TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 evobank Zrt. TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: február 12. 1/10

2 I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Treasury üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) az evobank Zrt. (továbbiakban: Bank) és Ügyfelei között létrejövő deviza adásvételi ügyletek általános feltételeit tartalmazza; rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is kötelezőek. 1.1 A Bank e tevékenységét a Polgári Törvényről szóló többször módosított évi IV. törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VIII. 06.) MNB rendelet, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény előírásai szerint végzi. Jelen szabályzat rendelkezései minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban és azok elsődlegessége mellett alkalmazandóak valamint értelmezendőek Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél - a hitelintézetek kivételével - az a belföldi vagy külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, illetve belföldi vagy külföldi magánszemély, akinek részére a Bank a jelen üzletszabályzatban megjelölt szolgáltatásokat nyújtja (a továbbiakban: Ügyfél) Az Üzletszabályzat nyilvános, az Ügyfelek számára nyitva álló banki helyiségekben, azok hivatalos üzleti óráiban, illetőleg a Bank honlapján bárki megtekintheti. A Bank az Ügyfél kívánságára jelen Üzletszabályzatot külön is megküldi. Az Üzletszabályzatot a Bank az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben kifüggeszti, illetőleg honlapján közzé teszi ( Az Üzletszabályzatban valamint a Bank és Ügyfél között kötött szerződésekben nem szabályozott jogokat és kötelezettségeket elsősorban a Bank Általános Üzleti Feltételei, illetve a Befektetési Szolgáltatási és Kiegészítő Befektetési Szolgáltatási tevékenység Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei, és a Netbank Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei vonatkozó fejezetei valamint a vonatkozó jogszabályok szabályozzák. 2. Ügyfélkapcsolat, képviselet, szerződés aláírás 2.1. A banküzleti kapcsolatok biztonsága érdekében a Bank azonnali deviza adásvételi ügyleteket csak a Banknál bankszámlát vezető Ügyfelekkel köt. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a bankszámla megnyitásakor az általa közölt adatok valósak, a személyazonosításhoz bemutatott okiratok eredetiek. Az Ügyfél kötelessége az adatokban beállt változásokról a Banknak azonnali értesítést küldeni, amennyiben azok befolyásolhatják a jelen Üzletszabályzatban leírt tevékenységet. Ügyfél köteles viselni minden olyan kárt, amely, amiatt következett be, hogy az adatainak megváltozásáról elmulasztotta a Bankot értesíteni. 2/10

3 2.2. A Bank kizárólag olyan megbízásokat hajt végre, amelyek megfelelnek a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak A Bank a szerződéses kapcsolat során köteles meggyőződni az Ügyfél képviseletében eljáró személyek személyazonosságáról és képviseleti jogosultságáról A Bank jogosult a hozzá bejelentett képviselők képviseleti (és aláírási) jogát érvényesnek tekinteni mindaddig, amíg a képviseleti jog visszavonásáról vagy más módon történő megszűnéséről szóló, Banknál bejelentett módon aláírt értesítés hozzá meg nem érkezett Az Ügyfél a Bank képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére banki szolgáltatást nyújtó szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja ilyenként megnevez Azonnali deviza adásvételi ügyleteket banki munkanapokon ig (pénteken ig) lehet kötni a Treasury üzletkötőjével, illetve a Bank Fiók üzletkötőivel. Deviza adásvételi ügylet köthető személyesen vagy telefonon Az Ügyfél azonnali deviza adásvételi ügyletet személyesen, vagy a Bankban megjelenő képviselője által köthet, a Bank nyomtatványának - átvezetési megbízás -az Ügyfél által történő kitöltése és megfelelő aláírása által. Amennyiben az Ügyfél oly módon kíván azonnali deviza adásvételi ügyletet kötni, hogy nincs jelen személyesen (képviselője által) a Bankban, akkor a Bankon kívülről történő telefonos üzletkötésre vonatkozóan külön megállapodást (Megállapodás jelszó érvényesítéséhez a továbbiakban: Megállapodás) kell kötnie a Bankkal. A Bank a telefonon keresztül megadott megbízást akkor teljesíti, ha az Ügyfél közli a Megállapodásban megadott jelszavát Az Ügyfél vállalja, hogy a telefonon keresztül megkötött azonnali deviza adásvételi ügyletre vonatkozó megbízást az üzletkötés napján a Bank részére legkésőbb 16 óráig (hétfőtől-csütörtökig), pénteken 15 óráig írásos formában elküldi. A Bank ennek hiányában is teljes értékű megbízásnak tekinti az Ügyfél által telefonon adott megbízást és azt a nap végén rögzíti az Ügyfél számláján. Az Ügyfél az azonnali deviza adásvételi ügyletről telefonon leadott megbízást csak egy ellentétes irányú ügylet kötésével töröltetheti. Az ellentétes ügylet kötésével felmerülő esetleges árfolyamkockázatot kizárólag az Ügyfél viseli Amennyiben az Ügyfél Netbank szolgáltatást vesz igénybe, akkor a Keretszerződés azonnali deviza adásvételi ügyletek kötésére (Netbank szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek részére)című szerződés a továbbiakban: Keretszerződés, illetve az ahhoz kapcsolódó mellékletek aláírása után jogosult azonnali deviza adásvételi ügylet megkötésére telefonon keresztül, majd a Netbank rendszeren keresztül pénzforgalmi megbízást adni az egyedi árfolyamkeret terhére. A Bank a Netbank szolgáltatást igénybe vevő Ügyfelektől telefonon keresztül kapott megbízásokat végrehajtja, a Netbank rendszerben rögzíti, és az erről szóló visszaigazolást legkésőbb a telefonon történő beszélgetéstől számított 1 órán belül a Netbank internetes rendszeren keresztül megküldi a Számlatulajdonos részére. 3/10

4 Miután a Bank visszaigazolta a megkötött megállapodás részleteit a Netbank rendszeren keresztül, az egyedi árfolyam-keret terhére a Megbízások befogadásának és teljesítésének rendje elnevezésű Hirdetmény szerint meghatározott határidőkön belül a következő pénzforgalmi megbízások adhatók: - bankon belüli deviza átutalás - EGT-n kívüli deviza átutalás - EGT-n belüli deviza átutalás A Bank a fenti tranzakciókra fel nem használt összeget a befogadási határidő lejárta után, T+2 értéknappal jóváírja a Számlatulajdonos Banknál vezetett számláján, amelyet az Ügyfél a telefonbeszélgetés során megadott Amennyiben az adott Ügyfél Megállapodást és Keretszerződést is kötött a Bankkal, a telefonbeszélgetés során kell rendelkeznie arról, hogy a Bank a megbízását a Megállapodás vagy a Keretszerződés rendelkezései alapján teljesítse. Amennyiben az Ügyfél erről nem rendelkezik, a Bank úgy tekinti, hogy a Keretszerződésben foglaltak szerint kívánja felhasználni az egyedi árfolyam-keretet Az Ügyfél és a Treasury között folytatott telefonbeszélgetéseket szoftver rögzíti. A felvételeket a Bank a banktitok és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával, szigorúan bizalmasan kezeli. A Bank a telefonbeszélgetést, a beszélgetéstől számított 6. év végéig megőrzi. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rögzített beszélgetésnek vitás kérdések esetén bizonyító ereje van, és hozzájárul ahhoz, hogy jogvita esetén a Bank ezt a Bíróság előtt felhasználja. Az Ügyfél részéről jelentkező illetéktelen személyek általi üzletkötésből származó, akár a Banknál, akár az Ügyfélnél felmerülő károk az Ügyfelet terhelik. 3. A bejelentett jelszó letiltása Az Ügyfél ide értve az Ügyfél által az Ügyfél nevében egyedi megállapodás kötésére felhatalmazott személyt is a Megállapodás, illetve a Keretszerződés alapján a Bankkal közölt jelszavát (a továbbiakban: Jelszó) köteles bizalmasan kezelni, és megakadályozni, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő esetleges károkért, illetve a banktitoknak minősülő információ illetéktelen személy tudomására jutásáért a Bankot semmilyen felelősség nem terheli. Az Ügyfél köteles a Banknak haladéktalanul bejelenteni, ha azt észleli, vagy annak gyanúja merül fel, hogy a Jelszó illetéktelen személy tudomására jutott, vagy illetéktelen személy azt megszerezhette. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a Bankot semmilyen felelősség nem terheli. A bejelentésre sor kerülhet hétfőtől csütörtökig 9.00 és óra között, pénteken 9.00 és óra között a , telefonszámokon, illetve a fax-számra küldött nyilatkozattal a hét minden napján óráig. A bejelentés megtételének időpontjára a Bank nyilvántartása az irányadó. A Számlatulajdonos jogosult a Bankkal azt is közölni, hogy valamely bejelentett jogosult jelszava a továbbiakban nem érvényes. 4/10

5 A telefonos bejelentés felvétele során a Bank ügyintézője rákérdez az Ügyfél 3 személyes adatára, valamint ha a számla tulajdonosa természetes személy az ügyintéző feltesz egy vagy több, a Számlatulajdonos keretszerződés hatálya alá tartozó ügyleteivel kapcsolatos további kérdést. Ha a számla tulajdonosa nem természetes személy, az ügyintéző egy vagy több, a számlatulajdonos szervezettel kapcsolatos kérdést is feltehet. Ha az Ügyfél a letiltást faxon keresztül küldi el, a bejelentésben meg kell adnia valamennyi, a Keretszerződésben, illetve annak 3. számú mellékletét képező Nyilatkozatban szereplő személyes adatát, és azt a Banknál bejelentett módon kell aláírnia. A Bank a bejelentésekről és/vagy letiltásokról olyan nyilvántartást vezet, melyet 18 hónapig, illetve amennyiben a megbízás a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, 8 évig megőriz, és amely biztosítja a bejelentések időpontjának és tartalmának bizonyítását. A Bank jogosult a bejelentést hatálytalannak tekinteni, ha az hiányos, a bejelentő személye nem azonosítható, vagy kétség merül fel, hogy az az arra jogosulttól származik. A bejelentés hatálytalanságából eredő jogkövetkezményekért és károkért a Bankot felelősség nem terheli. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jelszó ellopása, jogtalan, illetve visszaélésszerű használata esetén köteles haladéktalanul büntető feljelentést tenni. A letiltást követően az Ügyfélnek személyesen meg kell jelennie a Bank ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében új Jelszó megadása céljából. 4. Együttműködés, ügyféltájékoztatás, ügyféllel való írásbeli kapcsolattartás módja 4.1. A Bank és az Ügyfél tartoznak szerződéses kapcsolataikban együttműködni, ennek megfelelően az ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, az azokban bekövetkező változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni. Amennyiben az üzletkötés a Banknak fel nem róható módon - ún. piacon kívüli áron történt és ebből az Ügyfélnek vagy a Banknak vesztesége származott, az ügyletet a valós piaci helyzetnek megfelelően módosítani kell. A Bank a piacon kívüli ár tényét a Reuters telekommunikációs rendszer és a Magyarországon működő brókercégek információival képesnek kell lenni bizonyítani A Bank az Ügyfelet a szerződés általános feltételeiről, üzleti kondícióiról és ezek módosításairól ügyfélforgalmi helyiségeiben és a honlapján közzétett üzletszabályzataiban és kondíciós listájában tájékoztatja A Bank az Ügyfeleinek címzett írásbeli értesítéseket az Ügyfél által megadott címre postázza. A Bank a megbízások teljesítéséről és a bankszámla egyenlegének ezzel összefüggő változásairól az Ügyfelet havonta egy alkalommal, bankszámlakivonattal értesíti. A Felek a pénzforgalmi bankszámlaszerződésben megállapodhatnak akként is, hogy Bank az Ügyfelet a pénzforgalmi bankszámla megterhelését követően haladéktalanul tájékoztatja a fizetési megbízás teljesítéséről és a bankszámla egyenlegének ezzel összefüggő változásáról. 5/10

6 4.4. Az Ügyfél által küldött írásos küldemények érkezésére a Bank nyilvántartása az irányadó. A Bank az Ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről. A küldemények a kézbesítés időpontjában tekinthetők megérkezettnek. 5. Szerződéses jogviszony létesítésének általános szabályai 5.1. A szerződésnek egyértelműen tartalmaznia kell az ügylet tárgyát, a teljesítés feltételeit és a teljesítéshez szükséges adatokat Ha az Ügyfél a Bank általános gyakorlatától eltérő teljesítést kíván, erre vonatkozóan a szerződésben külön kell megállapodni. 5.3.A Bank csak olyan szerződést köt, ahol a teljesítéshez szükséges idő - figyelemmel a jelen üzletszabályzat 5.4. pontjában rögzített feltételekre, valamint az Ügyfél által kért teljesítési időpontra - rendelkezésre áll A Bank és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolat során keletkező fizetési kötelezettségek teljesítési időpontja spot ügylet esetén a kötésnapot követő azon nap, amely mindkét devizanem szerinti országban banki munkanap, és ameddig mindkét országban eltelt két banki munkanap. Határidős illetve swap kötésnél a teljesítés időpontja megegyezés tárgya, melyet a Felek külön szerződésben rögzítenek. 6. Felelősség és titoktartás 6.1. A Bank nem felel az elháríthatatlan okból (vis major), belföldi vagy külföldi hatóság, jogszabály rendelkezéséből vagy a Bank működésének külső megzavarásából eredő kárért. Érvényes ez arra az esetre is, ha a Bank jelentős ok miatt meghatározott napokon vagy ideig beszünteti vagy korlátozza működését. Továbbá a Bank nem felel azokért a károkért, melyek a telekommunikációs eszközök a Bank bizonyíthatóan önhibáján kívüli meghibásodása miatt érik az Ügyfelet (pl. az Ügyfél utasítása nem, vagy csak késedelmesen továbbítható) A Bank az Ügyféllel létesített üzleti kapcsolatával összefüggően - az Ügyfél gazdálkodására, vagyoni helyzetére, személyi körülményeire vagy a Bankkal kötött szerződéseire vonatkozóan - tudomására jutott adatokat banktitokként kezeli, azokat az üzleti kapcsolatok megszűnése után is banktitokként megőrzi; azokról harmadik személy részére - kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket - csak az Ügyfél kifejezett, a kiszolgáltató banktitokkört pontosan megjelölő, közokiratba vagy teljes bizonyítható erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása, illetve rendelkezése alapján, kizárólag a meghatalmazásban, illetve rendelkezésben előírt keretek között ad felvilágosítást Nem jelenti a banktitok sérelmét mindazon (a hitelintézeti törvényben meghatározott esetekben és tartalommal készült) adatszolgáltatás, amelyet a hitelintézeti törvény kifejezetten ilyennek minősít Abban az esetben, ha a titoktartási kötelezettséget jogszabály korlátozza, illetve az alól felmentést ad, az ebből eredő következményekért a Bank nem felel Az Ügyfél tudatában van annak, hogy az azonnali devizaadásvételi ügyletek árfolyam- és kamatkockázattal járnak, tehát veszteséget is okozhatnak számára, így az Ügyfél pozícióján 6/10

7 keletkező nyereség és veszteség teljes egészében az Ügyfelet illeti, illetve terheli. A Bank az Ügyfél azon utasításait teljesíti, melyeket az Ügyfél az Üzletszabályzatban leírtaknak megfelelően ad. 7. Óvadék követelmények 7.1. Határidős deviza adásvételi (outright), deviza csere (swap) megállapodások kötésének feltételéül a Bank előírhatja, hogy az Ügyfél az ügylet megkötése előtt óvadékot helyezzen el az ügylet kapcsán keletkező esetleges veszteségek fedezésére Az óvadék számításának alapja mindig a kötésösszeg és a kötésnapon érvényes, az adott devizanemben a Bank által jegyzett hivatalos deviza középárfolyam szorzata. Az elhelyezendő óvadék mértéke mindig külön megállapodás tárgyát képezi. Az óvadék Banknál való elhelyezésének időtartama: az ügylet lejárata. A Bank az óvadékra az üzletkötés futamidejének megfelelően a mindenkori a Bank által meghatározott, érvényes, látraszóló betéti kamatot térít Az óvadék lehet forint- vagy devizabetét, illetve a Bank által elfogadott értékpapír. A Bank által elfogadott értékpapírnak minősülnek az MNB által kibocsátott kötvények, illetve a ÁKK által kibocsátott kötvények és kincstárjegyek. A Bank által óvadékként elfogadott értékpapír lejárata nem lehet rövidebb, mint az Ügyféllel kötött outright, vagy swap ügylet lejárata. Értékpapír Bank által történő elfogadása a Bank által megállapított árfolyam alapján történik. Az óvadéknak az Ügyfél bankszámlájáról való elkülönítésére szóló írásbeli megbízást az Ügyfélnek az üzletkötést megelőzően kell eljuttatnia a Bankhoz. Amennyiben a megbízás az óvadék lekötésére nem érkezik meg a Bankhoz az üzletkötést megelőzően, vagy az óvadékra a fedezet az Ügyfél számláján nem áll rendelkezésre, a Bank nem köteles az Ügyfél által adott megbízást teljesíteni Az Ügyfél köteles mindenkor kifizetni a deviza adásvételi ügyletekből eredő valamennyi banki költséget. Amennyiben Ügyfél ezen kötelezettségének önként nem tesz eleget, Bank jogosult a követelését Ügyfél által adott óvadék terhére kielégíteni. Amennyiben Bank az óvadék összegét az előbbiekben meghatározott okból csökkenti, Ügyfél köteles azt haladéktalanul az eredeti óvadéki összegre kiegészíteni. Bank jogosult a további megbízások teljesítését megtagadni mindaddig, amíg Ügyfél az óvadék kiegészítési kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben Ügyfél az óvadékot értékpapírban nyújtja, abban az esetben az értékpapírok Ügyfél fizetési kötelezettségének nemteljesítése esetén bekövetkező óvadékként való felhasználása akként történik, hogy a Bank az értékpapírok felett ebben az esetben az Ügyfél külön értesítése nélkül is szabadon rendelkezhet, azokat értékesítheti és fennálló követelését ily módon az óvadék szabályainak megfelelően kielégítheti Abban az esetben, ha az óvadéki számlán szereplő fedezet az árfolyamok változása eredményeként veszít piaci értékéből, az Ügyfél és a Bank által kötött szerződés szerint köteles pótolni a hiányzó értékhányadot. 7/10

8 7.6. Az Ügyfél köteles továbbá az óvadékot minden felszólítás nélkül, az előírt mértékig folyamatosan azonnal kiegészíteni akár pénzzel, akár értékpapírral, amennyiben az aktuális nyitott pozícióján keletkező veszteség meghaladja az előírt óvadéki összeg 50%-át. Ennek keretében a Bank jogosult az Ügyfél által a Banknál elhelyezett, óvadéki számlán nem zárolt szabad pénzből vagy értékpapírból az óvadékot kiegészíteni úgy, hogy az óvadék kiegészítésével, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott óvadék összege meghaladja az Ügyfél nyitott pozícióján keletkezett veszteséget. Amennyiben szabad óvadék nem áll rendelkezésre, vagy az Ügyfél aktuális nyitott pozícióján keletkező veszteség meghaladja az Ügyfél Banknál elhelyezett szabad pénz és értékpapírjainak értékét, akkor a Bank az Ügyfelet felszólíthatja pótlólagos óvadék nyújtására. Ügyfél köteles a Bank pótlólagos óvadék elhelyezésére vonatkozó felszólításának a felszólítást követő Banki munkanap 12 óráig eleget tenni. Amennyiben az Ügyfél kötelezettségének fenti időpontig nem tesz eleget, úgy a Bank jogosult az Ügyfél nyitott pozícióját az aktuális piaci körülmények között lezárni és elszámolni. A pótlólagos óvadék nyújtásával egyidejűleg Ügyfél köteles stop-loss megbízást adni úgy, hogy annak teljesülése esetén elszámolt veszteség nem haladhatja meg az ügylet kapcsán számított óvadék és a rendelkezésre bocsátott kiegészítő óvadék összegének 90%-át. Amennyiben az Ügyfél ilyen stopp-loss megbízást nem ad a Banknak, úgy az jogosult a stop-loss-t az Ügyfél helyett megadni, az Ügyfél nyitott pozícióját lezárni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy stop-loss megbízásokkal kapcsolatban felmerülő esetleges károkért a Bank nem vállal felelősséget A Bank és az Ügyfél egyaránt vállalja, hogy az ügyletből származó, másik fél felé felmerülő fizetési kötelezettségének meghatározott értéknapon eleget tesz. Amennyiben az Ügyfél a fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy a Banknak jogában áll követelését a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt értékben az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott óvadékból kielégíteni, illetve amennyiben az óvadék nem nyújt elég fedezetet, akkor a Banknak jogában áll követelését az Ügyféllel szembeni bármely más kötelezettségébe beszámítani, és az Ügyfél Banknál vezetett számláját azzal megterhelni Ha az Ügyfél ellen csőd vagy felszámolási eljárás indult, vagy ellene bármilyen, a vagyonát érintő eljárás (pl. végrehajtás, zár alá vétel) folyik, illetve az Ügyfél elérhetetlen, a Bank a bankszámlát, illetve a meglévő pozíciókat belátása szerint tovább tarthatja vagy likvidálhatja. 8. Azonnali - spot - ügylet II. DEVIZA-ADÁSVÉTELI MŰVELETEK 8.1. Bank a nála bankszámlát vezető ügyfeleivel azonnali devizavételi és devizaeladási ügyleteket köthet. Azonnali - spot - ügylet minden olyan tőkemozgással járó, egyszeri deviza adásvétel, amelynél a teljesítés időpontja a kötésnapot követő azon nap, amely mindkét devizanem szerinti országban banki munkanap, és ameddig ellenkező megállapodás hiányában- mindkét devizában eltelt két banki munkanap. 8/10

9 8.2. Spot ügyletek minimális összege ,- USD/EUR/GBP/CHF, vagy annak ellenértéke. A Bank a főbb devizanemekben vállal üzletkötést, amelyek a következők: USD, EUR, GBP, CHF és HUF Azonnali deviza adásvételi ügylet kötésekor a Bank és az Ügyfél minden esetben meg kell, hogy állapodjon: * az ügylet devizanemében; * a kötés összegében: * az ügylet irányában; * az árfolyamban; * a teljesítés időpontjában (spot értéknap); * a fizetés módjában Amennyiben az Ügyfél Netbank szolgáltatást vesz igénybe, Keretszerződést kötött, és az egyedi árfolyamkeret felhasználására a Netbank rendszeren keresztül kíván pénzforgalmi megbízást adni, a Bank és az Ügyfél meg kell, hogy állapodjon: * a terhelendő számlaszámban * a jóváírandó számlaszámban * az üzletkötés összegében * az árfolyamban 9. Egyszeri határidős deviza adásvételi - outright - ügylet 9.1. A Bank a nála bankszámlát vezető ügyfeleivel három hónapnál nem hosszabb lejáratra határidős devizavételi és devizaeladási ügyleteket köthet. Outright ügylet minden olyan tőkemozgással járó, egyszeri határidős deviza adásvétel, amelynél a teljesítés időpontja a kötésnapot követő azon nap, amely mindkét devizanem szerinti országban munkanap, és ameddig mindkét devizanem szerinti országban kettőnél több banki munkanap telt el Outright ügyletek minimális összege ,- USD/EUR, vagy annak ellenértéke. A Bank a főbb devizanemekben vállal üzletkötést, amelyek a következők: USD, EUR, GBP, CHF és HUF. A futamidő a Bank és az Ügyfél között szerződésben kerül rögzítésre, maximálisan 3 hónap Outright üzletkötéskor a Bank és az Ügyfél minden esetben meg kell, hogy állapodjon: * az ügylet devizanemében; * a kötés összegében: * az ügylet irányában; * az árfolyamban; * a teljesítés időpontjában (lejárat), * a fizetés módjában, * az óvadék mértékében, * az óvadék minimális szintjében. 9/10

10 9.4. A Bank az Ügyfélnek az üzletkötésről visszaigazolást, valamint a lejáratkor elszámolást küld. 10. Deviza csere - swap - ügylet A Bank a nála bankszámlát vezető, megfelelő devizajogosultságú ügyfeleivel 3 hónapnál nem hosszabb lejáratra swap ügyleteket köt. Swap ügylet minden olyan deviza csereügylet, mely két egyidőben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú (azonnali és határidős) váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege Swap ügyletek minimális összege ,-USD/EUR/GBP/CHF. Az összegnek mindig oszthatónak kell lennie USD/EUR/GBP/CHF-vel. A Bank a főbb devizanemekben vállal üzletkötést, amelyek a következők: USD, EUR, GBP, CHF és HUF. A minimális futamidő 1 hét Swap üzletkötéskor a Bank és az Ügyfél minden esetben meg kell, hogy állapodjon: az ügyletek devizanemében; a kötések összegében (az egyik devizanemben azonos összeggel); az ügyletek irányában; az árfolyamokban; a teljesítések időpontjában (lejárat), a fizetések módjában A Bank az Ügyfélnek az üzletkötésről annak megkötésekor visszaigazolást, küld. 10/10

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu Á L T A L Á N O S S Z

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3ától Közzététel napja: 2015. július 2. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan A B3 TAKARÉK Szövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére B. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. hatályos: 2016. június 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. hatályos: 2016. június 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. június 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. január 14étől Közzététel napja: 2014. január 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére 2014.03.24.-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ S2.1.. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a,

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY I. Általános feltételek DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére Hatályos: 2016. április 15. napjától A Takarékszövetkezet csak tartalmi,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT!

FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen általános szerződési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A 3 A Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a fizetési számlával rendelkező

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Tiszavasvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Budapest, 2014. június Tartalom 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Kincstári készpénzforgalom... 3 3. Forint és devizaszámla tulajdonosok

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

AZ ARANYSZÁMLA SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS

AZ ARANYSZÁMLA SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a Társaság és az Ügyfelek között a SolarGold Aktív Aranyszáma elnevezésű aranyszámla (a továbbiakban: Aranyszámla ) vonatkozásában, az általános forgalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 1. napjától 2015. november 30. A Közzététel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 20. napjától 2015. október 19.

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés napja: 2016. április 4. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8.

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól.

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól. Hirdetmény azon devizaszámla tulajdonosok részére, akik számláját a Kiskun Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából kezelte Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 23. napjától 1 BEVEZETŐ A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: West End Irodaház,

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek Általános szállítási feltételek 1. Általános feltételek: 1. A jelen szállítási feltételek minden szerződés vonatkozásában érvényesek, és minden szerződés vonatkozásában elsőbbséget élveznek a vevő vásárlási

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től,

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény 2.14. sz. melléklet ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev.

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben