PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)"

Átírás

1 Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: Budapest, Szabadság tér 14.), mint Megbízott ( a továbbiakban: Társaság ) másrészről Név:... Lakcím:.. Anyja neve:... Szig/útlevél száma:.. Adóazonosító jele:.. mint Megbízó ( a továbbiakban: Ügyfél ) között, együttesen Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 1.) Fogalom- meghatározások Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, a Felek a szerződésben alkalmazott fogalmakat az alábbiak szerint értelmezik: - a Portfólió : (Tpt ) a portfóliókezelési tevékenységet végző számára átadott eszközök, illetőleg ezen eszközökből a portfóliókezelési tevékenységet végző által összeállított, többféle vagyonelemet tartalmazó eszközök összessége; - Portfóliókezelés : (Bszt. 4. (2) 53.) az a tevékenység, amelynek során az ügyfél eszközei előre meghatározott feltételek mellett, az ügyfél által adott megbízás alapján, az ügyfél javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre és kezelésre azzal, hogy az ügyfél a megszerzett pénzügyi eszközből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli; - a Portfólió nyilvántartási értéke a Portfóliót képező pénzeszközök és pénzügyi eszközök aktuális értéke; - a Portfólió nyitó induló értéke azon a napon számított eszközérték, amelyen a Társaság első ízben rendelkezhet a portfólió felett; - a Portfóliókezelés induló napja az a nap, amelyen a Társaság első ízben rendelkezhet a portfólió felett; - a Portfólió záró értéke a Portfóliókezelés lejáratának / megszűnésének napján megállapított eszközérték; - a Portfóliókezelés záró napja a szerződés lejáratának, megszűnésének napja; - az Átlagosan lekötött tőke az induló Portfóliónak az évközi pénzmozgásokkal korrigált, a 2. számú melléklet szerint számított éves átlagos állománya; - az Elért hozam a Portfólió záró értéke és a portfólió nyitó értéke különbségének a pénzmozgásokkal különösen (de nem kizárólagosan) a ténylegesen teljesített rendszeres havi befizetésekkel, az érvényesített díjakkal korrigált értékének, a 2. számú melléklet szerint kalkulált, éves szintre meghatározott, százalékos mutató; - Értékpapírok a hatályos jogszabályokban meghatározott befektetési eszközök; ebrókerház Befektetsi Szolgáltató Zrt. 1.oldal

2 - Származékos pozíciók a tőzsdei vagy OTC piacon létrehozott, ellenirányú ügylettel le nem zárt és még nem lejárt határidős és opciós pozíciók; - a Portfóliókezelési célra történő eszközátadás úgy történik, hogy az Ügyfél a Társaság rendelkezési joga alatt álló számlára átutalja az átadni kívánt pénzeszközöket. 2.) Előzmények A Társaság kijelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank jogelődjeként eljárt Felügyelet III/73.059/2000. számú augusztus 14-én kelt határozata értelmében portfóliókezelési tevékenység végzésére feljogosított befektetési vállalkozás. A szerződést kötő Felek rögzítik, hogy az Ügyfél a Társaság Portfóliókezelési Üzletszabályzatát ismeri, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a jelen szerződés Üzletszabályzatot említ, ezen kifejezés alatt kizárólag a Portfóliókezelési Üzletszabályzat értendő. A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az Ügyfél a Társasággal hó... -án/-én ÜGYFÉL-, DEVIZA NYILVÁNTARTÁSI-, ÉS ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA szerződést (továbbiakban: Számlaszerződés) kötött. A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Társaság az Ügyfél évi CXXXVI. tv. (Pmt.) szerinti azonosítását, évi CXXXVIII. tv. (Bszt.) szerinti ügyfélkategóriákba történő besorolását, az Ügyfél által kitöltött alkalmassági teszt kiértékelését elvégezte. Az Ügyfél (mint természetes személy) a évi CXXXVIII. tv. (Bszt.) szerint alkalmazandó ügyfélkategória alapján: lakossági ügyfél. Az Üzletszabályzat, a Számlaszerződés és jelen szerződés egy jogi egységet képeznek, azok rendelkezései egymással összhangban értelmezendők, amennyiben bármilyen eltérés van az Üzletszabályzat, illetve a Számlaszerződés és a jelen szerződés rendelkezései között, a jelen szerződés rendelkezései minősülnek irányadónak. 3.) A szerződés célja és tárgya - Társaság, mint Megbízott, díjazás ellenében vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett ellátja az Ügyféltől átvett pénzeszközök hasznosítását, befektetését és újra- befektetését. - Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján az Ügyfél a Társaság részére portfóliókezelési céllal rendszeres havi befizetés útján adja át a pénzeszközöket a 6.számú mellékletben részletezett módon. 4.) A portfóliókezelés A portfóliókezelés megkezdéséhez szükséges feltételek: - az Ügyfél azonosítása, besorolása; - az Ügyfél által alkalmassági teszt kitöltése, annak Társaság általi kiértékelése; - a Portfóliókezelési szerződés és különösen az annak részét képező Befektetési Politika Felek általi elfogadása; - a Számlaszerződés megkötése; - a jelen szerződés 6. számú melléklete szerinti eszközök Társaság részére történő átadása (a rendszeres befizetés első havi összegének átutalása). A Társaság az alábbi szolgáltatásokat vállalja: - meghatározza az Ügyfél befektetéseinek összetételét, lejáratát és nagyságrendjét; - szervezi és bonyolítja az Ügyfél számlájához kapcsolódó befektetési ügyleteit; - vezeti a portfóliókezelésbe átadott eszközök nyilvántartását; - előzetes tájékoztatást ad az Ügyfél számára a befektetési irányelvek meghatározásához. 2. oldal

3 A Felek megállapodnak, hogy a jelen Portfóliókezelési szerződés alapján a Társaság az Ügyfél részére a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott Befektetési Politika szerint kerül sor a portfóliókezelésre. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés 3. számú mellékletében rögzített, a Társaság által alkalmazott Portfóliókezelési Befektetési Politikát megismerte és elfogadja. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság részletesen megismertette vele a portfóliókezelés kockázatait. Az előbbiek ismeretében az Ügyfél kijelenti, hogy kifejezetten a jelen szerződés 3. számú mellékletében megjelölt Portfóliókezelési Befektetési Politika alkalmazását kéri a Társaságtól. A jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott Befektetési Politika kockázati szintjének rögzítését az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Ügyfél kijelenti, hogy az 5. számú mellékletben rögzített kockázati szintet megismerte és elfogadja. Felek rögzítik, hogy a Társaság az Ügyfél választott Befektetési Politikára adott ajánlatát akkor fogadja el, amennyiben az, az Ügyfél által kitöltött alkalmassági teszt eredménye alapján a Befektetési Politika az Ügyfél körülményeihez igazodik, befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas. Az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései alapján az alkalmassági teszt eredménye szerinti besorolás a következő kategóriák szerint történik: Az alkalmassági tesz alapján elérhető eredmények Nem felelt meg Portfólió I. Portfólió II. Portfólió III. A befektető tőkepiaccal kapcsolatos általános ismerete, tapasztalata, kockázatvállaló képessége nincs összhangban hozamelvárásával, jelenlegi megtakarításának szerkezetével és a megtakarítás céljával. A Társaság által nyújtott portfóliókezelési szolgáltatás igénybevétele személyét tekintve az alkalmassági kérdőív alapján nem megengedett. Befektetésként legalább 85%-ban a magyar állampapír, illetve állampapír alapú befektetési jegy ajánlható, 15%-ot meghaladó mértékben magasabb kockázati szintet jelentő termék választása esetén a tapasztalat, kockázatviselő képesség hiánya problémát jelenthet, tőkeáttételes ügyletek a portfólió részét nem képezhetik. A magasabb hozam realizálása érdekében nyitott a kockázatosabb befektetések irányába. Közép és hosszútávú részvénypozíciók, vállalati kötvények- és kötvényalapok, ingatlanalapok és alternatív befektetési alapok tartása alkalmas kockázati szintet jelent, tőkeáttételes ügyletek a portfólió részét nem képezhetik. Kockázatviselő képessége, jövedelemszerkezete megfelelő alapot biztosít a határidős pozíciók napi finanszírozási szükséglete esetén. - Alacsony kockázati szintű Befektetési Politika a Portfólió I., Portfólió II. és Portfólió III. besorolású ügyfelek esetében köthető ki. - Mérsékelt kockázati szintű Befektetési Politika a Portfólió II. és Portfólió III. besorolású ügyfelek esetében köthető ki. - Közepes - Magas kockázati szintű Befektetési Politika kizárólag a Portfólió III. besorolású ügyfelek esetében köthető ki, de a Társaság rögzíti, hogy jelen szerződés alapján végzett portfóliókezelési tevékenysége keretében magas kockázati szintű Befektetési Politikát nem ajánl ki. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a jelen szerződés alapján alkalmazandó Befektetési Politika alapján elsősorban (legalább a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott százalékos arányban) Euróban (EUR, ) denominált eszközökbe történik befektetés. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Portfólió elsődlegesen Euróban denominált eszközökben történő összetétele devizakockázatot hordoz, amennyiben a Forint Euróhoz képesti erősödése esetén Forintban kifejezve az Euróban denominált eszközök értéke csökken. Az Ügyfél ezen kockázatot ismeri és vállalja. 3. oldal

4 A Társaság szolgáltatásának alapelvei: - A Társaság a szerződés keretei között önállóan rendelkezik a portfólió és a szerződés időtartama alatt keletkezett szabad pénzeszközök kezelésbe átadott hányada felett, és gondoskodik arról, hogy a Portfólió az Ügyfél által meghatározott elvek szerint kerüljön hasznosításra, illetve újra-befektetésre. A Társaság az általa kezelt portfóliók részét képező eszközök tekintetében minden esetben a saját nevében, de az Ügyfél javára és terhére, más Ügyfelek megbízásával összevontan, vagy külön- külön jár el. - Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság által vállalt portfóliókezelés keretében végzett tranzakciókkal kapcsolatban a Társaság felé utasítási joggal nem rendelkezik, egyedi ügyletre megbízást nem adhat. Az Ügyfél jogosult a portfóliókezelésben lévő eszközök növelésére és csökkentésére, valamint az alábbiak szerint a befektetési irányelvek megváltoztatására. - A Felek bármelyike jogosult a másik félnek ajánlatot tenni a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott Befektetési Politika módosítására. A Befektetési Politika kölcsönös megállapodás alapján írásban módosítható. Amennyiben a másik fél a Befektetési Politika módosítására vonatkozó ajánlatot nem fogadja el, az ajánlattévő fél jogosult a jelen szerződést a 11. pont alapján felmondani. Felek rögzítik, hogy a módosítás során sem köthető ki olyan Befektetési Politika, amely az Ügyfélnek a Befektetési Politika módosításakor hatályos (legutolsó) alkalmassági tesztjének eredményével nincsen összhangban, a jelen pontban fent rögzítettek megfelelő alkalmazásával. - Jelen szerződés szerinti portfóliókezelés tekintetében a Társaság tőkevédelmi ígéretet vagy hozamígéretet nem tesz, tőkegaranciát vagy hozamgaranciát nem vállal. 5.) Eszköznyilvántartás, jelentési kötelezettségek - A Társaság az Ügyfél befektetett eszközeinek összetételéről, értékéről, realizált és várható hozamáról a saját vagyonától és könyveitől jól elkülönített módon vezet nyilvántartást. - A Portfólió értékelése a portfólióban lévő befektetési eszközök 1. számú mellékletben rögzített eszközérték-számítási szabályai szerint történik. - A Társaság havonta, a tárgyhónap utolsó napjára, a tárgyhónap utolsó napját követő 10 munkanapon belül köteles havi beszámoló jelentést készíteni az Ügyfél számára. A jelentés tartalmazza a jogszabályokban, illetve az Üzletszabályzatban rögzített elemeket, különösen a Portfólió záró eszközértékét és összetételét, a beszámolási időszakra érvényes elért hozamot, az esedékes díjak kalkulációját, valamint a portfóliókezelési tevékenységről készített írásos értékelést. - Az Ügyfél kérésére a Társaság három munkanapon belül köteles megadni a Portfólióval kapcsolatban igényelt információkat. - Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél úgy rendelkezik, hogy a Társaság a portfóliókezelési tevékenység keretében végrehajtott ügyletekről szóló tájékoztatását a havi jelentés keretében adja meg. - Amennyiben az Ügyfél a pozíciós jelentések, illetve elszámolások az Üzletszabályzatban szabályozott módon történő kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül nem emel kifogást, a pozíciós jelentéseket, illetve elszámolásokat a Társaság elfogadottnak tekinti, és azokkal kapcsolatban a továbbiakban vitának nincs helye. A megkeresés elmulasztásából eredő valamennyi kár az Ügyfelet terheli. - Jelen szerződés alapján végzett portfóliókezelési tevékenysége keretében a Társaság az Ügyfél számára vezetett számlán feltételes kötelezettségvállalással járó nyitott pozíciót nem tart nyilván és ilyen pozíciót eredményező ügylet végrehajtását nem vállalja. 4. oldal

5 6.) Be- és kifizetések az Ügyfél kezdeményezéséből Az Ügyfél portfóliókezelési célra pénzeszközöket adhat át (átutalással), egyéb eszközöket a Társaság nem fogad be. Az így átadott pénzeszközök, attól a naptól számítva kerülnek be a Portfólióba, amikor a Társaság szabadon rendelkezhet felettük. A Portfólió eszközértékének mindenkori kiszámítása során kizárólag a befektetésre kerülő összeg képezi a számítások alapját, míg a hozamszámítás során a hozamszámítás időpontjáig felszámolt díjakat is figyelembe veszi a Társaság Az Ügyfél írásos utasítással jogosult a Portfólió terhére eszközöket kivonni. Ha az Ügyfél eszközök értékesítése útján történő pénz kifizetést rendel el, akkor amennyiben a kifizetés mértéke nem haladja meg a portfólió aktuális eszközértékének 10 %-át, a Társaság legkésőbb 2 munkanapon belül köteles a kifizetést végrehajtani. Amennyiben a kifizetés mértéke ennél nagyobb, a Társaság a kifizetést legkésőbb 8 munkanapon belül köteles végrehajtani és a kifizetési utasítás kézhezvételét követő munkanapon köteles írásban nyilatkozni a kifizetés várható értéknapjáról. HUF- ban vezetett számla esetén: Az Ügyfél jelen szerződés alapján vállalja, hogy a jelen szerződés időtartama alatt összesen eltérő rendelkezés híján havi egyenlő részletekben portfóliókezelési célra következő összegű befizetést teljesít... Forint, azaz... Forint (összes megcélzott befizetés). A havi rendszeres befizetés (havonta fizetendő) összege:.... Ft/hó, azzal, hogy a havi rendszeres befizetés összegének (tízezer) Forinttal osztható összegnek kell lennie. A havi rendszeres befizetés összegét a Társaság elsősorban a szerződésszerűen érvényesített díjakra számolja el, az ezt követően fennmaradó összeg kerül befektetésre. A havi rendszeres befizetés összegét az Ügyfél saját döntése szerint véglegesen vagy ideiglenesen megemelheti, oly módon, hogy a havi rendszeres befizetés összege ezt követően is (tízezer) Forinttal osztható összeg kell, hogy maradjon. Az összes megcélzott befizetés összegénél magasabb összegű portfóliókezelési célú befizetést a Társaság jelen szerződés alapján nem fogad be. Amennyiben ennél magasabb összeget kíván az Ügyfél portfóliókezelési célra átadni, azt új Portfóliókezelési szerződés megkötése esetén, annak feltételei szerint, vagy jelen szerződés írásban történő módosításával teheti meg. EUR-ban vezetett számla esetén: Az Ügyfél jelen szerződés alapján vállalja, hogy jelen szerződés tartama alatt összesen eltérő rendelkezés híján havi egyenló részletekben portfóliókezelési célra következő összegű befizetést teljesít... Euró, azaz... Euró (összes megcélzott befizetés). A havi rendszeres befizetés (havonta fizetendő) összege: EUR/hó, azzal, hogy a havi rendszeres befizetés összegének 50 (ötven) Euróval osztható összegnek kell lennie, legkisebb összege 100 (egyszáz) EUR/hó. A havi rendszeres befizetés összegét a Társaság elsősorban a szerződésszerűen érvényesített díjakra számolja el, az ezt követően fennmaradó összeg kerül befektetésre. A portfólió eszkózéstékének mindenkori kiszámítása, továbbá a hozamszámítás során kizárólag a befektetésre kerülő összeg képezi a számítások alapját. A havi rendszeres befizetés összegét az Ügyfél saját döntése szerint véglegesen vagy ideiglenesen megemelheti, oly módon, hogy a havi rendszeres befizetés összege ezt követően is 50 (ötven) Euróval osztható összeg kell, hogy maradjon. Az összes megcélzott befizetés összegénél magasabb összegű portfóliókezelési célú befizetést a Társaság jelen szerződés alapján nem fogad be. Amennyiben ennél magasabb összeget kíván az Ügyfél portfóliókezelési célra átadni, azt új portfóliókezelési szerződés megkötése esetén, annak feltételei szerint, vagy jelen szerződés írásban történő módosításával teheti meg. 5. oldal

6 7.) Díjak és költségek - A jelen Portfóliókezelési szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a Társaságot megilleti a portfóliókezeléssel összefüggő költségeket és díjakat részletező 4. számú mellékletben meghatározott díjazás. A jelen szerződés alapján érvényesített díjak: számlanyitási díj; havi portfóliókezelési-számlavezetési díj; a Portfólió tárgyát képező eszközök adásvételével kapcsolatos eseti tranzakciós díjak; sikerdíj (az erre vonatkozó feltételek teljesülése esetén) - A számlanyitási díj egyszeri, az összes megcélzott megtakarítás százalékában kifejezett díj. A díj összegét a jelen szerződés alapján az Ügyfél a következőként teljesíti: a díj összegének 100%-át a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül egyösszegben, vagy a díj összegének 50%-át egyösszegben, a fennmaradó 50%-ot pedig a következőképp: a havi rendszeres befizetés összegét a 6. pontban meghatározottak szerint teljesíti, azzal, hogy az így teljesített befizetés összegének 50%-át a Társaság a szerződéskötési díjra számolja el. A szerződéskötési díj a Társaság által egyoldalúan nem módosítható. - A Társaság a havi portfóliókezelési-számlavezetési díj időarányos részét a havi rendszeres befizetés teljesítésekor, de legkésőbb a hó végén, illetve a szerződés megszűnésekor jogosult az Ügyfél számlájára ráterhelni. - A portfóliókezeléssel kapcsolatos tranzakciós és egyéb költségek a 4. számú mellékletben meghatározott módon és mértékben, üzletkötésenként kerülnek áthárításra az Ügyfél felé. - Sikerdíj feltételeinek teljesülése esetén: a sikerdíjat a Társaság a 4. számú melléklet alapján számítja ki és terheli meg az Ügyfél számláját. - Elfogadottnak tekintendő az elszámolás és a kiszámított díj mértéke, amennyiben az Ügyfél az elszámolás kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül nem emel kifogást ellene. - A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a portfóliókezeléssel érintett pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kapcsán olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség keletkezhet, amely megfizetése nem a befektetési vállalkozáson keresztül történik. - Azon díjak, amelyek tekintetében a Társaság szolgáltatását teljesítette (a portfóliókezelés megkezdését követően a szerződéskötési díj; a tárgyhót követően a havi portfóliókezelési-számlavezetési díj; az ügyletkötést követően a tranzakciós díj és költség) a jelen szerződés esetleges idő előtti megszűnése esetén sem követelhetők vissza, sem részben, sem egészben. Idő előtti megszűnés esetén az ezen díjakra elszámolt összeg az eszközérték-, valamint a hozamszámítás során figyelmen kívül marad. Amennyiben a tárgyhó tekintetében érvényesítendő díjakat a tárgyhavi befizetés nem fedezi, a Társaság jogosult a díjakat a Portfólió terhére érvényesíteni. 8.) A Portfólió induló értéke A Portfólió induló értéke az első havi rendszeres befizetés összege. 6. oldal

7 9.) A Társaság rendelkezési joga és felelőssége - A Társaság a befektetési tranzakciók során az Ügyfél javára, de saját nevében köt szerződéseket. - A tulajdonosi és tagsági jogok gyakorlására jogosító értékpapírok esetén a Társaság ha az Ügyfél esetenként írásban ettől eltérően nem rendelkezik az Ügyfél nevében jogosult de nem köteles - eljárni és a tulajdonosi és tagsági jogokat belátása szerint gyakorolni. - A Társaság a portfóliókezelési tevékenysége végzése során mindenkor a jogszabályokban foglaltaknak, a szakma szabályainak megfelelően, tisztességes és hatékony módon, az ügyfél érdekeivel összhangban jár el. A Társaság a jelen Portfóliókezelési szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért a polgári jog általános szabályai szerint felel. - A Társaság mérlegelési jogának további részleteit, az ügyfél portfóliójába kerülhető pénzügyi eszközöket és az ezekre vonatkozóan végrehajtható ügyleteket, ideértve a kapcsolódó korlátozásokat, valamint a portfólió kezelése során érvényesülő célkitűzéseket, a portfóliókezelő mérlegelése során szerepet játszó kockázati szintet, és a portfóliókezelő mérlegelési jogát érintő korlátokat a jelen szerződés 3. és 5. sz. mellékletét képező Portfóliókezelkési Befektetési Politika és a Portfólió kockázati profilja szabályozza. 10.) Titoktartás - A Felek kijelentik, hogy mindazon információkat, amelyek az Ügyfélre, a Társaságra, a Portfólióra, a jelen Portfóliókezelési szerződés tartalmára, valamint a portfóliókezelési tevékenység során létrejött ügyletekre és egyéb műveletekre, a befektetési irányelvekre vonatkoznak, a Felek üzleti- és értékpapír titokként kezelik. - A Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a közöttük fennálló szerződéses kapcsolat tényét a másik Fél külön hozzájárulása nélkül bármelyikük harmadik személlyel közölhesse. 11.) A szerződés hatálya - A Felek a jelen Portfóliókezelési szerződést hó ig tartó határozott időre kötik. Jelen Portfóliókezelési szerződés megszűnik a lejárat napján. - A Felek a jelen Portfóliókezelési szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik. Jelen Portfóliókezelési szerződés megszűnik a közös megegyezésben rögzített napon. - A jelen Portfóliókezelési szerződést nem szünteti meg, amennyiben havi rendszeres befizetési kötelezettségét az Ügyfél nem, vagy nem a szerződésben vállalt összegben teljesíti, de az Ügyfél tudomással bír arról, hogy ez nem akadályozza a Társaságot az esedékessé váló díjaknak a portfólió terhére történő érvényesítésében, valamint, hogy ilyen esetben az Ügyfél megtakarítással kapcsolatos saját elvárásai nem fognak teljesülni. Az eszközérték- és hozamszámítás alapjául csak a ténylegesen teljesült befizetések (díjakkal, esetleges kifizetésekkel korrigált) összege szolgál. - A jelen Portfóliókezelési szerződést az Ügyfél jogosult bármikor, indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondani (rendes felmondás). A Felek ettől eltérő felmondási időben is megállapodhatnak. - A jelen Portfóliókezelési szerződést annak határozott tartama alatt a Társaság kizárólag az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén, indokolt nyilatkozattal mondhatja fel (rendkívüli felmondás). Az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül: a titoktartási kötelezettség megszegése; a Társaság jogait, jogos érdekeit súlyosan sértő magatartás. 7. oldal

8 - Felmondás esetén a szerződés a másik fél által történő kézhezvétel napján megszűnik. - A szerződés megszűnése napján, de legkésőbb az arról történő tudomásszerzést követő munkanapon, a Társaság jogosult és köteles a portfólió részét képező pénzügyi eszközöket értékesíteni, és a befolyt ellenértéket Forint / Euró pénznemben a Számlaszerződés alapján vezetett ügyfélszámlára transzferálni. - A Felek a jelen Portfóliókezelési szerződés rendes felmondás útján való megszűntetése esetén a felmondási idő lejártát követő 8. munkanapon teljes körűen elszámolnak egymással, ideértve (amennyiben annak feltételei teljesülnek) a sikerdíj elszámolását is. - Az Ügyfél a jelen Portfóliókezelési szerződést azonnali hatállyal írásban, indokolt nyilatkozattal mondhatja fel (rendkívüli felmondás) a Társaság súlyos szerződésszegése esetén. A jelen szerződés alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Társaság a másik fél írásbeli felszólítása ellenére a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti. - Az elszámolás eredményeként fennmaradt pénzeszközök kiutalásáról az Ügyfél a Számlaszerződés rendelkezései szerint rendelkezhet; az Ügyfél ilyen irányú rendelkezésének hiányában szabályszerű rendelkezésig a Társaság a Portfóliót képező pénzeszközöket az Ügyfél javára vezetett ügyfélszámlán, illetve deviza nyilvántartási számlán az Ügyfél további rendelkezéséig megőrzi és nyilvántartja, a mindenkor hatályos díjjegyzékben megszabott díjazás ellenében. - A jelen Portfóliókezelési szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Portfóliót terhelő valamennyi kötelezettség, valamint a Társaságot megillető díjazás fedezeteként az Üzletszabályzatnak és az Számlaszerződésnek megfelelően a Társaságot a Portfólióba tartozó valamennyi eszköz vonatkozásában óvadéki és visszatartási jog illeti meg. 12.) A vitás kérdések rendezése - A Felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton kívánják rendezni. - Amennyiben erre nincs lehetőség, a Felek megállapodnak, hogy a Felek között keletkező esetleges jogviták során az Üzletszabályzat XXII. pont "A pénzmosás elleni jogszabályokban foglalt ellőírások, a Társaság és az Ügyfél között fennálló jogvita esetésre irányadó jog, vitás kérdések rendezése" című fejezete által előírt ügyrendezést alkalmazzák. 8. oldal

9 13.) Egyéb rendelkezések - A Felek kijelentik, hogy a jelen Portfóliókezelési szerződés megkötése törvényes akadályba nem ütközik. - A jelen Portfóliókezelési szerződés a Portfóliókezelés induló napján lép hatályba. - A Társaság az Ügyfél részére a évi CXXXVIII. törvény 43.. (8.) pont szerinti tájékoztatást megadta, melyet az Ügyfél a jelen Portfóliókezelési szerződés aláírásával elismer. Az Ügyfél a jelen Portfóliókezelési szerződést a tőkepiaci kockázatok ismeretében köti meg. - A jelen Portfóliókezelési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Tpt., a Ptk., a Bszt. és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint a Társaság Portfóliókezelési Üzletszabályzatának hatályos rendelkezései megfelelően irányadóak. Kelt:, 20. hó nap Ügyfél Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Cím: Aláírás: Név: Cím: Aláírás: 9. oldal

10 1. sz. Melléklet A Portfólió eszközértékének számítására vonatkozó szabályok A Társaság az Ügyfél befektetett eszközeinek összetételéről, értékéről, realizált és várható hozamáról a saját vagyonától és könyveitől jól elkülönített módon vezet nyilvántartást. A Portfólióban lévő pénzügyi eszköz értékelésének gyakorisága és az értékelés módszerei: A Társaság köteles gondoskodni a Portfólióban lévő eszközök folyamatos értékeléséről. A Portfólió eszközértékének meghatározása kapcsán az mindenkor érvényes jogszabályoknak az önkéntes nyugdíjpénztárak eszközértékelési szabályaira vonatkozó előírásait alkalmazza, az alábbi eltérésekkel és kiegészítésekkel: Az eszközérték megállapítása a Portfólió tulajdonos tulajdonában, de az kezelésében lévő, Portfóliókezelési szerződés hatálya alá tartozó összes befektetési eszköz összegeként, a következők alapján történik: Állampapírok esetén: egyedileg, az ÁKK által az adott napon közzétett legjobb vételi áron; Részvények, ETF-ek, warrantok, opciók és határidős ügyletek esetén: egyedileg, a részvények, ETF-ek, warrantok, opciók és határidős ügyletek a mindenkori utolsó napi tőzsdei záróáron kerülnek értékelésre. A Portfólió eszközértéke: n EÉ = (A1i * Qi)± Kp i = 1 Ahol: A1i: Qi : Kp: az adott (i-edik) értékpapír eszközértékelés napján érvényes árfolyama az adott (i-edik) értékpapír aktuális mennyisége a portfólió készpénzben megtestesülő része (a pénzeszköz elszámolására szolgáló számla adott napi egyenlegének, az adott napra érvényes MNB fixingen átszámított Forintértéke) Az rendszeresen havonta, illetőleg megszűnéskor, a megszűnés napjára vonatkozóan végzi el az eszközértékelést. 10. oldal

11 2. sz. Melléklet A Portfólió hozama és a kapcsolódó számítások A Portfólió hozamát a záró eszközérték és a nyitó eszközértéknek a tőke be- és kifizetésekkel továbbá a számlanyitás kapcsán felmerülő költségekkel korrigált különbségének az átlagos lekötött tőkéhez viszonyított hányadosa. Képletek: Havi: Éves: H h = ((Ez -(Eny+ B- K- Kl))/ÁT)*100*k/n H é = ((Ez -(Eny+ B- K- Kl))/ÁT)*100*365/n, Ahol: H: a Portfólió hozama a tárgyidőszak alatt százalékban Ez: a Portfólió záró eszközértéke az értékelési időszak végén Eny: a Portfólió nyitó eszközértéke az értékelési időszak elején B: befizetések a Portfólióba K: kifizetések a Portfólióból Kl: a számlanyitás kapcsán felmerülő költségek ÁT: átlagos lekötött tőke k: hónap napjainak száma n: értékelési időszak napjainak száma Az átlagos lekötött tőke számítása az alábbiak szerint történik: Ahol: ÁT=Eny+(( Bf- Kg))/n f: az értékelési időszak alatt a befizetés napjától az értékelési időszak végéig hátralévő napok száma g: értékelési időszak alatt a kifizetés napjától az értékelési időszak végéig hátralévő napok száma Referencia érték: 2,5 % 11. oldal

12 Az Ügyfél által választott Portfólió (egy jelölendő): 3. sz. Melléklet Portfóliókezelési Befektetési Politika Klasszikus Portfólió Komplex Portfólió Hozamstart Portfólió (A választott Portfólió Befektetési Politikáján kívül a többi részt kérjük húzza át az alábbiakban.) A Társaság portfóliókezelési tevékenysége keretében az Ügyfél javára kezelt portfólió terhére nem szerezhet a) saját maga által forgalomba hozott pénzügyi eszközt; b) kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt, ide nem értve a szabályozott piacra bevezetett és a multilaterális kereskedési rendszerben kereskedés tárgyát képező értékpapírt; c) a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget eredményező befolyást. A Társaság az Ügyfél Portfóliójának kezelése során értékpapír kölcsönzéssel kapcsolatos tranzakciót nem hajt végre. I. Klasszikus Portfólió Befektetési Politikája A potenciális befektetési terület az elsődleges célokkal összhangban a Forintban kibocsátott öt éven belüli lejáratú állampapírok (Magyar Állampapír, Diszkontkincstárjegy), illetve maximum 10%-os kitettség erejéig alternatív stratégiát követő befektetési alap vagy portfóliókezelés Forint megtakarítási program esetén, illetve Euróban kibocsátott öt éven belüli lejáratú, befektetési kategóriába eső állampapírok vagy ilyen állampapírokba fektető befektetési alapok, illetve maximum 10%-os kitettség erejéig alternatív stratégiát követő befektetési alap vagy portfóliókezelés Euró megtakarítás esetén. A portfóliókezelőnek nincs lehetősége tőkeáttétel felvételére. A Portfóliókezelő - a Befektetési Politika és a vonatkozó törvényi előírások keretein belül - dinamikusan változtathatja az eszközcsoportokon belül az egyes eszközök súlyát a mindenkori befektetési stratégia függvényében. A Klasszikus Portfólió pénzügyi eszközbe fektethet, az alábbi korlátozások mellett: - Állampapírok, valamint állami garanciavállalással rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében: Csak és kizárólag Magyar Állam Bank által kibocsátott és Forintban denominált állampapír, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve Euróban kibocsátott, befektetési kategóriába eső minősítéssel rendelkező állampapír, vagy ebbe fektető befektetési alap, melynek maximális hátralévő lejárata öt év. - Kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (MNB), által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. - Befektetési jegyek: Magyar és nemzetközi nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei. A Portfóliókezelés célja A Klasszikus Portfóliókezelés célja az alacsony kockázatvállalás elsődlegessége mellett az ennek figyelembevételével fennálló lehetőségek szerinti hozam realizálása. Tőke- és hozamgaranciára, tőke- és hozamvédelemre vonatkozó megállapítások, tájékoztatási limitek Az Klasszikus Portfólióhoz nem kapcsolódik tőke- és hozamgarancia, tőke- és hozamvédelem. 12. oldal

13 A Portfólió devizális kitettsége Az Klasszikus Portfólió alapdeviza neme Forint megtakarítás esetén: HUF, Euró megtakarítás esetén: EUR. Alap devizanemtől eltérő devizanemekben jegyzett termékekbe történő befektetés a mindenkori nettó eszközérték maximum 10%-áig engedélyezett. Származékos ügyletek, származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre Nem engedélyezett a származékos piacokon történő ügyletkötés, nem engedélyezett a származtatott ügyletek alkalmazása, függetlenül azok célzatától (fedezeti vagy befektetési cél). Fedezetlen eladási ügyletek kötése nem engedélyezett. II. Komplex Portfólió Befektetési Politikája A potenciális befektetési terület az elsődleges célokkal összhangban a Forintban kibocsátott öt éven belüli lejáratú állampapírok (Magyar Állampapír, Diszkontkincstárjegy) 50% erejéig Forint megtakarítási program esetén, illetve Euróban kibocsátott öt éven belüli lejáratú, befektetési kategóriába eső állampapírok vagy ilyen állampapírokba fektető befektetési alapok Euró megtakarítás esetén. Közepes (maximum 5 év) hátralévő futamidővel rendelkező államkötvény illetve vállalati kötvény vagy ezekbe fektető befektetési alap, ingatlanalap, illetve részvényalap (beleértve részvényindexbe fektető ETF is) 40% erejéig, illetve maximum 10%-os kitettség erejéig alternatív stratégiát követő befektetési alap vagy portfóliókezelés. A portfóliókezelőnek nincs lehetősége tőkeáttétel felvételére. A Portfóliókezelő a Befektetési Politika és a vonatkozó törvényi előírások keretein belül - dinamikusan változtathatja az eszközcsoportokon belül az egyes eszközök súlyát a mindenkori befektetési stratégia függvényében. A Komplex Portfólió pénzügyi eszközbe fektethet, az alábbi korlátozások mellett: - Állampapírok, valamint állami garanciavállalással rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében: Csak és kizárólag Magyar Állam Bank által kibocsátott és Forintban denominált és állampapír, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve Euróban kibocsátott, befektetési kategóriába eső minősítéssel rendelkező állampapír, vagy ebbe fektető befektetési alap, melynek maximális hátralévő lejárata öt év. - Kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (MNB), által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. - Befektetési jegyek: Magyar és nemzetközi nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei, különös tekintettel abszolút hozam stratégiát követő alapok, ingatlanalapok és részvényalapok. - Tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek). A Portfóliókezelés célja Az Komplex Portfóliókezelés célja az alacsony és a közepes kockázati szintet jelentő befektetések egyensúlya melletti lehetőségek szerinti hozam realizálása. Tőke- és hozamgaranciára, tőke- és hozamvédelemre vonatkozó megállapítások, tájékoztatási limitek Az Komplex Portolióhoz nem kapcsolódik tőke- és hozamgarancia, tőke- és hozamvédelem. A Portfólió devizális kitettsége Az Komplex Portfólió alapdeviza neme Forint megtakarítás esetén: HUF, Euró megtakarítás esetén: EUR. Alap devizanemtől eltérő devizanemekben jegyzett termékekbe történő befektetés a mindenkori nettó eszközérték maximum 10%-áig engedélyezett. Származékos ügyletek, származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre Nem engedélyezett a származékos piacokon történő ügyletkötés, nem engedélyezett a származtatott ügyletek alkalmazása, függetlenül azok célzatától (fedezeti vagy befektetési cél). Fedezetlen eladási ügyletek kötése nem engedélyezett. 13. oldal

14 III. Hozamstart Portfólió Befektetési Politikája A potenciális befektetési terület az elsődleges célokkal összhangban a Forintban kibocsátott öt éven belüli lejáratú állampapírok (Magyar Állampapír, Diszkontkincstárjegy) 30% erejéig Forint megtakarítási program esetén, illetve Euróban kibocsátott öt éven belüli lejáratú, befektetési kategóriába eső állampapírok vagy ilyen állampapírokba fektető befektetési alapok Euró megtakarítás esetén. Közepes (maximum 5 év) hátralévő futamidővel rendelkező államkötvény illetve vállalati kötvény vagy ezekbe fektető befektetési alap, ingatlanalap, illetve részvényalap (beleértve részvényindexbe fektető ETF is) 30% erejéig, illetve maximum 40%-os kitettség erejéig alternatív stratégiát követő befektetési alap vagy portfóliókezelés. A portfóliókezelőnek nincs lehetősége tőkeáttétel felvételére. A Portfóliókezelő - a Befektetési Politika és a vonatkozó törvényi előírások keretein belül - dinamikusan változtathatja az eszközcsoportokon belül az egyes eszközök súlyát a mindenkori befektetési stratégia függvényében. A Hozamstart Portfólió pénzügyi eszközbe fektethet, az alábbi korlátozások mellett: - Állampapírok, valamint állami garanciavállalással rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében: Csak és kizárólag Magyar Állam Bank által kibocsátott és Forintban denominált és állampapír, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve Euróban kibocsátott, befektetési kategóriába eső minősítéssel rendelkező állampapír, vagy ebbe fektető befektetési alap, melynek maximális hátralévő lejárata öt év. - Kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (MNB), által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. - Befektetési jegyek: Magyar és nemzetközi nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei, különös tekintettel abszolút hozam stratégiát követő alapok, ingatlanalapok és részvényalapok. - Tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek). A Portfóliókezelés célja A Hozamstart Portfóliókezelés célja a közepes kockázati szintet jelentő befektetések túlsúlya mellett viszonylag magasabb kockázattal lehetőségek szerint viszonylag magasabb hozam realizálása, de a kifejezetten magas kockázati szintet megvalósító tőkeáttételes befektetések kizárásával. Tőke- és hozamgaranciára, tőke- és hozamvédelemre vonatkozó megállapítások, tájékoztatási limitek A Hozamstart Portólióhoz nem kapcsolódik tőke- és hozamgarancia, tőke- és hozamvédelem. A Portfólió devizális kitettsége A Hozamstart Portfólió alapdeviza neme Forint megtakarítás esetén: HUF, Euró megtakarítás esetén: EUR. Alap devizanemtől eltérő devizanemekben jegyzett termékekbe történő befektetés a mindenkori nettó eszközérték maximum 10%-áig engedélyezett. Származékos ügyletek, származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre Nem engedélyezett a származékos piacokon történő ügyletkötés, nem engedélyezett a származtatott ügyletek alkalmazása, függetlenül azok célzatától (fedezeti vagy befektetési cél). Fedezetlen eladási ügyletek kötése nem engedélyezett. 14. oldal

15 Tőzsdei ügylet Budapesti Értéktőzsdén és egyéb elismert tőzsdén Opciós (és warrant) Határidős Tőzsdei ügylet Budapesti Értéktőzsdén és egyéb elismert tőzsdén Opciós (és warrant) Határidős Tőzsdei ügylet Budapesti Értéktőzsdén és egyéb elismert tőzsdén Opciós (és warrant) Határidős Opciós Opciós Opciós Tőzsdén kívüli ügyletek Határidős Tőzsdén kívüli ügyletek Határidős Tőzsdén kívüli ügyletek Határidős Befektetési eszközök, piacok és tranzakció típusok/befektetési eszközkategóriák A Portfólió kizárólag az alábbi pénzügyi- és pénzeszközöket tartalmazhatja, az ott megjelölt arányban: Klasszikus Portfólió Befektetési Politika Komplex Portfólió Befektetési Politika Hozamstart Portfólió Befektetési Politika Piacok megnev ezése Tranzakció típusa/ Befektetési eszközkategóriák Maximum 5 év hátralévő futamidővel rendelkező Forint, vagy Euró denominációjú állampapír, vagy ebbe fektető befektetési alap, számlapénz Ingatlanalap, Részvényalap, Vállalati kötvény vagy kötvényalap Abszolút hozam stratégiát követő befektetési alap Spot devizaügyletek áruügyletek árú ügyletek SWAP ügyletek Abszolút hozam stratégiát követő befektetési alap Átruházható értékpapírok Spot devizaügyletek árupiaci ügyletek áruügyletek SWAP ügyletek Portfólión belüli arány 90,00 %- 100,00% 0,00 % 0,00 10,00 % (tőkeáttételes ügyletek kizárásával) Piacok megnev ezése Tranzakció típusa/ Befektetési eszközkategóriák Maximum 5 év hátralévő futamidővel rendelkező Forint, vagy Euró denominációjú állampapír, vagy ebbe fektető befektetési alap, számlapénz Ingatlanalap,Részvényalap,Vál lalati kötvény vagy kötvényalap Abszolút hozam stratégiát követő befektetési alap Spot devizaügyletek áruügyletek árú ügyletek SWAP ügyletek Abszolút hozam stratégiát követő befektetési alap Átruházható értékpapírok Spot devizaügyletek árupiaci ügyletek áruügyletek SWAP ügyletek Portfólión belüli arány 50,00 %- 100,00% 0,00 40,00 % 0,00 10,00 % (tőkeáttételes ügyletek kizárásával) Piacok megnev ezése Tranzakció típusa/ Befektetési eszközkategóriák Maximum 5 év hátralévő futamidővel rendelkező Forint, vagy Euró denominációjú állampapír, vagy ebbe fektető befektetési alap, számlapénz Ingatlanalap, Részvényalap, Vállalati kötvény vagy kötvényalap Abszolút hozam stratégiát követő befektetési alap Spot devizaügyletek áruügyletek árú ügyletek SWAP ügyletek Abszolút hozam stratégiát követő befektetési alap Átruházható értékpapírok Spot devizaügyletek árupiaci ügyletek áruügyletek SWAP ügyletek Portfólión belüli arány 30,00 % - 100,00% 0,00 30,00 % 0,00 40,00 % (tőkeáttételes ügyletek kizárásával) 15. oldal

16 4. sz. Melléklet Portfóliókezelési díjak és költségek A Felek a jelen Portfóliókezelési Szerződés alapján megkötött ügyletek vonatkozásában a Társaság mindenkor hatályos Díjjegyzéke az irányadó, ettől csak lefelé térhet el a Szolgáltató. A Portfóliókezelésével kapcsolatban az alábbi díjak kerülnek felszámításra: Számlanyitási díj: A számlanyitási díj mértéke a megtakarítási összegre vetített 6,3%+Áfa Számlavezetési díj: A számlavezetési díj mértéke 315 Ft+Áfa/hó, illetve 1 EUR+Áfa/hó Euró megtakarítás esetén Portfóliókezelési díj: A Portfóliókezelési díj mértéke 0 Ft. Sikerdíj: A Megbízottat sikerdíj illeti meg a portfóliókezelés során megkötött pénzügyi ügyleteken realizált pozitív - kötési és Portfóliókezelési díjak levonása utáni - pénzügyi eredmény után. - Sikerdíj esedékessége: naptári év utolsó napja. - A Sikerdíj naptári évente kerül elszámolásra. - A Sikerdíj mértéke: Amennyiben a Portfóliókezelés során megkötött pénzügyi ügyleteken elért abszolút növekmény (az elszámoláskor elszámolt legmagasabb hozamtól számított növekmény az átlagos tőkeállományra vetítve) évesített értéke a számlanyitási díj időarányos figyelembevételével: 0,00 2,5% közé esik, akkor 0,00% 2,5% felett van, akkor a 2,5% feletti eredmény bruttó 20,00%-a a Portfóliókezelőt illeti meg. - A díj a évi CXXVII. törvény alapján áfával terhelt. - A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a sikerdíj vonatkozási alapjául szolgáló hozamot Forint megtakarítás esetén HUF, Euró megtakarítás esetén EUR devizanemben állapítják meg. - A szerződés bármely okból történő rendes felmondása esetén a sikerdíj összege a felmondás közlésének napjáig elért hozam alapulvételével kerül megállapításra. Tranzakciós költségek: - A Megbízottat a Megbízóval kötött egyedi díjtételek szerinti tranzakciós költségtérítések illetik meg. Amennyiben a Megbízott egyedi díjszabásában nem jelölt tranzakció válik esedékessé, akkor a Megbízott mindenkori Díjjegyzéke szerinti tranzakciós költségek kerülnek felszámításra a Megbízó terhére. A Megbízott a felmerült tranzakciós költségeket jogosult ráterhelni a Megbízó számlájára. - A tranzakciós költségek a felmerülésükkel egyidejűleg esedékesek. - Tranzakciós költségek esetében is a Díjjegyzéke az irányadó, ettől csak lefelé térhet el a Szolgáltató. - A Megbízó tudomásul veszi, hogy előfordulhat olyan befektetési időtáv, amikor a Megbízó számlájáról levont tranzakciós költségek összege meghaladja a Portfólió hozamát. - A deviza alapú ügyletek, tranzakciók esetén a Szolgáltató jogosult az őt megillető díjnak az érintett devizában történő elszámolására. A díjakra vonatkozó megállapodásban nem rögzített díjtételek tekintetében a Társaság mindenkor hatályos Díjjegyzéke az irányadó. A díjak elszámolása a Portfólió terhére történik. 16. oldal

17 5. sz. Melléklet Portfólió kockázati profilja Az Ügyfél által választott Portfólió (egy jelölendő): Klasszikus Portfólió Komplex Portfólió Hozamstart Portfólió (A választott Portfólió Befektetési Politikáján kívül a többi részt kérjük húzza át az alábbiakban.) I. Klasszikus Portfólió kockázati besorolása Alacsonyabb kockázat Alacsonyabb várható hozam Alacsony veszteség lehetősége Magasabb kockázat Magasabb várható hozam Magasabb veszteség lehetősége A Portfólió hozam/kockázat mutatója 1, mert a Portfóliókezelő minimális kockázatot vállalhat. Lehetséges kockázatok: Államcsőd kockázata Kamatkockázat Deviza Árfolyam (A dőlt betűvel jelzett kockázatok a portfólió maximum 10%-át érintik) A Klasszikus Portfólióba fektető Ügyfelek maximális kockázata a teljes futamidő tekintetében (5 év alatt) -10%. II. Komplex Portfólió kockázati besorolása Alacsonyabb kockázat Alacsonyabb várható hozam Alacsony veszteség lehetősége Magasabb kockázat Magasabb várható hozam Magasabb veszteség lehetősége A Portfólió hozam/kockázat mutatója 3, mert a Portfóliókezelő mérsékelt kockázatot vállalhat. Lehetséges kockázatok: Államcsőd kockázata Kamatkockázat Deviza Árfolyam (A dőlt betűvel jelzett kockázatok a portfólió maximum 50%-át érintik) A Komplex Portfólióba fektető Ügyfelek maximális kockázata a teljes futamidő tekintetében (5 év alatt) -30%. 17. oldal

18 III. Hozamstart Portfólió kockázati besorolása Alacsonyabb kockázat Alacsonyabb várható hozam Alacsony veszteség lehetősége Magasabb kockázat Magasabb várható hozam Magasabb veszteség lehetősége A Portfólió hozam/kockázat mutatója 5, mert a Portfóliókezelő közepes-magas kockázatot vállalhat. Lehetséges kockázatok: Államcsőd kockázata Kamatkockázat Deviza Árfolyam (A dőlt betűvel jelzett kockázatok a portfólió maximum 70%-át érintik) A Hozamstart Portfólióba fektető Ügyfelek maximális kockázata a teljes futamidő tekintetében (5 év alatt) -50%. 6. sz. Melléklet A portfóliókezelési célra átadott eszközök Eszköz megnevezése Mennyiség Eszközérték Értékelés napja: oldal

19 7. sz. Melléklet Kockázatfeltáró nyilatkozat Tudomásom van arról, hogy a portfóliókezelés során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a részemre az alábbi tájékoztatást adta, amelyet figyelembe veszek a portfóliókezelésre irányuló megbízásom megadásakor: Tudomásom van arról, hogy a portfóliókezelés tartama alatt a szerződés és különösen a Befektetési Politika keretei között az önállóan rendelkezik a Portfólió felett, meghatározott tranzakcióra az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.-nek utasítást nem adhatok, ugyanakkor az ügyletek nyeresége engem illet és vesztesége engem terhel, vagyis a portfóliókezelés az én kockázatomra történik. A fentiek figyelembevételével alaposan megismertem az általam választott Befektetési Politikát és kifejezetten annak alkalmazását kérem. Kijelentem, hogy ismerem a Befektetési Politika alapján a Portfólió tárgyát képező eszközöket, az azok tekintetében végrehajtható ügyleteket, mindezek kockázatait. Ismerem különösen az államcsőd, kamat, deviza és arfolyamkockázat fogalmát és természetét. Kijelentem, hogy a felmerülő kockázatok tekintetében kérdéseimet az -nek feltehettem, feltett kérdéseimre választ kaptam. Tudomással bírok a következőkről: a múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamok tekintetében. Több összetevőből álló pénzügyi eszköz esetén az egyes összetevőkre, továbbá ezek egymáshoz viszonyított arányára a piac(ok) kiszámíthatatlan tendenciái külön-külön eltérően is érvényesülhetnek és egymás negatív tendenciáit felerősíthetik, összeadódva vagy egymás hatását megsokszorozva is érvényesülhetnek. Tudomásom van arról is, hogy a jelen kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelem felkeltő és az eszközök és ügyletek jellegéből adódóan nem tartalmazhatja a portfóliókezelés keretében megvalósított ügyletkötés során jelentkező valamennyi kockázatot és veszélyforrást. Kelt:..., hó nap Alulírott... (név) lakcíme:... továbbiakban, mint Ügyfél kijelentem, hogy megismertem az Üzletszabályzatát. Kijelentem, hogy az Üzletszabályzatban hivatkozott, a fenti Kockázatfeltáró nyilatkozatot elolvastam, megértettem és jóváhagyólag aláírtam, továbbá 1 (egy) példányát átvettem. Előttünk, mint tanúk előtt:... Ügyfél Név:. Cím: Aláírás: Név:. Cím: Aláírás: 19. oldal

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2011. december 16-tól 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE

KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE Ügyfélkód: KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE Amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: TakarékDirect felhasználói

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: mint számlatulajdonos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Elfogadta a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja végelszámolója. Hatályos: 2014.04 01.-től. 1. Bevezetés... 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT evobank Zrt. TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: 2014. február 12. 1/10 I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Treasury üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) az

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA TAKARÉKINVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (2016.01.04. NAPJÁTÓL: TAKARÉKINVEST SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP) MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-667/2014 Kelte: 2014.11.11. Az Alap lajstromszáma:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető!

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alapot választotta. Bízunk

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2012. 04. 16. Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 165. 3.emelet Cégjegyzékszám: 01-10-045641

Részletesebben

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") Hatályos: 2016. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Befektetési Politika Szabályzat 2016. Table of Contents CIB ÖNKÉNTES ÉS KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 2 BEFEKTETÉSI POLITIKA... 2 Bevezető... 2 I. Általános célok és

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.463/2006 Kelte: 2006. november

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-236/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 1.2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. május Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26. Hatályos:2013.05.24.

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása, ezáltal új

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt.

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. május 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.599/2007 Kelte: 2007. december 20.

Részletesebben

Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2015. december A Tájékoztató közzétételét engedélyező Felügyeleti határozat száma: H-KE-III-xxx/2015 Hatálybalépés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló: OTP Bank Nyrt. Deloitte Könyvvizsgáló

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6 CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2010.10.25. 1 Tartalomjegyzék I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST ARANY ALAPOK ALAPJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

1. számú melléklet A Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Magyar Nemzeti Bank engedélyének száma: H-KE-III-927/2015. Dátuma: 2015. október hónap 29. 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év..

TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év.. TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év.. amely létrejött egyrészről Név: Ügyfél neve/cégneve Állandó lakcím: Ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye/székhelye Állampolgárság: Ügyfél állampolgársága

Részletesebben