HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan"

Átírás

1 HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan A B3 TAKARÉK Szövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: július 01. napjától A jelen Hirdetmény célja, hogy átfogó tájékoztatást adjon a B3 TAKARÉK Szövetkezet Fizetési Számlák és Betétkezelés Általános Szerződéses Feltételeiben említett hirdetményi közzétételekről, kapcsolódó hirdetményi dokumentumokról. A jelen Hirdetmény rendelkezései kerülnek alkalmazásra a július 01. napján fennálló szerződések, valamint a július 01. napját követően létrejött szerződések tekintetében egyaránt. A hatályos és a hatályost megelőző Hirdetményeink elérhetők a weboldalon, valamint megtekinthetők bármelyik Kirendeltségünkben. Közzététel napja: április 29. A B3 TAKARÉK Szövetkezet bankszámlái és betéti termékei a évi CCXXXVII. törvény rendelkezései szerint az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak melynek feltételeiről a honlapon tájékozódhat -, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a évi CXXXV. törvény alapján létrejött Takarék Garanciaközösség is védi. A biztosítás további részleteiről és feltételeiről a honlapon tájékozódhat. 1

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések Számlavezetés, tranzakció kezelés általános feltételei Készpénzfelvételi rend Díjak, költségek, jutalékok Meghatalmazás megadása közokirati formában Költségviselési módok Kamatok Kamatszámítás módja Egységesített betéti kamatlábmutató Fedezetlenségi kamat elszámolása Alkalmazott árfolyamok és meghatározásuk Egyedi kedvezmények, valamint egyedi kondíciók alkalmazása Bankkártya szolgáltatás A számla devizanemétől eltérő devizában végzett tranzakciók elszámolása Kártyahasználati limitek Bankkártya kibocsátás A kártyaigénylés feltételei SMS Kártyafigyelő szolgáltatás A MasterCard Gold típusú kártyához kapcsolódó szolgáltatások Biztosítás Emelt szintű szolgáltatások MasterCard Gold típusú bankkártyákhoz Lakossági bankkártyákhoz kapcsolódó, opcionálisan választható biztosítási szolgáltatások Bankkártya letiltása NetBank szolgáltatás NetBank szolgáltatás feltételei Limitek NetBank szolgáltatás igénylésének feltételei NetBank szolgáltatásainak köre NetBank szolgáltatás letiltása és a letiltás feloldása SMS Szolgáltatás SMS Szolgáltatás feltételei SMS Szolgáltatás igénylésének feltételei SMS Szolgáltatásainak köre SMS Szolgáltatás díjelszámolása Díjtól és költségtől mentes készpénzfelvétel Számlacsomagok közötti váltás Számlamegszüntetés Mellékletek: 1. sz. melléklet: Kirendeltségek 2. sz. melléklet: Megbízások befogadásnak és feldolgozásának rendje 2

3 1. Általános rendelkezések Jelen Hirdetményben szereplő bankszámla, kapcsolódó elektronikus-, valamint betéti szolgáltatások feltételei a B3 TAKARÉK Szövetkezet (a továbbiakban: Hitelintézet) természetes személy ügyfeleire vonatkoznak. A Hitelintézet által ajánlott Bankszámla, kapcsolódó elektronikus szolgáltatások, és betétek igénybevételének feltételeit, jutalék- díj- és költségtételeit a Hitelintézet egyes termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó hirdetményei (továbbiakban: Termékhirdetmény) tartalmazzák, amelyek a jelen Hirdetménnyel együtt a Keretszerződés részét képezik. 2. Számlavezetés, tranzakció kezelés általános feltételei 2.1. Készpénzfelvételi rend A Hitelintézet által meghatározott készpénzfelvételi limitet elérő, vagy azt meghaladó összegű pénztári kifizetések esetén a felvételi szándékot forint kifizetések esetén a kifizetés napját megelőző banki munkanapon óráig, valuta kifizetések esetén pedig a kifizetés napját megelőző 3. banki munkanapon óráig kell a Kirendeltségen írásban bejelenteni. A Hitelintézet által meghatározott készpénzfelvételi napi limitek az alábbiak: forint kifizetések esetén forint. EUR valuta kifizetés esetén 1000 EUR USD és CHF és GBP valuta esetén pedig az előzetes bejelentési kötelezettség összeghatártól függetlenül fennáll. Az előre bejelentett bármely devizanemre szóló készpénzfelvételi szándék lemondására a bejelentett készpénzfelvételt megelőző banki munkanap 14:00 óráig, bármely Kirendeltségen írásban van lehetőség. Amennyiben a bejelentett készpénzfelvétel az Ügyfél érdekkörében felmerült okból kifolyólag meghiúsul (ideértve, ha a készpénzfelvételi szándéktól való elállást nem, vagy a fenti időpontot követően jelenti be), úgy a Hitelintézet az Ügyfél által igénybevett bankszámlatermék Termékhirdetményében meghirdetett Előre megrendelt készpénz felvételének meghiúsulása díjtételt terheli az Ügyfél bankszámlájára Díjak, költségek, jutalékok A Termékhirdetményekben megjelentetett díjak, költségek és jutalékok a Hitelintézet standard szolgáltatásainak ellenértékét tartalmazzák, minden ettől eltérő szolgáltatás iránti Ügyféligény esetén a Hitelintézet jogosult eldönteni a szolgáltatás teljesítésének elvállalását és meghatározni annak díját. A Termékhirdetményekben megjelent díjak, költségek és jutalékok terhelése minden esetben az adott számla devizanemében történik. A Hitelintézet jogosult a jelen Hirdetményben és a Termékhirdetményekben meghatározott feltételeket (költségek, díjak, jutalékok, teljesítési rend, stb.), a Fizetési Számlák és Betétkezelés Általános Szerződéses Feltételeinek (továbbiakban: Pénzforgalmi ÁSZF) pontjában foglaltak alapján egyoldalúan módosítani. A Termékhirdetményekben a Hitelintézet Fix díjat, Változó díjat, és Fix díj + Változó díj együttesét alkalmazza, melyek definíciói a következőek, és az alábbiak szerint kerülnek felszámításra: Fix díj(ak): A tranzakciónak/megbízásnak egy meghatározott összegű (fix) díja(i) van(nak). Változó díj(ak): A tranzakciónak/megbízásnak, a Hirdetményben meghatározott %-os érték alapján számított változó összegű díja(i) van(nak), amely(ek) függ(nek) a Termékhirdetményben meghatározott %-os érték(ek)től, és az érintett tranzakció/megbízás összegétől. Fix díj(ak) + Változó díj(ak): A tranzakciónak/megbízásnak fix összegű, és változó, %-os mértékű (amely függ a tranzakció/megbízás összegétől) együttes díja van. Az egyes lakossági bankszámlatermékek, bankszámlacsomagok, valamint az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások díjait a Termékhirdetmények tartalmazzák Meghatalmazás megadása közokirati formában A Számlatulajdonos jogosult legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozattal eseti Meghatalmazottat állítani. Amennyiben a megbízás tárgya lakossági Bankszámlára szóló eseti megbízás esetén az Ft, azaz ötszázezer forintot eléri vagy meghaladja, az erre vonatkozó meghatalmazást a Bank csak közokiratban foglalt formában fogadja el. 3

4 2.3. Költségviselési módok Amennyiben az Ügyfél az átutalási megbízáson nem tüntet fel költségviselési módot, úgy a Hitelintézet az osztott (SHA) költségviselési módot tekinti alapértelmezettnek. Az automatikus és SEPA rendszeren keresztüli utalás indításának alapfeltétele az SHA költségviselési mód megjelölése. Amennyiben az Ügyfél OUR költségviselési módot választ, a Hitelintézet jogosult utólag a kedvezményezett bankjának költségét az Ügyfél számlájára ráterhelni. Amennyiben az átutalási megbízás nem EGT tagállamba irányul vagy EGT tagállamból kerül indításra, abban az esetben a fogadó, illetve a levelező bank országának előírásaiból és alkalmazott fizetési szabványaiból eredően a tranzakcióhoz kapcsolódóan a fogadó, illetve levelező bank által felszámítható többletköltségek merülhetnek fel, amelyek befolyásolhatják (csökkenthetik) a megadott megbízás összegét vagy a teljesítés időtartama elhúzódhat. Ezen a fogadó, illetve a levelező banknál felmerülő többletköltségekért és a megbízás összegének ebből eredő esetleges csökkenéséért vagy a teljesítés idő ilyen okból történő elhúzódásáért Hitelintézetünk felelősséget nem vállal. Rövidítés SHA BEN OUR Jelentés A Hitelintézet jutalékát és költségét a Megbízó (Fizető fél), a többi érintett bank költségét a kedvezményezett fél fizeti. A kedvezményezett viseli az összes felmerülő bankköltséget a kiinduló összegből levonva. A Megbízó (Fizető fél) viseli az összes felmerülő költséget a kedvezményezett bankjának költségeit is. 3. Kamatok 3.1. Kamatszámítás módja A Hitelintézet a számlán elhelyezett lekötetlen pénzeszközökért a betét napi pozitív záróegyenlege után látra szóló betéti kamatot, a lekötött betétek után a lekötésnek megfelelő betéti kamatot számol el a Számlatulajdonos részére a Pénzforgalmi ÁSZF-ben és a Termékhirdetményekben meghatározottak szerint. A Hitelintézet a kamatok tekintetében a mindenkor hatályos adójogszabályok előírásainak megfelelően a közterhekkel csökkentett összeget fizeti meg a Számlatulajdonos számláján Egységesített betéti kamatlábmutató Az egyes betéti termékekre vonatkozó Termékhirdetményekben, az éves kamat mellett feltüntetésre kerül a betéti kamathoz tartozó egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). Az EBKM az éves szinten elérhető betéti kamat maximumát jelzi. Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Az EBKM számítása során a Hitelintézetnek a kamaton túli kamatos kamatait is be kell számítani, ezért az ügylet tényleges kamatait mutatja százalékos formában. Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni: Amennyiben a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: Amennyiben a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap: ahol n = a kamatfizetések száma, r = az EBKM századrésze, ti = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. 4

5 3.3. Fedezetlenségi kamat elszámolása A Bankszámla fedezetlensége esetén Fedezetlenségi kamat kerül felszámításra a Pénzforgalmi ÁSZF-ben és a Termékhirdetményekben meghatározottak szerint. 4. Alkalmazott árfolyamok és meghatározásuk 1 A Hitelintézet az egyes banki műveletekhez a következőkben felsorolt árfolyamokat használja: Árfolyam megnevezése Deviza árfolyam Alkalmazás helye A Hitelintézetnél vezetett Bankszámlán történt konverziós tranzakciók során alkalmazott vételi, közép és eladási árfolyam. A Hitelintézet az itt jelölt árfolyamokat banki munkanapokon egyszer, jegyez és az adott jegyzési nap egészére alkalmazza azzal, hogy a Hitelintézet fenntartja a jogot a napon belüli rájegyzésre, ez esetben az árfolyam érvényessége a rájegyzési időponttól a legközelebbi rájegyzésig ha van általában a munkanap végéig érvényes. A fent felsorolt árfolyamokat a Hitelintézet a Kirendeltségeiben és elektronikus banki rendszereiben teszi közzé. A Hitelintézet által alkalmazott árfolyamok olyan referencia árfolyamoknak tekintendők, melyek képzése az árfolyamok közzétett jegyzési időpontját megelőzően a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által a Hitelintézetnek jegyzett reggeli deviza és valuta árfolyamok alapján történik. 5. Egyedi kedvezmények, valamint egyedi kondíciók alkalmazása A Hitelintézet a betétek illetve a konverziós ügyletek összegétől, futamidejétől, értéknapjától függően egyedi döntés alapján jelen Hirdetményben, illetve a Termékhirdetményekben szereplőtől eltérő kondíciókat is alkalmazhat. Bankszámlavezetés keretében a Hitelintézet egyedi kedvezményeket biztosíthat jelen Hirdetményben, illetve a Termékhirdetményekben feltüntetett számlavezetéshez, amennyiben a bankszámla megnyitása a Hitelintézet és a Munkáltatók közötti, munkavállalók számára biztosítandó megállapodás alapján történik, valamint egyedi döntés alapján. 6. Bankkártya szolgáltatás Az egyes számlatermékekhez igényelhető bankkártya típusokat a Termékhirdetmények tartalmazzák. Ezen Bankkártyákra új szerződés július 27-től nem köthető. Mastercard PayPass Karóra Mastercard PayPass TaPassz 6.1. A számla devizanemétől eltérő devizában végzett tranzakciók elszámolása MasterCard típusú bankkártyák esetén: A lakossági bankszámlához tartozó Bankkártyával a számla devizanemétől eltérő pénznemben, belföldön vagy külföldön végzett tranzakciókat a MasterCard nemzetközi kártyatársaság a tranzakció devizanemétől és helyétől függően euróra (EUR) vagy amerikai dollárra (USD) konvertálja. A forintban végzett tranzakciók forintban, az USD-ben végzett tranzakciók USD-ben, míg az összes többi devizanemben végzett tranzakciók EUR-ban érkeznek be a Bankkártya Kibocsátójához elszámolásra. A Takarékbank Zrt., mint a Bankkártya kibocsátója ezt az összeget átkonvertálja a számla devizanemére, a feldolgozás napján érvényes Takarékbank Zrt. külkereskedelmi devizaárfolyam alkalmazásával, oly módon, hogy jóváírásokat (credit) vételi, a terheléseket (debit) eladási árfolyammal számítja. A tranzakciók összege a feldolgozás napján kerül terhelésre az Ügyfél bankszámláján. A terhelés/ jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával. A kártyarendszer feldolgozási ütemezése miatt - hajnali feldolgozáskor még nincs aznapi árfolyam - a rendszer az előző napon (amely megegyezik a MasterCard feldolgozás dátumával) megállapított árfolyammal számol. Visa típusú bankkártyák esetén: 1 A Bank a napon belüli rájegyzés jogát fenntartja. 5

6 A lakossági bankszámlához tartozó bankkártyával a számla devizanemétől eltérő pénznemben, belföldön vagy külföldön végzett tranzakciókat a VISA nemzetközi kártyatársaság euróra (EUR) konvertálja. A forintban végzett tranzakciók forintban, az összes többi devizanemben végzett tranzakciók EUR-ban érkeznek be a bankhoz elszámolásra. A Takarékbank ezt az összeget átkonvertálja a számla devizanemére, a feldolgozási napon érvényes, Takarékbank külkereskedelmi deviza árfolyam alkalmazásával, oly módon, hogy jóváírásokat (credit) vételi, a terheléseket (debit) eladási árfolyammal számítja. A tranzakciók összege a feldolgozás napján kerül terhelésre az Ügyfél bankszámláján. A terhelés/ jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával. A kártyarendszer feldolgozási ütemezése miatt - hajnali feldolgozáskor még nincs aznapi árfolyam - a rendszer az előző napon (amely megegyezik a VISA feldolgozás dátumával) megállapított árfolyammal számol. Mindkét típusú bankkártya esetén: A bankkártyával lebonyolított fizetési művelet esetén, ha a bizonylaton szereplő összeg devizaneme megegyezik a bankkártyahasználat fedezetét biztosító bankszámla devizanemével, a bankszámlára terhelt összegnek minden esetben meg kell egyeznie a bizonylaton szereplő összeggel Kártyahasználati limitek A kártyahasználati limit meghatározott időszakon belül a tranzakciók teljes összegére vonatkozó korlátozás, amelyet a bankkártya kibocsátója, illetve forgalmazója határoz meg napi periódusra vonatkozóan. Az autorizáció során az engedélyező rendszer a számlaegyenlegen túl minden esetben megvizsgálja a kártyához tartozó napi limitösszegét is. A napi limit, adott nap 0 órától, adott nap 24 óráig tart. A bankkártya használati minimális limit 1 Ft-nál nem lehet kevesebb. Off-line tranzakció esetén nem történik bankkártya limit ellenőrzés, ezért az így végrehajtott tranzakciók nem értendők bele a napi limit összegébe. A limitek ATM és POS használatra vonatkozóan kerülnek meghatározása. ATM limit: Napi készpénzfelvételi limit ATM-ből. POS limit: Napi készpénzfelvételi limit bankpénztári POS-en és/vagy vásárlási limit kereskedői elfogadóhelyi POS-en (ATM-en). Internetes/MOTO limit: Napi vásárlási limit internetes elfogadóhelyi POS-en. Az Internetes limit nem lehet magasabb összeg, mint a POS limit. (A bankkártya rendszer limit szempontjából nem tesz különbséget, hogy az Ügyfél bankpénztári készpénzfelvételi, kereskedői vásárlási, vagy internetes vásárlási tranzakciót hajt végre.) MasterCard PayPass tranzakciók esetében a vásárlás tranzakciónként szabályozásra került a MasterCard Nemzetközi Kártyatársaság által, azaz egy PIN kód nélküli vásárlási tranzakció felső összeghatára Magyarországon belül Ft. Külföldön ez a határ a Kártyatársaság szabályai szerint változhat Ft feletti MasterCard PayPass tranzakció esetében PIN kód megadása kötelező. Az egyes Bankkártyákra vonatkozó limitösszegeket a Termékhirdetmények tartalmazzák. Limitmódosítás: Az Ügyfélnek lehetősége van az alapértelmezettként beállított limitek módosítására. A limit írásban a Hitelintézet Kirendeltségeiben módosítható. A megadott limitnek rel maradék nélkül oszthatónak kell lennie Bankkártya kibocsátás Egy lakossági bankszámlához, a Számlatulajdonos saját számlája terhére az általa felhatalmazott személyek részére fő vagy társkártya kibocsátását kérheti. Kölyökkártya és a Maestro ifjúsági bankkártya esetében társkártya nem igényelhető. Társkártya igénylésre akkor kerülhet sor ha a bankszámlához már kapcsolódik főkártya az adott bankkártya típusból. A bankszámlához maximálisan 2 db társkártya igényelhető. 6

7 6.4. A kártyaigénylés feltételei Minden lakossági Bankkártyára vonatkozó közös feltétel Lakossági bankszámla megléte vagy egyidejű nyitása, és a bankkártyát igénylő Ügyfél azonosítása és a Bankkártya-szerződés a Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos által aláírásra került Kölyökkártya A vonatkozó Hirdetmény szerinti minimum egyenleg megléte a bankszámlán. Maestro, Maestro Ifjúsági A bankszámla - ha van folyószámla hitelkeret, a hitelkerettel növelt - egyenlege a kártyaigényléskor pozitív. Mastercard Unembossed Paypass, Visa Online A bankszámla - ha van folyószámla hitelkeret, a hitelkerettel növelt - egyenlege a kártyaigényléskor pozitív. MasterCard Standard A bankszámla - ha van folyószámla hitelkeret, a hitelkerettel növelt - egyenlege a kártyaigényléskor pozitív. MasterCard Gold Az igénylés feltételeként szabott minimum egyenleg rendelkezésre áll, az Ügyfél lakossági bankszámláján SMS Kártyafigyelő szolgáltatás A Hitelintézet a bankkártyával végzett elektronikus vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciókról SMS üzenetet küld a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek részére. Az üzenet tartalmazza a tranzakció adatait A MasterCard Gold típusú kártyához kapcsolódó szolgáltatások Biztosítás Baleset-, betegség és poggyászbiztosítás: Minden Takarékbank Zrt. által kibocsátott MasterCard Gold típusú bankkártya birtokosa automatikusan a kártya mellé biztosítást kap. A biztosítási szerződés a bankkártya szerződéskötést követő hónap 1. napjától lép életbe. A kártyához külföldre szóló baleset-, betegség-, poggyász- és utazási biztosítás kapcsolódik, amelynek díját az éves kártyadíj tartalmazza. A biztosító kockázatviselése a kiutazás kezdetétől számított legfeljebb 30 nap külföldi tartózkodásra terjed ki. A biztosítás akkor érvényes, ha a biztosított kártyabirtokos utazást tesz Magyarország vagy a biztosított állandó lakóhelyét jelentő ország határain kívül. A biztosítási csomag 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgáltatást biztosít. A szolgáltatást nyújtó társaság rendelkezik felhatalmazással, hogy a biztosító nevében eljárjon. A 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgálat az alábbi telefonszámon hívható: (36-1) Emelt szintű szolgáltatások MasterCard Gold típusú bankkártyákhoz Sürgősségi készpénzfelvétel: Abban az esetben, ha a Kártyabirtokos Gold típusú bankkártyáját külföldön elveszíti, ellopják vagy otthon felejti és ezt a tényt - Hitelintézetünknél, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére - a Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül készpénzhez juthat az erre kijelölt Kirendeltségekben, a Hitelintézet által engedélyezett, de legfeljebb 5000 USD-nek megfelelő összeghatárig. Sürgősségi készpénzfelvétel díja: USD Sürgősségi bankkártya csere: Ha a Kártyabirtokos Gold típusú bankkártyáját külföldön elveszíti, ellopják vagy otthon felejti és ezt a tényt - Hitelintézetünknél, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére - a Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül új bankkártyát gyártatunk le. Sürgősségi bankkártya csere díja: Sürgősségi tranzakciók meghiúsulásának díja: 275 USD 75 USD

8 6.7. Lakossági bankkártyákhoz kapcsolódó, opcionálisan választható biztosítási szolgáltatások Baleset-, betegség és poggyászbiztosítás: A Signal Biztosító Zrt. Ügyféltájékoztatójában és szerződési feltételeiben meghatározottak szerint. A biztosítás díját a vonatkozó Termékhirdetmény tartalmazza. A biztosító kockázatviselése a kiutazás kezdetétől számított legfeljebb 30 nap külföldi tartózkodásra terjed ki. A biztosítás akkor érvényes, ha a biztosított kártyabirtokos utazást tesz Magyarország vagy a biztosított állandó lakóhelyét jelentő ország határain kívül. A 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgálat az alábbi telefonszámokon hívható: 6.8. Bankkártya letiltása (36-1) A bankkártya letiltása kezdeményezhető: a Hitelintézet nyitvatartási ideje alatt személyesen a Kirendeltség felkeresésével, vagy a as telefonszámon (csak belföldről), illetve a es telefonszámon. 7. NetBank szolgáltatás A Hitelintézet honlapján elhelyezett NetBank felületen keresztül bankszámlájukhoz Interneten keresztüli hozzáférést biztosít lakossági Ügyfelei számára. A NetBank segítségével különböző banki műveletek pl.: átutalási megbízás indítása, betétlekötés kezdeményezhetőek / végezhetőek el on-line. NetBank szolgáltatást a lakossági bankszámla tulajdonosa, társtulajdonosa igényelhet NetBank szolgáltatás feltételei NetBank szolgáltatással elérhető bankszámlák köre: HUF, EUR, CHF, GPB és USD devizanemben vezetett lakossági bankszámlák HUF, EUR, CHF, GBP és USD devizanemű lakossági lekötött betétek A szolgáltatás a Hitelintézet nyitvatartási idejétől függetlenül áll az ügyfelek rendelkezésére a jelen Hirdetmény Megbízások befogadásnak és feldolgozásának rendje mellékletében meghatározottak szerint Limitek NetBank szolgáltatáson keresztül beküldött fizetési megbízásokra az alábbi limitek vonatkoznak, melyek bankszámlánként értendőek: Tranzakciós limit Napi limit Ft Ft Limitmódosítás: Az Ügyfélnek lehetősége van az itt megjelölt, alapértelmezettként beállított limitek módosítására. A limitmódosítási igény jelezhető a Hitelintézet Kirendeltségein. A megadott limitek bankszámlánként értendőek és rel maradék nélkül oszthatónak kell lennie NetBank szolgáltatás igénylésének feltételei NetBank szolgáltatás igénylését a Számlatulajdonos(ok) a Kirendeltségekben személyesen, illetve Rendelkező jelölése esetén a Rendelkező részére, annak személyes jelenléte mellett kezdeményezheti(k). A szolgáltatás igényléséhez érvényes lakossági bankszámlaszerződés szükséges. A Netbank szolgáltatás igénybevételének feltételeit részletesen az Elektronikus Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A szolgáltatás használatának feltétele egy SMS fogadására alkalmas telefonkészülék és működő SMS szolgáltatás valamely magyarországi mobil szolgáltatónál NetBank szolgáltatásainak köre Az Ügyfél a NetBank szolgáltatásainak mindenkori köréről a Felhasználói kézikönyv -ben, a Hitelintézet honlapján tájékozódhat NetBank szolgáltatás letiltása és a letiltás feloldása NetBank szolgáltatás letiltása, személyesen a Kirendeltségekben kezdeményezhető. 8

9 A letiltás a felhasználói azonosító vagy a személyazonosító adatok megadásával történhet. A szolgáltatás letiltásának feloldása személyesen a Kirendeltségekben kezdeményezhető. 8. SMS Szolgáltatás A szolgáltatás keretein belül Hitelintézetnél vezetett bankszámlán bonyolított forgalmakról, egyenlegekről, valamint Bankkártyával végzett tranzakciókról, rövid szöveges üzenet (SMS) formájában a Hitelintézet információt ad SMS Szolgáltatás feltételei SMS Szolgáltatással elérhető bankszámlák köre: HUF, EUR, CHF, GBP és USD devizanemben vezetett lakossági bankszámla. A szolgáltatás használatának feltétele SMS fogadására alkalmas telefonkészülék és működő SMS szolgáltatás valamely magyarországi mobil szolgáltatónál SMS Szolgáltatás igénylésének feltételei Az SMS Szolgáltatás igénylését a Számlatulajdonos(ok), Kártyabirtokosok a Kirendeltségekben személyesen, illetve Rendelkező jelölése esetén a Rendelkező részére, annak személyes jelenléte mellett kezdeményezheti(k). Az SMS szolgáltatás igénybevételének feltételeit részletesen az Elektronikus Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák SMS Szolgáltatásainak köre SMS Szolgáltatás keretein belül elérhető szolgáltatások: Tranzakciófigyelő: a bankszámlán történt jóváírásokról, és/vagy terhelésekről nyújt információt a szolgáltatásban meghatározott telefonszámra küldött rövid szöveges üzenetben Kártyafigyelő: a szolgáltatáshoz kapcsolódó bankkártyával végzett tranzakciókról nyújt információt a szolgáltatásban meghatározott telefonszámra küldött rövid szöveges üzenetben Egyenlegfigyelő: a bankszámla egyenlegváltozásáról nyújt információt a szolgáltatásban meghatározott telefonszámra küldött rövid szöveges üzenetben Az Ügyfél az SMS Szolgáltatásainak mindenkori köréről a Termékhirdetményekben és a Hitelintézet honlapján tájékozódhat SMS Szolgáltatás díjelszámolása Az SMS Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat, jutalékokat a Termékhirdetmények tartalmazzák. A havi díjak bankszámlánként értendőek. Az SMS darabdíj a Hitelintézet által regisztrált és kiküldött SMS-ek alapján kerül felszámításra. A Havi és az SMS darabdíj egy összegben a szolgáltatás aktiválásának napjától kezdve havonta egyszer- a tárgyhónapot követő hónap első és tízedik napja közt - kerül felszámításra és terhelésre. 9. Díjtól és költségtől mentes készpénzfelvétel Ki jogosult a kedvezmény igénybevételére: A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényben (jelen pontban a továbbiakban: törvény) meghatározott díjmentes készpénzfelvételt azon fogyasztónak minősülő Ügyfél számára köteles biztosítani a Hitelintézet, aki 16. életévét betöltötte, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá aki az érintett fizetési számlának tulajdonosa (fő- vagy társtulajdonos), és a törvényben meghatározott módon, és tartalommal a Hitelintézetnél nyilatkozatot tesz. Milyen szolgáltatásra terjed ki a törvényi díjmentesség: A törvény alapján, az adott naptári hónapban az első két alkalommal, forintban teljesített Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM) történő bankkártyás készpénzfelvételt maximum Ft együttes összeg erejéig, díjtól és költségektől mentesen lehet igénybe venni, a nyilatkozatban megjelölt bankszámla terhére. Amennyiben a nyilatkozó számlatulajdonos november 22. napja előtt a megjelölt bankszámlához nem rendelkezett bankkártyával, a bankszámla terhére december 31. napjáig a Hitelintézet pénztárában is élhetett a kedvezményes pénzfelvétel lehetőségével. A kedvezményes pénztári pénzfelvétel lehetősége január 01. napjával megszűnt. 9

10 Hol tudja nyilatkozatát megtenni: A nyilatkozatot az Ügyfél a Hitelintézet bármely Kirendeltségén írásban teheti meg, vagy ha Takarék NetBank szolgáltatással rendelkezik, akkor a Takarék NetBank erre szolgáló felületén keresztül rögzítheti azt. A kedvezmény igénybevételének további feltételei: Egy bankszámlához kizárólag egy nyilatkozat tehető. A Hitelintézet csak a Nyilatkozatban megjelölt bankszámla terhére köteles biztosítani az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét. Nyilatkozatot a Számlatulajdonos kizárólag egy bankszámlájához adhat érvényesen. Mely időponttól biztosítja a Hitelintézet az ingyenességet: Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozatát tárgyhó 20. napjáig nyújtja be a Hitelintézetnek, a kedvezményes készpénzfelvételi lehetőség a nyilatkozattételt követő hónap 01. napjától illeti meg. Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozatot tárgyhó 20. napját követően nyújtja be a Hitelintézetnek, a kedvezményes készpénzfelvételi lehetőség a nyilatkozattételt követő második hónap 01. napjától illeti meg. Mely típusú bankszámlákhoz igényelhető a kedvezmény: Nyilatkozat valamennyi lakossági forint és deviza bankszámlára vonatkozóan megtehető, az alábbi típusú számlák kivételével: értékpapír számla, megtakarítási jellegű számlák, melyekhez a vonatkozó Pénzforgalmi ÁSZF szerint bankkártya nem kapcsolódhat, hitelkártya számla, továbbá a fizetési számlának nem minősülő számlák (pl.: óvadéki számla). Hogyan kerül biztosításra a kedvezmény: A díjmentesség az adott naptári hónapban, a Nyilatkozatban megjelölt bankszámla terhére megvalósult első két bankkártyás készpénzfelvételre, maximum Ft összértékig érvényes, azaz semmilyen díj vagy költség nem kerül felszámításra. Az Ügyfél által adott naptári hónapban harmadik, illetve további alkalommal igénybe vett készpénzfelvételért az adott számlacsomaghoz kapcsolódó Hirdetmény szerinti (esetleges) teljes díj felszámításra kerül. Ugyanez a szabály vonatkozik a Ft-ot meghaladó összeg(rész)re is. Amennyiben az Ügyfél a díjmentes készpénzfelvételi darabszámot nem lépi át, de az egy tranzakción belül felvett összeg meghaladja a jogszabályi maximumot, a különbözetre vonatkozó díjtételek az alábbiak szerint kerülnek felszámításra: Hirdetmény szerinti %-os díjtétel esetén a Ft-ot meghaladó különbözet összegére kerül felszámításra a díj; Hirdetmény szerinti fix díj esetén a Ft-ot meghaladó különbözetre a teljes összeg kerül feszámításra; Hirdetmény szerinti fix díj + %-os díjtétel esetén a Ft-ot meghaladó különbözetre a fix díj teljes összeg, míg a %- os díj a Ft-ot meghaladó különbözet összegére kerül felszámításra. A díjmentes pénztári felvételre havi 2 alkalommal jogosult a Számlatulajdonos, aki november 22. napja előtt a megjelölt bankszámlához nem rendelkezett bankkártyával, illetve abban az esetben, ha év közben bankkártya szerződést kötött, a pénztárnál, és az ATM-nél történő készpénzfelvételi módokon együtt, összesen havi két alkalommal, Ft-ot meg nem haladó összeg esetén érvényesíthető, ha megtette a szükséges nyilatkozatot. A pénztári kedvezmény kizárólag december 31. napjáig vehető igénybe! Amennyiben az Ügyfél a jogszabályban előírt darabszámot vagy összeghatárt meghaladja, a Hirdetményben meghatározott díjtételek az előzőleg ismertetett bankkártyás készpénzfelvételre vonatkozó szabályok szerint kerülnek felszámításra. A Hitelintézet, amennyiben a megjelölt bankszámlához folyószámlahitel kapcsolódik, a hitelkeret terhére végzett készpénzfelvételek esetén nem végez jövedelemvizsgálatot. A Nyilatkozatok kezelésének általános szabályai: A díjmentes készpénzfelvétel érdekében tett nyilatkozatok önkéntesek, melyek keretében átadott adatokat a Hitelintézet a törvény végrehajtása érdekében kezelni jogosult. A Nyilatkozatokat a Hitelintézet a nyilatkozattal érintett bankszámla megszűnéséig vagy új nyilatkozat megtételéig köteles megőrizni. Az Ügyfél által megadott természetes azonosító adatai (melynek köre: név, születési név, születési hely és idő, valamint anyja neve) és a nyilatkozattétel napja, a törvény alapján létrehozott és működtetett Központi Nyilvántartási Rendszerbe átadásra kerülnek. 10

11 Minden Nyilatkozatot adott Ügyfélnek joga van tájékoztatást kérni arról, hogy a Központi Nyilvántartásban milyen nyilatkozatai szerepelnek, illetve arra, hogy a róla nyilvántartott adatokba betekintsen, azokat megismerje. A kérvényre a választ a Központi Nyilvántartás adja meg, mely válasz tartalmazza igénylőről tárolt valamennyi információt. Az Ügyfél a tájékoztatáskérést annál a Hitelintézetnél kezdeményezheti, ahol Nyilatkozatot tett, vagy pedig közvetlenül a Központi Nyilvántartást kezelő BISZ Zrt-től igényelheti az igénylés formátuma kötött, a részletes tájékoztatás megtalálható a oldalon. A tájékoztatás igénylése díjmentes. Jogszabályi felhatalmazás alapján a Központi Nyilvántartási Rendszer adatállománya alapján a Hitelintézet és minden más pénzforgalmi szolgáltató jogosult ellenőrizni azt, hogy a Nyilatkozattevő más pénzforgalmi szolgáltatónál a Hitelintézetnél vagy bármely pénzforgalmi szolgáltatónál tett nyilatkozata időtartama alatt a díjmentes pénzfelvétel érdekében tett-e további nyilatkozatot. A személyes adatok kezelésére (a nyilatkozat visszavonása, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai stb.) egyebekben a pénzforgalomról szóló évi CLXXXIX. törvénnyel módosított évi LXXXV. törvényben, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltak az irányadók. A kedvezményhez kapcsolódó, bankkártya használatot érintő szabályok: A évi XI. törvénnyel módosított pénzforgalmi szabályok szerint az ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel összefüggésben a betéti kártyák napi ATM készpénzfelvételi limitje megváltozott. E jogszabályváltozás alapján minden hitelintézetnek biztosítani kell, hogy a lakossági betéti kártyák napi készpénzfelvételi limitje ATM használata esetén a forintot elérje. Amennyiben a Hitelintézet bankkártyával már rendelkező ügyfeleink kifejezett rendelkezésükkel bármikor a korábbi alaplimittől eltérő ATM készpénzfelvételi limitet határoztak meg (összeghatártól függetlenül), úgy azt a Hitelintézet az ATM készpénzfelvételi limitet egyoldalúan nem módosítja. Az Ügyfél saját rendelkezése szerint megállapított limit nem minden esetben teszi lehetővé, egyszeri tranzakcióval egy nap alatt az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét teljes mértékben kihasználni. Az egyedi Ügyféligények biztosítása érdekében az Ügyfél a bankkártyájához rendelt napi limitet a Hitelintézet bármely Kirendeltségében szabadon jogosult módosítani. A limitmódosítás díjának mértéke a kapcsolódó bankszámlacsomagra vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetmény lakossági bankszámlákra vonatkozóan c. Hirdetményben kerül közzétételre. 10. Számlacsomagok közötti váltás A Takarék Lakossági folyószámla kerül biztosításra azon Számlatulajdonosok részére, akik jogosultsága a vonatkozó szerződésük alapján a Takarék Helló / Takarék Flotta / Takarék Flotta Plusz Lakossági folyószámlára vonatkozóan megszűnik. A Takarék Helló Lakossági folyószámla kerül biztosításra azon Számlatulajdonosok részére, akik jogosultsága a vonatkozó szerződésük alapján a Takarék Kölyök Lakossági folyószámlára vonatkozóan megszűnik. 11. Számlamegszüntetés Amennyiben a lakossági bankszámlához bankkártya kapcsolódik, a bankkártyát a Kártyabirtokos/Számlatulajdonos köteles leadni, vagy letiltani a számlamegszüntetési kérelem benyújtását megelőzően. A lakossági bankszámla az utolsó kapcsolódó bankkártya leadását/letiltását követően 1 hónappal később szüntethető meg. Amennyiben a lakossági bankszámlához bankkártya a megszüntetést megelőző 1 hó nappal nem kapcsolódott úgy a bankszámla közös megegyezéssel bármely, a Számlatulajdonos(ok) által kért napon lezárható. A bankszámla szerződés felmondási ideje alatt a Termékhirdetmények mindenkor hatályos kondíciói vonatkoznak azokra a pénzügyi tranzakciókra, melyek a felmondási időszaka alatt teljesülnek. Elhalálozás esetén Számlatulajdonos elhalálozása esetén a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése időpontjáig a lakossági forint bankszámla kondíciói a mindenkori Takarék Lakossági folyószámla kondícióit, a lakossági deviza bankszámla kondíciói a mindenkori Takarék Deviza Lakossági folyószámla kondícióit veszik fel, az alábbiak kivételével: Elhalálozással érintett bankszámla számlavezetési díja: 0 Ft/ hó Elhalálozással érintett bankszámla fedezetlenségi kamata: 0,00% (THM: 0,00%) 11

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 1. napjától 2015. november 30. A Közzététel

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 20. napjától 2015. október 19.

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 9-től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK ESETÉN

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3ától Közzététel napja: 2015. július 2. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. január 14étől Közzététel napja: 2014. január 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve: 2015. május 15-én Módosítva: 2015. május 27-én és 2015. június 24-én és 2015. július 6-án

Részletesebben

Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18.

Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18. Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY I. Általános feltételek DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére Hatályos: 2016. április 15. napjától A Takarékszövetkezet csak tartalmi,

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2014.május 01-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 19. napjától 2015. október

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 03. NAPJÁTÓL (kivéve a 2015. május 26. napján közzétett Paypass termékekkel kapcsolatos változások, amelyek

Részletesebben

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8.

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai

Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2015. szeptember 1. napján Hatályos: 2015. szeptember 2-től 2015. augusztus 31-től Visa Electron Diák típusú bankkártya nem igényelhető.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági fizetési számla kamata Megnevezés új EBKM

Részletesebben

Premium Banking Kondíciós Lista

Premium Banking Kondíciós Lista Premium Banking Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 20-tól visszavonásig 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 2. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK ÉS BANKKÁRTYÁK 8 3. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI A

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2015. február 01. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. december 21. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény 2.14. sz. melléklet ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2010. MÁJUS 12-TŐL INTERNET:

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE!

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/9 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/9 I. Lakossági és vállalkozói devizabetét kamat kondíciói Lekötési idő Devizanem CHF USD GBP Éves EBKM

Részletesebben

KELET TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

KELET TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY KELET TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről Lakossági ügyfelek TakarékPont CSAK számla: 18 év feletti korosztály 50 255.- Ft 50 Bankkártya*

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE LAKOSSÁGI TAKARÉKPONT FIZETÉSI SZÁMLÁKRA ÉS BANKSZÁMLACSOMAGOKRA, TOVÁBBÁ TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁKRA, TOVÁBBÁ MASTERCARD PAYPASS KARÓRA ÉS MASTERCARD PAYPASS

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint számlavezetési Hirdetménye Hatályos: 2015. december 10-től LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS Az Lakossági forint számlavezetés, számlacsomagok alább részletezett jutalékai,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL Kihirdetve: 2015.02.12. Hatályos: 2015.02.12. Bizonyos termékek érvényességének kezdete a fenti érvényességi időponttól eltérő lehet. Ez esetben mindig az

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

I.2. Vállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

I.2. Vállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Közzétéve: 2015. november 2. I. Bankszámlavezetés 1. Havi bankszámlavezetési díj Papíralapú bankszámlavezetés esetén 1 7 150 Ft/bankszámla Elektronikus bankszámlavezetés esetén 1 3 150 Ft/bankszámla Zárolások

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2016. február 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15.

Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15. Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek)

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek) B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE (lezárt, nem forgalmazott termékek) A hirdetmény módosítására okot

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. augusztus15.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. augusztus15. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2014. augusztus15. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hatályos: 2015. december 22-től. Közzétéve: 2015. december 21.

Hatályos: 2015. december 22-től. Közzétéve: 2015. december 21. HIRDETMÉNY Volt Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL Élő de már nem nyitható Hatályos: 2015. december 22-től Közzétéve:

Részletesebben

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2008. január 15-étıl Standard költési limitek: Miles & More MKB Standard Miles & More MKB

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE Hatályos: 2016. január 01. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal, amely

Részletesebben

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj ~ 1 ~ LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA VEZETÉS I. Kamat HIRDETMÉNY SZÁMLACSOMAGOK Látra szóló, változó mértékű, éves kamat, havi tőkésítéssel 0,05 % EBKM: 0,05 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 15 %, az egészségügyi

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre HIRDETMÉNY A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre Hatálybalépés napja: 2016. február 13. A közzététel

Részletesebben

Közzététel: 2016. május 23. napján Hatályos: 2016. május 24-től. A módosítás okai:

Közzététel: 2016. május 23. napján Hatályos: 2016. május 24-től. A módosítás okai: Közzététel: 2016. május 23. napján Hatályos: 2016. május 24től A módosítás okai: 1. A 2016. május 24.től megkötött széfbérleti szerződésekre a mindenkori hatályos Széfszolgáltatási hirdetmény feltételei

Részletesebben

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től I. Általános feltételek A jelen Kondíciós lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig I. bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLAKONSTRUKCIÓK... 1 2. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI... 2 3. RAIFFEISEN

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT evobank Zrt. TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: 2014. február 12. 1/10 I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Treasury üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) az

Részletesebben

Érvényes 2013. szeptember 16-tól

Érvényes 2013. szeptember 16-tól 15/2013. Érvényes 2013. szeptember 16-tól LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2013.szeptember 16-tól Forgalmi jutalék - Küls köri papíros alapú megbízás 0,42%, min. 299 Ft, max. 12.000

Részletesebben

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLAKONSTRUKCIÓK... 1 2. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI...

Részletesebben

Hirdetmény. Élő, de már nem nyitható Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói

Hirdetmény. Élő, de már nem nyitható Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Hirdetmény Élő, de már nem nyitható Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a 2012. december 31-ig nyitott Rajt, Rajt Xtra, Gyorsítás, Gyorsítás Xtra,

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire,

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos: 2016. január 1. 1 I. Általános feltételek

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. december 31. napján Hatályos: 2016. január 4-től A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Az MKB Bank Zrt. az MNB H-FH-I-B-55/2014. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, tehát korábban meghirdetett kondícióival

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK KONDÍCIÓS LISTA CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére Hatályos: 2016. május 5-től AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK A CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás összes értesítő SMS üzenete (a CIB Hitelkártya havi

Részletesebben

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA Meghirdetve: 2016. február 1. Hatályos: 2016. február 1-től (kivéve a jelen Kondíciós Listában a konkrét kondíciónál megjelölt - ettől eltérő - hatályba lépési időponttal meghirdetett kondíciók) Díjak

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK Érvényes: 2015. október 31ig. Fizetési számlák Kölyök csomag: 714 éveseknek. Kamasz csomag: 1418 éveseknek. Kölyök csomag (116) Kamasz csomag (120)

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 100

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 100 HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától

Részletesebben

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

Erste Hűség folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Erste Hűség folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról Nem értékesített bankszámlák folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról Közzététel: 2016. március 01. napján Hatályos: 2016. május 02-től Tájékoztatjuk, hogy a bankfiókban

Részletesebben

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól.

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól. Hirdetmény azon devizaszámla tulajdonosok részére, akik számláját a Kiskun Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából kezelte Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2016.03.31. Hatályos: 2016.04.01. Indoklás: Hpt.

Részletesebben

CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák. MasterCard Standard bankkártya. Maestro bankkártya

CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák. MasterCard Standard bankkártya. Maestro bankkártya TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. január 1-től HUNGÁRIA TAKARÉK CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák VISA Online MasterCard Unembossed PayPass 4 MasterCard Standard MasterCard

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 100

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 100 HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Érvényes: 2015. április 2-től I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2015. NOVEMBER 1-TŐL (az egyes, a

Részletesebben

1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2012. február 1-től Közzététel napja: 2012. január 31. 1 1. FHB Fundamenta Otthon+

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. március 23-ától 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. március 23-ától 1. BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. március 23-ától 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD LAKOSSÁGI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum

Részletesebben

1/17. 67/2015.11.30. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2015.12.01-től.

1/17. 67/2015.11.30. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2015.12.01-től. 1/17 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a Hartai Takarékszövetkezettel és a Kiskun Takarékszövetkezettel történt egyesülés következtében a hirdetmény

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2015. november 12-től A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE. Tartalomjegyzék Bevezetı... 3 I. Lakossági betétek... 5 I.1.Számlabetétek... 5 1.1.Fizetési számla látra szóló... 5 1.2.Lekötött betét...

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 1,25% (1,25%)

Pénzforgalmi számla 1,25% (1,25%) HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Érvényes: 2013. február 22-től I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Kiemelt Dolgozói Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2015. június 30-tól visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós

Részletesebben

Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 14-től visszavonásig

Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 14-től visszavonásig II. A. Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 14-től visszavonásig 1. Lekötött forintbetét 1 1.1. Lekötési futamidők és éves kamatlábak* - nem akciós lekötött betétek

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

Erste Silver Bankszámlák kondíciói

Erste Silver Bankszámlák kondíciói TeleBank: 06 40 222222 Email: erste@erstebank.hu Erste Silver Bankszámlák kondíciói Közzététel: 2016. február 18. napján Hatályos: 2016. február 19től Erste Silver Bankszámlát külföldi vagy belföldi illetőségű

Részletesebben

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben dőlt, félkövér betűtípussal szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben dőlt, félkövér betűtípussal szedve olvashatók! HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG-TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2016. FEBRUÁR 1-TŐL INTERNET: www.kh.hu

Részletesebben

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek HIRDETMÉNY Egyesületek, alapítványok, pártok, illetve egyéb szervezetek részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Meghirdetés: 2016. június 1. napján Hatályos:

Részletesebben

ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016. JÚNIUS 08.

ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016. JÚNIUS 08. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása, valamint a 2014. évi defláció - a fogyasztó árakban bekövetkező csökkenés - indokolja, mely mértékével a díjak csökkentésre

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK NEM FORGALMAZOTT - Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015.10.30-ig

HUNGÁRIA TAKARÉK NEM FORGALMAZOTT - Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015.10.30-ig NEM FORGALMAZOTT - Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015.10.30-ig Éves díj Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja** Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja

Részletesebben

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása,

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása, Nem forgalmazható de állományban lévő fizetési számla kondíciói Lakossági fizetési számla Érvényes: 2015. november 1-től Megnevezés (Standard díjtételek) Jutalék mértéke Induló betét minimális összege

Részletesebben

Lakossági forint számlacsomagok

Lakossági forint számlacsomagok FIÓKJAINK Telefon Nyitva tartás 1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11. 1085 Budapest, József krt. 72. (06 1) 428-8808 (06 1) 428-8821 H - Cs: 8-17h P: 8-16h 1062 Budapest, Andrássy út 98. (06 1) 428-8800 H,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től A Hirdetmény módosítását az alábbi változások indokolják: 2016. február 1-től értékesített Felfedező utasbiztosítás csomagok díjai módosulnak, a lábjegyzetek racionalizálásra, valamint a visszamenőleges

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2013. SZEPTEMBER 11-ÉTŐL INTERNET:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben