Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellenőrző kérdések és feladatok... 53"

Átírás

1

2

3 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások A kötelezettségek fogalma Hosszú lejáratú kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek A kötelezettségek mérlegben való megjelenése A kötelezettségek értékelése Általános értékelési szabályok Az egyes mérlegsorokhoz kapcsolódó értékelési sajátosságok A mérlegtételt érintő gazdasági események A gazdasági események főkönyvi elszámolása Hosszú lejáratú kötelezettségekhez kapcsolódó gazdasági események főkönyvi elszámolása A rövid lejáratú kötelezettségekhez kapcsolódó gazdasági események elszámolása A kötelezettségek analitikus nyilvántartásának követelményei, megoldásai, bizonylati rend Ellenőrző kérdések és feladatok Pénz- és hitelműveletek elszámolása A pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos fogalmak A vállalkozási tevékenység finanszírozása A pénzeszközök, valamint a hitel- és kölcsönkötelezettségek a mérlegben A vállalkozások pénzeszközei a mérlegben Hitel- és kölcsönkötelezettségek a mérlegben A pénzeszközök értékelése Valuta- és devizakészletek évközi értékelési szabályai Valuta- és devizakészletek év végi értékelési szabályai A pénzeszközökkel kapcsolatos gazdasági események A pénzeszközökkel, hitelekkel és kölcsönökkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása A pénztár állományváltozásainak elszámolása A bankbetét állományváltozásainak elszámolása A pénz- és hitelműveletekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások Ellenőrző kérdések és feladatok A költségekkel és a saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások A saját termelésű készletek fogalma A saját termelésű készletek megjelenése az éves beszámoló mérlegében

4 Vállalkozói könyvvitel II. 8.3 A saját termelésű készletek értékelése Értékelés állományba vételkor A saját termelésű készletek értékelése mérlegkészítéskor A mérlegtételt érintő gazdasági események A gazdasági események elszámolása A saját termelésű készletek analitikus nyilvántartása Ellenőrző kérdések és feladatok Az értékesítés elszámolása Az értékesítéssel kapcsolatos fogalmak, az értékesítés folyamata Az értékesítéssel kapcsolatos gazdasági események könyvviteli elszámolása Belföldi értékesítés könyvviteli elszámolása Exportértékesítés elszámolása Az értékesítés bizonylatai Ellenőrző kérdések és feladatok A pénzügyi műveletek és elszámolásuk A pénzügyi műveletekkel kapcsolatos fogalmak A befektetések és az értékpapírok megjelenése a mérlegben A befektetett pénzügyi eszközök mérlegtételei Az értékpapírok mérlegtételei A befektetések és értékpapírok értékelése A bekerülési érték meghatározása A befektetések és az értékpapírok mérlegértékének meghatározása A befektetések és az értékpapírok állományváltozásai Az értékpapírok állománynövekedései A befektetések, értékpapírok állománycsökkenései A befektetésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos gazdasági események főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök közé sorolt részesedésekkel kapcsolatos elszámolások A befektetett eszközök közötti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos gazdasági események Az adott kölcsönökkel kapcsolatos elszámolások A forgóeszközök közé sorolt részesedésekkel kapcsolatos elszámolások Saját részvényekkel, üzletrészekkel, illetve a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos sajátos tételek A befektetések, értékpapírok analitikus nyilvántartása Ellenőrző kérdések és feladatok

5 Tartalomjegyzék 11. Az egyéb eredménytételek számviteli elszámolása Az egyéb eredménytételekkel kapcsolatos fogalmak Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások fogalma A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások fogalma Az egyéb eredményekkel kapcsolatos gazdasági események számviteli elszámolása Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások számviteli elszámolása Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások számviteli elszámolása Ellenőrző kérdések és feladatok A zárlati műveletek A zárlati műveletek fogalma Az éves beszámoló elkészítése Zárlati könyvelési teendők A zárás technikája A könyvviteli nyitás Az éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának összeállítása A mérleg A mérleg tagolása A mérleg tételeinek tartalma Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés A beszámoló formája és a könyvvezetés módja közötti összefüggés Összefoglaló feladat zárásra, mérleg és eredménykimutatás összeállítására Ellenőrző kérdések és feladatok Függelék Számlatükör Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása Az éves beszámoló mérlegének előírt tagolása Az eredménykimutatás előírt tagolása

6 7. Pénz- és hitelműveletek elszámolása Képzési cél: A Pénz- és hitelműveletek című fejezet áttanulmányozása után Ön ismerni fogja a vállalkozások finanszírozási forrásait és a pénzzel kapcsolatos alapfogalmakat, megismeri a jelenleg hatályos pénzeszközökre vonatkozó értékelési elveket és eljárásokat, átlátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket, ismerni fogja ezen műveletek alapbizonylatait és analitikus nyilvántartásuk követelményeit. 7.1 A pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos fogalmak A vállalkozási tevékenység finanszírozása A vállalkozásoknak tevékenységük végzéséhez vagyonnal kell rendelkezniük. A vagyon fogalma már nem ismeretlen Ön előtt, sőt azt is tudja, hogy a számvitelben a vagyont két megközelítésben kell, hogy vizsgáljuk. Beszélünk egyrészt a vagyon megjelenési formájáról, másrészt a vagyon eredetéről. Az első szempont szerint megkülönböztetünk eszközöket, a második szempont szerint pedig forrásokat. A vállalkozási tevékenység indításához mindenekelőtt pénzre van szükség. Tekintsük át röviden a vállalkozási tevékenység formáit, majd az alapítás anyagi vonzatait! A vállalkozások körébe beletartozik minden olyan gazdálkodó, aki saját nevében és kockázatára, nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez, azaz az egyéni vállalkozók, a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, az egyesülések, a hitelintézetek, a pénzügyi és befektetési vállalkozások, a biztosító intézetek, a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepei. A vállalkozások társasági formái a következők lehetnek: 1. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok a) közkereseti társaság: két vagy több tag együttműködése társasági szerződés útján. Jellemzője, hogy a tagok korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett folytatnak üzletszerű közös tevékenységet, személyes közreműködéssel vesznek részt a társaság tevékenységében és nincs a tagoktól elkülönült belső szervezet. 55

7 Vállalkozói könyvvitel II. b) betéti társaság: abban különbözik a közkereseti társaságtól, hogy a tagoknak eltérő a felelőssége, attól függően, hogy beltagról (teljes vagyonával felel) vagy kültagról (a vagyoni betétje mértékéig felel) van-e szó. 2. Jogi személyiségű gazdasági társaságok c) korlátolt felelősségű társaság: egy vagy több tagból álló, viszonylag kisméretű gazdasági vállalkozás, amelyben a tagok felelőssége csak a bevitt tőkéjük, illetve annak fel nem osztott hozamáig terjed. A társaságból a befektetett tőke csak a megszűnés esetén vonható ki véglegesen. A társaság személyes jellegű, a tagok maguk is részt vesznek az ügyvezetésben, tevékenységének végzésében. d) részvénytársaság: egy vagy több részvényesből álló, zártkörűen vagy nyilvánosan működő, a tagoknak korlátozott felelősséget biztosító társasági forma. e) közös vállalat: az új GT tv. értelmében nem alapítható, a meglévők határozatlan ideig működhetnek változatlan formában. A gazdasági társaságok legfőbb ismérve a társasági vagyon, amelynek a tagoktól kell származnia, azaz cégalapításkor a társaság valamennyi tagja köteles hozzájárulni a társaság alapítói vagyonához. Ez történhet pénzbeli és nem pénzbeli (apport) hozzájárulással. A hitelezői érdekvédelem miatt a társaságok két fajtájánál a társasági törvény meghatározza a jegyzett tőke legkisebb mértékét, valamint a pénzbeli és az apport hozzájárulás arányát. Egyéb társasági formáknál a jegyzett tőke nagyságát a gazdálkodás feltételeiből az alapítók határozzák meg. Korlátolt felelősségű társaság alapítása esetén a törzstőke összege nem lehet kevesebb 500 ezer forintnál, melyből a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke nem rögzített, az alapítók dönthetik el, és a társasági szerződésben rögzítik. Az alapítóknak a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét be kell fizetniük a társaság számlájára. A bejegyzési kérelem benyújtásáig a nem pénzbeli hozzájárulás 100%-át rendelkezésre kell bocsátani. Amennyiben ennek nagysága nem éri el a törzstőke 50%-át, akkor három éven belül is rendelkezésre bocsátható. Részvénytársaság alapításakor a részvénytőke nem lehet kevesebb 20 millió forintnál, melyből a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke nem rögzített, az alapítók dönthetik el, és a társasági szerződésben rögzítik. A pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló alapítónak részvénye névértéke 25%-át a bejegyzési kérelem benyújtásáig be kell fizetnie a társaság számlájára. A nem pénzbeli hozzájárulást (apportot) teljesítőknek az apport 100%-át rendelkezésre kell bocsátaniuk a bejegyzési kérelem benyújtásáig. Zártkörűen működő részvénytársaság esetén annyi kedvezményt biztosít a törvény, hogy amennyiben a nem pénzbeli hozzájárulás aránya nem éri el az alaptőke 25%-át, akkor az apport öt éven belül is teljesíthető. Az alapításkor be nem fizetett pénzbetéteket a kft. vagy rt. cégbejegyzésétől számított egy éven belül kell befizetni, melynek megtörténtét a cégbíróságnak be kell jelenteni 56

8 7. Pénz- és hitelműveletek A fentiekből láthatjuk tehát, hogy a két alapvető gazdasági formánál minimum mekkora induló vagyonnal kell rendelkezni. Az induló vagyon a vállalkozás saját forrása. MÉRLEG, 200X...., E Ft Pénzeszközök Jegyzett tőke Eszközök Források Az induló vagyon a tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését szolgálja, de ez a pénzösszeg nem mindig elegendő. A tevékenység finanszírozásába idegen tőkét is be kell vonni. Ez az idegen tőke származhat magánszemélyektől, más vállalkozástól, illetve pénzintézettől. A pénzeszközök megjelenési formájukat tekintve az alábbiak lehetnek: készpénz, pénzt helyettesítő eszközök, számlapénz. Mind a készpénz, mind a pénzt helyettesítő eszközök, mind a számlapénz pénzneme lehet forint és valuta, illetve deviza. A készpénz: bárhol forgalomban lévő és a forgalomban lévőre még átváltható bankjegy és fémpénz. A pénzhelyettesítő eszközök közé tartozik a csekk, a hitelkártya, a csekk-kártya, a bankkártya, a kereskedelmi kártya, a váltó, az utalvány és elnevezésétől függetlenül minden más, azonos gazdasági rendeltetésű okmány. A számlapénz: a hitelintézeteknél vezetett betétszámla, amelynek három alapvető fajtáját különböztetjük meg. Az elszámolási betétszámla a gazdálkodó tevékenységével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására szolgál. A kamatozó betétszámla az előreláthatóan hosszabb, rövidebb ideig szabad pénzeszközök lekötésére szolgál. Az elkülönített betétszámlák esetében a felhasználási szándéknak megfelelő pénzeszközök külön történő elhelyezéséről van szó. A vállalkozás tevékenységének finanszírozásába idegen tőkét is bevonhat. Ez származhat hitel-, illetve kölcsönfelvételből, kötvénykibocsátásból. De mi is az a kötvény? A kötvény olyan bemutatóra szóló értékpapír, amelyben a kibocsátó kötelezi magát, hogy a kötvényen megjelölt pénzösszeget az előre meghatározott kamattal együtt a kötvény tulajdonosának az előre megjelölt módon és időben megfizeti. Az egyes kötvénykonstrukciók a visszafizetés idejében és ütemezésében, valamint a kamatfizetés módjában különböznek egymástól. 57

9 Vállalkozói könyvvitel II. 7.2 A pénzeszközök, valamint a hitel- és kölcsönkötelezettségek a mérlegben A vállalkozások pénzeszközei a mérlegben A mérleg felépítését már ismeri. Keressük meg, hogy a vállalkozás mérlegében hol találunk pénzeszközöket! A pénzeszközöknek a mérleg fordulónapján meglévő, forintban kifejezett állományát az éves beszámoló mérlegében a forgóeszközök között az alábbi struktúrában kell szerepeltetni (a mérlegtételek hivatkozása a számviteli törvény 1. számú mellékletében szereplő A változatú mérlegséma szerkezeti felépítésének megfelelően történik): B. Forgóeszközök IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek A kamatozó bankbetétek állományából a mérleg fordulónapjától számított egy évnél hosszabb lejáratra lekötött összegeket nem a forgóeszközök között, hanem a befektetett eszközök között kell kimutatni a hosszú lejáratra adott kölcsönök között. A. Befektetett eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön A pénzhelyettesítő eszközök csoportjába tartozó váltókat, bár fogalmilag a pénzeszközök közé tartoznak, számviteli szempontból azonban a pénzeszközöktől elkülönítetten kell kezelni. A váltóköveteléseket és váltótartozásokat a követelések és a kötelezettségek tárgyalásánál fogjuk részletezni Hitel- és kölcsönkötelezettségek a mérlegben A hitel, a kölcsön és a kötvénytartozásból eredő kötelezettségek a vállalkozás idegen forrásai, amelyek lejáratuktól függően lehetnek hosszú vagy rövid lejáratú kötelezettségek. F. Kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 58

10 7. Pénz- és hitelműveletek Mint láthatja, a hosszú lejáratú kötelezettségek teljes palettáját felsoroltuk, hisz valamennyi mérlegsor érintve lehet. Amennyiben az adós és a hitelező között bármilyen tulajdoni kapcsolat fellelhető, a kötelezettséget a 6.,7. mérlegsorra át kell helyezni. A kötvények speciális fajtája az átváltoztatható kötvény, ami emiatt külön mérlegsoron szerepel. Átváltoztatható kötvényt a részvénytársaságok bocsáthatnak ki, legfeljebb a jegyzett tőke 50%-ának mértékéig. Az átváltoztatható kötvény a kötvénytulajdonos döntésétől függően és bizonyos szabályok szerint részvénnyé alakítható. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni azon hiteleket és kölcsönöket, amelyek lejárati ideje rövidebb, mint 12 hónap, illetve a mérlegben itt kell szerepeltetni a hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök összegéből a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes összegeket. 7.3 A pénzeszközök értékelése Az értékelésnél feladatunk annak meghatározása, hogy a pénzeszközök mozgásánál milyen értékben változik a vállalkozás vagyona, illetve, hogy a beszámolókészítés időszakában milyen értékkel állíthatók be a pénzeszközök a mérlegbe. Év közben a pénzeszközök pénzforgalmának elszámolása minden esetben bizonylatok alapján történhet, a bizonylatokon szereplő összegnek megfelelően. A forintban meglévő pénzeszközök, illetve a forintban kifejezett pénzhelyettesítő eszközök mérlegértéke a mérleg fordulónapján meglévő, leltárral alátámasztott érték. A forintkövetelésre szóló számlapénz mérlegben szerepeltethető összege a mérleg fordulónapján a hitelintézet által küldött számlakivonattal egyező érték. A vállalkozásoknak azonban nemcsak forintban lehetnek pénzeszközei, hanem valutában, illetve devizában is. Azt már tudjuk, hogy a mérleg forintban (ezer forintban), illetve meghatározott esetekben millió forintra kerekítve készül, valamint hogy általában forintban is könyvelünk. (Bizonyos esetekben a devizában történő könyvvezetés és beszámolókészítés is előfordulhat, de ezzel a kérdéskörrel a tankönyv nem foglalkozik.) Az a kérdés, hogy milyen árfolyammal számoljuk át a valuta- és devizakészletek mozgásait forintra, illetve milyen árfolyammal határozzuk meg ezen eszközök mérlegértékét. 59

11 Vállalkozói könyvvitel II Valuta- és devizakészletek évközi értékelési szabályai A valutakészletek mozgásainak forintra történő átszámításához a számviteli törvény nem tartalmaz tételes előírásokat, vásárlásnál vagy eladásnál egyértelmű, hogy az érte fizetett vagy az érte kapott forintérték lesz a meghatározó. A devizás eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítására azonban tételes szabályok vonatkoznak. A vállalkozó dönthet, hogy melyiket alkalmazza. Az átszámítás alapja lehet: 1. a változás napjának hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyama, 2. a vállalkozás számlavezető bankjának a változás napján az adott deviza (valuta) vételi és eladási árfolyamának átlaga, 3. ha pénzintézetnél nem jegyzett valutáról van szó, annak szabadpiaci árfolyama, 4. ha a vállalkozás piaci pozíciója alapján pontosabb képet ad csak a vételi vagy csak az eladási árfolyam alkalmazása, akkor a vállalkozás ezt is választhatja. A vállalkozások a számviteli törvény által biztosított lehetőségek közül a számvitel politikai döntés keretében választanak és ezen döntésüket a számviteli politikájukban írásban rögzítik. Jelen keretek között mi az egyszerűsítés miatt csak az MNB hivatalos árfolyamát fogjuk alkalmazni. A valuta- és devizakészletek állománycsökkenéseinél a valódiság elvét szem előtt tartva mindig a könyv szerinti árfolyamot kell alkalmaznunk. Nézzünk erre egy rövid példát! Példa: A vállalkozás könyveiben nyitás után a pénzeszközök a következő értékekkel szerepelnek: 381. Pénztár Ft 384. Elszámolási betét Ft Feladat: Határozzuk meg, hogy a következő gazdasági események hatására hogyan változik a pénzeszközök állománya! 1. Készpénzért valutát vásároltak. A vásárolt valuta 50 DEV1. A vásárláskori eladási árfolyam 234 Ft/DEV1 volt. Az esemény hatására a forintpénztár állománya csökken Ft-tal ennyi volt a kifizetett ellenérték, a valutapénztár növekszik 50 DEV1-gyel, melynek könyv szerinti értéke Ft. 2. A forintbetét egy részéből devizaszámlát nyitottak. A bank által jóváírt deviza DEV1, a leemelt forint ellenérték Ft, a felszámított számlanyitási költség 7500 Ft. 60

12 7. Pénz- és hitelműveletek Az esemény hatására az elszámolási betétszámlán lévő pénzösszeg csökken Ft-tal, melyből 7500 Ft bankköltséget jelent, a deviza-betétszámlán megjelenik DEV1, melynek forintértéke az érte fizetett Ft. 3. A külföldi vevővel szemben fennálló követelés 5000 DEV1, melynek bekerüléskori forintértéke Ft. Ebből a tartozásból a vevő átutal a deviza-betétszámlára 2500 DEV1-et. Az átutaláskor érvényes MNB árfolyam 242 Ft/DEV1. Az biztos, hogy a deviza-betétszámla egyenlege növekszik 2500 DEV1-gyel. De hogyan határozzuk meg ennek forintértékét? Az értékelés mint már említettük a vállalkozás döntésétől függ, de megállapodtunk abban, hogy mi az MNB árfolyamot tekintjük választott árfolyamnak. A jóváírás napján érvényes devizaárfolyamot alapul véve a deviza-betétszámlán a növekedés Ft. Gondoljuk végig, mi lenne a megoldás akkor, ha a vállalkozás nem rendelkezne devizabetétszámlával. Ebben az esetben a külföldi vevő által átutalt 2500 DEV1-et a bank előbb megvenné a vállalkozástól, majd ennek forintértékét írná jóvá az elszámolási betétszámlán. Az átszámítás alapja tehát a számlavezető bank vételi árfolyama az átszámítás napján. Az esemény kapcsán van még egy feladatunk. A vevő átutalt 2500 DEV1-et, melynek könyv szerinti értéke / 2 = Ft, ennyivel csökken a külföldi vevők forintértéke, a deviza-betétszámlán a forintban könyvelendő érték Ft. Mi lesz a különbséggel? Ft árfolyamnyereséget realizál a vállalkozás, hisz az átutaláskor ennyivel többet ér a kapott deviza. Ezt a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell kimutatni. 4. Külföldi szállítóknak tartozik a vállalkozás. A tartozás 4000 DEV1, melynek forintértéke Ft. A meglévő deviza-betétszámláról a vállalkozás átutalja tartozását. A deviza-betétszámlán lévő pénzösszeg csökkenni fog 4000 DEV1-gyel. A forintérték meghatározása a deviza könyv szerinti értéke alapján történik. Vizsgáljuk meg a devizabetét könyv szerinti értékét! Devizabetét DEV1-ben Ft-ban A deviza-betétszámla átlagárfolyama 244,4 Ft/DEV1. A deviza-betétszámla csökkenése forintban meghatározva tehát ,4 = Ft. A külföldi vevőknél meghatározott logika szerint a külföldi szállítókkal szemben a vállalkozásnak árfolyamvesztesége van, hiszen könyv szerint a tartozása Ft, ennek fejében kiadott deviza a vállalkozásnak Ft-ba került. A keletkező árfolyamveszteség a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításait fogja növelni az elszámolás során. Összefoglalva: a négy gazdasági esemény után a vállalkozás pénzeszközei a következő képet mutatják: 61

13 Vállalkozói könyvvitel II Pénztár Ft 382. Valutapénztár Ft (50 DEV1) 384. Elszámolási betét Ft 386. Deviza-betétszámla Ft (8 500 DEV1) Valuta- és devizakészletek év végi értékelési szabályai Általános szabályként azt mondhatjuk el, hogy a vállalkozásnak akkor kell átértékelnie a valuta- és devizakészletét, ha az átértékelés különbsége jelentős. Az értékelés folyamata a következő: 1. Meg kell határozni valamennyi külföldi pénzeszközre szóló eszköz és forrás fordulónapi könyv szerinti értékét. 2. Ki kell számítani valamennyi külföldi pénzeszközre szóló eszköz és forrás fordulónapi a vállalkozás által választott árfolyamon (itt MNB) számított értékét. 3. Ki kell számítani ezen értékek (könyv szerinti és fordulónapi értékek) különbözetét, majd össze kell őket vonni. 4. Amennyiben a meghatározott különbözet hatása eszközökre, kötelezettségekre és eredményre jelentős (ennek mértékét a vállalkozás számviteli politikájában rögzíti), át kell értékelni a külföldi pénzértékre vonatkozó vagyonelemeket. Ha nem jelentős, akkor az eredeti könyv szerinti érték lesz a mérlegérték. A fentiekből következően a mérlegben minden egyes valuta- és devizakészlet vagy a mérlegfordulónapon érvényes választott árfolyamon, vagy könyv szerinti árfolyamon kerül értékelésre. Nézzünk erre egy rövid példát! Példa: A vállalkozás pénzeszközei a fordulónapon a következő értékeket mutatják: 381. Pénztár Ft 382. Valutapénztár Ft (1000 DEV1) 384. Elszámolási betét Ft 386. Deviza-betétszámla Ft ( DEV1) Ft ( DEV2) December 31-én a hivatalos MNB árfolyamok: DEV1: 241 Ft/DEV1 DEV2: 252 Ft/DEV2. Feladat: Határozza meg a pénzeszközök értékét a mérlegben, ha a vállalkozás az Ft alatti árfolyamkülönbséget nem tekinti jelentősnek! (A vállalkozás nem rendelkezik egyéb külföldi pénzértékre vonatkozó eszközzel és forrással.) Átszámított forintértékek: Valuta/Deviza Könyv szerinti érték XII. 31-ei árfolyam XII. 31-ei érték Különbség DEV1 (valuta) DEV1 (deviza) DEV2 (deviza) Összesen

14 7. Pénz- és hitelműveletek Mivel az összevont árfolyamkülönbség nem jelentős, nem kell átértékelni a pénzeszközöket, azok mérlegértéke a könyv szerinti értékkel lesz egyenlő. 7.4 A pénzeszközökkel kapcsolatos gazdasági események A gazdasági események a vállalkozás vagyonrészeiben bekövetkező változásokat mutatják. Még mielőtt a gazdasági események elszámolására rátérnénk, próbáljuk meg összeszedni azokat a jogcímeket amelyekből a pénzeszközök állományváltozásai következnek! A pénztár állománynövekedései: készpénzfelvétel, készpénzes értékesítés, valutavásárlás (ez természetesen a valutapénztár növekedését jelenti, és amennyiben készpénzért történt a vásárlás a forintpénztár állománya csökken), valutakészlet árfolyamnyeresége (év végi értékelésből adódóan), stb. A pénztár állománycsökkenései: készpénzes vásárlás, bérfizetés, fizetési előleg folyósítása, utólagos elszámolásra kiadott összeg, befizetés bankszámlára, valutakészlet árfolyamvesztesége (év végi értékelésből adódóan), stb. A bankbetétek állománynövekedései: befizetés pénztárból, vevőkövetelés pénzügyi rendezése, felvett hitel, kölcsön, korábban lekötött pénzeszköz felszabadítása, jóváírt kamat, stb. A bankbetétek állománycsökkenései: készpénzfelvétel, szállítók kiegyenlítése, hitel, kölcsön törlesztése, pénzeszköz lekötése, kamatfizetés, stb. A hitelek, kölcsönök és kötvénykibocsátások állományváltozásait külön nem soroljuk fel, hisz ezek szoros kapcsolatban vannak a bankbetétek állományváltozásaival. 63

15 Vállalkozói könyvvitel II. 7.5 A pénzeszközökkel, hitelekkel és kölcsönökkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása A pénzeszközökkel kapcsolatos gazdasági események elszámolását a gazdálkodóknak a pénzmozgással egy időben kell könyveikben rögzíteniük. Gondoljunk végig egy készpénzfelvételt a bankszámláról! Ebben az esetben növekszik a készpénz állománya, amelyről a bevételi pénztárbizonylat, mint a gazdasági esemény alapdokumentuma, rendelkezésre áll. A bankszámla kivonata a számlavezető pénzintézettől azonban csak néhány nappal később érkezik meg, így a készpénzfelvétel pillanatában nincs bizonylat a bankszámlán lévő pénz csökkenéséről. Mi tehát a teendő? A pénzeszközökkel kapcsolatos általános előírások szükségessé teszik, hogy a bankszámlák és a pénztár, a deviza-betétszámlák és a pénztárak, valamint a bankszámlák közötti pénzforgalom elszámolásakor egy technikai számlát, az átvezetési számlát alkalmazzuk A pénztár állományváltozásainak elszámolása 1. Készpénzfelvétel az elszámolási betétszámláról Bevételi pénztárbizonylat alapján: T 381. Pénztár K 389. Átvezetési számla A bank terhelési értesítése a bankszámlán lévő összeg csökkenéséről: T 389. Átvezetési számla K 384. Elszámolási betét vagy 386. Deviza-betétszámla 2. Valutafelvétel a devizabetétről bevételi pénztárbizonylat alapján: T 382. Valutapénztár K 389. Átvezetési számla bank terhelési értesítése a deviza-betétszámlán lévő összeg csökkenéséről: T 389. Átvezetési számla K 386. Deviza-betétszámla 3. Készpénzes értékesítés A készpénzes értékesítés elszámolásánál arra kell figyelemmel lennünk, hogy a készpénzben kapott árbevétel bruttó összeg, azaz magában foglalja az általános forgalmi adó összegét, amelyet ezért ki kell emelnünk az árbevételből. Készpénzbevétel elszámolása a bevételi pénztárbizonylat alapján: T 381. Pénztár K Belföldi értékesítés nettó árbevétele Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása: T Belföldi értékesítés nettó árbevétele K 467. Fizetendő áfa 64

16 7. Pénz- és hitelműveletek 4. Befizetés bankszámlára A befizetett pénzösszeg elszámolása a kiadási pénztárbizonylat alapján: T 389. Átvezetési számla K 381. Pénztár vagy 382. Valutapénztár A befizetett összeg elszámolása a bank jóváírási értesítése alapján: T 384. Elszámolási betét vagy 386. Deviza-betétszámla K 389. Átvezetési számla Amennyiben valutabefizetés történt az elszámolási betétszámlára (azaz átváltás), a valuta könyv szerinti értéke és a ténylegesen forintban jóváírt összeg eltérhet egymástól (más a könyv szerinti érték, és más a befizetés napján érvényes vételi árfolyam). Ez a különbség, amely lecsapódik az átvezetési számlán, lehet nyereség vagy veszteség. Árfolyamnyereség (magasabb összeget kaptunk forintban, mint amennyi a valuta könyv szerinti értéke volt): T 389. Átvezetési számla K 974. Deviza- és valutakészletek árfolyamnyeresége Árfolyamveszteség (a forintban jóváírt összeg alacsonyabb, mint a valuta könyv szerinti értéke volt): T 874. Deviza- és valutakészletek árfolyamvesztesége K 389. Átvezetési számla 5. Vásárlás készpénzért Vásárolhat a gazdálkodó tárgyi eszközt, értékpapírt, készletet stb., emiatt az ellenszámla más és más lehet. Figyelembe kell venni, hogy az ellenérték tartalmazhatja az általános forgalmi adó összegét is. Készpénzcsökkenés a kiadási pénztárbizonylat alapján: T 1., 2., 3. Számlaosztályok számlái 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K 381. Pénztár 6. Fizetési előleg folyósítása Dolgozóknak folyósított fizetési előleg kiadási pénztárbizonylat alapján: T 361. Munkavállalókkal szembeni követelések K 381. Pénztár 7. Utólagos elszámolásra kiadott összeg A dolgozóknak a kiküldetés költségeinek fedezésére vagy az anyagbeszerzés céljából kifizetett összegek elszámolása a dolgozókkal szembeni követelésként történik. Miután a dolgozó visszaérkezik, elszámol a felvett összeggel. Ez technikailag azt jelenti, hogy visszafizeti az utólagos elszámolásra felvett összeget a pénztárba, majd a felmerült költségeket a hozott számlák alapján számolják el immár készpénzes beszerzésként. Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása kiadási pénztárbizonylat alapján: T 361. Munkavállalókkal szembeni követelések K 381. Pénztár 65

17 Vállalkozói könyvvitel II. Utólagos elszámolásra kiadott összeg visszavételezése: T 381. Pénztár K 361. Munkavállalókkal szembeni követelések A felmerült költségek és az áfa elszámolása számlák alapján: T 5. Költségnemek és 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K 381. Pénztár A bankbetét állományváltozásainak elszámolása 1. Befizetés pénztárból Befizetés elszámolása a bank jóváírási értesítése alapján: T 384. Elszámolási betét vagy 386. Deviza-betétszámla K 389. Átvezetési számla 2. Vevőkövetelés pénzügyi rendezése Belföldi vevő átutalása jóváírási értesítés alapján: T 384. Elszámolási betét K 311. Belföldi követelések Külföldi vevő átutalása devizában a deviza-betétszámlára: T 386. Deviza-betétszámla K 317. Külföldi követelések 3. Felvett hitel és kölcsön Hitelfelvétel elszámolása banki jóváírási értesítés alapján: T 384. Elszámolási betétszámla K 389. Átvezetési számla A banki terhelési értesítés alapján a kötelezettség nyilvántartásba vétele: T 389. Átvezetési számla K 432. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 433. Hosszú lejáratra kapott kölcsön 451. Rövid lejáratú hitelek 452. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Hitel, kölcsön és kötvény törlesztése A törlesztés elszámolásánál az előző tételeket fordítva könyveljük. Terhelési értesítés a törlesztőrészlet átutalásáról: T 389. Átvezetési számla K 384. Elszámolási betét Jóváírási értesítés a hitelállomány csökkenéséről: T 441. Hosszú lejáratra kapott kölcsön 445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 66

18 7. Pénz- és hitelműveletek 451. Rövid lejáratú kölcsönök 452. Rövid lejáratú hitelek K 389. Átvezetési számla 5. Kötvénykibocsátás A kötvénykibocsátás elszámolása bizonyos értelemben speciális, mert nem biztos, hogy a kibocsátás névértéken történik. A kötvénykibocsátónak a névértéket és a kamatokat kell visszafizetni, de a kibocsátás a kereslettől függően történhet névérték alatt és névérték felett is. Névérték alatti kibocsátásnál a kibocsátónak árfolyamvesztesége keletkezik, névérték feletti kibocsátásnál pedig árfolyamnyeresége. Ezen különbség elszámolására a 375. Értékpapír-elszámolási számla lesz a segítségünkre. A kötvénykibocsátás befolyt ellenértékét a vállalkozásoknak el kell különíteniük a napi kiadások fedezetéül szolgáló pénzeszközöktől, ezért azok egy külön betétszámlára kerülnek Tartozás kötvénykibocsátásból 375. Értékpapír-elszámolási számla Elkülönített betét 975. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 3/a. 3/b Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 1. Kötvénykibocsátás befolyt ellenértéke. 2. Kötvénykibocsátás névértéken. 3/a. A névérték és a kibocsátási érték különbözete, ha a kibocsátási érték a magasabb. 3/b. A névérték és a kibocsátási érték különbözete, ha a kibocsátási érték az alacsonyabb. Kapcsolódó tételként még elszámolandó a pénzintézet által felszámított lebonyolítási díj. T 532. Pénzügyi szolgáltatás díjai K 384. Elszámolási betét Példa: A vállalkozás kötvénykibocsátással szeretne pótlólagos forrásokhoz jutni. A kibocsátott kötvények névértéke Ft, darabszáma 1000, kamata 20%. A kibocsátási árfolyam 98%. A bank Ft lebonyolítási költséggel terhelte meg bankszámláját. Feladat: Könyveljük el a kötvénykibocsátást! Megoldás: A kibocsátott kötvények névértéke összesen E Ft, ennyi lesz a vállalkozás összes tartozása. A befolyt ellenérték 9800 E Ft, ez jelenik meg az elkülönített betétszámlán. A bank 67

19 Vállalkozói könyvvitel II. által felszámított költséggel csökken a vállalkozás elszámolási betétszámlán lévő pénze. A kötvények éves ráfordítása a névérték 20%-a, azaz az első évben 2000 E Ft kamat, ezt minden évben a törlesztéskor kell fizetni. A kibocsátás könyvelése: a) névértéken T 375. K Ft b) kibocsátási értéken T K Ft c) veszteség T 875. K Ft d) lebonyolítási díj T 532. K Ft 6. Pénzeszköz lekötése Hosszú távra lekötött pénzeszköz elszámolása a bank terhelési értesítése alapján: T 389. Átvezetési számla K 384. Elszámolási betét Banki jóváírási értesítés a lekötött pénzeszközről: T 197. Egyéb tartós bankbetétek K 389. Átvezetési számla 7. Lekötött pénzeszköz visszavezetése Jóváírási értesítés az átvezetésről: T 384. Elszámolási betét K 389. Átvezetési számla Terhelési értesítés a lekötött bankbetét feloldásáról: T 389. Átvezetési számla K 197. Egyéb tartós bankbetétek 8. Jóváírt kamat A kapott kamatösszeg: T 384. Elszámolási betét K 973. Kamatbevétel pénzintézettől Év végén elszámolandó, de még meg nem kapott kamat: T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása K 973. Kamatbevétel pénzintézettől 9. Hitelek, kölcsönök és kötvények után fizetendő kamatok Terhelési értesítés a kamat leemeléséről: T Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások K 384. Elszámolási betét Év végén elszámolandó, tárgyévet terhelő kamat: T Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 10. Belföldi szállító kiegyenlítése T Belföldi szállító K 384. Elszámolási betét 68

20 7. Pénz- és hitelműveletek 11. Külföldi szállító kiegyenlítése T Külföldi szállító K 386. Deviza-betétszámla Kapcsolódó tétel: Árfolyamnyereség elszámolása T Külföldi szállító K 976. Átváltáskori értékeléskori árfolyamnyereség Árfolyamveszteség lszámolása T 876. Átváltáskori értékeléskori árfolyamveszteség K Külföldi szállító 7.6 A pénz- és hitelműveletekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások A pénzeszközöket érintő gazdasági eseményeket a pénzmozgással egy időben kell rögzíteni. Mint minden gazdasági eseményt, a pénzeszközöket érintő eseményeket is bizonylatokkal kell alátámasztani. A készpénz kezeléséhez kapcsolódó bizonylatokat, továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő összeget kell fizetni (pl. illetékbélyeg, postabélyeg), vagy amelynek illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. A valutapénztárhoz, illetve a devizaszámlához kapcsolódóan olyan részletező nyilvántartásokat kell vezetni, amelyekből valuta-, illetve devizanemenként elkülönítetten megállapítható a valuta-, illetve devizakészletekben bekövetkezett növekedések és csökkenések összege, jogcíme, a forintra történő átszámítás során alkalmazott árfolyam. A pénzkezelés minden követelményének való maradéktalan megfelelés alapja a pénzkezelési szabályzat, mely a számviteli politika része, s mint ilyet, a vállalkozásnak kötelező elkészítenie. A Számviteli törvény szerint a pénzkezelési szabályzatnak legalább a következőkről rendelkeznie kell: a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, az ellenőrzés gyakoriságáról, 69

21 Vállalkozói könyvvitel II. a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról. A kapott hitelekkel és kölcsönökkel, valamint a kötvénykibocsátásokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartásokkal szembeni általános követelmény, hogy fajtánként megállapíthatóak legyenek: a hitelt, kölcsönt folyósító adatai, az azonosító adatok, a folyósítás időpontja, a lejárati idő, a törlesztés feltételei és módja, devizahitel esetén a devizaösszeg és az alkalmazott árfolyam, a kamatfeltételek, devizahitel esetében a mérleg-fordulónapi értékelés módja és indoklása. A kötelezettségek leltározási módszere az egyeztetés, amelyet minden beszámolókészítést megelőzően a mérleg valódiságának biztosítására végre kell hajtani. 70

22 7. Pénz- és hitelműveletek Ellenőrző kérdések és feladatok 1. Milyen forrásokból tudják a vállalkozások tevékenységüket finanszírozni? 2. Mit nevezünk számlapénznek? 3. Mi a különbség a valuta és a deviza között? 4. Mi a kötvény? 5. Mit nevezünk átváltoztatható kötvénynek? 6. Melyek a valuta- és devizakészletek évközi értékelési szabályai? 7. Hogyan határozható meg a valuta és deviza könyv szerinti értéke? 8. Hogyan értékeljük a vállalkozások külföldi pénzértékre vonatkozó eszközeit és forrásait a beszámolókészítés előtt? 9. Sorolja föl a pénztár állományváltozásainak jogcímeit! 10. Sorolja föl a bankbetétek állományváltozásainak jogcímeit! 11. Milyen számla szolgál a pénzmozgások közötti időtávok áthidalására? Miért van erre szükség? 12. Mutassa be a kötvénykibocsátás menetét! 13. Hol találhatóak a vállalkozás mérlegében a hitel-, kölcsön- és kötvénytartozások? 14. Mely szabályzat elkészítése elengedhetetlen a pénzeszközök analitikus nyilvántartásához? 15. Melyek a hitelek és kölcsönök analitikus nyilvántartásának legfontosabb adatai? 71

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens Segédlet a szakspecifikus számvitel oktatásához a levelező tagozat Pénzügy számvitel szak IV. évfolyamos hallgatóinak Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens I. A követelések és a pénzeszközök

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Számvitel alapjai példatár Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Tartalomjegyzék Elõszó...7 I. fejezet Gazdasági társaságok alapítása...9 II.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában A Kormány 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 208. szám

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 29., kedd Tartalomjegyzék 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) (készült a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény rendelkezései

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16.

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16. LOGO CLIENT Befektetési alapok könyvvizsgálata 2012. október 16.. Befektetési alapok és alapkezelők legfontosabb adatai Megnevezés 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 12. 31. 2012. 03. 31. 2012. 06. 30.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila Feladatgyűjtemény a Pénzügyi számvitel 2 tantárgyhoz

Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila Feladatgyűjtemény a Pénzügyi számvitel 2 tantárgyhoz Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila Feladatgyűjtemény a Pénzügyi számvitel 2 tantárgyhoz 2015 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2 TANÓRAI MEGOLDÁSRA AJÁNLOTT FELADATOK 1. feladat (költségek, ráfordítások

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Könyvelői Klub 2012. november 26. Budapest. Konzultáns: Horváth Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő, a Könyvelői Klub szakmai vezetője

Könyvelői Klub 2012. november 26. Budapest. Konzultáns: Horváth Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő, a Könyvelői Klub szakmai vezetője Könyvelői Klub 2012. november 26. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő, a Könyvelői Klub szakmai vezetője ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, LELTÁROZÁS Leltár A számviteli törvény

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest Konzultáns: Kisgyörgy Ilona közgazdász; okl. adószakértő; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló HÁZIPÉNZTÁR, ZÁRÓÁLLOMÁNY SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI; AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

Hogyan valósul meg a tájékoztatás? Számviteli törvény története. Mi volt a törvényalkotás célja? SZÁMVITEL FOGALMA, FELADATA & A VÁLLALKOZÁSOK VAGYONA

Hogyan valósul meg a tájékoztatás? Számviteli törvény története. Mi volt a törvényalkotás célja? SZÁMVITEL FOGALMA, FELADATA & A VÁLLALKOZÁSOK VAGYONA Ha hallom, elfelejtem, Ha látom, megjegyzem, Ha csinálom, értem. Konfúciusz (ie 551-479) SZÁMVITEL FOGALMA, FELADATA & A VÁLLALKOZÁSOK VAGYONA Gazdálkodás, vállalkozás tartalma A vállalkozások főbb sajátosságai

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eszközök és források értékelési szabályzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 Dr. Kardos Barbara Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Dr. Sztanó Imréné Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 PR-017/13 Tartalomjegyzék 1. A számviteli törvény változásai....................

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER Iktatószám: NGM/ /2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése NEM NYILVÁNOS Készült 2015. 10. 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes: 2016. január 05 -tól

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes: 2016. január 05 -tól Ikt.szám: 17 /2016. 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben