KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (I.19.) Határozata A Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról A Képviselő-testület 1. Jóváhagyja a Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ - az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező - Szakmai Programját. 2. Jóváhagyja a Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ - az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatát. 3. Felkéri a Polgármestert, hogy a Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programját és Szervezeti és Működési Szabályzatát az Önkormányzat nevében írja alá, valamint a dokumentumok jóváhagyásáról az intézmény vezetőjét értesítse. Mellékletek felsorolása: 1. sz. melléklet: Szakmai Program 2. sz. melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat Határidő: Felelős: azonnal Lipők Sándor polgármester k.m.f. Lipők Sándor sk. polgármester Dr. Hostyisószky István sk. jegyző A határozatot elfogadás után kapja: 1. Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ, Miskolcziné Gergely Tünde (4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca 49.) 2. Irattár

2 1. sz. melléklet a 2/2016. (I.19.) számú határozathoz 2

3 Tartalomjegyzék I.A központ alapadatai 3 II.Az intézmény általános célja, feladata és alapelve Partnerintézményekkel történő együttműködés módja 6 III. Az ellátottak körének demográfiai mutatói, szociális jellemzők, ellátási szükségletek 7 IV.A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenysége Vonatkozó jogszabályok Szakmai alapok A szolgáltatás szakmai tevékenységének formái A szolgáltatás közzétételének helyi módja Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az ellátottak jogai és kötelezettsége A szolgáltatást végző személyek jogai és kötelezettségei 13 V. A szolgáltatások igénybevételének módja, feltételei 15 VII.A családsegítő és a kliens közötti kapcsolattartás módjai 16 VII.A törvényben meghatározott feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek Szakmai ellátottság A szolgáltatást végzők szakmai felkészültségének biztosítása Tárgyi feltételek 17 VIII. Működési rend Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ szervezeti ábrája Dokumentációs és nyilvántartási rend Feladatmegosztás szabályai A központ és a szolgálat közötti együttműködés módja A szabadság engedélyezésének rendje Szakmai alapelvek és értékek a központ tevékenységében 21 IX. Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ feladata Speciális szolgáltatások Kapcsolattartási ügyelet Iskolai, óvodai szociális munka Készenléti Ügyelet Egyéb szolgáltatások Pszichológiai és jogi tanácsadás 30 X. Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat A szolgálat fontosabb adatai Tárgyi feltételek A szolgálat célja és feladata Az ellátottak köre A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége 31 XI. Az ellátottak körének demográfiai mutatói, szociális jellemzők,ellátási szükségletek Szakmai kapcsolatok A feladatellátás rendszeressége 38 XII. A jövőre vonatkozó célok meghatározása 38 XIII. Szakmai program megvalósítása, várható következményei 39 Melléklet: Házirend 3

4 KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 4501 Kemecse Móricz Zsigmond. út 49. Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja A Szakmai Programot Kemecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4501 Kemecse Szent István út 42.) 2/2016.(I.19.) határozatával jóváhagyta 4

5 I. A Kemecsei Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ alapadatai A központ neve, elérhetőségei: Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 4501 Kemecse, Móricz Zsigmond u. 49. Telefon: Az intézmény neve: Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ Rövidített neve: KCSK A költségvetési szerv székhelye, telephelye: 4501 Kemecse, Móricz Zsigmond út.49. A költségvetési szerv alapításának dátuma: január 1. A költségvetés szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: Kemecse Város Önkormányzata Székhelye: 4501, Kemecse, Szent István út 42. A költségvetési szerv irányító szerve: Kemecse Város Önkormányzata Székhelye: 4501, Kemecse, Szent István út 42. A költségvetési szerv fenntartója: Kemecse Város Önkormányzata Székhelye: 4501, Kemecse, Szent István út 42. Az alapító okirat kelte: Kemecse, Az alapító okirat száma: /2015 A fenntartó megnevezése: Kemecse Város Önkormányzata Címe: 4501, Kemecse, Szent István út.42. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ: Kemecsei Járás (Berkesz, Beszterec, Demecser, Gégény, Kék, Kemecse, Nyírbogdány, Nyírtét, Székely, Tiszarád, Vasmegyer) közigazgatási területe Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat: Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések közigazgatási területe (Kemecse, Vasmegyer) A költségvetési szerv közfeladata: személyes gondoskodás körében nyújtott gyermekjóléti alapellátás. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény (1) bekezdése szerinti Gyermekjóléti Szolgálat Személyes gondoskodást nyújtó ellátás keretében gyermekjóléti szolgálat és családsegítés szolgáltatást nyújtó intézmény. 5

6 (3) bekezdése szerinti Gyermekjóléti Központ Önálló intézményegységként működő gyermekjóléti szolgálat, amely az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek megfelelő egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 64. -a szerinti Családsegítés A családsegítés és a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen krízishelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Működési területe: Alapellátások tekintetében: Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések közigazgatási területe (Kemecse, Vasmegyer) Gyermekvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok vonatkozásában: Kemecse Járás (Berkesz, Beszterec, Demecser, Gégény, Kék, Kemecse, Nyírbogdány, Nyírtét, Székely, Tiszarád, Vasmegyer) közigazgatási területén A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Gyermekjóléti szolgáltatások Család és gyermekjóléti központ Szakmai ellátottság: Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ: - 3 fő esetmenedzser, amelyből 1 fő a központ intézményvezetői feladatit is betölti, - 2 fő családsegítő; 1 fő tanácsadó Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat: - 1 fő családsegítő Felügyeletet ellátó szerve: Kemecse Város Önkormányzata Székhelye: 4501 Kemecse, Szent István út.42. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Székhelye: A Kemecse-i 595/5 hrsz-ú, 910 m 2 belterületi felépítményes ingatlan. A vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Kemecse Önkormányzata megállapodásának a vagyonról és a vagyongazdálkodásról szóló részei. 6

7 Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírás: Az intézményben reklámtevékenység nem kezdeményezhető, nem folytatható. Szakmai felügyeleti szerve: A mindenkori jogszabály alapján erre a feladatra kijelölt szerv. Ellátottak számára nyitva álló helyiség: 4501 Kemecse; Móricz Zsigmond út. 49.sz. A központ kliensfogadási rendje Hétfő: Kedd: nincs Szerda: Csütörtök: Péntek: II. Az intézmény általános célja, feladata és alapelve A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásainak biztosításával célunk, hogy a működési területünkön élő, szociálisan hátrányos helyzetű, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek intézményi szolgáltatások keretében történő ellátásban részesüljenek. Célunk továbbá a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez nyújtott széleskörű, szükség esetén alternatív eszközöket is alkalmazó szociális munka. Támogatást nyújtunk a gyermekek ellátására, gondozására, testi, szellemi fejlődésére, szocializációjára vonatkozó szülői, gondozói, támogatói tevékenység ellátásához az Alapító Okiratban rögzített szolgáltatások nyújtása útján. Szociális és gyermekvédelmi feladataink végzése során tiszteletben tartjuk a családok életmódját, életstratégiáját, szokásrendszerét és tradícióit. Hangsúlyos feladatunk, hogy szervezzük és összehangoljuk az intézményi ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, információt nyújtsunk és megismertessük e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, támogassuk az azokhoz való hozzáférést. Feladataink teljesítése érdekében együttműködünk a szociális és gyermekjóléti ellátó tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel. Tevékenységünk eredményessége érdekében figyelemmel kísérjük a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabályi környezetének változását, más szolgáltatók eredményeit. A szakterületet érintően részt veszünk pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában. A megfogalmazott célhoz kapcsolódóan intézményünk a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybevevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez, önkéntesek és segítő közösségek bevonásával. A munkánk során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával klienseink érdekének, a gyermekek védelmének szem előtt tartása. Ebből következően munkánk során tudatosan vállaljuk: - ismereteinknek, készségeinknek és értékrendünknek folyamatos fejlesztését, - a szociális munka etikai kódexében rögzített normák betartását, - önismeretünk, személyiségünk folyamatos fejlesztését, 7

8 - szakmai tudásunk folyamatos gyarapítását, - forrásrendszerekkel való kapcsolat kiépítését, meglévő kapcsolatok formálását, - a kliensek problémamegoldó kapacitásának, eszköztárának fejlesztését, - a hátrányos helyzetűek és a kisebbségben élők társadalmi képviseletét, - társadalmi normák, értékek közvetítését a kliensek felé, - a helyi szociálpolitika formálását - a társadalmi szolidaritás erősítését. Alapelveink a következőek: az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott segítségnyújtás; valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés. Munkánknak irányt ad a szociális munka etikai kódexe: nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával végezzük. Szakmai tevékenységünk során a titoktartást és az információk felelős kezelését biztosítjuk. Munkatársa helyettesítésekor tekintettel kell lennie annak érdekeire, szakmai munkájára és a klienssel kialakított kapcsolatára. Egyéb szakmai követelmények: A központban dolgozók a munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak alapján végzik, az intézmény munkarendje, szabályzatai és a szakma általános elvei betartásával. A családsegítő, esetmenedzser ismerje név szerint a klienseit, azokat kívánságuk szerint szólítsa. a. Partnerintézményekkel történő együttműködés módja Az intézmény szolgáltatást nyújtó szervezeti egységei számára az ágazati szabályozások értelmében alapvető felada a szolgáltatások szervezése, koordinálása, a szociális és gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése, a veszélyeztető élethelyzetek megelőzése érdekében. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjait, az együttműködés módját és a jelzési kötelezettség elmulasztásának következményeit a Szt. és a Gyvt. szabályozza. A központnak fontos szerep jut a településen lévő jelzőrendszerek koordinálása és összehangolása terén. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival és a partnerintézményekkel való együttműködés módját szóbeli vagy írásos együttműködési megállapodás tartalmazza. A megállapodás megkötését megelőzi a személyes találkozás, kölcsönös látogatás, az együttműködés alapjának, módjának tisztázása, a szükséges adminisztrációs rend kidolgozása, az esetleges nyomtatványok (pl. jelzőlap) elkészítése. Az Együttműködési Megállapodás az intézmény működési dokumentumainak része, mely valamennyi munkatárs számára ismert és elérhető kell, hogy legyen. A partnerektől, az észlelő- és jelzőrendszeri tagoktól érkezett írásos jelzésre írásban, a szóbeli jelzésre szóban tesz visszajelzést az esetért felelős munkatárs. III. Ellátottak körének demográfiai mutatói, szociális jellemzők, ellátási szükségletek Kemecsei járás illetékességi területe: Berkesz, Beszterec, Demecser, Gégény, Kék, Kemecse, Nyírbogdány, Nyírtét, Székely, Tiszarád, Vasmegyer 8

9 Berkesz: A Nyírségben fekszik, Kisvárdától 20, Nyíregyházától 30 km-re található. Közúton elérhető a 4-es főúton. Lakónépessége: 834 fő. Gyermekvédelmi szempontból lényeges számunkra, hogy több lakásotthon található. A településen 1 fő látja el a családsegítő- és gyermekjóléti feladatokat. Beszterec: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye észak nyugati részén, a Nyírségben, Dombrádtól 10 km-re fekvő település. Lakónépessége: 1101 fő. Közös önkormányzati egységben (Kék, Beszterec, Tiszarád) látja el a családsegítő- és gyermekjólét feladatokat. Demecser: Nyíregyházától északkeletre, mintegy 25 km távolságra, a Közép-Nyírség és a Rétköz találkozásának vonalán fekszik. A 4. számú főútvonalon is elérhető ben kapta meg a városi rangot. Lakónépessége: 4354 fő. Külterületi részek: Borzsova-tanya. A városban 3 fő családsegítő látja el a településen lévő feladatokat. Gégény: A Rétköz délkeleti szélén fekvő település. Részei: Feketatanya- Gégény centrumától 4 kilométerre fekszik; Mackótanya- a centrumtól 3 kilométerre fekszik; Tölgyestanya- a centrumtól 6 kilométerre fekszik.. Családsegítő száma: 1 fő. Kék: Nyíregyházától mintegy 25 km-re található. Megközelíthető a 4-es számú főúton keresztül Nyírbogdány előtt balra letérve, a főúttól k. 10 km-re. Lakónépessége: 2007 fő. Családsegítő száma: 1 fő. Közös önkormányzati egységben (Kék, Beszterec, Tiszarád) látja el a családsegítő- és gyermekjólét feladatait. Kemecse: Kemecse város az Észak-Alföldi régió, ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén Nyíregyházától 15 km-re északra, a Nyírség és a Rétköz határán fekszik én kapta meg a városi címet, majd 2013-ben Járási székhely lett. Lakónépessége: 4988 fő, amelyből külterületi lakos 188 fő. Külterületek: Haas-tanya, Körmendi-tanya. Családsegítők száma: 1 fő; közös önkormányzati egységben: (Kemecse, Vasmegyer). Nyírbogdány: A Közép Nyírségben található, a megyeszékhely Nyíregyházától 18 km-re található. A település mellett halad el a 4. számú főút és érinti a Budapest-Záhony vasútvonal is. Sajátossága, hogy a központtól 4 km-re alakult ki a Gyártelep település rész, ahol közel ezren élnek. Lakónépessége: 3111 fő. Családsegítők száma: 1 fő. Nyírtét: A Közép- Nyírségben található. Nyíregyházától észak-keletre, mintegy 25 km távolságra található a település. Lakónépessége: 1172 fő. Családsegítők száma: 1 fő. Székely: Nyírbogdány és Berkesz között fekvő település, amely közúton elérhető a 4-es számú főúton. Lakónépessége: 1103 fő. Családsegítők száma: 1 fő. Tiszarád: Nagyhalász város melletti település, a Közép-Nyírség É-i részén. Nyíregyházától mintegy 20 km-re fekszik. Lakónépessége: 612 fő. Családsegítők száma: 1 fő. Közös önkormányzati egységben (Kék, Beszterec, Tiszarád) látja el a családsegítő- és gyermekjólét feladatait. Vasmegyer: A Közép-Nyírség északi részén, a Rétközben helyezkedik el, Nagyhalászhoz és Beszterechez közel. Tiszarád és Kemecse között fekvő település. Lakónépessége: 1759 fő. Családsegítők száma: 1 fő; közös önkormányzati egységben: (Kemecse, Vasmegyer). 9

10 Szociális jellemzők A településeken igen magas a kiskorúak között a veszélyeztetettek aránya. A hátrányos helyzet, a halmozottan jelentkező szociális problémák a lakosság jelentős részét érintik. Ezekben a családokban a létbizonytalanságból fakadó mindennapi problémák és az ezt kísérő gyakori magatartási zavarok, devianciák miatt kevés figyelem jut a gyerekre. Kemecsén a legmagasabb - a járásban lévő települések között - a védelembe vett gyermekek száma. Hatósági teendők tekintetében Gégény a legpozitívabb számunkra, mivel ott nincs védelembe vett kiskorú. Magyarországon a népesség általános egészségügyi helyzete gyenge és az egészségmegőrzési kultúra szintén igen alacsony szintű. A magyar lakosság életmódjában ma számos olyan elem van, amely nem alkalmas az egészség megőrzésére, a hosszú élettartam biztosítására. Ilyen például: az egészségtelen táplálkozás, a dohányzás, alkoholizálás, kábítószer fogyasztás, az egészségügyi szűrővizsgálatok elmulasztása stb. Az egészségügyi állapot minőségét jelentős mértékben befolyásolja: az életmód, a lakóhelyi, a munkahelyi és a társadalmi környezet. A közfoglalkoztatás előtérbe kerülésével a munkanélküliek jelentős hányada bekapcsolódott a munka világába. A család szociális és anyagi helyzete hatást gyakorol, mintegy determinálja tagjainak életvitelét, szűkebb és tágabb környezetének milyenségét. Jelen korunk felgyorsult társadalmi és gazdasági változásaihoz a szegény, illetve az elszegényedő rétegekhez tartozók alig vagy egyáltalán nem tudnak alkalmazkodni. Ezáltal a már egyébként is előnytelen helyzetük tovább romlik. Megyénkben is érezhető a nagymértékű jövedelmi differenciálódás következtében az elszegényedés tömeges méreteket öltött. A gazdasági aktivitás befolyásolja leginkább a családok életminőségét. A közmunka és a munkáltatói támogatás mellett, elhelyezkedést segítő programokra nagy hangsúlyt fektet az állam, nagyrészt sikertelenül, mert a munkahelykínálat szűkössége a meghatározó. A szociális munkások, szinte eszköztelenek. A családok életében jelentőssé kellene válnia a tanulásnak; az iskolai végzettségnek a későbbi sikeres munkavállalás szempontjából. A járáshoz tartozó településeken a lakosság jelentős része roma származású. Alacsony iskolai végzettségűket tekintve- számukra a közfoglalkoztatást nyújt lehetőséget a munkanélküliségből való kiemelkedésből. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy az alacsony iskolai végzettséget kiküszöbölni kívánó számos olyan képzés jelent meg, amely a felzárkózatást célozta meg. A helyi döntések nagy hatással lehetnek a családok életkörülményeire, az elemi szociális, gyermekvédelmi háló működőképességére. Átfogó stratégiai tevékenység szükséges a lakosság szolgálatában működő önkormányzatok részéről, a mikroközösség, a családok, háztartások helyzetének javítása érdekében. A legrászorultabb népességre jellemző, hogy sok az eltartott gyermek. A szegénység nagyon gyakran a háztartásgazdálkodási tudás hiányával, életvezetési problémákkal is együtt jár, emiatt csak komplex segítség esetén várhatunk eredményt. A stabilan szegények körének állandósulását és újratermelődését szükséges lenne megakadályozni, a munkavégzésre ösztönözve az aktív, munkaképes korú felnőtteket. A tartósan szegények esetében a szociális szakemberek, a helyi jelzőrendszer, valamint civil szervezetek közös, szakszerű tevékenységére, együttműködésére van szükség. Az ellátottak köre: a Kemecse Járás közigazgatási területén életvitelszerűen itt tartózkodó személyekre terjed ki. 10

11 A szolgáltatás célcsoportja Intézményünk ellátási területén élő 18 év alatti gyermekek és fiatalok, illetve családjaik; illetve valamilyen problémával hozzánk forduló felnőttkorú lakosság (szociális, életvezetési, lakhatási probléma). Kiemelt célcsoportunk az ellátási területünkön élő 18 év alatti veszélyeztetett élethelyzetben lévő gyermekek és fiatalok, valamint családjaik. A veszélyeztetettség hátterében állhatnak anyagi okok, egészségügyi okok, a gyermek személyiségéből adódó okok, környezeti okok (pl. diszfunkcionális család, családon kívüli negatív hatás, nevelési hiányosság, erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet, fizikai környezet lakás, lakókörnyezet). A veszélyeztetett gyermekek viselkedése és megnyilvánulásai, tünetei, előforduló problémakörök: - Agresszív viselkedés - Kortárskapcsolatok zavara - Iskolakerülés; negatív barátok, csavargás, kábítószer használat - Koraérett viselkedés / regresszív viselkedés - Bizalmatlanság, félelmek - Passzivitás - Teljesítményzavarok - Alvászavarok - Evészavarok - Depresszió Az ellátottak körében a legjellemzőbb problémák: - Rossz életkörülmények, alacsony jövedelem, anyagi nehézségek, rossz lakáskörülmények, lakhatási problémák, - Kulturális hátrányok, szülők alacsonyabb iskolázottsága - Egészségügyi okok, tartós betegség előfordulása a családban, testi és/vagy lelki - Egészségkárosodás, szenvedélybetegségek és egyéb más deviáns viselkedésformák (alkoholizmus, bűnözés, öngyilkosság, depresszió) - Család szerkezete, működése problémás, életvezetési problémák, életkori sajátosságokból eredő problémák, - Természetes támaszok hiánya, családban jelentkező működési zavarok, - Konfliktusok, szocializációs hiányok, elszigetelődés, családi diszharmónia, - Problémakezelő, problémamegoldó képesség elégtelensége, hiánya - Bántalmazás - A gyermekek igazolatlan iskolai mulasztása, magatartás -, beilleszkedésizavar, kriminalizálódása - Elhanyagoló nevelés, gyermekbántalmazás - Párkapcsolati problémák, egyszülős családok - Szociális válsághelyzetben lévő, illetve 18 év alatti várandós anyák A leszakadó réteg jellemzői: - Rossz lakásviszonyok (zsúfoltság, lelakottság) illetve ennek egészségkárosító hatása, lakhatási problémák, - Alacsony iskolázottság és alacsony önérvényesítő képesség, munkanélküliség okozta anyagi problémák, - Szenvedélybetegségek gyakoribb megjelenése (dohányzás, alkohol, kábítószer). - Pszichés problémák - Veszélyeztetett gyermekek 11

12 IV. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenysége Munkánk során az alábbi jogszabályok maradéktalan betartására, illetve a belőlük adódó feladatok elvégzésére törekszünk: 4.1.Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.). A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény (a továbbiakban Gyvt.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szervezetek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) EMMI rendelet, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatások, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. Rendelet. 4.2.Szakmai alapok A szociális munkában alapvető érték az együttműködés, melyet a Szociális Munkások Etikai Kódexe ír elő. a munkavégzés során a legfontosabb a bizalom, a tisztelet, a szolidaritás. Kulcsfontosságú a források fejlesztése, a civilszervezetekkel, hálózatokkal való együttműködés, a valós szükségletekre épülő szolgáltatások kiépítése, a problémák jelzése országos fórumok felé, elősegítve a szociálpolitika pozitív változását. Tevékenységünk prioritása: a prevenció, illetve a megelőzést elősegítő új formák, módszerek alkalmazása, a szolgáltató, segítő jelleg humanizálódása, illetve a koordináló tevékenység tudatosságának, tervszerűségének fokozása a hatékonyság növelése érdekében. munkánk során, az alkalmazott módszerek megvalósításakor figyelmet fordítunk a prevencióra. A prevenció (megelőzés) fajtái: Elsődleges prevenció: magában foglalja az univerzális ellátási formákat, amelyekre minden gyermek jogosult. - Ismeretterjesztés/tájékoztatás - Szabadidős tevékenységek - Észlelő-és jelzőrendszer működtetése A Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ nagy hangsúlyt fektet az elsődleges prevencióra a helyi szabadidős programok szervezésére, a települési programokba való bekapcsolódásra. 12

13 Másodlagos prevenció: magában foglalja a célzott segítségnyújtást, amelyben definiálja a rizikófaktorokat, a veszélyeztetett csoportokat, és segítséget nyújt, mielőtt a bántalmazás, az elhanyagolás bekövetkezne. - Tematikus csoportok - Gondozás - Tanácsadás - Ügyintézés Harmadlagos prevenció: speciális ellátásokat jelent, azokban az esetekben, amikor a család vagy ellátó intézmény nem a gyermek szükségleteinek megfelelő ellátást nyújtják, bántalmazók, vagy elhanyagolók. Ilyenkor be kell avatkozni a megfelelő szakmai eszközökkel, hogy megszűnjön az ártó magatartás. - Krízisintervenció - Hatósági intézkedések kezdeményezése, javaslattétel - Családgondozás 4.3 A szolgáltatás tevékenységének formái Egyszeri tanácsadás/egyéni esetkezelés: az esetmunka integratív segítő tevékenység, melynek során egyéneknek, pároknak, családoknak nyújtunk segítséget. A szociális szakemberek nem olyan emberekkel foglakoznak, akiknek problémáik vannak, hanem olyanokkal, akik a kialakult problémáikat egyedül képtelenek megoldani. Szolgálatunk gyermekjóléti ellátása területén, döntően egyéni esetkezelést folytatunk. Ezen módszer egy kliens és egy segítőszakember kapcsolatán nyugszik. A kapcsolat négyszemközti, izolált, nyugodt környezetben biztosítható. Az esetfelvételkor, a kliens megismerése, a kliens által hozott probléma definiálása, azonosítása, a kliens megismerése, a kliens által hozott probléma definiálása, azonosítása, a kliensprobléma megoldási képességének meghatározása nagyon fontos feladat. Általában az első találkozás során kiderül, hogy az adott személy krízis állapotban van-e vagy sem. A családgondozó kezdeményezheti a kapcsolatfelvételt, de soha nem erőltetheti. Az egyéni esetkezelés során egyeztetésre kerülnek a megoldási alternatívák és a várható eredmények. A családgondozó a következő lépéseket alkalmazza az egyéni esetkezelés során, amennyiben a konkrét gondozási folyamat létrejön: - A klienssel közösen összeállítják a gondozási tervet. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a kliens fejlődését és szükségleteit, a szükséges időben helyzetértékelést végez. - Biztosítja a gondozás folyamatosságát. - Szükség esetén krízis intervenciót és folyamatos támogatást biztosít mind a kliens, mind a hozzátartozói számára. Szociális csoportmunka: a szociális csoportmunka egy tervezett, célirányos és szaktudást igénylő tevékenység, amelyben a családgondozók kis csoportokkal közvetlenül foglalkoznak. A kis létszámú csoport az a közeg, amelyben az egyéni és társadalmi működés ösztönözhető és összekapcsolható. A kiscsoport tagjai számíthatnak egymásra saját ügyükben, vagy közérdekében. Középpontjában a csoport maga áll. A családgondozó szerepe közvetítői és előmozdító szerep. Csak a kliensekkel együtt cselekszik, figyelembe véve a csoportban felmerülő igényeket. Szolgálatunkban alkalmazott csoportmunka kategóriák: terápiás, oktató, személyiségfejlesztő, szocializációs és önsegítő csoportok. A szakmai egységben jellemzően szülőcsoportok, illetve kamasz - önismereti csoportok működnek. Közösségi szociálismunka: a családgondozó valamilyen cél elérése érdekében szervezi a közösséget együttműködő közösségé. Középpontban a közösség szükséglete, és a makro környezethez való viszonya áll. Hangsúly elsősorban a közösségen, mint egészen, 13

14 másodsorban a közösség tagjain, mint egyéneken van. A közösségi szociális munka célja nevelés, tájékoztatás, közösségformálás, közösségi érdekek és szükségletek elérése, kivívása. A családgondozó feladata, hogy a tények ismeretében tisztázza a társadalmi szükségletek prioritását, a problémákat más elérhető szolgáltatásokkal hozza kapcsolatba A szolgáltatás közzétételének helyi módja Kemecse Járás területén lévő intézményeket, szervezeteket, hivatalokat szóban, írásban, és szórólapok formájában is tájékoztatjuk. - Szórólapok - Helyi sajtó közreműködése, fenntartó honlapja - Érdekképviseleti szervek és civilszervezetek tájékoztatása - Jelzőrendszer tagjainak folyamatos tájékoztatása A Szakmai Program minden olyan információt tartalmaz, melynek alapján ismerté válik a szolgálat működése. A szolgálat tájékoztatóján kívül a Szakmai Program is elérhető mindenki számára a fenntartó honlapján (www. kemecse.hu) Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok. A Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ a szolgáltatást oly módon végzi, hogy figyelembe veszi az igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartása, különös figyelemmel az élethez, az emberi méltósághoz, a testi lelki egészséghez való joga. 1. Az ellátottak jogai és kötelezettségei: - Az ellátott személyt semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátás során. - Az ellátást igénybe vevőt megilletik a személyes adatainak védelme, az ellátott személyes adatai, élettörténete, egészségi állapota, szociális és anyagi helyzete az intézményi ellátás során (adminisztráció és esetmegbeszélés) bizalmasan kezelendő, betartva az adatvédelemről szóló jogszabályi előírásokat. Külső információ csak az ellátott vagy törvényes képviselője írásbeli nyilatkozata alapján szerezhető be, belső információ ugyanilyen eljárással adható ki. - A szolgáltatással kapcsolatban hiányosság észlelése esetén panasszal fordulhat a szolgálat vezetőjéhez. Amennyiben panaszára a szolgálat vezetőjétől nem kap számára elfogadható választ, 15 napon belül írásban a fenntartóhoz fordulhat. Kötelességek: Ellátása érdekében együttműködik a segítési feladatra kijelölt személyekkel. Tájékoztat az ellátását befolyásoló változásokról. Betartja a szolgálat Házirendjét. A gyermekek jogainak védelme kapcsán a Gyvt a a gyermeki jogokra vonatkozó, a 11. (1) és 11/A. (1) a gyermeki jogok védelmére, valamint a 12. (2) a szülői jogokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A gyermekjogi képviselő e jogok érvényesítésében vállal feladatot. 14

15 Gyermekjogi képviselő: Intézményünkben biztosított a gyermekjogi képviselő neve és elérhetősége Cím: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. 2/25 Telefon: 0620/ Az ellátottak képviselete: Az ellátott jogi képviselő, segítséget nyújt az ellátás igénybe vevő jogainak gyakorlásában. Intézkedést kezdeményezhet többek között a fenntartónál amennyiben jogszabálysértést tapasztal, észrevételt tehet az intézmény vezetőjénél a gondozási munkával kapcsolatban. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben az ellátottakat tájékoztatni kell az ellátott jogi képviselő elérhetőségéről és az általa nyújtható segítségadásról. Ellátott jogi képviselő: Intézményünkben biztosított a gyermekjogi képviselő neve és elérhetősége. 2. A szolgáltatást végző személyek jogai és kötelezettségei Az esetmenedzserek; illetve a családsegítők közalkalmazottak, rájuk a közalkalmazotti törvény jogi szabályozása vonatkozik. Az alkalmazotti közösséget és annak képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. A munkatársak számára a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény határozza meg. Az intézmény dolgozóit megilleti a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülés, emberi méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartása. A dolgozóknak joguk van a megfelelő munkavégzési körülményekhez. Ennek eszközei: - Átlátható és kiszámítható vezetési stílus, vezetői program (körlevelek, utasítások, munkatervek, munkaköri leírások). - Fenntartó által költségvetésben meghatározott juttatások - Szakmai programjaink keretében nagy hangsúlyt fektetünk a rendszeres és személyes konzultációkra, esetmegbeszélésekre, melynek ideje a hét egy munkanapja. Továbbtanulás, képzés lehetőségének biztosítása. A munkatársak képzését folyamatnak tekintjük, amely egyszerre jelenti ismeretek elsajátítását, készségek, jártasságok kialakítását, fejlesztését, szakmai értékek interiorizálását. Jogok: A központnak és a fenntartónak biztosítania kell: a megfelelő munkavégzési körülményeket a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést az emberi méltóság és a személyiségi jogok tiszteletben tartását az elvégzett munka elismerését a szakmai ismeretek folyamatos továbbfejlesztésének lehetőségét. A szociális szolgáltatás elvégzése megtagadható: - ha az igénylő által kért szolgáltatás jogszabályba, illetve szakmai szabályba ütközik, - ha a saját egészségügyi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag alkalmatlan (nem képes) az ellátásra, - Az intézményvezető köteles: - A problémák megbeszélésére soron kívül lehetőséget biztosítani. 15

16 - A panaszügyek kivizsgálását azonnal megkezdeni. - Írásban tett panaszbejelentést - a probléma kivizsgálását követően azonnal (de legkésőbb 5 napon belül) - írásban megválaszolni, az ellátottak által - akár szóban, akár írásban - tett panaszbejelentésről a fenntartót tájékoztatni. A szociális szolgáltatást végző kötelességei: - Tevékenységét a hatályos jogszabályok és szakmai szabályok szerint végzi. - A munkáját a tőle elvárható legnagyobb szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi. - A kapott tárgyi eszközökért felelősséget vállal. - Munkatársaival együttműködik. - A munkája során tudomására jutott alapvető információkat megőrzi. - Köteles az adatvédelmi törvény betartására, büntetőjogi felelőssége tudatában. - Az ellátottnak kölcsön pénzt nem adhat, tőlük ajándékot, pénzt el nem fogadhat. - Köteles az ellátott személyiségét, méltóságát, jogait és önrendelkezését tiszteletben tartani, valamint egyéni igényeit és szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát, képességeit és készségeit figyelembe venni. - Betartja a szociális munka Etikai Kódexét. A tudomására jutott rendellenességekről az intézményvezetőt tájékoztatni. Az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét munkavégzéssel tölteni. Kivételes esetekben rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésre is kötelezhető. Bármilyen okból való távolmaradását előzetesen, de legkésőbb 24 órán belül felettesének jelezni. A jelenléti ívet pontosan vezetni. - Gyvt.17. (2) bekezdése szerinti zárt adatkezelés kötelezettségének eleget tesz - Tájékoztatatási kötelezettség a Gyvt.33 (2) bekezdése szerint az ellátás megkezdése előtt. Az esetmenedzserek, illetve a családsegítők közfeladatot ellátó személynek minősülnek. V. A szolgáltatások igénybevételének módja, feltételei A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított és szervezett szolgáltatásokat térítésmentesen vehetőek igénybe. A gyermekjóléti szolgáltatás területén az ellátások igénybevételének módja elsősorban önkéntességen alapul, alapellátás keretén belül valósul meg. Amennyiben a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, úgy a Gyvt. az ellátás kötelező igénybevételét rendeli el. Az igénybevett ellátás megkezdésekor szolgálatunk gondoskodik a Gyvt ban meghatározott tájékoztatásról, melyről az igénybevevő írásban nyilatkozik. Hatósági beavatkozás esetén a jogszabály kötelező együttműködést ír elő. A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, hozzátartozója, vagy az észlelő és jelzőrendszer bármely tagja. Magánszemélyek jelzése megtehető személyesen, telefonon, vagy írásban. A jelzőrendszer tagjai mindenkor írásban kötelesek jelzésüket megtenni. Ugyanakkor krízishelyzet esetén telefonos vagy személyes jelzés alapján is intézkedünk, de utólagosan meg kell küldeniük írásban is jelzésüket. 16

17 A családsegítés szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes. A családsegítő a hozzájuk forduló személlyel, vagy családdal az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. A családsegítő kizárólag az érintett személy, illetve törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult intézkedni, információt szolgáltatni, kivéve a különös veszélyeztetés esetét. Különös veszélyeztetés az a magatartás, amelynek következtében a magatartás tanúsítójának, vagy más személynek életét, vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzet áll elő. A szolgáltatás alanyi jogon vehető igénybe, abból senki nem zárható ki az alábbiakban felsorolt esetek kivételével: A szolgáltatás igénybevételéből átmenetileg kizárja magát, aki: - Olyan fokú ittas állapotban jelenik meg, hogy vele érdemben kommunikálni nem lehet. - A szolgáltatást nyújtó személlyel szembeni verbális provokáció; szexuális jellegű megnyilvánulásokkal - A szolgálatban szándékos személy vagy dolog ellen irányuló erőszakos cselekményt követ el. - Nem hajlandó együttműködni a szolgálat munkatársaival. - Viselkedésével akadályozza a Szolgálat munkáját. - Várakozás közben tanúsított magatartásával zavarja, vagy megbotránkoztatja a többi klienst. A kizárás nem végleges, a felsorolt körülmények fennállásáig tart! A szolgáltatást igénybe vevő kötelezettségei: - Az kliensfogadási idő pontos betartása ( krízis esetén más időpontban is, nyitvatartási idő alatt). - Tilos az alkoholos állapotban való megjelenés. - Ügyeljen a rend, a fegyelem és a tisztaság megtartására. - A kliensek kötelesek ügyelni a központ berendezési tárgyainak épségének megtartására. Amennyiben kárt okoznak a szolgálatban, azt kötelesek megtéríteni. - Tilos minden olyan magatartás, amely a központ dolgozóit a munkájukban akadályozza. - A szolgáltatást igénybe vevő köteles az általános társadalmi normákat, illetve viselkedési, magatartási szabályokat betartani. VI. A családsegítő és a kliens közötti kapcsolattartás módjai - A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ látókörébe bekerülő gyermekekkel és családjaikkal való kapcsolattartás a családgondozás, mely a rendszerességen alapul. Elsősorban a személyes kontaktusra helyezzük a hangsúlyt. A védelembe vételi eljárás során havonta kettő családlátogatást kell dokumentálni. A Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat esetében havi három személyes találkozást kell dokumentálni. Ezek lehetséges szinterei: - személyes kontaktus (családlátogatás, előre egyeztet időpontban történő személyes találkozások, intézményi látogatások) - telefonon, levélben, en keresztül. 17

18 VII. A törvényben meghatározott feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központban dolgozók a munkaköri leírások alapján végzik tevékenységüket Szakmai ellátottság A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központban: 7 fő munkatárs heti 40 órában végzi feladatát. - 3 fő esetmenedzser, (amelyből 1 fő: intézményvezető, 1 fő mediátor) - 2 fő családsegítő, (amelyből 1 fő jelzőrendszeri tanácsadó) - 1 fő tanácsadó - 1 fő családsegítő (Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatban) A 15/1998. NM rendelet 1. számú melléklete alapján A jogszabályi előírások szerint: fő lakosságszámra vetítve (település/közös hivatalhoz tartozó települések) /1 fő családsegítő foglalkoztatása szükséges, továbbá egyidejűleg érvényesülnie kell a gondozotti létszámhatárnak is. A család-és gyermekjóléti szolgálatok tekintetében is ez az előírás. A gondozotti létszám: 25 ellátott családra, minimum 1 fő fő járási lakosságra vetítve/ 3 fő esetmenedzser. A gondozotti létszám: 50 családra 1 fő A szolgáltatást nyújtók szakmai felkészültségének biztosítása Minden évben az intézményvezető értékeli a dolgozók továbbképzési kötelezettségét, elkészíti a továbbképzési tervet, biztosítja a képzéseken való részvételt. Lehetőség szerint szupervíziókon vesznek részt, melynek célja a dolgozók mentálhigiénéjének a karbantartása, a kiégés megelőzése. A központban dolgozó munkatársaknak lehetőséget biztosít arra, hogy team megbeszélések keretében tapasztalatot cseréljenek és eredményeik; és a dolgozók munkájukkal kapcsolatos elismerését kifejezésre juttatja Tárgyi feltételek A szakmailag elvárt környezeti feltételek biztosítottak, az épület 2013-ban lett felújítva. A Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ a Kemecse, Móricz Zsigmond u. 49. szám alatti épületben a következő helyiségek állnak rendelkezésre: - várakozó - 1 kliensfogadó - munkaszoba - tárgyaló (esetmegbeszélések lebonyolítására alkalmas helyiség), - valamint egyéb kapcsolódó (teakonyha, vizesblokk, raktár) helyiség található. 18

19 A központ munkatársai számára zárható szekrény, megfelelő irodabútor és irodai eszközök (7db számítógép, nyomtató, fénymásoló, vonalas és szolgálati mobiltelefon, internet elérhetőség) biztosítottak. A terepmunkához személygépkocsi és szolgálati kerékpár is biztosított. A külterületekre való eljutáshoz szolgálati autó áll rendelkezésre, amelyet az intézmény biztosít a családsegítők számára. A kutyatámadások ellen kutyariasztót is biztosít a munkáltató. VIII. Működési Rend Kemecse Város Önkormányzata Képviselőtestületének határozata alapján (153/2015.(XI.25.)) döntött a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás átalakításáról. A járásszékhely települési önkormányzatának önálló szakmai egységben kell a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő-és gyermekjóléti központ feladatait biztosítani. A központ a Kemecsei Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ nevet kapta. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vonatkozásában a közös hivatalok egységét figyelembe véve Kemecsén és Vasmegyeren a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában a lakóhely szintű minimum szolgáltatásokat és az általános segítő feladatokat a közös hivatal székhelye: Kemecse látja el, amelyet a hatályos jogszabályok szerint integrált szervezeti formában kell működtetni. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ alapelve, hogy a rászoruló egyének családok saját környezetükben, lehetőség szerint saját otthonukban kapják meg a szükségletüknek megfelelő segítséget, gondozást. Célunk: a családok családmegtartó erejének növelése, amelynek érdekében hangsúlyt helyezünk a prevencióra, az alapellátás hatékonyságának növelésére, a szolgáltatások színvonalának emelésére. 8.1.A Kemecsei Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ szervezeti ábrája Fenntartó Kemecse Város Önkormányzata Kemecsei Család-és Gyermekjóléti Központ 1 fő intézményvezető/ esetmenedzser 1 fő tanácsadó 19

20 3 fő esetmenedzser 2 fő családsegítő 1 fő szolgálatos családsegítő 8.2. Dokumentációs és nyilvántartási rend A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ fontosabb kötelező dokumentumai: Alapító okirat Szakmai program Szervezeti Működési Szabályzat Házirend Továbbképzési terv Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Iratkezelési, adatvédelmi szabályzat Gyermekjóléti szolgáltatás dokumentációi: Az egységes gyermekeink védelmében elnevezésű nyilvántartási rendszerben a gyermekjóléti szolgáltató a célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezeli. A családsegítők munkájukat a törvény által előírt, illetve a szakmai egységen belül rendszeresített formanyomtatványokon vezetik naprakészen. Forgalmi napló Esetjelző adatlap a védőnők, és a gyermek és ifjúságvédelmi felelősök számára, Gyermekeink védelmében elnevezésű dokumentációs adatlapok IX. számú adatlap A jelzőrendszer üléseinek (esetmegbeszélés, tanácskozások, szakmaközi konferenciák) jelenléti íve, feljegyzései Nyilatkozat (teljes körű tájékoztatásról, az önkéntes együttműködésről) Feljegyzés A családsegítő szolgáltatás dokumentációi: Forgalmi napló Esetnapló Nyilatkozat (teljes körű tájékoztatásról, az önkéntes együttműködésről) Feljegyzések esetmegbeszélésekről, tanácskozásokról, jelenléti ív Szabadidős programok nyilvántartása Napi jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges belső intézményi nyilvántartás. A dokumentációit az intézményvezető háromhavonta ellenőrzi. A központ éves statisztikájának elkészítéséhez a családsegítők belső dokumentációt vezetnek, melynek összesítése az intézményvezető feladata. Az iratkezelésre vonatkozó szabályokat szolgálat Iratkezelési Szabályzata rögzíti március 1-től életre kelt az elektronikus felületen működő igénybevevői nyílvántartási rendszer, a TEVADMIN rendszer. Az új központi nyilvántartási rendszer a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevételéről egy napi szinten vezetett nyilvántartás, melyhez az adatokat a fenntartó által megbízott (E-képviselő), ügyfélkapu 20

21 jogosultsággal rendelkező személyek szolgáltatják. Az igénybevevői nyilvántartás szolgálatunk családondózóinak napi jelentési kötelezettséget jelent A feladatmegosztás szabályai A Kemecsei Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ belül- a szolgálat és központ között feladat-megosztás áll fenn. A hatósági intézkedéssel kapcsolatos feladatok egyértelműen a központ hatáskörébe tartozik. Szociális segítő munkát az illetékességi területünkön biztosítunk; illetve a más területen élők esetében minden esetben felveszi a családsegítő a kapcsolatot a területileg illetékes szolgálattal. A segítő munka hatékonyságának és a megfelelő információáramlás érdekében jól működő kapcsolatrendszert szándékozunk kialakítani. A beérkező jelzés jellegétől (súlyosságától) függően, az intézményvezető határozza meg, hogy az adott jelzés a szolgálat vagy a központ hatáskörébe tartozik-e. A központ belső feladatmegosztása: a családsegítők, illetve az esetmenedzserek között a feladatokat az intézményvezető osztja fel szakmai szabályok szerint, a területi elvet, a gondozotti létszámot és a munkatárs terhelhetőségét, az egyéni adottságokat figyelembe véve. Az esetmenedzser elsősorban hatósági feladatokat koordinál és végez, illetve ellátja a járáshoz tartozó települések szolgálatai számára szakmai segítségnyújtást; támogatást nyújt. A családsegítő kíséri figyelemmel a kötelezettségek betartását és végzi a családgondozást. Esetelosztás Az esetelosztás rendje: új eset jelentkezése esetén krízishelyzetben az ügyeletes családsegítő haladéktalanul intézkedik. Minden további esetben az esetek elosztásáról az intézményvezető intézkedik a területi elv alapján, figyelembe véve a családgondozók aktuális leterheltségét valamint speciális szakmai tudásukat. Az esetek elosztására, lezárására a heti szakmai team-en kerül sor, esetlezárás történhet az intézményvezető illetőleg a szakmai vezető által végzett ellenőrzés során is. Az esetlezárás a KENYSZI-ben és az intézmény nyilvántartási rendszerében is rögzítésre kerül. Az ellenőrzésről az azt végző vezető dokumentációt készít, mely az esetdosszié része. Az ellenőrzés összegzését írásban a munkatárs számára átadja, egy példány megőrzésre kerül a dokumentációban. Az esetátadás szabályai és dokumentálása: Az esetmenedzser a hatósági esetek átadásakor kéri a felmentését az illetékes gyámhivataltól. Majd az eset kapcsán készült adatlapok, csak a felmentés jogerős határozata után adható át. Az esetátadást mindig írásban kell igazolni. A családsegítők munkaviszonyának megszűnése esetén köteles a kliensekre vonatkozó teljes dokumentációt, lényeges információt átadni, ezt írásban is rögzítik. Erről a klienst minden esetben tájékoztatni kell. A családsegítők tartós távolléte esetén az iratokat hozzáférhető helyen kell tárolni, előre tervezett távollét esetén, a megteendő intézkedésekről a helyettesítőt tájékoztatni kell. Amennyiben a család és a családsegítő kapcsolata ellehetetlenül az intézményvezető kér fel egy családsegítőt, a munkatárs terhelhetőségét, az egyéni adottságokat, szakmai tapasztalatokat figyelembe véve. A szolgálat és a központ közötti esetátadást írásban az erre kialakított esetátadó dokumentummal kell elvégezni. 21

22 8.4. A központ és a szolgálat közötti együttműködés módja A szolgálat a minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. A központ a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása. A járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. A hatékony munkavégzés érdekében: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ és a településen található szolgálatok részére együttműködő segítséget nyújt, a problémák megoldásának érdekében. A kliens érdekeit szem előtt tartva, a sikeres családgondozás érdekében nagyon fontos megemlíteni az információáramlás; a kölcsönös tájékoztatás és a jó kapcsolatrendszer kialakítását, amely nagyban megkönnyíti majd a segítő tevékenységet. Fő pillére ennek a kapcsolatrendszernek a partneriség, amely mindenki számára hatékonyabbá teszi majd a munkavégzést. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a járás településén működő szolgálatok számára. Ennek módja: telefonos illetve személyes konzultáció. - A szolgálatok számára szakmai támogatást biztosít, amelynek érdekében havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart. - Tájékoztatja a szolgálatokat a járás területén elérhető szolgáltatásokról. - A központ amennyiben a szolgálat feladatkörébe tartozó szolgáltatás szükségességét észleli, úgy bevonja a szolgálatot a szolgáltatás nyújtásába Team megbeszélés Az intézmény heti rendszerességgel, team megbeszéléseket tart, melyet az intézményvezető szervez és irányít. A megbeszélések alkalmat adnak az esetek megbeszéléséhez, az intézmény és a szakmai csoport működésével kapcsolatos kérdések, felvetések, javaslatok, tények átadásához, megvitatásához. Munkaszervezéssel; feladatmegosztással kapcsolatos problémák felvetése. Az esetmegbeszélésekről, team megbeszélésekről minden esetben írásos feljegyzés készül 8.5. A szabadság engedélyezésének rendje A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ valamint a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozójának szabadságát az intézményvezető engedélyezi. Az intézményvezető szabadságát a fenntartó engedélyezi. A szabadság kiadásánál a központ és a szolgálat feladatainak zökkenőmentes ellátását figyelembe kell venni. A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. Betegség miatt a munkahelyéről távolmaradó közalkalmazott munkavállaló köteles ezt a körülményt az intézményvezetőnek bejelenteni. A táppénzes állomány igazolását a munkába állás első napján köteles minden érintett az intézményvezetőnek átadni. A központban folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézményvezető feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza. 22

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti Működési Szabályzata 2014I. Fejezet Általános rendelkezések A Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/5. sz. melléklete

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/5. sz. melléklete TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/5. sz. melléklete I. SZOLGÁLTATÁS CÉLJA FELADATA Célja: A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek saját lakóhelyükön,

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! A jószándék

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 SZAKMAI PROGRAM Izsák Város Gondozási Központ 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( )számú határozatával. A város bemutatása: Izsák Város Gondozási

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

HÁZIREND Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ

HÁZIREND Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ HÁZIREND Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ Gyöngyös, 2016. január 1. 1 A Házirend rögzíti a Családs és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait igénybevevők jogait, kötelezettségeit,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: dr. Juhász Gábor Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Elérhetőség Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Telefon/fax.: 72/579-134 E-mail: csaladsegito@siklos.hu Ellátási terület: Siklós, Matty

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZENTGOTTHÁRD, 2012. TARTALOM JEGYZÉK 1. Intézményi alapadatok....5 2. A tevékenységhez tartozó önkormányzatok elérhetőségei.7

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2016. Január 1.

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2016. Január 1. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. Január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33.

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT SZOCIÁLIS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA SÁRRÉTUDVARI 2015. Püspökladány, 2016. április 19. Készítette:

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések... 3. Oldal II. Fejezet III. Fejezet IV. Fejezet A Nevelési Tanácsadó

Részletesebben

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 TARTALOMJEGYZÉK I.A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...1 1.Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Megrendelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok:

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok: II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző Iskolánkban a nevelő-oktató-szakképző pedagógiai munka a nevelőtestület konszenzusával elfogadott (az iskolafenntartó által

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben