és dokumentum másolatotokat illetve az abban foglalt adatokat a fenti célnak megfelelően kezelje. Tudomásul veszem, hogy az átadott adatokra ügyfél-, illetve kockázatminősítési vizsgálat elvégzése céljából van szükség, melyet a Fióktelep az adatok átadását követően maximum 2 munkanapon belül végez el a magas kockázatba sorolt ügyfelek estében. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a vizsgálat eredményéről a Fiókteleptől tájékoztatást kapok, valamint a Fióktelep a létre nem jött ügyfélkapcsolat esetén az eredetiben bemutatott dokumentumokról készített másolatokat megsemmisíti. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok, és nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásom van arról, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt, az adatokban bekövetkezett változásról, a évi CXXXVI. törvény értelmében köteles vagyok a Fióktelepet értesíteni, az adatváltozás, valamint annak tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül. Kelt: év hó. nap Ügyfél aláírása (cégszerű) 17/45

18 2.3 Tényleges tulajdonosi nyilatkozat egyedi tranzakcióra vonatkozóan ÜGYFÉL ADATLAP III. 1.) A nyilatkozó természetes személy adatai: Családi és utóneve: Születési név: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Állampolgársága: Azonosító okmányának típusa és száma: 2.3 melléklet (eseti jogviszonyban álló ügyfelek, egyedi tranzakciókra vonatkozóan) Típusa: Lakcíme: (1) (1) külföldi állampolgár esetében, ha van a magyarországi tartózkodási helyet kell rögzíteni Büntetőjogi felelősségem tudatában - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvény 8. -ban előírt kötelezettség teljesítéseként - kijelentem, hogy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) által nyújtott szolgáltatásokat eseti jogviszony keretein belül az alábbiakban megnevezett a.) a számlatulajdonos jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet b.) a számlatulajdonos természetes személy c.) saját magam d.) más természetes vagy jogi személy megbízásából, érdekében, és javára veszem igénybe. 2.) Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról (PEP): A évi CXXXVI. törvény 4. (1)-(4) bekezdésében írtak szerint a.) nem vagyok kiemelt közszereplő b.) az alábbiak szerint megnevezett közszereplő vagyok A közszereplői státusz megnevezése és minősége: (2) A tranzakció forrásának megnevezése: (a megfelelő válaszhoz a -ba x-et kell tenni) (2) A 2/ b.) válasz esetében ki kell tölteni! 3.) A pénzügyi művelet (tranzakció) adatai: Ügylet típusa: (3) Összege: Pénzneme: Külföldi pénznem esetén értéke Ft-ban: Pénzneme: H U F (3) Készpénz kifizetés ügyfél számláról; Készpénz befizetés ügyfél számlára; A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai: (4) Neve (cégformája is), rövidített név is: Címe: Azonosító okirat száma: (4) Ezt a pontot csak az 1.) pont d.) választás esetében kell kötelezően kitölteni! A természetes személy adatai: (5) Családi és utóneve: Állampolgársága: Lakcíme: (5) Ezt a pontot csak az 1.) pont d.) választás esetében kell kötelezően kitölteni! Kitöltés adatai: A nyilatkozat kitöltésének helye és kelte: A nyilatkozó eseti ügyfél aláírása: /45

19 2.4 melléklet Tényleges tulajdonos természetes személy adatkezelési és PEP nyilatkozata Számlatulajdonos ügyfél adatai: Név: Ügyfél azonosító: 1.) A nyilatkozó tényleges tulajdonos adatai: Családi és utóneve: Születési név: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Állampolgársága: Azonosító okmányának típusa és száma: Lakcímkártya adatai: Lakcíme: (1) Típusa: (1) Külföldi esetében, ha van a magyarországi tartózkodási helyet kell rögzíteni Tudomással bírok arról, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvényben előírtak alapján megnevezésre kerültem, mint tényleges tulajdonos, akinek érdekében és javára történik a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe által nyújtott szolgáltatások igénybevétele. 2.) Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról (PEP) A évi CXXXVI. törvény szerint a.) nem vagyok kiemelt közszereplő b.) az alábbiak szerint megnevezett közszereplő vagyok* A közszereplői státusz megnevezése és minősége: (2) Pénzeszközök forrása: (2) A b.) válasz esetében ki kell tölteni! Hozzájárulok a fenti nyilatkozaton megadott adataimnak, és személyi okmány másolatomnak a Fióktelep által történő kezeléséhez a jogszabály által előírt ideig. 19/45

20 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásom van arról, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt, az adatokban bekövetkezett változásról, a fenti jogszabály értelmében köteles vagyok a Fióktelepet értesíteni, 5 munkanapon belül. Kelt: Tanúk: Név:. Lakcím:. Okmányszám:. Aláírás:... Tényleges tulajdonos aláírása Név:.. Lakcím: Okmányszám:. Aláírás:. *Kiemelt közszereplőnek minősül a évi CXXXVI. törvény alapján: 4. (1) E törvény alkalmazásában kiemelt közszereplő az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy: a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár, b) az országgyűlési képviselő, c) az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, amelynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja, e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszti rendfokozatú, tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai, f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja. (3) Az (1) bekezdés alkalmazásában közeli hozzátartozó a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs. (4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll; b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre. Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1. (1) bek. 1. és 2. pontja A közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa 20/45

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: mint számlatulajdonos

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT evobank Zrt. TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: 2014. február 12. 1/10 I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Treasury üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) az

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK izishop mobiltelefonos fizetési elfogadóhely biztosítására A HEDZ Magyarország Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) izishop mobiltelefonos fizetési

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés napja: 2016. április 4. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT!

FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen általános szerződési

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2012. szeptember 10. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011.

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2011. április 15-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.január 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2010. 06. 11. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2010. 06. 11. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2010. 06. 11. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE

KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE Ügyfélkód: KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE Amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: TakarékDirect felhasználói

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2016. március 21. Hatályba lépés dátuma: 2016. március 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Fogalom meghatározások: Fizetési számla: a Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-003/2010. Jóváhagyó határozat száma:8/2014. (2014. 08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. A jelen Betétügyletek

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI

4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI 4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI 5. Fizikai szállítást eredményező tőzsdei ügyletek általános szabályai 5.1 Az áruszállítások feltételei 5.1.1 A Tőzsdén forgalmazott áruk adásvétele akkor tekinthető

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

folyamatos díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerzôdési feltételei

folyamatos díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerzôdési feltételei UNIQA 7 Termékkód: 478 folyamatos díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerzôdési feltételei I. A BEFEKTETÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

T/8157. számú. törvényjavaslat. a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről

T/8157. számú. törvényjavaslat. a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8157. számú törvényjavaslat a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság T Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Főváros XIV. Ker. Zugló Önk. Budapest Pétervárad utca 2. 1145 Ügyintéző: Gyimesi. Hegedűs Carmen Tel.szám: 36-1-488-9429 Ikt.szám:,,,

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7 Tabellio felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM 1/7 A szerzõdés alanyai 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (székhelye: 2000 Szentendre, Pomázi út 34. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-141478,,

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben