PANNON-VÁLTÓ NyRt I. félévi gyorsjelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése"

Átírás

1 PANNON-VÁLTÓ NyRt I. félévi gyorsjelentése

2 PANNON-VÁLTÓ Rt I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok június június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök ,03 I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,00 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3 Vagyoni értékű jogok 4 Szellemi termékek ,00 5 Üzlet, vagy cégérték 6 Immateriális javakra adott előlegek 7 Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,25 1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,71 2 Műszaki berendezések, gépek járművek ,52 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,21 4 Tenyészállatok 5 Beruházások, felújítások ,00 6 Beruházásokra adott előlegek n.é. 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,13 1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,13 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3 Egyéb tartós részesedés 4 Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. vállalkozásban 5 Egyéb tartósan adott kölcsön 6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítés B. Forgóeszközök ,33 I. KÉSZLETEK 0 71 n.é. 1 Anyagok 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek 3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4 Késztermékek 5 Áruk 0 71 n.é. 6 Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ,94 1 Követelések áruszállításból és szolg.-ból (vevők) ,63 2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,49 3 Követelések egyéb rész. visz. vállalkozással szemben 4 Váltókövetelések 5 Egyéb követelések ,70 III. ÉRTÉKPAPIROK ,11 1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2 Egyéb részesedés ,40 3 Saját részvények, saját üzletrészek 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,59 IV. PÉNZESZKÖZÖK (38-39 sorok) ,80 1 Pénztár, csekkek ,57 2 Bankbetétek ,30 C. Aktív időbeli elhatárolások ,69 1 Bevételek aktív id. elhatárolások ,69 2 Költségek, ráfordítások aktív id. elhatárolások 3 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,54

3 2006. június 30. (e Ft) június 30. (e Ft) Változás /előző év=100%/ D. Saját tőke ,36 I. JEGYZETT TŐKE ,00 Ebből: visszavásárolt tul. rész. névértéken II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TOKE III. TÖKETARTALÉK ,00 IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,55 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY n.é. E. Céltartalékok 0 0 0,00 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ,91 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0,00 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. Vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben I. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK ,71 1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2 Átváltoztatható kötvények 3 Tartozások kötvénykibocsátásból 4 Beruházási és fejlesztési hitelek ,00 5 Egyéb hosszúlejáratú hitelek 6 Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben 7 Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. vállalkozással szemben n.é. 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK ,78 1 Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények 2 Rövid lejáratú hitelek ,07 3 Vevőtől kapott előlegek 4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ,72 5 Váltótartozások 6 Rövid lejáratú kötelezettségek a kapcsolt vállalkozással szemben ,73 7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. vállalkozással szemben 8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,55 G. Passzív időbeli elhatárolások ,91 1 Bevételek passzív időbeli elhat. 2 Költségek, ráfordítások passzív id. elhatárolása ,91 3 Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,54

4 Eredmény kimutatás adatok június 30. (e Ft) június 30. (e Ft) Változás /előző év=100%/ 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,57 02 Export értékesítés nettó árbevétele I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) ,57 3 Saját termelésű készletek állományváltozása 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04) 0 0 0,00 III Egyéb bevételek n.é. 05 Anyagköltség ,95 06 Igénybe vett szolgáltatások értéke ,10 07 Egyéb szolgáltatások ,47 08 Eladott áruk beszerzési értéke 09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,00 IV Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,64 10 Bérköltség ,34 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,90 12 Bérjárulékok ,61 V Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,95 VI Értékcsökkenési leírás ,67 VII Egyéb ráfordítások ,76 Ebből értékvesztés A ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) ,70 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ,01 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott n.é. 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ,00 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége n.é. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,00 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott ,00 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,63 VIII Pénzügyi műveletek bevételei ( ) ,49 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,68 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott n.é. 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,45 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,93 B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) n.é C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) n.é. X Rendkívüli bevételek ,00 XI Rendkívüli ráfordítások D RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ,00 E ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D) n.é. XII Adófizetési kötelezettség F ADOZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) n.é. 22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.-re 23 Jóváhagyott osztalék és részesedés G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) n.é.

5 Cash-Flow kimutatás I. A szokásos tevékenység pénzeszköz-változás Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés 4. Céltartalékképzés és felhasználás különb. Bruttó Cash-Flow Befektetett eszközök ért. eredménye Szállítói kötelezettség változása Más Rövidlejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelések változása Egyéb Forgóeszközök változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett adó 13. Fizetett osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenység pénzeszköz változása Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása 671 Kapott 16. osztalék 211 III. Pénzügyi műveletek pénzeszköz változása Részvénykibocsátás bevétele 18. Kötvény (hit.v.m.é) kibocsátás bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lej.-ra ny. kölcs. bankb. törlesztése 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkelesz.) 23. Kötvény visszafizetés 24. Hiteltörlesztés, visszafizetés Hosszú lej.-ra ny. kölcs.és bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alap. szembeni, illetve egyéb h.lej. köt. v. IV. Pénzeszközök változása A pénzeszközök tényleges változása (A Forgóeszközök 39. sorának változása)

6 Felelősségvállaló nyilatkozat A PANNON-VÁLTÓ NyRt első félévi gyorsjelentése a magyar számviteli szabályok szerint készült, adatai nem tekinthetők auditált adatoknak. A Gyorsjelentés mindenben a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A társaságnak tudomása van azon körülményről, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért felelősséggel tartozik. Pannon-Váltó NyRt.

7 Összefoglaló I. félévi eseményekről PANNON-VÁLTÓ NyRt I. félévi tevékenységét a Társaság illetőleg leányvállalatai tulajdonában lévő ingatlaneszközök kezelése, valamint a meglévő ingatlanportfolió szerkezetének további ésszerűsítése, átalakítása jellemezte. Ezen fenti elképzeléseknek megfelelően I. félévében a Pannon-Váltó Nyrt. illetőleg érdekeltségei azon voltak, hogy a tervezett ingatlan értékesítéseket előkészítsék illetőleg lebonyolítsák illetőleg továbbfolytatták azon ingatlanok felkutatását, amelyről a Társaság úgy vélekedik, hogy értéknövekedésük az elkövetkezendő időben jelentősen meghaladja majd az átlagos piaci árnövekedést. Az ingatlanértékesítés keretében már korábban meghirdetésre került a Társaság tulajdonában lévő szilvásváradi Hegyi Camping, amelyet a Társaság 7 évvel korábban vásárolt. Ez az ingatlan a jelenlegi elképzelések szerint kevéssé illik a Társaság portfoliójába ezért az ingatlan eladásáról az év első felében a Társaság adásvételi szerződést írt alá egy fejlesztésben gondolkodó vállalkozással. A foglaló kifizetését követően azonban a Vevő a vételár további részleteit nem utalta át a Társaságnak, így bár a Társaság továbbra sem tett le eladási elképzeléséről - az értékesítés átmenetileg meghiúsult. Értékét tekintve ennél jóval jelentősebb esemény volt, hogy bár ez hivatalosan év II. félévét érinti majd a Társaság 100 %-os tulajdonában lévő MIF. Kft.-nek sikerült az elképzeléseknek megfelelően értékesítenie egy jelentős értéket képviselő budapesti ingatlant. A telek értékesítését az elmúlt 1-2 évben a területen tapasztalható a megnyíló fejlesztési lehetőségekkel magyarázható jelentős ingatlan áremelkedés valamint az indokolta, hogy a közeljövőben az egyéb befektetési lehetőségekhez képest már csak alacsonyabb értéknövekedés lenne realizálható az ingatlan megtartása esetén. Az értékesítés eredményeképpen a MIF Kft. a Társaság által közzétett rendkívüli tájékoztatásban jelzettek szerint 300 M. Ft. feletti eredményt realizált. A Társaság év I. félévében tovább folytatta azon ingatlanok felkutatását is, amelyekkel kapcsolatban úgy véli, hogy az átlagot meghaladó értéknövekedést biztosítanak az elkövetkezendő években. Ennek révén tett is ajánlatot ingatlan vásárlására illetve pályázott is meghirdetett ingatlanokra, ezekből azonban sajnos nem sikerült I. félévében egyetlen adásvételt sem realizálni. A Társaság korábbi tevékenységének jelentős részét jelentették az értékpapír és határidős piacon történő befektetések. Ezek szerepe az elmúlt időszakban jelentős mértékben visszaszorult így ma már elmondható, hogy a Társaság eredményét ezen befektetések csak minimális mértékben érintettik. Ez igaz volt I. félévére is, hiszen az alacsony likvid eszköz állomány miatt a Társaság jelentősebb eredményt e területen nem tudott felmutatni. A Társaság jövőre vonatkozó elképzelései Az elkövetkezendő időszakban a Társaság illetve érdekeltségei továbbra is azt tervezik, hogy a Budapesttől távolabb fekvő illetőleg a vélhetően alacsonyabb értéknövekedéssel bíró ingatlanjaikat értékesítik és az abból befolyó pénzeszközöket, valamint a rendelkezésre álló hitelkeretet is felhasználva újabb, értéknövekedésüket tekintve kedvezőbb adottságokkal rendelkező ingatlanokat vásárolnak a már korábban is jelzett Budapest környéki illetőleg más területeken. Ennek megfelelően a Társaság és érdekeltségei értékesíteni tervezik a MIF Kft. miskolci ingatlanjait, a szilvásváradi Hegyi Campinget és néhány egyéb kisebb ingatlant. Az újabb ingatlanok vásárlásánál továbbra is a várhatóan magasabb értéknövekedésű ingatlanokat keresi a Társaság és azok megvásárlásához saját likvid eszközei mellett ha az szükséges - a jelenleg rendelkezésére álló hitelkeretet is fel kívánja használni.

8 A Pannon-Váltó Nyrt. mérleg és eredmény kimutatásának bemutatása Eszközök Mérleg A Mérleg sorait vizsgálva, a Befektetett eszközök értékében jelentősebb változás nem volt tapasztalható. A Befektetett tárgyi eszközök értéke a korábbi időszakhoz képest összegében nem változott jelentősen igaz szerkezete módosult. Ennek magyarázata - a már korábban is jelzetteknek megfelelően hogy az Alfa Art Hotel felújításának befejeződött és a költségek aktiválására II. félévében sor került. A Befektetett pénzügyi eszközök értékének növekedése közel 10 %-os. A növekedést a már korábban is említettek szerint a M.I.F. Kft.-ben történő üzletrészvásárlás valamint a Pannon Alfa Kft.-ben történő üzletrészvásárlás magyarázza, amelynek nagyobb része szintén II. félévét érintette. A Forgóeszközök értéke az I. félévben közel 10 %-ot csökkent, amely elsősorban a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hitelkövetelések növekedéséből illetőleg az egyéb követelések valamint a pénzeszközök jelentős csökkenéséből ered. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követelés növekedését a Társaság által ingatlan vásárlásra és egyéb célok megvalósítására az érdekeltségeknek nyújtott újabb tagi hitelek nyújtása magyarázza. Ez összegében azonban alig 20 M. Ft-os hitelnövekedés, amely nem tekinthető jelentősnek. Az egyéb követelések majd 50 %-s csökkenése értékben szintén nem jelentős és elsősorban az alacsonyabb értékpapírpiaci aktivítással indokolható. A pénzeszközök jelentős csökkenése elsősorban a tavalyi, viszonyítási időszakban egyszeri mondható magas adatokra vezethető vissza. Az Értékpapírok alig 4 %-s növekedése sem mondható jelentősnek, ugyanakkor szerkezetében látható, hogy a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva I. félévének végén magasabb volt a részvények és alacsonyabb a befektetési jegyek állománya. Az Aktív időbeli elhatárolások összegének növekedése a nyújtott hitelek utáni kamatkövetelést tartalmazza. Források A Forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a társaság Saját tőkéje a tavalyi I. félévhez képest alig változott, 8 M. Ft-tal nőtt. A Társaság Kötelezettségei az összehasonlító időszakhoz képest 22 %-kal növekedtek amellett, hogy Hosszúlejáratú kötelezettségei 85 %-kal csökkentek, míg a Rövid lejáratúak 247 %-kal növekedtek. Ennek magyarázata a hosszúlejáratú hitelek átsorolása a rövid lejáratú hitelek közé valamint a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek növekedése. Az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek döntő része a korábbi évek fel nem vett osztalékait továbbá részvénycseréhez kötődő kifizetéseket tartalmazza.

9 Eredmény kimutatás Az Eredménykimutatás sorait vizsgálva megállapítható, hogy tárgyidőszakban a Társaság Értékesítés nettó árbevétele jelentősen csökkent. Ez azonban elsősorban a tavalyi bázisév egy átszámlázás miatti - magas adataira vezethető vissza. Az Anyagjellegű ráfordítások melynek döntő része szolgáltatásokból áll a korábban említett átszámlázott tételek kiesésének megfelelő összeggel csökkent, ami az anyagjellegű ráfordítások 55 %-s csökkenését eredményezte. A Személyi jellegű ráfordítások az infláció szintjének megfelelő mértékben emelkedtek. A Társaság Üzemi eredménye - amely tevékenységéből eredően minden évben veszteséges - a korábbi időszakhoz képest a 6,7 %-kal csökkent. A Pénzügyi műveletek bevételei a korábbi időszakhoz képest 68 %-kal csökkentek. Ez elsősorban egy I. félévi üzletrész értékesítés miatt a tavalyi év I. félévének magasabb bázisadatai miatt következett be illetőleg amiatt, hogy a Társaság az említettek szerint kevéssé volt aktív a különböző tőzsdei befektetéséknél. A Pénzügyi műveletek ráfordításai közel 40 %-kal csökkentek, ami a magasabb kamatok miatti magasabb hitelkamat fizetés és az alacsonyabb tőzsdei aktivitás miatt 60 %-kal visszaeső egyéb ráfordítás csökkenése mellett valósult meg. Összességében a Pénzügyi műveletek eredményei a korábbi 50 M Ft eredményről 8 M. Ft veszteségbe csúszott át, aminek következményeként a Társaság a rendre negatív üzemi eredményét nem tudta I. félévében pozitív irányba fordítani. Így a Társaság Adózás előtti eredménye a korábbi év hasonló időszakával szemben 27 M. Ft. veszteséget mutat. Forduló napi események A korábban közzétett rendkívüli tájékoztatás szerint a M.I.F. Kft. által értékesített ingatlan adásvételi szerződése lezárult. Az ingatlan vételára a M.I.F. Kft. számlájára befolyt, míg az ingatlan a Vevő részére átadásra került. Egyéb adatok A Társaság átlagos alkalmazotti létszáma a félév végén 2 fő volt. A Társaság igazgatóságának és a felügyelő bizottságának összetételében változások nem következtek be. A Társaság ismeretei szerint a közvetlen tulajdonosi struktúra június 30-án az alábbi: Pannon Investor Zrt. 49,98 % Pannon Consulting Kft. 24,99 % Pannon Consultline Kft. 12,4 % Egyéb hazai befektetők 12,63 % A Pannon-Váltó Nyrt., mint kibocsátó, saját részvénnyel a tárgyidőszak során nem rendelkezett.

10 Az előző gyorsjelentés óta megjelent rendkívüli tájékoztatások Bejelentés időpontja: február 14. Tájékoztatás a 2006 évi gyorsjelentés megjelenéséről Bejelentés időpontja: március 6. Tájékoztatás a MIF Kft. feltételek teljesüléséhez kötött ingatlan értékesítéséről (A Társaság értékesítette egy nagy értékű telkét. Ennek az eredményre gyakorolt pozitív hatása a 300 M. Ft-ot meghaladja.) Bejelentés időpontja: március 28. Közgyűlési hirdetmény megjelentetése Bejelentés időpontja: április 12. A Pannon-Váltó Nyrt. mérlege főbb adatainak közzététele Bejelentés időpontja: május 2. A Pannon-Váltó Nyrt. közgyűlése által jóváhagyott mérleg közzététele (A társaság mérlegfőösszegét Eft összegben, adózás előtti eredményét E. Ft összegben fogadta el a közgyűlés. A társaság mérleg szerinti eredménye Ft, mely az eredménytartalékban kerül teljes összegben elhelyezésre.) Bejelentés időpontja: május 2. A Pannon-Váltó Nyrt. közgyűlési határozatai (Az éves beszámoló elfogadásán túl a közgyűlésen a Gazdasági Társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően megtörtént a Társaság alapszabályának módosítása. Ezen kívül Audit Bizottság került megválasztásra illetőleg döntés született a konszolidált mérleg elkészítéséről.) Bejelentés időpontja: május 2. Tájékoztatás a 2006 évi éves jelentés megtekinthetőségéről Bejelentés időpontja: május 21. Tájékoztatás ingatlan eladásról (A Társaság bejelentette, hogy a szilvásváradi Hegyi Camping -et értékesítette. Ennek közel 50 M. Ft. pozitív hatása lesz a Társaság eredményére.) Bejelentés időpontja: május 22. Tájékoztatás közzétételi hely megváltozásáról (A Társaság hirdetményeinek közzétételi helye a Társaság április 28.-i közgyűlését követően a Társaság honlapja. Bejelentés időpontja: június 4. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás hitelkeret növeléséről

11 (A hitelkeret szerződés módosítása a korábbi szerződés két pontját érinti, amely szerint a szerződés lejárata két évvel, augusztus 2.-ig meghosszabbodik és a korábbi hitelkeret 250 M. Ft-tal 550 M. Ft.-ra megemelésre került.) Bejelentés időpontja: július 20. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás alapszabály módosítás bejegyzéséről Bejelentés időpontja: július 31. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás ingatlan adásvételi szerződés felmondásáról (A Pannon-Váltó Nyrt. a május 21.-i napon a szilvásváradi Hegyi Camping eladásáról aláírt adásvételi szerződést - a Vevő fizetési kötelezettségének elmaradása okán - felmondta.) Bejelentés időpontja: augusztus 14. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás ingatlan értékesítés lezárásáról (A március 06.-án rendkívüli tájékoztatás keretében közzétett ingatlan adásvételi szerződés illetve az abban szereplő feltételek teljesülése.)

12 PANNON-VÁLTÓ NyRt I. félévi konszolidált mérleg és eredmény kimutatása

13 Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e A. Befektetett Eszközök / I. IMMATERIÁLIS JAVAK / Alapítás-átszerv. aktivált értéke / 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / 3. Vagyoni értékű jogok / Szellemi termékek / Üzleti vagy cégérték / 6. Immateriális javakra adott előlegek / 7. Immateriális javak értékhelyesbítése / II. TÁRGYI ESZKÖZÖK / Ing. és a kapcs. vagyoni é. jogok / Műszaki ber., gépek, járművek / Egyéb ber., felszerelések, járművek / Tenyészállatok / 5. Beruházások, felújítások / Beruházásokra adott előlegek / Tárgyi eszközök értékhelyesbítése / III. BEF. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK / Tartós részesedés kapcs. váll.-ban / Tartósan adott kölcsön kapcs. váll.-ban / 3. Egyéb tartós részesedés / 4. Tartós kölcsön e. rész.-i v-.ban l. váll-.ban / 5. Egyéb tartósan adott kölcsön / 6. Tartós hitelviszonyt megt.-ő értékpapír / 7. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállaltoikból / Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e B. Forgóeszközök / I. KÉSZLETEK / Anyagok / Bef.len termelés és félkész termékek / Növendék-, hízó- és egyéb állatok / 4. Késztermékek / 5. Áruk / Készletre adott előlegek / II. KÖVETELÉSEK / Követelések árusz.-ból és szolg.-ból / Köv.-ek kapcs. váll.-sal szemben / 3. Köv.-ek e. rész.-i v.--ban l. váll-sal szemben / 4. Egyéb követelések / Konsz-ból adódó áthúzódó TAO követelés / III. ÉRTÉKPAPÍROK / Részesedés kapcsolt vállalkozásban / 2. Egyéb részesedés / Saját részvények, saját üzletrészek / Forg.-i célú hv-t megt.-ő értékpapírok /

14 IV. PÉNZESZKÖZÖK / Pénztár, csekkek / Bankbetétek / C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK / Bevételek aktív időbeli elhatárolása / Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása / Halasztott ráfordítások / ESZKÖZÖK ÖSSZESEN /

15 Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e D. Saját tőke / I. Jegyzett tőke / a) visszavásárolt részesedés névértéken / II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke / III. Tőketartalék / IV. Eredménytartalék / V. Lekötött Tartalék / VI. Értékelési tartalék / VII. Mérleg szerinti eredmény / VIII. Leányvállalti saját tőke változás /(+/-) IX. Konszolidáció miatti változások (+/-) Adósságkonszolidálás különbözetéből Közbenső eredmény különbözetéből X. Külső tagok, más tulajdonosok részesedése E. Céltartalékok / 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre / 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre / 3. Egyéb céltartalék / Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e F. Kötelezettségek / I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK / 1. Hátras. köt.-k kapcs. váll.-sal szemben / 2. Hátras. köt.-k e. rész.-i v.-ban l. váll.-sal sz. / 3. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatoktól / II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / Hosszú lejáratra kapott kölcsönök / 2. Átváltoztatható kötvények / 3. Tartozások kötvénykibocsátásból / 4. Beruházási és fejlesztési hitelek / Egyéb hosszú lejáratú hitelek / 6. Tartós köt.-k kapcsolt váll.-sal szemben / 7. Tartós köt.-k e. rész.-i v-ban l. váll.-sal sz. / Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek / III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / Rövid lejáratú kölcsönök / ebből: átváltoztatható kötvények / 2. Rövid lejáratú hitelek / Vevőtől kapott előlegek / Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) / Váltótartozások / 6. Rövid lej.-ú köt.-k kapcs. váll.-sal szemben / Rövid lej.-ú köt.-k e. rész.-i v.-ban lévő v.-sal sz. / 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek / G. PASSZÍV IDŐBELI ELH.-OK / Bevételek passzív időbeli elhatárolása /

16 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása / Halasztott bevételek / Források összesen /

17 Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele / Export értékesítés nettó árbevétele / I. Értékesítés nettó árbevétele / II. Saját előállítású eszk. akt. értéke / 03. Saját term.-ű készletek állományvált.-a / 04. Aktivált saját telj.-k értéke / III. Egyéb bevételek / ebből: visszaírt értékvesztés / 05. Anyagköltség / Igénybe vett szolgáltatások értéke / Egyéb szolgáltatások értéke / Eladott áruk beszerzési értéke / Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke / IV. Anyagjellegű ráfordítások / Bérköltség / Személyi jellegű egyéb kifizetések / Bérjárulékok / V. Személyi jellegű ráfordítások / VI. Értékcsökkenési leírás / VII. Egyéb ráfordítások / ebből: értékvesztés / A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés nem társult vállalkozástól / 13/A Kapott (járó) osztalék és részesedés társult vállalkozástól / 14. Részesedések értékesítésének árfoly.-e / ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott / 15. Bef. pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége / ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott / 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatj. bev.-k / ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott / 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei / VIII. Pénzügyi műveletek bevétele / Befektetett pénzügyi eszközök árf.v.-e / ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott / 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások / ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott / 20. Részesedések, értékp.-k, bankbetétek értékv.-e / 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai / IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai / B. Pénzügyi műveletek eredménye / C. Szokásos vállalkozási eredmény / X. Rendkívüli bevételek / XI. Rendkívüli ráfordítások / D. Rendkívüli eredmény /

18 E. Adózás előtti eredmény / XII. Adófizetési kötelezettség / XII/A Konszolidálásból adódó (számított) TAO különbözet (+/-) F. Adózott eredmény / Eredménytartalék ig.v-e osztalékra, rész.-re / 23. Fizetett (jóváh.-tt) osztalék és részesedés / G. Mérleg szerinti eredmény /

19 A Pannon-Váltó NyRt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad M. Ft. (%) Pannon Property Kft ,87 Pannon Consulting Kft ,90 Pannon Alfa Kft ,11 M.I.F. Kft ,0 Pannon Consultline Kft. 149,8 66,76 Mérleg Eszközök A Mérleg sorait vizsgálva, a Befektetett eszközök értéke meghaladja az 1,7 Mrd. Ft-ot. Ezen belül Befektetett tárgyi eszközök értéke 1,67 Mrd. Ft, amelyből 1,435 Mrd Ft. ingatlan befektetésekben található. Ez elsősorban három társaságnál található a Pannon-Váltó NyRt.-nél az anyacégnél valamint a Pannon Property Kft-nél és a Pannon Alfa Kft.-nél. A Forgóeszközök között a legnagyobb részt szintén ingatlanok, továbbértékesítés céljából vásárolt ingatlanok jelentik. Az itt szereplő 670 M. Ft-ot meghaladó érték két társaságnál a M.I.F. Kft-nél illetőleg a Pannon Alfa Kft.-nél fellelhető ingatlanokat tartalmaz. A Követelések között szereplő áruszállításból eredő követelések főként a Pannon Property Kft. által üzemeltetett Alfa Art Hotel működtetéséből erednek míg az egyéb követelések között szereplő 111 M. Ft. nagy része brókerekkel és a Hotel üzemeltetéséből eredő ügyfelekkel szembeni követeléseket tartalmaz. Az Értékpapírok döntően az anyacég, a Pannon-Váltó NyRt. értékpapír befektetéseit tartalmazzák, a konszolidációba bevont többi társaság kizárólag állampapírba vagy befektetési jegybe történő befektetései mellett. A Pénzeszközök viszonylag magasabb állománya a Pannon Property Kft.-hez kötődik és szintén az Alfa Art Hotel üzemeltetésével van összefüggésben. Források A Pannon-Váltó csoport Saját tőkéje I. félévének végén 2, 304 Mrd. Ft-ot tett ki. Ez a jegyzett tőkére vetítve 131,68 %-s saját tőke/jegyzett tőke arányt jelent. A csoport mérleg szerinti eredménye az anyacég 27 M. Ft-s vesztesége mellett 61 M. Ft-s veszteséget mutat. Ennek magyarázata, hogy a csoport vagyonának legnagyobb részét jelentő ingatlanok közül az I. félévben egyetlen ingatlan sem került eladásra, így a működési költségek mellett még nagy

20 költséget jelentő kamatfizetéseket - ingatlan értékesítéssel és pénzügyi eredménnyel - nem sikerült bevételi ágon ellensúlyozni. A Pannon-Váltó csoport Kötelezettségei I. félévében 755 M. Ft-ot tettek ki. Ennek legnagyobb részét712 M. Ft-ot a korábbi ingatlan vásárlásokhoz felvett banki hitelek jelentik. E hitelek döntően rövid lejáratú hitelek, amelyeknek közel fele a forduló napot követően már visszafizetésre került. Eredmény kimutatás Az Eredmény kimutatás sorait vizsgálva megállapítható, hogy tárgyidőszakban a Pannon-Váltó csoport Értékesítés nettó árbevétele megközelítette a 80 M. Ft.-ot. Ennek több mint 90 %-a a Pannon Property Kft.-nél jelentkezett az Alfa Art Hotel működtetéséhez kötődően. Ez természetesnek mondható, hiszen a konszolidációba bevont társaságok közül nem ingatlan értékesítéshez kötődő árbevétele döntően a Pannon Property Kft.-nek volt. Ugyanezen okkal magyarázható, hogy az Anyagjellegű ráfordítások között is melynek döntő része igénybe vett szolgáltatásokból áll majd 70 %-s a Pannon Property Kft. részedése. A Személyi jellegű ráfordítások közel 40 M. Ft-ot tettek ki az I. félévben. Ennek 80 %-a szintén a Pannon Property Kft.-nél az Alfa Art üzemeltetéséhez köthetően jelentkezik. A Pannon-Váltó csoport Üzemi eredménye a Pannon-Váltó Nyrt., azaz az anyacég 19 M. Ft-s vesztesége mellett 37 M. Ft. veszteség lett. Ezt a felvett hitelek miatti kamatfizetés tovább növelte így a csoport Adózás előtti eredménye 61 M. Ft. veszteséget mutatott I. félévének végén.

21 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Nyrt. Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth üdülőpart 102. Ágazati ingatlanforgalmazás besorolás Beszámolási időszak I. félév Telefon Telefax cím Befektetői kapcsolattartó Szlávik László Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált - nem Konszolidált igen - Számviteli elvek Magyar igen IAS - Egyéb - Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke M. Ft. Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besoro lás 1 Pannon Property Kft ,87 99,87 L Pannon Consulting Kft ,90 49,01 L Pannon Alfa Kft ,11 47,11 L M.I.F. Kft ,0 100,0 L Pannon Consultline Kft. 149,8 66,76 20,0 L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.) PK3. Mérleg (Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelő mérlegsémát jelenti. A mérlegkimutatásban szerepeltetni kell a tárgyidőszak és bázis időszak adatai mellett, a két időszak relatív változását is, százalékos formában megadva) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak és a bázis időszak dátumát is. PK4. Eredménykimutatás (Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelő eredmény-kimutatás sémát jelenti. Az eredménykimutatásban szerepeltetni kell a tárgyidőszak és bázis időszak adatai mellett, a két időszak relatív változását is, százalékos formában megadva) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak és a bázis időszak dátumát is. PK5. Cash-flow kimutatás (Csak abban az esetben kell megadni, ha a kibocsátó az IAS, illetve US GAAP elvek szerint készíti el mérlegét és eredmény-kimutatását. Csak a tárgyidőszak adatait kell feltüntetni.) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak dátumát is.

22 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) A Pannon-Váltó Nyrt. kezesség Hitelkeret: 200 M. Ft. vállalása a Pannon Alfa Kft. hiteleire 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)

23 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Nyrt. Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth üdülőpart 102. Ágazati ingatlanforgalmazás besorolás Beszámolási időszak: I. félév Telefon Telefax cím Befektetői kapcsolattartó Szlávik László A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Időszak elején (január 01-jén) Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Időszak végén Időszak elején (január 01- jén) Időszak végén % Db % Db % Db % Db Belföldi intézményi/társaság 87, , Külföldi - - intézményi/társaság Belföldi magánszemély 12, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezető - - tisztségviselők Saját tulajdon - - Államháztartás részét - - képező tulajdonos 2 Nemzetközi Fejlesztési - - Intézmények 3 Egyéb - - Ö S S Z E S E N Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 3 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December db 0 db 0 db 0 db 0 db RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén)

24 Név Nemzetis Tevékenység Mennyiség Részesedés ég 4 5 (db) (%) 6 Megjegyzés 7 Pannon Investor Rt. B I ,98 Pannon Consulting B I ,99 Kft. Pannon Consultline Kft. B I ,4 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 6 Két tizedes jegyre kerekítve kérjük megadni 7 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

25 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Nyrt. Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth üdülőpart 102. Ágazati ingatlanforgalmazás besorolás Beszámolási időszak: I. félév Telefon Telefax cím Befektetői kapcsolattartó Szlávik László A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte április 28. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje július 20. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma /94 A Társaság alaptőkéje a tárgyév zárásakor HUF A Társaság működésének időtartama 1 határozatlan A Társaság üzleti éve A Társaság auditorának neve RÉGEL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. A Társaság auditorának címe 6500 Baja, Deák F. u. 9. A Társaság közleményeinek közzétételi helye Magyar Tőkepiac A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) Megfelelő aláhúzandó 2 Kérjük a társaság tevékenységére legjellemzőbb tevékenységet szerepeltessék az első helyen. A tulajdonosi kör bemutatásához kérjük, a RS1, RS3, míg a saját részvények mennyiségének alakulásához a RS2 adatlapot szíveskedjenek használni. TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Pannon-Váltó Nyrt. Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Csoport szinten Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnés e Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Scheuer Gyula Elnök IT Dr. Kreczné Dr. Makra Tag Ágnes

26 IT Szlávik László Tag IT Botos Balázs Tag FB Dr. Szoboszlai Attila Elnök FB Völgyi Tamás Tag FB Pap Géza Tag Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

27 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Nyrt. Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth üdülőpart 102. Ágazati ingatlanforgalmazás besorolás Beszámolási időszak I. félév Telefon Telefax cím Befektetői kapcsolattartó Szlávik László Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Bejelentés időpontja: február 14. Tájékoztatás a 2006 évi gyorsjelentés megjelenéséről Bejelentés időpontja: március 6. Tájékoztatás a MIF Kft. feltételek teljesüléséhez kötött ingatlan értékesítéséről (A Társaság értékesítette egy nagy értékű telkét. Ennek az eredményre gyakorolt pozitív hatása a 300 M. Ft-ot meghaladja.) Bejelentés időpontja: március 28. Közgyűlési hirdetmény megjelentetése Bejelentés időpontja: április 12. A Pannon-Váltó Nyrt. mérlege főbb adatainak közzététele Bejelentés időpontja: május 2. A Pannon-Váltó Nyrt. közgyűlése által jóváhagyott mérleg közzététele (A társaság mérlegfőösszegét Eft összegben, adózás előtti eredményét E. Ft összegben fogadta el a közgyűlés. A társaság mérleg szerinti eredménye Ft, mely az eredménytartalékban kerül teljes összegben elhelyezésre.) Bejelentés időpontja: május 2. A Pannon-Váltó Nyrt. közgyűlési határozatai (Az éves beszámoló elfogadásán túl a közgyűlésen a Gazdasági Társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően megtörtént a Társaság alapszabályának módosítása. Ezen kívül Audit Bizottság került megválasztásra illetőleg döntés született a konszolidált mérleg elkészítéséről.)

28 Bejelentés időpontja: május 2. Tájékoztatás a 2006 évi éves jelentés megtekinthetőségéről Bejelentés időpontja: május 21. Tájékoztatás ingatlan eladásról (A Társaság bejelentette, hogy a szilvásváradi Hegyi Camping -et értékesítette. Ennek közel 50 M. Ft. pozitív hatása lesz a Társaság eredményére.) Bejelentés időpontja: május 22. Tájékoztatás közzétételi hely megváltozásáról (A Társaság hirdetményeinek közzétételi helye a Társaság április 28.-i közgyűlését követően a Társaság honlapja. Bejelentés időpontja: június 4. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás hitelkeret növeléséről (A hitelkeret szerződés módosítása a korábbi szerződés két pontját érinti, amely szerint a szerződés lejárata két évvel, augusztus 2.-ig meghosszabbodik és a korábbi hitelkeret 250 M. Ft-tal 550 M. Ft.-ra megemelésre került.) Bejelentés időpontja: július 20. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás alapszabály módosítás bejegyzéséről Bejelentés időpontja: július 31. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás ingatlan adásvételi szerződés felmondásáról (A Pannon-Váltó Nyrt. a május 21.-i napon a szilvásváradi Hegyi Camping eladásáról aláírt adásvételi szerződést - a Vevő fizetési kötelezettségének elmaradása okán - felmondta.) Bejelentés időpontja: augusztus 14. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás ingatlan értékesítés lezárásáról (A március 06.-án rendkívüli tájékoztatás keretében közzétett ingatlan adásvételi szerződés illetve az abban szereplő feltételek teljesülése.) Budapest, augusztus 28. Pannon-Váltó Nyrt.

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2011. I.-IX. havi időközi vezetőségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2011. I.-IX. havi időközi vezetőségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2011. I.-IX. havi időközi vezetőségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2003.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves jelentés 2003. OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) 1 I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Rt. szakosított hitelintézetként, részvénytársasági formában,

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS TARTALOM Bevezetés 3. A Globus Rt. tulajdonosi szerkezete 4. Felelősségvállaló nyilatkozat, Általános információk 5. A Globus csoport vállalatainak

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S

É V E S J E L E N T É S 1 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099 É V E S J E L E N T É S a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009 évi gazdálkodásáról 2 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428)

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Féléves jelentése a Tpt. 54.. alapján 2009. június 30. Összefoglaló Az RFV tevékenységeivel

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 Üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX Nyrt Székhely: 1147. Budapest, Telepes u. 53.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság az alábbiakban ismerteti tisztelt Részvényeseivel a Társaság magyar

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben