PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban: ), másrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. cégjegyzékszám: Cg , adószám: ), mint megbízott (a továbbiakban: ) között - alulírott helyen és napon -, az alábbi feltételek szerint: 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1. A megbízza a at, hogy pénzeszközeit a működését szabályozó a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.), valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szabályai által megadott kereteken belül - a lehető legkedvezőbb hozam elérése céljából - folyamatosan befektesse és kezelje, amelynek keretén belül a jogosult a tulajdonát képező jegybankképes értékpapírok és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények adás-vételére, valamint határidős jegybankképes értékpapír vásárláseladással megvalósított pénzkihelyezésre A jelen szerződés alapján a kezelendő portfólió értékpapír-letétkezelője (a továbbiakban: Letétkezelő): Befektetési irányelvek: A köteles a által elfogadott referencia-mutató mindenkori kockázati értékét figyelembe venni a befektetési stratégia meghatározásánál. A befektetési irányelveket a határozza meg, melyet folyamatosan dokumentálni köteles. A befektetési politika konkrét definiálásakor, a napi üzletmenetben, a szerződésben meghatározott instrumentumok körétől avagy a leírt és elfogadott befektetési arányoktól - eltérni nem lehet. A befektetési politikát a 8. számú melléklet tartalmazza. A prompt piaci körülmények, a likviditási helyzete és a jövőre vonatkozó stratégia elképzelései jelentik a legfontosabb három pillérét a befektetési irányelveknek. Erről a a szerződésben meghatározott időszakonként, szóban és/vagy írásban tájékoztatást kell, hogy kapjon A szerződés tárgya szempontjából jegybankképes értékpapírok különösen az alábbi állampapírok: - állami kibocsátású kötvények, - állami kibocsátású kamatozó és diszkont kincstárjegyek, - állami garanciával kibocsátott kötvények, - határidős állampapír repó a fenti állampapírokra. 1/20

2 1.5. Jelen Szerződés szempontjából értékpapírok alatt - amennyiben jelen Szerződés 8. számú mellékletében megfogalmazott befektetési politika másfajta eszközt vagy eszközosztályt nem tartalmaz - a továbbiakban jegybankképes értékpapírokat kell érteni A portfóliójának kezelése során érvényesülő célkitűzések: A köteles a által a részére a jelen szerződés szerint átadott pénzügyi eszközöket és pénzeszközöket a lehető legkedvezőbb hozam elérése céljából folyamatosan befektetni és kezelni Amennyiben a vonatkozó jogszabályokban nincs ilyen tilalom, akkor az Alapkezelő a portfóliókezelési tevékenysége során, az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megadott kifejezett rendelkezése alapján szerezhet az Ügyfél javára kezelt portfólió terhére: a) az Alapkezelő által kezelt befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyet, b) a kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt még akkor is, ha az szabályozott piacra és a multilaterális kereskedési rendszerben nem képezi kereskedés tárgyát, és c) a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget eredményező befolyást. 2. A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE 2.1. A szerződés értéke.. Ft, azaz.. forint. A fenti összeget a felek, mint befektetett pénzmennyiséget, nyitóértéknek tekintik. A portfóliókezelési tevékenység megkezdésének feltétele, hogy a a jelen pontban meghatározott nyitóértéket teljes egészében a rendelkezésére bocsássa Lebonyolítási rend A a jelen Szerződés aláírását követő [...] banki napon belül a tulajdonában álló a) készpénzt a Letétkezelőnél vezetett elkülönített ügyfélszámlájára történő átutalással, vagy befizetéssel, b) az Alapkezelővel egyeztetett és az Alapkezelő által elfogadott értékpapírokat a Letétkezelőnél a részére vezetett elkülönített értékpapírszámlára történő transzferálással az Alapkezelő birtokába adja. Ennek megtörténte és az Alapkezelő birtokába adott eszközökről a 1. sz melléklet kiállítása az Alapkezelő portfóliókezelési tevékenysége megkezdésének feltétele A portfóliókezelésbe adott, és az Alapkezelő által elfogadott eszközök a) készpénz esetén a befizetés napjától, b) számlapénz esetén az átutalásnak a Letétkezelőnél vezetett elkülönített számláján történő jóváírása napjától, c) dematerializált, illetve számlán nyilvántartott értékpapír esetén a transzferált értékpapíroknak a Letétkezelőnél vezetett elkülönített értékpapírszámláján történő jóváírása napjától kezdve számítanak bele a portfólió értékébe Amennyiben a értékpapírokat bocsát az Alapkezelő birtokába, a portfólió értékének meghatározásánál a 2. sz. mellékletben meghatározott egyedi feltételek szerint kell figyelembe venni. A portfólió nyitó eszközértékét a 1. sz. mellékletben felsorolt eszközök tekintetében a 3. sz. mellékletben határozzák meg 2.3. A későbbiekben az eszközérték meghatározása a nak portfóliókezelésre átadott, de a tulajdonában lévő értékpapírok értékének, valamint pénz- és egyéb pénzügyi eszközértékének összegeként, a 2. sz. mellékletben megjelölt eszközérték számítás szabályai szerint történik. 2/20

3 A köteles 2 banki munkanapon belül a portfólióról értékelést készíteni, amennyiben erre a tól utasítást kap A írásbeli rendelkezése alapján jogosult az érték tekintetében a jelen szerződést egyoldalúan módosítani, amennyiben további értékpapírt bocsát a rendelkezésére, a jelen szerződésben írott feltételek változatlanul hagyása mellett. A hivatkozott és a 2.1. pontban meghatározott eszközértéken felüli értéket képviselő értékpapírokat - melynek eszközértéke a 2. sz. mellékletben meghatározott eszközérték számítás szabályai szerint kerül meghatározásra - a köteles elfogadni és kezelni azzal, hogy a jelen szerződésben írott valamennyi feltétel változatlan marad, illetve felelőssége ezen értékpapírok értékével automatikusan megnő Amennyiben a a portfóliójába - a jelen szerződés tartama alatt - újabb tőkét von be, úgy a szerződés értéke a bevont összeggel növekszik. Ebben az esetben a bevonás napjától számított első hozamfizetéskor, vagy elszámoláskor időarányos elszámolás történik. Jelen esetben a szerződés értéke növekszik a bevont összeggel, majd - a bankszámláján történő jóváírást követően - a felek a megnövelt értéket veszik figyelembe az eszközérték megállapításánál Amennyiben a portfólióból - a jelen szerződés tartama alatt - tőkét von ki, azt minden esetben az általa a hoz eljuttatott írásbeli értesítéstől számított 2. banki munkanapon belül teheti meg. A jelen pontban szabályozott esetben a szerződés értéke csökken a kivont tőke összegével, így a további hozamok számítása az így csökkentett eszközértékre, mint a szerződés új értékére vonatkozik Az Alapkezelő a tájékoztatás keretében közli a leendő szerződő féllel, amely a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül vagy a lakossági ügyféllel a portfólió kezelése során érvényesülő célkitűzésekről, a portfóliókezelő mérlegelése során szerepet játszó kockázati szintről, és az Alapkezelő mérlegelési jogát érintő korlátokról. 3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 3.1. Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik. 4. A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 4.1. A Letétkezelő gondoskodik az adott értékpapírok kamat és törlesztő szelvényeinek esedékességkor történő beváltásáról A szavatol az általa beszerzett értékpapírok tulajdonszerzésének tisztaságáért, valamint a számára beszerzett és javára tartott értékpapírok tehermentességéért A a törvényi szabályozás keretei között saját maga jogosult dönteni az egyes befektetésekről, illetve azok felmondásáról, melyről a 4.5. pontban foglaltak szerint tájékoztatja a t. A ezen tevékenységét a fentiektől eltérően, a kifejezett kérésére, kizárólag a előzetes jóváhagyása alapján jogosult folytatni A köteles gondoskodni a tulajdonában lévő értékpapírok folyamatos értékeléséről az eszközérték számítás szabályainak megfelelően (lásd. 2. sz. melléklet) Tájékoztatási és elszámolási kötelezettség A a val teljes körűen az adott pénzügyi év végén, december 31-én elszámolni köteles. 3/20

4 A pénzügyi év végi elszámolás tartalmazza: - A sikerdíj alapját képező hozamelszámolást, mely csak a pénzügyi év végén esedékes - esedékes díjfizetést, sikerdíjat, - értékpapír- és pénzforgalmi kimutatásokat - eszközértékelést - a szerződés megszűnése esetén teljes körű elszámolás a portfólió átadásával egyidejűleg, amely csak a pénzügyi év végén vagy a végső elszámoláskor esedékes A fentieken túlmenően a köteles még értesítést küldeni: - minden hó fordulónapján a portfólióban végzett tevékenységről a hó fordulónapját követő 5. munkanapig - minden üzletkötésről az azt követő 5 banki munkanapon belül az üzletkötés dokumentumainak megküldésével A által küldött értesítésben szereplő információk tájékoztató jellegűek, könyvelésre csak a fix díj kerül A naptári év végi, december 31-i fordulónappal készített éves elszámolások alkalmával a kimutatást ad a nak a portfólióval kapcsolatban végzett éves tevékenységéről. A kimutatásokat a a tárgyévet követő január hó 10. napjáig köteles postára adni, hogy az év végi záráshoz a kimutatás felhasználható legyen A portfólióban történő mozgásokról (tőkekivonás, tőkebevonás) a tőkekivonás illetve tőkebevonás visszaigazolást küld a részére. A portfólióban történő mozgás időpontjától az elszámolás már a portfólió új eszközértékére vonatkozik. A kivont tőkére a díjak és a költségek időarányosan kerülnek elszámolásra. Tőkebevonás esetén a szerződés értéke növekszik a bevont összeggel, így az elszámolás már a portfólió új eszközértékére vonatkozik A jelen szerződés megszűnése esetén (a szerződés felmondásakor, illetve lejáratakor) a felek végső elszámolásra kötelesek. A végső elszámoláskor a szerződő felek kölcsönösen rögzítik az utolsó elszámolás óta eltelt időszakra felmerült tényleges hozamot és a felmerült díjat, valamint költséget. A végső elszámolás kapcsán a köteles nyilatkozni a portfólió értékesítéséről vagy átadásáról. A utasításait a haladéktalanul teljesíteni köteles Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a portfólióval kapcsolatos tevékenységét az elszámolások, illetve az elszámolásokhoz kapcsolódó kimutatások alapján naptári év végén értékelik A Szerződő felek közötti, a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítésre, tájékoztatásra, illetve kapcsolattartásra egyebekben a portfóliókezelési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatának (a továbbiakban: Üzletszabályzat) rendelkezései az irányadók Hozamfizetés A jelen szerződés tárgyát képező értékpapírok által alkotott portfólió mindenkori hozamát a felek a szerződés 4. sz. mellékletében rögzített számítási mód alapján határozzák meg Hozamfizetés a pénzügyi év végén - december 31-én - a teljeskörű elszámoláskor esedékes. 4/20

5 A jogosult - a előzetes értesítése mellett a pénzügyi év végén, december 31-re számított hozam egészét, illetve időarányos részét saját belátása szerint kivonni. Amennyiben a a portfólióból hozamot nem, vagy csak részben von ki, úgy a ki nem fizetett hozam a pénzügyi év végén - december 31-én - a teljes körű elszámoláskor tőkésedik, tehát a portfólió eszközértékét növeli. Ez esetben ez a megnövekedett érték veendő a továbbiakban eszközértékként figyelembe. 5. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 5.1. A - a befektetések gyors és hatékony felszabadítása, valamint a kényszer-likvidáció során felmerülő veszteségek csökkentése érdekében - köteles haladéktalanul értesíteni a at az esetlegesen felmerülő kifizetésekről, azok várható mértékéről és időpontjáról A jogosult az eszközérték 48 órán belüli rendkívüli megállapítását kérni, valamint jogosult betekinteni a által, a portfólióval kapcsolatban létrejött ügylet dokumentumaiba, elszámolásaiba A köteles a jelen szerződésben meghatározott díjakat mindenkor határidőben megfizetni a részére A köteles a jelen szerződés 1.2-es pontjában megjelölt Letétkezelő felé eljárni és a szükséges meghatalmazásokat megadni oly módon, hogy a Letétkezelőnél nyilvántartott portfóliója nyilvántartására szolgáló elkülönített értékpapírszámláján számláján a portfólió jelen Megbízási szerződésben foglalt keretek között történő megfelelő kezelése érdekében a szükséges rendelkezéseket a a számla felett megtehesse. 6. A MEGBÍZOTT DÍJAZÁSA 6.1. A portfóliókezelési tevékenységéért az alábbiakban részletezett [alternatív: fix díjra / fix és sikerdíjra] jogosult (9. számú melléklet) A at a jelen szerződésben foglaltak teljesítése során [alternatív: fix díj illeti meg. / fix díj illeti meg, amely fix díj a sikerdíj alapjául szolgáló többlethozamból levonásra kerül.] [alternatív: A fix díjon felül a at az adott időszakban elért hozam alapján az alábbi sikerdíj illeti meg:] 6.2. A megbízási díj fix díj része [alternatív: negyedévente/félévente/a pénzügyi év végén], amennyiben sikerdíj is kikötésre került, akkor ez a pénzügyi év végén esedékes és kerül megállapításra illetve kifizetésre, oly módon, 5/20

6 hogy azt a számla alapján - 5 napon belül - átutalja a részére, vagy más módon rendelkezik annak kifizetéséről A a val szemben a jelen szerződésben feltüntetett díjakon felül kizárólag a felügyeleti díjakat, továbbá a Vegyes befektetési politika választása esetén a tőzsdei megbízási díjakat számolhatja el. A tőzsdei megbízási díjak elszámolása negyedévente történik. A a pénzkezelésével kapcsolatosan egyéb költséget nem számolhat el. [alternatív:6.4. Amennyiben külön szövegezett szerződés alapján a jogosult a portfólióba tartozó értékpapírok kölcsönzésére, úgy a portfóliókezelési díj számítása során az értékpapírkölcsön teljes futamideje alatt a által kezelt állományba tartozónak kell tekinteni a kölcsönbeadott értékpapírokat, azok piaci értéke szerint.] 7. A MEGBÍZOTT FELELŐSSÉGE 7.1. A a jelen szerződéseiből fakadó feladatainak ellátása során a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni az értékpapírok beszerzése és értékesítése, valamint az ezzel összefüggő egyéb ügyletek megkötése és lebonyolítása terén A felek rögzítik, hogy a portfólió kialakításánál a nak teljes beleszólási joga van. Amennyiben a az egyedi üzletkötésekkel kapcsolatban utasítást ad a nak - amelyet csakis írásban tehet - úgy a az eszközértékelés során az egyedi üzletkötéseket érintő értékpapírokat illetve pénzt a tőkemozgáshoz hasonló módon kezeli. 8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI 8.1. A szerződés megszűnhet - rendes felmondással, - azonnali hatályú felmondással A szerződést mindkét szerződő fél - 90 napos felmondási idővel - rendes felmondással megszüntetheti. A rendes felmondást a másik féllel írásban kell közölni. Rendes felmondás esetén a felmondást nem kell megindokolni A t azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, ha - a PSZÁF engedélyét visszavonják, - a ellen csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, - a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit, neki felróhatóan nem teljesíti, Az Alapkezelő a súlyos szerződésszegése esetén írásban, indokolás nélkül azonnali hatállyal is felmondhatja a jelen Szerződést. A súlyos szerződésszegésének minősül, ha a a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségét az Alapkezelő írásos felszólítása ellenére, a felszólításban megjelölt határidőn belül nem teljesíti. A rendkívüli felmondást a másik féllel írásban kell közölni, amelyet a rendkívüli felmondást gyakorló fél köteles részletesen megindokolni. 9. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGSZŰNTETÉSE ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS 9.1. Rendes felmondás esetén követendő eljárás A felmondási idő alatt, de legalább a felmondási idő lejártát megelőző 5. munkanapig a köteles rendelkezni arról, hogy a által kezelt pénzeszközöket készpénz formájában kívánja átvenni vagy a befektetés eredményeképpen meglévő értékpapírokat veszi át. 6/20

7 Amennyiben a meghatározott határidő alatt a erről nem rendelkezik, úgy a a befektetések eredményeképpen meglévő értékpapírokat adja át Ha a amellett dönt, hogy az értékpapírokat vagy azok egy részét veszi át, úgy köteles a felmondási idő lejártát megelőző 5 munkanapon belül kijelölni azon személyt, akinek a köteles tételesen az értékpapírokat átadni. Az értékpapírok átadási értéke az átadás napján érvényes beértékelési árfolyam, amelynek számítási módját jelen szerződés korábbi pontjai illetve mellékletei tartalmazzák. A legkésőbb a felmondási idő lejártának napján köteles az értékpapírokat a nak vagy az általa kijelölt személynek átadni. Az értékpapírok átadása - az előre megadott értékpapír számlára - áttranszferálással történik Ha a készpénzre tart igényt, úgy a köteles a 90 napos felmondási idő alatt az értékpapírok értékesítését megkísérelni A at a szerződés megszűnéséig illeti meg díjazás, amelynek számítására a szerződés 6. pontjában rögzített szabályok az irányadóak Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás Rendkívüli felmondás abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az írásban, a rendkívüli felmondást gyakorló fél indokolásával került megküldésre a másik fél részére. Ha a rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, úgy abban az esetben a köteles a rendelkezésre álló eszközöket átadni a kijelölt személynek. Ebben az esetben a vagyont a meglévő eszközök formájában adja át a nak, aki az átadás napján érvényes értékek szerint köteles átvenni A vagyon átadását követően a felek elszámolnak egymással, a szerződés 6. pontjában rögzítettek alapulvételével. Rendkívüli felmondás esetén, ha annak jogszerűségét a nem vitatja, a felmondás napjáig jár a megbízott díjazása A felek a rendkívüli felmondás közlésétől számított 5 munkanapon belül elszámolnak egymással. 10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK a részére a Bszt.-ben, valamint Tpt.-ben meghatározott teljes tőkepiaci tájékoztatást megadta, ezt az a jelen Szerződés aláírásával elismeri. A a jelen Szerződést a tőkepiaci kockázatok ismeretében köti meg. A az 1.3. pontban foglaltaknak megfelelően kifejezetten felhatalmazza a at, hogy a határidős állampapír repót is kössön a portfóliója terhére. A jelen szerződés aláírásával elfogadja a határidős állampapír repó ügyletekben rejlő veszteségek kockázatát és kijelenti, hogy ezen kockázatokat ismeri, továbbá erre figyelmét a kifejezetten felhívta A külön szövegezett értékpapírkölcsön szerződében járulhat hozzá a portfólióba tartozó pénzügyi eszközök kölcsönzéséhez és megterheléséhez A jelen szerződés tekintetében a szerződő felek állampapírokon a Tpt.-ben meghatározott fogalmat értik A jelen szerződés alapján létrejött jogviszonyban a felek képviselőinek személyét és hatáskörét - a képviselők aláírásával - a szerződés 5. sz. melléklete tartalmazza. 7/20

8 A szerződő felek a képviselők személyében, hatáskörében, valamint a vezetésében bekövetkező változásokról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A bejelentés elmulasztásából esetlegesen eredő valamennyi kárt a Mulasztó fél viseli. Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen szerződésben írt értesítéseket telefaxon, kézbesítő útján vagy levében küldött üzenet formájában tekintik megtörténtnek. Természetesen sürgős üzeneteket szóban, vagy távbeszélő útján is lehet közölni, de ezt írásban a fenti módon mindenképpen meg kell erősíteni A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban minden jelentős tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást A kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés folytán tudomására jutott adatokat - azok jellegére való tekintettel - bizalmasan kezeli és semmilyen illetéktelen harmadik személynek - a megbízó írásbeli engedélye nélkül - nem hozza tudomására. A titoktartási kötelezettségre, illetve annak körére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a Bszt., a Tpt. és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény rendelkezései az irányadóak. A e szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a szabályokat ismeri és magára nézve kötelezően betartja. Az esetleges hatósági megkeresésekről a a jogszabályi rendelkezések keretei között - köteles haladéktalanul értesíteni a t. A megkeresésnek a - a jogszabályokban meghatározott kivételeken felül - csak a írásbeli utasításainak megfelelően tehet eleget. A megkeresésre adandó válasz megtagadásának esetleges jogkövetkezményeit - amennyiben az a utasítására és egyetértésével történt - a teljes egészében viseli A szerződő felek megállapodnak, hogy bármelyik fél írásban kezdeményezheti a szerződés felülvizsgálatát és konszenzus alapján történő módosítását Felek rögzítik, hogy az esetleges vitás kérdéseket egyeztetés útján próbálják meg rendezni A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különös tekintettel a Bszt., a Tpt., a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint az esetlegesen azok helyébe lépő jogszabályok,, és a mindenkor hatályos Üzletszabályzata irányadók. Jelen szerződést a felek - elolvasás és értelmezés után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Budapest, Mellékletek: Átadott eszközök részletes listája 2. Az eszközérték meghatározása 3. Az átadott vagyontárgyak nyitó eszközértéke 4. Referenciahozam és elért hozam számítása 5. A portfólió felett rendelkezésre jogosultak megjelölése 6. Szétosztási szabályok 7. Értesítések és tájékoztatások 8. Befektetési politika 9. Díjfizetés 8/20

9 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet A 200.-ÉN ÁTADOTT ESZKÖZÖK RÉSZLETES LISTÁJA Értékpapír neve Névérték darab szám piaci érték Pénzeszközök 9/20

10 2. sz. melléklet AZ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA A köteles gondoskodni az Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok és más [pénzügyi] eszközök folyamatos értékeléséről az eszközérték számítás alábbi szabályainak megfelelően. Az eszközök értékelésének: a) Gyakorisága: [---] b) Módszerének részletes szabályai: [---] 10/20

11 AZ ÁTADOTT VAGYONTÁRGYAK NYITÓ ESZKÖZÉRTÉKE 3. sz. melléklet A 2. számú mellékletben részletezett átadásra került portfólió 20..,-Ft..-i nyitó eszközértéke 11/20

12 A REFERENCIAHOZAM ÉS AZ ELÉRT HOZAM SZÁMÍTÁSA 4. sz. melléklet Referenciahozam: a MAX-index család egyedi indexei vagy ezek bármilyen lineáris kombinációja a 8. sz. mellékletben írottak szerint. A referenciahozam kerekítése 4 tizedesjegyre történik. Az indexek valamilyen kombinációja esetén az index %-ával súlyozni kell. Az éves hozam a által kiszámított napi hozamok százalékos formában számolt láncszorzata. A PORTFÓLIÓ t NAPI NYITÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK (E ny ) MEGHATÁROZÁSA (Ft): E ny = E t-1 + T x Ahol: E ny = nyitó eszközérték a t napon E t-1 = a t napot megelőző napi záró eszközérték = a tőkebevonások és tőkekivonások t napi nettó értéke T x A t NAPI REFERENCIA HOZAM (R t ) MEGHATÁROZÁSA (%): R t = {INDEX t / INDEX t }-1 Ahol: R t = t napi referenciahozam INDEX t = t napi index értéke INDEX t-1 = t napot megelőző (t-1) index értéke A t NAPI PORTFÓLIÓ HOZAM (H t ) MEGHATÁROZÁSA (%): H t = {E z / E ny } - 1 ahol: H t = t napi hozam E z = t napi záró eszközérték = t napi nyitó eszközérték E ny AZ IDŐSZAKI REFERENCIA HOZAM (R r ) MEGHATÁROZÁSA (%): R r = (1+R t )* (1+R t-1 )* (1+R t-2 )* * (1+R t0 ) - 1 Ahol: R r = az időszakra vonatkozó referenciahozam R t-1 = t napot megelőző napi referenciahozam = az időszak első napjára (t 0 ) vonatkozó referenciahozam R t0 AZ IDŐSZAKI PORTFÓLIÓ HOZAM (H n ) MEGHATÁROZÁSA (%): H n = (1+H t )* (1+ H t-1 )* (1+H t-2 ) * * (1+H t0 ) - 1 Ahol: H n = az időszakra vonatkozó hozam (az időszak kezdetétől a t napig) H t-1 = a t napot megelőző napi hozam = az időszak első napjára (t 0 ) vonatkozó hozam H t0 12/20

13 5. sz. melléklet A részéről: A PORTFÓLIÓ FELETT RENDELKEZÉSRE JOGOSULTAK MEGJELÖLÉSE Név Beosztás Aláírás Korlátok A által fent megjelölt személyek portfólió feletti rendelkezését a fent megjelölt korlátokkal a teljesíteni köteles. Aláírók a részéről: Név Beosztás Aláírás Korlátok Budapest, /20

14 6. számú melléklet SZÉTOSZTÁSI SZABÁLYOK Az Alapkezelő Végrehajtási Politikájának szétosztási (allokációs) szabályai szerint. 14/20

15 ÉRTESÍTÉSEK ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK 7. számú melléklet Alulírott... a közöttem mint és a Takarék Alapkezelő Zrt. mint között... napján létrejött portfóliókezelési szerződés alapján a portfóliókezelési szerződéssel kapcsolatos értesítések, illetve tájékoztatások formáját, gyakoriságát az alábbiak szerint határozom meg. 1) A kapcsolattartó személy a részéről név: értesítési cím: telefon: mobil:telefax: kód: a részéről: név: értesítési cím: telefon: mobil:telefax: 2) A kapcsolattartás módja: elektronikus levélben ( ) / Írásban / telefaxon / telefonon-kód 1 3) A kapcsolattartás gyakorisága: ügyletenként / hetente / havonta / negyedévente / félévente A megfelelő részek aláhúzandók. A megfelelő részek aláhúzandók. 15/20

16 BEFEKTETÉSI POLITIKA AZ RMAX-INDEX I.-HEZ 8. számú melléklet* Az Ügyfél portfóliójába kerülő mindenkori pénzügyi eszközökre vonatkozóan kizárólag a jelen Szerződés Befektetési Politikájában meghatározott eszközök az azokhoz rendelt befektetési korlátok (limitek) szerinti ügyletek hajthatók végre. A meghatározottakon kívüli pénzügyi eszközök megvásárlását a portfólióba kizárom. diszkont-kincstárjegyek és MNB kötvények Magyar Állam Kötvények (MÁK) Magyar Állam által garantál egyéb kötvények vállalati kötvények egyéb kötvények jelzáloglevelek részvények árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek Minimum részarány (%) Maximum részarány (%) A referenciahozam az RMAX-index. Duráció: A portfólió hátralévő átlagos futamideje. A portfólió Durációjának meghatározása: A portfólióban szereplő értékpapírokhoz tartozó egyedi Durációk ugyanezen papírok teljes portfólió értékében (eszközérték) elfoglalt relatív árfolyamértékeivel súlyozva. Durációs limit: A portfólió átlagos futamideje, azaz a Duráció nem lehet nagyobb mint az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által az RMAX-indexre közölt mindenkori Duráció + 0,25 év. A portfólió Durációjának meghatározása a megengedett Durációs limiten belül a feladata a jelen mellékletben meghatározott eszközök bármilyen lineáris kombinációjával. Ettől eltérően a csakis kizárólag írásban rendelkezhet a felé. A Durációs limitet a nak akkor is be kell tartania, ha tényleges portfólió átrendezése nélkül a piaci hozammozgások miatt következett be a Durációs limit túllépés. A jelen melléklet aláírásával kifejezetten felhatalmazza a at, hogy a beszerzési nettó árfolyamnál alacsonyabb értéken is eladhat jegybankképes értékpapírt a portfólióból. Ezt az indokolhatja, hogy a korábbi beszerzési időpont pénz-, és tőkepiac feltételei időközben jelentősen megváltoztak, melynek alapján a további árfolyam-leértékelődésre számítva csökkentheti a portfólió kockázatát (duráció). A a jelen bekezdésben írt, a portfólió értékét csökkentő értékesítés esetén nem tartozik semmilyen formában felelősséggel a felé a portfólió értékének csökkenéséért. A a megváltozott piaci feltételeket dokumentálni köteles. A nak joga van arra, hogy írásbeli rendelkezés formájában a részére, meghatározott értékpapírokra vonatkozóan, a névérték megjelölésével az előző bekezdésben írt felhatalmazástól ettől eltérően rendelkezzék. Ebben az esetben a tudomásul veszi, hogy esetlegesen elmaradt haszna keletkezhet a hasonló referenciahozamú és befektetési politikával rendelkező portfóliókkal szemben Kelt: *A 8. sz mellékletek egymás alternatívái. Adott szerződés mögé, csak az egyik 8. sz. melléklet kerülhet! 16

17 BEFEKTETÉSI POLITIKA AZ RMAX-INDEX II.-HÖZ 8. számú melléklet* Az Ügyfél portfóliójába kerülő mindenkori pénzügyi eszközökre vonatkozóan kizárólag a jelen Szerződés Befektetési Politikájában meghatározott eszközök az azokhoz rendelt befektetési korlátok (limitek) szerinti ügyletek hajthatók végre. A meghatározottakon kívüli pénzügyi eszközök megvásárlását a portfólióba kizárom. diszkont-kincstárjegyek és MNB kötvények Magyar Állam Kötvények (MÁK) Magyar Állam által garantál egyéb kötvények vállalati kötvények egyéb kötvények jelzáloglevelek részvények árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek Minimum részarány (%) Maximum részarány (%) A referenciahozam az RMAX-index. Duráció: A portfólió hátralévő átlagos futamideje. A portfólió Durációjának meghatározása: A portfólióban szereplő értékpapírokhoz tartozó egyedi Durációk ugyanezen papírok teljes portfólió értékében (eszközérték) elfoglalt relatív árfolyamértékeivel súlyozva. Durációs limit: A portfólió átlagos futamideje, azaz a Duráció nem lehet nagyobb mint az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által az RMAX-indexre közölt mindenkori Duráció maximum + 0,6 év. A portfólió Durációjának meghatározása a megengedett Durációs limiten belül a feladata a jelen mellékletben meghatározott eszközök bármilyen lineáris kombinációjával. Ettől eltérően a csakis kizárólag írásban rendelkezhet a felé. A Durációs limitet a nak akkor is be kell tartania, ha tényleges portfólió átrendezése nélkül a piaci hozammozgások miatt következett be a Durációs limit túllépés. A jelen melléklet aláírásával kifejezetten felhatalmazza a at, hogy a beszerzési nettó árfolyamnál alacsonyabb értéken is eladhat jegybankképes értékpapírt a portfólióból. Ezt az indokolhatja, hogy a korábbi beszerzési időpont pénz-, és tőkepiac feltételei időközben jelentősen megváltoztak, melynek alapján a további árfolyam-leértékelődésre számítva csökkentheti a portfólió kockázatát (duráció). A a jelen bekezdésben írt, a portfólió értékét csökkentő értékesítés esetén nem tartozik semmilyen formában felelősséggel a felé a portfólió értékének csökkenéséért. A a megváltozott piaci feltételeket dokumentálni köteles. A nak joga van arra, hogy írásbeli rendelkezés formájában a részére, meghatározott értékpapírokra vonatkozóan, a névérték megjelölésével az előző bekezdésben írt felhatalmazástól eltérően rendelkezzék. Ebben az esetben a tudomásul veszi, hogy esetlegesen elmaradt haszna keletkezhet a hasonló referenciahozamú és befektetési politikával rendelkező portfóliókkal szemben Kelt: *A 8. sz mellékletek egymás alternatívái. Adott szerződés mögé, csak az egyik 8. sz. melléklet kerülhet! 17

18 BEFEKTETÉSI POLITIKA KÖTVÉNY PORTFÓLIÓHOZ 8. számú melléklet* Az Ügyfél portfóliójába kerülő mindenkori pénzügyi eszközökre vonatkozóan kizárólag a jelen Szerződés Befektetési Politikájában meghatározott eszközök az azokhoz rendelt befektetési korlátok (limitek) szerinti ügyletek hajthatók végre. A meghatározottakon kívüli pénzügyi eszközök megvásárlását a portfólióba kizárom. diszkont-kincstárjegyek és MNB kötvények Magyar Állam Kötvények (MÁK) Magyar Állam által garantál egyéb kötvények vállalati kötvények egyéb kötvények jelzáloglevelek részvények árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek Minimum részarány (%) Maximum részarány (%) A referenciahozam a %-ban az RMAX-index, %-ban a MAX Composit-index, %-ban a MAX-index. Duráció: A portfólió hátralévő átlagos futamideje. A portfólió Durációjának meghatározása: A portfólióban szereplő értékpapírokhoz tartozó egyedi Durációk ugyanezen papírok teljes portfólió értékében (eszközérték) elfoglalt relatív árfolyamértékeivel súlyozva. Durációs limit: A portfólió átlagos futamideje, azaz a fentiekben meghatározott súlyozással kiszámított Duráció nem lehet nagyobb mint az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által az MAX-index családra közölt Durációk ugyanezen súlyozások felhasználásával kapott értéke +/- év. A portfólió Durációjának meghatározása a megengedett Durációs limiten belül a feladata a jelen mellékletben meghatározott eszközök bármilyen lineáris kombinációjával. Ettől eltérően a csakis kizárólag írásban rendelkezhet a felé. A Durációs limitet a nak akkor is be kell tartania, ha tényleges portfólió átrendezése nélkül a piaci hozammozgások miatt következett be a Durációs limit túllépés. A jelen melléklet aláírásával kifejezetten felhatalmazza a at, hogy a beszerzési nettó árfolyamnál alacsonyabb értéken is eladhat jegybankképes értékpapírt a portfólióból. Ezt az indokolhatja, hogy a korábbi beszerzési időpont pénz-, és tőkepiac feltételei időközben jelentősen megváltoztak, melynek alapján a további árfolyam-leértékelődésre számítva csökkentheti a portfólió kockázatát (duráció). A a jelen bekezdésben írt, a portfólió értékét csökkentő értékesítés esetén nem tartozik semmilyen formában felelősséggel a felé a portfólió értékének csökkenéséért. A a megváltozott piaci feltételeket dokumentálni köteles. A nak joga van arra, hogy írásbeli rendelkezés formájában a részére, meghatározott értékpapírokra vonatkozóan, a névérték megjelölésével az előző bekezdésben írt felhatalmazástól eltérően rendelkezzék. Ebben az esetben a tudomásul veszi, hogy esetlegesen elmaradt haszna keletkezhet a hasonló referenciahozamú és befektetési politikával rendelkező portfóliókkal szemben Kelt: *A 8. sz mellékletek egymás alternatívái. Adott szerződés mögé, csak az egyik 8. sz. melléklet kerülhet! 18

19 BEFEKTETÉSI POLITIKA VEGYES PORTFÓLIÓHOZ 8. számú melléklet* Az Ügyfél portfóliójába kerülő mindenkori pénzügyi eszközökre vonatkozóan kizárólag a jelen Szerződés Befektetési Politikájában meghatározott eszközök az azokhoz rendelt befektetési korlátok (limitek) szerinti ügyletek hajthatók végre. A meghatározottakon kívüli pénzügyi eszközök megvásárlását a portfólióba kizárom. diszkont-kincstárjegyek és MNB kötvények Magyar Állam Kötvények (MÁK) Magyar Állam által garantál egyéb kötvények vállalati kötvények egyéb kötvények jelzáloglevelek részvények árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek Minimum részarány (%) Maximum részarány (%) A referenciahozam az RMAX-index. Duráció: A portfólió hátralévő átlagos futamideje. A portfólió Durációjának meghatározása: A portfólióban szereplő értékpapírokhoz tartozó egyedi Durációk ugyanezen papírok teljes portfólió értékében (eszközérték) elfoglalt relatív árfolyamértékeivel súlyozva. Durációs limit: A portfólió átlagos futamideje, azaz a Duráció nem lehet nagyobb mint az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által az RMAX-indexre közölt mindenkori Duráció maximum + 0,6 év. A portfóliókezelő az állampapírok mellé beemelheti a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvényeket is a portfólióba, azaz a portfóliókezelőnek joga van arra, hogy a portfólió aktuális értékének maximum 10 %-áig a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvényekből is vásároljon. A részvényarányokra vonatkozó befektetési limitek: min: 0%, max: 10% A portfólió Durációjának meghatározása a megengedett Durációs limiten belül a feladata a jelen mellékletben meghatározott eszközök bármilyen lineáris kombinációjával. Ettől eltérően a csakis kizárólag írásban rendelkezhet a felé. A Durációs limitet a nak akkor is be kell tartania, ha tényleges portfólió átrendezése nélkül a piaci hozammozgások miatt következett be a Durációs limit túllépés. A jelen melléklet aláírásával kifejezetten felhatalmazza a at, hogy a beszerzési nettó árfolyamnál alacsonyabb értéken is eladhat jegybankképes értékpapírt a portfólióból. Ezt az indokolhatja, hogy a korábbi beszerzési időpont pénz-, és tőkepiac feltételei időközben jelentősen megváltoztak, melynek alapján a további árfolyam-leértékelődésre számítva csökkentheti a portfólió kockázatát (duráció). A a jelen bekezdésben írt, a portfólió értékét csökkentő értékesítés esetén nem tartozik semmilyen formában felelősséggel a felé a portfólió értékének csökkenéséért. A a megváltozott piaci feltételeket dokumentálni köteles. A nak joga van arra, hogy írásbeli rendelkezés formájában a részére, meghatározott értékpapírokra vonatkozóan, a névérték megjelölésével az előző bekezdésben írt felhatalmazástól eltérően rendelkezzék. Ebben az esetben a tudomásul veszi, hogy esetlegesen elmaradt haszna keletkezhet a hasonló referenciahozamú és befektetési politikával rendelkező portfóliókkal szemben. A tudomásul veszi, hogy a Vegyes befektetési politika a benne megengedett részvénykitettség miatt a részére magas befektetési kockázatot jelent. Kelt: *A 8. sz mellékletek egymás alternatívái. Adott szerződés mögé, csak az egyik 8. sz. melléklet kerülhet! 19

20 DÍJSZÁMÍTÁS 9. számú melléklet A PORTFÓLIÓ ALUL-, VAGY FELÜLTELJESÍTÉSÉNEK (P t ) MEGHATÁROZÁSA A t NAPON A REFERENCIAHOZAMHOZ KÉPEST (Ft): P t = E ny * (H n -R r ) Ahol: P t = a portfólió alul, -vagy felülteljesítése a referenciahozamhoz képest a t napon E ny = nyitó eszközérték a t napon H n = az időszakra vonatkozó hozam (az időszak kezdetétől a t napig) = az időszakra vonatkozó referenciahozam (az időszak kezdetétől a t napig) R r A NAPI FIX DÍJ (D F ) MEGHATÁROZÁSA (Ft): D f = E z * F *1/É Ahol: D f = t napra esedékes fix díj E z = t napi záró eszközérték F = szerződés szerinti fix díj mértéke É = az év napjainak száma AZ IDŐSZAKI (KUMULÁLT) FIX DÍJ (D F ) MEGHATÁROZÁSA (Ft): D F = D f + D f-1 + D f D f0 Ahol: D F = t napig esedékes (kumulált) fix díj D f = t napra esedékes fix díj D f-1 = t napot megelőző napra esedékes fix díj = az időszak első napjára (t 0 ) esedékes fix díj D f0 AMENNYIBEN SIKERDÍJ KIKÖTÉSRE KERÜL A SIKERDÍJ (S t ) AZ ALÁBBIAK SZERINT KERÜL MEGHATÁROZÁSRA* (Ft): * ha (P t - D F ) > 0 S t = (P t D F ) * S Ahol: S t = a t napon esedékes sikerdíj P t = a portfólió alul, -vagy felülteljesítése a referenciahozamhoz képest a t napon D F = időszakra esedékes fix díj S = szerződés szerinti sikerdíj mértéke A díjon felüli költségek: [---] Amennyiben a díjat vagy annak valamely elemét külföldi valutában vagy devizában kell megfizetni, az egyes devizák vagy valuták elnevezését, az alkalmazott átváltási árfolyamot és az átváltás költségét fel kell tüntetni. [---]

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2011. december 16-tól 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Befektetési Politika Szabályzat 2016. Table of Contents CIB ÖNKÉNTES ÉS KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 2 BEFEKTETÉSI POLITIKA... 2 Bevezető... 2 I. Általános célok és

Részletesebben

folyamatos díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerzôdési feltételei

folyamatos díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerzôdési feltételei UNIQA 7 Termékkód: 478 folyamatos díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerzôdési feltételei I. A BEFEKTETÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Bevezető rendelkezések Hatálybalépés dátuma: 2015-05-14 1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza azokra a Pénzügyi eszközökre és Pénzeszközökre

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen Hirdetményt elérheti a Társaság ügyfélszolgálati helyein, illetve a Társaság www.privatvagyonkezeles.hu honlapján.

HIRDETMÉNY. Jelen Hirdetményt elérheti a Társaság ügyfélszolgálati helyein, illetve a Társaság www.privatvagyonkezeles.hu honlapján. HIRDETMÉNY a Concorde Alapkezelő Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról a szerződéskötések előtti tájékoztatás keretében I. Bevezető A Concorde Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság vagy Alapkezelő) nevében

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Generali Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. július 18-án kelt 22/2014 számú határozatával Hatályba lépés időpontja: 2014. július 22. Generali Alapkezelő

Részletesebben

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6 CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2010.10.25. 1 Tartalomjegyzék I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") Hatályos: 2016. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 13. szám 2011. december KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2011. december 22-ei rendkívüli

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: mint számlatulajdonos

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE

KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE Ügyfélkód: KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE Amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: TakarékDirect felhasználói

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek Befetetési politika. 1. Az Első Kalocsai Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) befektetéseinek célja, alapelvei

Vagyonkezelési irányelvek Befetetési politika. 1. Az Első Kalocsai Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) befektetéseinek célja, alapelvei Vagyonkezelési irányelvek Befetetési politika 1. Az Első Kalocsai Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) befektetéseinek célja, alapelvei 1.1 Általános rendelkezések A Pénztár Befektetési Politikája a

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Hatályos 2015. december 3. Tartalomjegyzék 3 1. Az Üzleti Feltételek hatálya

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK izishop mobiltelefonos fizetési elfogadóhely biztosítására A HEDZ Magyarország Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) izishop mobiltelefonos fizetési

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

Az Igazgatóság ügyrendje

Az Igazgatóság ügyrendje FHB Jelzálogbank Nyrt. Az Igazgatóság ügyrendje Budapest, 2010. október 22. 1 1. Általános rendelkezések Az Igazgatóság a Társaság törvényes képviselője és ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

RÉSZVÉNY-ÁTALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS

RÉSZVÉNY-ÁTALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen szerződés aláírására a 2012.08.16-i Közgyűlést követően, legkésőbb a Kamatozó Részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtételével egyidejűleg kerül sor. Tervezet!

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PCOS Szívügy Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-10248, székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 31. II. emelet 3/a., adószám: 18127076-1-41, képviseli:

Részletesebben

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Elfogadta a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja végelszámolója. Hatályos: 2014.04 01.-től. 1. Bevezetés... 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2009. augusztus 14. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben