Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ"

Átírás

1 Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített alapelveket és értékelési eljárásokat, és egyben igazodjon a társaság adottságaihoz, gazdálkodási körülményeihez, valamint fejlesztési célkitûzéseihez is. A belföldi leányvállalatok számára kötelezô az azonos számviteli politika, számlarend, számlatükör és egységes értékelési eljárások alkalmazása, az azonos elvek alapján összeállított mérleg és eredménykimutatás készítése. A társaság és leányvállalatai a kettôs könyvvezetésre vonatkozó szabályokat alkalmazzák, s A változat szerinti mérleget és az összköltségeljárás módszerével készített, A változat szerinti eredménykimutatást állítanak össze. A könyvvezetés egységes értelmezését a számviteli politika, a mellékleteit képezô szabályzatok, valamint az ORACLE integrált vállalatirányítási rendszer biztosítja. A társaságnál a tevékenység jellegébôl fakadóan gyakoriak a beruházási, felújítási, illetve karbantartásifenntartási munkálatok. A számviteli politikában pontosan rögzítettek ezek elkülönítésének minôsítési elvei és szabályai, mivel a különbözô kategóriák eltérôen érintik a tárgyi eszközök értékét, valamint a ráfordításokat. Szintén gyakoriak a külföldi pénzeszközre szóló követelések és a devizás kötelezettségek is, melyek értékelése egységesen a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. devizavételi árfolyamán történik. A Danubius Hotels Rt. és leányvállalatai a könyveit havonta zárja, elkészíti a mérleget és az eredmény- és jövedelmezôségi kimutatást, valamint csoportszinten elvégzik a konszolidálást is. A külföldi leányvállalatok esetében a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készült mérleg- és eredménykimutatásokat használjuk megfelelô formában, mind a Nemzetközi, mind a Magyar Számviteli Szabályok szerint készülô konszolidált kimutatásokban. A társaság a Budapesti Értéktôzsde A kategóriájába tartozó kibocsátókra vonatkozó szabályoknak megfelelôen negyedévente közzéteszi az említett külföldi leányvállalatok miatt 2001-tôl IAS szerint készített konszolidált, nem auditált mérleg- és eredménykimutatását, és annak szöveges értékelését. Az éves beszámoló fordulónapja december 31. A mérlegkészítés idôpontja és az elôzetes beszámolókészítés határideje évente kerül megállapításra. Az egyedi beszámolók, valamint az összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatát a KPMG Hungária Kft. végzi. Az auditált beszámolót a felügyelôbizottság egyetértése után az igazgatóság és a közgyûlés hagyja jóvá. Konszolidáció A Danubius Hotels Rt. egy összevont (konszolidált) éves beszámolót készít, mivel a társaság él azzal a törvény adta lehetôséggel, hogy amennyiben van olyan a társaság tulajdonában lévô leányvállalat, amely egyben anyavállalat is, mentesül a konszolidációs beszámolási kötelezettség alól, mert a konszolidáció egy lépésben, a legmagasabb anyavállalati szinten valósul meg. A konszolidációba történô bevonás idôpontja belföldi társaság megvásárlása esetén a szerzôdés idôpontja, míg külföldi esetén a szerzôdés aláírását követô hónap elsô napja. Így a évben szerzett tulajdonhányadok konszolidálása az alábbiak szerint alakult: a Léčebné Lázně Rt.-ben december 31-én meglévô 90,06%-os tulajdoni hányad a 2001-es év folyamán 5,3%-al növekedett; a teljes 95,36%-ot április 1-tôl konszolidáljuk. A december 31-i beszámolóban konszolidálás alá bevont társaságok: Jegyzett tôke Tulajdoni hányad (ezer Ft) (%) Hungária Szálloda-Ingatlankezelô Rt ,999 Léčebné Lázně Rt ,36 Danubius Szállodaüzemeltetô és Szolgáltató Rt Danubius Béta Hotels Kft Hullám Szálló Kv Preventív Security Rt HungarHotels Tours Gama 45 Kft

2 Mérlegmegjegyzések A Danubius Hotels Rt. mérlegfôösszege 10,7%-al növekedett a bázishoz viszonyítva. Az 5,5 milliárd Ft-os bôvülés nagy része a Thermal Hotel Margitsziget szállodában végrehajtott rekonstrukciós program és a Léčebné Lázně társaságban történt tulajdonihányad-növekedés következménye. A táblázatokban mind a bázis-, mind a tárgyidôszakban kiemeljük a mérlegsorok szempontjából meghatározó társaságok adatait, rendszerint a Danubius Szállodaüzemeltetô és Szolgáltató Rt.-t, valamint a két cseh társaságot. Az év elejétôl a Léčebné Lázně Rt. végzi a korábban a Gama 45 Kft. által üzemeltetett Hotel Villa Butterfly üzemeltetését is, és ezért bérleti díjat fizet a Gama 45 Kft.- nek. Az eszközök változatlanul a Gama 45 Kft. mérlegében szerepelnek. A. Befektetett eszközök Immateriális javak ,3% Tárgyi eszközök ,9% Befektetett pénzügyi eszközök ,8% Befektetett eszközök ,8% Danubius Szállodaüzemeltetô Rt ,1% Cseh szállodák ,7% A befektetett eszközöket bekerülési (beszerzési) értéken, illetve elôállítási költségen értékeljük, és csökkentjük az értékcsökkenés és értékvesztés szabályai szerint alkalmazott leírásokkal. Nem élünk a piaci értékelés lehetôségével, mivel a csoporton belül az eszközök összetétele és felhasználási módja nem indokolja azt. A/I. Immateriális javak Vagyoni értékû jogok ,5% Szellemi termékek ,1% Immateriális javakra adott elôlegek Immateriális javak ,3% Danubius Szállodaüzemeltetô Rt ,5% Cseh szállodák ,7% A vagyoni értékû jogok és a szellemi termékek amortizációval csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a könyvekben. Amortizáció: vagyoni értékû jogok szellemi termékek 20% 1% (használati jog esetén) 16,67% (bérleti jog esetén) A maradványértéket a vagyoni értékû jogokra és a szellemi termékekre is nulla értékben határoztuk meg, azok korlátozott piaci értékesíthetôsége miatt. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogokat az új számviteli törvény szerint a tárgyi eszközök között kell kimutatni, ezért a 450 millió Ft nettó értéken nyilvántartott két margitszigeti szálloda telekhasználati joga (a bázisban is) átsorolásra került. Az immateriális javak körében 90 millió Ft szoftverbeszerzés történt, mely részben az integrált vállalatirányítási rendszert kiegészítô szoftverek, illetve a gyógyászati szoftverek közé került üzembe helyezésre. 15

3 A/II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok ,7% Mûszaki gépek, berendezések ,7% Egyéb berendezések ,7% Beruházások, fejújítások ,9% Beruházásokra adott elôlegek ,7% Tárgyi eszközök ,9% Danubius Szállodaüzemeltetô Rt ,3% Cseh szállodák ,9% A 30 ezer forint érték alatti egyedi beszerzésû tárgyi eszközöket használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. Nem számolunk el értékcsökkenést a földterületek, telkek, képzômûvészeti alkotások, valamint a már nullára leírt tárgyi eszközök után. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a megsemmisült, megrongálódott, selejtezett eszközök után, illetve beruházások esetén akkor, ha az nem valósult meg. Amortizáció: ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok 1% ill. 16,67% nem szállodaként mûködô ingatlanok 2% bérbe nem adott szállodaingatlanok 3% bérbe adott szállodaingatlanok 3,5-4-5% (mûszaki állapottól függôen) mûszaki és egyéb gép, berendezés, felszerelés az adótörvénynek megfelelô kulcsok a szakmai sajátosságok figyelembevételével Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok értéke mind a bázisban, mind pedig a tényidôszakban emelkedett a két margitszigeti szálloda telekhasználati jogának törvényváltozás miatti átsorolásával. Az ingatlanok 11,7%-os tárgyévi növekedése a jelentôs rekonstrukciós programok befejezéséhez kapcsolódó aktiválásnak az eredménye. Ugyanez az oka a beruházások, felújítások 42,1%-os csökkenésének. A Thermal Hotel Margitsziget rekonstrukciója 3,2 milliárd Ft-al emelte az ingatlanok bruttó értékét. A magyarországi szállodaingatlanok bruttó értéke további 2,5 milliárd Ft-al nôtt a Helia, Stadion, Flamenco és Helikon szállodákban kialakított fitness-centrumok, valamint a büki és hévízi élményfürdôk létesítésének és a folyamatos szobafelújításoknak köszönhetôen. A cseh társaságok összességében 62 millió korona (450 millió Ft) értékû beruházást hajtottak végre 2001-ben, melynek során szobák bôvítése, szállodák rekonstrukciója és a kaszinó (étterem) felújítása valósult meg. A cseh szállodák telekértéke koronában nem változott, a forintban megjelenô emelkedést az átszámítás okozta. A mûszaki gépek, berendezések értéke is a felgyorsított rekonstrukcióval összefüggô eszközbeszerzések következtében nôtt 43,7%-al. 16

4 Az egyes tárgyi eszközfajták változása a évben: Épület, építmény és vagyoni ért. jogok ,5% Hungária Szálloda-Ingatlankezelô Rt. * ,0% Danubius Hotels Rt. * ,7% Cseh szállodák ,3% Telek ,8% Hungária Szálloda-Ingatlankezelô Rt. * ,2% Danubius Hotels Rt. * ,0% Cseh szállodák ,8% Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok ,7% Hungária Szálloda-Ingatlankezelô Rt. * ,1% Danubius Hotels Rt. * ,7% Cseh szállodák ,7% Mûszaki gépek, berendezések ,7% Danubius Szállodaüzemeltetô Rt ,6% Cseh szállodák ,1% Egyéb berendezések ,7% Danubius Szállodaüzemeltetô Rt ,8% Cseh szállodák ,6% Beruházások, fejújítások ,9% Danubius Szállodaüzemeltetô Rt. ** ,8% Hungária Szálloda-Ingatlankezelô Rt.** ,7% Cseh szállodák * A szállodai épületek, telkek, ingatlanok értéke a Hungária Szálloda-Ingatlankezelô Rt. és a Danubius Hotels Rt. mérlegében van nyilvántartva, ezért itt nem a Danubius Szállodaüzemeltetô Rt. adatait emeljük ki. ** A magyar szállodákban folyamatban lévô beruházások értékének egy része attól függôen, hogy ingatlanhoz vagy eszközbeszerzéshez kapcsolódik-e a Danubius Szállodaüzemeltetô Rt., másik része pedig a Hungária Szálloda-Ingatlankezelô Rt. mérlegében szerepel. 17

5 A/III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,6% Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-nak ,7% Egyéb tartós részesedés ,9% Egyéb tartósan adott kölcsön ,2% Befektetett pénzügyi eszközök ,8% Danubius Szállodaüzemeltetô Rt ,3% Cseh szállodák Gazdasági társaságban lévô tulajdoni részesedést jelentô befektetés bekerülési értéke a vásárláskor a részvényenként, üzletrészenként a társasági szerzôdés, alapszabály szerint fizetett ellenérték. A számviteli törvényben meghatározott esetekben elszámolunk értékvesztést a befektetés után. A hosszú lejáratú értékpapírokat beszerzési értéken tartjuk nyilván, és a törvényben rögzített feltételek teljesülése esetén értékvesztést számolunk el. A tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban elnevezésû sor 145 millió Ft-nyi növekedésének jelentôs, 129,8 millió Ft-os része a romániai Salina Invest Rt.-ben (Sovata) 2001 szeptemberében megvalósult 20%-os részesedésvásárlásból fakad. Ugyanitt okozott növekedést a Marcali Szálloda Kft.-ben végrehajtott tôkeemelés (70 millió Ft) és az Eger Szálloda Kft. megalapítása, illetve csökkenést a londoni Danube Travel felszámolása (60,6 millió Ft). Az egyéb tartós részesedések értékének 8,4 millió Ft-nyi csökkenése részvényeladásból származik. Az adott kölcsönök csökkenését a londoni Danube Travel utazási irodának nyújtott kölcsön egy részének törlesztése okozta. A fennmaradt összeget 2002-ben fizeti vissza az üzletet átvevô utazási iroda. B. Forgóeszközök Készletek ,7% Követelések ,5% Értékpapírok ,7% Pénzeszközök ,7% Forgóeszközök ,4% Danubius Szállodaüzemeltetô Rt ,3% Cseh szállodák ,6% 18

6 B/I. Készletek Anyagok ,8% Növendék, hízó, egyéb állatok 60 Áruk ,2% Készletre adott elôlegek Készletek ,7% Danubius Szállodaüzemeltetô Rt ,2% Cseh szállodák ,9% Az anyagok megoszlása a magyarországi társaságoknál 2001-ben 6,2% 2,2% 6,7% 27,0% 30,2% A vásárolt készletek bekerülési ára tartalmazza az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, és a raktárba történô beszállításig a készletekhez egyedileg hozzákapcsolható költségeket. A készletek analitikus nyilvántartási rendszerében súlyozott, mérlegelt átlagárat alkalmazunk. Étel Ital Mûszaki anyag 27,8% Általános anyag Munkaruha Egyéb Az egy éven belüli elhasználódási idejû üzemelési eszközöknek melyeket beszerzéskor költségként elszámoltuk a mérleg szerinti értéke nulla. Ezek mennyiségi és értékbeli nyilvántartása a számítástechnikai rendszeren keresztül valósul meg. B/II. Követelések Követelések ,5% Áruszállításból és szolgáltatásból ,3% Egyéb követelések ,8% A követeléseket lejárat szerint értékeljük, és a határidôn túli kintlévôségekre a mérleg fordulónapjával értékvesztést számolunk el a vevô folyószámlarendszer által készített korosítási lista alapján. Nem számolható el értékvesztés a kapcsolt, konszolidációs körbe bevont vállalkozások kintlevôségeire. Ha az értékvesztés visszaírása indokolttá válik, akkor azt a pénzügyi teljesítéssel vagy a hitelezési veszteséggel történt leírással egy idôben lehet elszámolni. Behajthatóság szempontjából is minôsítjük a követeléseinket. A kétessé minôsítés feltételei pontosan rögzítettek a számviteli politikában. A vevôkövetelések minôsítés szerinti megoszlása (%-ban): Összesen Összesen Összesen Összesen Belföldi Belföldi Külföldi Külföldi 2000 [eft] 2001 [eft] 2000 [%] 2001 [%] 2000 [%] 2001 [%] 2000 [%] 2001 [%] Határidôn belüli ,0 57,6 68,2 68,3 51,0 49,2 Határidôn túli ,5 36,7 27,1 29,5 37,7 42,4 Kétes ,5 5,7 4,7 2,2 11,3 8,4 Összesen A vevôkövetelések összességében 4,7%-al csökkentek, ebbôl a határidôn belüli vevôállomány 7,7%-al csökkent, a határidôn túli pedig 4,4%-al nôtt. A kétes kintlévôségek csökkenésében fontos szerepet játszik az értékvesztés elszámolása. Az egyéb követeléseknél az elôzô évinél jelentôsen alacsonyabb társaságiadó-elôleg és egy rövid lejáratra adott kölcsön után 147 millió Ft értékben elszámolt értékvesztés okozta a csökkenést. 19

7 B/III. Értékpapírok Saját részvény, üzletrész ,4% Forg. célú, hitelviszonyt megtest. értékp ,5% Értékpapírok ,7% Danubius Szállodaüzemeltetô Rt Cseh szállodák ,1% Az értékpapírok állományában bekövetkezett 1,26 milliárd Ft-os csökkenésbôl 450 millió Ft árfolyamveszteség a saját részvények tôzsdei átkötésekor keletkezett, 800 millió Ft-nyi pedig a 2001-ben megvalósított beruházások finanszírozása miatti értékpapír-eladás hatása. B/IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek ,9% Bankbetétek ,5% Pénzeszközök ,7% Danubius Szállodaüzemeltetô Rt ,4% Cseh szállodák ,6% A pénzeszközök állományának jelentôs (2,1 milliárd Ft-nyi) növekedése az év utolsó napjaiban folyósított 8,5 millió EUR hitelbôl még fel nem használt 3,5 millió EUR összegnek köszönhetô. C. Aktív idôbeli elhatárolások Bevételek aktív idôbeli elhatárolása ,7% Költségek, ráfordítások aktív idôb. elhat ,7% Aktív idôbeli elhatárolások ,6% Danubius Szállodaüzemeltetô Rt ,1% Cseh szállodák ,2% 20

8 Források szerkezete ,2% 65,2% 2,5% 62,3% 11% 9% 22,1% 25,4% 0,5% 0,8% Saját tôke Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idôbeli elhatárolások D. Saját tôke Jegyzett tôke ,0% Tôketartalék ,0% Eredménytartalék ,9% Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény ,0% Leányvállalatok saját tôkeváltozása ,1% Külsô tagok részesedése ,2% Saját tôke ,1% A év elejétôl érvényben lévô számviteli törvény bôvítette a saját tôke tagolását a Lekötött tartalék elnevezésû sorral. A bázisidôszakot nem korrigáltuk, csak a tárgyidôszakban emeltük ki a tôketartalékból és eredménytartalékból a lekötött összeget, mely a darab saját részvény 4100 Ft-os áron nyilvántartott értéke. Az eredménytartalék változása: évi mérleg szerinti eredmény évi eredmény után fizetett osztalékból a saját részvényre jutó rész Lekötött tartalék Leányvállalati eredmény Összesen

9 TULAJDONOSI SZERKEZET DECEMBER 31-ÉN: 1,0% 2,2% 2,6% 3,9% 4,5% 32,4% 53,4% CP Holdings Ltd. befektetései Külföldi pénzügyi befektetôk Saját részvények Hazai cégek Brókercégek Danubius-dolgozók Belföldi magánszemélyek Tôzsdei kereskedés Kereskedési napok száma Üzletkötések száma Forgalmazott részvények darabszáma Forgalmazott részvények értéke (Ft) Éves átlagár (Ft/db) Legalacsonyabb napi ár (Ft) Legmagasabb napi ár (Ft) Éves záróár (Ft) Danubius-részvények kereskedése a BÉT-en 2001-ben BUX index Záróár Névérték Forgalom darabszáma 22

10 E. Céltartalékok Céltartalék várható kötelezettségekre ,0% Céltartalék jövôbeni költségekre Egyéb céltartalékok ,0% Céltartalékok ,7% Danubius Szállodaüzemeltetô Rt ,9% Cseh szállodák ,4% A céltartalék a bázis- és a tényidôszakban nem hasonlítható össze, mivel a számviteli törvény változása miatt megváltozott azon események köre, melyek után elszámolható. Kikerült a társaságunknál legnagyobb céltartaléktétel, a várható veszteségekre képzett céltartalék. A 2001-es évben céltartalékot az év végén és elején végrehajtott átszervezéshez kapcsolódó felmondási bérekre, végkielégítésekre és azok járulékaira (326 millió Ft), valamint egy vitás bérleti díjra (108 millió Ft) képeztünk. F. Kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ,6% Beruházási és fejlesztési hitelek ,6% Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,1% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,0% Tôkekonszolidációs különbözet ,0% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,6% Cseh szállodák ,0% A hosszú lejáratú kötelezettségekben bekövetkezett 28,6%-os növekedés a befektetések és beruházások finanszírozására 2001-ben felvett hitelek értékébôl adódik: 15 millió DEM 17,5 millió EUR A teljes hitelállomány december 31-én 45,5 millió EUR-ból és 6,6 millió USD-bôl állt. Rövid lejáratú kölcsönök ,3% Rövid lejáratú hitelek ,2% Vevôktôl kapott elôlegek ,7% Kötelezettség áruszállításból és szolg.-ból ,4% Rövid lej. köt. kapcsolt vállalkozással szemben Rövid l. köt. egyéb részesedési visz. l. szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,4% Rövid lejáratú kötelezettségek ,4% Cseh szállodák ,9% A évben esedékes 8,2 millió EUR összegû törlesztôrészletek rövid lejáratú hitelként elôírásra kerültek. A májustól tartó forintfelértékelés jelentôs árfolyamnyereséget eredményezett a devizaalapú hitelek átértékelésénél, melyet passzív idôbeli elhatárolásként számoltunk el (847,6 millió Ft). A törlesztett hiteleken realizált árfolyamnyereség 151,2 millió Ft volt. 23

11 G. Passzív idôbeli elhatárolások Bevételek passzív idôbeli elhatárolása ,1% Költségek, ráfordítások passzív idôb. elh ,1% Halasztott bevételek Passzív idôbeli elhatárolások ,1% Cseh szállodák ,3% A passzív idôbeli elhatárolások növekedését a devizaalapú hitelek év végi átértékelésébôl adódó 847,6 millió Ft árfolyamnyereség okozta. 24

12 EREDMÉNYMEGJEGYZÉSEK Az eredménykimutatás tételeinek magyarázatára szolgáló táblázatokban kiemeljük a cseh leányvállalatok bevételeit és ráfordításait, azok volumenének bemutatása végett. A százalékban mért változást nem jelenítjük meg, mert a két év az eltérô konszolidációs idôszak és mérték miatt nem hasonlítható össze: 2000-ben mindössze a júniusi decemberi idôszak, míg 2001-ben már a teljes év konszolidálásra került. I III. Bevételek Értékesítés nettó árbevétele ,6% Ebbôl szállodai alaptevékenység megoszlása: 2001 Magyar Cseh Szobaárbevétel ,6% 42,8% Vendéglátás bevétele ,1% 23,1% Gyógyászat bevétele ,4% 28,3% Egyéb ,9% 5,8% 100,0% 100,0% A szobaárbevételbôl 2001-ben 2,2 milliárd Ft-nyit a cseh szállodák termeltek. A magyar szállodák szobaárbevétele a forintfelértékelés és a margitszigeti rekonstrukció miatti kiesés hatására 5,1%-al csökkent a bázishoz képest. A vendéglátás bevételeibôl 1,2 milliárd Ft a cseh társaságoknak köszönhetô. A magyarországi szállodák esetében nem változott a vendéglátásból származó bevétel. A gyógyászat bevételébôl 1,5 milliárd Ft-ot a cseh szállodák termeltek. A magyarországi szállodáknál a gyógyászat bevétele magában foglalja a kapcsolódó fitness-szolgáltatások bevételeit is, s az itt tapasztalt 5,8%-os növekedés nagyobbik része a három új fitness-központ megnyitásából fakad. Egyéb bevételek ,9% Ebbôl magyarországi társaságoknál: Eszközértékesítés ,4% Kártérítés ,2% Céltartalék ,6% Egyéb ,9% Cseh szállodák A 2001-es év elejétôl az árfolyammal kapcsolatos elszámolások már nem az egyéb bevételek, hanem a pénzügyi mûveletek bevételei közé kerülnek elszámolásra. Az összehasonlítás biztosítása végett a bázisidôszakban is elvégeztük a korrekciót. A cseh leányvállalatoknál bekövetkezett jelentôs csökkenés a mérlegsorok koronáról forintra történô átszámításából adódó könyveléstechnikai tételeknek köszönhetô. 25

13 Ráfordítások Ráfordítások megoszlása 2001-ben Ráfordítások az árbevétel százalékában 50% 7,9% 43,8% 40% 38,6% 36,9% 33,7% 32,6% 10,0% 30% 38,3% 20% 10% 9,5% 8,8% 7,5% 7,0% Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 0% Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési ráfordítások Egyéb ráfordítások IV. Anyagjellegû ráfordítások Anyagjellegû ráfordítások ,6% Anyagköltség ,9% Ebbôl magyarországi társaságoknál: Anyagok ,4% Üzemelési eszközök, munkaruha ,5% Víz, termálvíz ,8% Energia ,2% Vendéglátás nyersanyagértéke ,0% Egyéb ,1% Igénybe vett szolgáltatások értéke ,2% Ebbôl magyarországi társaságoknál: Karbantartás ,4% Posta, telefon ,0% Mosatás ,7% Reklám- és marketingköltség ,9% Takarítás ,9% Szakértôi díjak ,0% Jutalékok ,4% Management-díjak ,5% Rendészeti szolgáltatás ,0% Egyéb ,9% Egyéb szolgáltatások ,7% Eladott áruk beszerzési értéke ,3% Eladott (közvetített) szolgáltatások ért ,5% Cseh szállodák Az Anyagjellegû ráfordítások sorai a számviteli törvény változása miatt módosultak. A szükséges átsorolásokat a bázisidôszakban is elvégeztük. A közvetített szolgáltatások értékének 59,5%-os növekedése a Preventív Rt. miatt következett be, mivel a társaság a biztonsági szolgáltatásokat alvállalkozókkal végezteti, s a bázisban az évközi bevonás miatt csak féléves adatok szerepeltek, a 2001-es teljes évivel szemben. 26

14 V. Személyi jellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások ,3% Bérköltség ,5% Személyi jellegû egyéb kifizetések ,7% Bérjárulékok ,6% Cseh szállodák A számviteli törvény változása miatt a korábban az egyéb költségek soron kimutatott bérhez kapcsolódó járulékok jelenleg a személyi jellegû ráfordítások között szerepelnek. Az átsorolást a bázisban is elvégeztük. A bérköltség 10,5%-os emelkedése az évi béremelés mellett tartalmazza a létszámleépítéshez kapcsolódó felmondási béreket is. Az átlagos állományi létszám 4577 fô volt 2001-ben, melybôl a magyarországi társaságoknál 4003 fô dolgozott. A magyarországi társaságoknál a bérköltség 6%-al növekedett a létszám 353 fôs csökkenése mellett, s így az egy fôre jutó bérköltség az infláció mértékét meghaladóan, 15,3%-al nôtt. VI. Értékcsökkenési leírás Értékcsökkenési leírás ,9% Ebbôl magyarországi társaságoknál: Immateriális javak ,7% Tárgyi eszközök ,2% Épületek ,7% 30 eft alatti eszközök ,0% Terven felüli értékcsökkenés Cseh szállodák ,8% Az értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig, a bruttó érték után, lineáris leírási módszerrel számoljuk el, az egyes eszközcsoportoknál meghatározott leírási kulcsokat alkalmazva. Az értékcsökkenési leírás 3,1%-al alacsonyabb a 2000-es értéknél. Közel 580 millió Ft amortizáció csökkenést okozott, hogy a magyarországi szállodaingatlanok leírási kulcsát mûszaki becslés alapján a korábbi 6%-ról 3, 4, illetve 5%-ra csökkentettük. 27

15 VII. Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások ,7% Ebbôl magyarországi társaságoknál: Eszközértékesítés, selejtezés ,3% Hitelezési veszteség ,1% Értékvesztés Céltartalék ,8% Helyi iparûzési adó ,5% Építmény- és telekadó ,3% Idegenforgalmi adó ,7% Turisztikai hozzájárulás ,7% Egyéb ,6% Cseh szállodák A 2001-es év elejétôl az árfolyammal kapcsolatos elszámolások már nem az egyéb ráfordítások, hanem a pénzügyi mûveletek ráfordításai közé kerülnek elszámolásra. Az összehasonlítás biztosítása végett a bázisidôszakban is elvégeztük a korrekciót. Az értékvesztés 2001-tôl az új törvényi elôírásoknak megfelelôen jelent meg az egyéb ráfordítások között. A 256 millió Ft-os összegbôl 102 millió Ft egy kétes utazási irodai követelés, 147 millió Ft pedig egy rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszköz és kamata miatt keletkezett. A 2000-es céltartalék jelentôs részét vevôk miatt képeztük; ilyen tétel a 2001-es értékben törvényváltozás miatt nincs ben a céltartalékok nagy részét az év eleji átszervezéshez kapcsolódó felmondási béreknek, végkielégítéseknek és azok járulékainak, valamint egy vitás bérleti díjnak a fedezetére képeztük (326 illetve 108 millió Ft értékben). A cseh leányvállalatoknál bekövetkezett jelentôs csökkenés a mérlegsorok koronáról forintra történô átszámításából adódó könyveléstechnikai tételeknek köszönhetô. 28

16 B. Pénzügyi mûveletek eredménye Pénzügyi mûveletek bevételei ,5% Ebbôl magyarországi társaságoknál: Kapott kamatok ,4% Kapott kamat nem konsz. kapcs. váll.-tól Deviza-valuta árfolyamnyeresége ,6% Követelés-kötelezettség árf.nyersége ,7% Részesedés árfolyamnyeresége Értékpapírok árfolyamnyeresége Egyéb árfolyamnyereség ,7% Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei Cseh szállodák ,5% Pénzügyi mûveletek ráfordításai ,2% Ebbôl magyarországi társaságoknál: Fizetett kamatok ,3% Deviza-valuta árfolyamvesztesége ,4% Követelés-kötelezettség árf.vesztesége ,7% Értékpapírok árfolyamvesztesége Cseh szállodák ,8% Pénzügyi mûveletek eredménye Cseh szállodák A 2001 elejétôl hatályban lévô új számviteli törvény értelmében a követelésekhez és kötelezettségekhez kapcsolódó árfolyamnyereségek és -veszteségek is a pénzügyi mûveletek eredményét érintôen kerülnek elszámolásra. A bázisidôszakban is elvégeztük a korrekciót. A pénzügyi mûveletek bevételei 21,5%-al csökkentek, míg a ráfordítások 77,2%-al növekedtek. A változásban szerepet játszik, hogy a saját részvények évenkénti átkötése miatt a 2000-es 282 millió Ft-os árfolyamnyereséggel szemben tavaly 449 millió Ft árfolyamveszteség keletkezett. A ráfordítások összegét további 644,8 millió Ft-al növelte a hitelek után fizetett kamat. D. Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek ,4% Cseh szállodák ,0% Rendkívüli ráfordítások ,7% Cseh szállodák ,9% Rendkívüli eredmény Cseh szállodák A rendkívüli ráfordítások között 60 millió Ft-os tétel a londoni Danube Travel utazási iroda felszámolása miatt keletkezett. A rendkívüli tételek összességében 100 millió Ft veszteséget okoztak a 2001-es évben. XII. Adófizetési kötelezettség A társaság a 2001-es évben összességében 864,9 millió Ft társasági adót fizetett be, ami az adózás elôtti eredmény 27%-a. A magyarországi leányvállalatok 634,9, a csehországiak 230 millió Ft-ot teljesítettek. A tényleges adókulcs mértékének alakulásában a magyar vállalatoknál 2,4 milliárd Ft osztalékfizetés, míg a cseh társaságoknál a fizetett management-díj változtatta jelentôsen az adóalapot. 29

17 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE A Danubius Hotels Rt. felügyelôbizottságának jelentése a Társaság évi mérlegével és az igazgatóság beszámolójával kapcsolatban A felügyelôbizottság a év során rendszeresen ütemterv szerint tartotta meg üléseit. Valamennyi ülés határozatképes volt. Az üléseken részt vettek rendszeresen a Danubius Szállodaüzemeltetô és Szolgáltató Rt. és a Hungária Szálloda-Ingatlankezelô Rt. felügyelôbizottságainak elnökei, valamint a belsô ellenôrzés vezetôje. Ezen túlmenôen a nevezett felügyelôbizottságok több közös ülésen is részt vettek. Egyes üléseken részt vett meghívottként a könyvvizsgáló is, s tájékoztatott tevékenységérôl. A felügyelôbizottság elnöke részt vett az rt. igazgatósági ülésein. A felügyelôbizottság üléseire meghívta és beszámoltatta az rt. vezetôit, és súlypontilag az alábbiakat tartotta szem elôtt: a) a évi gazdálkodási tevékenységet, az üzleti terv teljesítését b) a szeptember 11. után kialakult kedvezôtlen helyzettel kapcsolatos intézkedéseket c) a pénzügyi helyzetet és annak várható alakulását d) az rt. új akvizícióit e) a marketing- és értékesítési tevékenységet f) a rekonstrukciók, felújítások és beruházások alakulását az rt. versenyképességének biztosítása érdekében g) a belsô ellenôrzési tevékenységet h) a törvényesség betartását. Az rt. a évi üzleti tervben foglalt célkitûzéseit megközelítôleg teljesítette. Figyelembe véve az összes piaci tényezô hatását, a felügyelôbizottság az rt. gazdálkodási eredményeit elfogadásra javasolja. A felügyelôbizottság megtárgyalta az rt évi beszámolóját és annak mellékleteit, megismerve a könyvvizsgáló jelentését és szóbeli kiegészítését, azokat a közgyûlésnek ezer Ft mérlegfôösszeggel és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadásra javasolja. A felügyelôbizottság, megismerve a könyvvizsgáló jelentését, elfogadásra javasolja a Danubius Rt. konszolidált beszámolóját ezer Ft mérlegfôösszeggel és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel. A felügyelôbizottság az igazgatóság éves jelentésével egyetért, és azt elfogadásra javasolja. A felügyelôbizottság egyetért az igazgatóság eredményfelosztásra vonatkozó javaslatával. Budapest, március 22. A felügyelôbizottság megállapította, hogy 1. a pénzügyi kötelezettségek terv szerint teljesültek, 2. a beruházások, felújítások a piaci konkurencia helyzetének megfelelôen, fokozott ütemben történtek. A felügyelôbizottság a 2001-es év során törvénybe ütközô vagy alapszabályt sértô intézkedéseket vagy eseményeket az rt. mûködésében nem tapasztalt. Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke 30

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról A Danubius Hotels Rt. Igazgatósága az I.n. éves gyorsjelentésében, majd az első öt havi előzetes eredmények ismeretében a Magyar Tőkepiac

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE mely magában foglalja a Danubius Hotels Rt. (mint anyavállalat) egyedi mérlegét és eredménykimutatását

Részletesebben

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE M int ahogyan részvényeseink az év során közzétett gyorsjelentéseinkben is olvashatták, a 2002-es év társaságunk életében a legnehezebb idôszak volt. Mindezek ellenére ebben az évben is folytattuk a gyógy-idegenforgalmi

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Enyhén javuló piaci körülmények A világturizmus növekedésének megtorpanását eredményező nemzetközi események negatív hatását

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos.

Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos. A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG TAGJAI Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos. Dr. Boér Gábor 1990 óta az Investor Holding Rt. vezérigazgató-helyettese,

Részletesebben

A társaság összes eszközértéke 2004. március 31-én 66,8 milliárd Ft volt, 53 millió Ft-tal több, mint tavaly első negyedév végén.

A társaság összes eszközértéke 2004. március 31-én 66,8 milliárd Ft volt, 53 millió Ft-tal több, mint tavaly első negyedév végén. Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2004 I. negyedéves gazdálkodásáról. Biztató jelek A háborús előkészületek, a SARS járvány, majd az iraki háború kitörésének következményeivel sújtott bázis időszakkal

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP ÉVES JELENTÉS 2007 Tartalom Elnöki köszöntô 2 Középpontban a minôség 2007 4 Az igazgatóság tagjai 8 A felügyelôbizottság tagjai 9 Idegenforgalom 2007-ben 10 Az igazgatóság jelentése

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2014. április 2. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról. Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról. Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit A Danubius Csoport konszolidált szinten 47,3 milliárd Ft-os bevételt termelt 2006-ban,

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helyszíne: 2014. április 15.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara. Pénzügyi számviteli példatár

Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara. Pénzügyi számviteli példatár Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara Pénzügyi számviteli példatár Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara Pénzügyi számviteli példatár Üzleti szakügyintézõk és államháztartási

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Számvitel alapjai példatár Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Tartalomjegyzék Elõszó...7 I. fejezet Gazdasági társaságok alapítása...9 II.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Jelen jelentésünket a OTP Bank Rt. auditált 2001. december 31-ére vonatkozó, Magyar Számviteli Sztandardok (HAR) szerinti konszolidált pénzügyi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13

Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13 Fridrich Péter Dr. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Sisa Krisztina Dr. Szekeres Bernadett Dr. Sztanó Imre Dr. Veress Attila Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13 Szerzõk:

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben