Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Leltározási és leltárkészítési szabályzat"

Átírás

1 Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014

2 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár igazgató rektor Papiné György Szentgyörgyvölgyi Helgertné Marianna László Zoltán Dr. Szabó Ilona Eszter Kelt február február február 26. Tartalomjegyzék Cél... 3 Szabályzat hatálya... 3 Kapcsolódó dokumentumok... 3 Fogalmak... 4 A leltárral szemben támasztott követelmények... 4 A leltár alaki követelményei... 4 A leltár tartalmi követelményei... 5 A leltározás módja és időpontja... 5 A leltározás módja... 5 A leltározás időpontja... 6 A leltár különbözetek megállapítása, rendezése... 6 Leltárhiány, leltártöbblet... 6 A leltárhiányért való felelősség... 6 A leltározás személyi feltételei... 7 Vezetői feladatok... 7 A leltárfelelősök feladatai... 7 A leltározók feladatai... 8 A leltárellenőrök feladatai... 8 A leltározási ütemterv és leltározási utasítás... 9 Leltározási ütemterv... 9 Leltározási utasítás... 9 A leltározás előkészítése... 9 A leltározók felkészítése a leltározásra... 9 A leltározás előtti selejtezés A leltározás előkészítése A leltározás bizonylatai A leltározás lebonyolítása A leltár, a leltározás ellenőrzése, leltárösszesítő elkészítése A leltár A leltározás ellenőrzése Leltárösszesítő elkészítése Mellékletek... 14

3 S z a b á l y z a t Oldal: 3/34 Kiadás Fejezet száma Változás tárgya /2014/2015. SZN határozat Kiadás az Állami Számvevőszék V sz. jelentéséhez készített GI/345-7/2014. ikt.sz. intézkedési terv alapján; Leltározási szabályzat (2006) 03. kiadásának hatályon kívül helyezése /2014/2015. SZN határozat Személyi, szervezeti változások átvezetése Kiadás dátuma Cél 1. (1) A Károly Róbert Főiskola (a továbbiakban: főiskola) a Számviteli törvény, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet (továbbiakban Áhsz.), valamint a főiskola Számviteli politikájának előírásaival összhangban készítette el a leltározásra és leltárkészítésre vonatkozó szabályzatát (továbbiakban: szabályzat). (2) A számvitelről szóló évi C. törvény alapjaiban határozta meg a leltározás, a leltár összeállítás irányelveit és szabályait, ugyanakkor az Áhsz. előírja, hogy az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához, olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. (3) A leltározás célja: a naptári évről december 31-i fordulónappal készített éves beszámoló alátámasztását biztosító leltár összeállítása. A leltározás végrehajtásának fordulónapja: december 31. Szabályzat hatálya 2. (1) A szabályzat hatálya kiterjed a főiskola mérlegében kimutatott eszközök és források teljes körére. Kapcsolódó dokumentumok 3. az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.); 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (továbbiakban Áhsz.); a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.);

4 S z a b á l y z a t Oldal: 4/34 a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt); a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: Mtv.); a főiskola Számviteli politikája Fogalmak 4. (1) Jelen szabályzat a leltározásra vonatkozó valamennyi érvényes szabályt tartalmazza, melynek értelmében a: a) Leltár: egy adott időpontra vonatkozóan, a valóságos helyzetnek megfelelő mennyiségi és értékbeli részletes kimutatás, a szabályszerűen végrehajtott leltározás eredménye. Leltárnak kell tekinteni a mennyiségi felvételt nem igénylő eszközök és forrásokfőkönyvi könyveléssel egyező analitikus nyilvántartásáról készült kivonatokat is. b) Leltározás: a főiskola tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő, befektetett eszközök, készletek, követelések, pénzügyi eszközök, valamint azok forrásainak számbavétele és a valóságban meglévő mennyiségük, állományuk megállapítása. c) Leltározási utasítás: a leltározási ütemtervvel egyidejűleg, a leltározási és leltárkészítési munkákról a leltározó bizottságok részére kiadott utasítás. d) Leltározási ütemterv: A leltározási munka tervszerűségének biztosítása érdekében évenként, egységes szerkezetben, a leltározás megkezdése előtt, a közreműködő szervezeti egységek munkájának összehangolása érdekében, a feldolgozás folyamatosságának, zökkenőmentességének biztosítására leltározási ütemtervet kell készíteni. e) Leltározás módja: annak meghatározása, hogy a leltározást hogyan és milyen módon kell végrehajtani. f) Leltári körzet: a vagyongazdálkodás szempontjából összefüggő, fizikailag elhatárolható, felelős személyhez rendelt terület. g) Leltár különbözet: leltárhiány, vagy leltár többlet, amely a leltározás során megállapított és a könyvviteli nyilvántartások szerinti mennyiségek különbözete. A leltárkülönbözet értéke a mennyiségi különbözet nyilvántartási áron számított értéke. A leltárral szemben támasztott követelmények A leltár alaki követelményei 5. (1) A teljesség követelményének értelmében a leltárnak a főiskola valamennyi eszközét és forrását tartalmaznia kell, függetlenül attól, hogy ezek fizikailag a leltározás időpontjában hol találhatók (idegen helyen). (2) A valódiság elve értelmében a leltár az eszközöknek a leltározáskor ténylegesen meglévő mennyiségét és értékét tartalmazza. (3) A világosság elvét követve a leltárnak mind tartalmi, mind pedig formai szempontból érthetőnek kell lennie.

5 S z a b á l y z a t Oldal: 5/34 (4) Az áttekinthetőség követelménye azt jelenti, hogy az eszközöknek láthatónak, fellelhetőnek kell lennie, azokat úgy kell elhelyezni, tárolni, hogy megszámolható, illetve a vonalkód leolvasható legyen. A készleteket készletféleségenként csoportosítva, elkülönítetten rendezve kell a leltározásra előkészíteni. A leltár tartalmi követelményei 6. (1) A leltárral szemben támasztott tartalmi követelmények: a) a leltárfelvételi bizonylatok és dokumentációk előírás szerinti megléte, b) a leltározási okmányokon, szükséges záradékon az aláírások megléte. (2) A leltár tartalmazza: a) költségvetési szerv, szervezeti egység megnevezését; b) leltári körzet megnevezését; c) bizonylat (sor)számát; d) a leltározott eszközök, források meghatározását, azok mennyiségét, az egyértelmű azonosításhoz szükséges jelöléseket; e) leltározás napját és fordulónapját; f) a leltáreltérések kimutatását, leltár többletek, és/vagy hiányok megállapítását; g) a leltározásért felelős és elszámolásra kötelezett személyek aláírását. (1) A leltárfelvétel történhet: A leltározás módja és időpontja A leltározás módja 7. a) a tárgyi eszközökre nyilvántartásba vételkor elhelyezett vonalkód leolvasásával; b) mennyiségi felvétellel, melyet megszámlálással, vagy mérés útján kell megvalósítani (készleteknél); c) egyeztetéssel, melynek során a főkönyvi könyvelés adatait az analitikus nyilvántartásokkal vagy a könyvelés helyességét igazoló egyéb okmányokkal (bankkivonat, egyeztető levelek stb.) kell összehasonlítani. (2) Egyeztetéssel kell leltározni a mennyiségi felvétellel nem leltározható eszközöket és forrásokat: a) részesedéseket, b) lakáskölcsönöket, c) vevő követeléseket, d) egyéb követeléseket, e) pénzeszközöket, f) tartós tőkét, tartalékokat, g) szállítói kötelezettségeket, h) egyéb kötelezettségeket (nemzetközi támogatási programok).

6 S z a b á l y z a t Oldal: 6/34 A leltározás időpontja 8. (1) A leltározás időpontját a leltározási ütemtervben évente kell meghatározni. A leltár fordulónapja tárgyév december 31. (2) A leltározást az ütemtervben meghatározott időtartam alatt kell elvégezni. (3) A készletek sajátosságából adódóan az Erdőteleki Arborétum növénykészletének mennyiségi felvétellel történő leltározását tárgyév április 30-ig kell elvégezni. A leltár különbözetek megállapítása, rendezése Leltárhiány, leltártöbblet 9. (1) A leltározás adatait a könyvviteli nyilvántartásokkal egyeztetni és a jegyzőkönyvileg megállapított különbözetek okát (okait) kivizsgálás után rendezni kell. (2) A leltárhiány a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagokban, árukban keletkezett természetes mennyiségi csökkenés és kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. Leltári hiányt, illetve többletet csak abban az esetben lehet kompenzálni, ha a többlet, illetve hiány azonos cikkcsoportba tartozó, megközelítőleg hasonló értékű, minőségű, rendeltetésű terméknél fordul elő, s amelyek emiatt felcserélhetők és helyettesíthetők. (3) Normalizált hiánynak minősül az elkerülhetetlen, természetes mennyiségi csökkenés, ami a készletek belső tulajdonságai folytán áll elő, valamint tárolással járó veszteség (káló, hiány). (4) A tényleges készletnek minden esetben a leltározással felvett készletet kell tekinteni. A kompenzálás, káló elszámolásának csak az anyagi felelősség megállapításánál van szerepe. A leltárhiányért való felelősség 10. (1) A leltárhiányért való felelősséget, illetve annak feltételeit a Kjt., valamint a Mtv. szabályozza. (2) A munkavállalót teljes anyagi felelősség csak akkor terheli, ha a) a vagyontárgyakat leltár szerinti kezelésre, megőrzésre átvette, és az átvételt aláírásával igazolta; b) a leltározási ütemterv szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján megállapításra került a leltárhiány összege. (3) Az anyagilag felelős dolgozó mentesül a felelősség alól, ha a) bizonyítani tudja, hogy a hiány (kár) bekövetkezését kellő gondossággal sem háríthatta el; b) a hiány keletkezésének oka nem állapítható meg; c) ha a leltáreltérést elemi csapás, elháríthatatlan véletlen esemény, bűncselekmény (betörés, lopás) idézte elő.

7 (1) A kancellár feladata: L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 7/34 A leltározás személyi feltételei Vezetői feladatok 11. a) jelen szabályzat elkészítése és jogszabályi változásoknak megfelelően történő módosítása, b) leltárutasítás kiadása, c) leltárhiány esetén a felelősség, és kártérítés érvényesíttetése. (2) A kancellár mint a leltározás irányítója felel a leltározással kapcsolatos előkészítő és lebonyolító tevékenységek megszervezéséért, ennek keretében feladata: a) a leltározási utasításban, leltározási ütemtervben foglaltak betartásának ellenőrzése; b) éves leltározási ütemterv kiadása; c) a leltározás lebonyolításához szükséges erőforrások (humán és műszaki feltételek) biztosítása; d) kompenzálás engedélyezése; e) leltáreltérés miatti felelősségre vonás elrendelése. (3) A leltározás vezetője a gazdasági igazgató, aki a kancellár megbízása alapján felelős a leltározás gyakorlati lebonyolításáért. 1 (4) A számviteli csoportvezető feladata: a) leltározást előkészítő folyamatok szervezése, felmérése; b) éves leltározási ütemterv elkészítése, ennek során a leltározandó körzetek leltárfelelőseinek, a leltári ellenőrök kijelölése, a kancellár jóváhagyásával; c) leltározási munkák megkezdése előtt leltárértekezlet megszervezése, levezetése; d) a leltározási munka folyamatában a leltározó bizottság és a leltári ellenőrök részére szakmai tájékoztatás nyújtása, a munkák ellenőrzése; e) a leltározás kiértékelésének koordinálása. (5) A műszaki igazgató leltározás előkészítésével kapcsolatos feladata: a leltározás lebonyolításához szükséges műszaki feltételek és műszaki képzettségű dolgozók hatékony közreműködésének biztosítása. 2 A leltárfelelősök feladatai 12. (1) A leltározási egységekben (leltár körzet) kijelölt leltárfelelősök feladata, a leltározási utasításban és a leltározási ütemtervben foglaltak maradéktalan végrehajtása. Az eredményes 1 Módosította a 85/2014/2015. SZN határozat. Korábban hatályos szöveg: A leltározás vezetője a közgazdasági osztályvezető, aki a kancellár Hatályos március 1-jétől. 2 Módosította a 85/2014/2015. SZN határozat. Korábban hatályos szöveg: Az üzemeltetési és műszaki osztályvezető leltározás előkészítésével Hatályos március 1-jétől.

8 S z a b á l y z a t Oldal: 8/34 leltározás érdekében a körzeti leltárfelelősök munkáját az illetékes szervezeti egységvezetőknek támogatniuk kell. (2) A leltárfelelősök felelnek a szervezeti egységben lévő vagyontárgyak megőrzéséért, az eszközmozgások bizonylatainak kezeléséért, és annak a Gazdasági Igazgatóságra történő átadásáért. 3 A leltározók feladatai 13. (1) A leltározás hatékony lebonyolítása, végrehajtása érdekében leltározási bizottságot, amennyiben a leltározás egyidejűleg több helyen folyik, akkor további leltározási csoportokat kell kialakítani. A leltározási bizottság tagjai a leltárellenőr és leltározó(k). (2) A leltározók feladata a leltári bizonylatok alapján a leltározandó eszközök azonosítása, a leltározott készletek teljes körűségének ellenőrzése. (3) A leltározás során és annak befejezését követően a szükséges adminisztrációs munkák elvégzésének végrehajtásáról a leltározási bizottságok vezetői gondoskodnak. (4) A leltározók és leltárfelelősök felelnek a leltári alapbizonylatok szakszerű és valóságnak megfelelő adattartalmáért. A leltárellenőrök feladatai 14. (1) A leltárellenőrzés munkája a leltározási munkák megkezdésétől az ellenőrzött leltár leadásáig valamennyi leltárba bevont területre kiterjed. (2) A leltárellenőrök munkájukat minden szakmai vezetőtől függetlenül a kancellár, vagy az általa kinevezett vezető utasítása, illetve irányítása szerint végzik. (3) Az ellenőrzés legfontosabb feladatai: a) a leltározási előfeltételek biztosításának ellenőrzése; b) a mennyiségi felvételek helyességének és szakszerűségének ellenőrzése; c) a leltározandó, de mennyiségi felvételt nem igénylő eszközök és források felvételének vizsgálata; d) a leltározással összefüggő valamennyi számítás és értékelés helyességének vizsgálata. (4) A leltárellenőrök feladataik végrehajtása során tapasztalt rendellenességeket a leltárfelelősöknek kötelesek jelenteni. Ellenőrzési tevékenységüket a megfelelő bizonylatokon, összesítőkön aláírásukkal igazolják. 3 Módosította a 85/2014/2015. SZN határozat. Korábban hatályos szöveg: és annak a Közgazdasági Osztályra történő átadásáért. Hatályos március 1-jétől.

9 S z a b á l y z a t Oldal: 9/34 A leltározási ütemterv és leltározási utasítás Leltározási ütemterv 15. (1) Minden évben a leltározás megkezdése előtt leltározási ütemtervet kell készíteni. (2) A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell a leltározás előkészítésével, a leltár felvételével és értékelésével, valamint ellenőrzésével kapcsolatos összes munkafolyamat megkezdésének és befejezésének tervezett időpontját, továbbá: a) a leltározási körzetek megnevezését; b) a leltározási mód meghatározását; c) a leltározott eszközök és források, vagy azok csoportjainak meghatározását; d) az egyes munkafolyamatok elvégzéséért és ellenőrzéséért felelős személyek megnevezését (leltározók, leltárellenőrök); e) a leltár kiértékelések határidejét, átadásának időpontját; f) a leltár eltérés miatt esetleg szükségessé váló felelősségre vonás határidejét, azok könyvviteli nyilvántartásban történő rendezésének határidejét. (3) Az 1. melléklet tartalmazza a minden évben aktualizált leltározási ütemtervet, amit a leltározásban érintettek megkapnak. Leltározási utasítás 16. (1) Szükséges a leltározási ütemtervvel egy időben a leltározó bizottságok részére éves leltározási utasítás kiadása. (2) Az éves leltározási utasításban kell előírni a leltározás előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint a leltárfelvétel (leltározás) feladatait. (3) Az éves leltározási utasítást a leltározási egységek felelőseinek úgy kell kiadni, hogy a leltározás megkezdéséig elegendő idő álljon rendelkezésre a felkészülésre. (4) Az éves leltározási utasítással egyidejűleg kell átadni a leltározás irányítására vonatkozó megbízólevelet. A leltározás előkészítése A leltározók felkészítése a leltározásra 17. (1) A leltározási munkálatok megkezdése előtt a leltározási utasításban foglaltak figyelembevételével a leltározó bizottság tagjai és a leltározók részére leltárértekezlet megtartása szükséges. (2) A leltározás irányítójának vezetésével a leltárértekezleten

10 S z a b á l y z a t Oldal: 10/34 a) a leltározási szabályzat átfogó ismertetése, és ezzel kapcsolatos vitatható kérdések tisztázása, b) valamint a leltározási ütemterv ismertetése történik. A leltározás előtti selejtezés 18. (1) A leltározás megkezdése előtt selejtezést kell végrehajtani, és az erre vonatkozó utasíts szerint az adott szervezeti egység jegyzékéből az eszközöket ki kell vezetni, és fizikailag el kell különíteni. (2) A feleslegessé vált készletek selejtezésének, hasznosításának ügyvitelét külön utasítás tartalmazza. A leltározás előkészítése 19. (1) A főiskola leltározási körzeteinek aktualizálása a mindenkori szervezeti felépítéssel összhangban a tárgyi eszköz könyvelőjének feladata. A leltárkörzetek listáját az adott évi leltározási ütemterv tartalmazza. (2) A szervezeti egységek vezetőinek a leltározási utasításban foglaltakkal összhangban kell előkészíteni a leltározást, amely során gondoskodni kell: a) az eszközök vonalkóddal történő ellátottságáról, a leltári számok, egyéb azonosítók vonalkódok olvashatóságáról, az olvashatatlan címkék kicseréléséről, a hiányzók pótlásáról; b) a tárgyi eszközök, készletek elhatárolásáról; c) a saját és idegen eszközök szétválasztásáról és megjelöléséről; d) raktárak rendbetételéről; e) felesleges és idegen göngyölegek visszaküldéséről; f) az idegen helyen tárolt, vagy használatra átadott eszközök számbavételéről. (3) A vásárolt készletek, anyagok leltározásának előkészítése során biztosítani kell, hogy valamennyi készletféleség a tároló helyeken gyorsan megszámolható módon csoportosítva legyen, azokon a termékek azonosítási számai, cikkszámai fel legyenek tüntetve. A leltározást megelőző fizikai rend kialakítása a szervezeti egység vezetőjének feladata, melynek keretében gondoskodik: a) a raktárban tárolt új és használt készletek, eszközök elkülönítéséről, b) a csomagolt anyagok, áruk külső burkolatán a tartalom és mennyiség feltüntetéséről, c) a szabadban tárolt anyagok rendezéséről oly módon, hogy a leltározás megszámlálással, fajsúly-, térfogatszámítással stb. lehetséges legyen. (4) A saját termelésű készletek leltározásának előkészítése során biztosítani kell, hogy valamennyi készletféleség a tároló helyeken, raktárakban gyorsan megszámolható módon cikkenként csoportosítva legyen. Azon készletek esetében melyek darabonkénti megszámlálása nem lehetséges, a leltározást oly módon kell előkészíteni, hogy abból a

11 S z a b á l y z a t Oldal: 11/34 készlet mennyisége pontosan megállapítható legyen. A leltározást megelőző fizikai rend kialakítása a szervezeti egység vezetőjének feladata. (5) Az eszközmozgások (forgalom) szüneteltetése: a leltározás teljességének, valamint a kettős felvétel elkerülésének biztosítása érdekében különös gonddal kell kezelni a leltározás idején a készletmozgásokat. Ennek érdekében az intézmény a leltározási ütemtervben elrendelheti: a) a leltárfelvétel időpontjában a különböző helyeken tárolt azonos készletek mozgásának teljes tilalmát, b) illetve az anyagkiadás teljes vagy szakaszos tilalmát. (6) Ha a leltárfelvétel és a fordulónap közötti szállításokat, valamint a leltározás idején a készletmozgásokat nem lehet teljes egészében szüneteltetni, a készletváltozást rögzítő bizonylaton fel kell tüntetni, hogy a leltározás a vonatkozó tételre megtörtént-e. A leltározás bizonylatai 20. (1) A bizonylati elvre, a bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásokat a Számv. tv. írja elő. (2) Bizonylatnak minősül minden olyan okmány, feljegyzés, kimutatás, vagy bármely technikai módon készített adathordozó, amelyet a számvitel (könyvviteli) nyilvántartásokban való rögzítés vagy az azokban szereplő adatok ellenőrzésének, állományának megállapításának céljára állítottak ki, és amely a gazdasági műveletek megtörténtét, hatásuk értékét, mennyiségi és minőségi adataikat, hitelt érdemlően igazolja. (3) A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatóak továbbá az esetleg szükségessé váló utólagos változtatások felismerhetők, illetve kimutathatók legyenek. (4) A leltározás bizonylatai: a) Leltározási utasítás (1. melléklet) b) Leltározási ütemterv (2. melléklet) c) Összesítő leltár (3. melléklet) d) Megbízás a leltározás vezetésére (4. melléklet) e) Megbízás a leltározásra (5. melléklet) f) Megbízás a leltározás ellenőrzésére (6. melléklet) (5) Egyeztetéssel leltározott eszközök és források leltározási bizonylatai: a) Részesedések leltára (7. melléklet) b) Lakáskölcsönök leltára (8. melléklet) c) Követelések (vevő) leltára (9. melléklet) d) Pénzeszközök leltára (10. melléklet) e) Tartós tőke, tartalékok leltára (11. melléklet) f) Kötelezettségek leltára (szállító) (12. melléklet) g) Egyéb kötelezettségek leltára (13. melléklet) h) Nemzetközi támogatási programok leltára (14. melléklet) (6) Egyéb leltározáshoz kapcsolódó bizonylatok:

12 S z a b á l y z a t Oldal: 12/34 a) Leltárfelvételi ívek b) Leltárzáró jegyzőkönyv (15. melléklet) c) Leltár kiértékelés a tárgyi eszközök hiányáról, vagy többletéről (7) A leltárfelvételi bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei: a) a bizonylat megnevezése és sorszáma, b) a bizonylatot kiállító szervezeti egység megnevezése, c) a leltározók, leltárellenőrök aláírása, d) a bizonylat kiállításának időpontja, e) a leltározott tétel megnevezése, leltári száma, mennyisége. (8) A nyomtatványok kitöltése, aláírási követelménye: a) A leltárfelvételi ívre beírt adatokat szabálytalan javítással javítani nem szabad. A helytelen adatokat egyszeri áthúzással és fölé a helyes adat felülírásával, a javítást végző aláírásával kell kijavítani. b) A leltári nyomtatványokat az abban foglaltak helyességének igazolásaként alá kell írni: a leltárnyitó, leltárzáró jegyzőkönyvet a közreműködő dolgozóknak, a leltáríveket a leltározó bizottság tagjainak. c) A leltárfelvétel befejezése után, a leltárívek eredeti példányát a leltár alkalmával kiállított egyéb okmányokkal együtt a leltárfelelős, a leltározási ütemtervben meghatározott határidőig köteles eljuttatni a leltározás irányítójának. A leltározás lebonyolítása 21. (1) A leltározást mennyiségi felvétellel vagy egyeztetéssel kell végrehajtani. (2) A mennyiségi felvétel minden esetben tényleges megszámlálást vagy mérést jelent. Az egyeztetés a főkönyvi adatoknak az analitikus nyilvántartásokkal, vagy a könyvelés helyességét igazoló egyéb dokumentumokkal való összehasonlítását jelenti. (3) Mennyiségi felvétellel leltározandó eszközök köre: a) Immateriális javak b) Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok c) Földterületek, épületek, épülettartozékok, építmények d) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek e) Gépek, berendezések folyamatban lévő beruházásai f) Képzőművészeti alkotások g) Kis értékű tárgyi eszközök h) Készletek (4) Egyeztetéssel leltározandó eszközök és források köre, leltározás módja: a) Részesedések: analitikus és főkönyvi nyilvántartások összehasonlításával (7. melléklet); b) Lakáskölcsönök: analitikus és főkönyvi nyilvántartások összehasonlításával, a kölcsönt folyósító pénzintézet által az év utolsó napjára kiadott kivonatok alapján (8. melléklet);

13 S z a b á l y z a t Oldal: 13/34 c) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők): analitikus és főkönyvi nyilvántartások összehasonlításával, elismert követelésként egyenlegközlő levéllel alátámasztva (9. melléklet); d) Pénzeszközök: pénzforgalmi számlák, devizaszámlák, idegen pénzeszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartásainak összehasonlításával, folyószámlánkénti, december 31.-re érvényes pénzintézeti kivonattal megegyező kimutatással (10. melléklet); e) Tartós tőke, tartalékok: analitikus és főkönyvi nyilvántartások összehasonlításával (11. melléklet); f) Kötelezettségek (szállító): analitikus és főkönyvi nyilvántartások összehasonlításával, amennyiben van szállító értesítések alátámasztásával (12. melléklet); g) Egyéb kötelezettségek: analitikus és főkönyvi nyilvántartások összehasonlításával, (13. melléklet); h) Nemzetközi támogatási programok: analitikus és főkönyvi nyilvántartások összehasonlításával (14. melléklet); A leltár, a leltározás ellenőrzése, leltárösszesítő elkészítése A leltár 22. (1) A leltár bizonylatai a szabályzat 20. -ában meghatározott dokumentumok. (2) A leltár értékelése a leltárban szereplő eszközök és forrásoknak a mérleg fordulónapján meglévő állomány értékének meghatározását jelenti. A leltározás ellenőrzése 23. (1) A leltározás felelőse és a leltárellenőr(ök) ellenőrzi a leltározás befejezését, ennek kapcsán megvizsgálja, hogy: a) a leltározó csoportok a leltár-felvételezést a részükre kijelölt minden területen rendben végrehajtották-e, b) a leltározók működésük során a felvételezés munkáját szakszerűen, minden követelménynek megfelelően rendben végzik-e, c) a leltárfelvételi ívek és egyéb, leltározások során keletkezett okmányok leadása hiánytalanul megtörtént-e. (2) Ha a leltározást bármely okból hiányosan végezték el vagy annak adatai az ellenőrzés megállapítása szerint vitathatóak, az érintett leltározási egységekben lévő eszközöket (vagyontárgyakat) részben vagy egészben újra kell leltározni. (3) Ezt követően egyeztetni kell a leltározás során számba vett és az analitikusan nyilvántartott készletek mennyiségi adatait. Eltérés esetén a még fennálló különbözetek rendezése, a megállapított hiányok, illetőleg a többletek könyvviteli elszámolása szükséges.

14 S z a b á l y z a t Oldal: 14/34 Leltárösszesítő elkészítése 24. (1) Leltárösszesítés a leltárfelvételi ívek adatainak összegzésével, feldolgozásával történik. (2) A leltári adatok helyességét a leltárfelvételi bizonylatokon (íven) a leltározást végzők, a leltározott eszközökért anyagilag felelős személyek, és leltár ellenőr aláírásukkal igazolják (hitelesítés). Mellékletek 1. melléklet: Leltározási utasítás 2. melléklet: Leltározási ütemterv 3. melléklet: Összesítő leltár 4. melléklet: Megbízás leltározás vezetésére 5. melléklet: Megbízás leltározásra 6. melléklet: Megbízás leltározás ellenőrzésére 7. melléklet: Részesedések leltára 8. melléklet: Lakáskölcsönök leltára 9. melléklet: Követelések (vevő) leltára 10. melléklet: Pénzeszközök leltára 11. melléklet: Tartós tőke, tartalékok leltára 12. melléklet: Kötelezettségek leltára 13. melléklet: Egyéb kötelezettségek leltára 14. melléklet: Nemzetközi támogatási programok leltára 15. melléklet: Leltárzáró jegyzőkönyv

15 S z a b á l y z a t Oldal: 15/34 LELTÁROZÁSI UTASÍTÁS.. december 31-i fordulónappal készítendő mérleg leltári alátámasztásához 1. melléklet A Számviteli törvény, az Áhsz, előírásai szerint a évi beszámolót és annak részét képező mérleget leltárral kell alátámasztani. A leltározási munkálatok (előkészítés, végrehajtás, értékelés és ellenőrzés) Károly Róbert Főiskolán (továbbiakban Főiskola) való elvégzése tárgyában az alábbi utasítást adom ki. I. Általános rendelkezés A leltározást a jelen szabályzatban, valamint a Leltározási Ütemtervben foglaltak szerint kell végrehajtani. Leltározandó a Főiskola. (teljes vagy részleges) Leltározási időszak: Leltár fordulónapja: A leltározás vezetésével a. bízom meg. II. A leltározás előkészítése (3) A leltározás előkészítésével összefüggő feladatok: a) A leltározás megkezdése előtt a leltározandó egységek vezetőinek feladata meggyőződni az analitikus nyilvántartások naprakészségéről és egyezőségéről. b) A leltározásra kijelölt egységek vezetőinek, illetve a leltározásra kijelölt eszközök használóinak gondoskodni kell a leltározás tárgyát képező vagyontárgyak szakszerű tárolásáról, a számbavétel lehetőségéről. c) Folyamatos leltár esetén szükséges, hogy a bejövő illetve kiadásra kerülő készlet (vagy áru) mozgások is rögzítésre kerüljenek. d) A leltárellenőrzéssel megbízott munkatársaknak a leltározást megelőzően, ellenőrizniük kell a nyilvántartásokat, a leltározandó eszközök raktári rendjét (hozzáférhetőségét). e) A leltározás megkezdése előtt selejtezési eljárást kell lefolytatni. f) A leltározásról az érintetteket tájékoztatni kell. (4) A leltározással összefüggő feladatok: III. A leltárfelvétel a) A leltárfelvétel előtt selejtezett eszközöket és készleteket, a jegyzőkönyvben foglaltak szerint ki kell vezetni a nyilvántartásokból. b) Ki kell jelölni, és leltározási ütemtervben dokumentálni kell a leltárkörzeteket és leltározási bizottságokat. c) A leltározás dokumentumait elő kell állítani. d) A leltár ellenőr(ök) feladata, hogy a leltárfelvétel teljességét és helyességét ellenőrizzék, és azt aláírásukkal igazolják.

16 S z a b á l y z a t Oldal: 16/34 e) A leltárbizonylatok valódiságát (leltárfelvételi ívek, leltárkiértékelés stb.) a leltározók és leltár felelősök aláírásukkal igazolják. f) A fellelt hiányokat és többleteket a leltárfelelősöknek írásban kell indokolniuk. g) A leltározás módja a leltározási ütemtervben leírtak szerint. h) A leltározás során felmerült kérdések rendezésével a leltár irányítóját bízom meg. Záró rendelkezés Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba, az abban foglaltakat a 20. évi leltározásnál kell alkalmazni. Dátum:.. kancellár

17 S z a b á l y z a t Oldal: 17/34 LELTÁROZÁSI ÜTEMTERV.. december 31-i fordulónappal készítendő mérleg leltári alátámasztásához 2. melléklet A leltározási ütemterv a kiadott leltározási utasítás alapján készül. Leltározandó: valamennyi leltárkörzet eszköze és forrása, amennyiben nem a leltárkörzetek és az abban leltározandó eszközök és források pontos körének meghatározása szükséges. A leltár fordulónapja: év. december 31. A leltár végrehajtásának időszaka:. A leltárértekezlet időpontja: Leltárívek leadásának határideje::. Leltárértékelés határideje:... Leltáreltérések számviteli rendezésének határideje: A leltározás végrehajtásának ellenőrzésére leltár ellenőröket...jelölök ki. A leltár ellenőrzés időszaka: a végrehajtás alatt folyamatos. 2. A leltározás módja, a leltározás előkészítéséért és végrehajtásáért felelős egységek megnevezése: Eszköz, forrás megnevezése Leltározás módja Leltározás alapja Immateriális javak tételes mennyiségi felvétel egyedi eszköz Gépek, berendezések, felszerelések, Járművek tételes mennyiségi felvétel egyedi eszköz Kisértékű új tárgyi eszközök, tételes mennyiségi felvétel egyedi eszköz Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (földterületek, épületek, építmények, folyamatban lévő beruházások) Készletek, ebből tételes mennyiségi felvétel, egyeztetéssel egyedi eszköz, főkönyv, analitika - anyagok tételes mennyiségi felvétel egyedi eszköz - áruk tételes mennyiségi felvétel egyedi eszköz - befejezetlen termelés, késztermékek tételes mennyiségi felvétel egyedi eszköz

18 S z a b á l y z a t Oldal: 18/34 Beruházások és beruházásra adott előlegek egyeztetés főkönyv, analitika Követelések egyeztetés analitika Pénzeszközök egyeztetés főkönyv, analitika Saját tőke egyeztetés főkönyv Költségvetési tartalékok egyeztetés főkönyv Rövid lejáratú kötelezettségek egyeztetés főkönyv, analitika Hosszú lejáratú kötelezettségek egyeztetés főkönyv, analitika Bérelt tárgyi és forgó eszközök tételes mennyiségi felvétel egyedi eszköz Bérbe adott tárgyi és forgó eszközök tételes mennyiségi felvétel egyedi eszköz 3. Tételes mennyiségi felvétellel leltározandó eszközökhöz kapcsolódó leltári körzetek kijelölése A tételes mennyiségi felvétellel leltározandó eszközök leltár körzeteinek kijelölését, a leltározók megnevezését és a leltározás időpontját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. Az egyeztetéssel történő leltárfelvételre kijelölt tárgykörök és leltározók kijelölése. Az egyeztetéssel történő leltározás esetén a leltározandó eszközök és források körét, a leltározók személyét, valamint a leltározás időpontját a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. A leltározás végrehajtása A mennyiségi felvétellel történő leltározás során minden eszközt, vagy azonos eszközféleséget rögzíteni kell a leltárfelvételi íveken. A leltárfelvételi íveken radírozással, kaparással javítani SZIGORÚAN TILOS. A javítási lehetőség módja: a rontott részt egyetlen vonallal át kell húzni, mellé, vagy fölé írni a helyes számot, vagy szöveget, s a bizottság legalább egy tagjának a helyszíni javítás tényét szignóval hitelesítenie szükséges. A Gazdasági Igazgatóság az általa vezetett analitikus nyilvántartást a leltárfelvételi ívek kiküldése előtt köteles egyeztetni a főkönyvi nyilvántartással: 4 4 Módosította a 85/2014/2015. SZN határozat. Korábban hatályos szöveg: A Közgazdasági Osztály az általa vezetett Hatályos március 1-jétől.

19 S z a b á l y z a t Oldal: 19/34 a) a központi nyilvántartással egyeztetni kell a készletező helyi, raktári nyilvántartásokat, az esetleges egyezőtlenségek okát ki kell deríteni, s rendezni kell a leltározást megelőző időszakban; b) a leltározás gyors lebonyolítása érdekében a készletező helyeken a készleteket jól láthatóan, előre csoportosítva kell előkészíteni és olyan helyre tenni, ahol azokat pontosan lehet számba venni: megszámlálni, megmérni stb. A leltárfelvételi ívek leltározók részére történő átadását határideje: A leltárfelvételi íveik eredeti példányát, annak minden oldalát a leltározó, a leltárfelelős, illetve a leltárellenőrök aláírásával ellátva... ig meg kell küldeni. Az összesített leltárhoz csatolni kell a leltárfelvétellel kapcsolatos valamennyi okmány, jegyzőkönyv egy-egy példányát. A tényleges leltárfelvételi munkálatok alatt mindennemű eszköz- és anyagmozgatást szüneteltetni kell. A Főiskola területére fenti idő alatt beérkezett készleteket, előre megrendelt árukat, stb. elkülönítetten kell tárolni a központi raktárban, még abban az esetben is, ha az közvetlenül a szervezeti egységeket illetné meg. A készlet-bevételezési jegyeken, kiadási bizonylatokon fel kell tüntetni azt a tényt, hogy leltározás után került bevételezésre, kiadásra. A tényleges felméréssel számba vett és leltárfelvételi íveken rögzített eszközöket számlánkénti csoportosításban összegezni kell. Az így összegzett tételeket kell fordulónapra kidolgozni, majd az anyagkönyvelés előzőleg forgalmi könyveléssel egyeztetett (mennyiségi és érték) adataival szembeállítani. A tényleges felvétel és a ± időközi eltérés adja a fordulónapi készletet. Ez a mennyiség kerül szembeállításra a könyvszerinti készlettel, az eltérés az esetleges hiány vagy többlet. Az eltérésekről "hiány-többlet" kimutatást kell készíteni. A leltáreltérésként kimutatott hiányok és többletek keletkezésének okát meg kell állapítani. (A többletek okának kiderítése ugyanolyan fontos és el nem hanyagolható, mint a hiányok kivizsgálása.) Az esetleges kártérítési határozatok kiadásának határideje:.. A leltározást, összefoglaló jegyzőkönyvben kell rögzíteni, ami az éves mérleget alátámasztja. Elkészítésének határideje a mérlegkészítést megelőző 10. munkanap. Mellékletek: 1. sz. melléklet: A tételes mennyiségi felvétellel leltározandó eszközök leltár körzeteinek kijelölése, a leltározók megnevezése és a leltározás időpontja. 2. sz. melléklet: Az egyeztetéssel leltározandó eszközök és források köre, a leltározók személye, valamint a leltározás időpontja. Dátum:.. kancellár

20 S z a b á l y z a t Oldal: 20/34 LELTÁR december 31. ESZKÖZÖK 3. melléklet I Befektetett eszközök 1. Immateriális javak A/ Szellemi termékek Az összes szellemi termék felsorolása beazonosítható módon B/ Vagyoni értékű jogok A szoftverek és más vagyoni értékű jogok nyilvántart. szerinti felsorolása Adatok e Ft-ban 2. Tárgyi eszközök A/ Ingatlanok Épületek, telkek, lakások, tulajd. hányadok a tul. lapok alapján. B/ Gépek, berendezések, felszerelések Az analitikus nyilvántartás és a tényleges helyzet alapján kiértékelt állapotnak megfelelő adatok. C/ Járművek A fentiek szerinti felsorolásban D/ Beruházások Az aktivált és a befejezetlen beruházások nyilvántartás szerinti és tényleges helyzetet tükröző állapota E/ Beruházásra adott előlegek Az analitikus nyilvántartások szerinti felsorolás és a számlán szereplő állapot alapján 3. Befektetett pénzügyi eszközök A/ Adott kölcsönök A leltár felvételi íveken szereplő adatok kiértékelés utáni állapota 4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A mellékelt felsorolás szerint ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

21 S z a b á l y z a t Oldal: 21/34... december 31. FORRÁSOK I. Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások II. Tartalékok Adatok e Ft-ban 1. Költségvetési tartalék A/ Költségvetési tartalékok elszámolása B/ Költségvetési pénzmaradvány C/ Kiadási megtakarítás D/ Bevételi lemaradás E/ Előirányzat maradvány 2. Vállalkozási tartalék - III. Kötelezettségek 1. Hosszúlejáratú kötelezettségek 2. Rövid lejáratú kötelezettségek 3. FORRÁSOK ÖSSZESEN: Gyöngyös, 20.. leltározás vezetője leltárellenőr kancellár

22 S z a b á l y z a t Oldal: 22/34 4. melléklet Megbízás a leltározás vezetésére Megbízom. (nevű) munkakört ellátó dolgozót azzal, hogy a főiskola Leltározási és leltárkészítési szabályzatában foglaltak alapján, az általam kiadott Leltározási utasítás figyelembevételével lássa el a. év hó.. napján kezdődő leltározás végrehajtásának vezetését. Gyöngyös,.év..hó..nap kancellár leltározás vezetője

23 S z a b á l y z a t Oldal: 23/34 Megbízás a leltározásra 5. melléklet Megbízom (nevű) munkakört ellátó dolgozót azzal, hogy a főiskola Leltározási és leltárkészítési szabályzatában foglaltak alapján, az általam kiadott Leltározási utasítás figyelembevételével a.. év hó napján kezdődő leltározásban, mint leltározó/leltárbizottsági tag részt vegyen. Gyöngyös,.év..hó..nap kancellár Záradék A Leltározási és leltárkészítési szabályzatban, illetve a Leltározási utasításban, Leltározási ütemtervben foglaltakat, valamint a megbízást megismertem, az abban foglalt leltározási feladatokat magamra nézve kötelezőnek elismerem. leltározó

24 S z a b á l y z a t Oldal: 24/34 6. melléklet Megbízás a leltározás ellenőrzésére Megbízom.. (nevű) munkakört ellátó dolgozót azzal, hogy a főiskola Leltározási és leltárkészítési szabályzatában foglaltak alapján, az általam kiadott Leltározási utasítás figyelembevételével a..év.hó napján kezdődő leltározásban mint leltárellenőr részt vegyen. Gyöngyös,.év..hó..nap.. kancellár Záradék A Leltározási és leltárkészítési szabályzatban, illetve a Leltározási utasításban foglaltakat, valamint a megbízást megismertem, az abban foglalt leltározási feladatokat magamra nézve kötelezőnek elismerem.... a leltározást ellenőrző

25 S z a b á l y z a t Oldal: 25/34 7. melléklet Részesedések leltára Keletkezés jogcíme Keletkezés dátuma Leltár szerinti érték (Ft) összesen: Dátum: 20. év.. hó nap Leltározó Leltározó

26 S z a b á l y z a t Oldal: 26/34 8. melléklet Dolgozói lakáskölcsönök leltára Munkavállaló neve Keletkezés dátuma Leltár szerinti érték (Ft) összesen: Dátum: 20. év.. hó nap Leltározó Leltározó

27 S z a b á l y z a t Oldal: 27/34 9. melléklet Megnevezés Lejárati határidő előtti Követelések (vevő) leltára 30 nap alatti nap közötti nap közötti 180 napon túli adatok Ft-ban Összesen Összesen: Dátum: 20. év.. hó nap Leltározó Leltározó

28 S z a b á l y z a t Oldal: 28/34 Pénzeszköz megnevezés Pénzforgalmi számlák leltára 20 december 31. Pénzforgalmi számla 10. melléklet Érték (Ft) Előirányzat felhasználási keretszámla Felsőoktatási intézmények saját bev. számla Intézményi kártyafedezeti számla EU. program célszámla TÁMOP C (KEZEK) EU. program célszámla TÁMOP C (ZENFE) EU. program célszámla TÁMOP Európai Uniós programok célelszámolási számla VIP kártya fedezeti számla KRF EUR folyószámla (főszámla) KRF EUR folyószámla (Erasmus IP) KRF EUR folyószámla (Erasmus mobilitás) KRF EUR folyószámla (Sagittarius) KRF EUR folyószámla (Leonardo) KRF EUR folyószámla (Interreg Négy kapu ) KRF EUR folyószámla (Danube Limes Brand) KRF EUR folyószámla (Interreg Sajó) Pénzforgalmi számlák összesen: Összesen: Dátum: 20. év.. hó nap Leltározó Leltározó

29 S z a b á l y z a t Oldal: 29/ melléklet Tőke és tartalékok leltára Megnevezés Keletkezés dátuma Leltár szerinti érték (Ft) összesen: Dátum: 20. év.. hó nap Leltározó Leltározó

30 S z a b á l y z a t Oldal: 30/ melléklet Szállító megnevezése Kötelezettségek (szállítói) leltára Határidőn belüli Határidőn túli 1-30 nap közötti Határidőn túli nap közötti Határidőn túli nap közötti adatok Ft-ban Határidőn túli 90 Összesen napon túl lejárt Összesen: Dátum: 20. év.. hó nap Leltározó Leltározó

31 S z a b á l y z a t Oldal: 31/ melléklet Megnevezés Határidőn belüli Egyéb kötelezettségek leltára Határidőn túli 1-30 nap közötti Határidőn túli nap közötti Határidőn túli nap közötti adatok Ft-ban Határidőn túli 90 Összesen napon túl lejárt Összesen: Dátum: 20. év.. hó nap Leltározó Leltározó

32 S z a b á l y z a t Oldal: 32/ melléklet Nemzetközi támogatási programok leltára Megnevezés Keletkezés ideje Keletkezés jogcíme Leltár szerinti érték (Ft) összesen: Dátum: 20. év.. hó nap Leltározó Leltározó

33 S z a b á l y z a t Oldal: 33/ melléklet Leltárzáró jegyzőkönyv Készült: év hó -án szervezet.. számú. nevű leltározási körzetben. 1. A leltárfelvétel kezdési időpontja: év.. hó.. nap 2. A leltárfelvétel befejezésének időpontja: év.. hó...nap. 3. A leltározásban részt vevő személyek: - leltározók neve, munkaköre: - leltárfelelős(ök) neve, munkaköre: - leltárellenőr(ök) neve, munkaköre: 4. A felhasznált leltárbizonylatok sorszáma: megnevezése: 5. Rontott leltárbizonylatok sorszáma: megnevezése: 6. A leltározás során felmerült leltáreltérések: 7. A leltározással kapcsolatos észrevételek:

34 S z a b á l y z a t Oldal: 34/34 Hitelesítés: Mint leltározók, leltárfelelősök, leltárellenőrök aláírásunkkal igazoljuk, hogy leltárjegyzőkönyvben foglalt adatok a valóságnak megfelelnek: Gyöngyös,. év.. hó.. nap

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 62/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3102) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános rész 3 I.fejezet

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 1. Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) a

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. Az SZTE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 1 TARTALOM

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat A számvitelre vonatkozó jogszabályok leltárra és a leltározásra vonatkozóan előírják, hogy a könyvek év végi zárásához a beszámoló elkészítéséhez olyan

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA I. Általános rész A költségvetés év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24.

DEBRECENI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. DEBRECENI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától TARTALOM 1. Fogalmi meghatározások...3 2. A leltározás célja, típusai...

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 63/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3202) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 155/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el.

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöksége a számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartása érdekében az

Részletesebben

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata Borsodvíz Zrt.. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Ügyirat szám: Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata A beszerzési és anyagellátási tevékenységnek meghatározott szabályok

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Szeged, 2015. június 29. A Szegedi Tudományegyetem Felesleges vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata Érvényes: 2015. január 1-jétől I. Azonosító adatok, általános rész Név: Kerékpáros

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL I. BEVEZETŐ RÉSZ Debrecen, 2007. március 14. A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Herpály Team Kft. SZÉKHELY: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. ADÓSZÁM: 10588549-2-09 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-001011 a továbbiakban: Társaság Jelen

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik sk.

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz DOMBRÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS ELNÖKÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 1 / 14 Iktatószám: I.2-235/2004. Ügyintéző: Hegedűsné Tárgy: Makó Város Önkormányzatnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentése alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtása Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika 2012. 1 Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes 2014. 01.01-től. Ez a dokumentum a Megrendelő és a Könyvelő közötti együttműködés kereteit rögzíti. Az itt szereplő szerződés alatt minden esetben a Megrendelő

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A GTE Házipénztár Kezelési Szabályzata általánosan értelmezendő és érvényes valamennyi szervezeti egységre, ahol az egyesület működtetése kapcsán pénzkezelési

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat A Bizonylati szabályzattal a Társulás saját hatáskörben szabályozza a Társulás bizonylatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. Preambulum A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyar Államkincstár által az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET:

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: 2001.XXXV.trv. az elektronikus aláírásról 2.1 b) Fokozott biztonságú elektronikus aláírás Ez olyan elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Borgulya Mónika s.k. Számviteli osztályvezető

Részletesebben

Ikt. sz.: SZÁMVITELI POLITIKA

Ikt. sz.: SZÁMVITELI POLITIKA Ikt. sz.: SZÁMVITELI POLITIKA 2014 SZÁMVITELI POLITIKA A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben (továbbiakban Szt.)foglaltak, illetve a végrehajtására kiadott az államháztartás

Részletesebben

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ü G Y R E N D A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eszközök és források értékelési szabályzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1995-1996.

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta üzemeltetési kancellár Szenátus nevében: koordinátor mb. műszaki i igazgató

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben