JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com"

Átírás

1 BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület április 30-i testületi ülésére Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a hivatal munkájáról. A legutóbbi beszámolót március 27-i ülésén fogadta el a Képviselőtestület. A Mötv. következőképpen szabályoz (84. (1) bekezdés): A helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. E megfogalmazás egyrészt tömören, de világosan deklarálja a hivatal egységes szervezeti voltát, másrészt pontosan behatárolja annak fő feladatát. Ez pedig mind önkormányzati ügyekben (hatáskör címzettje főszabályként: képviselő-testület), mind államigazgatási ügyekben (hatáskör címzettje főszabályként: jegyző), a döntések előkészítése és végrehajtása. A Mötv. további, témával összefüggő lényeges szabályai (67. a) pont) szerint: A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt A Mötv. 81. (1) bekezdése pedig a következőképpen rendelkezik: A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt Az Önkormányzati Hivatal tevékenységéről általában: A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 2014-ben is változatlan szervezeti felállásban látta el a feladatait a reá irányadó jogszabályok és a Képviselő-testület által elfogadott, hivatalra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat alapján. Az öt település feladatait és munkáját ellátó közös önkormányzati hivatal működését összehangolni, a feladatokat elosztását szervezni nem egyszerű feladat. Az Önkormányzati Hivatalban folyó munkát talán legszemléletesebben reprezentáló mutató az iktatott ügyiratok illetve a testületi, polgármesteri döntésre előterjesztett rendelet-tervezetek, határozati javaslatok száma évben főszámra iktatott ügyiratok: ügyirat, alszámok száma: db évben főszámra iktatott ügyiratok: ügyirat, alszámok száma: db. 1

2 Az iktatott ügyiratok száma a évi ügyiratforgalomhoz képest évben 5,42%-al növekedett. A Hivatalban keletkező nagy mennyiségű irat postázását, rendezését és irattározását, valamint a gondnoksági feladatok ellátását, az önkormányzati rendezvények előkészítését közfoglalkoztatott dolgozók segítik folyamatosan. A Képviselő-testület munkaterve alapján évente külön beszámoló készül a belső ellenőrzésről, a gyermekvédelmi és szociális feladatok ellátásáról, valamint a költségvetés végrehajtásáról, így ezek nem képezik jelen beszámoló részét. Hatósági Osztály: Az államigazgatási ügyekben hozott döntések elsősorban a Hatósági Osztály feladatkörében meghatározók. Az építéshatósági hatáskörben továbbra is járási szinten 22 településen látjuk el e feladatkört az alábbiakban részletezettek szerint: a) engedélyezési eljárások (építési-, bontási-, fennmaradási-, használatbavételi-, használatbavétel tudomásulvételi- engedélyek kiadása, engedélyek érvényességi idejének meghosszabbítása, jogutódlás tudomásulvétele, valamint hatósági bizonyítvány kiadása); b) szakhatósági állásfoglalások; c) hatósági igazolások január 1-vel, a járási hivatalok megalakulását követően egyes hatáskörök átkerültek a járásokhoz, mint például az építésrendészeti ügyek, valamint az illetékességi területen lévő önkormányzati kérelemre indult, vagy önkormányzati tulajdont érintő ügyek. Jelentős változást hozott, az elektronikus ügyintézés (ÉTDR) bevezetése, ami jelentős jogszabályi változásokkal is együtt járt, pl.: az ügyintézési határidő 15 napra csökkent. Az engedélyezési eljárás felgyorsult azáltal is, hogy a szakhatóságok megkeresése és állásfoglalásuk megadása is az ÉTDR rendszeren keresztül történik. Az ügyintézési határidők jelentősen lecsökkentek, ami szorosabb ügyintézői munkát követel. Az ügyfél elektronikus kapcsolattartás esetén a döntésről azonnal értesül, ezzel azonban kevesen élnek, többségében postai kapcsolattartást kérnek. Az illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak kiegyenlítését illetékbélyeggel, csekkes befizetéssel, vagy átutalással kell teljesíteni. Az ÉTDR használatával az engedélyezési eljárások rövidebb ügyintézési határidőt igényelnek. 2

3 I. fejezet: Elsőfokú építésügyi hatóság tevékenység összesített számadatai. Döntések, év (ENGEDÉLYT MEGADÓ, KÉRELEMNEK HELYT ADÓ és ELUTASÍTÓ is ugyanazon rovatba) Határozatok száma részletezve Elvi építési engedély határozat (áthúzódó ügyben): 2 Építési engedély határozat: 264 Módosított építési engedély határozat: 41 Bontási engedély határozat: 0 Országos építési követelményektől való eltérési engedély határozat: 0 Fennmaradási engedély határozat építésügyi bírság kiszabásával: 0 Fennmaradási engedély határozat építésügyi bírság kiszabása nélkül: 3 Fennmaradási és továbbépítési engedély határozat építésügyi bírság kiszabásával: 5 Fennmaradási és továbbépítési engedély határozat építésügyi bírság kiszabása nélkül: 5 Fennmaradásra és használatbavételre vonatkozó engedély véglegesítése határozat: 8 Engedély nélküli bontás tudomásulvétele határozat építésügyi bírság kiszabásával: 0 Használatbavételi engedély határozat: 46 Összevont engedélyezési eljárásban hozott határozat: 0 Összevont telepítési eljárásban hozott határozat: 0 Építésügyi hatósági intézkedésről (kötelezésről) rendelkező határozat: 197 Jogutódlásról szóló határozat hivatalból indult eljárásban: 0 Engedély hatályának meghosszabbításáról szóló határozat: 28 Visszavonó határozat (Ket ): 3 Módosító határozat (Ket ): 0 Kijavító határozat (Ket. 81/A ): 6 Kiegészítő határozat (Ket. 81/B ): 1 3

4 Újrafelvételi kérelem tárgyában hozott határozat (Ket ): 0 Építési tevékenység bejelentésének nyilvántartásba vételéről szóló határozat (áthúzódó ügyben): 0 Bontási tevékenység bejelentésének nyilvántartásba vételéről szóló határozat (áthúzódó ügyben): 0 Használatbavétel bejelentésének nyilvántartásba vételéről szóló határozat (áthúzódó ügyben): 0 Határozatok száma összesen: 602 Hatósági bizonyítványok száma részletezve: Hatósági bizonyítvány tervezés elősegítésére: 0 Hatósági bizonyítvány ingatlan nyilvántartási átvezetéshez: 69 Egyéb - kizárólag építésügyi hatósági hatáskörben kiadott - hatósági bizonyítvány: 8 Hatósági bizonyítványok száma összesen: 77 Végzések száma (alapeljárásban és végrehajtási szakaszban): 1822 Kiadott építésügyi szakhatósági állásfoglalások száma (a végzésekhez nem sorolható be!): 72 Használatbavétel tudomásulvétele hallgatással: 25 Döntések száma összesen: Határozatok + Hatósági bizonyítványok + Végzések + Szakhat.állásfoglalások + Használatbavétel tudomásulvétele hallgatással 2598 A 178/2008. (VII. 3.) számú Korm. rendelet szerinti záradékolások száma vázrajzonként: (a végzésekhez illetve a szakhatósági állásfoglalásokhoz nem sorolható be, a záradékolás nélküli visszaküldést is ide írjuk) A megindult integrált eljárások száma: 0 Építésügyi hatósági szolgáltatás: 1 II./A fejezet: A jelentést készítő elsőfokú építésügyi hatóság tevékenységével kapcsolatos másodfokú építésügyi hatósági tevékenység egyes számadatai 0 4

5 2014. évi elsőfokú döntés jogorvoslati eljárásában Helybenhagyó másodfokú döntések száma: 4 Megsemmisítő és új eljárásra utasító döntések száma: 1 Megsemmisítő és eljárást megszüntető döntések száma: 0 Megváltoztató döntések száma: 2 Másodfokú eljárást megszüntető döntés: 0 Másodfokú döntések száma 2014 évre: 7 5

6 Az ügyiratforgalmi statisztika szerint az iktatott ügyek száma 2013-ről 2014-ra ugyan csökkent, de az ügyekben hozott döntéseink száma viszont nőtt ban a döntések száma összesen: 2692 db, melyből a határozatok száma 559 db volt, míg a másodfokú döntések száma 38 db ben az ügyiratforgalom 3,6 %-os csökkenést mutat, viszont ennek ellenére az érdemi döntések száma 7,6 %-os növekedést mutat. A jogorvoslatok száma évben 7 db-ra csökkent, amely a határozatok számának mindösszesen csak 1,1 %-át jelenti. A Hatósági Osztály ellátja többek közt: a) kereskedelmi igazgatás, telephely engedélyezés, ingatlanközvetítő, vásár-piac nyilvántartásba vétele, szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele; b) hagyatéki eljárás; c) birtokvédelem, állattartási ügyek, növényvédelmi ügyek; d) hirdetmények kifüggesztése, talált tárgyak, családi ünnepség szervezése; e) anyakönyvi igazgatás; f) jegyzői hatáskörben lévő személy és lakcím-nyilvántartási ügyek. Az Osztály feladatköréből április 15-tel kikerült az elsőfokú szabálysértési eljárási jogkör, ugyanakkor a fenti időpontot megelőzően kiszabott pénzbírságok végrehajtási folyamata továbbra is jegyzői hatáskörben maradt áprilisáig. A kereskedelmi igazgatás terén végzett munka szintén jelentős, tekintettel városunk kiemelt szerepkörére. Az üzletek ellenőrzése, a lakossági bejelentések kivizsgálása a jogszabályi előírások szerint történt. A kereskedelmi engedélyezések során az elmúlt évek tendenciái voltak jellemzőek az üzletekkel kapcsolatban. A óta működő rendszer az utólagos ellenőrzésekre helyezi a hangsúlyt, amely azonban elsődlegesen nem a kereskedelmi hatóság, hanem a szakhatóságok feladata. Amennyiben ezen szervek az utóellenőrzés során hiányosságokat tapasztalnak, azt jelzik a kereskedelmi hatóság felé, amely megteszi a szükséges szankciókat ben működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése tárgyában összesen 441 iktatott iratunk volt, 1042 alszámmal február hó 1. napjától a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet, valamint üzleten kívüli kereskedelmet végző kereskedőknek tevékenységüket be kell jelenteniük a kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzőhöz A hagyatéki ügyekben határidőben, a hozzátartozók iránti empátiával, soron kívül folyt az ügyintézés. A hagyatéki ügyek vonatkozásában főszámon 348 db, alszámon 1278 db irat került iktatásra. Jelentős változás történt az anyakönyvi igazgatás területén azzal, hogy július 1-től bevezették az elektronikus anyakönyvet. Ennek bevezetésével a korábbi feladatok elvégzése is több időt vesz igénybe, valamint a korábbi anyakönyvi események rendszerbe való folyamatos feltöltése is rendkívül időigényes feladat. Például jegyzőkönyv felvétele a házassági szándék bejelentéséről + általános tájékoztató a felek részére kb. 1-1,5 óra. A halálesetek anyakönyvezése azonnali ügyintézést igényel, ami kb perc időtartam ügyenként. Az anyakönyvi igazgatás évi statisztikai mutatói: - házasságkötés: 162 db - házasságkötés munkaidőn kívül: db között - 30 napos várakozási idő alóli felmentés: db között - házassági anyakönyvi kivonat kiadása: 180 db 6

7 - házassági névviselés módosítsa: 25 db - névváltoztatási kérelem: 10 db - válási lap: 39 db - utólagos bejegyzések: 50 db - apai elismerő nyilatkozatok július 01-től: 15 db - anyakönyvi másolat kérése: 190 db - anyakönyvi kivonat beszerzése külföldről: 1 db - statisztikai adatszolgáltatások: hetente történtek - haláleset anyakönyvezése: 104 db Iktatott ügyiratként nem jelenik meg elektronikus rendszerben való rögzítés. Házasságkötésből származó befizetések összege: nettó ,- Ft volt. A házasságkötések száma évben 90 volt, míg a haláleset anyakönyvezése 87. Ebből is látszik, hogy Balatonfüred a házasságkötések tekintetében rendkívül vonzó helyszín, hiszen 55%-os növekedést mutatkozik évben csak ezen a területen. A növekedés jelentős munkaterhet jelent anyakönyvvezetőink számára, akik a feladatellátást fentiekből adódóan a hétvégi pihenőidejük feláldozásával tudják csak elvégezni. A birtokvédelmi eljárások száma 59 db, szinte majdnem azonos volt a évivel (60 db). Eljárásaink a város lakosságának komfortérzetét befolyásoló mulasztások elkövetőivel szemben többnyire eredményesnek mondhatók. Hirdetményt 259 esetben helyeztünk el a hivatal hirdetőtáblájára. Ezek többsége árverési-, termőföld eladásával vagy haszonbérbe adásával kapcsolatos hirdetmény, illetve ismeretlen helyen tartózkodó személyek vagy ismeretlen örökösök vonatkozásában kihelyezett iratok voltak. Az eladással és haszonbérbe adással kapcsolatos ajánlatokat és az árverési hirdetményt minden esetben meg kell jelentetni elektronikus formában a központi kormányzati portálon is. A termőföldekre vonatkozóan nagymérvű jogszabályváltozás ment végbe, amely a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény december hó 15. napjától történő hatálybalépésével kezdődött, de a jelentősebb változások a 2014-ben zajlottak. Szociális igazgatás keretében az alábbi főbb feladatok, hatáskörök jelentkeztek: a) a szociálisan hátrányos helyzetben élő családok, illetve személyek részére rendkívüli és rendszeres támogatások megállapítás; b) a jegyző hatáskörébe utalt gyámhatósági feladatok ellátása, továbbá a kiskorúak és a fiatal felnőttek pénzbeli/természetbeni ellátásainak megállapítása; c) az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok; d) a közfoglalkoztatás megszervezése, koordinálása; e) saját hatáskörben és más szerv megkeresésre környezettanulmányok készítése. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás, melynek két típusa van, az egyik a foglakoztatást helyettesítő támogatás, a másik a rendszeres szociális segély. E területre nagy mozgás jellemző, hiszen az ellátásokat minden évben felül kell vizsgálni, közfoglalkoztatásban való részvételkor, munkaviszony létesítésekor, illetve felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesüléskor az ellátás folyósításának szüneteléséről, ezek lejártát követően a továbbfolyósításról vagy megszüntetésről határozatban kell rendelkezni. 7

8 Továbbra is az osztály tevékenységéhez tartozik a közfoglalkoztatás koordinálása ben hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatásban mindösszesen 107 (+ 14 aki 2013-ban kezdett de 2014-ben ért véget.) fő részére tudtunk munkát biztosítani, míg 2013-ban ez a szám 80 (+ 17 aki 2012-ben kezdett de 2013-ban ért véget) fő volt. A közfoglalkoztatottak felvételével, munka közbeni koordinálásával és a közfoglalkoztatottság megszűnésével összefüggő személyzeti feladatok ellátása jelentős többletmunkát eredményez a kollégák részére. A társasházakról szóló törvény változása kapcsán februárjától az osztály végzi a jegyző hatáskörébe tartozó társasházak és a társasházak szervei működésének törvényességi felügyeletét évben változott a szociálisan rászorulók támogatási rendszere. A módosítással a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszere jelentősen átalakult. Az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezésével kapcsolatos feladatok március 1. napjától elválasztásra kerültek egymástól. Ennek előkészületi munkái már év végén jelentkeztek. Az érdemi változás idén következett be, melynek részletezése a évi beszámolóban kerül majd ismertetésre október 15-től indult el a településen a címképzéssel és címkezeléssel kapcsolatos feladatok. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló évi CCXX. törvény 14. szakasza értelmében a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködési képességének elősegítésére és az egységes címkezelés biztosítására január 1-ig létre kellett hozni az ún. központi címrendszert (KCR). A KCR a jogalkotó szándéka szerint egy olyan, a nyilvántartások közötti együttműködést elősegítő központi nyilvántartás lesz, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást fog biztosítani a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára. A központi címregiszter létrehozásának előkészítése céljából a jegyzőknek legkésőbb december 15-ig ellenőrizniük és ennek keretében javítaniuk kellett az illetékességi területükön lévő települési címek nyilvántartását. A címellenőrzés során 3 központi adatbázis (a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, az ingatlan nyilvántartás és a postai címnyilvántartás) adatainak a jegyző kezelésében lévő okiratokkal, információkkal történő egybevetésével valósult meg. A címellenőrzés során kiderült, hogy az illetékességi területeken lévő címadatok jelentős része rendezetlen, ellentmondó, így azok rendezése, újragondolása ellőttünk álló feladat a évben. Szervezési és Vagyongazdálkodási Osztály A Hivatal részéről évben jelentős feladatot jelentett a három választás lebonyolítása. Mint OEVI székhely, a jogszabályban meghatározott hozzánk tartozó településeknek választással összefüggő logisztikai feladatait is elláttuk az országgyűlési és Európai Parlamenti választások alkalmával. Sikerült a gyökeresen megváltozott választási szabályok alkalmazásával komolyabb panaszoktól mentesen megszervezni a munkát és biztosítani ezen alapvető állampolgári jog gyakorlásának feltételeit. A Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttével a választási feladatokat már nem csak Balatonfüred, hanem Pécsely, Balatonszőlős, Vászoly és Dörgicse településre kiterjedően is el kellett látnia a Hivatalban működő Helyi Választási Irodának. Újra kellett választani az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság, valamint minden településen a helyi választási bizottság tagjait. A sokrétű összeférhetetlenségi szabályok miatt sok változtatásra volt szükség a szavazatszámláló bizottságok tagjai között. Jóval nagyobb súlya volt már az informatika háttérnek, de ez egyben azt is jelentette, hogy folyamatos készenlétben kellett lennünk. 8

9 Az országgyűlési képviselők választása során a Veszprém Megyei 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 16 képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba és 32 határozatot hozott. Az Európai Parlament tagjainak megválasztásával kapcsolatos ügyben az OEVB nem tartott ülést, a szavazatszámláló bizottságok és jegyzőkönyvvezetők munkája ellen nem érkezett kifogás. Az önkormányzati képviselők, polgármesterek választása során a Balatonfüredi Helyi Választási Bizottság 20 jelöltet vett nyilvántartásba évben bonyolított választásokhoz kötődően, a központi névjegyzékkel kapcsolatban nemzetiségi névjegyzékbe vétel, személyes adatok kiadásának megtiltása a választási névjegyzékből, illetve a központi adatbázisból összesen 1066 db kérelmet dolgozott fel a Helyi Választási Iroda, amely 2140 db alszámos iktatást jelentett. A kérelmeket a Helyi Választási Iroda munkatársai a beérkezés napján, vagy az azt követő munkanapon feldolgoztak. Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően minden képviselő-testületnél alakuló ülést kellett tartani a jogszabály által meghatározott időkereten belül. Jelentős munkát jelent a Szervezési és Vagyongazdálkodási Osztály keretén belül az önkormányzat testületei működéséhez a technikai, ügyviteli és szervezési feltételek ellátása. Közreműködik az önkormányzati jogalkotás előkészítésében. Ellátja a személyzeti, az informatikai, ügyiratkezelési feladatokat. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszámolási időszakban 14 alkalommal ülésezett, ebből 11 alkalommal került sor rendes, 19 alkalommal pedig rendkívüli ülésre. A Képviselő-testület az év során 312 határozatot hozott, 7 esetben került sor új rendelet alkotására, 24 esetben pedig a korábbi rendeletek módosítására, illetve kiegészítésére. A Közös Önkormányzati Hivatal alapvető feladatai közé tartozott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése. Elláttuk a képviselő-testületének működésével összefüggő feladatokat, a szükséges adminisztrációt, a költségvetési gazdálkodásának előkésztésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat évben 3 alkalommal ülésezett és egy közmeghallgatást tartott. A októberi választáson jelöltállítás hiányában nem került sor nemzetiségi választásra, így a Roma Nemzetiségi Önkormányzat október 12-én megszűnt. Elektronikus közszolgáltatásként létrejött a Nemzeti Jogszabálytár (NJT), ahová egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni valamennyi, június 30. után kihirdetett önkormányzati rendeletet májusától az NJT már a Veszprém Megyei Kormányhivatallal történő törvényességi felügyeleti kapcsolattartásra is szolgál. A Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit és azok mellékleteit 15 napon belül, az elfogadott önkormányzati rendeleteket a kihirdetést követő 3 munkanapon belül kell feltölteni a Nemzeti Jogszabálytárba. Ebben a rendszerben érkeznek a Kormányhivatal részéről a különböző - adatszolgáltatásra történő, vagy törvényességi felhívások, továbbá a beküldött rendeletekkel, jegyzőkönyvekkel kapcsolatos észrevételek, utasítások, szakmai iránymutatások és egyéb állásfoglalások ben bevezettük az ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert, továbbá 2009-ben tanúsíttattuk az ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerint felépített információbiztonsági irányítási rendszert. A minőségirányítási rendszer felülvizsgálata 2014-ben megtörtént, melynek keretében az 9

10 irányítási rendszer dokumentációjának aktualizálását elvégeztük. Ennek eredményeként az Önkormányzati Hivatal október 27-ig rendelkezik tanúsítvánnyal. A közszolgálati életpálya-modell felépítésének szerves részét képezi a közszolgálati tisztviselők rendszeres képzése, ismereteik bővítése. Ennek érdekében a Kormány 2013-ban új továbbképzési rendszert vezetett be. Az új rendszer keretein belül 2014-ben készült első alkalommal teljes körű éves továbbképzési terv, amely alapján minden köztisztviselőnek kötelező közigazgatási és szakmai képzéseket kell teljesítenie. A képzési terv elkészítése a személyzeti ügyekkel foglalkozó kolléga feladata. A Szervezési és Vagyongazdálkodási Osztály gondoskodik az önkormányzati vagyon nyilvántartásáról, hasznosításáról, valamint az azzal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítéséről és végrehajtásáról, üzemeltetési pályázatok kiírásáról, a hasznosítással kapcsolatos szerződések előkészítéséről, kintlévőségek behajtásáról, az önkormányzati és az intézményi vagyon biztosításáról. Az Osztály kezeli az önkormányzati bérlakások és az intézményi vagyon biztosítási szerződéseit, káresemény bekövetkezése esetén végzi a szükséges teendőket. (kárbejelentés, szükséges nyilatkozatok, számlák beszerzése, a kártérítési összegek beérkezésének figyelemmel kísérése, stb.) évben 4 esetben sor került pályázat kiírására önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére, elbírálásukban a Humánerőforrás Bizottság javaslata alapján került sor. Ezen felül néhány esetben döntés született a bérleti jogviszony hosszabbítása iránti kérelmek ügyében. Az ingatlanvagyonban bekövezett változásokat, a gazdasági program részeként ismertettük, így annak megismétlésétől eltekintettünk. Városi Kincstár A Városi Kincstár számára évben kiemelt feladatot jelentett az államháztartás szervezeteinek számvitelét szabályozó új jogszabályok hatályba lépése, melynek eredményeként alapjaiban megváltoztak a könyvelés munkafolyamatai, többszörösére nőtt a könyvelési tételek száma, a korábban negyedéves pénzforgalmi jelentések helyett havi gyakorisággal történő adatszolgáltatás vált kötelezővé (ugyanakkor komoly bírság vonzata van a késedelmes adatszolgáltatásnak). A jogszabályi változások miatt jelentősen módosult a feladatellátást biztosító szoftver, többszöri verzióváltás, rögzítési hibák akadályozták a gyakoribb adatszolgáltatások miatt amúgy is feszített munkavégzést. A korábbi évek szervezeti változásai (az Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal, a Társulások és a Nemzetiségi Önkormányzat külön könyvelése) miatt többszörösére nőtt a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatások mennyisége. Ez évben is többlet feladatot jelentettek az adósságkonszolidáció befejező ütemével kapcsolatos adatszolgáltatások, illetve az Önkormányzati tulajdonszerzéssel kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése, hitelfelvétel előkészítése, illetve a kapcsolódó adatszolgáltatások. A 2014-es év kiemelkedő volt a felújítások, a beruházások, a kiemelt projektek vonatkozásában, ezek analitikus nyilvántartása, pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása tovább növelte a dolgozók leterheltségét. 10

11 Adócsoport tevékenysége: A helyi adókról szóló évi C. tv. (Htv.) adta felhatalmazással élve Balatonfüred Város Képviselő-testülete az alábbi helyi adókat vezette be: a) állandó jellegű iparűzési adó b) ideiglenes jellegű iparűzési adó c) építményadó d) telekadó e) idegenforgalmi adó személyek után Ezen kívül az Adócsoport veti ki és szedi be a gépjárműadót és a talajterhelési díjat. Feladatunk továbbá az idegen helyről kimutatott hátralékok (pl.: szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok) behajtása is. Az Önkormányzati Adóhatóság hatáskörébe a helyi adóztatáson felül még egyéb feladatok is tartoznak (pl.: adóigazolások kiállítása, adó- és értékbizonyítványok elkészítése, stb.). Az adótípusok sokfélesége miatt az ügyiratok száma 2014-ben db volt, melyekhez további db alszám kapcsolódik. Az adóalanyok száma magas, emiatt rendkívül nagy az ügyfélforgalom évtől kezdődően ugrásszerűen megnőtt a hátralékok összege. Ennek oka egyrészt a gazdasági és pénzügyi válság, melynek következtében eddig soha nem tapasztalt számban indult felszámolási eljárás a gazdálkodó szervezetek ellen, valamint egy jogszabályi változás mely nem teszi lehetővé a behajthatatlanság címén való törlést. Az adóalanyok/adótárgyak számának növekedését, illetve a kivetett adó összegének alakulását a következő táblázatokban foglaltuk össze, az összehasonlítás kiinduló pontjaként a évet tekintve: 11

12 Adóalanyok/ adótárgyak év év Kivetett adó Adóalanyok/ (e Ft) adótárgyak Kivetett adó (e Ft) (db) (db) Építményadó Idegenforgalmi adó építmény után Idegenforgalmi adó személyek után Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Összesen: Az egyszerűbb összehasonlíthatóságért a fenti táblázatban szereplő növekedést/csökkenést (2006-os bázist tekintve) az alábbi táblázatban összegeztük: Adóalanyok/ adótárgyak Kivetett adó Adóalanyok/ adótárgyak Kivetett adó (e Ft) Építményadó Idegenforgalmi adó építmény után számának változása (db) összegének változása (e Ft) számának %-os változása összegének %- os változása ,39% 204,74% Idegenforgalmi adó személyek után ,56% 174,07% Telekadó Iparűzési adó ,23% 191,96% Gépjárműadó ,43% 126,02% Pótlék ,16% Bírság ,34% Összesen: ,96% 187,87% A fenti kimutatásból egyértelműen látható, hogy az adóelőírások és ezzel párhuzamosan az adóbevételek dinamikusan növekedtek, mely több tényezőre vezethető vissza (pl.: adótárgyak és adóalanyok számának növekedése, ellenőrzések, adófeltárások, valorizáció, infláció, stb.). Az Önkormányzati Adóhatóság feladata, munkamennyisége és leterheltsége ezzel összhangban jelentősen növekedett, változatlan személyi feltételek mellett. A bevezetett helyi adók közül a legnagyobb bevétele az önkormányzatnak a helyi iparűzési adóból származik. Az iparűzési adó tekintetében a törvény által megengedett maximális adómértéket alkalmazzuk. A város vállalkozásokat vonzó adottságainak köszönhetően az iparűzési 12

13 adóbevételeink növekvő tendenciát mutatnak, a vállalkozások számának növekedésével összhangban. Az építményadó tekintetében is folyamatosan bővül az adótárgyak száma. Az adótárgyak jellegétől függően többfajta adómérték hatályos a város illetékességi területén, de a törvény által megengedett adómaximumot egyik esetében sem érjük el. Ezen adónem tekintetében kiemelt figyelmet fordítunk a lakosság teherviselő képességére. A város költségvetésében kiemelkedő jelentőségű az idegenforgalom, és az abból származó idegenforgalmi adóbevétel, hiszen minden egyes beszedett forintja után állami támogatás jár. Ezen adónem tekintetében is évről-évre dinamikusan növekednek az önkormányzat bevételei, amely a valorizáción kívül elsősorban városunk kiemelkedő idegenforgalmi potenciáljának köszönhető. A gépjárműadóból az önkormányzatnak éves szinten mintegy 48 millió forintos nagyságrendben képződik bevétele, mivel 2013-tól a gépjárműadó bevétel csak 40%-a marad önkormányzati bevétel, 60%-a a központi költségvetés bevételét képezi. Az adó kivetése és beszedése a helyi Adóhatóság feladata maradt, azonban a bevétel 60%-át minden hónapban a Magyar Államkincstár részére kell átutalnunk. A telekadó 2013-tól történő bevezetésével Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselőtestületének a célja - a város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 18/2004. (VI.25.) számú rendeletével összhangban - a beépítetlen területek beépítésének előmozdítása, rendeltetésszerű hasznosításának ösztönzése volt. A bevezetés évében ebből az adónemből eft bevételünk keletkezett, 2014-ben pedig nagyságrendileg 60 millió forint, mely valamelyest pótolta a gépjárműadónál jelentkező kiesést. A 2015-ös évtől az önkormányzat telekadó bevétele jelentős mértékben csökken. A képviselő-testület január 1-től települési adó (termőföldadó) bevezetéséről is döntött, illetve a jogalkotó által elfogadott törvényi változások következtében helyi jövedéki adóval kapcsolatosan is többlet feladata képződik az önkormányzati adóhatóságnak. Ezen új adónemek tekintetében jelentős bevételre nem számítunk. Az adóhátralékok behajtására tett intézkedések is egyre nehezebb, és mennyiségileg is többszörös terhet rónak az Adóhatóság dolgozóira. Az adókötelezettek részére minden évben augusztus 31-ig egyenlegértesítőket küldünk. Már az egyenlegértesítőkben tájékoztatjuk az adózókat arról, hogy az adófizetési kötelezettség nem teljesítése esetén végrehajtási eljárás kezdeményezésére kerül sor évben adóhatóságunk által elvégzett végrehajtási cselekmények nagyságrendileg a következőképp alakultak: - mintegy 300 db fizetési felszólítást küldtünk ki, - több mint 110 esetben kezdeményeztük a gépjármű forgalomból való kivonását, illetve foglalását, - kb. 210 adóalanynál nyújtottunk be hatósági átutalási megbízást, illetve munkabérletiltást adószámlánként az esedékes hátralékok összegére, - további több mint 2200 bank- és OEP megkeresést hajtottunk végre. Összességében tehát elmondható, hogy a bevételek növekedésével, valamint az új adónemek bevezetésével összhangban természetesen az adótárgyak és az adóalanyok száma is dinamikus növekedést mutat, mellyel párhuzamosan az adóhatóságra háruló, ellátandó feladatok mennyisége is 13

14 jelentős mértékben növekszik. A kialakult gazdasági környezet következtében a helyi adóbevételek realizálása egyre nehezebb feladat. Kirendeltség irányító Osztály A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok között a közös hivatal működtetéséről szóló megállapodás tartalmazza részletesen a székhelyen és a telephelyen ellátandó feladatokat. A hivatalok eltérő méretéből, szervezetéből, a Képviselő-testület feladat-ellátásában meglévő különbségekből adódóan a működés összehangolása sok munkát és türelmet igényel. A kirendeltség feladata a csatlakozott települések Képviselő-testület és bizottságai számára a döntés-előkészítés a döntések végrehajtásának szervezése, bonyolítása. Helyi rendeletek előkészítése, nyilvántartása. A kirendeltség feladata közútkezelői feladatok, az önkormányzat vagyonával kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása önkormányzati (köz)beszerzések lebonyolítása, önkormányzati beruházások, felújítások vállalkozási szerződéseinek előkészítése, ellenőrzésére. A Képviselő-testületi és bizottsági üléseken a Kirendeltség vezető látja el a jegyzői feladatokat, és ő tartja a telephelyeken a jegyzői ügyfélfogadást is. A Kirendeltség feladata a szociális ügyek helyi intézése, a közterület használat engedélyezésének előkészítése. Valamennyi, a helyi önkormányzati rendeletben jegyzőre telepített hatáskört a kirendeltség látja el, továbbá intézi a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, méltányos közgyógyellátást, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény támogatást. Amennyiben jelentkezett a növényvédelmi, állatvédelmi, talajvédelmi igazgatás, vízgazdálkodás, vadgazdálkodás ügyeit, a hatósági bizonyítványok kiadását is helyben látták el. Az anyakönyvi igazgatásból az anyakönyvvezetéssel és népesség-nyilvántartással kapcsolatos, valamint a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok végzése is helyben történt. A választással kapcsolatos ügyeket, a helyi birtokvédelmi ügyeket az Önkormányzati Hivatal látta el. A Balatonfüredi Többcélú Társulás és a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás munkaszervezeti feladatait továbbra is hivatalunk látja el. A jogi személyiségű társulás működésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a képviselő-testület működésére, azaz a Társulási Tanácsok ülésére szóló meghívók, előterjesztések előkészítése, kiküldése, az ülésekről szóló jegyzőkönyvek Kormányhivatalnak való megküldése és a működéssel járó teljes adminisztráció jelentős többletmunkát ad a hivatal dolgozóinak. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály A hivatali munkavégzésben jelentős szerepet tölt be a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály tevékenysége. A beruházási terület a városüzemeltetéssel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának szervezését, irányítását, továbbá az Önkormányzat beruházásainak, felújításainak előkészítését, szervezését, lebonyolítását (lebonyolíttatását), és megvalósításának figyelemmel kísérését, műszaki ellenőrzését látja el. Az osztály feladatainak jelentős része a közterületek üzemeltetése. Az üzemeltetés kiterjed többek között az utak, járdák, kerékpárutak, csapadékvíz elvezető rendszer, a zöldfelületek fenntartására, a kártevő-mentesítésre, stb. A évben megvalósult beruházások az elfogadott Gazdasági Programban rögzítésre kerültek, így azok megismétlésétől eltekintettünk. 14

15 Művelődési, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Osztály A Művelődési, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Osztály tevékenysége, sokrétű feladatellátása szintén ismert a Képviselő-testület előtt. A közművelődés és a kultúra területén nem csupán a közművelődési feladatokat ellátó önkormányzati fenntartásában lévő intézmények fenntartói, szakmai irányítását végzi, hanem az állami ünnepek, jelentős számú városi rendezvények megszervezését, nemzetközi és országos sportversenyek lebonyolítását, turisztikai feladatok ellátását is. Balatonfüred város kiemelkedő szerepkörét figyelembevéve a kollégák megnövekedett mennyiségű feladatot láttak el 2014 évben, melyeket a közmeghallgatási anyagban, Gazdasági Program végrehajtásáról szóló beszámolóban ismertettünk. A beszámolót az áttekinthetőség érdekében a legjellemzőbb ügycsoportokra tekintettel állítottuk össze, de terjedelmi okoknál fogva csak a legjellemzőbb feladatokra tértünk ki. Az előterjesztéshez tájékoztatásul mellékeljük a évi iktatott ügyiratokról készült statisztikát. A hivatal dolgozói napi munkájuk során igyekeztek eleget tenni a Képviselő-testületek és a polgármesterek elvárásainak. Elsődleges feladatunk a lakosság kiszolgálása és segítése a törvény keretei között, a törvényesség maximális betartása mellett. Kérem, hogy a mellékelt határozati javaslat alapján a beszámoló elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, április 20. dr. Tárnoki Richárd jegyző HATÁROZATI JAVASLAT /2015. ( ) határozat Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 15

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék oldal I. Bevezetés. 1 II: Az önkormányzati munka... 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27-i rendes, nyilvános testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27-i rendes, nyilvános testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27-i rendes, nyilvános testületi ülésére Tárgy: Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról

Részletesebben

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 55312015. Előadó: dr. László Jenő Mell.: 1 db beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 25-i rendes, nyilvános testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 25-i rendes, nyilvános testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 25-i rendes, nyilvános testületi ülésére Tárgy: Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes, nyilvános testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes, nyilvános testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes, nyilvános testületi ülésére Tárgy: Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére 1935-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére Tiszasas Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 5-i ülésére A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának működéséről

BESZÁMOLÓ. Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának működéséről Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának működéséről A Polgármesteri Hivatal jogállását egyrészt a részben hatályon kívül helyezett 199. évi LXV. tv., másrészt

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 84. valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 207/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a polgármesteri

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 009. április 28-i együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti tapasztalatairól.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és

Részletesebben

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól 30083/2013-5440 Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól [2013. október 2 - október 18.] A munkaügyi hatóság a 2013. évi munkaterv szerint - a

Részletesebben

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról 2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 202. szám A törvényt az Országgyűlés a

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

Beszámoló a 2011. év I. félévi tevékenységről

Beszámoló a 2011. év I. félévi tevékenységről TARTALOMJEGYZÉK I. BESZÁMOLÓ A KORMÁNYHIVATAL 2011. ÉV I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4 1. Bevezetés 4 1.1. A megye főbb jellemzőinek bemutatása 4 1.2. A Kormányhivatal megalakulása, jogállása 6 2. A törvényességi

Részletesebben

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/201. (IX.29) BM-KIM együttes utasítás.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/201. (IX.29) BM-KIM együttes utasítás. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság 9026 Győr, Szövetség út 15. Tárgy: Tájékoztató a BÁH Nyugatdunántúli Regionális Igazgatóság illetékességi területén (Győr-

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői és a 3/2013. jegyzői

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Beszámoló a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

~~enc /-\ Dr. Szemán Sándor ~, NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi tevékenységéről

~~enc /-\ Dr. Szemán Sándor ~, NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi tevékenységéről NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 155j2013.(VI.28.) számú határozata a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi tevékenységéről A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011-2012.

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA*

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* Földváriné dr. Kürthy Krisztina Jegyző * Módosításokkal egységes szerkezetben Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. január 21-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

Az egyes szervezeti egységek által ellátott feladatok: Jogi és Koordinációs Osztály

Az egyes szervezeti egységek által ellátott feladatok: Jogi és Koordinációs Osztály Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 2012. évi szöveges beszámoló 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Ügyiratszám: 3095- /2011. E l ő t e r j e s z t é s Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére Napirend:

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése. 2011 évre

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése. 2011 évre A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése 2011 évre A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXII törvény 3 ( 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2009. szeptember 8. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: Internet: E-mail: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 www.opsz.hu kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva a Közgyűlés KGY/5/2010. sz. határozatával.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr.csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2011. március 31-i

Részletesebben

Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása. a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál

Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása. a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0047 azonosító számú projekt keretében 1

Részletesebben

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolója

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolója A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék...2 II. Beszámoló a Bábolnai Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról...3 III. A Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése:

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 19. ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2015.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző Előkészítő:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/151/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet. a közösségi együttélés alapvető szabályairól

16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet. a közösségi együttélés alapvető szabályairól 1 16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5

TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5 I. TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI, TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI MUNKA...9 1.1. A számszerű

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Tisztelt Ingatlantulajdonosok, tisztelt Ügyfeleink! Az előző évekhez hasonlóan ez évben is tájékoztatást

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 29-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Körjegyzői Hivatal 2011. évi tevékenységéről Előadó: Sümegi Attila aljegyző Előterjesztés

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előterjesztő: Jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző Készítették: szervezeti egységek vezetői Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország

Részletesebben