Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003"

Átírás

1 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate

2 Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés 2. oldal Éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás). 3. oldal Kiegészítő melléklet..7. oldal Üzleti jelentés oldal Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata 1. számú mellékletének adatai. 81. oldal

3 PricewaterhouseCoopers Kft. H-1077 Budapest Wesselényi u. 16. H-1438 Budapest, P. 0. Box 517 HUNGARY Telephone: (36-1) Facsimile: (36-1) Internet: Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. részvényesei részére Független Könyvvizsgálói Jelentés Elvégeztük az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. ("a Társaság") december 31-i éves beszámolója részeinek és tételeinek, valamint azok könyvelési és bizonylati alátámasztásának könyvvizsgálatát. Az éves beszámoló mérlegében az eszközök és források egyezõ végösszege EFt, a mérleg szerinti eredmény EFt nyereség. Az éves beszámoló és az üzleti jelentés elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk az éves beszámoló hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján, valamint annak megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e az éves beszámolóban foglaltakkal. A vizsgált éves beszámoló a soronkövetkező éves közgyűlésen történő jóváhagyás céljából készült, s mint ilyen, nem tartalmazza a közgyűlésen hozandó döntések esetleges hatásait. Hivatkozva a január 14-én kiadott jelentésünkre közöljük, hogy az előző évre könyvvizsgálatunk alapján korlátozás nélküli záradékot adtunk ki. A könyvvizsgálatot a Nemzetközi és a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott, és nem tartalmaz egyéb, nem a Társaság auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához. A könyvvizsgálat során elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el, Véleményünk szerint az éves beszámoló az Északdunántúli Áramszolgáltató Rt december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Budapest, január 9.

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Győr, Kandó Kálmán u / december 31. Éves beszámoló Keltezés: Győr, január 9. a vállalkozás vezetője

5 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Adatok E Ft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK I/1. Alapítás átszervezés aktivált értéke I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke I/3. Vagyoni értékű jogok I/4. Szellemi termékek I/5. Üzleti vagy cégérték I/6. Immateriális javakra adott előlegek I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek II/4. Tenyészállatok II/5. Beruházások, felújítások II/6. Beruházásokra adott előlegek II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban III/3. Egyéb tartós részesedés III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK I/1. Anyagok I/2. Befejezetlen termelés I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok I/4. Késztermékek I/5. Áruk I/6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) II/2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben II/4. Váltókövetelések II/5. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Egyéb részesedés III/3. Saját részvények, saját üzletrészek III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK IV/1. Pénztár, csekkek IV/2. Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Győr, január 9. a vállalkozás vezetője

6 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. MÉRLEG Források (passzívák) Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 53. D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök II/2. Átváltoztatható kötvények II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben II/7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III/1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: átváltoztatható kötvények III/2. Rövid lejáratú hitelek III/3. Vevőktől kapott előlegek III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) III/5. Váltótartozások III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Győr, január 9. a vállalkozás vezetője

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. ÖSSZKÖLTSÉGES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Győr, január 9. a vállalkozás vezetője

8 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT E. ON Csoport egységes szerkezetű kiegészítő melléklet

9 Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság december 31-vel záródó gazdasági évről készített éves beszámoló részét képező, E.ON Csoport szinten egységes szerkezetű kiegészítő mellékletében mutatja be részletesen a gazdálkodására vonatkozó főbb információkat. Győr, január december / 65

10 Tartalomjegyzék A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA... 6 A.1. A társaság főbb cégjogi jellemzői... 6 A.2. A társaság tevékenysége... 6 A.3. A társaság számviteli politikájának fő vonásai... 7 A.3.1. Könyvvezetés... 7 A.3.2. Mérlegkészítés időpontja... 7 A.3.3. A befektetett eszközök értékelése és forgóeszközök elhatárolása... 7 A.3.4. Amortizációs politika... 7 A.3.5. Készletek nyilvántartása, értékelése... 8 A.3.6. Követelések értékelése... 8 A.3.7. Céltartalékok A.3.8. Kötelezettségek értékelése A.3.9. Az eredmény-kimutatás választott formája A Minősítő kategóriák B. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK B.1. Befektetett eszközök B.1.1. Immateriális javak B.1.2. Tárgyi eszközök B.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök B Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban B Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban B Egyéb tartós részesedés B Egyéb befektetett pénzügyi eszközök B.2. Forgóeszközök B.2.1. Készletek állományváltozása B.2.2. Követelések B Vevőkövetelések B Követelések kapcsolt vállalkozással szemben B Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben B Egyéb követelések B.2.3. Értékpapírok B.2.4. Pénzeszközök B.3. Aktív időbeli elhatárolások B.4. Saját tőke alakulása...22 B.4.1. Jegyzett tőke összetétele B.5. Céltartalék B.6. Kötelezettségek B.6.1. Hátrasorolt kötelezettségek B.6.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek B Hosszú lejáratra kapott kölcsönök B Átváltoztatható kötvények B Tartozások kötvénykibocsátásból B Beruházási és fejlesztési hitelek B Egyéb hosszú lejáratú hitelek B Zálogjogokkal biztosított kötelezettségek B.6.3. Rövid lejáratú kötelezettségek B Rövid lejáratú kölcsönök B Rövid lejáratú hitelek B Vevőktől kapott előlegek B Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból...27 B Váltótartozások B Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben B Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 27 B Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek B.7. Passzív időbeli elhatárolások B.8. Mérlegben nem szereplő kötelezettségek C. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK december / 65

11 C.1. Üzletágak eredményének értékelése C.2. Villamosenergia forgalom C.2.1. Rendelkezésre álló villamosenergia C.2.2. A villamosenergia-értékesítés az alábbiak szerint alakult C.2.3. Rendszerhasználati díjak Egyéb bevételek és ráfordítások értékelése C.4. Pénzügyi műveletek eredményének értékelése C.5. Rendkívüli eredmények értékelése C.6. Aktivált saját teljesítmények C.7. Költségek költségnemenkénti részletezése C.7.1. Anyagjellegű ráfordítások C.7.2. Személyi jellegű ráfordítások C.7.3. Értékcsökkenési leírás C.8. A társasági adó alapjának levezetése C.9. Jóváhagyott osztalék C.10. KApcsolt vállalkozásokkal szembeni tételek D. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MUTATÓSZÁMOK D.1. Vagyoni és tőkestruktúra mutatószámai D.2. Pénzügyi helyzet alakulása, cash flow kimutatás D.3. Jövedelmezőségi mutatók D.4. Cash flow-kimutatás E. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ E.1. A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma E.2. Környezetvédelem E.3. Környezetvédelmi célokat szolgáló tárgyi eszközök E.4. Veszélyes hulladékok F. Az éves beszámolót aláírni köteles személyek neve, címe G. TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓK G.1. Észak-dunántúli áramszolgáltató rt. ELOSZTÁSI ENGEDÉLYES TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 45 G.1.1. Mérleg december 31-én G.1.2. Eredménykimutatás a december 31-én végződő évre G.1.3. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK G Az elosztói engedélyes tevékenység bemutatása G Tárgyi eszközök G Befektetett pénzügyi eszközök G Saját tőke...49 G Környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék G Fejlesztési célra átvett pénzeszközök G A jövedelmezőség elemzése G Altevékenység eredménykimutatása G Mutatószámok G.2. Észak-dunántúli áramszolgáltató rt. KÖZÜZEMI ENGEDÉLYES TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 53 G.2.1. Mérleg december 31-én G.2.2. Eredménykimutatás a december 31-én végződő évre G.2.3. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK G A közüzemi engedélyes tevékenység bemutatása G Vevőkövetelések G Saját tőke...57 G Elhatárolt villamos energia G A jövedelmezőség elemzése G Villamosenergia forgalom közüzem G Árbevétel elhatárolás módszere G Mutatószámok G Halmozódások kiszűrése G.3. Észak-dunántúli áramszolgáltató rt. Egyéb TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ G.3.1. Mérleg december 31-én december / 65

12 G.3.2. Eredménykimutatás a december 31-én végződő évre G.3.3. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK G Egyéb tevékenységek bemutatása G Befektetett pénzügyi eszközök G Saját tőke december / 65

13 A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A.1. Cég: A TÁRSASÁG FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Székhely: Győr Cím: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13. Cégbíróság: Győr- Moson Sopron megyei Cégbíróság cégjegyzékszám: /08. Átalakulás időpontja: december 31. Alaptőke: Közvetlen irányítást : gyakorló tulajdonos: Felügyelő Bizottság: Igazgatóság: Ft db Ft névértékű részvénynek felel meg 97,5946 %-ban E.ON Hungária Energetikai Rt. székhelye: Budapest, Széchenyi rakpart Konrad Kreuzer Michael Fehn dr. Matos Zoltán (2003. április 25-ig) Bakács István (2003. április 25-től) Geiszhauer Éva Andrej Devecka Réffi Péter Szalai Miklós Varga Béla dr. Manfred Heiszler Künszler Béla dr. Szőllősi László (2003. április 25-ig) dr. Matos Zoltán (2003. április 25-től) A.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE A Társaság hat megyére kiterjedően látja el a villamos energia ellátásához kapcsolódó tevékenységeket. Ellátási területe Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megyékre terjed ki, mintegy ,39 km 2 nagyságban. Az ellátási területen a vezetékek hossza összesen ,5 km. A fogyasztók száma Az értékesítésre vonatkozó részletes adatokat a tevékenységi beszámoló Közüzemi tevékenységre vonatkozó fejezete tartalmazza december / 65

14 A.3. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A.3.1. Könyvvezetés A számviteli törvény értelmében társaságunk kettős könyvvitel vezetésére és éves beszámoló készítésére kötelezett. A könyvvezetés során költségnem elszámolást alkalmaz. Ez az elszámolási mód megfelel, a választott összköltség elvű eredmény-kimutatás követelményeinek. A gazdasági események rögzítése a főkönyvi könyvelésben és a hozzá kapcsolódó döntően számítógépes feldolgozásokban alapbizonylatokról folyamatosan történik. Az ellenőrzés és az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetés lehetősége biztosított. A számviteli törvényre alapozott társasági számlarend biztosítja a gazdasági események elszámolásának egységességét és segíti a számviteli információs rendszer működését. A Társaság konszolidált éves beszámolót készít. A.3.2. Mérlegkészítés időpontja Az év végi könyvviteli zárlat időpontja, a mérlegkészítés napja: január 5., amennyiben hétvégére esne az azt megelőző munkanap. A.3.3. A befektetett eszközök értékelése és forgóeszközök elhatárolása Az eszközök besorolásának egyetlen ismérve az elhasználódási idő. Ha az eszköz tartósan, vagyis 1 éven túl szolgálja a társaság vállalkozási tevékenységét, akkor a befektetett eszközök, ha 1 évnél rövidebb ideig, akkor a forgóeszközök közé került besorolásra. A tárgyi eszközök bekerülési értéken, illetve előállítási költségen a leírásokkal csökkentve kerülnek kimutatásra. Az eszközök bekerülési értéke tartalmazza a beszerzési árat, a járulékos költségeket illetve az árengedményeket. A.3.4. Amortizációs politika A tárgyi eszközökre és immateriális javakra vonatkozóan a bruttó eszközérték utáni lineáris értékcsökkenés elszámolási módszert alkalmazzuk az alábbi indokokkal: - a lineáris leírási mód a villamos energia elosztás technológiai eszközeinél a fizikai és erkölcsi avulást általában jól tükrözi, - az értékcsökkenési leírás tervezése könnyen megoldható, - a módszert már sok éves tapasztalattal alkalmazza a Társaság december / 65

15 A leírási kulcsok meghatározása a várható hasznos élettartam alapján történik. A terv szerinti leírás lineárisan, a tárgyi eszközök rögzített használati idejének éveire elosztva kerül figyelembe vételre. A kis értékű, 50 E Ft-os beszerzési költséghatár alatti tárgyi eszközök beszerzéskor azonnal ráfordításként kerülnek elszámolásra. Az értékcsökkenés havonta kerül könyvelésre. A tervezett leírást meghaladó, terven felüli értékcsökkenést kell a tárgyi eszköznél, beruházásnál elszámolni akkor, ha a tárgyi eszköz, a beruházás értéke tartósan és jelentősen lecsökken, vagy a tárgyi eszköz, a beruházás a tevékenységi kör változása miatt feleslegessé vált, megrongálódás, megsemmisülés miatt rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz, a beruházás a használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben. A.3.5. Készletek nyilvántartása, értékelése A vásárolt készleteket a Társaság mennyiségben és értékben tartja nyilván a súlyozott átlagár módszerével. A vásárolt készletek beszerzési költsége (beszerzési ára) tartalmazza mindazokat a ráfordításokat, amelyek az eszköz (termék) megszerzése érdekében a raktárba kerülésig felmerülnek és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók. A saját termelésű készletek (befejezetlen termelés, a félkész- és késztermékek) előállítási költségen szerepelnek a mérlegben. Az előállítási költség minden esetben az utókalkulációval alátámasztott közvetlen önköltség. A készletekre értékvesztést kell elszámolni, ha a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értékük jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a nyilvántartások szerinti beszerzési ár. A.3.6. Követelések értékelése Az egyedi értékelés elveinek megfelelően az ügyfelekkel szembeni követeléseket egyedenként (számlánként) kell értékelni. Ez magában foglalja a követelések minősítését. A minősítést az alábbi kategóriák szerint történik: Elismert követelés az, amelynek teljesítésével kapcsolatban a vevő (partner, fogyasztó) - a fizetési határidőig a számlázott érték ellen kifogást nem emelt. - a vevő az egyenlegközlőre tartozás-elismeréssel válaszol, vagy nem küld negatív tartalmú választ. - a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között a számlát kiegyenlítette. - a reklamált számláról a reklamált értékről helyesbítő számlát kapott december / 65

16 Határidőn túli a követelés, ha a szerződés, vagy jogszabály szerinti fizetési határidő lejárt. A határidőn túli követelésekre a vevő, az adós egyedi minősítése alapján értékvesztést kell elszámolni, amennyiben a követelés könyv szerinti összege és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű. A vevőnként adósonként kisösszegű követeléseknél (értékhatár 1 M Ft) a vevők, az adósok együttes minősítése alapján az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható. A Társaság a következő csoportos vevőminősítést alkalmazza: A határidőn túli követeléseknél, az egyedenkénti értékelést követően meghatározott csoportokat kell képezni az értékvesztés mértékének meghatározására. A csoportképzés a mérleg fordulónapjához (december 31.) képest bekövetkezett fizetési határidő túllépés szerint történik. Követelés fizetési határidő túllépése (nap) Értékvesztés százalékos mértéke (%) Az értékvesztés számításának elveit a Társaság évben megváltoztatta, január 1-től az E.ON Hungária csoport szinten meghatározott értékelést alkalmazza. A figyelembevett kintlevőségi kategóriák és a mértékek változtatásának hatása 612,8 millió forint többlet értékvesztés elszámolását jelentette. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értékét. Kétesnek minősülnek mindazok a követelések, amelyekről egyértelműen megállapítható, hogy a társaságnak veszteséget okozna, de mértékük pontosan nem ismert, a kockázat valószínűségét a fizetési határidő túllépése mellett egyéb körülmények is jelzik (pl.: csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás, peresítés, végrehajtás). A kétes követelésekre értékvesztést kell elszámolni. A behajthatatlanná vált követeléseket a mérlegben nem lehet szerepeltetni, egyéb ráfordításként a vevő nyilvántartásból ki kell vezetni. Elengedett követelés, ha a behajthatatlanság ténye ugyan a Szv. tv. 2 (3) 10. pontja szerint nem bizonyítható, ennek ellenére a követelés behajtásától eltekintünk december / 65

17 A.3.7. Céltartalékok A Társaság céltartalékot képez a számviteli törvény szerint kiemelten korengedményes nyugdíjra, végkielégítés fedezetére, jubileumi jutalomra egyéb jovőbeni kötelezettségekre (pl. örökjáradék) A.3.8. Kötelezettségek értékelése A hosszú lejáratú kötelezettségek értékét könyv szerint kell megállapítani. A külföldi pénzértékre szóló hitel, kölcsön összegeket a szerződés szerinti teljesítéskor érvényes deviza közép árfolyamon kell értékelni. A mérleg fordulónapján fennálló kötelezettségeket a fordulónapon érvényes deviza középárfolyamon kell értékelni. A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának, továbbá a külföldi pénzértékre szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak, illetve kötelezettségnek az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelése előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet: amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell árfolyamveszteségként elszámolni, amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell elszámolni. Az áruszállításból forintban keletkezett kötelezettségeket könyv szerint kell értékelni. A devizában keletkezett tartozás esetén a devizában kiállított számlákat a számla teljesítési dátuma szerinti deviza közép árfolyamon kell forintra átszámítani. A számla kiegyenlítését a bank által közölt közép árfolyamon kell figyelembe venni. Az évközben kiegyenlített számlák árfolyam-különbözetét a számla kiegyenlítésekor kell a Számviteli törvénynek megfelelően elszámolni. A.3.9. Az eredmény-kimutatás választott formája A számviteli törvény szerint választható két eredmény-kimutatási módszer közül a Társaság az összköltség elven alapuló módszer A változatát alkalmazza. Ennek megfelelő a számlarend felépítése is december / 65

18 A Minősítő kategóriák A társaság a gazdálkodásában azokat a hibákat és azokat a hibahatásokat minősíti jelentősnek, amelyek a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét olyan mértékben befolyásolják, hogy elszámolásuk együttes összege (előjeltől függetlenül) meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, illetve 500 M Ft-ot. Lényeges minden olyan adat, információ, melynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a társaság vezetőségének döntéseit. A beszámolóban lényeges adatnak, információnak tekintendő a saját tőke legalább 20%-kal történő változása (csökkenése, növekedése) A számviteli törvény szerint a fizetési határidőt meghaladó és vevőnként, adósonként kisöszszegű követelések (vevőnként <=1 M Ft) esetén az értékvesztés összege az ilyen követelések értékének százalékában is meghatározható. A fajlagosan kisértékű kategóriát a Társaság nem használja, a készletek értékvesztésének elszámolásánál egyedi értékelést alkalmaz. Nem jelentős a külföldi pénznemre szóló követelés, tartozás és a devizakészlet értékelési különbözete akkor, ha az nem haladja meg a követelés, a tartozás és a devizakészlet 5%-át. Követelésekre, tartozásokra vevőnként és szállítónként egyedileg kell megállapítani a különbözetet. Rendkívüli kategória, amit a Számviteli törvény meghatároz és az előbbiekből következően nem szokásos december / 65

19 B. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az eszközök 86,3 %-át a befektetett eszközök teszik ki, az összes eszköz 80,8 %-a tárgyi eszköz. Az immateriális javak és a befektetett pénzügyi eszközözök minimális, együttesen Megnevezés Változás eft % eft % eft % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök , , ,2 Immateriális javak , , ,7 Tárgyi eszközök , , ,5 Befektetett pénzügyi eszközök , , ,3 Forgóeszköz , , ,1 Készletek , , ,9 Követelések , , ,5 Értékpapírok 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Pénzeszközök , , ,1 Aktív időbeli elhatárolások , , ,1 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN , , ,1 FORRÁSOK Saját tőke , , ,0 Jegyzett tőke , ,9 0 0,0 Jegyzett, de még be nem fizetett 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Tőketartalék , ,9 0 0,0 Eredménytartalék , , ,5 Értékelési tartalék 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Mérleg szerinti eredmény , , ,5 Céltartalékok , , ,1 Kötelezettségek , , ,2 Hosszú lejáratú kötelezettségek , , ,5 Rövid lejáratú kötelezettségek , , ,7 Passzív időbeli elhatárolások , , ,1 FORRÁSOK ÖSSZESEN , , ,1 5,6 %-os részarányt képviselnek. Az arány kis mértékben változott az előző évhez viszonyítva, a befektetett eszközök részaránya az összes eszközön belül nőtt, a forgóeszközök csökkentek és az aktív időbeli elhatárolások részaránya is nőtt december / 65

20 B.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B.1.1. Immateriális javak Állományváltozás megnevezése IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Adatok ezer Ft-ban Alapítás átsz.akt.ért. Kisérleti fejlesztés akt.értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás +/ Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Terv szerint Terven felül Csökkenés Átsorolás +/ Záró Nettó érték Nyitó Változás +/ Záró Immat.jav.adott előleg Immateriális javak értékhelyesbítése Mérleg sor december / 65

21 B.1.2. Tárgyi eszközök Az eszközök megoszlása is mutatja a tevékenység nagy lekötött eszköz igényét. Állományváltozás megnevezése Ingatlanok TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Adatok ezer Ft-ban Ingatl.hoz kapcs. vagyoni értékű jogok Műszaki gépek berendezések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás +/ Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Terv szerint Terven felül Csökkenés Átsorolás +/ Záró Nettó érték Nyitó Változás +/ Záró Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Mérleg sor Ezt tükrözi a tárgyi eszközök hatékonyságának (157,83 %) mutatója is, mivel ,0 millió forint tárgyi eszköz működtetésével ,0 millió forint nettó árbevételt ért el a Társaság. Az eszközök minden egyes forintjára 1,58 forint árbevétel jut. Az immateriális javak és tárgyi eszközök - a befejezetlen beruházások és a beruházásokra adott előlegek változásán túl - összességében 7 855,7 millió Ft-tal nőttek nettó értékben. A nyitó érték az évközi aktiválások értékével emelkedett (beruházás, fejlesztés), ez ,7 millió Ft bruttó értékben 2003-ban. A nyitó bruttó értéket tovább növelte a térítés nélkül átvett eszközök (153,3 millió Ft), az egyéb növekedések értéke (190,8 millió Ft), míg a selejtezések (1002,1 millió Ft), értékesítések (826,3 millió Ft) és a térítés nélküli átadások értéke (11,2 millió Ft) csökkentette december / 65

22 B.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök Megnevezés Változás % december 31-én december 31-én Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban ,9 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban ,5 Egyéb tartós részesedés 0 0 0,0 Egyéb befektetett pénzügyi eszköz ,7 Összesen ,3 A Társaság egyéb befektetett pénzügyi eszközeit áttekintve megállapítható, hogy azok minden tétele már a korábbi években realizálódott, továbbá, hogy azok alapvetően nem a vállalkozás szabad pénzeszközeinek üzleti célú lekötéseként jöttek létre. B Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Részesedés értéke Növekedés Csökkenés Részesedés értéke Részesedés megnevezése EH-SZER Kft TraMer Kft Erőmű Szolgáltató Kft Győri Fűtőerőmű Kft Soproni Fűtőerőmű Kft ÉDÁSZ Szolgáltató Kft Energa Kft "Veszprém-Kogeneráció" Energiatermelő Rt Csornai Kogenerációs Erőmű Kft Mosonmagyaróvári Energiatermelő Kft Szombathelyi Erőmű Rt Kaptár "A" Energetikai Kft Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Részesedések összesen december / 65

23 Név/Jellemzők EH-SZER Kft. TraMer Kft. ÉDÁSZ Energa Kft Szolgáltató Kft Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Részesedés aránya 49,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tevékenység Villamos hálózat építés, karbantartás Transzformátor és mérőjavítás Vendéglátás, ingatlan- és gépjármű üzemeltetés Székhely Győr Győr Győr Győr Működési terület országos Győr-Moson- Sopron, Vas, Zala, Fejér, Veszprém. Komárom- Esztergom megyék Győr-Moson- Sopron, Vas, Zala, Fejér, Veszprém. Komárom- Esztergom megyék Név/Jellemzők Győri Fűtőerőmű Kft. Soproni Fűtőerőmű Kft. Erőmű Szolgáltató Kft. "végelszámolás alatt" Tanácsadás, közvilágítási projektek Győr-Moson- Sopron, Vas, Zala, Fejér, Veszprém. Komárom- Esztergom megyék "Veszprém- Kogeneráció" Energiatermelő Rt. Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Részesedés aránya 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% Tevékenység Hő és villamos energia termelés Hő és villamos energia termelés Fűtőerőművek tevékenységének koordinálása Hő és villamos energia termelés Székhely Győr Sopron Győr Győr Működési terület Győr Sopron Győr Veszprém Név/Jellemzők Csornai Kogenerációs Erőmű Kft. Mosonmagyaróvári Energiatermelő Kft. Szombathelyi Erőmű Rt. Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft. Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Részesedés aránya 50,00% 100,00% 55,00% 51,00% Tevékenység Hő és villamosenergia termelés Hő és villamos energia termelés Hő és villamos energia termelés Hő és villamos energia termelés Székhely Győr Mosonmagyaróvár Szombathely Győr Működési terület Csorna Mosonmagyaróvár Szombathely Tapolca 2003.december / 65

24 Név/Jellemzők Kaptár "A" Energetikai Kft. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Részesedés aránya 51,00% 25,00% Tevékenység Hő és villamos Hőellátás energia termelés Székhely Győr Szombathely Működési terület Komárom Szombathely B Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Hitel igénybevevő Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Hosszú lejáratú rész Éven belüli törlesztés Hosszú lejáratú rész Éven belüli törlesztés Győri Fűtőerőmű Kft ÉDÁSZ Szolgáltató Kft. Mosonmagyaróvári Energiatermelő Kft. Összesen B Egyéb tartós részesedés A Társaság egyéb tartós részesedéssel nem rendelkezik. B Egyéb befektetett pénzügyi eszközök A fogyasztásösztönzés érdekében fűtéskorszerűsítésre adott kölcsönök évben visszafizetésre kerülnek, ezért 668,6 ezer Ft rövidlejáratú kölcsönök között kerül kimutatásra. A dolgozók lakásépítéséhez, vásárlásához adott kölcsönök összege évben ezer Ft-tal csökkent annak következtében, hogy az új kölcsönök összegét meghaladta a dolgozók által visszafizetett összeg. A nettó könyv szerinti érték növekedését okozta, a vagyonértékelés során visszadiszkontált törlesztő részek átértékelési különbözete, melyet az értékelésnél figyelembe vett évekre kell egyéb bevételként elszámolni. Az évi egyéb bevételként elszámolt különbözet ezer Ft december / 65

25 B.2. FORGÓESZKÖZÖK B.2.1. Készletek állományváltozása Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Anyagok ,9 Befejezetlen termelés és félkész terméke 0 0 0,0 Késztermékek 0 0 0,0 Áruk ,7 Készletre adott előlegek 0 0 0,0 Összesen ,9 A vásárolt készleteket beszerzési értéken értékeljük, amely magában foglalja a vásárlási árat, a vámot, belső tranzitot, tárolási díjat, a szállítási díjat és a raktározás során felmerült általános költségek (az érték 8 %-a) egy részét. Az árukészlet teljes egészében a betétdíjas göngyölegekből származik (kábeldobok) év során 12,8 millió Ft értékben számoltunk el selejtezési veszteséget készleteink után. Az év végi készletértékelés eredményeként a lassan mozgó készletek miatt értékvesztés elszámolására nem került sor, a készletek értéke nem magasabb a piaci értéknél. B.2.2. Követelések Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ,6 Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben ,9 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben ,0 Váltókövetelések 0 0 0,0 Egyéb követelések ,9 Összesen , december / 65

26 B Vevőkövetelések Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Villamosenergia vevők ,1 ebből: kapcsolt vállalkozással szemben ,6 Egyéb belföldi vevők ,9 ebből: kapcsolt vállalkozással szemben ,4 Külföldi egyéb vevők ,2 ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0,0 Összesen ,0 A vevőkövetelések 30,9 %-kal csökkentek, mely elsősorban a villamosenergia vevők csökkenéséből adódott. A vevőkövetelések összetételét és lejárat szerinti csoportosítását a következő táblázat mutatja: Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Határidőn belüli ,7 Határidőn túli, ebből , napos , napos , napos ,2 361 napos ,5 Összesen ,0 A vevőköveteléseknél a határidőn túli kintlevőségek összességében jelentősen csökkentek, azonban a 180 nap feletti követelések nőttek. Elszámolt értékvesztés a vevők minősítése alapján: Megnevezés Vevőállomány Értékvesztés számvitel szerint eft Értékvesztés adótörvény szerint eft Határidőn túli (egyedi értékelés alapján), ebből napos napos napos napos Összesen december / 65

27 A vevők eredeti bekerülési értéke és az elszámolt értékvesztés a következő: Megnevezés Követelés Tárgyévben elszámolt Tárgyévben visszaírt Halmozott bekerülési értéke értékvesztés értékvesztés értékvesztés dec dec dec dec. 31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Összesen B Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Cash-pool követelés anyavállalattal szemben ,0 Energia vevő követelés leányvállalattal szemben ,2 Egyéb vevőkövetelés leányvállalattal szemben ,3 Kölcsön követelés leányvállalattal szemben ,3 Egyéb vevőkövetelés közös vezetésű vállattal szemben ,0 Kölcsön követelés közös vezetésű vállalattal szemben ,6 Energia vevő követelés társult vállalattal szemben ,0 Egyéb vevő követelés társult vállalattal szemben ,0 Egyéb követelés kapcsolt társult vállalattal szemben ,0 Összesen ,9 A leányvállalatokkal szembeni kölcsönkövetelés csökkenését a hosszú lejáratra kölcsönadott pénzeszközök évben esedékes törlesztőrészleteinek csökkenése (állomány 233,2 millió forint), valamint a Szombathelyi Erőmű Rt. által felvett 300 millió kölcsön törlesztése okozta. A Társaság évtől az E.ON szintű cash-pool tagja, a cash-pool számlák egyenlege 530 millió követelést illetve 108 millió forint kötelezettséget mutat a cash-pool főszámla tulajdonos E.ON Hungária Rt-vel szemben. B Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozásokkal szemben ezer forint villamos energia vevőkövetelés jelentkezik a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-vel szemben december / 65

28 B Egyéb követelések Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Munkavállalókkal szembeni követelés ,9 Költségvetési kiutalási igények, ebből ,8 ÁFA ,3 Helyi adó ,7 Társasági adó ,0 Különféle egyéb követelés ,6 Összesen ,9 A mérlegsor értékének csökkenését a év végén fennálló repo követelés évi megszűnése (910,4 millió Ft), valamint a leányvállalatok tőkeemeléseként befizetett összegek (263,2 millió Ft) cégbírósági bejegyzése okozta évben a Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft. tőkeemeléseként befizetett, de be nem jegyzett összeg 42 millió Ft. B.2.3. Értékpapírok A Társaság év végén nem rendelkezik rövidtávú befektetési célból vásárolt értékpapírral. B.2.4. Pénzeszközök Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Pénztár, csekkek ,4 Bankbetétek ,2 Összesen ,1 A bankbetétek az elszámolási betétszámlákon rendelkezésre álló pénzeszközöket, és lekötött betéteket foglal magában. A villamos energia törvény és végrehajtási rendelete szerint 500 millió forint értékben kell elkülönített pénzeszköznek rendelkezésre állnia decemberétől a közüzemi engedélyes tevékenység biztosítékaként december / 65

29 B.3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Aktív időbeli elhatárolás összetétele a következő: Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Villamosenergia árbevétel ,0 Rendszerhasználati díj ,0 Vezetékhasználati díj ,0 Egyéb bevétel ,8 Kamatok ,5 Biztosítás ,6 Bérleti díjak ,0 Folyóirat, hírlapelőfizetés ,3 Egyéb ráfordítások ,0 Összesen ,1 Az aktív időbeli elhatárolások értéke jelentősen nőtt, melynek legfőbb oka a fogyasztók által elfogyasztott, de a mérleg fordulónapig ki nem számlázott villamos energia értékének növekedése évben a számlázási rendszer változásának hatására passzív különbözet elszámolására került sor. Az elhatárolás iránya megváltozott, melynek indoklását a Közüzemi tevékenységi beszámoló tartalmazza. B.4. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Jegyzett tőke ,0 ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 0 0 0,0 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 0,0 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,5 Lekötött tartalék 0 0 0,0 Értékelési tartalék 0 0 0,0 Mérleg szerinti eredmény ,5 Összesen ,0 A saját tőke elemei között a változást a évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő átsorolása, illetve a tárgyévi mérleg szerinti eredmény együttes hatása okozta december / 65

30 B.4.1. Jegyzett tőke összetétele Tulajdonos neve Birtokolt Tulajdonosi Tulajdonosok darab hányad száma E.ON Hungária Rt ,6% 1 Egyéb külföldi jogi személyek 411 0,0% 2 Egyéb belföldi jogi személyek ,1% 17 Letétkezelők ,3% 22 Nem regisztrált ,3% 1 Önkormányzatok ,1% 21 Munkavállalók ,1% 288 Belföldi magánszemélyek ,4% Külföldi magánszemélyek ,1% 226 Nem nevesített 233 0,0% 6 Nem forgalomképes részvények 82 0,0% 1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 1 0,0% 1 Összesen ,0% A teljes kibocsátott darabszámot növeli még a Magyar Állam (tulajdonosi jog gyakorlója: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) tulajdonában levő 1 db szavazatelsőbbségi részvény. A fent részletezett tulajdonosokon kívül nem rendelkezik egyéb tulajdonos 5 %-nál nagyobb tulajdoni hányaddal. Nem forgalomképes részvényként tartja nyilván a Társaság a KELER kimutatása alapján az érvénytelenített vagy megsemmisített részvényeket, melyek pótlására a részvénytulajdonos kérésére azonos értékben, illetve címletben kerül sor december / 65

31 B.5. CÉLTARTALÉK Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Céltartalék várható kötelezettségekre ,1 ebből: garanciális kötelezettségekre 0 0 0,0 környezetvédelemre 0 0 0,0 végkielégítésre 0 0 0,0 korengedményes nyugdíjra ,7 jubileumi jutalom ,0 örökjáradék ,5 egyéb 0 0 0,0 Céltartalék jövőbeni költségekre 0 0 0,0 Egyéb céltartalék 0 0 0,0 Összesen ,1 A várható kötelezettségekre képzett céltartalék jelentősen nem változott év végére. Legnagyobb tétele a Társasággal terhére bíróság által megállapított, a jövőben kártérítésként fizetendő örökjáradékok összege. A jubileumi jutalom a Kollektív szerződés szerint a dolgozóknak nyugdíjazáskor várhatóan folyósítandó egy havi munkabér kalkulált értékét és annak járulékait tartalmazza. B.6. KÖTELEZETTSÉGEK B.6.1. Hátrasorolt kötelezettségek A Társaságnak nem állnak fenn év végén hátrasorolt kötelezettségei. B.6.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0,0 Átváltoztatható kötvények 0 0 0,0 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0,0 Beruházási és fejlesztési hitelek ,4 Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0,0 Összesen , december / 65

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc 二 零 一 三 年 二 月 十 八 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 CB(4)395/12-13(03) 號 文 件 立 法 會 公 務 員 及 資 助 機 構 員 工 事 務 委 員 會 公 務 員 培 訓 及 發 展 概 況 目 的 本 文 件 介 紹 公 務 員 事 務 局 為 公 務 員 所 提 供 培 訓 和 發 展 的 最 新 概 況, 以 及 將 於 二 零 一 三 年 推 出

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Részletesebben

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

(^) 全 国 二 级 建 造 师 执 业 资 格 考 试 用 书 第 四 版 20300000 動!9X1111^ 鬚 鱗 1 瞧 : 霸 義 爾 瓢 零 賴! 醐 飾 應, 鲫 ^ 1^ 1^ 編 鬅 ; 乾 : 鐵 桌 \ 苗 福! 纖 丨 々 1^ ^ 8111181^11 公 路 工 程 管 理 与 实 努 圓 雜 : :: 爾 ;: : : : : : 圖 纖 X \ ;\ 龈 ~ 襄

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

Részletesebben

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 序 言 我 們 都 愛 樹, 愛 那 鬱 鬱 葱 葱 的 綠 意, 愛 那 股 清 新 的 氣 息, 更 愛 那 溽 暑 中 遍 地 搖 曳 的 斑 斕 樹 蔭 人 與 樹 本 應 是 那 麼 近, 但 去 年 8 月 赤 柱 塌 樹 意 外, 卻 令 我 們 赫 然 發 現, 樹 木 原 來 也 可 以 潛 藏 著 危 險,

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

商丘职业技术学院

商丘职业技术学院 国 家 骨 干 高 等 职 业 院 校 建 设 项 目 ( 中 央 财 政 重 点 支 持 专 业 ) 二 〇 一 二 年 六 月 畜 牧 兽 医 专 业 建 设 指 导 委 员 会 主 任 委 员 : 朱 金 凤 ( 河 南 省 高 等 学 校 教 学 名 师 ) 副 主 任 委 员 : 王 居 强 ( 河 南 省 肉 牛 工 程 技 术 开 发 中 心 ) 潘 书 林 ( 中 牟 县 奶 业 科

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

前 言 根 据 澳 门 特 别 行 政 区 第 11/1999 号 法 律 第 三 条 规 定, 审 计 长 执 行 其 职 责, 已 经 对 财 政 局 提 交 的 2011 年 度 澳 门 特 别 行 政 区 总 帐 目 ( 总 帐 目 ) 进 行 了 审 计 与 2010 年 度 相 同, 本 年 度 的 总 帐 目 由 政 府 一 般 综 合 帐 目 及 特 定 机 构 汇 总 帐 目, 两

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

2015年廉政公署民意調查

2015年廉政公署民意調查 報 告 摘 要 2015 年 廉 政 公 署 周 年 民 意 調 查 背 景 1.1 為 了 掌 握 香 港 市 民 對 貪 污 問 題 和 廉 政 公 署 工 作 的 看 法, 廉 政 公 署 在 1992 至 2009 年 期 間, 每 年 均 透 過 電 話 訪 問 進 行 公 眾 民 意 調 查 為 更 深 入 了 解 公 眾 對 貪 污 問 題 的 看 法 及 關 注, 以 制 訂 適 切

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆 索 引 財 務 委 員 會 審 核 二 零 一 五 至 一 六 年 度 節 會 議 綜 合 檔 案 名 稱 :DEVB(W)-2-c1.docx 問 題 編 號 委 員 姓 名 總 目 綱 領 DEVB(W)001 2007 陳 恒 鑌 159 - DEVB(W)002 0152 陳 偉 業 159 (4) 起 動 九 龍 東 DEVB(W)003 0701 陳 婉 嫻 159 (2) 文 物 保

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

Részletesebben

untitled

untitled 1 a. 2008 2009 1 1 23 27 321 39 1 27 2 3 7 8 15 16 17 18 1 2009 1 12009 7 1 1 Cash Flow Statement Statement of Cash Flows 3 27 8 14 2 132 1. a. 200840 2009 7 1 2009 2 2010 3 24 4 32 5 1 6 1 7 8 2 6 9 7-14

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

390 1975 23 664 25 117 1986 Km % % % I 3.61 23.1 387.8 15.4 35.8 A 2.21 14.1 300.1 11.9 33.44 B 1.40 9.0 87.7 3.5 2.36 II 6.11

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX 轻 松 性 谈 只 要 你 轻 松 自 然 的 面 对 自 己 的 性 生 活, 就 能 轻 松 自 然 的 与 人 谈 性 " 1. 自 幼 开 始 用 直 接 而 尊 重 的 态 度 来 解 释 男 孩 子 割 包 皮 和 女 孩 子 的 生 殖 器 官 是 什 么 回 事 让 儿 女 明 白 上 帝 所 创 造 的 身 体 是 可 爱 的. 当 幼 儿 开 始 对 自 己 的 身 体 产 生

Részletesebben

Microsoft Word - 報告.doc

Microsoft Word - 報告.doc 德 蘭 中 學 同 行 萬 里 高 中 學 生 內 地 交 流 計 劃 2011-2012 湖 北 水 利 及 工 業 規 劃 與 文 化 探 索 之 旅 日 期 : 2012 年 2 月 22 日 至 26 日 隨 團 老 師 : 葉 美 寶 團 員 姓 名 : 楊 綺 婷 胡 夢 吟 關 可 瑤 蔡 沅 汶 黎 佩 霖 梅 如 霞 吳 長 虹 劉 綺 霞 胡 子 祈 李 詠 詩 1 ( 一 )

Részletesebben

1. 血 液 對 身 體 細 胞 的 重 要 性 身 體 得 以 健 康 運 作, 最 主 要 靠 的 是 血 管 內 的 血 液 ; 它 帶 著 養 分 與 氧 給 細 胞, 並 帶 回 廢 雜 物 及 二 氧 化 碳 排 出 體 外, 若 此 血 管 阻 塞 導 致 運 作 不 順 時, 各 部

1. 血 液 對 身 體 細 胞 的 重 要 性 身 體 得 以 健 康 運 作, 最 主 要 靠 的 是 血 管 內 的 血 液 ; 它 帶 著 養 分 與 氧 給 細 胞, 並 帶 回 廢 雜 物 及 二 氧 化 碳 排 出 體 外, 若 此 血 管 阻 塞 導 致 運 作 不 順 時, 各 部 慢 性 疾 病 真 相 大 揭 開 作 者 : 陳 鴻 烈 自 然 療 法 醫 師 著 作 : 協 和 岩 寶 的 神 奇 療 效 慢 性 病 的 醫 療 革 命 排 毒 與 細 胞 修 護 現 任 : 中 日 負 離 子 協 會 理 事 長 協 和 溫 泉 ( 股 ) 公 司 董 事 長 手 機 ( 台 灣 )0936914100,( 大 陸 )15816194647 1. 血 液 對 身 體 細

Részletesebben

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd )

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd ) on conviction3 5 1. / 2. 14 3. 2 2 3 4. 372 12 5. 6. 1 7. 1 2 i ii iii iv 8. 9. 1 12 2 2 i ii iii i ii iii 3 iv http://www.pcpd.org.hk v i ii iii 4 i ii i / ii 5 1. 2. 3. i ii iii iv v vi 4. 5. 6 6. 7.

Részletesebben

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 33.33% ( ) ( ) ( ) 33.33% ( ) ( ) ( ) 1 1 1992 8 3200001100976 1997 6 27 H 12.22 2001 1 16 A 1.5 2001 12 3 503,774.75 14,914,399,845.00 13,445,370,274.00

Részletesebben

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc 草 稿 致 省 級 管 理 單 位 之 推 薦 書 二 零 零 九 年 十 月 十 七 日 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟 All rights reserved 序 言 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟, 於 二 零 零 八 年 一 月 至 二 零 零 九 年 十 月 間, 擬 定 傳 統 中 醫 執 業 之 基 礎 文 件 由 臨 床 經 驗 豐 富 之 中 醫 師 教 育 者 及

Részletesebben

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx 立 法 會 發 展 事 務 委 員 會 二 零 一 六 年 施 政 報 告 及 施 政 綱 領 有 關 發 展 局 的 措 施 引 言 行 政 長 官 在 二 零 一 六 年 一 月 十 三 日 發 表 題 為 創 新 經 濟 改 善 民 生 促 進 和 諧 繁 榮 共 享 的 二 零 一 六 年 施 政 報 告 施 政 報 告 夾 附 施 政 綱 領, 臚 列 政 府 推 行 的 新 措 施 和

Részletesebben

Page i

Page i 况 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Page i 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1 Page ii 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Page iii 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.6.2 3 3.1 3.1.1

Részletesebben

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄 天 主 教 永 年 高 級 中 學 綜 合 高 中 課 程 手 冊 目 錄 壹 學 校 背 景. 貳 教 育 理 念 與 教 育 目 標. 3 一 規 劃 理 念...3 二 教 育 目 標...3 參 畢 業 要 求. 5 一 總 學 分 數...5 二 必 選 修 學 分 數...5 三 必 須 參 加 活 動...9 四 成 績 評 量 方 式...9 肆 課 程 概 述.. 9 一 課 程

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II III IV V VI VII VIII IX X 苷 XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Részletesebben

世界名画及画家介绍(四).doc

世界名画及画家介绍(四).doc II...1...2...2...3...4...5...7...7...8...9...9...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...18...19...20 III...21...21...22...24...24...25...26...27...28...29...30...30...31...33...33...34...35...36...36...37...38...39...40...41...42...43

Részletesebben

绝妙故事

绝妙故事 980.00 III... 1... 1... 4... 5... 8...10...11...12...14...16...18...20...23...23...24...25...27...29...29...31...34...35...36...39...41 IV...43...44...46...47...48...49...50...51...52...54...56...57...59...60...61...62...63...66...67...68...69...70...72...74...76...77...79...80

Részletesebben

Microsoft Word - NCH final report_CHI _091118_ revised on 10 Dec.doc

Microsoft Word - NCH final report_CHI _091118_ revised on 10 Dec.doc 十 八 區 區 議 會 的 簡 介 會 (1) 東 區 區 議 會 (2008 年 4 月 24 日 ) III. 中 環 新 海 濱 城 市 設 計 研 究 第 二 階 段 公 眾 參 與 ( 東 區 區 議 會 文 件 第 51/08 號 ) 10. 主 席 歡 迎 發 展 局 副 秘 書 長 ( 規 劃 及 地 政 ) 麥 駱 雪 玲 太 平 紳 士 規 劃 署 副 署 長 / 地 區 黃 婉

Részletesebben

智力测试故事

智力测试故事 II 980.00 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9...10...10...10 I II...11...11...11...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...17...17...18...18...19...19...19...19...20...20...21...21...21

Részletesebben

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

Részletesebben

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

Részletesebben

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (i) (ii) (iii) A. 123 2 3(1) (2) (i) 41 (ii) (iii) 121 4(3) (i) (ii) (iii) 123A 3 (a) 56 (b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (viii) (ix) (x) 4B(2)(d) (e) (f) (xi) (xii) (b) (a) (i)

Részletesebben

对联故事

对联故事 980.00 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 7... 7... 8... 9...10...10...11...12...13...13...14...15...15...16...17 I II...18...18...19...19...20...21...21...22...22...23...24...25...25...26...26...27...28...29...29...30...30...31...32...32...33...34...34...35

Részletesebben

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers 僱 用 外 籍 家 庭 傭 工 實 用 指 南 外 籍 家 庭 傭 工 及 其 僱 主 須 知 目 錄 前 言 第 1 章 開 始 僱 傭 關 係 時 須 注 意 的 事 項 第 2 章 發 還 傭 工 申 請 證 件 的 費 用 第 3 章 支 付 及 扣 除 工 資 第 4 章 休 息 日 法 定 假 日 及 有 薪 年 假 第 5 章 醫 療 和 疾 病 津 貼 第 6 章 生 育 保 障 第

Részletesebben

01repc_gb.doc

01repc_gb.doc I....1 II. III. IV....1...3...5 V.... 12 VI. VII. VIII. IX.... 14... 18... 21... 21 1... 22 2... 23 3... 25 4 (D3 ).. 26 5 ( )... 27 01repc_gb.doc - 1 - (1) ( ) - 2 - - 3 - http://www.csb.gov.hk/hkgcsb/psc

Részletesebben

01repc.doc

01repc.doc I....1 II. III. IV....1...3...5 V.... 12 VI. VII. VIII. IX.... 14... 18... 21... 21 1... 22 2... 23 3... 25 4 (D3 ).. 26 5 ( )... 27 01repc.doc - 1 - ( 1) ( ) - 2 - - 3 - http://www.csb.gov.hk/hkgcsb/psc

Részletesebben

奇闻怪录

奇闻怪录 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 8... 9... 10... 10... 11... 11... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 21 I ... 22... 23... 23... 24... 25... 25... 26... 27... 28... 29 UFO...

Részletesebben

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 JOY

Részletesebben

家庭用药指南(九).doc

家庭用药指南(九).doc ...1...2...3...5...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...18...19...21...22...23...24 I ...26...28...29...33...35...37...38...40...41...42...44...44...46...47...48...49 10...52...55...56...57...59...60

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133> 香 港 德 輔 道 中 71 號 永 安 集 團 大 廈 9 樓 電 話 :2867 0888 傳 真 :3906 9906 查 詢 熱 線 :3187 5100 中 國 通 意 外 急 救 醫 療 計 劃 保 單 投 保 人 以 一 份 投 保 書 及 聲 明 謹 向 中 銀 集 團 保 險 有 限 公 司 ( 下 稱 本 公 司 ) 申 請 下 述 保 險 該 份 投 保 書 及 聲 明 已 被

Részletesebben

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容:

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容: 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 二 〇 一 六 年 三 月 公 司 声 明 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 预 案 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完

Részletesebben

普 通 公 務 單 位 預 算 目 次 ^ 中 華 民 國 104 年 度 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 書 表 名 稱 一 藤 總 說 明. ^ 1 30 二 主 要 表 ( 一 ) 歲 入 來 源 別 預 算 表 ^ 31 33 ( 二 ) 歲 出 機 關 別 預 算 表 ^ 3 4 42 三 附

普 通 公 務 單 位 預 算 目 次 ^ 中 華 民 國 104 年 度 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 書 表 名 稱 一 藤 總 說 明. ^ 1 30 二 主 要 表 ( 一 ) 歲 入 來 源 別 預 算 表 ^ 31 33 ( 二 ) 歲 出 機 關 別 預 算 表 ^ 3 4 42 三 附 20-1 中 華 民 國 104 年 度 0 0 ^ 彐 I 1 0 5 總 3 ^: ^ ^ I I 生 福 利 部 單 算 衛 生 福 利 部 編 普 通 公 務 單 位 預 算 目 次 ^ 中 華 民 國 104 年 度 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 書 表 名 稱 一 藤 總 說 明. ^ 1 30 二 主 要 表 ( 一 ) 歲 入 來 源 別 預 算 表 ^ 31 33 ( 二 ) 歲 出

Részletesebben

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv)

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv) 30,000,000 75,000,000 75,000,000 24 (i) (ii) (iii) (iv) # * 1,800,000 1,800,000 15% 3,400,000 3,400,000 15% 4,200,000 4,200,000 10% 8,600,000 8,600,000 10% 12,600,000 12,600,000 88% 10% 16,000,000 16,000,000

Részletesebben

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

Részletesebben

中華民國 年 月 日

中華民國  年  月  日 104 年 12 月 8 日 本 校 105 學 年 度 研 究 所 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 通 過 本 校 研 究 所 招 生 委 員 會 編 製 國 立 屏 東 科 技 大 學 105 學 年 度 碩 士 班 暨 碩 士 在 職 專 班 招 生 簡 章 本 簡 章 請 自 行 下 載 不 另 販 售 考 生 一 律 採 網 路 報 名 國 立 屏 東 科 技 大 學 研 究 所

Részletesebben

<4D F736F F D20D6D0B9FABBB7BEB3CFD6D7B4D3EBD5FEB2DFC6C0C2DB2E646F63>

<4D F736F F D20D6D0B9FABBB7BEB3CFD6D7B4D3EBD5FEB2DFC6C0C2DB2E646F63> 中 国 环 境 现 状 与 政 策 评 论 第 一 章 水 污 染 中 国 当 前 的 总 体 水 污 染 状 况 是 相 当 严 重 的, 尽 管 城 市 工 业 水 污 染 的 发 展 势 头 得 到 了 一 定 的 控 制, 但 以 生 活 污 水 和 农 村 化 学 品 流 失 为 主 要 内 容 的 面 源 污 染 又 呈 现 迅 速 上 升 的 欠 势, 而 且 更 加 难 以 控 制

Részletesebben

第一部分

第一部分 1 2 5 8 10 13 15 18 20 32 34 37 40 44 46 48 50 54 58 63 ii. iii. 1 ( ) 2. 2 102 96% 2% 15 ( ) 3. 4. 5. 6. 2 50 ( ) 14 7. 8. ( ) 9. 10. ( ) 11. 3 ( ) 12. ( ) 13. 14. 15. 4 2007/2123 ( ) 2. ( ) (a) (b) (c)

Részletesebben

儿童用药守则(上).doc

儿童用药守则(上).doc A...1...2...3...4...6...7...8...9 6... 11...12...14...15...16...17...17...18...20...21...23 I ...24 OTC...25...27...29...29...31...33...34...35...37...39...40...41...43...44...45...46...47...48...51...53...54

Részletesebben