Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 84. valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. alapján a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ét a következők szerint állapítja meg: A hivatal megnevezése, címadatai, jogállásai, jelzőszáma, hivatal feladata, felügyelete A hivatal megnevezése: Vépi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) A Hivatal alapító okirat száma, kelte: 18-TNY-42o-2/ A Hivatal rövidített megnevezése: Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 9751 Vép, Rákóczi u A Hivatal székhelye: 9751 Vép, Rákóczi u. 8. a.) levélcíme: 9751 Vép, Rákóczi u. 8. b.) telefonszáma: 94/ ; 94/ c.) fax száma: 94/ A Hivatal jogállása, irányítása. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXX IX. tv. ( továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bek. alapján ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A hivatal működési költségét a fenntartó önkormányzatok megállapodásban szabályozzák. A polgármester a jegyző útján irányítja a Hivatalt. A Hivatalt a jegyző vezeti. A Hivatal illetékessége: Vép Város Önkormányzat közigazgatási területe. Bozzai Község Önkormányzat közigazgatási területe 4.

2 2 Az önkormányzat jelzőszámai és számlaszámai Az Önkormányzat az alábbi jelzőszámokat használja: Megyekód: 18 Önkormányzat törzsszáma: Önkormányzat adószáma: KSH szám: Az önkormányzat Számla 1-8 pozíciója 9-16 pozíciója pozíciója számla megjelölése Költségvetési elszámolási számla (főszámla) Illeték beszedési számla (főszámla) Vép Város Önkormányzat által behajtandó köztartozások elszámolási számla (főszámla) Letéti számla Bef. Viziközmű Beruh. Elsz. Számla Állami hozzájárulások számla Egyéb bevételek beszedési számla Késedelmi pótlék számla Talajterhelési díj beszedési számla Iparűzési adó beszedési számla Gépjármű beszedési számla Magánszemélyek kommunális adója számla Birság számla Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Vép Város környezetvédelmi

3 3 elsz. Számla TÁMOP / NYDOP Közoktatási Infrastruktúra NYDOP Rákóczi utca felújítás TIOP /1/ Vépi Közös Önkormányzatai Hivatal által vezetett számla száma: Vép Város Önkormányzat költségvetési intézményeinek számlái: Az önkormányzat Számla 1-8 pozíciója 9-16 pozíciója pozíciója számla megjelölése GAMESZ Védőnői szolg.alszámla Vadvirág óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Alszámla Idősek Klubja Bozzai község Önkormányzat számlái: Költségvetési elszámoló Számla: Behajtások közt. Alszámla Telekadó alszámla Magánszemélyek Kommunális adója al- Számla: Illetékek besz. alszla: Iparűzési adó besz.alszla: Birság alszámla: Késed. Pótl.alszámla:

4 4 Talajterhelési díj Alszámla: Pénzeszk. Elsz. alszla: Áll. Hj. Alszámla: Termőföld bérbead. Származó alszla: Egyéb bev. Beszed. Alszámla: Gépj. Adó besz. alszla: Szennyvíz.csat e.hj Törvényességi felügyeleti szerve: Vas megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztály 5. Belső szervezeti tagozódás 1./ A Hivatal feladatai a mindenkor hatályos jogszabályok alapján az alábbiak szerint tagozódik: 2./ Feladatait az alábbiak szerint, a képviselő-testületek által meghatározott létszámmal látja el. 3./ A hivatal felépítése: Jegyző 1 fő Aljegyző 1 fő titkársági (ügyviteli ) feladatok : 1 fő műszaki feladatok: 1 fő szociális feladatok: 1 fő gyámügyi feladatok: 1 fő igazgatási feladatok: 1 fő pénzügyi feladatok: 3 fő adóhatósági feladatok: 2 fő összesen: 12 fő közszolgálati tisztviselő hivatalsegéd: l fő részmunkaidős napi 4 órában takarító: 1 fő 4./ A hivatal szervezeti egységéhez tartoznak az alábbi szakfeladaton foglalkoztatott Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók: - közhasznú, közcélú munkát végzők - 2 fő részfoglalkozású.

5 5 Vezetői szintek: az ügyrendben kerülnek meghatározásra. A szabályozás szerint: a pénzügyi csoportvezető munkakörnek minősül. Közszolgálati munkakörök megnevezése, feladat, hatás- és felelősségi körök, az ügyrendben foglaltak szerint. A szervezeti felépítés rendjét a szabályzat 1 sz.. számú melléklete tartalmazza. Jegyző által közvetlen, alárendeltségben működik: a pénzügyi, költségvetési csoport: amelyhez tartoznak - operatív gazdálkodással kapcsolatos feladatok, - a költségvetési törvény által megállapított feladatok - a központosított előirányzatok felhasználásával kapcsolatos feladatok, közgazdasági elemzések készítése, - valamennyi követelés nyilvántartása, - nevelési, oktatási, szociális, egészségügyi intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatok, - önkormányzati vagyon kezelése, nyilvántartása, hasznosítása, - gazdaságstratégiai és város-tervezési, fejlesztési feladatok, fejlesztési koncepciók koordinációja és kidolgozása, - pályázat-figyelés, koordináció előkészítés és lebonyolítás, elszámolások készítése, - önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter vezetése Adóügyi feladatok: Helyi adók kivetése, nyilvántartása, beszedése, Gépjárműadó kivetése, nyilvántartása, beszedése, Idegenhelyről kimutatott tartozások beszedése, Önkormányzat részére átengedett adók nyilvántartása, beszedése, Talajterhelési díj nyilvántartása, beszedése. Belső ellenőrzési feladatok: - folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek működése, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálata, értékelése, - pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálata és értékelése, - rendelkezésre álló erőforrásokkal történő gazdálkodás, a vagyon megóvásának és gyarapításának, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságának vizsgálata, - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások és ajánlások elemzések, átértékelések készítése a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése, eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített

6 6 előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, - az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése. Az aljegyző közvetlen alárendeltségében működő feladatok: Jogi-szervezési feladatok: - a képviselő-testület üléseivel kapcsolatos feladatok, - a képviselő testület bizottságaival kapcsolatos feladatok, - kisebbségi önkormányzati testületekkel kapcsolatos feladatok, szervezési feladatok, - országgyűlési, helyi képviselői választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok, - törvényességi ellenőrzési feladatok, jogi képviselet ellátása megbízás alapján, - munkaértekezletek szervezésével, jegyzőkönyvezetéssel kapcsolatos feladatok, - belső szabályozások aktualizálása, - Vép Város Önkormányzata által alapított közalapítványokkal kapcsolatos feladatok, - a jegyző hatáskörébe tartozó köztisztviselői és munkavállalók vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos döntések előkészítése, - köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kötelező adatszolgáltatás, - a képviselők, bizottsági tagok, a vagyonnyilatkozat-tételére köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételével összefüggő feladatok, - a helyi címek és díjak adományozásával kapcsolatos feladatok, nyilvántartás vezetése, - a hivatal technikai, tárgyi, működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok, - közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok, - választási feladatok ellátásának segítése. Informatikai feladatok: - számítástechnikai feladatok, - szoftverfejlesztés, telepítés, adatarchiválás, - információ rendszerfejlesztése, - tájékoztató, dokumentáció, propagandaanyagok elkészítése, - hivatalban üzembe helyezett számítógépek felügyelete, üzemeltetése. Iratkezelési feladatok: - napi beérkező posta bontásával kapcsolatos feladatok, beérkező és kimenő postával kapcsolatos iktatási feladatok, - elektronikus iktatási rendszer működtetése, - kézi és központi irattár kezelése, - irattári anyag határidőben történő selejtezése, - szükséges anyagok levéltári részére történő átadása, - hatósági statisztika elkészítése. Építési és műszaki feladatok: - településfejlesztési koncepció készítése, - helyi építési szabályzat véleményezése, - önkormányzat beruházásainak lebonyolításában részvétel, annak figyelemmel kísérése,

7 7 - telepengedélyezési eljárás, - önkormányzati utakkal kapcsolatos fenntartási, nyilvántartási, - adatszolgáltatási feladatok. Igazgatási feladatok: - anyakönyvi ügyek, állampolgársági eskü, - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, - hagyatéki ügyintézés, - birtokvédelmi ügyintézés, - tűzszerészeti mentesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, - ipar és belkereskedelmi ügyintézés, fogyasztóvédelmi, honvédelmi és katonai igazgatás, - termőföld értékesítéssel és haszonbérlettel kapcsolatos kifüggesztés, - hatósági bizonyítvány kiadása, - környezettanulmányok készítése, - hirdetmények kifüggesztésének ügyintézése, - temetkezési szolgáltatás. Szociális feladatok: - rendszeres szociális segély megállapítása, - lakásfenntartási támogatás megállapítása, - köztemetés elrendelése, - átmeneti segély megállapítása, - temetési segély megállapítása, - méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, - jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetén, - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, - óvodáztatási támogatás megállapítása, - ügyfélkapu regisztráció, - népesség-nyilvántartás, - személyi adatok és lakcímnyilvántartás. Gyámügyi feladatok: - szakértő kirendelése, felmentése, szakértői díj megállapítása, - környezettanulmány készítése, - büntető feljelentés megtétele a gyermek veszélyeztetése, tartás elmulasztása, a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény elkövetése esetén. Tűz- és munkavédelmi feladatok: - a hivatal tűz- és munkavédelmi felelősi tevékenysége - a tűz- és munkavédelmi jogosultságok és szabványoknak a hivatalban, továbbá annak működési területén történő érvényesítése, - a tűz- és munkavédelmi előírások érvényesülésének vizsgálata, intézkedés kezdeményezése a hiányosságok megszüntetésére, szükség szerint a mulasztó felelősségre vonására, - balesetforrásokat, veszélyforrások feltárása, javaslattétel a megszüntetésükre, - a munkaköri leírások tűz- és munkavédelmi feladatainak meghatározásában történő közreműködés

8 8 - a Hivatal területén végzett építési, átalakítási beruházások tűz- és munkavédelmi részeinek egyeztetésében történő közreműködés. Az értekezletek rendje A polgármester hetente egy alkalommal vezetői értekezletet tart, amelyen a jegyző, aljegyző, pénzügyi csoportvezető, valamint szükség esetén az ügyintézők vesznek részt. A jegyző a hivatal dolgozói részére havonta apparátusi értekezletet tart, ahol az aktuális feladatokon túl tájékoztatást ad a képviselő-testület döntéseiről is. A jegyző a képviselő-testület munkaterve szerint írásban beszámol a hivatal munkájáról. A jegyző gondoskodik a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban folyó munka tervének folyamatos vizsgálatáról. A képviselet rendje Az önkormányzati törvény alapján a képviselő-testületet a polgármester, a Hivatalt a jegyző képviseli. Képviselettel a képviselő-testület tagja, bizottsági elnök, a Hivatal köztisztviselője is megbízható. A kiadmányozás rendje Írásbeli intézkedés (kiadmány) aláírása a kiadmányozás. A kiadmányozó az intézkedést (tervezetét) saját kezűleg írja alá (névbélyegző nem használható) keltezéssel és az aláírás mellett az általa használt hivatalos bélyegző lenyomatával látja el. A kiadmányozás rendjét saját hatáskörben eljárva a polgármester és a jegyző utasításában szabályozza. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a Vép Önkormányzat, Bozzai Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok, valamint a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtását. 6. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlására jogosult személyek, összeférhetetlenségi szabályok, a pénzgazdálkodással kapcsolatos belső szabályozás A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlására jogosult személyek: Kötelezettségvállalásra jogosult személyek: Az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 52. -a alapján kötelezettségvállalásra a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat nevében a kötelezettséget vállaló szerv vezetője, vagy az írásban felhatalmazott személy jogosult. Az önkormányzatnál (Vép, Bozzai,) kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállaló a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy. A Vépi Közös Önkormányzati Hivatalnál kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállaló: a jegyző, vagy az általa írásban felhatalmazott személy. Nem szükséges írásbeli kötelezettség vállalás az olyan kifizetéshez, amely értéke nem éri el a százezer forintot, pénzügyi szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik, vagy az Áht. 36. (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. A százezer forint alatti kifizetések teljesítésekor a kötelezettségvállalások teljesítésére, (érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

9 9 Pénzügyi ellenjegyzésre a helyi önkormányzatnál (Vép, Bozzai ) és a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalnál a pénzügyi csoportvezető, vagy az általa írásban felhatalmazott személy. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet. A kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. A pénzügyi ellenjegyző feladata ellátásához szakértőt vehet igénybe. Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kel a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét. Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumán és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. Teljesítés igazolása: A teljesítés igazolása során ellenőrizni és igazolni kell a kiadások és bevételek teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetben ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes - annak teljesítését. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítés igazolására a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a jegyző, vagy a kötelezettségvállaló által írásban kijelölt személy. Érvényesítés: Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az ÁHT, az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. Ha az érvényesítő a jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg,. Ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. Az érvényesítő képesítésére ugyanazon követelmények vonatkoznak, mint a pénzügyi ellenjegyzőre.

10 10 Az utalványozásra jogosult személyek: Utalványozásra jogosult személyekre, azok kijelölésére ugyanazon szabályokat kell alkalmazni, mint a kötelezettségvállalásra. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek utalványozása külön szabályzat alapján történhet. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni: - az utalvány szót, - A költségvetési évet, - a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, - fizetés időpontját, módját, összegét, deviza nemét, -A megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését, - A kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, - utalványozó keltezéssel ellátott aláírását és érvényesítését. Nem kell utalványozni: - a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését. - a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat. - európai uniós forrásokból nyújtott támogatások jogszabály szerinti lebonyolítási számláról történő kifizetését, - a fedezetkezelői számláról, valamint, a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéséket. Összeférhetetlenség: Kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény esetén azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a PTK szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettségvállalás, utalványozás pénzügyi ellenjegyzés érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás ) gyakorlását az 2.sz. melléklet tartalmazza. 7. A pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátók feladat és munkaköre A pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátók feladat- és munkaköre Immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök és az üzemeltetésre átadott eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése. Negyedév végén az időarányos értékcsökkenési leírás elszámolása, a nullára íródott eszközök átvezetése, feladás készítése a könyvelés részére.

11 11 Ingatlankataszter folyamatos vezetése, éves statisztikai jelentés készítése. Leltározás, leltározás kiértékelése, leltáreltérések rendezése. Az év végi könyvviteli mérleghez eszközök és források értékelése, az értékelési különbözetekről feladás készítése a könyvelés részére. Költségvetéshez kapcsolódóan éves finanszírozási terv készítése, annak folyamatos módosítása a költségvetés módosításával összhangban. A havi, kincstári finanszírozási terv végrehajtása. A finanszírozási tervben jelentkező nagyobb összegű eltérésekről információ készítése a jegyző részére. Az elfogadott eredeti költségvetési előirányzatok, illetve annak módosításainak folyamatos vezetője a könyvviteli nyilvántartásban. Ágazati törvények és a mindenkor hatályos költségvetési törvény előírásai szerint az egyes jövedelempótló támogatásokhoz kapcsolódó központi támogatások havi igénylése és év végi elszámolása. A központi bérszámfejtéssel kapcsolatos havi feladatok elkészítése és továbbítása a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére a határidők betartásával. A helyi önkormányzat gazdasági programjának és az éves költségvetési koncepciónak az elkészítése. A féléves (június 30-i fordulónappal) költségvetési beszámoló elkészítése a központi költségvetés, illetve a helyi Képviselő-testület részére. A szükség szerinti pótköltségvetés elkészítése. Az éves beszámoló, a zárszámadási rendelet elkészítése, beleértve a központi forrásokhoz kapcsolódóan külön elszámolások elkészítését is. Az önkormányzat III. negyedéves beszámolójának és az azzal összefüggő következő évi költségvetési koncepciónak az elkészítése. A jegyző és a polgármester iránymutatása alapján az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének elkészítése. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló tv. hatálybalépését követő naptól számított 45 napig nyújtja be. A költségvetést a képviselő-testület március l5-ig nem fogadta el az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeket folyamatosan beszedhesse, a kiadásokat teljesíthessék. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján. A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére szöveges indokolással be kell mutatni: - a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét. - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve és közvetett támogatásokat így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást. Közvetett támogatásokat az alábbi részletezettségben kell bemutatni. - ellátottak térítési díjainak, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, - a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök, mentesség összege. - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. Az önkormányzati költségvetési rendelet módosításának elkészítése. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elkészítése. Az intézményi gazdálkodást az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a GAMESZ végzi, a Vadvirág Óvoda, Művelődési Ház és Könyvtár, Idősek Klubja vonatkozásában. Gazdálkodásukat, könyvelésüket elkülönítve kell végezni. Pénzforgalmuk az OTP-nél vezetett számlákon

12 12 bonyolódik. Az önállóan működő intézmények költségvetését, beszámolóját elkülönítve, minden intézményre külön kell elkészíteni. Nyilvántartás vezetése a Ptk. szerint nyilvános adatokról (helyi önkormányzati költségvetés, költségvetést érintő EU-s juttatás, kedvezmény, önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével és az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat.) Vezeti az önkormányzat valamennyi bankszámláján bonyolított pénzforgalom könyvviteli nyilvántartását és végzi az ahhoz kapcsolódó operatív gazdálkodás műveleteit. Az adósok, vevők, szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek analitikus nyilvántartásának pénzügyi teljesítésének vezetése. A költségvetési rendelet megalkotása után információ szolgáltatása a központi költségvetés számára. A számviteli politika, ennek keretében a hivatali, számlarend, leltározási szabályzat, pénzkezelési szabályzat, eszközök és források értékelési szabályzatának és az önköltségi szabályzat elkészítése. A központi szabályozás által a gazdálkodó szerv hatáskörébe utalt szabályzatok (pl.: bizonylati szabályzat, selejtezési szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításáról szóló szabályzat stb.) elkészítése. A mindenkor hatályos Áht. előírásai alapján normatív hozzájárulások és feladat alapú támogatások évközi lemondása, illetve évközi pótlólagos igénylése. Az önkormányzati intézmény-átszervezések, - átadások, - megszüntetések, kapcsán felmerülő költségvetési elszámolások, költségvetési rendeleten történő átvezetése. Negyedévente főkönyvi kivonat összeállítása, negyedéves költségvetési jelentés és időközi mérlegjelentés elkészítése az előírt határidőre. Az év végi beszámolók adatlapjai alapján az önkormányzati szintű egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, egyszerűsített eredmény-kimutatás elkészítése. A kötelezettségvállalásokról analitikus nyilvántartás vezetése, amelyből megállapítható a tárgyévben és az elkövetkező évekre vonatkozóan az elkötelezettség mértéke és a fizetés esedékessége is. A helyszíni bírságok nyilvántartása, befizetések kezelése, végrehajtási intézkedések. 8. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek A Vép Város Önkormányzata és Bozzai Község Önkormányzata gazdálkodási feladatait a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Gondoskodik az önkormányzat saját bevételeinek beszedéséről. Leigényli a különféle felújítási és felhalmozási célú feladatok törvényben megállapított, illetve pályázaton elnyert és a támogatási szerződésben megállapított központi támogatásait. Elkészíti, illetve elkésztteti a különféle pályázatokat. Eleget tesz ezen forrásokból származó pénzeszközök elszámolási kötelezettségének a jogszabályban megállapodásban rögzített határidőre. A mindenkor hatályos költségvetési törvény szabályozásának megfelelően elkészíti a központosított előirányzatokhoz kapcsolódó önkormányzati pályázatokat. Vezeti annak analitikus nyilvántartását, a törvényben, illetve a kapcsolódó központi jogszabályokban

13 13 megjelölt határidőre elszámol az ilyen célú pénzeszközökkel és teljesíti az esetleges visszafizetéseket. Kiutalja az önkormányzati támogatást az önkormányzati feladatokat ellátó költségvetési szervezet(ek) részére az éves költségvetési rendelet szerint. Biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását. Elkészíti az önkormányzat éves vagyon leltárát a központi jogszabályban meghatározott tartalommal és csatolja a zárszámadási rendelethez. Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik, az önkormányzat tartozásainak kiegyenlítéséről, s az önkormányzat intézményei pénzellátásának teljesítéséről. Gondoskodik a célhoz nem kötött, vagy átmenetileg szabad források- a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével- betétként történő elhelyezéséről. A bevételek beszedésekor a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módon kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítés csak a jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet sor. Folyamatosan, zárt rendszerben vezeti az ingatlan kataszter nyilvántartását és központi előírás szerinti statisztikai jelentést készít. 9. Az intézményi gazdálkodás főbb szabályozási előírásai Az intézményi gazdálkodást a GAMESZ végzi az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. és a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján az időközi költségvetési jelentést kell készíteni és azt a fenntartónak le kell adni a tárgyév I-III. hónapjáról április 10. napjáig, az I-VI. hónapjáról július 10. napjáig, az I - IX. hónapjáról október 10.napjáig, az I-XII. hónapokról tárgyévet követő év január 12. napjáig. A fenntartó Vép Város Önkormányzat az önkormányzati szintű összesítés elkészítése után a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig küldi meg az időközi költségvetési jelentést a Magyar Államkincstár Vas megyei Igazgatóságának. Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 18. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan a gyorsjelentést a tárgynegyedévet követően, január 31-ig kell a fenntartónak leadnia. A fenntartó az önkormányzati szintű összesítés elkészítése után a pénzforgalmi jelentést a tárgyévet követő hónap 20. napjáig, az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést a tárgynegyedévet követő 40 napon belül küldi meg a Magyar Államkincstár Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének. A Képviselő-testület által a költségvetési szerv éves költségvetésében meghatározott személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatások, felújítások felhalmozási kiadások előirányzata nem léphető túl.

14 14 A költségvetési szerv vezetőjének az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága a jogszabályok keretein belül kiterjed az előirányzat-felhasználásra, a kiemelt előirányzatok előirányzat-módosítására, illetve annak kezdeményezésére, az elemi költségvetésben szereplő kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatoktól a szabályozások figyelembevétele mellett- a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak felügyeleti szervi hatáskörbe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a felügyeleti szervnél. A változtatás kezdeményezéséhez a önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének egyetértése szükséges. A költségvetési szerv vezetője tárgyéven túli fizetési kötelezettséget kivéve a jogszabályon, bíróságon illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket- nem vállalhat. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a képviselő-testület a polgármester előterjesztésében a költségvetési szervek kiadási előirányzatát jogszabályi előírás alapján csökkentheti, zárolhatja, illetve törölheti. 10. Működési szabályok A munkáltatói jogok gyakorlása A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat az illetményemelés, jutalmazás, fegyelmi-, anyagi felelősségre vonás vonatkozásában. Az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester gyakorolja. A jegyzőt és az aljegyzőt határozatlan időre, pályázat alapján a polgármester nevezi ki. A jegyző és aljegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester, az aljegyző vonatkozásában a jegyző gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. A Hivatal közszolgálati tisztségviselői vonatkozásában a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat. Kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, jutalmazás esetében a polgármesterek egyetértésével. Az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző átruházhatja,. Az átruházást az Egységes Közszolgálatai Szabályzat tartalmazza. Vép, április 23. Kovács Péter polgármester Kéry Szabolcs polgármester

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők:

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pitvaros Község Önkormányzata (képviseli Radó Tibor polgármester, székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., bankszámlaszám: 11735081-15354680, adószám:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Hidegség Község Önkormányzat Képviselő-testülete, másrészt a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testülete között az alábbiak szerint:

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től dr.borsós Beáta igazgató GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A Bartók Kamaraszínház és Művészetek

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2012. február 21-ei üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont Előterjesztés a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Békés Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Ügyrendjének elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 207/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a polgármesteri

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március napjától 1 2 A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Felcsúti Közös

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Egerszalók Község Önkormányzat (3394 Egerszalók, Sáfl~ány

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 1 / 14 Iktatószám: I.2-235/2004. Ügyintéző: Hegedűsné Tárgy: Makó Város Önkormányzatnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentése alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtása Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora 0I-1/5-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA*

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* Földváriné dr. Kürthy Krisztina Jegyző * Módosításokkal egységes szerkezetben Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ü G Y R E N D A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2010. (I.18.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

Részletesebben

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015.

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. január 1-től 1 Csengele Községi Önkormányzat és Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a Képviselő-testület a 74/2006. (V. 04.) Kt. sz. határozattal fogadta el (Egységes szerkezetben a 151/2008. (VIII. 28.), a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032649 *: 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. (: 06/29/440-254,06/30/6956801 E-mail: ipariszki@ipariszki.hu Web: www.ipariszki.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Gál és Társa Ügyvédi Iroda ÁROP-1.A.2/B 2008 0014 Veszprém A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása - A pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása - A modern társadalmakban a legkomolyabb dolog a pénz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Simonné Rummel Erzsébet képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Simonné Rummel Erzsébet képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 8-án 15 30 órai kezdettel a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Távolmaradását

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Ügyiratszám: 639-8/2014. GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Költségvetési szervek részére Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére Tiszasas Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 5-i ülésére A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 1. A tervezés tekintetében

MEGÁLLAPODÁS. 1. A tervezés tekintetében MEGÁLLAPODÁS Cserkeszőlő községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és a PS. ÁMK között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről Ezen megállapodás Az államháztartás

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016 (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v3_20160601

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az Hivatal (alapadatai) azonosító adatai 2 I. Általános rendelkezések 1.1. Elnevezése: Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye:

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1 ADÓ IRODA Általános feladatok 1./ Eger Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) hatáskörébe tartozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl

Részletesebben

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának.../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus RH/8/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Áltatános rész... 4 1. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztály

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0414 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016. március 1.-től 1 Algyő Nagyközség

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló 3800 Szikszó Hunyadi u. 40. Tel: (46) 596-271 KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS i rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról 2012.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2015. november 12. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Előkészítő: Aljegyző, Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz DOMBRÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS ELNÖKÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 TARTALOMJEGYZÉK I.A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...1 1.Az SZMSZ

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika 2012. 1 Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben