PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos től dr. Borsós Beáta igazgató 1

2 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről szóló, többször módosított C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban Áhsz.) 50. (1) bekezdése előírja az államháztartás szervezeteinek a költségvetési és pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyeket a számviteli politikában kell rögzíteni. A számviteli politika keretében el kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot. A Számviteli tv. 14. (8) bekezdése értelmében a pénzkezelési szabályzatban az alábbiakról kell rendelkezni: - a pénzforgalom (készpénzben, ill. bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, - a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, - a készpénzben és bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, - a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, - a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, - a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, - a pénzszállítás feltételeiről, - a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről, - a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról. A fenti jogszabályok figyelembe vételével készült a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza jelen szabályzata, amely kiterjed az intézmény teljes pénzforgalmára és valamennyi foglalkoztatottjára. I. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése A helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv pénzeszközeit a évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 84. (3) bekezdése alapján csak az irányító szerv által meghatározott hitelintézetnél nyitott fizetési számlán lehet kezelni A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza pénzeszközeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 461/2010. (VII.13). KH. számú döntése alapján K&H Zrt-nél nyitott fizetési számlán kezeli. Számlaszám: Más pénzforgalmi szolgáltatónál pénzforgalmi számla nem nyitható, azonban bankon belül pályázati pénzek elkülönítése céljából alszámla nyitható. 2

3 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 147/A. alapján a folyamatos pénzellátás érdekében a helyi Önkormányzat és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szerv a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntéséről a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervét legkésőbb a változás tervezett időpontja előtt 30 nappal, valamint a fizetési számla megváltozásáról változással egyidejűleg értesíti. A fizetési számla megnyitása, illetve megszüntetése, valamint a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének haladéktalan tájékoztatása az önkormányzati hivatal feladata. A fizetési számlán lévő szabad pénzeszközök betétként kizárólag a számlavezető hitelintézetnél a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán köthető le. Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről az intézményvezető dönt. 2. Költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlák A szervezetünk az Ávr (3) bekezdése alapján a számlájához kapcsolódóan a következő alszámlákat nyitja meg és vezeti: a) a fizetési számlán lévő szabad pénzeszközök lekötésére szolgáló, kizárólag a fizetési számlához kapcsolódó alszámla, b) a központi költségvetésből folyósított támogatások jogszabályban meghatározott esetben történő elkülönítésére szolgáló alszámla, c) programonként európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítására programonként. 3. Fizetési számlán kívüli számlák Szervezetünk a 2 pontban felsorolt alszámlákon kívül más számlát nem nyit. 4. A számlákhoz kapcsolódó készpénzforgalom A 2., 3. pontban felsorolt számlákhoz készpénzforgalom is tartozik. A fizetési számla és a pénztár közötti kapcsolatot a jelen szabályzat II. fejezete rögzíti. 5. Aláírás bejelentésének szabályozása Számlatulajdonosként az intézmény vezetője jelenti be a számlavezető hitelintézetnek, hogy a megnyitott számlák felett kik jogosultak rendelkezni. (4.sz. melléklet) 3

4 A számlák feletti rendelkezési jogosultság bejelentése a számlavezető hitelintézet által rendszeresített aláírás bejelentőn történik. Az aláírás bejelentést számla számonként kell megtenni. A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja. A számlák felett a rendelkezési jogosultság a következők szerint gyakorolhatók: a.) számla Aláírási sorrend Név Összeg (Ft) nincs mellékletben felsoroltak nincs korlátozva A bejelentett személyek a következő sorrendben, illetve párosításban írhatnak alá: mindenki mindenkivel aláírhat b.) számla Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában Aláírási sorrend Név Összeg (Ft) nincs mellékletben felsoroltak nincs korlátozva A bejelentett személyek a következő sorrendben, illetve párosításban írhatnak alá: mindenki mindenkivel aláírhat 6. Az elektronikus úton történő átutalás szabályai Az intézmény a K&H Bank Zrt. számlavezető pénzintézet által létesített internetes számítógépes rendszeren keresztül bonyolított átutalások rögzítésére az aláírásra jogosult személyek tokennel jogosultak. A szabályzat 1/c. sz. melléklete tartalmazza az átutalásra jogosult személy(ek) felelősségvállalási nyilatkozatát. A rögzített adatok átutalására a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályzatában utalványozási jogkörrel felhatalmazott vonatkozó szabályzatban rögzített személyek jogosultak. 4

5 II. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYOK 1. A házipénztár létesítése 1.1. A házipénztár fogalma, elhelyezése A házipénztár a szervezetünk működéséhez szükséges készpénz, valamint egyéb értékek (szigorú számadású nyomtatvány, étkezési utalvány, stb.) kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség (helyiségrész). A házipénztárban kell kezelni a számlavezető hitelintézetből felvett készpénzt, a készpénzben teljesített befizetéseket, az egyéb értékeket a szigorú számadású nyomtatványokat Készpénzállományt érintő mozgások Intézményünknél a következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben: a.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, b.) kiküldetési, reprezentációs kiadások, c.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése, d.) megbízási díjak, e.) hóközi munkabér kifizetés f.) munkabér előleg g.) vásárlási és üzemanyag előleg h.) vásárolt közszolgáltatások (előadások fellépti díja, kapcsolódó szolgáltatások úgy mint jogdíj, szállítás stb) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni a.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét, b.) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget, (jegypénztár, ruhatár) c.) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését, A házipénztárban az alkalmazottak, illetve más szervezetek pénzét (egyéb értékét) csak az intézményvezető írásbeli engedélyével szabad tartani, melyeket elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani A készpénz, egyéb értékek biztonságos tárolásának feltételei Szervezetünk házipénztár céljára a gazdasági irodán belül helyiségrészt biztosít. A házipénztárban levő készpénz, valamint az ott tartható értékek megőrzése fali trezorban, azon belül fém kazettában történik. 5

6 A pénz tárolására szolgáló fali trezor kulcsának "első példányát" a pénztáros kezeli. A pénztári kulcsok "másod példányát az "első példányt" kezelő által a ragasztón átírt, lezárt borítékban, biztonsági zárral felszerelt (lemez) szekrényben kell tartani. A tartalékkulcsok kezeléséért a gazdasági vezető felelős. A kulcsok bármely példányának elvesztését követően - a kulcsok kezeléséért felelős személy jelzése alapján - azonnal ki kell cserélni a zárat. A pénztáros munkahelyéről - bármely ok miatti távolmaradásakor köteles a nála levő kulcsot (kulcsokat) munkakezdésre lezárt és a ragasztón átírt borítékban a helyettesítő kollégájához eljuttatni. A pénztáros távollétében történő pénztár felnyitásra a gazdasági vezető jogosult. A pénztár felnyitásánál a pénztár ellenőrnek és a pénztárat átvevő személynek jelen kell lennie. A pénztár - bármilyen ok miatti - felnyitásáról, az ott talált készpénz, értékek átadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. (3/a sz. melléklet) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a jelenlevők nevét, a pénztár felnyitásának időpontját, okát, a pénztárban talált = készpénz összegét címletenként, = k összegét (típus, címlet, darabszám), = egyéb értékeket, = szigorú számadású nyomtatványok sorszámát, darab számát, - pénztárjelentés utolsó bejegyzési tételszámát, - az utolsóként felhasznált kiadási-, és bevételi pénztárbizonylat sorszámát, - a jelenlévők aláírását. A pénztárosnak gondoskodni kell az utalványozásra jogosult személyek névsorának, aláírásának jól látható helyre történő kifüggesztéséről. (5.sz. melléklet) A pénztárhelyiség-részben az intézményvezető által felhatalmazott személy(ek) kivételével másoknak benn tartózkodni tilos. A házipénztárban lévő készpénz és értékek megóvása érdekében a pénztárhelyiség ajtaját biztonsági zárral kell ellátni A pénzkezelés során a kerekítés szabályai A forintban, készpénzzel - bankjegy vagy érme átadásával - történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni. 6

7 a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0; forintra végződő összegre kell kerekíteni. Az ellátások esetében az összeget a legközelebbi 0 és 5 forintra végződő összegre, felfelé kell kerekíteni. Intézményünknél a kerekítési különbözetek összegét bevételként, kiadásként az egyéb bevétel illetve egyéb kiadás jogcímhez rendeljük. A kerekítésből adódó különbözetet a bevételi, kiadási pénztárbizonylaton elkülönítetten fel kell tüntetni. A kerekítési különbözeteket, minden esetben a pénztári bevételek, kiadások teljesítésével egyidejűleg el kell végezni A házipénztár pénzellátása A szükséges pénzkészlet biztosítása A házipénztár pénzszükséglete a pénztárba befolyt készpénzbevételből, valamint a költségvetési elszámolási számláról felvett készpénz útján biztosítható. A készpénzkifizetéssel járó döntésekről, intézkedésekről (pld.: hatósági intézkedés, ellátmány, munkabér, eszközbeszerzés) az ügyben érintett vezetőknek, ügyintézőknek a kifizetést megelőző napon tájékoztatni kell a pénztárost a várható készpénzkifizetések összegéről. A pénztáros az előző napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható öszszegének figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan működését biztosító készpénz mennyiségéről és címletéről. Ennek keretében a pénztáros: felméri a pénztár pénzszükségletét, összeállítja a címletjegyzéket, az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges készpénzfelvételi utalványt, gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány - arra jogosultak által történő - aláíratásáról A készpénz szállításának szabályai A házipénztár működéséhez szükséges készpénz pénzintézettől történő felvételére, illetve szállítására: Ft-ig a pénztáros, Ft- közötti összeg esetén a pénztáros és a gazdasági vezető által kijelölt 1 személy (összesen 2 fő), Ft feletti összeg esetén a pénztáros és a gazdasági vezető által kijelölt 2 személy, melyek közül 1 fő a gépkocsivezető, (összesen 3 fő) jogosult. 7

8 Az Ft feletti összeget csak gépkocsival szabad szállítani. A készpénz szállításával megbízott személynek (személyeknek) a készpénz felvételét követően a készpénzt a legrövidebb időn belül a pénztárba kell szállítani. A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk - a hitelintézetben - átvett készpénzért. A felelősség addig tart, amíg a pénzt a pénztárban el nem helyezték, és a pénztáros az összeg bevételezésére vonatkozó bevételi pénztárbizonylatot el nem készítette. Az Ft-on felüli összegnek a pénztárban történő elhelyezésénél a pénztári ellenőrnek is jelen kell lennie Készpénz kezelése a házipénztárban A pénztárban nem fogadható el hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy, olyan érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a természetes kopás következtében, hanem más ok miatt (pl. szándékos rongálás miatt) vesztett súlyából vagy sérült meg. Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisítványnak látszó bankjegyet vagy érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el. A bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania és a befizetőt jegyzőkönyvben meg kell hallgatnia arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a fizető eszközt. A hamis pénz átvételéről a 6. számú melléklet szerint jegyzőkönyvet kell készíteni.. A pénztáros a pénztárban levő pénzt címletenként elkülönítve köteles kezelni A napi készpénz záró állományának maximális mértéke A pénztárban a napi készpénz záró állományának maximális mértéke: Ft. A pénztár engedélyezett napi záró állományát meghaladó összeget vissza kell fizetni a fizetési számlára. A napi készpénz záró állomány folyamatos figyelése, nyilvántartásba történő rögzítése a pénztáros feladata Pénztári nyitva tartás rendje Hétfő - Péntek , A pénztár kezelésével kapcsolatos feladatkörök 2.1. A pénztáros A házipénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. A pénztáros munkakörének elfoglalásakor ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni 8

9 A nyilatkozat a pénzkezelési szabályzat mellékletét képezi. (1.sz. melléklet) Nem lehet pénztáros olyan dolgozó, akinek a munkaköre, feladata összeférhetetlen a pénztárosi munkakörrel. Ilyenek: pénztárellenőr, utalványozási feladatot ellátók, ellenjegyző, A pénztáros feladata a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése. Részleteiben: a készpénz szükséglet felmérése, a készpénz igénylése, részvétel a készpénz pénzintézetben történő felvételében, az elszámolási számláról felvett pénz bevételezése, a pénztárban tartott készpénz és értékcikkek (értékek) szabályszerű kezelése, megőrzése, az alapbizonylatok elfogadás előtti alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata, a bizonylati fegyelem betartása, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása (a Polisz számviteli program segítségével), a pénztárba befizetett összeg átvétele, valamint az utalványozott kiadások teljesítése, a pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása (heti), a nyilvántartások, elszámolások vezetése, a pénztárjelentés elkészítése, a pénztárban tárolt szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása. Amennyiben a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell, vagy a beosztásából végleg távozik, a pénztár átadásáról-átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a pénztárnapló mellékleteként meg kell őrizni (3. sz. melléklet). A pénztár átadásánál-átvételénél az átadón és átvevőn kívül a pénztár ellenőrnek jelen kell lennie Pénztáros helyettes A pénztárost távolléte esetén a főkönyvi könyvelő helyettesíti. A pénztáros helyettesének amennyiben ellátja a pénztárosi teendőket a 2.1. pontban leírt feladatokat kell értelemszerűen elvégezni. A pénztáros helyettesítésének időszakában a pénztároshoz hasonlóan a pénztáros helyettesét teljes anyagi felelősség terheli. (2.sz. melléklet) 9

10 2.3. A pénztárellenőr Az előző pontokban rögzítetteken túl feladata a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, valamint a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése. Az alaki és tartalmi ellenőrzés során az ellenőrnek meg kell vizsgálni, hogy: az alapbizonylatokat az arra jogosult személyek utalványozták, érvényesítették, megtörtént-e a készpénzben teljesített kifizetések szükség szerinti teljesítés igazolása, a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz csatolták-e a szükséges mellékleteket (alapbizonylatokat), a pénztári bizonylatok adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival, a bizonylatokon nincsenek-e szabálytalan javítások, a pénztári be- és kifizetések bizonylatolására a megfelelő nyomtatványt használták-e, a pénztárbizonylatokon szerepelnek-e a megfelelő aláírások, a pénzkifizetéseknél megvan-e a meghatalmazás abban az esetben, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel személyesen. A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése során a pénztárellenőrnek ellenőriznie kell, hogy: a pénztárjelentésbe bevezetett tételekkel kapcsolatban megvannak-e a pénztári bizonylatok és az alapbizonylatok, a tényleges pénzkészlet összege megegyezik-e a pénztárjelentés adatával, a szigorú számadású nyomtatványok, értékcikkek mennyisége, értéke, sorszáma megegyezik-e a nyilvántartás adatával. A pénztárellenőr köteles az ellenőrzött okmányokat, pénztárjelentést, értékcikk nyilvántartást kézjegyével ellátni. A pénztárellenőri feladatokat hetente kell elvégezni. A pénztárellenőrzés során megállapított szabálytalanságokat, eltéréseket azonnal jelezni kell a gazdasági vezető felé. A pénztárellenőri feladatokat a munkaügyi ügyintéző-analitikus könyvelő látja el. A pénztárellenőrt távolléte esetén a titkárnő helyettesíti A jegypénztáros és helyettese A jegypénztári készpénz kezelése a jegypénztáros feladata, távollétében a helyettesítési feladatokat a közönségszervező látja el. A nyilatkozatokat az1/a, és a 2/a sz. mellékletben találhatók. A jegypénztár működésének részletes szabályait a 16. sz. melléklet tartalmazza A ruhatári csoportvezető 10

11 Gondoskodik a ruhatári díjak beszedéséről, az azokkal kapcsolatos ügyintézésről a 17. sz. mellékletben rögzített részletes szabályok szerint. A ruhatári csoportvezető pénzkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatát az 1/b.sz. melléklet tartalmazza 3. Pénztári pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylati rend és a pénzforgalommal kapcsolatos szabályok A pénztárosnak (helyettesének) minden pénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot, minden pénztári kifizetésről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a gazdasági eseménnyel kapcsolatos alapokmányt, melyek a következők lehetnek: készpénzfizetési számla (számla), illetmény kifizetési jegyzék, kiküldetési rendelvény, felvásárlási jegy, adásvételi szerződés, pénztári ki-, vagy befizetést elrendelő egyéb bizonylat. A pénztárbizonylatokat számítógéppel a Polisz számviteli program használatával kell kiállítani. A kiállított pénztárbizonylatokat kézzel nem javítható. A rontott pénztárbizonylatot egy új, STORNÓ bizonylat kiállításával kell lenullázni érvényteleníteni. A pénztárosnak minden pénztári be- és kifizetést, a pénzforgalom időrendi sorrendjében fel kell jegyezni a pénztárjelentésbe Pénztári bevételek bizonylatolása Minden házipénztári befizetésről számítógéppel előállított bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bevételi pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó pénztári alapbizonylatot (pld.: készpénzfizetési számla). A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni. A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak aláírásával igazolnia kell. A bevételi pénztárbizonylatot 2 példányban kell kiállítani, melyből az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni, a második példányt a befizető részére kell átadni, 11

12 A postai kézbesítés útján érkezett készpénz összegek bevételi pénztárbizonylatához a pénztárosnak minden esetben csatolni kell a postai értesítő szelvényt. Ilyen esetben elegendő a bevételi pénztárbizonylatból 1 példány nyomtatása Szervezetünk által kiállított készpénzfizetési számla esetén követendő gyakorlat Abban az esetben, amikor szervezetünk értékesítésről, szolgáltatásnyújtásról egyszerűsített számlát (készpénzfizetési számlát) állít ki, a számla kiállításával egyidejűleg a bevételi pénztárbizonylatot ki kell állítani Pénztári kifizetések bizonylatolása Minden házipénztári kifizetésről számítógéppel előállított kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó pénztári alapbizonylatot (pld.: készpénzfizetési számla, kiküldetési rendelvény, bérjegyzék). A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, teljesítés igazolással ellátott, érvényesített, utalványozott, kiadási pénztárbizonylat alapján fizethet ki a pénztárból pénzt. A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás (pld. B.Sz.ny r.sz.) ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Rendszeres kifizetéseknél, esetenkénti meghatalmazás helyett visszavonásig érvényes meghatalmazás is elfogadható. A kiadási pénztárbizonylatot 1 példányban kell kiállítani, amely a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni, 3.4. Pénztári jelentés A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést idősorrendben a pénztárjelentésbe fel kell jegyeznie (ezt a POLISZ program automatikusan elvégzi). A pénztárjelentést számítógéppel kell vezetni. A pénztárjelentésben elszámolt kiadási tételek alapbizonylatain az elszámolás tényét FIZETVE bélyegzővel meg kell jelölni. A pénztáros hetente köteles elkészíteni a pénztárjelentést. A pénztárjelentés 2 példányban készül, melyből az első példányt - a mellékletekkel együtt - a könyvelés részére kell átadni, a második példányt gazdasági évenként kell gyűjteni Készpénzfelvételi utalvány A készpénzfelvételi utalvány a számlavezető hitelintézettől történő készpénz felvételére szolgál. A nyomtatványfüzetet a számlavezető hitelintézet bocsátja a pénztár rendelkezésére. 12

13 Az utalványt egy példányban kell kiállítani és a hitelintézetnél bejelentett módon kell aláírni. A készpénzfelvételi utalvánnyal a hitelintézettől felvett készpénzt bevételi pénztárbizonylattal kell bevételezni a pénztárba. (7.sz. melléklet) 3.6. A bizonylat-nyomtatványok elkészítése, nyilvántartása A bizonylat - nyomtatványok a POLISZ programmal készülnek, azok folyamatos sorszámozását a program biztosítja. A rendszer zárt. A programból bármikor visszakérdezhető a felhasznált bizonylatok sorszáma. A pénztárjelentést, mint analitikus nyilvántartást, valamint a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni a számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvény alapján. A pénztárból bizonylatot kiadni csak az intézményvezető írásbeli engedélyével és átvételi elismervény ellenében szabad. 4. Pénzbeszedő helyek és azok működése: A szervezetünk pénztárához kapcsolódóan a.) a jegyértékesítés, b.) a ruhatári díjak beszedése pénzbeszedő helyeken történik. A pénzbeszedő helyek csak a készpénzben teljesített befizetések beszedésére jogosultak. A beszedett összegből kifizetés semmilyen jogcímen nem teljesíthető! A befizetések bizonylatolására a jegyértékesítés esetében az Inter Ticket jegyértékesítő programot kell használni. A jegypénztáros a napi bevételt köteles a bevétel keletkezését követő munkanapon az intézményi pénztárba befizetni a program által készített összesítő alapján. A SZÉP kártyával történő fizetéshez kapcsolódó Inter Ticket program által elkészített számlamásolatot, valamint a bankkártyás fizetéshez kapcsolódó terminálból kinyomtatott szalagot szintén a kapcsolódó összesítő bizonylattal a jegypénztáros a főkönyvi könyvelésnek naponta átadja. A jegypénztárost távolléte esetén a közönségszervező helyettesíti. A ruhatári pénzbeszedő hely csak a pénztárostól - átvételi elismervény mellett - átvett nyugtákat használhatja. A bevételről havonta egy alkalommal, a hónap utolsó munkanapján számol el. (18.sz. melléklet) A betelt nyugtatömböket a pénztáros részére a havi elszámolás alkalmával át kell adni, azok további tárolásáról ő gondoskodik. 13

14 A ruhatári csoportvezető havonta Ft előleget vesz fel váltópénz gyanánt, mellyel a 30 napon belül köteles elszámolni, majd az elszámolást követően ismét előleget vehet fel váltópénzre. 5. A munkabér kifizetésénél alkalmazott szabályok 5.1. A munkabér utalása Szervezetünknél a dolgozók pénzforgalmi számláira történő utalással kerül sor a munkabérek kifizetésére. Az utalás a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve által megküldött lista felhasználásával Dunaújváros Önkormányzata végzi A munkabérek kifizetése A pénztáros csak a készpénzben ténylegesen kiadható (nettó) járandóságot pl. hóközi munkabér fizetheti ki a dolgozók részére. Munkabér előleget a hatályos SZJA törvény rendelkezéseinek megfelelően nyújt az intézmény a közalkalmazott dolgozóinak. Levonása max. 6 hónap alatt történik a Magyar Államkincstáron keresztül. Fizetési előleg a 14. sz. mellékletben szereplő nyomtatványon igényelhető. 6. Elszámolásra kiadott összeg, előleg nyilvántartása 6.1. Elszámolásra történő kiadások, előlegek jogcímei Készpénzt elszámolásra csak a következő célokra adhat ki a pénztáros: belföldi kiküldetési költségre, (Elszámolása a 12.sz., vagy a 13. sz. melléklet használatával történik) kiküldetési költségre szervezetünk tevékenységét szolgáló eszköz beszerzésére, valamint szolgáltatás igénybevételére, reprezentációra, postaköltségre, üzemanyag vásárlásra, (10.sz. melléklet) ruhatári váltópénzre, Kivételesen indokolt esetben az intézményvezető adhat írásban engedélyt a fenti jogcímeken kívül, készpénz elszámolásra történő kiadására, előleg kifizetésére 6.2. Készpénz elszámolásra történő felvételének, előleg kifizetésének engedélyezése Készpénz elszámolásra történő felvételére, adott előlegként történő kifizetésére kizárólag szervezetünk tevékenységével összefüggésben, a tevékenységet szolgáló eszköz megszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében kerülhet sor. Készpénzt elszámolásra (előlegre) csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve. (8. sz. melléklet) 14

15 Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg (előleg) a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget (előleget) vesz fel, a korábban felvett összeggel (előleggel) akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el. Ezen szabály alól kivételt képez a gépkocsivezető anyagbeszerző személy, aki üzemanyag előleget és anyagbeszerzési előleget is vehet fel egy időben. A fenti szabálytól eltérő előleg kifizetésekre csak az intézményvezető adhat írásban engedélyt Az elszámolásra kiadott összeggel történő elszámolás Az elszámolásra kiadott összeggel (előleggel) annak felvételétől számított 15 napot meg nem haladó időtartamon belül el kell számolni. E szabály alól kivételt képez a gépkocsivezető-anyagbeszerző üzemanyag-elszámolása (9.sz. melléklet), valamint a ruhatári csoportvezető váltópénz elszámolása. Esetükben az elszámolási határidő 30 naptári nap. Amennyiben az elszámolásra kiadott összeggel (előleggel) az azt felvevő 30 napon belül nem számol el, úgy Őt a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 72. -a szerint jövedelemadó terheli Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegről (előlegről) a pénztáros a gazdasági vezető által hitelesített - nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásra a B.Sz.ny r.sz., nyomtatványt kell használni. (11.sz. melléklet) A nyilvántartás adatai alapján a pénztáros haladéktalanul köteles jelezni a gazdasági vezető felé azoknak a nevét, akik nem számoltak el a megadott határidőre az elszámolásra felvett összeggel (előleggel). 7. Valuta kezelése, nyilvántartása 7.1. Valutapénztár kezelése Valutapénztárt intézményünk nem üzemeltet. Amennyiben szükség esetén a fellépők díjazását helyben EURO ban kell kifizetni, abban az esetben a hitelintézettől a felvétel is ebben a valutanemben, a terhelés azonban minden esetben forintban történik Külföldi hivatalos kiküldetés A külföldi hivatalos kiküldetés költségeinek fedezetére történő valutavásárlás, valamint a devizaszámláról való valutafelvétel során a devizakorlátozások megszüntetéséről, va- 15

16 lamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény előírásait kell alkalmazni. A külföldi kiküldetésre igénybe vett valutaellátmányról a kiküldetés befejezését követő 8 munkanapon belül az érintett személy köteles elszámolni. Az elszámolásra a B.sz.ny r.sz. Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás nyomtatványt kell használni. A fel nem használt valutát vissza kell fizetni a pénztárba. A külföldi kiküldetés részletes szabályait a hatályos Kollektív Szerződés tartalmazza. 8. A pénztárban tárolt (nyilvántartott) szigorú számadású nyomtatványok A számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvény 168. (1) bekezdésének előírása szerint szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni: a.) a készpénz kezeléséhez kapcsolódó bizonylatokat, b.) más jogszabály előírásai alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és nyugtát is), továbbá c.) minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy d.) amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. Szervezetünknél a pénztáros a pénztárban a következő szigorú számadású nyomtatványokat kezeli, illetve tartja nyilván: a.) számla (lap), b.) számla (tömb), c.) készpénzfizetési számla (tömb) d.) nyugtatömb, e.) kiküldetési rendelvény, f.) étkezési jegyek, utalványok, g.) személygépkocsi menetlevél, h.) tehergépkocsi menetlevél, i.). A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott pénztáros a B.sz.ny r. sz. szabványnyomtatvány alkalmazásával nyilvántartást köteles folyamatosan vezetni. (15. sz. melléklet) A szigorú számadású nyomtatványokat felhasználó személy köteles azokkal elszámolni. Az év közben betelt nyomtatvány tömböket 8 évig meg kell őrizni az irattárban. A kiadási és bevételi pénztárbizonylat, valamint a pénztárjelentés nyomtatványokat a Polisz Számviteli program állítja elő. Ezek archiválása a program keretében történik. 16

17 III. BANKKÁRTYA HASZNÁLAT 1. A bankkártya használata 1.1. Általános rendelkezések Szervezetünknél nincs bankkártya használatban. IV. UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS A Belső kontrollrendszer keretében a házipénztáron keresztül lebonyolított készpénzforgalom szabályszerű végrehajtását, a szabályzatban nevesített felelősök meghatározott feladatainak elvégzését az intézményvezető (évente) időközönként ellenőrzi. Az ellenőrzést írásban dokumentálni kell, arról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek módját a 1/b. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben az utólagos vezetői ellenőrzést végző intézményvezető bűncselekmény gyanúja esetén szabálytalanságot állapít meg, abban az esetben kezdeményezi az irányító szerv felé az érintett felelősségre vonását. V. HATÁLYBA LÉPÉS Jelen pénzkezelési szabályzat október 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépéssel egyidejűleg a korábban ( től) érvényben volt pénzkezelési szabályzat hatályát veszti. Az érintettek a Megismerési nyilatkozatban (19.sz. melléklet) aláírásukkal igazolják, hogy a szabályzatot megismerték, és tudomásul veszik, hogy az abban leírtakat munkájuk során kötelesek betartani. A szabályzat érintettekkel történő megismertetése a gazdasági vezető feladta. Igazoltatása a megismerési nyilatkozatban történik. A pénzkezelési szabályzat az intézményi P meghajtó Szabályzatok, hirdetmények mappájában is közzétételre kerül. Dunaújváros, október 1. dr. Borsós Beáta igazgató Hierné Rozsos Ilona gazdasági vezető 17

18 Mellékletek jegyzéke 1.sz. melléklet: 1/a.sz. melléklet: 1/b.sz. melléklet: 1/c.sz. melléklet: 2.sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 3.sz. melléklet: 3/a.sz. melléklet: 3/b.sz. melléklet: 4.sz. melléklet: 5.sz. melléklet: 6.sz. melléklet: 7.sz. melléklet: 8.sz. melléklet: 9.sz. melléklet: 10.sz. melléklet: 11.sz.melléklet: 12.sz. melléklet: 13.sz.melléklet: 14.sz.melléklet: 15.sz.melléklet: 16.sz.melléklet: 17.sz.melléklet: 18.sz.melléklet: 19.sz.melléklet: Nyilatkozata pénztáros részéről Nyilatkozat jegypénztáros részéről Nyilatkozat ruhatári csoportvezető részéről Felelősségvállalási nyilatkozat Elektra banki utalással kapcsolatban Nyilatkozat pénztáros helyettes részéről Nyilatkozat jegypénztáros helyettes részéről Jegyzőkönyv házipénztár átadás-átvétellel kapcsolatban Jegyzőkönyv házipénztár felnyitással kapcsolatban Jegyzőkönyv utólagos vezetői ellenőrzésről Aláírás bejelentő karton Kimutatás az utalványozási és gazdálkodási jogkörrel rendelkező személyekről Jegyzőkönyv hamis, vagy hamisnak látszó bankjegy visszatartásáról Készpénzfelvételi utalvány Készpénzigénylés elszámolásra Üzemanyag-előleg elszámolás Készpénzigénylés üzemanyag előlegre Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása Belföldi kiküldetési utasítás Kiküldetési rendelvény Fizetési előleg iránti kérelem Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó lapja Jegypénztár működési rendje A ruhatári díjak beszedésének, kezelésének, elszámolásának módja Összesítő a ruhatári pénzbeszedő helyen teljesített befizetésekről. Megismerési nyilatkozat 18

19 1. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T pénztáros Alulírott, Horváth Ágnes 2400 Dunaújváros, Kossuth L.u 27. 4/2. sz. alatti lakos pénztáros tudomásul veszem, hogy Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza házipénztárában kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb érték kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel. Dunaújváros, 2014.október pénztáros 19

20 1/a. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T jegypénztáros Alulírott, Borsiné Takács Györgyi 2400 Dunaújváros, Páskom u. 6/a. sz. alatti lakos jegypénztáros tudomásul veszem, hogy Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza jegyházipénztárában kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb érték kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel. Dunaújváros, 2014.október jegypénztáros 20

21 1/b. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T ruhatári csoportvezető Alulírott, Varga Éva 2400 Dunaújváros, Vasmű út 19. sz. alatti lakos ruhatári csoportvezető tudomásul veszem, hogy Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza ruhatárában kezelt valamennyi pénzeszköz és nyugtatömb kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel. Dunaújváros, 2014.október ruhatári csoportvezető 21

22 1/c.sz. melléklet FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT Elektra banki átutaláshoz Alulírott Szendreyné Dani Melinda főkönyvi könyvelő tudomásul veszem, hogy a K&H pénzintézettel kötött Elektra szerződésben foglaltakat megismertem, és az Elektra banki átutalásánál teljes anyagi felelősség terhel. Dunaújváros, október főkönyvi könyvelő 22

23 1/c.sz. melléklet FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT Elektra banki átutaláshoz Alulírott Hierné Rozsos Ilona gazdasági vezető tudomásul veszem, hogy a K&H pénzintézettel kötött Elektra szerződésben foglaltakat megismertem, és az Elektra banki átutalásánál teljes anyagi felelősség terhel. Dunaújváros, 2014.október gazdasági vezető 23

24 2. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T pénztáros helyettes Alulírott, Horváth István 2400 Dunaújváros, Március 15 tér 9. 3/2 alatti lakos pénztáros helyettes tudomásul veszem, hogy Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza házipénztárában kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb érték kezeléséért - a pénztáros helyettesítésének időtartama alatt - teljes anyagi felelősség terhel. Dunaújváros, december pénztáros 24

25 2/a. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T jegypénztáros helyettes Alulírott, Vitézné Tonka Magdolna 2400 Dunaújváros, Mikszáth K. u. 26. sz. alatti lakos jegypénztáros helyettes tudomásul veszem, hogy Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza jegyházipénztárában kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb érték kezeléséért a jegypénztáros helyettesítésének időtartama alatt - teljes anyagi felelősség terhel. Dunaújváros, 2014.október jegypénztáros helyettes 25

26 3. sz. melléklet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza házipénztárában án Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel, házipénztár ellenőrzés (a megfelelő aláhúzandó) Jelen vannak:... pénztár ellenőr... pénztárat átadó... pénztárat átvevő.... A pénztárban a pénztárosi teendőket től a korábbi pénztáros... (betegsége, szabadsága) miatt... (név) látja el. Emiatt a jelen pénztár átadás/ellenőrzés során az alábbi értékek, bizonylatok kerülnek átadásra illetve átvételre/ellenőrzésre. a.) Használatban lévő Bizonylat megnevezése Kiadási pénztárbizonylat (gépi) Bevételi pénztárbizonylat (gépi) Pénztárjelentés (gépi) Bizonylat sorszáma -tól -ig c.) Használatból kivont (betelt) Bizonylat megnevezése Bizonylat sorszáma -tól -ig 26

27 d.) Fali trezor, vaskazetta kulcsa:...(db) e.) Készpénz:... Ft, melyek összeg a következő címletekben került átadásra:..db Ft-os értéke:.ft..db Ft-os.Ft..db Ft-os..Ft.db Ft-os..Ft.db Ft-os..Ft.db 500.-Ft-os..Ft.db 200.-Ft-os..Ft.db 100.-Ft-os..Ft.db 50.-Ft-os..Ft.db 20.-Ft-os..Ft.db 10.-Ft-os..Ft.db 5.-Ft-os..Ft összesen:..ft k.m.f átadó átvevő pénztárellenőr 27

28 3/a. sz. melléklet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza házipénztárában án Tárgy: Házipénztár felnyitás Jelen vannak:... (név) (beosztás)... (név) (beosztás)... (név) (beosztás).... Pénztárfelnyitás oka:.. 1.) Használatban lévő szigorú számadású bizonylatok: Bizonylat megnevezése Bizonylat sorszáma -tól -ig Kiadási pénztárbizonylat (gépi) Bevételi pénztárbizonylat (gépi) Pénztárjelentés (gépi) Pénztárjelentés (utolsó bejegyzett tételszám) ) Használatból kivont (betelt) bizonylatok: Bizonylat megnevezése Bizonylat sorszáma -tól -ig 28

29 3.) Fali trezor, vaskazetta kulcsa:...(db) 4.) Készpénz:... Ft, melyek összeg a következő címletekben került átadásra:..db Ft-os értéke:.ft..db Ft-os.Ft..db Ft-os..Ft.db Ft-os..Ft.db Ft-os..Ft.db 500.-Ft-os..Ft.db 200.-Ft-os..Ft.db 100.-Ft-os..Ft.db 50.-Ft-os..Ft.db 20.-Ft-os..Ft.db 10.-Ft-os..Ft.db 5.-Ft-os..Ft összesen:..ft 5.) Értékpapírok: értékpapír megnevezése mennyiség sorszáma -tól -ig Érték összesen: 6.) Egyéb értékek: 29

30 7.) Egyéb szigorú számadású nyomtatványok nyomtatvány megnevezése -tól sorszáma -ig k.m.f átadó átvevő pénztárellenőr 30

31 3/b.sz. melléklet JEGYZŐKÖNYV Készült: év..hó.nap alkalmával a...intézmény pénztárhelyiségében. Tárgy: Utólagos vezetői ellenőrzés Jelen vannak:.. jegyző/intézményvezető... pénztár ellenőr... pénztáros... pénztáros helyettes.. stb.(érintett dolgozó) A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (2400 Dunaújváros, Bartók B. tér 1.) házipénztárán keresztül lebonyolított készpénzforgalom szabályszerű végrehajtását a 200. /hó/ /napjától/ a 200. /hó/../napjáig/ terjedő időszakra vonatkozóan az utólagos vezetői ellenőrzés keretében az intézményvezető ellenőrizte. Az ellenőrzés az alábbi tevékenységekre terjedt ki: Készpénz:... Ft, melyek összeg a következő címletekben került átadásra:..db Ft-os értéke:.ft..db Ft-os.Ft..db Ft-os..Ft.db Ft-os..Ft.db Ft-os..Ft.db 500.-Ft-os..Ft.db 200.-Ft-os..Ft.db 100.-Ft-os..Ft.db 50.-Ft-os..Ft.db 20.-Ft-os..Ft.db 10.-Ft-os..Ft.db 5.-Ft-os..Ft összesen:..ft 31

32 Értékpapírok: értékpapír megnevezése mennyiség sorszáma -tól -ig Érték összesen: - A szabályzatban meghatározott pénztárellenőri feladatok végrehajtására; - a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokon az ellenőrzési jogkört gyakorlók (ellenjegyző, érvényesítő, szakmai teljesítést igazoló) feladatának végrehajtására; stb.) Az utólagos vezetői ellenőrzés során szabálytalanságot nem állapítottam meg, a feladatokat az érintettek a pénzkezelési szabályzatban előírtak szerint végezték. Az utólagos vezetői ellenőrzés során megállapítottam, hogy:... k.m.f... jegyző/intézményvezető.. Pénztáros.. Pénztárellenőr 32

33 4.sz.melléklet Aláírás bejelentő karton 33

34 Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 5.sz. melléklet K I M U T A T Á S az utalványozási és gazdálkodási jogkörrel rendelkező személyekről Név Beosztás Utalványozási terület Utalványozás maximális összege Aláírás minta dr. Borsós Beáta igazgató teljes körű korlátlan Knódel Mária Szendreyné Dani Melinda Török Imre igazgató helyettes gazdasági vezető műszaki vezető teljes körű az igazgató távollétében teljes körű az igazgató távollétében műszaki eszközök, berendezések vonatkozásában, az igazgató távollétében korlátlan korlátlan Ft-ig PÉNZ ÉS EGYÉB ÉRTÉK ÁTVÉTELÉRE JOGOSULT ALKALMAZOTTAK Horváth Ágnes Horváth István Gallai Brigitta Név Beosztás Aláírás minta pénztáros főkönyvi könyvelő pénztár bank ellenőr Pénztár helyiségben kifüggesztendő! Dunaújváros, december 1. dr. Borsós Beáta igazgató 34

35 6. sz. melléklet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza házipénztárában/jegypénztárában án Tárgy: Hamis, vagy hamisnak látszó bankjegy visszatartása Jelen vannak:... pénztár ellenőr... pénz befizető... pénztáros A mai napon megjelent pénztárunkban...(név) lakcíme:. város/község.u. szám alatti lakos, hogy.ft (azaz forint) összeget fizessen be pénztárunkban. A készpénzbefizetés során a pénztárosnak a Ft címletű, sorozat és.. sorszámú bankjegy hamisnak, illetve hamisítványnak látszott. A befizető személy az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy az előzőekben leírt bankjegyet mikor és kitől kapta: A fentiekben megjelölt bankjegyet visszatartottuk, melynek átvételét elismerjük és a jegyzőkönyv egy példányának a befizető részére történő átadásával igazoljuk. Kmf.. pénztáros.. pénztár ellenőr befizető A jegyzőkönyv egy példányát a mai napon átvettem:..,

36 befizető aláírása 7.sz. melléklet Készpénzfelvételi utalvány 36

37 8. sz. melléklet Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza KÉSZPÉNZIGÉNYLÉS ELSZÁMOLÁSRA Előleg nyilvántartás sorszáma:. Kérem..részére.Ft-ot jogcímen utólagos elszámolási kötelezettséggel kiadni. Előleg felvétel napja: 201 Elszámolás határideje: Dunaújváros, 201 igénylő szervezeti egység vezetőjének aláírása Kiadási pénztárbizonylat szám:. 37

38 Üzemanyag-előleg elszámolás 9. sz. melléklet 38

39 10.sz. melléklet Készpénzigénylés üzemanyag-előlegre 39

40 11.sz. melléklet Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 40

41 12. sz. melléklet Belföldi kiküldetési utasítás 41

42 13. sz. melléklet Kiküldetési rendelvény 42

43 14.sz. melléklet FIZETÉSI ELŐLEG IRÁNTI KÉRELEM Alulírott Adóazonosító: a BKMH dolgozója kérem, hogy részemre Ft, azaz forint illetményelőleget kifizetni szíveskedjenek. Indoklás:.. Illetményelőleget havi részletben fizetem vissza. (A visszafizetés hosszára vonatkozó nyilatkozatot csak abban az esetben kell megadni, ha az időszak 6 hónapnál rövidebb! Eltérő nyilatkozat hiányában az előleg 6 hónap alatt kerül levonásra.) Tudomásul veszem, hogy az Illetményelőleget évente egy alkalommal igényelhetem, és a felvett összeg maximuma a minimálbér ötszöröse lehet. Az illetményelőleget maximum 6 hónap alatt kell visszafizetni, de az egy hónapra eső részlet a nettó illetmény 33%-ánál több nem lehet. A visszafizetés ütemét és törlesztőrészleteit az igazgató határozza meg az illetményelőleg felvétele engedélyezése során.. Az összeget az intézmény házipénztárából történő kifizetést követően az illetményszámfejtő hely a kérelemnek megfelelő ütemezéssel a havi munkabérből vonja vissza. Az ütemezés során figyelembe kell venni, hogy a felvett illetményelőleg legkésőbb december 31-ig vissza kell fizetni. Közalkalmazotti jogviszonyom megszűnése esetén kötelezem magam a hátralék egy összegben történő visszafizetésére és hozzájárulok a járandóságaimból való közvetlen levonáshoz! Dunaújváros, kérelmező aláírása A fizetés előleg felvételi kérelmet támogatom. Engedélyezem a.. összeg felvételét,.. hónapra,.ft/hó visszafizetési feltétel mellett, amely a munkabérből lesz levonva. Dunaújváros, 201. igazgató Fenti illetményelőleg kifizetését ellenjegyzem / nem jegyzem ellen. Dunaújváros, 201 P.h. gazdasági vezető 43

44 15. sz. melléklet Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó lapja 44

45 16. sz. melléklet Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Jegypénztár működési rendje A szervezőirodában történik a színházjegyek értékesítése a Inter Ticket elnevezésű színházjegy-értékesítő programmal. A bianco jegyeket (amelyeken a jegy sorszáma és az Inter Ticket adatai szerepelnek) az Inter Ticket-től rendeljük meg. Ezt követően leporello formában kerülnek a nyomtatóba. Az Inter Ticket program kinyomtatja az adott napra, előadásra, helyre szóló színházjegyet (intézmény logója és adatai, sorszám, előadás címe, ideje, néző helye: sor, szék stb.). Ezt a jegypénztáros vagy a szervező közvetlen módon értékesíti. Csoportos jegyértékesítés esetén a szervezőt jutalék illeti meg. Ezt a jutalékot a szervezés által a rendszerből kinyomtatott összesítő alapján havonta a tárgyhónapot követő hó elején számfejtjük és fizetjük ki, ill. utaljuk át. A jutalék mértékét a mindenkori Belső Határozatban rögzítjük. Csak az a szervező jogosult jutalékra, akivel az értékesítést megelőzően névre szóló megállapodást kötött az intézmény jegyértékesítés vonatkozásában. A jutalék adóköteles. Az intézmény a vállalkozó szervezők jutalékát számla ellenében, a magánszemélyek jutalékát számfejtést követően a hatályos SZJA Tv. szabályainak figyelembe vételével - fizeti ki, ill. utalja át. Az intézmény valamennyi közalkalmazott szervezője saját belépési kóddal rendelkezik a számítógépes értékesítő rendszerbe való belépéshez. Így a napi zárás saját kóddal minden értékesítési periódus végén a gépből lekérdezhető. A jegypénztáros a tárgynapot követő napon összesíti a napi keletkezett készpénzforgalmat, majd az összeget befizeti az intézmény pénztárába. A páncélszekrény miután csak 1 db kulccsal rendelkezik kulcsát mindig az aznapi ügyeletes szervezőnél kell elhelyezni. Az ügyeletes szervező a páncélszekrény kulcsát a másnapi iroda nyitásig magánál tartja. Ha másnap akadályoztatva van abban, hogy a munkát felvegye, akkor a kulcsot egyéb módon kell eljuttatnia az aznapi ügyeletes szervezőnek. A készpénzt a szervezők és a jegypénztáros a páncélszekrényben helyezik el. A jegypénztáros havonta miután a tárgyhó utolsó napjának bevétele is befizetésre került a házipénztárba összesítő és egyeztető statisztikákat készít a teljes hónap forgalmáról. A befizetett készpénz összegét egyezteti a gépi zárások összegével. Az egyeztetés iratait a főkönyvi könyvelő részére átadja. Év végén december 31-i határnappal el kell készíteni az éves jegybevétel egyeztetést, melyet a főkönyvi adataival össze kell vetni. Az esetleges eltéréseket 45

46 rendezni kell. Az egyeztetés tényét a jegypénztáros és a főkönyvi könyvelő aláírásával igazolja. A kimutatást az éves beszámolóhoz csatolni kell. A jegyértékesítő folyamat során kinyomtatásra került, később visszavett jegyeket áthúzással kell érvényteleníteni. A program által nyomtatott visszavett jegyek igazolása elnevezésű nyomtatvány mellé csatolni kell a visszavett jegyeket. A stornózott (visszahozott) jegyeket a számítógép törli a lefoglaltak közül. Felszabadítja azokat a helyeket, tehát a hely ismét eladhatóvá válik. Amennyiben azt megvásárolják, a rendszer új jegyet nyomtat az értékesítésről új sorszámmal. Minden olyan eseményről, amikor a számítógépes rendszer kiakad, vagy nem, esetleg hibásan működik jegyzőkönyvet kell felvenni, amiben a tényeket rögzíteni kell. Ezek a jegyzőkönyvek is részét képezik a havi elszámolásoknak. Az Inter Ticket program működésének részletes leírását a programleírás tartalmazza, amely a jegypénztárban megtalálható. Tartalmazza továbbá a cég jognyilatkozatát arról, hogy a rendszer által készített bizonylatok színházjegyek, bevételi pénztárbizonylatok a NAV előírásainak minden tekintetben megfelelnek. A jegypénztár a színházjegyek ellenértékeként jelenleg az alábbi fizetési módokat fogadja el: - készpénz - bankkártya - SZÉP kártya A fizetési módok a lehetőségek függvényében bővülhetnek. A SZÉP kártyás vásárlásról minden esetben számlát kell kiállítani a beváltó igénye szerint. A SZÉP Kártyás vásárlások bizonylatait a főkönyvi könyvelés felé kell továbbítani. 46

47 17.sz. melléklet A ruhatári díjak beszedésének, kezelésének és elszámolásának módja A ruhatárosok nem intézményi közalkalmazottak, a szerződött iskolaszövetkezet által (vállalkozói szerződés keretében biztosított) beosztott személyek. A ruhatári díj 100.-Ft. A ruhatári díj csak felnőttek részére kötelező. Diák előadásokon, valamint egyéb előadásokon a csoportosan érkező diákok részére a ruhatár ingyenes. A ruhatárban lévő megbízott ruhatárosok a Nyomtatványellátó által forgalmazott NAV előírásainak megfelelő sorszámozott nyugtatömböket használhatják. A nyugta kitöltése az adójogszabályoknak megfelelően történik. A nyugtatömböket a pénztáros szigorú számadású nyomtatványként veszi nyilvántartásba vásárlást követően. Sorszámokat a fedőlapra felvezeti, majd bélyegzővel ellátja. A tömböket sorszám szerint emelkedő sorrendben - legfeljebb 20 db-ot - veheti át a ruhatáros csoport vezetője. A ruhatári beszedett díjat és a tömböket (a használatban lévőket és a még teljes tömböket is) az intézmény által biztosított fali trezorban kell őrizni. A trezort ruhatári csoport vezetője kezeli. Az ő feladata, hogy előadás előtt abból a ruhatárosoknak a nyugta tömböket kiadja. Előadás után a nyugtatömböket és a meglévő készpénzt zárt borítékba helyezve átvegye. A fali trezor a portán van felszerelve, melynek kulcsa a ruhatári csoportvezetőnél található. A csoportvezetőnek a tömbökben lévő nyugták felhasználását követően kell a készpénzzel és a felhasznált tömbökkel elszámolni a főkönyvi könyvelőnél és a pénztárosnál. Havonta a hó végén azonban mindenképpen kötelező az elszámolás. A pénztáros a felvett és visszaadott nyugtákat egyezteti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásával. A nyugtatömbökre a felhasználás dátumát ráírja. A betelt tömböket időrendi és sorszám szerinti növekvő sorrendben kell irattározni. A ruhatári díjak beszedett összegét a pénztáros részére kell átadni, aki bevételezést követően intézményi saját bevételként kezeli. A ruhatári csoportvezető havonta Ft értékű aprópénzt (váltópénzt) vesz fel előlegként, amellyel legkésőbb 30 napon belül el kell számolnia. Felelősségi szabályok: - Amennyiben a ruhatáros nem ad nyugtát a készpénz átvételével egyidejűleg és az egyértelmű bizonyítást nyer abban az esetben az ebből származó bírság, büntetés következményeiért teljes felelősséggel tartozik. 47

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet: Pénzkezelési és vagyonvédelmi szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 1. Az

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el.

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöksége a számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartása érdekében az

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A GTE Házipénztár Kezelési Szabályzata általánosan értelmezendő és érvényes valamennyi szervezeti egységre, ahol az egyesület működtetése kapcsán pénzkezelési

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től dr.borsós Beáta igazgató GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A Bartók Kamaraszínház és Művészetek

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata Borsodvíz Zrt.. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Ügyirat szám: Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata A beszerzési és anyagellátási tevékenységnek meghatározott szabályok

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Budapest, 2014. június Tartalom 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Kincstári készpénzforgalom... 3 3. Forint és devizaszámla tulajdonosok

Részletesebben

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata Érvényes: 2015. január 1-jétől I. Azonosító adatok, általános rész Név: Kerékpáros

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

Magyar Solymász Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata és Mellékletei

Magyar Solymász Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata és Mellékletei Magyar Solymász Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata és Mellékletei A MAGYAR SOLYMÁSZ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen működési szabályzat, továbbiakban

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 63/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3202) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től. Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 0 Gépjármű üzemeltetésének

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 10. Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest Konzultáns: Kisgyörgy Ilona közgazdász; okl. adószakértő; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló HÁZIPÉNZTÁR, ZÁRÓÁLLOMÁNY SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI; AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Iktatószám: 2680-3/2013. Jóváhagyom Név: Majláth Konrád Konstantin Aláírás: Dátum: 2013.06.28. Név: Aláírás: Dátum: A jelentést elfogadom és

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 84. valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján

Részletesebben

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők:

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pitvaros Község Önkormányzata (képviseli Radó Tibor polgármester, székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., bankszámlaszám: 11735081-15354680, adószám:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. Az SZTE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 1 TARTALOM

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. Preambulum A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyar Államkincstár által az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata K&H személyi, K&H kiemelt személyi, K&H otthonszépítő személyi, K&H autóvásárlási személyi és K&H jólváltó személyi kondíciói Hatályos: 2015.február 1. napjától 1.1. Jelenleg értékesített ök ügyleti a

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése

Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése iktatószám: 1/30/4/2013 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA 1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 117. 3.7. Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése 2013. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5.

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5. Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása Budapest, 2014. március 5. Előadás tartalma Jelentési kötelezettség, háttéranyagok Pénzügyi jelentés készítése, felépítése

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön* kondíciói Hatályos: 2010. november 2. napjától

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön* kondíciói Hatályos: 2010. november 2. napjától K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki

Részletesebben

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL és SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Váradi Lajos polgármester TARTALOMJEGYZÉK 1. Az önkormányzati élelmezési tevékenység célja, feladata...

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT költségvetési szerv É L E L M E Z É S I S Z A B Á L Y Z A T Hatályos: 2016. február 10-től 2 ÉLELEMEZÉSI SZABÁLYZAT 1. Az élelmezési tevékenység feladata, az ellátás rendszere Szervezetünk

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 2/2012. SZ. SZABÁLYZATA A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY KEZELÉSÉRŐL. Budapest 2012. január 25.

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 2/2012. SZ. SZABÁLYZATA A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY KEZELÉSÉRŐL. Budapest 2012. január 25. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 2/2012. SZ. SZABÁLYZATA A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY KEZELÉSÉRŐL Budapest 2012. január 25. 1 I. FEJEZET AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS DOKUMENTUMAINAK KÖRE 1. A hatályban lévő 22/2005.

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére Tiszasas Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 5-i ülésére A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Borgulya Mónika s.k. Számviteli osztályvezető

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Ügyiratszám: 639-8/2014. GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Költségvetési szervek részére Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági

Részletesebben

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ü G Y R E N D A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben