Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására"

Átírás

1 Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője Előkészítő: Hatósági Osztály

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek alapvető jogairól és e jogok érvényesítésének garanciáiról, a gyermekek védelmének rendszeréről, alapvető szabályairól a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) számú Kormány rendelet (továbbiakban: Gyer.) rendelkezik. A Gyvt. 96. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat köteles minden év május 31-ig átfogó értékelést készíteni, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. Ezt követően az értékelést meg kell küldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. Az éves értékelés tartalmi követelményeit a Gyer. 10. számú melléklete szabályozza az alábbiak szerint: 1. A település demográfiai mutató évben. Ózd Város lakosságának száma: fő. A népesség megoszlása korcsoportonként: 0-3 évesek: fő 4-6 évesek: fő 7-14 évesek: fő évesek: fő évesek: fő évesek: fő 63 év felettiek: fő Összesen: fő - 2 -

3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. A Szociális és Egészségügyi Osztály feladatellátásába tartozó pénzbeli ellátások az alábbiak szerint alakultak évben: A Gyvt a, 20/A. -a a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a 20/B. -a a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a 20/C. -a az óvodáztatási támogatás jogosultsági feltételeit szabályozza. A Gyvt. 20/A. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, akinek a jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás összege évben (is) Ft/fő/alkalom volt, amely teljes összegben a központi költségvetésből került finanszírozásra. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben augusztus hónapban 4778 kiskorú és 442 fiatal felnőtt, november hónapban 4790 kiskorú és 436 fiatal felnőtt részesült, amely a családok számát tekintve 2665 családot érintett (2010-ben család). A december 31-én ellátásban részesülők vonatkozásában az egy főre jutó családi jövedelem 448 gyermek esetében nem érte el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) felét (2010-ben 409 fő), 3755 gyermek esetében meghaladta a nyugdíjminimum felét, de nem érte el a nyugdíjminimumot (2010-ben 3991 fő), 1023 gyermek esetében meghaladta a nyugdíjminimumot (2010-ben 943 fő). A nyugdíjminimum összege évben (is) Ft volt. A családok megoszlása a családban nevelt gyermekek száma szerint: 1 gyermekes család: gyermekes család: gyermekes család: gyermekes család: vagy annál több gyermekes család:

4 Gyermekét egyedül nevelő szülőt tekintve: 1 gyermeket nevel: gyermeket nevel: gyermeket nevel: gyermeket nevel: vagy annál több gyermeket nevel: 22 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek/fiatal felnőttek életkor és egészségi állapot szerinti megoszlása: Életkor Ebből tartósan beteg, vagy fogyatékos 6 év alatti: 1619 fő 61 fő 7-14 év közötti: 2353 fő 102 fő év közötti: 963 fő 41 fő 19 évesnél idősebb: 291 fő 14 fő Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása az elmúlt évekkel azonosan évben sem történt. A Gyvt. 20/B. (1) bekezdése alapján kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A Gyvt. 20/C. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig évente két alkalommal tárgyév június és december hónapjában - óvodáztatási támogatásként pénzbeli támogatást folyósít. A jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén a gyermek óvodába történő beíratását követően első alkalommal gyermekenként húszezer, minden további alkalommal gyermekenként tízezer forint az óvodáztatási támogatás összege

5 Óvodáztatási támogatásban évben összesen 252 gyermek részesült, az alábbiak szerint: a) első alkalommal 80 gyermek, akik közül 3 éves volt: 29 gyermek, 4 éves volt: 51 gyermek, b) további alkalmakkor 240 gyermek, akik közül 3 éves volt: 1 gyermek 4 éves volt: 44 gyermek 5 éves volt: 80 gyermek 6 éves volt: 65 gyermek 7 éves volt: 50 gyermek részesült támogatásban. Az a) és b) állomány között átfedés van. A 252 gyermek közül 68 gyermeket írattak be 2011-ben óvodába, és járatták rendszeresen december végéig. A támogatásra kifizetett összeg 2011-ben E Ft, míg 2010-ben E Ft volt, ami a rendszeresen óvodába járó, hátrányos helyzetű gyermekek számának növekedését mutatja. Az óvodáztatási támogatást a központi költségvetés finanszírozza. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 6/2006. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. -ában meghatározott feltételek fennállása esetén rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg. Erre évben összesen 582 gyermek vonatkozásában, 674 alkalommal került sor, összesen E Ft összegben (2010-ben E Ft). A kifizetett támogatás fedezetét teljes egészében a szociális és gyermekjóléti pénzbeli juttatásokra igénybe vett állami normatív támogatás biztosította

6 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. A Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény biztosítja az alapító okiratában foglaltak szerinti ellátási területen a törvényben meghatározott gyermekjóléti alapellátások körét. A gyermekjóléti szolgáltatást a Gyermekjóléti Központ látta el Ózd városban és a környező 16 településen (Borsodbóta, Bükkmogyorósd, Borsodszentgyörgy, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Sajónémeti, Sáta, Uppony). A gyermekek átmeneti gondozását a Családok Átmeneti Otthona valamint a Gyermekek Átmeneti Otthona biztosította a Társulás teljes területén. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító Katona József úti Bölcsőde szintén a társulás valamennyi települése számára elérhető volt. Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény Katona József úti Bölcsőde 29 település ellátását biztosítja Gyermekjóléti Központ 17 településen biztosítja az ellátást Gyermekek Átmeneti Otthona 29 település ellátását biztosítja Családok Átmeneti Otthona 29 település ellátását biztosítja Újváros téri Bölcsődei Részleg - Gyermekjóléti szolgáltatás - Központ speciális szolgáltatásai - 6 -

7 I. Gyermekjóléti Központ A szakmai egység két fő tevékenységi köre, a gyermekjóléti szolgáltatás, mint alapfeladat, illetve a központ speciális feladatai. I.1. A gyermekjóléti szolgáltatás A Gyvt. értelmében a szolgálat mindenekelőtt a gyermek jogainak érvényesülését, védelmét tartja szem előtt. A szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A Gyermekjóléti Központ feladatai közé tartozik a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő- és jelzőrendszer működtetése. A gyermekjóléti szolgáltatás keretében a szolgálat munkatársai a 15/1998. NM. rendelet 15. (7) bekezdése alapján minden év március 31-ig megszervezik a jelzőrendszeri tanácskozást, ahová a jelzőrendszer tagjai: a nevelésioktatási intézmények igazgatói, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei, a védőnők, a rendőrség képviselői, a kórházi szociális munkás, a gyámhivatal munkatársai, a megyei gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor meghívásra kerülnek. A családok illetve a gyermekek érdekében, szükség szerinti időközönként esetkonferenciát hívnak össze. A jelzőrendszer hatékonyabbá tétele érdekében 2011-ben is megszervezte és lebonyolította az ellátási területén a rendelet által előírt éves jelzőrendszeri tanácskozást, melyre meghívást kaptak a jelzőrendszer törvényben előírt tagjai. Ezen tanácskozáson sor került a jelzőrendszer elmúlt évi működésének értékelésére. A jövőre vonatkozó elképzelések, elvárások áttekintésére

8 Gyermekjóléti szolgáltatás A grafikonból kitűnik, hogy az elmúlt évhez képest jelentősen megnőtt a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek száma, melynek oka, hogy az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos esetek nagymértékben növelték a gondozási esetek számát évben Ózd városban 400 család 944 gyermekét gondoztuk különböző ellátási formában: gyermekjóléti alapellátás keretein belül 530 gyermek védelembevétel keretein belül 225 gyermek átmeneti nevelésben 162 gyermek tartós nevelésben 48 gyermek évben a családgondozók által gondozásba vett gyermekek megoszlása a következő, ellátási forma szerint: - alapellátásba 276 gyermek, - védelembe vett 146 gyermek, - családból történő kiemelés 19 gyermek. 88 gyermek esetében a gondozás megszűnt, melynek különböző okai lehetnek, pl. nagykorúvá válás, veszélyeztető tényezők megszüntetése, a család illetékességi területen kívül történő elköltözése. Az intézmény ügyfélforgalma évben 4717 (a forgalmi napló szerint), ami az esetkezelések számát jelenti

9 A gondozás alatt álló gyermekek jórészt magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdenek. Ennek oka főként a család életvitelében, a nem megfelelő nevelési attitűdökben keresendő. Egyenes következménye, hogy esetükben nagy az igazolatlan iskolai hiányzások száma. A családlátogatások során a szülők és a gyermekek együttműködésére alapozva segítő beszélgetésekkel, tanácsadással, ügyintézéssel támogatjuk klienseinket. Ideiglenes elhelyezésre a évben 19 gyermek esetében került sor Ózd városban a szülők életvitele, szülői elhanyagolás, rossz lakáskörülmények, szenvedélybetegség valamint szülői felügyelet hiánya miatt. A rendőrkapitánysággal kötött Áldozatvédelmi megállapodásunk alapján az elmúlt évben is megrendeztük az áldozatvédelmi referensekkel tartott tanácskozást. I.2. Speciális feladatok A gyermekjóléti alapellátást a Gyvt. 40. (3.) bekezdésében megfogalmazottak szerint biztosítja: Kapcsolattartási ügyelet: A gyermektől külön élő szülő kapcsolattartásának elősegítése, mely során a Központ munkatársa jelenlétével biztosítja a gyermek számára a harmonikus, nyugodt együttlétet szülőjével, ha a szülők bármelyike, a bíróság vagy gyámhivatal azt kéri. Ennek keretében biztosítjuk az átmeneti nevelt gyermekek számára a szülővel történő kapcsolattartást is, a gondozási hely bevonásával évben 4 ózdi család 4 gyermeke 62 alkalommal vette igénybe ezen szolgáltatást. Kórházi szociális munka: A válsághelyzetben lévő anya-gyermek segítése, a bántalmazás, elhanyagolás mielőbbi észlelése. Közvetítés a gyermekvédelmi törvény által biztosított gondozási formák mielőbbi elérése érdekében (családok átmeneti otthona). A kórházi szociális munka feladatellátására vonatkozóan megállapodás született az Almási Balogh Pál Kórház és a Gyermekjóléti Központ között. A megállapodásban foglaltak, maradéktalanul teljesültek évben, a kórházi szociális munkással megfelelő a szakmai kapcsolat. Készenléti szolgálatot biztosít: A nyitvatartási időn kívül fellépő krízishelyzetek kezelésére, állandóan hívható ingyenes zöld szám ( ), illetve családgondozó biztosításával. Az elmúlt évben 49 esetben hívták a készenléti telefonszámot, mely esetekben a megfelelő segítséget megkapták, a szükséges intézkedéseket megtették a családgondozók. Utcai szociális munka: Csoportosan vagy magányosan csellengő, hasznos elfoglaltság illetve megfelelő szülői kontroll hiányában csavargó, unatkozó gyermekek gondozása, mellyel reményeink szerint csökkenthető a gyermekek által elkövetett bűncselekmények, illetve a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények száma. A rendelet értelmében a gyermekek lakókörnyezetében vagy saját szolgálatában szervezi a gyermekeknek szóló, beilleszkedésüket, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programokat. Szükségesnek tartjuk a jövőben az ilyen irányú feladatellátás fejlesztését, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával

10 Iskoláztatási támogatás felfüggesztése: Az intézmény elsősorban a Gyermekjóléti Központ dolgozóit nagy mértékben leterheli a évben bevezetett jogszabályi változás, mely a gyermekek iskolai hiányzásainak megszüntetését hivatott elősegíteni. A Gyer. szabályozza az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos teendőket. A jogszabály szerint az iskola a gyermek 50 tanóra igazolatlan mulasztásának tényét jelzi a gyámhatóságnak. A jegyző az 50 óra igazolatlan mulasztás tényét követően hivatalból megindítja az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére és a gyermek védelembe vételére irányuló eljárást. Az eljárás során megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot, hogy a védelembe vételi javaslattal egyidejűleg tegyen javaslatot a kirendelhető eseti gondnok személyére. A védelembe vételi javaslat mellett a családgondozó pénzfelhasználási tervet készít, az összes iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésében érintett gyermek esetében. A jogszabály szerint egy eseti gondnok 10 gyermek esetében rendelhető ki évben intézményünk összes családgondozója ki lett rendelve eseti gondnoknak a maximális létszámmal. A jegyző a védelembe vételről szóló határozatban kirendeli a Gyer. 91/A (6) pontja szerinti eseti gondnokot és a felelős családgondozót. A Gyer. 91/A (6) pontja szerint a családgondozó és az eseti gondnok személyének az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének ideje alatt szoros együttműködése szükséges. A családgondozó átadja a kirendelt eseti gondnoknak a pénzfelhasználási tervet. Az eseti gondnok elszámolásra kötelezett, tevékenységét munkaidejében végzi. Az eseti gondnoki feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységek: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében (továbbiakban: rgyk) az ellátást a gyermek havonta természetben kapja az eseti gondnok által. A családtámogatási folyószámlára érkező támogatást a gyámhatóságnak havonta kell kifizetnie a kirendelt eseti gondnoknak, aki a pénzfelhasználási tervben rögzítettek szerint költi el az összeget, és számol el róla a következő hónap 5. napjáig. Az eseti gondnokot tevékenységéért munkadíj nem illeti meg. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult gyermek esetében a fent leírt körülmények fennállása esetén az iskoláztatási támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. Az eseti gondnok kirendelése a felfüggesztés felülvizsgálatát követően történik, amennyiben a gyermek igazolatlanul nem mulasztott és a folyósítás felfüggesztése megszüntethető. A folyószámlán lévő felhalmozott támogatást a felfüggesztés időtartamával megegyező hónapig, minden hónap 5. napjáig kell a kirendelt eseti gondnok részére kifizetni. Ezen időszak alatt az eseti gondnok természetben biztosítja a támogatást a kiskorúnak

11 A pénzfelhasználási terv elkészítésekor kizárólag a gyermek érdekei érvényesülhetnek. A családgondozó és az iskola által észlelt problémák típusaitól függően lehetőség van ruhanemű, élelmiszer, tanszer, étkeztetés, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, tanulóbérlet, gyermek szabadidejének hasznos eltöltése stb. megvásárlására, kifizetésére. A szülő és a gyermek a gondnok jelenlétében és felügyeletével előre egyeztetett időpontban - megvásárolja a szükséges természetbeni javakat. Az eseti gondnok a pénzfelhasználási tervben foglaltaktól nem térhet el. Amennyiben indokolt esetben elkerülhetetlen az attól való eltérés, úgy a pénzfelhasználási terv módosítására van szükség. A fent leírtakból kitűnik, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóit az alapfeladat ellátásán túl igen nagymértékben leterheli az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatos sokrétű munka, mely mind az adminisztrációs, mind pedig a gyakorlati munkát megsokszorozza szeptembertől a jogszabály hatályba lépésétől december 31-ig a védelembe vett gyermekek száma 11-el emelkedett. Így az év során védelembe vettek száma 153 fő volt január 1-től december 31-ig összesen 225 gyermek védelembe vételére került sor, ebből 97 esetben iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése miatt évben 43, míg 2011 évben 133 esetben tettünk javaslatot eseti gondnok kirendelésére. A gyermekjóléti szolgálat 4 családgondozójára az elmúlt évben 40 esetben tettünk javaslatot eseti gondnoki kirendelésre és 195 alkalommal bonyolítottak le vásárlást

12 Védelembe vettek szám a II. Bölcsőde A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény, amely a Gyvt ának megfelelően látja el feladatát. A bölcsődei nevelés célja: A pszicho-szociálisan érett, önálló harmonikus személyiség kialakulásának elősegítése, a gyermek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével és öntevékenységének támogatásával. A bölcsődei nevelés feladata: Az érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolatok kialakítása felnőttekkel és kortársakkal egyaránt. A személyiség kibontakozásának az önállósulás fejlődésének, az aktív tevékenységeknek támogatása. Az alapvető kultúrhigiénés szokások és viselkedési szabályok megtanulásának segítése; a szokások kialakításánál kiemelkedő szerepe van a fokozatosságnak és rendszerességnek. Ezen módszerekkel valamint a derűs, biztonságos légkör nyújtásával elérhető a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek megelőzése, illetve csökkentése évtől a Katona József Úti Bölcsődében 80, az Újváros téri telephely 28 fő 3 éven aluli az Ózd Kistérség Többcélú Társulása területén élő gyermek számára biztosít ellátást

13 2011. december 31-én 102 gyermek vette igénybe a bölcsőde szolgáltatását es évre vonatkozóan december 31-én 66 fő volt várólistán év szeptemberéig várhatóan 58 gyermek kerül ki a bölcsődéből, így a várólistán szereplők nagy része felvételt nyerhet. III. Gyermekek átmeneti gondozása A gyermekek átmeneti gondozását a Gyvt a szabályozza. A gyermekek átmeneti gondozása során az ideiglenesen otthontalanná vált gyermek és szülője helyezhető el, ideiglenes jelleggel, a törvényes képviselő kérésére. Az ellátás igénybevétele önkéntes. III.1. Gyermekek Átmeneti Otthona A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a 3-18 éves gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézsége miatt veszélyeztetett. Az igénybevétel önkéntes, amelyről az otthon vezetője egy személyben dönt. Az igénybevétel történhet: a) a törvényes képviselő/szülő kérelmére, b) a gyermek kérésére, a törvényes képviselő/szülő beleegyezésével, c) illetve kríziselhelyezést nyújthat a felügyelet nélkül maradt gyermek részére, és erről haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhivatalt. Az otthonban a gyermekek egy évig tartózkodhatnak, mely a szakmai egységvezető döntésére fél évvel hosszabbítható. Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége nem szűnik meg az átmeneti gondozás ideje alatt, úgy a gondozási idő letelte előtt az illetékes Gyámhivatal értesítésre kerül az egyéb gyermekvédelmi intézkedés megtétele érdekében. A Gyermekek Átmeneti Otthona segítséget nyújt a Gyermekjóléti Központtal együttműködve a gyermekek családjukba történő visszatéréséhez. Feladatai: A bentlakás ideje alatt biztosítja a gondozott gyermek, fiatalkorú teljes ellátását. Gondoskodik a szabadidő hasznos eltöltéséről, ennek érdekében biztosítja a kulturálódáshoz, játék-, és sporttevékenységhez szükséges eszközöket, valamint kirándulást, táborozást szervez. A kapcsolattartás érdekében az utazáshoz szükséges jegyet, bérletet, postai költségeket telefonköltséget az otthon biztosítja. A beilleszkedési zavar, betegség vagy fogyatékosság miatt speciális ellátást igénylő gyermekek gyógyulásához, rehabilitációjához, terápiájához szükséges eszközöket biztosítja. Ennek érdekében az illetékes szakemberrel együttműködik, javaslatait, utasításait betartja. A gondozott nevelő-oktató intézményben való részvételét biztosítja. Ezen felül biztosítja a gondozott gyermekek számára a felzárkózást, a korrepetálást, a tehetséggondozást, valamint a személyre szabott lelki gondozást. A nevelési oktatási intézményekkel folyamatosan kapcsolatot tart a gondozott gyermekek jobb tanulmányi előmenetele érdekében. A megfelelő nevelés-oktatás érdekében az intézmény kapcsolatot tart a gyermek szülőjével/törvényes képviselőjével, illetve a jelzőrendszer tagjaival

14 Az Otthon a gyermek személyiségének megfelelő fejlődése érdekében egyéni gondozásinevelési tervet készít. Biztosítja a gyermeki jogokat, az általános emberi jogokat, valamint a szabad vallásgyakorlást. A szülők részére biztosítja a rendszeres látogatás lehetőségét, a hozzátartozók számára támogatja a kapcsolattartás más formáit is. Az Otthon családgondozója felveszi a kapcsolatot, a szülő lakóhelye szerint illetékes Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával a családba történő mielőbbi visszatérése érdekében, amennyiben a gyermek nem szerepel a Gyermekjóléti Központ nyilvántartásában, úgy jelzéssel él a központ családgondozója felé, a szükséges lépések megtétele érdekében. A gyermekek átmeneti otthona január 1-jén kezdte meg működését januárjától 124 gyermek volt az otthon lakója, ebből 36 gyermek szülő kérelmére nyert felvételt, 1 esetben a gyermek maga kérte felvételét. 87 gyermek hatóság által (rendőrség) került be. A 36 szülő kérelmére felvett gyermek 25 családból került elhelyezésre. Ebben az évben 25 gyermek esetében szűnt meg az átmeneti gondozás: 7 gyermek került visszagondozásra saját családjába, míg 18 gyermek esetében vált szükségessé a családból való kiemelés. A 36 szülői kérelemre felvételt nyert gyermekből 5 esetben kellett kríziselhelyezést biztosítani a szülő betegsége, illetve a gyermek ideiglenes felügyelet nélkül maradása miatt. A 87 gyermek elhelyezése szakellátásból való engedély nélküli távozás, valamint szülői felügyelet hiánya miatt történt, ezen gyermekek órán belül gondozási helyükre visszakerültek. Gyermekek Átmeneti Otthona ellátott gyermekek száma

15 III.2. Családok Átmeneti Otthona A Családok Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő otthonszerű bentlakásos intézmény. A szolgáltatás a Kistérségi Társulás 29 településéről érkezők rendelkezésére áll, térítési díj ellenében. Az intézményben a családoknak maximálisan 12 hónap áll rendelkezésére lakhatási problémájuk rendezéséhez. Ez az időszak a szakmai egységvezető döntésére indokolt esetben 6 hónappal hosszabbítható. Az Otthon célja, feladata: A Családok Átmeneti Otthona feladatait a módosított Gyvt. 51. (2), valamint a 15/1998. NM. rendelet határozza meg. Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és a gyermeket emiatt kellene elválasztani szülőjétől. Az otthon olyan krízishelyzetben lévő gyermekes családok számára nyújt segítséget, akiknek lakhatási, családi-kapcsolati problémái vannak. Otthont biztosít leányanyáknak, ha gyermekükkel átmenetileg otthontalanná válnak, a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyáknak, illetve a szülészetről kikerülő anyának és gyermekének. Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez. Közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének rendezésében. A szülőknek az ellátás mellett ingyenes jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt. Hosszú távú cél, képessé tenni a családot, hogy a szükség szerinti segítséggel meg tudják szerezni és meg tudják őrizni a minimális szintű szociális biztonságot ill. a család önálló életvitelre képessé váljon. Célunk továbbá, hogy a családban fellépő átmeneti (anyagi) krízishelyzet miatt a gyermeket ne kelljen elválasztani szülőjétől, ne kerüljön sor a gyermek családból történő kiemelésére. A Gyvt. értelmében, az otthontalanná vált szülő kérelmére együttesen helyezi el a gyermeket és szülőjét, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és emiatt a gyermeket el kellene választani szülőjétől. Az átmeneti otthon 36 férőhellyel rendelkezik. A szolgáltatást 2011-ben 94 fő vette igénybe. A szakemberek segítségével 17 család 36 gyermekkel kigondozásra került. A családok sorsát az otthonból való kikerülés után a gyermekjóléti szolgálat nyomon követi ben nem került sor családból történő kiemelésre

16 Családok Átmeneti Otthona Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: - védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye - ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye. A gyámhatóságnál évben alapszámmal 898 ügyirat, alszámmal pedig ügyirat került iktatásra. Összesen 939 határozat, valamint végzés meghozatalára került sor. Ózd Városban december 31-én a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 276 fő volt. Ezek a gyermekek 136 családból kerültek ki. A veszélyeztetettség okaként környezeti okból 257, magatartási okból 213, anyagi okból 151, egészségi okból 49 gyermek került nyilvántartásba. A veszélyeztetett kiskorúak gyakran nem csak egy ok miatt kerülnek a szakemberek látókörébe, ezekben a családokban gyakran fedezhető fel az alkoholizmus, a bántalmazás úgy fizikailag, mint érzelmileg, valamit a nem megfelelő lakáskörülmények. A jegyzői hatáskörben tett intézkedések során évben 53 családban összesen 153 gyermek esetében került sor védelembe vételre, december 31-én a védelembe vett

17 kiskorúak száma 225 fő volt. A védelembe vételre 97 esetben a Gyermekjóléti Központ, 45 esetben más szerv jelzése után került sor. A védelembe vétel felülvizsgálata során csak 86 esetben kerülhetett sor annak megszüntetésére, ami azt jelenti, hogy a többi esetben vagy a gyermeknek, vagy a szülőnek felróható magatartás miatt a családgondozás nem járt eredménnyel. Ideiglenes hatályú elhelyezésre 15 esetben került sor. Az intézkedés összesen 49 kiskorút érintett, akik elhelyezése gyermekotthonba, valamint nevelőszülőnél történt meg. Az ideiglenes elhelyezések felülvizsgálatát minden esetben az illetékes gyámhivatal végezte el. A gyámhatóságon évben 131 rendezetlen családi jogállású gyermek volt nyilvántartásba véve. Az év folyamán 42 esetben került sor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére. Iskoláztatási támogatás felfüggesztése: Az évi LXXXIV. törvény előírja, hogy ha a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek igazolatlan hiányzása eléri a 10 órát a gyámhatóság végzéssel tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját arról, hogy az igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglakozás után amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését augusztus 30. napjától a jogszabály hatályba lépésétől december 31. napjáig terjedő időszakban a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése szerint 10 órát meghaladó igazolatlanul mulasztás 372 esetben, míg 50 órás mulasztás 211 esetben történt. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma 125 fő volt ezen időszak alatt, az ő esetükben a kirendelt eseti gondok jelenlétében az iskoláztatási támogatás levásárlásra került. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult gyermekek száma 13 fő volt, akiknek az iskoláztatási támogatás a családtámogatási folyószámlán kerül gyűjtésre. 5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. Az Ózd Városi Gyámhivatal Ózd városban és 17 településen látja el a gyámügyi feladatokat. A gyámhivatalban évben alapszámmal 1388 ügyirat, alszámmal 7415 ügyirat került iktatásra. Összesen 985 határozat, valamint végzés meghozatalára került sor. Az Ózd Városi Gyámhivatal illetékességi területéhez tartozó településeken évben összesen 355 fő gyámság alatt álló kiskorú, és 236 fő gondnokolt volt nyilvántartásban

18 A gyámhivatalban családi jogállás rendezésére 48 esetben került sor, ebből 23 esetben képzelt szülő megállapításával, 2 esetben apaság bírósági megállapításával évben, 12 esetben rendelt el a gyámhivatal ideiglenes hatályú elhelyezést. A más szerv által elrendelt ideiglenes elhelyezések felülvizsgálata során 45 kiskorú esetében a gyermek átmeneti nevelésbe vételére, 13 kiskorú esetében pedig az ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetésére került sor. Az illetékességi területen az évben 28 fő kiskorú átmeneti nevelésbe vételére került sor, az átmeneti neveltek száma december 31-én 97 fő, a tartós neveltek száma 21 fő volt. Örökbefogadást 9 esetben engedélyezett a gyámhivatal. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésére 19 esetben került sor, a kifizetett tartásdíj összege ,-Ft volt. Otthonteremtési támogatás 8 fiatal felnőtt részére került folyósításra ,-Ft összegben. A két támogatási forma keretében folyósított összeg teljes egészében a központi költségvetést terheli. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala július 27-én szakmai ellenőrzést végzett a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény Gyermekek Átmeneti Otthonában, valamint július 28-án a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény Családok Átmeneti Otthonában. A megküldött ellenőrzési összefoglaló összegzése a következőket tartalmazza: A Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény Családok Átmeneti Otthonában, valamint Gyermekek Átmeneti Otthonában a tárgyi, személyi feltételek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A munkakör betöltéséhez szükséges a jogszabályban előírt megfelelő szakirányú végzettséggel az alkalmazottak rendelkeznek. A működéshez szükséges alapdokumentumokkal, nyilvántartásokkal az átmeneti otthonok rendelkeznek. A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az ellenőrzések során hiányosságot nem állapított meg. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). A Gyermekjóléti Központ évben nem szervezett prevenciós programokat a bűnismétlés és a bűnesetek számának csökkentése érdekében

19 Szükséges lenne a fiatalok személyiség érését, a gyermek szocializációját segítő, felzárkóztató, családi konfliktusok megoldását célzó pszichoteráiás, családterápiás, családon belüli kapcsolatokat támogató programokban részt venni. A továbbiakban is figyelemmel kell kísérni az ilyen pályázatok kiírását, annak érdekében, hogy az eltervezett feladatok megvalósítására sor kerülhessen. 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. Az Ózdi Rendőrkapitányság a városra vonatkozó bűnmegelőzési programot évre vonatkozóan nem készített évben az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetők száma az BM statisztika alapján 222 fő. Ebből fiatalkorú 211 fő, gyermekkorú 11 fő. Az általuk elkövetett bűncselekmények legjellemzőbben testi sértés, garázdaság, lopás, rongálás és megtalálható kisebb számban a rablás is. A gyermek és fiatalkorú személyek által elkövetett bűncselekmények okai között elsősorban a nevelés hiányosságai, az ellenőrzések elmaradása, a velük szemben támasztott követelmények hiánya szerepel. Megemlítendő a rossz baráti környezet, a családban tapasztalt és általuk is követett züllött, bűnöző életmód. További okok között említést érdemel még a tájékozatlanság is, amikor a kiskorú személy nem tudja, hogy cselekményével bűncselekményt követ el. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). Az ágazatba tartozó feladatok jellegéből adódóan, munkánk valamennyi szegmense lefedi az ifjúságpolitika területét is, hiszen a hozzánk kapcsolódó intézmények (nevelési-oktatási intézmények, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, sportszakmai szervezetek és intézmények, civil csoportok) kizárólag, míg más esetben kiemelten foglalkoznak a gyermekekkel és a fiatalokkal. Az ifjúságpolitikai tevékenységek ma már nagyrészt konkrét intézmények, szervezetek keretei között zajlanak, az Oktatási, Művelődési és Sport Osztály ezek mindennapi munkájához nyújt szakmai segítséget, stabil háttérként koordinálja, támogatja kezdeményezéseiket évben az alábbi gyermek- és ifjúsági projektekben vettek részt: A Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat kapcsán már csak áthúzódó kötelezettségüknek tettek eleget, mert az önkormányzat nem csatlakozott a évi pályázati fordulóhoz. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (2012. január 1-től már Nemzeti Közszolgálati Egyetem) kihelyezett ózdi tagozatára felvételt nyert, ózdi lakos

20 hallgatók szociális támogatása továbbra is élt. Összesen egy igénylő volt, akit 100 ezer forinttal támogatott az önkormányzat. Néhány jelentősebb projektet kiemelve: Az Ózdi Városi Sportegyesület által benyújtott TÁMOP Sport Suli program című pályázaton 49 millió 680 ezer forintot nyert július 1. napjától elkezdődött a projekt megvalósítása, melyben a sport tevékenységek mellett kiemelt szerepet kapott a kábítószer-prevenciós szakmai munka is. Az Ózdi Művelődési Intézmények a TÁMOP Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című projektjére nyert el 36 millió forintot, melyből ifjúsági szakkörök, tematikus táborok valósulnak meg. Elmélyült és egyre sokszínűbbé válik az ifjúság és a kultúra kapcsolata városunkban. A teljesség igénye nélkül, példaként említhető a gyermeknéptánc, a balett, a különféle tematikus játszóházi foglalkozások (kézműves, könyvtári), az óvodás és kisiskolás színház. A lengyelországi Chorzów-val 2011-ben a pénzügyi nehézségek ellenére is, szerényebb keretek között tovább éltek az ifjúsági csereprogramok. Megkezdődött a partneri együttműködés elmélyítése Rimaszombattal és az erdélyi Szentegyházával

21 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2012.(V.17.) határozata a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. Felelős: Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője Határidő: a következő éves értékelés

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 3. szám GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT TARTALOM TÁJÉKOZTATÁS A CSALÁDI PÓTLÉK SZABÁLYOZÁSÁNAK

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 1 A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-122-6/2010. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2009. évi hatósági

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 9. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 115/2006. (V. 31.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szenl István fér 7. lk/. sz.: XVJ.l39J ZI2009. ElólIdó: Dr. Csereillé Árgyelán Ali/W Csi:már M6nika Dr. Gyaraki Ferenc Mell.: Hiv. sz: 6 Postacím:

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, 2011. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, 2011. november NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 25345-2/2011-NEFMI Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

Nevelőszülői hálózat szakmai programja

Nevelőszülői hálózat szakmai programja Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága 6726 Szeged, Bal fasor 6. Telefon: +36 (62) 432 032 Telefax: +36 (62) 543 252 E-mail: csmtegyesz@t-online.hu Web: http://www.csmtegyesz.hu

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

...~l!...1... (. ~.I~...!.l. ~~:: :... Faragóné Széles Andrea N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...~l!...1... (. ~.I~...!.l. ~~:: :... Faragóné Széles Andrea N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: 26548/2013.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez - Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Gyermekvédelem, gyermekjog

Gyermekvédelem, gyermekjog Gyermekvédelem, gyermekjog Intézményi szintű feladatok és kötelezettségek a gyermekvédelmi és gyermekjogi vonatkozású esetekben Készítette: Sziráki György pedagógiai szakértő, oktatásjogi szakértő gyorgy.sziraki@lutheran.hu

Részletesebben

Átfogó értékelés Balatonkenese Város Önkormányzatának gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról

Átfogó értékelés Balatonkenese Város Önkormányzatának gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról B a lla tto n kenese V á ros J eegy zző jj ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741 Honlap: www.balatonkenese.hu

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV a 2005. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakra (TERVEZET) Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti Működési Szabályzata 2014I. Fejezet Általános rendelkezések A Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

7. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről

7. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről 2016. április 21. 7. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 21-én (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Célok, megtett intézkedések I. Gyermek Jól-lét 1. Gyermekvédelem első védelmi vonalának megerősítése Gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése Jelzőrendszer megerősítése

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben