1. A beszámolókészítés alapjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A beszámolókészítés alapjai"

Átírás

1 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a beszámoló részeinek összefüggéseit, kiemelten a mérleg, valamint az eredménykimutatás és a főkönyvi számlák szoros kapcsolatát. Másrészt megismeri az általános forgalmi adó működési mechanizmusát, az adó megállapításának és elszámolásának szabályait, az adó könyvelésének bizonylatait, és az analitikus nyilvántartásokat. 1.1 Az éves beszámolási kötelezettség A piac szereplőinek döntéseik megalapozása érdekében szükségük van egy olyan információs rendszerre, amelynek adatai a vállalkozók vagyoni, pénzügyi helyzetéről, az elért eredményekről, azok alakulásáról a nemzetközileg kialakult normáknak és a gyakorlatnak megfelelő valós és megbízható képet ad. Szükséges, hogy a vállalkozó kimutatott vagyona, elért jövedelme a nemzetközi számviteli gyakorlat szerint is reális legyen, tehát megállapítása összhangban legyen az Európai Unió Tanácsának irányelveiben foglaltakkal, a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság által kiadott standardokkal. A számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény olyan szabályokat rögzít, amelyek figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli elvekre, és amelyek alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható a törvény hatálya alá tartozók jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről. A gazdálkodó a működéséről, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően beszámolót köteles készíteni magyar nyelven. Az üzleti év időtartama általában 12 hónap, ami a törvény által szabályozott eseteket kivéve megegyezik a naptári évvel. A beszámoló pénzneme általánosan 1 a magyar forint. A forintban készített beszámolóban közölt értékadatokat ezer forintra kell kerekíteni. Ha a vállalkozó éves beszámolója mérlegének főösszege meghaladja a százmilliárd forintot, akkor az adatokat a világosság elvét érvényesítve millió forintban kell megadni. 1 A számviteli törvény nevesíti, hogy mely esetekben lehetséges a beszámoló adatait idegen pénznemben megadni. Tanulmányaink során mi ezzel az esettel nem foglalkozunk, mivel ez a vállalkozások nagy részére nem jellemző. 9

2 Vállalkozói könyvvitel I. A beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni. A beszámolónak a változásokat is tükröznie kell, ezért a mérlegben és az eredménykimutatásban az előző üzleti év megfelelő adatát is fel kell tüntetni. A számviteli törvény a vállalkozásoknak választási lehetőséget biztosít (a számviteli politikába tartozó döntési feladat) a beszámoló információtartalmának részletezettsége tekintetében: Egyszerűbb, az adatokat összevontan tartalmazó beszámoló készíthető, ha a vállalkozás az egyszerűbb beszámolási formához tartozó egyszerűsítési feltételeknek megfelel. Megengedett a számviteli törvényben előírt séma 2 továbbrészletezése, tehát további tételek is felvehetők a mérlegbe, illetve az eredménykimutatásba, ha azok tartalmát az előírt séma szerinti tételek egyikének törvény szerinti elnevezése, tartalma sem fedi le. Ilyenkor az új tétel(ek) tartalmát, az indokokat a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. Az éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának arab számmal jelzett tételei egy-egy római számmal jelzett eszköz- és forráscsoporton, illetve bevétel- és ráfordításcsoporton belül összevonhatók, ha azok összegükben a megbízható és valós összkép szempontjából nem jelentősek; összevonása elősegíti a világosság elvének érvényesülését. Az összevont tételek részletezését és az összevonás indokát a kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell. Az összevonás a kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő tételeket nem érintheti. (A számviteli törvény meghatározása szerint kapcsolt vállalkozásnak minősül az anyavállalat, a leányvállalata, a közös vezetésű és a társult vállalkozás.) Nem kell a mérlegben és az eredménykimutatásban feltüntetni azon arab számmal jelzett tételeket, amelyeknél sem az előző üzleti évre, sem a tárgyévre vonatkozóan adat nem szerepel. Folyamatos működés mellett a vállalkozók esetében a beszámoló formája a következő lehet: éves beszámoló (kötelezettség), összevont (konszolidált) éves beszámoló (kötelezettség), egyszerűsített éves beszámoló (választható forma). A formák között az információ részletezettségében van eltérés. A beszámoló választható vagy kötelező formáját a következő tényezők határozzák meg: a vállalkozás gazdasági súlya, amelyet az éves nettó árbevétel, a mérleg főösszege és a foglalkoztatottak létszáma jellemez (ezekre értékhatárt állapít meg a törvény); a vállalkozás gazdálkodási formája, amely a felelősségi kérdések miatt jelent fontos kritériumot az információk részletezése tekintetében; a társaságok közötti befektetési, ennek révén befolyásolási kapcsolatok, amelyek létére az ilyen társaságok egyedi beszámolóiban is utalni kell, de a vállalkozáscsoport egé- 2 A mellékletben nézzük meg és tanulmányozzuk a mérleg és eredménykimutatás számviteli törvényben rögzített sémáját! 10

3 szére készített összevont (konszolidált) éves beszámolóban ki kell szűrni az ilyen okból bekövetkezett, a megítélést torzító halmozódásokat. A beszámolási kötelezettség egyszerűbb formája a következő esetekben választható: a) Egyszerűsített éves beszámolót készíthet az a kettős könyvvitelt vezető vállalkozás, amelynél két egymást követő évben, a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül kettő nem haladja meg az előírt mértéket: a mérleg főösszege az 500 millió forintot, az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, a tárgyévben foglalkoztatottak átlagos létszáma az 50 főt. Nem készíthet azonban egyszerűsített éves beszámolót a feltételek fennállása esetén sem: a részvénytársaság, az összevont (konszolidált) beszámolót készítő, vagy abba bevont vállalkozás, mivel itt részletes információkra van szükség, valamint az a vállalkozás, ahol az üzleti év a naptári évtől eltér (a feltételeknek megfelelő vállalkozások adatait is konszolidálják). A három mutatóértéket együttesen kell vizsgálni. A határértéket meghaladó egy mutató évenként más-más lehet, nem előfeltétel, hogy ugyanazon két mutató legyen a határérték alatt. A két egymást követő évben megszorítás azért szükséges, hogy csak a fenti feltételekben bekövetkező tartós változás esetében kelljen, illetve lehessen a beszámoló formáján változtatni. b) Éves beszámolót készít minden vállalkozás, amely kettős könyvvitelt vezet, és nem felel meg az egyszerűsített éves beszámolóra előírt követelményeknek, vagy megfelel ugyan, de az éves beszámoló formáját választotta. c) Ha a vállalkozások közötti befektetési kapcsolatok indokolják, az abba bevont vállalkozások egyedi éves beszámolói mellett az anyavállalatnak összevont (konszolidált) éves beszámolót is kell készítenie, amely a vállalkozáscsoportot úgy mutatja be, mintha annak tagjai együttesen egy vállalkozásként működnének. A folyamatos tevékenység mellett készített egyedi beszámoló választott formájától független, általános érvényű előírás, hogy a mérleg és eredménykimutatás előző évre és tárgyévre vonatkozó adatai mellett, az összehasonlíthatóság érdekében külön oszlopban kerül kimutatásra a lezárt év(ek)re vonatkozóan feltárt és elismert, jelentősebb összegű hibák miatt végrehajtott módosítás. Az éves beszámolót magyar nyelven kell elkészíteni. A magyar nyelvűség követelménye a beszámoló adatait alátámasztó minden iratra, így a könyvvezetésre, annak bizonylataira és a leltárra is vonatkozik. A vállalkozónak elsődlegesen a magyar számviteli előírások követelményeinek kell megfelelnie, és csak ezen túlmenően kerülhet sor egyéb (például külföldi tulajdonosi) érdekek és igények kielégítésére. 11

4 Vállalkozói könyvvitel I Az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, ezek részei, az egyes részek felépítése, szerkezete, egymással való kapcsolata, összefüggései Az éves beszámoló Az éves beszámoló tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet. Az üzleti jelentés nem része az éves beszámolónak, annak ellenére, hogy azt a számviteli törvény előírásai alapján a beszámolóval egyidejűleg el kell készíteni. A mérleg A mérleg olyan kétoldalú vagyonkimutatás, amely egy adott naptári időpontra a fordulónapra vonatkoztatva összevontan, pénzértékben tükrözi egyrészről azt, hogy a vállalkozás vagyona milyen eszközökben testesül meg, másrészt mutatja az eszközök finanszírozási forrását, eredetét. A vállalkozás két mérlegséma közül választhat. Az A típusú változat mérlegszerűen, a B típusú változat lépcsős elrendezésben tartalmazza a vállalkozás eszközeit és forrásait. Azt, hogy a vállalkozás melyik változatot választja, a számviteli politikában kell rögzítenie. Ha a gazdálkodó sémát változtat, akkor az adatok összehasonlíthatóságát biztosítania, és a kiegészítő mellékletben az áttérést indokolnia kell. Az egyes változatokban a mérlegfőcsoportok más struktúrában helyezkednek el. Az A változat az eszközöket fordított likviditási sorrendben tartalmazza, a forrásoknál fordított a lejárati sorrend. A B változat részben finanszírozási szemléletet tükröz. A mérlegtételek tartalma azonban mindkét változatban megegyezik. Az eszközöknek befektetett eszközök vagy forgóeszközök közé sorolása a vállalkozó feladatkörébe tartozik, mivel azoknak a tevékenységben betöltött szerepét, rendeltetését, várható használati idejét a vállalkozó ismeri a legjobban. A számviteli törvény előírása alapján a besorolás szempontjából az eszközök minősítésének fő kritériuma a használati idő hossza. Értékhatártól függetlenül azon eszközöket, amelyek a vállalkozás tevékenységét tartósan tehát egy éven túl szolgálják, a befektetett eszközök közé kell besorolni. A forgóeszközök csoportjába azon eszközök tartoznak, amelyek a vállalkozás tevékenysége során egy éven belül elhasználódnak. 12

5 A mérleg forrásoldalán saját forrásként kell kimutatni azokat az összegeket, amelyeket a tulajdonos alapításkor, illetve tőkeemeléskor végleges jelleggel a vállalkozás rendelkezésére bocsát (jegyzett tőke, a jegyzett, de még be nem fizetett tőke és a tulajdonosoktól kapott tőketartalék), a jogszabály alapján a tőketartalékba, eredménytartalékba helyezhető összegeket, a számviteli törvény előírásai szerint kötelezően a lekötött tartalékba helyezendő (osztalékfizetési korlátokat jelentő) összegeket, a vállalkozási tevékenység eredményéhez kapcsolódó összegeket (eredménytartalék, mérleg szerinti eredmény), a számviteli törvényben meghatározott befektetett eszközök piaci és könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözetet (értékelési tartalék). A saját tőkén belül a jegyzett tőke viszonylag állandó összegű, a tőkeemelés, a tőkeleszállítás rendkívüli eseménynek számít. A tőketartalék, a lekötött tartalék, az értékelési tartalékok, az eredménytartalék és a tárgyévi mérleg szerinti eredmény a saját tőke változó részét képezi. A céltartalékok főcsoportjában a várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre és egyéb címen képzett, az eredményt csökkentő összeget kell kimutatni. A céltartalék-képzési kötelezettség az óvatosság elve érvényesítésének eszköze. A kötelezettségek közé a vállalkozás idegen forrásait kell besorolni. A kapott előleg és a barterügylet miatti kötelezettség kivételével közös jellemzőjük, hogy pénzformában teljesítendő, a vállalkozás által elfogadott, már teljesített gazdasági eseményhez kapcsolódnak. A kötelezettségek hosszú és rövid lejáratúak lehetnek. Besorolásuk az esedékesség függvénye. Az egy éven túli lejáratúakat a hosszú lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni. Amennyiben egy kötelezettség vagy törlesztőrészletének fizetési határideje a mérleggel lezárt év utáni egy éven belül esedékes, a kötelezettséget (az esedékes részletet) a rövid lejáratú kötelezettségek közé kell besorolni. Külön mérlegcsoportot képeznek a hátrasorolt kötelezettségek. Az aktív, illetve passzív időbeli elhatárolások mérlegfőcsoportokban azon gazdasági események pénzösszegben kifejezett, a tárgyidőszaki eredményt korrigáló hatását kell kimutatni, melyek két vagy több évet érintenek. Az eredménykimutatás Az eredménykimutatás készítésének célja: az eredmény kialakulására ható tényezők számbavétele; a bevételek, ráfordítások eredménykategóriák szerinti csoportosításával a jövedelem összetevőinek egymás mellé állítása; az érdekhordozók járandóságának megállapítása: állami költségvetésnek járó társasági adófizetési kötelezettség, 13

6 Vállalkozói könyvvitel I. tulajdonosoknak fizetendő osztalék, részesedés, valamint a gazdálkodó vagyonát gyarapító mérleg szerinti nyereség vagy veszteség kimutatása. Az eredménykimutatás a teljesség elvének megfelelően a vállalkozás valamennyi, a beszámolási időszakban végzett tevékenységéből, valamint a bekövetkezett egyéb gazdasági eseményekből származó, a tárgyidőszakot illető hozamot számba veszi. A hozamokat és ráfordításokat eredménykategóriák szerint csoportosítja. Az eredménykategóriák a következők: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A vállalkozó döntésétől függően az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye kétféle módon állapítható meg, bemutatása négy formában lehetséges: Összköltség eljárással: mely az üzleti évben felmerült összes elemi költség gyűjtését és bemutatását hangsúlyozza, és ennek összegét veti össze az árbevétel, az egyéb bevétel, valamint az aktivált saját teljesítmények értékével (itt a teljesség elve kerül előtérbe). Az összköltség típusú forma elkészíthető lépcsőzetes szerkezetben ( A változat), illetve mérleg formában ( B változat). Forgalmi költség eljárással: mely az értékesítés érdekében a tárgyidőszakban közvetlenül vagy közvetetten felmerült költségeket veszi számba, és ezt veti össze az értékesítés árbevételével és az egyéb bevételekkel (itt az összemérés elve az elsődleges). A forgalmi típusú változat elkészíthető lépcsőzetes szerkezetben ( A változat), illetve mérleg formában ( B változat). Az eredménykimutatás formájának megválasztását, a döntést a vállalkozás szervezetének, tevékenységének sajátosságai, valamint a belső információs igények és kielégítésük adminisztrációs lehetőségei befolyásolják. Az eredménykimutatás a tárgyévet megelőző időszak azonos adatait is tartalmazza. A kiegészítő melléklet A kiegészítő melléklet tartalmára a számviteli törvény egyrészről a követelmények megfogalmazásával, másrészről tételes előírásokkal ad útmutatást. A törvényi előírások alapján a kiegészítő melléklet további tartalmát a vállalkozás maga választja meg. 14

7 A legfontosabb szempont, hogy a kiegészítő melléklet olyan ismereteket adjon a mérleg és az eredménykimutatás adatain túlmenően, hogy ily módon az éves beszámoló egésze megbízható és valós képet mutasson. Az üzleti jelentés Az üzleti jelentés tartalmát a számviteli törvény részleteiben nem írja elő. Követelményként megfogalmazza, hogy az üzleti jelentésnek oly módon kell bemutatnia a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, hogy ezekről az a tényleges körülményeknek megfelelő képet adjon. Az üzleti jelentést nem kell a cégbíróságnál letétbe helyezni, nem kell közzétenni, de biztosítani kell, hogy a vállalkozás székhelyén minden érdekelt számára rendelkezésre álljon, és arról teljes vagy részleges másolatot készíthessen. A korlátozott nyilvánosság azt jelenti, hogy az üzleti jelentés főképpen a tulajdonosok számára készül abból a célból, hogy megítélhessék az ügyvezetés által irányított üzletmenetet, üzletvitelt. Az üzleti jelentést magyarul kell elkészíteni, azt a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni Az éves beszámoló részeinek összefüggései Az éves beszámoló részei szerves egészet alkotnak. A mérleg a vállalkozás adott időpontra vonatkozó vagyoni és pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat, míg az eredménykimutatás a vállalkozás beszámolási időszakra vonatkozó teljesítményét mutatja. A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés tartalmazza mindazon információkat, amelyek a mérlegben, illetve az eredménykimutatásban feltüntetett adatokat magyarázzák. A mérleg és az eredménykimutatás között szoros kapcsolat van: a mérleg szerinti eredmény összegét tekintve a számszaki egyezőség követelmény Az egyszerűsített éves beszámoló Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása összevontabb adatokat tartalmaz, kiegészítő mellékletének kötelező adattartalma jóval kevesebb. Üzleti jelentést nem kell készíteni. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának összeállításánál tartalmi szempontból azonosan kell eljárni, mint az éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítésekor. 15

8 Vállalkozói könyvvitel I. A különbség az egyes tételek részletezettségében van (csak főcsoport-, csoportszintű adatokat tartalmaz), illetve abban, hogy választhatók bizonyos értékelési egyszerűsítések Nyilvánosságra hozatal és közzététel A beszámoló nyilvánosságát az biztosítja, hogy azt: a cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozónak a Cégbíróságnál adott határidőig letétbe kell helyezni (így abba bárki betekinthet, arról részben vagy egészben másolatot készíthet), a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások közöttük a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe is a letétbe helyezéssel egyidejűleg, lényeges hibák helyesbítésekor év közben is, ismételten köteles közzétenni, a vállalkozás székhelyén a vállalkozás munkavállalói, alkalmazottai, tagjai számára hozzáférhetővé kell tenni. Az éves, egyszerűsített éves beszámolót letétbe kell helyezni, a letétbe helyezés időpontja az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 nap. A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott, a gazdálkodó, illetve annak képviseletére jogosult személy aláírásával hitelesített beszámolóban foglalt információkat az érdekeltek akkor tudják hasznosítani, ha biztosított az azokhoz való hozzáférés. Fontos továbbá, hogy az adatok megbízhatóságáról külső szakértő (könyvvizsgáló) is nyilatkozzon vagy bizonyos nagyságrendet el nem érő vállalkozásoknál legalább olyan, megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy állítsa össze a beszámolót, akitől az előírások maradéktalan teljesítése elvárható. A beszámoló nyilvánossága akkor biztosított, ha abba bárki betekinthet, arról részben vagy egészben másolatot készíthet, ezért május 1-jétől a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni. Ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett az adott üzleti évet megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót ismételten közzé kell tenni, és a cégbíróságnál letétbe kell helyezni. Amennyiben a cég határidőn belül nem tett eleget közzétételi kötelezettségének, a Céginformációs Szolgálat köteles a Cégbírósághoz fordulni hivatalból indított törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása érdekében. A Cégbíróság felhívja a céget, hogy a megjelölt határidőn belül kötelezettségének tegyen eleget. Ha a cég a felhívásban foglaltakat nem teljesíti, a Cégbíróság törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmaz. Nem kell benyújtani azon szervezetek pénzügyi beszámolóit, melyeket nem a Cégbíróság jegyzett be. 16

9 A közzétételi kötelezettség A közzétételi kötelezettség kiemelten a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásokra vonatkozik. Közzétételi kötelezettségének azzal tesz eleget a vállalkozó, ha az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) beszámoló egy eredeti vagy hiteles másolati példányát a letétbe helyezéssel egyidejűleg az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának megküldi. Ha a beszámoló felülvizsgálatát könyvvizsgáló végezte, a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó (auditált) beszámolót kell közzétenni. Ha a vállalkozás beszámolóját a könyvvizsgáló nem auditálta, a vállalkozás köteles a beszámoló minden példányán feltüntetni: A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem hitelesítette. Az Szt. előírásokat tartalmaz az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló ismételt közzétételére vonatkozóan. Az ellenőrzés, az önellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hibák helyesbítése ugyanis a vállalkozás korábbi, beszámolóval lezárt időszakát (időszakait) jellemző vagyoni, pénzügyi helyzetére vonatkozó összképet a saját tőke változáson keresztül lényegesen befolyásolhatja, így a már letétbe helyezett beszámoló(k) adatai megtévesztőek lehetnek. Az ismételt közzétételi kötelezettség teljesítésével már év közben nyilvánvalóvá válik a korábbi adatok korrekciója, a változások valós nagyságrendje és jellege. 1.2 A beszámoló és a könyvvezetés kapcsolata A könyvvezetés az a tevékenység, amelynek keretében a gazdálkodó a tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről a számviteli törvényben rögzített szabályok szerint folyamatosan nyilvántartást vezet, és azt a mérleg fordulónapján lezárja. Könyvvezetés csak magyar nyelven történhet. A könyvvezetés formája lehet: kettős könyvvitel, illetve egyszeres könyvvitel. A kettős könyvvitel zárt rendszert alkot, mivel ebben a könyvvezetési formában valamennyi, az eszközökben és forrásokban történt változást rögzíteni kell, ideértve azok eredményt érintő hatását is. Az egyszeres könyvvitel keretében a pénzeszközökben bekövetkezett változásokat rögzítjük meghatározott formában. Ebben a rendszerben a kiegészítő nyilvántartások pontos vezetése különösen fontos. Azonban a vállalkozások esetében az egyszeres könyvvezetés módszerét a számviteli törvény nem teszi lehetővé. 17

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt ( 2000. évi C. tv.), annak összesen 29 szakaszát érintıen, több mint ötven helyen módosították és egészítették ki az alábbi jogszabályok:

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Számviteli politika magyar számviteli standard általános szakmai koncepció

Számviteli politika magyar számviteli standard általános szakmai koncepció Számviteli politika magyar számviteli standard általános szakmai koncepció I. Cél Azoknak a szabályoknak, előírásoknak, módszereknek, az ezeket alátámasztó döntési lehetőségeknek a megfogalmazása, amelyek

Részletesebben

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka A Kormány a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 178. -a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: A rendelet hatálya

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Herpály Team Kft. SZÉKHELY: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. ADÓSZÁM: 10588549-2-09 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-001011 a továbbiakban: Társaság Jelen

Részletesebben

Számviteli törvény 2016. évi változásai

Számviteli törvény 2016. évi változásai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Számviteli törvény 2016. évi változásai 2015. július 4-i hatállyal lépett életbe a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes pénzügyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/664-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzata és intézményei

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13

Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13 Fridrich Péter Dr. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Sisa Krisztina Dr. Szekeres Bernadett Dr. Sztanó Imre Dr. Veress Attila Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13 Szerzõk:

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend 1. A bizonylati rend célja A Bizonylati rend célja, hogy biztosítsa a Szövetségnél a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének,

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:.. Vantara

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól 45/2007. (XII. 29.) PM rendelet a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Nem változott továbbra sem, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlegből, Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll.

Nem változott továbbra sem, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlegből, Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll. A számviteli törvény 2016. évi változásai A Számviteli Törvény 2016 évre vonatkozó módosítások jelentős mértékben átrendezik a számviteli nyilvántartásokkal kapcsolatos szabályokat. A változások az 2013/34/EU

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 321/2015. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató 3708979384 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2013. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek A számvitel feladatai Ingatlanvagyon értékelésrtékel Számviteli alapismeretek 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzserek tájékoztatása,» Tulajdonosok tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére ... költségvetési szerv IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. március 01-től 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés A közokiratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA BEFEKTETÉSI POLITIKA A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár részére Hatályos: 2016. 06.02-től Tartalom... 1 I. II. III. IV. V. VI. Bevezető... 2 A Befektetési Politikával kapcsolatos hatáskörök és eljárás...

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Mezőgazdasági Iskola Topolya Lőrik Lajos Készült a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával Vállalkozási ismeretek jegyzetfüzet a Mezőgazdasági Iskola diákjainak Topolya, 2011 1. rész Közgazdasági alapfogalmak

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség számítási szabályzat célja, a vállalkozás gazdálkodásának hatékonyabbá tétele a költséggazdálkodás tervezése, elemzése útján. Szabályozza

Részletesebben

TIOP 226 eszközbeszerzés

TIOP 226 eszközbeszerzés TIOP 226 eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.08.

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7161 A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelr ól szóló

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 27. cikk: helyszíni ellenőrzések:

TÁJÉKOZTATÓ. 27. cikk: helyszíni ellenőrzések: TÁJÉKOZTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás, mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete. az építészeti örökség helyi védelméről

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete. az építészeti örökség helyi védelméről Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben