72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka"

Átírás

1 A Kormány a számvitelrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya arra a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóra terjed ki, amelynél a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 94. -ának (1) és (2) bekezdése alapján végelszámolásnak van helye. (1a) A rendelet hatálya kiterjed a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepére (a továbbiakban: fióktelep) is, amennyiben azt a külföldi székhelyő vállalkozás erre vonatkozó döntésével megszünteti. (2) A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó, illetve cégnek nem minısülı szervezet végelszámolása esetén a rendelet elıírásainak megfelelı alkalmazását jogszabály elıírhatja. A végelszámolás idıszaka 2. (1) A végelszámolás idıszaka a végelszámolásnak a Ctv.-ben meghatározott kezdı idıpontjától a végelszámolás befejezése idıpontjáig, illetve - a gazdálkodó törlését követıen - a vagyonnak a tulajdonosok részére történı kiadásáig terjed. (2) A végelszámolás idıszaka alatt a gazdálkodóra a számviteli törvény, illetve a számviteli törvény felhatalmazása alapján kiadott, az adott gazdálkodóra vonatkozó sajátos könyvvezetési és beszámolókészítési szabályokat tartalmazó kormányrendelet (a továbbiakban: vonatkozó számviteli kormányrendelet) elıírásait a Ctv.-ben és e rendeletben elıírtak figyelembevételével kell alkalmazni. A számviteli törvénynek, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendeletnek a Ctv.-vel és e rendelettel nem érintett elıírásai a végelszámolás idıszaka alatt is alkalmazandók. (3) A végelszámolás idıszaka alatt a gazdálkodó úgy köteles vezetni analitikus és fıkönyvi nyilvántartásait, hogy azok alkalmasak legyenek: a) a Ctv a szerinti korrigált végelszámolási nyitó mérleg, b) a számviteli törvény 11. -ának (12) bekezdése szerinti üzleti évenként készítendı számviteli beszámoló, c) a számviteli adatokra épülı adóbevallások, d) a végelszámolás befejezésekor a piaci értéken történı értékelés, valamint a vagyonfelosztási javaslat alátámasztására. Számviteli feladatok a végelszámolás megindításakor 3. (1) A végelszámolásra kerülı gazdálkodó vezetı tisztségviselıje a végelszámolás kezdı idıpontját megelızı nappal - mint mérlegfordulónappal - a számviteli törvény 11. -ának (10) bekezdése szerinti üzleti évrıl a gazdálkodó tevékenységét lezáró beszámolót készít a 1

2 számviteli törvénynek, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendeletnek az adott gazdálkodóra vonatkozó elıírásai szerint. (2) A tevékenységet lezáró beszámolót a végelszámolás kezdı idıpontjától számított 30 napon belül kell elkészíteni és a jóváhagyásra jogosult testülettel elfogadtatni, azt - kötelezı könyvvizsgálat esetén - a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt legkésıbb a 30. napon a végelszámoló részére át kell adni. (3) A tevékenységet lezáró beszámolóval egyidejőleg üzleti jelentést nem kell készíteni. (4) A tevékenységet lezáró beszámolót - kötelezı könyvvizsgálat esetén - a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot a végelszámolás kezdı idıpontjától számított 30 napon belül a számviteli törvény /B. -ai, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet elıírásai szerint letétbe kell helyezni és közzé kell tenni. Számviteli feladatok a végelszámolás idıszaka alatt 4. (1) A végelszámoló a 3. szerinti tevékenységet lezáró beszámoló mérlege (az azt alátámasztó leltár) alapján végelszámolási nyitó mérleget (nyitó leltárt) készít. (2) A végelszámolás alatt álló gazdálkodó könyvviteli nyilvántartásait a végelszámolási nyitó mérleg (nyitó leltár) adatai alapján nyitja meg, az eszközök és azok forrásai változását érintı gazdasági eseményeket a számviteli törvény, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet könyvvezetésre, bizonylatolásra vonatkozó elıírásai szerint számolja el. (3) A végelszámoló a Ctv a alapján a végelszámolási nyitó mérleg (nyitó leltár) adatait a hitelezık igénybejelentése, valamint a vagyoni helyzet felmérése alapján - szükség szerint - korrigálja. Ennek során dönthet a végelszámolási nyitó mérlegben (nyitó leltárban) nem szereplı követelések, illetve kötelezettségek felvételérıl, továbbá értékhelyesbítés és értékelési tartalék, idıbeli elhatárolás, értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés, céltartalék elszámolásáról, a korábban ilyen címen elszámolt összegek módosításáról. (4) A végelszámoló a (3) bekezdés szerinti eltérésekrıl (korrekciókról) tételes (eszközönkénti-forrásonkénti részletezésben) jegyzéket készít, és az általa megállapított eltérésekkel - azoknak a számviteli törvény, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet szerinti elszámolásával - módosítja az (1) bekezdés szerinti végelszámolási nyitó mérleg adatait. (5) A végelszámoló által készített korrigált végelszámolási nyitó mérleg a) elsı oszlopa az (1) bekezdés szerinti végelszámolási nyitó mérleg adatait, b) második oszlopa a (4) bekezdés szerinti eltéréseket, c) harmadik oszlopa pedig az elsı és második oszlop összevont adatát tartalmazza. (6) A korrigált végelszámolási nyitó mérlegben a (4) bekezdés szerinti eltérések együttes adózás elıtti eredményt érintı összegébıl a) a mérleg szerinti eredmény sorba kell beállítani a számított (kalkulált) társasági adóval csökkentett részt, míg b) a számított (kalkulált) társasági adó összegét a kötelezettségek között kell kimutatni. (7) A (4) bekezdés szerinti eltérésekkel a (2) bekezdés szerint megnyitott könyvviteli nyilvántartások adatait kell módosítani, a módosításokat az értékhelyesbítés és az értékelési tartalék összegét érintı tételek kivételével a megfelelı eredményszámlával szemben kell elszámolni. A korrigált végelszámolási nyitó mérleg készítésekor a könyvviteli nyilvántartásokat nem szabad lezárni. (8) A végelszámolónak a korrigált végelszámolási nyitó mérleget a végelszámolási nyitó mérleg elkészítését követıen - a hitelezık igénybejelentésére nyitva álló határidı figyelembevételével - legfeljebb 75 napon belül kell elkészítenie és azt a gazdálkodó legfıbb szerve elé 2

3 terjesztenie. A korrigált végelszámolási nyitó mérleg a végelszámoló döntésének megfelelı értéken tartalmazza a végelszámolásra átvett gazdálkodó eszközeit és kötelezettségeit, a végelszámolás kezdı idıpontjában meglévı vagyonát. 5. (1) A végelszámolás idıszaka alatt a végelszámoló a számviteli törvény 11. -ának (12) bekezdésében meghatározott üzleti évenként a gazdálkodóra elıírt számviteli beszámolót köteles készíteni a számviteli törvény, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet mérlegfordulónapon hatályos elıírásai szerint, annak feltüntetésével, hogy a gazdálkodó végelszámolás alatt áll. (2) A végelszámoló a végelszámolás elsı üzleti évérıl olyan számviteli beszámolót köteles készíteni, amelynek a) mérlege külön-külön oszlopban tartalmazza a végelszámolási nyitó mérleg adatait, illetve korrekció esetén a 4. (5) bekezdése szerinti korrigált végelszámolási nyitó mérleg adatait, valamint az üzleti év záró adatait; b) eredménykimutatása az elızı üzleti év adatai mellett külön-külön oszlopban tartalmazza a 4. (4) bekezdése szerinti eltérések eredményre gyakorolt hatását, a tárgyévi tevékenység bevételeit, költségeit, ráfordításait, valamint ezek összevont adatait (a tárgyévi üzleti év adatait). (3) A végelszámolás idıszaka alatt készített számviteli beszámoló mérlegében és eredménykimutatásában a számviteli törvény 3. -a (3) bekezdésének 3. pontjában meghatározott jelentıs összegő hibákkal összefüggı, az elızı üzleti évvel (évekkel) kapcsolatos módosításokat külön oszlopban kell bemutatni. A végelszámolás idıszaka alatt fellelt - követelésnek nem minısülı - olyan, értékkel rendelkezı eszközöket, amelyek a tevékenységet lezáró számviteli beszámoló mérlegében, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásban nem szerepeltek, a fellelés (megtalálás) jogcímének megfelelıen kell a könyvekbe felvenni, vagy a számviteli törvény szerinti önellenırzés keretében, vagy a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó többlet-) eszközökre vonatkozó elıírások szerint. (4) A végelszámolás idıszaka alatt készített számviteli beszámolóval egyidejőleg üzleti jelentést nem kell készíteni. (5) A végelszámolás idıszaka alatt a könyvvizsgálat tekintetében a számviteli törvény, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet elıírásait kell megfelelıen alkalmazni. (6) A végelszámolás idıszaka alatt készített (a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott) számviteli beszámolót - kötelezı könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - a végelszámolási idıszak üzleti éve mérlegfordulónapját követı ötödik hónap utolsó napjáig kell a számviteli törvény /B. -ai, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet elıírásai szerint letétbe helyezni és közzétenni. (7) A vitatott hitelezıi igények fedezetére, továbbá a jövıben felmerülı szavatossági, jótállási, kártérítési kötelezettségek rendezésére az eredménytartalékkal szemben képzett lekötött tartalékot elkülönítetten kell nyilvántartani. (8) Amennyiben a végelszámolás idıszaka alatt a vitatott hitelezıi igények rendezésre (kielégítésre, vagy a hitelezık részérıl elengedésre) kerülnek, akkor az ilyen címen képzett lekötött tartalékot fel kell oldani. (9) Ha a jövıben felmerülı szavatossági, jótállási és kártérítési kötelezettségek rendezésére az ügy összes körülményei figyelembevételével képzett lekötött tartalékot, illetve az ennek megfelelı eszközt (pénzeszközt) harmadik személynek át kell adni, az átadást a lekötött tartalékkal szemben kell elszámolni. (10) Amennyiben a végelszámoló a Ctv ának (5), illetve (6) bekezdése alapján a cég vagyonához tıke-hozzájárulás teljesítésére köteles, a végelszámoló által teljesített tıkehozzájárulást a saját tıkébe (az eredménytartalékba) kell helyezni. 3

4 6. (1) Amennyiben a végelszámolás alatt álló gazdálkodó legfıbb szerve a végelszámolás megszüntetésérıl és a gazdálkodó mőködésének továbbfolytatásáról dönt, akkor a végelszámolás megszüntetésének idıpontjáról is döntenie kell. A végelszámoló a végelszámolás megszüntetésének idıpontjával - mint mérlegfordulónappal - köteles a számviteli törvény ának (12) bekezdése szerinti üzleti évrıl az 5. (1) és (2) bekezdése szerinti számviteli beszámolót elkészíteni, kötelezı könyvvizsgálat esetén azt könyvvizsgálóval ellenıriztetni, és a jóváhagyásra jogosult testületnek elıterjeszteni. (2) Amennyiben a végelszámoló kezdeményezésére a gazdálkodó felszámolását rendelik el, a végelszámoló a felszámolás kezdı idıpontját megelızı nappal - mint mérlegfordulónappal - köteles a számviteli törvény 11. -ának (12) bekezdése szerinti üzleti évrıl az 5. (1) és (2) bekezdése szerinti számviteli beszámolót elkészíteni, a felszámolás számviteli feladatairól szóló kormányrendelet elıírásainak figyelembevételével, kötelezı könyvvizsgálat esetén azt könyvvizsgálóval ellenıriztetni. Az így elkészült számviteli beszámolót nem kell a jóváhagyásra jogosult testületnek elfogadnia. (3) Amennyiben a gazdálkodó a végelszámolást három éven belül nem fejezte be és a cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendelte el, a végelszámoló a kényszertörlési eljárás kezdı idıpontját (kényszertörlési eljárás megindításáról szóló bírósági végzés közzétételének napja) megelızı nappal - mint mérlegfordulónappal - köteles a számviteli törvény 11. (12) bekezdése szerinti üzleti évrıl az 5. (1) és (2) bekezdése szerinti számviteli beszámolót elkészíteni, kötelezı könyvvizsgálat esetén azt könyvvizsgálóval ellenıriztetni. Az így elkészült számviteli beszámolót nem kell a jóváhagyásra jogosult testületnek elfogadnia. (4) Az (1), illetve a (2) és (3) bekezdés szerinti - a végelszámolást lezáró - számviteli beszámolót a végelszámoló a végelszámolás megszüntetésének idıpontját - mint mérlegfordulónapot - követı ötödik hónap utolsó napjáig, illetve a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdı idıpontját megelızı napot - mint mérlegfordulónapot - követı 30 napon belül a számviteli törvény /B. -a, valamint a vonatkozó számviteli kormányrendelet elıírásai szerint köteles letétbe helyezni és közzétenni. (5) A végelszámoló a végelszámolás megszüntetésének idıpontjával, illetve a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdı idıpontját megelızı nappal köteles a könyvviteli nyilvántartásokat lezárni, azokat a gazdálkodó kijelölt tisztségviselıjének, illetve a felszámolónak az (1) és (3), illetve a (2) bekezdés szerinti számviteli beszámolóval együtt átadni. (6) A tevékenységét, mőködését továbbfolytató, valamint a felszámolás alá, illetve a kényszertörlési eljárás alá került gazdálkodó a végelszámolótól átvett számviteli beszámoló mérlege (az azt alátámasztó leltár) alapján nyitja meg könyvviteli nyilvántartásait. Számviteli feladatok a végelszámolás befejezésekor 7. (1) A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor az általa meghatározott nappal - mint mérlegfordulónappal - a végelszámolás idıszaka utolsó üzleti évérıl, a végelszámolás idıszakát lezáró, az 5. (1) és (2) bekezdése szerinti számviteli beszámolót köteles készíteni a (2)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, kötelezı könyvvizsgálat esetén azt könyvvizsgálóval ellenıriztetni, és a jóváhagyásra jogosult testületnek elıterjeszteni. (2) Ha a végelszámolás befejezésekor a végelszámolás alatt álló gazdálkodó könyvviteli nyilvántartásaiban a forintban lévı pénzeszközön kívül egyéb eszközök, a források között kötelezettségek is szerepelnek, a végelszámoló a Ctv (1) bekezdés b) pontja alapján köteles azokat tételesen piaci értéken értékelni, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti, az eszközök és a kötelezettségek átértékelésébıl adódó különbözetet pedig a rendkívüli ráfordítások, illetve a rendkívüli bevételek között - a könyvviteli számlák zárása elıtt - elszámolni. 4

5 (2a) A piaci értéken történı értékelés (2) bekezdés szerinti elszámolása elıtt a könyvviteli nyilvántartásokban kimutatott értékhelyesbítést, illetve értékelési különbözetet a megfelelı értékelési tartalékkal szemben ki kell vezetni, a követelés jellegő idıbeli elhatárolásokat a követelések közé, a kötelezettség jellegő idıbeli elhatárolásokat a kötelezettségek közé át kell vezetni, az egyéb idıbeli elhatárolásokat a rendkívüli ráfordításokkal, illetve a rendkívüli bevételekkel szemben, a céltartalékokat az egyéb bevételekkel szemben meg kell szüntetni. A végelszámolási idıszak utolsó üzleti évérıl készített számviteli beszámoló mérlegében értékhelyesbítés, értékelési különbözet, illetve értékelési tartalék, valamint aktív és passzív idıbeli elhatárolás, továbbá céltartalék nem mutatható ki. (3) Amennyiben a végelszámolás befejezésekor a végelszámolás alatt álló gazdálkodó eszközei között olyan eszközök is vannak, amelyek után az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint a tulajdonosoknak történı eszközkiadáskor általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik, akkor a fizetendı általános forgalmi adót a kötelezettségek közé be kell állítani a rendkívüli ráfordításokkal szemben, illetve, ha az a tulajdonosokra áthárítható, a tulajdonosokkal szembeni követelésként. (4) A végelszámoló díját, továbbá - amennyiben a végelszámolás befejezéséig azokat nem számolták el - a végelszámolás költségeit, az iratanyag ırzésének a költségeit és a gazdálkodó megszőnésével kapcsolatosan felmerülı egyéb költségeket, ráfordításokat (ideértve az adófizetési kötelezettségeket is) a kötelezettségek közé kell beállítani a megfelelı költségekkel, ráfordításokkal szemben. A végelszámolás befejezéséig el nem számolt, a vagyon kiadásáig - a kiadandó eszközökhöz kapcsolódóan - felmerülı bevételeket a megfelelı bevételek között a követelésekkel szemben kell figyelembe venni. (5) A (2) bekezdés szerinti piaci értéken történı értékelés (átértékelés), valamint a (3) és (4) bekezdés szerinti tételek elszámolása után elkészített mérlegben az eszközök, illetve a kötelezettségek piaci értéken szerepelnek, a piaci értéken történı értékelésnek, valamint a (3) és (4) bekezdés szerinti elszámolásoknak az eredményre gyakorolt hatását az eredménykimutatás adózás elıtti eredménye foglalja magában. (6) Az (1) bekezdés szerint számviteli beszámolót a gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejőleg, de legkésıbb a beszámoló mérlegfordulónapját követı 60 napon belül a számviteli törvény /B. -ai, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet elıírásai szerint letétbe kell helyezni és közzé kell tenni. A számviteli beszámoló és az azt alátámasztó leltár alapján vagyonfelosztási javaslatot kell készíteni. (6a) A (6) bekezdés szerinti beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével egyidejőleg esedékessé válik azon beszámolók letétbe helyezése és közzététele is, amelyekre a vonatkozó határidı az 5. (6) bekezdés alapján egyébként még nem járt le. (7) A vagyonfelosztási javaslatba az (1) bekezdés szerinti számviteli beszámoló mérlegében kimutatott eszközöket a következık szerint - elkülönítve - kell beállítani: a) a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény 4. -ának (3) bekezdésében meghatározott vagyoni eszközök; b) a számviteli beszámoló mérlegében kimutatott kötelezettségek (ideértve a lekötött tartalékként kimutatott kötelezettségeket is) rendezésére szolgáló eszközök; c) a tulajdonosok részére kiadandó eszközök. A vagyon kiadása 8. (1) A 7. (1) bekezdése szerinti számviteli beszámoló, valamint a 7. (6) és (7) bekezdése szerinti vagyonfelosztási javaslat elfogadásakor a végelszámolás alatt álló gazdálkodó legfıbb szerve dönt a felosztott vagyon kiadásáról. 5

6 (2) A végelszámoló a vagyon kiadását akkor kezdheti meg a Ctv ának (3) bekezdése szerint, ha a gazdálkodó törlésére vonatkozó végzést a Cégbíróság meghozta. (3) A végelszámoló a vagyoni eszközök kiadása, a számviteli beszámoló mérlegében szereplı kötelezettségek rendezése elıtt köteles a könyvviteli nyilvántartásokat megnyitni, a vagyoni eszközök kiadását, a kötelezettségek rendezését a számviteli törvény elıírásai szerint bizonylatolni, a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni. (4) A végelszámolás e rendelet alkalmazásában akkor tekinthetı befejezettnek, ha a vagyoni eszközök kiadása, a kötelezettségek rendezése megtörtént, ha a könyvviteli nyilvántartások értékadatokat nem tartalmaznak. Egyszerősített végelszámolás, illetve kényszer-végelszámolás 9. (1) Egyszerősített végelszámolás esetén az okban, az 5. (1)-(5) bekezdésében, továbbá a okban foglaltakat kell értelemszerően alkalmazni. (2) Kényszer-végelszámolás esetén az okban, a 6. (2)-(4) bekezdésében, továbbá a 7. és 8. -okban foglaltakat kell értelemszerően alkalmazni. Fióktelep megszüntetése 9/A. (1) Fióktelep megszüntetése esetén a fióktelep cégnyilvántartásból való törlésének idıpontjával, mint mérlegfordulónappal el kell készíteni a tevékenységet lezáró beszámolót. (2) Az (1) bekezdés szerinti beszámolót - kötelezı könyvvizsgálat esetén - a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot a mérlegfordulónapot követı 45 napon belül kell a számviteli törvény /B. -ai szerint letétbe helyezni, közzétenni. (3) Amennyiben a fióktelep a megszüntetését megelızı üzleti év(ek)ben mentesült a számviteli törvény 154/A. alapján saját beszámolójának közzétételétıl, letétbe helyezésétıl, úgy a (2) bekezdés szerinti határidıt a fióktelep tevékenységet lezáró beszámolójának elkészítésére kell érteni. (4) A tevékenységet lezáró beszámolóra megfelelıen alkalmazni kell a 7. (2)-(5) bekezdésében foglaltakat is, a tevékenységet lezáró beszámolón kívül további beszámolót nem kell készíteni. (5) E rendelet egyéb elıírásait csak annyiban kell alkalmazni jelen alcím tekintetében, amennyiben azok - figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra is - megfelelıen értelmezhetıek a fióktelep megszüntetésére. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követıen megindított végelszámolásnál kell alkalmazni. (2)-(4) 11. A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévı végelszámolásnál a július 1-jéig hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 12. (1) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 48. -ával megállapított 1. (1a) bekezdését és 49. -ával megállapított 9/A. -át a január 1-jével vagy azt követıen megszüntetett fióktelepekre kell alkalmazni. (2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 51. -ával módosított 5. (6) bekezdését és 6. (3) bekezdését elıször a évben induló üzleti évrıl készí- 6

7 tett beszámolóra kell alkalmazni, de a évben induló üzleti évrıl készített beszámolóra is alkalmazni lehet. 7

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás)

Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás) Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás) I. A VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS (ÖNÁLLÓ) MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKNÁL A pénztár, a felszámolás esetét kivéve, csak végelszámolást

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt ( 2000. évi C. tv.), annak összesen 29 szakaszát érintıen, több mint ötven helyen módosították és egészítették ki az alábbi jogszabályok:

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

VÉGELSZÁMOLÁS, ADÓVÁLTOZÁSOK, KOCKÁZATI KÉRDŐÍV, PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS ÉS TÉTELES ÁFA 2012. június

VÉGELSZÁMOLÁS, ADÓVÁLTOZÁSOK, KOCKÁZATI KÉRDŐÍV, PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS ÉS TÉTELES ÁFA 2012. június VÉGELSZÁMOLÁS, ADÓVÁLTOZÁSOK, KOCKÁZATI KÉRDŐÍV, PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS ÉS TÉTELES ÁFA 2012. június Konzultáns: Ruszin Zsolt könyvvizsgáló, adószakértő AZ ELŐADÁSOK TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓJA Végelszámolás

Részletesebben

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7161 A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelr ól szóló

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

Számviteli törvény 2016. évi változásai

Számviteli törvény 2016. évi változásai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Számviteli törvény 2016. évi változásai 2015. július 4-i hatállyal lépett életbe a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes pénzügyi

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Herpály Team Kft. SZÉKHELY: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. ADÓSZÁM: 10588549-2-09 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-001011 a továbbiakban: Társaság Jelen

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól 45/2007. (XII. 29.) PM rendelet a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Dr. Pecsenye Csaba Általános rendelkezések Egységes jogi személy szabályozás Joganyag megismerés módja Ptk. Jogi személyek általános része Jogi személyek különös része Gazdasági társaságok általános része

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

T/1810/12. szám ú. egységes javasla t

T/1810/12. szám ú. egységes javasla t MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATAL,. Érkezett : 2010 DEC 2 1. T/1810/12. szám ú egységes javasla t az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáró l szóló T/1810. számú

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség számítási szabályzat célja, a vállalkozás gazdálkodásának hatékonyabbá tétele a költséggazdálkodás tervezése, elemzése útján. Szabályozza

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Hatály: 2015.I.1. - 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés

Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés 1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2006. évi V. törvény (Ctv) végelszámolás, kényszertörlés

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

Nem változott továbbra sem, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlegből, Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll.

Nem változott továbbra sem, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlegből, Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll. A számviteli törvény 2016. évi változásai A Számviteli Törvény 2016 évre vonatkozó módosítások jelentős mértékben átrendezik a számviteli nyilvántartásokkal kapcsolatos szabályokat. A változások az 2013/34/EU

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

Magyar joganyagok - 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet - a végelszámolás számviteli fe 2. oldal 3. (1) A végelszámolásra kerülő gazdálkodó vezető tiszts

Magyar joganyagok - 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet - a végelszámolás számviteli fe 2. oldal 3. (1) A végelszámolásra kerülő gazdálkodó vezető tiszts Magyar joganyagok - 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet - a végelszámolás számviteli fe 1. oldal 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a végelszámolás számviteli feladatairól A Kormány a számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról Az Országgyőlés a munkavállalók szociális biztonságának elısegítése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. -a alapján, a következı törvényt alkotja: 1. (1) A bérgarancia-eljárás

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató 3708979384 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2013. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás...

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás... Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás... 11 Özvegyi járadék... 13 Özvegyi nyugellátás... 15 Rokkantsági járadék... 17 Szülői nyugdíj...

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl hatályos: 2012.02.24 - A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben