PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA"

Átírás

1 Típus szerződés száma: PETR_T03_KERETSZOLG_ Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T03_KERETSZOLG_ számú FEDLAP-on feltüntetett alkalmazási feltételek teljesülnek (olvasás után törlendő) Sárga színnel kiemelt megjegyzések konkrét szerződéskötéskor törlendőek/kiegészítendőek. Szerződésszám Megrendelőnél: SRM: SAP MM: Szerződésszám Vállalkozónál: K E R E T S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Székhelye: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. Levelezési címe: 2443 Százhalombatta, Pf.: 43. Számlavezető pénzintézete: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Számlaszáma: Adószáma: Közösségi adószáma: HU Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék száma: Cg.: mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő vagy Petrolszolg) Másrészről: Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlázási cím: Adószáma: Vállalkozói ig szám: mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó vagy ) együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon a következő feltételek teljesülése mellett: I. Fogalmak Keretszerződés: jelenti jelen vállalkozási keretszerződést. Szerződés: jelenti a Keretszerződést és Megrendelést együttesen, jelenti tehát azt az egyedi szerződéses jogviszonyt, ami a jelen Keretszerződés szerint elfogadott Megrendeléssel jön létre a Felek között. Megrendelés: jelenti az egyes teljesítések igénybe vételére (megrendelésére) szolgáló dokumentumot. Megrendelő jogosult a Keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatást megrendelni a Vállalkozótól. Vállalkozó köteles a Megrendelésben foglaltakat a Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően maradéktalanul teljesíteni. Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 1 / 22

2 II. Keretszerződés tárgya: Megrendelő részére. tevékenység elvégzése karbantartási és javítási munkákhoz, Egyedi megrendelések alapján. Megrendelő jogosult a Keretszerződés tárgya szerinti Munkát megrendelni a Vállalkozótól. Vállalkozó köteles a megrendelésben foglaltakat az Egyedi Megrendelésben foglalt feltételeknek megfelelően maradéktalanul teljesíteni. 1) A Munka ellátása a meghatározott tevékenység leírásban és az elfogadott rezsióradíjakkal, egységárakon (díjtáblázat) és feltételekkel került (1. és 2. sz. melléklet) elfogadásra. 2) Felek rögzítik, hogy az Egyedi megrendeléseket a Keretszerződésre figyelemmel alkalmazzák és a Keretszerződés tartalma külön kikötés nélkül is részévé válik az Egyedi megrendeléseknek. Amennyiben a Megrendelő és a Vállalkozó az Egyedi megrendelések adása során a Keretszerződésben foglaltaktól közös akarattal el kívánnak térni, azt az Egyedi megrendelésben kifejezetten rögzíteniük kell. 3) Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés létrejötte a Megrendelő oldalán sem szerződéskötési, sem a Vállalkozó kizárólagos foglalkoztatására vonatkozó kötelezettséget nem keletkeztet. 4) Vállalkozó a Keretszerződés hatályain belül munkát csak Megrendelő Egyedi megrendelése alapján végezhet. Írásbeli Egyedi megrendelésnek minősül a Megrendelő által elektronikus formában kiadott Egyedi megrendelés is. 5) Vállalkozónak meg kell felelnie a mindenkor hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel a szerződés (1. sz. mellékletében) leírtakra. III. Keretszerződés időbeli hatálya: 1) A Keretszerződés.. napjától (hatályba lépés) napjáig (hatályvesztés) terjedő határozott időre szól. 2) A Keretszerződés időbeli hatálya - szerződésmódosítás nélkül és azonos feltételek mellett - meghosszabbodik a Keretszerződés hatályának megszűnése előtt megrendelt Munka befejezési határidejéig. A Keretszerződés hatályának lejárta nem érinti az Egyedi Megrendelésben foglalt kötelezettségek szerződésszerű teljesítését. Módosítás: A Keretszerződést a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, - amennyiben bármelyik fél módosítási javaslatot terjeszt elő, a másik fél köteles 15 naptári napon belül érdemben válaszolni. IV. Keretszerződés előirányzott keretösszege a III./1 pontban meghatározott időszakra: 1) Keretösszeg:. MFt + ÁFA, azaz.. forint + ÁFA. Áfa szöveg törlendő a szerződéből ha fordított áfa fizetésről van szó Számlázás, elszámolás, fizetés pénzneme: HUF (magyar forint) Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 2 / 22

3 A keretösszeg előirányzati jelleggel került feltüntetésre a Keretszerződésben. Megrendelő nem köteles a Keretszerződés előirányzott értékének kitöltésére. A Keretszerződésben előirányzott összegtől kártérítési és egyéb megtérítési igény megfizetése nélkül a Megrendelő eltérhet. 2) Elszámolás módja: a) Szerződő Felek a Keretszerződésre hivatkozva elfogadott Egyedi megrendelésekben, meghatározandó, konkrét műszaki tartalomhoz rendelt vállalkozói díjat GPRS szerinti árbontásban (e-függelékben megtalálható.) fix összegben alakítják ki, és fogadják el, amely díj tartalmazza a teljesítés során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleg felmerülő organizációs költségeket is. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a rezsióradíjat, egységárat a Munka hiánymentes teljesítésének időpontjáig (beleértve a pótmunkák idejét is) nem emeli, a költségelszámolás módját nem változtatja meg. b) Az elfogadott Egyedi megrendelésekben meghatározandó, konkrét műszaki tartalomhoz rendelt vállalkozói díj képzése a Keretszerződés 2. számú mellékletében feltűntetett rezsióradíj, egységár, díjtáblázat alapján történik. c) A Munka teljesítése során felmerülő, de a 2. számú mellékletben nem, vagy nem olyan formában, illetve mértékben szereplő díjak, anyagköltségek és járulékos költségek, felárak elszámolhatóságát (pld: anyagigazgatási, szállítási, rakodási, árkockázati, bonyolítási költségek, különleges körülmények miatti többletköltségek, stb.) Megrendelő, csak rendkívül indokolt esetekben fogad el. Elszámolhatóságához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. d) A MOL-Csoport által elfogadott, és kiadott normagyűjteményt (lásd NORMAGYŰJTEMÉNY E-FÜGGELÉK) Vállalkozó köteles alkalmazni. Ennek hiányában Vállalkozó a megrendelés időpontjában érvényes ÉMIR, FÉMIR, TÉMIR (KONTROLL vagy TERC normagyűjteményei) anyagárakat, normaidőket, gépköltségeket alkalmazza. (A rezsióradíjba már beépített költségek és felárak természetesen nem számíthatók fel!) A Munka jellegéből adódóan a nevezett normagyűjteményben nem rögzített munkanemek, munkaelemek esetén Vállalkozó jogosult Megrendelővel történt előzetes jóváhagyást követően egyedileg kalkulált és árelemzéssel alátámasztott rezsióradíj, anyagár, egységár, gépköltség, díjtáblázat alkalmazására a vállalkozói díj kialakításában. 3) Ajánlatkérés és Egyedi megrendelés módja: a) A Megrendelő a Keretszerződés hatálya alatt a pontos műszaki tartalom ismeretében árajánlat megtételére szólíthatja fel a Vállalkozót, amely árajánlatban a Vállalkozó részletesen kifejti a konkrét munkára vonatkozó ajánlatát. A Vállalkozó a Megrendelő által átadott műszaki tartalom alapján a Keretszerződés 2. számú mellékletben rögzített egységárakkal, valamint az ott nem szereplő tételek esetében visszaellenőrizhető kalkulációval, illetve a megrendelés időpontjában érvényes MOL NORMAGYŰJTEMÉNY, ÉMIR, FÉMIR, TÉMIR (KONTROLL vagy TERC ) anyagárakat, normaidőket és egyéb normákat alkalmazva készíti el az adott Munka költségvetését. Amennyiben a Megrendelő a Keretszerződés hatálya alatt külön normarendszert hoz létre annak tudomásul vételét és megismerését követően a Vállalkozó köteles azt is alkalmazni. b) A Vállalkozó köteles az egyes munkákra vonatkozó árajánlatát egy a MOL Csoport által kialakított szolgáltatás illetve anyaglista kategóriáinak megfelelő csoportosításban is benyújtani (GPRS anyag- és szolgáltatáslista). A Vállalkozó mindenkor hatályos fentebb említett szolgáltatás illetve anyaglistát a Megrendelő által kezelt alábbi internet címen érheti el: Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 3 / 22

4 c) A Megrendelő a benyújtott árajánlatot és a GPRS lista szerinti összesítést ellenőrzi és annak elfogadását követően, ezek alapján állítja ki az Egyedi megrendelését, majd a munka teljesítését követően a teljesítés igazolást d) A megrendelés elfogadásáról a Vállalkozó a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni, amennyiben 3 munkanapon belül visszaigazolás nem érkezik, megrendelést a Megrendelő elfogadottnak tekinti Eredménytelen áregyeztetés esetén Megrendelő minden következmény és kártérítés nélkül a Munkára tett ajánlatától elállhat és a Munkát mással jogosult elvégeztetni. e) A Felek a fentiek szerint megállapított és az elfogadott Egyedi megrendelésekben meghatározott konkrét műszaki tartalomhoz a Keretszerződésben/ Vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díjat annak elfogadásától kezdve fix díjként kezelik, amely tartalmazza a teljesítés során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleg felmerülő organizációs költségeket is. A munka kapcsán csak a Megrendelő által írásban elrendelt pótmunka számolható el. Az esetlegesen felmerülő pótmunka díjáról a Felek a pótmunka elvégzése előtt egyeztetnek, a Felek eltérő megállapodása hiányában a pótmunka díjának elszámolására a jelen szerződésben foglalt feltételek az irányadóak. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 4) Vállalkozó kötelezettségei: a) Vállalkozó a Megrendelő felé tett ajánlatában, a Megrendelőt stratégiai partnernek tekinti és ennek megfelelően a legnagyobb kedvezmény elvét alkalmazza rá árképzésében. Vállalja, hogy a Megrendelőnek is biztosítja a bármely Megrendelője felé adott legnagyobb kedvezményt, nem alkalmaz magasabb rezsióradíjakat, fajlagos díjelemeket és anyagárakat, mint a más Megrendelők által fizetett legkedvezőbb ár, illetőleg utólagosan is megad minden olyan árkedvezményt, melyet bármely más Megrendelőjének megadott. b) Vállalkozó kijelenti, hogy az elvégzendő feladatot, a tárgyi munka terveit, dokumentációit, műszaki leírását szakvállalattól elvárható gondossággal felülvizsgálja a vállalkozói díjának kialakításához, így az Egyedi megrendelések elfogadása után tervhibára hivatkozva sem pót sem többletköltség igénnyel nem lép fel. Pótmunka elrendelésére a Megrendelő jogosult. c) A megállapított keretösszeg a Keretszerződés hatálya alatt az Egyedi megrendelésekben meghatározandó, konkrét műszaki tartalomhoz rendelt vállalkozói díjakkal kerül kitöltésre. Megrendelő nem köteles a Keretszerződés előirányzott értékének kitöltésére. d) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Keretszerződés időbeni hatálya alatt az elfogadott rezsióradíjakat, egységárakat nem emeli, a költségelszámolás módját nem változtatja meg. e) Az Egyedi Megrendelésekben meghatározott Munka műszaki tartalmára adott vállalkozói díj képzésének alapját, a költségek részletezését magában foglaló költségvetések (elfogadott ajánlati költségvetések és GPRS szerinti listák) tartalmazzák, amelyek az Egyedi Megrendelések, részét, annak mellékletét képezik. f) Megrendelő ajánlására Vállalkozó elfogadja a Megrendelővel, vagy MOL csoporttal szerződéses (kereskedelmi) jogviszonyban levő Beszállítókat, mint vállalkozó alvállalkozóit a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények, berendezések, stb. rendelése, vásárlása esetén. Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 4 / 22

5 5) Opcióként Árkontrol 1. pont (Megrendelő kérésére, indokolt esetben) Vállalkozó elfogadja a Megrendelővel, vagy a MOL Nyrt.-vel, vagy MOL Csoporttal szerződéses (kereskedelmi) jogviszonyban levő Beszállító Partnereket a beépítésre kerülő anyagok, berendezések, stb. rendelése, vásárlása esetén. A Vállalkozó az alábbi honlapon megtalálja a MOL Csoport aktuális Beszállító Partnereinek megnevezését és Katalógus listáját: A Vállalkozó az írásbeli közlést követően köteles a Munka terjedelmébe tartozó munkához szükséges anyagokat elsősorban a fent említett Beszállító Partnerektől beszerezni. A MOL-al szerződött Beszállító Partnerek felé a Vállalkozó a munkára vonatkozó ajánlati felhívással igazolja, hogy az anyagbeszerzés a Munka érdekében történik. A Vállalkozó ezzel nem élhet vissza, annak felhasználásával beszerzett anyagot kizárólag a Munka érdekében használhatja fel. Amennyiben a Vállalkozó a Beszállító Partnereinek árainál kedvezőbb áron tudja beszerezni a Beszállító Partner által megajánlott terméket, ezt igazolnia kell. Az igazolás módja: A Beszállító Partnertől származó írásbeli ajánlat. Ilyen esetben meg kell neveznie a beszerzési forrását is. A csatolt Beszállítói Partneri ajánlaton fel kell tüntetni azt, hogy az Összehasonlító Ajánlat. A Megrendelő folyamatosan ellenőrzi a fenti Vállalkozói kötelezettségek betartását. A fenti kötelezettségek háromszori és annál többszöri megszegése, súlyos szerződésszegésnek minősül. Azon az anyagtételeket, amelyek a szerződött anyagbeszállítókkal kötött szerződések katalógusaiban nem szerepelnek, számlával kell igazolni. V. Számlázási, fizetési feltételek A Vállalkozóra vonatkozó számlázási előírások 1) Az Egyedi megrendelésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetében Vállalkozó jogosult a számlát benyújtani. 2) Vállalkozó csak a ténylegesen mennyiségi és minőségi hiba nélkül teljesített, Megrendelő által szabályosan leigazolt szállításra, szolgáltatásra vonatkozóan jogosult számlát benyújtani. Fordított ÁFA relevancia esetén, amennyiben a Munkát (hármas feltétel együttes teljesülése esetén): - ingatlanhoz kapcsolódóan nyújtják, azaz ha a Munka ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására, vagy egyéb megváltozására irányul, illetve - a szolgáltatásnyújtás építés-szerelés, vagy egyéb szerelés munka, - és az ingatlan létrehozása, bővítése, átalakítása, vagy egyéb megváltozása építési hatósági engedély köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött A szerződés kiegészítésre kell hogy kerüljön: Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 5 / 22

6 Amennyiben a Munka a évi CXXVII. ÁFA törvény 142. szakaszának (1) bekezdés b. pontja alapján építési hatósági engedély köteles tevékenység vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, akkor ennek tényét a Megrendelő a Megrendelésben feltünteti. Az ÁFA-t az ÁFA törvény 142. első bekezdése alapján a Megrendelő fizeti. Megrendelő az ÁFA törvény 142. (1) bekezdés b) pontja értelmében nyilatkozik, hogy az Egyedi Megrendelésekben meghatározott Munka építési hatósági engedély köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött és a Vállalkozó által elvégzendő munka építés-szerelési vagy egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakításra vagy egyéb megváltoztatására irányul, ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is. Ebben az esetben az adott megrendeléshez kapcsolódóan a Vállalkozó által nyújtott mellékszolgáltatások után is a Megrendelő az adófizetésre kötelezett. Felek kijelentik, hogy nincsen olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállásuk, amely alapján tőlük ÁFA fizetése ne lenne követelhető. Az ÁFA törvény 169. kb) pontja értelmében a számlán fel kell tüntetni, hogy fordított adózás. Az ÁFA törvény 169. d) pontja értelmében a Megrendelő adószámát a számlán fel kell tüntetni. Minden más esetben, amikor a Munka nem engedély köteles, illetve a fent jelzett három feltétel (építési engedély kötelezettség, szerelési tevékenység, ingatlanon végzett munka) együttesen nem áll fenn, akkor az ÁFA fizetési kötelezettség a Vállalkozóra hárul. Pénzügyi megjegyzés: Amennyiben a Megrendelő lesz az adófizetésre kötelezett, a Vállalkozó a kiállított számlán áthárított adót nem szerepeltethet, illetve a kötbér alapja nem lehet az ÁFA-val növelt összeg. 3) Az alábbiakat fel kell tüntetni a számlán illetve mellékletein: Munka tárgya, számla jogcíme Az elszámolt időszak csak a határozott időre szóló elszámolás - 3. opció - esetén kell feltüntetni) A szerződés SRM száma, az SM rendelés száma (Az egyes opciók egymást kizárják, a Keretszerződésben csak egy opció alkalmazható!!!!!) 1. opció: (amennyiben nincsen előlegfizetés, és nincsenek a teljesítéshez kötött részkifizetések) A Vállalkozó az Egyedi megrendelés hatálybalépését, továbbá a Megrendelő által igazolt teljesítést követő 15 napon belül jogosult számlát kiállítani. 2. opció: Vagy (részteljesítések esetén, előleg nélkül) részteljesítések esetén minden egyes ütem teljesítését követően számlát kell kibocsátani. Jelen pontban rögzített ütemezésnek összhangban kell lennie a 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalom bontásával,: Vállalkozó az Egyedi megrendelés hatálybalépését, továbbá a Megrendelő által igazolt részteljesítéseket követően jogosult számlát kiállítani az alábbiak szerint: a) Vállalkozó a 20. -án Munka elvégzését követően. Ft + ÁFA, azaz.. Ft + ÁFA összegben jogosult számlát kiállítani a.(részteljesítés konkrét megfogalmazása). A számla mellékletét kell hogy képezze a teljesítést igazoló okmány. Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 6 / 22

7 b) Vállalkozó a 20. -án a Munka elvégzését követően. Ft + ÁFA, azaz.. Ft + ÁFA összegben jogosult számlát kiállítani a.(részteljesítés konkrét megfogalmazása). A számla mellékletét kell hogy képezze a teljesítést igazoló okmány. Fordított Áfa fizetés esetén az ÁFA szókat törölni kell Vállalkozó a számlák benyújtása előtt köteles írásban röviden beszámolni a Munka elvégzéséről valamint a teljesített kötelezettségekről. A beszámoló eredeti példányát Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult munkavállalója eredeti aláírásával hitelesíti és fogadja el. A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okmány. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény 57. -a alapján a részteljesítés is teljesítésnek minősül, amennyiben a az ügylet tárgya természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs 3. opció: Vagy (határozott időre szóló elszámolás korábbi időszakos elszámolás- esetén, amikor a felek a teljesített szolgáltatásokról időszakonként számolnak el, vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott időszakra állapítják meg. Ebben az esetben, a szerződésben rögzíteni kell a felek közötti elszámolási időszakot.). Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által teljesített Munkákról meghatározott időszakonként számolnak el. A Felek közötti elszámolási időszak 1 naptári hónap /negyedév. Az ÁFA-ról szóló évi CXXVII. számú törvény 58. (1) bekezdése értelmében a számlán feltüntetendő teljesítési időpont az ellenérték megtérítésének esedékessége. Vállalkozó havonta (negyedévente) a hó (negyedév) utolsó napján, a Megrendelő teljesítésigazolása alapján számlát állít ki. Ft +ÁFA, azaz Ft + ÁFA összegről. A számla eredeti példányának a tárgyidőszak utolsó napját követő 5 naptári napon belül be kell érkeznie a számla postázási címére. Fordított Áfa fizetés esetén az ÁFA szókat törölni kell 4) A Vállalkozó a Megrendelő nevére kiállított számlát a Megrendelő számlapostázási címére köteles megküldeni: A Petrolszolg számlázási címe (a számlán ezt kell feltüntetni): Petrolszolg Karbantartó és Szolgáltató 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. Számla postázási címe: Petrolszolg.- Top Finance Kft 3581 Tiszaújváros, Pf.: 141/1. A konkrét számlafogadási cím az adott Egyedi megrendelésében fog szerepelni. Megrendelő kizárólag az erre a címre csak postai úton eljuttatott számlákat tekinti beérkezettnek. 5) A Vállalkozó a számlát a vonatkozó jogszabályi előírások és a Keretszerződésben illetve eltérés esetén (II.2 pont) az Egyedi megrendelésében előírtak szerint köteles tartalmilag, formailag, számszakilag helyesen kiállítani. A számlához minden esetben mellékelni kell az alábbiakat: Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 7 / 22

8 Megrendelő által rendszeresített SAP egyedi azonosítóval ellátott és eredeti aláírással ellátott teljesítésigazolást. Egyéb, az Egyedi megrendelésben számlázás előfeltételeként kikötött, a Munka elvégzését tanúsító bizonylatokat, eredeti hatósági okmányokat (Pld: szállítólevél, munkalap, átadás-átvételi jkv., felmérési napló, kivitelezési napló, műbizonylat, SZ jegy 4. példánya, menetlevél, hitelesítési jkv. stb.) teljes körűen. A vállalkozó köteles építési naplót vezetni a munkavégzésről. Megrendelő által visszaigazolt GPRS szerinti bontásban megadott árajánlatot/költségvetést. 6) A számlához a fenti dokumentumokat teljes körűen csatolni szükséges, függetlenül attól, hogy azok korábban (pl. teljesítésigazoláskor) bemutatásra vagy átadásra kerültek a Megrendelő részére. 7) A teljesítés igazolása, a számla kifizetése nem jelent semmilyen a szerződésből vagy jogszabályból adódó Megrendelői jogról történő lemondást. 8) A benyújtott számlán minden esetben fel kell tüntetni a Megrendelő Keretszerződés/Egyedi megrendelés-számát, és a Megrendelő SAP/SRM rendelésszámát. E nélkül a Megrendelő a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni. 9) Vállalkozó csak egyedileg számlázhat, SM rendelésenként illetve Megrendelésenként külön számlán. (csak IV/2. 1. opció esetén alkalmazható). 10) Vállalkozó az általa kiállított számlán minden esetben köteles bankszámlaszámát feltüntetni. Engedményezés (más bankszámlaszámra történő utalás), faktorálás, zálogba adás minden esetben Megrendelővel kötött külön megállapodás alapján lehetséges. 11) Garanciális visszatartás esetén a Vállalkozó köteles számláján feltüntetni a visszatartandó és a kifizetendő összeget. 12) A Megrendelőnek jogában áll a vállalkozói díjból visszatartani beszámítás céljából a Vállalkozót terhelő kötbér összegét. 13) Biztosítani kell, hogy egyazon teljesítményt különböző jogcímen ne lehessen elszámolni és a teljesítmény elszámolást az elfogadó részére, átláthatóvá kell tenni. 14) Amennyiben a számla a Keretszerződés/ Egyedi megrendelés előírásainak nem felel meg vagy a Keretszerződésben/ Egyedi megrendelésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a Keretszerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. Fizetési feltételek Megrendelő előleget nem fizet. 1.) opció (Egyedi, teljesítésenkénti számlázás, határozott időre szóló elszámolás esetén nem alkalmazható - korábbi gyakorlat szerinti normál egyedi lehívás) Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak a Keretszerződésben/ Egyedi megrendelésben feltüntetett helyen történő kézhezvételétől számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni. Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 8 / 22

9 1.) opció (határozott időre szóló elszámolás esetén alkalmazandó - korábbi gyakorlat szerinti átalánydíjas) Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak kiállításától számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni. A számlának a kiállítástól számított 5 naptári napon belül meg kell érkeznie a Megrendelő számlafogadási címére. (Az egyes opciók egymást kizárják, a Keretszerződésben csak egy opció alkalmazható!) 2.) A Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő. 3.) Lejárt tartozások Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő jogosult bármely, a Vállalkozóval szemben a Keretszerződésből/ Egyedi megrendelésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Vállalkozó lejárt tartozását beszámítani, és erről a beszállítót egyidejűleg tájékoztatni. 4.) Késedelmi kamat Amennyiben a Keretszerződés/ Egyedi megrendelés alapján a fizetési kötelezettséggel rendelkező Fél a fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig késedelmi kamatot fizetni melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 % ponttal növelt értéke. A késedelembe eső Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a jogosult Fél írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül a jogosult Fél részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat fizetésének olyan pénznemben kell történnie, amilyen pénznemben a fizetendő késedelmi kamat alapjául szolgáló összeget a vonatkozó szerződés fizetési feltételeiben meghatározták VI. FELEK KAPCSOLATTARTÓI (lásd 4. számú melléklet) Minden Keretszerződéssel/ Egyedi megrendeléssel összefüggő értesítést írásban: telefax, posta útján vagy elektronikusan kézbesítve kell közölni a mellékletben megnevezett kapcsolattartó személyekkel. VII. Alvállalkozó/k (teljesítési segéd) igénybevétele Vállalkozó a Keretszerződés elfogadásakor megjelölt alvállalkozó(k) bejelentését jelen szerződés 5. számú mellékletében, valamint a munkavégzés során a későbbiekben az Egyedi megrendelés elfogadásakor bevonni kívánt alvállalkozó(k) bejelentését az E-Függelék -ben található Alvállalkozói bejelentő lapon köteles megtenni. A Vállalkozó jelen pontban vállalt kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 9 / 22

10 VIII Garancia, szavatosság A Vállalkozó Megrendelő részére köteles biztosítani az általa szállított materiális, immateriális javakra a gyártó (létrehozó) által biztosított jótállást, valamint a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokra jótállást biztosítani, amely, ha jogszabály kötelező jótállási időt vagy kötelező alkalmassági időt a Munka egészére vagy részére előír, akkor a jótállás ideje nem lehet kevesebb a jogszabályilag előírt mértéknél, azonban a jótállásnak legalább az alábbi mértéket el kell érnie: karbantartásnál 1 év 1. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jótállási és szavatossági kötelezettségeinek biztosítékaként a vállalkozói díja nettó 10..%-ának megfelelő összegre, a Megrendelő nevére első felszólításra szóló, feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélküli jóteljesítési bankgaranciát nyit Swiften keresztül / (papír alapú bankgarancia esetén) és elküldi a következő címre: (beszerző neve és postacíme)/ (nem kívánt rész törlendő).. A bankgarancia felszabadítása a jótállási idő lejártát követő 30. napon az esetleges garanciális hibák kijavítása után történik. A bankgarancia nem mentesíti a Vállalkozót a nem szerződésszerű teljesítésből eredő, a bankgarancia mértékét meghaladó megrendelői követelések teljesítése alól. Megrendelő a MOL csoport által elfogadható bankok által kibocsátott garanciát fogad el. A Megrendelő által elfogadott Bankgarancia levél minta csatolva a 7. számú mellékletben. (Pénzügyi megjegyzés: A típustól (7.sz. melléklet) eltérő bankagarancia csak a Pénzügyi Véleményezés szervezet előzetes jóváhagyásával fogadható el.) 2. A bankgarancia mértéke a ,-Ft feletti előirányzott keretösszegű Keretszerződések esetében, a 10 MFt göngyölített lehívási összeg elérésétől esedékes és a mértéke a göngyölített lehívások összértékének 10 %-a, 3. A bankgarancia rendelkezésre állásának határideje legkésőbb a 10MFt értékhatárt elérő Egyedi megrendelés kiadásától számított 30 napon belül esedékes. A 10 MFt-os határ eléréséről a szerződéskötő Szervezet értesítést küld a vállalkozó részére, melyben felhívja a bankgarancia benyújtására. Amennyiben a lehívások összege göngyölítetten eléri az 50 MFt-ot, ismételt értesítést kap Vállalkozó és 30 napon belül köteles a bankgarancia értékét megemelni az 50Mft 10%-ára. 4. Amennyiben Vállalkozó a fent említett határidőre nem nyújtja be a bankgaranciát, az súlyos szerződésszegésnek minősül és maga után vonhatja a Keretszerződés megszüntetését Megrendelő részéről. IX. FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI 1) ÁSZF A Vállalkozó a Keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Keretszerződés E-függelékében hivatkozott Általános Szerződési Feltételek tartalmát - ide értve az Általános Szerződési Feltételek új, valamint módosított rendelkezéseit is - a Megrendelő erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása, és tudomásul vétele mellett megismerte, továbbá megerősíti, hogy az Általános Szerződési Feltételek ekként megismert, valamennyi rendelkezését a Keretszerződés, valamint az elfogadott Egyedi megrendelések részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 10 / 22

11 Szerződő felek rögzítik, hogy a Keretszerződés/ Egyedi megrendelések alapján nyújtott Munka esetén az Egyedi megrendelések kiadásakor alkalmazzák / nem alkalmazzák az ÁSZF 4.1/b. pontjában szabályozott megrendelési módozatot. ( Aláhúzással kell jelölni a választott módozatot.) Amennyiben az Egyedi megrendelés, a Keretszerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, akkor elsődlegesen az Egyedi megrendelés, másodlagosan a Keretszerződés, és harmadlagosan az ÁSZF rendelkezései az irányadók. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásait kell irányadónak tekinteni. 2) KERETSZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE Szerződő felek rögzítik, hogy a Keretszerződés megszüntetésére vonatkozó szabályokat az ÁSZF tartalmazza. 3) EGYÉB RENDELKEZÉSEK Értesítések A Keretszerződéssel, vagy Egyedi megrendeléssel kapcsolatos értesítések szabályait az ÁSZF 29. pontja rögzíti. Az értesítések: kézi kézbesítés esetén a kézbesítés (átvétel) időpontjában, vagy telefaxon, e.mail-ben való küldés eseten a feladást követő, a címzettnél érvényes első munkanapon, vagy postai feladás esetén, ha tértivevényes levél formájában történik, akkor a címzetthez történő beérkezés időpontjában minősülnek átvettnek, és ettől az időponttól kell számítani minden határidőt. ha postai úton, ajánlott levélben kerül feladásra akkor a postai küldemények kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint minősülnek átvettnek a küldemények 4) MEFTIR- személyes adatok Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó hozzájárulását adja, hogy a jelen szerződésben feltüntetett adatait a Megrendelő a munkavégzési engedély kiadásának érdekében kezelje. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítésének időpontjától számított. év. Vállalkozó vállalja, hogy a személyes adatok továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseit betartja. Vállalkozó köteles a személyes adatok továbbítása előtt az érintett(ek) írásos hozzájárulását beszerezni és az adatokkal együtt azt a Megrendelő részére megküldeni. A hozzájárulásnak egyértelműen tartalmazni kell az érintett nevét, a Megrendelő, mint adatkezelő megjelölését, címét, az adatkezelés célját, idejét, a kezelt adatok felsorolását, az érintett aláírását valamint a törvényben előírt kötelező tájékoztatást. Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 11 / 22

12 5) Vállalkozó a Keretszerződés aláírásával igazolja, hogy a(z) Az E-függelékben foglaltakat (ÁSZF, EBK melléklet, Megrendelő által alkalmazott szankciók és érvényesítésük szabályai Üzleti Partneri Etikai Kódex, Alvállalkozói Bejelentő Lap, Megrendelés kiadására jogosultak, GPRS információk, Telephelyek régiónként ) megismerte, nyilatkozik, hogy azok betartását magára nézve kötelezőnek elismeri, tudomásul veszi, hogy a fenti dokumentumok a Keretszerződés részét képezik. A szerződés aláírásával [Szerződő Fél Megnevezése] igazolja, hogy a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az E-FÜGGELÉK, Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) és az EBK melléklet a Keretszerződés hatálya alatt változhatnak, az abban foglaltakat a Megrendelő egyoldalúan változathatja, melynek változásairól a beszállítót köteles 15 nappal előtte írásban vagy elektronikus úton értesíteni. Vállalkozó jelen okirat aláírásával egyidejűleg kijelenti és megerősíti, hogy az ajánlati felhívás során a feladat ellátásához szükséges szakember létszámra, azok képzettségére és a munkavégzéshez szükséges eszközökre az adott régióban összes telephelyre vonatkozóan megadott adatok a valóságnak megfelelőek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a Megrendelő a munkavégzés folyamán történő ellenőrzése során a fentiekben megadott adatokhoz képest eltérést, hiányt, hibát talál, az a Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül és a szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását vonhatja maga után. A Keretszerződés és mellékletei alkotják a Felek közötti teljes megállapodást a keretszerződés tárgyára vonatkozóan és a Felek érvénytelennek nyilvánítanak minden, a Keretszerződés létrejöttét megelőző szóbeli és írásos kötelezettségvállalást, megállapodást, megegyezést, vagy szóbeli elkötelezettséget. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. Ha Felek a Keretszerződés feltételeitől esetleg el kívánnak térni, azt csak kölcsönös megállapodás alapján írásban a cégjegyzésre jogosult képviselők aláírásával tehetik meg. A Keretszerződés/Egyedi megrendelés csak írásban módosítható. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet az eset körülményeitől függően vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 12 / 22

13 A Keretszerződés két (3) eredeti példányban került aláírásra, melynek két (2) eredeti példánya a Megrendelőt, illetve egy (1) a Vállalkozót illeti meg. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Keretszerződés aláírásának időpontjában képviseleti jogosultsággal rendelkeznek. Felek Keretszerződés feltételeit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírják.mellékletek listája: 1. számú melléklet: Műszaki tartalom, vállalkozási tevékenység leírása, Normagyűjtemény, Opció: a tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok felsorolása 1/a. számú melléklet: Pályáztatás során vállalt területek 2. számú melléklet: Rezsióradíjak, díjtáblázat, árjegyzék, egyéb költségek 3. számú melléklet: Szakmai tevékenységi jegyzék (SZJ, TEÁOR számok alapján) és az Cégkivonat, aláírási címpéldány, 4. számú melléklet: Szakmai kapcsolattartók, 5. számú melléklet: Bejelentett alvállalkozók jegyzéke 6. számú melléklet: A szakmai tevékenységre, személyi és dologi kárra vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítás másolata. 7. számú melléklet: Bankgarancia opció E-Függelékek jegyzéke: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Beszállítókkal szemben támasztott EBK követelmények - Információ alvállalkozók részére - az egyes üzletek speciális előírásai Megrendelő által alkalmazott szankciók és érvényesítésük szabályai Üzleti Partneri Etikai Kódex Alvállalkozói Bejelentő Lap Megrendelés kiadására jogosultak GPRS információk Telephelyek régiónként (elérési útvonal: Információ alvállalkozók részére link, Felhasználónév: SSC2008 és Jelszó: B4gGDVBFEd6tw ) A felsorolt mellékletek és E-függelékek a szerződés elengedhetetlen részét képezik. Dátum: Százhalombatta, Megrendelő Petrolszolg Kft Vállalkozó Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 13 / 22

14 1. számú melléklet Műszaki tartalom, vállalkozási tevékenység leírása Részteljesítés esetén: A műszaki tartalmat a V/3. pontban rögzített ütemezésnek megfelelően kell megbontani, hogy egyértelmű legyen az egyes ütemek során teljesítendő részfeladatok tartalma. (olvasás után törlendő) TÁRGY: MEGRENDELŐ RÉSZÉRE.. TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSE KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁKHOZ, EGYEDI MEGRENDELÉSEK ALAPJÁN, ELSZÁMOLÁSSAL. MŰSZAKI TARTALOM LEÍRÁSA ALKALMAZÁSI TERÜLET: A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE: Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 1 / 22

15 1/a. számú melléklet Pályáztatás során vállalt területek (kitöltendő) Pályáztatás során vállalt területek Munkavállalás üzletági megbontásban Finomítás (FIN) Logisztika (LOG) Kutatás, termelés (KT) Petrolkémia (TVK) Munkavállalás helye régiónként (régióközpontok) Közép (Százhalombatta) Dunántúl (Zalaegerszeg) Észak-Kelet (Tiszaújváros) Kelet (Hajdúszoboszló déli telep; Füzesgyarmat főgyűjtő) Dél (Algyő központi telephely) Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 1 / 22

16 2. számú melléklet Rezsióradíjak, díjtáblázat, árjegyzék, egyéb költségek Megnevezés Munkadíj HUF ÁFA nélkül REZSIANYAGOK KARBANTARTÁSI, JAVÍTÁSI MUNKÁK SORÁN EL NEM SZÁMOLHATÓ REZSIANYAGOK A javítási-karbantartási feladatok műszaki tartalma a műszaki ajánlat 1. számú mellékletében leírtaknak megfelelően készül. Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 1 / 22

17 3. számú melléklet Szakmai tevékenységi jegyzék (SZJ, TEÁOR számok alapján) és a Társasági szerződés, cégkivonat, aláírási címpéldány. 1. Keretszerződés tárgya: Megrendelő részére. tevékenység elvégzése karbantartási és javítási munkákhoz, Egyedi megrendelések alapján. 2. SZJ (TEÁOR) számok Tevékenység szakmánként TEÁOR szám 4. Mellékletek: Aláírási címpéldány, Cégkivonat, Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 1 / 22

18 4. számú melléklet Szakmai kapcsolattartók Kereskedelmi kérdésekben: Név: Cím: Telefon: Telefax: Műszaki kérdésekben: Név: Cím: Mobil: Kereskedelmi kérdésekben: Név: Cím: Telefon: Mobil: Vállalkozók kijelölt képviselői Műszaki kérdésekben: Név: Cím: Telefon: Mobil: Megrendelés fogadásához: (1 db címet kérünk) Név: Cím: Telefon: Mobil: Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ IMM: 1 / 22

19 5. számú melléklet Bejelentett alvállalkozók jegyzéke Vállalkozási szerződés tárgya: Megrendelő részére tevékenység elvégzése karbantartási és javítási munkákhoz, Egyedi megrendelések alapján. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozót (teljesítési segédet) veszi igénybe: Alvállalkozó (teljesítési segéd) neve: Kapcsolattartó Telefon Székhely /Telephely Az alvállalkozó (teljesítési segéd) által végzett tevékenység tartalmának meghatározása a szerződésben rögzített vállalkozói feladatokkal összhangban: Adószáma: Engedélyek, tanúsítványok száma (hatósági, akkreditáció stb.): Az előzőekben rögzített alvállalkozókon kívül. A Vállalkozó további alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybe vételére kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult. IMM: 1 / 22 Szignó Vállalkozó: Szignó MOL TÁSZ

20 6. számú melléklet A szakmai tevékenységre, személyi és dologi kárra vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítás másolata. Vállalkozási szerződés tárgya: Megrendelő részére tevékenység elvégzése karbantartási és javítási munkákhoz, Egyedi megrendelések alapján Melléklet: A szakmai tevékenységre, személyi és dologi kárra vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítás másolata

21 JÓTELJESÍTÉSI BANKGARANCIA 1 7. számú melléklet bankgarancia száma: Címzett: Neve: PETROLSZOLG KFT Székhelye: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. Cégjegyzékszáma: (a továbbiakban a "Kedvezményezett") Kibocsátó Bank: Neve: Székhelye: Cégjegyzékszám: SWITF kódja: (a továbbiakban a "Bank") Megbízó: Neve: Székhelye: Cégjegyzékszáma: (a továbbiakban a "Megbízó") 1. Megbízónk arról értesített bennünket, hogy a Megbízó és a Kedvezményezett között napján számon szerződés (a továbbiakban a "Szerződés") került megkötésére. Tudomással bírunk arról, hogy a Szerződés vonatkozó rendelkezései alapján a Megbízó szavatossági és jótállási kötelezettségeinek biztosítékául a jelen formátumban és feltételek szerint kiállított Jóteljesítési Bankgarancia (a továbbiakban "Garancia") kibocsátása szükséges a Kedvezményezett részére. 2. A Megbízó megbízásából ezennel legfeljebb Ft, azaz forint összeg (a továbbiakban "Garancia Összeg") erejéig visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett javára a Megbízónak a Szerződés alapján fennálló szavatossági és/vagy jótállási kötelezettségeinek nem vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredő valamennyi fizetési kötelezettségére (beleértve ebbe különösen, de nem kizárólagosan: tőkeösszeg, ÁFA, késedelmi kamat, behajtási, végrehajtási és egyéb járulékos költségek). 3. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítására (a továbbiakban: a "Lehívás") a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és bármilyen kifogásra (beleértve ebbe a Megbízót megillető esetleges kifogásokat is) való tekintet 1 [Üzleti megjegyzés, a Megbízottnak/Banknak küldendő tervezetből törlendő!] A Garanciaminta a Megbízó szavatossági és jótállási kötelezettségeinek biztosítékául bekért bankgaranciák vonatkozásában használható fel.

22 nélkül, fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy a Kedvezményezett 3.1. a Lehívásban kijelenti, hogy a Megbízó nem vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződés alapján fennálló szavatossági és/vagy jótállási kötelezettségét; 3.2. a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkozik jelen Garanciánkra; 3.3. a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatja a Bank fent megjelölt címére; és 3.4. a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét hitelt érdemlő módon bizonyítja (a Kedvezményezett 30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő igazolásával). 4. A Jelen Garanciával kapcsolatosan felmerülő valamennyi díjat és költséget a Megbízó viseli. 5. A Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a Kedvezményezett írásbeli Lehívása alapján teljesített fizetések összegével csökkenthető. Jelen Garancia részletekben is igénybe vehető. Jelen Garancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettségét automatikusan csökkenti. 6. Bank a Garancia 2. pontjában vállalt fizetési kötelezettségét mindenféle adó, vám, járulék és díj levonása nélkül teljesíti. 7. A Garancia 20. hó napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti napján budapesti idő szerint déli órakor, illetve amennyiben ezen időpont munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, úgy az azt követő első banki munkanapon budapesti idő szerint déli órakor (a továbbiakban: a "Lejárati Időpont"), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést. 8. Jelen Garancia tekintetében a Magyar Köztársaság joga az irányadó. Kelt,, 20. Bank neve Kapcsolattartó neve Aláíró neve / beosztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDŐ FELEK Szállító (továbbiakban Eladó): Név: EUROPROX Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 8000 Székesfehérvár, Túróci utca

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.

AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016. AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK: Jelen OÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014.

AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK: Jelen OÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Érvényes 2010. november 1-től Készült: 2006. július 28. Utolsó módosítás: 2010. október 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február 1. Preambulum Köszöntjük Önt honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során cégünket tiszteli meg

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére a Debreceni Egyetem kezelésében lévő ingatlanok fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK A Gréta & Attila Piercing Betéti társaság ( Cg.: 08-06-014475, székhely : 9400 Sopron, Juharfa út 21. 2em. 11a., e-mail: wildcathungary@gmail.com, statisztikai

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S 217-396617

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S 217-396617 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396617-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S 217-396617 Volánbusz Zrt., AK08487, Üllői út

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Kapcsolattartási cím: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Nyílt pályázati felhívás "LUKAS típusú balesetelhárító eszközök javítása, pótlása (eseti beszerzése) a MÁV START Zrt részére" tárgyú beszerzési eljárás kapcsán Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249204-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

HU-Budapest: Kertészeti szolgáltatások 2012/S 33-052341

HU-Budapest: Kertészeti szolgáltatások 2012/S 33-052341 2.sz. melléklet HL/S S33 17/02/2012 Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás 1/2 52341-2012-HU Ez a hirdetmény a TED weboldalán: htlp:/rted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52341-2012:text:hu:html

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8.

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365 - a továbbiakban: Biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő vagy a Biztosított által megfizetett

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben