Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: Cégjegyzék száma: Statisztikai számjele: Címe: Budapest, Galambóc u. 34. Tulajdonos: Kapusi Éva 100 % (vezető tisztségviselő) Jegyzett tőke: 500 e Ft. Fő tevékenység: Előadó-művészet KÖZHASZNÚ KFT 1. Számviteli beszámoló: I. Általános rész: SZÁMVITELI POLITIKA A számvitelről szóló évi C. törvényben - továbbiakban tv.- meghatározott alapelvek, értékelési előírások alapján a társaságunk kialakította a számviteli politikáját 14. /3/bekezdés alapján. A kft a tv.9../2/ bekezdés,valamint 3. /2/ bekezdés alapján Egyszerűsített éves beszámolót készít. Az éves beszámolót Kapusi Éva ügyvezető jogosult aláírni. A cég képviseletére ugyancsak ő jogosult. Az Egyszerűsített éves beszámoló részei: MÉRLEG /A változat ( tv. 1. sz. melléklet) EREDMÉNYKIMUTATÁS / A változat( tv. 2. sz. melléklet) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (tv ) A beszámolóhoz szükséges adatokat a kettős könyvvitel keretében (12. /3/ bek.) rögzítjük a bruttó elszámolás alapulvételével (15. /9/ bek. Az eredmény kimutatás elkészítésénél a tv. 71. /1/bek.a pontban meghatározott összköltség eljárás módszert alkalmazzuk. ÉRTÉKELÉSI MÓDOK, ELJÁRÁSOK A számviteli politika keretében elkészítettük (tv 14. /5/ a pont) az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, az eszközök és források értékelési szabályzatát (tv 14. /5/ bek b pont), a pénzkezelési szabályzatot (tv 14. /5/ bek.d pont),valamint az egységes számlakeret előírásainak figyelembevételével( tv.160. ) a vállalkozás számlarendjét (161. ),amely az Egyszerűsített éves beszámoló elkészítését maradéktalanul biztosítja.

2 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Az Egyszerűsített éves beszámolóban befektetett eszközként mutatjuk ki az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket.(tv 24. /1/,/2/ bekezdés). Az immateriális javak között a szellemi termékek (tv 25. /1/ bek., nem anyagi eszközök) szerepelnek, tárgyi eszközként a rendeltetésszerűen használatba vett üzembe helyezett (anyagi eszközök ), amelyek tartósan közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a kft tevékenységét.(tv 26. /1/ bek.). Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogként: a bérleti jog kerül elszámolásra (tv 26. /3/ bek.) Műszaki gépek, berendezések, járművek között szerepel: a tevékenységet közvetlenül szolgáló eszközök: számítástechnikai eszközök, tehergépjárművek ( tv 26. /4/ bek). Egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé tartoznak és szerepelnek az éves beszámolóban azok az eszközök, amelyek közvetetten szolgálják a tevékenységet ( tv 26. /5/bek ). Az éves beszámolóban a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel egyéb tartósan adott kölcsön-nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni-pénzkölcsön összege (27./6/bek.). AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE Az évenkénti értékcsökkenés számítása és levonása: a bruttó érték alapján lineárisan kerül elszámolásra- az adott tárgyi eszköz becsült,hasznos élettartamának figyelembe vétele mellett az üzembe helyezés napjától (terv szerinti), állomány csökkenés esetén (terven felüli), a csökkenés bekövetkezésének napján. beszerzett eszközöknél a rendeltetésszerűen használatba vetta tv ában foglaltak szerint az évenként elszámolandó értékcsökkenés összege a hasznos élettartam, és a hasznos élettartam végén várható maradványérték(realizálható érték) együttes meghatározásának figyelembevételével (nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős) kerül megállapításra. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök (100 ezer Ft bekerülési érték: általános forgalmi adóval csökkentett ár, ha az adólevonás nem érvényesíthető: a beszerzési ár használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerülnek elszámolásra (tv 80. /2/. bek). Kivételt képeznek a képzőművészeti alkotások. Terven felüli értékcsökkenés (tv 53. /2/ bekezdése szerint a tárgyi eszköz rendeltetésének megfelelően már nem használható, illetve használhatatlan, - megrongálódás, megsemmisülés, hiány következtében elkülönítetten egyéb ráfordításként elszámolásra kerül. Esetlegesen felmerülő hulladékérték készletre vétele, állományból való kivezetés (selejtezés, káresemény) esetén egyéb bevétellel szemben kerül elszámolásra. A terven felüli értékcsökkenés visszaírása is egyéb bevételként kerül elszámolásra. Értékhelyesbítést a kft nem alkalmaz.

3 A tv 23. -ának /5/ bekezdése szerinti átsorolást, a befektetett eszközökből forgóeszközök közé való átsorolása-ha az indokolt, az év folyamán elszámolásra kerül. LELTÁRÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET Abban az esetben, ha a főkönyvi számlák záró értéke eltér a leltárértéktől, (a társaságnál főként a helytelen leltárfelvétel miatt esetekben fordul elő eltérés) az eltérést egyéb ráfordításként kell könyvelni( kivétel a helytelen leltárfelvétel esetét). FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készletek, a vállalkozás tevékenységét nem tartósan szolgáló követelések, pénzeszközök kerülnek elszámolásra (tv 28. /1/bekezdés). A forgóeszközökön belül, a készletek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló olyan eszközök, amelyek (tv 28. /1/. bek a. pont) tovább értékesítési céllal kerülnek beszerzésre. Év közben - készletre vétel nélkül- az áruk bekerülési értékébe tartozó tételeket a felmerüléskor számlázott értéken a 8. számlaosztályban, mint eladott áruk beszerzési értéke számoljuk el. Év végén a tv 69. /2/ bekezdés alapján az üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozó, mennyiségi felvétellel elvégzett leltározással kerül megállapításra a még nem értékesített áruk értéke (beszerzési áron értékelt leltár szerinti érték). Érték vesztést kell a készletekre elszámolni - egyedi minősítés alapján a beszerzés idejének figyelembevételével, - ha a könyv szerinti érték a piaci értéktől jelentősen eltér. Követelések - a pénzértékben kifejezett fizetési igények-a kft által már teljesített, a másik fél által elfogadott elismert termékértékesítés, szolgáltatásteljesítés (tv 29. /2/ bek., vevő követelések). Vevő követelésként a mérlegben csak azok a követelések kerülnek kimutatásra, amelyek a mérleg fordulónapig nem lettek pénzügyileg rendezve (tv 65. /2/bek.). Behajthatatlan követelés leírása-, figyelembe véve a behajthatatlan követelések vonatkozásában azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (tv 3. /4/ 10 e pont A várhatóan megtérülő összegek megállapítása a vevők egyedi minősítése alapján történik. Egyéb követelésként a tv 29. /7/,/8/ bekezdés szerinti követeléseket számoljuk el. A pénzeszközök a házipénztárban levő készpénzt, bankbetéteket foglalják magukban (tv 31. ). Értékvesztés vevőknél: A követelés könyv szerinti értéke a piaci értéktől tartósan és jelentősen eltér

4 (veszteségjellegű). A tv. 55. /2/bekezdés értelmében az értékvesztés százalékos mértékben is meghatározható. A vállalkozás a vevők tartozásait egyedileg minősíti a rendelkezésre álló információk alapján. A 360 napot meghaladó követelések esetében - 25 százalékos mértékű - értékvesztés egyéb ráfordításként kerül elszámolásra. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS Elkülönítetten kell kimutatni a mérlegben aktív időbeli elhatárolásként a mérleg fordulónapját követő időszakra elszámolható költségek, valamint azok a költségek, amelyek több évet is érintenek (az időbeli elhatárolás elvét figyelembe véve). A tv 32. /1/.,33. /1/ bekezdés előírásai alapján aktív időbeli elhatárolásként kerülnek elszámolásra a jövőben várható bevételek, valamint a halasztott ráfordítások (amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, valamint a mérlegkészítés napjáig ismertté váltak). FORRÁSOK A mérlegben forrásként a saját tőke összege, a céltartalékok, a kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások (tv 34..) könyv szerinti értéken kerülnek elszámolásra (tv 67. /1/ bek). ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK A nettó érték és a piaci érték különbözetét az eszközök között értékhelyesbítésként - a források között - az értékhelyesbítés összegével azonos összegben-értékelési tartalékként kell kimutatni. CÉLTARTALÉK Céltartalék az adózás előtti eredmény terhére - a jövőbeni kötelezettségekre, a jövőbeni költségekre (összegük, esedékességük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan) a tv 41.. alapján képezhető. Rendszeresen és folyamatosa felmerülő költségekre nem alkalmazható. KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek (tv 42. /2/ bekezdés szerint egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott hitel, kölcsön) és rövid lejáratú kötelezettségek (tv42. /3/ bekezdés szerint az üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó kötelezettség, valamint egyéb rövid lejáratú kötelezettség). Hátrasorolt kötelezettségként a tv 42. /4/ bekezdésben foglaltak szerint értékelendők, miszerint: minden olyan kapott kölcsön, aminek a visszafizetési határideje a jövőbeni eseményektől függ, eredeti futamideje az öt évet meghaladja, a lejárat előtti visszafizetés a szerződésben kikötött idő előtt nem lehetséges. Az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó általános forgalmi adót is tartalmazó forintban teljesítendő kötelezettséget tartunk nyilván (tv 68. /5/. bekezdés) A hitelt, a kölcsönt a ténylegesen folyósított, törlesztésekkel csökkentett összegben számolandó el (tv 68. /4/ bekezdés)

5 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Passzív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni A mérleg fordulónapja előtt befolyt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi (44. /1/a) Jellemzően előfordulhatnak a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra (tv44. /1/b), az üzleti évhez kapcsolódó késedelmi kamat (tv 44. /1/c) LEZÁRT ÉVEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSOK Amennyiben az ellenőrzés, az előző év (évek) éves mérlegében elkövetett jelentősebb összegű hibát (hibákat) állapított meg, akkor az előző évre (évekre) vonatkozó a mérlegkészítés napjáig megismert, és nem vitatott, nem fellebbezett, jogerőssé vált megállapítások miatti - módosításokat a mérleg és az eredmény kimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét az eredmény kimutatás tárgyévi adatainak. Ez esetben, a mérlegben is, az eredmény kimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző évi adatok, lezárt évre (évekre) vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok. Az ellenőrzés által megállapított nem jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatását az eredmény kimutatás megfelelő tárgyévi adatai tartalmazzák (tv 71. /3/bek). Jelentős hibának minősül: előjeltől független az ellenőrzött év mérlegfő összegének 2 százalékát meghaladó eltérés A hibahatások összevont értéke a saját tőkét lényegesen megváltoztatja a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év adózás előtti eredményre gyakorolt hatása a 10 százalékot meghaladja.(tv 3. /3/ bekezdés 3.pont) AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEINEK TARTALMA Értékesítés nettó árbevételként kerül kimutatásra a szerződés szerinti teljesítés időszakában az üzleti évben értékesített készletek, valamint a teljesített szolgáltatások áltanos forgalmi adót nem tartalmazó- ellenértéke (tv 72., 74., 75. ) Egyéb bevételként az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, és nem minősülnek a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek (tv 77..) Egyéb bevételként kerül elszámolásra többek között a káreseménnyel kapcsolatos kapott bevételeket (tv 77. /2/bek.a pont), a tárgyi eszközök közvetlen értékesítéséből származó bevételt értékesítéskor (tv 77. /3/bek.e pont), Anyagjellegű ráfordítások között kerül kimutatásra a vásárolt és felhasznált anyagok értéke, az igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások értéke, az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a tv 78. -ában foglaltak szerint. Személyi jellegű ráfordítások között kerülnek elszámolásra a munkabérek, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok a tv 79. -ában foglaltak szerint. Értékcsökkenési leírásként kell kimutatni a tv 52. /1/-/4/ bekezdések szerint tervezett (meghatározott) értékcsökkenés összegét (tv 80. ).

6 Egyéb ráfordítások az olyan, az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések, és más veszteség jellegű tételek, amelyek a rendszeres tevékenység során merülnek fel és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek ráfordításainak, sem rendkívüli ráfordításnak (tv 81. ). Jellemzően előfordulhatnak: káreseményekkel kapcsolatos kifizetések, elszámolások, bírságok, önkormányzatokkal elszámolt adók, valamint a költségek között el nem számolható adók, illetékek, az üzleti évben képzett céltartalék összege, a behajthatatlan követelés címén, és egyéb címen év közben leírt összeg, a tárgyi eszköz értékesítésekor, selejtezésekor kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értéke, az értékvesztés összege,veszteségjellegű leltárértékelési különbözet. A pénzügyi műveletek bevételei közé tartoznak a befektetett pénzügyi eszközök kamatai, kapott kamatok, kamatjellegű bevételek, a pénzügyi műveletek egyéb bevételei (tv 83. /2/ bek.) A pénzügyi műveletek ráfordításai közé tartoznak a befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége, a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (tv 83. /3/. bek.) Rendkívüli bevételek és ráfordítások, amelyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban (tv 86..) II. Sajátosan jellemző elemek: 1. A mérleg és eredménykimutatás megértése szempontjából lényeges az alkalmazott értékelési eljárás bemutatása, eredményre gyakorolt hatása. A beszerzési ár használatával az a célunk, hogy társaságunk minél jobban alkalmazkodjon a kialakult piaci viszonyokhoz, lehetőségeit optimálisan választhassa, értékesítési árait szükség szerint, időben korrigálhassa. A kft az üzleti évének időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: A kft a gazdasági évben az eredménykimutatás tanúsága szerint: -58 e Ft adózott eredményt ért el. A mérleg főösszeg: ,88,- Ft (375 e Ft) 2. A befektetett eszközök és készletek alakulása a) A befektetett eszközök alakulása: A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének alakulása: -a tárgyi eszközök esetében a bruttó érték év végi záró állománya: 0 e Ft -értékcsökkenés év végi záró állománya: 0 e Ft -az immateriális javak bruttó értéke év végén: 0 e Ft, az értékcsökkenés záró állománya: 0 e Ft A tárgyi eszközök amortizációs elszámolásánál már az I. fejezetben említettek szerint amortizációs normákat használtuk. Ez a bruttó értékre vetített lineáris leírási kulcsokat jelenti. A számviteli tv. szerinti terv szerint értékcsökkenés tárgyévi összege összesen: 0 e Ft

7 Terven felüli értékcsökkenést nem került elszámolásra. A Tao tv. (1.2.sz.melléklet) szerint megállapított értékcsökkenési leírás összege: 0 e Ft, A tárgyévben az elszámolt értékcsökkenések összegével a társasági adóalap módosult. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke: 0 e Ft -ezen belül kis értékű 0 e Ft, (használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés összege ) b) Készletek alakulása: december 31-én továbbértékesítési céllal beszerzett mennyiségi felvétellel elvégzett leltár értéke: 0 e Ft 3. Követelések, pénzeszközök, kötelezettségek a) Követelések: Vevő követelések állapot szerint: 0 e Ft Vevőktől kapott előlegek a mérlegben nem szerepelnek. Az év folyamán behajthatatlan követelés címen leírás nem történt. Külföldi pénzértékre szóló követelést nem tartunk nyilván. Egyéb követeléseket az I. fejezetben leírtak szerint tartjuk nyilván 0 e Ft összegben. b) Pénzeszközök: A pénzeszközök záró állománya: 375 e Ft A kft devizaszámlával és valuta készlettel nem rendelkezik. c) Kötelezettségek: Hosszú lejáratú kötelezettséget nem tartunk nyilván. A kft olyan kölcsönnel nem rendelkezik, amit hátrasorolt kötelezettségként kell nyilvántartani. Az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó kötelezettségek (szállítók, a számla szerinti könyvelt értéken) az év végi állománya: 0 e Ft. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege: 0 e Ft 4. Átmenő tételek évben sem aktív, sem passzív időbeli elhatárolás nem történt. A kft jövőben várható bevételt nem számolt el aktív időbeli elhatárolásként. 5. Saját tőke összege, céltartalékok a) Saját tőke összege: A társaság törzstőkéje: 500 e Ft pénzbeli betét. Az üzleti év végén a saját tőke könyv szerinti értéke: 375 e Ft Az adózás előtti eredmény: -58 e Ft, amelyet 0 e Ft társasági adó fizetési kötelezettség terheli, -az adózás előtti eredmény módosító tételeit (csökkentő: -0 e Ft, növelő: +0 e Ft vettük számításba.) Lekötött tartalék: évben lekötött tartalék könyv szerinti értéke: 0 Ft.

8 b) Céltartalék A társaság az adózás előtti eredmény terhére az üzleti évben, sem a jövőbeni kötelezettségekre, sem a jövőbeni költségekre céltartalékot nem képzett, figyelembe véve a sztv előírását, miszerint a szokásos üzleti tevékenységhez kapcsolódó rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségekre céltartalék nem képezhető. 6. Az árbevétel, egyéb bevételek alakulása a) Az árbevétel alakulása: A évi értékesítés nettó árbevétele: 0 e Ft. b) aktivált saját teljesítmények értéke: 0 e Ft c) Az egyéb bevétel: 0 e Ft. (visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás) d) pénzügyi műveletek bevétele: 18 e Ft. 7. A tevékenység érdekében felmerült ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások összesen: 76 e Ft összeget tettek ki. Ezen belül: anyagköltség: 0 e Ft. anyagjellegű szolgáltatások: 20 e Ft egyéb szolgáltatások értéke: 56 e Ft -bankköltség: 9 e Ft, hatósági díjak: 47 e Ft, A személyi jellegű ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: Bérköltség: 0 e Ft, Bérjárulékok: 0 e Ft, Személyi jellegű egyéb kifizetések: 0 e Ft A munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma: 0 fő Egyéb ráfordítások elszámolt összege: 0 e Ft. Pénzügyi műveletek bevételei: tárgyévben kapott kamat összege 18 e Ft, pénzügyi műveletek ráfordításai: 0 e Ft Rendkívüli bevétel, rendkívüli ráfordítás nem volt. Az üzleti tevékenység évi eredménye -76 e Ft, a szokásos vállalkozási eredmény: -58 e Ft.

9 8. Eredményfelosztás évi adózás előtti eredmény: e Ft évi adózott eredmény: e Ft Előző évi eredménytartalék Igénybevétele osztalékra:... 0 e Ft Jóváhagyott bruttó osztalék:... 0 e Ft Mérleg szerinti eredmény: III. Kiegészítő tájékoztató: -58 e Ft a./ A Kft székhelye: Budapest, Galambóc u. 34. b./ A Kft levelezési címe: Budapest, Galambóc u. 34. c./ A kft közösségi adószámmal nem rendelkezik. d./ A kft nonprofit közhasznú szervezetként működik, évben tulajdonos váltás történt, a Kft nevében és székhelyében is változás történt. 2. Költségvetési támogatás felhasználása: ben a KFT nem kapott költségvetési támogatást. 3. Vagyon felhasználása: a KFT ben alakult, felhasználásra fordítható vagyonnal nem rendelkezik. 4. Cél szerinti juttatások: nem volt cél szerinti juttatás adóévben. 5. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatások: nem volt. 6. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás: Kováts Krisztina vezető tisztségviselő nyugdíjas társas vállalkozóként a Ringlispil Kulturális Bt-ben beltagként személyesen közreműködik, ezért tagi jövedelem kifizetésben részesül. A Műhely produkció Közhasznú KFT-ben évben személyi jellegű kifizetés nem történt részére. 7. Közhasznú tevékenység bemutatása: ben közhasznú tevékenységet nem végzett a társaság 8. Mérleg: mellékletben 9. eredmény-levezetés: mellékletben Budapest, május Kapusi Éva

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda. 2014. éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda. 2014. éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda 2014. éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Azonosító adatok Az Iroda neve, székhelye: Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda 1055 Budapest,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Számvitel alapjai példatár Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Tartalomjegyzék Elõszó...7 I. fejezet Gazdasági társaságok alapítása...9 II.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 2015.10.02.

SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 2015.10.02. Mérlegképes kötelező továbbképzés SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Szervező: Novitax Kft. Előadó: Egri-Retezi Katalin kamarai tag könyvvizsgáló katalin.retezi@correct.hu www.novitax.hu

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában A Kormány 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 208. szám

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben