FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS"

Átírás

1 Ügyletszám: HC/14/ Ügyintéző: Ruzsa Norbert FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet (7900 Szigetvár, József A. u. 19. Adószám: ; Cégjegyzékszám: ) képviseletében eljáró Üzleti Központja (levelezési cím: 7621 Pécs, Rákóczi út 46.), mint hitelező (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) másrészről Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., statisztikai száma: , adószáma: , cégjegyzék száma: ) képviselője: Márta István ügyvezető, mint hitelfelvevő (a továbbiakban: Adós) között az alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint: 1. A Takarékszövetkezet az Adós részére - a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott folyósítási feltételek teljesülését követően - folyószámla hitelkeretet biztosít a Takarékszövetkezetnél vezetett számú számláján. A folyószámla hitelkeret összege: ,-Ft, azaz Ötvenmillió 00/100 forint. 2. A Takarékszövetkezet, a hitelkeretet február 28-tól január 14-ig tartja rendelkezésre, amely időszak alatt az Adós 1. pontban megjelölt elszámolási számlája változatlan pénzforgalmi jelzőszámmal folyószámlaként működik. A Takarékszövetkezet - eltérő rendelkezés hiányában - az Adós javára szóló fizetési megbízásokat a folyószámlán írja jóvá, és az Adós fizetéseit e számla terhére teljesíti. A hitel végső lejárata: január Az Adós tudomásul veszi a hitelkeret megnyitásának alábbi feltételeit: a) A május 24. napján HC/13/ ügyletszámon megkötött Folyószámla Hitelszerződés megszűnéséhez szükséges megszolgált kamatok, díjak, költségek-, valamint jelen Hitelszerződés alapján megnyitásra kerülő Folyószámla-hitel ügylet egyszeri költségeinek számú bankszámlán való rendelkezésre állása; b) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Határozata, vagy a Pénzügyi Gazdasági Bizottság határozata/ajánlása/javaslata/állásfoglalása rendelkezésre állása, Adós hitelfelvételének jóváhagyásáról, c) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Határozata, vagy a Pénzügyi Gazdasági Bizottság határozata/ajánlása/javaslata/állásfoglalása rendelkezésre állása, a éves költségvetés hatályba lépéséig terjedő átmeneti időszakra vonatkozó finanszírozásról, a támogatások-, vagy pénzeszközátadás előfinanszírozásáról, d) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Határozata, vagy a Pénzügyi Gazdasági Bizottság határozata/ajánlása/javaslata/állásfoglalása rendelkezésre állása, Adós éves működési célú támogatásai / részére átadott pénzeszközök elzálogosításának jóváhagyásáról, e) A Pécsi Tudományegyetemmel, Pannon Filharmonikusok- Pécs Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft.-vel kötött Bérleti / Üzemeltetési, egyéb jogcímű érvényes szerződések Takarékszövetkezethez történő benyújtása, f) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére tértivevényes levélpostai küldeményként elküldött HC/14/ /01 számú Zálogszerződés követelés elzálogosítására megnevezésű szerződés 1/A számú mellékleteként megjelölt Értesítés kézbesítésének igazolásaként a tértivevény Takarékszövetkezethez történő visszaérkezése,

2 g) Pécsi Tudományegyetem, Pannon Filharmonikusok- Pécs Közhasznú Nonprofit Kft., Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. részére elküldött HC/14/ /02 számú Zálogszerződés követelés elzálogosítására megnevezésű szerződés 2/a, 2/b, 2/c számú mellékleteként létrejött, Értesítés, a Követelés kötelezettjének cégszerűen aláírt formában Takarékszövetkezethez történő visszaérkezése, h) Adós bankszámláival szembeni Felhatalmazó levelek Takarékszövetkezethez történő benyújtása i) Követelésen alapított Zálogszerződés megkötése o Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától várható éves támogatáselőlegekre, működési célú támogatásokra / pénzeszközátadásra vonatkozóan, o a Pécsi Tudományegyetemmel, Pannon Filharmonikusok- Pécs Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, a Bóbita Bábszínház Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, kötött Bérleti / Üzemeltetési, egyéb jogcímű szerződésen alapuló bevételekre vonatkozóan, o a jegy,- bérlet értékesítés bevételeire vonatkozóan 3. A Takarékszövetkezet a hitelkeret terhére kölcsönt folyósít - az Adós külön rendelkezése nélkül - ha a fizetési megbízások teljesítéséhez az Adós folyószámláján fennálló követel egyenleg, ehhez nem nyújtana fedezetet. A Takarékszövetkezet egyidejűleg jogosult - a tárgynapon teljesítendő fizetési megbízások összegét meghaladó - a folyószámláján jóváírt összegeket az Adós külön rendelkezése nélkül - a kölcsön törlesztésére fordítani. 4. A kölcsön kezelésével kapcsolatos költségek az Adóst terhelik. Kezelési költség nem kerül felszámításra. Az Adós a kölcsönnek igénybe nem vett összege után rendelkezésre tartási jutalékot fizet. A rendelkezésre tartási jutalék mértéke évi: 1,0%. A kölcsön igénybevett összege után az igénybe vétel időpontjától, az Adós fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontját megelőző napig a Takarékszövetkezet ügyleti kamatot számít fel. Az ügyleti kamat mértéke: a tárgyperiódusra irányadó 1 havi BUBOR + 3,5 % kamatmarge, azaz jelenleg évi 6,35 %. Ügykezelési díj összege: Ft, azaz Egyszázezer forint, melyet az Adós legkésőbb a hitelfolyósítás napjáig köteles megfizetni a Takarékszövetkezet részére. A kamat kiszámítása: tőke * futamidő naptári napokban * kamatláb 360 * 100 A szerződéskötés periódusában irányadó kamatláb a szerződéskötést megelőző periódus utolsó munkanapján érvényes 1 havi BUBOR alapján került meghatározásra. Az első periódus lejárta utáni tárgyperiódusokra irányadó /megváltozott/ 1 havi BUBOR mindig a tárgyperiódust megelőző időszak utolsó munkanapján érvényes mérték. Az Adós tudomásul veszi, hogy a kamat mértéke az irányadó 1 havi BUBOR változásával azonos mértékben változik. A Takarékszövetkezet jogosult a kamatrés 1 havi BUBOR-hoz, mint alapkamathoz adandó kamatrést és az alapkamat mértékét is megváltoztatni, jogosult továbbá a rendelkezésre tartási jutalék mértékét is megváltoztatni, köteles azonban erről az Adóst előzetesen írásban értesíteni. A kamatrés ill. a rendelkezésre tartási jutalék mértékének változása, azonban nem érinti az értesítésben megjelölt időpontot megelőző időszakra (kamatperiódusra) járó kamat, ill. jutalék mértékét. A kamat, kamatrés és a rendelkezésre tartási jutalék mértéke, illetve a szerződéses feltételeknek a megváltoztatására a Takarékszövetkezet egyoldalúan akkor jogosult, ha a jogszabályváltozás, vagy a jegybanki irányadó kamatoknak, az infláció ütemének, a pénzpiaci kamatok, hozamok

3 alakulásának változásai, a Takarékszövetkezet kiegyensúlyozott, prudens működésére vonatkozó törvényi szabályok, valamint likviditási, jövedelmezőségi és eszközforrás menedzselési jogszabályi vagy egyéb előírások ezt szükségessé teszik. 5. Az ügyleti kamat és a rendelkezésre tartási jutalék utólag, a hónap utolsó napján, ha pedig a szerződés bármely ok miatt hónap közben szűnik meg, a megszűnés napján esedékes. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti, vagy bankszünnapra esik, úgy az esedékesség napja az azt követő első munkanap. 6. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, úgy a késedelem időtartamára a lejárttá és hátralékossá vált kölcsönösszeg tőkerésze után évi 6% késedelmi kamatot, és a hátralékossá vált kamatösszeg után a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is köteles megfizetni. 7. Az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy ha esedékességkor számláján a szükséges fedezetet nem biztosítja, a Takarékszövetkezet a lejárt kölcsön és járulékai összegével az Adós bármely nála vezetett bankszámláját megterhelje, illetve a szerződés mellékletét is képező felhatalmazó levélben/levelekben megjelölt bankszámlája/bankszámlái terhére pedig, azonnali beszedési megbízással az Adós külön hozzájárulása nélkül - a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 34. (1) bekezdése alapján érvényesítse. Az Adós az alábbi Bankoknál az alább megjelölt bankszámlákat vezeti: Szigetvári Takarékszövetkezetnél Szigetvári Takarékszövetkezetnél Az Adós jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a fent hivatkozott számlá(k)ra a bankja által megkívánt formában a felhatalmazó levelet/leveleket a Takarékszövetkezetnek megadja és egyben felhatalmazza annak/azoknak a számlavezetőjéhez történő benyújtásra. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámláira harmadik félnek nem enged a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságot, illetve vállalja, hogy a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli engedélye nélkül jelen szerződés időtartama alatt más hitelintézetnél pénzforgalmi jellegű számlát nem nyit. Az Adós tudomásul veszi, hogy jelen szerződés megkötését követően más pénzintézetnél nyitott új pénzforgalmi számlákra vonatkozó felhatalmazó leveleket is köteles a Takarékszövetkezet részére megadni. 8. Az Adós tartozik haladéktalanul bejelenteni, ha e szerződés időtartama alatt más pénzintézetnél további kölcsöntartozást vállal. A bejelentési kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 9. A rendelkezésre tartási időszak utolsó napjával a szerződés megszűnik, a még fennálló hitelkeret megvonásra kerül, illetve a folyósított kölcsön egy összegben esedékessé válik. A Szerződő Felek kölcsönös megállapodása alapján a Takarékszövetkezet a szerződést 15 napra mondhatja fel (rendes felmondás); amennyiben a Polgári törvénykönyv ában foglalt felmondási okok valamelyike bekövetkezik. Felmondási ok továbbá, az Adós részéről a 6., 7., 12., 14., 16., pontokban foglalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása. A Takarékszövetkezet jogosult akár azonnali hatállyal is felmondani a szerződést mely esetben fedezet-elvonási magatartásnak minősül a bankszámlaszerződés felmondása, illetve ha az Adós ellen végrehajtási eljárás indul, vagy hitelképességének megítélése a szerződés megkötését követően, negatív irányban, oly mértékben változik, ami a kölcsön megtérülését veszélyezteti. A szerződés felmondásakor az Adósnak a Takarékszövetkezettel szemben még fennálló teljes tartozása, egy összegben azonnal esedékessé válik. 10. Az Adós tudomásul veszi, hogy a nyújtott kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítására a Takarékszövetkezet mindenkori üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadóak, melyet jelen szerződés aláírásával elfogad.

4 11. Az Adósnak a Takarékszövetkezettel szemben e szerződés alapján fennálló tartozásai visszafizetésének biztosítékaként február 28. napján HC/14/ /01 ügyletszámon megkötött Zálogszerződés követelés elzálogosítására megnevezésű szerződésben foglaltak, február 28. napján HC/14/ /02 ügyletszámon megkötött Zálogszerződés követelés elzálogosítására megnevezésű szerződésben foglaltak, február 28. napján HC/14/ /03 ügyletszámon megkötött Zálogszerződés követelés elzálogosítására megnevezésű szerződésben foglaltak, Számlavezető Bank által visszaigazolt Felhatalmazó levelek szolgálnak, amelyekre vonatkozó részletes feltételeket a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei tartalmazzák. Az Adós nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Takarékszövetkezet jogosult követelései érvényesítése érdekében a fenti biztosítékok közül bármelyikből igényét kielégíteni, illetve a kielégítés sorrendjét a rendelkezésre álló biztosítékokból egyoldalúan meghatározni. Ha kölcsön fedezetéül vagyontárgy(ak) szolgál(nak), az Adós köteles vagyontárgy(ak) teljes értékére ha ilyennel még nem rendelkezik vagyonbiztosítást kötni, melyben kedvezményezettként a Takarékszövetkezetet kell megjelölnie. A vagyonbiztosítás megkötése folyósítási feltétel. E feltétel teljesítését az Adós a biztosítási kötvény, ha ilyen még nincs a biztosító által már befogadott biztosítási ajánlat bemutatásával köteles igazolni. Ha biztosítási ajánlat került bemutatásra, az Adós már most tudomásul veszi, hogy 30 napon belül, a biztosítási kötvény eredeti példányát is köteles a Takarékszövetkezetnek bemutatni. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés fennállása alatt más hitelintézettel illetve harmadik személlyel nem köt olyan megállapodást, mely a jelen szerződésben felajánlott biztosítékok mértékét, illetőleg érvényességét korlátozza, vagy bármilyen módon akadályozhatja. Az Adós tehát csak olyan pénzügyi tartozást vállalhat magára, ami a kielégítési sorrendben nem előzi meg a jelen szerződésben foglalt, a Takarékszövetkezetet megillető jogokat, illetve az Adós egyéb hitelezőit nem hozhatja olyan helyzetbe, hogy azoknak a követelése a hitelezői rangsor felállításakor vagy a kielégítés során kedvezőbb elbírálás alá essen, mint a Takarékszövetkezetet a jelen szerződésből fakadóan megillető követelés. 12. A Takarékszövetkezet a fedezeteket bármikor jogosult ellenőrizni, és az Adós hitelképességét minősíteni. E célból a kölcsön visszafizetéséig az Adós köteles minden olyan változást (az Adós gazdálkodásában, vagyoni helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében stb.) a Takarékszövetkezetnek 5 napon belül írásban bejelenteni, amely a szerződésben foglaltak teljesítését érinti. Továbbá az Adós, a Takarékszövetkezet írásbeli hozzájárulását köteles kérni minden olyan esetben, amely az Adós részéről szokásos mértéket meghaladó kötelezettségvállalást jelent. Az Adós köteles írásban haladéktalanul bejelenteni a Takarékszövetkezetnek, ha ellene csőd, felszámolási, vagy végrehajtási végelszámolási eljárás indul. 13. A Takarékszövetkezet jogosult a tartozás kiegyenlítéséig akár a helyszínen is az Adós gazdálkodását (így különösen könyveiben, mérlegében szereplő adatokat) megvizsgálni, bármikor ellenőrizni. Adatszolgáltatási kötelezettsége az alábbiakra terjed ki: - könyvelésének megfelelő a cégbírósághoz is benyújtott éves beszámoló benyújtása a tárgyévet követő év június 30. napjáig, - negyedévente a főkönyvi kivonat, vevő- szállító analitika benyújtása, a tárgynegyedévet követő hónap 30. napjáig - ezen felül jogszabályi változások esetén a vonatkozó jogszabályban előírt adatszolgáltatás is terheli. 14. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés fennállása alatt, illetve amíg a takarékszövetkezettel szemben fizetési kötelezettsége fennáll, harmadik személlyel nem köt olyan megállapodást, mely a kölcsön fedezetéül szolgáló biztosítékok mértékét, illetve érvényesíthetőségét korlátozza, vagy a Takarékszövetkezet pozícióját hátrányosan befolyásolja.

5 15. Adós kijelenti, hogy a hitelkérelemben megjelölteken felül adó, illetve más egyéb köztartozása nincs, ezen fizetési kötelezettségeit, időben teljesíti. 16. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a Takarékszövetkezetnél vezetett számú-, illetve számláin hitelarányos jutalékköteles számlaforgalmat bonyolít. Takarékszövetkezet az Adós jutalékköteles számlaforgalmát jelen szerződés megkötésétől számított minden negyedév utolsó napján megvizsgálja. Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján Adós e pontban hivatkozott számlaforgalmazási kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti Takarékszövetkezet jogosult a kezelési költség / kamat mértékét megemelni. 17. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült ügyeket a felek megkísérlik megegyezés utján rendezni, amelynek sikertelensége esetén a hatáskörtől és pertárgyértéktől függően pécsi Törvényszék, ill. Pécsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Adós tudomásul veszi, hogy a jelen kölcsön megtérülésével kapcsolatban felmerülő valamennyi jogi eljárás illeték-, és egyéb költsége (pl. ügyvédi munkadíj, készkiadás költsége), továbbá valamennyi behajtási költség (ideértve a polgári peres-, nem peres eljárás, végrehajtási eljárás, büntetőjogi és üzletszerűen követelések behajtásával, érvényesítésével kapcsolatos valamennyi költség, díj, jutalék) megfizetése őt terheli, ezeket a Takarékszövetkezet jogosult az Adóssal szemben felszámítani és érvényesíteni. 18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek között február 02. napján létrejött bankszámlaszerződésben, a Polgári Törvénykönyv szerződésekre vonatkozó általános, és a hitelszerződésekre vonatkozó különös rendelkezései, a 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet, a évi LXXXV. törvény pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény, a Takarékszövetkezet Általános-, és Hitelezési Üzletszabályzatában illetve a pénzforgalomról és bankhitelről szóló jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Adós elismeri, hogy jelen szerződés aláírásakor a Takarékszövetkezet Általános-, és Hitelezési Üzletszabályzatában foglaltakat megismerte és azok előírásait, magára nézve kötelezőnek fogadta el, hivatkozott üzletszabályzatokból egy példányt átvett, és e tényt utóbb sem vitatja. 19. Az Adós jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a szerződéskötést megelőzően a Takarékszövetkezet, mint referenciaadat-szolgáltatótól részletes írásbeli tájékoztatást kapott a évi CXXII törvény (továbbiakban KHR törvény) alapján a Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR) felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségről. A tájékoztatás szólt az adatátadás céljáról, az átadandó adatok köréről annak megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referencia adatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás, KHR törvényben meghatározott célból más referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. Adós elismeri, hogy a tájékoztatás keretében megismerte a KHR-rel összefüggésben rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket is. A KHR törvényről megismert írásbeli tájékoztatást és az Adós nyilatkozatát a tájékoztatás tudomásulvételéről a jelen szerződéshez tartozó 4. számú melléklet tartalmazza. Jelen kölcsönszerződés aláírásával az Adós tudomásul veszi, hogy a KHR törvénybe foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Takarékszövetkezet, mint referenciaadat-szolgáltató a hivatkozott törvény mellékletében meghatározott referenciaadatait - jelen szerződés vonatkozásában is -, írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. 20. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a náluk lévő szerződési példányok között eltérés van, a Takarékszövetkezet által őrzött példány rendelkezéseit fogadják el irányadónak. 21. A szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem hatósági határozat nem korlátozza. 22. Egyéb kötelezettségek

6 Adós kötelezettséget vállal arra, hogy jelen hitelfelvételének jóváhagyásáról szóló Önkormányzati Közgyűlési Határozatot legkésőbb március 31-ig Takarékszövetkezethez benyújtja, Adós tudomásul veszi, hogy a évre vonatkozó működési célú támogatási / pénzeszköz átadási szerződések alapján járó bevételek-, valamint a működési célú támogatási / pénzeszköz átadási előlegek kapcsán a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat részére megküldött HC/14/ /01 számú Zálogszerződés követelés elzálogosítására megnevezésű szerződés 1/A számú mellékleteként megjelölt Értesítés Önkormányzat által aláírt formában legkésőbb március 31-ig a Takarékszövetkezethez benyújtandó Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötésre kerülő támogatási / pénzeszköz átadási szerződést az aláírást követő legfeljebb 5 napon belül a Takarékszövetkezethez eljuttatja, Adós tudomásul veszi, hogy Adós és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötendő Támogatási / pénzeszköz átadási egy jogcímű szerződés kizárólag a Takarékszövetkezet előzetes írásos engedélyével módosítható. Adós kötelezettséget vállal, hogy a Pécsi Tudományegyetemmel, Pannon Filharmonikusok Nonprofit Kft.-vel, Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft.-vel kötött Bérleti / Üzemeltetési szerződésekben bekövetkező módosítás esetén a Takarékszövetkezetet az aláírást követő 3 napon belül tájékoztatja, a követeléseken alapított jelzálogjog aktualizálása érdekében a Takarékszövetkezettel mindenben közreműködik. Adós tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek következtében a Takarékszövetkezet jogosulttá válik a hitel azonnali hatályú felmondására. A Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg, ill. cégszerűen aláírták. Melléklet: 1. számú melléklet: február 28. napján HC/14/ /01 ügyletszámon megkötött Zálogszerződés követelés elzálogosítására 2. számú melléklet: február 28. napján HC/14/ /02 ügyletszámon megkötött Zálogszerződés követelés elzálogosítására 3. számú melléklet: február 28. napján HC/14/ /03 ügyletszámon megkötött Zálogszerződés követelés elzálogosítására 4. számú melléklet: KHR Tájékoztató és nyilatkozat további mellékletek: Számlavezető Bank által visszaigazolt felhatalmazó levelek Pécs, február Adós Szigetvári Takarékszövetkezet Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Buzási László Ruzsa Norbert Márta István Ügyvezető Ügyfélkapcsolati igazgató vállalkozói finanszírozó

7

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Hitelkonstrukció bemutatása: A lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú Takarék Folyószámlahitel (a továbbiakban: Számlahitel) átmeneti készpénzzavarok áthidalására szolgáló fogyasztási hitel

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZİDÉS

BETÉTI KERETSZERZİDÉS BETÉTI KERETSZERZİDÉS vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti mőveletek végrehajtásáról amely létrejött a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.06.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) Gyűjtőszámla hitel elnevezésű, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása: A Vállalkozás székhelye/lakcíme: Alulírott Vállalkozás

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) Gyűjtőszámla hitel elnevezésű, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS kedvezményes kamatozású forintbitelhez a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS kedvezményes kamatozású forintbitelhez a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében Bank Nyrt. Szerződés sz.: 1-2-09-3201-0223-1 Ö 3200 2009 0089 Giro: 11732002-15339010-00000024 Előadó: Tóth Am~tt KÖLCSÖNSZERZŐDÉS kedvezményes kamatozású forintbitelhez a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén:

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2014. március 1-tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02. HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. október 05. napjától Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

A Bankunk adatai: Bevezető:

A Bankunk adatai: Bevezető: ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Pannon Takarék Bank Zrt. jelen ügyféltájékoztatójának a célja, hogy segítséget nyújtson a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, valamint a Magatartási

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016. január 22. ATompa és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Folyószámlahitelt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Folyószámlahitel

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan KISGYÖRGY ILONA Bejegyzett okleveles könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgálói Kamara *006901* Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd, Szent István tér 1. TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről A Gyűjtőszámlahitelt az a természetes személy (adós vagy adóstárs) igényelheti, aki a korábban felvett jelzáloghitele törlesztési terheit, a jelentős árfolyam növekedés

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez Ügyféltájékoztató a kockázatokról, melyek a hitel törlesztőrészletének emelkedését eredményezhetik, a teljeshiteldíj-mutatóról és a hiteligénylés folyamatáról Az UniCredit Bank Hungary Zrt. ügyfél-tájékoztatójának

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLXII. TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKRŐL SZABADFELHASZNÁLÁSÚ REZIDENCIA HITEL Hatály: 2016.

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben