MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE"

Átírás

1 A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

2 Tiszai Vegyi Kombinát Rt. H-3581 Tiszaújváros Pf.: 20 Független Könyvvizsgálói Jelentés A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság részvényeseinek: Elvégeztük a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (a Társaság ) december 31-i mérlegének- melyben az eszközök és források egyező végösszege millió Ft, a mérleg szerinti eredmény millió Ft nyereség, valamint a évre vonatkozó eredménykimutatásának és a cash-flow kimutatást tartalmazó kiegészítő mellékletének (továbbiakban a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: éves beszámoló vagy pénzügyi kimutatás) vizsgálatát. Az éves beszámolónak, valamint az üzleti jelentésnek az elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk az éves beszámoló hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján, valamint annak megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e az éves beszámolóban foglaltakkal. Hivatkozva a február 19-én kiadott, a éves beszámolóra vonatkozó jelentésünkre, közöljük, hogy az előző évre vonatkozó könyvvizsgálatunk alapján korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést adtunk ki. A könyvvizsgálatot a nemzetközi könyvvizsgálati szabványok és az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak, valamint a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatás nem tartalmaz jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmaz egyéb, nem a vállalkozás auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához. Ez az éves beszámoló a soron következő éves közgyűlésre készült a tulajdonosok tájékoztatása céljából, és nem tartalmazza az ezen közgyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatásait. A könyvvizsgálat során a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a soron következő éves közgyűlés határozatainak esetleges hatását kivéve, az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Tiszai Vegyi Kombinát Rt december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a fenti korlátozással megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

3 Véleményünk további korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 38.4-es pontjára, amelyben a Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége, valamint a év során független szakértők által végzett környezetvédelmi állapotfelmérés során azonosított jelenlegi és esetleges jövőbeni kötelezettségei kerültek bemutatásra. Budapest, április 1. Havas István Arthur Andersen Audit Kft. (MKVK ) Szilágyi Judit Bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK )

4 MÉRLEG DECEMBER 31-ÉN (Az összes egyenleg millió Ft-ban) ESZKÖZÖK Megjegyzések december 31. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogo Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásba Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásba Egyéb tartós részesedés 0 0 Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapí B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 0 42 II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők Követelések kapcsolt vállalkozással szembe Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemb Váltókövetelések 0 3 Egyéb követelések III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásba Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapíro IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek 2 2 Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolás Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Molnár József vezérigazgató A kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.

5 MÉRLEG DECEMBER 31-ÉN (Az összes egyenleg millió Ft-ban) FORRÁSOK Megjegyzések december 31. D. SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke ebből: -visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéke 44 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék várható kötelezettségekr F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási és fejlesztési hitelek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szembe Rövid lejáratú kötelez.egyéb részes. visz. vállalkozással szembe Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolás Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Molnár József vezérigazgató A kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.

6 EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes egyenleg millió Ft-ban) Megjegyzés Belföldi értékesítés nettó árbevétel Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozás Saját előállítású eszközök aktivált érték II. Aktivált saját teljesítmények érték III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékveszté Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások érték Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások érték IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetése Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A.ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapot Részesedések értékesítésének árfolyamnyereség Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapot Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapot Egyéb kapott (járó)kamatok és kamatjellegű bevétele Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapot Pénzügyi műveletek egyéb bevétele VIII. Pénzügyi műveletek bevétele Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteség Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adot Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adot Részesedések,értékpapírok,bankbetétek értékvesztés Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D.RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 7-42 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY Fizetett (jóváhagyott) osztalék G.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Molnár József vezérigazgató A kiegészítő melléklet az eredménykimutatás elválaszthatatlan részét képezi.

7 1. Általános háttér-információ A Tiszai Vegyi Kombinát Vállalatot (továbbiakban a Vállalat ) 1961-ben alapították december 31-i hatállyal a Vállalatot határozatlan idejű részvénytársasággá (a továbbiakban TVK Rt. vagy Társaság ) alakították. A TVK Rt. a Gazdasági Társaságok átalakulásáról szóló évi XIII. sz. törvény szerint az január 1-jén átalakult Vállalat jogutódja december 31-én a Társaság 99,92 %-ban az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (továbbiakban az ÁPV Rt. ) tulajdonában volt, a fennmaradó 0,08% helyi önkormányzatok tulajdonát képezte ban a Társaságot privatizálták az ÁPV Rt. tulajdonában lévő részvények nyilvános értékesítésével külföldi és hazai intézményi és magánbefektetők részére. A privatizációt követően a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsde jegyzett kategóriájába, illetve a letétkezelő (Bank of New York) által kibocsátott letéti igazolásokat a Londoni Értéktőzsde hivatalos listájára felvették december 31-én a részvények többsége belföldi és külföldi szakmai és intézményi befektetők tulajdonában volt (lásd a 18. pontot). A Társaság székhelye Tiszaújváros; tevékenysége vegyipari alapanyagok gyártása, beleértve etilén, propilén és azok polimerei gyártását és értékesítését a hazai és külföldi piacokon egyaránt. A Társaság képviseletére jogosult: Molnár József vezérigazgató, címe: Kazincbarcika, Akácfa u Összefoglalás a Társaság pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és likviditásáról A Társaság pénzügyi helyzetét és likviditását és december 31-én az alábbi mutatók jellemzik: Likviditási ráta = (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)* 3,77 2,51 Likviditási gyorsráta = (forgóeszközök készletek nélkül/rövid lejáratú kötelezettségek)* 3,25 2,07 Eladósodottsági mutató = ((kötelezettségek / összes forrás)x100) 24,85 21,87 Árbevétel-arányos nyereség = ((adózott eredmény / nettó árbevétel)x100) 8,33 2,82 Eszköz-arányos nyereség = ((adózott eredmény / összes eszköz)x100) 9,17 2,77 Vevők forgási sebessége =((vevőállomány ÁFA /árbevétel)x365)** 39,77 46,33 * Beleértve az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat is. ** Beleértve a kapcsolt és az egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szembeni követeléseket is.

8 Az alábbi táblázat mutatja a Társaság és évi cash-flow-ját: Adózás előtti eredmény Korrekció a befektetett eszközök értékesítésének eredménye miatt Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztések és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Devizahitelek év végi átértékelési különbözete Szállítók, vevők, egyéb tételek év végi átértékelése Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettségek változása Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések változása Változás az egyéb eszközök állományában Fizetett adó 0-3 Fizetett osztalék 0 0 CASH-FLOW AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése és beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök és immateriális javak eladása Részesedések vásárlásából és eladásából származó cash-flow Befektetett eszközök egyéb változása CASH-FLOW A BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL Részvénybevonás Hitel és kölcsön felvétele Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése Tőke és eredménytartalék változása -2 0 CASH-FLOW A FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL NETTÓ VÁLTOZÁS A PÉNZESZKÖZÖKBEN PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA AZ ÉV ELEJÉN PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA AZ ÉV VÉGÉN

9 3. Számviteli politika A számvitel alapja A Társaság könyveit és nyilvántartásait a módosításokkal (beleértve a évi XLII törvénymódosítást is) érvényes évi C. számviteli törvénynek (továbbiakban a Törvény ) és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Társaság számviteli politikájának összefoglalását, valamint az értékelés módját és az alkalmazott eljárásokat az alábbiakban ismertetjük. A mérlegkészítés napja A mérlegkészítés Társaság által választott napja 2001-re és 2002-re vonatkozóan a következő év január 15-e. Az üzleti év január 1-től december 31-ig tart. Eszközök értékelése Az eszközök besorolásának alapja, hogy az adott eszköz a vállalkozási tevékenységet tartósan 1 éven túl szolgálja-e vagy sem. A Társaság az eszközöket a könyv szerinti érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabb értéken tartja nyilván. Immateriális javak A szellemi termékek elsősorban szoftver beszerzésekből és fejlesztésekből állnak, és lineáris módszerrel három év alatt kerülnek leírásra. A licence díjak a technológiának megfelelő hasznos élettartam alapján kerülnek leírásra. Üzleti vagy cégértékként kerül kimutatásra cégvásárlás esetén a fizetett ellenérték és az egyes eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek értékével csökkentett értéke közötti pozitív különbözet, részesedés vásárlás esetén a részesedés beszerzési költsége és adott társaság saját tőke értéke közötti pozitív különbözet. A goodwill lineáris módszerrel és a hasznos élettartam alapján kerül leírásra. A hasznos élettartam a törvényi előírásokat figyelembe véve egyedileg kerül megállapításra, és 5-20 év lehet. A Társaság könyveiben szereplő goodwill hasznos élettartama az egyedi értékelés alapján számított megtérülési idő szerint 5 év. Tárgyi eszközök A Vállalat január 1-i részvénytársasággá történő átalakulásakor vagyonértékelő céggel elvégeztette a tárgyi eszközök értékelését. Az értékelés alapja az értékcsökkenéssel korrigált utánpótlási érték volt. A tárgyi eszközökben ezen időpont után bekövetkezett növekedéseket bekerülési értéken könyvelte a Társaság. A beruházások finanszírozására felvett hitelek kamatát és egyéb terhét a Társaság az adott hitellel finanszírozott eszközök bruttó értékében számolja el. A Társaság az értékcsökkenést a becsült hasznos élettartam alapján meghatározott kulcsokkal, valamint a maradványérték figyelembe vételével, lineáris módszerrel számítja. 3

10 Maradványérték meghatározása akkor történik, ha az eszköz hasznos élettartama jelentősen rövidebb az eszköz műszaki-gazdasági élettartamánál. Ebből a szempontból jelentősnek minősül, ha a hasznos élettartam nem éri el az eszköz műszaki-gazdasági élettartamának 75 %- át, és a hasznos élettartam végén várható realizálható maradványérték jelentős. Jelentős a maradványérték, ha a realizálható érték egyedi eszközönként, eszközcsoportonként eléri a bruttó érték 30%-át, de legalább 10 millió forintot. Az alábbi táblázat a becsült hasznos élettartamot mutatja be a főbb eszközcsoportoknál: Épületek és infrastruktúra Gépek és felszerelések Egyéb év 7-15 év 3-15 év Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság a befektetett pénzügyi eszközöket a bekerülési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabb értéken tartja nyilván. Készletek A Társaság a készleteket a bekerülési érték és a nettó realizálható piaci érték közül az alacsonyabb értéken tartja nyilván. A vásárolt készletek értékelése súlyozott átlagár módszerén alapszik. A saját előállítású készletek értéke megegyezik a kalkuláció szerinti előállítási költségen számított értékkel. A Társaság évben felülvizsgálta és minősítette a készletek állományát. A minősítés során azokat a készleteket, amelyek gyártása csak hosszú átfutási idő alatt végezhető el és hiánya a folyamatos működtetést veszélyezteti a stratégiai és biztonsági kategóriába sorolta. A Társaság ebbe a kategóriába sorolt készletek állományára nem képez értékvesztést. A Társaság az elavultnak minősített készleteket a megfelelő időszakban nettó realizálható értékre írja le. Devizában rögzített követelések illetve kötelezettségek A Társaság beszámolási pénzneme a magyar forint (Ft), amelyben a csatolt pénzügyi kimutatás készült. A devizában meglévő követelések, illetve kötelezettségek a mérleg fordulónapján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyama alapján kerültek átszámításra Ft értékre, és ezen az értéken szerepelnek a kimutatásokban. Ha az összevont nem realizált árfolyam-különbözet árfolyamveszteség, akkor azt a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell az eredmény terhére elszámolni, kivéve a beruházáshoz kapcsolódó devizakötelezettség árfolyamveszteségét. Amennyiben az összevont nem realizált árfolyam-különbözet árfolyamnyereség, akkor azt a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell az eredmény javára elszámolni. 4

11 Eredménykimutatás A Társaság az eredménykimutatást a Törvénynek megfelelően összköltség eljárással lépcsőzetes változatban ( A változat) készítette el. Az eredménykimutatás formátuma a korábbi években alkalmazott forgalmi költség eljáráshoz képest változott, amelynek oka a legnagyobb részvényes beszámolási rendszeréhez történő harmonizálás. A költségek forgalmi költség eljárás szerinti bontását a 27. pont mutatja be. Utólagos engedmények A szerződésen alapuló konkrét termékhez vagy szolgáltatáshoz csak közvetve kapcsolódó, nem számlázott utólag adott engedményeket a Társaság 2001-ben a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg az egyéb ráfordítások között számolta el és ezekre sem időbeli elhatárolást, sem céltartalékot nem képzett ben a mérleg fordulónapja és mérlegkészítés napja között pénzügyileg realizált engedmények időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra. Cash-flow A pénzmozgással nem járó tranzakciók kiszűrésre kerültek a csatolt cash-flow kimutatásban. 5

12 4. Immateriális javak Az alábbi táblázat összegzi az immateriális javakban bekövetkezett változásokat a és üzleti évben: BRUTTÓ ÉRTÉK Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen Nyitó egyenleg Január Beszerzések Kivezetések Záró egyenleg December Beszerzések Kivezetések Átsorolás a Tárgyi eszközök beruházásainak összegéből Záró egyenleg December A szellemi termékek évben 293 millió forint, évben 69 millió forint, az üzleti vagy cégérték évben 198 millió forint értékben került aktiválásra. 6

13 HALMOZOTT AMORTIZÁCIÓ Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen Nyitó egyenleg Január Amortizáció, lineáris módszer Kivezetések Záró egyenleg December Amortizáció, lineáris módszer Kivezetések Záró egyenleg December 31. NETTÓ ÉRTÉK December NETTÓ ÉRTÉK December

14 5. Tárgyi eszközök Az alábbi táblázat összegzi a tárgyi eszközökben bekövetkezett változásokat - a beruházásokra adott előlegek nélkül - a és üzleti évben: BRUTTÓ ÉRTÉK Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Összesen Nyitó egyenleg január Beszerzések Tárgyi eszközök aktiválása Egyéb növekedések Apportálás Selejtezések, eladások, egyéb csökkenések Záró egyenleg december Beszerzések Tárgyi eszközök aktiválása Egyéb növekedések Apportálás Selejtezések, eladások, egyéb csökkenések Átsorolás az Immateriális javak beruházásai közé Záró egyenleg

15 HALMOZOTT ÉRTÉK- CSÖKKENÉS Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Összesen Nyitó egyenleg január Értékcsökkenési leírás lineáris módszer Terven felüli értékcsökkenési leírás Kivezetések Záró egyenleg december Értékcsökkenési leírás lineáris módszer Terven felüli értékcsökkenési leírás Kivezetések Záró egyenleg December 31. NETTÓ ÉRTÉK December 31. NETTÓ ÉRTÉK December év folyamán aktivált tárgyi eszközök értékéből millió forintot tesz ki a PP-IV intenzifikálás aktivált értéke. A december 31-i befejezetlen beruházás állományából millió forint az Olefin-II, millió forint a PE-IV, 801 millió forint a Kiszolgáló Létesítmények Projekt összege december 31-én a Társaság tárgyi eszközeit nem terhelte zálogjog. A beruházásokra adott előlegek december 31-i állománya millió forint, amelyből millió forint a PE-IV, 915 millió forint az Olefin-II projekt kapcsán kifizetett összeg. 9

16 6. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban A Társaság és december 31-én meglévő, a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedések kiemelt adatait a következő táblázatokban foglaljuk össze: Név Székhely Tulajdoni hányad (%) Könyv szerinti érték Részesedésre jutó saját tőke Leányvállalatok: TVK-Ingatlankezelő Kft. Tiszaújváros 100, Inno-Comp Kft. Tiszaújváros 69, TVK-Automatika Kft. Tiszaújváros 51, TVK Frankfurt am 100, InterChemolGmbH. Main TVK UK Ltd. London 100, TVK Italia S.r.l. Milánó 100, TVK POLISEC Kft. Tiszaújváros 100, TVK Polska Sp. Z.o.o. Varsó 100, Chemopetrol Kft. Tiszaújváros 66, TVK Austria GmbH. Wiener Neustadt 51, TVK Gépszerelő Kft. Tiszaújváros 100, VA. Tiszachem Kft. Budapest 100, Flexofol Kft. Tiszaújváros 0, Közös vezetésű vállalatok: TVK-MOL-CHEM S.a.r.l. Párizs 50, Társult vállalkozások: VIBA-TVK Kft. Tiszaújváros 40, Tiszai Hulladékégető Tiszaújváros 49, Kft. TVK Erőmű Kft. Tiszaújváros 26, Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. Tiszaújváros 30, Összesen A fentiekben bemutatott részesedések aktuális könyv szerinti értéke tartalmazza az adott részesedésre elszámolt megfelelő mértékű értékvesztést, valamint a devizás részesedések esetében az év végi értékelés összegét is. 10

17 Név Devizanem Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Leányvállalatok: TVK-Ingatlankezelő Kft. Millió Ft Inno-Comp Kft. Millió Ft TVK-Automatika Kft. Millió Ft TVK Inter-Chemol GmbH. Ezer EURO TVK UK Ltd. Ezer GBP TVK Italia S.r.l. Ezer EURO TVK POLISEC Kft. Millió Ft TVK Polska Sp. Z.o.o. Ezer PZL Chemopetrol Kft. Millió Ft TVK Austria GmbH. Ezer EURO TVK Gépszerelő Kft. Millió Ft Tiszachem Kft. Millió Ft Közös vezetésű vállalatok: TVK-MOL-CHEM S.a.r.l. Ezer EURO Társult vállalkozások: VIBA-TVK Kft. Millió Ft Tiszai Hulladékégető Kft. Millió Ft TVK Erőmű Kft. Millió Ft Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. Millió Ft

18 Név Részesedés bruttó értéke Nyitó Elszámolt értékvesztés Nyitó Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Év végi Részesedés átértékelés nettó záró értéke Leányvállalatok: TVK-Ingatlankezelő Kft Inno-Comp Kft TVK-Automatika Kft TVK InterChemolGmbH TVK UK Ltd TVK Italia S.r.l TVK POLISEC Kft TVK Polska Sp. Z.o.o Chemopetrol Kft TVK Austria GmbH. 5 5 TVK Gépszerelő Kft. VA. 3 3 Tiszachem Kft. 3 3 Flexofol Kft Közös vezetésű vállalatok: TVK-MOL-CHEM S.a.r.l Társult vállalkozások: VIBA-TVK Kft Tiszai Hulladékégető Kft TVK Erőmű Kft Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. 1 1 Egyéb részesedések: Egyéb vállalkozások Összesen

19 A következőkben ismertetjük a Társaság befektetéseit: Leányvállalatok A TVK Rt májusában bizonyos ingatlanok hasznosítására megalapította a TVK- Ingatlankezelő Kft-t. A társaság törzstőkéje millió forint, melyből millió forint apport, 504 millió forint pedig készpénz formájában került átadásra. A társaság tevékenysége az ingatlanok kezelése, felújítása, valamint az ingatlanok hasznosítása bérbe adással vagy egyéb módon júniusában beolvadt a társaságba a Flexofol Kft., valamint ez évtől a Kft. üzemelteti a TVK Rt. jóléti ingatlanjait is. A társaság saját tőkéje december 31-én millió forint. A TVK Rt decemberében a svájci székhelyű PCG Polyconsult A.G. céggel INNO- COMP Kft. néven 822 millió Ft-os törzstőkéjű vegyes vállalatot hozott létre.a társaság székhelye Tiszaújváros, profilja speciális thermoplasztikus kompaund termékek gyártása, értékesítése és fejlesztése. A TVK Rt. a 69 %-os részesedés megszerzését 266 millió forint apport és 300 millió forint készpénzben teljesítette. A társaság saját tőkéje december 31- én 953 millió forint. A TVK-Automatika Kft-t a TVK Rt. 74%-ban, az EL&ME Kft., és magánszemélyek 26%-ban alapították tiszaújvárosi székhellyel, 350 millió forint törzstőkével. A TVK Rt decemberében az EL&ME Kft-nek eladott 45,5 millió forint, majd 1998-ban 35 millió forint névértékű üzletrészt. A TVK Rt. tulajdoni hányada 51%. A társaság tevékenységi körébe tartozik az irányítástechnikai tervek készítése, hírközlő és híradástechnikai eszközök javítása, műszeres szerelési munkák kivitelezése és irányítástechnikai berendezések üzemeltetése. A TVK Rt. és a Metallgesellschaft GmbH (49%-ban) hozta létre a TVK Inter-Chemol GmbHt DEM törzstőkével. A társaság székhelye Frankfurt am Main-ban van. A társaság saját számlára vásárol polimer termékeket a TVK Rt.-től és értékesíti azokat Németországban év végén a DEM, mint nemzeti valuta megszűnése következtében a társaság törzstőkéje EUR lett évben a TVK Rt. megvásárolta a kisebbségi tulajdonos részesedését, így tulajdoni aránya 100 %-ra nőtt. A társaság saját tőkéje december 31-én 752 ezer EURO. A TVK Rt ban alapította a TVK UK Ltd-t londoni székhellyel, GBP törzstőkével. A cég saját számlára vásárol polimereket a TVK Rt-től és értékesíti azokat az Egyesült Királyságban. A társaság saját tőkéje december 31-én 156 ezer GBP. A TVK Italia S.r.l. milánói székhelyű kereskedő cég, melyet a TVK Rt. és az olasz Cordusio SpA hozott létre 1994-ben. A cég saját számlára vásárol műanyag alapanyagokat a TVK Rt.-től és értékesíti azokat Olaszországban. A Társaság 1995-ben megvásárolta az olasz partnertől a TVK Italia-ban meglévő 40%-os részesedését és így tulajdonosi hányada 100%-ra nőtt. A TVK Italia 3,3 millió forintos törzstőkéjét 21,9 millió forinttal megemelte a társaság az eredmény- és tőketartalék terhére, így a befektetés értéke év végén 25,2 millió forint. A társaság saját tőkéje december 31-én 252 ezer EURO. A TVK Polisec Kft-t 1996-ban hozta létre a TVK Rt. és a TVK Gépgyár Kft ben a TVK Rt. megvásárolta a másik tulajdonos üzletrészét, így a részesedés mértéke 100 %-ra változott. Tevékenységi köre: biztonsági szolgáltatás, őrzés-védés. 13

20 A TVK Polska Sp.Z.o.o. társaság 52,5%-os tulajdoni hányadát a TVK Rt. megvásárolta a BritChem Trading Ltd.-től 1998-ban. A társaság tevékenysége a TVK Rt. által előállított vegyipari alapanyagok, valamint műanyag késztermékek értékesítése a lengyel piacon áprilisában a TVK Rt. megvásárolta a kisebbségi tulajdonostárs részesedését, így a TVK Rt. tulajdoni aránya 100 %-ra nőtt. A tranzakció kapcsán a TVK Rt. könyveiben 198 millió forint bruttó értékű goodwill került kimutatásra, amelynek az értékcsökkenés elszámolása utáni könyv szerinti értéke december 31-én millió forint. A Chemopetrol Kft-t a TVK Rt., az Ukrajna Állami Vagyonalapja és a Mol Invest Vagyonkezelő és Értékesítő Rt. hozta létre ben a tulajdonosok a törzstőkét 3 millió Ft-ra, majd 105 millió Ft-ra emelték fel a törzstőkén felüli vagyon terhére ben a tagok a jegyzett tőke 30 millió Ft-ra való leszállításáról határoztak, és a Társaság a Mol Invest Vagyonkezelő és Értékesítő Rt. tulajdonában lévő üzletrészt megvásárolta. Így a tulajdoni hányad 66,66 %-ra nőtt. Tevékenységi köre: vegyipari alapanyagok és termékek bel- és külkereskedelme. A társaság székhelye: Tiszaújváros decemberében megalakult a Wiener Neustadt-i székhelyű TVK Austria GmbH ATS törzstőkével, 51%-os TVK Rt. tulajdoni hányaddal. A társaság feladata a TVK Rt. polimer termékeinek ausztriai értékesítése. Társtulajdonos az ITRACO GmbH. A társaság saját tőkéje december 31-én 330 ezer EURO. A TVK Gépszerelő Kft-t a TVK Rt. alapította tiszaújvárosi székhellyel. A TVK Rt ben megvásárolta a kisebbségi tulajdonosok részesedését, így a részesedés értéke 300 millió Ft lett január 1-jétől a Kft. dolgozói állományának nagy részét a TVK Rt. foglalkoztatja tovább. A társaság tevékenységi körébe tartozik a TVK Rt., illetve Magyarország egész területén üzemelő vezérgépek javítása, karbantartása ben a TVK Rt. 3 millió forintra leszállította a társaság törzstőkéjét tőkekivonás útján ban várhatóan befejeződik a társaság végelszámolása. A Tiszachem Rt-t 1990-ben hozta létre a TVK Rt., a Chemol Rt., a Mineralimpex és a HIB International Ltd. 100 millió forintos alaptőkével január 1-jétől szünetelteti tevékenységét és az év folyamán Rt-ből Kft-vé alakult át, jelenlegi törzstőkéje 3 millió forint. A társaság január 1-jétől végelszámolás alatt áll. A Flexofol Termelő és Kereskedelmi Kft augusztus 23-án alakult. A év folyamán a TVK Rt millió Ft értékben apportált eszközöket a társaságba. A Társaság április 1-jén kezdte meg tényleges termelő és kereskedelmi tevékenységét. A Társaság székhelye: Tiszaújváros. Tevékenységi köre: műanyag csomagolóeszközök gyártása; műanyag fólia gyártása; egyéb műanyag termékek gyártása; vegyi áru nagykereskedelem, valamint egyéb nagykereskedelem. A TVK Rt millió Ft értékvesztést számolt el év végén, továbbá 384 millió Ft-ot év végén, mikor a részesedés könyv szerinti értéke 361,5 millió Ft volt. A Flexofol Kft. termelő eszközei eladásra kerültek és a Kft. a tulajdonosi határozatnak megfelelően év folyamán beolvadt a Társaság 100 %-os tulajdonában lévő TVK- Ingatlankezelő Kft-be. 14

21 2002. év folyamán értékesített részesedések: A TVK Égetőmű Kft 1996-ban jött létre 423 millió forint törzstőkével, amelyet a tulajdonos 1997-ben 311 millió forinttal megemelt. Tevékenységi köre: kommunális, veszélyes és egyéb hulladékok kezelése ban a TVK Égetőmű Kft. neve Ecomissió Kft-re változott. A TVK Rt januárjában értékesítette részesedését. A TVK Rt. a korábbi Ellátási Üzemet, annak leválasztása révén önálló társasággá alakította (TVK HIX Kft.), mely kis- és nagykereskedelmi tevékenységet végez. Székhelye Tiszaújváros. A TVK Rt év végén 24 millió forint értékvesztést számolt el, így a részesedés könyv szerinti értéke 86 millió forint volt májusában a TVK Rt. értékesítette a részesedését. A TVK Remat Kft. a Társaság termelési tevékenysége során keletkező hulladékok, selejtanyagok újrahasznosításával foglalkozik. A TVK Rt évi alapításkori betétje 15,5 millió forint volt, 1996-ban 25,4 millió forint összegben, 1998-ban 121 millió forint összegben, 1999-ben 345 millió forint összegben a TVK Remat Kft-nél tőkeemelést hajtott végre. A TVK Rt. részesedése a tőkeemelések után 98,71%-ra nőtt. A társaság székhelye Tiszaújváros. A TVK Rt. 427 millió Ft értékvesztést számolt el év végén a vevők által benyújtott legjobb kötelező érvényű ajánlat alapján. A TVK Rt áprilisában értékesítette a részesedést. A TVK MED Egészségügyi Kft. a jogszabályokban előírt munkahely-egészségügyi szolgáltatások nyújtását végzi. A 18 millió Ft értékű törzstőke pénzbeni betétből és apportból állt. A TVK Rt decemberében értékesítette a részesedését. A Társaság októberében megvásárolta a romániai Plastico S.A. 67%-os tulajdoni hányadát ban a TVK Rt. tőkeemelést hajtott végre több részletben a leányvállalatnál, melynek teljes összege 373 millió forint volt. A Társaság további tulajdoni hányadot vásárolt az év folyamán, és részesedése így 91%-ra nőtt. A Plastico S.A. székhelye Sepsiszentgyörgy (Románia), tevékenységi köre műanyag feldolgozás és értékesítés. A TVK Rt. 572 millió Ft értékvesztést számolt el év végén a vevők által benyújtott legjobb kötelező érvényű ajánlat alapján, így a részesedés értéke 14 millió Ft lett, amely 2000-ben és 2001-ben egyaránt a rövid lejáratú értékpapírok között került kimutatásra. A TVK Rt májusában értékesítette részesedését. A TVK Ecocenter Kft-t a TVK Rt., az Interservice Group Kft., a Zuter Kft. (40%-ban) és magánszemélyek alapították 10 millió forint törzstőkével áprilisban a TVK Rt. a ZUTER Kft-től megvásárolta a társaságnak a TVK Ecocenter Kft-ben meglévő üzletrészét. Az üzletrész vételára 35 millió Ft volt és a vásárlást követően a TVK Rt. részesedése 91%-ra növekedett. A TVK Rt júniusi igazgatósági határozat értelmében a társaságnál 540 millió Ft értékben törzstőke emelést hajtott végre. Ezzel a TVK Rt. részesedése 91%-ról 99,83 %-ra nőtt. A vállalkozás székhelye Tiszaújváros. Tevékenységi körébe tartozik a hulladékhasznosítás, hulladékok kezelése és ártalmatlanítása év végén a TVK Rt. 150 millió Ft, év végén 67 millió Ft, év végén 363 millió Ft értékvesztést számolt el júliusában a Társaság eladta részesedését. Közös vezetésű vállalkozás A TVK-MOL-CHEM S.a.r.l. kereskedelmi céget a TVK Rt. és a MOL-CHEM Kft %-os részesedéssel alapította 1997-ben, FRF törzstőkével. A vállalkozás székhelye Párizs. A társaság saját számlára vásárol vegyipari termékeket és értékesíti azokat Franciaországban. 15

22 Társult vállalkozások A VIBA-TVK Kft. a VIBA-Italy-vel közösen 1993-ban alapított vegyes vállalat, amely fekete mesterkeverék gyártásával foglalkozik, az alapanyagokat a TVK Rt. szállítja. Székhelye Tiszaújváros. A Tiszai Hulladékégető Kft június 1.-jén alakult, melyet a TVK Rt. (49,96%) és a belga Lobbe N.V. (50,04%) alapított. A társaság jelenleg tevékenységet nem végez. A TVK Rt augusztus 23-án megalapította a Borsod-Flex egyszemélyes kft-t, 2001-ben a Kft. neve TVK Erőmű Kft-re változott, valamint fő tevékenységi köre a villamosenergiatermelés és elosztás lett. Célja a TVK Rt. villamos és hőenergia szükségleteinek hosszú távú biztosítása. A Társaság októberében a Kft-ben lévő üzletrészének 74 %-át értékesítette az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt-nek decemberében a tulajdonosi arányoknak megfelelően 100 millió Ft összegű törzstőke emelésre került sor, melynek cégbírósági bejegyzése februárjában történt meg ben millió forint összegű törzstőke emelésre került sor a tulajdonosi arányoknak megfelelően, melynek a cégbírósági bejegyzése júliusában megtörtént. Az erőmű kivitelezése 2002-ben megkezdődött, üzembe helyezése év végére várható. A Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft-t évben alapította a Társaság és több, az ipartelepen telephellyel rendelkező társaság 1 millió forint törzstőkével. A Társaság 30 % törzsbetéti részaránnyal rendelkezik ban a Gazdasági társaságokról szóló törvény változása miatt 3 millió forintra emelte meg a jegyzett tőkéjét a társaság az eredménytartalék terhére. A társaság tevékenységi körébe tartozik: tűzvédelem, műszaki mentés, műszaki vizsgálat. A kapcsolt vállalkozásokkal végrehajtott tranzakciókat a Társaság piaci árakon bonyolítja le más piaci szereplőkkel kötött üzletekhez hasonló árak mellett. A Társaság és a konszolidációba bevont leányvállalatok egymás közötti üzleti kapcsolatait a Társaság számviteli törvény alapján elkészített konszolidált éves beszámolója részletezi. 16

23 7. Tartósan adott kölcsönök 2001-ben és 2002-ben a Társaság tartósan adott kölcsönei az alábbiak szerint alakultak: Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban TVK Ingatlankezelő Kft.-nek adott kölcsön* Plastico S.a.-nak adott kölcsön** Plastico S.a.-nak adott kölcsönre elszámolt értékvesztés összege Összesen Egyéb tartósan adott kölcsön Plastico S.A-nak adott kölcsön** Plastico S.A-nak adott kölcsönre elszámolt értékvesztés összege Lakásépítési kölcsön Összesen *A Flexofol Kft évben beolvadt a TVK- Ingatlankezelő Kft.-be, ezért a december 31-én kimutatott kölcsön még a Flexofol Kft.-vel szembeni követelés volt. ** A TVK Rt. a Plastico S.A-ban lévő részesedését év folyamán értékesítette, ezért a Plastico S.A-val szembeni kölcsönkövetelés december 31-én az egyéb tartósan adott kölcsönök között került kimutatásra, oly módon, hogy a könyvekben szereplő 774 millió forint követelés tartalmaz 130 millió forint devizatételek év végi átértékelése során elszámolt árfolyamveszteséget. Továbbá a Plastico S.A-val szembeni kölcsön kapcsán került kimutatásra a váltókövetelések között 7 millió forint és arra jutó 4 millió forint értékvesztés, valamint az egyéb rövid lejáratú követelések között az egy éven belül esedékes törlesztő részként 81 millió forint és az arra jutó 44 millió forint értékvesztés. Az értékvesztés összegének megállapítása a kölcsönszerződésben szereplő ingatlan jelzálog szakértői becslésén alapul. (Lásd a 14.pontot.) 17

24 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és december 31-én a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya az alábbi: December 31. Lejárat 2013/C államkötvény * CIB Classic kötvény ** Összesen *A 2013/C jelű államkötvények decemberében járnak le és változó kamatozásúak A TVK Rt. különböző céllal alapítványokat hozott létre és ezen államkötvények kamatát teljes egészében az alapítványok támogatására fordítja. A vezetőség lejáratig kívánja megtartani a kötvényeket. ** december 31-én a CIB Classic kötvény a rövid lejáratú értékpapírok között került kimutatásra. 9. Értékvesztések évben elszámolt értékvesztések alakulása mérlegsoronként: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Részesedések Tartósan adott kölcsönök Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetett pénzügyi eszközök összesen Készletek Rövid lejáratú értékpapírok Összesen

25 10. Készletek A Társaság készleteinek egyenlege és december 31-én az alábbiak szerint alakult: Saját termelésű készletek Vásárolt készletek Készletekre adott előlegek 0 42 Összesen: december 31-én a Társaságnak millió forint, december 31-én millió forint értékű több, mint egy éven túl nem mozgó készlete volt, amely döntő részben tartalék alkatrészekből áll év folyamán a Társaság leselejtezett 132 millió forint értékű készletet és további 149 millió forint értékben számolt el értékvesztést évben a selejtezés összege 97 millió forint, az elszámolt értékvesztés összege 249 millió forint volt. A vezetőség szerint a fennmaradó lassan mozgó készletek a biztonságos termeléshez szükségesek, e készletek állománya folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezi. 11. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból és december 31-én a vevők összetétele az alábbi volt: Belföldi vevő Külföldi vevő Értékvesztés* Összesen *Az elszámolt értékvesztések évről évre bekövetkezett változásának oka, hogy a 360 napon túli kintlévőségek összege jelentősen csökkent a behajthatatlan követelések leírása miatt. 19

26 12. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben A és december 31-én fennálló követelések kapcsolt vállalkozással szemben összetétele az alábbi volt: Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni vevőkövetelés * Tiszachem Kft-vel szembeni követelés 19 0 TVK-Gépszerelő Kft-vel szembeni követelés 38 0 TVK-Erőmű Kft-vel szembeni követelés 26 0 Értékvesztés Összesen * december 31-én millió forint a TVK Italia S.r.l.-lel szembeni követelés, 862 millió forint a TVK MolChem S.a.r.l.-el szembeni követelés, 935 millió forint a TVK Inter- Chemol GmbH-val szembeni követelés, 701 millió forint az Inno-Comp Kft-vel szembeni követelés és millió forint a MOL csoporttal szembeni követelés december 31-én millió forint a TVK Italia S.r.l.-lel, millió forint a Inno- Comp Kft-vel, 884 millió forint a TVK UK Ltd-vel, 882 millió forint a TVK MolChem S.a.r.l.- el és millió forint a MOL csoporttal szembeni követelés. A fenti kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléseken kívül 2001-ben a Plastico S.A.-nak 580 millió Ft, a Flexofolnak 295 millió Ft, 2002-ben a TVK Ingatlankezelő Kft-nek 125 millió Ft hosszú lejáratra adott kölcsöne került kimutatásra. (Lásd a 7. pontot) 13. Követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben mérlegsor évben illetve évben csak a BorsodChem Rt-vel szembeni vevő követelést tartalmazza millió forint illetve millió forint értékben. 20

27 14. Egyéb követelések A és december 31-én fennálló egyéb követeléseket az alábbiakban foglaljuk össze: Visszaigényelhető ÁFA Import ÁFA Szolgáltatásokra adott előleg Önkormányzattal szembeni adókövetelés Plastico S.A-val szemben egy éven belül esedékes követelés* Plastico S.A-val szemben egy éven belül esedékes követelésre jutó értékvesztés Lakásépítési kölcsönök miatti követelés Társasági adó Sportpálya eladása - 52 Más vállalkozásoknak adott kölcsönök 5 Egyéb Összesen *A Plastico S.A-val szembeni hosszú lejaratú kölcsönkövetelés hosszú lejáratú része és az arányos értékvesztés az egyéb tartósan adott kölcsönök között került kimutatásra (lásd a 7. pontot) 21

28 15. Rövid lejáratú értékpapírok Ezen a mérlegsoron a rövid lejáratú és az eladási szándékkal vásárolt kötvények és egyéb értékpapírok szerepelnek december 31-én a rövid lejáratú értékpapírok állománya az alábbi volt: Megnevezés Összeg MNB kötvény Diszkont kincstárjegyek Államkötvények * Értékesítendő leányvállalati részesedések 835 CIB Classic kötvény ** 275 Megváltott dolgozói részvény *** 44 Egyéb részvény 32 Összesen * A Magyar Állam által garantált befektetések. ** december 31-én a hosszú lejáratú értékpapírok között került kimutatásra. *** december 31-én a Társaság db megváltott dolgozói részvénnyel rendelkezett, amely a jegyzett tőke 0,2 %-át teszi ki. A részvények névértéken szerepelnek a pénzügyi kimutatásokban december 31-én a rövid lejáratú értékpapírok állománya az alábbi volt: Megnevezés Összeg Diszkont kincstárjegyek Államkötvények* Megváltott dolgozói részvény ** 156 Egyéb részvény 16 Összesen * A Magyar Állam által garantált befektetések ** december 31-én a Társaság db megváltott dolgozói részvénnyel rendelkezett, amely a jegyzett tőke 0,6 %-át teszi ki. A részvények névértéken szerepelnek a pénzügyi kimutatásokban 22

29 16. Bankbetétek A Társaság bankbetéteinek egyenlege és december 31-én az alábbiak szerint alakult: Lekötött betétek Bankbetétek Összesen A rövid lejáratú értékpapírok és a bankbetétek összegében bekövetkezett jelentős csökkenésnek az oka egyrészt az 1998-ban felvett szindikált devizahitel egy részének előtörlesztése, másrészt a stratégiai projektekkel kapcsolatos kifizetések. 17. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások december 31-én és december 31-én az alábbiak szerint alakultak: Járó kamat Járó osztalék Tárgyévet illető egyéb elhatárolt bevételek Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Összesen

30 18. Saját tőke A saját tőke elemei és év folyamán az alábbiak szerint alakultak: Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény december évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Dolgozói részvény bevonása -396 Előző évi eredménytartalék feloldása részvénybevonás miatt Eredménytartalék lekötése visszavásárolt dolgozói részvények miatt Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény Egyéb december évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Eredménytartalék lekötése visszavásárolt dolgozói részvények miatt Eredménytartalék lekötése fejlesztési tartalékra Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény Egyéb

31 A jegyzett tőke december 31-én az alábbiak szerint alakult: Tulajdonos Részvények száma (ezer db) Névérték (forint/db) Összesen (millió forint) Tulajdoni hányad (%) Belföldi intézményi befektetők ,21 Külföldi intézményi befektetők ,69 Alkalmazottak ,59 Belföldi magánbefektetők ,24 TVK Rt ,18 Ismeretlen befektetők* ,09 Összesen ,00 * Az ismeretlen befektetők a részvénykönyvben nem regisztrált részvényeket jelentik december 31-én. 25

32 A jegyzett tőke december 31-én az alábbiak szerint alakult: Tulajdonos Részvények száma (ezer db) Névérték (forint/db) Összesen (millió forint) Tulajdoni hányad (%) Belföldi intézményi befektetők Külföldi intézményi befektetők , ,01 TVK Rt ,63 Belföldi magánbefektetők ,19 Alkalmazottak ,13 Ismeretlen befektetők* ,79 Összesen ,0 * Az ismeretlen befektetők a részvénykönyvben nem regisztrált részvényeket jelentik december 31-én. A TVK Rt. 5 % feletti tulajdoni hányaddal rendelkező részvényesei december 31-én és december 31-én a Részvénykönyv alapján: Tulajdonos (%) (%) Magyar Olaj és Gázipari Rt. 33,03 34,48 CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltungs AG 15,99 15,99 BorsodChem Rt. 15,40 15,40 Matura Vermögensverwaltung GmbH 9,83 9,83 Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 8,02 8,02 26

33 2002. december 31-én a jegyzett tőke megoszlása részvényfajták szerint a következő: Részvény típusa Mennyisége (ezer db) Jegyzett tőke (millió Ft) Egyenlő és azonos jogokat megtestesítő törzsrészvények (névértékük egyenként: Ft) Törzsrészvényekkel azonos jogokat megtestesítő dolgozói részvények (névértékük egyenként: Ft) Összesen A kibocsátott db dolgozói részvényből a Társaság év folyamán db-ot, év folyamán db-ot, 2001.év folyamán db-ot váltott meg névértéken, melyből db év folyamán, valamint db év folyamán bevonásra került, az Éves Közgyűlés határozata alapján. A Társaság december 31.-én db, december 31.-én db megváltott dolgozói részvényt tartott nyilván év folyamán db dolgozói részvényt váltott meg a Társaság névértéken december 31-én a visszaváltott dolgozói részvények db-ot tettek ki. 27

34 19. Céltartalékok A TVK Rt. várható kötelezettségekre képzett céltartalékainak összege és december 31-én az alábbiak szerint alakultak: Környezetvédelem** Szervezetkorszerűsítés Egyéb Összesen Nyitó egyenleg január Tárgyévben képzett céltartalék és az előző évi becslés felülvizsgálata Céltartalék felhasználás Záró egyenleg december Tárgyévben képzett céltartalék és az előző évi becslés felülvizsgálata* Céltartalék felhasználás* Záró egyenleg december * Tárgyévben képzett céltartalékok az egyéb ráfordítások (lásd 34.pont), a tárgyévben felhasznált céltartalékok az egyéb bevételek (lásd 33. pont) között kerültek elszámolásra. ** Lásd a 38.4.pontot 28

35 20. Beruházási és fejlesztési hitelek A Társaság hosszú lejáratra kapott banki hitelei december 31-én az alábbiak szerint alakultak: Bank és megnevezés Egyenleg Kamatláb Futamidő A Társaság hosszú lejáratra kapott banki hitelei december 31-én az alábbiak szerint alakultak: Bank és megnevezés Egyenleg Kamatláb Futamidő Konzorcionális devizahitel (22,9 millió EURO)* EURIBOR+0,275 % Konzorcionális devizahitel EURIBOR +0,5% (131 millió DEM) Konzorcionális devizahitel EURIBOR+0,75 (10 millió EURO)* % *A stratégiai projektek finanszírozására évben aláírásra kerültek a Deutsche Bank AG által vezetett banki konzorciummal összesen 280 millió EURO összegű szindikált hitelszerződések. Mindkét hitelszerződés változó kamatozású, a 130 millió EURO összegű hitelkeret 7 éves futamidejű és EURIBOR+0,75 % kamatozású, a 150 millió EURO összegű hitelkeret 13 éves futamidejű és EURIBOR+0,275 % kamatozású. Ez utóbbi hitelt német állami garancia mellett vette fel a Társaság és kizárólag a LINDE AG által épített új Olefingyár finanszírozására használható fel. A teljes hitelkeretekből év végéig 32,9 millió EURO került lehívásra. 29

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. H-9027 Győr, Budai u. 1. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. Rába Futómű Gyártó Kft. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Rába Jármű és Buszgyártó

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helyszíne: 2014. április 15.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság. 2005. évi első féléves gyorsjelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság. 2005. évi első féléves gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2005. évi első féléves gyorsjelentése TARTALOMJEGYZÉK I. Általános cégadatok... 5 II. Jelenlegi értékpapír struktúra, tulajdonosi... 5 III. Vállalatvezetés,

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés. 2001. december 31.

Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés. 2001. december 31. Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés 2001. december Deloitte & Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1051 Budapest, Nádor u.21. Kevélcím: 1397 Budapest Pf.503

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens Segédlet a szakspecifikus számvitel oktatásához a levelező tagozat Pénzügy számvitel szak IV. évfolyamos hallgatóinak Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens I. A követelések és a pénzeszközök

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2006. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2006. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2006. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

2010. évi végi zárás dokumentumai

2010. évi végi zárás dokumentumai 2010. évi végi zárás dokumentumai Statisztikai számjel:14598643-8130-113-03 03-09-117366 Cégjegyzék száma Bátmonostori Körny.véd.és Sport Nonprofit KFt 6528 Bátmonostor, Hunyadi u.3. Egyszerűsített éves

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

Részletesebben