KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI ÉVES JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE"

Átírás

1 KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, (Oldalak száma: 46) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató

2 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT ÉV KARTONPACK NYRT. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK ÉV KARTONPACK NYRT ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS KARTONPACK NYRT ÉVI KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KARTONPACK NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉS 2

3 3

4 4

5 FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT a éves jelentésre vonatkozóan Kijelentjük, hogy teljes felelısséget vállalunk arra, hogy a nyilvánosságra hozott évi éves jelentés: - a tényleges helyzet megállapításához szükséges bizonylatokat, adatokat, információkat teljes körően tartalmazza és - a vonatkozó magyar jogszabályi elıírások szerint valós tartalommal került összeállításra. A éves jelentés nem hallgat el olyan tényt, amely a Kartonpack Nyrt. helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bír. A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság felelısséget vállal annak a bizonyított kárnak a megtérítéséért is, amely a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezetı tartalmával esetlegesen okozott. Debrecen, április 20. Tóth Gábor Kartonpack Dobozipari Nyrt. ügyvezetı igazgató 5

6 KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS CÉGADATOK ÉV Debrecen, (Oldalak száma: 4) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató 6

7 A Társaság cégneve: KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövid neve: Kartonpack Nyrt. A Társaság átalakulásának idıpontja: A Részvénytársaság az évi XIII. tv. rendelkezései alapján átalakulással jött létre, mint a KARTONPACK Dobozipari Kisszövetkezet jogutódja. A részvénytársaság tevékenységét december hó 31. napján kezdte meg. A Társaság székhelye: 4030 Debrecen, Galamb u. 11. Alapszabály kelte: Az eredeti Alapszabály december 20. napján kelt. Utolsó módosítás kelte november 22. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma és helye: Cg /155 szám, Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság, július 18. Alapításkori alaptıke: Ft Aktuális alaptıke/jegyzett tıke: Ft Részvények száma: db. Részvények névértéke: 200,-Ft. Részvények típusa: névre szóló. Részvényfajták: valamennyi részvény teljes egész osztalékra és szavazatra jogosító törzsrészvény Tevékenységi kör: Fı tevékenység: Egyéb tevékenység: Papír csomagolóeszköz gyártás Irodai papíráru gyártása Egyéb papír-, kartontermék gyártása Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai elıkészítı tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Fémfelület-kezelés Fémmegmunkálás Könnyőfém csomagolóeszköz gyártása Egyéb villamos berendezés gyártása Hulladék-nagykereskedelem Vegyes termékkörő nagykereskedelem Iparcikk jellegő bolti vegyes kiskereskedelem Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 7

8 A Társaság mőködése határozatlan idıre szól. A Társaság a részvénykönyvét maga vezeti. Az auditor, könyvvizsgáló neve és címe: A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Rt július 5-én megtartott rendkívüli közgyőlésén az alábbi határozatokat hozta: 3/2011. (07.05.) sz. határozat: A közgyőlés a mai nappal egyhangúan elfogadta Dr. Kalász Imre könyvvizsgálói tisztségrıl történı lemondását. Egyhangú határozattal a társaság könyvvizsgálójának Gyapjas Istvánt (anyja neve: Balogh Irén, 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. sz. alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolványának száma:004857) megválasztotta, akinek megbízása július 5. napjától május 31. napjáig szól. A könyvvizsgálóval a megbízási szerzıdést az igazgatóság a mai naptól számított 90 napon belül köteles megkötni. Tehát a Kartonpack Nyrt. közgyőlés által választott független könyvvizsgálója július 05-tıl Gyapjas István (anyja neve: Balogh Irén, 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. sz. alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolványának száma: ) január 01-tıl július 05-ig a könyvvizsgálatot Dr. Kalász Imre (an.: Lendvai Etel) bejegyzett könyvvizsgáló és igazságügyi könyvszakértı, 4028 Debrecen, Kodály Z. u. 11. ) látta el Jogtanácsos: Dr. Erdélyi Ildikó (an.: Szabó Piroska) 4251 Hajdúsámson, Radnóti M. u. 56. A Társaság hirdetményeinek közzétételi helyei: A BÉT honlapja ( PSZÁF közzétételi honlapja ( és a Kartonpack Nyrt. honlapja ( A Társaság vezetı állású személyeinek megnevezése és részvénytulajdonuk: Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon, (db) IT (Elnök) Kerék Csaba határozatlan 0 IT Dr. Maczinkó István határozatlan 0 IT Holbusz Ákos határozatlan 0 FB (Elnök) Kiszner István FB Majer Zoltán FB Németh László Ákos

9 SP Tóth Gábor ügyvezetı igazgató határozatlan

10 KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Debrecen, (Oldalak száma: 7) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató 10

11 MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése /2010 % a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) % 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) % 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékő jogok 06. Szellemi termékek % 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott elıleg 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) % 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok % 12. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek % 13. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek % 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások % 16. Beruházásokra adott elılegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése % 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) % 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban % 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés % 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön % 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27. B. Forgóeszközök ( sor) % 28. I. KÉSZLETEK ( sorok) % 29. Anyagok % 30. Befejezetlen termelés és félkész termékek % 31. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32. Késztermékek % 11

12 33. Áruk % 34. Készletekre adott elılegek 35. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) % 36. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) % 37. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben % 38. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 39. Váltókövetelések 40. Egyéb követelések % 41. Követelések értékelési különbözete 42. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. Egyéb részesedés 46. Saját részvények, saját üzletrészek 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 48. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) % 50. Pénztár, csekkek % 51. Bankbetétek % 52. C. Aktív idıbeli elhatárolások ( sorok) % 53. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása % 54. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása % 55. Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) % Debrecen, Tóth Gábor ügyvezetı igazgató 12

13 MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) A tétel megnevezése /2010 % a b c d e 57. D. Saját tıke ( sor) % 58. I. JEGYZETT TİKE % sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TİKE (-) 61. III. TİKETARTALÉK % 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK % 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( ) % 65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka % 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % 68. E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre 70. Céltartalék a várható költségekre 71. Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( sor) % 73. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) % 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. Átváltoztatható kötvények 80. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 13

14 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek % 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és sorok) % 87. Rövid lejáratú kölcsönök % sorból: az átváltoztatható kötvények 89. Rövid lejáratú hitelek 90. Vevıtıl kapott elılegek 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) % 92. Váltótartozások 93. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben % 94. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben % 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek % 96. Kötelezettségek értékelési különbözete 97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív idıbeli elhatárolások ( sorok) % 99. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 100. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása % 101. Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) % Debrecen, Tóth Gábor ügyvezetı igazgató EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG-ELJÁRÁSSAL " A " VÁLTOZAT Tételszám A tétel megnevezése év év 2011/2010 % a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele % 02. Export értékesítés nettó árbevétele % I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) % 03. Saját elıállítású készletek állományváltozása

15 04. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek % III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség % 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke % 07. Egyéb szolgáltatások értéke % 08. Eladott áruk beszerzési értéke % 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) % 10. Bérköltség % 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések % 12. Bérjárulékok % V. Személyi jellegő ráfordítások ( ) % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % A. VII. sorból értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) % 13. Kapott osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek % 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei % 17. sorból: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ( ) % 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások % 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése % 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai % 21. sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ( ) % B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII % 15

16 C. IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) % X. Rendkívüli bevételek % XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) % E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+C.+D.) % XII. Adófizetési kötelezettség % F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) % 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F ) % Debrecen, Tóth Gábor ügyvezetı igazgató 16

17 KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Debrecen, (Oldalak száma: 24) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató 17

18 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása: A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság december 20-án az évi XIII. tv. rendelkezései alapján átalakulással jött létre, mint a KARTONPACK Dobozipari Kisszövetkezet jogutódja. A társaság fı tevékenysége a papír csomagolóeszközök gyártása (nyomtatott kartondoboz, hullám- és mikrohullámlemez dobozok, kasírozott dobozok), könyvkötészeti tevékenység, különbözı mérető papíralapanyagú kézi összeállítású tároló dobozok, irattartó tasakok készítése. A Kartonpack Nyrt. a Budapesti Értéktızsdén: A Budapesti Értéktızsde, a 45/1999. számú határozata alapján, a Kartonpack Dobozipari Nyrt. mint kibocsátó 200,- forint névértékő, ,- forint össznévértékő, névre szóló A sorozatú törzsrészvényét a Budapesti Értéktızsde C kategóriájába február 10. napjával bevezette és a Tızsdei Értékpapír Listára felvette. Az értékpapírok elsı tızsdei kereskedési napja: február 10. volt. A részvények tickerkódja: KPACK. A részvények névértéke 200,- Ft, kötésegysége 1, árlépésköze 5, az értékpapírok ISIN kódja: HU A Budapesti Értéktızsde Titkárságának vezetıje 77/2001. sz. határozatában a Kartonpack Dobozipari Nyrt. részvényeit április 1-i hatállyal a Budapesti Értéktızsde B kategóriájába sorolta december 20-i nappal a nyomdai úton elıállított Kartonpack Nyrt. névre szóló, 200,-Ft névértékő törzsrészvények (ISIN-azonosító HU ) átalakításra kerültek, dematerializált 200,-Ft névértékő törzsrészvénnyé (ISIN-azonosító: HU ) április 28-án a Kartonpack Rt. Közgyőlése 4/2006. ((04.28) határozatában az alapszabály I./1. pontját egyhangúlag a következık szerint módosítja: A társaság cégneve: KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság. A társaság rövidített cégneve: KARTONPACK Nyrt. 2. A Kartonpack Nyrt. értékpapír struktúrája: A Társaság jegyzett tıkéje Ft Az értékpapír fajtája törzsrészvény Az értékpapír típusa névre szóló Elıállítás módja dematerializált Darabszáma Névértéke 200 Ft Tızsdei értékpapír igen 18

19 A bevezetés éve (tızsdei értékpapír esetén) december 20. Sorozat és sorszáma "A" sorozat Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása teljes egész osztalékra és szavazatra jogosító 3. Tulajdonosi összetétel: Tulajdonosi összetétel december 31-én az ismert adatok alapján Részvények névértéke Részvényesek Ft. % Ország Britton Capital & Consulting Kft ,904% Magyarország Britton Interinvest LLC ,580% USA Deutsche Balaton AG ,314% Németország Belföldi intézményi 400 0,001% Magyarország Belföldi magánszemély ,199% Magyarország Ismeretlen ,002% Összesen ,00% évben Kartonpack Nyrt. részvény nem cserélt tulajdonost. Tulajdonosi összetétel december 31-én az ismert adatok alapján Részvények névértéke Részvényesek Ft. % Ország Britton Capital & Consulting Kft ,904% Magyarország Britton Interinvest LLC ,580% USA Deutsche Balaton AG ,314% Németország Belföldi intézményi 400 0,001% Magyarország Belföldi magánszemély ,199% Magyarország Ismeretlen ,002% Összesen ,00% A tulajdonosi összetétel a tulajdonosi kör összetétele szerint: Teljes alaptıke Tulajdonosi kör Idıszak elején Idıszak végén megnevezése % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi 61,91% 61,91% ,91% 61,91% Külföldi intézményi 37,89% 37,89% ,89% 37,89% Belföldi magánszem. 0,00% 0,00% 3 0,00% 0,00% 3 Külföldi magánszem Munkavállalók, vezetı tisztségviselık 0,20% 0,20% ,20% 0,20%

20 Saját tulajdon Államháztartás részét képezı tulajdonos Nemzetközi fejleszt. Intézmények Egyéb 0,00% 0,00% 11 0,00% 0,00% 11 Összesen 100,00% 100,00% ,00% 100,00% % 2 Tulajdoni hányad % 3 Szavazati arány Az évi éves beszámoló, illetve annak fıbb adatai, a következetesség (összehasonlíthatóság) elvének megfelelıen, az elızı évek beszámolóival egyezı szerkezetben készült el. A társaság évi nettó árbevétele eft, amely 12 %-kal magasabb, üzemi eredménye eft, amely 37 %-kal kevesebb, mint a bázis idıszakban. A pénzügyi mőveletek vesztesége eft, rendkívüli eredménye pedig -288 eft. Ennek következményeként az adózás elıtti eredmény eft nyereség. 4. A számviteli politika fı vonásai: A számviteli politika célja A számviteli politika célja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejőleg a vezetıi döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. Az üzleti év Az üzleti év idıtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A könyvvezetés módja Társaságunk a Számviteli Törvény elıírásainak megfelelıen a kettıs könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A költségelszámolás választott módszere A költségeket elsıdlegesen az 5. Költségnemek számlaosztály, másodlagosan pedig a 6. Költséghelyek, általános költségek és 7. Tevékenységek költségei számlaosztály számláin könyveljük. A beszámoló formája Vállalkozásunk Éves beszámolót és üzleti jelentést készít. 20

21 A mérleg és eredménykimutatás A mérleg A mérleg formája A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerő elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezıség ellenırzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be. A mérleg tagolása A mérleg, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az elızı évben nem szerepel. Az eredménykimutatás Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegő ráfordítások, személyi jellegő ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással) állapítjuk meg. Az eredménykimutatás formája összköltség eljárás esetén Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az un. lépcsızetes elrendezéssel. Az eredménykimutatás tagolása Az eredménykimutatás, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az elızı évben nem szerepel. A mérlegkészítés idıpontja A mérlegkészítés idıpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követı 3. hónap elsı napja, esetünkben az üzleti évet követı év március 1. napja Számviteli alapelvek A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az alábbi alapelveket kell érvényesíteni: A vállalkozás folytatásának elve, a teljesség elve, a valódiság elve, a világosság elve, a következetesség elve, a folytonosság elve, az összemérés elve, az óvatosság elve, a bruttó elszámolás elve, az egyedi értékelés elve, az idıbeli elhatárolás elve, a tartalom elsıdlegessége a formával szemben elve, a lényegesség elve, a költség-haszon összevetésének elve. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék 21

22 Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékő jog, szellemi termék, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentı befektetés piaci értéke jelentısen eltér az adott eszköznek a könyv szerinti értékétıl, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözet az eszközök között "Értékhelyesbítés"-ként, a saját tıkén belül "Értékelési tartalék"-ként mutatjuk ki. A könyvekben az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi eszközönként elkülönítetten tartjuk nyilván. Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerőségét független könyvvizsgálóval felülvizsgáltatjuk. Minısítési ismérvek A vevınként, adósonként kisösszegő követelések értéke Kisösszegő követelés az, amely nem haladja meg az 50 eft-ot. A valutás, devizás követelések és kötelezettségek átértékelésébıl adódó jelentıs eredményhatás nagysága A valutás, devizás tételek mérlegfordulónapi értékelése során az összevont árfolyamkülönbözet akkor minısül jelentısnek, ha annak összege meghaladja a 300 eft-ot. Amortizációs politika A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékbıl kell kiindulni. Maradványérték nagysága Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének idıpontjában fellelhetı hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentıs, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentıs a maradványérték ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb mint 50 eft, akkor az 50 eft-ot nem éri el. Nem jelentıs akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétıl megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthetı, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthetı. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. Alkalmazott leírási módszer Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történı rögzítést követıen a rendeltetésszerő használatbavételtıl, az üzembe helyezéstıl kell alkalmazni. Értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. 22

23 Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy elıállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. A valuta- és devizatételek értékelése A valutát, a devizát az MNB által közzétett devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. Céltartalékok képzése Az adózás elıtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben - A várható kötelezettségekre - A nem realizált, de elhatárolt árfolyamveszteségekre (ha elhatárolás történt) Céltartalékképzés a jövıbeni költségekre Az adózás elıtti eredmény terhére, a jövıbeni költségekre nem képeztünk céltartalékot. 23

24 KÜLÖNÖS, SZAKMAI RÉSZ 5. A Tisztségviselık és tiszteletdíjaik, egyéb juttatásaik: Az igazgatóság és a felügyelı bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíjjak: Tisztségviselık Kifizetett tiszteletdíj összege, eft Igazgatóság (3 fı, 12 hónap 300 eft/fı/hó) Felügyelıbizottság (3 fı, 12 hónap 150eFt/fı/hó) Összesen: Az Igazgatósági tagoknak és a Felügyelıbizottsági tagoknak e minıségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve évben. Név Tisztség Juttatás jogcíme Juttatás összege, módja Kerék Csaba Igazgatóság elnöke tiszteletdíj Ft/hó Dr. Maczinkó István Igazgatóság tagja tiszteletdíj Ft/hó Holbusz Ákos Igazgatóság tagja tiszteletdíj Ft/hó Kiszner István Felügyelı Bizottság elnöke tiszteletdíj Ft/hó Mayer Zoltán Felügyelı Bizottság tagja tiszteletdíj Ft/hó Németh László Ákos Felügyelı Bizottság tagja tiszteletdíj Ft/hó 6. Felvett hitelek, kapott támogatások: A Kartonpack Nyrt szeptember hónapban Ft kölcsönt vett fel a BR Immobilia Ingatlanforgalmazó Kft.-tıl (1137 Budapest, Újpest rakpart 1.) A kölcsön i összege Ft törzstıke és Ft mind a két szerzıdı fél részérıl elismert kamattartozás. A Kartonpack Nyrt év elsı negyedévében egy KBA RAPIDA 105U-5+A ALV CX típusú 5 színes ofszet nyomógépet vásárolt a KOENIG&BAUER AG-tıl (D Radebeul, Friedrich-List-Str ). A nyomógép megvásárlása zártvégő pénzügyi lízing konstrukcióban történt. A lízingbe adó a Deutsche Leasing Hungaria Zrt. (1001 Budapest, Fı utca 14). A finanszírozás devizaneme CHF. A hitelfinanszírozás teljes összege

25 Ft, azaz kilencvenkilencmillió-négyszázhatvanhétezer-kilencszáznyolcvanhat Ft. A lízing futamideje 5 év. A felvett hitel i értéke Ft. A Kartonpack Nyrt év elsı negyedévében egy BOBST EXPERFOLD 80 A-2 Universal típusú hajtogatóragasztó gépet (accubraille modullal kiegészítve) vásárolt a BOBST S.A.-tól (CH-1001 Lausanne). A hajtogatóragasztó gép megvásárlása zártvégő pénzügyi lízing konstrukcióban történt. A lízingbe adó a Deutsche Leasing Hungaria Zrt. (1001 Budapest, Fı utca 14). A finanszírozás devizaneme EUR. A hitelfinanszírozás teljes összege Ft, azaz egyszáznyolcmillió-nyolcszázkilencvenötezer-ötszáz Ft. A lízing futamideje 5 év. A felvett hitel i értéke Ft. 7. Az Nyrt. pénzügyi helyzete: Az Nyrt. értékpapírjai és pénzeszközei én Megnevezés Érték, Ft Értékpapírok 0 Pénzeszközök Bankszámlák HVB Bank Zrt Elszámolási betétszámla Elszámolási betétszámla Elszámolási betétszámla Deviza betétszámla EUR Lekötött betét számla Lekötött devizabetét számla 0 Banco Popolare Zrt Elszámolási betétszámla Elszámolási betétszámla 2-54 Deviza betétszámla EUR OTP Bank Nyrt Lakásépítési Alapszámla Házi Pénztár Készpénz Étkezési utalvány

26 A Kartonpack Nyrt. pénzügyi helyzete a mérleg, és a mellékelt táblázat alapján stabil, amely biztosítéka a kötelezettségek pontos teljesítésének. 8. A foglalkoztatottak létszáma: Foglalkoztatottak létszáma január június december Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége évben Megnevezés Átlagos éves statisztikai létszám, fı Bérköltség, eft Teljes munkaidıs A foglalkoztatottak száma üzleti évben négy fıvel emelkedett. Az éves statisztikai létszámra gyakorolt hatása plusz 1 fı/év. 9. Összevont beszámoló készítési kötelezettség vizsgálata. A befektetett pénzügyi eszközök, részesedések és értékelésük december 31-én. Megnevezés Tulajdoni hányad Érték, Ft Értékvesztés, Ft Összesen, Ft Novoprint Rt 51,18% Pannonplast Rt I-VEST 2005 Kft 100% Részesedések összesen A Kartonpack Nyrt. és a Novoprint Zrt. (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) közösen évben Press o Sales & Services Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-t (1124 Budapest, Lejtı út 17/A) alapított, amelyet a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg számú cégjegyzékszámmal november 11-én nyilvántartásba vett. A eft jegyzett tıkéjő cégben a Kartonpack Nyrt. részesedése eft azaz 49%. A Press o Sales & Services Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-t a Fıvárosi Bíróság i hatállyal, mint céget jogerısen törölte. 26

27 A Kartonpack Nyrt. Igazgatósági határozatával összhangban nyomdaipari akvizíciót hajtott végre a üzleti években. Megvásárolta összesen eft-os áron a Novoprint Zrt. (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) részvényeit. A vétel eredményeként a Kartonpack Dobozipari Nyrt. tulajdonába került a Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Zártkörően Mőködı Részvénytársaságnak (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) az 93,18%-a. A Kartonpack Nyrt. számviteli politikájával összhangban év végén, az összesen eft-os áron nyilvántartott Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Zrt. (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) 93,18 %-os részvénycsomagját a cég piaci megítélésének, értékének megfelelıen eft-ra értékelve, eft-os értékhelyesbítést hajtott végre. A Kartonpack Dobozipari Nyrt. korábbi igazgatósági határozata alapján án értékesített a Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Zrt-ben (székhelye: 2510 Dorog, Esztergomi út 15. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszámon bejegyezve) fennálló tulajdonrészébıl, a törzstıke 42%-ának megfelelı részvénycsomagot i Kartonpack Nyrt. tulajdonában lévı 51,18%-os Novoprint részvénycsomag értéke a piaci viszonyoknak megfelelve 0 (azaz Nulla) Ft ( eft szerzési érték és eft értékvesztés mellett). A Kartonpack Nyrt. tulajdonában darab PannErgy Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5/b) részvény van Ft (beszerzési értéken nyilvántartva) értékben. A Kartonpack Nyrt. Igazgatósági döntésével összhangban április hónapban eft törzstıkével megalapította az I-VEST 2005 Kft.-t. A Kft december 31-i értéke 0 (azaz Nulla) Ft eft értékvesztés üzleti évben, eft értékvesztés üzleti évben és eft értékvesztés hiteles könyvvizsgálói jelentés alapján 2010 üzleti évben évben a piaci viszonyoknak és annak a ténynek a birtokában, hogy a Cég adószáma október 27. napján törlésre került, tehát adóköteles tevékenységet nem folytathat eft értékvesztés az Igazgatóság döntése alapján elszámolva. A évi C. törvény 3. (2) bekezdés 1. a) pontja alapján a Kartonpack Nyrt. mivel a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, a Novoprint Rt (51,18%) és az I-VEST 2005 Kft (100%) anyavállalata. A Novoprint Rt., teljes vagyonára 5.Bny.40571/2005/2 szám alatt a Pesti Központi Kerületi Bíróság bőnügyi zárat rendelt el, amely következtében mőködése korlátozott, melynek következtében a saját tıkéjét teljesen elvesztette A Kartonpack Nyrt.-nél 0 (azaz Nulla) Ft részesedésként van nyilvántartva, az árbevétele jelentéktelen. A meglévı eszközei éppen fedezik a kötelezettségeit. Az I-VEST 2005 Kft év óta nem tett közzé beszámolót, nincs információ a cégrıl, jelentıs eszközállománnyal nem rendelkezik. A Kartonpack Nyrt. az ügyvezetéssel nem tudta és tudja tartani a kapcsolatot. A részesedés 0 (azaz Nulla) részesedésként van nyilvántartva. A Cég adószáma október 27. napján törlésre került, így adóköteles tevékenységet már nem folytathat Kartonpack Nyrt. a leányvállalataival semmilyen gazdasági kapcsolatban (a tulajdoni viszonyon kívül) nem áll, tartozást, követelést velük szemben már értékben nem mutat ki, sem garanciális sem kezességet sem más kötelezettséget nem vállalt értük. A leányvállalatoktól osztalékfizetés már nem várható. A körülmények miatt lényeges és tartós jogi korlátozások vagy rendkívüli körülmények huzamosan akadályozzák az anyavállalatot a számviteli törvény 3. (2) bekezdésének 1. pontjában megnevezett jogai gyakorlásában. Ebbıl kifolyólag a számviteli törvény 119. (1) bekezdés c) pontja alapján a leányvállalatokat nem kötelezı bevonni az összevont (konszolidált) éves beszámolót készíteni. Az elıbb felsorolt okok ellenére a Kartonpack Nyrt. az elérhetı információk alapján az elmúlt években mégis megpróbálta a részesedések között valós piaci értéken nyilvántartani a tulajdonrészeket. Az anyavállalat könyveiben szereplı leányvállalati részesedések könyv szerinti értéke kevesebb, mint a leányvállalatok saját tıkéjébıl a tulajdoni hányadra jutó (részarányos) saját tıkéje. Így az anyavállalat beszámolója megfelel a számviteli törvény 119. (5) pontjában elıírtaknak: azaz a konszolidációba be nem vont leányvállalatnál szerzett részesedés értékének megállapítása során a számviteli törvény 130. rendelkezéseit alkalmazza. 27

28 A Kartonpack Nyrt. beszámolója a konszolidáció nélkül is megbízható és valós képet ad, így a számviteli törvény 119. (2) bekezdés alapján sem kötelezı készíteni összevont (konszolidált) éves beszámolót. Összefoglalva a Kartonpack Nyrt. a leányvállalatait a számviteli törvény 119. (1) bekezdés c) pontjának és a 119. (2) bekezdésének alapján a konszolidálásba nem vonja be és ezért nem készít összevont (konszolidált) éves beszámolót. Egyéb tartósan adott kölcsön a dolgozók részére nyújtott lakásvásárlási és felújítási hitel, amelynek éven túli értéke eft. 10. A befektetett eszközök mérlegtételeinek értékcsökkenését az alábbi táblázatok mutatják: Bruttó érték, eft Megnevezés Növekedés Csökkenés Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok Mőszaki gépek berendezések Egyéb gépek berendezések Értékhelyesbítés (Ingatlanok) Beruházás Összesen: Értékcsökkenés, eft Megnevezés Halmozott Tárgyévi Nettó érték Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok Mőszaki gépek berendezések Egyéb gépek berendezések Értékhelyesbítés (Ingatlanok) Beruházás Összesen: ben összesen eft értékben történt beruházás vagy értéknövelı felújítás, amelybıl évben eft értékő eszköz lett üzembe helyezve. A függıben lévı beruházási, felújítási munkák i nyitó értéke eft, a i záró értéke az áthúzódó beruházások miatt pedig eft. 28

29 2011. évben üzembe helyezett nagyobb értékő beruházás és felújítás. Megnevezés Bruttó érték Ft Üzembe helyezés napja Megjegyzés BOBST Speria 102 Síkágyas fóliázó és kimetszı gép január 31. Kodak CTP rendszer Trendsetter tartozékok január 31. Kis üzemcsarnok felújítása, szigetelése negyedév. 2 Db. NISSAN L01A15 típusú targonca június 30. és július Stratégiai üzletfejlesztés és üzleti években. Az Igazgatóság közgyőlési elıterjesztése a április 20-i közgyőlésre: A jelenleg folytatott tevékenységei mellé új tevékenység felvételét javasolja, azaz a társaság high-tech napelemipar és ezzel összefüggı rendszerintegráció piacára történı belépését (cél a napenergián alapuló elektromos energiatermelı, vertikális alapon szervezett rendszer felépítése, kialakítása). Az igazgatóság elızetes vizsgálatai és a piacra vonatkozó tanulmányok alátámasztják, hogy a napelem üzletágba történı belépéshez jelenleg a legoptimálisabbak a feltételek. 7/2010. (04.20.) sz. határozat A közgyőlés igen és nem szavazattal elfogadja az Igazgatóság elıterjesztését a stratégiai üzletfejlesztés kérdésében. 4/2010. (12.17.) sz. határozat: A közgyőlés egyhangúlag felhatalmazza az Igazgatóságot szállítási és opciós szerzıdések megkötésére a i közgyőlési jegyzıkönyv üzleti titokra tekintettel nem nyilvános mellékletét képezı összefoglaló (term sheet) szerinti tartalommal. A Kartonpack Nyrt február 25-i rendkívüli tájékoztatása: A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Rt. Igazgatósága, a december 17-én megtartott rendkívüli közgyőlés 4/2010. (12.17) sz. határozatában kapott felhatalmazás alapján opciós szerzıdést kötött. A stratégiai üzletfejlesztés beruházási számlájának összege január 1-én Ft, december 31- én Ft. 12. A részvénytársaság mőködésének rövid elemzése A részvénytársaság évben a piaci igények szőkülése mellett, piaci részesedését megtartva, változatlanul stabil vagyoni és pénzügyi feltételek mellett mőködött. Legnagyobb partnerei továbbra is a magyar gyógyszeripar, amely a értékesítésének nettó árbevételébıl több mint 85 %-ot adott. A saját tıke összege 2 %- kal nıtt. 29

30 13. A közösségen belüli értékesítés, export évben a közösségen belüli értékesítés árbevétele eft volt, ami 9 %-kal több, mint a bázisévben. A Oroszországba irányuló export értéke eft. A közösségen belüli és kívüli értékesítés országonkénti megoszlása évben Megnevezés Közösségen belüli értékesítés, eft Közösségen kívüli értékesítés, eft Számvitel szerinti Export értékesítés, eft Németország Ausztria Nagy-Británia Románia Oroszország Összesen Árbevétel kapcsolt vállalkozástól üzleti évben nem volt. 15. Értékvesztést, rendkívüli értékcsökkenést évben. A Kartonpack Nyrt. és a Novoprint Zrt. (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) közösen évben Press o Sales & Services Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-t (1124 Budapest, Lejtı út 17/A) alapított, amelyet a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg számú cégjegyzékszámmal november 11-én nyilvántartásba vett. A eft jegyzett tıkéjő cégben a Kartonpack Nyrt. részesedése eft azaz 49%. A Press o Sales & Services Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-t a Fıvárosi Bíróság i hatállyal, mint céget jogerısen törölte. A Kartonpack Nyrt. a cégbírósági határozatnak megfelelıen törölte befektetései, követelései között nyilvántartott céget. A Kartonpack Nyrt. Igazgatósági határozatával összhangban nyomdaipari akvizíciót hajtott végre a üzleti években. Megvásárolta összesen eft-os áron a Novoprint Zrt. (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) részvényeit. A vétel eredményeként a Kartonpack Dobozipari Nyrt. tulajdonába került a Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Zártkörően Mőködı Részvénytársaságnak (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) az 93,18%-a. A Kartonpack Nyrt. számviteli politikájával összhangban év végén, az összesen eft-os áron nyilvántartott Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Zrt. (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) 93,18 %-os részvénycsomagját a cég piaci megítélésének, értékének megfelelıen eft-ra értékelve, eft-os értékhelyesbítést hajtott végre. A Kartonpack Dobozipari Nyrt. korábbi igazgatósági határozata alapján án értékesített a Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Zrt.-ben (székhelye: 2510 Dorog, Esztergomi út 15. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszámon bejegyezve) fennálló tulajdonrészébıl, a törzstıke 42%-ának megfelelı részvénycsomagot. Az Nyrt. tulajdonában maradt Ft beszerzési érték és Ft értékhelyesbítés mellett piaci értékő részesedés év végén az Nyrt. Igazgatósága a tulajdonában maradt Novoprint részvénycsomag értékét a piaci viszonyoknak megfelelve a rendelkezésre álló Novoprint Zrt. értékelésnek megfelelıen Ft-ra értékelve a Ft szerzési érték mellett Ft értékben értékvesztést határozott meg évben újabb Ft értékvesztést számolt el az Nyrt. Igazgatósága mivel a Novoprint Zrt. közgyőlése Ft értékben határozta meg a Kartonpack Nyrt. 52,41 %-os részesedésének piaci értékét. 30

31 2011. üzleti évben az Igazgatóság Ft értékvesztést határozott meg i Kartonpack Nyrt. tulajdonában lévı 51,18%-os Novoprint részvénycsomag értéke a piaci viszonyoknak megfelelve 0 (azaz Nulla) Ft ( eft szerzési érték és eft értékvesztés mellett). A Kartonpack Nyrt. Igazgatósági döntésével összhangban április hónapban eft törzstıkével megalapította az I-VEST 2005 Kft.-t. A Kft december 31-i értéke 0 (azaz Nulla) Ft eft értékvesztés üzleti évben, eft értékvesztés üzleti évben és eft értékvesztés hiteles könyvvizsgálói jelentés alapján 2010 üzleti évben évben a piaci viszonyoknak és annak a ténynek a birtokában, hogy a Cég adószáma október 27. napján törlésre került, tehát adóköteles tevékenységet nem folytathat eft értékvesztés az Igazgatóság döntése alapján elszámolva. 16. Egyéb kötelezettség vállalása üzleti évben nem volt. 17. Minıségirányítási rendszer: A év óta, így évben is az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti Minıségirányítási rendszer mőködik. A rendszer ellenırzı auditját ( ) évben is az SGS Hungária Kft. végezte, amelyen a Kartonpack Nyrt. kiválóan megfelelt. A környezetvédelem: Az Nyrt.-nél a MSZ EN ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer mőködik. A rendszer sikeres ellenırzı auditját ( ) évben az SGS Hungária Kft. végezte én az Nyrt. a Forest Stewardship Council (FSC) auditot is sikeresen teljesítette. 18. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események nem történtek. 19. Kockázati tényezık Ha a Kartonpack Nyrt. kockázati tényezıirıl beszélünk, akkor a cég méreteit kell figyelembe vennünk, és alapvetıen ebbıl a szempontból kiindulva kell megvizsgálnunk a különféle piaci, gazdasági és mőszaki kockázati elemeket. Piaci kockázat Jelenlegi méreteket, forgalmat tekintve megállapítható, hogy egy jelentıs vevı megszerzése, vagy elvesztése figyelemre méltó változást okozhat pozitív, vagy negatív irányban. Ugyanilyen súlyú hatása lehet annak, ha valamelyik nagy vevı értékesítése számottevı mértékben szőkül, vagy bıvül. A Kartonpack Nyrt. közepes nagyságrendjébıl adódó kockázati lehetıségek bekövetkezésének valószínőségét csökkenti a cég méreteire visszavezethetı rugalmasság. Ez a kedvezı tulajdonság fontos szerepet kap a konkurenciával való versenyben. A világgazdaság lehetséges hatásaival a Kartonpack Nyrt. számol, annak következményeit és a rá adandó válaszokat folyamatosan elemzi és üzleti év tervezésénél is figyelembe veszi. 31

32 Mőszaki kockázat Mőszaki vonatkozásban is hasonló hatással szerepel a cég mérete. A években üzembe állított új KBA ofszet nyomógéppel és a BOBST EXPERFOLD 80 A-2 Universal hajtogató-ragasztógéppel (accubraille azaz vakírás modullal kiegészítve) a technológia sor minden egyes elemében két-két berendezés biztosítja a zavartalan termelést, s így a mőszaki kockázat jelentısen csökkent év végétıl egy új beruházási ciklus veszi kezdetét amelynek keretében a technológiai sor minden eleme egy-egy újabb modern gépet kap. Ez természetesen a lehetıségek szempontjából feltétlenül pozitívan értékelendı, viszont a piacbıvítés oldaláról nézve a feladat megoldása, azaz a megfelelı munkaellátottság tartalmaz kockázati elemeket. A jelenlegi helyzetünkben az anyag- és energia ellátottság nem jelent különösebb gondot, az önálló mőszaki karbantartási háttér biztosított. Tulajdonosi kockázat Sajátos helyzetben van a Kartonpack Nyrt. hiszen legnagyobb tulajdonosai ellen büntetıjogi eljárás folyik én A Britton Interinvest LLC db részvényt vásárolt, amely 29,58 %-os részesedést jelent én A Britton Capital & Consulting Kft. PSZÁF engedéllyel, nyílt ajánlattétel után db részvényt vásárolt, amely 61,77 %-os részesedést jelent. Az eljárásból eredı bírósági és adminisztratív döntések befolyásolhatják a zavartalan mőködést. 32

33 Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezıségi mutatók Vagyoni helyzet alakulása Befektetett eszközök értéke 1. Befektetett eszközök aránya = Összes eszköz értéke MÉRLEG A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d 01. A. Befektetett eszközök ( sor) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) A befektetett eszközök aránya 01./56. 0,55 0,59 Saját tıke 2. Tıkeerısség (Tıke ellátottság) = Mérlegfıösszeg (Összes forrás) MÉRLEG A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d 57. D. Saját tıke ( sor) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Tıke ellátottság 57./102. 0,70 0,73 Saját tıke 3. Saját tıke aránya = Idegen tıke MÉRLEG A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d 57. D. Saját tıke ( sor) Idegen tıke Saját tıke aránya 57./Idegen tıke. 2,35 2,72 33

34 Idegen tıke 4. Tıkefeszültség mutató = Saját tıke MÉRLEG A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d Idegen tıke D. Saját tıke ( sor) Tıkefeszültség mutató Idegen tıke./57. 0,43 0,37 Összes kötelezettség 5. Eladósodottság = Saját tıke MÉRLEG A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d 72. F. Kötelezettségek ( sor) D. Saját tıke ( sor) Eladósodottság 66./53. 0,35 0,30 Mőködı tıke 6. Befektetett eszközök fedezettsége = Befektetett eszközök MÉRLEG A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d 57. D. Saját tıke ( sor) A. Befektetett eszközök ( sor) Befektetett eszközök fedezettsége 57./01. 1,27 1,23 34

35 Saját tıke 7. Saját tıke növekedése = Jegyzett tıke MÉRLEG A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d 57. D. Saját tıke ( sor) I. JEGYZETT TİKE Saját tıke növekedése 57./58. 11,44 11,67 Pénzügyi helyzet alakulása Likvid pénzeszközök 8. Likviditási mutató I. = Rövid lejáratú kötelezettségek MÉRLEG A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és sorok) Likviditási mutató I. 49./86. 1,22 0,90 35

36 Pénzeszközök, követelések, értékpapírok 9.Likviditási gyorsráta (Likviditási mutató II.) = Rövid lejáratú kötelezettségek MÉRLEG A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d 35. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és sorok) Likviditási mutató II. ( )/86. 1,82 1,55 Forgóeszközök 10. Likviditási mutató III. = Rövid lejáratú kötelezettségek MÉRLEG A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d 27. B. Forgóeszközök ( sor) III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és sorok) Likviditási mutató III. 27./86. 2,60 2,35 Hatékonysági mutatók Nettó árbevétel 11. Élımunka hatékonysága I. = Létszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Éves létszám Élımunka hatékonysága I. eft/fı

37 Nettó árbevétel 12. Élımunka hatékonysága II. = Bérköltség "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Bérköltség Élımunka hatékonysága II I./10. 5,4 5,5 Nettó árbevétel 13. Eszközhatékonyság = Tárgyi eszközök átlaga "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) MÉRLEG A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d 10. TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁTLAGA Eszközhatékonyság ER.I./T. ESZK. ÁTL(MÉRL.10.) 1,9 1,9 Nettó árbevétel 14. Készletek forgási sebessége = Átlagos készletérték "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d I. Értékesítés nettó árbevétele ( )

38 A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d Átlagos készletérték Készletek forgási sebessége I/Átl. készl. 12,1 9,4 Jövedelmezıségi mutatók: Üzemi eredmény 15. Jövedelmezıség = Nettó árbevétel "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Jövedelmezıség A./I. 7,80% 4,38% Értékesítés költsége 16. Értékesítés költségszintje = Árbevétel "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) V. Személyi jellegő ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Értékesítés összes költsége (IV.-VII.) I. Értékesítés nettó árbevétele ( )

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2010.04.20 (Oldalak száma: 43) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2009. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012. Szervezet neve: PVSK Marketing Kft. Székhelye: 7622 Pécs, Verseny u. 11. Alakulási időpont: 1996. 02. 05. Adószám: 11019363-2-02 Cégjegyzék száma: Cg.02.09-063269 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft.

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e BraiNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "B" változat Mérleg fordulónapja: 2013. december 31. tételszám Források Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY 212. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő

Részletesebben

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG)

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A 3.000.000.000 FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŐ

Részletesebben

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer.

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer. Bevezetés Mi a számvitel? = információnyújtás Külső: partnerek, vevők, szállítók, állam, NAV adóhatóság, hitelezők, tőzsdei befektetők Belső: menedzsment vállalat irányítói, alkalmazottak, szakszervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi éves beszámolójához SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 9023 Gyır, Tihanyi Á.u.2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben. A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen van feltüntetve) NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6721 Szeged Sóhordó utca 18 Adószáma: 18464410-2-06 KSH jelzőszáma: 18464410691013106 Beszámoló aláírására

Részletesebben

Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből. A változat

Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből. A változat NÉV Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből A változat Csak tintával írt, olvasható, rendezett külalakú dolgozatot értékelünk! A megoldásnál minden feladatot külön lapon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310 Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben