ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ 2002."

Átírás

1 DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

2 Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: 'Mérleg eszközök (aktívák) A tétel megnevezése Adatok E Ft-ban ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV a b d d 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5. I/3. Vagyoni értékű jogok I/4. Szellemi termékek I/5. Üzleti vagy cégérték 8. I/6. Immateriális javakra adott előlegek 9. I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek II/4. Tenyészállatok 15. II/5. Beruházások, felújítások II/6. Beruházásokra adott előlegek II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban III/3. Egyéb tartós részesedés III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesed. v.ban á.váll. 23. III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

3 A tétel megnevezése Adatok E Ft-ban ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV a b d d 26. B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK I/1. Anyagok I/2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. I/4. Késztermékek 32. I/5. Áruk I/6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban l.váll.szemben 38. II/4. Váltókövetelések 39. ' II/5. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. III/2. Egyéb részesedés III/3. Saját részvények, üzletrészek III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK IV/1. Pénztár, csekkek IV/2. Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Szeged, február 15. vállalkozás vezetője

4 Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Mérleg források (passzívák) Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV a b d d 53. D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE ebből: a. visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 66. F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.szemb Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 82. Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratúkötelezettségek egyéb részesedési viszonyban l.váll.szemb Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek, passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Szeged, február 15. vállalkozás vezetője

5 Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással) A tétel megnevezése Adatok E Ft-ban ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV a b d d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (01/a.-01/d.) Export értékesítés nettó árbevétele (02/a.-02/d.) 0 0 I. ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE ( III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)

6 Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással) Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV a b d d 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfooolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozástól adott 19. Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) Szeged, február 15. vállalkozás vezetője

7 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2002.

8 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás bemutatása Általános cégadatok Tevékenységi kör A DÉMÁSZ Rt. részvényei a tőzsdén A számviteli politika fő vonásai A számviteli politika célja A beszámoló típusa, a könyvvezetés rendszere és módja Értékelési eljárások bemutatása Az eredménykimutatás típusa Vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása Vagyoni helyzet alakulásának bemutatása A jövedelmezőség alakulásának bemutatása Összefoglalás a Társaság pénzügyi helyzetéről Piaci helyzet alakulása...21 II. Kiegészítések...22 II.1 MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Általános kiegészítések Tételes kiegészítések Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének összehasonlító elemzése Immateriális javak Tárgyi eszközök Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök Értékben nyilván nem tartott eszközök ismertetése Befektetett pénzügyi eszközök Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése Készletek alakulása Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Időbeli elhatárolások Saját tőke változása Céltartalék Kötelezettségek Hosszú és rövid lejáratra kapott kölcsönök és hitelek állományának alakulása Rövid lejáratú kötelezettségek oldal

9 II.2 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE Általános kiegészítések Tételes kiegészítések Az eredménykimutatás részletezése Értékesítés nettó árbevételének bemutatása Költségek költségnemenkénti részletezése Kutatás, kísérleti fejlesztés Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése...54 III. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az Igazgatóság, és a Felügyelő Bizottság díjazása Alkalmazottak létszáma, bérköltsége Munkaerő piaci helyzet, foglalkoztatási és bérezési politika Társasági adóalapot módosító tételek Jelzálogjog bejegyzés Folyamatban lévő peres ügyek Mérlegen kívüli tételek oldal

10 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása 1.1 Általános cégadatok A cég neve: Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság továbbiakban mint Démász Rt., vagy Társaság Székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. A Társaság alapító okiratának kelte: december 31. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma és kelte: Alaptőke: A Társaság időtartama: Üzleti év: Auditor cég neve, címe: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg / Ft határozatlan megegyezik a naptári évvel Deloitte & Touche Kft Budapest, Nádor utca 21. A Társaság hirdetményeinek közzétételi helye: Magyar Hírlap, Magyar Tőkepiac A Társaság képviseletére jogosult személy(ek): Dervarics Attila A képviseletre jogosult személy(ek) lakcíme: 6726 Szeged, Magdolna u. 18. A képviseletre jogosult személy(ek) beosztása: vezérigazgató Tevékenységi kör: A Társaság anyavállalata: Villamosenergia-termelés, -elosztás Electricité de France Avenue de Wagram Paris Cedex 08 A DÉMÁSZ Rt. tulajdonosi struktúráját az alábbi táblázat mutatja be. Részvény (db) Névérték (E Ft) Részesedés %-ban EDF International S.A ,91 60,91 Intézményi befektetők ,30 25,05 belföldi ,28 17,64 külföldi ,03 7,41 Magánszemélyek ,82 1,79 belföldi ,64 1,62 külföldi ,18 0,17 Egyéb jogi személyek ,42 11,92 belföldi (i) ,83 7,93 külföldi ,59 3,99 Nem bejegyzett ,41 0,33 Saját tulajdonban lévő ,14 0,00 Összesen ,00 100, évi kibocsátás 0 0 (i) A Magyar Állam tulajdonában 1 db B sorozatú Ft névértékű aranyrészvény van. 4.oldal

11 A tulajdonosi összetétel bemutatása évtől a tőzsdei előírások figyelembe vételével történik. 1.2 Tevékenységi kör A DÉMÁSZ Rt. (továbbiakban Társaság) alaptevékenysége az december 3-án kiadott működési engedélye alapján villamosenergia-szolgáltatás, melyet ellátási területén kizárólagos joggal gyakorol. A nettó árbevétel 98,0%-a e tevékenységből származik. A Társaság ezen kívül végez még kisebb, a villamosenergia-elosztási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat is, mint például fogyasztói szolgálat, elosztó hálózat építés, mely tevékenységek árbevétele évben 1.271,8 M Ft (2001-ben 1 005,8 M Ft) volt. Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a közvilágítási hálózat minőségi fejlesztésére, melyet az érintettekkel együttműködve és azokat segítve hajt végre programszerűen. 1.3 A DÉMÁSZ Rt. részvényei a tőzsdén A Társaság részvényeit április 1-jén vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. A Luxembourgi Tőzsdén való kereskedést április 6-án kezdték meg. Magyarországon csak a részvények forgalmazhatók, külföldön csak GDR jegyezhető, illetve vásárolható. A tőzsdei bevezető árfolyam Magyarországon Ft volt, külföldön 16,42 $-t fizettek GDR-onként [GDR (Global Depositary Receipt) = globális letéti szerződés, egy részvény egy ötödét képviseli]. A DÉMÁSZ GDR-ok letétkezelője a new-york-i székhelyű Morgan Guaranty Trust Company. A DÉMÁSZ részvények évi nyitóára 9.580,- Ft volt, záróára pedig ,- Ft, ami 17,95 %-os emelkedést jelent az év során. Tovább folytatódott ugyanakkor a forgalom csökkenése, évben a napi átlagforgalom db volt szemben az előző évi db-bal. Pozitív jelnek tekinthető azonban, hogy a részvény árfolyamát erősen befolyásoló 5.oldal

12 külföldi részarány erős csökkenése megállt év végén az EDFI tulajdoni hányadától eltekintve a DÉMÁSZ részvények 11,6 %-át birtokolták külföldi befektetők, ami alig marad el a év végére jellemző 11,8 %-os értéktől. Az év utolsó hónapjaiban ezen túlmenően a részarány növekvő tendenciát mutatott, ami nagyban magyarázza az év utolsó negyedében megfigyelhető erőteljes árfolyam növekedést. Ez az árfolyam növekedés okozta, hogy összességében a DÉMÁSZ részvény árfolyama a BUX indexet meghaladó növekedést tudott felmutatni évben. A év elején életbe lépő, értékesítési oldalon átlagosan 4,94 %-os, vásárlási oldalon átlagosan 6,35 %-os áremelkedés összhangban volt a piaci várakozásokkal, így kimutatható befolyása nem volt az árfolyamra. Ugyanakkor a év második felére jellemző lassú, de stabil növekedés megállt első negyedévében, az árfolyam jellemzően 9.500,- Ft körül mozgott. A BUX index ugyanakkor erőteljes növekedést tudott felmutatni. Míg a DÉMÁSZ árfolyam mindössze 3,2 %-ot növekedett az első negyedévben, a BUX index 13,3 %-ot emelkedett ugyanezen időszakban. A parlamenti választások első fordulója volt az első olyan esemény, ami jelentősen befolyásolta a részvény árfolyamát. A kormányváltás jó esélye a legtöbb befektetőben egyet jelentett a kormány várható kisebb piacgazdaságba történő - politikai és szociális érdekeket a piaci érdekeknél előrébb helyező - beavatkozásával. Mivel az áramszolgáltatók a hatósági tarifák meghatározás során ebben jelentősen érintettek, április hónapban összességében az árfolyam 14,1 %-kal ,- forintra emelkedett, amivel gyakorlatilag behozta a BUX indexhez viszonyított lemaradását. A DÉMÁSZ Rt. az év elején a teljes részvénymennyiség 1,14 %-át birtokolta. A törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében április 3-án a Társaság jelentős tőzsdei tranzakció-sorozatot bonyolított le, mely végrehajtásával lehetővé vált, hogy a DÉMÁSZ Rt. további 1 évre megtarthassa saját részvényeit. Ezzel lehetővé vált az is, hogy a Társaságnak ne kelljen veszteséggel (vagy egy későbbi lehetséges nyereséghez képest kisebb eredménnyel) értékesítenie saját részvényeit egy ellentmondó törvényi 6.oldal

13 szabályozás miatt. A saját részvények végül a második negyedév során, egy akkor jelentkező jelentős keresletet kihasználva, jelentős haszonnal értékesítésre kerültek. A Közgyűlés által megszavazott részvényenkénti 1.000,- forint osztalék további jó hírt jelentett a piacon, ,- forintra emelkedett az árfolyam, ami egyben az éves csúcsot is jelentette. Május 13. volt az osztalék kifizetéséhez kapcsolódó fordulónap, az ezt követő napon az árfolyam ,- forintra esett vissza, majd a BUX index csökkenő tendenciáját követve az árfolyam a harmadik negyedéves gyorsjelentés publikálásáig szintén csökkenő tendenciát mutatott. Az éves minimumnak számító 8.910,- forintos árfolyamot a részvény szeptember végén érte el. A gyorsjelentés publikálásakor a részvény árfolyama névérték körül mozgott, ami 5,8 %-kal volt magasabb az év eleji értéknél. Az utolsó negyedévben, nagy részben a piaci várakozásokat meghaladó háromnegyed éves adatok hatására, a BUX index emelkedését meghaladó mértékben nőtt a részvény árfolyama. Ezt a növekedést fokozták a év eleji tarifa emelésekkel kapcsolatos találgatások. Ezen hatások összességében ,- forint közelébe emelték az árfolyamot, az év végi záró ára ,- Ft volt. 2. A számviteli politika fő vonásai 2.1. A számviteli politika célja A Társaság számviteli politikájának célja, hogy mindazon kérdésekben rendelkezzen, amelyet a számviteli törvény a gazdálkodó döntési jogkörébe és felelősségébe utal. A számviteli politikában, mint belső szabályozásban foglaltak végrehajtása biztosítja a Társaság valós vagyoni, jövedelmezőségi és pénzügyi helyzetének bemutatását A beszámoló típusa, a könyvvezetés rendszere és módja A Társaság beszámolója a részvénytársaságra vonatkozó törvényi előírások - a Gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV tv. és a többször módosított évi C. számviteli törvény (továbbiakban Sztv.) - szerint éves beszámoló, könyvvezetése kettős könyvvitel. A Társaság a könyveit a Sztv. és az általános számviteli elvek szerint vezeti. 7.oldal

14 Az éves beszámoló összeállítása érdekében a Társaság a mérlegsémához igazodó számlarendet alkalmaz. A számviteli rendszeren belül a pénzügyi, főkönyvi könyvelés, költség és anyagkönyvelés, a tárgyi eszköz nyilvántartás, munkabér elszámolás integrált, on-line számítógépes rendszerrel kerül feldolgozásra (SAP). A villamosenergia-értékesítés analitikus könyvelése egy PEGASUS nevű standard szoftverrel történik. A konszolidált beszámolót az SAP rendszer konszolidációs moduljával készíti a Társaság. A költségek könyvelése elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban - költségnemek szerint - történik. A belső és a külső információs igények kielégítése érdekében a költségek az SAP CO rendszerben kerülnek kimutatásra. A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés határnapja követő év január 20-a Értékelési eljárások bemutatása Immateriális javak Az immateriális javak az egyedileg megállapított várható hasznos élettartam, vagyoni értékű jogok 6 év, alapítás átszervezés értéke maximum 5 év alatt, lineárisan kerülnek leírásra. Tárgyi eszközök A Társaság az december 31-i átalakuláskor meglévő tárgyi eszközeit az átalakulási vagyonmérlegben szereplő, vagyonértékelő cég által hitelesített értéken tartja nyilván, évi árszinten. A vagyonértékelés a tényleges műszaki állapot szerint csökkentett újraelőállítási érték megállapítását jelentette. Az azóta beszerzett eszközöket a mindenkori bekerülési értéken (beszerzési, illetve előállítási költség) könyvelte a Társaság, csökkentve az elszámolt értékcsökkenés összegével. Az értékcsökkenést a Társaság lineáris módszerrel, havi gyakorisággal a naptári napokra vonatkoztatva számolja el. 8.oldal

15 Az alábbi táblázat a főbb eszközcsoportok értékcsökkenésére jelenleg használt átlagos hasznos élettartamot mutatja be: Épületek Villamos hálózatok Gépek és berendezések, járművek Transzformátorállomások Egyéb év 16 év és 8 hónap 3-12 év 10 év 3-15 év Az 50 E Ft értékhatár alatti tárgyi eszközök esetében a Társaság használatba vételkor a teljes beszerzési összeget elszámolja értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenést számol el a Társaság, amennyiben a tárgyi eszközök, az immateriális javak és beruházások értéke tartósan lecsökken, részben vagy teljesen feleslegessé válnak, megrongálódnak, illetve megsemmisülnek. Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság a befektetett pénzügyi eszközeit a beszerzési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabb értéken tartja nyilván. A gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő pénzügyi befektetések a társasági szerződésben meghatározott értéken, vagy a kifizetett összegben az esetleges értékvesztéssel csökkentve, illetve visszaírással növelve szerepelnek az éves beszámolóban. A befektetett eszközök között nyilvántartott tulajdoni részesedést jelentő és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a mérlegben bekerülési értéken szerepelnek, csökkentve az elszámolt, és növelve a visszaírt értékvesztés összegével. Készletek A Társaság a készleteit, - melyek főleg üzembiztonsági tartalékok, illetve karbantartási anyagok - a bekerülési érték és a nettó realizálható piaci érték közül az alacsonyabb értéken tartja nyilván. A vásárolt készletek értékelése súlyozott átlagáron, a saját előállítású készletek értéke közvetlen előállítási önköltségen történik. A felesleges, elavult, lassan mozgó készleteket a nettó realizálható értékre írja le. Követelések Az elismert követelések a mérlegben a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken szerepelnek. A 9.oldal

16 behajthatatlan követeléseket a Társaság hitelezési veszteségként leírja; a határidőn túli követelésekre, a könyv szerinti érték és a várhatóan megtérülő összeg közötti különbözet összegében értékvesztést számol el. Az értékpapírok, pénzeszközök és kötelezettségek Az értékpapírok, a pénzeszközök és a források a mérlegben beszerzési értéken szerepelnek. A devizában fennálló kötelezettség könyvekben szereplő értéke az év végi értékelés során az árfolyamkülönbségekkel módosításra kerül. Az értékpapírok közül a részvények a beszerzési és az év végi piaci érték közül az alacsonyabb értéken, az államkötvények az év végi piaci értéken szerepelnek. A vagyonkezelők által garantált hozamú portfolió keretében beszerzett értékpapírok piaci értéke és időarányos garantált hozama közötti különbség - amennyiben a garantált hozam meghaladja a piaci értéket - az egyéb követelések között kerül kimutatásra. Lekötött tartalék A Társaság a évi C. törvénynek megfelelve a saját tőke elemei között külön soron mutatja be az eredmény- és tőketartalékból lekötött összegeket. Ennek részletes ismertetésére a 2.8-as részben kerül sor. Értékesítés nettó árbevétele A Társaság az összemérés számviteli elvét követve évtől kezdődően - a villamosenergia-árbevételt a ténylegesen elfogyasztott energia mennyiség alapján határozza meg, ami azt jelenti, hogy a leolvasott és kiszámlázott energia árbevételén túlmenően figyelembe veszi a fogyasztók által a beszámolási időszak végéig felhasznált, de még ki nem számlázott villamos energia árbevételét is. A fogyasztást a mérőben maradt energia számításához definiált módszerrel adja meg a Társaság, a következők szerint: A nagyfogyasztóknál a beszámolási időszakot követően elkészített, túlnyomórészt az időszak vételezési adatait tartalmazó, tényleges leolvasás alapján készült számlák adataiból kalkulált mérőben maradt energiát. 10.oldal

17 A kisfogyasztóknál a mérőben maradt energiát a számlázási rendszerbe beépített standard SIM eljárás futtatásával számíttatja. A számítás menete megegyezik a részszámla készítésnél használt algoritmussal, tehát a SIM eljárás a számlázáshoz tartozó fogyasztási programokat használja, ügyfelenként kiszámolja azt a mérőben maradt energiát, amely azon a részszámlán jelenne meg, amit az időszak végén bocsátanának ki. Céltartalékok A Társaság céltartalékot képez az adózás előtti eredmény terhére, azokra a múltbéli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek - a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította. Az adózás előtti eredmény terhére céltartalék képezhető az olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. Rendkívüli bevételek A Társaság Számviteli politikája alapján a rendkívüli bevételek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a Társaság rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. A Társaság a Sztv. előírása szerint évtől az átvett forrásból megvalósított fejlesztések és a térítésmentesen átvett eszközök után elszámolt amortizációval arányos összegű rendkívüli bevételt számol el a könyveiben Az eredménykimutatás típusa A Társaság az eredménykimutatást összköltség eljárással, az "A" változat szerint készíti el. 11.oldal

18 3. Vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása 3.1 Vagyoni helyzet alakulásának bemutatása A Társaság vagyoni helyzetét, a és a évi mérlegadatok változásának és összetételének alakulását a DÉMÁSZ Rt. mérlege mutatja be. MÉRLEG Adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év Összetétel (%) Tárgyév Összetétel (%) I. IMMATERIÁLIS JAVAK , ,6 122,2 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK , ,5 110,9 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK , ,7 153,3 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK , ,8 112,9 I. KÉSZLETEK , ,6 102,7 II. KÖVETELÉSEK , ,5 94,8 III. ÉRTÉKPAPÍROK , ,0 0,0 IV. PÉNZESZKÖZÖK , ,0 32,7 B. FORGÓESZKÖZÖK , ,0 90,9 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK , ,1 103,6 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN , ,0 109,5 Index (%) D. SAJÁT TŐKE , ,8 101,0 E. CÉLTARTALÉKOK , ,7 90,2 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , ,1 668,3 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , ,7 126,5 F. KÖTELEZETTSÉGEK , ,8 136,2 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK , ,7 117,7 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN , ,0 109,5 A Társaság mérlegfőösszege MFt-tal (9,5%-kal) nőtt az előző évhez viszonyítva. Az eszközök összetétele a befektetett eszközök felé tolódott el a saját részvények évi értékesítése, valamint a követelések csökkenése következtében. 12.oldal

19 A vagyoni helyzetet jellemző főbb mutatók A mutató megnevezése A mutató számítása Előző év Tárgyév Index (%) Vagyoni struktúra 1. Tartósan befektetett eszközök Befektetett eszközök értéke 81,3 83,8 103,1 aránya (%) Összes eszközök értéke 2. Forgóeszközök aránya (%) Forgóeszközök értéke(i) 18,7 16,2 86,6 Összes eszközök értéke Tőkestruktúra 3. Tőkeellátottság (%) Saját forrás(ii) 70,0 64,5 92,1 Összes forrás 4. Eladósodási mutató Hosszú lejár. kötelezettségek 0,49 3,2 653,1 Saját tőke+hosszú lejár. köt. 5. A tőke szerkezete (%) Idegen tőke(iii) 19,7 24,2 122,8 Összes forrás 6. Működő tőke Hosszú lejáratú passzívák (iv) - befektetett eszközök (Mft) ,1 (i) Beleértve az aktív időbeli elhatárolásokat is. (ii) Saját forrás: Saját tőke + céltartalékok. (iii) Beleértve a passzív időbeli elhatárolások összegét is, de figyelmen kívül hagyva a hálózatfejlesztési hozzájárulás elhatárolt összegét és az ingyenesen átvett eszközökkel kapcsolatos passzív elhatárolásokat. (iv) Saját tőke + céltartalék + hosszú lejáratú kötelezettségek Az eszközök csoportján belül a befektetett eszközök nettó értéke M Ft-tal növekedett, míg a forgóeszközök értéke 755 M Ft-tal csökkent. Az aktív időbeli elhatárolások összege 121 M Ft-tal magasabb, mint az előző évben. A Társaság eszközeinek összetétele a befektetett eszközök felé tolódott el, mivel a befektetett eszközök értéke 12,9 %-kal nőtt, míg a forgóeszközök értéke 9,1 %-kal csökkent. A befektetett eszközökön belül jelentős összegben növekedett a tárgyi eszközök nettó értéke (5.212 M Ft-tal) és a befektetett pénzügyi eszközök értéke (1.121 M Ft-tal). A forgóeszközök között jelentős összeggel (399 M Ft-tal) csökkent az értékpapírok értéke, mivel a Társaság az év folyamán értékesítette visszavásárolt saját részvény állományát. 13.oldal

20 A források összetételében jelentősebb változás a kötelezettségek M Ft-os növekedése (az összes forráson belül aránya 19,1 %-ról 23,8 %-ra nőtt). A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 5,7-szeresére (összegében M Ft-ra) növekedett az év folyamán felvett nagyobb összegű bankhitelek miatt. A rövid lejáratú kötelezettségek M Ft-os növekedését főként az előző évinél magasabb összegű osztalékfizetési előírás és az év végi szállítói tartozás állomány növekedése okozta. A vagyoni helyzetet jellemző mutatók kedvező képet mutatnak. Az eladósodottsági mutató értékének növekedését a évi jelentősebb hitelfelvétel okozta, azonban a mutató értéke így is kiemelkedően kedvező értéket mutat. 14.oldal

21 3.2 A jövedelmezőség alakulásának bemutatása EREDMÉNYKIMUTATÁS Adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év Összetétel Tárgyév Összetétel Index (%) (%) (%) Értékesítés nettó árbevétele , ,0 107,5 Aktivált saját teljesítmények értéke , ,5 143,4 Egyéb bevételek , ,8 60,0 Anyagjellegű ráfordítások , ,9 109,0 Személyi jellegű ráfordítások , ,9 107,6 Értékcsökkenési leírás , ,1 107,8 Egyéb ráfordítások , ,1 82,6 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye , ,3 115,6 Pénzügyi műveletek eredménye , ,2-30,2 Szokásos vállalkozási eredmény , ,1 104,0 Rendkívüli eredmény , ,1 186,8 Adózás előtti eredmény , ,2 110,8 Adófizetési kötelezettség , ,2 110,7 Adózott eredmény , ,0 110,8 Fizetett osztalék , ,3 111,1 Mérleg szerinti eredmény , ,7 108,2 A Társaság MFt adózott eredménnyel zárta az évet. Az osztalékfizetési előirányzat 1111 Ft/részvény, ami a közgyűlés döntésével válik véglegessé. 15.oldal

22 A jövedelmezőség vizsgálatának mutatói A mutató megnevezése A mutató számítása Előző év (%) Tárgyév (%) Index (%) 1. Árbevétel arányos üzemi Üzemi eredmény 6,8 7,3 107,4 eredmény Értékesítés nettó árbevétele 2. Tőkearányos eredmény Szokásos vállalkozási eredmény 10,3 10,6 102,9 Saját tőke 3. Alaptőke jövedelmezősége Adózott eredmény 11,1 12,3 110,8 Jegyzett tőke 4. Tőkemegtérülési ráta Adózott eredmény 9,6 10,5 109,4 (ROE) Saját tőke 5. Eszközhatékonyság Szokásos vállalkozási eredmény 7,1 6,8 95,8 Eszközök összesen A Társaság csak az A típusú összköltség eljárással készülő eredménykimutatást készíti el, emiatt a költségek közvetlen és közvetett megbontása nem áll rendelkezésre. A Társaság jövedelmezőségi mutatói közül az árbevétel arányos üzemi eredmény 7,4 %- kal javult az előző évhez képest, melynek oka, hogy a az üzemi eredmény 15,6 %-kal növekedett, szemben az értékesítés nettó árbevételének 7,5 %-os emelkedésével. Az anyagjellegű ráfordítások értéke 9,0 %-kal növekedett, azonban összegszerűen kisebb mértékben növekedett, mint az értékesítés nettó árbevétele. Az eredményt jelentősen javította az, hogy az előző évhez képest 43,4 %-kal (1.676 M Ft-tal) növekedett az aktivált saját teljesítmények értéke. Az egyéb bevételek 40,0 %-os (771 M Ft-os) csökkenését csak részben kompenzálta az egyéb ráfordítások 17,4 %-os (428 M Ft-os) csökkenése. A jövedelmezőség mutatói az eszközhatékonyság kivételével javultak az előző évhez képest. Az eszközhatékonyság kis mértékű csökkenését az magyarázza, hogy a Társaság befektetett eszköz állománya évben jelentősen (6.534 M Ft-tal) növekedett. 16.oldal

23 3.3 Összefoglalás a Társaság pénzügyi helyzetéről A pénzügyi helyzet alakulását jellemző főbb mutatók A mutató megnevezése A mutató számítása Előző év Tárgyév Index (%) 1. Pénzhányad (%) Pénzeszköz 0,4 0,1 25,0 (Gyorsráta mutató) Rövid lejáratú kötelezettség (i) 2. Mobilizálható eszköz Pénzeszköz + követelés (ii) + értékpapír 51,8 34,4 66,4 aránya (%) Rövid lejáratú kötelezettség(i) (Likviditási gyorsráta) 3. Forgóeszköz aránya (%) Forgóeszköz (iv) 96,8 73,0 75,4 Rövid lejáratú kötelezettség (i) 4. Forgótőke aránya (%) Forgóeszköz(iv) - rövid lej. kötelezettség(i) -0,9-9, ,3 Saját tőke 5. Vevők futamideje Vevőállomány (lejárt esedékességű) (iii) 29,6 10,8 36,5 1 napra jutó árbevétel (i) Beleértve a passzív időbeli elhatárolást, de figyelmen kívül hagyva a hálózatfejlesztési hozzájárulás elhatárolt összegét és az ingyenesen átvett eszközökkel kapcsolatos passzív elhatárolást. (ii) Nem esedékes vevőkövetelés nélkül. (iii) A vevőállomány ÁFA nélkül (villamosenergia-vevő 12 %, egyéb vevő 25 %). (iv) Aktív időbeli elhatárolásokkal együtt. A Társaság évi pénzügyi (likviditási) helyzete megfelelő volt. Az év első felében az osztalékfizetés időpontjáig az átlagos folyószámla hitel állomány 440 M Ft volt, az osztalékfizetést követően az év végéig pedig M Ft volt. E hitelállomány töredékét jelenti a Társaság számlavezető bankjainál lévő együttes hitelkereteinek (limiteinek). Az éves kihelyezések (saját részvény befektetés, szabad pénzeszköz állomány lekötés és leányvállalatoknak nyújtott kölcsönök) együttes éves átlagos állománya 0,7 Mrd Ft volt. A Társaság év folyamán teljes egészében értékesítette az előző év végén birtokában lévő visszavásárolt saját részvény állományát. Az év folyamán M Ft összegben történt közép lejáratú bankhitel felvétel, és a Társaság év végi rövid lejáratú hitelállománya M Ft volt. 17.oldal

24 A Társaság likviditási mutatói az előző évhez képest romlottak, melynek oka a pénzeszköz és értékpapír állomány 430 M Ft-os csökkenése, a rövid lejáratú hitelállomány M Ft-os és más rövid lejáratú kötelezettség állományok M Ftos növekedése volt. A vevők futamidejének jelentős (63,5 %-os) csökkenésének oka a vevőállomány M Ft-os (24,5 %-os) éves csökkenése, valamint az értékesítés nettó árbevételének 7,5 %-os növekedése. 18.oldal

25 CASH-FLOW KIMUTATÁS Adózás előtti eredmény Nem számlázott energia változása Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés Értékvesztések és egyéb eszköz állományváltozások Vevő értékvesztés változása Céltartalék képzés és felhasználás különbsége Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása Passzív időbeli elhatárolás változása (ii) Vevőkövetelés változása Forgóeszközök változása vevő és pénzeszköz nélkül Aktív időbeli elhatárolás változása (i) Fizetett társasági adó Fizetett, fizetendő osztalék / részesedés MŰKÖDÉSI TEV.-BŐL SZÁRMAZÓ PÉNZE. VÁLTOZÁS Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök térítésmentes átvétele Befektetett eszközök egyéb állományváltozása 0 0 Befektetett eszközök ért bevétel Kapott osztalék, részesedés Beruházásokra adott előlegek változása Tőkekivonásból származó bevétel Tőkebefektetés és apport (részesedések növekedése) Tőkeemelés eredménytartalék terhére Adott kölcsönök változása 0 0 Hosszú lejáratú értékpapírok 0 0 Saját részvények visszavásárlása/eladása Vagyonkezelőnél lévő értékpapírok állományváltozása Egyéb értékpapírok állományváltozása BEFEKTETÉSI TEV.-BŐL SZÁRMAZÓ PÉNZE. VÁLTOZÁS Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 0 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 0 0 Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése Véglegesen kapott pénzeszköz (HFH) Térítésmentes eszközátvétel Térítésmentes eszközátvétel és HFH amortizáció Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 0 0 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 0 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása 0 0 PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZE. VÁLT NETTÓ VÁLTOZÁS A PÉNZESZKÖZÖKBEN PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA AZ ÉV ELEJÉN PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA AZ ÉV VÉGÉN (i) Nem számlázott energia növekménye nélkül. (ii) Véglegesen kapott pénzeszköz, a térítésmentes eszközátvétel és annak amortizációja nélkül 19.oldal

26 A társaság működési tevékenységből származó pénzeszköz változása az előző évhez képest jelentősen, M Ft-tal megnövekedett. Ennek főbb okai a rövid lejáratú kötelezettségek előző évi csökkenésével szemben adott évi növekedése (különbség a változásokban M Ft), a vevőkövetelések előző évi növekedéséhez képest adott évi csökkenése (a változás eltérése az előző évhez képest M Ft-os forrásnövekedés) és az előző évinél kisebb összegű szállítói kötelezettség növekedés (576 M Ft-tal kisebb összegű forrásképződés). A befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás szintén jelentősen (8.635 M Ft-tal) megnövekedett, amely a beruházások M Ft-os növekedésével és a főként apporttal történt tőkebefektetés M Ft-os növekedésével indokolható amellett, hogy az előző évvel szemben évben a társaság számára már lényegesen kisebb összegben állt rendelkezésre mobilizálható értékpapír állomány a befektetési tevékenység finanszírozására (saját részvény, vagyonkezelőnél lévő és egyéb értékpapír állomány változása évben M Ft-tal kevesebb volt az előző évi értéknél). A társaság befektetési tevékenységéből eredő pénzigény növekedése meghaladta a működési tevékenységből származó pénztöbblet összegét, amely tükröződik a pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változásban: a társaság az előző évinél M Fttal nagyobb összegű rövid- és hosszú lejáratú bankhitelt vett fel amellett, hogy a fogyasztóktól véglegesen átvett pénzeszközök 859 M Ft-tal nagyobb összeggel finanszírozták a társaság beruházásait az előző évhez képest. 20.oldal

27 3.4 Piaci helyzet alakulása Társaságunk évi villamos energia piaci céljai között az értékesített villamos energia mennyiségének, a piac jövedelmezőségének és a stabilizált szolgáltatás minőségi szintjének növelését, valamint a piacnyitásra való felkészülést fogalmazta meg. Villamosenergia-értékesítésünk év folyamán 1,94 % növekményt mutat. A közvetlenül a fogyasztóknak történt értékesítés 2,90%-kal növekedett, és az előző évi 3526 GWh értékesítéssel szemben elérte a 3628 GWh-t. Teljesítménydíjas árszabáson GWh-t adtunk el, amely 2,54%-os növekedést jelent a 2001-es értékhez képest. Az Alapdíjas árszabású fogyasztók villamos energia vételezése 658 GWh, mely 3,15 %-os többletet jelent az előző évhez. Ez a tarifa tartalmazza a vasúti vontatást is, mely ezév során közel 7%-os visszaesést szenvedett el. E nélkül a tarifa többi fogyasztójának vételezése 4,76%-kal haladja meg az előző évet. A lakossági fogyasztók energiavételezése 3,41%-os növekedéssel 2002-ben elérte az GWh-t ben vásárlási portfóliónkban jelentős változás nem következett be, az MVM Rt. továbbra is megtartotta fő beszállítói pozícióját, bár részaránya a vásárolt energiából 98 %-ról 97 %-ra csökkent. Az év folyamán öt új üzemi erőművel kötöttünk szerződést. 21.oldal

28 II. Kiegészítések II.1 MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Általános kiegészítések A mérleg össze nem hasonlítható adatot nem tartalmaz. 2. Tételes kiegészítések 2.1 Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének összehasonlító elemzése Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket főbb csoportonkénti megoszlásban a 2001.december 31-i állapotnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés Bruttó érték 2001.év Nettó érték 2001.év Összetétel bruttó érték (%) Adatok eft-ban Nettó érték a bruttó érték %-ában I. Immateriális javak összesen ,0 37,1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke ,3 0,3 Vagyoni értékű jogok ,7 38,0 Befejezetlen vagyoni értékű jogok ,0 100,0 Szellemi termékek ,2 25,5 Befejezetlen szellemi termékek ,8 100,0 II. Tárgyi eszközök összesen ,0 61,5 Ingatlanok ,3 62,9 - Telkek ,0 100,0 - Épületek ,7 88,8 - Nyomvonalas építmény (hálózat) ,6 59,7 - Egyéb építmények ,9 77,0 - Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,1 98,3 Műszaki berendezések ,0 52,8 - ebből transzformátorok és ,2 57,5 transzformátor állomások Egyéb berendezések ,6 45,6 Beruházások ,9 100,0 Beruházásra adott előlegek ,2 100,0 22.oldal

29 Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket főbb csoportonkénti megoszlásban a 2002.december 31-i állapotnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés Bruttó érték év Nettó érték 2002.év Összetétel bruttó érték (%) Adatok eft-ban Nettó érték a bruttó érték %-ában I. Immateriális javak összesen ,0 36,1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke ,0 0,0 Vagyoni értékű jogok ,4 36,9 Befejezetlen vagyoni értékű jogok ,5 100,0 Szellemi termékek ,9 27,3 Befejezetlen szellemi termékek ,2 100,0 II. Tárgyi eszközök összesen ,0 60,4 Ingatlanok ,9 62,6 - Telkek ,9 100,0 - Épületek ,5 89,0 - Nyomvonalas építmény (hálózat) ,5 59,0 - Egyéb építmények ,9 78,5 - Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,1 97,5 Műszaki berendezések ,1 51,6 - ebből transzformátorok és ,1 55,6 transzformátor állomások Egyéb berendezések ,6 45,5 Beruházások ,4 100,0 Beruházásra adott előlegek ,0 100,0 A Társaság könyveiben szereplő immateriális javak bruttó értékének 61,9 %-át szellemi termékek alkotják. A szellemi termékek elsősorban szoftver-rendszerek vásárlásának, adaptálásának és telepítésének (SAP, Pegasus, stb.) aktivált költségei. A tárgyi eszközök bruttó értékének 70,9%-át az ingatlanok értéke adja, amely eszközcsoportból 88,2% a villamosenergia-elosztó hálózatok értéke. A műszaki berendezések bruttó értéke 24,1%-ot képvisel az összes tárgyi eszközök értékén belül, amiből 83,4% a transzformátorok és transzformátor-állomások értéke. 23.oldal

30 2.1.2 Immateriális javak es és 2002-es üzleti évben: Adatok eft-ban Az alábbi táblázat összegzi az immateriális javakban bekövetkezett változásokat a BRUTTÓ ÉRTÉK Alapításátszerv. Kísérleti Vagyoni Szellemi Üzleti Immat. Összesen aktivált értéke fejlesztés aktivált értéke értékű jogok termékek vagy cégérték javakra adott előlegek Nyitó egyenleg január Beszerzés Aktiválás 0 Átsorolás Kivezetések, egyéb csökkenések Jogszabály, tv. változás miatti átsorolás 0 Záró egyenleg december Beszerzés Aktiválás Átsorolás 0 Kivezetések, egyéb csökkenések Jogszabály, tv. változás miatti átsorolás Záró egyenleg december (i) Az átsorolás sor tartalmazza az eszközök közötti átsorolásokat. 24.oldal

31 A Társaság évben nem látott okot az immateriális javaknál a korábban alkalmazott értékcsökkenési kulcsok megváltoztatására. HALMOZOTT AMORTIZÁCIÓ Alapításátszerv. aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immat. javakra adott előlegek Adatok eft-ban Összesen Nyitó egyenleg január Értékcsökkenés ebből előző évi helyesbítés Átsorolás Kivezetések, egyéb csökkenések Jogszabály, tv. vált. miatti átsorol. 0 Záró egyenleg dec Értékcsökkenés ebből előző évi helyesbítés Átsorolás 0 Kivezetések, egyéb csökkenések Jogszabály, tv. vált. miatti átsorol Záró egyenleg dec ÉRTÉKHELYESBÍTÉS december 31. NETTÓ ÉRTÉK december 31. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS december 31. NETTÓ ÉRTÉK december oldal

32 Az alábbi táblázat bemutatja a tárgyévi amortizáció összegének fajtánkénti megoszlását: Adatok eft-ban Az amortizáció fajtánkénti bemutatása év Lineáris leírással elszámolt Alapításátszerv. aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immat. javakra adott előlegek Összesen ebből előző évi helyesbítés évi terv szerinti leírás Átsorolás Terven felüli értékcsökkenés (értékvesztés) ráfordítás évi terven felüli értékcsökkenés év lineáris leírással elszámolt ebből előző évi helyesbítés évi terv szerinti leírás Átsorolás évi terven felüli értékcsökkenés oldal

33 2.1.3 Tárgyi eszközök Az alábbi táblázat összegzi a tárgyi eszközökben bekövetkezett változásokat a 2001-es és 2002-es üzleti évben: Adatok eft-ban BRUTTÓ ÉRTÉK Ingatlanok Nyitó egyenleg január 1. Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek Összesen Beszerzés Aktiválás Átsorolás Egyéb növekedés Selejtezés, eladás, egyéb csökkenés Jogszabály, tv. változás miatti átsorolás Záró egyenleg december Beszerzés Aktiválás Átsorolás Egyéb növekedés Selejtezés, eladás, egyéb csökkenés Jogszabály, tv. változás miatti átsorolás Záró egyenleg december oldal

34 A műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke M Ft-tal nőtt annak ellenére, hogy a Társaság 2002-ben 862 M Ft értékben apportként átadott járműveket a Dél-ÁSZ Autó Kft-nek. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékéből a Társaság 194 M Ft értékben apportált járműveket a Dél-ÁSZ Autó Kft-nek. A tárgyi eszközöknél az év folyamán M Ft összegű aktiválás történt, amiből M Ft a műszaki berendezések bruttó értékét növelte, valamint M Ft az ingatlanokét (amelyek magukban foglalják nyomvonalas építményeinket is). A Társaság tárgyi eszközeinek várható élettartamát helyesnek ítélte, ezért évben nem látott okot a korábban alkalmazott értékcsökkenési kulcsok megváltoztatására. 28.oldal

35 Adatok eft-ban HALMOZOTT AMORTIZÁCIÓ Nyitó egyenleg január 1. Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek Összesen Értékcsökkenés ebből előző évi helyesbítés Átsorolás Selejtezés, eladás, egyéb csökkenés Jogszabály, tv. változás miatti átsorolás Záró egyenleg december Értékcsökkenés ebből előző évi helyesbítés Átsorolás Selejtezés, eladás, egyéb csökkenés Jogszabály, tv. változás miatti átsorolás Záró egyenleg december ÉRTÉKHELYESBÍTÉS 2001.december 31. NETTÓ ÉRTÉK december ÉRTÉKHELYESBÍTÉS 2002.december 31. NETTÓ ÉRTÉK december oldal

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS TARTALOM Bevezetés 3. A Globus Rt. tulajdonosi szerkezete 4. Felelősségvállaló nyilatkozat, Általános információk 5. A Globus csoport vállalatainak

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben