Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13"

Átírás

1 Fridrich Péter Dr. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Sisa Krisztina Dr. Szekeres Bernadett Dr. Sztanó Imre Dr. Veress Attila Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13

2 Szerzõk: Fridrich Péter, 2013 Dr. Kardos Barbara, 2013 Miklósyné Ács Klára, 2013 Dr. Siklósi Ágnes, 2013 Dr. Simon Szilvia, 2013 Sisa Krisztina, 2013 Dr. Szekeres Bernadett, 2013 Dr. Sztanó Imre, 2013 Dr. Veress Attila, 2013 Alkotószerkesztõ: Dr. Sztanó Imre Lektor: Mészáros László ISBN: A kiadvány szerzõi jogi védelem alatt áll, arról másolat készítése a kiadó elõzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A kiadvány másolása és jogosulatlan felhasználása bûncselekmény! Kiadja a Perfekt Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság a Sanoma company A kiadásért felelõs: Kiss János Tamás vezérigazgató Borítóterv: Jeney Zoltán Felelõs szerkesztõ: Gerussi Nóra Mûszaki szerkesztés: B-Tex 2000 Bt. Terjedelem: 34 (A/5) ív A kiadványt újrahasznosított papírra nyomtattuk. Prospektkop Nyomda

3 Tartalomjegyzék Elõszó Bevezetés a számvitel rendszerébe A hazai és a nemzetközi számviteli szabályozás alapvetõ kérdései A beszámoló mint a tájékoztatás eszköze Beszámolási kötelezettség Cégalapítás számviteli alapjai A mérleg általános bemutatása Bevétel, ráfordítás, költség, kiadás alapfogalmai, az eredmény mérése A könyvvezetési kötelezettség a kettõs könyvvitel rendszerében Kettõs könyvvitel Fõkönyvi számlák Számlasoros, idõsoros elszámolás Fõkönyvi kivonat Számlakeret, számlarend Bizonylati elv, bizonylati fegyelem Alapvetõ (egyszerû) gazdasági események Az eredménykimutatásról általánosságban A kiegészítõ melléklet és az üzleti jelentés általános bemutatása Bevezetés az értékelésbe Az értékelésrõl általában Eszközök bekerülési értékének meghatározása Tárgyi eszközök és immateriális javak értékelése során az értékcsökkenés szerepe (terv szerinti értékcsökkenés és terven felüli értékcsökkenés) Készletek értékelésével kapcsolatos összefüggések (készletértékelési eljárások) Bevezetés a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelésébe Értékhelyesbítés szerepe az értékelésben A leltár és a leltározási kötelezettség Számviteli alapelvek Számviteli politika és a kapcsolódó szabályzatok...68 Megoldókulcs Pénzügyi számvitel A mérleg tartalma Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Vásárolt készletek Saját termelésû készletek

4 Nagy tesztkönyv Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Saját tõke Céltartalékok Kötelezettségek Idõbeli elhatárolások Eredménykimutatás tartalma A Beszámoló összeállítása A kiegészítõ melléklet Az üzleti jelentés Könyvvizsgálat Nyilvánosságra hozatal és közzététel Könyvviteli szolgáltatás Megoldókulcs Az összevont (konszolidált) éves beszámoló Megoldókulcs Mikrogazdálkodói beszámoló Megoldókulcs Sajátos beszámolási kötelezettségek és egyéb speciális esetek Ellenõrzések számvitele A gazdasági társaságok alapítása A gazdasági társaságok megszûnése, átalakulása Pénznemváltás számvitele Speciális céghelyzetek számvitele Megoldókulcs Vezetõi számvitel Megoldókulcs

5 ELÕSZÓ A számvitelrõl szóló évi C. törvény szerint: A piacgazdaság mûködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplõi számára hozzáférhetõen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre. Ezen információkat természetesen elõ kell állítani. Erre szolgál a könyvvezetés és az erre épülõ számviteli beszámoló összeállítása. A számviteli szabályok (elõírások) ismerete két szempontból is, egyrészt a gazdálkodók számviteli rendszerének kialakítása, a kötelezõen elõírt beszámoló szakszerû összeállítása, másrészt a gazdálkodók által közzétett beszámolók olvasása, azaz megértése érdekében szükséges. A Budapesti Gazdasági Fõiskola Pénzügyi és Számviteli Kara Számviteli Tanszékének munkatársai a most kézbe vett kiadvánnyal arra vállalkoztak, hogy Ön a számviteli ismereteit tesztelje, azaz ellenõrizze. A Nagy számviteli tesztkönyv leginkább úgy hasznosítható, hogy kézbe vételét megelõzõen tanulmányozza a kapcsolódó számviteli szakkönyveket, illetve a hatályos számviteli törvényt. Természetesen nem elégséges csak az elméleti ismeretek elsajátítása, a gyakorlatban elõforduló gazdasági események számviteli rögzítésének szabályait is ismerni szükséges. Fontos még a vagyonelemek értékelésének lehetséges módszereivel is tisztában lennie. Amennyiben ezen ismeretek birtokában van, úgy ismereteit, a szabályok alkalmazását e könyv segítségével ellenõrizheti. Azt javasoljuk, hogy a feladatokat elõször önállóan oldja meg. A megoldásban egy vagy több helyes választ is talál, jelölje meg azokat, és csak ezt követõen hasonlítsa össze az Ön által helyesnek vélt megoldást a közölt helyes megoldással. A könyvet haszonnal forgathatják mindazok, akik vizsgára készülnek, beleértve az iskolarendszerû és az iskolarendszeren kívüli például mérlegképes könyvelõi számonkéréseket is. Úgy gondoljuk, hogy emellett azok is érdeklõdéssel oldhatják meg a feladatokat, akik már túl vannak a vizsgán, de a gyakorlatban valamilyen szakmai problémával találkoznak. A tesztkönyv a számviteli törvény évi szabályai alapján készült, a kéziratot július 1-jén zártuk le. Budapest, július 1. a Szerzõk 7

6 1. Bevezetés a számvitel rendszerébe 1.1. A hazai és a nemzetközi számviteli szabályozás alapvetõ kérdései 1. Melyik megállapítás igaz? A számviteli törvény hatálya kiterjed a gazdaság minden olyan résztvevõjére, amelyek mûködésérõl a nemzetgazdaság más szereplõi tájékoztatást igényelnek. Ezek a következõk: a) a gazdálkodó, b) az egyéni vállalkozó, c) a polgári jogi társaság, d) az építõközösség. 2. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A számviteli törvény hatálya nem terjed ki a) az egyéni vállalkozóra, b) a polgári jogi társaságra, c) a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviseletére, d) a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepére. 3. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A számviteli törvény hatálya nem terjed ki arra a gazdálkodóra, amely az üzleti évben (az adóévben) nyilvántartásait az egyszerûsített vállalkozói adóról (EVA) szóló törvény elõírásai szerint vezeti: a) közkereseti társaság, b) betéti társaság, c) korlátolt felelõsségû társaság, d) korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég. 4. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Vállalkozó minden olyan gazdálkodó, amely saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerûen, ellenérték fejében termelõ vagy szolgáltató tevékenységet folytat. Ide tartozik: a) a hitelintézet, b) a nonprofit gazdasági társaság, c) vízitársulat, d) víziközmû társulat. 5. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Vállalkozó minden olyan gazdálkodó, amely saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerûen, ellenérték fejében termelõ vagy szolgáltató tevékenységet folytat. Ide tartozik: a) pénzügyi vállalkozás, b) szociális szövetkezet, c) európai gazdasági egyesülés, d) egyesület. 9

7 Nagy tesztkönyv 6. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Vállalkozó minden olyan gazdálkodó, amely saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerûen, ellenérték fejében termelõ vagy szolgáltató tevékenységet folytat. Ide tartozik: a) iskolaszövetkezet, b) lakásszövetkezet, c) befektetési vállalkozás, d) biztosítóintézet. 7. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Vállalkozó minden olyan gazdálkodó, amely saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerûen, ellenérték fejében termelõ vagy szolgáltató tevékenységet folytat. Ide tartozik: a) európai szövetkezet, b) közraktár, c) európai részvénytársaság, d) erdõbirtokossági társulat. 8. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Az egyéb szervezetek közé tartozik: a) társasház, b) alapítvány, c) befektetési vállalkozás, d) tõzsde. 9. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Az egyéb szervezetek közé tartozik: a) a befektetési alap, b) a magánynyugdíjpénztár, c) a közraktár, d) a nonprofit gazdasági társaság A beszámoló mint a tájékoztatás eszköze Beszámolási kötelezettség A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg fõösszegétõl, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitõl függ. A beszámoló lehet: a) éves beszámoló, b) egyszerûsített éves beszámoló, c) összevont (konszolidált) beszámoló, d) standard beszámoló. 11. Melyik mutató értékét nem kell figyelembe venni ahhoz, hogy a vállalkozó egyszerûsített éves beszámolót készíthessen? Egyszerûsített éves beszámolót készíthet a kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozó, ha két egymást követõ üzleti évben a mérleg fordulónapján a következõ, a nagyságot jelzõ három mutatóérték közül bármelyik kettõ nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfõösszeg az 500 millió forintot, b) a tárgyi eszközök értéke a 250 millió forintot, c) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, d) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 fõt.

8 1. Bevezetés a számvitel rendszerébe 12. A felsorolásból egy hamis. Melyik az? Egyszerûsített éves beszámolót készíthet a kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozó, ha két egymást követõ üzleti évben a mérleg fordulónapján a következõ, a nagyságot jelzõ három mutatóérték közül bármelyik kettõ nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfõösszeg az 500 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 fõt, d) nincsenek értékhatárok. 13. Melyik válasz igaz? A beszámoló formájának meghatározása során figyelembe kell venni: jogelõd nélkül alapított vállalkozónál a) ha az üzleti évet megelõzõ két üzleti év egyikének vagy mindkettõnek az éves nettó árbevétel adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható éves nettó árbevételt és ha van a megelõzõ (elsõ) üzleti év éves (éves szintre átszámított) nettó árbevételét kell figyelembe venni, b) egyszerûsített éves beszámoló nem állítható össze, c) csak egyszerûsített éves beszámoló állítható össze, d) bármilyen beszámolóval eleget lehet tenni a beszámolási kötelezettség teljesítésének. 14. Melyik állítás hamis? Egyszerûsített éves beszámolót nem készíthet: a) a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság, b) olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott értékpapírjai tõzsdei kereskedelme engedélyezett, c) olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott értékpapírjai tõzsdei kereskedelme engedélyezését már kérelmezték, d) a nonprofit gazdasági társaság. 15. Melyik állítás igaz? a) anyavállalatnak nem minõsülõ konszolidálásba bevont vállalkozás abban az esetben készíthet egyszerûsített éves beszámolót, ha nyilvántartásai alapján biztosítani tudja az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításához szükséges információkat az anyavállalat részére, b) anyavállalatnak nem minõsülõ konszolidálásba bevont vállalkozás nem készíthet egyszerûsített éves beszámolót, c) anyavállalatnak nem minõsülõ konszolidálásba bevont vállalkozás csak éves beszámolót készíthet, d) anyavállalatnak nem minõsülõ konszolidálásba bevont vállalkozásnak nincs beszámolási kötelezettsége. 16. Melyik állítás hamis? Az üzleti év idõtartama megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év a naptári évtõl eltérhet a) a hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak vagy biztosítóintézetnek nem minõsülõ vállalkozónál, b) a nemzetközi jellegû felsõoktatási intézménynél, amennyiben azt a mûködés jellemzõi, különösen az üzletmenet ciklikussága, c) konszolidálásba bevont vállalkozás esetén az anyavállalat információs igénye indokolttá teszik, d) annál a vállalkozónál, amely egyszerûsített éves beszámolóját sajátos módon készíti el. 11

9 Nagy tesztkönyv 17. Melyik állítás hamis? Az üzleti év idõtartama megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év a naptári évtõl eltérhet a) a hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak vagy biztosítóintézetnek nem minõsülõ vállalkozónál, b) a nemzetközi jellegû felsõoktatási intézménynél, amennyiben azt a mûködés jellemzõi, különösen az üzletmenet ciklikussága, c) konszolidálásba bevont vállalkozás esetén az anyavállalat információs igénye indokolttá teszik, d) annál az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozónál, amely nyilvántartásait a számviteli törvény szerint vezeti. 18. Melyik állítás igaz? Az üzleti év mérlegfordulónapjának megváltoztatására figyelemmel a számviteli törvényben rögzített feltételekre is... beszámolóval lezárt üzleti év után, vagy az anyavállalat személyében bekövetkezett változás esetén van lehetõség, a létesítõ okirat ennek megfelelõ módosítása mellett a) egy beszámolóval lezárt év után, b) két beszámolóval lezárt év után, c) három beszámolóval lezárt év után, d) öt beszámolóval lezárt év után. 19. Melyik állítás hamis? a) az üzleti év idõtartama mindig 12 naptári hónap, b) üzleti év a jogelõd nélkül alapított vállalkozónál ha a számviteli törvény eltérõen nem rendelkezik alapítása idõpontjától (létesítõ okirata ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától) létrejöttének (a cégjegyzékbe való bejegyzésének), illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerõs elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napjáig mint mérlegfordulónapig terjedõ idõszak, függetlenül annak idõtartamától (elõtársasági idõszak), c) üzleti év az átalakulás során megszûnõ vállalkozónál az elõzõ üzleti év mérlegfordulónapját követõ naptól az átalakulás napjáig mint mérlegfordulónapig terjedõ idõszak, d) üzleti év az átalakulással létrejövõ új vállalkozónál az átalakulás napját követõ naptól a vállalkozó által az üzleti év végeként megjelölt napig mint mérlegfordulónapig terjedõ idõszak Cégalapítás számviteli alapjai 20. A társas vállalkozások alapítása során a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott összeg a mérleg a forrás oldalán a saját tõkén belül... kerül kimutatásra a cégbírósági bejegyzést követõen a) jegyzett tõkeként, b) tõketartalékként, c) lekötött tartalékként, d) jegyzett, de még be nem fizetett tõkeként. 12

10 1. Bevezetés a számvitel rendszerébe 21. A társas vállalkozások alapítása során a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott vagyon a) lehet pénzbeli és nem pénzbeli (apport) hozzájárulás, b) lehet csak pénzbeli hozzájárulás, c) lehet csak nem pénzbeli (apport) hozzájárulás, d) jogi személyiséggel rendelkezõ társasági forma esetében csak pénzbeli hozzájárulás lehet. 22. A tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás (apport) lehet a) a tag személyes közremûködésére irányuló kötelezettségvállalás, b) bármely forgalomképes eszköz, c) szellemi alkotáshoz fûzõdõ, vagy egyéb vagyoni értékû jog, d) adós által elismert, vagy jogerõs bírósági határozaton alapuló követelés. 23. Az elõtársasági idõszak... a) a bejegyzési kérelem cégbíróságra történõ benyújtásától a cégbejegyzés napjáig tart, b) a létesítõ okirat aláírásától (ellenjegyzés, közokiratba foglalás) a cégbejegyzés napjáig tart, c) a létesítõ okirat aláírásától (ellenjegyzés, közokiratba foglalás) a cégbejegyzés iránti kérelem jogerõs elutasításáig tart, d) nem lehet rövidebb 12 hónapnál. 24. Az elõtársasági idõszakról... készíteni, ha... a) egyszerûsített beszámolót kell; a társasági forma egyéni cég, b) a bejegyzés napját mint fordulónapot követõ harmadik hónap utolsó napjáig beszámolót kell; a vállalkozás megkezdte a vállalkozási tevékenységét, c) éves beszámolót kell; a társasági forma korlátolt felelõsségû, d) nem kell beszámolót; a vállalkozást határozott idõre hozták létre A mérleg általános bemutatása 25. Melyik állítás igaz? Az éves beszámoló részei: a) mérleg, b) mérleg és eredménykimutatás, c) mérleg, eredménykimutatás és kiegészítõ melléklet, d) mérleg, eredménykimutatás, kiegészítõ melléklet és üzleti jelentés. 26. Melyik állítás hamis? A mérleg a vállalkozás vagyoni helyzetét bemutató számviteli okmány. A mérleg olyan számviteli okmány, amely a) az eszközöket és a forrásokat b) adott idõpontra vonatkozóan c) megfelelõen értékelve, mennyiségben és pénzértékben összesítve, d) elõírt szerkezetben tartalmazza. 27. Melyik állítás hamis? a) a mérleg a vállalkozás vagyonát kettõs vetületben mutatja, b) a mérleg a vállalkozás valamennyi eszközét és forrását tartalmazza, c) a mérleg egy teljes körû vagyonkimutatás, d) a mérleg dinamikus szemléletû. 13

11 Nagy tesztkönyv 28. Melyik állítás igaz? a) a mérleg az eszközöket mennyiségben és értékben, a forrásokat csak értékben tartalmazza, b) a mérleg a vállalkozás vagyoni helyzetét egy adott idõpontra nézve mutatja, c) a mérleg mindig kétoldalas (mérlegszerû) formában kerül összeállításra, d) a mérleg a vagyonelemeket forintban tartalmazza Melyik állítás hamis? a) az egymást követõ üzleti évek beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával kell biztosítani. b) a mérlegben minden tételnél fel kell tüntetni az elõzõ üzleti év megfelelõ adatát, c) ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor azt az üzleti jelentésben be kell mutatni és indokolni kell, d) ha egy eszköz vagy kötelezettség a mérleg több tételében is elhelyezhetõ, illetve ha egy adott eszköz vagy kötelezettség minõsítése az egyik üzleti évrõl a másikra megváltozik, akkor az alkalmazott megoldást a kiegészítõ mellékletben számszerûsítve, az összetartozás, az összehasonlíthatóság tételhivatkozásaival meg kell adni. 30. A felsorolásban melyik hamis? Az éves beszámoló mérlege többfokozatú tagolást követ. A fokozatok a következõk: a) mérlegfõcsoport, b) mérlegcsoport, c) mérlegalcsoport, d) mérlegtétel (mérlegsor). 31. Melyik állítás hamis? Az éves beszámolóban így a mérlegben is az adatokat az elõírt feltételeket figyelembe véve a) forintban, b) ezer forintban, c) millió forintban, d) az MNB hivatalos devizaárfolyam jegyzése szerinti devizaegységben kell megadni. 32. Melyik állítás hamis? a) a statikus mérleg napi (aktuális) piaci áron értékeli a vagyont, b) a dinamikus mérleg a realizált eredmény kimutatását teszi lehetõvé, c) az üzleti év végén készített zárómérleg megegyezik a következõ üzleti év nyitómérlegével, d) az üzleti év során mindig kötelezõ közbensõ mérleget is összeállítani. 33. Melyik állítás hamis? A mérlegben az eszközöket és a forrásokat meghatározott sorrend alapján kell közölni, azaz a mérleg tagolása, felépítése kötött. Az éves beszámoló mérlege többféle változatban állítható össze: a) A változatú mérleg: kétoldalas, az egyik oldalon az eszközöket, a másik oldalon a forrásokat mutatja, b) B változatú mérleg: lépcsõzetes szerkezetû, az elsõ részben az eszközöket, a második részben pedig a forrásokat mutatja, c) a mérleget a szabályszerûen vezetett kettõs könyvvitel adatai alapján, világos és áttekinthetõ formában magyar nyelven kell elkészíteni, d) a mérleget a szabályszerûen vezetett kettõs könyvvitel adatai alapján, világos és áttekinthetõ formában magyar vagy a számviteli politikában rögzített idegen nyelven kell elkészíteni.

12 1. Bevezetés a számvitel rendszerébe 34. Melyik állítás hamis? Megengedett a számviteli törvényben megadott mérleg tételeinek további tagolása. Új tételek is felvehetõk, ha azok jogszabály szerinti tartalmát az elõírt séma szerinti tételek egyikének számviteli törvény szerinti elnevezése, tartalma sem fedi le. Ez esetben az új tétel tartalmát, az elkülönítés indokait a kiegészítõ mellékletben be kell mutatni. A megadott mérleg arab számmal jelzett tételei egy-egy római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoporton belül összevonhatók, ha a) azok összegükben a megbízható és valós összkép szempontjából nem jelentõsek, b) azok összevonása elõsegíti a világosság elvének érvényesülését, c) az összevont tételek részletezését és az összevonás indokát a kiegészítõ melléklet tartalmazza, d) a mérleg valamennyi elõírt tételt tartalmazza, akkor is, ha az arab számmal jelzett tételnél sem az elõzõ üzleti évre, sem a tárgyévre vonatkozóan nem szerepel adat. 35. A következõ állításokból egy hamis. Melyik az? a) a mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozó mûködését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket a bérbe vett eszközök kivételével, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerzõdésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a vállalkozóhoz, b) a vagyonkezelõnél a mérlegben eszközként kell kimutatni a törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képezõ eszközöket is, c) az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni, d) a koncessziós szerzõdés alapján beszerzett, megvalósított eszközök értéke a mérlegben nem mutatható ki. 36. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Az immateriális javak között a mérlegben a) a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékû jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok kivételével, a szellemi terméket, az üzleti vagy cégértéket), továbbá b) az immateriális javakra adott elõlegeket, c) az alapítás-átszervezés aktivált értékét és a kísérleti fejlesztés aktivált értékét, valamint d) az immateriális javak értékhelyesbítését kell kimutatni. 37. Melyik besorolás helyes? A vállalkozó a szellemi terméket az A változatú mérlegben a következõk szerint sorolta be: a) A/II/1, b) A/I/3, c) A/I/4, d) B/II/ Melyik besorolás helyes? A vállalkozó az ingatlanhoz vagyoni értékû jogot az A változatú mérlegben a következõk szerint sorolta be: a) A/II1, b) A/I/3, c) A/I/4, d) B/III/3. 15

13 Nagy tesztkönyv 39. Melyik besorolás nem helyes? A tartósan adott kölcsön összegét a vállalkozó az A változatú mérlegben a következõk szerint sorolta be: a) A/III/2, b) A/III/4, c) A/III/5. d) B/IV/ A felsorolásban egy nem helyes? Melyik az? A saját tõke része: a) a tõketartalék, b) a céltartalék, c) a lekötött tartalék, d) az értékelési tartalék. 41. A felsorolásban egy nem helyes. Melyik az? A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelnek: a) a váltótartozások, b) a váltókövetelések, c) az átváltoztatható kötvények, d) vevõktõl kapott elõlegek. 42. A felsorolásban egy nem helyes. Melyik az? Az eszközök között szerepelnek a mérlegben: a) a vevõktõl kapott elõlegek, b) az immateriális javakra adott elõlegek, c) a beruházásokra adott elõlegek, d) a készletekre adott elõlegek. 43. A felsorolásban egy nem helyes. Melyik az? Az értékpapírok között szerepelnek a mérlegben: a) saját részvények, saját üzletrészek, b) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok, c) részesedés kapcsolt vállalkozásban, d) átváltoztatható kötvények. 44. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A tenyészállatok között kell kimutatni azokat az állatokat, a) amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket termelnek, és b) a tartási költségek ezen termékek értékesítése során megtérülnek, vagy c) az egyéb hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését, és d) éven túl szolgálják a vállalkozási tevékenységet. 45. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerûen használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok közé sorolandó: a) a földterület, a telek, a telkesítés, b) az épület, az épületrész, az egyéb építmény, c) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok, d) a bérelt ingatlanok. 16

14 1. Bevezetés a számvitel rendszerébe 46. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Az ingatlanok között kell kimutatni a) a bérbe vett ingatlanon végzett és aktivált beruházást, felújítást, b) az üzemkörön kívüli ingatlant, c) az erdõt, az ültetvényt, d) az ingatlanok értékelési tartalékát. 47. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A mûszaki berendezések, gépek, jármûvek között kell kimutatni a rendeltetésszerûen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló a) erõgépeket, erõmûvi berendezéseket, egyéb gépeket, berendezéseket, mûszereket és szerszámokat, b) irodai, igazgatási berendezéseket, felszereléseket, c) szállítóeszközöket, hírközlõ berendezéseket, számítástechnikai eszközöket, a tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési eszközöket, valamint d) az itt felsorolt, bérbevett eszközökön végzett és aktivált beruházást, felújítást. 48. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A szellemi termékek közé tartozik: a) a szabadalom és az ipari minta, b) a szerzõi jogvédelemben részesülõ szoftvertermék, c) a védjegy, d) a szellemi termékek felhasználási joga. 49. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Az immateriális javak között vagyoni értékû jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyen különösen: a) a bérleti jog, b) a használati jog, c) a gyártási eljárás, d) a licenc. 50. A felsorolásban egy igaz. Melyik az? Az immateriális javak értékhelyesbítéseként kimutatható a könyv szerinti értéket meghaladó piaci érték és könyv szerinti érték közötti különbözet a) az üzleti vagy cégértéknél, b) az alapítás-átszervezés aktivált értékénél, c) a kísérleti fejlesztés aktivált értékénél, d) a szellemi terméknél. 51. A felsorolásban egy igaz. Melyik az? Az immateriális javak értékhelyesbítéseként kimutatható a könyv szerinti értéket meghaladó piaci érték és könyv szerinti érték közötti különbözet a) a vagyoni értékû jognál, b) az alapítás-átszervezés aktivált értékénél, c) a kísérleti fejlesztés aktivált értékénél, d) az immateriális javakra adott elõlegnél. 17

15 Nagy tesztkönyv 52. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A tárgyi eszközök értékhelyesbítéseként kimutatható a könyv szerinti értéket meghaladó piaci érték és könyv szerinti érték közötti különbözet a) ingatlanoknál, b) mûszaki berendezéseknél, gépeknél, jármûveknél, c) beruházásoknál, d) tenyészállatoknál. 53. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A befektetett pénzügyi eszközök között a mérlegben azokat az eszközöket kell kimutatni, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, illetve kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenõrzési lehetõséget érjen el. Ide tartoznak: a) tartós részesedések, b) saját részvények, saját üzletrészek, c) tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok, d) éven túlra adott kölcsönök. 54. A felsorolásban egy igaz. Melyik az? A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítéseként kimutatható a könyv szerinti értéket meghaladó piaci érték és könyv szerinti érték közötti különbözet a) részesedéseknél, b) tartósan adott kölcsönöknél, c) tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapíroknál, d) nem mutatható ki. 55. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A forgóeszközök csoportjába kell besorolni a mérlegben a) a készleteket, b) a vállalkozó tevékenységét nem tartósan szolgáló követeléseket, c) hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentõ befektetéseket, pénzeszközöket, d) a tenyészállatokat, amelyek egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet. 56. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A készletek a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, a) amelyeket a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek be, és azok a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak (áruk, göngyölegek, közvetített szolgáltatások), bár értékük változhat, b) amelyek az értékesítést megelõzõen a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak [befejezetlen termelés (ideértve a befejezetlen, még ki nem számlázott szolgáltatást is), félkész termékek] vagy már feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak (késztermékek), c) amelyeket az értékesítendõ termékek elõállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni (anyagok), d) amelyek beszerzési értéke nem haladja meg a Ft-ot. 18

16 1. Bevezetés a számvitel rendszerébe 57. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A készletek között kell kimutatni a) a tenyészállatokat, amelyek egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet, b) használatba vételükig azokat az anyagi eszközöket (szerszám, mûszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, egyenruha, védõruha), amelyek a vállalkozó tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják, c) a növendék-, a hízó- és az egyéb állatokat, amelyek a termelés (a tartás) költségei eredményeként növekednek, gyarapszik tömegük (súlyuk), függetlenül attól, hogy a vállalkozási tevékenységet mennyi ideig szolgálják, d) azokat az eszközöket, amelyeket a befektetett eszközök közül átsoroltak. 58. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? a) Váltókövetelések között csak a nem részesedési viszonyban lévõ adóssal szembeni váltóköveteléseket szabad kimutatni. b) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk) között kell kimutatni minden, a vállalkozó által teljesített a vevõ által elismert termékértékesítésbõl, szolgáltatásnyújtásból származó követelést. c) A követelések között kell kimutatni a tartósan adott kölcsönbõl a mérlegfordulónapot követõ egy éven belül esedékes részleteket. d) A követelések között kell kimutatni a peresített követelésekbõl a bíróság által az üzleti év mérlegfordulónapjáig jogerõsen megítélt követeléseket. 59. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? a) Saját részvények, saját üzletrészek a vállalkozó által visszavásárolt (megszerzett) tulajdoni részesedést jelentõ saját befektetések. b) A visszavásárolt tulajdoni részesedést jelentõ saját befektetések között kell kimutatni a vállalkozó által ellenérték (visszaváltási érték) fejében megszerzett visszaváltható részvényeket is a megszerzéstõl az alaptõke kötelezõ leszállításának cégbírósági bejegyzéséig. c) A mérlegben a saját tõkénél be kell mutatni a visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken számított összegét. d) A mérlegben a saját tõkénél be kell mutatni a visszavásárolt tulajdoni részesedés visszavásárlási értéken számított összegét. 60. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok között azokat az értékpapírokat kell kimutatni, a) amelyeket forgatási célból, b) kamatbevétel, illetve árfolyamnyereség elérése érdekében, c) vagy befektetési céllal szereztek be, d) továbbá azokat, amelyek a tárgyévet követõ üzleti évben lejárnak. 61. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A mérlegben forrásként a) a saját tõkét, b) a céltartalékokat, c) a kötelezettségeket és d) az idõbeli elhatárolásokat kell szerepeltetni. 19

17 Nagy tesztkönyv 62. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A saját tõke a jegyzett, de még be nem fizetett tõkével csökkentett a) jegyzett tõkébõl, b) a tõketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból, c) a céltartalékból és d) a tárgyév mérleg szerinti eredményébõl tevõdik össze. 63. Egészítse ki a következõ állítást! A visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, a visszaváltható részvény bevonása esetén, azok névértékének megfelelõ összeggel a jegyzett tõkét kell csökkenteni, a névérték és a visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) érték közötti különbözettel elõjelének megfelelõen a(z)... kell módosítani a jegyzett tõke módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése idõpontjával a) tõketartalékot, b) eredménytartalékot, c) lekötött tartalékot, d) értékelési tartalékot. 64. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? a) a tõketartalék növekedéseként kell kimutatni a részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, ide értve a tõkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözetet, b) az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni a részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, ide értve a tõkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözetet, c) a tõketartalék csak akkor csökkenthetõ, ha emiatt a tõketartalék nem lesz negatív. d) a tõketartalék csökkenéseként kell kimutatni a tõketartalék lekötött tartalékba átvezetett összegét. 65. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? a) Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált tõketartalékot, lekötött tartalékot. b) Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni az üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként osztalékra, részesedésre, kamatozó részvény kamatára, továbbá az eredménytartalékot terhelõ adóra igénybe vett összeget. c) Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság veszteségének fedezetére teljesített törvényi elõíráson alapuló pótbefizetés összegét a pénzmozgással egyidejûleg. d) Az adózott eredmény kiegészítéséhez a szabad eredménytartalék csak akkor vehetõ igénybe, ha az igénybevétel után a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett jegyzett tõke összege meghaladja a saját tõke összegét. 66. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A lekötött tartalék a) a tõketartalékból, b) az értékelési tartalékból, illetve c) az eredménytartalékból lekötött összegeket és a d) kapott pótbefizetés összegét foglalja magában. 20

18 1. Bevezetés a számvitel rendszerébe 67. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Az eredménytartalékból kell lekötni és a lekötött tartalékba átvezetni: a) a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek, továbbá a visszaváltható részvények könyv szerinti értékét, b) az alapítás-átszervezés aktivált értékébõl még le nem írt összeget, c) kísérleti fejlesztés aktivált értékébõl még le nem írt összeget, d) a saját beruházások aktivált értékébõl még le nem írt összeget. 68. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? a) Az értékhelyesbítés és az értékelési tartalék kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. b) Az értékelési tartalék terhére a saját tõke más elemeit nem lehet kiegészíteni. c) Az értékelési tartalék terhére kötelezettség nem teljesíthetõ. d) Az értékelési tartalék igénybe vehetõ osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvények kamatára. 69. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Az adózás elõtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévõ ügyletekbõl, szerzõdésekbõl származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérlegfordulónapon valószínû vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük idõpontja még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította. Ilyen kötelezettség lehet: a) jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettség, b) átszervezési költségek, c) korengedményes nyugdíj, d) végkielégítés miatti fizetési kötelezettség. 70. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Az adózás elõtti eredmény terhére a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben céltartalék képezhetõ az olyan várható, jelentõs és idõszakonként ismétlõdõ jövõbeni költségekre, amelyekrõl a mérlegfordulónapon feltételezhetõ vagy bizonyos, hogy a jövõben felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük idõpontja még bizonytalan, és nem sorolhatók a passzív idõbeli elhatárolások közé. Ilyenek lehetnek: a) fenntartási költségek, b) környezetvédelemmel kapcsolatos költségek, c) átszervezési költségek, d) környezetvédelmi kötelezettségek. 71. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Rövid lejáratú kötelezettség a) az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, ide értve a hosszú lejáratú kötelezettségekbõl a mérleg fordulónapját követõ egy üzleti éven belül esedékes törlesztéseket is, b) a váltótartozás, c) a szállítónak adott (átutalt) elõleg, d) az áruszállításból és szolgáltatásteljesítésbõl származó kötelezettség. 21

19 Nagy tesztkönyv 72. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni a) a munkavállalókkal, a költségvetéssel, az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolásokat, b) a jogerõs határozattal elõírt kötelezettségeket, c) az utólag adott engedmény miatti kötelezettség összegét, d) a lízingbe vevõnél a pénzügyi lízingbe vett, beruházásként elszámolt eszköz lízingbe adó (helyette az eladó) által számlázott ellenértékének megfelelõ kötelezettséget. 73. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Aktív idõbeli elhatárolásként kell a mérlegben kimutatni a) az üzleti év mérlegének fordulónapja elõtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként (ide értve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követõ idõszakra számolhatók el, b) az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt idõszakra számolandók el, c) a mérleg fordulónapja elõtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni idõszak árbevételét, bevételét képezi, d) az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás során a tartozásátvállalás beszámolási idõszakában a véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettség rendkívüli ráfordításként elszámolt szerzõdés (megállapodás) szerinti összegét. 74. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? Passzív idõbeli elhatárolásként kell a mérlegben kimutatni a) a mérleg fordulónapja elõtti idõszakot terhelõ költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni idõszakban merül fel, kerül számlázásra, b) a mérleg fordulónapja és elkészítésének idõpontja között a vállalkozóval szemben érvényesített, benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot, kártérítést, bírósági költséget, c) a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járulékát, d) az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt idõszakra számolandók el. 75. A felsorolásban egy hamis. Melyik az? A passzív idõbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni a rendkívüli bevételként elszámolt a) fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz összegét, b) elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettség összegét, amennyiben az a kötelezettség terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik (legfeljebb a kapcsolódó eszközök nyilvántartás szerinti értékében), c) térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci illetve jogszabály eltérõ rendelkezése esetén a jogszabály szerinti értékét, d) az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás során a tartozásátvállalás beszámolási idõszakában a véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettség rendkívüli ráfordításként elszámolt szerzõdés (megállapodás) szerinti összegét. 22

20 Nagy tesztkönyv Megoldókulcs 1. a 26. c 51. a 76. b 101. c 2. d 27. d 52. c 77. c 102. b, d 3. c 28. b, c, d 53. b 78. c 103. d 4. d 29. c 54. a 79. b 104. c 5. d 30. c 55. d 80. a 105. a, d 6. b 31. a 56. d 81. a 106. d 7. b 32. d 57. a 82. a 107. b, c 8. c 33. d 58. b 83. b 108. a, c 9. d 34. d 59. d 84. a 109. b, c 10. d 35. d 60. c 85. d 110. c 11. b 36. c 61. d 86. b 111. a, b, c 12. d 37. c 62. c 87. a 112. b, c 13. a 38. a 63. b 88. b 113. a, d 14. d 39. d 64. b 89. a 114. b, c 15. a 40. b 65. d 90. b 115. d 16. d 41. b 66. b 91. c 116. a, b 17. d 42. a 67. d 92. a, b, d 117. a 18. c 43. d 68. d 93. b 118. c, d 19. a 44. d 69. b 94. c 119. b 20. a 45. d 70. d 95. a 120. d 21. a, b 46. d 71. c 96. a, c 121. b 22. b, c, d 47. b 72. d 97. a, d 122. a 23. b, c 48. d 73. c 98. b, c 123. a 24. b 49. c 74. d 99. a 124. a 25. c 50. d 75. d 100. a 125. a 72

21 1. Bevezetés a számvitel rendszerébe 126. b 151. a, c, d 176. c 201. c 226. d 127. d 152. a, b 177. d 202. d 227. c 128. a 153. b 178. c 203. c 228. c 129. a 154. b 179. b 204. d 229. d 130. a 155. c 180. b 205. d 230. d 131. d 156. d 181. b 206. c, d 231. d 132. a 157. b 182. c 207. d 232. a 133. a 158. b 183. b 208. a 233. d 134. a, b, c, d 159. c 184. b 209. c 234. d 135. a 160. a 185. b 210. d 235. d 136. c 161. b 186. d 211. b 236. c 137. c, d 162. d 187. d 212. d 237. b 138. c 163. b 188. a 213. d 238. d 139. a, b, c 164. c 189. b 214. a 239. b 140. a 165. b 190. c 215. d 240. d 141. c 166. c 191. c 216. b 241. c 142. c 167. d 192. d 217. c 242. d 143. c 168. a 193. c 218. d 243. a 144. b 169. c 194. c 219. c 244. d 145. d 170. c 195. c 220. c 245. d 146. b 171. d 196. c 221. d 246. d 147. d 172. b 197. c 222. d 247. a 148. a, b 173. a 198. a 223. d 248. b 149. a, b, c 174. b 199. b 224. c 249. d 150. a, c 175. c 200. d 225. c 250. c 73

22 Nagy tesztkönyv 251. b 265. d 281. d 297. d 313. b 252. a 266. a 282. c 298. c 314. a 253. b 267. c 283. a 299. a 315. c 254. a 268. b 284. b 300. a 316. a 255. b 269. a 285. a 301. d 317. d 256. b 270. b 286. a 302. b 318. b 257. d 271. d 287. a 303. d 319. c a 272. a 288. c 304. b 320. d b 273. d 289. d 305. b 321. b c 274. a 290. d 306. d 322. c 259. b 275. a 291. d 307. c 260. b 276. b 292. d 308. c 261. c 277. d 293. b 309. b 262. b 278. d 294. d 310. c 263. b 279. c 295. d 311. b 264. c 280. b 296. d 312. c 74

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara. Pénzügyi számviteli példatár

Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara. Pénzügyi számviteli példatár Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara Pénzügyi számviteli példatár Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara Pénzügyi számviteli példatár Üzleti szakügyintézõk és államháztartási

Részletesebben

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Számvitel alapjai példatár Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Tartalomjegyzék Elõszó...7 I. fejezet Gazdasági társaságok alapítása...9 II.

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

A számviteli törvény 2013

A számviteli törvény 2013 A számviteli törvény 2013 A számviteli törvény 2013 PR-015/13 ISBN 978-963-394-822-4 Kiadja a Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Sanoma company A kiadásért

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

Mérlegképes könyvelői képzés VIZSGÁZÓK KÖNYVE számvitelből és elemzésből

Mérlegképes könyvelői képzés VIZSGÁZÓK KÖNYVE számvitelből és elemzésből Dr. Siklósi Ágnes Sisa Krisztina Dr. Veress Attila Mérlegképes könyvelői képzés VIZSGÁZÓK KÖNYVE számvitelből és elemzésből PR-090/13 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes, 2013 Sisa Krisztina, 2013 Dr. Veress Attila,

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához

Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához Blumné Bán Erika Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Siklósi Ágnes Sisa Krisztina Dr. Sztanó Imre Dr. Veress Attila Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához Számvitel-elemzés-ellenõrzés

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számviteli politika Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest MMKM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A számviteli politikát a Magyar Műszaki

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

SZÁMVITEL NEM SZÁMVITEL SZAKON

SZÁMVITEL NEM SZÁMVITEL SZAKON SZÁMVITEL NEM SZÁMVITEL SZAKON 2016 Szamvitel_nemszvtsz_2_2016.indd 1 2016.01.27. 15:03:38 Szerzők: DR. SIKLÓSI ÁGNES DR. KARDOS BARBARA MIKLÓSYNÉ ÁCS KLÁRA DR. SZTANÓ IMRE SISA KRISZTINA DR. VERESS ATTILA

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 7 I.1 A vállalkozás bemutatása 7 I.2 A Társaság

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

2000. évi C. törvény módosításokkal * egységes szerkezetbe foglalt szövege a számvitelrõl

2000. évi C. törvény módosításokkal * egységes szerkezetbe foglalt szövege a számvitelrõl 2000. évi C. törvény módosításokkal * egységes szerkezetbe foglalt szövege a számvitelrõl A piacgazdaság mûködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplõi számára hozzáférhetõen, döntéseik megalapozása

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZATA

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(25) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 46-2013/2014.(2014.04.01) számú határozatával elfogadva Hatályos: 2014.április 2. napjától 2.

Részletesebben

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz 2013 Szerzők Miklósyné Ács Klára Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Szijártó Boglárka Török Martina Zsófia Dr. Veress Attila

Részletesebben

Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia. Bevezetés. a számvitelbe. Számvitel alapjai példatár

Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia. Bevezetés. a számvitelbe. Számvitel alapjai példatár Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Dr. Veress Attila Bevezetés a számvitelbe Számvitel alapjai példatár Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes, 2014 Dr. Simon Szilvia, 2014 Dr. Veress Attila, 2014 Lektor: dr. Sztanó

Részletesebben

dr. Gyulai László Illés Ivánné dr. Paróczai Péterné dr. Sándorné Új Éva PÉNZÜGYI ISMERETEK a mérlegképes könyvelõk vizsgáihoz

dr. Gyulai László Illés Ivánné dr. Paróczai Péterné dr. Sándorné Új Éva PÉNZÜGYI ISMERETEK a mérlegképes könyvelõk vizsgáihoz dr. Gyulai László Illés Ivánné dr. Paróczai Péterné dr. Sándorné Új Éva PÉNZÜGYI ISMERETEK a mérlegképes könyvelõk vizsgáihoz 012/2009 Szerzõk: dr. Gyulai László, 2009. Illés Ivánné dr., 2009. Paróczai

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.03.31. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS ŰRLAPOKHOZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi mérlegjelentés készítését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. (1) bekezdés

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Hogyan valósul meg a tájékoztatás? Számviteli törvény története. Mi volt a törvényalkotás célja? SZÁMVITEL FOGALMA, FELADATA & A VÁLLALKOZÁSOK VAGYONA

Hogyan valósul meg a tájékoztatás? Számviteli törvény története. Mi volt a törvényalkotás célja? SZÁMVITEL FOGALMA, FELADATA & A VÁLLALKOZÁSOK VAGYONA Ha hallom, elfelejtem, Ha látom, megjegyzem, Ha csinálom, értem. Konfúciusz (ie 551-479) SZÁMVITEL FOGALMA, FELADATA & A VÁLLALKOZÁSOK VAGYONA Gazdálkodás, vállalkozás tartalma A vállalkozások főbb sajátosságai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában A Kormány 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 208. szám

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről 1

2000. évi C. törvény a számvitelről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről 1 2016.01.01. és 2016.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............................................

Részletesebben

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7161 A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelr ól szóló

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:.. Vantara

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelről

2000. évi C. törvény. a számvitelről 2000. évi C. törvény a számvitelről A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda. 2014. éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda. 2014. éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda 2014. éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Azonosító adatok Az Iroda neve, székhelye: Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda 1055 Budapest,

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 29., kedd Tartalomjegyzék 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 2015.10.02.

SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 2015.10.02. Mérlegképes kötelező továbbképzés SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Szervező: Novitax Kft. Előadó: Egri-Retezi Katalin kamarai tag könyvvizsgáló katalin.retezi@correct.hu www.novitax.hu

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 Dr. Kardos Barbara Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Dr. Sztanó Imréné Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 PR-017/13 Tartalomjegyzék 1. A számviteli törvény változásai....................

Részletesebben

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Rt. számviteli politikája

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Rt. számviteli politikája I/2. Az ERSTE Bank Hungary Rt. számviteli politikája A bank számviteli politikája a számviteli törvény, illetve a hitelintézetek vonatkozásában ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet beszámolási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Jelentős változások a számviteli törvényben

Jelentős változások a számviteli törvényben 2015. július 7. Jelentős változások a számviteli törvényben 2015. június 23-án a Parlament elfogadta a T/4852. számú, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számviteli politikáról szóló szabályzatot. 2.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

Címszavakban. Mikrogazdálkodói EÉB 2015.10.05. Sztv átfogó módosítása 2016. I. Megemelt értékhatárok. Készítette: Előadó: Dr.

Címszavakban. Mikrogazdálkodói EÉB 2015.10.05. Sztv átfogó módosítása 2016. I. Megemelt értékhatárok. Készítette: Előadó: Dr. Sztv átfogó módosítása 2016 Készítette: Dr. Kardos arbara főiskolai docens okleveles könyvvizsgáló Előadó: Dr. Sisa Krisztina Egyetemi adjunktus GF PSZK Számvitel Intézeti Tanszék okleveles könyvvizsgáló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Herpály Team Kft. SZÉKHELY: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. ADÓSZÁM: 10588549-2-09 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-001011 a továbbiakban: Társaság Jelen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Számviteli politika magyar számviteli standard általános szakmai koncepció

Számviteli politika magyar számviteli standard általános szakmai koncepció Számviteli politika magyar számviteli standard általános szakmai koncepció I. Cél Azoknak a szabályoknak, előírásoknak, módszereknek, az ezeket alátámasztó döntési lehetőségeknek a megfogalmazása, amelyek

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

34. szám 124. évfolyam 2009. november 27. TARTALOM

34. szám 124. évfolyam 2009. november 27. TARTALOM 34. szám 124. évfolyam 2009. november 27. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 4/2009. (XI. 27. MÁV Ért. 34.) EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Fridrich Péter Simon Szilvia Dr. Sztanó Imre

Fridrich Péter Simon Szilvia Dr. Sztanó Imre Fridrich Péter Simon Szilvia Dr. Sztanó Imre A konszolidáció módszertana 022/2008 V. A konszolidáció egyéb feladatai A teljes körû konszolidáció részfeladatainak végrehajtását követõen a vállalatcsoport

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 1. Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) a

Részletesebben

S z á m v i t e l I I I.

S z á m v i t e l I I I. S z á m v i t e l I I I. F Korom Erik, Madarasiné Szirmai Andrea, Miklósyné Ács Klára, Reizingerné Ducsai Anita, Romsics Anikó, Siklósi Ágnes, Simon Szilvia eladatgyûjtemény a vállalkozói könyvvitelhez

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

Számviteli törvény 2016. évi változásai

Számviteli törvény 2016. évi változásai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Számviteli törvény 2016. évi változásai 2015. július 4-i hatállyal lépett életbe a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes pénzügyi

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2016. június 27. Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 A szabályzat hatálya... 2 A szabályzat célja, követelményrendszere... 2 Felelősségi

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben