PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE"

Átírás

1 PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE.

2 Tartalomjegyzék Bevezetı... 3 I. Lakossági betétek... 5 I.1.Számlabetétek Fizetési számla látra szóló Lekötött betét Takarék számlabetét Start számlabetét... 6 I.2.Takarékszelvény... 6 I.3.Kamatjegy... 7 I.4.Matrac betétjegy I.5.Takarékbetétkönyv... 8 I.6.Takaréklevél... 8 I.7.Gyámhatósági betét... 8 I.8.Hitelfedezeti célbetét... 8 I.9.Lakossági bankszámlák jutalék-, díj- és költségkondíciói... 9 I.10. Kedvezményes kondíciók hallgatói hitel bankszámlán keresztül történı folyósí- tása esetén II. Vállalkozói betétek II.1. Pénzforgalmi számla látra szóló II.2.Bankszámla lekötött betét II.3. Jutalék-, díj- és költségkondíciók II.3.1. Vállalkozói pénzforgalmi bankszámlák II.3.2. Alapítványi pénzforgalmi bankszámlák II.3.3. Társasházi pénzforgalmi bankszámlák II.3.4. Ügyvédi letéti számlák III. Bankkártya kondíciók III.1. Bankkártya kondíciók III.2. Bankkártya kondíciók III.3. Lakossági számlacsomagra vonatkozó bankkártya konstrukciók III.4. MasterCard Gold bankkártya kondíciói III.5. PayPass betéti bankkártya kondíciói III.6. PayPass karóra kondíciói IV. Fizetési számlához kapcsolódó devizában végzett mőveletek kondíciói V. Elektronikus szolgáltatások..24 VI. POS terminál VII. Már nem értékesített betéti konstrukciók VII.1. Lakossági betétek VII.1.1. Takarék számlabetét sávos kamatozással VII.1.2. Takarék számlabetét integrációs VII.1.3. Lakáscélú betétek VII.1.4. Lakossági számlacsomagok VII.2. Vállalkozói betétek VII.2.1. Takarék számlabetét sávos kamatozással

3 Bevezetı Betét: A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. tv. 2. számú mellékletének I/2. pontjában meghatározott betét. Azonosítás: A Takarékszövetkezet az ügyfél átvilágítását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény szabályainak megfelelıen az abban meghatározott esetekben és módon - elvégzi. Kamat: A betétszerzıdésben, takarékbetét-szerzıdésben a betétesnek a betétösszeg visszafizetésén felül megfizetni ígért kamat. A Takarékszövetkezet által fizetendı kamat mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A Takarékszövetkezet jogosult a betéti kamatokat egyoldalúan módosítani, ha azt a jogát a szerzıdésben kikötötte. Az Ügyfélnek (továbbiakban Betétes) járó kamat összegébıl díjat, adót, költséget csak a jogszabályban elıírt esetben von le. Eltérı megállapodás hiányában a Takarékszövetkezet a kamatot utólag, a lekötési idı lejáratakor vagy a szerzıdésben meghatározott idıben írja jóvá, illetve fizeti meg. A lekötött betét futamidejének lejárata elıtti felvételét az egyes típusú betétek Általános Szerzıdési feltételei/ Üzletszabályzat tartalmazza. A Betét mentes minden nemő adó alól. Kamatát, hozadékát a személyi jövedelemadó törvény szerinti forrásadó vagy kamatadó terheli. Az adókötelese kamat utáni adót a Takarékszövetkezet a jóváírt, illetve kifizetett kamat alapján állapítja meg és fizeti be. Fizetési számla betét: A Takarékszövetkezet a fizetési számlát a fizetési mőveletek lebonyolítására, egy vagy több ügyfele nevére nyit, ide értve a lakossági fizetési számlát és a gazdasági tevékenységbıl eredı pénzforgalom lebonyolítására szolgáló pénzforgalmi számlát is. A Takarékszövetkezet a Betétes bankszámláján a rendelkezésre álló fedezet erejéig betétlekötési megbízást fogad el. A Lekötési Megbízás alapján a Takarékszövetkezet a Lekötési Megbízásban meghatározott bankszámláról a meghatározott összeget lekötött betétszámlára átvezeti, és a betét után a lekötés idıtartamára a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékő kamatot fizet. Takarékbetétek elhelyezése: A takarékbetétekrıl a évi 2. tvr. és az ezt módosító jogszabályok rendelkeznek. Takarékbetétet csak természetes személy helyezhet el. Betét-elhelyezés esetén az Ügyfél meghatározott pénzösszeget helyez el a Takarékszövetkezetnél, mely után a Takarékszövetkezet kamatot fizet. A betételhelyezés igazolásául szolgálhat betétkönyv, vagy egyéb okmány (betéti okirat). A betét ellenében kiadott okmány csak névre szóló lehet. A takarékbetétkönyv és a betéti okiratos formában elhelyezett betétek esetén a betétkönyv, vagy okirat elvesztését illetve megsemmisülését haladéktalanul be kell jelenteni a kiállító kirendeltségnek. A betétre vonatkozó valamennyi feltételt az okiratnak kell tartalmaznia. A Takarékszövetkezet betéti típusonként határozza meg a Betétestıl betétként elfogadott legkisebb összeg mértékét. EBKM: Az egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) a jogszabályban meghatározott képlet alapján kerül kiszámításra. A Takarékszövetkezet az általa elfogadott betétekre kiszámított egységes betéti kamatláb mutatót (EBKM) a mindenkor hatályos Hirdetményben teszi közzé. Az EBKM a különbözı ajánlatok összehasonlítására, a Betétes megfelelı tájékoztatására szolgál. Betétbiztosítás: A Takarékszövetkezet által elfogadott betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban OBA) által a mindenkor hatályos Hitelintézeti törvényben meghatározottak szerint biztosítottak. Az egyes betéti termékek biztosítottságának ténye a tájékoztató anyagokon elhelyezett fogyasztóvédelmi embléma alapján ellenırizhetı. Titoktartás: Minden betét titkos. Adatairól (pl.: a betétes nevérıl, a betét összegérıl stb.) a betét tulajdonosának vagy törvényes képviselıjének hozzájárulása nélkül a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével a Takarékszövetkezet más részére felvilágosítást nem ad. Végrehajtás: A betétben elhelyezett összeg bírósági eljárás keretében végrehajtás alá vonható. Kivétel ez alól az ügyleti biztosíték céljára szolgáló betét. A bírósági végrehajtás további feltételeit a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény, valamint a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. számú rendelet szabályozza. 3

4 EBKM (Egységes betéti kamatláb mutató) számítása: HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a fogyasztók és vállalkozók részére forgalmazott betétkonstrukciók esetén egységes betéti kamatláb mutatót (EBKM) számol, a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen. Egy ügyfélre kialakított egyedi betéti módozat esetén a Takarékszövetkezet az EBKM-et kiszámolja és annak értékét az egyedi szerzıdésben szerepelteti. Amennyiben a betéti kamatláb a szerzıdés alapján változó kamatláb, de annak mértéke az EBKM kiszámításakor nem határozható meg, az EBKM számításakor az utolsó ismert kamatlábat kell alkalmazni a betéti szerzıdés lejáratáig. Határozatlan idıre kötött, automatikusan megújuló vagy le nem kötött betét esetén a lekötési idıt egy évnek kell tekinteni. A mutató számítása során a szerzıdésben rögzített idıt kell figyelembe venni. Az EBKM számításánál csak a ténylegesen kifizetett/jóváírt kamat vehetı figyelembe (kivéve a kamatadó fizetési kötelezettségeket). A Takarékszövetkezet az egységes betéti kamat mutatót EBKM rövidítés feltüntetéssel, százalékos formában, két tizedes jegy pontossággal a Hirdetményben teszi közzé. A Takarékszövetkezet a betéti szerzıdés megkötésére vonatkozó kereskedelmi kommunikációban felhívja a figyelmet arra, hogy a betéti szerzıdés általános feltételeinek részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza. A betéti kamatlábnak vagy bármilyen költségnek, valamint az EBKM mértékének, jól érthetıen el kell hangoznia. Ha a betéthez állami támogatás kapcsolódik az EBKM mértékét a támogatással és a támogatás nélküli értékben is meg kell határozni. Az EBKM számításnál a konstrukcióhoz valamely kedvezmény is kapcsolódik, a részletes feltételek pontos elérhetıségét is közölni kell, az EBKM értékét kedvezménnyel és kedvezmény nélkül is meg kell határozni. Az EBKM számításához a következı képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévı futamidı 365 napnál kevesebb: n (k+bv)i Elhelyezett betét = Σ i=1 1 + r x (t i / 365) ahol n: a betátfizetések száma r: az EBKM értéke ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege Az EBKM számításához a következı képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévı futamidı legalább 365 nap, valamint le nem kötött, ill. határozatlan idıre lekötött betét esetén: n (k+bv)i Elhelyezett betét = Σ i=1 (t i/ 365) (1 + r) ahol n: a betétfizetések száma r: az EBKM értéke ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege Az EBKM számításához a következı képletet kell alkalmazni, ha a betét befizetése több részletben történik: n B i m K j Σ =Σ i=1 (1 + r) (t i/ 365) j=1 (t i/ 365) (1 + r) ahol n: a betétbefizetések száma B i : az i-edik betétbefizetés összege ti: az elsı betételhelyezés napjától az i-edik betétbefizetésig hátralévı napok száma r: az EBKM értéke m: a kifizetések száma t j : az elsı betételhelyezés napjától a j-edik kifizetésig hátralevı napok száma K j : a j-edik kifizetés összege 4

5 I.Lakossági betétek 1. Számlabetétek 1.1.Fizetési számla (látra szóló) január 15-tıl visszavonásig érvényes ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft-tól Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Az EBKM a sáv legmagasabb összegére vonatkozik A szeptember 1-én és ezt követıen elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16%-os mértékő kamatadó terheli. Kényszerhitel kamata: 30% 1.2. Lekötött betét A lekötési idın belül a kamat mértéke: fix január 16-tól visszavonásig érvényes. Lekötési Idı ,- Ft Kamat % EBKM % ,- Ft ,- Ft Kamat EBKM % % Lekötött összeg ,- Ft ,- Ft Kamat EBKM % % ,- Ft-tól Kamat % EBKM % 1 hónap 3,50% 3,55% 3,50% 3,55% 4,00% 4,06% 4,00% 4,06% 2 hónap 3,75% 3,80% 3,75% 3,80% 4,00% 4,06% 4,00% 4,06% 3 hónap 4,50% 4,56% 4,50% 4,56% 4,75% 4,82% 5,00% 5,07% 6 hónap 4,50% 4,56% 4,50% 4,56% 4,75% 4,82% 5,00% 5,07% 12 hónap 4,50% 4,56% 4,50% 4,56% 4,75% 4,82% 5,00% 5,07% 15 millió Ft, vagy e feletti összeghatár esetén a kamat mértéke, üzletpolitikai szempontokat elsısorban a lekötni kívánt összeg volumene, a lekötés idıtartama, a fennálló üzleti kapcsolat idıtartama, összetétele, az ügyfélkapcsolat minısége figyelembe véve a kamat eltérhet. Lekötési idın belüli felvét esetén a kamat mértéke 0% A szeptember 1-én és ezt követıen elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16%-os mértékő kamatadó terheli. 5

6 1.3. Takarék számlabetét január 16-tól visszavonásig érvényes január 15-tıl visszavonásig érvényes Lekötési idı Kamat (évi) EBKM Kamat (évi) EBKM 3 hónapra lekötött 4,75% 4,75% 4,25% 4,25% 6 hónapra lekötött 4,75% 4,75% 4,25% 4,25% 12 hónapra lekötött 4,75% 4,75% 4,25% 4,25% A Takarékszövetkezet jogosult a Takarék számlabetét kondícióit (kamatok, díjak, költségek mértékét) egyoldalúan módosítani a lekötési idın belül is. A lekötési idın belüli felvét esetén a kamat mértéke: 0 % Számlán tartandó minimum összeg: 5.000,- Ft Jutalékok: Átutalások Tak.szöv.ön belül 1 ezrelék min. 70,- Ft, max ,- Ft/tétel Átutalások Tak.szöv.en kívülre 2 ezrelék min. 70,- Ft, max ,- Ft/tétel Átutalások forgalmi jutaléka az ügyfél Takarékszövetkezetnél vezetett másik számlájára díjmentes! Betét kivét és megszüntetés Költségek: Az ügyfél által évente egyszer kért kivonat díjmentes. Fizetési számlához kapcsolás esetén és azzal megegyezı módon kért kivonat díjmentes. Ha az ügyfél a fentiektıl eltérı módon kéri a kivonatot, akkor a kivonatköltség 100,-Ft/kivonat. A szeptember 1-én és ezt követıen elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16%-os mértékő kamatadó terheli Start számlabetét Kamat Számlavezetési költség január 1-tıl, visszavonásig érvényes. Mindenkori jegybanki alapkamat 0,-Ft I.2. Takarékszelvény betét A lekötési idın belül a kamat mértéke fix december 07-tıl visszavonásig érvényes. Idıszak Kamat (Évi) EBKM 1 hónapra 2,00% 2,03% 2 hónapra 3,75% 2,92% 3 hónapra 8,75% 4,92% A szeptember 1-én és ezt követıen elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16%-os mértékő kamatadó terheli. A minimálisan elhelyezhetı betétösszeg ,- Ft. 6

7 I.3. Kamatjegy IX január 16-tól visszavonásig érvényes január 01-tıl visszavonásig érvényes Idıszak Évi kamat % EBKM % Évi kamat % EBKM % 1. hónapra 3,00 3,04 3,00 3,04 2. hónapra 3,00 3,04 3,00 3,04 3. hónapra 4,00 4,06 3,70 3,75 4. hónapra 4,00 4,06 3,70 3,75 5. hónapra 4,00 4,06 3,70 3,75 6. hónapra 4,00 4,06 3,70 3,75 7. hónapra 4,00 4,06 3,70 3,75 8. hónapra 4,00 4,06 3,70 3,75 9. hónapra 5,00 5,07 4,70 4, hónapra 5,00 5,07 4,75 4, hónapra 6,00 6,08 5,75 5, hónapra 8,00 5,32 7,95 5,10 Kamatprémium: Negyedéves három egybefüggı kamatszelvény beváltása esetén a havi kamatokon felül évi 1 % többletkamat jár. A Takarékszövetkezet jogosult a Kamatjegyben elhelyezett betét után járó kamat mértékét egyoldalúan bármikor, a lekötési idın belül is módosítani. A minimálisan elhelyezhetı betétösszeg ,- Ft. A szeptember 1-én és ezt követıen elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16%-os mértékő kamatadó terheli. I.4. Matrac betétjegy 2013.január 1-tıl visszavonásig érvényes Idıszak Évi kamat EBKM 3 hónap futamidejő 4,00% 4,07% 6 hónap futamidejő 4,00% 4,08% 15 hónap futamidejő 4,25% 4,39% Minimálisan elhelyezhetı betéttömeg: ,-Ft. Ezen értékhatár felett bármely 100-zal maradék nélkül osztható összegben váltható. A matrac lejárata: 3 hónap után a tıke bármikor felvehetı, de kamat csak minden betöltött hónap után jár és ekkor kerül tıkésítésre is. 6. hónap után a tıke bármikor felvehetı, de kamat csak a 3. hónap után jár és ekkor kerül tıkésítésre is. 15. hónap után a tıke bármikor felvehetı, de kamat csak a 5. hónap után jár és ekkor kerül tıkésítésre is. 7

8 I.5. Takarékbetétkönyv január 16-tól január 01-tıl Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % Lekötés nélkül 1,00 1,00 1,00 1, évre lekötött 4,50 4,56 4,00 4,06 3 évre lekötött 4,50 4,56 4,00 4,06 lekötési idın belüli felvét 0,50 0,50 0,50 0,50 A megnyitáskor elhelyezhetı legkisebb összeg 1.000,-Ft I.6. Takaréklevél betét január 16-tól január 01-tıl Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % 1 éven túl 4,50 4,56 4,00 4,06 2 éven túl 4,50 4,56 4,00 4,06 3 éven túl 4,50 4,56 4,00 4,06 1 éven belüli felvét esetén 0,50 0,50 0,50 0,50 I.7. Gyámhatósági betét január 16-tól január 01-tıl Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % Gyámhatósági takarékbetétkönyv 6,00 6,08 5,75 5,83 Gyámhatósági számla 6,00 6,08 5,75 5,83 I.8. Hitelfedezeti célbetét május 15-tıl visszavonásig érvényes. a kapcsolódó Betét-fedezető hitel kamata mínusz 2 4 % 8

9 SZOLGÁLTATÁSOK I.9. Lakossági bankszámlák jutalék-, díj- és költségkondíciói január 17-tıl visszavonásig érvényes. ESEDÉKESSÉG Adminisztrációs díjak Számlanyitási díj Számlavezetés/fenntartás 350,- Ft/ hó* Havi zárlat Minimum számlanyitási összeg 0 Ft Jóváírások Postai készpénzátutalási megbízás jóváírása Aktuális postai díj Postai díjterhelést követıen Egyéb jóváírás Terhelések Ügyfél saját számlái közötti átvezetés Takarékszövetkezeten belül Átutalási megbízás ** Takarékszövetkezeten belül: Papír alapon 0,25% min.: 150.-Ft max.: Ft/tétel Havi zárlat Ft/tétel Havi zárlat Eseti átutalási megbízás** Takarékszövetkezeten kívülre Papír alapon 0,42% min: 300,- Ft max ,- Ft/tétel Havi zárlat Ft/tétel Havi zárlat Papír alapon benyújtott átutalási megbízás továbbítása InterGiro2 rendszeren keresztül Állandó (rendszeres) átutalási megbízás Takarékszövetkezeten kívülre 0,50% min.: 600,- Ft max.: ,- Ft 125,- Ft/tétel Szolgáltatói díjterhelés (csoportos beszedés) 66,- Ft/tétel Havi zárlat VIBER tétel indítása 0,25% min: ,- Ft/tétel Felmerüléskor InterGiro2-ben teljesített átutalási megbízás visszavonása (RECALL) 3.000,- Ft/tétel Pénztári tranzakciók Készpénz befizetés Készpénz kifizetés 0,63 % min: 350,- Ft max.: ,- Ft/tétel Havi zárlat Elıre bejelentett készpénzes tranzakció elmulasztása 0,108% min: 5.450,- Ft/tétel Felmerüléskor Címletváltás (csak Tksz ügyfelek) ,- Ft felett 0,108% min: 217,- Ft Felmerüléskor Számlakivonat, bankinformáció, igazolás, egyéb költségek Számlakivonat postázás esetén, személyes átvétel esetén, elektronikus formában Számlakivonat-pótlás-1évnél nem régebbi 544,- Ft/kivonat Felmerüléskor Számlakivonat-pótlás-1évnél régebbi 1.090,- Ft/kivonat Felmerüléskor Egyéb igazolások 544,- Ft Felmerüléskor Banki nyomtatvány költség díjmentes Telefax 163,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Fénymásolás költsége 163,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Elhalálozás esetére szóló rendelkezés/módosítás 1.307,- Ft/tétel Felmerüléskor Levelezési költség (nem szerzıdésszerő magatartás) Ft Felmerüléskor * tıl hatályos ** Átutalási megbízás alatt értendı: átutalás és beszedés, különösen az eseti átutalás, az átutalási megbízás, a csoportos átutalás, a hatósági átutalás, az átutalási végzés, a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, a váltóbeszedés, a csekkbeszedés, a határidıs beszedés, az okmányos beszedés (kivéve az állandó átutalás és a csoportos beszedés). 9

10 I.10. Kedvezményes kondíciók hallgatói hitel bankszámlán keresztül történı folyósítása esetén február 4-tıl visszavonásig érvényes. I. Bankszámla Számlanyitás díja Költségek Havi zárlati költség Havi számlakivonat Állandó meghatalmazott bejelentése Postaköltség-átalány 80 Ft/hó I./A. Bankkártya költségei, díjai Bankkártya típusa: Éves díja ATM kp. felvét (saját vagy integrációs) ATM kp. felvét (idegen, belföldi) ATM kp. felvét (külföldön) ATM/POS egyenleglekérdezés (saját vagy integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (saját vagy integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (idegen, belföldi) Bankpénztári POS kp. felvét (külföldi) Kp. felvét Postán Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön Kártyaletiltás Kártya újragyártás PIN újragyártás Napi ATM limit Napi POS limit Maestro Diákhitel, Visa Online Diákhitel 297 Ft Ft havonta kétszer díjmentes/ egyébként 50 Ft* havonta egyszer díjmentes/ egyébként 185 Ft** 355 Ft Ft 355 Ft 0,2% max Ft 0,2% max. 21 EUR Ft 500 Ft 500 Ft Ft** Ft** *Adott hónapban a Takarékbankhoz beérkezett elsı két tranzakcióra vonatkozik. ** Az ügyfél v. Takarékszövetkezet kérésére egyénenként módosítható. 10

11 II. Vállalkozói betétek II.1. Pénzforgalmi számla látra szóló január 15-tıl visszavonásig érvényes ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft-tól Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 II.2. Bankszámla lekötött betét Lekötött összeg január 16-tól visszavonásig érvényes. Lekötési idı Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - tól 1 hét 1 hónap 2 hónap 3 hónap Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % 2,00% 2,03% 2,25% 2,28% 2,25% 2,28% 2,50% 2,53% 2,50% 2,53% 3,00% 3,04% 4,00% 4,06% 4,25% 4,31% 4,50% 4,56% 4,75% 4,82% 3,00% 3,04% 4,00% 4,06% 4,25% 4,31% 4,25% 4,31% 4,50% 4,56% 3,75% 3,80% 4,55% 4,61% 4,80% 4,87% 4,80% 4,87% 4,80% 4,87% 6 hónap 3,75% 3,80% 4,25% 4,31% 4,50% 4,56% 4,50% 4,56% 4,50% 4,56% Ft alatti lekötés nem teljesíthetı Lekötési idın belüli felvét esetén a kamat mértéke 0% Kényszerhitel kamata: 30% II.3. Jutalék-, díj- és költségkondíciók SZOLGÁLTATÁSOK Adminisztrációs díjak Számlanyitási díj II.3.1. Vállalkozói pénzforgalmi bankszámlák január 21-tıl visszavonásig érvényes. ESEDÉKESSÉG Számlavezetés/fenntartás 2.500,- Ft/ hó Havi zárlat Minimum számlanyitási összeg Jóváírások Tksz-en belüli átutalások jóváírása Bejövı GIRO tételek jóváírása Bejövı VIBER tételek jóváírása Terhelések Ügyfél saját számlái közötti átvezetés Tksz-en belüli átutalás terhelés papír alapú 0,31% min: 200,- Ft/tétel Havi zárlat 11

12 Tksz-en belüli átutalás terhelés elektronikus 0,31% min: 150,- Ft/tétel Havi zárlat Kimenı GIRO átutalás papír alapú 0,40% min: 270,- Ft/tétel Havi zárlat Kimenı GIRO átutalás elektronikus 0,36% min: 200,- Ft/tétel Havi zárlat Papír alapon benyújtott átutalási megbízás 0,60% min 600,- Ft/tétel továbbítása InterGiro2 rendszeren keresztül VIBER tétel indítása 0,27% min: ,- Felmerüléskor Ft/tétel InterGiro2-ben teljesített átutalási megbízás 3.000,- Ft/tétel visszavonása (RECALL) Ft számla terhére konverzió 0 Ft Havi zárlat Szerzıdés alapján függıben tartott megbízások 435,- Ft/tétel Havi zárlat kezelése Csoportos beszedés indítása 8,- Ft/tétel Havi zárlat Csoportos beszedés jóváírása 0,052 Ft Havi zárlat Csoportos utalás indítás Tksz-en belül 0,31% min: 100,- Ft/tétel Havi zárlat Csoportos utalás indítás Tksz-en kívül 0,36% min: 150,- Ft/tétel Havi zárlat Postai be- és kifizetések Postai készpénz átutalási megbízás Aktuális postai díj Havi zárlat Pénztári tranzakciók Készpénz befizetés Zsákos befizetés (érme) 2,078% Felmerüléskor Zsákos befizetés (bankjegy) 0,104%, min.: 1.039,-Ft Felmerüléskor Készpénz kifizetés 0,52% min: 350,- Ft Havi zárlat Elıre bejelentett készpénzes tranzakció 0,108% min: 3.270,- Ft Felmerüléskor elmulasztása Azonnali készpénz kifizetés díja, készpénz 0,054% min: 5.450,- Ft Felmerüléskor kifizetési díjon felül Címletváltás (csak Tksz ügyfelek) ,- Ft 0,108% min: 217,- Ft Felmerüléskor felett Számlakivonat, bankinformáció, igazolás, egyéb költségek Számlakivonat postázás esetén - személyes átvétel esetén 0,- Ft Havi zárlat - elektronikus formában Zárlati díj 108,-Ft/napi zárlat* Felmerüléskor Számlakivonat-pótlás-1évnél nem régebbi 326,- Ft Felmerüléskor Forgalmi kimutatás (kivonat)-1évnél régebbi 108,- Ft/banki munkanap Felmerüléskor min: 217,- Ft max: ,- Ft Bankinformáció 2.180,- Ft Felmerüléskor Saját forrás igazolás 2.180,- Ft Felmerüléskor Megbízások módosítása, törlése 544,- Ft Felmerüléskor Igazolás megbízás teljesítésérıl 544,- Ft Felmerüléskor Fedezet igazolás 0,108% min: 1.090,- Ft Felmerüléskor Egyéb igazolások 654,- Ft Felmerüléskor Banki nyomtatvány költség Beszerzési áron+áfa Felmerüléskor Telefax 163,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Fénymásolás költsége 163,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Levelezési költség 217,- Ft Felmerüléskor Overdraft hitel, valamint díj-, jutalék-, és 30% Havi zárlat költségtartozás késedelmes megfizetése *A zárlati díj felszámítása abban az esetben történik, ha az adott napon a fizetési számlán forgalom bonyolódik. A díj felszámítására nem kerül sor, ha az ügyfél NetBank szolgáltatás szerzıdéssel rendelkezik, és annak mellékletét képezı Megállapodást aláírta. Átutalási megbízás alatt értendı: átutalás és beszedés, különösen az eseti átutalás, az átutalási megbízás, a rendszeres átutalás, a hatósági átutalás, az átutalási végzés, a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, a váltóbeszedés, a csekkbeszedés, a határidıs beszedés, az okmányos beszedés (kivéve a csoportos átutalás és a csoportos beszedés) 12

13 II.3.2. Alapítványi pénzforgalmi bankszámlák HIRDETMÉNY SZOLGÁLTATÁSOK január 21-tıl visszavonásig érvényes. ESEDÉKESSÉG Adminisztrációs díjak Számlanyitási díj Számlavezetés/fenntartás Minimum számlanyitási összeg Jóváírások Tksz-en belüli átutalások jóváírása Bejövı GIRO tételek jóváírása Bejövı VIBER tételek jóváírása Terhelések Ügyfél saját számlái közötti átvezetés Tksz-en belüli átutalás terhelés 0,31% min: 200,- Ft/tétel Havi zárlat Kimenı GIRO átutalás papír alapú 0,40% min: 270,- Ft/tétel Kimenı GIRO átutalás - elektronikus 0,36% min: 200,- Ft/tétel Havi zárlat Papír alapon benyújtott átutalási megbízás továbbítása 0,60% min.: 600,- Ft InterGiro2 rendszeren keresztül VIBER tétel indítása 0,27% min: ,- Ft/tétel Felmerüléskor InterGiro2-ben teljesített átutalási megbízás 3.000,- Ft/tétel visszavonása (RECALL) Ft számla terhére konverzió 0 Ft Havi zárlat Szerzıdés alapján függıben tartott megbízások 435,- Ft/tétel Havi zárlat kezelése Csoportos beszedés indítása 8,- Ft/tétel Havi zárlat Csoportos beszedés jóváírása 0,052% Havi zárlat Csoportos utalás indítás Tksz-en belül 0,31% min: 100,- Ft/tétel Havi zárlat Csoportos utalás indítás Tksz-en kívül 0,36% min: 150,- Ft/tétel Havi zárlat Postai be- és kifizetések Postai készpénz átutalási megbízás Aktuális postai díj Havi zárlat Pénztári tranzakciók Készpénz befizetés Zsákos befizetés (érme) 2,078% Felmerüléskor Zsákos befizetés (bankjegy) 0,104%, min.: 1.039,-Ft Felmerüléskor Készpénz kifizetés 0,52% min: 350,- Ft Havi zárlat Elıre bejelentett készpénzes tranzakció elmulasztása 0,108% min: 3.270,- Ft Felmerüléskor Azonnali készpénz kifizetés díja, készpénz kifizetési 0,054% min: 5.450,- Ft Felmerüléskor díjon felül Címletváltás (csak Tksz ügyfelek) ,- Ft felett 0,108% min: 217,- Ft Felmerüléskor Számlakivonat, bankinformáció, igazolás, egyéb költségek Számlakivonat postázás esetén - személyes átvétel esetén - elektronikus formában 0,- Ft Havi zárlat Zárlati díj 108,-Ft/napi zárlat* Felmerüléskor Számlakivonat-pótlás-1évnél nem régebbi 326,- Ft Felmerüléskor Forgalmi kimutatás (kivonat)-1évnél régebbi 108,- Ft/banki munkanap Felmerüléskor min: 217,- Ft max: ,- Ft Bankinformáció 2.180,- Ft Felmerüléskor Saját forrás igazolás 2.180,- Ft Felmerüléskor Megbízások módosítása, törlése 544,- Ft Felmerüléskor Igazolás megbízás teljesítésérıl 544,- Ft Felmerüléskor Fedezet igazolás 0,108% min: 1.090,- Ft Felmerüléskor 13

14 Egyéb igazolások 654,- Ft Felmerüléskor Banki nyomtatvány költség Beszerzési áron+áfa Felmerüléskor Telefax 163,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Fénymásolás költsége 163,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Levelezési költség 217,- Ft Felmerüléskor Overdraft hitel, valamint díj-, jutalék-, és 30% Havi zárlat költségtartozás késedelmes megfizetése *A zárlati díj felszámítása abban az esetben történik, ha az adott napon a fizetési számlán forgalom bonyolódik. A díj felszámítására nem kerül sor, ha az ügyfél NetBank szolgáltatás szerzıdéssel rendelkezik, és annak mellékletét képezı Megállapodást aláírta. Átutalási megbízás alatt értendı: átutalás és beszedés, különösen az eseti átutalás, az átutalási megbízás, a rendszeres átutalás, a hatósági átutalás, az átutalási végzés, a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, a váltóbeszedés, a csekkbeszedés, a határidıs beszedés, az okmányos beszedés (kivéve a csoportos átutalás és a csoportos beszedés) SZOLGÁLTATÁSOK II.3.3. Társasházi pénzforgalmi bankszámlák január 21-tıl visszavonásig érvényes. ESEDÉKESSÉG Adminisztrációs díjak Számlanyitási díj Számlavezetés/fenntartás üzemeltetési számla (ha 1.700,- Ft Havi zárlat nincs üzemeltetési számla, akkor a felújítási számla után) Számlavezetés/fenntartás üzemeltetési számla (ha 700,- Ft Havi zárlat van üzemeltetési számla is) Minimum számlanyitási összeg Jóváírások Tksz-en belüli átutalások jóváírása Bejövı GIRO tételek jóváírása Bejövı VIBER tételek jóváírása Terhelések Ügyfél saját számlái közötti átvezetés Tksz-en belüli átutalás terhelés 0,31% min: 200,- Ft/tétel Havi zárlat Kimenı GIRO átutalás papír alapú 0,40% min: 270,- Ft/tétel Kimenı GIRO átutalás elektronikus 0,36% min: 20 Havi zárlat 0,- Ft/tétel Papír alapon benyújtott átutalási megbízás továbbítása 0,60% min.: 600,-Ft InterGiro2 rendszeren keresztül VIBER tétel indítása 0,27% min: ,- Ft/tétel Felmerüléskor InterGiro2-ben teljesített átutalási megbízás 3.000,- Ft/tétel visszavonása (RECALL) Ft számla terhére konverzió 0 Ft Havi zárlat Szerzıdés alapján függıben tartott megbízások 435,- Ft/tétel Havi zárlat kezelése Csoportos beszedés indítása 8,- Ft/tétel Havi zárlat Csoportos beszedés jóváírása 0,052% Havi zárlat Csoportos utalás indítás Tksz-en belül 0,31% min: 100,- Ft/tétel Havi zárlat Csoportos utalás indítás Tksz-en kívül 0,36% min: 150,- Ft/tétel Havi zárlat Postai be- és kifizetések Postai készpénz átutalási megbízás Aktuális postai díj Havi zárlat Pénztári tranzakciók Készpénz befizetés 0,054% min: 108,- Ft Zsákos befizetés (érme) 2,078% Felmerüléskor Zsákos befizetés (bankjegy) 0,104%, min.: 1.039,-Ft Felmerüléskor 14

15 Készpénz kifizetés 0,52% min: 350,- Ft Havi zárlat Elıre bejelentett készpénzes tranzakció elmulasztása 0,108% min: 3.270,- Ft Felmerüléskor Azonnali készpénz kifizetés díja, készpénz kifizetési 0,054% min: 5.450,- Ft Felmerüléskor díjon felül Címletváltás (csak Tksz ügyfelek) ,- Ft felett 0,108% min: 217,- Ft Felmerüléskor Számlakivonat, bankinformáció, igazolás, egyéb költségek Számlakivonat postázás esetén - személyes átvétel esetén 0,- Ft Havi zárlat - elektronikus formában Zárlati díj 108,-Ft/napi zárlat* Felmerüléskor Számlakivonat-pótlás-1évnél nem régebbi 326,- Ft Felmerüléskor Forgalmi kimutatás (kivonat)-1évnél régebbi 108,- Ft/banki munkanap min: Felmerüléskor 217,- Ft max: ,- Ft Bankinformáció 2.180,- Ft Felmerüléskor Saját forrás igazolás 2.180,- Ft Felmerüléskor Megbízások módosítása, törlése 544,- Ft Felmerüléskor Igazolás megbízás teljesítésérıl 544,- Ft Felmerüléskor Fedezet igazolás 0,108% min: 1.090,- Ft Felmerüléskor Egyéb igazolások 654,- Ft Felmerüléskor Banki nyomtatvány költség Beszerzési áron+áfa Felmerüléskor Telefax 163,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Fénymásolás költsége 163,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Levelezési költség 217,- Ft Felmerüléskor Overdraft hitel, valamint díj-, jutalék-, és 30% Havi zárlat költségtartozás késedelmes megfizetése *A zárlati díj felszámítása abban az esetben történik, ha az adott napon a fizetési számlán forgalom bonyolódik. A díj felszámítására nem kerül sor, ha az ügyfél NetBank szolgáltatás szerzıdéssel rendelkezik, és annak mellékletét képezı Megállapodást aláírta. Átutalási megbízás alatt értendı: átutalás és beszedés, különösen az eseti átutalás, az átutalási megbízás, a rendszeres átutalás, a hatósági átutalás, az átutalási végzés, a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, a váltóbeszedés, a csekkbeszedés, a határidıs beszedés, az okmányos beszedés (kivéve a csoportos átutalás és a csoportos beszedés) SZOLGÁLTATÁSOK Adminisztrációs díjak Számlanyitási díj Számlavezetés/fenntartás Minimum számlanyitási összeg Jóváírások Tksz-en belüli átutalások jóváírása Bejövı GIRO tételek jóváírása Bejövı VIBER tételek jóváírása II.3.4. Ügyvédi letéti számlák január 21-tıl visszavonásig érvényes. ESEDÉKESSÉG Terhelések Ügyfél saját számlái közötti átvezetés Tksz-en belüli átutalás terhelés papír alapú 0,31% min: 200,- Ft/tétel Havi zárlat Tksz-en belüli átutalás terhelés elektronikus 0,31% min: 150,- Ft/tétel Havi zárlat Kimenı GIRO átutalás papír alapú 0,40% min: 270,- Ft/tétel Havi zárlat Kimenı GIRO átutalás elektronikus 0,30% min: 200,- Ft/tétel Havi zárlat Papír alapon benyújtott átutalási megbízás továbbítása 0,60% min.: 600,- Ft InterGiro2 rendszeren keresztül VIBER tétel indítása 0,27% min: ,- Ft/tétel Felmerüléskor InterGiro2-ben teljesített átutalási megbízás visszavonása (RECALL) 3.000,- Ft/tétel 15

16 Ft számla terhére konverzió 0 Ft Havi zárlat Szerzıdés alapján függıben tartott megbízások kezelése 435,- Ft/tétel Havi zárlat Csoportos beszedés indítása 8,- Ft/tétel Havi zárlat Csoportos beszedés jóváírása 0,052% Havi zárlat Csoportos utalás indítás Tksz-en belül 0,31% min: 100,- Ft/tétel Havi zárlat0 Csoportos utalás indítás Tksz-en kívül 0,36% min: 150,- Ft/tétel Havi zárlat Postai be- és kifizetések Postai készpénz átutalási megbízás Aktuális postai díj Havi zárlat Pénztári tranzakciók Készpénz befizetés Zsákos befizetés (érme) 2,078% Felmerüléskor Zsákos befizetés (bankjegy) 0,104%, min.: 1.039,-Ft Felmerüléskor Készpénz kifizetés 0,52% min: 350,- Ft max. Havi zárlat ,- Ft Elıre bejelentett készpénzes tranzakció elmulasztása 0,108% min: 3.270,- Ft Felmerüléskor Azonnali készpénz kifizetés díja, készpénz kifizetési 0,054% min: 5.450,- Ft Felmerüléskor díjon felül Címletváltás (csak Tksz ügyfelek) ,- Ft felett 0,108% min: 217,- Ft Felmerüléskor Számlakivonat, bankinformáció, igazolás, egyéb költségek Számlakivonat postázás esetén - személyes átvétel esetén 0,- Ft Havi zárlat - elektronikus formában Zárlati díj 108,-Ft/napi zárlat* Felmerüléskor Számlakivonat-pótlás-1évnél nem régebbi 326,- Ft Felmerüléskor Forgalmi kimutatás (kivonat)-1évnél régebbi 108,- Ft/banki munkanap Felmerüléskor min: 217,- Ft max: ,- Ft Bankinformáció 2.180,- Ft Felmerüléskor Saját forrás igazolás 2.180,- Ft Felmerüléskor Megbízások módosítása, törlése 544,- Ft Felmerüléskor Igazolás megbízás teljesítésérıl 544,- Ft Felmerüléskor Fedezet igazolás 0,108% min: 1.090,- Ft Felmerüléskor Egyéb igazolások 654,- Ft Felmerüléskor Banki nyomtatvány költség Beszerzési áron+áfa Felmerüléskor Telefax 163,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Fénymásolás költsége 163,- Ft/oldal+Áfa Felmerüléskor Levelezési költség 217,- Ft Felmerüléskor Overdraft hitel, valamint díj-, jutalék-, és költségtartozás 30% Havi zárlat késedelmes megfizetése *A zárlati díj felszámítása abban az esetben történik, ha az adott napon a fizetési számlán forgalom bonyolódik. A díj felszámítására nem kerül sor, ha az ügyfél NetBank szolgáltatás szerzıdéssel rendelkezik, és annak mellékletét képezı Megállapodást aláírta. Átutalási megbízás alatt értendı: átutalás és beszedés, különösen az eseti átutalás, az átutalási megbízás, a rendszeres átutalás, a hatósági átutalás, az átutalási végzés, a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, a váltóbeszedés, a csekkbeszedés, a határidıs beszedés, az okmányos beszedés (kivéve a csoportos átutalás és a csoportos beszedés) 16

17 III. Bankkártya kondíciók HIRDETMÉNY III. 1. Bankkártya kondíciók Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjusági Kártya február 4-tıl visszavonásig érvényes. MC Maestro Standard VISA Online Kártyadíjak Éves díj 0 Ft 800 Ft 800 Ft Ft Ft Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges 800 Ft Ft Ft Opcionális biztosítás havi díja** nem lehetséges 165 Ft 165 Ft 165 Ft 165 Ft Kártyapótlás díja (kártya letiltást követıen) 0 Ft éves díj éves díj éves díj éves díj PIN újragyártás díja 0 Ft 500 Ft 500 Ft 500 Ft 500 Ft Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, sérülés esetén) 0 Ft 500 Ft 700 Ft Ft Ft Kártya letiltás díja 100 Ft Ft Ft Ft Ft ATM kp. felvét (saját) 0 Ft 50Ft+0,6% ATM kp. felvét (integrációs) 0 Ft 50Ft+0,6% ATM kp. felvét (idegen belföldi) nem lehetséges 497 Ft ATM kp. felvét külföldön nem lehetséges 3 EUR +1,3% ATM egyenleg lekérdezés (saját) 25 Ft 50 Ft ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 25 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) nem lehetséges 75Ft+0,6% max Ft Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) nem lehetséges 75Ft+0,6% max Ft Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) nem lehetséges 555 Ft Bankpénztári POS kp. felvét külföldön nem lehetséges 4 EUR + 1,3%, max. 74 EUR Kp. felvét postán nem lehetséges 555 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) nem lehetséges 60 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) nem lehetséges 60 Ft Vásárlás belföldön nem lehetséges 0,2% max Ft Vásárlás külföldön nem lehetséges 0,2% max. 21 EUR Napi ATM limit Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS --- terminálon együttesen) Aggregált limit Az ATM és a POS limit közül a nagyobbik érték. ** Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél kártyabirtokos írásban nyilatkozik annak igénybevételérıl 17

18 III.2. Bankkártya kondíciók február 4-tıl visszavonásig érvényes. Kártyatermékek: MC Business MC Electronic Business Kártyadíjak Éves díj Ft Ft Társkártya éves díja nem lehetséges* nem lehetséges* Opcionális biztosítás havi díja** nem lehetséges nem lehetséges Kártyapótlás díja (kártya letiltást követıen) éves díj Ft PIN újragyártás díja Ft 500 Ft Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, sérülés esetén) Ft Ft Kártya letiltás díja Ft Ft ATM kp. felvét (saját) 60Ft+0,6% 60Ft+0,6% ATM kp. felvét (integrációs) 60Ft+0,6% 60Ft+0,6% ATM kp. felvét (idegen belföldi) 250Ft+0,6% 250Ft+0,6% ATM kp. felvét külföldön 4 EUR + 1,3% 4 EUR + 1,3% ATM egyenleg lekérdezés (saját) 100 Ft 50 Ft ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 100 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) 100Ft+0,6% max Ft nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) 100Ft+0,6%, max Ft nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) 350Ft+0,6%, max ,- Ft nem lehetséges.bankpénztári POS kp. felvét külföldön 5 EUR + 1,3%, max. 75 EUR nem lehetséges Kp. felvét postán 350Ft+0,6%, max ,- Ft nem lehetséges Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) 100 Ft 50 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 100 Ft 50 Ft Vásárlás belföldön 0,2% max Ft 0,2% max Ft Vásárlás külföldön 0,2% max. 21 EUR 0,2% max. 21 EUR Napi ATM limit Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) Az ATM és a POS limit közül a nagyobbik Aggregát limit érték. * A számlához társkártya nem igényelhetı, azonban több fıkártya kibocsátása kérhetı ** Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél kártyabirtokos írásban nyilatkozik annak igénybevételérıl 18

19 Kártyatermékek: III.3. Lakossági számlacsomagra vonatkozó bankkártya konstrukciók JUNIOR Maestro Zseb.Web PRÉMIUM Maestro PRÉMIUM Visa Online HIRDETMÉNY február 4-tıl visszavonásig érvényes. EXTRA MC Standard Kártyadíjak Éves díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Társkártya éves díja nem lehetséges 800 Ft Ft Opcionális biztosítás díja** Ft/hó Ft/hó Ft/hó díjmentes Kártyapótlás díja (kártya letiltást követıen/éves díj) 800 Ft 800 Ft Ft PIN újragyártás díja 500 Ft 500 Ft Ft Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) 700 Ft 700 Ft Ft Kártya letiltás díja Ft Ft Ft Tranzakciós díjak ATM kp. felvét (saját) 50Ft+0,6% ATM kp. felvét (integrációs) 50Ft+0,6% ATM kp. felvét (idegen belföldi) 497 Ft ATM kp. felvét külföldön 3EUR + 1,3% ATM egyenleg lekérdezés (saját) 50 Ft ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) 75Ft+0,6% max Ft Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) 75Ft+0,6% max Ft Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) 555 Ft Bankpénztári POS kp. felvét külföldön 4EUR + 1,3%, max. 74 EUR Kp. felvét postán 555 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) 60 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 60 Ft Vásárlás belföldön 0,2% max Ft Vásárlás külföldön 0,2% max. 21 EUR Kártyalimitek Napi ATM limit* Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen)* Aggregált limit Az ATM és a POS limit közül a nagyobbik érték. Számlaegyenleg erejéig ** Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél kártyabirtokos írásban nyilatkozik annak igénybevételérıl 19

20 III.4. MasterCard Gold bankkártya kondíciói MasterCard Gold 2013.február 4-tıl visszavonásig érvényes Ügyfélkör lakossági VIP Akciós Kártyadíjak Éves díj Ft 0 Ft ** Ft Társkártya éves díja Ft 0 Ft ** Ft Kártyapótlás díja (kártya letiltást követıen) Ft 0 Ft Ft PIN újragyártás díja 500 Ft 0 Ft 500 Ft Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, sérülés esetén) Ft 0 Ft Ft Kártya letiltás díja Ft 0 Ft Ft Tranzakciós díjak ATM kp. felvét (saját) 50 Ft+0,6% 0 Ft 50 Ft+0,6% * ATM kp felvét (integrációs) 50 Ft+0,6% 0 Ft 50 Ft+0,6% * ATM kp felvét (idegen belföldi) 497 Ft 0 Ft 497 Ft ATM kp. felvét külföldön 3 EUR+1,3% 0 Ft 3 EUR+1,3% ATM egyenleg lekérdezés (saját) 50 Ft 0 Ft 50 Ft ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 0 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) 75 Ft+0,6%, max Ft 0 Ft 75 Ft+0,6%, max Ft Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) 75 Ft+0,6%, max Ft 0 Ft 75 Ft+0,6%, max Ft Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) 555 Ft 0 Ft 555 Ft 4 EUR+1,3%, 4 EUR+1,3%, Bankpénztári POS kp. felvét külföldön max. 74 EUR 0 Ft max. 74 EUR Kp. felvét postán 555 Ft 0 Ft 555 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) 60 Ft 0 Ft 60 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 60 Ft 0 Ft 60 Ft Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön 0,2% max Ft 0,2% max. 21 EUR Napi ATM limit Ft Ft Ft Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) Ft Ft Ft Aggregált limit Ft Ft Ft Sürgısségi kártyapótlás külföldön *** Sürgısségi készpénzfelvétel külföldön Meghiúsult, vagy visszavont sürgısségi intézkedés díja 275 USD 200 USD 75 USD *az adott hónapban az első ATM-es készpénzfelvételi tranzakció ingyenes **a bankkártya Éves díja az első évben 0,- Ft ***nem tartalmazza a bankkártya ügyfél által megadott címre történő szállításának költségét 20

21 III.5. PayPass betéti bankkártya kondíciói február 4-tıl visszavonásig érvényes Ügyfélkör lakossági VIP Kártyadíjak Éves díj Ft 0 Ft Társkártya éves díja Ft 0 Ft Opcionális biztosítás havi díja* 165 Ft 165 Ft Kártyapótlás díja (kártya letiltást követıen) éves díj 0 Ft PIN újragyártás díja 600 Ft 0 Ft Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, sérülés esetén) Ft 0 Ft Kártya letiltás díja Ft 0 Ft Tranzakciós díjak ATM kp. felvét (saját) 50 Ft+0,6% 0 Ft ATM kp. felvét (integrációs) 50 Ft+0,6% 0 Ft ATM kp. felvét (idegen belföldi) 497 Ft 0 Ft ATM kp. felvét külföldön 3 EUR+1,3% 0 Ft ATM egyenleg lekérdezés (saját) 50 Ft 0 Ft ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 0 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) 75 Ft+0,6%, max Ft 0 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) 75 Ft+0,6%, max Ft 0 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) 555 Ft 0 Ft Bankpénztári POS kp. felvét külföldön 4 EUR+1,3%, max. 74 EUR 0 Ft Kp. felvét postán 555 Ft 0 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) 60 Ft 0 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 60 Ft 0 Ft Vásárlás belföldön 0,2% max Ft díjmentes Vásárlás külföldön 0,2% max. 21 EUR díjmentes Napi ATM limit Ft Ft Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen)** Ft Ft * Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben a kártyabirtokos írásban nyilatkozik annak igénybevételérıl ** PayPass elfogadás esetén, Magyarországon jelenleg 5.000,-Ft-ig nem kell PIN kódot megadni és bizonylatot aláírni vásárláskor. Bizonylatot csak a kártyabirtokos külön kérésére nyomtat a kereskedı ezzel nagymértékben felgyorsítva a fizetési mőveletet. Külföldön ez a limit (PIN kód nélküli vásárláshoz kapcsolódó) eltérı lehet. Magasabb összeg kifizetése esteén PIN kódot kell megadni. 21

22 III.6. Pay Pass karóra kondíciói 2013.feburár 04-tıl visszavonásig érvényes Készpénz-helyettesítı fizetési eszköz: PayPass karóra Egyszeri díjas Éves díjas VIP Termékkód 71 Ügyféltípusok ,53 Költségkódok Kibocsátási díj Ft Ft 0 Ft Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges 0 Ft Opcionális biztosítás havi díja nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Karóra pótlás díja (ellopás, elvesztés esetén chip letiltást követıen) Ft Ft 0 Ft PIN újragyártás díja 600 Ft 600 Ft 0 Ft Karóra újragyártás díja (meghibásodás esetén, ha arra a jótállás nem vonatkozik) Ft Ft 0 Ft Karórában lévı chip újragyártási díja (elvesztés, ellopás, meghibásodás esetén) Ft Ft 0 Ft Karórában lévı chip letiltási díja Ft Ft 0 Ft ATM kp. felvét (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM kp. felvét (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM kp. felvét (idegen belföldi) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM kp. felvét külföldön nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM egyenleg lekérdezés (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét külföldön nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Kp. felvét postán nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Vásárlás belföldön 0,2% max Ft 0,2% max Ft díjmentes Vásárlás külföldön 0,2% max. 21 EUR 0,2% max. 21 EUR díjmentes Napi ATM limit nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Napi POS limit (vásárlás POS terminálon együttesen) Ft Ft Ft Napi maximum tranzakciók darabszáma 5 db 5 db 5 db 22

23 IV. Fizetési számlához kapcsolódó devizában végzett mőveletek kondíciói január 21-tıl visszavonásig érvényes. Átutalások Alkalmazott MTB árfolyam Jutalék mértéke Forint számla terhére indított devizaforgalmi átutalás Forintszámla terhére indított forint átutalás külföldre Forintszámla javára érkezı forint átutalás külföldrıl Kedv.dev.eladási - 4, min ,- Ft, max ,- Ft 4, min ,- Ft, max ,- Ft - jutalékmentes Forint számla javára érkezı devizaforgalmi átutalás 1, min ,- Ft, Kedv.dev.vételi max ,- Ft A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is. Költségek Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám miatti költség Bankinformáció Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés, külön bankári levelezés Telefax Jutalék mértéke forintszámla terhére, ill. javára indított megbízások esetén Külföldi bank által felszámított díj 4.000,- Ft* 1 min ,- Ft 1.000,- Ft / oldal Sürgısségi felár 5, min ,- Ft Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt 5.000,- Ft 23

24 V. Elektronikus szolgáltatás július 1-tıl visszavonásig érvényes. SZOLGÁLTATÁSOK Regisztrációs díj SMS, IVR) ESEDÉKESSÉG 500,- Ft/fı Felmerüléskor IVR 250,- Ft/hó Havi zárlat Alapdíj SMS 200,- Ft/hó Havi zárlat díjmentes Tételdíj 25,- Ft/tétel Havi zárlat SMS Digitális azonosításhoz Technikai 20,- Ft/tétel Havi zárlat díjmentes SZOLGÁLTATÁSOK ESEDÉKESSÉG Telepítés+oktatás ,- Ft+Áfa Felmerüléskor ELEKTRA Havi díj 2.500,- Ft+Áfa Havi zárlat november 1-tıl visszavonásig érvényes. SZOLGÁLTATÁSOK ESEDÉKESSÉG Regisztrációs díj 500,- Ft Felmerüléskor MOBILINFO (már nem igényelhetı) Hírnök alapdíj 400,- Ft/hó Felmerüléskor Strázsa alapdíj 400,- Ft/hó Felmerüléskor SMS tételdíj 20,- Ft/tétel Felmerüléskor VI. POS terminál május 1-tıl visszavonásig érvényes. Bérleti díj: egyedi megállapodás szerint A POS-t üzemeltetı ügyfelek által fizetendı kártya elfogadási/ forgalmazási jutalék mértéke: 2% 24

25 VII. Már nem értékesített konstrukciók HIRDETMÉNY VII.1.Lakossági betétek VII.1.1. Takarék számlabetét sávos kamatozással május 15-tıl érvényes. Sávhatárok (Ft) TAKARÉK SZÁMLABETÉT Természetes személyek 3 hónap 6 hónap 1 év Minimálisan leköthetı összeg (Ft) Éves kamatláb % 4,25 4,25 4,25 EBK mutató % 4,25 4,25 4, Éves kamatláb % 4,25 4,25 4,25 EBK mutató % 4,25 4,25 4, Éves kamatláb % 4,25 4,25 4,25 EBK mutató % 4,25 4,25 4, Éves kamatláb % 4,25 4,25 4,25 EBK mutató % 4,25 4,25 4, A Takarékszövetkezet jogosult a Takarék számlabetét kondícióit (kamatok, díjak, költségek mértékét) egyoldalúan módosítani a lekötési idın belül is. A lekötési idın belüli felvét esetén a kamat mértéke: 0 % A szeptember 1-én és ezt követıen elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16%-os mértékő kamatadó terheli. A konstrukcióba betétlekötés június 1-tıl nem lehetséges. 25

26 VII.1.2. Takarék számlabetét integrációs Lekötési idı január 15-tıl érvényes. Lekötött összeg (Ft) , , tól Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM 3 hónap 4,25 % 4,25 % 4,25 % 4,25% 4,25 % 4,25% 6 hónap 4,25% 4,25% 4,25 % 4,25 % 4,25 % 4,25 % 12 hónap 4,25 % 4,25% 4,25 % 4,25 % 4,25 % 4,25 % A konstrukcióba augusztus 6-tól szeptember 30-ig volt lehetıség betétlekötésre. A Takarékszövetkezet jogosult a Takarék számlabetét kondícióit (kamatok, díjak, költségek mértékét) egyoldalúan módosítani a lekötési idın belül is. A lekötési idın belüli felvét esetén a kamat mértéke: 0 % Számlán tartandó minimum összeg: 5.000,- Ft Jutalékok: Átutalások Tak.szöv.ön belül 1 ezrelék min. 70,- Ft, max ,- Ft/tétel Átutalások Tak.szöv.en kívülre 2 ezrelék min. 70,- Ft, max ,- Ft/tétel Átutalások forgalmi jutaléka az ügyfél Takarékszövetkezetnél vezetett másik számlájára díjmentes! Költségek: Az ügyfél által évente egyszer kért kivonat díjmentes. Fizetési számlához kapcsolás esetén és azzal megegyezı módon kért kivonat dímentes. Ha az ügyfél nem kér kivonatot, akkor külön nem számolunk fel kivonat díjat. Ha az ügyfél a fentiektıl eltérı módon kéri a kivonatot, akkor a kivonatköltség 100,-Ft/kivonat. A szeptember 1-én és ezt követıen elhelyezett betétek kamatát a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 8. (1) bekezdése alapján 16%-os mértékő kamatadó terheli. VII.1.3. Lakáscélú betétek január 16-tól január 01-tıl Kamat % EBKM % Kamat % EBKM % 1-5 év között 5,00 5,07 4,75 4,82 5 éven túl 5,00 5,07 4,75 4,82 26

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2015. február 01. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. augusztus15.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. augusztus15. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2014. augusztus15. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

G RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET Kisvárda 3/2010. számú HIRDETMÉNY Érvényes: 2010.05.15.-től 1 PASSZÍV KAMATLÁBAK Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, díj-jutalék-, és költség kondíciói, valamint

Részletesebben

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra.

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra. 1/14 Hirdetmény Vállalkozói forint betétek, forint számlavezetés és egyéb szolgáltatások kondíciói A FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB. A hirdetmény módosításának oka: a pénzpiaci feltételek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek)

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek) B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE (lezárt, nem forgalmazott termékek) A hirdetmény módosítására okot

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2016. május 15.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2016. május 15. HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 I. MATRAC BETÉTJEGY...5 II. KÖNYVESBETÉTEK...5 2.1. Egy éves lekötésű betét...5 2.3. Két

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Lakossági fizetési számla, bankkártya és elektronikus banki szolgáltatások jutalék és költség kondícióiról valamint a os fizetési számlák jutalék és költség

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2016.03.31. Hatályos: 2016.04.01. Indoklás: Hpt.

Részletesebben

Érvényes 2013. szeptember 16-tól

Érvényes 2013. szeptember 16-tól 15/2013. Érvényes 2013. szeptember 16-tól LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2013.szeptember 16-tól Forgalmi jutalék - Küls köri papíros alapú megbízás 0,42%, min. 299 Ft, max. 12.000

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK Érvényes: 2015. október 31ig. Fizetési számlák Kölyök csomag: 714 éveseknek. Kamasz csomag: 1418 éveseknek. Kölyök csomag (116) Kamasz csomag (120)

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés, betételhelyezés, bankkártya és egyéb számlavezetési szolgáltatások kondíciói Kihirdetve: 2012.10.27. Érvényes: 2012.11.12.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.09.22. Hatályos: 2015.09.23-tól Indoklás:

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 20. napjától 2015. október 19.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2016. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

1/6 Hirdetmény Takarék Kiváltó Hitelhez kapcsolódó forint számla kondíciói 20/2015.04.10. számú ülés nélküli Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2015.04.13-tól 2/6 Díjak, jutalékok, költségek

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 19. napjától 2015. október

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Passzív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. debrecen.bethlen@hajdutakarek.hu

Részletesebben

Hatályos: 2015. december 22-től. Közzétéve: 2015. december 21.

Hatályos: 2015. december 22-től. Közzétéve: 2015. december 21. HIRDETMÉNY Volt Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL Élő de már nem nyitható Hatályos: 2015. december 22-től Közzétéve:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról HIRDETMÉNY A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról I. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK 1. Bankszámlák 1.1. Adminisztrációs

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve: 2015. május 15-én Módosítva: 2015. május 27-én és 2015. június 24-én és 2015. július 6-án

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL

HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL lakosság, vállalkozó, önkormányzat és egyéb szervezet részére Kihirdetve: 2013.08.16 Érvényes: 2013.10.15. (egységes szerkezetben) Bizonyos termékek

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Hatályos: 2014.02.26. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. január 01-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. január 01-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. január 01-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági fizetési számla kamata Megnevezés új EBKM

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi bankszámlatulajdonosok részére 2009. augusztus 1-jétıl fizetett kamatok, illetve a

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 14-től visszavonásig

Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 14-től visszavonásig II. A. Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 14-től visszavonásig 1. Lekötött forintbetét 1 1.1. Lekötési futamidők és éves kamatlábak* - nem akciós lekötött betétek

Részletesebben

XCI/2 - KONDÍCIÓS LISTA MKB Perspektíva Fix Szolgáltatáscsomag kondíciói

XCI/2 - KONDÍCIÓS LISTA MKB Perspektíva Fix Szolgáltatáscsomag kondíciói XCI/2 - KONDÍCIÓS LISTA MKB Perspektíva Fix Szolgáltatáscsomag kondíciói Érvényes: 2015. július 13-ától Változás: Szolgáltatáscsomag havi díjára vonatkozó akció módosítása 2015.07.13-ával 1. Az MKB Perspektíva

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2014.május 01-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, E-Gépkocsinyeremény betét OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Bank 2016. március 1-jével megszünteti a MasterCard Multipont Klub hitelkártyához kapcsolódó Klub programot. A Klub program megszüntetésével egyidejűleg a MasterCard

Részletesebben

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása,

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása, Nem forgalmazható de állományban lévő fizetési számla kondíciói Lakossági fizetési számla Érvényes: 2015. november 1-től Megnevezés (Standard díjtételek) Jutalék mértéke Induló betét minimális összege

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint számlavezetési Hirdetménye Hatályos: 2015. december 10-től LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS Az Lakossági forint számlavezetés, számlacsomagok alább részletezett jutalékai,

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE Hatályos: 2016. január 01. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal, amely

Részletesebben

1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2012. február 1-től Közzététel napja: 2012. január 31. 1 1. FHB Fundamenta Otthon+

Részletesebben

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. Lakossági passzív üzletág. Sorszám: LP/2015-6

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. Lakossági passzív üzletág. Sorszám: LP/2015-6 Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Lakossági passzív üzletág Sorszám: LP/2015-6 Hatályos: 2015. május 26. Indoklás: A Hpt. 279. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.06.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2015. november 12-től A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 1,25% (1,25%)

Pénzforgalmi számla 1,25% (1,25%) HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Érvényes: 2013. február 22-től I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 1. napjától 2015. november 30. A Közzététel

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 03. NAPJÁTÓL (kivéve a 2015. május 26. napján közzétett Paypass termékekkel kapcsolatos változások, amelyek

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.)

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) 25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Standard kamatfelár:

Részletesebben

Hirdetmény. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Forint betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: 2016. augusztus1-től, visszavonásig

Hirdetmény. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Forint betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: 2016. augusztus1-től, visszavonásig Hirdetmény Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Érvényes: 2016. augusztus1-től, visszavonásig A betéti kamatok és EBKM értékek a 2016.05.25-én érvényes Jegybanki tal kalkuláltak, melynek mértéke 0,90 %. MIT

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2009. OKTÓBER 21-TŐL INTERNET:

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

KELET TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

KELET TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY KELET TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről Lakossági ügyfelek TakarékPont CSAK számla: 18 év feletti korosztály 50 255.- Ft 50 Bankkártya*

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

Premium Banking Kondíciós Lista

Premium Banking Kondíciós Lista Premium Banking Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 20-tól visszavonásig 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 2. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK ÉS BANKKÁRTYÁK 8 3. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI A

Részletesebben

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak Hatályos: 2016. március 21 tól/től visszavonásig I. Banki kondíciók hitelintézetek, takarékszövetkezetek, és biztosítótársaságok

Részletesebben

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak Hatályos: 2013. november 11 tól/től visszavonásig I. Banki kondíciók hitelintézetek, takarékszövetkezetek, és

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák Igényelhető hitelkeret (Ft) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák Éves kártyadíj Hitelkártya teljes megnevezése Devizanem Kártya típusa Kártya érvényességi ideje (év) Min. Max. mentes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

100.000 299.999 300.000-600.001-1.600.001- - 16,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00%

100.000 299.999 300.000-600.001-1.600.001- - 16,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00% H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FÉSZEKRAKÓ ÉS KÖZALKALMAZOTTI SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK Feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 15. Hatályos 2015. augusztus 15-től

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozói betétek, vállalkozói számlavezetés kondíciói

HIRDETMÉNY Vállalkozói betétek, vállalkozói számlavezetés kondíciói 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. Ikt.szám: 3749/2015. HIRDETMÉNY Vállalkozói betétek, vállalkozói számlavezetés kondíciói Érvényes:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK I. Vállalkozói hitelek kondíciói I.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla

Részletesebben

1/17. 67/2015.11.30. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2015.12.01-től.

1/17. 67/2015.11.30. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2015.12.01-től. 1/17 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a Hartai Takarékszövetkezettel és a Kiskun Takarékszövetkezettel történt egyesülés következtében a hirdetmény

Részletesebben

Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai

Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2015. szeptember 1. napján Hatályos: 2015. szeptember 2-től 2015. augusztus 31-től Visa Electron Diák típusú bankkártya nem igényelhető.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y B E T É T. TÍPUS Megnevezés Éves kamat (%) EBKM (%) FIX KAMATOZÁSÚ BETÉTEK Érvényes 2015.09.07. 1.hónap (0-30 napig) 0,50 0,51

H I R D E T M É N Y B E T É T. TÍPUS Megnevezés Éves kamat (%) EBKM (%) FIX KAMATOZÁSÚ BETÉTEK Érvényes 2015.09.07. 1.hónap (0-30 napig) 0,50 0,51 H I R D E T M É N Y A jogelőd Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet (4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 16. Cg.15-02-050267 adószáma: 10045576-2-15) által önkormányzatok és önkormányzati irányítású szervezetek

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj ~ 1 ~ LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA VEZETÉS I. Kamat HIRDETMÉNY SZÁMLACSOMAGOK Látra szóló, változó mértékű, éves kamat, havi tőkésítéssel 0,05 % EBKM: 0,05 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 15 %, az egészségügyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL Kihirdetve: 2015.02.12. Hatályos: 2015.02.12. Bizonyos termékek érvényességének kezdete a fenti érvényességi időponttól eltérő lehet. Ez esetben mindig az

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Kihirdetve: 2012.12.04. Érvényes: 2013.02.04. Érvényes: 2013.02.05. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi

Részletesebben

Nem forgalmazható Pénzforgalmi számlakezelési jutalékok és díjak 2015.11.01-től 0,105%

Nem forgalmazható Pénzforgalmi számlakezelési jutalékok és díjak 2015.11.01-től 0,105% 5/b. sz. melléklet Érvényes: 215. november 1-től Nem forgalmazható Pénzforgalmi számlakezelési jutalékok és díjak 215.11.1-től Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Új aláírás bejelentő érvénybe

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8.

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 100

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 100 HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Érvényes: 2015. április 2-től I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan A B3 TAKARÉK Szövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 1. Számlavezetés 3 2. Készpénz be- és kifizetések 3

Részletesebben

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2008. január 15-étıl Standard költési limitek: Miles & More MKB Standard Miles & More MKB

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK NEM FORGALMAZOTT - Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015.10.30-ig

HUNGÁRIA TAKARÉK NEM FORGALMAZOTT - Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015.10.30-ig NEM FORGALMAZOTT - Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015.10.30-ig Éves díj Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja** Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 9-től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK ESETÉN

Részletesebben