EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a hivatal adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a hivatal működési szabályait. 2./ A Polgármesteri Hivatal működési rendjét meghatározó dokumentumok A hivatal törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet a Képviselő-testület fogad el Egyéb dokumentumok A hivatal működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint azok függelékét képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások. Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: Számviteli politika Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Bizonylati rend és bizonylati album Önköltségszámítási szabályzat Pénzkezelési szabályzat Leltárkészítési és leltározási szabályzat Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Közszolgálati adatvédelmi szabályzat Közbeszerzési szabályzat Ügyrend Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Kiadmányozás rendjének szabályzata Belső ellenőrzési kézikönyv - 2 -

3 Közszolgálati Szabályzat Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszere Informatikai biztonsági szabályzat Iratkezelési szabályzat Gépjármű üzemeltetési szabályzat 3/ A hivatal legfontosabb adatai Az intézmény megnevezése: Emőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Az intézmény székhelye, címe: 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Az intézmény telephelye: 3432 Emőd, Hunyadi u (Okmányiroda, Gyámhivatal) Adóhatósági azonosítószám: Statisztikai számjel: A számlát vezető hitelintézet neve, címe: OTP Kereskedelmi Bank Rt. Miskolc, Szemere u. 5. Bankszámlaszám: Telefon: 46/ , 46/ Telefax: 46/ Internet honlap: Az intézmény alaptevékenysége: közigazgatás Az alapító okirat száma: 116/2003. (XI. 27.) Az intézmény működési területe: Emőd város közigazgatási területe Az intézmény fenntartója: Emőd Város Képviselő-testülete 4./ A Polgármesteri Hivatal jogállása Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője a jegyző, akit az alapító önkormányzat képviselő-testülete nevez ki. Gazdálkodás formája: Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

4 5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A hivatal számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: a Polgármesteri Hivatal vezetőjére, a Polgármesteri Hivatal dolgozóira. II. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1./ A Polgármesteri Hivatal feladatai és hatásköre A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Polgármesteri Hivatal számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a hivatal szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a jegyző gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel A hivatal alaptevékenységei: A szakfeladat megnevezése Száma A tevékenység forrása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Családsegítés (Tanyagondnoki Szolgálat működtetése) Normatív állami hozzájárulás, saját bevétel Normatív állami hozzájárulás, saját bevétel Normatív állami hozzájárulás, saját bevétel 1.2. Az hivatal gazdasági társaságban való részvétele(i): A gazdasági társaság megnevezése, címe A részvény névértéke Borsodvíz Rt. 3527, Miskolc, Tömösi u.2. A típusú Borsodvíz Rt. 3527, Miskolc, Tömösi u.2. B típusú

5 III. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1./ A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei az osztályok, az alábbi elnevezéssel: Pénzügyi Osztály Építési és Beruházási Osztály Igazgatási Osztály Titkárság Szervezetét és létszámát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2./ A Polgármesteri Hivatal irányítása és vezetése A Polgármesteri Hivatal irányítása A Polgármesteri Hivatalt a polgármester, a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében a jegyző útján irányítja. A polgármester irányítói jogkörében: a) A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait, az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében, végrehajtásában. b) A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. c) Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal rendeltetésszerű működéséről, meggyőződik a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról. d) Rendszeresen tájékozódik az ügyintézés általános helyzetéről, színvonaláról. e) Megfogalmazza a minőségpolitikai célokat, értékeli a hivatali munka hatékonyságát abból a szempontból, hogy az megfelel-e az önkormányzat reális, jogszerű igényeinek. f) Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében. g) Külön döntésétől függően, egyetértési jogot gyakorol a köztisztviselő kinevezése, felmentése, vezetői megbízása, megbízás visszavonása, köztisztviselő illetményének megállapítása, jutalmazása során. A Polgármesteri Hivatal vezetése A Polgármesteri Hivatal, mint egységes igazgatási szervezet operatív szakmai vezetője a jegyző. A jegyző a polgármester irányításával a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a hivatal apparátusát. A jegyző vezető jogkörében: a) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és fizikai munkavállalói tekintetében. b) Gondoskodik a Polgármesteri Hivatalban folyó munka megszervezéséről, melynek során az osztályvezetők útján, - esetenként közvetlenül - utasítja a Polgármesteri Hivatal dolgozóit

6 c) Meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét. d) Irányítja a Polgármesteri Hivatal operatív gazdálkodási tevékenységét. A polgármester, az alpolgármester kötelezettség vállalásait ellenjegyzi. e) Biztosítja a Polgármesteri Hivatal feladatokhoz igazodó létszámát, szakember állományát. f) Gondoskodik a köztisztviselők tervszerinti továbbképzéséről. g) Javaslatot tesz a polgármesternek a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódására, a munkamegosztás, az ügyfélfogadás rendjére. h) Az SZMSZ függelékeként kiadja a hatáskörébe tartozó a hivatali működés rendjére vonatkozó szabályzatokat, gondoskodik azok karbantartásáról. A Polgármesteri Hivatal egészét érintő ügyekben, jegyzői utasításokat ad ki. i) Jóváhagyja a dolgozók munkaköri leírását. j) Szabályozza a kiadmányozás rendjét. Aljegyző A jegyző által meghatározott feladatokat lát el. Távollétében helyettesíti a jegyzőt. Az Igazgatási Osztály osztályvezetői feladatát is ellátja. Osztályvezetők A Polgármesteri Hivatal osztályait a jegyző által, a polgármester egyetértésével megbízott osztályvezetők vezetik. Az osztályvezetők gondoskodnak a vezetésükre bízott osztályon folyó döntés előkészítő és végrehajtó önkormányzati, valamint államigazgatási munka megszervezéséről. Biztosítják a vezetésükre bízott szervezeti egység szakszerű működését, és ezért személyes felelősséggel tartoznak. Ennek érdekében: a) Gondoskodnak az osztály feladatjegyzékének, valamint az ott dolgozók munkaköri leírásának naprakészen tartásáról. b) Gondoskodnak az osztályra vonatkozó ügyfélfogadási rend betartásáról. c) Biztosítják a hatékony hivatali munkát szolgáló, osztályok közötti folyamatos együttműködést, információáramlást. d) Gyakorolják a jegyző megbízásából és képviseletében az általa ezen ügyrend függelékét képező kiadmányozási szabályzat szerint a kiadmányozási jogot. e) Részt vesznek a Képviselő-testület ülésein, ott az osztály szakmai előkészítésével napirendre került előterjesztésekhez szakmai magyarázatot adnak. f) Részt vesznek az állandó bizottságok minden olyan ülésén, amelyen az osztály szakmai előkészítésével előterjesztett napirend megtárgyalására kerül sor. g) Biztosítják azon önkormányzati bizottság adminisztratív munkájának megszervezését, amelyért a Polgármesteri Hivatal feladatmegosztása szerint felelősséggel tartoznak. h) Biztosítják azon ad-hoc bizottság munkájának döntés-előkészítő, szakmai és adminisztratív tevékenységét, melynek munkájáért a Képviselő-testület határozata szerint felelősséggel tartoznak. i) Közreműködnek az önkormányzati intézményekkel kapcsolatban a fenntartói, felügyeleti tevékenység ellátásában. Ennek érdekében az intézményvezetőkkel folyamatos kapcsolatot tartanak, az intézményt érintő képviselő-testületi döntésekről tájékoztatást adnak

7 j) Igény szerint kapcsolatot tartanak az önkormányzati képviselőkkel, kisebbségi önkormányzati képviselőkkel, részükre önkormányzati ügyekben a szükséges tájékoztatást megadják. k) A Polgármesteri Hivatal feladatmegosztása szerint az osztályhoz tartozó ügyekben megkeresésre tájékoztatást adnak. l) A jegyző előzetes engedélyével a médiáknak tájékoztatást adhatnak, illetve közreműködnek a lakosság tájékoztatásában. m) Szükség szerint beszámolnak az osztály munkájáról. 3./ A Polgármesteri Hivatal feladatai A.) A Polgármesteri Hivatal önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatai 1. A Polgármesteri Hivatal feladata a Képviselő-testület tevékenységével kapcsolatban a) Szakmailag előkészíti az önkormányzati rendeleteket, a képviselő-testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, biztosítja ezek törvényességét. b) Szervezi az önkormányzati rendeletek és határozatok végrehajtását. c) Közreműködik a Képviselő-testület munkatervére vonatkozó javaslat kidolgozásában. d) Ellátja a Képviselő-testületi ülések működésével kapcsolatos ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. e) Nyilvántartja a Képviselő-testület döntéseit. 2. A Polgármesteri Hivatal feladata a Képviselő-testület bizottságainak működésével kapcsolatban a) Biztosítja a bizottságok működéséhez szükséges szervezési, ügyviteli feltételeket. b) Gondoskodik a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók szakmai előkészítéséről. c) A bizottsághoz érkező javaslatokat - igény szerint - szakmailag véleményezi. d) Biztosítja a bizottságok döntéseinek végrehajtását. 3. A Polgármesteri Hivatal feladata az önkormányzati képviselők munkájának segítése érdekében a) Elősegíti az önkormányzati képviselők jogainak gyakorlását. Ennek érdekében a képviselői munkához szükséges, Polgármesteri Hivataltól igényelt tájékoztatást soron kívül megadja, a szükséges adminisztrációt, ügyvitelt biztosítja. b) Amennyiben a képviselő közérdekű ügy elintézése érdekében fordul a Polgármesteri Hivatalhoz, bejelentéséről az illetékes ügyintéző illetve vezető köteles feljegyzést készíteni. A tett intézkedésről a képviselőt 15 napon belül tájékoztatni kell. c) Az önkormányzati képviselő a Polgármesteri Hivatalban intézkedést a jegyző útján kezdeményezhet

8 4. A kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat lát el. B.) A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai A Polgármesteri Hivatal ellátja mindazon államigazgatási feladatokat, melyeket jogszabály a polgármester és a jegyző, illetve a hivatal dolgozója számára megállapít. A Polgármesteri Hivatal osztályainak főbb feladatai C.) Pénzügyi Osztály Adó Iroda Emőd város területén, első fokon ellátja a központi adójogszabályokban, helyi önkormányzati rendeletekben a jegyző hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzéssel, az adózással összefüggő kérelmek intézésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. Helyi adókkal kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésével összefüggő feladatai 1. Az önkormányzati gazdálkodás megalapozásához bevételi javaslatot dolgoz ki, ennek érdekében elemzésekkel, az adózókkal való személyes kapcsolattal, és más törvényes eszközökkel információkat gyűjt a helyi adók várható alakulását befolyásoló gazdasági folyamatokról. 2. Előkészíti a központi adójogszabályok figyelembevételével a helyi adókra vonatkozó rendeletalkotást. 3. Előkészíti a Képviselő-testület számára a helyi adók érvényesüléséről szóló beszámolót. 4. Közreműködik az önkormányzat költségvetésének előkészítésében. 5. Előkészíti a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket. Feladatai a jegyző, - mint a helyi adóhatóság - feladatkörében 6. Érvényesíti a helyi adórendeletek végrehajtását Emőd város közigazgatási területén. 7. Ellátja a helyi adók bejelentésével, kivetésével, közlésével és beszedésével kapcsolatos feladatokat. 8. Engedélyezheti az adótartozás és adópótlék mérséklését vagy elengedését, továbbá részletfizetést és fizetési halasztást adhat

9 9. Ellátja a hatósági adatszolgáltatás alapján a gépjárműadó kivetést, megállapítja bejelentés alapján az adófizetési kötelezettség változását. 10. Az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét, ellenőrzést tart, adóvizsgálatot végez. 11. Ellátja az adók módjára behajtandó köztartozások beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával kapcsolatos feladatokat. 12. Jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, behajthatatlanság címén, vagy elévülés miatt törli a köztartozást. 13. Vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információ szolgáltatás meghatározott rendje keretében beszámolókat készít. 14. Jogszabályban meghatározott esetekben illetékességi területén lévő ingatlanokról adóés értékbizonyítványt készít. 15. Adóigazolást állít ki az adózás rendjéről szóló törvény alapján. 16. Vagyoni bizonyítványt állít ki. 17. Hatósági megkeresésre környezettanulmányt készít. 18. Tájékoztatja az adóalanyokat adókötelezettségük időben történő teljesítésére. 19. Ellátja a helyi rendelet, illetve a törvény alapján a talajterhelési díj bevallásával, feldolgozásával, tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat. Állattartási, állategészségügyi, állatvédelmi feladatok 20. Vezeti az ebek nyilvántartását. 21. Végzi a marhalevél kiállítását, gondoskodik az ezzel összefüggő nyilvántartások vezetéséről. 22. Az állattartásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti ügyekben az eljárást lefolytatja, előkészíti az állattartási ügyekben hozott döntéseket, fellebbezés esetén előkészíti az elbíráláshoz szükséges előterjesztést. 23. Állatvédelmi törvény alapján a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben előkészíti a szükséges intézkedést. Veszélyes állatok tartásának engedélyezése. 24. Ellátja a méhek vándoroltatásával kapcsolatos feladatokat. 25. Ellátja a vadkárral kapcsolatos feladatokat. Egyéb feladatok 26. Közterületi fák esetén fakivágási engedélyeket ad ki. 27. Gondoskodik a rágcsáló irtásról, közterületi fák növényvédelméről, parlagfű irtásáról. 28. Ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti joggal kapcsolatos feladatokat. 29. Önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbeadásával kapcsolatos feladatok. Költségvetési Iroda Előkészíti az önkormányzat gazdálkodásával, pénzügyeivel, az intézmények pénzellátásával kapcsolatos döntéseiket, illetve végrehajtja azokat. Gazdálkodási feladatai - 9 -

10 1. Közreműködik az önkormányzat és intézményei gazdálkodási feladatait meghatározó jogszabályok érvényesítésében. 2. Éves finanszírozási terv alapján, vagy időarányos teljesítésnek megfelelően biztosítja az önálló költségvetési szerv pénzellátását. 3. Elkészíti a Polgármesteri Hivatal számviteli törvényben előírt szabályzatait, gondoskodik azok betartásáról. 4. Gondoskodik a Képviselő-testület által elrendelt hitel felvételéről, annak törlesztéséről és a hitelkamatok megfizetéséről. 5. Kiegyenlíti a pénzügyi fedezettel bíró számlákat, intézi az alaptevékenységgel kapcsolatos bevételek beszedését. 6. Ellátja a képviselők díjazásával kapcsolatos teendőket. 7. Felhatalmazás alapján gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről. 8. Közreműködik az előirányzat módosításról szóló rendelet-tervezetek előkészítésében. 9. Számítógépes feldolgozás útján lebonyolítja a Polgármesteri Hivatal könyvelését. 10. A köztisztviselők és a munkavállalók szabályzatából eredő pénzügyi teendőket ellátja. 11. Gondoskodik a pályázati pénzek lehívásáról, kifizetéséről illetve annak elszámolásáról. 12. Ellátja a beruházásokkal összefüggő gazdálkodási feladatokat. 13. Intézkedik a közműfejlesztési támogatások visszaigénylése és kifizetése iránt. 14. Végzi az ÁFA visszaigénylést és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást. 15. Ellátja a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat. Költségvetési, tervezési és beszámolási feladatai 16. Részt vesz az éves költségvetési koncepció és terv, valamint a jogszabály által előírt féléves és háromnegyed éves tájékoztató, és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítésében. 17. Közreműködik az önkormányzati beruházásokkal, vagyonhasznosítással, befektetésekkel kapcsolatos javaslatok, koncepciók kidolgozásában a döntések végrehajtásában. Ellenőrzés feladatai 18. A Képviselő-testület által meghatározott éves ellenőrzési tervnek megfelelően végzi az önkormányzat intézményeinél a költségvetési ellenőrzéseket. 19. Pénzügyi információt szolgáltat. A polgármesteri hivatal működését biztosító feladatok 20. Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal zavartalan működését szolgáló berendezések hibátlan üzemeléséről. 21. Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal használatában lévő önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközöket, kis értékű eszközöket, készleteket, 2 évente elvégzi ezek leltározását. 22. Elvégzi a Selejtezési Bizottság által kiselejtezett eszközök megsemmisítését, illetve a szabályzat szerint, árverés útján történő értékesítését. 23. Az éves költségvetésben biztosított keret erejéig gondoskodik az irodai eszközök beszerzéséről, szétosztásáról, takarítóeszközök, tisztítószerek beszerzéséről. 24. Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal szakszerű működéséhez szükséges hivatalos lapok, közlönyök, folyóiratok, CD-jogtárak jegyző utasítása szerinti beszerzéséről

11 Egyéb feladatai 25. Ellátja a Pénzügyi Bizottság működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat. 26. Központi program alapján számfejti az egyéb kifizetéseket. 27. A jogszabályból eredő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. 28. Gondoskodik az ételutalványok lehívásáról és kiosztásáról. 29. Végzi a szakmai gyakorlatra beosztott tanulókkal kapcsolatos ügyintézést 30. Ellátja a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos teendőket. 31. Falugondnoki feladatokkal összefüggő nyilvántartást vezet, és végzi az ezzel összefüggő gazdálkodási feladatokat. 32. Az osztály figyelemmel kíséri a feladatkörét érintő pályázati kiírásokat, és gondoskodik azok benyújtásáról. Építési és beruházási osztály Előkészíti, összehangolja az önkormányzat településrendezéssel kapcsolatos döntéseit, részt vesz a terület- és településfejlesztési döntések megalapozásában. Gondoskodik az épített környezet fejlesztéséről, az építészeti örökség védelméről. Építészeti, városrendezési szempontból közreműködik a vagyonhasznosítási feladatok ellátásában. Terület- és településfejlesztés, területrendezés 1. Részt vesz a terület- és településfejlesztési tervek építészeti, ökológiai, térbeli megalapozásában, kidolgozásában. 2. Kezdeményezi, előkészíti és irányítja településrendezési tervek készítését, felülvizsgálatát a meglévő tervek korszerűsítését. 3. Lebonyolítja a városrendezési terv készítés során szükséges szakhatósági egyeztetéseket, lakossági és önkormányzati fórumokat. 4. Figyelemmel kíséri a műemlékek, helyi védettségű épületek állapotát, használatát, szükség esetén kezdeményezi felújításukat. Építéshatósági feladatok 5. Lefolytatja a telekalakítási, építési-, bontási-, használatbavételi, fennmaradási-, rendeltetésmódosítási engedélyezési eljárásokat. 6. Építésügyi hatósági kötelezéseket ad ki. 7. Közreműködik az építési tilalmak elrendelésében és feloldásában. 8. Hatáskörében tartozó ügyekben szakhatóságként közreműködik. 9. Tájékoztatja az ügyfeleket építésügyi hatósági szabályokról. 10. Kivizsgálja az engedély nélküli, illetve szabálytalan építkezéseket. 11. Egyeztetési és adatszolgáltatási feladatokat lát el. Környezetvédelmi feladatok 12. Közreműködik a környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálásában. 13. Ipari beruházásokkal, gazdasági létesítményekkel kapcsolatos környezetvédelmi hatástanulmányokat közszemlére teszi a beérkező lakossági észrevételeket, továbbítja a Környezetvédelmi Felügyelőséghez

12 14. Nyilvántartja a levegőszennyező és zajforrásokat. 15. Szervezi a települési hulladékkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos feladatokat. 16. Előkészíti a temetők létesítésével, bővítésével, fenntartásával kapcsolatos döntéseket. 17. Felügyeli a közterületek tisztántartását, a szemétszállító tevékenység ellátást, a lomtalanítási akció lebonyolítását. 18. Közreműködik az illegális szemétlerakatok felszámolásában. Útügyi feladatok 19. Előkészíti a közúti közlekedéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat. 20. Részt vesz a közlekedésfejlesztési koncepciók, tervek kidolgozásában. 21. Más hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásban az útügyi szakhatósági feladatok ellátását végzi. 22. Helyi közutak melletti járdák, gyalogutak építésének korszerűsítésének, forgalomba helyezésének engedélyezését végzi. 23. Ellátja a városi úthálózat fenntartásával és közvilágítás biztosításával kapcsolatos feladatokat. Vízügyi feladatok 24. Az önkormányzat tulajdonában lévő vízfolyások, csapadékvíz csatornák és vízelvezető árkok és azok tartozékainak, műtárgyainak fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése. 25. Más hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásban való szakhatósági feladatok ellátása. 26. Nyilvántartja a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeket. 27. Intézi a közműellátással kapcsolatos hatósági ügyeket és a feladatkörébe tartozó előkészítő munkákat. 28. Előkészíti a szennyvízközmű tulajdonosi, üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntéseket. Beruházói feladatok 29. Közreműködik a költségvetési rendelet előkészítésében. 30. Gondoskodik az önkormányzati beruházások, felújítások tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatainak ellátásában. 31. Pályázatok előkészítését, lebonyolítását, szerződéstervezetek, összeállítását végzi. 32. Végzi a közbeszerzési eljárások lefolytatását. 33. Műszaki szempontból felülvizsgálja a beérkezett szerződéstervezeteket. 34. Szerződések teljesítésének műszaki és pénzügyi ellenőrzését végzi. 35. Kifizetésekre továbbítja a felülvizsgált tervezői, kivitelezői és lebonyolítói számlákat. 36. Közreműködik az önkormányzati feladatokat ellátó középületek fenntartásával kapcsolatos műszaki feladatok végzésében. Az önkormányzat vagyonának számbavétele, nyilvántartása, hasznosítása Előkészíti az önkormányzat vagyonának hasznosításával, a lakásgazdálkodással kapcsolatos döntéseket, illetve végrehajtja azokat

13 37. Az ingatlan-vagyonkataszter folyamatos, naprakész vezetésével gondoskodik az önkormányzat vagyonának számbavételéről, nyilvántartásáról, annak adataiból rendszeresen adatszolgáltatást teljesít az államháztartás területi szerve, valamint a KSH részére. 38. Az ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartásához kapcsolódóan őrzi a vagyonkataszteri lapokat, a vagyonátadási alapdokumentumokat, az erdőkre vonatkozó sajátos iratokat. 39. Döntésre előkészíti, illetve lebonyolítja az önkormányzati tulajdonú építési és egyéb ingatlanok értékesítését. 40. Közreműködik az önkormányzat által alapított vagy az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok ügyeinek vitelében. Kereskedelem, vendéglátás körébe tartozó feladatai 41. A városi piac működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján végzi a jegyző hatáskörébe utalt ellenőrző tevékenységet. 42. Végzi az üzletek működési engedélyének kiadásával kapcsolatos eljárást, ellenőrzést gyakorol, előkészíti a működési engedély visszavonása, felfüggesztése ügyében szükséges jegyzői döntéseket. 43. Intézi a vásárlói panaszokkal kapcsolatos eljárást. 44. Nyilvántartja a magánszálláshelyeket. 45. Vendéglátó-ipari üzletek kategóriába sorolásának ellenőrzése, az üzletek általános ellenőrzése során. 46. Végzi a telepengedélyek kiadásával, visszavonásával kapcsolatos eljárásokat. Egyéb feladatok 47. Döntésre előkészíti a játékterem működésének engedélyezésével összefüggésben a jegyző, mint szakhatóság határozatát. 48. Közreműködik a Településfejlesztési Bizottság ügyviteli feladatainak ellátásában. 49. Az osztály figyelemmel kíséri a feladatkörét érintő pályázati kiírásokat, és gondoskodik azok benyújtásáról. Igazgatási osztály Szociális Iroda Végzi a szociális-, gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat, szervezi azok előkészítését, végrehajtását. Közreműködik az önkormányzat által fenntartott egészségügyi és szociális intézmények létrehozásával, átszervezésével és működésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Szociális, gyermekvédelmi feladatok 1. Előkészíti a szociális törvény, a gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény, az egészségügyi törvény, valamint az ezek végrehajtását szolgáló önkormányzati rendeletek által szabályozott szociális ellátások megállapítására vonatkozó döntéseket. 2. Vizsgálja és elemzi a tevékenységi köréhez tartozó intézmények működését

14 3. Közreműködik az önkormányzat költségvetési koncepciójának és költségvetésének előkészítésében. 4. Figyelemmel kíséri a tevékenységéhez kapcsolódó pályázati kiírásokat, előkészíti a pályázatokat, gondoskodik az azzal összefüggő feladatok teljesítéséről. 5. Évente előkészíti a Képviselő-testület számára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében, a törvényben megfogalmazott gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről, értékeléséről szóló beszámolót. 6. Közreműködik a szociális alapellátással kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában. 7. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat lebonyolítása. 8. Döntésre előkészíti az első lakáshoz jutók helyi támogatására benyújtott kérelmeket. 9. Ellátja a Szociális és Egészségügyi Bizottság működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat. Feladatai a szociális igazgatással összefüggő jegyzői feladatok körében 10. Ellátja a hadigondozással kapcsolatos feladatokat. 11. Végzi a foglalkoztatási rehabilitációs feladatokat. 12. Előkészíti a súlyos mozgáskorlátozottak részére nyújtható támogatásokat. 13. Környezettanulmányt készít a bíróság, más hivatali szervek megkeresésére, és az ügyek döntésének előkészítéséhez szükséges esetekben. 14. Közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg. 15. Szociális igazgatással összefüggő statisztikák elkészítése és továbbítása. 16. Adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz (napi, éves). 17. Megállapítja a gázártámogatásra való jogosultságot. Gyermekvédelmi, gyámhatósági feladatok Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 18. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel. 19. Külön jogszabályban meghatározott esetekben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot felmenti, továbbá megállapítja munkadíját. 20. Gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez, környezettanulmányt készít, valamint közreműködik a gyámhivatali határozat végrehajtásában. 21. Felveszi a szülő nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához. 22. Dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről. 23. A gyermeket, azonnali intézkedést igénylő esetben a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, vagy fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonában helyezi el. 24. Szakértőt rendel ki és ment fel, továbbá megállapítja a szakértői díjat. 25. Dönt a gyermekjóléti szolgáltató tevékenység működésének engedélyezéséről. 26. Megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 27. Megállapítja a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást. 28. Közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában

15 29. Közreműködik a gyermektartási díj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint. 30. Ellátja a törvényben, vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat. Ellátja a városi gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben írt illetékességi területtel. 31. Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, vagy alkalmas más személynél, illetve nevelőszülőnél, - ha erre nincs mód gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben. 32. Megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését. 33. Dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről és megváltoztatásáról. 34. Átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot ) rendel. 35. Tartós nevelésbe veszi a gyermeket és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot ) rendel. 36. Dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról. 37. Figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését. 38. Dönt a gyermek átmeneti, vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről. 39. Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről. 40. Dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről. 41. Megállapítja az átmeneti, vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét. 42. Dönt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermeknevelési felügyeletről. 43. Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban. 44. Pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt: - az otthonteremtési támogatás megállapításáról, - gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 45. Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, - megállapítja a gyermek családi és utónevét, - hozzájárul cselekvőképtelen jogosult esetén a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel, 46. Örökbefogadással kapcsolatban - dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való vételét, - dönt a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról, - elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, - dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, - dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, - kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól. 47. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet - a gyermek elhelyezése, illetve kiadása,

16 - a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, - a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, - a gyermek örökbefogadhatóságának felbontása, - a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése, - a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 48. Feljelentést tesz - a gyermek veszélyeztetése, vagy a tartás elmulasztása, - a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 49. Szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban - dönt a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról, - intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról, - dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, - dönt a szülői felügyeleti jogkörbe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre, - hozzájárul a gyermek családba fogadásához, - jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, - engedélyezi a gyermek részére a szülői ház, vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt, - dönt a gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, - eljár a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, - engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását. 50. Gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban - a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel, - ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, - irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, - felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, - külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyeinek vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 51. Vagyonkezeléssel kapcsolatban - dönt a gyermekek és a gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy folyószámlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetésről, letétben kezelésről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, - dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, - rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, - elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,

17 - közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyonértékű jogával kapcsolatos ügyekben, - közreműködik a hagyatéki eljárásban, 52. Amennyiben az ügyben a gyermek személyiségével kapcsolatos jelentős tény, vagy körülmény megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, szakértőt rendel el és ment fel, továbbá megállapítja a szakértői díjat. Okmányiroda Az Igazgatási Osztály irodájaként működteti a jegyző a 262/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet szerint felállított Okmányirodát, a rendeletben írt illetékességi területtel. 53. Ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány kitöltéséről, gondoskodik a polgár részére történő átadásáról. Ideiglenes személyazonosító igazolványt állít ki. 54. Végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, nyilvántartásával, és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat. 55. Ellátja a honosítással kapcsolatos feladatokat. 56. Ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok kiadásával kapcsolatban hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat. 57. Feldolgozza a születési lapokat, valamint a külföldről hazatérő polgárok okmánnyal történő ellátását, az okmányirodai körzetére kiterjedően. 58. Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (engedély) kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és az engedély ügyfél részére történő kiadásáról. 59. A jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány (törzskönyv) kiállítására, cseréjére, kárpótlására irányuló kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról, és az ügyfél részére történő kiadásáról. 60. Ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, pótlásával, az ügyfél részére történő átadásával, és a kötelező gépjármű biztosítással kapcsolatos feladatokat. 61. Ellátja a közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési feladatokat. Átvezeti a nyilvántartáson a közlekedési okmányok adatait, az adatváltozásokat. Továbbítja az okmánytár részére az okmányok kitöltésének alapját képező iratokat. 62. Közlekedési okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a körözési nyilvántartást vezetői szerv értesítésével kezdeményezi az okmánykörözés elrendelését. 63. Gondoskodik a gépjárművezetői engedély visszavonásáról, bevonásáról, a jármű forgalomból történő kivonásáról, valamint az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről, okmány és rendszámtábla körözés elrendeléséről. 64. Ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával, visszavonásával kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a talált igazolványok visszaadásáról, az elveszett, ellopott igazolvány köröztetéséről. 65. A évi LXXXIII. törvényben foglaltak szerint végzi a vállalkozói igazolványok kiadását, gondoskodik ezzel összefüggésben a vállalkozás statisztikai számjelének, adószámának szükség esetén adóazonosító jelenének beszerzéséről. Vezeti a vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos nyilvántartást. 66. Útlevél kiadására irányuló kérelmek átvételével kapcsolatos eljárások

18 67. Személyigazolvány és útlevél elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a körözési nyilvántartást vezetői szerv értesítésével kezdeményezi az okmánykörözés elrendelését. 68. Ügyfélkapu létesítése, módosítása, megszüntetése, ideiglenes ügyfélkapu véglegesítése. Iktatással, irattározással kapcsolatos feladatok 69. Az iktatással és irattározással, valamint az iratok selejtezésével kapcsolatos feladatokat az Iratkezelési Szabályzatban rögzített eljárási rend betartásával látja el. Egyéb eljárások 70. Végzi a jegyző hatáskörébe tartozó szabálysértési eljárásokat. 71. Birtokvédelmi ügyben a Polgári Törvénykönyv szerinti, jegyzői hatáskörbe tartozó eljárást lefolytatja. 72. Ellátja a talált dolgokkal kapcsolatos államigazgatási feladatokat. Anyakönyvi és népesség-nyilvántartási iroda 1. Feladatkörében megrendelés alapján térítésmentesen biztosítja a családi és egyéb társadalmi ünnepélyes események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat. 2. Végzi a házasságkötési és más családi ünnepségek /házassági évfordulók, névadók /, szertartások megrendezését, biztosítja a kapcsolódó szolgáltatásokat. 3. Anyakönyvezi a születést, házasságkötést, halálozást /holtnak nyilvánítást /. 4. Elvégzi az anyakönyvi bejegyzések kijavítását. 5. Az anyakönyvi bejegyzést kérelemre vagy hivatalból kijavítja az utólagos bejegyzés szabályai szerint. 6. Igazolást ad ki anyakönyvezés elhalasztásáról. 7. Gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről, ha az anyakönyvezés hivatalból történik. 8. Újbóli anyakönyvezést végez a jogszabályban meghatározott esetekben. 9. Vezeti az anyakönyvi névmutatókat. 10.Ellátja a külföldi okiratok felterjesztésével kapcsolatos feladatokat. 11.Felvilágosítást ad anyakönyvi ügyekben. 12.Lefolytatja a házasságkötést megelőző eljárást. 13.Gondoskodik a házasságkötéssel kapcsolatos külföldi okiratok felterjesztéséről, jóváhagyásáról, véleményezés után a házassági anyakönyvbe történő bejegyzéséről. 14.Vizsgálja a házasságkötést megelőző eljárásban a házasság esetleges törvényes akadályait, 15.Igazoltatja a házasság törvényes előfeltételeit, felveszi az ezzel kapcsolatos jegyzőköny vet. 16.A külföldön történő házasságkötéshez szükséges tanúsítvány kiadásához felveszi a jegyző- könyvet és a szükséges okmányokkal együtt a felettes szervhez továbbítja. 17.Előkészíti a házasságkötést megelőző várakozási idő alóli kérelmeket engedélyezésre. 18.Jegyzőkönyvet vesz fel apai elismerő nyilatkozatról. 19.Lefolytatja a házassági név módosítására irányuló eljárást. 20.Az apa adatai nélkül anyakönyvezett születésekről nyilvántartást vezet. 21.Kiadja az anyakönyvi kivonatokat, másolatokat, értesítéseket, kizárólag az anyakönyvi ügyintézést támogató informatikai rendszer alkalmazásával az erre a célra rendszeresített biztonsági patronnal ellátott nyomtató használatával

19 22.Az anyakönyvi bejegyzések céljára, valamint az anyakönyvi kivonat kiállítására szolgáló biztonsági okmányokról a közhitelességet szolgáló ellenőrzés, valamint a visszaélések megakadályozása céljából nyilvántartást vezet, mely az ASZA rendszeren keresztül történhet. 23. Évente gondoskodik az ASZA rendszeren keresztül igényelhető, központilag előállított anyakönyvi nyomtatványok, valamint a biztonsági tintával töltött író eszköz igényléséről az éves várható felhasználást figyelembe véve. 24. Évente gondoskodik a polgármesteri hivatalban selejtezhető okmányok / hibás adattal kitöltött stb./ selejtezéséről. 25. Gondoskodik az okmányok biztonságos, tűzvédelmi szempontból is megfelelő tárolásáról. 26.Kezeli az anyakönyvi irattárat. 27.Gondoskodik a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezéséről. 28.A magyar állampolgárságról szóló törvényben írt hatósági feladatok teljesítése érdeké ben átveszi és a hatáskörrel rendelkező szervhez továbbítja az állampolgársági kérel meket. 29.Megszervezi az állampolgársági esküt, majd teljesíti az adatszolgáltatásokat. 30.Átveszi és továbbítja a névváltoztatási kérelmeket. 31.Végzi a népszámlálási feladatok megszervezését, a népszámlálásban közreműködik. 32.Vezeti a számítógépes népesség-nyilvántartást, kezeli és karbantartja a népességnyilvántartás kartonjait, gondoskodik annak elkülönített őrzéséről. 33.Dönt a polgár lakcím-igazolvány kiadására irányuló kérelméről. 34.Ellátja a személyi azonosító kiadásával, módosításával és visszavonásával kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatokat, ezzel egyidejűleg gondoskodik a helyi nyilvántartás aktualizálásáról. 35.Ellátja a lakcímbejelentéssel kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat, gondoskodik a lakcímigazolvány kiállítatásáról, illetőleg a lakcímigazolványok bevonásáról. 36.Érvényesíti a helyi nyilvántartásban a polgár adatai letiltására irányuló kérelmét. 37.A Közigazgatási Hivatal által a nyilvántartási eljárás keretében hozott másodfokú határozatok, illetőleg az idegenrendészeti szerv és a menekültügyi szerv által hozott első fokú,valamint e szervek másodfokú hatósága által hozott határozatok alapján gondosko dik a helyi nyilvántartás aktualizálásáról. 38.Gondoskodik az illetékességi területén keletkezett adatváltozások átvezettetéséről, a hibás bizonylatok javításáról. 39.Adatot szolgáltat a törvényben meghatározott feltételekkel a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén. 40.Adatszolgáltatási nyilvántartást vezet a helyi nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásokról. 41.Továbbítja a polgár által kiállított lakcímjelentő lapokat, Nyilatkozatokat, Kérelem a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány igénylésére c. nyomtatványokat, valamint a lecserélt lakcím-igazolványokat az Okmányiroda részére. 42.Az Okmányirodában rögzíti a népmozgalmi bizonylatokat / születés, házasságkötés, haláleset, válási lap, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es bizonylatok / a körzetközponthoz tartozó települések vonatkozásában is. 43.Megállapítja az illetékességi területén lévő címeket, azokról nyilvántartást vezet. 44.Hivatalból intézkedik a lakcím érvénytelenítéséről, ha a bíróság vagy más hatóság arról értesíti, hogy a lakás használatának megváltoztatására vonatkozó ítélet vagy határozat végrehajtásának foganatosítására került sor

20 45.Döntésre előkészíti az utcák elnevezésével kapcsolatos képviselő-testületi ügyeket. 46.Intézkedik a letelepedett és EGT állampolgárok nyilvántartásba vételéről. 47.Közreműködik az országgyűlési és helyi választások lebonyolításában. 48.Megteszi a hagyatéki eljárás során a jegyző hatáskörébe tartozó intézkedéseket. 49.Hatósági igazolásokat ad ki. Titkárság 1. Ellátja a polgármester tevékenységével összefüggő előkészítő, szervező, ügyviteli és nyilvántartási feladatokat. 2. Előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó mindazon intézkedéseket, amelyek nem tartoznak más osztály tevékenységi körébe. 3. Szervezi a sajtó- és a tömegkommunikációs kapcsolatokat, közreműködik az önkormányzat működéséről, feladatairól szóló információ-szolgáltatásban. 4. Sajtófigyelői tevékenységet végez. 5. Szervezi a polgármester fogadónapján elhangzott állampolgári bejelentések, panaszok intézését. 6. Közreműködik az önkormányzati rendezvények előkészítésében. és bonyolításában. 7. Biztosítja az önkormányzati szövetségekkel a rendszeres kapcsolattartást, előkészíti és szervezi a polgármester ezzel összefüggő feladatait. Képviselő-testület, bizottságok működésével, választásokkal kapcsolatos szervezési és technikai feladatok 8. Elkészíti a képviselő-testületi és bizottsági meghívók tervezetét, a bizottsági elnökökkel közvetlen egyeztetést folytat a tárgyalandó napirendekről, a meghívottak személyéről, a bizottsági ülés időpontjáról. 9. Gondoskodik a meghívók és előterjesztések megfelelő példányszámú sokszorosításáról, csomagolásáról, - kézbesítő útján - a kézbesítéséről, a képviselő-testületi ülés meghívójának a hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről. 10. Biztosítja a képviselő-testületi ülés technikai feltételeit, gondoskodik az ülésen elhangzottak hangfelvételéről, ennek alapján a jegyzőkönyv elkészítéséről. A jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből elkészíti az önkormányzati döntéseket tartalmazó kivonatokat. Gondoskodik a Képviselő-testületi jegyzőkönyv eredeti példányának évente történő beköttetéséről, elkülönített őrzéséről. 11. Gondoskodik a Képviselő-testület által alkotott önkormányzati rendeletek hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről, a rendeltek és határozatok nyilvántartásáról. 12. Gondoskodik a Képviselő-testület, valamint az állandó bizottságok jegyzőkönyvének a BAZ. Megyei Közigazgatási Hivatalhoz - határidőben történő - továbbításáról. 13. Igény és szükség szerint segítséget nyújt a helyi kisebbségi önkormányzatok testületi, ügyviteli feladatainak ellátásában. Gondoskodik a kisebbségi testületi ülésről készített jegyzőkönyv egy példányának a BAZ. Megyei Közigazgatási Hivatalhoz - határidőben történő - továbbításáról. 14. Biztosítja a Képviselő-testület, a bizottságok, a kisebbségi önkormányzatok nyilvános üléseinek jegyzőkönyveibe való betekintést, abból kérésre másolatot készít, adatot szolgáltat. 15. Az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester, a helyi kisebbségi önkormányzatok tagjainak választása során, továbbá a népszavazás és a

21 népi kezdeményezés eljárásainak lebonyolításában a jegyző, - mint a helyi Választási iroda vezetője - erre vonatkozó megbízása szerint jár el. Munkáltatói jogkörök gyakorlásával összefüggő szervezési, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok 16. Közreműködik a jegyző munkáltatói intézkedéseinek előkészítésében, végrehajtásában. 17. Gondoskodik a közszolgálati nyilvántartás naprakész vezetéséről, gondoskodik az adatok központi nyilvántartási szervhez történő továbbításáról. 18. Közreműködik a köztisztviselők tervszerű, jogszabályi követelményeknek megfelelő továbbképzésének szervezésében. 19. Közreműködik a Képviselő-testület és a polgármester munkáltatói jogkörben hozott döntéseinek adminisztrációs és nyilvántartási feladataiban. 20. Gondoskodik a köztisztviselők vagonnyilatkozatainak elkészíttetéséről, kezeléséről és továbbításáról. 21. Vezeti a szabadságolási nyilvántartást. 22. Gondoskodik a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos feladatokról. Közoktatási feladatai 23. Gondoskodik az önkormányzat nevelési oktatási intézményei nevelési- pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási programjának elkészíttetéséről, Képviselő-testület elé terjesztéséről. 24. Gondoskodik a tanköteles korba lépő gyermekek névjegyzékének összeállításáról, a lista intézményekkel történő egyeztetéséről. 25. Gondoskodik a óvodai felvételek, általános iskolai beiratkozások időpontjáról szóló jegyzői rendelkezés előkészítéséről, intézményekhez történő megküldéséről, hirdetményi közzétételéről. Koordinál az intézmények vezetőivel a beiratkozások rendjével kapcsolatosan. 26. Döntésre előkészíti a közoktatási ügyekben hozott intézményi határozat ellen benyújtott fellebbezések elbírálására vonatkozó jegyzői határozatokat. 27. A jegyző képviseletében ellenőrzi a nevelési, oktatási intézmények működésének törvényességét, különös tekintettel a tanügyi nyilvántartások, személyi anyagok, házirend, belső szabályzatok, tantestületi jegyzőkönyvek és határozatok dokumentumait. 28. Figyelemmel kíséri az intézmények által, a különböző szakmai pályázatokon elnyert pénzeszközök felhasználását. 29. Ellátja az óvodai, iskolai kötelező adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 30. Közreműködik a nevelési- oktatási intézmények pályázatainak előkészítésében. 31. Előkészíti a nevelési-oktatási intézmények elnevezésével kapcsolatos döntéseket. 32. Koordinációs tevékenységet lát el az iskolatejjel kapcsolatos ügyekben. 33. Közreműködik az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények fenntartásával és törvényes működésével kapcsolatos teendők ellátásában. Közművelődési feladatok

22 34. Közreműködik az állami ünnepek, városi ünnepségek, megemlékezések szervezésében. Koordinálja a városi rendezvényeket, nemzetközi ünnepeket, évfordulókat. 35. Közreműködik a közművelődési pályázatok előkészítésében. 34. Gondoskodik a művelődéssel, kultúrával kapcsolatos adatszolgáltatásokról. Sport feladatok 35. Szervezi, koordinálja a városi sportrendezvényeket. 36. Tartja a kapcsolatot a helyi sportegyesületekkel. Egészségügyi feladatok 37. Gondoskodik az egészségüggyel kapcsolatos feladatok ellátásáról, megállapodások elkészítéséről, továbbításáról, illetve a finanszírozási szerződések figyelemmel kíséréséről, továbbításáról. 38. Közreműködik a közegészségügyi feladatok végrehajtásában. 39. Egészségüggyel kapcsolatos statisztikák elkészítése és továbbítása. Egyéb feladatok 40. Közreműködik az egyes honvédelmi kötelezettségek, mozgósítási és hadkiegészítési feladatok ellátásában, gondoskodik az Önkormányzat Mozgósítási Tervének naprakészen tartásáról. 41. Részt vesz a Polgári Védelem tervrendszereinek kidolgozásában, gondoskodik azok folyamatos naprakész állapotban tartásáról. 42. Előkészíti az önkormányzati alapítványokkal kapcsolatos, alapítói hatáskörbe tartozó döntésekkel összefüggő előterjesztést. 43. Részt vesz az önkormányzati rendeletek előkészítésében. 44. Figyelemmel kíséri a feladatkörét érintő pályázati kiírásokat, és gondoskodik azok benyújtásáról. 45. Ellátja az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ügyviteli feladatait. Munkaköri leírások A hivatalban foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. A munkaköri leírás részletes tartalmát az SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A Polgármesteri Hivatal munkáját segítő testületek, szervek, közösségek

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március napjától 1 2 A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Felcsúti Közös

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mátészalkai Járási Hivatala. Általános közzétételi lista

Mátészalkai Járási Hivatala. Általános közzétételi lista Mátészalkai Járási Hivatala Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyi adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2010. (I.18.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2015. november 12. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Előkészítő: Aljegyző, Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35-40. -ai, az államháztartás

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése.

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE D E B R E C E N 2004. El. II. B. 18. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai,

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a Képviselő-testület a 74/2006. (V. 04.) Kt. sz. határozattal fogadta el (Egységes szerkezetben a 151/2008. (VIII. 28.), a

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Egységeinek ügyrendje

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Egységeinek ügyrendje A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Egységeinek ügyrendje TITKÁRSÁG 1. Az önkormányzatnál és a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatottak személyzeti ügyeinek intézése, személyi nyilvántartás,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3300 Eger, Dobó tér 2. Polgármesteri Hivatal jogállása

I. fejezet. Általános rendelkezések. Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3300 Eger, Dobó tér 2. Polgármesteri Hivatal jogállása Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 77/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA*

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* Földváriné dr. Kürthy Krisztina Jegyző * Módosításokkal egységes szerkezetben Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Általános rendelkezések

SZEGHALOM VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Általános rendelkezések SZEGHALOM VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1./ A költségvetési szerv azonosító adatai: Megnevezése: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

4/2003. számú elnöki rendelkezés

4/2003. számú elnöki rendelkezés Hatályos: 2012. március 1-től 4/2003. számú elnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1. Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Szervezési

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/70/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 67. b.) pontjában, a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról számú

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Városi Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Abony Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Juhász János polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. Jegyző: Aljegyző: Dr.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2016. (I.28.) számú önkormányzati határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Ó z d, 2013. június 27. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Tisztelt

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 207/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a polgármesteri

Részletesebben

SZERVEZETI ÉSMŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉSMŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 13. melléklet Miskolci Közintézmény-működtető Központ SZERVEZETI ÉSMŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. Koszticza Kornél intézményvezető 1 Miskolci Közintézmény-működtető Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZA - BÁLYZAT

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok - Pf.: 100 2012. El. I. A. 11/3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság elnökének 1999.El.III.A.3/18. számú A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

A város környezetvédelmi alapjának felhasználására az illetékes bizottság felé javaslatot tesz. Annak felhasználását nyomon követi

A város környezetvédelmi alapjának felhasználására az illetékes bizottság felé javaslatot tesz. Annak felhasználását nyomon követi A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 3.) A Városfejlesztési Főosztály főbb feladatai a.) Városfejlesztés és városüzemeltetési feladatok: Folyamatosan keresi a város fejlesztésének lehetőségeit és az ezekhez szükséges

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/151/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT.

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I.

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I. Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben a 11/2009.(IX.23.) számú rendelettel) Nagyvisnyó Község

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032649 *: 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. (: 06/29/440-254,06/30/6956801 E-mail: ipariszki@ipariszki.hu Web: www.ipariszki.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

A TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Tartalom I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti- és Működési Szabályzat célja, értelmezése, jogforrásai... 3 2.

Részletesebben

4.SZ. MELLÉKLET A NAGYKÁTAI IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK

4.SZ. MELLÉKLET A NAGYKÁTAI IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 4.SZ. MELLÉKLET A NAGYKÁTAI IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK A nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete 1 Az intézmény neve/címe:

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSIÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT és INTÉZMÉNYEI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. TARTALOMJEGYZÉK l. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 l. A BM!Í'LKl FELADATA1... 5

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az Hivatal (alapadatai) azonosító adatai 2 I. Általános rendelkezések 1.1. Elnevezése: Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye:

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben