Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003"

Átírás

1 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate

2 Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés 2. oldal Éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás). 3. oldal Kiegészítő melléklet..7. oldal Üzleti jelentés oldal Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata 1. számú mellékletének adatai. 81. oldal

3 PricewaterhouseCoopers Kft. H-1077 Budapest Wesselényi u. 16. H-1438 Budapest, P. 0. Box 517 HUNGARY Telephone: (36-1) Facsimile: (36-1) Internet: Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. részvényesei részére Független Könyvvizsgálói Jelentés Elvégeztük az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. ("a Társaság") december 31-i éves beszámolója részeinek és tételeinek, valamint azok könyvelési és bizonylati alátámasztásának könyvvizsgálatát. Az éves beszámoló mérlegében az eszközök és források egyezõ végösszege EFt, a mérleg szerinti eredmény EFt nyereség. Az éves beszámoló és az üzleti jelentés elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk az éves beszámoló hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján, valamint annak megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e az éves beszámolóban foglaltakkal. A vizsgált éves beszámoló a soronkövetkező éves közgyűlésen történő jóváhagyás céljából készült, s mint ilyen, nem tartalmazza a közgyűlésen hozandó döntések esetleges hatásait. Hivatkozva a január 14-én kiadott jelentésünkre közöljük, hogy az előző évre könyvvizsgálatunk alapján korlátozás nélküli záradékot adtunk ki. A könyvvizsgálatot a Nemzetközi és a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott, és nem tartalmaz egyéb, nem a Társaság auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához. A könyvvizsgálat során elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el, Véleményünk szerint az éves beszámoló az Északdunántúli Áramszolgáltató Rt december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Budapest, január 9.

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Győr, Kandó Kálmán u / december 31. Éves beszámoló Keltezés: Győr, január 9. a vállalkozás vezetője

5 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Adatok E Ft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK I/1. Alapítás átszervezés aktivált értéke I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke I/3. Vagyoni értékű jogok I/4. Szellemi termékek I/5. Üzleti vagy cégérték I/6. Immateriális javakra adott előlegek I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek II/4. Tenyészállatok II/5. Beruházások, felújítások II/6. Beruházásokra adott előlegek II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban III/3. Egyéb tartós részesedés III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK I/1. Anyagok I/2. Befejezetlen termelés I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok I/4. Késztermékek I/5. Áruk I/6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) II/2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben II/4. Váltókövetelések II/5. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Egyéb részesedés III/3. Saját részvények, saját üzletrészek III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK IV/1. Pénztár, csekkek IV/2. Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Győr, január 9. a vállalkozás vezetője

6 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. MÉRLEG Források (passzívák) Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 53. D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök II/2. Átváltoztatható kötvények II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben II/7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III/1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: átváltoztatható kötvények III/2. Rövid lejáratú hitelek III/3. Vevőktől kapott előlegek III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) III/5. Váltótartozások III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Győr, január 9. a vállalkozás vezetője

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. ÖSSZKÖLTSÉGES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Győr, január 9. a vállalkozás vezetője

8 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT E. ON Csoport egységes szerkezetű kiegészítő melléklet

9 Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság december 31-vel záródó gazdasági évről készített éves beszámoló részét képező, E.ON Csoport szinten egységes szerkezetű kiegészítő mellékletében mutatja be részletesen a gazdálkodására vonatkozó főbb információkat. Győr, január december / 65

10 Tartalomjegyzék A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA... 6 A.1. A társaság főbb cégjogi jellemzői... 6 A.2. A társaság tevékenysége... 6 A.3. A társaság számviteli politikájának fő vonásai... 7 A.3.1. Könyvvezetés... 7 A.3.2. Mérlegkészítés időpontja... 7 A.3.3. A befektetett eszközök értékelése és forgóeszközök elhatárolása... 7 A.3.4. Amortizációs politika... 7 A.3.5. Készletek nyilvántartása, értékelése... 8 A.3.6. Követelések értékelése... 8 A.3.7. Céltartalékok A.3.8. Kötelezettségek értékelése A.3.9. Az eredmény-kimutatás választott formája A Minősítő kategóriák B. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK B.1. Befektetett eszközök B.1.1. Immateriális javak B.1.2. Tárgyi eszközök B.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök B Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban B Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban B Egyéb tartós részesedés B Egyéb befektetett pénzügyi eszközök B.2. Forgóeszközök B.2.1. Készletek állományváltozása B.2.2. Követelések B Vevőkövetelések B Követelések kapcsolt vállalkozással szemben B Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben B Egyéb követelések B.2.3. Értékpapírok B.2.4. Pénzeszközök B.3. Aktív időbeli elhatárolások B.4. Saját tőke alakulása...22 B.4.1. Jegyzett tőke összetétele B.5. Céltartalék B.6. Kötelezettségek B.6.1. Hátrasorolt kötelezettségek B.6.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek B Hosszú lejáratra kapott kölcsönök B Átváltoztatható kötvények B Tartozások kötvénykibocsátásból B Beruházási és fejlesztési hitelek B Egyéb hosszú lejáratú hitelek B Zálogjogokkal biztosított kötelezettségek B.6.3. Rövid lejáratú kötelezettségek B Rövid lejáratú kölcsönök B Rövid lejáratú hitelek B Vevőktől kapott előlegek B Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból...27 B Váltótartozások B Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben B Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 27 B Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek B.7. Passzív időbeli elhatárolások B.8. Mérlegben nem szereplő kötelezettségek C. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK december / 65

11 C.1. Üzletágak eredményének értékelése C.2. Villamosenergia forgalom C.2.1. Rendelkezésre álló villamosenergia C.2.2. A villamosenergia-értékesítés az alábbiak szerint alakult C.2.3. Rendszerhasználati díjak Egyéb bevételek és ráfordítások értékelése C.4. Pénzügyi műveletek eredményének értékelése C.5. Rendkívüli eredmények értékelése C.6. Aktivált saját teljesítmények C.7. Költségek költségnemenkénti részletezése C.7.1. Anyagjellegű ráfordítások C.7.2. Személyi jellegű ráfordítások C.7.3. Értékcsökkenési leírás C.8. A társasági adó alapjának levezetése C.9. Jóváhagyott osztalék C.10. KApcsolt vállalkozásokkal szembeni tételek D. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MUTATÓSZÁMOK D.1. Vagyoni és tőkestruktúra mutatószámai D.2. Pénzügyi helyzet alakulása, cash flow kimutatás D.3. Jövedelmezőségi mutatók D.4. Cash flow-kimutatás E. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ E.1. A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma E.2. Környezetvédelem E.3. Környezetvédelmi célokat szolgáló tárgyi eszközök E.4. Veszélyes hulladékok F. Az éves beszámolót aláírni köteles személyek neve, címe G. TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓK G.1. Észak-dunántúli áramszolgáltató rt. ELOSZTÁSI ENGEDÉLYES TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 45 G.1.1. Mérleg december 31-én G.1.2. Eredménykimutatás a december 31-én végződő évre G.1.3. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK G Az elosztói engedélyes tevékenység bemutatása G Tárgyi eszközök G Befektetett pénzügyi eszközök G Saját tőke...49 G Környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék G Fejlesztési célra átvett pénzeszközök G A jövedelmezőség elemzése G Altevékenység eredménykimutatása G Mutatószámok G.2. Észak-dunántúli áramszolgáltató rt. KÖZÜZEMI ENGEDÉLYES TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 53 G.2.1. Mérleg december 31-én G.2.2. Eredménykimutatás a december 31-én végződő évre G.2.3. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK G A közüzemi engedélyes tevékenység bemutatása G Vevőkövetelések G Saját tőke...57 G Elhatárolt villamos energia G A jövedelmezőség elemzése G Villamosenergia forgalom közüzem G Árbevétel elhatárolás módszere G Mutatószámok G Halmozódások kiszűrése G.3. Észak-dunántúli áramszolgáltató rt. Egyéb TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ G.3.1. Mérleg december 31-én december / 65

12 G.3.2. Eredménykimutatás a december 31-én végződő évre G.3.3. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK G Egyéb tevékenységek bemutatása G Befektetett pénzügyi eszközök G Saját tőke december / 65

13 A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A.1. Cég: A TÁRSASÁG FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Székhely: Győr Cím: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13. Cégbíróság: Győr- Moson Sopron megyei Cégbíróság cégjegyzékszám: /08. Átalakulás időpontja: december 31. Alaptőke: Közvetlen irányítást : gyakorló tulajdonos: Felügyelő Bizottság: Igazgatóság: Ft db Ft névértékű részvénynek felel meg 97,5946 %-ban E.ON Hungária Energetikai Rt. székhelye: Budapest, Széchenyi rakpart Konrad Kreuzer Michael Fehn dr. Matos Zoltán (2003. április 25-ig) Bakács István (2003. április 25-től) Geiszhauer Éva Andrej Devecka Réffi Péter Szalai Miklós Varga Béla dr. Manfred Heiszler Künszler Béla dr. Szőllősi László (2003. április 25-ig) dr. Matos Zoltán (2003. április 25-től) A.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE A Társaság hat megyére kiterjedően látja el a villamos energia ellátásához kapcsolódó tevékenységeket. Ellátási területe Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megyékre terjed ki, mintegy ,39 km 2 nagyságban. Az ellátási területen a vezetékek hossza összesen ,5 km. A fogyasztók száma Az értékesítésre vonatkozó részletes adatokat a tevékenységi beszámoló Közüzemi tevékenységre vonatkozó fejezete tartalmazza december / 65

14 A.3. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A.3.1. Könyvvezetés A számviteli törvény értelmében társaságunk kettős könyvvitel vezetésére és éves beszámoló készítésére kötelezett. A könyvvezetés során költségnem elszámolást alkalmaz. Ez az elszámolási mód megfelel, a választott összköltség elvű eredmény-kimutatás követelményeinek. A gazdasági események rögzítése a főkönyvi könyvelésben és a hozzá kapcsolódó döntően számítógépes feldolgozásokban alapbizonylatokról folyamatosan történik. Az ellenőrzés és az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetés lehetősége biztosított. A számviteli törvényre alapozott társasági számlarend biztosítja a gazdasági események elszámolásának egységességét és segíti a számviteli információs rendszer működését. A Társaság konszolidált éves beszámolót készít. A.3.2. Mérlegkészítés időpontja Az év végi könyvviteli zárlat időpontja, a mérlegkészítés napja: január 5., amennyiben hétvégére esne az azt megelőző munkanap. A.3.3. A befektetett eszközök értékelése és forgóeszközök elhatárolása Az eszközök besorolásának egyetlen ismérve az elhasználódási idő. Ha az eszköz tartósan, vagyis 1 éven túl szolgálja a társaság vállalkozási tevékenységét, akkor a befektetett eszközök, ha 1 évnél rövidebb ideig, akkor a forgóeszközök közé került besorolásra. A tárgyi eszközök bekerülési értéken, illetve előállítási költségen a leírásokkal csökkentve kerülnek kimutatásra. Az eszközök bekerülési értéke tartalmazza a beszerzési árat, a járulékos költségeket illetve az árengedményeket. A.3.4. Amortizációs politika A tárgyi eszközökre és immateriális javakra vonatkozóan a bruttó eszközérték utáni lineáris értékcsökkenés elszámolási módszert alkalmazzuk az alábbi indokokkal: - a lineáris leírási mód a villamos energia elosztás technológiai eszközeinél a fizikai és erkölcsi avulást általában jól tükrözi, - az értékcsökkenési leírás tervezése könnyen megoldható, - a módszert már sok éves tapasztalattal alkalmazza a Társaság december / 65

15 A leírási kulcsok meghatározása a várható hasznos élettartam alapján történik. A terv szerinti leírás lineárisan, a tárgyi eszközök rögzített használati idejének éveire elosztva kerül figyelembe vételre. A kis értékű, 50 E Ft-os beszerzési költséghatár alatti tárgyi eszközök beszerzéskor azonnal ráfordításként kerülnek elszámolásra. Az értékcsökkenés havonta kerül könyvelésre. A tervezett leírást meghaladó, terven felüli értékcsökkenést kell a tárgyi eszköznél, beruházásnál elszámolni akkor, ha a tárgyi eszköz, a beruházás értéke tartósan és jelentősen lecsökken, vagy a tárgyi eszköz, a beruházás a tevékenységi kör változása miatt feleslegessé vált, megrongálódás, megsemmisülés miatt rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz, a beruházás a használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben. A.3.5. Készletek nyilvántartása, értékelése A vásárolt készleteket a Társaság mennyiségben és értékben tartja nyilván a súlyozott átlagár módszerével. A vásárolt készletek beszerzési költsége (beszerzési ára) tartalmazza mindazokat a ráfordításokat, amelyek az eszköz (termék) megszerzése érdekében a raktárba kerülésig felmerülnek és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók. A saját termelésű készletek (befejezetlen termelés, a félkész- és késztermékek) előállítási költségen szerepelnek a mérlegben. Az előállítási költség minden esetben az utókalkulációval alátámasztott közvetlen önköltség. A készletekre értékvesztést kell elszámolni, ha a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értékük jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a nyilvántartások szerinti beszerzési ár. A.3.6. Követelések értékelése Az egyedi értékelés elveinek megfelelően az ügyfelekkel szembeni követeléseket egyedenként (számlánként) kell értékelni. Ez magában foglalja a követelések minősítését. A minősítést az alábbi kategóriák szerint történik: Elismert követelés az, amelynek teljesítésével kapcsolatban a vevő (partner, fogyasztó) - a fizetési határidőig a számlázott érték ellen kifogást nem emelt. - a vevő az egyenlegközlőre tartozás-elismeréssel válaszol, vagy nem küld negatív tartalmú választ. - a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között a számlát kiegyenlítette. - a reklamált számláról a reklamált értékről helyesbítő számlát kapott december / 65

16 Határidőn túli a követelés, ha a szerződés, vagy jogszabály szerinti fizetési határidő lejárt. A határidőn túli követelésekre a vevő, az adós egyedi minősítése alapján értékvesztést kell elszámolni, amennyiben a követelés könyv szerinti összege és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű. A vevőnként adósonként kisösszegű követeléseknél (értékhatár 1 M Ft) a vevők, az adósok együttes minősítése alapján az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható. A Társaság a következő csoportos vevőminősítést alkalmazza: A határidőn túli követeléseknél, az egyedenkénti értékelést követően meghatározott csoportokat kell képezni az értékvesztés mértékének meghatározására. A csoportképzés a mérleg fordulónapjához (december 31.) képest bekövetkezett fizetési határidő túllépés szerint történik. Követelés fizetési határidő túllépése (nap) Értékvesztés százalékos mértéke (%) Az értékvesztés számításának elveit a Társaság évben megváltoztatta, január 1-től az E.ON Hungária csoport szinten meghatározott értékelést alkalmazza. A figyelembevett kintlevőségi kategóriák és a mértékek változtatásának hatása 612,8 millió forint többlet értékvesztés elszámolását jelentette. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értékét. Kétesnek minősülnek mindazok a követelések, amelyekről egyértelműen megállapítható, hogy a társaságnak veszteséget okozna, de mértékük pontosan nem ismert, a kockázat valószínűségét a fizetési határidő túllépése mellett egyéb körülmények is jelzik (pl.: csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás, peresítés, végrehajtás). A kétes követelésekre értékvesztést kell elszámolni. A behajthatatlanná vált követeléseket a mérlegben nem lehet szerepeltetni, egyéb ráfordításként a vevő nyilvántartásból ki kell vezetni. Elengedett követelés, ha a behajthatatlanság ténye ugyan a Szv. tv. 2 (3) 10. pontja szerint nem bizonyítható, ennek ellenére a követelés behajtásától eltekintünk december / 65

17 A.3.7. Céltartalékok A Társaság céltartalékot képez a számviteli törvény szerint kiemelten korengedményes nyugdíjra, végkielégítés fedezetére, jubileumi jutalomra egyéb jovőbeni kötelezettségekre (pl. örökjáradék) A.3.8. Kötelezettségek értékelése A hosszú lejáratú kötelezettségek értékét könyv szerint kell megállapítani. A külföldi pénzértékre szóló hitel, kölcsön összegeket a szerződés szerinti teljesítéskor érvényes deviza közép árfolyamon kell értékelni. A mérleg fordulónapján fennálló kötelezettségeket a fordulónapon érvényes deviza középárfolyamon kell értékelni. A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának, továbbá a külföldi pénzértékre szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak, illetve kötelezettségnek az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelése előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet: amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell árfolyamveszteségként elszámolni, amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell elszámolni. Az áruszállításból forintban keletkezett kötelezettségeket könyv szerint kell értékelni. A devizában keletkezett tartozás esetén a devizában kiállított számlákat a számla teljesítési dátuma szerinti deviza közép árfolyamon kell forintra átszámítani. A számla kiegyenlítését a bank által közölt közép árfolyamon kell figyelembe venni. Az évközben kiegyenlített számlák árfolyam-különbözetét a számla kiegyenlítésekor kell a Számviteli törvénynek megfelelően elszámolni. A.3.9. Az eredmény-kimutatás választott formája A számviteli törvény szerint választható két eredmény-kimutatási módszer közül a Társaság az összköltség elven alapuló módszer A változatát alkalmazza. Ennek megfelelő a számlarend felépítése is december / 65

18 A Minősítő kategóriák A társaság a gazdálkodásában azokat a hibákat és azokat a hibahatásokat minősíti jelentősnek, amelyek a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét olyan mértékben befolyásolják, hogy elszámolásuk együttes összege (előjeltől függetlenül) meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, illetve 500 M Ft-ot. Lényeges minden olyan adat, információ, melynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a társaság vezetőségének döntéseit. A beszámolóban lényeges adatnak, információnak tekintendő a saját tőke legalább 20%-kal történő változása (csökkenése, növekedése) A számviteli törvény szerint a fizetési határidőt meghaladó és vevőnként, adósonként kisöszszegű követelések (vevőnként <=1 M Ft) esetén az értékvesztés összege az ilyen követelések értékének százalékában is meghatározható. A fajlagosan kisértékű kategóriát a Társaság nem használja, a készletek értékvesztésének elszámolásánál egyedi értékelést alkalmaz. Nem jelentős a külföldi pénznemre szóló követelés, tartozás és a devizakészlet értékelési különbözete akkor, ha az nem haladja meg a követelés, a tartozás és a devizakészlet 5%-át. Követelésekre, tartozásokra vevőnként és szállítónként egyedileg kell megállapítani a különbözetet. Rendkívüli kategória, amit a Számviteli törvény meghatároz és az előbbiekből következően nem szokásos december / 65

19 B. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az eszközök 86,3 %-át a befektetett eszközök teszik ki, az összes eszköz 80,8 %-a tárgyi eszköz. Az immateriális javak és a befektetett pénzügyi eszközözök minimális, együttesen Megnevezés Változás eft % eft % eft % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök , , ,2 Immateriális javak , , ,7 Tárgyi eszközök , , ,5 Befektetett pénzügyi eszközök , , ,3 Forgóeszköz , , ,1 Készletek , , ,9 Követelések , , ,5 Értékpapírok 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Pénzeszközök , , ,1 Aktív időbeli elhatárolások , , ,1 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN , , ,1 FORRÁSOK Saját tőke , , ,0 Jegyzett tőke , ,9 0 0,0 Jegyzett, de még be nem fizetett 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Tőketartalék , ,9 0 0,0 Eredménytartalék , , ,5 Értékelési tartalék 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Mérleg szerinti eredmény , , ,5 Céltartalékok , , ,1 Kötelezettségek , , ,2 Hosszú lejáratú kötelezettségek , , ,5 Rövid lejáratú kötelezettségek , , ,7 Passzív időbeli elhatárolások , , ,1 FORRÁSOK ÖSSZESEN , , ,1 5,6 %-os részarányt képviselnek. Az arány kis mértékben változott az előző évhez viszonyítva, a befektetett eszközök részaránya az összes eszközön belül nőtt, a forgóeszközök csökkentek és az aktív időbeli elhatárolások részaránya is nőtt december / 65

20 B.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B.1.1. Immateriális javak Állományváltozás megnevezése IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Adatok ezer Ft-ban Alapítás átsz.akt.ért. Kisérleti fejlesztés akt.értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás +/ Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Terv szerint Terven felül Csökkenés Átsorolás +/ Záró Nettó érték Nyitó Változás +/ Záró Immat.jav.adott előleg Immateriális javak értékhelyesbítése Mérleg sor december / 65

21 B.1.2. Tárgyi eszközök Az eszközök megoszlása is mutatja a tevékenység nagy lekötött eszköz igényét. Állományváltozás megnevezése Ingatlanok TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Adatok ezer Ft-ban Ingatl.hoz kapcs. vagyoni értékű jogok Műszaki gépek berendezések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás +/ Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Terv szerint Terven felül Csökkenés Átsorolás +/ Záró Nettó érték Nyitó Változás +/ Záró Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Mérleg sor Ezt tükrözi a tárgyi eszközök hatékonyságának (157,83 %) mutatója is, mivel ,0 millió forint tárgyi eszköz működtetésével ,0 millió forint nettó árbevételt ért el a Társaság. Az eszközök minden egyes forintjára 1,58 forint árbevétel jut. Az immateriális javak és tárgyi eszközök - a befejezetlen beruházások és a beruházásokra adott előlegek változásán túl - összességében 7 855,7 millió Ft-tal nőttek nettó értékben. A nyitó érték az évközi aktiválások értékével emelkedett (beruházás, fejlesztés), ez ,7 millió Ft bruttó értékben 2003-ban. A nyitó bruttó értéket tovább növelte a térítés nélkül átvett eszközök (153,3 millió Ft), az egyéb növekedések értéke (190,8 millió Ft), míg a selejtezések (1002,1 millió Ft), értékesítések (826,3 millió Ft) és a térítés nélküli átadások értéke (11,2 millió Ft) csökkentette december / 65

22 B.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök Megnevezés Változás % december 31-én december 31-én Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban ,9 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban ,5 Egyéb tartós részesedés 0 0 0,0 Egyéb befektetett pénzügyi eszköz ,7 Összesen ,3 A Társaság egyéb befektetett pénzügyi eszközeit áttekintve megállapítható, hogy azok minden tétele már a korábbi években realizálódott, továbbá, hogy azok alapvetően nem a vállalkozás szabad pénzeszközeinek üzleti célú lekötéseként jöttek létre. B Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Részesedés értéke Növekedés Csökkenés Részesedés értéke Részesedés megnevezése EH-SZER Kft TraMer Kft Erőmű Szolgáltató Kft Győri Fűtőerőmű Kft Soproni Fűtőerőmű Kft ÉDÁSZ Szolgáltató Kft Energa Kft "Veszprém-Kogeneráció" Energiatermelő Rt Csornai Kogenerációs Erőmű Kft Mosonmagyaróvári Energiatermelő Kft Szombathelyi Erőmű Rt Kaptár "A" Energetikai Kft Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Részesedések összesen december / 65

23 Név/Jellemzők EH-SZER Kft. TraMer Kft. ÉDÁSZ Energa Kft Szolgáltató Kft Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Részesedés aránya 49,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tevékenység Villamos hálózat építés, karbantartás Transzformátor és mérőjavítás Vendéglátás, ingatlan- és gépjármű üzemeltetés Székhely Győr Győr Győr Győr Működési terület országos Győr-Moson- Sopron, Vas, Zala, Fejér, Veszprém. Komárom- Esztergom megyék Győr-Moson- Sopron, Vas, Zala, Fejér, Veszprém. Komárom- Esztergom megyék Név/Jellemzők Győri Fűtőerőmű Kft. Soproni Fűtőerőmű Kft. Erőmű Szolgáltató Kft. "végelszámolás alatt" Tanácsadás, közvilágítási projektek Győr-Moson- Sopron, Vas, Zala, Fejér, Veszprém. Komárom- Esztergom megyék "Veszprém- Kogeneráció" Energiatermelő Rt. Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Részesedés aránya 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% Tevékenység Hő és villamos energia termelés Hő és villamos energia termelés Fűtőerőművek tevékenységének koordinálása Hő és villamos energia termelés Székhely Győr Sopron Győr Győr Működési terület Győr Sopron Győr Veszprém Név/Jellemzők Csornai Kogenerációs Erőmű Kft. Mosonmagyaróvári Energiatermelő Kft. Szombathelyi Erőmű Rt. Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft. Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Részesedés aránya 50,00% 100,00% 55,00% 51,00% Tevékenység Hő és villamosenergia termelés Hő és villamos energia termelés Hő és villamos energia termelés Hő és villamos energia termelés Székhely Győr Mosonmagyaróvár Szombathely Győr Működési terület Csorna Mosonmagyaróvár Szombathely Tapolca 2003.december / 65

24 Név/Jellemzők Kaptár "A" Energetikai Kft. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Részesedés aránya 51,00% 25,00% Tevékenység Hő és villamos Hőellátás energia termelés Székhely Győr Szombathely Működési terület Komárom Szombathely B Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Hitel igénybevevő Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Hosszú lejáratú rész Éven belüli törlesztés Hosszú lejáratú rész Éven belüli törlesztés Győri Fűtőerőmű Kft ÉDÁSZ Szolgáltató Kft. Mosonmagyaróvári Energiatermelő Kft. Összesen B Egyéb tartós részesedés A Társaság egyéb tartós részesedéssel nem rendelkezik. B Egyéb befektetett pénzügyi eszközök A fogyasztásösztönzés érdekében fűtéskorszerűsítésre adott kölcsönök évben visszafizetésre kerülnek, ezért 668,6 ezer Ft rövidlejáratú kölcsönök között kerül kimutatásra. A dolgozók lakásépítéséhez, vásárlásához adott kölcsönök összege évben ezer Ft-tal csökkent annak következtében, hogy az új kölcsönök összegét meghaladta a dolgozók által visszafizetett összeg. A nettó könyv szerinti érték növekedését okozta, a vagyonértékelés során visszadiszkontált törlesztő részek átértékelési különbözete, melyet az értékelésnél figyelembe vett évekre kell egyéb bevételként elszámolni. Az évi egyéb bevételként elszámolt különbözet ezer Ft december / 65

25 B.2. FORGÓESZKÖZÖK B.2.1. Készletek állományváltozása Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Anyagok ,9 Befejezetlen termelés és félkész terméke 0 0 0,0 Késztermékek 0 0 0,0 Áruk ,7 Készletre adott előlegek 0 0 0,0 Összesen ,9 A vásárolt készleteket beszerzési értéken értékeljük, amely magában foglalja a vásárlási árat, a vámot, belső tranzitot, tárolási díjat, a szállítási díjat és a raktározás során felmerült általános költségek (az érték 8 %-a) egy részét. Az árukészlet teljes egészében a betétdíjas göngyölegekből származik (kábeldobok) év során 12,8 millió Ft értékben számoltunk el selejtezési veszteséget készleteink után. Az év végi készletértékelés eredményeként a lassan mozgó készletek miatt értékvesztés elszámolására nem került sor, a készletek értéke nem magasabb a piaci értéknél. B.2.2. Követelések Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ,6 Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben ,9 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben ,0 Váltókövetelések 0 0 0,0 Egyéb követelések ,9 Összesen , december / 65

26 B Vevőkövetelések Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Villamosenergia vevők ,1 ebből: kapcsolt vállalkozással szemben ,6 Egyéb belföldi vevők ,9 ebből: kapcsolt vállalkozással szemben ,4 Külföldi egyéb vevők ,2 ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0,0 Összesen ,0 A vevőkövetelések 30,9 %-kal csökkentek, mely elsősorban a villamosenergia vevők csökkenéséből adódott. A vevőkövetelések összetételét és lejárat szerinti csoportosítását a következő táblázat mutatja: Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Határidőn belüli ,7 Határidőn túli, ebből , napos , napos , napos ,2 361 napos ,5 Összesen ,0 A vevőköveteléseknél a határidőn túli kintlevőségek összességében jelentősen csökkentek, azonban a 180 nap feletti követelések nőttek. Elszámolt értékvesztés a vevők minősítése alapján: Megnevezés Vevőállomány Értékvesztés számvitel szerint eft Értékvesztés adótörvény szerint eft Határidőn túli (egyedi értékelés alapján), ebből napos napos napos napos Összesen december / 65

27 A vevők eredeti bekerülési értéke és az elszámolt értékvesztés a következő: Megnevezés Követelés Tárgyévben elszámolt Tárgyévben visszaírt Halmozott bekerülési értéke értékvesztés értékvesztés értékvesztés dec dec dec dec. 31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Összesen B Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Cash-pool követelés anyavállalattal szemben ,0 Energia vevő követelés leányvállalattal szemben ,2 Egyéb vevőkövetelés leányvállalattal szemben ,3 Kölcsön követelés leányvállalattal szemben ,3 Egyéb vevőkövetelés közös vezetésű vállattal szemben ,0 Kölcsön követelés közös vezetésű vállalattal szemben ,6 Energia vevő követelés társult vállalattal szemben ,0 Egyéb vevő követelés társult vállalattal szemben ,0 Egyéb követelés kapcsolt társult vállalattal szemben ,0 Összesen ,9 A leányvállalatokkal szembeni kölcsönkövetelés csökkenését a hosszú lejáratra kölcsönadott pénzeszközök évben esedékes törlesztőrészleteinek csökkenése (állomány 233,2 millió forint), valamint a Szombathelyi Erőmű Rt. által felvett 300 millió kölcsön törlesztése okozta. A Társaság évtől az E.ON szintű cash-pool tagja, a cash-pool számlák egyenlege 530 millió követelést illetve 108 millió forint kötelezettséget mutat a cash-pool főszámla tulajdonos E.ON Hungária Rt-vel szemben. B Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozásokkal szemben ezer forint villamos energia vevőkövetelés jelentkezik a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-vel szemben december / 65

28 B Egyéb követelések Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Munkavállalókkal szembeni követelés ,9 Költségvetési kiutalási igények, ebből ,8 ÁFA ,3 Helyi adó ,7 Társasági adó ,0 Különféle egyéb követelés ,6 Összesen ,9 A mérlegsor értékének csökkenését a év végén fennálló repo követelés évi megszűnése (910,4 millió Ft), valamint a leányvállalatok tőkeemeléseként befizetett összegek (263,2 millió Ft) cégbírósági bejegyzése okozta évben a Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft. tőkeemeléseként befizetett, de be nem jegyzett összeg 42 millió Ft. B.2.3. Értékpapírok A Társaság év végén nem rendelkezik rövidtávú befektetési célból vásárolt értékpapírral. B.2.4. Pénzeszközök Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Pénztár, csekkek ,4 Bankbetétek ,2 Összesen ,1 A bankbetétek az elszámolási betétszámlákon rendelkezésre álló pénzeszközöket, és lekötött betéteket foglal magában. A villamos energia törvény és végrehajtási rendelete szerint 500 millió forint értékben kell elkülönített pénzeszköznek rendelkezésre állnia decemberétől a közüzemi engedélyes tevékenység biztosítékaként december / 65

29 B.3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Aktív időbeli elhatárolás összetétele a következő: Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Villamosenergia árbevétel ,0 Rendszerhasználati díj ,0 Vezetékhasználati díj ,0 Egyéb bevétel ,8 Kamatok ,5 Biztosítás ,6 Bérleti díjak ,0 Folyóirat, hírlapelőfizetés ,3 Egyéb ráfordítások ,0 Összesen ,1 Az aktív időbeli elhatárolások értéke jelentősen nőtt, melynek legfőbb oka a fogyasztók által elfogyasztott, de a mérleg fordulónapig ki nem számlázott villamos energia értékének növekedése évben a számlázási rendszer változásának hatására passzív különbözet elszámolására került sor. Az elhatárolás iránya megváltozott, melynek indoklását a Közüzemi tevékenységi beszámoló tartalmazza. B.4. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Jegyzett tőke ,0 ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 0 0 0,0 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 0,0 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,5 Lekötött tartalék 0 0 0,0 Értékelési tartalék 0 0 0,0 Mérleg szerinti eredmény ,5 Összesen ,0 A saját tőke elemei között a változást a évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő átsorolása, illetve a tárgyévi mérleg szerinti eredmény együttes hatása okozta december / 65

30 B.4.1. Jegyzett tőke összetétele Tulajdonos neve Birtokolt Tulajdonosi Tulajdonosok darab hányad száma E.ON Hungária Rt ,6% 1 Egyéb külföldi jogi személyek 411 0,0% 2 Egyéb belföldi jogi személyek ,1% 17 Letétkezelők ,3% 22 Nem regisztrált ,3% 1 Önkormányzatok ,1% 21 Munkavállalók ,1% 288 Belföldi magánszemélyek ,4% Külföldi magánszemélyek ,1% 226 Nem nevesített 233 0,0% 6 Nem forgalomképes részvények 82 0,0% 1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 1 0,0% 1 Összesen ,0% A teljes kibocsátott darabszámot növeli még a Magyar Állam (tulajdonosi jog gyakorlója: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) tulajdonában levő 1 db szavazatelsőbbségi részvény. A fent részletezett tulajdonosokon kívül nem rendelkezik egyéb tulajdonos 5 %-nál nagyobb tulajdoni hányaddal. Nem forgalomképes részvényként tartja nyilván a Társaság a KELER kimutatása alapján az érvénytelenített vagy megsemmisített részvényeket, melyek pótlására a részvénytulajdonos kérésére azonos értékben, illetve címletben kerül sor december / 65

31 B.5. CÉLTARTALÉK Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Céltartalék várható kötelezettségekre ,1 ebből: garanciális kötelezettségekre 0 0 0,0 környezetvédelemre 0 0 0,0 végkielégítésre 0 0 0,0 korengedményes nyugdíjra ,7 jubileumi jutalom ,0 örökjáradék ,5 egyéb 0 0 0,0 Céltartalék jövőbeni költségekre 0 0 0,0 Egyéb céltartalék 0 0 0,0 Összesen ,1 A várható kötelezettségekre képzett céltartalék jelentősen nem változott év végére. Legnagyobb tétele a Társasággal terhére bíróság által megállapított, a jövőben kártérítésként fizetendő örökjáradékok összege. A jubileumi jutalom a Kollektív szerződés szerint a dolgozóknak nyugdíjazáskor várhatóan folyósítandó egy havi munkabér kalkulált értékét és annak járulékait tartalmazza. B.6. KÖTELEZETTSÉGEK B.6.1. Hátrasorolt kötelezettségek A Társaságnak nem állnak fenn év végén hátrasorolt kötelezettségei. B.6.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0,0 Átváltoztatható kötvények 0 0 0,0 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0,0 Beruházási és fejlesztési hitelek ,4 Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0,0 Összesen , december / 65

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Adószám: 18524992-1-03 KSH: 18524992-8542-569-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kecskemét, 2016. május

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számviteli politika Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest MMKM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A számviteli politikát a Magyar Műszaki

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben