A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN

2 Mérleg Eszközök (aktívák) "A" változat adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2004.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2005.XII.31. Index (%) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,24 I. Immateriális javak ,16 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke ,91 3. Vagyoni értékű jogok ,96 4. Szellemi termékek ,89 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális Javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök ,91 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,72 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek ,20 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,81 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ,56 6. Beruházásokra adott előlegek ,79 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök ,42 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés ,70 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 4. viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön ,94 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök 7. értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 8. különbözete B. FORGÓESZKÖZÖK ,63 2

3 adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2004.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2005.XII.31. Index (%) I. Készletek ,21 1. Anyagok ,30 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek ,91 5. Áruk ,04 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések ,30 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 1. (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 3. vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések , ,76 5. Egyéb követelések ,05 6. Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési 7. különbözete III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási hitelviszonyt megtestesítő 4. értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök ,77 1. Pénztár, csekkek ,80 2. Bankbetétek ,04 C. Aktív időbeli elhatárolások ,00 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,08 Költségek, ráfordítások aktív időbeli 2. elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ,67 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,03 3

4 Mérleg Források (passzívák) "A" változat adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2004.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2005.XII.31. Index (%) D Saját tőke ,26 I. Jegyzett tőke ,00 Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) III. Tőketartalék ,00 IV. Eredménytartalék ,46 V. Lekötött tartalék ,91 VI. Értékelési tartalék Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény ,24 E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ,50 I. Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 1. vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 2. viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 3. gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,51 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek ,35 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,78 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 6. szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési 7. viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 4

5 adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2004.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2005.XII.31. Index (%) III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,06 1. Rövid lejáratú kölcsönök - ebből átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek ,02 3. Vevőktől kapott előlegek ,64 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 6. vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 7. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben , ,08 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,55 9. Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési 10. különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások ,21 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,08 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek ,54 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,03 5

6 Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év 2004.I.1-XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2005.I.1-XII.31. Index (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele , Exportértékesítés nettó árbevétele ,20 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) , Saját termelésű készletek állományváltozása , Saját előállítású eszközök aktívált értéke ,17 Aktívált saját teljesítmények értéke II. (± 03 ± 04) ,26 III. Egyéb bevételek ,19 Ebből: visszaírt értékvesztés , Anyagköltség , Igénybevett szolgáltatások értéke , Egyéb szolgáltatások értéke , Eladott áruk beszerzési értéke , Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,65 Anyagjellegű ráfordítások IV. ( ) , Bérköltség , Személyi jellegű egyéb kifizetések , Bérjárulékok ,09 Személyi jellegű ráfordítások V. ( ) ,91 VI. Értékcsökkenési leírás ,84 VII. Egyéb ráfordítások ,34 A. Ebből: értékvesztés ,91 Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) , Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 80 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 6

7 16. Megnevezés Előző év 2004.I.1-XII.31. Előző évek korr. adatok E Ft-ban Tárgyév 2005.I.1-XII.31. Index (%) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,69 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,97 Ebből: értékelési különbözet 0 0 Pénzügyi műveletek bevételei VIII. ( ) ,97 Befektetett pénzügyi eszközök 18. árfolyamvesztesége 0 2 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások , Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,86 Ebből: értékelési különbözet 0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. ( ± ) ,81 Pénzügyi műveletek eredménye B. (VIII - IX.) ,73 Szokásos vállalkozási eredmény C. (± A ± B) ,13 X. Rendkívüli bevételek ,69 XI. Rendkívüli ráfordítások ,00 D. Rendkívüli eredmény (X - XI.) ,25 E. Adózás előtti eredmény (± C ± D) ,24 XII. Adófizetési kötelezettség ,14 F. Adózott eredmény (± E XII.) , Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 G. Mérleg szerinti eredmény (± F ) ,24 7

8 Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" változat adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év 2004.I.1-XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2005.I.1-XII.31. Index (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele , Exportértékesítés nettó árbevétele ,20 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) , Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége , Eladott áruk beszerzési értéke , Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,65 Értékesítés közvetlen költségei II. ( ) ,96 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II.) , Értékesítési, forgalmazási költségek , Igazgatási költségek , Egyéb általános költségek ,73 Értékesítés közvetett költségei IV. ( ) ,71 V. Egyéb bevételek ,19 Ebből: visszaírt értékvesztés ,42 VI. Egyéb ráfordítások ,34 A. Ebből: értékvesztés ,91 Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (±III-IV+V-VI.) , Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 80 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,69 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,97 Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei VII. ( ) ,97 8

9 14. Megnevezés Előző év 2004.I.1-XII.31. adatok E Ft-ban Előző évek korr. Tárgyév 2005.I.1-XII.31. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 2 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Index (%) 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások , Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,86 Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai VIII. ( ± ) ,81 B. C. Pénzügyi műveletek eredménye (VII - VIII.) ,73 Szokásos vállalkozási eredmény (± A ± B) ,13 IX. Rendkívüli bevételek ,69 X. Rendkívüli ráfordítások ,00 D. Rendkívüli eredmény (IX - X.) ,25 E. Adózás előtti eredmény (± C ± D) ,24 XI. Adófizetési kötelezettség ,14 F. Adózott eredmény (± E - XI.) , Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (± F ) ,24 9

10 1. Általános céginformációk A Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság alapításának időpontja április 1. Bejegyezték július 26-án. Főbb tevékenységi körök Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Zöldség-gyümölcs nagykereskedelem Húsáru nagykereskedelem Egyéb élelmiszer nagykereskedelem Zöldség-gyümölcs kiskereskedelem Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Szállítmányozás Az 1967-ben épített és átadott Hűtőipari Országos Vállalat Székesfehérvári Gyára ma Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaságként működik, 1988-tól önállóan ben részvénytársasággá alakult, állami tulajdonosi körrel. A privatizáció folyamán több tulajdonosváltás után a tulajdonosi struktúra az elmúlt két évben a következők szerint alakult. A kiegészítő mellékletben minden adatot ezer forintban kell érteni, kivéve ha másképpen van jelölve A társaság tulajdonosai: Megnevezés Részvények száma (db) Névérték összesen Tulajdoni hányad (%) Belföldi társaság ,41 86,63 Külföldi társaság ,86 0,64 Magánszemély ,30 1,30 Munkavállalók ,30 10,30 Egyéb ,13 1,13 Összesen: ,00 100,00 10

11 1.2. A társaságban befolyással bíró tagok: Tag/részvényes Név Székhely Szavazatok száma Jelentős befolyással bíró tulajdonosok Tag/részvényes Név Székhely Szavazatok száma Többségi irányítást biztosító befolyásolással bíró tulajdonosok Közvetlen irányítást biztosító befolyással bíró tulajdonosok december 23-án a FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. a PSZÁF által jóváhagyott nyilvános vételi ajánlatot tett a Társaság törzsrészvényei vonatkozásában. A nyilvános vételi ajánlat január 30-án lezárult, a FEVITAL Kft. a részvények felvásárlása során 89,78 %-os befolyásra tett szert. Társaságunk alaptevékenysége gyorsfagyasztott termékek előállítása és forgalmazása. Az eltelt időszakban állandóan kiváló minőségen tartott termékeinkkel nemzetközi elismerésre is szert tettünk, amit bizonyít a nyugati piacokon való jelentős részvételünk. Megbízhatóságunkat bizonyítja, hogy több mint 30 éve veszünk részt a belföldi piacokon is a közellátás megoldásában. Éves termelési kapacitásunk közel tonna. Áruösszetételünk kb. 80 %-a zöldségféle, kb. 15 %-a gyümölcs, 5 %-a félkész- és készétel. A késztermékek előállítását külön erre a célra létesített korszerű üzemben végezzük. Társaságunk tároló kapacitása 18 ezer tonna. Nyersanyagainkat termeltetési szerződések alapján szerezzük be, így biztosítjuk a megfelelő mennyiségű és minőségű zöldség és gyümölcs alapanyagot. Az utóbbi időben feldolgozó gépparkunkat szinte teljesen kicseréltük a legmagasabb higiéniai követelményeknek megfelelő világszínvonalú berendezésekre. Zöldségféléink előfőzésére a legkorszerűbb forró vízpermetes, illetve gőzös hőkezelést lehetővé tevő blansírozó gépeket használjuk. Üzletpolitikánk lényege, hogy minőségi árut kínáljunk vevőink részére. Ezt a fő szempontot figyelembe véve bővítettük szín szerinti osztályozó berendezésünk kapacitását, mely a legkorszerűbb technikával szűri ki az idegen anyagokat, illetve a nem megfelelő, hibás alapanyagokat, biztosítva ezzel a késztermékeink kifogástalan, élelmiszer biztonsági szempontból is kiváló minőségét. 11

12 2. Számviteli Politika A Társaság könyveit és nyilvántartását a módosításokkal hatályos.2000.évi C. számviteli törvényben (a továbbiakban a ''Törvény''), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai az alábbiak Általános elvek Eszköz- és forrásfajták megnevezése Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok Műszaki berendezés, gép, jármű Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházás, felújítások Beruházásra adott előleg Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Értékelési eljárás leírása Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Átutalt összeg Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség Átutalt összeg Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg 12

13 Eszköz- és forrásfajták megnevezése Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletre adott előleg Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Külföldi vevői követelés Részesedési viszonyban lévőktől vevői követelés Követelés egyéb részesedéi viszonyban lévőkkel szemben Egyéb adott előleg Egyéb követelések Értékelési eljárás leírása Beszerzési érték, elszámoló ár, + - elszámolóár különbözet - értékvesztés Előállítás tényleges követlen önköltsége Előállítás tényleges követlen önköltsége Beszerzési érték - értékvesztés Átutalt összeg Könyv szerinti érték: a vevő által elismert - számla szerinti - jogos követelés Könyv szerinti érték a mérlegkészítés időpontjának figyelembevételével Könyv szerinti érték: a vevő által elismert - számla szerinti - jogos követelés Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg Átutalt összeg Könyv szerinti érték Eszköz- és forrásfajták megnevezése Forgatási célú értékpapírok Pénztárak Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési eljárás leírása Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Könyv szerinti érték, a valutakészlet a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével, a mérleg fordulónapján a pénztárakban levő készpénz Könyv szerinti érték, a deviza-betétszámla értékelése a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével. banki kivonattal egyezően Átmenő tételek: a tárgyévre vonatkozó árbevételek valamint a következő évet terhelő költségek Alapszabályban rögzített tőke cégbírósági bejegyzés alapján Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték könyv szerinti érték Könyv szerinti érték 13

14 Eszköz- és forrásfajták megnevezése Céltartalék várható veszteségekre Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Belföldi szállító Külföldi szállító Rövid lejáratú hitelek Részesedési viszonyban lévők felé tartozás Egyéb rövid lejár. köt. Passzív időbeli elhatárolások Értékelési eljárás leírása Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg, devizahitel a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével Könyv szerinti érték, a devizában fizetett összegek a pénzbefolyáskori árfolyamon Könyv szerinti érték, a társaság által elismert - számla szerinti - jogos tartozás Könyv szerinti érték, a mérlegkészítés időpontjának megfelelően Könyv szerinti érték, a devizahitel a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével Könyv szerinti érték, a társaság által elismert - bizonylat szerinti - jogos tartozás Könyv szerinti érték Átjövő tételek: a tárgyévet terhelő költségek valamint a következő évre vonatkozó árbevételek 2.2 A mérlegkészítés időpontja A mérlegkészítés napját a Társaság a 2005-ös üzleti évre január 31-ben határozta meg. 2.3 Az eredménykimutatás formája A Társaság az eredménykimutatást összköltség és forgalmi költség eljárással egyaránt elkészítette. 2.4 Mérlegbeszámoló aláírója Baráth Zoltán vezérigazgató Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Orgona u Mérlegbeszámoló összállítója Szemerei Judit pénzügyi és számviteli osztályvezető, igazolvány szám: Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Ligetsor 11. fsz

15 3. PÉNZÜGYI, VAGYONI JÖVEDELMI HELYZET VIZSGÁLATA 3.1. A vagyoni helyzet vizsgálata A társasági vagyonstruktúra változásának bemutatása Megoszlás (%) Változás Megnevezés (%) Befektetett eszközök ,42 44,24 105,24 Forgóeszközök ,94 55,39 79,63 Aktív időbeli elhatárolások ,64 0,37 51,00 Összesen ,00 100,00 89, A tőkeszerkezet bemutatása A vagyon forrás szerkezete Megnevezés Megoszlás (%) Változás (%) Saját tőke ,70 35,32 81,26 Céltartalékok Kötelezettségek ,78 62,47 91,50 Passzív időbeli elhatárolások ,52 2,21 377,21 Összesen ,00 100,00 89,03 A saját tőke belső szerkezete Megnevezés Megoszlás(%) Változás (%) Jegyzett tőke ,57 85,62 100,00 Tőketartalék ,26 0,32 100,00 Eredménytartalék ,69 36,97 60,46 Lekötött tartalék ,16 0,15 78,91 Mérleg szerinti eredmény ,68-23,06 95,24 Összesen ,00 100,00 81,26 15

16 A vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok MUTATÓSZÁM MEGNEVEZÉSE SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA MUTATÓ ÉRTÉKE TÁRGY ELŐZŐ ÉV előző év tárgy év [ % ] Eszközcsoportok aránya Forgóeszközök Befektetett eszközök 1,655 1,252 0,756 Befektetett eszközök leírtsági mutatója Befektetett eszk.écs. Befektetett eszk.bruttó 0,053 0,045 0,849 Tárgyi eszközök megújítási mutatója Tárgyi eszköz id.beruh. Tárgyi eszk.id.écs.leir. 0,704 2,747 3,900 Eszközarányos árbevétel Értékesítés nettó árbevétele Eszköz átlagos értéke 1,051 1,058 1,007 Eszközmegtérülés Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszk. + készletek 1,291 1,435 1,112 Tőkeellátottság Saját tőke Osszes forrás 0,387 0,353 0,913 Követelések az árbevétel arányában Követelések Értékesítés nettó árbevétele 0,138 0,137 0,993 Tőkefeszültség mutatója Idegen tőke Saját tőke 1,571 1,769 1,126 Készpénz likviditás mutató Pénzeszközök Rövid lejáratú köt. 0,025 0,022 0,877 Likviditási ráta Pénze. + Köv. +É.p. + Kész. Rövid lejáratú köt. 1,082 0,936 0,865 Likviditási gyorsráta Pénze. + Köv. +É.p. Rövid lejáratú köt. 0,272 0,283 1,040 16

17 3.2. Az árbevétel alakulása Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele EU-n belüli értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele összesen 2004 (E Ft) 2005 Megoszlás (%) (E Ft) Változás (%) ,30 73,01 93, ,93 16,93 238, ,77 10,06 58, ,00 100,00 97, Cash-flow kimutatás Megnevezés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow sorok) Adózás elötti eredmény (+/-) Elszámolt amortizáció (+) Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-) - 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-) Szállítói kötelezettség változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-) Vevőkövetelés változása (+/-) Forgóeszközök(vevő és pénzeszköz nélkül) (+/-) változása Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-) Fizetett adó (nyereség után) (-) Fizetett osztalék, részesedés (-) Befektetési tevékenységből származó II. pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése (-) Befektetett eszközök eladása (+) Kapott osztalék, részesedés (+) - III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) - Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 18. (+) kibocsátásának bevétele - 17

18 Megnevezés Hitel és kölcsön felvétele (+) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett (+) bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz (+) Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (-) visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett (-) bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz (-) Alapítokkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú (+/-) kötelezettség változása - IV. Pénzeszközök változása ( I.+II.+III. sorok) (+/-)

19 4. Immateriális Javak bemutatása Az immateriális javak mozgásának összefoglalása a december 31-én végződő évben a következő: BRUTTÓ ÉRTÉK Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás átszervezés aktivált értéke Üzleti vagy cégérték Imm. Javakra adott előlegek Összesen Nyitó egyenleg január 1-én Aktiválás Egyéb növekedés Értékesítés Egyéb csökkenés Záró egyenleg december 31-én Aktiválás Egyéb növekedés Értékesítés Egyéb csökkenés Záró egyenleg december 31-én FELHALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS Nyitó egyenleg január 1-én Növekedés Csökkenés Záró egyenleg december 31-én Növekedés Csökkenés Záró egyenleg december 31-én Nettó érték december 31-én Nettó érték december 31-én

20 5. Tárgyi eszközök bemutatása A tárgyi eszközök mozgásának összefoglalása a december 31-én végződő évben a következő: BRUTTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Egyéb berendezések felszerelések, járművek Kisértékű tárgyi eszközök Befejezetlen beruházások Műszaki gépek, berendezések Beruházásokra adott előlegek Összesen Nyitó egyenleg január 1-én Aktiválás Egyéb növekedés Értékesítés Egyéb csökkenés Záró egyenleg december 31-én Aktiválás Egyéb növekedés Értékesítés Egyéb csökkenés Záró egyenleg december 31-én FELHALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS Nyitó egyenleg január 1-én Növekedés Csökkenés Záró egyenleg december 31-én Növekedés Csökkenés Záró egyenleg december 31-én Nettó ér-ték december 31-én Nettó érték december 31-én

21 6. Kutatás, kísérleti fejlesztés bemutatása Kutatási és kísérleti fejlesztési területek Kímélő élelmiszerek előállítása Tárgyévi költségek A költségekből A költségekből Tárgyévi Költségként Aktivált költségek elszámolt érték Aktivált érték Költségként elszámolt Összesen: Veszélyes hulladékok alakulása T á r g y é v i Megnevezés Menny. Nyitó készlet Növekedés Csökkenés Záró készlet Szerves oldószereket, ill. más veszélyes anyagokat tartalmazó festékhulladékok Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok egység Menny. Érték Menny. Érték Menny. Érték Menny. Érték kg kg kg Egyéb hidraulika olajok kg Ásványolaj alapú, klórvegy.nem tartalmazó motor-, hajtómű-, kenőolajok Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat Veszélyes anyagokkal szennyezett törlőkendők kg kg kg kg Olajszűrők kg Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is kg

22 T á r g y é v i Megnevezés Menny. Nyitó készlet Növekedés Csökkenés Záró készlet egység Menny. Érték Menny. Érték Menny. Érték Menny. Érték Ólomakkumulátorok kg Nikkel-kadmium elemek kg Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek hulladékoktól kg kg kg Összesen

23 8. Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök Bruttó érték Mozgások Ingatlanok és kapcsolódó vagyonérték ű jogok Műszaki gépek, berendezése k, járművek Egyéb gépek, berendezése k, járművek Beruházáso k Tárgyi eszközök összesen év Nyitó érték Növekedés beruházásból Üzembe helyezés Csökkenés selejtezés, káresemény, hiány miatt év Záró érték Növekedés beruházásból Üzembe helyezés Csökkenés selejtezés, káresemény, hiány miatt 2005 év Záró érték Terv szerinti értékcsökkenés Mozgások Ingatlanok és kapcsolódó vagyonérték ű jogok Műszaki gépek, berendezése k, járművek Egyéb gépek, berendezése k, járművek Beruházáso k Tárgyi eszközök összesen év Nyitó érték Növekedés Kivezetés értékesítés miatt128 Kivezetés selejtezés, káresemény, hiány miatt év Záró érték Terv szerinti écs. Növekedés Kivezetés értékesítés miatt év Záró érték

24 9. Részesedések bemutatása 9.1. A társaság leányvállalatainak bemutatása Sor -sz. Vállalkozás megnevezése Tul. hány.% Nettó Tul. Bruttó érték hány.% érték Halmozott értékvesztés Nettó érték Összesen Teljeskörűen bevont vállalkozások fő tevékenysége: 9.2. A társaság közös vezetésű vállalkozásainak bemutatása Sor -sz. Vállalkozás megnevezése Tul. hány.% Nettó Tul. Bruttó érték hány.% érték Halmozott értékvesztés Nettó érték. Összesen 9.3. A társaság társult vállalkozásainak bemutatása Sor -sz. Vállalkozás megnevezése Tul. hány.% Nettó Tul. Bruttó érték hány.% érték Halmozott értékvesztés Nettó érték. Összesen 24

25 9.4. A társaság. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásainak bemutatása Sor -sz. Vállalkozás megnevezése Tul. hány.% Nettó érték Tul. hány.% Bruttó érték Halmozott értékveszté s Nettó érték Mirelite Külkereskedelmi 1. Rt. 26, , RéDol Kft. 1, , Öko-Pack Kht. 2, , Bakonyi Erőmű Rt Összesen A társaság leányvállalatainak, közös vezetésű vállalatainak, társult vállalkozásainak bemutatása Megnevezés Székhely Saját tőke Jegyzett tőke Tartaléko k Birtokolt részesedés aránya Legutolsó üzleti év mérleg szerinti eredménye 9.6. Befolyásolt társaságok bemutatása Tag/részvényes Név Székhely Jegyzett tőke Szavazatok száma Jelentős befolyás Többségi irányítást biztosító befolyásolás Közvetlen irányítást biztosító befolyás 25

26 9.7. Részesedések értékvesztésének bemutatása Megnevezés Értékvesztés évi nyitó értéke Leányvállalatok Társult vállalkozások Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások Részesedések összesen Értékvesztés növekedés Értékvesztés csökkenés Értékvesztés évi záró értéke - Értékvesztés növekedés Értékvesztés csökkenés Értékvesztés visszaírás Értékvesztés 2005 évi. záró érték Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban részletezése Tartósan adott kölcsönök Leányvállalatoknak adott tartós kölcsön Közös vezetésű vállalkozásoknak adott tartós kölcsön Társult vállalkozásoknak adott tartós kölcsön Egyéb vállalkozásoknak adott tartós kölcsön Összesen: Készletek értékvesztése Megnevezés Anyagok Áruk évi nyitó érték Értékvesztés növekedés Értékvesztés csökkenés évi záró érték 26 Készletre adott előlegek Készletek összesen

27 Megnevezés Anyagok Áruk Értékvesztés növekedés Értékvesztés csökkenés Értékvesztés visszaírás Készletre adott előlegek Készletek összesen évi. záró érték Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések bemutatása Megnevezés Leányvállalatokkal szembeni követelések - - Áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből Pénzeszközök rövid lejáratra történő kölcsönadásából Osztalék jóváhagyás miatt Szállítóknak adott egyéb előleg Egyéb kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések Áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből - - Szállítóknak adott egyéb előleg Egyéb elszámolás Összesen: Egyéb követelések bemutatása Szolgáltatásra adott előlegek Munkavállalókkal szembeni követelés Család- és egészségbiztosítási támogatás Társasági adó túlfizetése ÁFA elszámolásból eredő követelés Helyi adók előleg miatti túlfizetése Szállítókkal szembeni követelés Egyéb tételek Összesen:

28 13. Követelések értékvesztésének bemutatása Eredeti bekerülési érték Megnevezés évi záró érték Ebből értékvesztéssel érintett követelések évi záró érték Ebből értékvesztéssel érintett követelések Követelések áruszáll.ból, szolg.ból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozáss al szemben Követelése k egyéb rész. viszban álló vállalk.-sal szemben Egyéb követelések Követelése k összesen Értékvesztés Mozgások évi nyitó érték Követelések áruszáll.ból, szolg.ból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozáss al szemben Követelések egyéb rész. viszban álló vállalk.-sal szemben Váltókövetelések Váltókövetelés ek Egyéb követelések Követelése k összesen Növekedés Csökkenés évi záró érték Növekedés Csökkenés évi. záró érték

29 Megnevezés Mérleg szerinti érték Mérleg szerinti érték Követelések áruszáll.ból, szolg.ból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozáss al szemben Követelések egyéb rész. viszban álló vállalk.-sal szemben Váltókövetelés ek Egyéb követelések Követelése k összesen Bankbetétek bemutatása Megnevezés Forintszámla 76 Lakásépítésű célú számla Devizaszámla Dematerializáláshoz kapcs.elk.betét 174 Összesen Az időbeli elhatárolások bemutatása Aktív időbeli elhatárolások részletezése Folyamatos szolgáltatások árbevétele Biztosító kártérítése Reklámköltség jóváírása Késedelmi kamat Egyéb 4 Bevételek aktív időbeli elhatárolása Aktív időbeli elhatárolások részletezése CIB Bankgarancia Felmentésre járó munkabér és járulékai Reklámköltség Egyéb Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások - - Összesen:

30 Passzív időbeli elhatárolás SAPARD pályázat elhatárolt bevétele ÉMÍR pályázat elhatárolt bevétele Bevételek passzív időbeli elhatárolása Utólag adott engedmény (bónusz) Reklámköltség Energiaköltség Bankkamat, bankköltség Egyéb Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek - - Összesen Saját tőke bemutatása A saját tőkében bekövetkezett változások bemutatása Jogcímek Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény -tartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési tartalék Egyenleg Előző évi mérleg szerinti eredményének átvezetése Tárgyévi egyéb csökkenési, növekedési jogcím évi adózott eredmény Fizetendő osztalék 17 Átvezetés lekötött tartalékba Egyenleg Előző évi mérleg szerinti eredményének átvezetése Tárgyévi egyéb csökkenési, növekedési jogcím évi adózott eredmény Fizetendő osztalék 30

31 Jogcímek Átvezetés lekötött tartalékba Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény -tartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési tartalék Egyenleg Lekötött tartalék részletezése Jogcímek Kísérleti fejlesztés aktivált értékéből a még le nem írt rész Eredménytartalékból lekötött tételek összesen: Céltartalékok bemutatása Jogcímek Nyitó érték Céltartalék felhasználás Céltartalék Céltartalék Záró felhasználás képzés érték Céltartalék képzés Záró érték Hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása Hosszú lejáratú kötelezettségek lejárati idő szerinti részletezés Mérlegtétel 2004 Egy éven belül Egy és öt év között Egy éven túl Öt éven túl Összesen Beruházási és fejlesztési hitelek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Mérlegtétel 2004 Tartozások kötvénykibocsátásból Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Egy éven belül Egy és öt év között Egy éven túl Öt éven túl Összesen - - Összesen:

32 Mérlegtétel 2005 Egy éven belül Egy és öt év között Egy éven túl Öt éven túl Összesen Beruházási és fejlesztési hitelek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Összesen: Zálogjogokkal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek Biztosított kötelezettség megnevezése összege Kedvezményezett Beruházási hitel CIB Bank Rt. zálogjog SAPARD támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejl. Hivatal Biztosíték megnevezése zálogjog jelzálog Érintett vagyon tárgy megnevezése csomagológép és fagyasztógép csomagológép és fagyasztógép csomagológép, fagyasztógép és ingatlan Biztosíték értéke Forgóeszköz hitel Folyószámla hitel OTP Bank Rt. jelzálogjog ingatlan Forgóeszköz hitel Exim Bank Rt. CIB Bank garancia Folyószámlahitel K&H Bank Rt. jelzálogjog ingatlan Forgóeszköz hitel Folyószámla hitel CIB Bank Rt jelzálog ingatlan E USD E EUR zálogjog általános vagyon Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Megnevezés Leányvállalatokkal szembeni kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsön tartozásból Szállítói tartozás Egyéb jogcímen 32

33 Megnevezés Egyéb kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek Kapott előleg miatt Szállítói tartozás Összesen: Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása Megnevezés Személyi jövedelemadóval kapcsolatos kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség Szakképzési hozzájárulás kötelezettség Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék kötelezettség Innovációs járulék kötelezettség Munkaadói és munkavállalói járulék Iparűzési adó kötelezettség Munkavállalókkal szembeni kötelezettség TB járulék kötelezettség Munkabérből levont, továbbutalandó tételek Öko adók miatti kötelezettségek Egyéb tételek Összesen: A nettó árbevétel alakulása piaci szegmensek szerint Piaci szegmens, régió Devizában kiszámlázva Forintban kiszámlázva Összesen Devizában kiszámlázva Forintban kiszámlázva Összesen Európai Unió Egyéb Európa Európán kívül Export összesen

34 Piaci szegmens, régió Belföld összesen Összesen: Az értékesítés nettó árbevételének megbontása főbb tevékenységek szerint Főbb tevékenységek Belföld Export Összesen Belföld Export Összesen Termék értékesítés Szolgáltatások Áru értékesítés Egyéb tevékenység Összesen Az egyéb bevételek és ráfordítások bemutatása Az egyéb bevételek alakulása Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele Kapott késedelmi kamat Káreseménnyel kapcsolatos bevételek Ellenőrzéssel kapcsolatos szankciók törlése Kapott kártérítés Kapott támogatások Egyéb tételek Összesen Az egyéb ráfordítások alakulása Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke Értékesített vevői követelés könyv szerinti értéke Hitelezési veszteségként elszámolt követelések Bírságok, pótlékok Biztosító által kártérítés Utólag adott engedmény (bónusz) Készlethiány, készletselejt Innovációs járulék

35 Az egyéb ráfordítások alakulása Iparűzési adó Egyéb helyi adók Követelésekre elszámolt értékvesztés Öko adók Egyéb tételek Egyéb ráfordítások összesen Pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek és ráfordításainak alakulása Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Devizás követeléshez kapcsolódó árfolyamnyereség Devizakészlettel kapcsolatos árfolyamnyereség Devizás kötelezettséghez kapcsolódó árfolyamnyereség Mérlegkészítéskori átértékelésből eredő árfolyamnyereség Összesen Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Devizás követeléshez kapcsolódó árfolyamveszteség Devizakészlettel kapcsolatos árfolyamveszteség Devizás kötelezettséghez kapcsolódó árfolyamveszteség Összesen Rendkívüli bevételek és ráfordítások alakulása Rendkívüli bevételek SAPARD pályázat alapján kapott támogatás ÉMÍR pályázat alapján kapott támogatás Elévült kötelezettségek Összesen

36 Rendkívüli ráfordítások Állami alapjuttatás utáni fix járadék Végleges pénzeszközátadás előző évekre vonatkozóan Végleges pénzeszközátadás tárgyévre vonatkozóan Összesen Kapott támogatások bemutatása Kapott támogatás jogcímei Folyósítot t összeg Elszámolt összeg Rendelkezésre álló összeg Folyósítot t összeg Elszámolt összeg Rendelkezésre álló összeg OMFB támogatás TB-től kapott támogatás ÉMÍR pályázati támog SAPARD pályázati tám Összesen A kapcsolt vállalkozásokkal szemben elszámolt bevételek bemutatása Megnevezés Részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben elszámolt nettó árbevétel Leányvállalatokkal szemben elszámolt nettó árbevétel Egyéb kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt nettó árbevétel Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben elszámolt nettó árbevétel Részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben elszámolt egyéb bevétel Leányvállalatokkal szemben elszámolt egyéb bevétel Egyéb kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt egyéb bevétel Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben elszámolt egyéb bevétel 36

37 Megnevezés Részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben elszámolt halasztott bevétel Leányvállalatokkal szemben elszámolt halasztott bevétel Egyéb kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt halasztott bevétel Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben elszámolt halasztott bevétel 29. A társasági adóalap levezetése Jogcímek Adózás előtti eredmény A társasági adótv. 1-2.sz.melléklete szerint megállapított értékcsökkenési leírás összege /7. (1)d)/ A nyilvántartásból bármely jogcímen kivezetett immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási értékének a készletre vett haszonanyag értékét meghaladó része /7. (1) d)/ A követelésre visszaírt értékvesztés /7. (1) n)/ A követelés kiegyenlítésekor a követelés könyv szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés. /7. (1) n)/ A követelés bekerülési értékéből a Számv.tv.alapján behajthatatlanná vált rész. /7. (1) n)/ A számviteli tv. szerint behajtahatatlanná vált követelés ráfordításként elszámolt összege /7. (1) n)/ A követelésre elszámolt értékvesztésnek a társasági adótv. szerint elismert mértéke /7. (1) ny)/ A bírságnak, továbbá az adózás rendjéről és a társadalombiztosításról szóló törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedése miatt elszámolt bevétel /7. (1) r)/ Az adóellenörzés, önellenörzés során megállapított, bevételként vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként elszámolt összeg /7. (1) u)/ Az adomány 100 %-a közhasznú szervezet, 150 %-a kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén, és tartós adományozás esetén az első teljesítést követő évtől az adomány további 20 %-a, legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 %-a /7. (1) z)/ A számviteli törvény alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás /8. (1) b)/ A tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartásból való bármilyen jogcímen történő kivezetésekor a könyv szerinti értéknek a készletre vett haszonanyag értéket meghaladó része /8. (1) b)/

38 Jogcímek Jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az ART és a TB törvényekhez kapcsolódó jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével /8. (1) e)/ A számviteli törvény szerint az adóévre ráfordításként elszámolt értékvesztés összege /8. (1) gy)/ Az előző adóévben a társasági adó megállapításánál adóalap csökkentő tételként /7. (1) ny)/ számításba vett értékvesztés összeg /8. (1) A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés. /8..(1) h)/ - - A behajthatatlan követelések és az elengedett követelések leírt összege /8..(1) h)/ Visszafizetési kötelezettség nélkül véglegesen átadott pénzeszköz /8. (1) n)/ Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás és térítés nélkül átadott eszköz könyv sz.értéke, valamint az átvállalt kötelezettség eredmény terhére elszámolt összege 35 - /8. (1) n)/ Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként vagy aktivált saját teljesítmény csökkenéseként elszámolt összeg /8. (1) p)/ Az adóalapot módosító tételek összesített alakulása Megnevezés Változás Adóalapot csökkentő tételek Adóalapot növelő tételek Az adóalap változása

39 30. Az előző évekre vonatkozó jelentős hibák és hibahatások bemutatása Mérleg BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK Előző évi tényleges értékek Tárgyévi módosítások Évekre vonatkozóan Össz: Előző évi korrigált értékek KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN - Eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség Tárgyévi módosítások Évekre vonatkozóan Összesen ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytart. igénybevét. oszt, részesedésre Fizetett ( jóváhagyott ) osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - 39

40 31. Munkavállalókkal kapcsolatos információk Állományi csoportok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Átlagos statisztikai létszám (fő) Bérköltség (E Ft) Személyi jellegű kifizetés (E Ft) Átlagos statisztikai létszám (fő) Bérköltség (E Ft) - fizikai szellemi Egyéb Személyi jellegű kifizetés (E Ft) Összesen: Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos információk Megnevezés Igazgatóság Üzleti év utáni járandóság, folyósított előleg, nyújtott kölcsön Felügyelő Bizottság Összesen A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek bemutatása Jogcím éven túl, de 1 éven belül 5 éven túl 1 éven belül 5 éven belül Összesen esedékes kötelezettség 1 éven túl, de 5 éven belül Esedékes kötelezettség 5 éven túl Összesen Összesen:

41 34. Mérlegben nem szereplő kezességvállalások Kötelezettség formája Összeg Pénznem Kezdő időpont Végső időpont Társaság neve Mérlegben nem szereplő garanciavállalások Kötelezettség formája Összeg Pénznem Kezdő időpont Végső időpont Társaság neve - 41

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS TARTALOM Bevezetés 3. A Globus Rt. tulajdonosi szerkezete 4. Felelősségvállaló nyilatkozat, Általános információk 5. A Globus csoport vállalatainak

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31.

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31. Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK 144/2012 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Az 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben