A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN

2 Mérleg Eszközök (aktívák) "A" változat adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2004.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2005.XII.31. Index (%) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,24 I. Immateriális javak ,16 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke ,91 3. Vagyoni értékű jogok ,96 4. Szellemi termékek ,89 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális Javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök ,91 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,72 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek ,20 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,81 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ,56 6. Beruházásokra adott előlegek ,79 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök ,42 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés ,70 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 4. viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön ,94 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök 7. értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 8. különbözete B. FORGÓESZKÖZÖK ,63 2

3 adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2004.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2005.XII.31. Index (%) I. Készletek ,21 1. Anyagok ,30 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek ,91 5. Áruk ,04 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések ,30 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 1. (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 3. vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések , ,76 5. Egyéb követelések ,05 6. Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési 7. különbözete III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási hitelviszonyt megtestesítő 4. értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök ,77 1. Pénztár, csekkek ,80 2. Bankbetétek ,04 C. Aktív időbeli elhatárolások ,00 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,08 Költségek, ráfordítások aktív időbeli 2. elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ,67 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,03 3

4 Mérleg Források (passzívák) "A" változat adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2004.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2005.XII.31. Index (%) D Saját tőke ,26 I. Jegyzett tőke ,00 Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) III. Tőketartalék ,00 IV. Eredménytartalék ,46 V. Lekötött tartalék ,91 VI. Értékelési tartalék Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény ,24 E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ,50 I. Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 1. vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 2. viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 3. gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,51 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek ,35 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,78 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 6. szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési 7. viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 4

5 adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2004.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2005.XII.31. Index (%) III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,06 1. Rövid lejáratú kölcsönök - ebből átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek ,02 3. Vevőktől kapott előlegek ,64 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 6. vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 7. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben , ,08 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,55 9. Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési 10. különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások ,21 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,08 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek ,54 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,03 5

6 Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év 2004.I.1-XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2005.I.1-XII.31. Index (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele , Exportértékesítés nettó árbevétele ,20 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) , Saját termelésű készletek állományváltozása , Saját előállítású eszközök aktívált értéke ,17 Aktívált saját teljesítmények értéke II. (± 03 ± 04) ,26 III. Egyéb bevételek ,19 Ebből: visszaírt értékvesztés , Anyagköltség , Igénybevett szolgáltatások értéke , Egyéb szolgáltatások értéke , Eladott áruk beszerzési értéke , Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,65 Anyagjellegű ráfordítások IV. ( ) , Bérköltség , Személyi jellegű egyéb kifizetések , Bérjárulékok ,09 Személyi jellegű ráfordítások V. ( ) ,91 VI. Értékcsökkenési leírás ,84 VII. Egyéb ráfordítások ,34 A. Ebből: értékvesztés ,91 Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) , Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 80 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 6

7 16. Megnevezés Előző év 2004.I.1-XII.31. Előző évek korr. adatok E Ft-ban Tárgyév 2005.I.1-XII.31. Index (%) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,69 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,97 Ebből: értékelési különbözet 0 0 Pénzügyi műveletek bevételei VIII. ( ) ,97 Befektetett pénzügyi eszközök 18. árfolyamvesztesége 0 2 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások , Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,86 Ebből: értékelési különbözet 0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. ( ± ) ,81 Pénzügyi műveletek eredménye B. (VIII - IX.) ,73 Szokásos vállalkozási eredmény C. (± A ± B) ,13 X. Rendkívüli bevételek ,69 XI. Rendkívüli ráfordítások ,00 D. Rendkívüli eredmény (X - XI.) ,25 E. Adózás előtti eredmény (± C ± D) ,24 XII. Adófizetési kötelezettség ,14 F. Adózott eredmény (± E XII.) , Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 G. Mérleg szerinti eredmény (± F ) ,24 7

8 Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" változat adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év 2004.I.1-XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2005.I.1-XII.31. Index (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele , Exportértékesítés nettó árbevétele ,20 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) , Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége , Eladott áruk beszerzési értéke , Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,65 Értékesítés közvetlen költségei II. ( ) ,96 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II.) , Értékesítési, forgalmazási költségek , Igazgatási költségek , Egyéb általános költségek ,73 Értékesítés közvetett költségei IV. ( ) ,71 V. Egyéb bevételek ,19 Ebből: visszaírt értékvesztés ,42 VI. Egyéb ráfordítások ,34 A. Ebből: értékvesztés ,91 Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (±III-IV+V-VI.) , Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 80 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,69 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,97 Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei VII. ( ) ,97 8

9 14. Megnevezés Előző év 2004.I.1-XII.31. adatok E Ft-ban Előző évek korr. Tárgyév 2005.I.1-XII.31. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 2 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Index (%) 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások , Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,86 Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai VIII. ( ± ) ,81 B. C. Pénzügyi műveletek eredménye (VII - VIII.) ,73 Szokásos vállalkozási eredmény (± A ± B) ,13 IX. Rendkívüli bevételek ,69 X. Rendkívüli ráfordítások ,00 D. Rendkívüli eredmény (IX - X.) ,25 E. Adózás előtti eredmény (± C ± D) ,24 XI. Adófizetési kötelezettség ,14 F. Adózott eredmény (± E - XI.) , Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (± F ) ,24 9

10 1. Általános céginformációk A Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság alapításának időpontja április 1. Bejegyezték július 26-án. Főbb tevékenységi körök Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Zöldség-gyümölcs nagykereskedelem Húsáru nagykereskedelem Egyéb élelmiszer nagykereskedelem Zöldség-gyümölcs kiskereskedelem Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Szállítmányozás Az 1967-ben épített és átadott Hűtőipari Országos Vállalat Székesfehérvári Gyára ma Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaságként működik, 1988-tól önállóan ben részvénytársasággá alakult, állami tulajdonosi körrel. A privatizáció folyamán több tulajdonosváltás után a tulajdonosi struktúra az elmúlt két évben a következők szerint alakult. A kiegészítő mellékletben minden adatot ezer forintban kell érteni, kivéve ha másképpen van jelölve A társaság tulajdonosai: Megnevezés Részvények száma (db) Névérték összesen Tulajdoni hányad (%) Belföldi társaság ,41 86,63 Külföldi társaság ,86 0,64 Magánszemély ,30 1,30 Munkavállalók ,30 10,30 Egyéb ,13 1,13 Összesen: ,00 100,00 10

11 1.2. A társaságban befolyással bíró tagok: Tag/részvényes Név Székhely Szavazatok száma Jelentős befolyással bíró tulajdonosok Tag/részvényes Név Székhely Szavazatok száma Többségi irányítást biztosító befolyásolással bíró tulajdonosok Közvetlen irányítást biztosító befolyással bíró tulajdonosok december 23-án a FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. a PSZÁF által jóváhagyott nyilvános vételi ajánlatot tett a Társaság törzsrészvényei vonatkozásában. A nyilvános vételi ajánlat január 30-án lezárult, a FEVITAL Kft. a részvények felvásárlása során 89,78 %-os befolyásra tett szert. Társaságunk alaptevékenysége gyorsfagyasztott termékek előállítása és forgalmazása. Az eltelt időszakban állandóan kiváló minőségen tartott termékeinkkel nemzetközi elismerésre is szert tettünk, amit bizonyít a nyugati piacokon való jelentős részvételünk. Megbízhatóságunkat bizonyítja, hogy több mint 30 éve veszünk részt a belföldi piacokon is a közellátás megoldásában. Éves termelési kapacitásunk közel tonna. Áruösszetételünk kb. 80 %-a zöldségféle, kb. 15 %-a gyümölcs, 5 %-a félkész- és készétel. A késztermékek előállítását külön erre a célra létesített korszerű üzemben végezzük. Társaságunk tároló kapacitása 18 ezer tonna. Nyersanyagainkat termeltetési szerződések alapján szerezzük be, így biztosítjuk a megfelelő mennyiségű és minőségű zöldség és gyümölcs alapanyagot. Az utóbbi időben feldolgozó gépparkunkat szinte teljesen kicseréltük a legmagasabb higiéniai követelményeknek megfelelő világszínvonalú berendezésekre. Zöldségféléink előfőzésére a legkorszerűbb forró vízpermetes, illetve gőzös hőkezelést lehetővé tevő blansírozó gépeket használjuk. Üzletpolitikánk lényege, hogy minőségi árut kínáljunk vevőink részére. Ezt a fő szempontot figyelembe véve bővítettük szín szerinti osztályozó berendezésünk kapacitását, mely a legkorszerűbb technikával szűri ki az idegen anyagokat, illetve a nem megfelelő, hibás alapanyagokat, biztosítva ezzel a késztermékeink kifogástalan, élelmiszer biztonsági szempontból is kiváló minőségét. 11

12 2. Számviteli Politika A Társaság könyveit és nyilvántartását a módosításokkal hatályos.2000.évi C. számviteli törvényben (a továbbiakban a ''Törvény''), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai az alábbiak Általános elvek Eszköz- és forrásfajták megnevezése Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok Műszaki berendezés, gép, jármű Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházás, felújítások Beruházásra adott előleg Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Értékelési eljárás leírása Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Átutalt összeg Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség Átutalt összeg Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg 12

13 Eszköz- és forrásfajták megnevezése Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletre adott előleg Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Külföldi vevői követelés Részesedési viszonyban lévőktől vevői követelés Követelés egyéb részesedéi viszonyban lévőkkel szemben Egyéb adott előleg Egyéb követelések Értékelési eljárás leírása Beszerzési érték, elszámoló ár, + - elszámolóár különbözet - értékvesztés Előállítás tényleges követlen önköltsége Előállítás tényleges követlen önköltsége Beszerzési érték - értékvesztés Átutalt összeg Könyv szerinti érték: a vevő által elismert - számla szerinti - jogos követelés Könyv szerinti érték a mérlegkészítés időpontjának figyelembevételével Könyv szerinti érték: a vevő által elismert - számla szerinti - jogos követelés Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg Átutalt összeg Könyv szerinti érték Eszköz- és forrásfajták megnevezése Forgatási célú értékpapírok Pénztárak Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési eljárás leírása Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Könyv szerinti érték, a valutakészlet a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével, a mérleg fordulónapján a pénztárakban levő készpénz Könyv szerinti érték, a deviza-betétszámla értékelése a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével. banki kivonattal egyezően Átmenő tételek: a tárgyévre vonatkozó árbevételek valamint a következő évet terhelő költségek Alapszabályban rögzített tőke cégbírósági bejegyzés alapján Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték könyv szerinti érték Könyv szerinti érték 13

14 Eszköz- és forrásfajták megnevezése Céltartalék várható veszteségekre Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Belföldi szállító Külföldi szállító Rövid lejáratú hitelek Részesedési viszonyban lévők felé tartozás Egyéb rövid lejár. köt. Passzív időbeli elhatárolások Értékelési eljárás leírása Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg, devizahitel a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével Könyv szerinti érték, a devizában fizetett összegek a pénzbefolyáskori árfolyamon Könyv szerinti érték, a társaság által elismert - számla szerinti - jogos tartozás Könyv szerinti érték, a mérlegkészítés időpontjának megfelelően Könyv szerinti érték, a devizahitel a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével Könyv szerinti érték, a társaság által elismert - bizonylat szerinti - jogos tartozás Könyv szerinti érték Átjövő tételek: a tárgyévet terhelő költségek valamint a következő évre vonatkozó árbevételek 2.2 A mérlegkészítés időpontja A mérlegkészítés napját a Társaság a 2005-ös üzleti évre január 31-ben határozta meg. 2.3 Az eredménykimutatás formája A Társaság az eredménykimutatást összköltség és forgalmi költség eljárással egyaránt elkészítette. 2.4 Mérlegbeszámoló aláírója Baráth Zoltán vezérigazgató Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Orgona u Mérlegbeszámoló összállítója Szemerei Judit pénzügyi és számviteli osztályvezető, igazolvány szám: Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Ligetsor 11. fsz

15 3. PÉNZÜGYI, VAGYONI JÖVEDELMI HELYZET VIZSGÁLATA 3.1. A vagyoni helyzet vizsgálata A társasági vagyonstruktúra változásának bemutatása Megoszlás (%) Változás Megnevezés (%) Befektetett eszközök ,42 44,24 105,24 Forgóeszközök ,94 55,39 79,63 Aktív időbeli elhatárolások ,64 0,37 51,00 Összesen ,00 100,00 89, A tőkeszerkezet bemutatása A vagyon forrás szerkezete Megnevezés Megoszlás (%) Változás (%) Saját tőke ,70 35,32 81,26 Céltartalékok Kötelezettségek ,78 62,47 91,50 Passzív időbeli elhatárolások ,52 2,21 377,21 Összesen ,00 100,00 89,03 A saját tőke belső szerkezete Megnevezés Megoszlás(%) Változás (%) Jegyzett tőke ,57 85,62 100,00 Tőketartalék ,26 0,32 100,00 Eredménytartalék ,69 36,97 60,46 Lekötött tartalék ,16 0,15 78,91 Mérleg szerinti eredmény ,68-23,06 95,24 Összesen ,00 100,00 81,26 15

16 A vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok MUTATÓSZÁM MEGNEVEZÉSE SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA MUTATÓ ÉRTÉKE TÁRGY ELŐZŐ ÉV előző év tárgy év [ % ] Eszközcsoportok aránya Forgóeszközök Befektetett eszközök 1,655 1,252 0,756 Befektetett eszközök leírtsági mutatója Befektetett eszk.écs. Befektetett eszk.bruttó 0,053 0,045 0,849 Tárgyi eszközök megújítási mutatója Tárgyi eszköz id.beruh. Tárgyi eszk.id.écs.leir. 0,704 2,747 3,900 Eszközarányos árbevétel Értékesítés nettó árbevétele Eszköz átlagos értéke 1,051 1,058 1,007 Eszközmegtérülés Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszk. + készletek 1,291 1,435 1,112 Tőkeellátottság Saját tőke Osszes forrás 0,387 0,353 0,913 Követelések az árbevétel arányában Követelések Értékesítés nettó árbevétele 0,138 0,137 0,993 Tőkefeszültség mutatója Idegen tőke Saját tőke 1,571 1,769 1,126 Készpénz likviditás mutató Pénzeszközök Rövid lejáratú köt. 0,025 0,022 0,877 Likviditási ráta Pénze. + Köv. +É.p. + Kész. Rövid lejáratú köt. 1,082 0,936 0,865 Likviditási gyorsráta Pénze. + Köv. +É.p. Rövid lejáratú köt. 0,272 0,283 1,040 16

17 3.2. Az árbevétel alakulása Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele EU-n belüli értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele összesen 2004 (E Ft) 2005 Megoszlás (%) (E Ft) Változás (%) ,30 73,01 93, ,93 16,93 238, ,77 10,06 58, ,00 100,00 97, Cash-flow kimutatás Megnevezés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow sorok) Adózás elötti eredmény (+/-) Elszámolt amortizáció (+) Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-) - 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-) Szállítói kötelezettség változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-) Vevőkövetelés változása (+/-) Forgóeszközök(vevő és pénzeszköz nélkül) (+/-) változása Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-) Fizetett adó (nyereség után) (-) Fizetett osztalék, részesedés (-) Befektetési tevékenységből származó II. pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése (-) Befektetett eszközök eladása (+) Kapott osztalék, részesedés (+) - III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) - Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 18. (+) kibocsátásának bevétele - 17

18 Megnevezés Hitel és kölcsön felvétele (+) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett (+) bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz (+) Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (-) visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett (-) bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz (-) Alapítokkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú (+/-) kötelezettség változása - IV. Pénzeszközök változása ( I.+II.+III. sorok) (+/-)

19 4. Immateriális Javak bemutatása Az immateriális javak mozgásának összefoglalása a december 31-én végződő évben a következő: BRUTTÓ ÉRTÉK Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás átszervezés aktivált értéke Üzleti vagy cégérték Imm. Javakra adott előlegek Összesen Nyitó egyenleg január 1-én Aktiválás Egyéb növekedés Értékesítés Egyéb csökkenés Záró egyenleg december 31-én Aktiválás Egyéb növekedés Értékesítés Egyéb csökkenés Záró egyenleg december 31-én FELHALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS Nyitó egyenleg január 1-én Növekedés Csökkenés Záró egyenleg december 31-én Növekedés Csökkenés Záró egyenleg december 31-én Nettó érték december 31-én Nettó érték december 31-én

20 5. Tárgyi eszközök bemutatása A tárgyi eszközök mozgásának összefoglalása a december 31-én végződő évben a következő: BRUTTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Egyéb berendezések felszerelések, járművek Kisértékű tárgyi eszközök Befejezetlen beruházások Műszaki gépek, berendezések Beruházásokra adott előlegek Összesen Nyitó egyenleg január 1-én Aktiválás Egyéb növekedés Értékesítés Egyéb csökkenés Záró egyenleg december 31-én Aktiválás Egyéb növekedés Értékesítés Egyéb csökkenés Záró egyenleg december 31-én FELHALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS Nyitó egyenleg január 1-én Növekedés Csökkenés Záró egyenleg december 31-én Növekedés Csökkenés Záró egyenleg december 31-én Nettó ér-ték december 31-én Nettó érték december 31-én

21 6. Kutatás, kísérleti fejlesztés bemutatása Kutatási és kísérleti fejlesztési területek Kímélő élelmiszerek előállítása Tárgyévi költségek A költségekből A költségekből Tárgyévi Költségként Aktivált költségek elszámolt érték Aktivált érték Költségként elszámolt Összesen: Veszélyes hulladékok alakulása T á r g y é v i Megnevezés Menny. Nyitó készlet Növekedés Csökkenés Záró készlet Szerves oldószereket, ill. más veszélyes anyagokat tartalmazó festékhulladékok Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok egység Menny. Érték Menny. Érték Menny. Érték Menny. Érték kg kg kg Egyéb hidraulika olajok kg Ásványolaj alapú, klórvegy.nem tartalmazó motor-, hajtómű-, kenőolajok Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat Veszélyes anyagokkal szennyezett törlőkendők kg kg kg kg Olajszűrők kg Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is kg

22 T á r g y é v i Megnevezés Menny. Nyitó készlet Növekedés Csökkenés Záró készlet egység Menny. Érték Menny. Érték Menny. Érték Menny. Érték Ólomakkumulátorok kg Nikkel-kadmium elemek kg Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek hulladékoktól kg kg kg Összesen

23 8. Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök Bruttó érték Mozgások Ingatlanok és kapcsolódó vagyonérték ű jogok Műszaki gépek, berendezése k, járművek Egyéb gépek, berendezése k, járművek Beruházáso k Tárgyi eszközök összesen év Nyitó érték Növekedés beruházásból Üzembe helyezés Csökkenés selejtezés, káresemény, hiány miatt év Záró érték Növekedés beruházásból Üzembe helyezés Csökkenés selejtezés, káresemény, hiány miatt 2005 év Záró érték Terv szerinti értékcsökkenés Mozgások Ingatlanok és kapcsolódó vagyonérték ű jogok Műszaki gépek, berendezése k, járművek Egyéb gépek, berendezése k, járművek Beruházáso k Tárgyi eszközök összesen év Nyitó érték Növekedés Kivezetés értékesítés miatt128 Kivezetés selejtezés, káresemény, hiány miatt év Záró érték Terv szerinti écs. Növekedés Kivezetés értékesítés miatt év Záró érték

24 9. Részesedések bemutatása 9.1. A társaság leányvállalatainak bemutatása Sor -sz. Vállalkozás megnevezése Tul. hány.% Nettó Tul. Bruttó érték hány.% érték Halmozott értékvesztés Nettó érték Összesen Teljeskörűen bevont vállalkozások fő tevékenysége: 9.2. A társaság közös vezetésű vállalkozásainak bemutatása Sor -sz. Vállalkozás megnevezése Tul. hány.% Nettó Tul. Bruttó érték hány.% érték Halmozott értékvesztés Nettó érték. Összesen 9.3. A társaság társult vállalkozásainak bemutatása Sor -sz. Vállalkozás megnevezése Tul. hány.% Nettó Tul. Bruttó érték hány.% érték Halmozott értékvesztés Nettó érték. Összesen 24

25 9.4. A társaság. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásainak bemutatása Sor -sz. Vállalkozás megnevezése Tul. hány.% Nettó érték Tul. hány.% Bruttó érték Halmozott értékveszté s Nettó érték Mirelite Külkereskedelmi 1. Rt. 26, , RéDol Kft. 1, , Öko-Pack Kht. 2, , Bakonyi Erőmű Rt Összesen A társaság leányvállalatainak, közös vezetésű vállalatainak, társult vállalkozásainak bemutatása Megnevezés Székhely Saját tőke Jegyzett tőke Tartaléko k Birtokolt részesedés aránya Legutolsó üzleti év mérleg szerinti eredménye 9.6. Befolyásolt társaságok bemutatása Tag/részvényes Név Székhely Jegyzett tőke Szavazatok száma Jelentős befolyás Többségi irányítást biztosító befolyásolás Közvetlen irányítást biztosító befolyás 25

26 9.7. Részesedések értékvesztésének bemutatása Megnevezés Értékvesztés évi nyitó értéke Leányvállalatok Társult vállalkozások Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások Részesedések összesen Értékvesztés növekedés Értékvesztés csökkenés Értékvesztés évi záró értéke - Értékvesztés növekedés Értékvesztés csökkenés Értékvesztés visszaírás Értékvesztés 2005 évi. záró érték Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban részletezése Tartósan adott kölcsönök Leányvállalatoknak adott tartós kölcsön Közös vezetésű vállalkozásoknak adott tartós kölcsön Társult vállalkozásoknak adott tartós kölcsön Egyéb vállalkozásoknak adott tartós kölcsön Összesen: Készletek értékvesztése Megnevezés Anyagok Áruk évi nyitó érték Értékvesztés növekedés Értékvesztés csökkenés évi záró érték 26 Készletre adott előlegek Készletek összesen

27 Megnevezés Anyagok Áruk Értékvesztés növekedés Értékvesztés csökkenés Értékvesztés visszaírás Készletre adott előlegek Készletek összesen évi. záró érték Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések bemutatása Megnevezés Leányvállalatokkal szembeni követelések - - Áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből Pénzeszközök rövid lejáratra történő kölcsönadásából Osztalék jóváhagyás miatt Szállítóknak adott egyéb előleg Egyéb kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések Áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből - - Szállítóknak adott egyéb előleg Egyéb elszámolás Összesen: Egyéb követelések bemutatása Szolgáltatásra adott előlegek Munkavállalókkal szembeni követelés Család- és egészségbiztosítási támogatás Társasági adó túlfizetése ÁFA elszámolásból eredő követelés Helyi adók előleg miatti túlfizetése Szállítókkal szembeni követelés Egyéb tételek Összesen:

28 13. Követelések értékvesztésének bemutatása Eredeti bekerülési érték Megnevezés évi záró érték Ebből értékvesztéssel érintett követelések évi záró érték Ebből értékvesztéssel érintett követelések Követelések áruszáll.ból, szolg.ból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozáss al szemben Követelése k egyéb rész. viszban álló vállalk.-sal szemben Egyéb követelések Követelése k összesen Értékvesztés Mozgások évi nyitó érték Követelések áruszáll.ból, szolg.ból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozáss al szemben Követelések egyéb rész. viszban álló vállalk.-sal szemben Váltókövetelések Váltókövetelés ek Egyéb követelések Követelése k összesen Növekedés Csökkenés évi záró érték Növekedés Csökkenés évi. záró érték

29 Megnevezés Mérleg szerinti érték Mérleg szerinti érték Követelések áruszáll.ból, szolg.ból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozáss al szemben Követelések egyéb rész. viszban álló vállalk.-sal szemben Váltókövetelés ek Egyéb követelések Követelése k összesen Bankbetétek bemutatása Megnevezés Forintszámla 76 Lakásépítésű célú számla Devizaszámla Dematerializáláshoz kapcs.elk.betét 174 Összesen Az időbeli elhatárolások bemutatása Aktív időbeli elhatárolások részletezése Folyamatos szolgáltatások árbevétele Biztosító kártérítése Reklámköltség jóváírása Késedelmi kamat Egyéb 4 Bevételek aktív időbeli elhatárolása Aktív időbeli elhatárolások részletezése CIB Bankgarancia Felmentésre járó munkabér és járulékai Reklámköltség Egyéb Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások - - Összesen:

30 Passzív időbeli elhatárolás SAPARD pályázat elhatárolt bevétele ÉMÍR pályázat elhatárolt bevétele Bevételek passzív időbeli elhatárolása Utólag adott engedmény (bónusz) Reklámköltség Energiaköltség Bankkamat, bankköltség Egyéb Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek - - Összesen Saját tőke bemutatása A saját tőkében bekövetkezett változások bemutatása Jogcímek Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény -tartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési tartalék Egyenleg Előző évi mérleg szerinti eredményének átvezetése Tárgyévi egyéb csökkenési, növekedési jogcím évi adózott eredmény Fizetendő osztalék 17 Átvezetés lekötött tartalékba Egyenleg Előző évi mérleg szerinti eredményének átvezetése Tárgyévi egyéb csökkenési, növekedési jogcím évi adózott eredmény Fizetendő osztalék 30

31 Jogcímek Átvezetés lekötött tartalékba Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény -tartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési tartalék Egyenleg Lekötött tartalék részletezése Jogcímek Kísérleti fejlesztés aktivált értékéből a még le nem írt rész Eredménytartalékból lekötött tételek összesen: Céltartalékok bemutatása Jogcímek Nyitó érték Céltartalék felhasználás Céltartalék Céltartalék Záró felhasználás képzés érték Céltartalék képzés Záró érték Hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása Hosszú lejáratú kötelezettségek lejárati idő szerinti részletezés Mérlegtétel 2004 Egy éven belül Egy és öt év között Egy éven túl Öt éven túl Összesen Beruházási és fejlesztési hitelek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Mérlegtétel 2004 Tartozások kötvénykibocsátásból Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Egy éven belül Egy és öt év között Egy éven túl Öt éven túl Összesen - - Összesen:

32 Mérlegtétel 2005 Egy éven belül Egy és öt év között Egy éven túl Öt éven túl Összesen Beruházási és fejlesztési hitelek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Összesen: Zálogjogokkal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek Biztosított kötelezettség megnevezése összege Kedvezményezett Beruházási hitel CIB Bank Rt. zálogjog SAPARD támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejl. Hivatal Biztosíték megnevezése zálogjog jelzálog Érintett vagyon tárgy megnevezése csomagológép és fagyasztógép csomagológép és fagyasztógép csomagológép, fagyasztógép és ingatlan Biztosíték értéke Forgóeszköz hitel Folyószámla hitel OTP Bank Rt. jelzálogjog ingatlan Forgóeszköz hitel Exim Bank Rt. CIB Bank garancia Folyószámlahitel K&H Bank Rt. jelzálogjog ingatlan Forgóeszköz hitel Folyószámla hitel CIB Bank Rt jelzálog ingatlan E USD E EUR zálogjog általános vagyon Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Megnevezés Leányvállalatokkal szembeni kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsön tartozásból Szállítói tartozás Egyéb jogcímen 32

33 Megnevezés Egyéb kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek Kapott előleg miatt Szállítói tartozás Összesen: Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása Megnevezés Személyi jövedelemadóval kapcsolatos kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség Szakképzési hozzájárulás kötelezettség Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék kötelezettség Innovációs járulék kötelezettség Munkaadói és munkavállalói járulék Iparűzési adó kötelezettség Munkavállalókkal szembeni kötelezettség TB járulék kötelezettség Munkabérből levont, továbbutalandó tételek Öko adók miatti kötelezettségek Egyéb tételek Összesen: A nettó árbevétel alakulása piaci szegmensek szerint Piaci szegmens, régió Devizában kiszámlázva Forintban kiszámlázva Összesen Devizában kiszámlázva Forintban kiszámlázva Összesen Európai Unió Egyéb Európa Európán kívül Export összesen

34 Piaci szegmens, régió Belföld összesen Összesen: Az értékesítés nettó árbevételének megbontása főbb tevékenységek szerint Főbb tevékenységek Belföld Export Összesen Belföld Export Összesen Termék értékesítés Szolgáltatások Áru értékesítés Egyéb tevékenység Összesen Az egyéb bevételek és ráfordítások bemutatása Az egyéb bevételek alakulása Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele Kapott késedelmi kamat Káreseménnyel kapcsolatos bevételek Ellenőrzéssel kapcsolatos szankciók törlése Kapott kártérítés Kapott támogatások Egyéb tételek Összesen Az egyéb ráfordítások alakulása Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke Értékesített vevői követelés könyv szerinti értéke Hitelezési veszteségként elszámolt követelések Bírságok, pótlékok Biztosító által kártérítés Utólag adott engedmény (bónusz) Készlethiány, készletselejt Innovációs járulék

35 Az egyéb ráfordítások alakulása Iparűzési adó Egyéb helyi adók Követelésekre elszámolt értékvesztés Öko adók Egyéb tételek Egyéb ráfordítások összesen Pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek és ráfordításainak alakulása Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Devizás követeléshez kapcsolódó árfolyamnyereség Devizakészlettel kapcsolatos árfolyamnyereség Devizás kötelezettséghez kapcsolódó árfolyamnyereség Mérlegkészítéskori átértékelésből eredő árfolyamnyereség Összesen Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Devizás követeléshez kapcsolódó árfolyamveszteség Devizakészlettel kapcsolatos árfolyamveszteség Devizás kötelezettséghez kapcsolódó árfolyamveszteség Összesen Rendkívüli bevételek és ráfordítások alakulása Rendkívüli bevételek SAPARD pályázat alapján kapott támogatás ÉMÍR pályázat alapján kapott támogatás Elévült kötelezettségek Összesen

36 Rendkívüli ráfordítások Állami alapjuttatás utáni fix járadék Végleges pénzeszközátadás előző évekre vonatkozóan Végleges pénzeszközátadás tárgyévre vonatkozóan Összesen Kapott támogatások bemutatása Kapott támogatás jogcímei Folyósítot t összeg Elszámolt összeg Rendelkezésre álló összeg Folyósítot t összeg Elszámolt összeg Rendelkezésre álló összeg OMFB támogatás TB-től kapott támogatás ÉMÍR pályázati támog SAPARD pályázati tám Összesen A kapcsolt vállalkozásokkal szemben elszámolt bevételek bemutatása Megnevezés Részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben elszámolt nettó árbevétel Leányvállalatokkal szemben elszámolt nettó árbevétel Egyéb kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt nettó árbevétel Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben elszámolt nettó árbevétel Részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben elszámolt egyéb bevétel Leányvállalatokkal szemben elszámolt egyéb bevétel Egyéb kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt egyéb bevétel Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben elszámolt egyéb bevétel 36

37 Megnevezés Részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben elszámolt halasztott bevétel Leányvállalatokkal szemben elszámolt halasztott bevétel Egyéb kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt halasztott bevétel Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben elszámolt halasztott bevétel 29. A társasági adóalap levezetése Jogcímek Adózás előtti eredmény A társasági adótv. 1-2.sz.melléklete szerint megállapított értékcsökkenési leírás összege /7. (1)d)/ A nyilvántartásból bármely jogcímen kivezetett immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási értékének a készletre vett haszonanyag értékét meghaladó része /7. (1) d)/ A követelésre visszaírt értékvesztés /7. (1) n)/ A követelés kiegyenlítésekor a követelés könyv szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés. /7. (1) n)/ A követelés bekerülési értékéből a Számv.tv.alapján behajthatatlanná vált rész. /7. (1) n)/ A számviteli tv. szerint behajtahatatlanná vált követelés ráfordításként elszámolt összege /7. (1) n)/ A követelésre elszámolt értékvesztésnek a társasági adótv. szerint elismert mértéke /7. (1) ny)/ A bírságnak, továbbá az adózás rendjéről és a társadalombiztosításról szóló törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedése miatt elszámolt bevétel /7. (1) r)/ Az adóellenörzés, önellenörzés során megállapított, bevételként vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként elszámolt összeg /7. (1) u)/ Az adomány 100 %-a közhasznú szervezet, 150 %-a kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén, és tartós adományozás esetén az első teljesítést követő évtől az adomány további 20 %-a, legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 %-a /7. (1) z)/ A számviteli törvény alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás /8. (1) b)/ A tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartásból való bármilyen jogcímen történő kivezetésekor a könyv szerinti értéknek a készletre vett haszonanyag értéket meghaladó része /8. (1) b)/

38 Jogcímek Jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az ART és a TB törvényekhez kapcsolódó jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével /8. (1) e)/ A számviteli törvény szerint az adóévre ráfordításként elszámolt értékvesztés összege /8. (1) gy)/ Az előző adóévben a társasági adó megállapításánál adóalap csökkentő tételként /7. (1) ny)/ számításba vett értékvesztés összeg /8. (1) A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés. /8..(1) h)/ - - A behajthatatlan követelések és az elengedett követelések leírt összege /8..(1) h)/ Visszafizetési kötelezettség nélkül véglegesen átadott pénzeszköz /8. (1) n)/ Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás és térítés nélkül átadott eszköz könyv sz.értéke, valamint az átvállalt kötelezettség eredmény terhére elszámolt összege 35 - /8. (1) n)/ Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként vagy aktivált saját teljesítmény csökkenéseként elszámolt összeg /8. (1) p)/ Az adóalapot módosító tételek összesített alakulása Megnevezés Változás Adóalapot csökkentő tételek Adóalapot növelő tételek Az adóalap változása

39 30. Az előző évekre vonatkozó jelentős hibák és hibahatások bemutatása Mérleg BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK Előző évi tényleges értékek Tárgyévi módosítások Évekre vonatkozóan Össz: Előző évi korrigált értékek KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN - Eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség Tárgyévi módosítások Évekre vonatkozóan Összesen ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytart. igénybevét. oszt, részesedésre Fizetett ( jóváhagyott ) osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - 39

40 31. Munkavállalókkal kapcsolatos információk Állományi csoportok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Átlagos statisztikai létszám (fő) Bérköltség (E Ft) Személyi jellegű kifizetés (E Ft) Átlagos statisztikai létszám (fő) Bérköltség (E Ft) - fizikai szellemi Egyéb Személyi jellegű kifizetés (E Ft) Összesen: Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos információk Megnevezés Igazgatóság Üzleti év utáni járandóság, folyósított előleg, nyújtott kölcsön Felügyelő Bizottság Összesen A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek bemutatása Jogcím éven túl, de 1 éven belül 5 éven túl 1 éven belül 5 éven belül Összesen esedékes kötelezettség 1 éven túl, de 5 éven belül Esedékes kötelezettség 5 éven túl Összesen Összesen:

41 34. Mérlegben nem szereplő kezességvállalások Kötelezettség formája Összeg Pénznem Kezdő időpont Végső időpont Társaság neve Mérlegben nem szereplő garanciavállalások Kötelezettség formája Összeg Pénznem Kezdő időpont Végső időpont Társaság neve - 41

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Tel: 22/516-200 A 2006. ÁPRILIS 4-I KÖZGYŰLÉSRE BETERJESZTETT ANYAGOK

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Tel: 22/516-200 A 2006. ÁPRILIS 4-I KÖZGYŰLÉSRE BETERJESZTETT ANYAGOK 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Tel: 22/516-200 A 2006. ÁPRILIS 4-I KÖZGYŰLÉSRE

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT. nem auditált beszámolón alapuló 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT. nem auditált beszámolón alapuló 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT nem auditált beszámolón alapuló 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE PK1. Általános információk

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS V a g y o n g a z d á l k o d á s i é s Ü z e m e l t e t é s i I r o d a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS V a g y o n g a z d á l k o d á s i é s Ü z e m e l t e t é s i I r o d a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS V a g y o n g a z d á l k o d á s i é s Ü z e m e l t e t é s i I r o d a 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-540 Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

CREDIT CHECK REPORT AZONOSÍTÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁS 2006.09.04

CREDIT CHECK REPORT AZONOSÍTÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁS 2006.09.04 BIZALMAS... A KÖVETKEZÕ ÜZLETI INFORMÁCIÓT A DUN & BRADSTREET HUNGÁRIA KFT KÉSZÍTETTE. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET ARRA, HOGY A CÉGINFORMÁCIÓ SZIGORÚAN BIZALMAS, TOVÁBB NEM ADHATÓ. A KÖZÖLT ADATOK TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009.02.26.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT. nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE. 2006. június 30.

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT. nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE. 2006. június 30. 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE 2006. június 30. PK1.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

lejárata tárgyi eszközre bejegyzett 348.062.000 jelzálogjog CIB Bank Rt. tárgyi eszköz hitelbiztosíték 24.700.000

lejárata tárgyi eszközre bejegyzett 348.062.000 jelzálogjog CIB Bank Rt. tárgyi eszköz hitelbiztosíték 24.700.000 Beszámolási időszak: 2001. 01. 01. - 2001. 12. 31. Befektetői kapcsolattartó: Vida Pálné PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 1022 Budapest Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves jelentés A 2015. I. félév pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről Társaság neve: Csepel Holding Nyrt Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211

Részletesebben

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek)

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek) Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (Mérlegtételek) Budapest, 2008 Szerzők: Helgertné Dr. Szabó Ilona (1-3. fejezetek) Kurcsinka Tamásné (4-7. fejezetek) Lektorálta: Dr. Lukács

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI. 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról 17

ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI. 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról 17 A Matáv Rt. 2005. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI Oldalszám 1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv

Részletesebben

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

III. Mérleg. Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét!

III. Mérleg. Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét! 1. feladat (M) III. Mérleg Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét! Leltár.. év, december 31. I. Eszközök 1. Immateriális javak: Vagyoni értékű jogok 2.500.000 /külön nyilvántartás

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. AllianceJura-HongrieKockázatiTőkealapkezelőZrt. 2013. évi beszámolójáhozbudapest, 2013. május 15.

Kiegészítő melléklet. AllianceJura-HongrieKockázatiTőkealapkezelőZrt. 2013. évi beszámolójáhozbudapest, 2013. május 15. Kiegészítő melléklet AllianceJura-HongrieKockázatiTőkealapkezelőZrt. 2013. évi beszámolójáhozbudapest, 2013. május 15. 1. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS FŐBB TEVÉKENYSÉGEK A Társaság 2013.04.13. kezdte meg tevékenységét.

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készítette

Részletesebben