SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG"

Átírás

1 SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) Fax: (63) Erste Bank Rt Ikt.szám: /2010 Tárgy: Szentesi Víz- és Csatornamű Kft évi gazdálkodási tevékenységének beszámolója Melléklet: Határozati javaslat Szentesi Víz- és Csatornamű Kft évi gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló A Szentesi Víz- és Csatornamű kft ügyvezető igazgatójának évi prémium kitűzésének önértékelése Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft., mint a város vízellátásának és szennyvízelvezetésének szolgáltatója, benyújtja Szentes Város Képviselő-testületéhez, évre vonatkozó Éves beszámolóját és az ügyvezető igazgató évi prémium kitűzésének önértékelését. A társaság Felügyelő Bizottsága az Éves beszámolót és az önértékelést előzetesen megtárgyalta és a könyv-vizsgáló együttes véleményével elfogadásra javasolta. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft évre vonatkozó gazdálkodási tevékenyégét és az ügyvezető igazgató önértékelését elfogadni és arról a melléklet szerinti határozatait meghozni szíveskedjen Szentes, Ikládi András ügyvezető igazgató

2 Szentesi Víz- és Csatornamű Kft Szentes, Csongrádi út 3. ÉVES BESZÁMOLÓ május 4.

3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. a vállalkozás megnevezése 6600 Szentes, Csongrádi út 3. tel: (63) a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló a évi üzleti évről Keltezés: Szentes, május 4. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktivák) Sorszám a Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Cégjegyzék száma Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) 0 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Statisztikai számjel A tétel megnevezése Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése b Előző év c 0 Tárgyév e Keltezés: Szentes, május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktivák) Sorszám a Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Cégjegyzék száma Áruk 726 Készletekre adott előlegek Statisztikai számjel A tétel megnevezése II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben b Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben Előző év c 428 Tárgyév e Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek 118 Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása 341 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Szentes, május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) Sorszám a 53. A tétel megnevezése b Előző év Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban D. Saját tőke ( sor) c Tárgyév e I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Szentes, május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 81. sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Szentes, május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám a I. 03. A tétel megnevezése b Előző év Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 02. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása c Tárgyév e Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (± ) Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások ( ) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) II. III IV V. VI. VII. A. Keltezés: Szentes, május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 42337

9 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Tételszám a VIII IX. B. C. XI. XII. D. E. XIII. 22. F G. Statisztikai számjel "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése b Előző év c Előző év(ek) módosításai d Tárgyév e Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 24. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 26. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 28. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 30. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 31. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 34. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 36. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 37. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 38. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) Adófizetési kötelezettség XIII. sorból: különadó ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 49. Jóváhagyott osztalék és részesedés 50. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: Szentes, május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 0

10 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) Tételszám a I II. III IV. V. VI. A. A tétel megnevezése b Előző év Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 02. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Az értékesítés közvetlen költségei ( ) Az értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek Az értékesítés közvetett költségei ( ) Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) c Tárgyév e Keltezés: Szentes, május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) Tételszám a VII VIII. Cégjegyzék száma Statisztikai számjel b Kapott (járó) osztalék, részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) IX. Rendkívüli bevételek X. D. E. XI. 18. F G. A tétel megnevezése Rendkívüli ráfordítások 55 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) Adófizetési kötelezettség XI. sorból: különadó ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Előző év MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) c 0 Tárgyév e Keltezés: Szentes, május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

12

13 Kiegészítő melléklet a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft évi éves beszámolójához I. Általános rész Társaságunk tevékenységét július 1-én kezdte meg. A cégbírósági bejegyzés száma: Cg , adószáma: A cég székhelye: 6600 Szentes, Csongrádi út 3. A törzsbetét augusztus 1-től május 31-ig Ft volt májusában a tulajdonos Szentes Város Önkormányzata úgy döntött, hogy csökkenti a jegyzett tőkét és ezzel egyidőben a tőketartalékból elvonja a szennyvíztelepet. Ennek megfelelően a jegyzett tőke összege október 9-től Ft. A társaság működési területe Szentes Város (melybe beletartozik Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu és Veresháza is). II. Specifikus rész Társaságunk a számviteli politikában rögzítetten az eszközök értékelését a Számviteli törvény alapján végzi. A számviteli politikát a számviteli törvény változásához igazítottuk. A mérlegkészítés időpontját, a tárgy évet követő év március 31. napjában határoztuk meg, kivéve a évet, ebben az évben a számviteli politika szerint április 15. Az értékcsökkenés elszámolásának módjaként a bruttó érték alapján történő értékcsökkenési elszámolási módszert használjuk. Ennek néhány sajátossága: Az immateriális javak között nyilvántartott szoftverek amortizációs kulcsa 33%. A tárgyi eszközök amortizációját az egyedenként megállapított várható élettartamból számolt amortizációs kulcsokkal számítjuk. A fentieknek megfelelően: Azon tárgyi eszközöknél, amelyek beszerzési ára, illetve előállítási értéke nem haladja meg az Ft-ot, egyszeri értékcsökkenési leírást alkalmaztunk. Azon tárgyi eszközöknél, amelyek beszerzési ára, illetve előállítási értéke nem haladja meg a Ft-ot, 50 %-os értékcsökkenési leírást alkalmaztunk. Maradvány értékkel a társaság tevékenységének sajátosságához igazodva csak olyan esetben számolunk, ha az eszköz élettartama végén a maradvány értéke meghaladja a hulladékértéket (feltéve, hogy a tervezett hasznos élettartam nem rövidebb, mint az adótörvény által elfogadott écs. kulcsokból számolható élettartam). Eszközeink értékbeni összetételét az 1. számú táblázat tartalmazza. A nullás számlaosztályban tartjuk nyilván a Szentes Városától működtetésre átvett közmű vagyont. A nullás számlaosztályban tartjuk továbbra is nyilván a korábban használatbavételkor egy öszszegben elszámolt, kis értékű tárgyi eszközöket, az apportálással egy időben nulla értéken kapott közmű vagyont is. Beruházás, fenntartás Vízszolgáltatás A vízszolgáltatás területén folytattuk a rekonstrukciós munkákat. Ennek során a Mikecz utcában 317 m Na100-as, a Szarvasi úton 391 m Na150-es vezetéket építettünk. A Bihari sor és a Magyari utca között kiépített 276 m Na100-as új körvezetékkel összekötöttük a két utca vezetékeinek végeit. Kisebb (néhány 10 méteres) rekonstrukciót végeztünk a Bajcsy-Zs. E. utcában és a Munkácsy utcában. Két csomópontban végeztünk rekonstrukciót, így a Klauzál utcában és a Sopron utcában. A berekháti vízgépházban az elektromos vezérlőrendszer túlmelegedését elhárítandó, klímaberendezést építettünk be.

14 A vízszolgáltatás területére ebben az évben szivattyút nem vásároltunk. 2 Szennyvízszolgáltatás A szennyvízszolgáltatás területén 5 darab szivattyút vásároltunk, ezek közül egyet tartaléknak. A két nagy (darabonként több mint 4 millió forint árú) szivattyút a Nyíri-közi átemelőbe, további kettőt az uszodai és a Juhász Gy. utcai átemelőbe építettünk be. Vezeték rekonstrukciót a Szalai utcában voltunk kénytelenek végrehajtani. A vezeték nagy mélységben van, ezért idegen kivitelezőt alkalmaztunk. A Koszta J. utcai szennyvízátemelő elektromos rendszerét rekonstruáltuk, az ugyanott elvégzett fenntartási munkálatokkal együtt. Az URH hálózatunk rádióinak frekvenciáját át kell állítanunk a jogszabály szerinti (az EU által előírt) frekvenciatartományba évben elkészíttettük a tervet, az engedélyezés azonban a nemzetközi egyeztetések miatt húzódik. Az első években beépített rádiók nem bírják az előírt frekvenciákat, ezért le kell cserélnünk a rádiók több mint felét. Az átállítás és beüzemelés évben fejeződik be. Egyéb terület Az irodai eszközeink vasainak megújítása után üzembe vettük az új könyvelőprogramunkat. A szerverünknek nyáron melege van, ezért kénytelenek voltunk a helyiségét klímatizálni. Munkagép és gépjármű beszerzés ebben az évben nem történt. A évi szinthez képest a későbbiekben taglalt okok miatt kénytelenek voltunk ismét visszafogni a beruházásokat, felújításokat. Az alábbi táblázatból is látható, hogy a mértéke lényegesen meghaladja az amortizációt. Közelít a évihez (elsősorban a két nagy szennyvízszivattyú és a könyvelőprogram aktiválása miatt) de nem éri el a évi kiugróan magas értéket. Befejezett beruházási, felújítási tevékenységünk: E Ft víz beruházás, felújítás szennyvíz beruházás, felújítás egyéb beruházás, felújítás összesen Fenntartás Vízszolgáltatás A szolgáltatási területünkön a vízminőség - hálózatmosatás és rendszeres ellenőrzés mellett - egész évben megfelelő volt. Elvégeztettük 2 db kút vizsgálatát. Kajánújfaluban a vízgépháznál kisebb technológiai átalakítást végeztünk. Ezzel sikerült stabilizálni a hálózati vízben a nitrit tartalmat, mely korábban időnként átlépte a határértéket. A 2008-ban végrehajtott vízvezeték-rekonstrukció eredményeként a kajánújfalui vízhálózat bakteriológiai szempontból megfelelő volt. Néhány alkalommal Lapistón és Magyartésen a mikrobiológiai hatások elkerülése érdekében hálózat fertőtlenítést és mosatást végeztünk. Szentesen a műtárgyakon terv szerint végrehajtott időszakos fertőtlenítések következtében a vízminőség végig megfelelő volt. Teljes körűen elvégeztük a tűzcsapok ellenőrzését és karbantartását, és a szükség szerinti javítását. Az észlelt csőtörések száma a vártnak megfelelően, némileg tovább csökkent. Elhárításuk kivétel nélkül, normaidőn belül megtörtént. A vízveszteség mennyisége és aránya, figyelembe véve a saját vízfelhasználást is némileg csökkent az előző évhez képest. A lejárt hitelességű vízmérőket (1702 db egyedi és 74 db fővízmérő - saját tulajdonút és 441 db mellékmérőt), folyamatosan lecseréltük, elmaradásunk nincsen. A régi (NDK időkben kifejlesztett) GRW órák korszerűbb, hazai gyártásúra történő cseréjét tovább folytattuk, amelynek költsége tárgyévben is jelentősen megemelte a vízóra cserével kapcsolatos költségeinket.

15 3 Szennyvízszolgáltatás A szennyvízszolgáltatás területén jelentős dugulásunk és a fogyasztók által észrevehető üzemszünetünk nem volt. Elvégeztük a szennyvízátemelők soros festési karbantartását, a művek fontosságának megfelelő kinézete érdekében. Folytattuk az apróbb átalakításokat néhány átemelőn a műtárgyon dolgozó munkatársak munkavédelemi szempontból is fontos balesetvédelme érdekében. A Koszta J. utcai és a Kiss Zs. utcai átemelőknél elvégeztük a műtárgyak zárttá tételét és biofilterrel történő ellátását a felmerült lakossági észrevételek miatt, a levegőszennyezés elkerülése céljából. A szivattyú meghibásodásainkat két esetben a gazdasági megfontolásaink alapján javíttatás helyett inkább új szivattyú vásárlásával oldottuk meg, ezért a javíttatási költségeink alacsony szinten maradtak. A szennyvíztelepi felújítási munkálatok részeként megkezdtük az iszapcentrifuga villamos vezérlőszekrényének nagyjavítását. A munkálatok utolsó fázisát év elején végeztük el. A szennyvíztelepen részleges állagmegóvó műtárgyfestési munkát végeztünk.. A szennyvíztelepen az utóbbi években szinte rendszeressé váló jelentős költségkihatású váratlan, és azonnali beavatkozást igénylő meghibásodás nem volt. A tartalék iszapcentrifuga nagyjavítás alatt van, ennek költségkihatása évben fog jelentkezni. Az új szennyvíztelep megvalósításának előkészítésében újabb lépéseket tettünk évben megkaptuk a környezetvédelmi hatástanulmány alapján az új szennyvíztelepre a környezetvédelmi engedélyt. Ennek alapján 2010-ben adhatjuk be engedélyezésre az időközben elkészített létesítési terveket. Egyéb terület A terveinknek megfelelően folytattuk az SQL alapú Forrás számviteli program beüzemelését. A évi számviteli tevékenységünket már ezzel a programmal végeztük. A bevezetése, tanulása a mai napig is tart. Néha visszasírjuk a régit, de muszáj volt a DOS-os programról áttérni az SQL-re. A gépeink (kompresszor, aggregátor, kotrók, gépjárművek, hálózatmosó berendezés) javítását, megelőző karbantartását ebben az évben is folytattuk, ezek közül elsősorban a kotrók és a hálózatmosó berendezés (az értékesebb gépeink) kötelező karbantartásai jelentik a nagyobb költséget. Fenntartási tevékenységünk: E Ft víz fenntartás szennyvíz fenntartás egyéb fenntartás összesen Mérleg, eredménykimutatás A mérleg összeállításához az "A" változatot alkalmazzuk. Nem élünk a mérleg sorok tovább bontási lehetőségével. Az immateriális javak növekedése annak következménye, hogy az SQL-es átállásunk programjainak második részét ebben az évben aktiváltuk. A tárgyi eszközök értékének növekedésén belül jól látszik, hogy az ingatlanok (nálunk a vezetékek) és a műszaki berendezések (szivattyúk) területén az amortizációt meghaladó mértékű beruházást, felújítást végeztünk. Az egyéb gépek berendezések területén az amortizáció lényegesen meghaladta a fejlesztést. A beruházások, felújítások sorban a befejezetlen saját beruházásainkat tartjuk nyilván.

16 4 A raktári készleteket átlagos beszerzési áron tartjuk nyilván. Értékvesztést az év végén a raktári készlet után nem kellett elszámolnunk. A számunkra szokatlanul nagyarányú kivitelezési munkálatok anyagszükséglete a felhasználásig időlegesen megjelent a raktárkészletben. Ezért a raktári készletek kronologikus átlaga emelkedett, a forgási sebesség alacsonyabb lett az előző évihez képest kronologikus átlagkészlet (E Ft) fordulatok száma (fordulat) 3,73 3,34 forgási napok száma (nap) A befejezetlen termelés soron az Ipari Parkkal kapcsolatos december 31-én még befejezetlen munkáinkat tartjuk nyilván. Meglátásunk szerint a szennyvízteleppel kapcsolatos elképzeléseket a jelenlegi pályázati lehetőségek távolabbra tolják, ezért a teleppel kapcsolatosan elkészülő tanulmányok és tervek a szakmai döntéshozást segítik, sőt ahhoz elengedhetetlenül szükségesek, de a megvalósítás időszakában a kivitelezőnek leszámlázni már nem lehet. Ezért a tervek után továbbra is értékvesztést számoltunk el E Ft értékben, az "áruk" sor az elszámolás után megmaradt értékét tartalmazza. A december 31-én, 90 napnál régebben lejárt követeléseink állapotának szerkezeti felépítése: E Ft lakossági nem lakossági szerelés napon túli nap között nap között összesen mindösszesen A mérlegben szereplő december 31-én fennállt követeléseink több mint harmada néhány nagy fogyasztónkkal kötött fizetési megállapodás miatt, másik két-harmadrésze az év utolsó napján kibocsátott utolsó időszaki teljes lakossági és nem lakossági számlák összegéből adódik. Az utolsó két időszaki követelésünk a néhány évvel ezelőttihez képes lényegesen lassabb ütemben, és kisebb arányban folyt be a mérlegkészítésig. Jól érzékelhető, hogy a néhány nagy fogyasztóval kötött fizetési megállapodás, és főleg a lakosság fizetőképességének csökkenése folyamatosan magas szinten tartja a követelésállományunkat. Az év folyamán folytattuk a bírói és végrehajtási útra terelt követelés-behajtásunkat. A hátralék összege emelkedett az előző évekhez képest. Az oka részben az infláció követő díjemelés, részben a csatornázottság terjedése (magasabbak a kibocsátott számlák, mert tartalmazzák a csatornadíjat is, ráadásul lényegében elmúlt a kétéves 50 %-os kedvezmények időszaka. Változatlanul érezzük annak hatását, hogy a "csekkes" befizetés kényelmessé teszi a fogyasztót, sokan feledékenységből vagy szándékosan csúsztatják a befizetést, feltehetően a gyengülő anyagi helyzet miatt. A tartósan megmaradó hátralék, behajthatatlan követelés döntő részét továbbra is a társasházi fogyasztók halmozzák fel, ahol korábban is volt szennyvízelvezetés, de erősödött a családiházas övezetekben is a hátralék. Ebben az évben is folytattuk "a fizetési morál érdekében" a bírósági úton történő behajtást, sőt a fogyasztásból történő kizárást is. Sajnos a kizárás és a fenyegetettség korábban tapasztalt hatása is csökken. A bírósági útra terelés, a végrehajtó bevonása a behajtásba, igen jelentős költséggel jár. De mégsem ez a legkellemetlenebb, hanem a sikertelensége. A megkezdett ügyek gyakran évekig fennakadnak, mert az adósnak nincs semmilyen árverezhető vagyontárgya, és a megtérüléssel kecsegtető legális jövedelme gyakran megszűnik, a levonás megakad, újraindul, majd megint megakad. A banki adósokra vonatkozó végrehajtási moratórium sokaknak biztatásul szolgál a saját hátraléka ügyében, holott nincs köze a két dolognak egymáshoz.

17 5 A néhány tíz hátralékos adósságszolgálati támogatása (az állam és az önkormányzat támogató közbenjárása) az ő ügyükben kiváló megoldást jelent, de túlságosan sokan nem felelnek meg a feltételeknek. Ráfordítást számoltunk el pergazdaságosságra hivatkozva, illetve azoknál a követeléseinknél, amelyek adósa meghalt, ismeretlen helyre költözött, vagy a végrehajtás nem vezetett eredményre. A veszteség értéke Ft. Értékvesztést számoltunk el azoknál a hátralékos fogyasztóinknál, akik bérlakásban, illetve társasházban laknak és az eddigi tapasztalatok szerint a jogi úton történő behajtás is csak töredéknyi megtérülést eredményez. Amennyiben az adósokkal szembeni törvényes eljárásaink következtében mégis befolyik e követelés, vagy annak legalább egy része, az értékvesztés visszaírása az eredményeinket akkor javítani fogja. Az értékvesztés növekménye összege E Ft, ebből lakossági E Ft. Egyéb követeléseink legnagyobb tétele az állammal szembeni adóelszámolásból származó követelésünk (társasági adó, különadó, áfa). Az aktív időbeli elhatárolás kisebb része a fel nem használt tartályos gáz költségének, a szennyvíztelepen használt vegyszernek, és a legyártatott számlanyomtatványok és borítékok év végi készletének elhatárolásából származik. A nagyobb része a év első két havi bérleti díjának kifizetését előre hoztuk végére. A jegyzett tőkében és a tőketartalékban nem történt változás. Lekötött tartalékot E Ft-ot képeztünk, fejlesztési tartalék címén, és E Ft-ot a kedvezményes adókulcs miatt. A társaság saját tőkéje december 31-én E Ft volt. Az építőipari tevékenységünkből (vezetékbekötés) adódóan garanciális kötelezettségünk ugyan keletkezik, de az ebből származó várható kötelezettség a tapasztalati számok alapján nem jelentős, így erre nem képeztünk céltartalékot. A Szentesi Ipari Parkban végzett kivitelezői munkánk következtében garanciális kötelezettségünk keletkezett. Ezért a csatornaépítési program során az elmúlt években végzett alvállalkozói tevékenységünk miatt korábban képzett céltartalék (2.600 E Ft) fenntartása mellett további E Ft (összesen E Ft) céltartalékot képeztünk. A a garanciális kötelezettségünk 10 évig tart, hiba az előző évben nem merült fel, ezért feloldanunk nem kellett. A rövid lejáratú kötelezettségeink a szállítókkal, valamint az állammal, önkormányzattal és a dolgozókkal szemben fennálló kötelezettségeinket tartalmazza, melyek többségének a tárgy évet követő januárban eleget tettünk. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel legnagyobb tételként a decemberben kibocsátott számlák áfa tartalma, a vízkészlet használati díj, a környezetterhelési díj, a szennyvízbírság, valamint több más adónem fizetési kötelezettsége. Hitelfelvételre az év folyamán nem került sor, így a társaságnak hitelállománya nincs. Passzív időbeli elhatárolások legnagyobb tétele a halasztott bevételek, melynek növekedése az új bekötések, vagy kapacitásbővítések miatt a gazdálkodóktól kapott közműfejlesztési hozzájárulásokból adódik. Az évek folyamán ezt csökkentenünk kell az ebből a forrásból megvalósuló beruházások elszámolt amortizációjának értékével. Az érték csökkent, mert az elszámolt értékcsökkenés meghaladja a kapott új hozzájárulások összegét. Az eredmény megállapításához az "A" típusú forgalmi költség eljárás módszerét alkalmazzuk A nettó árbevétel növekedése 12,1 %-os volt. Ez több tényező együttes hatásának köszönhető. A víz- és csatornaszolgáltatás árbevétele 3,6 %-al növekedett. Egyrészt a nem lakossági vízértékesítés szinten maradása mellett némileg csökkent a lakossági vízértékesítés. Másrészt a több mint 100 új bekötés még mindig kompenzálta a vízfogyasztás csökkenéséből adódó visszaesést. A két évig minden új csatornás fogyasztót megillető 50 %-os kedvezmény lassan lejár, ez is pozitívan hatott az árbevételre. Lassan stabilizálódik a 10 %-os locsolási kedvezményt igénybevevők száma, így ennek árbevételt csökkentő hatása is állandósult. A nem lakossági vízfogyasztás szinte literre azonos az előző évivel. A számlázott szennyvíz mennyisége azonban sajnos elég látványosan visszaesett. A város legnagyobb fogyasztójának (saját kút-

18 6 jaiból történő) vízfelhasználása, és így a szennyvízbebocsátása jelentősen lecsökkent (közel 20 %-al), ezért (sajnos tartósan) lecsökkent az összes bebocsátott szennyvíz mennyiség is. A nettó árbevétel, mintegy 12,1 %-os emelkedése nagyobb részben annak köszönhető, hogy Szentes Város Önkormányzata az elmúlt évben társaságunkra bízta (megrendelte) a Szentes Ipari Park közművezetékeinek kiépítését. Ennek keretében megépült 1396 m ivóvízvezeték, 1141 m gravitációs szennyvízvezeték, 903 m szennyvíz-nyomóvezeték, és 122 m csapadékcsatorna. A mélyvezetésű szennyvízvezeték szakasz megépítéséhez közbeszerzési eljárás keretében alvállalkozót vettünk igénybe. A szerződés szerinti kifizetési ütemezésének megfelelően évben E Ft árbevételt (a nettó árbevétel 7,5 %-át) realizáltunk. A munka befejezése áthúzódott évre. A közvetlen költség (5,9 %-os) emelkedése részben az infláció növelő hatásából, nagyobb részben a vízterhelési díj emelkedéséből adódik. A közvetített szolgáltatások összege a szokásos szinten alakult, döntő részben a tovább számlázott elektromos áram és telefon költségből adódik. Közvetett költségünk 3,8 %-al) kismértékben növekedett. Az egyéb bevételünk legnagyobb tétele a biztosítótól kapott némileg emelkedő kártérítés, valamint a folyékony hulladék befogadása miatti mennyiségi csökkenéssel arányosan csökkenő támogatás. Az egyéb ráfordítások legnagyobb tétele a vízterhelési díj ( E Ft), valamint a megfizetett helyi adók ( E Ft), szennyvízbírság (3.532 E Ft), valamint az értékvesztés (8.749 E Ft). A vízterhelési díjról szóló jogszabály a mérték tekintetében elérte a maximumot, ezután már csak a szennyvíz mennyisége és a benne levő károsanyag mennyisége változtatja a fizetendő díjat. Nem volt levonási lehetőségünk, ezért mintegy 15,2 M Ft-tal növekedett.. A szennyvízbírság alapjául a tisztított szennyvíz minőségi paraméterei szolgálnak. A 2005-ben megújított üzemelési vízjogi engedélyben az aktuális jogszabálynak megfelelően lényegesen alacsonyabb határértékeket szabtak meg. A fizetendő szennyvízbírságunk jelentősen megnövekedett. Arra hivatkozva, hogy a meglévő tisztítómű a saját képességeihez képest magas hatásfokkal működik, és az új határértékeket csak más technológia kiépítésével lehet elérni, kértük a paraméterek enyhítését. Erre sikerült 2007-ben egyedi határértéket kapnunk, mely alapján fizetendő szennyvízbírságunk alacsonyabb szintű lett ban a környezetvédelmi hatóság előírásának megfelelően elkészítettük a befogadó szennyezésének csökkentéséről szóló (a szennyvíztelep építést is előirányzó) intézkedési tervet, melyet a hatóság elfogadott. Ezek alapozták meg a szennyvízbírság csökkenését, de a csökkenésben jelentős szerepet játszott a tisztítandó nem lakossági szennyvíz mennyiségének nagyarányú csökkenése is. Az anyag jellegű ráfordítások szinte csak az anyagok inflációjának mértékével (6,5 %-al) emelkedett, az ok azonban ennél összetettebb. Az elektromos áram ára ennél nagyobb mértékben nőtt, de a víztermelés, a szennyvíz átemelés és tisztítás lecsökkent mennyisége, valamint az alacsonyabb fogyasztású szivattyúk beépítése jelentősen enyhítette az áremelés hatását. A fenntartási anyagfelhasználás erősen visszaesett, viszont a kivitelezéshez használt anyagok értéke belépett a helyére. Az igénybevett szolgáltatások minden lényeges eleme csökkent vagy szinten maradt. Új elemként mutatjuk be az idegennek végzet építés szereléshez a közbeszerzéssel igénybe vett alvállalkozói teljesítményt. Az igénybevett szolgáltatások növekedése csak ennek köszönhető, e nélkül közel 10 %-al csökkent volna. A személyi jellegű ráfordítások a tervezett szinten alakultak. Nagy létszámmozgásról nem beszélhetünk, mert egy nyugdíjba vonuló kollégánkon kívül még egy dolgozó vált meg társaságunktól, új felvétel nem volt. Az értékcsökkenés növekedése tükrözi a évi, az amortizációt meghaladó beruházási nagyságát. Növekedésének fő oka, hogy év közben vettük állományba a magas bruttó értékű, és amortizációs kulcsú szoftvereket. A csatornaépítési program műszaki, üzemeltetési szempontból 2008-ban befejeződött, a megépült gerinc- és bekötővezeték-hálózat folyamatosan üzemel. Az elkészült házivezetékek szolgáltatói nyilvántartásba vétele folyamatos és zökkenőmentes. A csatlakoztatási arány összességében meghaladja

19 7 a 85 %-ot. A Nagyhegyi városrész vélhetően év végére éri el a 80 %-ot. Az összes bekötésszámnövekedés a vártnak megfelelően lelassult, de a mérlegkészítés idején így is közelíti az db-ot. Az eredmény-kimutatásban szereplő költségnemek ( E Ft): Anyag jellegű ráfordítás: Személyi jellegű ráfordítás: Értékcsökkenési leírás: Aktivált saját teljesítmények és kárhelyreállítás: Az anyag jellegű ráfordításokból az igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások részletezése (E Ft): Idegennel végeztetett javítás, karbantartás, szállítás: Alvállalkozói teljesítés + közbeszerzés: Hálózattisztítás: Laborvizsgálat: Vízmérő javítás, hitelesítés: Könyvvizsgálói, ügyvédi, végrehajtói díj: Számítástechnikai, irodatechnikai szolgáltatás: Posta, távközlés: Tagsági díjak: 648 Bérleti díj: Oktatás, szakkönyv: Tervezés, szakvélemény: Egyéb: Igénybe vett szolgáltatások Hatósági díjak: 627 Pénzügyi szolgáltatási díjak: Biztosítási díjak: Vízkészletjárulék, egyéb adók: Egyéb szolgáltatások: Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének jelentős növekedése az árbevételnél taglalt naturális okokból, az idegen megrendelő részére végzett kivitelezés eredményéből, valamint az évek óta tartó visszafogások folytatása miatt alakult ki. Az eredmény tevékenységi ágazatok közötti megoszlását a 3. számú táblázat mutatja. Mivel a bérletidíj, a környezetterhelési díj, a szennyvízbírság miatti ráfordítások lényegesen nagyobb mértékben terhelik a szennyvíz ágazatot, ráadásul az értékesített mennyiségek csökkenése is nagyobb ebben az ágazatba, ezért ez az ágazat továbbra is veszteséges. Az eredményhez jelentősen hozzájárult az idegennek végzet építés-szerelési egyéb tevékenységünk. A többi ágazattal együtt összességében az üzemi eredmény E Ft. A pénzügyi műveletek bevételeinek változása az átlagos betétállomány alacsonyabb szintje és a bankokban elérhető kamatlábak csökkenése miatt volt alacsonyabb. A rendkívüli bevételek között a közműfejlesztési támogatásokból megvalósuló eszközök aktuális évi amortizációjának megfelelő összeg szerepel. A ráfordítások jelentős csökkenése annak köszönhető, hogy évek hosszú sora után ebben az évben először nem adtunk támogatást az Alapítványnak. Az adóalap növelő és csökkentő tételeink kialakulásában a legnagyobbak az értékcsökkenéssel ( E Ft, E Ft), a szennyvízbírsággal ( E Ft, értékvesztéssel ( E Ft), céltartalékkal ( E Ft), valamint a lekötött tartalékkal ( E Ft) és a helyi iparűzési adóval ( E Ft) kapcsolatos tételek voltak. Az adóalap növelő ( E Ft) és csökkentő ( E Ft) tételek egyenlege E Ft. A társasági adó összege E Ft, a különadó összege E Ft.

20 8 A cash flow-kimutatást a bázis évi és a tárgyévi adatokkal készítettük el (4. sz. táblázat). A évi gazdálkodás adózott eredménye E Ft, mely az alábbiakban összefoglalt okok és intézkedések következménye: A szennyvízbírság az egyedi határértékek mellett, valamint a vízterhelési díj egyrészt a lényegesen kevesebb viszonylag nagy szennyezőanyagtartalmú szennyvíz mennyiségének csökkenése, másrészt pedig a szennyvíz-technológia kisebb mértékű - a bírságparaméterekre koncentráló módosítása mellett (csak ezektől akár csökkenhetett volna), de jelentősen nőtt, mert a jogszabály szerint nem volt levonási lehetőségünk. (előre tudtuk) Nem volt meghibásodásból eredő jelentős fenntartási munka, mely korábbi években szinte rendszeres volt (iszapcentrifuga javítás, csatorna javítás stb.). (ez jól jött) Az időjárás alakulása nem volt kifejezetten kedvező (nem volt tartós kánikula), de a tendencia szerint rosszabbal kellett számolnunk. Elsősorban a szennyvízszivattyúk területén a koros és meghibásodott, 2 darab magas javítási költséggel járó szivattyút javíttatás helyett beruházással pótoltuk. (előre tudtuk) Postai és telefonköltségeink tovább csökkentek. (előre tudtuk) Szigorúan tartottuk a személyi jellegű ráfordításainkat. (előre tudtuk) A jelentősen emelkedő villamos energia árak ellenére a takarékosabb eszközök (szivattyúk) beépítésével emelkedett ugyan a villamos energia költségünk, de alacsonyabb mértékben, mint amilyen az áremelés volt, erre ráerősített a mennyiségi csökkenés. (utólag tudomásul vettük) A legnagyobb fogyasztónk szennyvízbebocsátásának drasztikus visszaesése már az év elején megijesztett bennünket. Költségcsökkentő intézkedéseket tettünk, nagy arányban visszafogtuk, későbbre csúsztattuk a fenntartási tevékenységet. (1. számú főok, erre nem számítottunk) Az év első részében a rekonstrukciós munkáinkat is visszafogtuk, bár ez az eredményre éppen az ellenkező irányú hatást gyakorolja, mert nem tárgyiasult benne a mindenképpen felmerülő gépköltség, munkaerő költség, amortizáció. Végül az év végén mégis végeztünk rekonstrukciót. (óvatosságból megléptük) A nyár közepén a várossal megkötött kivitelezési szerződésünk egyrészt a terveinkben nem szereplő árbevételt eredményezett, másrészt a fenntartás területén foglalkoztatott munkatársaink munkája beépült az elkészült művekbe, ezért az aktuális évi fenntartási költségeinket jelentősen csökkentette. (2. számú főok, erre előre nem számítottunk) Javasoljuk, hogy az adózás utáni eredményt a tulajdonos mérleg szerinti eredménybe, onnan eredménytartalékba helyezze és a évi, korábban elfogadott beruházási-fenntartási terv szerinti (az üzleti jelentésben részletezett) feladatok, valamint a Kossuth utcai többlépcsős, összetett, társaságunkra szokatlanul nagy terhet rovó víz- és szennyvíz rekonstrukció pótlólagos fedezetéül jelölje meg. III. Tájékoztató rész A társaság teljes munkaidős átlagos állományi létszáma az előző évihez képest 3 fővel csökkent. A tényleges létszámcsökkenés a korábban említett két fő, a különbözet a betegállományok miatt kiesés változásából adódik. A létszámra és a bérre vonatkozó adatokat a 2. számú táblázat tartalmazza. A terveinknek megfelelően beiskoláztuk azokat a munkatársakat, akik továbbképzése elengedhetetlen volt. Egy fiatal kollégánk főiskolai, első diplomás levelezős továbbtanulását, és egy kollégánk szakmérnök képzését is támogatjuk. A Felügyelő Bizottság létszáma a tulajdonos döntésének megfelelően három főre csökkent. A bizottság a feladatát folyamatosan elvégezte. A Felügyelő Bizottság és az ügyvezető igazgató javadalmazása a tárgyévben is a tulajdonos döntésének megfelelően alakult.

21 9 A mérleg aláírására jogosult személy: Ikládi András ügyvezető igazgató (6600 Szentes, Csongrádi út 34.). A társaság könyvelését irányítja: Számel Istvánné, regisztrációs száma: A kft. könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgáló Kisné Szabó Terézia, MKvK szám: , díjazása Ft+áfa/hó. A szolgáltatási tevékenység naturális mutatói a évi illetve december 31-i állapotnak megfelelően: Termelt víz (m 3 ): Értékesített víz (m 3 ): lakossági: nem lakossági: összesen: Elvezetett (számlázott) szennyvíz (m 3 ): lakossági: nem lakossági: összesen: Ivóvíz-hálózat hossza (bekötő-vezetékekkel együtt) : 231 km Ivóvíz bekötések száma: db ebből nem lakossági: 585 db Ivóvíz-hálózatba bekötött lakások száma: db Csatorna-hálózat hossza (bekötő-vezetékkel együtt): 229 km Csatorna bekötések száma: db ebből nem lakossági: 389 db Csatornahálózatba bekötött lakások száma: db Szentes, május 4. Ikládi András ügyvezető igazgató 6600 Szentes, Csongrádi út 34.

22 1. sz. táblázat Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása ezer Ft immatemegnevezés tárgyi eszközök tárgyi eszk. és riális műszaki egyéb.berend. beruházás, tárgyi eszk. immat.javak ingatlanok járművek összesen javak berend. felsz. beruh.előleg összesen összesen nyitó állomány bruttó értéken jegyzett tőke tőketartalék beszerzés ebből: saját kivitelezésű idegen kivitelezésű felújítás átsorolás egyéb növekedés összesen értékesítés selejtezés átsorolás egyéb csökkenés összesen növekedés csökkenés záró állomány bruttó értéken értékcsökkenés nyitó állománya terv szerinti lineáris eft alatti terven felüli egyéb növekedés összesen értékesítés selejtezés, egyéb csökkenés összesen értékcsökkenés záró állománya növekedés csökkenés záró állomány nettó értéken

23 2. sz. táblázat Létszám és béradatok alakulása átlagos állomány csoport statisztikai bérköltség létszám fő ezer Ft fizikai létszám nem fizikai létszám teljes munkaidős nyugdíjas részmunkaidős állományon kívüli társaság összesen Ágazati eredmény kimutatás sz. táblázat ezer Ft víz szennyvíz egyéb összesen ráfordítás egyéb ráfordítás üzemi ráfordítás árbevétel egyéb bevétel üzemi bevétel üzemi eredmény

24 Üzleti jelentés Az üzletmenetünket (ezen belül a beruházási és fenntartási tevékenységünket) lényegesen befolyásolja, hogy hogyan alakul a lakosság és az ipari nagyfogyasztónk vízfelhasználása. A év első harmadában a víztermelés kifejezetten alacsony. A legnagyobb fogyasztónk szennyvízbebocsátása a tendencia szerint a évihez képest is további 8 %-al fog csökkenni. A Kossuth utcai hálózat és csomópont rekonstrukciót a tavasz folyamán megkezdtük. Minden forrásunkat ennek a munkának az elvégzésére koncentrálunk. Terveink szerint az ősz folyamán a város más területein is tudunk rekonstrukciót végezni. Előkészítés alatt áll az Alkony utcai körvezeték, A Kurca sori ivóvízvezeték, a Dessewffy sori ivóvízvezeték összekötés építése. A terveinknek megfelelően, de az időjárástól és a fogyasztástól függő mértékben 2010-ben is folytatjuk a következetes hálózat-felújítást, amikor a Kossuth utcai rekonstrukciót befejezzük. A magasabb fenntartási és üzemelési költségű szennyvízszivattyúinkat folyamatos cseréljük új, alacsonyabb üzemelési költségű szivattyúkra. A járműfejlesztést ebben az évben felfüggesztjük, de a kisebb gépeink pótlását, felújítást folytatjuk. Ebben az évben is megkezdtük és az ősz végéig folytatni fogjuk a városi műveink (szennyvíztelep, átemelők, kutak stb.) szükséges állagmegóvó és fertőtlenítő festését. A folyamatirányítás alapját képező URH-s eszközeinket - a hatóság frekvenciasávokra vonatkozó új előírásai miatt - átalakítással és típusváltással, újakra kell cserélnünk. A terveztetés az elmúlt évben megtörtént. Az engedélyezés után a megvalósítást az első félévben elvégezzük. A vízminőségjavító program keretében a Dél-Alföldi Ivóvízjavító Konzorcium irányításával (melynek Szentes Város Önkormányzata is tagja, ennek révén társaságunk is aktív részese) az ütemterv szerint folyamatban van az elvi engedély beszerzése, a részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése, melyek alapján a pályázat megírása következhet. A Szentes és Térsége Ivóvízminőségjavító Kistérségi társulás megalakult, a társulás szerződés alá van írva. A bejegyzése folyamatban van. A pályáztatás a forrás elnyerése után, kistérségi régiós szinten év közepére várható. A pályázat elbírálása után a kivitelezés megkezdése év végére várható. A leendő szennyvíztelep előkészítéseként az elfogadott környezetvédelmi hatástanulmány alapján rendelkezünk a környezetvédelmi engedéllyel. Elkészültek a létesítési engedélyezési tervek. Az engedély és a terv birtokában kerülhet sor a létesítési engedély beszerzésére évben évre vonatkozóan figyelembe véve a beruházási, felújítási tervünket az alábbi (nem teljes körűen felsorolt) a beruházási, fejlesztési feladatokat tervezzük: Vízvezeték építése, rekonstrukciója: 10 millió Ft (Alkony utcai körvezeték, A Kurca sori ivóvízvezeték, a Dessewffy sori ivóvízvezeték összekötés építése ) Szivattyú beruházások: 6 millió Ft Urh-rádió EU-s szabványosítás 2,5 millió Ft Gép beszerzés 3 millió Ft Villamos felújítások 2 millió Ft A foglalkoztatás politika területén némileg változtattunk az eddigi gyakorlaton. A munkavállalói állomány elöregedésének elkerülésére kiváló alkalmat ad a Kossuth utcai rekonstrukció. A közelmúltban és a közeljövőben nyugdíjba vonuló munkatársak pótlására felvettünk négy, szakképzett fiatal munkatársat, határozott időtartamra. Lehetőségünk lesz az őszig kipróbálni őket és dönteni arról, hogy kit érdemes megtartani. Más területen fenntartjuk a részmunkaidős foglalkoztatást, és továbbra is támogatjuk a munkatársaink szakmai továbbképzését, továbbtanulását. Szentes, május 4. Ikládi András ügyvezető igazgató

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS TARTALOM Bevezetés 3. A Globus Rt. tulajdonosi szerkezete 4. Felelősségvállaló nyilatkozat, Általános információk 5. A Globus csoport vállalatainak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens Segédlet a szakspecifikus számvitel oktatásához a levelező tagozat Pénzügy számvitel szak IV. évfolyamos hallgatóinak Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens I. A követelések és a pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben