Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eszközök és Források Értékelési Szabályzata"

Átírás

1 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa /2007. sz. határozatával napjával elfogadta Dunaújváros

2 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal TARTALOMJEGYZÉK Eszközök és Források Értékelési Szabályzata... 1 PREAMBULUM... 3 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabályzat hatálya A Szabályzat alapelvei... 3 II. rész FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Egyes fogalmak jelentése A minősítés szabályai Az egyes eszközök minősítése A minősítés végrehajtásáért való felelősség... 5 III. rész AZ ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI Az értékelés általános szabályai Az egyes eszközcsoportok értékelésének különös szabályai... 9 IV. rész ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Szabályzat hatályba lépése MELLÉKLETEK sz. melléklet A tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyes fogalmak értelmezése

3 1. kiadás 0. módosítás 3 (27). oldal PREAMBULUM A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) szenátusa a többször módosított, a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban Tv.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) 8. (4) bekezdés b) pontja alapján az eszközök és források értékelési szabályait a következőképpen határozza meg: I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat hatálya (1) A szabályzat a Dunaújvárosi Főiskolára, a tulajdonában lévő, a rendelkezésére, használatára bocsátott, kezelésébe adott, a Főiskola működését szolgáló eszközökre - a bérbeadott eszközök kivételével - valamint az eszközök forrására terjed ki. 2. A Szabályzat alapelvei (1) A Főiskola eszközeit és forrásait az itt leírt értékelési elvek szerint kell a nyilvántartásokba felvenni és a mérlegben leltározással, egyeztetéssel végrehajtott ellenőrzés után, az e Szabályzatban foglaltaknak megfelelően egyedileg értékelve szerepeltetni. II. rész FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 3. Egyes fogalmak jelentése (1) Az értékelés: az eszközök és források könyvviteli nyilvántartásba vételekor alkalmazott értékének és az éves beszámoló mérlegbe kerülő értékének a meghatározását jelenti. (2) A minősítés azt a döntési folyamatot jelenti, melyben a Főiskola dönt az egyes eszközök befektetett eszközök, illetve forgóeszközök közé való besorolásáról, továbbá a kötelezettségeknek a mérleg hosszú-, vagy rövidlejáratú kötelezettségek közé történő elhelyezéséről. 3.

4 1. kiadás 0. módosítás 4 (27). oldal 4. A minősítés szabályai (1) Az eszközök befektetett eszközzé vagy forgóeszközzé történő minősítését kizárólag az eszköz használhatósága, rendeltetése, továbbá a tervezet használati idő alapján szabad meghatározni. (2) Az egy éven túl használatos eszközöket a befektetett, az egy évnél rövidebb ideig használandó eszközöket pedig a forgóeszközök közé kell besorolni. 5. Az egyes eszközök minősítése (1) Immateriális javak minősítése Immateriális javak közé csak a tartós, egy évnél hosszabb feladatellátást szolgáló nem materiális eszközök vehetők fel, értékhatárra való tekintet nélkül. A 100 eft egyedi bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogok és szellemi termékek - a Főiskola Számviteli politikájában leírtak szerint - a beszerzéskor dologi kiadásként elszámolhatók, nyilvántartásuk a Számlarendben foglaltak alapján történik. A 100 eft-os értékhatár valamennyi, a bekerülési érték részét képező kiadással együtt értendő (pl.: le nem vonható ÁFA). Az egy évnél rövidebb ideig használatos szoftverek bekerülési értékét - értékhatártól függetlenül - dologi kiadásként kell elszámolni. (2) Tárgyi eszközök és vásárolt készletek minősítése Tárgyi eszközzé az egy évnél hosszabb ideig használható és használatra tervezett eszközöket kell egyedileg minősíteni. A 100 eft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök - a Főiskola Számviteli politikájában leírtak szerint - a beszerzéskor dologi kiadásként elszámolhatók, nyilvántartásuk a Számlarendben foglaltak alapján történik. A 100 eft-os értékhatár valamennyi, a bekerülési érték részét képező kiadással együtt értendő. Azokat az eszközöket, amelyek több, külön-külön nem működtethető, de egymással cserélhető, össze nem épített darabból állnak, egyedileg kell forgóeszközzé vagy tárgyi eszközzé (kisértékű tárgyi eszközzé) minősíteni. Azokat a tárgyiasult eszközöket, amelyek a Főiskola tevékenységét egy évnél rövidebb ideig szolgálják, beszerzéskor a dologi kiadások között, készletbeszerzésként kell elszámolni. A mérlegben csak a raktári új készletek értéke szerepelhet. (3) Befektetett pénzügyi eszközök minősítése A befektetett pénzügyi eszközök esetében a minősítést minden esetben a befektetési cél - tartós vagy nem tartós - határozza meg. (4) Követelés fejében átvett eszközök minősítése Amennyiben a Főiskola követelés fejében eszközt vesz át, azt: - ha valamely tevékenységhez tartósan használatra kerül, a befektetett eszközök, - ha egy éven belüli használatra vagy értékesítésre kerül, a forgóeszközök közé kell felvenni. 4.

5 1. kiadás 0. módosítás 5 (27). oldal (5) Kötelezettségek minősítése Az éven túli lejáratú kötelezettségek (hitel, részletre vásárlás, stb.) közül a beszámolási évet követő évben esedékes törlesztő részleteket a rövid-, az azon túl esedékes összegeket pedig a hosszúlejáratú kötelezettségek között kell a mérlegben szerepeltetni. 6. A minősítés végrehajtásáért való felelősség (1) Az eszközök tárgyi eszközök vagy fogóeszközök közé történő besorolását lehetőség szerint a pénzügyi forrás meghatározásával egyidejűleg kell végrehajtani. A minősítések helyességéért, szabályszerűségéért a Pénzügyi és Számviteli Csoport vezetője a felelős. 5.

6 1. kiadás 0. módosítás 6 (27). oldal III. rész AZ ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI 7. Az értékelés általános szabályai (1) Vásárolt eszközök bekerülési (beszerzési) értéke: Az eszközök nyilvántartásba vétele a Tv a szerint fő szabályként bekerülési (beszerzési vagy előállítási) értéken történik. Bekerülési (beszerzési) érték: Az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyidejűleg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait, a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat, a vámterheket foglalja magában. A bekerülési érték részét képezi az előzőeken túl az eszközbeszerzéshez szorosan kapcsolódó - illeték - az előzetesen felszámított, de le nem vonható ÁFA - a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, - az egyéb hatósági, igazgatási, szolgáltatási, eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj). A bekerülési értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított ÁFA le nem vonható hányada. A beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen kapott támogatás összege nem csökkenti az eszköz bekerülési értékét. A bekerülési érték részét képezi továbbá: - a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt biztosítási díj - a beruházás tervezés, a beruházás előkészítés, lebonyolítás, a betanítás díjai, közvetlen költségei. A bekerülési értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat összege. Az eszköz értékét növelő bekerülési értékként kell figyelembe venni az eszköz használati értékét növelő munkafolyamatok, illetve megmunkálás ellenértékét jelentő bérmunka díját is. (2) Saját termelésű eszközök előállítási értéke: Az eszköz előállítási értékének részét képezik azok a költségek, amelyek: 6.

7 1. kiadás 0. módosítás 7 (27). oldal - az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek - az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak - az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. Az eszköz előállítása során felmerült költségként kell figyelembe venni: - a közvetlen anyagköltséget - a közvetlen bérköltséget - a közvetlen bérek járulékait - az egyéb közvetlen költséget (szállítási és rakodási költség, közvetlen gépköltség) Az előállítási költségek közé tartoznak azok az adott eszközzel közvetlen kapcsolatba hozható, az előállításhoz kapcsolódó általános költségek arányos összegei is, amelyek az adott termékre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. Ilyenek: - gépköltségek - kamatköltségek - egyéb kisegítő részlegek általános költségei. Az előállítási költségek között kell elszámolni (és így az előállítási érték részét képezi): - az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a Főiskola által biztosított (az idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét - a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét - a vásárolt anyag, a saját előállítású termék tényleges értékét beépítésekor, a szolgáltatásnyújtás értékével. (3) Az importbeszerzés bekerülési értéke: Import beszerzésként kell elszámolni az eszközöknek a külkereskedelmi áruforgalomban külföldről történő beszerzését, továbbá azt a belföldön, illetve külföldön igénybe vett, külföldiek által nyújtott szolgáltatást, amelynél a szolgáltatást nyújtó gazdasági tevékenységének székhelye külföld, függetlenül attól, hogy az ellenérték kiegyenlítése devizában, valutában történik-e. Az importbeszerzés értéke: Ha az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján forintért vásárolt valutában, devizában történik, akkor a számla szerinti -levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó- devizáért, valutáért ténylegesen fizetett forintérték lesz az importtermék illetve importszolgáltatás bekerülési értéke. (4) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó beszámításának esetei: A Tv. és a Vhr. szerint a bekerülési értéknek csak a le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA része, a levonható ÁFA nem. Ennek megfelelően: 7.

8 1. kiadás 0. módosítás 8 (27). oldal - az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésénél, felújításánál és beruházásánál( a továbbiakban beruházás) a pénzforgalmi tétel könyvelése során az előzetesen felszámított ÁFA minden esetben a 18. számlacsoportba kerül a megfelelő állományi számlára( a tőkeváltozással szemben). amennyiben a mindenkor érvényes ÁFA törvény tételes szabálya szerint az előzetesen felszámított ÁFA nem levonható, az állományba vétel ÁFA-val növelt bruttó értéken történik amennyiben a beruházás egészében tárgyi adómentes tevékenységhez történt, az előzetesen felszámított ÁFA nem vonható le, az állományba vétel az előzetesen felszámított ÁFA-val növelt bruttó értéken történik amennyiben a beruházás kizárólag adóköteles tevékenység érdekében történt, az állományba vétel ÁFA nélküli nettó értéken történik amennyiben a beruházás részben adóköteles, részben tárgyi adómentes tevékenység érdekében történt, az előzetesen felszámított ÁFA arányosításba bevonható, az állományba vétel ÁFA nélkül nettó értéken történik - Készletbeszerzéskor az előzetesen felszámított ÁFA-t az 56. számlacsoport számlatükörben meghatározott számlájára kell könyvelni, a megfelelő készletbeszerzés kiadási számlára az ÁFA nélküli érték kerül. - Egyéb kiadásoknál az előzetesen felszámított ÁFA továbbra is az 56. számlacsoportban kerül elszámolásra. (5) A térítésmentes (társadalmi) munkával létrehozott eszközök, továbbá az ajándékként kapott és a többletként fellelt (leltári többlet) eszközök értékelése: A térítésmentes munkával létrehozott eszközöket, továbbá az ajándékként, hagyatékként kapott és többletként fellelt eszközöket az állományba vétel időpontjában érvényes forgalmi, (piaci) értéken kell a nyilvántartásokba felvenni. (6) A követelés fejében átvett eszközök értékelése: A követelés fejében átvett eszközöket a megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéken, ennek hiányában a kiváltott követelés értékével egyenlő értékben kell a nyilvántartásokba felvenni. Az ÁFA bekerülési értékben való figyelembevételére az általános szabályok vonatkoznak. (7) A forgalmi, piaci érték meghatározásának módszere Azokban az esetekben, amikor az értékelés forgalmi, piaci értéken történik, a forgalmi, piaci érték: - Új eszközöknél az azonos vagy hasonló rendeltetésű, használati értékű, minőségű és árfekvésű eszközök katalógusokban, árlistákban szereplő, illetve bolti ára. Amennyiben jelentős eltérés tapasztalható az egyes forgalmazók által alkalmazott árak között, ezek átlagát kell forgalmi értéknek tekinteni. Fentiek hiányában forgalmi érték a jogosítvánnyal rendelkező vagyonértékelő által meghatározott érték, ha az eszköz egyedi értéke vagy mennyisége jelentős 8.

9 1. kiadás 0. módosítás 9 (27). oldal nagyságrendű. Jelentős a nagyságrend, ha az eszköz egyedi értéke vagy az eszközök összértéke várhatóan eléri az 1 mft-ot, ezen értékhatár alatti forgalmi érték a becsült érték. - Használt eszközöknél a használtcikk kereskedők által alkalmazott eladási ár, ennek hiányában a vagyonértékelő által meghatározott vagy a becsült érték, az új eszközöknél említett feltételekkel. 8. Az egyes eszközcsoportok értékelésének különös szabályai (1) Befektetett eszközök a) Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott eszközök értékelése a nyilvántartásba vételkor: A befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközöket kell besorolni. - Az immateriális javak között kell kimutatni az alapítását szervezés aktivált értékét, a kísérleti fejlesztés aktivált értékét, a vagyoni értékű jogokat - az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével - a szellemi termékeket, az immateriális javakra adott előlegeket, továbbá az immateriális javak értékhelyesbítését. - A tárgyi eszközök között azokat a használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket kell kimutatni, amelyek tartósan - közvetlenül vagy közvetett módon - szolgálják a Főiskola tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére és felújítására adott előlegeket, a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését. - Gépek, berendezések és felszerelések között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a Főiskola tevékenységét szolgáló egészségügyi, oktatási híradástechnikai, környezetvédelmi, kutatási célú számításés ügyvitel-technikai eszközöket, valamint az itt felsorolt eszközökön, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházásokat, felújításokat. - Járművek között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, forgalmi rendszámmal ellátott közúti járműveket, valamint az ezeken végzett és aktivált beruházásokat, felújításokat. - A nyilvántartásba vétel: Beszerzés, vásárlás esetén bekerülési értéken Saját előállítás esetén: előállítási költségen (közvetlen önköltség) Térítés nélkül átvett immateriális javakat, tárgyi eszközöket Ha az átvétel központi költségvetési szervek között történik, az átadó által közölt bruttó értékkel és értékcsökkenéssel történik. Ha az átvétel a fenti körön kívül történik, az átadó által közölt nettó értéken, ennek hiányában legfeljebb piaci értéken kell a nyilvántartásba felvenni. - A vásárolt szoftvertermékek módosításával, aktualizálásával kapcsolatos kiadások ide nem értve a bővítést nem növelik a szoftver bekerülési értékét. 9.

10 1. kiadás 0. módosítás 10 (27). oldal - Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, ha az épület, építmény rendeltetésszerűen nem használható, az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit a telek értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni a telek bontás utáni piaci értékének megfelelő összegig. Az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (az épület, építmény) bekerülési értékeként kell figyelembe venni. Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az adott beruházás bekerülési értékbe be kell számítani. Az újraépítés költsége az újraépített eszköz bekerülési értékének minősül. - Tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges - és a tárgyi eszköz beszerzésével egyidőben, vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett - tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke (függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik meg), a tárgyi eszköz bekerülési értéke részének tekintendő. - A több tárgyi eszközhöz is használható (cserélhető) tartozék önállóan, egyedileg minősítendő tárgyi eszköznek vagy forgóeszköznek. A cserélhető tartozékokat az analitikus nyilvántartásban önálló tárgyi eszközként kell nyilvántartani. - A tárgyi eszközök közé tartozó ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az analitikus nyilvántartásba minden esetben önálló eszközként kell felvenni, azokkal az ingatlan értékét a fejlesztési hozzájárulások esetében még akkor sem lehet növelni, ha a hozzájárulás egyedi ingatlanhoz kapcsolódik. - A tárgyi eszköznél értéket növelő bekerülési értékként kell figyelembe venni a meglévő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló felújítási munka értékét. Kivéve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka. Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket az analitikus nyilvántartásokban a következő bekezdésben foglalt kivételekkel egyedileg kell nyilvántartani és mérlegkészítéskor értékelni. Csoportos nyilvántartás csak az ugyanazon a napon, ugyanazon az egységáron megvásárolt azonos típusú, használati értékű, fajtájú, méretű eszközök esetében lehetséges. A csoportos értékelés addig az időpontig történhet, amíg valamennyi eszköz értéke az eredeti rendeltetésének megfelel. A beruházás, felújítás, karbantartással kapcsolatos fogalmakat, és értelmezésük szabályait a Melléklet tartalmazza. b) Az értékcsökkenés elszámolása - Lineáris értékcsökkenés: Az üzembe helyezett, rendeltetésszerűen használatba vett immateriális javak és a tárgyi eszközök - ideértve a kezelésre, üzemeltetésre átadott és a koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközöket is - bruttó értékének a negyedév utolsó napján meglévő állománya után a Vhr. 30. (2) bekezdésében előírt leírási kulcsok 10.

11 1. kiadás 0. módosítás 11 (27). oldal alkalmazásával negyedévente, a negyedéven belül is időarányosan (az üzembe helyezés, rendeltetésszerű használatbavétel napjától számítva) értékcsökkenést kell elszámolni. A negyedéven belül értékesített eszközök értékcsökkenését is időarányosan, az értékesítés napjáig kell elszámolni. Az értékcsökkenés elszámolásának alapja az eszköz bekerülési (bruttó) értéke. Értékcsökkenést tehát a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök után kell elszámolni addig, amíg azok rendeltetés szerinti használatban vannak. Amennyiben az eszközön értéknövelő beruházás (átalakítás, bővítés, stb.) vagy felújítás történik, az értékcsökkenés alapja a beruházás, felújítás aktiválását magában foglaló negyedévtől kezdődően a beruházás, felújítás értékével növelt bruttó érték. Ez vonatkozik a teljesen 0-ra leírt eszközökön végzett értéknövelő munkák esetére is, az értékcsökkenés elszámolásának alapja a beruházás, felújítás értékével növelt bruttó érték (nemcsak az értéknövelő beruházás, felújítási értéke!) Amennyiben az adott immateriális jószág, a tárgyi eszköz és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszköz a Dunaújvárosi Főiskola tevékenységét várhatóan tovább szolgálja, mint a Vhr. 30. (2) bekezdésében előírt leírási kulcsok alapján számított használati idő, akkor a gazdasági főigazgató a tervezett használati idő figyelembevételével kisebb mértékben is megállapíthatja az alkalmazandó lineáris kulcsot. Azon immateriális javaknál, ahol a szerződés eltérő időtartamot jelöl meg, mint a Vhr. 30. (2) bekezdés a., - c., pontjában előírt leírási kulcsok alapján számított használati idő, ott a várható használati idő tekintetében a szerződés szerinti időtartamot és az ennek megfelelő leírási kulcsot kell alapul venni. Nem számolható el értékcsökkenés a földterület, a telek, az erdő bekerülési, (beszerzési) értéke után és az üzembe nem helyezett beruházásoknál, valamint a már teljesen (0-ig) leírt immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél. Nem szabad értékcsökkenést elszámolni a képzőművészeti alkotásoknál, illetve egyéb eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről-évre nő (kép- és hangarchívum, gyűjtemények stb.). - Terven felüli értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha a, az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (a befejezetlen beruházások kivételével) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke; b, a szellemi termék, a tárgyi eszköz (a befejezetlen beruházásokat is beleértve) értéke tartósan lecsökken, mert az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. A vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető; Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes 11.

12 1. kiadás 0. módosítás 12 (27). oldal (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. Az a,) pontban leírt esetben tehát terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél, ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke. Az értékelés szempontjából: Tartós az eltérés: ha az adott évi beszámoló-készítés időpontjában és az azt megelőző beszámoló-készítéskor is fennállt, és a különbség nőtt vagy nem csökkent. Jelentős az eltérés: ha meghaladja az adott eszköz vagy eszközcsoport könyvszerinti értékének 50 %-át. A már elszámolt terven felüli értékcsökkenést: - ha az eszköz(ök) piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értékét, és - az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a saját tőkével szemben részben vagy egészben vissza kell írni. A visszaírást - a piaci értékig kell végrehajtani, de legfeljebb - a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékig növelhető az eszköz értéke(ha ez kisebb, mint a piaci érték). A visszaírások összege egyedi eszközönként nem haladhatja meg a terven felüli értékcsökkenések egyedi eszközre vonatkozó halmozott összegeit. A visszaírást akkor kell végrehajtani, ha a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete jelentős. A jelentős eltérés meghatározása egyező a terven felüli értékcsökkenés elszámolása feltételeként megfogalmazottakkal. c) Értékelés a mérlegben A könyvviteli mérlegben az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, a vagyonkezelésbe vett eszközöket bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek a lineáris, illetve az előbbiekben meghatározott esetekben a terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett, a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. d) Immateriális javakra és beruházásokra adott előlegek értékelése - Értékelés a nyilvántartásba vételkor: az immateriális javak vásárlására és beruházásra adott előlegeket a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó, folyósított összegben kell a nyilvántartásokba felvenni. - Értékelés a mérlegben: az immateriális javakra és beruházásokra adott előleget az átutalt a levonható előzetesen felszámított ÁFA-t nem tartalmazó összegben, 12.

13 1. kiadás 0. módosítás 13 (27). oldal illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell a mérlegben kimutatni. - Értékvesztés elszámolásának és visszaírásának szabályai: A partner minősítése alapján a költségvetési év december 31-én fennálló és a beszámoló-készítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett előlegeknél értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján az előleg könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. - A különbözet tartós: ha az előző beszámoló-készítés időpontjában is fennállt, és az előleggel való elszámolásnak a jelenlegi beszámolási évben meg kellett volna a szerződés szerint történnie. A különbözet jelentős: ha az összege meghaladja az adott előleg könyv szerinti értékének 10 %-át. Amennyiben a partner minősítése alapján az adott előleg várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja az előleg könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell, tehát részben vagy egészben vissza kell írni. A visszaírt értékvesztés összege nem haladhatja meg az elszámolt értékvesztés összegét. (2) Kisértékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékelése A 100 eft egyedi bekerülési (beszerzési és előállítási) érték alatti tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek bekerülési értékét beszerzéskor dologi kiadásként egy összegben kell elszámolni. A költségvetési év végéig használatba nem vett kis értékű: - tárgyi eszközt a mérlegben a beruházások között kell kimutatni - szellemi terméket aktiválni kell és a mérlegben be kell mutatni. (3) Forgóeszközök a) Készletek Az értékelés szabályai: - A bekerülési érték megegyezik a II. rész 1.. (1) bekezdésben leírtakkal. - Valamennyi készletcsoportot FIFO (fogyásos) módszerrel értékelve kell a nyilvántartásokban és a mérlegben szerepeltetni. - A készleteket az analitikus nyilvántartásokban féleségenként egyedileg kell nyilvántartani és értékelni. Csoportos nyilvántartás csak azoknál a készletfajtáknál alkalmazható, ahol az adott készletfajta tárolása során szükségszerű keveredés fordulhat elő. A csoportos nyilvántartás rendező elvei: - a készletek azonos felhasználási célt szolgáljanak - egymással helyettesíthetők legyenek - beszerzési egységáraik csak kismértékben térjenek el. - A beszámoló elkészítése előtt a készleteket készletcsoportonként mérlegelni kell abból a szempontból, hogy az adott készletfajta beszerzése tárgyi mentes 13.

14 1. kiadás 0. módosítás 14 (27). oldal tevékenység érdekében történt-e vagy nem. Amennyiben az adott készletcsoport tárgyi mentes tevékenységet szolgál, a mérlegben (és a főkönyvi könyvelésben) a készlet értékét ÁFA-val növelten kell szerepeltetni. Ha a készlet beszerzése részben vagy egészben adóköteles tevékenységhez történt, a mérlegben szereplő érték ÁFA-t nem tartalmazhat. A mennyiségben és értékben vezetett analitikus nyilvántartásban történő könyvelés során az ÁFA-t minden esetben figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben ÁFAval növelt áron kell az adott készletcsoportot értékelni, az analitikus nyilvántartásban szereplő készletfajtákat ÁFA kulcsok szerint csoportosítani kell, és a kulcsonként csoportosított készletértékhez külön bizonylaton az adott kulccsal számított ÁFA értéket hozzá kell adni. - Térítés nélkül átvett készletek értékelése: = használt készletet csak mennyiségben szabad nyilvántartani, értékben sem az analitikus nyilvántartásban, sem a mérlegben szerepeltetni nem szabad. = az új készleteket az átadó könyveiben szereplő értéken, ennek hiányában forgalmi (piaci) értékben kell az analitikus nyilvántartásokba felvenni. = A többletként fellelt új készletet az ugyanolyan termék nyilvántartásban szereplő átlagárával egyezően, ennek hiányában forgalmi (piaci) értéken kell az analitikus nyilvántartásba felvenni és a mérlegben szerepeltetni. = A beszámoló elkészítése előtti leltározás során a készleteket meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy: I, Csökkent értékűek-e: a vonatkozó előírásoknak, illetve eredeti rendelkezésnek nem felel meg, ha megrongálódott, ha felhasználásra, értékesítésre kétségessé vált, ha feleslegessé vált. II, A készlet könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb-e, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke. Tartós az eltérés, ha az előző beszámoló készítéskor is fennállt, jelentős, ha összege meghaladja az eszköz könyv szerinti értékének 50 %-át. III, A fenti esetekben az adott készletfajta mérlegben szereplő értékét csökkenteni kell, értékvesztés elszámolásával. Az értékvesztés mértéke: Az I, pont esetén a készlet értékének csökkentését addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatóságnak (az értékesíthetőségnek) megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken (legalább haszon-anyagáron illetve hulladékértéken) szerepeljen a mérlegben. A II, pont esetén a készlet értékének csökkentését addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a beszámoló készítés időpontjában ismert piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az értékvesztés elszámolása előtti könyv szerinti értékét. 14.

15 1. kiadás 0. módosítás 15 (27). oldal b) Követelések A követeléseket függetlenül attól, hogy a forgóeszközök illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel az elfogadott, az elismert összegben kell a tőkeváltozással szemben nyilvántartásba venni. Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelések (vevők) tartozásai közé a beszámolási évben teljesített értékesítések, nyújtott szolgáltatások vevő által elismert, számlázott, ÁFÁ-t is tartalmazó forintösszeget kell a mérlegben feltüntetni. A vevő által történő elismerés dokumentumai: - az eszközök és források leltározási szabályzatában meghatározott fordulónapra vonatkozóan kiküldött és a vevők által elfogadott egyeztető levél - a mérleg fordulónapját követő, de a beszámoló elkészítését megelőző pénzügyi teljesítés a vevő részéről. Az adósok és vevők tartozását, azok megfizetését a jogszabályokban, a számlarendben meghatározottak szerint folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a lejárt határidejű követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Azokat az adósokat, illetve azok tartozását, amelyek behajthatatlanná válnak év végén, jogszabályban előírt módon törölni kell. Behajthatatlannak minősül: - az a követelés amelyet sem bíróság előtt, sem egyéb peres eljárással érvényesíteni vagy a megítélt követelést behajtani nem lehet - a követelés, ha az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi - a követelés, ha az adós vagyoni állapota miatt /pl. csőd, eladósodás/ a követelés behajtása nem látszik valószínűnek - az a követelés, amelynek nagyságával nem arányos annak behajtási költsége, ezért azt nem célszerű behajtani - a magánszemélyekkel szembeni követelés, ha a követelés nagysága, a magánszemély fizetőképessége miatt a követelési törlesztésre nincs lehetőség illetőleg - az a követelés, amely a hatályos jogszabályok elévültnek tekintenek A mérlegben a behajthatatlannak minősített és gazdasági főigazgató által törlésre engedélyezett követelés nem szerepeltethető, azt a tőkeváltozással szemben ki kell vezetni. A követelések esetében értékvesztést kell elszámolni az adós, a vevő minősítése alapján a költségvetési év december 31-én fennálló és a beszámoló készítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél a beszámoló készítéskor rendelkezésre álló információk alapján, ha vélelmezhető a meg nem térülés. Az értékvesztést a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében kell elszámolni, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Tartós a különbözet, ha az előző évi beszámoló készítésekor is fennállt, jelentős a különbözet, ha meghaladja az adott követelés értékének 20 %-át vagy Ft-ot. 15.

16 1. kiadás 0. módosítás 16 (27). oldal c) Pénzeszközök A mérlegben a forintra szóló bankszámlák értékét a könyvekben szereplő összeggel egyezően, az év utolsón napján az előirányzat-felhasználási számlán lévő forint összegben, a Kincstári értesítővel egyezően kell szerepeltetni: A házipénztár mérlegben szereplő értéke a főkönyvi könyvelésben a házipénztár főkönyvi számlán lévő, a pénztárjelentéssel és a december 31-i tényleges pénzkészlettel egyező forintösszeg. A Deviza- és valutakészlet Az ajándékként vagy pályázaton nyert összeg bevételként történő elszámolásánál a pénzösszeg számlára való jóváírása napján érvényes deviza (valuta) vételi és eladási árfolyamának átlagán (átlagárfolyamon) történik. Amennyiben ugyanebben a devizanemben (valuta) újabb összeg érkezik, a könyvszerinti érték árfolyamának megállapítását az átlagos beszerzési ár módszerével kell elvégezni. A felhasználás elszámolását az átváltás során ténylegesen kapott Ft-értékben kell elvégezni. Az év végi értékelésre az adott ügyletet bonyolító pénzintézet hivatalos vételi árfolyama alapján kerül sor. Amennyiben az értékelés során megállapított december 31-i érték kevesebb mint a könyvekben szereplő érték, akkor a könyv szerinti devizakészlet értékét a megállapított alacsonyabb értékre kell helyesbíteni devizanemenként. d) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások A mérleg forduló napján fennálló függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat az analitikus nyilvántartásokkal egyeztetett könyv szerinti értéken kell kimutatni. (4) A források értékelése a) Induló tőke Az alapító által rendelkezésre bocsátott forrás. Értéke csak átszervezés miatti jelentős feladatkör módosulás esetén változhat (kiválás, megszűnés, átszervezés, megosztás, egyesülés, beolvadás) b) Tőkeváltozás Tőkeváltozásként kell kimutatni minden olyan gazdasági művelet hatását, amely az induló tőke növekedését vagy csökkenését eredményezi (pl. értékcsökkenés elszámolása, tárgyévi költségvetés és tartalék terhére befektetett eszközök vásárlása, létesítése, követelések és kötelezettségek nagyságának változása). A tőkeváltozást nyilvántartás szerinti értéken kell a mérlegbe leállítani. c) Tartalékok A tartalékokat egyeztetett nyilvántartás szerinti értéken kell a mérlegben szerepeltetni. Értékét a beszámoló egyes űrlapjaira előírt egyezőségek szempontjaiból is vizsgálni kell. 16.

17 1. kiadás 0. módosítás 17 (27). oldal d) Kötelezettségek - Hosszúlejáratú kötelezettségek A hosszúlejáratú kötelezettségeket a kapott (igénybe vett, folyósított) összegben kell értékelni. A pénzügyi lízinggel, éven túli részletre vétellel kapcsolatos kötelezettségeket a beszámolási év végéig megfizetett törlesztések összegével csökkentve kell a mérlegben szerepeltetni. Pénzügyi lízing esetén a kötelezettség összege a kamatot nem tartalmazhatja. A hosszúlejáratú kötelezettségek között csak az egy éven túl esedékes összeg mutatható ki, a tartozás következő évi törlesztő részletét a rövidlejáratú kötelezettségek között kell a mérlegben kimutatni. A főkönyvi számlákon átkönyvelni nem kell, emiatt a főkönyvi kivonat és a mérleg eltérhet. Az eltérést a mérleget alátámasztó leltárban kell levezetni. - Rövidlejáratú kötelezettségek A mérlegben a szállítók között az egyeztetett analitikus nyilvántartás adataiból a beszámolási év december 31-ig teljesített áruszállításokról és szolgáltatásnyújtásokról megküldött számlák ÁFA-t is tartalmazó összegét kell feltüntetni. A mérlegben való szerepeltetésnek nem feltétele, hogy a számla kiállításának időpontja a beszámolási évben legyen. Minden olyan számlát be kell állítani, amely a beszámoló készítésének a számviteli politikában meghatározott időpontjáig megérkezik, és az áruszállítás illetve szolgáltatásnyújtás teljesítése a beszámolási évben történt. A szállítói kötelezettségeket a pénzügyi teljesítés forrása szerint csoportosítva kell a mérlegbe beállítani. A mérlegben az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között kell kimutatni az alábbiak szerint értékelt tartozásokat: - a térítési díjak túlfizetéséből származó kötelezettségeket az analitikus nyilvántartásban szereplő összegekkel egyezően - az adóhatóság felé fennálló tartozásokat az egyeztetett könyv szerinti értékben - a hosszúlejáratú kötelezettségek azon részét, melyek törlesztő részlete a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes, a folyósító által közölt összegben. e) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások A mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem rendezett függő, átfutó és kiegyenlítő bevételeket a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokkal egyeztetett könyv szerinti értéken kell kimutatni. 17.

18 1. kiadás 0. módosítás 18 (27). oldal IV. rész ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. A Szabályzat hatályba lépése (1) A Szabályzatban foglalt előírásokat visszamenőlegesen kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a bekerülési érték tartalmának változása miatt a szabályzat hatályba lépése előtti bevételezések módosítása nem válik szükségessé. (2) A szenátus felhatalmazza a gazdasági főigazgatót, hogy ideiglenesen a jogszabályi változásból adódó értelemszerű és szükségszerű módosításokat a szabályzaton keresztülvezesse a szenátus általi elfogadásig. (3) A Szabályzatot a szenátus a /2007. ( ) sz. határozatával fogadta el, hatályos január 1. napjától. Dunaújváros, december 12. Dr. Bognár László rektor 18.

19 1. kiadás 0. módosítás 19 (27). oldal MELLÉKLETEK A tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyes fogalmak értelmezése 1. sz. melléklet Megszerzés: A beszerzés, vásárlás, idegen kivitelező által létrehozott tárgyi eszközök átvételének eseménye. A tulajdonjog átruházása a megszerzés elengedhetetlen ismérve. Létesítés: A saját tevékenység során létrehozott tárgyi eszközök tevékenységi folyamata. Üzembe helyezés: A beszerzett, létesített tárgyi eszközök rendszeres használatba vétele. A rendszeres használatbavétel napja az az időpont, amikor az üzemszerű termelés, a rendeltetésszerű működés megkezdődik. Próbaüzemeltetésnél a sikeresen befejeződött próbaüzemeltetés utolsó napját követő munkanap a rendszeres használatbavétel napja. Az üzembe helyezés feltételei: Alkalmassági vizsga, próbaüzemeltetés, külön jogszabályokban előírt hatósági engedélyek megszerzése, továbbá a rendeltetésszerű és rendszeres használatbavétel. A rendszeres használatbavétel napjával üzembe helyezési okmányt kell kiállítani, mely az üzembe helyezés bizonylata. A beruházások aktiválása: A beruházás eredményeként létrejött tárgyi eszköz bruttó értékének állományba vétele. Beruházásnál a bekerülési értékbe ( beszerzési árba illetve előállítási költségbe azaz bruttó értékbe) beszámító költségek átvezetése a beruházások számláról az állományi számlára. Beruházás: A tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatba vétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. Felújítás: Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termék minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági 19.

20 1. kiadás 0. módosítás 20 (27). oldal előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. Karbantartás: A használatban lévő tárgyi eszközök folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetést szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi; Építési felújítás: Az épületek, építmények használata következtében leromlott állapot helyreállítását szolgáló tevékenység, melynek során sem az eredeti hely (elhelyezés), sem az eredeti alapterület, sem az eredeti rendeltetési cél nem változik meg. A szerkezeti elemek megváltoztatása azonban a munka felújítási jellegét nem befolyásolja. Az építési felújítás kétféle lehet: - Teljes (generál) felújítás: az a helyreállítási munka, amely az egész épületre, építményre kiterjed. Az épület (építmény) teljes felújításával egyidőben elvégzett mindazon munkálatok, amelyek az épület, (építmény) rendeltetésszerű működéséhez szükségesek, a a felújítás részét képezik még akkor is, ha ezek egyébként karbantartásnak minősülnének. - Részletes felújítás: az a munkálat, amely az épület vagy építmény főrészei közül legalább egyre teljes egészében vagy túlnyomó részben kiterjed. Az épület fő részei: Falazat, nyílászáró-szerkezet, padlófödémek, fedélszékek, héjazat, központi fűtés, vízvezeték, felvonó, világítási hálózat, csatorna, szennyvízderítő. 20.

21 1. kiadás 0. módosítás 21 (27). oldal 1. ÉPÜLETEK 1.1. Beruházás Mennyiségi növekedéssel járó épület-beruházás, az analitikus nyilvántartásba önállóan kell felvenni: - Az épület létesítése, megépítése akár végleges, akár ideiglenes rendeltetéssel (de egy évnél hosszabb elhasználódási időre), bérelt vagy saját használatban (tulajdonban) lévő földterületen (telken). - A már meglévő, más gazdálkodó által korábban beruházott és aktivált épület megvásárlása. - Az ajándékként, hagyatékként kapott illetve térítés nélkül átvett épületek. - A modul rendszerű (meghatározott számú, méretű elemekből összeszerelt) épületek, faházak, felújítható műanyag sátrak megépítése, megépíttetése, összeszerelése, felállítása (beleértve az összeszerelt elemeket és az épületek szerkezeti elemeit rögzítő alapozást is), ha a megépítést (összeszerelést) követő egy éven belül a modulrendszerű épületek, faházak, műanyag sátrak nem kerülnek lebontásra (szétszerelés). A lefedett tér burkolását, betonozását önmagában kell építmény beruházásnak minősíteni; - A már meglévő, korábban beruházott és aktivált épület megvásárlása, ide értve a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan épület vásárlásakor vagy térítés nélküli átvételkor az építésügyi hatóság használatbavételi engedélyének kiadása előtt elvégzendő, a rendeltetésszerű és biztonságos használat feltételeként előírt munkák, továbbá az üzembe helyezéshez szükséges egyéb munkák elvégzését is; - Épület részletes, vagy teljes újraépítése. Részleges újraépítés: meglévő, a könyvekben nyilvántartott vagy bérelt épület egy vagy több szintjének, (emeletének) teljes lebontása és változatlan vagy korszerűbb formában történő megépítése, illetőleg az épület egy részének az alapokig történő lebontása és változatlan vagy korszerűbb formában történő megépítése. Teljes újraépítés: az épület egészének az alapokig történő lebontása és változatlan vagy korszerűbb formában történő megépítése. Az épület részleges vagy teljes újraépítését megelőzi az épület részleges vagy teljes értékének a nyilvántartásokból történő kivezetése, a részleges vagy teljes selejtezés Mennyiségi növekedéssel nem járó épület-beruházás, az analitikus nyilvántartásban a meglévő épület bruttó értékét növeli: - A meglévő épület átalakítása, átépítése, ha annak eredményeként az épület egészének vagy az épület egy részének funkciója, rendeltetése megváltozik, pl. a korábbi tárgyalóból irodák kerültek kialakításra, vagy a raktárnak használt pincében étterem létesítése történik stb.. Természetesen csak azon munkák (pl. új falak építésének építőmesteri, festő-mázoló, vízgáz- villanyszerelési munkái), kiadásai számítanak a beruházás kiadásai közé, amelyek a rendeltetésváltozás, a funkcióváltozás érdekében merültek fel; - A meglévő, bérelt vagy a tulajdonban lévő épületek bővítése, terjedelmének (hasznos alapterületének, vagy légterének) növelése, 21.

22 1. kiadás 0. módosítás 22 (27). oldal ideértve a toldaléképítést, a tetőtér- és padlástér beépítést, az emeletráépítést, továbbá a helyiségek szintmegosztását (galéria kiépítésével vagy más módon), - A meglévő, bérelt vagy a tulajdonban lévő épületek kiegészítése, bővítése az épület használhatóságát és ellátását biztosító szellőző-, légüdítő (légállapot-szabályozó) és nem technológiai célú berendezéssel, személyfelvonóval, mozgólépcsővel, központi fűtőberendezéssel, szemétledobóval, központi antennával, kaputelefonnal, lépcsőházi levélszekrénnyel, az épületbe elmozdíthatatlanul beépített szerkezetekkel, mindezek berendezéseivel, vezetékeivel együtt, ideértve az álpadló és az álmennyezet utólagos létesítését is, - Meglévő épület funkciójának bővítése, ha újonnan beépítésre kerülnek a villamos energia, a víz-, a gáz, a hőellátás és vízelvezetés vezetékei, felszerelésre kerülnek az ahhoz kapcsolódó szerelvények, berendezések. Továbbá ezek vezetékei hosszának, szerelvényei, berendezései számának és körének növelése. Ha új mosdóhelyiség, fürdőszoba (WC-vel zuhanyzóval vagy azok nélkül), WC helyiség kialakítására kerül sor, beleértve a kialakítással kapcsolatos építőmesteri, víz-, gáz-, és villanyszerelési munkákat, a felszerelésre kerülő egészségügyi berendezéseket (fürdőkád, zuhanyzó, mosdó, WC-tartály, WC-csésze), az azokhoz tartozó szerelvények, továbbá a melegvízellátó berendezéseket: gáz- vízmelegítő, villanyboyler, fürdőkályha stb. is. - A fűtéskorszerűsítési munka akkor, amikor egyedi szén-, koksz- vagy olaj tüzelésű kályhafűtésről továbbá egyedi gáz- vagy elektromos fűtésről bármilyen tüzelőanyagú központi fűtésre történik az áttérés, ideértve a hőtárolós villanykályhák működéséhez szükséges elektromos vezetékhálózat kiépítését, továbbá a gázkonvektorok beépítésével, a gázvezetékek kiépítésével együtt járó fűtéskorszerűsítést, illetve a gázkonvektorok cirkogejzír-fűtésre való átállását (cirkogejzírberendezések, vezetékek, radiátorok) is; - Ha a fűtéskorszerűsítés szilárd tüzelőanyagú központi fűtésről olaj- vagy gáznemű központi fűtésre, olajtüzelésű központi fűtésről gáztüzelésű központi fűtésre illetve központi fűtésről távfűtésre való áttérés, akkor mennyiségi növekedéssel nem járó épület beruházásnak nemcsak a korábban meg nem lévő (tehát bővítést jelentő) gázvezetékek kiépítését, az olajtároló tartályok elhelyezését, a távfűtőhálózatra való rákapcsolás miatti többletvezeték kiépítése (általában a hőközpont, és az épület csőrendszere közötti kapcsolat kiépítése), hanem minden korszerűsítési munkát. - A meglévő épület tetőszerkezetének átalakítása, átépítése, ha ezáltal a tetőtér légtere változik (akár nő akár csökken) Épület felújítás - A meglévő épületeknél a födémcsere és az azzal együtt elvégzett munkák; - A meglévő épületben szellőző-, légüdítő- (légállapot-szabályozó) berendezés teljes cseréje (a teljes cserébe beletartozik a központi és a helyi berendezések, a vezetékek cseréje is); - A meglévő épületben lévő személyfelvonó, mozgólépcső, szemétledobó, központi antenna, kaputelefon, lépcsőházi levélszekrény, álpadló és állmennyezet külön - külön történő teljes cseréje; 22.

23 1. kiadás 0. módosítás 23 (27). oldal - Külön külön is a villamos energia, a víz-, a gáz-, a hőellátás vezetékeinek és berendezéseinek együttes és teljes cseréje; - A meglévő központi fűtőberendezések (kazánok) cseréje; - Fűtéskorszerűsítésnél minden olyan munka, amely a szilárd tüzelőanyagú központi fűtésről olaj- vagy gázüzemű központi fűtésre, központi fűtésről távfűtésre való átállással kapcsolatos és nem minősül mennyiségi növekedéssel nem járó épület-beruházásnak; - A meglévő épület tetőszerkezetének teljes cseréje Épület-karbantartás - A meglévő épületben végzett minden olyan munka, amely a folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetéshez szükséges, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi, még akkor is, ha az épület alkotórészei lényeges elemeinek részleges cseréjével jár együtt; - A rendeltetésszerű használat érdekében elvégzett külső, belső állagmegóvási munka (vakolás, meszelés, festés, mázolás) még akkor is, ha az egész épületre kiterjed (homlokzattatarozás), vagy ha korszerűbb formában, módszerrel történik a javítási munka (például meszelés helyett festés, vagy tapétázás, vagy falburkolat elhelyezése, vagy szőnyegpadló helyett parketta vagy fordítva); - A tetőszerkezet javítása, részleges cseréje; - A lapostető-szigetelés javítása, cseréje; - Az épület talajnedvesség elleni szigetelése, injektálása; - A szellőző-, légüdítő-, (légállapot szabályozó) berendezések részleges cseréje, a személyfelvonó, a mozgólépcső, a szemétledobó, a központi antenna, a kaputelefon, a lépcsőházi levélszekrény egyes darabjainak, alkotórészeinek cseréje; - A villamos energia, a víz-, gáz-, a hőellátás vezetékeinek, berendezéseinek részleges cseréje, - A meglévő épület olyan átépítése, átalakítása, amelynek eredményeként az épület egészének vagy az épület egy részének funkciója, rendeltetése nem változik meg (például célszerűségi okokból az épületen belüli válaszfalak, szociális helyiségek áthelyezése). 23.

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eszközök és források értékelési szabályzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 62/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3102) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános rész 3 I.fejezet

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Herpály Team Kft. SZÉKHELY: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. ADÓSZÁM: 10588549-2-09 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-001011 a továbbiakban: Társaság Jelen

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka A Kormány a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 178. -a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: A rendelet hatálya

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer.

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer. Bevezetés Mi a számvitel? = információnyújtás Külső: partnerek, vevők, szállítók, állam, NAV adóhatóság, hitelezők, tőzsdei befektetők Belső: menedzsment vállalat irányítói, alkalmazottak, szakszervezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL a Magatartási Kódex valamint a Pénzügyi Szervezetetek Állami Felügyelete elnöke 14/2012. (XII.13.)

Részletesebben

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7161 A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelr ól szóló

Részletesebben

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2179-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: 2012. évi

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László

Részletesebben