ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK, FOLYAMATOK, FELTÉTELEK 6 III.1. PR, kommunikáció, marketing tanácsadás, reklámügynöki tevékenység, üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás III.2. Arculattervezés, grafikai tervezés (offline és online) 7 III.3. Webfejlesztés 11 III.4. Szoftverfejlesztés, webes alkalmazások fejlesztése 12 III.5. Médiareklám 14 III.6. Online szolgáltatásként bérelhető alkalmazások és fiókok 15 III.7. Hírlevél küldő rendszer bérlése 18 IV. SZERZŐI JOGOK 20 IV/1. SZOFTVEREK, ALKALMAZÁSOK, BÉRELT SZOLGÁLTATÓSOKKAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGOK V. KÉSEDELMESSÉG, KÖTBÉR 21 VI. KÁROKOZÁS, KÁRRENDEZÉS, FELELŐSSÉG 22 VII. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM 23 VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

2 I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF érvényes az Moringo Kft. - továbbiakban Szolgáltató - által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és teljesítésének meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit. 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Moringo Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Alkalmazások használatára vonatkozó feltételeket, valamint a Szolgáltató egyedi munkáira/megbízásaira vonatkozó feltételeket. 3. Szolgáltató a Megrendelő számára a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. Megrendelő a Szolgáltatóval kötött szerződés vagy a megrendelőlap aláírásával elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 4. Az ÁSZF-ben foglaltaktól Megrendelő és Szolgáltató közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben Megrendelő és Szolgáltató jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha Szolgáltató és Megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 5. Jelen ÁSZF hatályos április 01. napjától visszavonásig, illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek Szolgáltató honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba. I.1 Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) Cég: Moringo Kft. Székhely: 6723 Szeged, Rókusi Krt. 72. Képviseli: Bűte Zsolt ügyvezető Telefon: 62/ Fax: 1/ moringo.hu I.1. SZERZŐDŐ FELEK I.2. Megrendelő (továbbiakban Megrendelő) az a természetes vagy jogi személy, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait. I.2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA Moringo Kft. szolgáltatásai: 1. PR, kommunikáció, Marketing tanácsadás, Reklámügynöki tevékenység, Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2. Arculattervezés, grafikai tervezés (offline és online) 3. Webfejlesztés 4. Szoftverfejlesztés, webes alkalmazások fejlesztése 5. Médiareklám 6. Online szolgáltatásként bérelhető alkalmazások 7. Hírlevélküldő rendszer bérlése I.3. KÖZZÉTÉTEL A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek szerinti közzétételi kötelezettségének, valamint, ha az ÁSZF bármely más tájékoztatás közzétételéről beszél, az alábbiak szerint tesz eleget: a weboldalán közzéteszi.

3 I.4. ÉRTESÍTÉSEK a) Általános értesítés Ha az Általános Szerződési Feltételek az Megrendelő értesítéséről rendelkezik, annak a Szolgáltató az alábbiak szerint tesz eleget: A Megrendelő írásbeli értesítésével, elektronikus levélben. b) ÁSZF módosításáról szóló értesítés Az Általános Szerződési Feltételek Megrendelői szerződést érintő módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését 2 nappal megelőzően az alábbiak szerint is értesítheti a Megrendelőket: A Megrendelő írásbeli értesítésével, elektronikus levélben. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II.1. SZERZŐDÉS JELLEGE A szolgáltatás lehet alkalmi vagy folyamatos jellegű. Folyamatos szolgáltatásoknál az elszámolás változó időszakú elszámolású. Az elszámolás adatok egyedi egyeztetését igényli. II.2. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 1. A Szolgáltató jogosult a részére megküldött iratok alapján a szolgáltatást igénybe vevő magánszemélynek, illetve a jogi személy képviselőjeként eljáró személynek nevét, lakcímét, aláírásának képét, arcképét, és egyéb személyes adatait, okmányaik fénymásolatát a szerződés teljesítéséhez szükséges célból kezelni. 2. A Szolgáltató az évi CXII. törvényben meghatározott fokozott felelősséggel óvja a Megrendelő által a Szolgáltató által használt szervereken elhelyezett személyes adatokat. A Szolgáltató azonban nem vállal felelősséget az olyan adatvesztésekért, amelyek annak ellenére következtek be, hogy Ő a tőle elvárható módon technikai és szervezési intézkedéseket tett az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében. A Megrendelő a szerződésben szereplő számlázási címében bekövetkezett változást köteles legkésőbb az adatváltozást követő 15 napon belül szóban vagy írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Megrendelői bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel. A Megrendelő kérésére a szolgáltató módosítja a számlázási címet, a változást az értesítést követően kiállított számlák vonatkozásában vezeti át. Az Megrendelő az Megrendelői szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel. 3. Ha a Megrendelő szerződési kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a Szolgáltató jogosult a fenti adatokat a követeléseinek peren kívüli, illetve bírósági behajtása érdekében jogi képviselőjének átadni. A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben fennálló követelését - annak értesítése mellett- harmadik személy részére engedményezni. II.3. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MÓDOSULÁSA 1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről annak hatályba lépését megelőzően a honlapján közzétett hír formájában tájékoztatnia kell az ügyfeleit. A Szolgáltatónak meg kell határoznia, hogy mely nappal módosítja az ÁSZF-t. 2. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött Szolgáltatási szerződést akkor módosítja, illetve akkor fogad el tőle újabb megrendelést, ha a Megrendelőnek 30 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a Szolgáltatóval szemben. 4. A Megrendelői szerződés elsősorban a Felek közös megegyezésével, egyező akaratnyilvánításával, írásban módosítható, illetőleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó szabályozás figyelembevételével.

4 A Szolgáltató a Megrendelői szerződést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: ha az Megrendelői szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének feltételei műszaki okból megváltoznak; ha a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a Szolgáltató felügyeleti szervének határozata, és/vagy jogszabály módosulása alapján; a szolgáltatás díjának változása esetén. A szerződés módosításáról a Szolgáltató az ÁSZF Értesítés" rendelkezései szerint köteles a Megrendelőt értesíteni. A szerződésmódosítás a Megrendelő szabályszerű értesítésével, az ott meghatározottak szerint válik elfogadottá. A Szolgáltató az Megrendelő kérésére módosíthatja a Megrendelői szerződést, ha a Megrendelő személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be. II.4. FIZETÉSI MÓD, FIZETÉSI KÉSEDELEM 1. Amennyiben az egyedi szerződések, valamint a jelen ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltatói díjat a Megrendelő banki átutalással köteles a Szolgáltatónak megfizetni. 2. A számla megfizetését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a jogosult bankszámláján jóváírásra kerül. 3. Fizetési késedelem esetére a felek a Ptk. 301/A -a (illetve nem gazdálkodó szervezetek esetén a 301 -a) szerinti késedelmi kamatot kötik ki, amely a jelen ÁSZF hatálybalépésekor a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatnak gazdálkodó szervezet kötelezett esetén 7%-kal növelt összege. 4. Az elfogadott terven, vagy programon való utólagos módosítások elvégzéséhez felárat számítunk fel. A Megrendelő az itt feltüntetett szolgáltatásokon kívül ezen megállapodásban többletszolgáltatásokra díjmentesen nem jogosult. II.5. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK 1. Az ellenérték teljesítésének biztosítékaként a Szolgáltató foglaló fizetését kötheti ki, illetve a munkák megkezdése előtt a Megrendelőtől további előleget kérhet. A szerződés teljesítés esetén a foglaló összege a vállalkozási díjba beleszámít. A foglaló összege ettől eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltatói díj 20%-a, a foglaló és előleg együttesen a Szolgáltatói díj 50%-áig köthető ki. 2. Ha a szerződés meghiúsulásáért a Szolgáltató felelős, akkor a Megrendelő részére a foglaló visszajár, egyéb esetekben pedig a Szolgáltatót illeti meg. A foglalóról való lemondás és a foglaló visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, az esetleges kártérítésbe azonban a foglaló beleszámít. A foglalóra és előlegre vonatkozó kikötéseket Szolgáltató árajánlatában (megrendelés visszaigazolásában) előzetesen jelzi. 3. Az előlegről, illetve foglalóról szóló számla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik a számla fizetési határideje is. 4. Amíg Megrendelő az előleg, illetve foglaló számlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előleg, illetve foglaló számla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő a számlát.

5 II.6. SZERZŐDÉSSZEGÉS 1. A Szolgáltató és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból hibásan teljesít késedelmesen teljesít a teljesítés lehetetlenné válik Szerződésszegés esetén a Szolgáltató kötbérfelelősséggel tartozik. 2. A felek amennyiben az egyedi szerződésekben ettől eltérően nem állapodnak meg- a kötbér mértékét késedelmes teljesítés esetén, illetve hibás teljesítés miatti póthatáridő kitűzése esetén napi 0,33%-ban, de legfeljebb 12%-ban határozzák meg. A teljesítés lehetetlenné válása beleértve a Megrendelő indokolt elállását is esetén a kötbér mértéke napi 12%. A kötbér számításának alapja az egyedi megrendelés tárgyát képező munka, illetve részteljesítés esetén az önmagában felhasználható szolgáltatás Szolgáltatói díja. II.7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 1. A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. 2. A felek között létrejött eseti szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet: a felek közös megegyezésével, a Megrendelő elállásával vagy felmondásával, a Szolgáltató felmondásával vagy elállásával. 3. Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Szolgáltató szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint: Ha Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Szolgáltató szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Szolgáltató még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként. Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 50%-át kell kifizetnie bánatpénzként. Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg. Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Szolgáltató szerződésszerűen teljesített. 4. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja: - Az elkészítendő terméken, a feltöltött tartalmaban törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi, illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni. - Ha a megrendelő több, mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását.

6 - Ha a megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul vagy végelszámolását határozza el. - Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el. A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató költségeit és kárát (beleértve az elmaradt hasznot is) megfizetni. 5. Ha a Megrendelő igénybe vesz a Szolgáltató által biztosított kedvezményt, úgy a Megrendelőt megillető kedvezményt a honlap átadása után, a végszámlából vonja le a Szolgáltató. Ha Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy a Szolgáltató által biztosított kedvezményekre nem jogosult. 6. A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása kivéve az elállás egyes eseteit nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól. 7. A Megrendelő a megrendeléstől kizárólag a Szolgáltató által, addig elvégzett feladatok megfizetése után állhat el. A Megrendelő a tervek elkészítését is köteles megfizetni. II.8. ÁRVÁLTOZÁSOK 1. Tárhely és egyéb szolgáltatásnál az árakat bármikor egyoldalúan megváltoztathatja a szolgáltató, de minimum az infláció mértékével. 2. Az árváltozás nem érinti a már feltöltött és aktivált összegeket és szolgáltatásokat, ill. nem érinti a már megkezdett havi díjakat sem. Az árváltozásokat ben vagy a weboldalon tesszük közzé. Amennyiben a Megrendelő az árakat nem fogadja el, úgy a szolgáltatónak egyedi weboldalak esetén kötelessége régi áron a szolgáltatást biztosítani minimum 2 hétig, írásos igény esetén maximum 1 hónapig. Ezen idő alatt a Megrendelőnek az adatokat és az egyéb információkat mentenie kell a szolgáltató szolgáltatásaiból. Ezt követően a szolgáltató már csak az új áron biztosítja a szolgáltatást. 3. A Szolgáltató jogosult bármikor árat emelni és módosítani, de a Megrendelőnek joga van a korábbi ár megtartására 2 hétig, amelyet igény esetén a Szolgáltatónak biztosítani kell. III. SZOLGÁLTATÁSOK,, FOLYAMATOK, FELTÉTELEK III. 1. PR, KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING TANÁCSADÁS, REKLÁMÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG, ÜZLETVITELI, EGYÉB VEZETÉSI TANÁCSADÁS III.1.1. Szolgáltatás tartalma: 1. Marketingstratégiák, marketing- és PR tervek készítése, marketing- és PR szövegek írása, vállalati filozófia és küldetés megfogalmazása, reklám- és PR kampányok megtervezése és lebonyolítása. III.1.2. Munka készítésének folyamata: 1. A munka megkezdése kizárólag, a Megrendelő részéről, a Szolgáltató ajánlatának jóváhagyása után történhet. Megrendelésnek minősül az ajánlat írásos elfogadása: , fax, papír alapú. Az ajánlat elfogadása és a feladat megrendelése szerződéskötésnek minősül és a jelen ÁSZF érvényesek rá. 2. Szolgáltató a rendelkezésre álló információk alapján tervet dolgoz ki, aminek általános határideje 15 munkanap. Ettől az ajánlat és a szerződés eltérhet. Amennyiben a terv nem nyeri el Megrendelő tetszését, lehetőség van kettő díjmentes korrektúra fordulóra, amely tartalmazza az árajánlat.

7 3. Szolgáltató a munka készítése során figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVII. törvény rendelkezéseit és a magyar jog egyéb vonatkozó előírásait. Szolgáltató nem vállal felelősséget szóbeli tanácsért, amelynek írásbeli megerősítésére nem kerül sor. III.1.3. Munka elfogadása 1. A munkák elkészítését követően Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni. Szolgáltató az elkészült munkákat 2 évig megőrzi az ajánlatban szereplő díjat kiszámlázza. III.1.4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 1. Az egyedi szerződésben szereplő szolgáltatások felhasználása. Megrendelő köteles Szolgáltató részére minden olyan információt átadni, mely Szolgáltató megfelelő munkavégzéséhez szükséges. Megrendelő köteles időben és írásban tájékoztatni Szolgáltatót tevékenységében bekövetkező olyan változtatásokról, melyek a pontban megfogalmazott szolgáltatások tartalmát módosíthatják. III.1.5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei 1. Szolgáltató köteles minden, a pontban leírt tevékenység elvégzésekor figyelembe venni az aktuális, a tevékenységre vonatkozó jogszabályokat. Amennyiben Szolgáltató nem a jogszabályoknak megfelelően jár el, úgy Megrendelőt megilleti a kártérítés joga. A nem megfelelő eljárás miatti minden felelősség Szolgáltatót terheli. 2. Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Szolgáltatót nem terheli felelősség, ilyen esetben Szolgáltató jogosult indokolt költségei megtérítésére. III.1.6. Szavatosság és felelősség 1. Szolgáltató garanciát biztosít Megrendelőnek, hogy az átadott anyagok, különös tekintettel a szövegírásra, máshol még nem jelentek meg, más Megrendelőnél nem kerülnek felhasználásra, és Megrendelő versenytársainak kommunikációját figyelembe véve készülnek. III.1.7. Vállalási határidő, díjazás 1. Ha az egyedi szerződésben Felek eltérően nem rendelkeznek, úgy a vállalási határidő 15 munkanap. Szolgáltató az árajánlatban közli a szolgáltatás díját és feltételeit. III.2. ARCULATTERVEZÉS, GRAFIKAI TERVEZÉS (OFFLINE ÉS ONLINE) III.2.1. A munka elkészítésének folyamata: Adminisztrációs Fázis 1. Az adminisztrációs fázis előkészíti a produkciós fázist, vagyis egyezteti, véglegesíti a paramétereket, igényeket a megbízás költségvonzatait, összegyűjti a produkcióhoz szükséges anyagokat. III Igényfelmérés, igények pontosítása 1. Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott brief-nek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges (tennivaló összefoglalása kommunikált márka/termék bemutatása, az üzenet tartalmi/formai elemei, célcsoport, stílus, chek list, technikai paraméterek, gyártástechnológia) valamint az igényelt megvalósítási határidőt. 2. Hiányos brief esetén Szolgáltató igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni Megrendelővel együttműködve a megrendelői igényeket ( Brief ), valamint meghatározza/összefoglalja a Szolgáltató rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét ( Check List ). Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az ajánlatkérő Megrendelő által biztosított grafikai elemek formátumára, méretére, szövegek állapotára.

8 3. Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Szolgáltatót nem terheli felelősség, ilyen esetben Szolgáltató jogosult indokolt költségei megtérítésére. III Munka előkészítése, anyaggyűjtés 1. A pontos igények (tartalmi, formai, határidő) meghatározása alapján készített ajánlat Megrendelő általi elfogadását tekinti a Szolgáltató megrendelésnek. Megrendelőtől beérkezett anyagok, illetve Szolgáltató archívumából hivatkozott anyagok felhasználhatóságáról Szolgáltató minden esetben meggyőződik, minőségi kifogás esetén beszerzi vagy létrehozza a megfelelő állományokat. Amennyiben ennek költségvonzata van, a munka megkezdése előtt haladéktalanul jelzi Megrendelőnek. 2. A munka megkezdése kizárólag, a Megrendelő részéről, a Szolgáltató ajánlatának jóváhagyása után történhet. Megrendelésnek minősül az ajánlat írásos elfogadása: , fax, papír alapú. Az ajánlat elfogadása és a feladat megrendelése szerződéskötésnek minősül és a jelen ÁSZF érvényesek rá. III.2.2. Produkciós Fázis: A produkciós fázisban készül a termék. III Grafikai tervezés megkezdése 1. Megrendelő által átadott részletes brief (illetve a rebrief-et követő pontosítás) alapján Szolgáltató valamennyi kommunikációs anyaghoz egyedi maghatározás szerinti számú tervet készít, melyek bemutatása elektronikus módon és/vagy színes nyomtatásban történik. III.2.2. Grafikai tervek ügyfélnek való átadása; jóváhagyatás 1. Megrendelő kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelő tervet, amiről írásban ( -en, postán, faxon) értesíti Szolgáltatót. Megrendelő felelőssége, hogy Szolgáltató azonosítóit használva egyértelműen határozza meg, melyik a kiválasztott grafikai terv, aminek továbbdolgozását kéri. 2. Verzionálás: verzionálásnak minősülnek legfeljebb 2 alkalommal a kisebb szövegmódosítások, a grafikai és képi elemek méret és pozicionálási módosításai. 3. Amennyiben Megrendelő az első körben készített tervek egyikét sem fogadja el, köteles új, az előzőt kiegészítő briefet küldeni Szolgáltatónak. Ez alapján Szolgáltató 1 módosított grafikai tervet dolgoz ki. Ilyennek minősül minden olyan szöveges vagy grafikai módosítás, mely az eredeti vázlatot, layout-ot alapjában megváltoztatja, mint a grafikai vagy képi elemek módosításai, koncepcionális módosítások. A grafikai újratervezés után a verzionálásra 1 alkalommal van lehetőség. Az ezt követő verzionálásokról Szolgáltató kiegészítő árajánlatot küld Megrendelőnek. III Grafikai tervek kidolgozásának megkezdése, folyamatos egyeztetés az ügyféllel. A véglegesített grafikai terv kidolgozása. 1. A kidolgozás folyamán többnyire elektronikus állomány formájában (nyomdai gyártásra nem alkalmas, kis felbontású pdf vagy jpg) több alkalommal bemutatásra kerül az elkészített anyag, melyet a Megrendelő visszajelzései alapján dolgoz át, módosít Szolgáltató. 2. Az egyes megbízások esetében az Árajánlatban majd az Egyedi Szerződésekben határozzák meg Felek a maximális verziószámot, mely elkészítése reális egy pontos brief alapján készülő megrendelés véglegesítéséhez. Amennyiben a véglegesítés várhatóan meghaladja a meghatározott verziószámot, ennek óradíj alapú költségvonzatát Szolgáltató írásban előre köteles jelezni a Megrendelő felé, annak elfogadása után végzi el a módosításokat. 3. Ha a munka megvalósításának a költsége a teljesítés során módosul (például Megrendelő új kérésekkel áll elő, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), Szolgáltató egy módosított ajánlatot készít, illetve lehetősége van a munkát felfüggeszteni annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetőek, ha ezen módosított árajánlatot Megrendelő visszaigazolja.

9 III Grafika és tartalom elfogadtatása az ügyféllel 1. Szolgáltató köteles a kigyártás előtt bemutatni Megrendelőnek a terveket tartalmi-formai írásbeli elfogadtatás céljából. Megrendelő megfelelő időben köteles nyilatkozni az elfogadásról, amelynek elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése esetén keletkezett kár a Megrendelőt terheli. 2. A megrendelések kivitelezésének minőségi teljesítését három egyeztetési szint biztosítja: 1) Nyomtatási szint: a megrendelés összefoglalásával (brief) való összevetés, tartalmi, nyelvhelyességi kontroll. 2) Elfogadási szint: a proof alapján az összefoglalóval való egyeztetés, színek ellenőrzése. A kiadványok végleges tördelt szövegét aláírásával fogadja el a Megrendelő, majd a teljes grafikai kép (írásos) elfogadása után kerül kigyártásra az anyag. A Szolgáltató csak színhű, a Megrendelő által aláírt grafikai munkájáért vállal teljes felelősséget. 3) Kivitelezési szint: a végtermék ellenőrzése A termék színeinek elfogadása a Megrendelő által elfogadott/ellenjegyzett proof -on történik, amit a gyártáshoz továbbítanak megállapodás szerint. A termék formai és tartalmi elfogadása -en is megtörténhet, az így elfogadott állomány, valamint az elfogadó is a Szolgáltató nyilvántartásába kerül. III.2.3. Az elfogadott állomány átadása 1. Amennyiben Megrendelő nem igényli a termék kigyártását, Szolgáltató az általános gyakorlatnak megfelelően ofszet és digitális gyártásra egyaránt alkalmas formában bocsátja az elfogadott grafikai állományt Megrendelő rendelkezésére. III.2.4. Gyártás előkészítés 1. Igény esetén Megrendelő által elfogadott állományt Szolgáltató gyártásra előkészíti, amihez elengedhetetlen a Felek közötti technikai egyeztetés. 2. Amennyiben a gyártóval történő közvetlen kapcsolattartást nem támogatja Megrendelő, úgy Megrendelő felelőssége időben gondoskodni a gyártás előkészítéshez szükséges technikai információkról, melyek a következők: - gyártási technológia (ofszet, digitális, flexo, szita) ezt már a tervezés megkezdése előtt a Brief-ben egyeztette Szolgáltató Megrendelővel, a munka folyamán azonban ez módosulhat gyártásra előkészített anyag leadásának módja (lehet állomány: -en vagy CD-n, illetve montírozott film, FTP vagy a Szolgáltató saját kliensoldalára való feltöltés Szolgáltató, csak a színhű, a Megrendelő által aláírt grafikai munkáiért vállal teljes felelősséget. 3. Amennyiben Megrendelő az eredeti elfogadó proof -ot meg kívánja tartani, úgy a gyártás után azt Szolgáltató visszaszolgáltatja. Többoldalas kiadványok, egyes szóróanyagok esetében szükség van ún. forgató készítésére, mely az oldalak sorrendjét, kiadvány speciális működését prezentálja, segítségül szolgál mind a gyártás előkészítéshez, mind a kigyártáshoz. Ennek összeállítása, az oldalsorrend meghatározása Megrendelő feladata, makett készítését Szolgáltató ennek alapján tudja elvégezni, a munkamenetet szervezni III.2.5. Kigyártás 1. A gyártóval egyeztetett paraméterek alapján előkészített állományokat/anyagokat (állományok CD-n, filmek, digitális proof, forgató, makett), Szolgáltató eljuttatja a gyártóhoz, majd a gyártási folyamatot felügyeli. III.2.6. Késztermék belső ellenőrzése 1. Szolgáltató képviselője a gyártó telephelyén veszi át a készterméket annak minőségi, illetve mennyiségi ellenőrzése után.

10 2. A minőségi ellenőrzés alapja a színmintául adott elfogadó proof. Szolgáltató az átveendő anyagok szúrópróbaszerű felbontásával nyer mintát, mely Szolgáltató archívumába kerül. Jelentős minőségi/mennyiségi eltérés esetén a késztermék leszállítása határidejének függvényében a gyártóval/megrendelővel történő egyedi megállapodás szerint járnak el. 3. A gyártó szállítólevelének aláírásával, pecsételésével Szolgáltató elismeri a termék minőségi, illetve mennyiségi megfelelőségét, a szállítólevél egyben a teljesítés igazolásául szolgáló dokumentum a gyártó és Szolgáltató között. Szolgáltató vidéki gyártó esetén is gondoskodik a gyártás folyamatának felügyeletéről, a minőségileg kifogástalan végtermék átvételéről. A végellenőrzést a proof és a késztermék összeegyeztetése jelenti. 4. Amennyiben a megrendelő jóváhagyta a grafikai terveket, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, az esetlegesen utólag észrevett hibákért. III.2.7. Késztermék átadása Megrendelőnek, mennyiségi, minőségi átvétel 1. Szolgáltató és Megrendelő egyedi megállapodása rögzíti a késztermék leszállításának módját és helyét. 2. Szolgáltató szállítólevelének aláírásával, pecsételésével Megrendelő elismeri a termék minőségi, illetve mennyiségi megfelelőségét, a szállítólevél egyben a teljesítés igazolásául szolgáló dokumentum Megrendelő és Szolgáltató között. Minőségi/mennyiségi kifogás miatti részszállítás esetén megjegyzés készül a szállítólevélre, mely alapjául szolgál a reklamációs ügyintézésnek. 3. Átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni. 4. Szolgáltató törekszik arra, hogy a késztermék átadásakor képviselője jelen legyen, amennyiben ez nem megoldható, akkor egy képviselő maximálisan tájékozott legyen a leszállított termékek minőségével kapcsolatban, a felmerülő kérdések, reklamációk mielőbbi tisztázása érdekében. III.2.8. Dokumentumok archiválása 1. Mind az adminisztrációs mind a produkciós fázis anyagainak archiválása állomány formájában történik meg. Az elkészített vázlatterveket és az elfogadott, megvalósult munkát Szolgáltató 2 évig archiválja. III.2.9. Vállalási határidők, díjazás 1. A vállalási határidőről az árajánlat rendelkezik. A díjazás óraelszámolás alapján történik, az aktuális díjszabásról az árajánlat rendelkezik. III Referenciák 1. Szolgáltatót megilleti a honlap többszörözésének a joga és Megrendelő által átvett honlaphoz hasonló honlapot korlátozás nélkül készíthet. 2. Megrendelő kizárhatja azt, hogy Szolgáltató az általa készített honlapot vagy grafikai tervet referenciaként felhasználja, és annak egyedi, megkülönböztető vonásaihoz hasonló honlapot vagy grafikai tervet készítsen. Megrendelőnek e szándékát a szerződés megkötésekor írásban és kifejezetten Szolgáltató tudomására kell hoznia. Ezen esetben és amennyiben a Szolgáltató ehhez hozzájárul, kizárólagossági különdíjat kell fizetni, amely minimum díja -amennyiben a Megrendelői vagy Szolgáltatási szerződésben nem került pontosításra (ha igen, ez az irányadó ) - a szolgáltató vagy megrendelői szerződés 50 %-a de minimum Ft + ÁFA. A referencia igényét a Kivitelező egyoldalúan elutasíthatja. 3. Grafika csak a megrendelő által is elfogadott változat kerül elfogadásra, ezt visszaigazolja, ezen bárminemű változásra árajánlatot küld a szolgáltató.

11 III.3. WEBFEJLESZTÉS III.3.1. A szolgáltatás tartalma Honlap készítése, fejlesztése Meglévő honlap revitalizáció On-line alkalmazások On-line marketing eszközök III.3.2. A munka elkészítésének folyamata 1. Szolgáltató a Megrendelő által küldött brief alapján grafikai tervet készít, melyet Megrendelő részére bemutat. 2. A layout tervek célja, hogy bemutassa a kommunikációs megoldásokat, a stílust, a design lényegi elemeit. A layout tervet Szolgáltató úgy készíti el, hogy Megrendelő számára egyértelmű és egyszerű legyen a választás. 3. Az esetlegesen felkínált alternatívák határozott koncepciókat képviselnek, amelyekből egyértelműen körvonalazódik a kidolgozás utáni kész munka. A tervek kizárólag Szolgáltató tulajdonát képezik. Szolgáltató az általa készített terven 2 alkalommal Megrendelő igényei szerint ingyenesen változtat. Abban az esetben, ha a felkínált tervekből nem sikerül a Megrendelőnek választania, Szolgáltató további tervezési díj ellenében további terveket készít. Ennek feltétele a rebrief és az elképzelések pontosítása. Amennyiben a megadott paraméterek a tervezés során a Megrendelő kérésére lényegesen megváltoznak, Szolgáltató erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld. 4. A Szolgáltató a munka készítése során figyelembe veszi a magyar jog vonatkozó előírásait és a jó erkölcs íratlan szabályait, és ezért mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületsértő, vagy a szerzői jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán, földrajzi árujelzőjén, védjegyén fennálló jogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, és a Megrendelő ilyen irányú megrendeléseit sem a munka tervezése, sem készítése során nem fogadja el. 5. Megrendelő jogszabályba, jó erkölcsbe ütköző vagy mások életét, testi épségét, javait veszélyeztető utasítása esetén Szolgáltató elállhat a szerződés teljesítésétől és követelheti felmerült kárának megtérítését. 6. Megrendelő kiválasztja, illetve 48 órán belül írásban jóváhagyja a neki tetsző vázlattervet, amelyet a választott koncepciónak megfelelő konkrét megoldás kidolgozása követ. 7. Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott terv alapján, a funkcionális specifikáció és a megrendelt modulok, funkciók alapján a honlapot elkészíti, lefejleszti. 8. Szolgáltató saját belátása szerint igénybe vehet alszolgáltatót vagy más teljesítési segédet, ha erről az egyedi szerződés másképp nem rendelkezik. Ha Megrendelő az általa korábban jóváhagyott tervtől a munka készítési szakaszában eltér, akkor Szolgáltató erről tájékoztatja Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld. Az eltérés nem irányulhat a jóváhagyott terv lényegi módosítására, csak ha ebben, vállalási határidejében és díjazásában Felek előzetesen megállapodtak. 9. Szolgáltató díjmentesen technikai segítséget nyújt a megrendelt szolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdésekre telefonon vagy elektronikus úton egyaránt a teljesítéstől számított 3 hónapon belül. A 3 hónapon túl felmerülő igények teljesítését új árajánlat alapján vállalja Szolgáltató. III.3.3. Honlap és ahhoz fűződő jogok átadása, mennyiségi és minőségi átvétel: 1. Honlap esetén a munkák elkészítéséről Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja, a tesztverziót az interneten hozzáférhetővé teszi a Megrendelő részére.

12 2. A teljesítés helye, amennyiben a teljesítés nem elektronikus úton történik en vagy FTP szerverre való feltöltésen keresztül, és a megrendelőlapból vagy a megrendelt szolgáltatás speciális jellegéből egyértelműen más nem következik, Szolgáltató telephelye. 3. Megrendelő kötelessége az elkészített honlapot átvenni és a megállapodás szerinti vállalkozási díjat megfizetni. 4. Minőségi átvétel: Vállalkozó az elkészült munkát teszteli, majd a teszt után az ügyfélnek átadja. A tesztelés során felmerülő működési hibákat Vállalkozó javítja. Ügyfélteszt az átadási módosítási határidőt nem módosítja. A munkák elkészítését és a tesztverzió átadását követően Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni. Ezzel az átadással történik meg a teljesítés minőségi ellenőrzésének az a része, amely a külső megjelenésre vonatkozik, vagy amely egyébként a tesztverzióból megállapítható. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni. Szolgáltató és Megrendelő közötti bármilyen vita esetén ezt a jóváhagyott tesztverziót kell a szerződés tárgyaként elfogadni. 5. Megrendelő jóváhagyása esetén a Szolgáltató az elkészített honlapot a hozzá tartozó eltérésekkel, kódokkal, instrukciókkal stb. kiszállítja. Az átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni. III.3.4. Forráskódok, szerzői jogok 1. Az alkalmazások forráskódja alapvetően Szolgáltató tulajdona, Megrendelő korlátlan bérleti jogra tesz szert. 2. A forráskódot csak egyedi szerződés mellett áll Szolgáltató módjában -megfelelő ellenszolgáltatás és szabályozás ellenében- átadni megrendelő részére. 3. A honlapot a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató által biztosított vagy elfogadott szerveren tárolhatja, üzemeltetheti. III.3.5. Frissítés, vagy tartalmi feltöltés 1. Amennyiben az ajánlat vagy szerződés másképpen nem rendelkezik, a dinamikus honlap tartalmának feltöltése/frissítése/moderálása a Megrendelő feladata. Ide vonatkozik minden szöveg, kép, fájl stb. feltöltése. 2. Amennyiben Megrendelő szeretné a tartalmak feltöltését/frissítését/moderálását a Szolgáltatóval elvégeztetni, köteles az árajánlatkérésben ezt feltüntetni. Szolgáltató ezen feladatok elvégzésére külön ajánlatot biztosít. 3. A weboldalon lévő tartalomért a Megrendelő vállalja a felelősséget. A weboldalon tiltott tartalmak elhelyezéséért a Megrendelő felel, annak következményeit viseli. III.3.6. Vállalási határidők, díjazás 1. Ha az egyedi szerződésben a felek eltérően nem rendelkeznek, úgy a vállalási határidőről az árajánlat rendelkezik. A díjazás óraelszámolás alapján történik, az aktuális díjszabásról az árajánlat rendelkezik. III.3.7. Munkafázisok átadása, számlázás: - Grafika elfogadása az egyszeri díj 30%-a; - Grafika sitebuilsdelése az egyszeri díj 20%-a; - Alap programozása és kifizetése vagy az egyszeri díj 30%-a (40%); - Tartalom feltöltése és kifizetése vagy az egyszeri díj 10%-a, amennyiben nincs tartalom feltöltés, úgy az alap programozásnál 40% kerül rendezésre; - Idegen nyelvi változat feltöltése és kifizetése vagy az egyszeri díj 10%-a (amennyiben van tartalom feltöltés);

13 - Élesítés, végső átadás előtt (tesztelés után) a megbízási díj 10%-a kerül rendezésre. Jelen kifizetési díjak határideje a fejlesztés előtti, átadott teljes tartalmi anyagra vonatkoznak. III.4. SZOFTVERFEJLESZTÉS, WEBES ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE III.4.1. A szolgáltatás tartalma A szolgáltatás a szoftver fejlesztésén felül magában foglalja az - üzembehelyezést - a felhasználói kézikönyv átadását (minden szoftverhez biztosítani kell) és - az oktatást (amennyiben Megrendelő igényli) - support és terméktámogatás III.4.2. A szolgáltatás teljesítésének folyamata: 1.Előzetes egyeztetés: Szolgáltató és Megrendelő közösen felméri a fejlesztendő szoftver jellemzőit, a szoftverre vonatkozó alapvető elvárásokat. Az egyeztetésről Felek feljegyzést készítenek, amely feljegyzések tartalmára vonatkoznak a titoktartási követelmények. Szolgáltató az előzetes egyeztetések után, az ott elhangzottak ismeretében jogosult indokolás nélkül elutasítani a megrendelést. 2. Specifikáció készítése: Szolgáltató az előzetes egyeztetések alapján feladat-specifikációt készít, melynek célja a feladat mindkét fél számára egyértelmű megfogalmazása. A specifikáció tartalmazza a Megrendelőre vonatkozó főbb követelményeket (pl. információk rendelkezésre bocsátása, erőforrások biztosítása stb.). Megrendelő a specifikációt elfogadja vagy módosításra visszaküldi. Visszaküldés esetén Megrendelő és Szolgáltató további egyeztetéseket folytat és Szolgáltató verzionált specifikációt készít mindaddig, amíg Megrendelő azt el nem fogadja vagy bármelyik fél a megbízást fel nem mondja. 3. Megvalósíthatósági terv, árajánlat: Elfogadott feladat-specifikáció esetén Szolgáltató megvalósíthatósági tervet, időbecslést készít Megrendelő számára, amelyeket az árajánlat tartalmaz. A megvalósíthatósági terv tartalmazza a felhasználandó technológiák felsorolását, a fejlesztéshez szükséges erőforrások megnevezését, a fejlesztés részeire vonatkozó óraszámok meghatározását. A megvalósíthatósági terv és az árajánlat elfogadásával jön létre Felek között a szerződés. 4. Fejlesztés: A fejlesztés csak a feladat-specifikáció és az árajánlat elfogadása, illetve a szerződés felek közötti létrejötte után kezdhető el. A fejlesztés menetéről Szolgáltató folyamatosan tájékoztatja Megrendelőt a közös kommunikációra kijelölt csatornán keresztül. Amennyiben Megrendelő az adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, illetve a tárgyi feltételeket határidőben nem biztosítja, úgy Megrendelő késedelmének idejével a teljesítési határidő meghosszabbodik. 5. Specifikáció módosítása a fejlesztés során: Megrendelő a fejlesztés során módosíthatja a feladat-specifikációt, új funkciók bevezetését kérheti, azonban a módosításnak megfelelő fejlesztés csak a feladat-specifikáció Szolgáltató

14 általi elfogadását, valamint a módosított árajánlatnak Felek általi elfogadását követően kerülhet sor. 6. Mérföldkövek elfogadása A részfeladatok teljesítésének felek általi elfogadása, amely a számlázás alapját képezi. 7. Minőségi átvétel, üzembe helyezés: A munkák elkészítését és a tesztverzió átadását követően Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni. Ezzel az átadással történik meg a teljesítés minőségi ellenőrzésének az a része, amely egyébként a tesztverzióból megállapítható. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni. Szolgáltató és Megrendelő közötti bármilyen vita esetén ezt a jóváhagyott tesztverziót kell a szerződés tárgyaként elfogadni. A szoftver forráskódja alapvetően Szolgáltató tulajdona. A forráskódot csak egyedi szerződés mellett áll Szolgáltató módjában -megfelelő ellenszolgáltatás ellenében- átadni megrendelő részére. Az átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni. III.4.3. Vállalási határidők, díjazás A vállalási határidőről az árajánlat rendelkezik. A díjazás lehet ütemezett, a mérföldkövek elfogadásának megfelelően vagy óradíj elszámolás alapján. Az aktuális díjszabásról az árajánlat rendelkezik. A Megrendelő a megrendeléstől kizárólag a Szolgáltató által, addig elvégzett feladatok megfizetése után állhat el. III.5. MÉDIAREKLÁM III.5.1. A Médiareklám szolgáltatás tartalma: Különböző médiafajták hirdetési idejének és helyének értékesítése vagy viszonteladása. III.5.2. Munka előkészítő folyamata Szolgáltató és Megrendelő közösen felméri az értékesítendő média célcsoportját, hatékonyságát, piaci helyzetét, ár/érték arányát és konkurenciáit. Az egyeztetésről Felek feljegyzést készítenek, amely feljegyzések tartalmára vonatkoznak a titoktartási követelmények. Szolgáltató és Megrendelő egyedi szerződést készít az adott média felületre vonatkozó értékesítési szolgáltatásról. III.5.3. Munka menete A munkákat a Megrendelő folyamatosan ellenőrizheti, amelyhez ha az egyedi szerződés másképp nem határozza meg havi rendszerességű jelentést készít a Szolgáltató. Megrendelő online felületet is biztosíthat Szolgáltató részére, ahol Szolgáltató a Megrendelő adatbázisát eléri, illetve jelentését feltöltheti. III.5.4. Megrendelő jogai és kötelezettségei Az egyedi szerződésben szereplő szolgáltatások felhasználása. Megrendelő köteles Szolgáltató részére minden olyan információt átadni, mely Szolgáltató megfelelő munkavégzéséhez szükséges. Megrendelő köteles időben és írásban tájékoztatni Szolgáltatót tevékenységében bekövetkező olyan változtatásokról, melyek a pontban

15 megfogalmazott szolgáltatások tartalmát módosíthatják. Megrendelő tulajdonosa minden olyan partner adatainak, mellyel Megrendelő a szerződéskötés előtt került kapcsolatba. III.5.5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei Szolgáltató köteles minden, a pontban leírt tevékenység elvégzésekor figyelembe venni az aktuális, a tevékenységre vonatkozó jogszabályokat. Amennyiben Szolgáltató nem a jogszabályoknak megfelelően jár el, úgy Megrendelőt megilleti a kártérítés joga. A nem megfelelő eljárás miatti minden felelősség Szolgáltatót terheli. Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Szolgáltatót nem terheli felelősség, ilyen esetben Szolgáltató jogosult indokolt költségei megtérítésére. Szolgáltató tulajdonosa minden olyan új -általa közvetített megrendelés, partner- adatainak, mellyel a szerződéskötés előtt Megrendelő nem került kapcsolatba. Az adatbázis korlátlan használati jogát a szerződés megszűnésével járó bánatpénz kifizetése ellenében, Szolgáltató átadja Megrendelő részére. III.5.6. Szavatosság és felelősség Szolgáltató garanciát biztosít Megrendelőnek, hogy az átadott anyagok, a lehető legnagyobb figyelemmel és titoktartás mellett kezeli. különös tekintettel a szövegírásra, máshol még nem jelentek meg, más Megrendelőnél nem kerülnek felhasználásra, és Megrendelő versenytársainak kommunikációját figyelembe véve készülnek. III.5.7. Vállalási határidő, díjazás A Felek az egyedi szerződésben rendelkeznek, a vállalási határidőről. Szolgáltató az árajánlatban közli a szolgáltatás jutalékos díját. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy havi rendszerességű rendelkezésre állási díjat határozzon meg, amely a feladatra szánt idő és a Szolgáltatót érintő kiadások figyelembevételével kerül meghatározásra. A szerződés megszűnése/felmondása esetén Szolgáltató jogosult bánatpénz megállapítására, amely az általa létrehozott/közvetített megrendelése, hosszú távú együttműködések átadását biztosítja. A bánatpénz összegét az egyedi szerződés határozza meg, mely lehet egyszeri díj, illetve havi rendszerességű %-os jutalék/díj. III.6. ONLINE SZOLGÁLTATÁSKÉNT BÉRELHETŐ ALKALMAZÁSOK ÉS FIÓKOK III.6.1. Fiók és szoftver bérlés 1. Tartalmazza a Szolgáltató rendszerében elérhető alkalmazások bérlését és használatát beleértve 3. féltől származó szoftvereket is. A Szolgáltató rendszerében elérhető alkalmazásokat bérlés formájában használhatja a Megrendelő. 2. A Megrendelő, mint a fiók használója nem rendelkezik a bérelt szoftverek tulajdonával, kinézetével, működési struktúrájával. 3. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a fiókban található adatok kinyerésére. 4. A szolgáltatónak joga van a szolgáltatást bármikor korlátozni anyagi tartozás esetén, ám ennek következményeit a bérlő nem háríthatja át a Szolgáltatóra. 5. A Szolgáltatás minden megoldása a Szolgáltató tulajdona. A Szolgáltató a szerzői jogok teljes körű tulajdonosa. 6. A szolgáltató a rendszereket az általa vagy partnerei által biztosított szervereken üzemelteti. III.6.2. Díjazások 1. A Szolgáltató díjszabását bármikor előzetes egyeztetés nélkül egyoldalúan megváltoztathatja! Ez a már feltöltött és élesített összegeket nem érintheti. 2. Az aktuális árakat a honlapon kerülnek közzétételre.

16 Regisztráció előtt a Megrendelő köteles az aktuális árakról tájékozódni. A regisztrációval és a szolgáltatások megrendelésével Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja a díjakat. III.6.3. Bérleti díjak fizetési módja 1. A licensz díjak minden hónap elején kerülnek kiszámlázásra. A számla értékét kiállítástól számítva 10 napon belül kell kifizetnie. 2. Amennyiben a számla értéke nem kerül kifizetésre a megadott határidőn belül, Szolgáltató korlátozza az alkalmazásokba való belépést. 3. A számlák kiegyenlítése előre utalással történik. III.6.4. Lemondás 1. Megrendelő a szolgáltatást írásban, vagy a felhasználói fiókjában mondhatja le. Lemondás esetén az utolsó kifizetett időszakot követően a szolgáltató nem küldd újabb számlát. A kifizetett időszak díjait a Szolgáltató nem téríti vissza. 2. Megkezdett hónap, időszak nem mondható le, a szolgáltatás lemondása a következő ki nem fizetett, vagy meg nem kezdett időszaktó lehetséges. III.6.5. Adatok valódisága 1. Az Ügyfél vállalja, hogy senkinek nem adja át, mások által hozzáférhető helyen nem tárolja a belépéshez szükséges jelszót. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelszó titokban tartása az Ő érdekkörébe tartozó esemény, az ebből fakadó károkért a Szolgáltató nem felel. 2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, vagy bármikor átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, az alábbi esetekben: - valótlan vagy hiányos adatok megadása; - a Szolgáltató, a számlakibocsátók és/vagy más előfizetők/ügyfelek személyes adataival vagy a rendszerrel történő bármilyen visszaélés; - előfizetői szerződés megszűnése. 3. Helytelen vagy működésképtelen cím megadásából eredő bármilyen kárért nem vállal felelősséget a Szolgáltató. 4. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy azokkal nem sajátjaként rendelkezik, úgy annak valamennyi jogkövetkezményét viseli. III.6.6. Működéssel kapcsolatos rendelkezések 1. A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a működést érintő terheléses, és egyéb adatforgalomból származó károkért, működésért. Ezeket a jelenségeket a Szolgáltató felárért tárja fel és tudásának megfelelően javítja ki vagy hárítja el. Robotok, terheléses támadásokból eredő károkért a Szolgáltató nem felelős, annak kárát a szolgáltató nem köteles vállalni. 2. Régi, vagy új technikára nem optimalizált, fejlesztett rendszereket weboldalakat a szolgáltató nem köteles frissíteni felár nélkül. A rendszerek, weboldalak aktualizálása nem kötelessége, nem feladata a Szolgáltatónak. 3. A Szolgáltató rajta kívül álló okból származó károkért nem vállal felelősséget. 4.A Szolgáltató egyedi weboldalak esetén nem köteles szerver rendszergazdai szolgáltatásokat végezni. 5. A Szolgáltató 3. fél által készített programok működéséért nem vállal felelősséget, valamint 3. fél általi programműködés miatti saját rendszerében történő működési hibákért sem. Amennyiben a 3. fél által készített program befolyásolja az elkészített rendszer működését, ebben az esetben a Megrendelő vállalja a felelősséget, és garantálja, hogy 3. fél álltak készített program nem lesz hatással a rendszerre.

17 6. Nem befolyásolhatja a Megrendelő a rendszer működését 3. fél által készített programmal az üzemeltető írásos beleegyezése nélkül. (facebook, szinkronizáló programok, egyéb külső rendszerek.) 7. A Szerver műszaki hibájából adódó károkért nem vállal felelősséget a Szolgáltató. 8. Szerver támadásokért nem vállal felelősséget a Szolgáltató, ezek feltárását felár díjazása mellett hárítja el. 9. ek célba éréséért nem vállal felelősséget a Szolgáltató, valamint 3. fél általi fennakadásokért sem. A Szolgáltató garantálja, hogy a szolgáltatásaiból a levél útra lett indítva. Amennyiben a megrendelő címe spam listára kerül, azért a Megrendelő a felelős. III.6.7. Adatkezelés, adatvédelem 1. A Szolgáltató köteles a Megrendelőről az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat és információkat a hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályi rendelkezések szabályai szerint kezelni. 2. A Szolgáltató a Megrendelő részére történő számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint a Megrendelői szerződések figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelhet: 1, a Megrendelői szerződés kötelező elemei, 2, az egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, továbbított adat terjedelme, 3, az egyéb szolgáltatás dátuma, 4, a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, 5, tartozás hátrahagyása esetén az Megrendelői szerződés felmondásának eseményei. 3. Az adatok a szerződés megszűnéséig, valamint a számla teljesítésének határidejét követő hat hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. 4. A Szolgáltató által kezelt adatok átadhatóságáról és a további adatvédelmi szabályokról az Adatvédelmi szabályzat rendelkezik. III.6.8. Szolgáltatás megszüntetése 1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megrendelő többek között az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja: 1, a webtárterületen - törvénybe ütköző módon - pornográf, iparvédelmi, illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyeztetni, 2, a web tárterületen olyan programkódot szándékozik elhelyezni, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra; 3, a Megrendelő tevékenységével a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minőségét csökkenti, vagy magatartása más felhasználók informatikai biztonságát veszélyeztetheti; 4, az Interneten kéretlen reklám célú -ek küldésével, valamint más módon a felhasználókat zaklatni szándékozik; 5, szándékos magatartásával az Internet Etikai Kódexét (Netikett) megsérti, és ezzel a magatartásával felhívásra haladéktalanul nem hagy fel; 6, ha az Megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és tartozását felhívásra sem rendezi, 7, a havi tárhely díj fizetési költség kötelezettségének megszegése esetén. Tört hónap esetében visszafizetési igény a Megrendelő részéről nem állhat fenn, 8, ha a megrendelő akadályozza a szerződés teljesítését, 9, a Megrendelő szerződés szegése esetén.

18 III.6.9. Rendelkezésre állás 1. A Szolgáltató a szerver üzemeltetéssel és a bérelt szoftverekkel kapcsolatban éves szintű rendelkezésre állás vállal. Éves hálózati rendelkezésre állás virtuális gép esetén, hálózat esetén, szoftver vagy szolgáltatás bérlése esetén: 95% -os. 2. A szolgáltatás rendelkezésre állására vonatkozó előírások megsértése (továbbiakban: kiesés) esetén az Megrendelő kötbérre jogosult, amely a kiesés idejére eső előfizetői díj kétszerese maximum. 3. Felek rögzítik, hogy az esetleges kiesés visszavezethetően a fenti kötbéren felül előfizető nem jogosult semmilyen egyéb kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb jogcímen bárminemű kompenzációra. Megrendelő kijelenti, hogy jelen kötbér megállapodás - a szolgáltatás díjára való tekintettel is - arányosnak és méltányosnak tartja. 4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles mindent megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos hibákkal okozott károkért felel. 5. A Megrendelő elfogadja és betartja az Internet Szolgáltató Tanács (ISZT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, amely a lapon meghirdetésre kerültek. III.7. HÍRLEVÉL KÜLDŐ RENDSZER BÉRLÉSE A szolgáltatásba történő regisztrációval Ön kifejezi egyetértését a szerződésben feltüntetett betartandó feltételekkel. Amennyiben valamely rendelkezéssel nem ért egyet, ne regisztráljon, és ne vegye igénybe a szolgáltatást! III.7.1. A szerződés tárgya 1. A Szolgáltató olyan interneten használható Hírlevél küldő alkalmazást biztosít a Megrendelőnek, amivel az adott szolgáltatási csomagtól függően meghatározott darab levelet küldhet havonta. A Szolgáltató kezelőfelületet biztosít a Megrendelőnek, ami segítségével személyre szabott hírleveleket küldhet, mérheti a kiküldött levelek hatékonyságát, illetve kezelheti a feliratkozókat. 2. A Megrendelő kijelenti, hogy előzőleg tájékozódott a rendszerünkről, a szolgáltatásról és azokat megfelelőnek találta, elfogadta. III.7.2. A szerződés létrejötte és feltételei 1. A szerződés a regisztrációval, a feltételek elfogadásával, a Szolgáltató jóváhagyásával és a díjak megfizetésével jön létre. Azzal, hogy a Megrendelő kitöltötte az online megrendelő oldalunkat, vagy ingyenes fiókot hozott létre visszavonhatatlanul elfogadta a Szolgáltatási szerződésünket és az Adatvédelmi szabályzatot. 2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő megrendeléskor megadott adatait ellenőrizni, és amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy az adatok valódisága nem ellenőrizhető, a Szolgáltató megtagadhatja a megrendelést, a szerződés elfogadását A Szolgáltató minden esetben értesítést küld a Megrendelő részére a megrendelés elfogadásáról, vagy visszautasításáról. 3. A kiküldő cím valódiságáért a Megrendelő felel. III.7.3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 1. A Szolgáltató köteles az első pontban meghatározott szolgáltatást nyújtani a Megrendelő részére. A Szolgáltató köteles magas rendelkezésre állást biztosítani a Megrendelő számára

19 2. A Szolgáltató a szolgáltatás megszüntetésére, korlátozására az alábbi okok miatt jogosult: Ha a Megrendelő kéretlen leveleket küld (SPAM-el). Ha a Megrendelő olyan tevékenységet folytat, amivel akadályozza más megrendelők szolgáltatását. Ha a Megrendelő megsérti a szerződés bármely pontját. Ha a Megrendelőnek 10 napnál régebben fizetési elmaradása van. Ha a Megrendelő a Szolgáltató hozzájárulása, tudta nélkül továbbértékesíti a szolgáltatásokat. 3. Amennyiben a Megrendelő kifizeti a számláját, vagy elhárítja a zavaró okokat, akkor a Szolgáltató köteles visszakapcsolni a szolgáltatást. Ez alól kivétel a SPAM. A Szolgáltató zéróspam politikát folytat, minden SPAM gyanús ügyet, azonnali szerződésbontás követ. Természetesen csak akkor, ha bizonyítható a törvénysértő magatartás. 4. A Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan módosítani a szerződési feltételeket abban az esetben, ha a szolgáltatás lényeges változás áll be új szolgáltatások bevezetése és amennyiben a már meglévő ügyfeleket ez nem érinti új árazási csomagokat vezet be. Minden fontosabb változásról a Szolgáltató köteles értesíteni a Megrendelőt. III.7.4. A szolgáltatás árai és fizetési feltételek 1. Az aktuális szolgáltatási árak a oldalon, Sign in menüpontban érhetőek el. A Megrendelő különböző szolgáltatási csomagok közül választhat 3. A Szolgáltató jogosult az aktuális díjakat bármikor módosítani és erről a Megrendelőt előzetesen értesíteni; a hozzáféréséhez megadott címen. A módosított árak nem érinthetik a Megrendelő által már kifizetett időszak előfizetési díját. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a módosított díjakat, a Szolgáltató jogosult a szerződés felmondására. A Megrendelőnek a számla kiállításától 10 napja van, hogy befizesse a következő hónap díját, vagy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás megszüntetésére. III.7.5. A szerződés időtartama és felmondása 1. A szerződés határozatlan időre jött létre, 1 hónapos felmondási határidővel. A felmondás elküldhető értesítés formájában a címre. A Szolgáltató azonnal felmondhatja a szerződést a Megrendelővel, ha a Megrendelő nem tesz eleget a kötelezettségeinek, vagy a szerződés bármely pontját megszegi. III.7.6. Adatkezelés 1. A Megrendelők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi CXII.. törvény. III.7.7. Jótállási feltételek és kártérítés 1. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a váratlan technikai hibákból, a rendszert érő támadásból vagy egyéb, előre nem látható technikai okokból történő leállások miatt. Továbbá a Szolgáltató nem felel a Megrendelő jogszerűtlen magatartásából adódó károkért. III.7.8. SPAM 1. A szolgáltató nem járul hozzá, hogy a Megrendelő olyan hírleveleket küldjön, aminek a küldését a címzettek előzőleg nem hagyták jóvá. Minden SPAM gyanús ügyben a Szolgáltató jogosult azonnali szerződésbontásra. III.7.9. Vegyes rendelkezések 1. A jelen szerződés teljes egészében üzleti titoknak minősül, így annak bármely részletét, illetve a szerződéssel, valamint annak teljesítésével kapcsolatos mindennemű információt bármelyik fél kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja bármilyen harmadik fél tudomására, ide nem értve a jogszabály által kötelezővé tett vagy valamely hatóság, illetve bíróság által előírt adatszolgáltatást. Amennyiben a jelen titoktartási

20 kötelezettséget bármelyik fél megszegi, úgy a polgári jog szabályai szerint a másik Felet kártalanítani köteles. A titoktartási kötelezettség a szerződés hatályának megszűnését követő 10 évig áll fenn. 2. A számlázási címnek megfelelő cég vagy magánszemély birtokolja az adott fiókba felvitt e- mail címeket, tulajdoni joggal rendelkezik felette. Az adott fiókban felvitt, azaz kezelt címekért a tulajdonos felel minden esetben. 3. Amennyiben jelen megállapodás valamely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez a megállapodás egészének érvényességét nem érinti. Ilyen esetben a felek kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy jelen megállapodásban szabályozott célkitűzéseiket teljesítsék. 4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerződő felekre, illetve a jelen szerződés által érintett szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók. A jelen szerződés teljesítése során a szerződő felek jognyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni, mely postai úton, ben vagy faxon történt továbbítást jelent a szerződésben meghatározott címekre, illetve azon címekre, melyekről szerződő felek a szerződés tartama alatt tájékoztatják egymást. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás közt békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a felek a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására - hatáskörtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. IV. SZERZŐI JOGOK Amennyiben az egyedi szerződések másként nem rendelkezik: 1. Szolgáltató amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. 2. Szerzői jogok: Szolgáltató által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. 3. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg. 4. A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhat közvetlen haszonszerzésre, illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jog határozatlan időre szól. 5. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén vagy, ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Szolgáltatót a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát. 6. Ha Megrendelő a jelen ÁSZF-ben szabályozotthoz képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján Szolgáltató eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartamát és díját. 7. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása mivel az a Szolgáltató tulajdona és nem képezi az egyes megrendelésék tárgyát minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) melyek kiterjednek a PanoGraph Kft. által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Weblap tervezéshez, Weboldal üzemeltetéshez Horváth Péter egyéni vállalkozó Hatályos 2015. február 01. napjától visszavonásig Hozzáférhető: http://www.pcwebdoki.hu címen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

Hirdetések közzétételére

Hirdetések közzétételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hirdetések közzétételére A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a www.ozdsporjta.hu weboldal üzemeltetője ( Frölich Tamás egyéni vállalkozó,

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Magyar Kertépítő és Fenntartó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója Verziószám: 1.0; Érvényes 2016. január 01-től Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Gyulai Közüzemi Kft. Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: 04-09-003599 Adószáma:

Részletesebben

A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra

A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I. Kikötőhely-bérletre vonatkozó rendelkezések 1. A Balatoni Hajózási

Részletesebben

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: http://www.selectel.hu/doc/aszf A webáruház címe: http://www.selectel.hu, http://www.selectel.

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: http://www.selectel.hu/doc/aszf A webáruház címe: http://www.selectel.hu, http://www.selectel. ÁSZF Általános szerződési feltételek Jelen dokumentum tartalmazza Szögi Balázs e.v. (Székhely: 6791 Szeged, Majális u. 7., adószám: 66341727-1-26), mint szolgáltató (továbbiakban : Szolgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (hatályos 2015. november 01. napjától) I. Bevezető rendelkezések Eltérő írásbeli megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

1. Bevezető 2. Általános rendelkezések

1. Bevezető 2. Általános rendelkezések Verziószám: 1.0; Érvényes: 2016. február 01. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános rendelkezések 3. Az eladó adatai 4. A megvásárolható termékek köre 5. A vásárlás rendje 6. A rendelés folyamata 7.

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kristályvirág Természetgyógyász Rendelő (GerincZóna Bt.)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kristályvirág Természetgyógyász Rendelő (GerincZóna Bt.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kristályvirág Természetgyógyász Rendelő (GerincZóna Bt.) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a GerincZóna Bt. (Kristályvirág Természetgyógyász Rendelő)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Öko-Építőanyag Webáruház-at Kazinczy Gyöngyvér egyéni vállalkozó üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kazinczy Gyöngyvér egyéni vállalkozó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a KVENTA Kft Webáruházában forgalomba hozott termékek megrendelőinek (Továbbiakban: Vásárló, természetes személy vásárló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK izishop mobiltelefonos fizetési elfogadóhely biztosítására A HEDZ Magyarország Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) izishop mobiltelefonos fizetési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Rev. 1.6 2013. 08. 21. Tartalomjegyzék 1 Alapfogalmak... 4 1.1 Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Kérjük, amennyiben igénybe veszi szoláltatásunkat, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a BudapestCleaners weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatának, valamint az azon keresztül

Részletesebben

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS KÖZCÉLÚ VILLAMOS HÁLÓZAT ÉS CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS LÉTESÍTÉSÉRE Ügyfél azonosító: Felhasználási hely azonosító: Szerződés szám: Ügyfélkapcsolat

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

VILÁGJÁRÓ CSOPORT. V.U.M. Kft. Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Érvényes 2012. január 1-től.

VILÁGJÁRÓ CSOPORT. V.U.M. Kft. Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Érvényes 2012. január 1-től. VILÁGJÁRÓ CSOPORT V.U.M. Kft. Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Érvényes 2012. január 1-től. 1. Az ÁSZF hatálya A megrendelőknek a V.U.M. Kiadó és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: V.U.M., mint szolgáltatóval

Részletesebben

AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014.

AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK: Jelen OÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Lifelearning.hu - ÁSZF - 2016. Lifelearning.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Szanex.hu - ÁSZF - 2015. Szanex.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. A Szolgáltató. 3. A honlapon folytatott tevékenység. 4. Felhasználási feltételek. 4.1. Felelősség

1. Bevezetés. 2. A Szolgáltató. 3. A honlapon folytatott tevékenység. 4. Felhasználási feltételek. 4.1. Felelősség 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a Golyán Kerékpár Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemltetett honlapon! Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. március 30. I. Általános rendelkezések A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Koszta Regina Egyéni Vállalkozó Székhelye és postai címe:

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Vállalkozási keretszerződés a MÁV Zrt. által a KÖZOP keretében elnyert projektekkel kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység ellátására - eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek A jelen feltételek tartalmazzák a www.zsibizoo.hu (Herman Richárd E.V.) webáruházban (a továbbiakban: webáruház/weboldal) forgalomba hozott

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Megatherm Kereskedelmi Kft. Székhely: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 135. Cégjegyzékszám: 13-09-071461 Adószám: 12098934-2-13 Bejegyző cégbíróság

Részletesebben

Hatályos 2015. december 18. napjától

Hatályos 2015. december 18. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési Feltételek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevételéhez Hatályos 2015. december 18.

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321247-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló)

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.

AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016. AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK: Jelen OÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.astibababolt.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. A Szolgáltató

1. Bevezetés. 2. A Szolgáltató 1. Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a www.novenypatika.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltételeit. A Felhasználó a honlap használatával

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Paleoelet.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában KERETKERETSZERZODES média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: Megrendelő) székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Szállítási idő: rendeléstől számított 3-4 munkanap, amennyiben a megrendelt termék raktáron van.

Általános Szerződési Feltételek. Szállítási idő: rendeléstől számított 3-4 munkanap, amennyiben a megrendelt termék raktáron van. Általános Szerződési Feltételek Szállítás: Szállítási idő: rendeléstől számított 3-4 munkanap, amennyiben a megrendelt termék raktáron van. a megrendelendő termékekre 3-5 hét a várakozási idő (beszállítótól

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Katinkahosszu.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2016. március 25. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Megrendelés: Írásban történik a megadott formanyomtatványon, melyet postai úton illetve e-mailben fogadunk el. A Kiadó a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen

Részletesebben

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) I. Bevezetés 1. Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Jaka Vendégházat (8581

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 (23). Általános Szerződési Feltételek (a CM Sales Kft. Hirdetésértékesítési Általános Szerződési Feltételei) A jelen Hirdetésértékesítési Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: HÁSZF, vagy

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Online fotótanfolyamra előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.elefani.eu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1 / 8 2013.08.10. 21:15 Általános szerződési feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Perfect Nails Kft. (továbbiakban: Perfect Nails) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.sarabeautysport.com

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya 1.1 Megbízó és az EP Stúdió Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján nyomdaipari,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben