PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)"

Átírás

1 Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató Zrt. (székhelye: Budapest, Szabadság tér 14.), mint Megbízott ( a továbbiakban: Társaság ) másrészről Név:.. Lakcím:. Anyja neve:.. Szig/útlevél száma:. Adóazonosító jele:.. mint Megbízó ( a továbbiakban: Ügyfél ) között, együttesen Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 1.) Fogalom - meghatározások Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, a Felek a szerződésben alkalmazott fogalmakat az alábbiak szerint értelmezik: - a Portfólió : (Tpt ) a portfóliókezelési tevékenységet végző számára átadott eszközök, illetőleg ezen eszközökből a portfóliókezelési tevékenységet végző által összeállított, többféle vagyonelemet tartalmazó eszközök összessége; - Portfóliókezelés : (Bszt. 4. (2) 53.) az a tevékenység, amelynek során az Ügyfél eszközei előre meghatározott feltételek mellett, az Ügyfél által adott megbízás alapján, az Ügyfél javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre és kezelésre azzal, hogy az Ügyfél a megszerzett pénzügyi eszközből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli; - a Portfólió nyilvántartási értéke a Portfóliót képező pénzeszközök és pénzügyi eszközök aktuális értéke; - a Portfólió nyitó induló értéke azon a napon számított eszközérték, amelyen a Társaság első ízben rendelkezhet a Portfólió felett; - a Portfóliókezelés induló napja az a nap, amelyen a Társaság első ízben rendelkezhet a Portfólió felett; - a Portfólió záró értéke a Portfóliókezelés lejáratának / megszűnésének napján megállapított eszközérték; - a Portfóliókezelés záró napja a szerződés lejáratának, megszűnésének napja; - az Átlagosan lekötött tőke az induló Portfóliónak az évközi pénzmozgásokkal korrigált, a 2. számú melléklet szerint számított éves átlagos állománya; - az Elért hozam a Portfólió záró értéke és a portfólió nyitó értéke különbségének a pénzmozgásokkal különösen (de nem kizárólagosan) az érvényesített díjakkal korrigált értékének, a 2. számú melléklet szerint kalkulált, éves szintre meghatározott, százalékos mutató; - Értékpapírok a hatályos jogszabályokban meghatározott befektetési eszközök; 1.oldal

2 - Származékos pozíciók a tőzsdei vagy OTC piacon létrehozott, ellenirányú ügylettel le nem zárt és még nem lejárt határidős és opciós pozíciók; - a Portfóliókezelési célra történő eszközátadás úgy történik, hogy az Ügyfél a Társaság rendelkezési joga alatt álló számlára átutalja az átadni kívánt pénzeszközöket. 2.) Előzmények A Társaság kijelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank jogelődjeként eljárt Felügyelet III/73.059/2000. számú augusztus 14-én kelt határozata értelmében portfóliókezelési tevékenység végzésére feljogosított befektetési vállalkozás. A szerződést kötő Felek rögzítik, hogy az Ügyfél a Társaság Portfóliókezelési Üzletszabályzatát ismeri, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a jelen szerződés Üzletszabályzatot említ, ezen kifejezés alatt kizárólag a Portfóliókezelési Üzletszabályzat értendő. A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az Ügyfél a Társasággal hó -án/-én ÜGYFÉL-, DEVIZA NYILVÁNTARTÁSI-, ÉS ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA szerződést (továbbiakban: Számlaszerződés) kötött. A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Társaság az Ügyfél évi CXXXVI. tv. (Pmt.) szerinti azonosítását, évi CXXXVIII. tv. (Bszt.) szerinti ügyfélkategóriákba történő besorolását, az Ügyfél által kitöltött alkalmassági teszt kiértékelését elvégezte. Az Ügyfél (mint természetes személy) a évi CXXXVIII. tv. (Bszt.) szerint alkalmazandó ügyfélkategória alapján: lakossági ügyfél. Az Üzletszabályzat, a Számlaszerződés és jelen szerződés egy jogi egységet képeznek, azok rendelkezései egymással összhangban értelmezendők, amennyiben bármilyen eltérés van az Üzletszabályzat, illetve a Számlaszerződés és a jelen szerződés rendelkezései között, a jelen szerződés rendelkezései minősülnek irányadónak. 3.) A szerződés célja és tárgya - Társaság, mint Megbízott, díjazás ellenében vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett ellátja az Ügyféltől átvett pénzeszközök hasznosítását, befektetését és újra- befektetését. - Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján az Ügyfél a Társaság részére portfóliókezelési céllal egyszeri befizetés útján adja át a pénzeszközöket a 6.számú mellékletben részletezett módon. 4.) A portfóliókezelés A portfóliókezelés megkezdéséhez szükséges feltételek: - az Ügyfél azonosítása, besorolása; - az Ügyfél által alkalmassági teszt kitöltése, annak Társaság általi kiértékelése; - a Portfóliókezelési szerződés és különösen az annak részét képező Befektetési Politika Felek általi elfogadása; - a Számlaszerződés megkötése; - a jelen szerződés 6. számú melléklete szerinti eszközök Társaság részére történő átadása. A Társaság az alábbi szolgáltatásokat vállalja: - meghatározza az Ügyfél befektetéseinek összetételét, lejáratát és nagyságrendjét; - szervezi és bonyolítja az Számlaszerződéséhez kapcsolódó befektetési ügyleteit; - vezeti a portfóliókezelésbe átadott eszközök nyilvántartását; - előzetes tájékoztatást ad az Ügyfél számára a befektetési irányelvek meghatározásához. 2. oldal

3 A Felek megállapodnak, hogy a jelen Portfóliókezelési szerződés alapján a Társaság az Ügyfél részére a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott Befektetési Politika szerint kerül sor a portfóliókezelésre. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés 3. számú mellékletében rögzített, a Társaság által alkalmazott Portfóliókezelési Befektetési Politikát megismerte és elfogadja. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság részletesen megismertette vele a portfóliókezelés kockázatait. Az előbbiek ismeretében az Ügyfél kijelenti, hogy kifejezetten a jelen szerződés 3. számú mellékletében megjelölt Portfóliókezelési Befektetési Politika alkalmazását kéri a Társaságtól. A jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott befektetési politika kockázati szintjének rögzítését az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Ügyfél kijelenti, hogy az 5. számú mellékletben rögzített kockázati szintet megismerte és elfogadja. Felek rögzítik, hogy a Társaság az Ügyfél választott befektetési politikára adott ajánlatát akkor fogadja el, amennyiben az, az Ügyfél által kitöltött alkalmassági teszt eredménye alapján a befektetési politika az Ügyfél körülményeihez igazodik, befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas. Az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései alapján az alkalmassági teszt eredménye szerinti besorolás a következő kategóriák szerint történik: Az alkalmassági tesz alapján elérhető eredmények Nem felelt meg Portfólió I. Portfólió II. Portfólió III. A befektető tőkepiaccal kapcsolatos általános ismerete, tapasztalata, kockázatvállaló képessége nincs összhangban hozamelvárásával, jelenlegi megtakarításának szerkezetével és a megtakarítás céljával. A Társaság által nyújtott portfóliókezelési szolgáltatás igénybevétele személyét tekintve az alkalmassági kérdőív alapján nem megengedett. Befektetésként legalább 85%-ban a magyar állampapír, illetve állampapír alapú befektetési jegy ajánlható, 15%-ot meghaladó mértékben magasabb kockázati szintet jelentő termék választása esetén a tapasztalat, kockázatviselő képesség hiánya problémát jelenthet, tőkeáttételes ügyletek a portfólió részét nem képezhetik. A magasabb hozam realizálása érdekében nyitott a kockázatosabb befektetések irányába. Közép és hosszútávú részvénypozíciók, vállalati kötvények- és kötvényalapok, ingatlanalapok és alternatív befektetési alapok tartása alkalmas kockázati szintet jelent, tőkeáttételes ügyletek a portfólió részét nem képezhetik. Kockázatviselő képessége, jövedelemszerkezete megfelelő alapot biztosít a határidős pozíciók napi finanszírozási szükséglete esetén. - Alacsony kockázati szintű befektetési politika a Portfólió I., Portfólió II. és Portfólió III. besorolású ügyfelek esetében köthető ki. - Mérsékelt kockázati szintű befektetési politika a Portfólió II. és Portfólió III. besorolású ügyfelek esetében köthető ki. - Közepes - Magas kockázati szintű befektetési politika kizárólag a Portfólió III. besorolású ügyfelek esetében köthető ki, de a Társaság rögzíti, hogy jelen szerződés alapján végzett portfóliókezelési tevékenysége keretében magas kockázati szintű befektetési politikát nem ajánl ki. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a jelen szerződés alapján alkalmazandó Befektetési Politika alapján elsősorban (legalább a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott százalékos arányban) Euróban (EUR, ) denominált eszközökbe történik a befektetés. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Portfólió elsődlegesen Euróban denominált eszközökben történő összetétele devizakockázatot hordoz, amennyiben a Forint Euróhoz képesti erősödése esetén Forintban kifejezve az Euróban denominált eszközök értéke csökken. Az Ügyfél ezen kockázatot ismeri és vállalja. 3. oldal

4 A Társaság szolgáltatásának alapelvei: - A Társaság a szerződés keretei között önállóan rendelkezik a portfólió és a szerződés időtartama alatt keletkezett szabad pénzeszközök kezelésbe átadott hányada felett, és gondoskodik arról, hogy a Portfólió az Ügyfél által meghatározott elvek szerint kerüljön hasznosításra, illetve újra-befektetésre. A Társaság az általa kezelt portfóliók részét képező eszközök tekintetében minden esetben a saját nevében, de az Ügyfél javára és terhére, más Ügyfelek megbízásával összevontan, vagy külön- külön jár el. - Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság által vállalt portfóliókezelés keretében végzett tranzakciókkal kapcsolatban a Társaság felé utasítási joggal nem rendelkezik, egyedi ügyletre megbízást nem adhat. Az Ügyfél jogosult a portfóliókezelésben lévő eszközök növelésére és csökkentésére, valamint az alábbiak szerint a befektetési irányelvek megváltoztatására. - A Felek bármelyike jogosult a másik félnek ajánlatot tenni a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott Befektetési Politika módosítására. A Befektetési Politika kölcsönös megállapodás alapján írásban módosítható. Amennyiben a másik fél a Befektetési Politika módosítására vonatkozó ajánlatot nem fogadja el, az ajánlattévő fél jogosult a jelen szerződést a 11. pont alapján felmondani. Felek rögzítik, hogy a módosítás során sem köthető ki olyan Befektetési Politika, amely az Ügyfélnek a Befektetési Politika módosításakor hatályos (legutolsó) alkalmassági tesztjének eredményével nincsen összhangban, a jelen pontban fent rögzítettek megfelelő alkalmazásával. - Jelen szerződés szerinti portfóliókezelés tekintetében a Társaság tőkevédelmi ígéretet vagy hozamígéretet nem tesz, tőkegaranciát vagy hozamgaranciát nem vállal. 5.) Eszköznyilvántartás, jelentési kötelezettségek - A Társaság az Ügyfél befektetett eszközeinek összetételéről, értékéről, realizált és várható hozamáról a saját vagyonától és könyveitől jól elkülönített módon vezet nyilvántartást. - A Portfólió értékelése a Portfólióban lévő befektetési eszközök 1. számú mellékletben rögzített eszközérték-számítási szabályai szerint történik. - A Társaság havonta, a tárgyhónap utolsó napjára, a tárgyhónap utolsó napját követő 10 munkanapon belül köteles havi beszámoló jelentést készíteni az Ügyfél számára. A jelentés tartalmazza a jogszabályokban, illetve az Üzletszabályzatban rögzített elemeket, különösen a Portfólió záró eszközértékét és összetételét, a beszámolási időszakra érvényes elért hozamot, az esedékes díjak kalkulációját, valamint a portfóliókezelési tevékenységről készített írásos értékelést. - Az Ügyfél kérésére a Társaság 3 munkanapon belül köteles megadni a portfólióval kapcsolatban igényelt információkat. - Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél úgy rendelkezik, hogy a Társaság a portfóliókezelési tevékenység keretében végrehajtott ügyletekről szóló tájékoztatását a havi jelentés keretében adja meg. - Amennyiben az Ügyfél a pozíciós jelentések, illetve elszámolások az Üzletszabályzatban szabályozott módon történő kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül nem emel kifogást, a pozíciós jelentéseket, illetve elszámolásokat a Társaság elfogadottnak tekinti, és azokkal kapcsolatban a továbbiakban vitának nincs helye. A megkeresés elmulasztásából eredő valamennyi kár az Ügyfelet terheli. - Jelen szerződés alapján végzett portfóliókezelési tevékenysége keretében a Társaság az Ügyfél számára vezetett számlán feltételes kötelezettségvállalással járó nyitott pozíciót nem tart nyilván és ilyen pozíciót eredményező ügylet végrehajtását nem vállalja. 4. oldal

5 6.) Be- és kifizetések az Ügyfél kezdeményezéséből - HUF- ban vezetett számla esetén: Az Ügyfél jelen szerződés alapján vállalja, hogy portfóliókezelési célra a következő összegű befizetést teljesíti:..... Forint, azaz... Forint (összes megcélzott befizetés). - A Portfólió eszközértékének mindenkori kiszámítása során kizárólag a befektetésre kerülő összeg képezi a számítások alapját, míg a hozamszámítás során a hozamszámítás időpontjáig felszámolt díjakat is figyelembe veszi a Társaság. - EUR-ban vezetett számla esetén: - Az Ügyfél jelen szerződés alapján vállalja, hogy portfóliókezelési célra következő összegű befizetést teljesíti:... Euró, azaz... Euró (összes megcélzott befizetés). - A Portfólió eszközértékének mindenkori kiszámítása, továbbá a hozamszámítás során kizárólag a befektetésre kerülő összeg képezi a számítások alapját. - Az Ügyfél portfóliókezelési célra pénzeszközöket adhat át (átutalással), egyéb eszközöket a Társaság nem fogad be. Az így átadott pénzeszközök, attól a naptól számítva kerülnek be a Portfólióba, amikor a Társaság szabadon rendelkezhet felettük. - Az összes megcélzott befizetés összegénél magasabb összegű portfóliókezelési célú befizetést a Társaság jelen szerződés alapján nem fogad be. Amennyiben ennél magasabb összeget kíván az Ügyfél portfóliókezelési célra átadni, azt új Portfóliókezelési szerződés megkötése esetén, annak feltételei szerint teheti meg. - Az Ügyfél írásos utasítással jogosult a Portfólió terhére eszközöket kivonni. Ha az Ügyfél eszközök értékesítése útján történő pénzkifizetést rendel el, akkor amennyiben a kifizetés mértéke nem haladja meg a Portfólió aktuális eszközértékének 10 %-át, a Társaság legkésőbb 2 munkanapon belül köteles a kifizetést végrehajtani. Amennyiben a kifizetés mértéke ennél nagyobb, a Társaság a kifizetést legkésőbb 8 munkanapon belül köteles végrehajtani és a kifizetési utasítás kézhezvételét követő munkanapon köteles írásban nyilatkozni a kifizetés várható értéknapjáról. 7.) Díjak és költségek - A jelen Portfóliókezelési szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a Társaságot megilleti a portfóliókezeléssel összefüggő költségeket és díjakat részletező 4. számú mellékletben meghatározott díjazás. A jelen szerződés alapján érvényesített díjak: számlanyitási díj; havi portfóliókezelési-számlavezetési díj; a Portfólió tárgyát képező eszközök adásvételével kapcsolatos eseti tranzakciós díjak; sikerdíj (az erre vonatkozó feltételek teljesülése esetén). - A számlanyitási díj egyszeri, az összes megcélzott megtakarítás százalékában kifejezett díj. A díj összegét a jelen szerződés alapján az Ügyfél a következőként teljesíti: a díj összegének 100%-át a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül egyösszegben utalja át. A szerződéskötési díj a Társaság által egyoldalúan nem módosítható. - A Társaság a havi portfóliókezelési-számlavezetési díj időarányos részét legkésőbb a hó végén, illetve a szerződés megszűnésekor jogosult az Ügyfél számlájára ráterhelni. 5. oldal

6 - A portfóliókezeléssel kapcsolatos tranzakciós és egyéb költségek a 4. számú mellékletben meghatározott módon és mértékben, üzletkötésenként kerülnek áthárításra az Ügyfél felé. - Sikerdíj feltételeinek teljesülése esetén: a sikerdíjat a Társaság a 4. számú melléklet alapján számítja ki és terheli meg az Ügyfél számláját. - Elfogadottnak tekintendő az elszámolás és a kiszámított díj mértéke, amennyiben az Ügyfél az elszámolás kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül nem emel kifogást ellene. - A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a portfóliókezeléssel érintett pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kapcsán olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség keletkezhet, amely megfizetése nem a befektetési vállalkozáson keresztül történik. - Azon díjak, amelyek tekintetében a Társaság szolgáltatását teljesítette (a portfóliókezelés megkezdését követően a szerződéskötési díj; a tárgyhót követően a havi portfóliókezelési-számlavezetési díj; az ügyletkötést követően a tranzakciós díj és költség) a jelen szerződés esetleges idő előtti megszűnése esetén sem követelhetők vissza, sem részben, sem egészben. Idő előtti megszűnés esetén az ezen díjakra elszámolt összeg az eszközérték-, valamint a hozamszámítás során figyelmen kívül marad. A Társaság jogosult a díjakat a Portfólió terhére érvényesíteni 8.) A Portfólió induló értéke A Portfólió induló értéke: a számlára teljesített befizetés összege és a számlanyitási díj különbsége. 9.) A Társaság rendelkezési joga és felelőssége - A Társaság a befektetési tranzakciók során az Ügyfél javára, de saját nevében köt szerződéseket. - A tulajdonosi és tagsági jogok gyakorlására jogosító értékpapírok esetén a Társaság ha az Ügyfél esetenként írásban ettől eltérően nem rendelkezik az Ügyfél nevében jogosult de nem köteles - eljárni és a tulajdonosi és tagsági jogokat belátása szerint gyakorolni. - A Társaság a portfóliókezelési tevékenysége végzése során mindenkor a jogszabályokban foglaltaknak, a szakma szabályainak megfelelően, tisztességes és hatékony módon, az Ügyfél érdekeivel összhangban jár el. A Társaság a jelen Portfóliókezelési szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért a polgári jog általános szabályai szerint felel. - A Társaság mérlegelési jogának további részleteit, az Ügyfél portfóliójába kerülhető pénzügyi eszközöket és az ezekre vonatkozóan végrehajtható ügyleteket, ideértve a kapcsolódó korlátozásokat, valamint a portfólió kezelése során érvényesülő célkitűzéseket, a portfóliókezelő mérlegelése során szerepet játszó kockázati szintet, és a portfóliókezelő mérlegelési jogát érintő korlátokat a jelen szerződés 3. és 5. sz. mellékletét képező Portfóliókezelkési Befektetési Politika és a Portfólió kockázati profilja szabályozza. 10.) Titoktartás - A Felek kijelentik, hogy mindazon információkat, amelyek az Ügyfélre, a Társaságra, a Portfólióra, a jelen Portfóliókezelési szerződés tartalmára, valamint a portfóliókezelési tevékenység során létrejött ügyletekre és egyéb műveletekre, a befektetési irányelvekre vonatkoznak, a Felek üzleti- és értékpapír titokként kezelik. - A Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a közöttük fennálló szerződéses kapcsolat tényét a másik Fél külön hozzájárulása nélkül bármelyikük harmadik személlyel közölhesse. 6. oldal

7 11.) A szerződés hatálya - A Felek a jelen Portfóliókezelési szerződést 20.. hó. -ig tartó határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik a lejárat napján. - A Felek a jelen Portfóliókezelési szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik. A jelen szerződés megszűnik a közös megegyezésben rögzített napon. - A jelen Portfóliókezelési szerződést az Ügyfél jogosult bármikor, indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondani (rendes felmondás). A Felek ettől eltérő felmondási időben is megállapodhatnak. - A jelen Portfóliókezelési szerződést annak határozott tartama alatt a Társaság kizárólag az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén, indokolt nyilatkozattal mondhatja fel (rendkívüli felmondás). Az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül: a titoktartási kötelezettség megszegése; a Társaság jogait, jogos érdekeit súlyosan sértő magatartás. - Felmondás esetén a szerződés a másik fél által történő kézhezvétel napján megszűnik. - A szerződés megszűnése napján, de legkésőbb az arról történő tudomásszerzést követő munkanapon, a Társaság jogosult és köteles a Portfólió részét képező pénzügyi eszközöket értékesíteni, és a befolyt ellenértéket Forint / Euró pénznemben a Számlaszerződés alapján vezetett ügyfélszámlára transzferálni. - A Felek a jelen Portfóliókezelési szerződés rendes felmondás útján való megszűntetése esetén a felmondási idő lejártát követő 8. munkanapon teljes körűen elszámolnak egymással, ideértve (amennyiben annak feltételei teljesülnek) a sikerdíj elszámolását is. - Az Ügyfél a jelen Portfóliókezelési szerződést azonnali hatállyal írásban, indokolt nyilatkozattal mondhatja fel (rendkívüli felmondás) a Társaság súlyos szerződésszegése esetén. A jelen Portfóliókezelési szerződés alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Társaság a másik fél írásbeli felszólítása ellenére a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti. - Az elszámolás eredményeként fennmaradt pénzeszközök kiutalásáról az Ügyfél a Számlaszerződés rendelkezései szerint rendelkezhet; az Ügyfél ilyen irányú rendelkezésének hiányában szabályszerű rendelkezésig a Társaság a Portfóliót képező pénzeszközöket az Ügyfél javára vezetett ügyfélszámlán, illetve deviza nyilvántartási számlán az Ügyfél további rendelkezéséig megőrzi és nyilvántartja, a mindenkor hatályos díjjegyzékben megszabott díjazás ellenében. - A jelen Portfóliókezelési szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Portfóliót terhelő valamennyi kötelezettség, valamint a Társaságot megillető díjazás fedezeteként az Üzletszabályzatnak és az Számlaszerződésnek megfelelően a Társaságot a Portfólióba tartozó valamennyi eszköz vonatkozásában óvadéki és visszatartási jog illeti meg. 12.) A vitás kérdések rendezése - A Felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton kívánják rendezni. - Amennyiben erre nincs lehetőség, a Felek megállapodnak, hogy a Felek között keletkező esetleges jogviták során az Üzletszabályzat XXII. pont "A pénzmosás elleni jogszabályokban foglalt ellőírások, a Társaság és az Ügyfél között fennálló jogvita esetésre irányadó jog, vitás kérdések rendezése" című fejezete által előírt ügyrendezést alkalmazzák. 7. oldal

8 13.) Egyéb rendelkezések - A Felek kijelentik, hogy a jelen Portfóliókezelési szerződés megkötése törvényes akadályba nem ütközik. - Jelen Portfóliókezelési szerződés a Portfóliókezelés induló napján lép hatályba. - A Társaság az Ügyfél részére a évi CXXXVIII. törvény 43.. (8.) pont szerinti tájékoztatást megadta, melyet az Ügyfél a Jelen szerződés aláírásával elismer. Az Ügyfél a jelen Portfóliókezelési szerződést a tőkepiaci kockázatok ismeretében köti meg. - A jelen Portfóliókezelési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Tpt., a Ptk., a Bszt. és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint a Társaság Portfóliókezelési Üzletszabályzatának hatályos rendelkezései megfelelően irányadóak. Kelt:, 20. hó nap Ügyfél Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Cím: Aláírás: Név: Cím: Aláírás: 8. oldal

9 1. sz. Melléklet A Portfólió eszközértékének számítására vonatkozó szabályok A Társaság az Ügyfél befektetett eszközeinek összetételéről, értékéről, realizált és várható hozamáról a saját vagyonától és könyveitől jól elkülönített módon vezet nyilvántartást. A Portfólióban lévő pénzügyi eszköz értékelésének gyakorisága és az értékelés módszerei: A Társaság köteles gondoskodni a Portfólióban lévő eszközök folyamatos értékeléséről. A Portfólió eszközértékének meghatározása kapcsán az mindenkor érvényes jogszabályoknak az önkéntes nyugdíjpénztárak eszközértékelési szabályaira vonatkozó előírásait alkalmazza, az alábbi eltérésekkel és kiegészítésekkel: Az eszközérték megállapítása a Portfólió tulajdonos tulajdonában, de az kezelésében lévő, Portfóliókezelési szerződés hatálya alá tartozó összes befektetési eszköz összegeként, a következők alapján történik: Állampapírok esetén: egyedileg, az ÁKK által az adott napon közzétett legjobb vételi áron, Részvények, ETF-ek, warrantok, opciók és határidős ügyletek esetén: egyedileg, a részvények, ETF-ek, warrantok, opciók és határidős ügyletek a mindenkori utolsó napi tőzsdei záróáron kerülnek értékelésre. A Portfólió eszközértéke: n EÉ = (A1 i * Q i )± Kp i = 1 Ahol: A1i: Qi : Kp: az adott (i-edik) értékpapír eszközértékelés napján érvényes árfolyama az adott (i-edik) értékpapír aktuális mennyisége a portfólió készpénzben megtestesülő része (a pénzeszköz elszámolására szolgáló számla adott napi egyenlegének, az adott napra érvényes MNB fixingen átszámított forintértéke) Az havi rendszerességgel, illetőleg megszűnéskor, a megszűnés napjára vonatkozóan végzi el az eszközértékelést. 9. oldal

10 2. sz. Melléklet A Portfólió hozama és a kapcsolódó számítások A Portfólió hozamát a záró eszközérték és a nyitó eszközértéknek a tőke be- és kifizetésekkel, továbbá a számlanyitás kapcsán felmerülő költségekkel korrigált különbségének az átlagos lekötött tőkéhez viszonyított hányadosa. Képletek: Havi: Éves: H h = ((Ez -(Eny+ B- K- Kl))/ÁT)*100*k/n H é = ((Ez -(Eny+ B- K- Kl))/ÁT)*100*365/n, Ahol: H: a Portfólió hozama a tárgyidőszak alatt százalékban Ez: a Portfólió záró eszközértéke az értékelési időszak végén Eny: a Portfólió nyitó eszközértéke az értékelési időszak elején B: befizetések a Portfólióba K: kifizetések a Portfólióból Kl: a számlanyitás kapcsán felmerülő költségek ÁT: átlagos lekötött tőke k: hónap napjainak száma n: értékelési időszak napjainak száma Az átlagos lekötött tőke számítása az alábbiak szerint történik: Ahol: ÁT=Eny+(( Bf- Kg))/n f: az értékelési időszak alatt a befizetés napjától az értékelési időszak végéig hátralévő napok száma g: értékelési időszak alatt a kifizetés napjától az értékelési időszak végéig hátralévő napok száma Referencia érték: 2,5 % 10. oldal

11 Az Ügyfél által választott Portfólió (egy jelölendő): 3. sz. Melléklet Portfóliókezelési Befektetési Politika Klasszikus Portfólió Komplex Portfólió Hozamstart Portfólió (A választott Portfólió Befektetési Politikáján kívül a többi részt kérjük húzza át az alábbiakban.) A Társaság portfóliókezelési tevékenysége keretében az Ügyfél javára kezelt portfólió terhére nem szerezhet a) saját maga által forgalomba hozott pénzügyi eszközt; b) kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt, ide nem értve a szabályozott piacra bevezetett és a multilaterális kereskedési rendszerben kereskedés tárgyát képező értékpapírt; c) a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget eredményező befolyást. A Társaság az Ügyfél Portfóliójának kezelése során értékpapír kölcsönzéssel kapcsolatos tranzakciót nem hajt végre. I. Klasszikus Portfólió Befektetési Politikája A potenciális befektetési terület az elsődleges célokkal összhangban a Forintban kibocsátott öt éven belüli lejáratú állampapírok (Magyar Állampapír, Diszkontkincstárjegy), illetve maximum 10%-os kitettség erejéig alternatív stratégiát követő befektetési alap vagy portfóliókezelés Forint megtakarítási program esetén, illetve Euróban kibocsátott öt éven belüli lejáratú, befektetési kategóriába eső állampapírok vagy ilyen állampapírokba fektető befektetési alapok, illetve maximum 10%-os kitettség erejéig alternatív stratégiát követő befektetési alap vagy portfóliókezelés Euró megtakarítás esetén. A portfóliókezelőnek nincs lehetősége tőkeáttétel felvételére. A Portfóliókezelő - a Befektetési Politika és a vonatkozó törvényi előírások keretein belül - dinamikusan változtathatja az eszközcsoportokon belül az egyes eszközök súlyát a mindenkori befektetési stratégia függvényében. A Klasszikus Portfólió pénzügyi eszközbe fektethet, az alábbi korlátozások mellett: - Állampapírok, valamint állami garanciavállalással rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében: Csak és kizárólag Magyar Állam Bank által kibocsátott és Forintban denominált és állampapír, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve Euróban kibocsátott, befektetési kategóriába eső minősítéssel rendelkező állampapír, vagy ebbe fektető befektetési alap, melynek maximális hátralévő lejárata öt év. - Kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (MNB), által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. - Befektetési jegyek: Magyar és nemzetközi nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei. A portfóliókezelés célja A Klasszikus Portfóliókezelés célja az alacsony kockázatvállalás elsődlegessége mellett az ennek figyelembevételével fennálló lehetőségek szerinti hozam realizálása. Tőke- és hozamgaranciára, tőke- és hozamvédelemre vonatkozó megállapítások, tájékoztatási limitek A Klasszikus Portfólióhoz nem kapcsolódik tőke- és hozamgarancia, tőke- és hozamvédelem. 11. oldal

12 A Portfólió devizális kitettsége A Klasszikus Portfólió alapdeviza neme Forint megtakarítás esetén: HUF, Euró megtakarítás esetén: EUR. Alap devizanemtől eltérő devizanemekben jegyzett termékekbe történő befektetés a mindenkori nettó eszközérték maximum 10%-áig engedélyezett. Származékos ügyletek, származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre Nem engedélyezett a származékos piacokon történő ügyletkötés, nem engedélyezett a származtatott ügyletek alkalmazása, függetlenül azok célzatától (fedezeti vagy befektetési cél). Fedezetlen eladási ügyletek kötése nem engedélyezett. II. Komplex Portfólió Befektetési Politikája A potenciális befektetési terület az elsődleges célokkal összhangban a Forintban kibocsátott öt éven belüli lejáratú állampapírok (Magyar Állampapír, Diszkontkincstárjegy) 50% erejéig Forint megtakarítási program esetén, illetve Euróban kibocsátott öt éven belüli lejáratú, befektetési kategóriába eső állampapírok vagy ilyen állampapírokba fektető befektetési alapok Euró megtakarítás esetén. Közepes (maximum 5 év) hátralévő futamidővel rendelkező államkötvény illetve vállalati kötvény vagy ezekbe fektető befektetési alap, ingatlanalap, illetve részvényalap (beleértve részvényindexbe fektető ETF is) 40% erejéig, illetve maximum 10%-os kitettség erejéig alternatív stratégiát követő befektetési alap vagy portfóliókezelés. A portfóliókezelőnek nincs lehetősége tőkeáttétel felvételére. A Portfóliókezelő a Befektetési Politika és a vonatkozó törvényi előírások keretein belül - dinamikusan változtathatja az eszközcsoportokon belül az egyes eszközök súlyát a mindenkori befektetési stratégia függvényében. A Komplex Portfólió pénzügyi eszközbe fektethet, az alábbi korlátozások mellett: - Állampapírok, valamint állami garanciavállalással rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében: Csak és kizárólag Magyar Állam Bank által kibocsátott és Forintban denominált és állampapír, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve Euróban kibocsátott, befektetési kategóriába eső minősítéssel rendelkező állampapír, vagy ebbe fektető befektetési alap, melynek maximális hátralévő lejárata öt év. - Kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (MNB), által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. - Befektetési jegyek: Magyar és nemzetközi nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei, különös tekintettel abszolút hozam stratégiát követő alapok, ingatlanalapok és részvényalapok. - Tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek). A portfóliókezelés célja A Komplex Portfóliókezelés célja az alacsony és a közepes kockázati szintet jelentő befektetések egyensúlya melletti lehetőségek szerinti hozam realizálása. Tőke- és hozamgaranciára, tőke- és hozamvédelemre vonatkozó megállapítások, tájékoztatási limitek A Komplex Portólióhoz nem kapcsolódik tőke- és hozamgarancia, tőke- és hozamvédelem. A portfólió devizális kitettsége A Komplex Portfólió alapdeviza neme Forint megtakarítás esetén: HUF, Euró megtakarítás esetén: EUR. Alap devizanemtől eltérő devizanemekben jegyzett termékekbe történő befektetés a mindenkori nettó eszközérték maximum 10%-áig engedélyezett. Származékos ügyletek, származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre Nem engedélyezett a származékos piacokon történő ügyletkötés, nem engedélyezett a származtatott ügyletek alkalmazása, függetlenül azok célzatától (fedezeti vagy befektetési cél). Fedezetlen eladási ügyletek kötése nem engedélyezett. 12. oldal

13 III. Hozamstart Portfólió Befektetési Politika A potenciális befektetési terület az elsődleges célokkal összhangban a Forintban kibocsátott öt éven belüli lejáratú állampapírok (Magyar Állampapír, Diszkontkincstárjegy) 30% erejéig Forint megtakarítási program esetén, illetve Euróban kibocsátott öt éven belüli lejáratú, befektetési kategóriába eső állampapírok vagy ilyen állampapírokba fektető befektetési alapok Euró megtakarítás esetén. Közepes (maximum 5 év) hátralévő futamidővel rendelkező államkötvény illetve vállalati kötvény vagy ezekbe fektető befektetési alap, ingatlanalap, illetve részvényalap (beleértve részvényindexbe fektető ETF is) 30% erejéig, illetve maximum 40%-os kitettség erejéig alternatív stratégiát követő befektetési alap vagy portfóliókezelés. A portfóliókezelőnek nincs lehetősége tőkeáttétel felvételére. A Portfóliókezelő - a Befektetési Politika és a vonatkozó törvényi előírások keretein belül - dinamikusan változtathatja az eszközcsoportokon belül az egyes eszközök súlyát a mindenkori befektetési stratégia függvényében. A Hozamstart Portfólió pénzügyi eszközbe fektethet, az alábbi korlátozások mellett: - Állampapírok, valamint állami garanciavállalással rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében: Csak és kizárólag Magyar Állam Bank által kibocsátott és Forintban denominált és állampapír, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve Euróban kibocsátott, befektetési kategóriába eső minősítéssel rendelkező állampapír, vagy ebbe fektető befektetési alap, melynek maximális hátralévő lejárata öt év. - Kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (MNB), által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. - Befektetési jegyek: Magyar és nemzetközi nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei, különös tekintettel abszolút hozam stratégiát követő alapok, ingatlanalapok és részvényalapok. - Tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek). A Portfóliókezelés célja A Hozamstart Portfóliókezelés célja a közepes kockázati szintet jelentő befektetések túlsúlya mellett viszonylag magasabb kockázattal lehetőségek szerint viszonylag magasabb hozam realizálása, de a kifejezetten magas kockázati szintet megvalósító tőkeáttételes befektetések kizárásával. Tőke- és hozamgaranciára, tőke- és hozamvédelemre vonatkozó megállapítások, tájékoztatási limitek A Hozamstart Portólióhoz nem kapcsolódik tőke- és hozamgarancia, tőke- és hozamvédelem. A Portfólió devizális kitettsége A Hozamstart Portfólió alapdeviza neme Forint megtakarítás esetén: HUF, Euró megtakarítás esetén: EUR. Alap devizanemtől eltérő devizanemekben jegyzett termékekbe történő befektetés a mindenkori nettó eszközérték maximum 10%-áig engedélyezett. Származékos ügyletek, származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre Nem engedélyezett a származékos piacokon történő ügyletkötés, nem engedélyezett a származtatott ügyletek alkalmazása, függetlenül azok célzatától (fedezeti vagy befektetési cél). Fedezetlen eladási ügyletek kötése nem engedélyezett. 13. oldal

14 Tőzsdei ügylet Budapesti Értéktőzsdén és egyéb elismert tőzsdén Opciós (és warrant) Határidős Tőzsdei ügylet Budapesti Értéktőzsdén és egyéb elismert tőzsdén Opciós (és warrant) Határidős Tőzsdei ügylet Budapesti Értéktőzsdén és egyéb elismert tőzsdén Opciós (és warrant) Határidős Opciós Opciós Opciós Tőzsdén kívüli ügyletek Határidős Tőzsdén kívüli ügyletek Határidős Tőzsdén kívüli ügyletek Határidős Befektetési eszközök, piacok és tranzakció típusok/befektetési eszközkategóriák A Portfólió kizárólag az alábbi pénzügyi- és pénzeszközöket tartalmazhatja, az ott megjelölt arányban: Klasszikus Portfólió Befektetési Politika Komplex Portfólió Befektetési Politika Hozamstart Portfólió Befektetési Politika Piacok megneve zése Tranzakció típusa/ Befektetési eszközkategóriák Portfólió n belüli arány Piacok megneve zése Tranzakció típusa/ Befektetési eszközkategóriák Portfólió n belüli arány Piacok megnevez ése Tranzakció típusa/ Befektetési eszközkategóriák Portfólión belüli arány Maximum 5 év hátralévő futamidővel rendelkező Forint, vagy Euró denominációjú állampapír, vagy ebbe fektető befektetési alap, számlapénz 90,00 %- 100,00% Maximum 5 év hátralévő futamidővel rendelkező Forint, vagy Euró denominációjú állampapír, vagy ebbe fektető befektetési alap, számlapénz 50,00 %- 100,00% Maximum 5 év hátralévő futamidővel rendelkező Forint, vagy Euró denominációjú állampapír, vagy ebbe fektető befektetési alap, számlapénz 30,00 % - 100,00% Ingatlanalap, Részvényalap, Vállalati kötvény vagy kötvényalap 0,00 % Ingatlanalap,Részvényalap,Vállalati kötvény vagy kötvényalap 0,00 40,00 % Ingatlanalap, Részvényalap, Vállalati kötvény vagy kötvényalap 0,00 30,00 % Abszolút hozam stratégiát követő befektetési alap Abszolút hozam stratégiát követő befektetési alap Abszolút hozam stratégiát követő befektetési alap Spot devizaügyletek Spot devizaügyletek Spot devizaügyletek áruügyletek áruügyletek áruügyletek árú ügyletek árú ügyletek árú ügyletek SWAP ügyletek Abszolút hozam stratégiát követő befektetési alap Átruházható értékpapírok Spot devizaügyletek árupiaci ügyletek áruügyletek SWAP ügyletek 0,00 10,00 % (tőkeáttéte -les ügyletek kizárásával) SWAP ügyletek Abszolút hozam stratégiát követő befektetési alap Átruházható értékpapírok Spot devizaügyletek árupiaci ügyletek áruügyletek SWAP ügyletek 0,00 10,00 % (tőkeáttét e-les ügyletek kizárásával) SWAP ügyletek Abszolút hozam stratégiát követő befektetési alap Átruházható értékpapírok Spot devizaügyletek árupiaci ügyletek áruügyletek SWAP ügyletek 0,00 40,00 % (tőkeáttételes ügyletek kizárásával) 14. oldal

15 4. sz. Melléklet Portfóliókezelési díjak és költségek A Felek a jelen Portfóliókezelési szerződés alapján megkötött ügyletek vonatkozásában a Társaság mindenkor hatályos Díjjegyzék az irányadó, ettől csak lefelé térhet el a Szolgáltató. A Portfóliókezelésével kapcsolatban az alábbi díjak kerülnek felszámításra: Számlanyitási díj: A számlanyitási díj mértéke a megtakarítási összegre vetített 4,72%+Áfa Számlavezetési díj: A számlavezetési díj mértéke 315 Ft+Áfa/hó, illetve 1 EUR+Áfa/hó Euró megtakarítás esetén Portfóliókezelési díj: A Portfóliókezelési díj mértéke 0 Ft. Sikerdíj: A Megbízottat sikerdíj illeti meg a Portfóliókezelés során megkötött pénzügyi ügyleteken realizált pozitív - kötési és Portfóliókezelési díjak levonása utáni - pénzügyi eredmény után. - Sikerdíj esedékessége: naptári év utolsó napja. - A Sikerdíj naptári évente kerül elszámolásra. - A Sikerdíj mértéke: Amennyiben a Portfóliókezelés során megkötött pénzügyi ügyleteken elért abszolút növekmény (az elszámoláskor elszámolt legmagasabb hozamtól számított növekmény az átlagos tőkeállományra vetítve) évesített értéke a számlanyitási díj időarányos figyelembevételével: 0,00 2,5% közé esik, akkor 0,00% 2,5% felett van, akkor a 2,5% feletti eredmény bruttó 20,00%-a a Portfóliókezelőt illeti meg. - A díj a évi CXXVII. törvény alapján áfával terhelt. - A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a sikerdíj vonatkozási alapjául szolgáló hozamot Forint megtakarítás esetén HUF, Euró megtakarítás esetén EUR devizanemben állapítják meg. - A szerződés bármely okból történő rendes felmondása esetén a sikerdíj összege a felmondás közlésének napjáig elért hozam alapulvételével kerül megállapításra. Tranzakciós költségek: - A Megbízottat a Megbízóval kötött egyedi díjtételek szerinti tranzakciós költségtérítések illetik meg. Amennyiben a Megbízott egyedi díjszabásában nem jelölt tranzakció válik esedékessé, akkor a Megbízott mindenkori Díjjegyzék szerinti tranzakciós költségek kerülnek felszámításra a Megbízó terhére. A Megbízott a felmerült tranzakciós költségeket jogosult ráterhelni a Megbízó számlájára. - A tranzakciós költségek a felmerülésükkel egyidejűleg esedékesek. - Tranzakciós költségek esetében is a Díjjegyzék az irányadó, ettől csak lefelé térhet el a Szolgáltató. - A Megbízó tudomásul veszi, hogy előfordulhat olyan befektetési időtáv, amikor a Megbízó számlájáról levont tranzakciós költségek összege meghaladja a portfólió hozamát. - A deviza alapú ügyletek, tranzakciók esetén a Szolgáltató jogosult az őt megillető díjnak az érintett devizában történő elszámolására. A díjakra vonatkozó megállapodásban nem rögzített díjtételek tekintetében a Társaság mindenkor hatályos Díjjegyzék az irányadó. A díjak elszámolása a Portfólió terhére történik. 15. oldal

16 5. sz. Melléklet Portfólió kockázati profilja Az Ügyfél által választott Portfólió (egy jelölendő): Klasszikus Portfólió Komplex Portfólió Hozamstart Portfólió (A választott Portfólió kockázati profilján kívül a többi részt kérjük húzza át az alábbiakban.) Klasszikus Portfólió kockázati besorolása Alacsonyabb kockázat Alacsonyabb várható hozam Alacsony veszteség lehetősége Magasabb kockázat Magasabb várható hozam Magasabb veszteség lehetősége A Portfólió hozam/kockázat mutatója 1, mert a Portfóliókezelő minimális kockázatot vállalhat. Lehetséges kockázatok: Államcsőd kockázata Kamatkockázat Deviza Árfolyam (A dőlt betűvel jelzett kockázatok a portfólió maximum 10%-át érintik) A Klasszikus Portfólióba fektető Ügyfelek maximális kockázata a teljes futamidő tekintetében (5 év alatt) -10%. I. Komplex Portfólió kockázati besorolása Alacsonyabb kockázat Alacsonyabb várható hozam Alacsony veszteség lehetősége Magasabb kockázat Magasabb várható hozam Magasabb veszteség lehetősége A Portfólió hozam/kockázat mutatója 3, mert a Portfóliókezelő mérsékelt kockázatot vállalhat. Lehetséges kockázatok: Államcsőd kockázata Kamatkockázat Deviza Árfolyam (A dőlt betűvel jelzett kockázatok a portfólió maximum 50%-át érintik) A Komplex Portfólióba fektető Ügyfelek maximális kockázata a teljes futamidő tekintetében (5 év alatt) -30%. 16. oldal

17 II. Hozamstart Portfólió kockázati besorolása Alacsonyabb kockázat Alacsonyabb várható hozam Alacsony veszteség lehetősége Magasabb kockázat Magasabb várható hozam Magasabb veszteség lehetősége A Portfólió hozam/kockázat mutatója 5, mert a Portfóliókezelő közepes-magas kockázatot vállalhat. Lehetséges kockázatok: Államcsőd kockázata Kamatkockázat Deviza Árfolyam (A dőlt betűvel jelzett kockázatok a portfólió maximum 70%-át érintik) A Hozamstart Portfólióba fektető Ügyfelek maximális kockázata a teljes futamidő tekintetében (5 év alatt) -50%. 6. sz. Melléklet A Portfóliókezelési célra átadott eszközök Eszköz megnevezése Mennyiség Eszközérték Értékelés napja: oldal

18 7. sz. Melléklet Kockázatfeltáró nyilatkozat Tudomásom van arról, hogy a portfóliókezelés során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a részemre az alábbi tájékoztatást adta, amelyet figyelembe veszek a portfóliókezelésre irányuló megbízásom megadásakor: Tudomásom van arról, hogy a portfóliókezelés tartama alatt a szerződés és különösen a Befektetési Politika keretei között az önállóan rendelkezik a Portfólió felett, meghatározott tranzakcióra az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.-nek utasítást nem adhatok, ugyanakkor az ügyletek nyeresége engem illet és vesztesége engem terhel, vagyis a portfóliókezelés az én kockázatomra történik. A fentiek figyelembevételével alaposan megismertem az általam választott Befektetési Politikát és kifejezetten annak alkalmazását kérem. Kijelentem, hogy ismerem a Befektetési Politika alapján a Portfólió tárgyát képező eszközöket, az azok tekintetében végrehajtható ügyleteket, mindezek kockázatait. Ismerem különösen az államcsőd, kamat, deviza és arfolyamkockázat fogalmát és természetét. Kijelentem, hogy a felmerülő kockázatok tekintetében kérdéseimet az -nek feltehettem, feltett kérdéseimre választ kaptam. Tudomással bírok a következőkről: a múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamok tekintetében. Több összetevőből álló pénzügyi eszköz esetén az egyes összetevőkre, továbbá ezek egymáshoz viszonyított arányára a piac(ok) kiszámíthatatlan tendenciái külön-külön eltérően is érvényesülhetnek és egymás negatív tendenciáit felerősíthetik, összeadódva vagy egymás hatását megsokszorozva is érvényesülhetnek. Tudomásom van arról is, hogy a jelen kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelem felkeltő és az eszközök és ügyletek jellegéből adódóan nem tartalmazhatja a portfóliókezelés keretében megvalósított ügyletkötés során jelentkező valamennyi kockázatot és veszélyforrást. Kelt:...., hó nap Alulírott... (név) lakcíme:... továbbiakban, mint Ügyfél kijelentem, hogy megismertem az Üzletszabályzatát. Kijelentem, hogy az üzletszabályzatban hivatkozott, a fenti Kockázatfeltáró nyilatkozatot elolvastam, megértettem és jóváhagyólag aláírtam, továbbá 1 (egy) példányát átvettem. Előttünk, mint tanúk előtt:... Ügyfél Név:. Cím: Aláírás: Név:. Cím: Aláírás: 18. oldal

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt.

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt. STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzat Kiadta: Hatálybalépés: Budapest, 2010. április 22. STATUS Capital ZRt. 2010. május xxxx.-tıl 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2016. január 18. napjától. Közzététel napja: 2016. január 15.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2016. január 18. napjától. Közzététel napja: 2016. január 15. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 18. napjától Közzététel napja: 2016. január 15. 1/14

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételei

Általános Üzleti Feltételei A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételei Elfogadta: Módosítva: Deutsche Bank ZRt. vezet sége 1996. augusztus 26-án (ÁBF 30/1996. sz. határozata alapján) 2002. szeptember

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA amely létrejött egyrészről az SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. cégbíróság neve, cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA BEFEKTETÉSI POLITIKA A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár részére Hatályos: 2016. 06.02-től Tartalom... 1 I. II. III. IV. V. VI. Bevezető... 2 A Befektetési Politikával kapcsolatos hatáskörök és eljárás...

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy az MIKÓ és Társa Kft. mezőgazdasági-, építőipari- és emelőgépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az MIKÓ és Társa Kft Kft. az általa

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben. A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. hatályos: 2016. június 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. hatályos: 2016. június 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. június 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez Tisztelt Befektetı! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. ( Alapkezelı ) elhatározása alapján az általa kezelt nyilvános, zárt végő Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a BÉT-en köthető Tőzsdei Szabványosított Határidős Ügyletekre Lezárva: 2013.05.17. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 41. és

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: mint számlatulajdonos

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Ügyletszám: HC/14/15010066 Ügyintéző: Ruzsa Norbert FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet (7900 Szigetvár, József A. u. 19. Adószám: 10043086-2-02; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14.

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14. A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, fontossága a költségvetés finanszírozásában Börgöndi Szilárd Jánosik Gizella Szakmai Fórum 2013. február 14. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Jóváhagyta a 2007. október 31-i Közgyűlés Hatályos: 2008. január 1-jétől Módosította: 43./2007.12.13. számú IT határozat, hatályos

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat K&H Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata 2014/2-es változat TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1

Részletesebben