ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt. Ha a Megrendelésben foglalt bármely szerződési feltétel az ÁSZF rendelkezéseitől eltér, akkor a Megrendelésben foglaltak az irányadók. Az Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás beszerzésére kibocsátója a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság g (3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház, 2119/3 hrsz sz. épület levelezési címe: H-3581 Tiszaújváros, Pf.:20. adószáma: Csoportazonosító: Közösségi adószám: HU számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. számlaszáma (HUF): számlaszáma (EUR): számlaszáma (USD): Cégjegyzékszáma: Cg Számlapostázási cím: MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft. H-3581 Tiszaújváros, Pf. 20/1. Statisztikai számjel: FOGALMAK Felek : Megrendelés : Megrendelő : MOL-csoport : Szerződés : Szolgáltatás : Megrendelő és Vállalkozó együttesen. a Megrendelő nyilatkozata a Megrendelésben megjelölt Szolgáltatás igénylésére, amelynek Vállalkozó általi változatlan tartalmú elfogadása vagy a Megrendelő által elfogadott módosításokkal történő visszaigazolása a Felek között Szerződést hoz létre. a TVK Nyrt., amely a Szolgáltatás igénylésére vonatkozó szerződéses szándékát Megrendelés Vállalkozónak való megküldésével nyilvánítja ki. jelenti MOL Nyrt. továbbá mindazon társaságokat, amelyek legfőbb döntéshozó szervén a MOL Nyrt közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, vagy külön szerződésben rögzített többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot gyakorol. a mindkét fél által elfogadott tartalmú Megrendelés, annak mellékletei, és jelen Általános Szolgáltatási Feltételek együttesen. a Szerződés tárgya, a Megrendelésben meghatározott szolgáltatás. Teljesítésigazolás papír alapú, mindkét félnek a képviseletre jogosult személyei által aláírt dokumentum a Szolgáltatás teljesítésének igazolásáról. 1 / 24

2 Vállalkozó : a Szolgáltatás nyújtója, aki a Megrendelés elfogadásával kötelezettséget vállal a Szolgáltatás nyújtására, illetve a Megrendelésben foglalt feltételek maradéktalan teljesítésére. Vállalkozói díj : a Szolgáltatásnak a Megrendelésben meghatározott pénznemben megadott, a Megrendelésben rögzített ellenértéke. A Vállalkozói díj magában foglalja a Megrendelésben rögzített és részletezett költségeket. Amennyiben a Megrendelés másként nem rendelkezik, a Vállalkozói díj magában foglalja az összes járulékos és lebonyolítási költséget. Az adók (pl. ÁFA) és egyéb adók módjára érvényesíthető díjak (ha van ilyen) külön kerülnek feltüntetésre. 2. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2.1 A Vállalkozó a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Megrendelések esetén azonos árképzési elveket, szabályokat, módszertant köteles alkalmazni a Szolgáltatás díjának megállapítása során. A Vállalkozó a Vállalkozási díjat HUF-ban/vagy USDben/vagy EUR-ban köteles megadni. 2.2 A Megrendelő kérésére a Vállalkozó a pontos műszaki tartalommal naturálisan levezetett áralkalmazást köteles írásban bemutatni annak érdekében, hogy a Megrendelő a 2.1 pontban megfogalmazott követelmény teljesítését ellenőrizni tudja. Az áralkalmazásnak az alábbi adatokat kell értelemszerűen tartalmaznia: Vállalkozási díj (nettó + ÁFA összegben), külön felszámított és egyéb költség, ha van tételesen, nettó + ÁFA összegben. 3. MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA 3.1 Vállalkozó a Megrendelést, illetve annak módosítását a cégszerűen aláírt példány visszaküldésével vagy annak szkennelt példányának, elektronikus levél útján való megküldésével fogadja el a kézhezvételtől számított 5 munkanapon, illetve Megrendelő által meghatározott időtartamon belül. Visszaigazolás hiányában a Megrendelő jogosult a teljesítést kártérítés nélkül visszautasítani. 3.2 Megrendelő kizárja felelősségét olyan Szolgáltatás megrendelésének (vagy annak módosításának) tekintetében, mely nem az általa írásban meghatalmazott képviselőjétől származik. 3.3 A Felek a Megrendelésben és az ÁSZF-ben foglaltakat abban az esetben is elfogadottnak tekintik, ha a Vállalkozó a Megrendelést az előzőekben rögzített időtartamon belül nem igazolja vissza, de a Megrendelésben meghatározott Szolgáltatást teljesíti. 3.4 A Megrendelésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a Megrendelés száma és dátuma a Felek legfontosabb adatai (Vállalkozó megnevezése és elérhetősége, Megrendelő megnevezése, Megrendelést létrehozó ügyintéző megnevezése és elérhetősége) a Szolgáltatás megnevezése és mennyisége teljesítés helye 2 / 24

3 teljesítési határidő Vállalkozási díj (Nettó + ÁFA összegben) számlafogadó megnevezése számlafogadási cím, ha az eltér a Megrendelőétől. 3.5 Az elektronikus úton ( útján) küldött Megrendelésre és visszaigazolására a 15.4 pontban foglaltak is irányadóak. 4. TELJESÍTÉS 4.1 Vállalkozó a Megrendelésben meghatározott Szolgáltatást a Vállalkozói díj ellenében köteles - az elvárható szakértelemmel és gondossággal - Megrendelőnek a Megrendelésben meghatározott időben, helyen és feltételekkel, azokat kötelezőnek elismerve, (ideértve az azokhoz fűzött bármilyen kiegészítést, módosítást, minden specifikációt és más, a Megrendelésben hivatkozott dokumentációt) szolgáltatni. 4.2 A teljesítési határidő a Szolgáltatás Megrendelés szerinti teljesítési dátumát jelenti. A Megrendelő a teljesítési idő előtt felajánlott teljesítést csak akkor köteles elfogadni, ha az lényeges jogi érdekét nem sérti, és a Vállalkozó a Megrendelő ezzel járó többletköltségét viseli. 4.3 A teljesítés elfogadását megelőzően Megrendelő jogosult az Szolgáltatás szerződésszerű teljesítését megvizsgálni. A Megrendelő a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás készre jelentését követően meggyőződik a szolgáltatás tárgyának elvégzéséről, a szerződésnek való maradéktalan megfelelés esetén elfogadja annak teljesítését. 5. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 5.1 A szerződés teljesítése során szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul tájékoztatni az érdekkörükben felmerülő, a jelen vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 5.2 A Vállalkozó az elvállalt szolgáltatási tevékenységet a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok és előírások betartásával szakszerűen köteles elvégezni. 5.3 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében csak megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalókat alkalmaz. 5.4 A Felek vállalják, hogy a Szerződés teljesítése érdekében teljes körűen együttműködnek egymással, értesítik egymást minden olyan körülményről, amely a feladat megfelelő minőségben és határidőre történő teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. 5.5 A Felek kötelesek a Szerződésből fakadó jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen gyakorolni, vitás ügyekben a megoldást kölcsönös megállapodás formájában keresik. A Felek az együttműködés legszorosabb és legrugalmasabb formáját igyekeznek kialakítani. 5.6 A Vállalkozó köteles Megrendelőnek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos írásbeli utasításait végrehajtani, állásfoglalásait képviselni, ettől eltérő véleményt harmadik fél felé nem nyilváníthat. 5.7 A Vállalkozó tevékenysége során nem járhat el a Megrendelő kifejezett igényével, utasításával ellentétesen. Amennyiben a Megrendelő határozott igényét, utasítását szakszerűtlennek és/vagy célszerűtlennek tartja, köteles erre a Megrendelő figyelmét 3 / 24

4 írásban felhívni. Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére fenntartja álláspontját, a Vállalkozó a Megrendelő kockázatára és felelősségére, a Megrendelő álláspontjának megfelelően jár el. 5.8 A Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül tájékoztatja a Vállalkozót, a tárgyi munkákat érintő változásokról, döntésekről. 5.9 A Felek a tárgyi szerződés végrehajtása során a lényeges kérdések megtárgyalására szükség szerint egyeztetéseket tartanak, amelyeknek előkészítése és megszervezése a Vállalkozó feladata. 6. JÓTÁLLÁS A Vállalkozó az általa jelen szerződés alapján - teljesített szolgáltatásért jótállást vállal. A jótállás hossza 1 év, de legalább a jogszabályban kötelezően előírt időtartam. A jótállás kezdő napja a szolgáltatás Megrendelő általi átvételének napja. Amennyiben az adott szolgáltatás (áru, termék) beépítésre kerül vagy azt egymással összefüggő szolgáltatások részeként nyújtják (továbbiakban a kettő együtt: komplex szolgáltatás), a jótállás kezdő napja a komplex szolgáltatás Megrendelő általi átvételének napja. 7. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK 7.1 A Vállalkozó által a Szerződés teljesítése során készített valamennyi szellemi termék (dokumentációk, képi, hang vagy szöveges dokumentumok, kifejlesztett programok) tulajdoni, - ezen belül különösen - rendelkezési és felhasználói joga a Vállalkozót illeti. Vállalkozó a nevezett szellemi termékekre Megrendelőnek időben és földrajzilag korlátlan, nem kizárólagos felhasználói jogot biztosít. Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során általa készített és a Megrendelő részére átadott szellemi termékek harmadik személy (személyek) semmiféle joga nem terheli. 7.2 A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, vagy védjegy oltalom alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket, stb. használ fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználásra csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ha az a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, Vállalkozó biztosítja Megrendelő számára a harmadik személyek által létrehozott szellemi termékek korlátozásoktól mentes felhasználói jogát (Pl. szoftver allicencia) Vállalkozó a jelen pont szerinti a Szerződés teljesítése során készített valamennyi szellemi termék vonatkozásában teljes körű jog és kellékszavatosságot vállal. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő bármely tevékenységét kiszervezi, akkor a jelen pontban rögzített módon azokat a felhasználási jogokat, melyeket Megrendelő részére biztosított, ezen szervezet (társaság) minden további díjfizetési és egyéb kötelezettség nélkül kizárólag a Megrendelő javára hasznosítsa. 8. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 8.1 Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben és megrendelésben meghatározott kötelezettségeket szerződésszerűen teljesíti. Jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítését követő 15 napon belül a Vállalkozó jogosult számlát benyújtani a vonatkozó jogszabályi előírások és a Szerződésben 4 / 24

5 előírtak szerint. 8.2 A vállalkozói díj számlázásának, elszámolásának, fizetésének pénzneme a Megrendelésen feltüntetett deviza. Az árajánlat devizaneme megegyezik a vállalkozói díj elszámolásának és fizetésének devizanemével. Ha a számlázás HUF-tól eltérő devizanemben történik, a Vállalkozó a számlákon köteles forintban is feltüntetni az Általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. sz. törvény 80. és a alapján meghatározott fizetendő adó összegét. 8.3 Kifogástalan teljesítés esetén Megrendelő teljesítési igazolást állít ki, melyet megküld a Vállalkozó részére. 8.4 A megállapodott vállalkozási díj összegét a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás birtokában számlázhatja ki a Vállalkozó. Vállalkozó Megrendelő nevére és címére kiállított számlát 3 példányban aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv csatolásával nyújtja be postai úton Megrendelő számlapostázási címére: MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft. Levelezési cím: 3581 Tiszaújváros, PF.: 20/1. A teljesítésigazolás a számla mellékletét kell, hogy képezze. Megrendelő, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelően kiállított számla ellenértékét, annak a Megrendelő számlapostázási címén történő kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Ha a számla esedékessége munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni. A Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő. A küldő bank költségeit a Megrendelő, a tranzakcióban részt vevő bármely egyéb bank (levelező és kedvezményezett) által felszámított költségeket a Vállalkozó viseli. (EUR devizanem esetén alkalmazandó) Minden tranzakcióval kapcsolatos bankköltséget a Megrendelő viseli. (USD devizanem esetén alkalmazandó) Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik, akkor a Megrendelő az azt következő munkanapon jogosult teljesíteni. A Vállalkozó köteles Megrendelő adószámát a számlán feltüntetni. Amennyiben Vállalkozó ezen előírásnak nem tesz eleget, úgy a számla kifizetés nélkül visszaküldésre kerül. 8.5 A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okmány; ezen felül a benyújtott számlán minden esetben fel kell tüntetni a jelen szerződés szerződéstári számát és beszerzési rendelési számát. E nélkül a Megrendelő a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni. 8.6 Amennyiben a számla jelen szerződésnek és a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak nem felel meg, Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben, a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. 8.7 Amennyiben a szerződés alapján fizetésre kötelezett Fél fizetési kötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik, és köteles a másik Félnek a lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig referencia kamatláb + 8 %-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni. 8.8 A referencia kamat a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg szerződés szerinti devizanemének megfelelő 1 hónapos, a késedelembe esés hónapjának első munkanapján jegyzett bankközi kamat. 5 / 24

6 A késedelembe eső Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a kamatra jogosult Fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni. 8.9 Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő jogosult bármely, Vállalkozóval szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Vállalkozó lejárt tartozását beszámítani, és erről a Vállalkozót egyidejűleg tájékoztatni. Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozói díjból visszatartani a Vállalkozót terhelő kötbér összegét. 9. KÖTBÉR 9.1 Késedelmi kötbér Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból kifolyólag a szerződésben vállalt kötelezettségeit határidőben nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint. A késedelem minden megkezdett napjára fizetendő kötbér mértéke a nettó szerződéses értéknek, mint kötbéralapnak 1%-a, de legfeljebb összesen 20%-a. A késedelmi kötbér a késedelem bekövetkeztével esedékessé válik. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítése alól. 9.2 Hibás teljesítési kötbér Amennyiben a Vállalkozó teljesítése neki felróható okból nem szerződésszerű, Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szerződéses értéknek, mint kötbéralapnak 10%-a, de legfeljebb összesen 20%-a. A hibás teljesítési kötbér a nem szerződésszerű teljesítéssel esedékessé válik. 9.3 Meghiúsulási kötbér Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból a szerződést felmondta vagy attól elállt, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szerződéses értéknek, mint kötbéralapnak 50%-a. 9.4 Kötbér titoktartási kötelezettség megszegése esetén Amennyiben a Vállalkozó megsérti a szerződésben megállapított titoktartási kötelezettségét, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szerződéses értéknek, mint kötbéralapnak 20%-a, de legalább Ft. 9.5 Kötbér EBK szabályok megsértése esetén (alkalmazandó abban az esetben, ha releváns a szolgáltatással kapcsolatban) A Megrendelő székhelyén, telephelyein, illetve fióktelepein történő szerződéses kötelezettség teljesítése közben a szerződésben vállalt EBK jellegű szabályok be nem tartása esetén Vállalkozó kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint: A kötbér alapjául szolgáló, a Megrendelő által végzett helyszíni ellenőrzés során megállapítható tényállásokat, és a kötbér kiszabás, kötbér összeg számítás egyéb feltételeit a 2. számú melléklet (Kiterjesztett EBK követelmények a MOL 6 / 24

7 magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein) tartalmazza. A kötbérfizetési kötelezettség a Vállalkozót terheli az alvállalkozói által megvalósított EBK szabályok be nem tartásáért is. 9.6 Kötbérre vonatkozó általános szabályok A Megrendelő jogosult Vállalkozóval szemben az egyes kötbértípusokat együttesen is érvényesíteni. A Megrendelő a kártérítésre vonatkozó szabályok szerint jogosult Vállalkozóval szemben a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni. A Megrendelő a kötbér összegét külön levélben terheli ki, melyet [Vállalkozó köteles annak kézhezvételét követő 15 napon belül banki átutalással kiegyenlíteni. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő egyéb igényekről. 10. TITOKTARTÁS A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL-csoport tagjai részére történő információ átadásra. A MOL-csoport tagok titoktartási kötelezettségének teljesítését a Megrendelő szavatolja. Jelen rendelkezés nem vonatkozik továbbá a Megrendelő részére szerződés alapján pénzügyi-számviteli, jogi, HR, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi, valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés Megrendelő által történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, Megrendelő által harmadik fél részére adandó információkra. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra: (i.) (ii.) (iii.) (iv.) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő Félnek nem felróható módon válnak nyilvánossá, vagy amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt megszerző Fél számára, vagy amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit, nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő Féllel szemben, akire az információ vonatkozik, vagy amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére. 7 / 24

8 Vállalkozó a jelen szerződés feladatainak teljesítése során a Megrendelőtől kapott, vagy egyéb módon a tudomására jutott bármely adatot, információt, ill. a teljesítéssel összefüggésben létrejövő bármely dokumentumot köteles bizalmasan kezelni, és azokat Harmadik személyeknek csak a Megrendelő erre vonatkozó írásos engedélye alapján adhatja ki. Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 5 évig fennáll. 11. A SZERZŐDÉS HATÁLYA A Szerződés a Megrendelés és az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő elfogadásával lép hatályba és a szerződésszerű teljesítésig hatályos. 12. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A Szerződés amennyiben a Felek az elektronikus úton való szerződésmódosítás lehetőségében nem állapodtak meg csak írásban, papír alapon módosítható. Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a nevében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet az eset körülményeitől függően vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 13. SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE 13.1 Megrendelő jogosult a szerződést írásban, 30 napos felmondási idő közbeiktatásával, indokolási kötelezettség nélkül felmondani. A felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy tértivevényes levél útján kell a Vállalkozónak kézbesíteni. Felmondás esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymással szemben elszámolni Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállítható, a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül elállni vagy amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyre, a Megrendelő jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani: a) Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexében foglaltakat, vagy b) Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy megsérti a Megrendelő területén érvényes EBK előírásokat, vagy c) Vállalkozó megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy 8 / 24

9 d) Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét, üzleti tisztességét, vagy e) Vállalkozó elmulasztja a szerződésben rögzített teljesítési határidőt, vagy f) Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy a Megrendelő megítélése szerint súlyosan megszegi, vagy g) a Vállalkozónak bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a MOL-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a EUR összeget (amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/euro árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra), vagy h) Vállalkozó fizetésképtelen, vagy Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás kezdeményezésére került sor. Az elállást, illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárral, vagy tértivevényes levél útján kell a Vállalkozónak kézbesíteni. A Megrendelő elállása esetén a Felek az elállás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot helyreállítani. A Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben elszámolni. Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén a Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is. 14. VIS MAIOR Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra egyébként nem jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel. 15. ÉRTESÍTÉSEK 9 / 24

10 15.1 A Felek közötti kommunikáció történhet szóban (személyesen vagy telefonon) és írásban ( , levél), de a feladat végrehajtását érintő megállapodásokat minden esetben 3 munkanapon belül kötelezően írásban ( , levél) is rögzíteni kell A Megrendelő kötelessége, hogy 2 munkanapon belül ugyancsak írásban közölje a Vállalkozóval, ha bármilyen tekintetben nem ért egyet a rögzített megállapodással kapcsolatban. Amennyiben 2 munkanapon belül ilyen értesítésre nem kerül sor, a Vállalkozó a munkáját a megállapodásban foglaltak szerint folytatja Értesítés tértivevényes levél útján Amennyiben a szerződés valamely jognyilatkozat megtételéhez tértivevényes levél útján történő kézbesítést ír elő és a címzett Fél a jelen szerződésben meghatározott értesítési címére, illetve ennek hiányában székhelyére küldött tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél a megismételt feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő Értesítés elektronikus levél ( ) útján A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő információkról elektronikus levelezőrendszeren keresztül értesítik egymást. Felek az -ben tett nyilatkozatokat írásban tett nyilatkozatnak tekintik, kivéve a teljesítés igazolását, amely a Felek általi cégszerű aláírásával jön létre, papír alapon. A kapcsolattartók és azok címei a Megrendelésben szerepelnek. A Megrendelésben szereplő kapcsolattartók által elektronikus formában, en küldött értesítés visszaigazolás hiányában a küldéstől számított egy munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő. Az elektronikus formában, -ben küldött, a szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Vállalkozóhoz, illetve a Megrendelőhöz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek. A szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott ek tekintetében Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor. Abban az esetben, ha a küldő fél jével kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el. Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó levelezési rendszert a szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés elektronikus úton küldött levél útján nem módosítható és nem szüntethető meg. 16. REFERENCIA 10 / 24

11 16.1 A szerződésre, illetve a Vállalkozóval kapcsolatos együttműködésre a Megrendelő jogosult referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személy pályáztatás, közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalások során ezt kifejezetten kéri tőle. A referenciaként való hivatkozás keretében a Megrendelő a Vállalkozó kifejezett írásbeli hozzájárulásának beszerzése nélkül kizárólag a Vállalkozóval kötött szerződés létét és a szerződés tárgyát (a szerződés tárgyát képező áru, illetve szolgáltatás mennyiségének megjelölésével) jogosult közölni a referenciát kérő harmadik személlyel Vállalkozó jelen szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni. 17. ÜZLETI PARTNERI ETIKAI KÓDEX ELFOGADÁSA A szerződés aláírásával Vállalkozó igazolja, hogy a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a internetes oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el. 18. MOL-CSOPORT MUNKAVÁLLALÓK ALKALMAZÁSÁNAK TILALMA Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a MOL-csoport munkavállalóit sem munkaviszony, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy polgári jogi jogviszony keretében nem foglalkoztatja, illetve a munkavállaló vagy közeli hozzátartozójának közvetlen vagy közvetett részvételével működő vagy a Ptk. alapján többségi befolyása alatt levő gazdasági társasággal a szerződés teljesítése során üzleti kapcsolatot nem létesít. Ezt a kötelezettséget a Vállalkozó alvállalkozói, illetve beszállítói irányában is köteles kiterjeszteni és velük betartatni. 19. ÁTRUHÁZHATÓSÁG Megrendelő jogosult a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat, vagy kötelezettségeket, vagy követeléseket Vállalkozó előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Vállalkozó az átruházáshoz a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. 20. ALVÁLLALKOZÓ (TELJESÍTÉSI SEGÉD) IGÉNYBE VÉTELE A Vállalkozó alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybe vételére kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult. Alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybevételét a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Alvállalkozó bejelentési lap Megrendelő felé történő eljuttatásával kell kezdeményezni. A Megrendelő hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót a Megrendelővel szembeni kötelezettségeinek teljesítése és az ezzel kapcsolatos felelőssége alól. Alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybe vétele esetén a Megrendelő írásban, az ok megjelölésével kérheti, hogy Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó (teljesítési segéd) helyett más alvállalkozót (teljesítési segédet) vegyen igénybe, illetve a be nem jelentett alvállalkozót a Megrendelő működési helyéről kitilthatja. Vállalkozó a kérést nem tagadhatja meg és 15 napon belül köteles a nem szerződésszerű állapot megszüntetéséről, illetve új alvállalkozó (teljesítési segéd) bevonásáról vagy a 11 / 24

12 teljesítésről maga gondoskodni. Alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybe vétele esetén a Vállalkozó az alvállalkozó (teljesítési segéd) teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna. 21. EBK ELŐÍRÁSOK ELFOGADÁSA Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő területén hatályos EBK előírásokat (2. számú melléklet: A TVK Nyrt. területére érvényes EBK előírások) pontosan betartja. A szerződés aláírásával Vállalkozó igazolja, hogy a betartani előírt EBK előírásokat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő területén hatályos EBK előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályok) alvállalkozójával megismerteti és azt vele szemben is pontosan betartatja. 22. IRÁNYADÓ JOG Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést ide értve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni, ezen jog kollíziós szabályainak kizárásával. 23. BÍRÓSÁGI KLAUZULA Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek a szerződésből adódó jogviták rendezésére - a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint járásbíróság bírósági hatáskörbe tartozó ügyekben - kikötik a Megrendelő székhelye szerinti rendes Bíróság kizárólagos illetékességét. Minden más esetben Felek vitájukat a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság előtt rendezik. 24. TELJES MEGÁLLAPODÁS Jelen szerződés képezi a Feleknek a szerződés tárgyában létrejött teljes megállapodását. A jelen szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 25. ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA Vállalkozó általános szerződéses feltételei jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésekre nem alkalmazandóak. Vállalkozó egyben elismeri és kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és magára nézve kifejezetten elfogadta. A Felek az Általános Szerződési Feltételekben foglalt szövegezést egyértelműnek és érthetőnek találják. Elismerik, hogy az Általános Szerződési Feltételek tartalma nem sérti a jóhiszeműség következményét, az abban foglaltakat indokoltnak tartják. 12 / 24

13 Vállalkozó jelen Megrendelés aláírásával tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani a Vállalkozó megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, írásbeli tájékoztatása mellett. Amennyiben Vállalkozó 15 napon belül nem jelez írásban Megrendelő felé kifogást a módosítással kapcsolatban, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta és az a szerződés részévé válik. 26. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Alvállalkozó bejelentő adatlap 2. számú melléklet:alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein (alkalmazandó abban az esetben, ha releváns a szolgáltatással kapcsolatban) 13 / 24

14 1. számú melléklet: Alvállalkozó bejelentő adatlap Kitöltési útmutató: ALVÁLLALKOZÓ (teljesítési segéd) BEJELENTŐ ADATLAP Kérjük, hogy az alábbi adatlap 1-3. és 5. pontját szíveskedjen Alvállalkozónként (teljesítési segédenként) kitölteni, és visszaküldeni a TVK Nyrt. részére (Elektronikus formában történő ajánlatadás esetén: kitöltve word formátumban, valamint cégszerűen is aláírva pdf. formátumban. Papíralapú ajánlatadás esetén: cégszerűen aláírva papíralapon). A 4. pontot kizárólag abban az esetben kell kitölteni, és aláírva beküldeni a TVK Nyrt. részére, amennyiben a TVK Nyrt-vel történő megállapodást követően, utólag történik az Alvállalkozó (teljesítési segéd) bevonásának bejelentése. 1. Bejelentő adatai: Bejelentő adatai Cégbíróságon bejegyzett név Bejelentő adószáma 2. Alvállalkozó (teljesítési segéd) adatai: A bejelentett Alvállalkozó (teljesítési segéd) vállalkozásának adatai Cégbíróságon bejegyzett név Cégbíróságon bejegyzett rövid név Cégjegyzékszám Adószám Közösségi (EU) adószám A cég székhelyének vagy fióktelepének címe Ország Postai irányítószám Helység Utca Házszám Levelezési cím (amennyiben megegyezik a székhely címével, nem kell kitölteni) Kommunikációs nyelv Elérhetőségek Telefonszám Fax Kapcsolattartó adatai Név Beosztás Telefonszám Fax 14 / 24

15 A Bejelentő által az Alvállalkozótól (teljesítési segédtől) igénybevett szolgáltatás leírása Az Alvállalkozó (teljesítési segéd) Igénybevételének indoklása Az Alvállalkozó (teljesítési segéd) Igénybevételének kezdő dátuma Az Alvállalkozó (teljesítési segéd) által nyújtott szolgáltatás ellenértéke (egyedi vagy éves becsült összeg Ft-ban megadva) 3. Bejelentés adatai: 4. Utólagos Alvállalkozó (teljesítési segéd) bejelentése esetén kitöltendő: Megállapodás adatai A TVK Nyrt. és a Bejelentő között létrejött szerződés száma A TVK Nyrt. és a Bejelentő között létrejött megrendelés száma 5. Nyilatkozat: A Bejelentő által foglalkoztatni kívánt, fentebb nevezett Alvállalkozó (teljesítési segéd) az igénybevett szolgáltatásra vonatkozóan tevékenységi engedéllyel rendelkezik. Utólagos bejelentés esetén a Bejelentő nyilatkozik, hogy az eredeti ajánlatában, illetve amennyiben a TVK Nyrt-vel már megállapodás jött létre, akkor az abban foglalt feltételeket az Alvállalkozó (teljesítési segéd) utólagos bevonása nem változtatja. Jogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az általunk közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Bejelentő cégszerű aláírása Bejelentett Alvállalkozó (teljesítési segéd) cégszerű aláírása Dátum: Dátum: 6. A TVK Nyrt. által kitöltendő: Felelős szervezet - A bejelentett Alvállalkozó foglalkoztatását: Engedélyezem. Nem engedélyezem. Dátum: TVK Nyrt. Név, beosztás Aláírás Beszerzés - A bejelentett Alvállalkozó foglalkoztatását: Engedélyezem. Nem engedélyezem. Dátum: TVK Nyrt. Név, beosztás Aláírás 15 / 24

16 2. számú melléklet: Alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein Alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általános követelmények Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak (továbbiakban: MOL-csoport) telephelyein, fióktelepein, töltőállomásain (továbbiakban együttesen: telephely), illetve nyomvonalas létesítményein a mindenkor hatályos jogszabályokat, illetve a hatályos szerződése, illetve egyedi megrendelések (továbbiakban: szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező EBK előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályok) pontosan betartja. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport telephelyein hatályos EBK előírásokat alvállalkozójával pontosan betartatja, a betartani előírt EBK szabályzatokat az alvállalkozójával átveteti. Kizárólag akkor veszi igénybe az adott alvállalkozót, ha az a betartani előírt EBK szabályzatokat megismerte és magára nézve kötelezőnek ismerte el. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a tevékenységet végző és a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék, a MOL-csoportnak kárt ne okozzanak. A vállalkozó, a megrendelés teljesítése során alvállalkozót csak előzetesen, írásban, az arra vonatkozó megfelelő formanyomtatványon bejelentve, részletes indoklás mellett, a megrendelő írásbeli jóváhagyásával vonhat be. A Vállalkozó a szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozókat (teljesítési segéd) vonhat be, de ezek maximális szintjeinek száma MOL Beruházás, ill. közvetlen üzleti bonyolítás esetén három, míg Petrolszolg bonyolítás esetén kettő lehet. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy jelen EBK követelményrendszer, a teljes alvállalkozói láncolatában érvényesítésre kerüljön. A vállalkozó a teljesítésbe bevont alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 2. Tájékoztatás az EBK követelményekről a munkavégzést megelőzően A szerződés, illetve megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó EBK követelményekkel kapcsolatban a szerződésben, illetve a megrendelésben meghatározott szerződéses kapcsolattartókhoz lehet fordulni, akik lehetőséget biztosítanak a Vállalkozó és/vagy alvállalkozója részére a felmerült EBK-t érintő kérdések (pl.: telephelyi veszélyek, EBK terv véleményezése, MOL EBK szabályok értelmezése stb.) tisztázására. 3. Személyi feltételek A Vállalkozó felelőssége, hogy szervezett és dokumentált módon oktassa saját munkavállalóit a jelen EBK mellékletben meghatározott szabályokra, beleértve az Életvédelmi szabályokat (lásd e dokumentum 10. pontja), valamint ugyanezt követelje meg alvállalkozóitól is. Az Életvédelmi szabályokhoz kapcsolódó oktatási anyag(ok) megtalálható(k) az alábbi elérhetőségen: Azokon a telephelyeken, irodákban és raktárakban, ahol elektronikus beléptető rendszer működik, ott a Vállalkozó munkatársainak érvényes, azaz az adott MOL-csoport telephelyére érvényes belépőkártyával kell rendelkeznie. A belépőkártya igényhez a szükséges nyomtatványokat a MOL Nyrt. kapcsolattartónak kell biztosítania, aki a kapcsolódó költségekről is tájékoztatást ad. 16 / 24

17 4. Munkavégzés tárgyi feltételei 4.1 Munka- és védőruhára, valamint a védőeszközökre vonatkozó követelmények A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban előírtaknak megfelelően az általa végzett tevékenységek során védőfelszereléseket viselni, amennyiben ezt saját tevékenysége során, vagy a munkavégzés területén jelenlévő veszélyforrások indokolják. A Vállalkozó tevékenységéhez kapcsolódó védőeszközök meghatározásáért, biztosításáért és használatuk ellenőrzéséért a Vállalkozó felelős. A Megrendelő mind a védőeszközök meghatározására, mind a rendeltetésszerű használat ellenőrzésére jogosult. Munkavégzés területére történő belépéshez szükséges egyéni védőfelszerelések fajtáival és védelmi képességükkel kapcsolatban a szerződéses kapcsolattartótól kérhető információ. 4.2 Munkaeszközök megfelelősége Vállalkozó a munkaterületre, technológiai területre olyan járművet, munkaeszközt, szerszámot, berendezést hozhat be, amely a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, kifogástalan műszaki állapotú, rendelkezik a jogszabályokban előírt magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációval, tanúsítvánnyal, megfelelőségi igazolással, veszélyességének megfelelő üzembe helyezéssel, vagy ellenőrző felülvizsgálattal, és azon a szükséges időszakos felülvizsgálatokat elvégezték. 4.3 Alkalmazott vegyi anyagokkal kapcsolatos követelmények Veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységek során a Vállalkozó köteles az általa felhasznált veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjait a munkavégzés helyszínén, vagy elérhető közelségben (pl. telephelyen belül) tartani. A Vállalkozó kizárólag a napi munkavégzéséhez szükséges mennyiségű veszélyes anyagot/készítményt tarthat a munkaterületen. Tilos a tevékenység helyszínére, munkaterületre, technológiai területre hiányos, vagy sérült címkézésű és/vagy csomagolású, és/vagy azonosíthatatlan veszélyes anyagot/készítményt bevinni, valamint élelmiszer tárolására szolgáló tároló eszközben tartani! Tilos a vegyi anyagokat, készítményeket a környezetbe, csatornába engedni. 4.4 Járművekre vonatkozó követelmények A MOL-csoport telephelyeire (kivétel a töltőállomások) behajtó tehergépkocsiknak és autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990 (IV.12.) KÖHÉM, a 6/1990 (IV.12.) KÖHÉM rendeletben és az ADR előírásokban megfogalmazott feltételeknek. Ezen felül a technológiai területekre behajtó gépjárműveket el kell látni tűzoltó készülékekkel az alábbiak szerint: Személygépkocsikat legalább 1 db 1 kg-os tűzoltó készülékkel; Mobil emelőgépeket legalább 1 db 2 kg-os tűzoltó készülékkel. Tehergépkocsik esetén: 3,5 t megengedett össztömegig 1 db 1 kg-os tűzoltó készülékkel; 3,5-12 t megengedett össztömegű jármű esetében 1 db 6 kg-os tűzoltó készülékkel; t megengedett össztömegű jármű esetében 1 db 12 kg-os tűzoltó készülékkel; 24 t meghaladó megengedett össztömegű jármű esetében 2 db 12 kg-os tűzoltó készülékkel. Autóbuszok esetén: 30 személy befogadóképességig 1 db 3 kg-os porral oltó készülékkel; személy befogadóképesség között 1 db 6 kg-os tűzoltó készülékkel; 100 személy befogadóképesség felett 1 db 12 kg-os, vagy 2 db 6 kg-os tűzoltó készülékkel. 5. Közlekedési szabályok A MOL-csoport telephelyein, területein a gépjárművel megengedett legnagyobb közlekedési sebesség telephelyenként szabályozott. A telephelyeken a KRESZ szabályai érvényesek. 17 / 24

18 Üzemi, technológiai területre történő behajtáshoz engedély szükséges. A biztonsági szolgálat radarberendezéssel rendszeresen ellenőrizheti a közlekedő járművek sebességét. A sebességet túllépő járművezetőkkel szemben szankciókat alkalmaznak. 6. MOL-csoport EBK ellenőrzések és lehetséges következményeik A Vállalkozó elfogadja, hogy munkavégzése során a MOL-csoport képviselői helyszíni ellenőrzéseket tartanak a munkavégzés szabályszerűségének ellenőrzése érdekében, melyeken Vállalkozó helyszíni képviselője köteles együttműködni. Az ellenőrzések a hatályos jogszabályi, illetve a MOL-csoport EBK követelményeinek teljesítésére terjednek ki. A Vállalkozó elfogadja, hogy a helyszíni ellenőrzéseken megállapított és dokumentált szabályszegésekért, azok súlyosságának függvényében a MOL-csoport az alábbi szankciók alkalmazására jogosult: o felszólítás hiánypótlásra (azonnal, vagy határidővel); o rendkívüli EBK oktatás elrendelése; o munkaengedély visszavonása; o kötbér kiszabása; o a Vállalkozó munkatársainak meghatározott idejű kitiltása a MOL-csoport telephelyeiről; o szerződés azonnali hatályú felmondása. A Vállalkozó elfogadja, hogy a MOL-csoport által végzett helyszíni ellenőrzések során feltárt szabályszegések következtében a MOL-csoport az 1. sz. függelékben szereplő kötbér tételeket terheli ki a Vállalkozó részére. 7. EBK események jelentése és lehetséges következményeik A Vállalkozó köteles azonnal jelenteni a munkaterület vezetőjének (Üzemeltető) és a Megrendelő képviselőjének a munkaterületen, illetve saját, vagy alvállalkozójának munkavégzése során bekövetkezett tűzesetet, balesetet, kvázi balesetet, környezetszennyezést, rendkívüli eseményeket, műszaki balesetet, közlekedési balesetet, melyet 24 órán belül írásban is megerősít. Jelentés elmulasztása esetén Megrendelő jogosult a vállalkozási szerződés azonnali hatállyal való felmondására. A Vállalkozó köteles megadni a Megrendelő és az Üzemeltető képviselője által megkövetelt minden adatot, részletet, hogy ezzel lehetővé tegye Megrendelő valamennyi jelentésének és dokumentumának az elkészítését. Vállalkozó a baleset kivizsgálásába a Megrendelő képviselőjét köteles bevonni, a kivizsgálási jegyzőkönyv másolatát részére átadni. Ha a Vállalkozó vagy alvállalkozójának bármely munkavállalója a MOL-csoport telephelyén balesetet, tüzet, robbanást vagy környezetszennyezést okoz, a Vállalkozó az okozott közvetlen károkon túl a beavatkozás, kármentesítés, tűzoltás során a MOL Nyrt. vagy tűzoltósága részéről felmerült további költségeket is köteles megtéríteni (oltóanyag, igénybe vett technikai és munkaerő, stb.) 8. Teendők vészhelyzetek esetén A Vállalkozó köteles megismerni a munkavégzése helyszínének riasztási szabályait, a riasztás módját, gyülekezési, ill. elzárkózási helyeket, a vészhelyzeti hívószámokat, ill. az elvárt magatartási szabályokat. 9. Hulladékkezelés, anyagok tárolása és munkahelyi rend A Vállalkozó, a tevékenysége során keletkezett saját tulajdonát képező hulladékokat (pl. festékesdobozok, aeroszolos palackok, egyéb csomagolóanyagok, kommunális hulladékok) a tevékenység helyszínén, környezetterhelést kizáró módon és a szükséges feliratozással ellátva köteles gyűjteni, és a munkavégzés befejeztével vagy időszakonként a helyszínről elszállítani. A Vállalkozó a munkaterület rendezettségéről folyamatosan köteles gondoskodni, a munkavégzés során a fizikai rendet biztosítani, illetve a munka teljes időtartama alatt a munkaterületét környezet-, munka- és tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban 18 / 24

19 tartani, figyelembe véve a hulladékok kezelésére, tárolására és nyilvántartására vonatkozó hatályos előírásokat. 10. További Életvédelmi Szabályok Az Életvédelmi szabályok a MOL-csoport üzemeltetésének és/vagy vállalatirányításának valamennyi műveletére vonatkoznak. Az Életvédelmi szabályokban leírtaknak való megfelelés MOL-csoport magyarországi telephelyein tartózkodó minden személy számára kötelező. Ne dohányozzon az arra kijelölt helyeken kívül! A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze az energiaforrások kiszakaszolt állapotát! Kérjen munkaengedélyt és tartsa be az abban foglaltakat! Szükség esetén használja a megfelelő életmentő védőeszközt! Végezzen (vagy végeztessen) légtérelemzést, ahol szükséges! Ne végezzen munkát biztonságos megtámasztás (rézsűzött, dúcolt) nélküli árokban! Ne távolítsa el a biztonsági jelzéseket és ne iktassa ki vagy bírálja felül a biztonsági szempontból kritikus berendezéseket! Ne szegje meg a biztonságos emelés szabályait! Ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószert munkavégzés előtt és közben! Tartsa be a szabályokat és szükség esetén avatkozzon be! 1. sz. függelék Az alapvető EBK szabályok betartásának helyszíni ellenőrzése során megállapított hiányosságok, szabályszegések miatt a Megrendelő által alkalmazott szankciók és érvényesítésük szabályai 1.) A Megrendelő képviselője(i) a szerződés rendelkezéseivel összhangban bármikor jogosult(ak) ellenőrizni a teljesítés során az EBK szabályok betartását a a MOLcsoport magyarországi tagvállalatainak (továbbiakban: MOL) telephelyein, fióktelepein (továbbiakban együttesen: telephely). 2.) A Megrendelő képviselője(i) által végzett ellenőrzés(ek) során tett megállapításokat jegyzőkönyvbe foglalja, amelyet a Vállalkozó helyszíni munkairányítója, képviseletre jogosult egyéb képviselője/megbízottja aláír. 3.) Vállalkozó alatt a Megrendelővel szerződött partnert kell érteni, aki az általa bevont alvállalkozóért, mint önmagáért felel. Az alvállalkozó által okozott szabályszegésekért és következményeiért a Vállalkozó felel a Megrendelővel szemben. 4.) Amennyiben az ellenőrzés során a Megrendelő képviselője megállapítja, hogy a teljesítés során a Vállalkozó az EBK szabályokat megszegte, a jegyzőkönyv(ek)ben foglaltak alapján kötbért érvényesít és a 11. pontban megjelölt Egyéb intézkedést/következményt alkalmazza. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy a 11. pontban felsorolt tényállásoknál megjelölt intézkedéseknek eleget tesz a Megrendelő utasításai szerint. A 11. pontban meghatározott kötbér(ek) megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés egyéb következményei alól, és/vagy az irányadó jogszabályokban foglalt súlyosabb jogkövetkezmények alól. 5.) Amennyiben a kötbér alapjául szolgáló tényállásokat a Megrendelő a szerződés, illetve egyedi megrendelése (továbbiakban: szerződés) teljesítése során több helyszíni ellenőrzés során is megállapítja, a tényállás tekintetében több alkalommal is érvényesíthető a kötbér. 6.) Több hiányosság (kötbér tényállás) egyidejű fennállása esetén a kötbér az egyes tényállásokra önállóan és összevontan is kiszabható. 19 / 24

20 7.) A Megrendelő a kötbér alapjául szolgáló tényállásokat megállapító helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvekben foglaltakat legkésőbb a szerződés teljesítésére meghatározott feltétel (sikeres műszaki átadás-átvétel, vagy a szerződésben rögzített egyéb feltétel) bekövetkezésétől számított 45 napon belül összesíti, és ugyanezen időn belül intézkedik a kötbér kiterhelése iránt. A kötbért kiterhelő levél mellékletét képezi(k) a helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyv(ek), továbbá a kiszabott kötbér(ek) összegét és egyéb adatokat (szabályszegés, stb.) feltüntető Megrendelői jegyzőkönyv. 8.) Munkavállaló alatt a Vállalkozó és az alvállalkozó munkavállalóját is érteni kell a fenti 6. ponttal összhangban. 9.) A tényállások tekintetében a fogalmakat a mindenkor hatályos EBK (egészségvédelmi, biztonságtechnikai, munkavédelmi, környezetvédelmi) tárgyú jogszabályokban, illetőleg a szerződés ide vonatkozó rendelkezései szerinti kell értelmezni. 10.) Levonulás alatt a munkaengedélyek Megrendelő általi azonnali visszavonását és az adott munkafolyamat/művelet felfüggesztését kell érteni. A MOL telephelyeiről történő kitiltás esetén az adott munkavállaló a kitiltás időtartama alatt nem kaphat a MOL telephelyeire érvényes belépőkártyát. 20 / 24

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

H o r n e t I T B u s i n e s s

H o r n e t I T B u s i n e s s H o r n e t I T B u s i n e s s r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS Ikt. szám: MSZKSZ-nél:.-nél: ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

Karsztvíz Kft Általános Szerződési Feltételei és Üzleti Szabályzata

Karsztvíz Kft Általános Szerződési Feltételei és Üzleti Szabályzata Karsztvíz Kft Általános Szerződési Feltételei és Üzleti Szabályzata Hatályos 2014.01.01 Jelen irat a Karsztvíz Kft Általános Szerződési Feltételeit és Üzleti Szabályzatát tartalmazza. Jelen Üzleti Szabályzattól

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. április 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. április 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-5838 www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-5838 www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-5838 www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2014. július 7. 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához.

TÁJÉKOZTATÓ. A MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához. TÁJÉKOZTATÓ I. EBK OKTATÁS A MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához. A FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: FER) a MOL Nyrt-vel,

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 16-ától 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 16-ától 1. BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 16-ától 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD VÁLLALATI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A Szegedi Vízmű Zrt. részére szóródó anyagok folyamatos beszállítására

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A Szegedi Vízmű Zrt. részére szóródó anyagok folyamatos beszállítására AJÁNLATI FELHÍVÁS A Szegedi Vízmű Zrt. részére szóródó anyagok folyamatos beszállítására 1. Általános feltételek 1.1. Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió bemutatása Egyedi árfolyamos devizaügylet esetén az Ügyfél konverziója az aktuális piaci árakhoz igazodik, így a bankok

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

3. A szerződés teljesítésének helye, módja, okmányai és határideje

3. A szerződés teljesítésének helye, módja, okmányai és határideje VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészt az másrészt az között. Országgyűlés Hivatala 1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószáma: 15300014-2-41 (képviseli : Ambrus János, az Országgyűlési Könyvtár

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP

DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP ITone Informatika Kft. Tel. : +36 30 866 2478 e-mail: info@itone.hu Adószám: 22691174-2-41 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-41452167 DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP Az átregisztrálandó domain neve: Az igénylés

Részletesebben

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés 2013. január 1. Ezen szolgáltatási szerződés az ÁSZF (alapszerződés) a szolgáltatásokra vonatkozó szabályzata is egyben, melyet az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele előtt megismer

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 2-ától 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 2-ától 1. BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 2-ától 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD LAKOSSÁGI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum

Részletesebben

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata 1. Bevezetés 1.1. Az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (továbbiakban: Autópark) a www.autoparkaukcio.hu internetes honlapon az Autópark ügyfelei

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Módosítás: a) 24/2011. (V. 30.) ör. /2011. VI. 1- A helyi

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben