Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek 1. Megrendelés: Írásban történik a megadott formanyomtatványon, melyet postai úton illetve ben fogadunk el. A Kiadó a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen aláírva elektronikus úton visszaküldi, amennyiben a Megrendelő által kitöltött díjak az általa közzétett díjakkal megegyeznek, valamint a Kiadó a Megrendelő egyéni igényei alapján számított felárat rávezeti a megrendelő lapra. A megrendeléskor a Megrendelő az ASZF-et megismeri, elfogadja, és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Amennyiben a Megrendelő az egyéni igényeit vissza kívánja vonni, úgy azt az első fizetési kötelezettségét megelőzően írásban, legalább útján teheti meg. Ennek hiányában a felár a szerződés részévé válik. A szerződés határozatlan időre jön létre, mely mindkét fél részéről 30 napos felmondási idővel megszűntethető, az ASZF "szerződés megszüntetése" részben található pontok betartása mellett. Azoknál a szerződéseknél, ahol konkrét meghatározott idejű megrendelési időszak van megjelölve, értelemszerűen csak ezen időszakra vállalja a szolgáltatást a Menyegzőlap.hu. A határozott idejű megrendelések a megjelölt lejárati napon automatikusan megszűnnek. A Menyegzőlap fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa a megrendelést. A Megrendelő köteles beszerezni mindazokat a bizonylatokat, melyek szükségesek a hirdetés vonatkozó jogszabályok alapján történő megjelentetéséhez. Megrendelő szavatolja, hogy a Menyegzőlap.hu-nak átadott anyag nem sérti más személyiségi jogait, ill. harmadik személynek nincs olyan joga, amely a hirdetés megjelenését akadályozza vagy korlátozza. Megrendelő köteles megfizetni a Menyegzőlap.hu helyett minden olyan követelést, igényt, amelyet harmadik személyek támasztanak a Menyegzőlap.hu-val - üzemeltetőjével - szemben a jogi oltalomban részesülő szellemi alkotással összefüggő, személyiségi, kegyeleti, valamint személyes adatvédelmi jogok megsértése miatt. A megrendelésből eredendően megjelent cikkek, hirdetések, fotók, és egyéb információk tartalmáért a Menyegzőlap.hu a felelősségét kifejezetten kizárja, ez a Megrendelőt terheli. A hirdetési tarifák csak a hirdetési felület megvásárlására vonatkoznak. A hirdetés kreatív munkálatai a hirdetőnek külön költséget jelentenek. Ennek mérteke a mindenkori felmerülő feladatok aranyában külön kalkuláció alapján kerül kiszámításra. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy amennyiben a Szerződésben a szolgáltatás nem, mint meghatározott időponthoz kötött szolgáltatás kerül a Megrendelő által megjelölésre, a Megrendelő a szolgáltatás esetleges késedelmes közzététele esetén a szerződésszegés miatt érdekmúlásra nem hivatkozhat, és elállási jogot nem gyakorolhat. A megjelenés közzétételének jogszerű visszautasítása, illetve a megjelenés honlapról történő eltávolítása esetén a Megrendelő a Menyegzőlap.hu val szemben sem költségei, sem kárának megtérítése iránt jogszerűen semmilyen igényt nem támaszthat. 2. Szolgáltatás díja: A Menyegzőlap.hu a mindenkori hatályos médiaajánlatot a honlap Médiaajánlat menüpontjában lehet lekérni, belső értékesítési oldalán teszi közzé, mely tartalmazza a szolgáltatási díjakat. Felek a szolgáltatási díj mértékét a Szerződésben jogosultak a Médiaajánlatban közzétett díjszabástól eltérően megállapítani. A Menyegzőlap.hu fenntartja a jogot a honlapon közzétett szolgáltatási díjak évközi emelésére. A díjemelés a honlapon történő belső közzététellel lép hatályba, és a megemelt díjtételek a hatályba lépésüket követően létrejött Szerződések vonatkozásában alkalmazandók. Díjfizetés tekintetében, minden megkezdett naptári hónap egész hónapnak számít és díjra kötelezett. A honlapon közzétett szolgáltatási díjak, hirdetési tarifák csak a hirdetési felület megvásárlására vonatkoznak, valamint szolgáltatói katalógus profil esetében évente 1 alkalommal a profil frissítését, valamint a szerzői jogdíjakat, ide nem értve a hirdetés elkészítésével és átadásával kapcsolatban felmerült díjakat, mely külön megállapodás tárgyát képezi. A Médiaajánlatban nem szereplő technikai költségek vonatkozásában a Menyegzőlap.hu a Megrendelő igénye esetén külön ajánlatot készít és ad át a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő az igényelt szolgáltatást a mindenkori aktuális díjszabástól eltérően, akciós lehetőségként vette igénybe, úgy Megrendelőre a szerződéskötésekor írásban megjelölt akció feltételei is irányadóak. 3. Fizetési feltételek: Minden esetben a megrendeléssel egy időben elektronikus számlát küldünk, melyet az es számlaértesítő levélből lehet letölteni, a kiegyenlítés ez alapján történik. A részteljesítést úgy tekintjük, hogy még a teljes összeg teljesítése nem történt meg, kizárólag a teljes számlaösszeg tekinthető teljesítésnek. A szolgáltatási díj akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összege a Menyegzőlap.hu részére - üzemeltető számlájára - maradéktalanul beérkezett, jóváírásra került. Folyamatos szolgáltatás, előfizetés esetén Megrendelő részéről a megrendelés ellenértékének a díjfizetési ciklus szerinti aktuális hónap 1-ig kell, hogy megérkezzen a Kiadó számlájára. A megjelentetés /kampány/promóció minden esetben a szolgáltatás ellenértékének beérkezését követően indul, amennyiben az alapanyagokat a Megrendelő a megadott paramétereknek megfelelően, a megadott határidőben a Menyegzőlap.hu rendelkezésére bocsátotta. Amennyiben Megrendelő nem teljesíti fizetési kötelezettségét, az az, legalább 5 napos késedelembe esett, - nem kért és nem kapott fizetési halasztást - úgy sor kerülhet megjelenése eltávolítására, a szolgáltatás felfüggesztésére. Amennyiben Megrendelő részére fizetési emlékeztetőt küldünk, annak egyszeri adminisztrációs díja 950Ft, mely kiszámlázásra kerül részére. Amennyiben 15 napon túli fizetési késedelembe esett a Megrendelő - nem kért és nem kapott fizetési halasztást - úgy az elektronikus megjelenés honlapról történő eltávolítása, szolgáltatás felfüggesztésének megvalósulása esetén a Megrendelő a Menyegzőlap.hu val szemben sem költségei, sem kárának megtérítése iránt jogszerűen semmilyen igényt nem támaszthat. A Menyegzőlap.hu a jelen pont Menyegzőlap.hu Oldal 1

2 szerinti honlapról történő szolgáltatás részleges felfüggesztése vagy végleges eltávolítása, esetén meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek összege a mindenkori hirdetési díj 50%-a. A kiértesítés történhet ben, telefaxon, postai levél útján. Menyegzőlap.hu üzemeletetőjétől a Megrendelő indokolt esetben fizetési halasztást, részletfizetést igényelhet, melynek egyszeri adminisztrációs költsége 1500 Ft - a Megrendelő köteles betartani a részletfizetési határidőket, mely a mindenkori aktuális számlán, mint befizetési határidő szerepel. Amennyiben Megrendelő megszegi a megállapodást vagy bármely aktuális számlával késedelembe esik úgy elveszti jogosultságát a továbbiakban a részletfizetési lehetőségre és az esetlegesen még fennmaradó összeget egy összegben 5 napon belül köteles megfizetni a Menyegzőlap.hu üzemeltetője részére. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Menyegzőlap nem köteles részére külön értesítést küldeni fizetési késedelem esetén, azonban a jogkövetkezményeket gyakorolja (lásd szolgáltatás felfüggesztése, törlése, stb.) Ha azonban Megrendelő részére fizetési felszólítót küld, annak egyszeri adminisztrációs díja 950Ft. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A szerinti késedelmi kamat megfizetésére is köteles. Amennyiben Megrendelő megjelenése a nem fizetésből, vagy bármely szerződési feltételt sértő magatartásból eredendően eltávolításra, az igényelt szolgáltatás felfüggesztésre került, és a kiértesítéstől számított 15 napon belül nem egyenlíti ki a szerződés szerinti meghiúsulási kötbér és fennálló mindennemű számlatartozása teljes összegét, úgy a Menyegzőlap.hu üzemeltetője átadja további ügyintézésre, behatásra a jogásznak az ügyet, melynek minden további ügyintézési és egyéb plusz költségei a Megrendelőt terhelik. Menyegzőlap portál a fentiek alapján vállalja, hogy a Megrendelő számára fenntartja és biztosítja a felületet a kiválasztott megjelenéshez/kampányhoz, elvégzi a megrendelt szolgáltatásokat, melynek elengedhetetlen feltétele a díjak megállapodás szerinti teljesítése, az anyagok hiánytalan és megfelelő minőségben történő megküldése a feldolgozáshoz. 4.Anyagleadás / korrektúra: Megrendelést követő 5 munkanapon belül Megrendelő köteles megküldeni a feldolgozásra a kész kreatív anyagot az anyagleadási tájékoztatóban megadott paramétereknek megfelelően. Amennyiben igényelt szolgáltatása olyan, hogy alapanyag feldolgozás is szerepel benne, azaz kreatív készítés - mint pl. teljes profil a katalógusban, PR cikk, stb. - úgy a részére megküldött anyagleadási tájékoztatóban megadott paramétereknek megfelelően 5 munkanapon belül az alapanyagokat köteles megküldeni ben, vagy / és fájlmegosztón keresztül a feldolgozáshoz. A Megrendelő kijelenti, hogy az általa a Menyegzőlap.hu val közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint az általa átadott alapanyag nem sérti harmadik személyek jogait, illetve jogos érdekeit, továbbá nem ütközik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott reklámtilalmakba és korlátozásokba. A Megrendelő által a Menyegzőlap.hu rendelkezésére bocsátott alapanyag, reklámanyag tartalmáért, jogtisztaságáért, technikai kialakításáért minden vonatkozásában a Megrendelő tartozik felelősséggel. Megrendelő tudomással bír arról, hogy a megjelenés szövegét, ideértve a jelmondatot is magyar nyelven, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával köteles elkészíteni. A Menyegzőlap.hu a megjelenés szövegében a közzétételét megelőzően a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megrendelővel való előzetes egyeztetés nélkül is elvégezheti. A Menyegzőlap.hu részére a közzététel céljából rendelkezésre bocsátott kész reklámanyagnak az alábbi technikai kritériumoknak minimálisan meg kell felelnie: cookie (egy felhasználó egy nap egyszer találkozhat a hirdetéssel) bezárhatóság (bezár gomb) kikapcsolható hang (kikapcsolás gomb) az Arculati elemnek a Felek eltérő rendelkezése hiányában kattinthatónak és létező céloldalra vezethetőnek kell lennie maximum 6 másodpercig zavarhatja a honlap funkcióit a portál arculati elemeihez igazodó. azt nem zavaró megjelenés Menyegzőlap abban az esetben, amennyiben Megrendelő a megadott határidőn belül, - megrendeléstől számított 5 munkanap vagy írásban dokumentált halasztott anyagleadási határidőn belül - a megrendelés teljesítéséhez, feldolgozáshoz az alapanyagokat / kész anyagokat, kreatívokat az anyagleadási tájékoztatónak megfelelően, a kért minőségben és mennyiségben nem juttatja el a Menyegzőlap szerkesztőségéhez, úgy nem áll módunkban a megjelentetés a megrendeléstől számított 10 munkanapon belül. A Menyegzőlap.hu nem köteles az anyagleadással késedelemben lévő Megrendelő részére külön írásos értesítést, felhívást küldeni az anyagleadási határidőre való figyelmeztetéssel, mivel erre szerződéskötéskor már felhívta Megrendelő figyelmét. A megrendelt kreatív anyagokról korrektúra készül, a leadott alapanyagok és az anyagleadáskor esetlegesen megadott instrukciók alapján - megjelenéséről elkészített, szerkesztett változatot küldünk elektronikus belső linken - ezután 2 munkanapon belül, amennyiben mindent rendben talál, várjuk végleges jóváhagyását, - amennyiben ezen időtartamon belül nem érkezik visszajelzés, úgy tekintjük, hogy a kiküldött korrektúra anyagot Ön elfogadta -. A korrektúraforduló egy alkalommal díjtalan, minden további korrektúra díjköteles, 1500 Ft / alkalom. Amennyiben a korrektúrán a módosítást a Megrendelő hibájából kell elvégezni - pl. nem a megfelelő szöveget, nem azokat a képeket adta le a feldolgozásra, amit ténylegesen szeretne a megjelenésben látni, utólagosan átszerkesztést vagy részleges átszerkesztést kér - és ennek következtében kell módosítani az előkészített anyagát, úgy a Megrendelő egyszeri Ft feldolgozási költséget köteles megfizetni a Menyegzőlap.hu részére 5 napon belül. Amennyiben az elkészített anyagot nem hagyta jóvá és abban javítást, módosítást kér, - mely egyszeri alkalommal, minimális szöveg és 1-2 kép módosítása esetén díjmentes, minden egyéb plusz szerkesztés (galéria, slides, showroom, form, stb Ft / alkalom, akkor is, ha még nem került elfogadásra a korrektúra -. A módosítási, javítási igény felmerülése esetén kérjük a megadott határidőben 2 napon belül ben visszaküldeni a korrektúrát, a javításra, módosításra váró hibák listájával együtt, konkrétan és beazonosíthatóan megjelölve a kért változtatásokat, (mit, hol, mire cseréljünk). Javítást, módosítást kizárólag írásos, - ben leadott - a munka pontos elvégzéséhez, a módosítani kívánt részek beazonosíthatósághoz szükséges adatok megadása alapján tudunk elvégezni! Menyegzőlap.hu Oldal 2

3 Az esetleges javítások végrehajtása után a végleges változatokat jóváhagyás céljából visszaküldjük. Amennyiben a jóváhagyott anyagban bármilyen hiba marad a jóváhagyást és a megrendelést követően, az a megrendelő felelőssége, a hibás gyártás illetve az új kreatívok legyártásának költsége a Megrendelőt terheli. A korrektúraforduló díja 1500 Ft / alkalom. Amennyiben az első javítási fázis után Ön szeretne meggyőződni a javított változatok pontosságáról, további javítási és ellenőrzési fázisokat kérhet, amennyiben az erre vonatkozó mindenkori aktuális díjat megfizette. Amennyiben a kreatív anyagot nem készen adja a Megrendelő, a - kreatív anyag leadásához paraméterek - dokumentumban meghatározott elvek szerint kerülhet leadásra, mely megtalálható és alatt letölthető formában vagy a részére a megrendeléskor csatolt formában megküldött "Anyagleadási tájékoztató" pdf. dokumentumban. 5.Promóciós anyagok megjelenése/közzététele: A Menyegzőlap.hu köteles a megjelenést / szolgáltatást a határozott időre szóló Szerződés alapján a Szerződésben meghatározott időpontban vagy időtartamban közzétenni. A határozatlan időre szóló Szerződés alapján a Felek megállapodásától függően folyamatosan vagy meghatározott időközönként a honlapon közzétenni. A megrendelt anyagok, kampányok, szolgáltatás a megrendelést követő 10. munkanapon kerülnek ki a portálra, feltéve, hogy Megrendelő részéről az anyagleadás a megfelelő minőségben és mennyiségben az anyagleadási tájékoztató szerint leadásra került és a kiegyenlítés határidőben megtörtént. Minden esetben az anyagleadástól számított 5 munkanap a feldolgozási határidő, amennyiben igény merül fel ettől rövidebb idő alatt történő feldolgozásra, úgy sürgősségi felár megfizetése ellenében van lehetőség az 5 munkanapon belüli feldolgozásra, amennyiben a Megrendelő elfogadta a külön árkalkulációban megküldött extra sürgősségi felár díját, azt kiegyenlítette vagy bemutatta az átutalás tényét leigazoló értesítést. Folyamatos megjelenés esetén az újabb anyagok megjelentetésekor, módosításkor, frissítéskor az anyagleadástól - az anyagleadási tájékoztatóban szereplő paraméterek alapján leadott - számított 5. munkanapon kerül ki a portálra (feltéve, hogy Megrendelő részéről az anyagleadás megfelelő minőségben anyagleadási tájékoztató szerint megtörtént). A Megrendelő által leadott kész kreatívok és alapanyagok, felett a üzemeltető olyan szinten gyakorol felügyeletet, hogy cenzúrázhatja (ha a megadott adatok valódisága megkérdőjelezhető, visszaélésre utaló, stílusa a weboldal arculatába nem illő), módosíthatja, kérheti módosítását, illetve nem jeleníti meg rendszerben, ha azok harmadik személy érdekeit sértik, illetve megszegik a Net etikett szabályait. Amennyiben a megjelenési anyag - alapanyag, kreatívok - Megrendelő részéről történő késedelmes szolgáltatása következtében a megjelenés közzététele, szolgáltatás elindítása, az eredeti, Szerződés szerinti időpontban már nem lehetséges, a Menyegzőlap.hu a megjelenést az eredeti, Szerződés szerinti megjelenési időpontot követően olyan időpontban teszi közzé, amelyet a honlap hirdetési helyeinek lekötöttsége és aktuális munkabeosztása lehetővé tesz, azzal, hogy ilyen esetben is köteles a lehetőségekhez képes figyelemmel lenni a Megrendelő hirdetés közzétételéhez fűződő érdekeire. Ebben az esetben a Menyegzőlap.hu a teljes, Szerződés szerinti szolgáltatási díjra jogosult. A Megrendelő a szolgáltatás ilyen jellegű késedelmes közzététele esetén érdekmúlásra nem hivatkozhat, és elállási jogot nem gyakorolhat, a Menyegzőlap.hu val szemben sem költségei, sem kárának megtérítése iránt jogszerűen semmilyen igényt nem támaszthat. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Megrendelési Szerződésben rögzített eltérő megállapodás hiányában a megjelenés honlapon való elhelyezésének helyét a Menyegzőlap.hu határozza meg. Különleges elhelyezési igény esetén a Menyegzőlap.hu jogosult emelt szolgáltatási díjat érvényesíteni. A különböző kategóriákban az egyes hirdetések értéküknek megfelelő sorrendben jelennek meg. Az azonos értékű hirdetések sorrendjét eladásuk időpontja határozza meg. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés értelmében a Menyegzőlap.hu a megjelenést nem meghatározott helyen köteles közzétenni, a megjelenés a honlapon akár konkurens hirdetés mellé is kerülhet, emiatt a Megrendelő kifogást nem emelhet, és a Menyegzőlap - al szemben kártérítési igényt nem érvényesíthet. A Megrendelő által a Menyegzőlap.hu rendelkezésére bocsátott reklámanyag tartalmáért, jogtisztaságáért, technikai kialakításáért minden vonatkozásban a Megrendelő tartozik felelősséggel. 6.Vetélkedő esetén egyéb szabályok: A Menyegzőlap.hu a Megrendelővel kötött Szerződés alapján a Megrendelő által szervezett Vetélkedő honlapon történő, egyedi díjazás melletti megjelenítését is vállalja. A Megrendelő a Vetélkedő nyereményeként saját termékét/szolgáltatását ajánlja fel a Vetélkedő nyertese számára azzal a feltétellel, hogy a nyertes a felajánlott termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó információkat tartalmazó PR cikk alapján megválaszolható Kvíz kérdésekre helyes választ adó játékosok közül kerül kisorsolásra. A Felek megállapodása alapján a Szerződés vonatkozhat kizárólag a Vetélkedő honlapon történő megjelenítésére és ez által a Megrendelő által megjelölt honlapra történő navigálásra. A Megrendelő által készített Vetélkedő esetén a Menyegzőlap.hu kötelezettséget vállal arra, hogy azt közzétehető formátumúra szerkeszti, és a Szerződés szerinti időtartamban a honlap nyereményjátékok menüpontja alatt megjeleníti. A Menyegzőlap.hu, a beérkező megfejtéseket/pályázati anyagokat fogadja, és azokat értékeli. A helyes válaszadók közül a Menyegzőlap.hu kisorsolja a Vetélkedő nyertesét: a Vetélkedőben részt vett,helyes választ adó játékosok nevük, címük és címük megadásával bekerülnek a sorsolásra, ahol a Vetélkedő végén véletlenszerűen történik meg a nyertes kisorsolása. A nyertesek listáját a Menyegzőlap.hu továbbítja a Megrendelő számára a jutalmak nyertesek részére történő kézbesítése céljából. A Menyegzőlap.hu a Vetélkedő nyertesét írásban, elektronikus úton értesíti, illetve a nyertesek nevét feltüntetheti a portálon és közösségi oldalain. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jutalom juttatójaként a Vetélkedővel összefüggő adó-, járulék,- és egyéb, bárminemű fizetési és egyéb jogszabályi kötelezettségének (elszámolás, adóbevallás, adófizetési kötelezettség, stb.) határidőben eleget tesz. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa a Vetélkedő díjaként felajánlott termékek, illetve szolgáltatások megszerzése a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettség alá eső természetbeni juttatásnak minősül. A természetbeni juttatás adózására vonatkozó rendelkezések értelmében a természetbeni juttatás után az adót a kifizető vagyis a Megrendelő - a juttatás időpontjában állapítja meg és az Art. kifizetőre irányadó rendelkezései szerint fizeti meg és vallja be. A Menyegzőlap.hu ezen rendelkezés alkalmazása tekintetében nem minősül kifizetőnek. A Megrendelő a Menyegzőlap.hu részére biztosítja a Vetélkedő megjelenítéséhez szükséges anyagokat, azaz PR cikket készít, vagy ilyen PR cikk készítésére alkalmas háttéranyagot ad át a Menyegzőlap.hu részére. A Megrendelő maximum 3 (három) kérdésből álló Kvíz kérdéssort készít, általában a PR cikkben szereplő információk alapján megválaszolhatóan. Menyegzőlap.hu Oldal 3

4 A Megrendelő a meghatározott és általa elkészített PR cikket, és Kvíz kérdéseket, illetve az ezek elkészítéséhez szükséges háttéranyagot legkésőbb a Vetélkedő tervezett indítása előtt 8 (nyolc) munkanappal megküldi elektronikus formában a Menyegzőlap.hu részére. A Megrendelő által átadott anyagok alapján a Menyegzőlap.hu elkészíti a Vetélkedő véglegesített változatát, melyet a Megrendelő legkésőbb a Vetélkedő kezdő időpontja előtt 2 munkanappal köteles jóváhagyni. A Menyegzőlap.hu kizárólag a Megrendelő által jóváhagyott Vetélkedőt jeleníti meg a honlapon. A Megrendelő késedelmes jóváhagyása miatti késedelmes megjelenítés esetén a Menyegzőlap.hu -t felelősség nem terheli. A Megrendelő a sorsolástól számított 10 (tíz) napon belül köteles a nyertesekkel felvenni a kapcsolatot és részükre a jutalmakat kézbesíteni. A kézbesítés során felmerülő kifogásokat a Megrendelő kezeli. A Vetélkedő időtartama meghatározott időtartamra, naptári naptól, naptári napig tart vagy 1-4 hetes időtartamra szól, melyet a Szerződés rögzít. Amennyiben a Megrendelő a jutalmakat nem kézbesíti a sorsolástól számított 10 (tíz) napon belül (belépőjegy kézbesítés esetén legkésőbb olyan időpontban, hogy a nyertesnek a rendezvényen való részvételét a kézbesítési időpont ne akadályozza), vagy ugyanezen időtartam alatt nem veszi fel a nyertesekkel a kapcsolatot a jutalomként felajánlott szolgáltatás igénybevétele érdekében, és nem ad lehetőséget a nyerteseknek a jutalmak tényleges igénybevételére, a Megrendelő a Vetélkedőhöz felajánlott jutalom összérték 150 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles a Menyegzőlap.hu részére fizetni. 7.Szerződés megszűnése Felek jogosultak a határozatlan időre szóló Szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel, a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal felmondani. Felek a határozott időre kötött Szerződést rendes felmondással nem szüntethetik meg. Amennyiben Megrendelő a határozott időre kötött szerződését a lejárat előtt felmondja, úgy meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Menyegzőlap részére, mely a lekötött időszakra járó díj 100%-a. Bármely Fél jogosult a Szerződést a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik Fél megszegi, és a kötelezettségszegést a sérelmet szenvedett Fél írásbeli felszólítására sem orvosolja a felszólítás vele való közlésétől számított 10 napon belül. A minőségbiztosítás érdekében a Menyegzőlap.hu fenntartja magának a kizárólagos mérlegelési jogot, hogy a szolgáltatás és a hirdetés megfelel-e a lap céljainak, elvárásainak, amennyiben nem, lezárja a szerződést és fennmaradó időre szóló hirdetési díjat visszautalja a Megrendelő részére. Megrendelő hozzájárul, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő jogsértő magatartásának következményeként, neki felróható okból szűnik meg a szerződés, - nemfizetés, szerződésszegés egyéb esetei - úgy felkerülhet a Menyegzőlap által vezetett tiltólistára, mely szerződést megszegő Megrendelőket tartja nyilván, és a Menyegzőlapra a cselekményt követő 3 éven belül nem adhat le semmilyen módon megrendelést. A feketelistába meglévő és leendő ügyfelek is betekinthetnek. A Menyegzőlap.hu jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Megrendelőtől meghiúsulási kötbért követelni, ha a Megrendelőnek a Menyegzőlap.hu - val szemben bármely jogcímen 15 napot meghaladó bármely összegű lejárt tartozása áll fenn. Amennyiben Megrendelő kampányban, jelentős kedvezménnyel vette igénybe és kötötte le a szolgáltatást, amennyiben 1 éven belül a szerződés a Megrendelő által felmondásra kerül, köteles a már igénybevett kedvezmény összegét megtéríteni a Menyegzőlap.hu részére 5 napon belül számla ellenében. Abban az esetben, ha a hirdetés közzétételének visszautasítására okot adó, - jogszabályba, a Magyar Reklámetikai Kódex vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütközik illetve, azok előírásaival össze nem egyeztethető, a honlap általános hangvételével, arculatával nem egyeztethető össze vagy bármely illetékes hatóság vagy bíróság a közzétételét megtiltotta - meghatározott bármely körülmény a Szerződés megkötését, illetve a hirdetés megjelenését követően válik a Menyegzőlap.hu számára ismertté, a Menyegzőlap.hu jogosult az adott körülmény tudomására jutását követően a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Megrendelőtől a meghiúsulási kötbért követelni. A Szerződés bármely Fél általi azonnali hatályú felmondása esetén, a Menyegzőlap.hu jogosult a már megjelentetett hirdetést a honlapról haladéktalanul, a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül, de egyidejű értesítése mellett eltávolítani. 8.Egyéb rendelkezés: Felek rögzítik, hogy ha a Szolgáltatás teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős ideértve azt az esetet is, ha a Szolgáltatás teljesítése vis maior miatt lehetetlenül a Szerződés megszűnik, és a Menyegzőlap.hu a Szolgáltatás közzétételére, illetve a Megrendelő a hirdetési díj megfizetésére a továbbiakban nem köteles. A Menyegzőlap.hu fenntartja a jogot magának, hogy az előzetes egyeztetés nélkül leadott megrendeléseket visszautasítsa. A hirdetések tartalmáért a Menyegzőlap.hu nem vállal felelősséget. Továbbá fenntartja a jogot, hogy az ASZF pontjait megváltoztassa, mely a közzététellel egy időben lép hatályba. A Megrendelő által a Menyegzőlap.hu rendelkezésére bocsátott adatok, a minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség vonatkozásában adott nyilatkozat tartalmáért és valódiságáért, valamint a megtévesztő és összehasonlító reklámra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértéséért a Megrendelő felel. A Megrendelőt terheli mindaz a kár, költség, amely az általa biztosított reklámanyag hibája vagy hiányossága következtében merült fel. A hirdetés tartalmából eredő jogsértés esetén a Menyegzőlap.hu mentesül a felelősség alól. A Menyegzőlap.hu val szemben bármely esetben a Megrendelő által érvényesíthető kártérítési igény összege nem haladhatja meg az érintett hirdetéssel kapcsolatban a Menyegzőlap.hu -t megillető hirdetési díj összegét, amit a Megrendelő a Szerződés létrejöttével tudomásul vesz és elfogad, tekintettel arra, hogy a kártérítési felelősség fentiek szerinti korlátozását a hirdetési díj összegének meghatározása kifejezetten kiegyenlíti. Kizárt a Menyegzőlap.hu felelőssége vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített hirdetések esetén. Megrendelő hozzájárul, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő jogsértő magatartásának következményeként, neki felróható okból szűnik meg a szerződés, - nemfizetés, szerződésszegés egyéb esetei - úgy felkerülhet a Menyegzőlap által vezetett tiltólistára, mely szerződést megszegő Megrendelőket tartja nyilván, és a Menyegzőlapra a cselekményt követő 3 éven belül nem adhat le semmilyen módon megrendelést. Menyegzőlap fenntartja a jogot, hogy bármely okból részére üzleti hátrányt okozó, rossz hírt keltő vagy munkáját bármilyen okból akadályozó, üzleti titkok sértő magatartást tanúsító Megrendelővel, együttműködő partnerrel szemben kártérítési igénnyel lépjen fel, melynek induló mértéke sérelemdíjként Ft. Menyegzőlap.hu Oldal 4

5 A Felek Szerződésbe vagy külön írásbeli megállapodásba foglalt, fentiek szerinti megállapodásának hiányában, a Menyegzőlap.hu által a Szerződés teljesítése során készített és a Megrendelő részére átadott, az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső mű a Menyegzőlap.hu tulajdonát képezi, és annak a Menyegzőlap.hu előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában történő - bármilyen módon való felhasználása, vagy hasznosítása, ideértve a másolást és a sokszorosítást is, a Menyegzőlap.hu vagyoni jogainak megsértését jelenti, amelynek jogi következményeit a Megrendelő köteles viselni. Amennyiben a Megrendelő bármely esetben a szolgáltatás Szerződés szerinti közzététele előtt a Szerződéstől eláll, az alábbiak szerinti bánatpénzt köteles a Menyegzőlap.hu részére megfizetni: a megjelenési időpontot megelőző munkanap között a Hirdetési Díj 30%-át, a megjelenési időpontot megelőző munkanapon belüli elállás esetén a Hirdetési Díj 50 %-át, a megjelenési időpontot megelőző 6-14 munkanapon belüli elállás esetén a Hirdetési Díj 75 %-át. a megjelenési időpontot megelőző 0-5 munkanapon belüli elállás esetén a Hirdetési Díj 100 %-át Megrendelésével Ön hozzájárul, hogy kizárólag a Menyegzőlap.hu újdonságairól, termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló hírlevél lista adatbázisába az Ön adatait felvegyük és később hírlevelek küldésének céljából azt felhasználjuk, a listáról bármikor leiratkozhat. Hozzájárul továbbá, hogy az elkészült kreatívokat és egyéb kiegészítőket referenciaként felhasználjuk. Az együttműködés során tudomásunkra jutott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére azokat ki nem adjuk. Felek a tudomásukra jutott Üzleti Titkot kötelesek megőrizni, azokat a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra nem jogosultak részben vagy egészben harmadik fél részére átadni, bármely formában hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, vagy a Szerződésben, illetve a Felek egyéb írásbeli megállapodásában meghatározott cél teljesítésén kívül, saját céljaikra felhasználni. A Felek tudomásul veszik és beleegyeznek abba, hogy az Üzleti Titok adott Fél részére történő átadása nem ruház át az Üzleti Titokkal kapcsolatos semmilyen engedélyt, érdekeltséget, vagy jogot. Minden a Szerződésből, illetve a Felek egyéb írásbeli megállapodásából fakadó értesítés, tájékoztatás, közlés és minden egyéb a Szerződéssel, illetve a Felek egyéb írásbeli megállapodásával összefüggő jognyilatkozat akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Az előbbiekben meghatározott adatok megváltozásáról az adott Fél a másik Felet a változás bekövetkeztét követő 8 napon belül írásban értesíteni köteles. Feleket a jelen ÁSZF hatálya alatt, illetve a Szerződés, illetve egyéb írásbeli megállapodások kapcsán fokozott együttműködési kötelezettség terheli, a Feleknek a jogaik gyakorolása, illetve kötelezettségeik teljesítése során a másik Fél érdekeit szem előtt kell tartania. Felek az Egyedi Szerződés, egyéb írásbeli megállapodásaik, illetve a jelen ÁSZF keretében a vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. A jelen ÁSZF hatálya és alkalmazása mellett kötött valamennyi Szerződés, illetve egyéb írásbeli megállapodás vonatkozásában a Felek kikötik, hogy a Szerződés, az egyéb írásbeli megállapodás és a jelen ÁSZF értelmezése és teljesítése során a magyar jog szabályai az irányadók. Amennyiben a Felek 30 naptári napon belül Felek nem tudnak megegyezni a vitás kérdésekben, abban az esetben kikötik és magukra nézve kötelezőnek tartják jelen Szerződésből, illetve a teljesítésből származó jogviták eldöntésében a jogügylet értékhatárától függően a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Megrendelésével a fenti Általános Szerződési Feltételeket Ön elfogadja és magára nézve azt kötelező érvényűnek tekinti. ASZF kiadva, Menyegzőlap.hu Oldal 5

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó részei elválaszthatatlan részét képezik mindazon Hirdetési szerződésnek (a továbbiakban: Egyedi Szerződés), melyet a Femina Média

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Hirdetések közzétételére

Hirdetések közzétételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hirdetések közzétételére A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a www.ozdsporjta.hu weboldal üzemeltetője ( Frölich Tamás egyéni vállalkozó,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Hatályos 2016. január 1-től új ÜZLETSZABÁLYZAT megjelenéséig vagy visszavonásig Jelen Üzletszabályzat tartalmazza az InterPont Plus Kft.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Webbeteg Kft.(Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u 20, Adószám: 23981306-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-023339) kizárólagos üzemeltetője a www.webbeteg.hu portálnak. A Megrendelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen a CYEB Energiakereskedő Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz Adásvételi Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A Kereskedő

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a Szolgáltatótól megvásárolható Szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása

A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. (székhelye: 7636 Pécs, Akácfa dűlő 10., Nyilvántartási

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 13-TŐL VISSZAVONÁSIG Tartalom 1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak... 2 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános Szolgáltatási Feltételek (hatályos: 2010. november 22-től) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. március 30. I. Általános rendelkezések A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Koszta Regina Egyéni Vállalkozó Székhelye és postai címe:

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. december 14-től

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX)

ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX) ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2015 Hatályos: 2015.06.02. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP a) Az előfizető személyes adatai: Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1 Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Természetes

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Média 11 Tömegkommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF Hatályos: 2013. január 01-től Data Guard Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (webdesign, webhosting, domain) tárgyában.

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

2015 Ecostudio Informatika Kft.

2015 Ecostudio Informatika Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ECOSTUDIO INFORMATIKA KFT. ÁLTAL NYÚJTOTT ECOHOSTING WEBTÁRHELY, VPS, DOMAIN REGISZTRÁCIÓS ÉS SSL TANÚSÍTVÁNY SZOLGÁLTATÁSOKHOZ (továbbiakban ÁSZF ) 1. Bevezető 1.1 Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK izishop mobiltelefonos fizetési elfogadóhely biztosítására A HEDZ Magyarország Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) izishop mobiltelefonos fizetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február 1. Preambulum Köszöntjük Önt honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során cégünket tiszteli meg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Weblap tervezéshez, Weboldal üzemeltetéshez Horváth Péter egyéni vállalkozó Hatályos 2015. február 01. napjától visszavonásig Hozzáférhető: http://www.pcwebdoki.hu címen

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 23 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. szeptember 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; képviseletében eljár: ***; továbbiakban: Pályázó )

MEGÁLLAPODÁS. a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; képviseletében eljár: ***; továbbiakban: Pályázó ) MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről: másrészről a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 76..; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási száma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra

Részletesebben

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: Vilonya Község Önkormányzata székhely: 8194 Vilonya, Kossuth L.u 18. képviseli: Fésüs Sándor Polgármester adószáma: : 15431480-1-19

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Magyar Kertépítő és Fenntartó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA DabasNet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben

bernuskaa.hu WEBSHOP DESSZERT DEKOR

bernuskaa.hu WEBSHOP DESSZERT DEKOR Általános Szerződési Feltételek Információk Jelen általános szerződési feltételek a bernuskaa.hu honlapon (továbbiakban Webshop ) elérhető és megvásárolható árucikkek mindegyikére érvényesek. A Webshop

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

INTERTICKET Kft. ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELTÉTELEK Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. 03.01-től

INTERTICKET Kft. ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELTÉTELEK Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. 03.01-től I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK INTERTICKET Kft. ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELTÉTELEK Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. 03.01-től A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Székhelye és postai címe: Nyilvántartó

Részletesebben

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Rev. 1.6 2013. 08. 21. Tartalomjegyzék 1 Alapfogalmak... 4 1.1 Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában KERETKERETSZERZODES média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: Megrendelő) székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Az alábbi dokumentum a GépDepo.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gepdepo.hu webáruházban (a továbbiakban: Gépdepo Webáruház) történő vásárlás

Részletesebben

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDŐ FELEK Szállító (továbbiakban Eladó): Név: EUROPROX Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 8000 Székesfehérvár, Túróci utca

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Wellopnet Kft. továbbiakban: Tartalomszolgáltató A szolgáltató által nyújtott szolgáltatására

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben