370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről"

Átírás

1 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI BESZÁMOLÓ ELLENŐRZÉSE 2. AZ ÉS ÉVI BESZÁMOLÓK MEGALA POZOTTSÁGÁT ALÁTÁMASZTÓ KÖNYVVITELI MEG ÁLLAPÍT ÁSOK 3. A PÁRT BEVÉTELSZERZŐ ÉS GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE 4. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁNAK BELSŐ ELLENŐRZÉSE 5. AZ ELŐZŐ ELLENŐRZÉS UTÓVIZSGÁLATA II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, FELHÍVÁS A TÖRVÉNYES ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSÁRA, JAVASLAT 1. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. FELHÍVÁS A TÖRVÉNYES ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSÁRA J A V A S L A T A VIZSGÁLAT CÉLJA, MÓDSZERE, IDŐSZAKA, KÖRÜLMÉNYEI A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. tv. (továbbiakban: párttörvény) 10. (1) bekezdése, valamint az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. 5. -a alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ jogosult). A törvényi felhatalmazás alapján az ÁSZ évi ellenőrzési tervének megfelelően vizsgálta a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt (továbbiakban: Párt) gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzött szervezete neve: Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt Címe: Budapest, 1O56. Belgrád rkp. 24. Jogállása: önálló jogi személy Az ellenőrzött időszak: január december 31. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy

2 ˇ a Párt által készített és a Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, és a könyvvezetéssel, a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e; ˇ a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat; ˇ a Párt a működéséhez szabályszerűen igénybevehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e a párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogadott-e el tiltott adományt; ˇ betartották-e a gazdálkodással összefüggő, egyéb jogszabályokban foglalt előírásokat. Az ellenőrzés módszere: törvényességi ellenőrzés, amelynek során a dokumentumokat szúrópróbaszerűen választottuk ki. A helyszíni ellenőrzés időpontja: augusztus 26.- október 25. A vizsgálati jelentés megállapításai a Párt Országos Központjában rendelkezésre bocsátott iratok, dokumentumok tanulmányozásával megvalósított ellenőrzésen alapulnak. A Párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzését az ÁSZ a Magyar Közlöny évi 42. számában közzétett általános ellenőrzési program alapján végezte. I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI BESZÁMOLÓ ELLENŐRZÉSE 1.1. A teljes vizsgálati időszakra érvényes megállapítások A Párt az évi beszámolóját április 25-én a Magyar Közlöny 32. számában, az évi beszámolóját pedig április 22-én a Magyar Közlöny 34. számában (1. és 2. sz. melléklet), a párttörvény 9. (1) bekezdésében előírt határidőben és a törvény 1. sz. mellékletében előírt formában hozta nyilvánosságra. A közzétett beszámolók az Országos Központ, az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező megyei, valamint a hozzájuk tartozó szervezetek, továbbá a budapesti kerületek gazdálkodásának összesített adatait tartalmazzák. A Párt számviteli politikájában határozta meg az éves beszámolók összeállításának módszerét, nevezetesen: ˇ a könyvviteli zárlat időpontját és módját; ˇ a befektetett eszközök besorolását és értékelésének módszereit;

3 ˇ költségelszámolás módszerét és a ˇ bevételek, ezen belül a rendkívüli bevételek és ráfordítások minősítését. Az Országos Központ a saját, a megyei és kerületi szervezetek beküldött adatait könyvelés során felülvizsgálja, majd ezek számítógépes feldolgozása után készíti el a Párt éves beszámolóját és gondoskodik a törvényben előírt közzététel teljesítéséről. A megfelelő belső szabályozás ellenére több esetben előfordult, hogy az éves beszámolók összeállítása folyamán megsértették a számvitelről szóló évi XVIII. törvényben (továbbiakban: Sztv.) előírtakat, így az alapelvek közül a teljesség, következetesség, összemérés és a bruttó elszámolás alapelveit. A teljesség elvét, mivel a közzétett beszámolók nem tartalmazzák teljes körűen a bevételeket és kiadásokat. A következetesség elvét, mivel a beszámolók tartalma az összehasonlíthatóságot nem biztosította. Az összemérés elvét, mivel az előző évi költségek egy részét a tárgyévben mutatták ki. A bruttó elszámolás elvét, mivel a bevételek és ráfordítások egy részét a beszámolókban nem mutatták ki, illetve azokat egymással szemben számolták el Az egyes évekre érvényes megállapítások Az és évi pénzügyi zárómérleg felülvizsgálata során tett megállapítások a következők Bevételekkel kapcsolatos megállapítások A beszámolókban tagdíj bevételként közölt összeg egyik évben sem teljes körű és pontos, mivel egyes alapszervezetek elszámoltatása csak részben történt meg. Példának hozható fel a Vas megyei szervezet elnökének írásbeli tájékoztatása, melyben közli, hogy az alapszervezeteinek száma 94, amelyből mindössze 10 alapszervezet elszámolását tudták elfogadni, mivel az előírt követelményeknek ezek adatszolgáltatása felelt meg. Nem pontos a tagdíj bevétel mert: ˇ A megyei szervezetek által az alapszervezetekről megküldött összesítő tagdíj bevételi adatok - több alapszervezetet érintően - pontatlanok. Nem állapítható meg az összesítőhöz mellékelt alapszervezeti adatszolgáltatásból, hogy csak tagdíj bevételt tartalmaz-e. Több alapszervezetnél pedig a megyei szervezet által tagdíjként figyelembe vett összeg az előző évi záró pénzkészletet is tartalmazza. ˇ A megyei központok az alapszervezetek bevételeiről egyetlen bevételi pénztárbizonylatot állítottak ki, melyekről az Országos Központ a bevétel összeget több esetben teljes egészében tagdíjként könyvelte el alapbizonylat hiánya következtében. ˇ Téves kontírozás miatt a tagdíj bevételek közé banki kamatot, magánszemély adományát könyvelték egy-egy esetben.

4 Egyéb hozzájárulások, adományok belföldi jogi személyektől sor mindkét év beszámolójában pontatlan. A helyi alapszervezetek adatszolgáltatása - a Párt, illetve megyei szervezetek erőfeszítései ellenére - okoz többnyire elszámolási pontatlanságot. A helyi alapszervezetek az adomány feltüntetésére egyetlen megnevezést alkalmaznak, azaz az adatszolgáltatást nem bontották fel ˇ a jogi személyektől, ˇ a jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságoktól, ˇ a magánszemélyektől kapott adomány, hozzájárulás rovatokra. Következésképpen a helyi alapszervezetek által adományként közölt összegek gyakorlatilag egy helyen, belföldi magánszemélyektől származó adomány soron jelennek meg az éves beszámolóban. Az adományozókat név szerint a helyi szervezetek egy része nem sorolja fel, így azok országos szintű összesítése nem lehetséges. Ezáltal nem állapítható meg, hogy a Párt beszámolójában előírt nevesítési értékhatárt mely adományozók érték el. A belföldi magánszemélyektől származó támogatás összege egyik évben sem pontos. Túlmenően az előbb rögzített hiányosságon; egy-egy kontírozási hiba következtében téves könyvelési tételek is adódtak. Az Egyéb bevételek sora egyik év beszámolójában sem pontos, mivel pl évben a tagdíjak és egyéb hozzájárulás soron egyéb bevételeket könyveltek el, továbbá az egyéb bevétel részét képező "Jelvény, tagkönyv bevétel" főkönyvi számlára könyvelt Ft összeg többszörös halmozódást tartalmaz. Az Országos Központ e főkönyvi számlán rögzítette teljes egészében a megyei, helyi alapszervezetek részére történt eladásokat. Így a főkönyvi számla egyenlegéből a Párton belüli pénzmozgásokat rögzítő tételek halmozódást eredményeztek. Egyéb bevételeket növelte volna mindkét évben a terembérleti díj is, amelyet - összesen Ft - tévesen a belföldi nem jogi személy támogatása főkönyvi számlára könyveltek A kiadásokkal kapcsolatos megállapítások A Támogatás egyéb szervezeteknek beszámoló sorhoz kapcsolódó "Egyéb támogatás" főkönyvi számla tartalma alapján állapítható meg, hogy egy része évben Párton belüli pénzmozgás. A főkönyvi számla szerint a jelzett összegben több más esetben is Párton belüli alapszervezet részére nyújtott támogatás található. Ugyanakkor a korábbi években követett helytelen gyakorlatot az ÁSZ felhívására megszüntették, a "Független Magyar Ifjúság" és a "Női Szövetség" gazdálkodása már nem olvad bele a Párt számvitelébe. Az évi beszámoló működési kiadások sora összegében helytelenül szerepel az általános forgalmi adónak az a része, amelyet a helyi alapszervezetek adatszolgáltatásából eredően könyvelnek a működési kiadások közé, mivel a költségek nettó összegét - alapbizonylatok hiányában - az Országos Központ megállapítani nem tudta. Előző évi költségek egy részét a tárgyévben mutatták ki, amikor a Budapest, IV. kerületi szervezet november havi Ft összegű távfűtés számláját a

5 kifizetés időpontjában könyvelték. A Propaganda anyag archív elnevezésű főkönyvi számlára könyvelték év elején a Print Nyomda Kft november 22-én kelt számláját. Ezzel mindkét évben a számviteli alapelvek közül az összemérés elvét sértették meg. A bruttó elszámolás elvét sértő gyakorlat is előfordult. A közüzemi díjak főkönyvi számla tartozik forgalma évben 4.975,O63 Ft, követel forgalma Ft, egyenlege 4.876,492 Ft, ez került helytelenül a működési kiadások összegébe. A visszautalásokat helyesen az egyéb vagy a rendkívüli bevételek között kell szerepeltetni. A bruttó elszámolás elvét sérti az is, hogy a Könyv, folyóirat elnevezésű főkönyvi számla követel oldalára könyveltek Ft-ot Újság visszatérítést, HELIR visszautalás" megnevezéssel. Mindkét évben torzítja a beszámoló Politikai tevékenység sorának összegét, hogy általános forgalmi adót is tartalmaz, az előbbiekben közölt adatszolgáltatási hiányosság miatt. Az Egyéb kiadások összege a beszámolóban a 8. sz. számlaosztály főkönyvi számláira könyvelt tételekből tevődik össze, amelyek tényleges pénzmozgást takarnak. A le nem vonható Áfa összege - az előző beszámoló soroknál leírtak miatt - pontatlan. 2. AZ ÉS ÉVI BESZÁMOLÓK MEGALA POZOTTSÁGÁT ALÁTÁMASZTÓ KÖNYVVITELI MEG ÁLLAPÍT ÁSOK 2.1. A könyvvezetés módja A Párt számviteli rendjét körültekintően és megfelelően szabályozták. Számviteli politikájukat kialakították. A választható könyvvezetési módok közül a kettős könyvelést alkalmazták. A kerületi, megyei és helyi alapszervezetek könyvvezetést nem folytatnak, bizonylataik kontírozása az Országos Központban történik. Az előző ÁSZ ellenőrzés lezárását követően a Párt írásban szabályozta a könyvvezetés módját, ezen belül a könyvviteli zárlat időpontját, a befektetett eszközök értékelését, a forgóeszközök elszámolását, amortizációs politikáját, a beszámoló elkészítésének módját, a leltárkészítés módszereit, a számviteli alapelvek érvényesítésének követelményeit. Ez a szabályozás - amely figyelembe vette a számviteli törvényben bekövetkezett változásokat is év elején lépett hatályba, így a lezárt évet alapvetően már nem érintette. Az ÁSZ ellenőrzés által megállapított elszámolási, könyvelési hiányosságok túlnyomó része értelemszerűen évet érinti. Így a korábbi számlarend szöveges magyarázata, amelyben az egyes beszámoló sorokhoz kapcsolódó főkönyvi számlákat határozták meg, évre nem mindig adott kellő eligazítást a gazdasági eseményeket kontírozó részére a politikai és működési kiadások elhatárolásában. Az Országos Központ gyakorlata ennek következtében évben nem volt teljesen egységes, azonos gazdasági esemény - több esetben - más-más főkönyvi számlán jelent meg, torzítva ezzel a beszámoló egyes sorait. Az összemérés elvét sérti pl. az olyan kontírozás, amely a pénzügyi teljesítés

6 időpontjához igazodik, ellentétesen a számvitelről szóló törvény 15. (7) bekezdésével. A bruttó elszámolás elvét sérti, hogy a költségszámlák követel oldalára - és ez mindkét évre vonatkozik - megtérítések, visszatérítések címén könyveltek tételeket. Ugyanis a számviteli törvény 15. (10) bekezdése szerint "a bevételek és költségek egymással szemben nem számolhatók el." A teljesség elvét sérti, hogy a helyi szervezetek adatait a könyvelés teljes körűen nem tartalmazza. A Párt szabályozta megyei, illetve helyi szervezetei elszámolásának rendjét, melynek keretében a megyei központi feladata helyi szerveinek elszámoltatása. Az ügyviteli rend azt is rögzíti, hogy az alapszervezetek bizonylataikat meghatározott időben a megyei központnak kötelesek leadni. A megyei központoknak - minden erőfeszítésük ellenére - nem sikerült elérni, hogy minden alapszervezet előírt feladatát teljesítse, így a helyi szervezetek elszámoltatása nem minden megyében volt teljes körű. Azok az alapszervezetek, akik elszámoltak, több esetben alapbizonylatok mellékelése nélkül küldték meg elszámolásaikat a központ részére, melynek hiányában az elszámolás helytállóságának megállapítása nem lehetséges. Az elszámolásra kialakított nyomtatvány hiányossága, hogy bevételi rovatai a párttörvény 1. sz. melléklete szerinti beszámoló rovataival nincsenek összhangban, nevezetesen; nincs megbontva az adomány ismérveire Analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülésének ellenőrzése A Párt Országos Központja által készített számlarend a Szvt. 79. (2) bekezdésének c./ pontja előírásának megfelelően tartalmazza a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartás kapcsolatait. Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi számlák kapcsolatait csak akkor részletezi a számlarend, ha ez az értékadatok számszerű egyeztetése miatt szükséges Eszköznyilvántartás Az immateriális javak, tárgyi eszközök analitikus nyilvántartására a Párt egyedi nyilvántartó kartonokat alkalmaz. A szabványos nyilvántartó lapok rovatait kitöltik, eseményszerűen vezetik. A nyilvántartásba vételt és az állomány változásokat alapbizonylatok alapján rögzítik a kartonokon. A befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartásából megállapíthatók a befektetés azonosító adatai, a beszerzés időpontja, értéke (névérték, beszerzési érték stb.) az állományváltozás időpontja, jogcíme. Az adott kölcsönök nyilvántartása szabályozott Elszámolásra kiadott előlegek A Párt házipénztárára vonatkozó belső rendelkezéseket a házipénztári pénzkezelési szabályzat tartalmazza. E szabályzat írja elő az elszámolásra kiadott összegek kezelését és nyilvántartását, megfelelő részletezésben. A gyakorlat megfelel az előírásoknak. Az elszámolásra kiadott összegekről a pénztáros nyilvántartást vezet, mely tartalmazza mindazon adatokat, amelyek a teljes körű elszámolásokhoz - elszámolási határidőben - szükségesek. Az elszámolások a

7 kitűzött határidőre megtörténtek. A határidőn túli elszámolások esetében - elvétve fordult elő - a szabályzatban előírtaknak megfelelően jártak el Szigorú számadású kötelezettség alá vont bizonylatok A pénzkezeléshez kapcsolódó szigorú számadású nyomtatványok kezeléséről és felhasználásának nyilvántartásáról a Párt házipénztári kezelési szabályzata megfelelően intézkedik. A szigorú számadású nyomtatványokat fajtánként elkülönítve tartják nyilván. A nyilvántartást a ˇ készpénzcsekkről, ˇ elszámolási utalványról, ˇ bevételi- és kiadási pénztárbizonylatról, ˇ pénztárjelentésről a pénztáros vezeti Szállítók és vevők A vevőkről a Párt a főkönyvi számlához kapcsolódó folyószámla nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból megállapítható a számlázás, a kiegyenlítés, az esedékesség időpontja és a számlák értékadatai. A szállítókról ugyancsak folyószámla nyilvántartást vezet, a főkönyvi könyvelésből megállapítható a szállító kódszáma, a számlázás, a számla kiegyenlítésének időpontja, a számla értékadatai. Szállítónként a kötelezettség és a kiegyenlítés a kód alapján állapítható meg Külföldi kiküldetések A Párt hivatalos külföldi kiküldetések teljesítésével kapcsolatos költségek elszámolását külön szabályzatban, a 30/1992. (II.13.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően "Devizaelszámolási Szabályzat"-ban szabályozta. Ebben rendelkezik arról, hogy a devizaszámláról felvett, illetve az utazási keretből megvásárolt valutákat valutanemenként devizapénztárában köteles bevételezni, nyilvántartani és kiadni az általánosan érvényes pénztárkezelési szabályok szerint eljárva. A 30/1992. (II.13.) Korm. rendelet 7. -ban előírtaknak megfelelően meghatározták az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők devizaellátmányára és költségelszámolására a rendelet ában előírtak alkalmazásának formáját, eseteit, a differenciálás elvét és mértékét. Ennek figyelembevételével három kategóriát alakítottak ki. A Párt külföldi kiküldetés elszámolás gyakorlata - a vizsgált időszakban - a követelményeknek megfelelt, néhány esetben fordult elő, hogy a külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolási nyomtatványt hiányosan töltötték ki. Nevezetesen: hiányzott az elrendelés, a teljesítés igazolása, az indulás-érkezés időpontjának feltüntetése. A külföldi kiküldetések költségtérítése - nagyságrendjében évről évre csökkent, és az engedélyezett kereten belül volt Gépjármű üzemeltetés

8 A Párt feladatai ellátása céljából a tömegközlekedési eszközökön kívül a tulajdonában álló gépkocsik és magántulajdonú gépkocsik hivatalos célú használatát engedélyezi. Az Országos Központ és szervezetei a magántulajdonú gépjármű hivatali célú használatával kapcsolatos jogszabályi előírásokat betartották. Az igénybevétel a belföldi kiküldetési rendelvény alkalmazásával történik, a kifizetések, illetve térítések során a 60/1992. (VI.1.) Korm. rendeletet - amely az üzemanyagok elszámolásáról rendelkezik - szintén betartották. Az elszámolások alapját képező bizonylatoknál - alaki, tartalmi szempontból egyaránt - hiányosság nem merült fel. A Párt a tulajdonában nem álló gépkocsikra megfelelő nyomtatványt rendszeresített, a futásteljesítmény és üzemanyag fogyasztás elszámoltatása céljából A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érvényesülése A Párt Országos Központja az Sztv. 83. (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve minden gazdasági műveletről, eseményről - amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja - bizonylatot állított ki. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz megfelelő alapbizonylatok kapcsolódnak Kötelezettségvállalás, utalványozás A Párt belső előírás keretében évben szabályozta a kötelezettségvállalási, utalványozási rendjét, e téren hiányosságokat az ellenőrzés a megyei, helyi szerveztek gyakorlatában állapított meg Bizonylatolás A bizonylati rend és fegyelem az Országos Központ gyakorlatában előírásszerű. A gazdasági műveletekről kiállított bevételi és kiadási pénztárbizonylatok és a kapcsolódó alapbizonylatok szabályszerűek. A megyei szervezetek bizonylati rendje általánosságban megfelelő. A könyvelés alapjául szolgáló beküldött bizonylatok túlnyomórészt megfelelnek a törvényi és a Párt belső előírásainak. A helyi alapszervezetek bizonylati rendje jelentős részben nem tesz eleget - a megtett erőfeszítések ellenére - a törvényi és a belső előírásoknak. A Párt szabályzata szerint a helyi szervezeteknek bevételi és kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani és csatolniuk kell hozzá mellékletként az alapbizonylatokat. Az ellenőrzés tapasztalata, hogy a helyi szervezetek sok esetben alapbizonylatot nem küldenek be, a bevételezésről és a kiadásokról pedig egyetlen bevételi és kiadási pénztárbizonylatot állítanak ki. Azonban ezek sem mindig valós adatokat tartalmaznak, ugyanis egyes esetekben a nyitó pénzállomány is szerepel a feltüntetett bevételi összegekben. A helyi szervezetek bizonylatolását érinti az előzőekben már említett probléma, hogy a bizonylatokon és adatszolgáltatásokon sem jelölik meg; az adományként feltüntetett összeg magánszemélytől, jogi személytől vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságtól származik-e. A beszámoló pontatlanságát alapvetően a helyi szervezetek nem megfelelő

9 bizonylatolása eredményezi Az adózásra, illetőleg járulékfizetésre vonatkozó jogszabályok betartása A Párt a személyi jövedelemadóról szóló évi LXXV. törvénnyel módosított évi XC. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 199O. évi XCI. törvényben foglaltaknak - a vizsgálati időszakban - maradéktalanul eleget tett. Mindkét évben - a kötelező nyilvántartások vezetése és az előírt adatszolgáltatás teljesítése mellett - a kifizetett munkabérekről és bérjellegű jövedelmekből az adóelőleget és járulékokat levonták. Adóbevallási és befizetési kötelezettségét - beleértve a külföldi napidíjak adóztatását is - teljesítette. A Párt, mint munkáltató társadalombiztosítási feladatait ellátta, ˇ a társadalombiztosítási alapokat megillető befizetéseket, ˇ nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket, ˇ társadalombiztosítási ellátások kifizetését folyamatosan teljesítette. 3. A PÁRT BEVÉTELSZERZŐ ÉS GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE A Párt a vizsgált időszakban a párttörvény által - 6. (1) bekezdésében engedélyezett tevékenységen túlmenően tiltott gazdálkodási tevékenységet is végzett A törvény által engedélyezett gazdálkodó tevékenység Az Országos Központ és évben a párttörvény 6. (1) bekezdésében engedélyezett alábbi gazdálkodó tevékenységet folytatta: ˇ propaganda anyagok értékesítése; ˇ saját tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosítása; ˇ tárgyi eszközök értékesítése Törvény által nem engedélyezett gazdálkodói tevékenység Jogszerűen folytatott - gazdálkodási tevékenységen felül a Pártnak olyan bevételei is adódtak január december 31. között, amelyek ellentétesek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló párttörvény 6. (1) bekezdésében engedélyezett gazdálkodó tevékenységgel. Következésképpen e tevékenységekből származó bevételek - amelyek három kerületi szervezetnél merültek fel - tiltott gazdálkodási bevételnek minősülnek. A Párt a párttörvény 6. (1) bekezdésének a./ pontjában rögzített gazdálkodó tevékenységek közül az ellenőrzés részére adott nyilatkozata és az ellenőrzés megállapítása szerint élt a lehetőségekkel, így a párttörvény 6. (1) bekezdése b./ pontjának megfelelően az Országos Központ tulajdonában álló ingatlan egy részét hasznosította, díj ellenében. A Párt három kerületi szervezete a tulajdonában nem álló ingatlanjait a vizsgált időszakban bérbeadta és terembérlet címén bevételeket szedett, illetve

10 számlázott ki különböző szervezeteknek, összesen Ft értékben. Az Országos Központ a tiltott bevételeket helytelenül a belföldi nem jogi személy adománya főkönyvi számlára könyvelte az egyéb bevételek számla helyett A Párt egyéb bevételei A Párt egyéb bevételei: ˇ pénzintézeti kamatokból, ˇ káreseményekből, ˇ költségtérítésekből, ˇ ingatlanhasznosításból származtak. A Párt által adott nyilatkozat, valamint az ellenőrzési tapasztalatok szerint párttörvény 4. (2) és (3) bekezdéseiben tiltott vagyoni hozzájárulásokat a Párt nem kapott. 4. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁNAK BELSŐ ELLENŐRZÉSE A Párt belső ellenőrzési rendszerét kialakította. A különböző belső előírások rögzítik: ˇ a vezetői ellenőrzés, ˇ a folyamatokba épített ellenőrzés, ˇ az Országos Ellenőrzési Bizottság ellenőrzési feladatkörét. A vezetői ellenőrzés az aláírási, utalványozási, kötelezettségvállalási jog gyakorlásával az Országos Központban megfelelően érvényesül. A megyei, helyi szervezetek gyakorlatában tapasztalhatók hiányosságok. Az Országos Ellenőrzési Bizottság ellenőrzését törvényességi és célszerűségi szempontból végzi. A Bizottság éves munkatervet készít, ennek alapján az Országos Központ és több megyei és helyi szervezet ellenőrzését végzik el. Az ellenőrzések program alapján történnek, záradékolt vizsgálati jegyzőkönyvek rögzítik a megállapításokat, a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket is meghatározzák. Itt célszerű jelezni, - mint megvalósított ellenőrzési formát - hogy a Párt megjelentetése előtt és évi beszámolóját okleveles könyvvizsgálóval hitelesítette. A rendelkezésre bocsátott dokumentumokból, amelyek mellékleteket, részanyagokat, számításokat nem tartalmaznak évet illetően - nem állapítható meg, milyen mélységű és részletezettségű volt a szúrópróbaszerű könyvvizsgálói ellenőrzés. Az ÁSZ vizsgálat nem erősíti meg a beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói megállapításokat, mivel a kiadások közül a működési, politikai és egyéb kiadások sorban szereplő összegeket sem találta helytállónak. A bevételeket illetően pedig ugyancsak tapasztalt hibákat. Dokumentumok hiányában nem értékelhető a könyvvizsgálói jelentés utolsó két mondata, mivel nem állapítható meg, hogy "a lehetőség szerint helyesbítésre kerültek" kitétel mekkora

11 összeg kijavítását jelentette és mekkora összeg, melyik soron nem lett javítva. Az évre végzett könyvvizsgálat a költségnemek és bevételek számlaosztályába könyvelt tételek helyességét ellenőrizte, több módosító megállapítást téve. A Párt a könyvelési tételeket módosító megállapításokat figyelembe vette, azokat kijavította, könyvelésén átvezette. 5. AZ ELŐZŐ ELLENŐRZÉS UTÓVIZSGÁLATA A Párt az évi jelentésben tett felhívás egyes pontjaira a következő intézkedéseket tette: A módosított és évi pénzügyi beszámolóikat ismételten közzétették. Elkészült és január 1-jei dátummal hatályba lépett a számviteli törvény előírásainak megfelelő számlarend, ebben meghatározták az egyes beszámoló sorokhoz kapcsolódó főkönyvi számlákat és analitikus nyilvántartásokat. Gondoskodtak a Független Magyar Ifjúság és a Női Szövetség párttól elkülönített könyvvezetéséről. Az említett szervezetek részére nyújtott összegek támogatásként jelennek meg a számviteli nyilvántartásokban. A tiltott gazdálkodó tevékenységből származó összeget február 27-én befizették az állami költségvetésbe, amelyet könyvelésükben is rögzítettek. II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, FELHÍVÁS A TÖRVÉNYES ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSÁRA, JAVASLAT 1. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK A Párt számviteli politikáját kialakította, a pénzkezelés, utalványozás és gazdálkodás rendjét belső szabályzatban rögzítette. A szabályozó tevékenység - amely megfelelő színvonalú szervezettséget eredményezett év elején öltött testet. Meghatározták az éves beszámolók összeállításának módszerét, ezzel biztosítva, hogy a megyei szövetségek, a budapesti kerületek és helyi alapszervek adatait a Párt pénzügyi zárómérlege teljes körűen tartalmazza. A megfelelő szabályozás ellenére azonban előfordult, hogy a könyvvezetés során nem tartották be a számviteli alapelvek közül a teljesség, az összemérés és a bruttó elszámolás alapelveit. A könyvelés bizonylati alátámasztása a vizsgálati jelentésben részletezett kivételektől eltekintve megfelelt az Sztv-ben előírt követelményeknek. A kettős könyvvitelt alátámasztó analitikus nyilvántartásokat az Sztv-ben és a saját szabályzatukban előírtaknak megfelelően vezették. Az adózásra, illetőleg járulékfizetésre vonatkozó jogszabályokat betartották.

12 A Párt három szervezete - budapesti kerületi szervezetek - a vizsgált időszakban tiltott gazdálkodási tevékenységet is végzett. E tevékenységből összesen Ft összegű tiltott bevétele keletkezett. 2. FELHÍVÁS A TÖRVÉNYES ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSÁRA A vizsgálat megállapításai alapján a párttörvény 10. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Állami Számvevőszék felhívja a Párt elnökét, hogy: ˇ A jelentés pontjában megállapított, a párttörvény 1. sz. mellékletében foglalt követelményekkel ellentétes gyakorlatot számolja fel, azaz a helyi alapszervezetek adatszolgáltatását bontsa meg jogi személyekről, jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságoktól és magánszemélyektől kapott adomány, hozzájárulás rovatokra. ˇ A jelentés 3.2. pontjában megállapított, a párttörvény 6. (1) bekezdésébe ütköző gazdálkodó tevékenységeket szüntesse be. A párttörvény 6. (5) bekezdése, valamint a 4. (4) bekezdése értelmében a jelentés I. fejezet 3.2. pontjában részletezett, összesen Ft tiltott gazdálkodásból származó bevételnek megfelelő összeget a jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessék be az állami költségvetésbe Az Állami Számvevőszék javasolja a pénzügyminiszternek, hogy a párttörvény 4. (4) bekezdése utolsó mondata érelmében a Párt költségvetési támogatását a jelentés I. fejezet 3.2. pontjában részletezett, tiltott gazdálkodásból származó Ft-tal csökkentse. J A V A S L A T Az Állami Számvevőszék javasolja a pénzügyminiszternek, hogy a párttörvény 4. (4) bekezdése utolsó mondata érelmében a Párt költségvetési támogatását a jelentés I. fejezet 3.2. pontjában részletezett, tiltott gazdálkodásból származó Ft-tal csökkentse.

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Számvitel alapjai példatár Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Tartalomjegyzék Elõszó...7 I. fejezet Gazdasági társaságok alapítása...9 II.

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1311. Pártok és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 459/2005. Előadó: Dr. Debrey Attila-Baranyi Lászlóné-Kiss Matild Tárgy: Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el.

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöksége a számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartása érdekében az

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számviteli politika Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest MMKM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A számviteli politikát a Magyar Műszaki

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló 3800 Szikszó Hunyadi u. 40. Tel: (46) 596-271 KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS i rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról 2012.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet címe: Levelezési címe:

Részletesebben

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ü G Y R E N D A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-4/ 2016. Sorszám: 6. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Hidegség Község Önkormányzat Képviselő-testülete, másrészt a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testülete között az alábbiak szerint:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján.hu Szám: 9193/2008. Éves összefoglaló jelentés a 2007- ben végzett

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 2. E rendelet alkalmazásában:

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 009. április 28-i együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2016. (I.28.) számú önkormányzati határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 1 / 14 Iktatószám: I.2-235/2004. Ügyintéző: Hegedűsné Tárgy: Makó Város Önkormányzatnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentése alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtása Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az alap kezelésének és

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes 2014. 01.01-től. Ez a dokumentum a Megrendelő és a Könyvelő közötti együttműködés kereteit rögzíti. Az itt szereplő szerződés alatt minden esetben a Megrendelő

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

T/3117. számú. törvényjavaslat

T/3117. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3117. számú törvényjavaslat a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:III-1577-14/2016.

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Borgulya

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor

Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 27-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1142-5/2016./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V. NAPIREND Tárgy: A 2015. évi

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 Dr. Kardos Barbara Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Dr. Sztanó Imréné Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 PR-017/13 Tartalomjegyzék 1. A számviteli törvény változásai....................

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Ügyiratszám: 639-8/2014. GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Költségvetési szervek részére Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZATA

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(25) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 46-2013/2014.(2014.04.01) számú határozatával elfogadva Hatályos: 2014.április 2. napjától 2.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben