FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS"

Átírás

1 Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf Address line 2 Tel: +36 (1) Address line 3 Fax: +36 (1) City County, Postcode Country Bejegyezve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonosának Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a Társaság ) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege eft, a mérleg szerinti eredmény eft nyereség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. 1/2

2 Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb kérdések A tulajdonos elé terjesztett éves beszámolóról május 8-i dátummal könyvvizsgálói véleményt adtunk ki és a fordulónap utáni események hatásait ezen időpontig vizsgáltuk meg. Az éves beszámolót és a tulajdonos elé terjesztett fizetendő osztalék összegét a tulajdonos május 22-én jóváhagyta. A május 8-át követően bekövetkezett fordulónap utáni eseményekre vonatkozó eljárásaink a tulajdonos osztalékfizetésre vonatkozó döntésére korlátozódtak. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. mellékelt évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt évi üzleti jelentése az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, május 22. (A papír alapú könyvvizsgálói jelentés került aláírásra) Molnár Gábor Horváth Tamás Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. kamarai tag könyvvizsgáló 1068 Budapest Dózsa György út 84/C /2

3 MKB Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; Web cím: évi éves beszámoló Mérleg Budapest, május 4.

4 MKB Befektetési Alapkezelő zrt. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: adatok ezer Ft-ban Sor Előző év Tárgyév Eszközök szám a b c e 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III) I. Immateriális javak ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisértékű fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedései viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV) I. Készletek ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. Követelések ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok ( )

5 44 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök (1+2) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) Budapest, május 4. 3

6 MKB Befektetési Alapkezelő zrt. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: adatok ezer Ft-ban Sorszám Források Előző év Tárgyév a b c e 56 D. SAJÁT TŐKE (I+II+III+-IV+V+VI+-VII) I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK (1+2+3) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III) I. Hátrasorolt kötelezettségek (1+2+3) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3)

7 98 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G) Budapest, május 4. 5

8 MKB Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; Web cím: évi éves beszámoló Eredménykimutatás Budapest, május 4.

9 MKB Befektetési Alapkezelő zrt. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: adatok ezer Ft-ban E R E D M É N Y K I M U T A T Á S "A" változata Sor Előző év Tárgyév A tétel megnevezése szám a b c e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) 0 0 III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés 0 0 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet 0 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet 0 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)

10 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) Budapest, május 4. 3

11 MKB Alapkezelő zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; Web cím: évi éves beszámoló Kiegészítő melléklet december 31. Budapest, május 4.

12 1. Főbb tevékenységek Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. jogelődje az MKB Befektetési Alapkezelő Kft. volt, amely ával alakult át részvénytársasággá. A jogelőd társaság tulajdonosai az Extercom Kft. és az MKB Bank Zrt. határozatot hoztak vel, hogy az MKB Befektetési Alapkezelő Kft. részvénytársasággá alakul át. A Cégbírósági bejegyzés június 30-ával megtörtént, a Cégbírósági bejegyzés száma: Cg /8 Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. Igazgatósága Bartha Ákos az Igazgatóság elnöke Csorba Nikoletta Katona Ildikó Daróczi Andor Pál Felügyelő Bizottsága Bereczki Zsuzsanna az FB elnöke Bajusz Péter Az Alapkezelő Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának összetétele változott január 9-től Bereczki Zsuzsanna FB tag, január 12-től Katona Ildikó Igazgatósági tag tagságáról lemondott január 14-től a Felügyelő Bizottság tagjai Pásztor Csaba és Nádi Attila. Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai egységesen havonként bruttó Ft havi díjazásban részesülnek. A díj egy összegben az üzleti évet lezáró éves beszámolónak a tulajdonos által történő elfogadását követő nyolcadik munkanapon esedékes. Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjai részére a Társaság sem kölcsönt, sem előleget nem folyósított és nevükben nem vállalt garanciát. Aláírásra jogosultak december 31-én Bartha Ákos lakcíme: 1026 Budapest, Bimbó út 187. I./4. Csorba Nikoletta lakcíme: 1037 Budapest, Vízmosás u. 13. Katona Ildikó lakcíme: 1116 Budapest, Mágnes u. 14. Daróczi Andor Pál lakcíme: 1192 Budapest, Kós Károly tér 4. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy adatai Név Tarnainé Szlifka Magdolna Lakcím 2112 Veresegyház, Budapesti u. 6. Szakterület vállalkozási Regisztrálási száma Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő részvénytársaságnál a könyvvizsgálat kötelező. Az éves beszámolót a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. auditálja, személyében felelős könyvvizsgáló: Horváth Tamás, kamarai tagsági száma: A Társaság befektetési alapkezelő tevékenységet végez, befektetési alapokat hoz létre és az elérhető legnagyobb hozam biztosítása érdekében a befektetési alapok tárcájában lévő értékpapírok - a befektetési alapok befektetési elveinek megfelelően - adásvételét végzi, illetve végezteti. A Társaság részvényesei Szavazati jog (%) Székhely MKB Bank zrt Budapest Váci utca 38. 2

13 Az MKB Bank Zrt november 12-én megvásárolta az Extercom Vagyonkezelő Kft. (1056 Budapest, Váci utca 38.) 19,2 %-os részesedését, így a Bank az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. 100 %-os tulajdonosa lett. Részvények száma és névértéke - 4 (azaz négy) db osztalékelsőbbséget biztosító elsőbbségi részvény, egyenként Ft névértékű, összesen Ft (azaz nyolcszázezer Ft) (azaz négyszázkilencvenhat) db törzsrészvény, egyenként Ft névértékű, összesen Ft (azaz kilencvenkilenc millió kettőszázezer Ft) 2. Számviteli politika alapelvei Az Alapkezelő számviteli politikája 2011-től annyiban változott, hogy a tárgyi eszközök egyösszegű leírásának határértéke 50 eft-ról 100 eft-ra, illetve az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési leírása 50%-ról 20%-ra módosult. Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. könyvvezetése A zrt. kettős könyvvitelen alapuló éves beszámolót készít, a számvitelről szóló, a évi C. törvény alapján. Az éves beszámoló részei: - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő Melléklet - Cash-flow Beszámolási időszak (üzleti év): tárgyév január 01. december 31. Mérleg: A típusú mérleg. Eredménykimutatás: A összköltség eljárással készülő eredménykimutatás. Mérlegkészítés időpontja: tárgyidőszakot követő év január 15. Mérlegkészítés fordulónapja: tárgyév december 31. A mérlegben és az eredménykimutatásban a sorok összevonásának, továbbtagolásának és elhagyásának lehetőségével a zrt. nem él. Az éves beszámoló aláírására jogosult személyek: - A zrt. igazgatóságának elnöke - A zrt. vezérigazgatója A főkönyvi könyvelés a MKB Bank Zrt. által alkalmazott számviteli program használatával történik. A főkönyv alátámasztására szolgáló analitikák ugyanezen programból állíthatók elő a tárgyi eszköz analitika kivételével, mely manuálisan készül és az összesített érték kerül a főkönyvi nyilvántartásba. A számviteli törvényben megfogalmazott keretre épülő számlakeret rendszerbe foglaltan, az előírt mérleg tagolásához alkalmazkodva biztosítja a zrt. mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének információ igényét. 3

14 Eltérések, hibák minősítése Jelentős összegű a hiba: ha a hiba feltárásának évében az önellenőrzés, vagy külső ellenőrzés az adott évet érintően olyan hibákat, hibahatásokat állapít meg, amelynek következményeként az eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az adott év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintő (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős hiba szerinti értékhatárt. A Számviteli Törvényben előírtaknak megfelelően a zrt. a számviteli nyilvántartások havi, illetve negyedéves és év végi zárása során a következő zárlati munkálatokat végzi el: a) az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása (havonta); b) az értékcsökkenés elszámolása (negyedévente); c) a főkönyvi kivonat elkészítése (havonta) A könyvvizsgáló által hitelesített beszámolót a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatnak elektronikusan meg kell küldeni, melynek határideje a tárgyévet követő év május 31. A zrt. az éves beszámolót közzé teszi az Alapkezelő közzétételi helyein. ( MÉRLEG A./ Befektetett eszközök 1. Immateriális javak és tárgyi eszközök Azon eszközöket, melyek egyedi értéke meghaladja a Ft-ot, valamint hasznos élettartamuk több mint egy év, a befektetett eszközök között kell nyilvántartani. A befektetett eszközökről tételes egyedi analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az eszközök állományában bekövetkezett csökkenéseket (értékesítés, selejtezés, káresemény miatti megsemmisülés) is rögzíteni kell a nyilvántartásban a vonatkozó bizonylatok (számla, jegyzőkönyv) alapján. Az immateriális javak között a zrt. alaptevékenységéhez szükséges szoftverek, a tárgyi eszközök között a zrt. működéséhez szükséges eszközök (irodatechnikai eszközök, stb.) kerülnek kimutatásra. A zrt. az immateriális javakat, tárgyi eszközöket értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési értéken mutatja ki könyveiben, az értékcsökkenési kulcsokat a számviteli törvényben meghatározottak szerint alkalmazza. 2. Befektetett pénzügyi eszközök A zrt. nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. 4

15 B./ Forgóeszközök 1. Készletek A vállalkozás a készletek tekintetében év közben folyamatos értékbeli és analitikus nyilvántartást nem vezet. Készletek között kizárólag a továbbszámlázandó (felügyeleti díj, KELER díj, közzétételei díj) tételeket tartja nyilván. 2. Követelések A követeléseket a zrt. a kibocsátott számla szerinti értéken tartja nyilván. A zrt. működése során követelésként a következő tételek számolandók el: - Egyéb vevői követelés - Munkavállalókkal szembeni követelések - Költségvetéssel szembeni (adók) követelések A zrt. kizárólag az Alapok felé bocsát ki számlát az alapkezelői díjakról. A devizában kibocsátott számlákat a teljesítés napján érvényes MNB árfolyamon értékeljük, a banki teljesítés könyvelésekor keletkező árfolyamkülönbözetet pedig pénzügyi műveletek eredményeként számoljuk el árfolyamnyereségként vagy árfolyamveszteségként. A zrt. a követelésekről vevőnként, ill. munkavállalónként tételes nyilvántartást vezet. A peresített követeléseket a zrt. elkülönített számlán tartja nyílván és értékvesztést állapít meg. 3. Értékpapírok A rövidlejáratú forgatási céllal vásárolt értékpapírok nyilvántartásba való bekerülése felhalmozott kamattal csökkentett beszerzési áron történik, tételesen: - Névértéken - Árfolyamáron Eladáskor ki kell vezetni a névértéket, valamint az árfolyamárat, és bevételként, vagy ráfordításként el kell számolni az árfolyamveszteséget, ill. nyereséget. A rövidlejáratú forgatási céllal vásárolt értékpapírokról egyedi nyilvántartást kell vezetni. A mérleg fordulónapjáig járó, de meg nem kapott kamatot a Társaság aktív időbeli elhatárolásként számolja el. Mérlegkészítéskor az értékpapír(oka)t egyedileg kell értékelni és a mérlegben könyv szerinti értéken kell szerepeltetni mindaddig amíg a.) a tőzsdén jegyzett értékpapír(ok) tartós csökkenés esetén az év utolsó közzétett tőzsdei árfolyama nem alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, ha alacsonyabb a közzétett utolsó árfolyam mértékéig értékvesztést kell elszámolni. b.) a tőzsdén nem jegyzett egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír(ok) nyilvántartás szerinti értékét csökkenteni kell akkor, ha a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti érték. Piaci érték tartós emelkedése esetén az értékvesztett értékpapírok körében visszaírást kell alkalmazni a bekerülési értékig, de legfeljebb a névértékig. A tárgyévben elszámolt értékvesztés visszaírása ráfordítást csökkentő, az előző év(ek)ben elszámolt értékvesztés visszaírása bevételt növelő tétel. 5

16 4.) Pénzeszközök a) Bankszámla Ezen a számlán történik az átutalással kiegyenlített költségszámlák, és a vevői számlák pénzügyi rendezése. A számla egyenlegének naponta egyeznie kell a banki kivonattal. b) Házipénztár A házipénztár kis összegű készpénzes költségszámlák pénzügyi rendezésére szolgál. Devizás pénzeszközzel a Társaság nem rendelkezik. C./ Aktív időbeli elhatárolások Elkülönítetten kell kimutatni a mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadásokat, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el. F./ Kötelezettségek A zrt. sajátos helyzetéből adódóan jellemzően nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettséggel. A rövidlejáratú kötelezettségek közé az alábbiak tartoznak: Ki nem egyenlített költségszámlák - Anyavállalattal kapcsolatos kötelezettségek - Kapcsolt vállalkozással kapcsolatos kötelezettségek - Egyéb vállalkozásokkal kapcsolatos kötelezettségek - Adóhivatallal kapcsolatos kötelezettségek - Önkormányzattal kapcsolatos kötelezettségek - Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek - Nyugdíjpénztárral kapcsolatos kötelezettségek A szállítókról analitikát kell vezetni, az analitikát havonta egyeztetni kell a főkönyvi nyilvántartással. A devizára szóló számlákat a teljesítés napján érvényes MNB árfolyamon értékeljük, a banki teljesítés könyvelésekor keletkező árfolyam különbözetet pedig pénzügyi műveletek eredményeként számoljuk el árfolyamnyereségként ill. árfolyamveszteségként. Az adóhatósággal, önkormányzattal szembeni kötelezettségek nyilvántartását az adónemekre előírt adatszolgáltatási kötelezettség figyelembevételével évenként elkülönítve, adónemenként, évszámmal megjelölve kell vezetni. G./ Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások tartalma: - Tárgyidőszakot érintő várható költségszámlák összege - Tárgyévben felmerült bevétel, mely a következő évet érinti 6

17 EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele Az Alapkezelő az általa végzett alapkezelési szolgáltatásért kapott alapkezelési díjakat számolja el értékesítés nettó árbevételeként. II. Aktivált saját teljesítmény Saját teljesítménye az Alapkezelőnek nincs. III. Egyéb bevételek Minden, nem értékesítés nettó árbevételeként, pénzügyi vagy rendkívüli bevételként elszámolt bevétel. IV. Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség irodai anyagok, fenntartási anyagok, egyéb anyagok Igénybe vett szolgáltatások hirdetési költségek, hírlap, szakkönyv, postai küldemények, telefon-fax költségek, karbantartási és javítási költségek, bérleti díjak, szoftver szolgáltatási költségek, oktatási, tanácsadói, ügyvédi és bankköltségek, könyvvizsgálati díj, egyéb költségek Ezen a soron kerül elszámolásra az alapok befektetési jegyeinek forgalmazásáért fizetett összeg és a letétkezelői díj is. Egyéb szolgáltatások BAMOSZ tagdíj, illetékek, tőzsdei és engedélyezési díjak, felügyeleti díj, biztosítás Nem tekintjük az Alapkezelő működési költsége részének az anyagjellegű költségek között elszámolt, az alapok működéséhez szükséges közvetített szolgáltatások költségeit (forgalmazási díj, letétkezelői díj, alapok könyvvizsgálatának díja, alapok felügyeleti és engedélyezési díjai, tőzsdei díjak, alapok közzétételi költségei). V. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Az állományba tartozók bérköltsége Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok önkéntes pénztári támogatás, étkezési hozzájárulás, közlekedési bérlet térítés, természetbeni juttatás, stb. nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaerőpiaci járulék, szakképzési hozzájárulás, stb. 7

18 VI. Értékcsökkenési leírás - Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési leírása. Amortizációs kulcs 20 %. - Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása. Amortizációs kulcs: irodai berendezések 14,5 %, számítástechnikai berendezések 33 %, személygépkocsi 20 %. - Egyéb kis értékű tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenési leírása Ft egyedi értékű eszközök beszerzéskor egy összegben kerülnek elszámolásra. A leírási módszer lineáris, negyedévente kerül elszámolásra. A leírási idő és a leírási módszer, az immateriális javak és tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapján feltüntetésre kerül. Működési költség (IV.-V.-VI.) Működési költség az anyag- és személyi jellegű ráfordítások ill. az értékcsökkenési leírás összessége az anyagjellegű ráfordítások között elszámolt, az alapok működéséhez szükséges közvetített szolgáltatások költségeinek (forgalmazási díj, letétkezelői díj, alapok könyvvizsgálatának díja, alapok felügyeleti és engedélyezési díjai, alapok közzétételi költségei) kivételével. VII. Egyéb ráfordítások - Önkormányzatokkal elszámolt adók és illetékek - Társasági adó - Bankadó VIII. - IX. Pénzügyi műveletek bevétele és ráfordítása - Betétek után kapott kamatok - Forgatási céllal vett értékpapírok árfolyamnyeresége és vesztesége 3. Mérleghez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó számszerű kiegészítések 3.1 MÉRLEG A mérleg tételeinek tartalmát a hatályos számviteli törvény határozza meg, adatait ezer Ft-ban mutatja be. A. Befektetett eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása én: A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték eft eft eft eft I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Irodai berendezések, felszerelések Számítástechnikai eszközök Járművek Befejezetlen beruházás Összesen

19 Az értékcsökkenési leírás alakulása Megnevezés Nyitó érték 2012 évi leírás Csökkenés Záró érték eft eft eft eft I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Irodai berendezések, felszerelések Számítástechnikai eszközök Járművek Összesen Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása én: A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték eft eft eft eft I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Irodai berendezések, felszerelések Számítástechnikai eszközök Járművek Befejezetlen beruházás Összesen Az értékcsökkenési leírás alakulása Megnevezés Nyitó érték 2013 évi leírás Csökkenés Záró érték eft eft eft eft I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Irodai berendezések, felszerelések Számítástechnikai eszközök Járművek Összesen

20 Mérlegtételek alakulása B. Forgóeszközök Megnevezés II. Követelések Belföldi vevőkövetelések Kétes követelések Kétes követelések utáni értékvesztés Egyéb követelések Társasági adó Különadó 0 0 Iparűzési adó Egyéb III. Értékpapírok (Forgatási célú) beszerzési ár értékvesztés 0 0 könyv szerinti érték Névérték IV. Pénzeszközök Elszámolási betétszámla Kamatozó betétszámla 0 0 C. Aktív időbeli elhatárolások Alapkezelési díj elhatárolás Bankszla kamata Értékpapí elhatárolt kamata Egyéb költség elhatárolása D. Saját tőke I. Jegyzett tőke Tulajdonos MKB Zrt Hányad (%) F. Kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók Anya- és leányvállalatok Osztalék Egyéb kötelezettségek SZJA, járulékok Egyéb 0 0 G. Passzív időbeli elhatárolások Elszámolt bevétel elhatárolása 0 0 Tárgyidőszaki bonusz, FEB díj Bankköltség Letétkezelési díj elhatárolása - Anyavállalat Forgalmazói díj elhatárolása - Anyavállalat Telefonhaszn., számítástechn.díj - leányvállalat Könyvvizsgálati díj eft eft 10

21 Saját tőke alakulása Előző év Tárgyév Megnevezés (e Ft) (e Ft) SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék VII. Mérleg szerinti eredmény EREDMÉNYKIMUTATÁS Az eredménykimutatás tételeinek alakulása Megnevezés eft eft I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Alapkezelési díj Alapkezelési díj - anyavállalattal elszámolt összeg 0 0 III. Egyéb bevételek Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Irodaszer, papír, nyomtatvány, benzin, stb Igénybe vett szolgáltatások értéke Utazási költségek 6 12 Hírlap, folyóirat, szakkönyv Posta, telefon, fax költségek Távközlési díjak Szoftver követés, karbantartás Javítás, karbantartás költsége Anyavállalatnak fizetett díjak: befektetési jegyek forgalmazási, letétkezelői díja Ingatlanbérl. és számítástechn.bérleti díj Egyéb Reklám, hirdetési díj Könyvvizsgálati díj Ügyvédi, közjegyzői díj Tanácsadói díj Oktatás, továbbképzés Ügyviteli szolgáltatás díja Szgk kezelési, parkolási, autópálya díj Egyéb szolgáltatások értéke BAMOSZ tagsági díj PSZÁF, KELER díjak Tőzsdei díjak Biztosítási és egyéb díjak

22 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 V. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Létszám 2013: 9,00 fő teljes-; 5,00 fő részmunkaidő Létszám 2014: 9,21 fő teljes-; 4,58 fő részmunkaidő 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Étkezési hozzájárulás Közlekedési hozzájárulás Foglalkoztatót terhelő táppénz 58 0 Jóléti költségek, támogatások Egészségügyi ellátás Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj Egészségpénztári tagdíj Természetbeni juttatás SZJA Bérjárulékok TB járulékok, munkaerőpiaci járulék, szakképzési hozzájárulás VII. Egyéb ráfordítások Helyi adók Cégautóadó Bankadó Értékesített tárgyi eszközök nettó értéke 0 0 Egyéb E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) Csökkentő tételek Értékcsökkenési leírás Kivezetett eszközök könyv szerinti értéke Növelő tételek Értékcsökkenési leírás Kivezetett eszközök könyv szerinti értéke Elszámolt értékvesztés Társasási adó alapja Számított adó Társasági adó fizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23)

23 4. A pénzeszközök állományváltozása (eft) Eszközök Pénzeszközök pénztár bankbetétek Pénzeszközök év végi egyenlege Pénzeszközök előző évi záró egyenlege Pénzeszközök állományváltozása Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek, elhatárolások, bevételek és költségek bemutatása Kapcsolt vállalkozás Követelés Aktív Passzív Kötelezettség elhatárolás elhatárolás Költség Bevétel eft eft eft eft eft eft MKB Bank Zrt. (forgalmazási és letétkezelési ktg.ek, kamatbevétel) MKB Üzemeltetési Kft. (anyagktg,postaktg,ingatlanbérl.díj, telefon,fax,számítástech.ktg.ek) Euro-Immat Kft. (számtechn.ktg.) MKB Euroleasing Autopark Zrt. (üzemanyag,gk.jav.,flottakezelés) Összesen Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és bérköltségének bemutatása Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Átlagos statisztikai létszám Bérköltség eft Személyi jellegű egyéb kifizetések eft Összesen eft 9, , Összesen 13,

24 7. Mérlegben nem szereplő tételek A partnerkockázat csökkentése érdekében az Alapkezelő az egyes befektetési alapokra kötött származtatott ügyletekre a kiválasztott külföldi partnerrel un. ISDA master szerződést (ISDA master agreement) köt, amely az International Swaps and Derivatives Association, Inc. nemzetközi szervezet által kidolgozott standard szerződés. Ezek szabályozzák a különböző derivatív/származtatott ügyleteket, ill. tartalmazzák az azokra vonatkozó szabványosított, egységes nemzetközi szabályokat. Az Alapkezelő az ISDA szerződésekhez kapcsolódóan ugyancsak aláírta a Credit Suisse International-lal un. Credit Support Annex-eket (CSA), amely szabályozza az aláíró felek közötti derivatív/származékos ügyletekből eredő biztosítékokat. A szerződés szerint szükséges fedezeteket az Alapkezelő bekérte a partnertől. Az Alapkezelő az alap nevére un. margin (óvadéki biztosítékok fogadására szolgáló) számlát nyitott. Ezen a számlán történik a margin összegek fogadása, nyilvántartása. Az Alapkezelő a fedezetet betétként az MKB Bank Zrt.-nél helyezte el. A margin összege kamatozik, így a margin-t kapó félnek kamatfizetési kötelezettsége keletkezik. A számla összege után az Alapkezelő EONIA alapú kamatot fizet. A fizetendő kamatot az elhelyezett betét kamata fedezi. Az alábbi táblázat az egyes alapokra bekért biztosíték állományokat mutatja, december 31-én: Alap neve MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Alap MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Összesen Biztosíték összege dec. 31-én EUR EUR EUR EUR EUR 8. Konszolidáció A vállalkozáscsoport összevont (konszolidált) éves beszámolóját, amelybe az MKB Befektetési Alapkezelő zrt.-t, mint leányvállalatot bevonták, az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) készíti, a beszámoló az MKB Bank Zrt. székhelyén megtekinthető. 14

25 9. Egyéb információk - A mérlegben, eredménykimutatásban újonnan felvett vagy összevont tétel nincs. - A Társaság nem alkalmazta a valós értékelést. - Határidős, opciós ügyleteket a Társaság évben nem kötött. - Nincs hátrasorolt eszköz és kötelezettség. - Támogatási programban a Társaság nem vett részt. - A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél. - A Társaság vagyonkezeléssel nem foglalkozik, tevékenysége kizárólag befektetési alapok alapkezelési tevékenységéből áll. - A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos eszközökkel nem rendelkezett, ilyen kötelezettségei nem voltak évi könyvvizsgálat díja: eft + áfa - Kapcsolt vállalkozásokkal nem piaci feltételekkel kötött ügyletek nem voltak. - A mérlegkészítés fordulónapján kezelt alapok és nettó eszközértékek: A december 31-én forgalmazáshoz számolt nettó eszközérték Nyílt végű alapok Nettó Alap neve eszközérték HUF MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja Illikvid Sorozat MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Állampapír Befektetési Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap

26 Zárt végű alapok Nettó Alap neve eszközérték HUF MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Alap MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Alap MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Alap MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Alap MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Alap MKB Differecia Tőkevédett Származtatott Alap MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Alap MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Alap MKB Fix Hozamú Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Magaslat II. Hozamvédett Származtatott Alap MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Megújuló Energia Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Megújuló Energia II. Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Premium Selection 2 Zv. Nyilvános Befektetési Alap MKB Premium Selection Zv. Nyilvános Befektetési Alap MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Alap MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Alap MKB Term Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamv. Szárm. Alap MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Szárm. Alap MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Alap MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Alap MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Alap MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Alap MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Alap MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Alap

27 10. Cash-flow kimutatás, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény +/ Elszámolt amorizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/ Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/ Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/ Szállítói kötelezettség változása +/ Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/ Passzív időbeli elhatárolások változása +/ Vevőkövetelések változása +/ Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/ Aktív időbeli elhatárolások változása +/ Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektési cash flow, sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 0 0 (Finanszírozási cash flow, sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesitő értékpapír kibocsátásának bevétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszközök Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény, hitelviszonyt megtestesitő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/- 0 0 IV. Pénzeszközök változása (I.+/- II. +/- III. sorok) +/

28 A társaság vagyoni helyzetét jellemző mutatók MUTATÓ Eladósodottsági mutató = Tőkeerősség = Kötelezettségek Saját tőke Saját tőke Mérlegfőösszeg ELŐZŐ ÉV 2013 (%) TÁRGYÉV 2014 (%) INDEX 43,73 87,35 2,00 57,81 47,41 0,82 A társaság pénzügyi helyzetét szemléltető mutató MUTATÓ Likviditási mutató = Forgóeszközök Rövid lej. kötelezettség. ELŐZŐ ÉV 2013 (%) TÁRGYÉV 2014 (%) INDEX 307,90 196,92 0,64 A társaság jövedelmi helyzetét jellemző mutatók MUTATÓ Tőkearányos jövedelmezőség = Árbevétel-arányos jövedelem. = Eszközarányos jövedelmez. = Tőkearányos osztalék = Adózott eredmény Saját tőke Adózott eredmény Nettó árbevétel Adózott eredmény Eszközök összesen Fizetendő osztalék Jegyzett tőke ELŐZŐ ÉV 2013 (%) TÁRGYÉV 2014 (%) INDEX 79,29 81,44 1,03 26,54 29,38 1,11 45,84 38,61 0,84 110,00 220,30 2,00 Budapest, május 4. 18

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Banif Plus Bank Zrt. részvényesének

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 A K&H

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 liudsipost Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2012.04.20 (Oldalak száma: 46) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2011. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet A 2008.06.30-ai nappal átalakuló átvev AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2008. évközi gazdálkodásáról közzétett adatok az egyesített végleges vagyonmérlege alapján Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer.

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer. Bevezetés Mi a számvitel? = információnyújtás Külső: partnerek, vevők, szállítók, állam, NAV adóhatóság, hitelezők, tőzsdei befektetők Belső: menedzsment vállalat irányítói, alkalmazottak, szakszervezet

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6721 Szeged Sóhordó utca 18 Adószáma: 18464410-2-06 KSH jelzőszáma: 18464410691013106 Beszámoló aláírására

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben