NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi faladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják : 1.) A Közgyűlés tagjai 2.) A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

2 Melléklet a 92/2005. (IV.27.) számú határozathoz Bevezetés Az évi XXXI. tv (6) bekezdése, valamint a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján önkormányzatunk feladata, hogy gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente beszámolót készítsen. Beszámolónk célja, hogy 2004 évben a gyermekek egészséges testi, szellemi és erkölcsi fejlődése érdekében tett intézkedéseinket ezek pénzbeli, természetbeni, alap és szakosított ellátások, hatósági intézkedések számba vegyük, értékeljük. Valamennyi intézkedésünk arra irányul, hogy a gyermeket nevelő családok megerősödjenek, létfeltételeik javuljanak. A családok támogatása során különböző értékek és alapelvek segítenek a felmerülő kérdések, dilemmák eldöntésében. A legfontosabb értékek és alapelvek: a gyerekeknek családra van szükségük, az emberek minden életkorban kevés kivételtől eltekintve családjukban maradva tudnak a legjobban fejlődni, a családra, mint fontos forrásra támaszkodva, a legtöbb esetben az a legjobb, ha a gyermek a vérszerinti családjában nőhet fel, így az elsődleges cél a vérszerinti család képessé tétele a biztonságos és a társadalmi elvárásoknak megfelelő gyermeknevelésre, azokban a helyzetekben, ahol dönteni kell, a gyermek biztonsága a legfőbb érték, a bajban lévő családok szeretnének változni, a legtöbb családban a családtagok gondoskodnak egymásról, a családtagok a tőlük telhető legjobbat teszik nehéz helyzetekben, a családoknak nemcsak problémáik vannak, hanem lehetőségeik is, a változáshoz elsősorban az ő erejük szükséges, a közös munka kiindulópontja a család panasza, a családtagok és a segítő ebben a folyamatban munkatársak. Az évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban gyermekvédelmi törvény) meghatározza azokat a feladatokat is, amelyeket a családok hiánya esetén a szülői gondoskodás átmeneti vagy tartós pótlása érdekében szükséges tennünk. Ez utóbbiak is arra irányulnak, hogy gyermekeink, fiatal felnőtteink megfelelő környezetben nőjenek fel. Demográfiai jellemzők Nyíregyháza az ország legkeletibb fekvésű megyei jogú városa. A város közigazgatási területe 275 km 2, lakónépessége fő. Nyíregyháza a nyíregyházi kistérség központja. A kistérségben 9 település található. A népesség 16,2 %-a gyermekkorú (0-14 éves), több mint 18 ezren vannak. A városban közel 10 ezer fő év és 20 ezren év közöttiek. Így a lakosság 41,0 %-a gyermek vagy fiatalkorú. A évesek ( fő) aránya is magas, míg

3 az idősebbek aránya (60 év felett) 16,7 %, így az időskorú népesség eltartottsága kisebb. A kedvező korstruktúra következménye a munkaképes korú népesség viszonylag magas aránya. 1.sz.táblázat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakónépessége nem és életkor szerint (2004. január 1-én) Férfi Nő Együtt Fő % Fő % Fő % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Összesen Statisztikai Évkönyv (KSH) A város demográfiai helyzete elsősorban a születések csökkenő trendjét tekintveegyre rosszabb tendenciát mutat, ugyanakkor az országos átlaghoz képest még mindig kedvezőbb a helyzet ben csecsemő született és en haltak meg. A vándorlási egyenleg évek óta minimális, 0,5 % alatti. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszer bemutatása A gyermekvédelmi törvényben meghatározottak szerint a pénzbeli ellátásokkal, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokkal, valamint a hatósági intézkedésekkel biztosítjuk Nyíregyháza területén a gyermekek védelmét. Az ellátásokat csoportosíthatjuk aszerint, hogy elsődleges, másodlagos, vagy harmadlagos prevenciót biztosítanak. Elsődleges prevenció eszközének tekinthetők azok a szolgáltatások, melyeket a hátrányos helyzetű vagy társadalmi elszigeteltségben élő családoknak nyújtunk. Ide sorolható a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezése, illetve az alapellátások egy része (gyermekjóléti szolgáltatás, napközbeni ellátások). A másodlagos prevenció a gyermek családból való kiemelésének megelőzését jelenti (védelembe vétel, átmeneti elhelyezést biztosító intézmények). A harmadlagos prevenció célja annak elősegítése, hogy a család újraegyesüljön, a gyermek visszatérhessen a családba (családbafogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel, utógondozás, utógondozói ellátás).

4 Elsődleges prevenció A gyermekvédelmi törvény ellátásai közül a pénzbeli ellátások és az alapellátások egy része sorolható ide. Mint a törvény is megfogalmazza, ezen ellátások célja, hogy a hátrányos helyzetben lévő családoknak anyagi támogatást nyújtson, illetve a gyermek családi környezetben történő ellátását elősegítse. Hátrányos helyzetűnek tekinthető a család a következő tényezők alapján: a szülők iskolázottsága. A mai 30-as, 40-es korosztály körében, az átlagos iskolai végzettségnek a középfokú (legalább szakmunkásképző) számít, ezért minden olyan gyermek hátrányos helyzetűnek tekinthető, akinek a szülei csak általános iskolát végeztek. a szülők egzisztenciális biztonsága. Azokban a családokban, ahol egyik szülőnek sincs állandó munkahelye a gyermekek hátrányos helyzetűnek tekinthetők. a családok stabilitása. A jelenlegi magyar gazdasági viszonyok között hátrányos helyzetűek a felbomlott családokban élő gyermekek, ahol csak az egyik szülő rendszerint az anya neveli őket. az eltartottak száma, a családok nagysága. Azok a családok, ahol az eltartottak száma meghaladja az eltartókét, tehát a szülők 3 vagy annál több gyermeket nevelnek, szintén hátrányos helyzetűnek számítanak. a kisebbségi, etnikai helyzet. Ma Magyarországon a cigánysághoz tartozni az esetek többségében szintén hátrányos helyzetet jelent. Bár statisztikai adatok nem állnak rendelkezésünkre, biztosan állítható, hogy a városban rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő fő gyermeknél a fenti tényező közül legalább egy, de sok esetben több tényező együttesen fordul elő. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege ben Ft volt. Magasabb összegű támogatásra (9.750 Ft) 2004-ben 37 gyámság alatt álló gyermek volt jogosult. Ha a gyermek tartós betegségben, testi, érzékszervi, beszéd vagy más fogyatékosságban szenved, a részére megállapítható rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege szintén magasabb mértékű, mégpedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a (2004-ben 6.960,-Ft), amelyben 281 fő részesült. A rendszeres ellátásokon túl eseti, átmeneti támogatással segítjük elsősorban azokat a családokat, akik az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi támogatásra szorulnak. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 2004 ben összesen esetben állapított meg a Szociális Iroda. A leggyakrabban előforduló okok az alábbiak: egészségügyi problémák iskoláztatás rendkívüli költségei az évszaknak megfelelő szükséges ruhanemű hiánya a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának költségei A támogatás összege esetenként Ft.

5 A törvényi kötelezettségen túl Önkormányzatunk területén az alsó-, illetve középfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermeket helyi járatú autóbusz közlekedésre jogosító havi bérletjegy illeti meg ben összesen gyermek részére adtunk át tanulóbérletet, amely Önkormányzatunk számára e Ft kiadást jelentett. A gyermekek fejlődése szempontjából kiemelten fontos a megfelelő táplálkozás. A törvényi szabályozás figyelmet fordít erre, és támogatja a gyermekétkeztetésben résztvevőket. A nevelő oktató intézményekben a gyermekvédelmi törvény étkeztetés esetében normatív kedvezményt biztosít azon családok számára, amelyek három vagy több, illetve tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek valamint azok számára, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Önkormányzatunk, saját költségvetése terhére, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családoknak még további kedvezményt biztosít a rendeletében meghatározott mértékben. Ennek alapján térítési díj kedvezményben (ún. rászorultsági támogatásban) 2004-ben gyermek részesült, összesen e Ft összegben. A hátrányos helyzet egyik oka lehet a csonka családban történő nevelkedés. A szülők gyermektartásdíj kötelezettségüknek nem mindig tesznek eleget. A tartásdíjfizetés alól kibúvó szülők számának növekedése az emberi kötelesség, erkölcsi tartás mint érték vesztésére, az én központúság, az önmegvalósítás mindenek feletti szemléletére vezethető vissza. A Városi Gyámhivatalnál az elmúlt évben 145 volt a gyermektartásdíj megelőlegezések száma, amely 245 gyermeket érintett és összesen Ft volt a számukra folyósított összeg. Nem egyértelműen sorolható ebbe a csoportba az otthonteremtési támogatás, mégis ha célját, formáját tekintjük, akkor leginkább az elsődleges prevenciós eszközök körébe illeszkedik. E támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek részére lakhatásuk megoldása érdekében nyújtson segítséget. A lakhatás esetleg önálló lakáshoz jutás a családalapítást is segíthetné az önálló életet kezdő fiatalok esetében. A Városi Gyámhivatal adatai alapján összesen 14 fő részére, Ft összegben állapítottak meg otthonteremtési támogatást. A tapasztalatok szerint e támogatás nem tölti be célját, a fiatalok igen kis része lakja az állam által számukra megvásárolt otthont, hajlékot. Vagy soha nem költöznek be és így a lakás az enyészeté lesz, vagy azonnal értékesítik áron alul és a hajléktalanok sorsát élik. A Városi Gyámhivatal tervei szerint felmérést végez ben és tényleges adatokkal támasztja alá, hogy más formáját kell találni a volt gyermekvédelmi gondoskodású fiatal felnőttek megsegítésére. A gyermek családban történő nevelkedéséhez, a családból történő kiemelésnek a megelőzéséhez, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséhez illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez elsősorban a gyermekjóléti alapellátási formák járulnak hozzá. A Gyermekjóléti Szolgálat, mint alapellátást nyújtó intézmény, városunkban három telephelyen biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatáshoz való hozzáférést. Az elmúlt

6 évben 2060 fő kiskorú és fiatalkorú gyermeket gondozott a Szolgálat. Ez az adat nem feltétlenül azonos a problémák számával, hiszen a gondozási folyamatok mindig csupán a napvilágra került problémákra fókuszálnak, a látenciában maradt esetek számát megbecsülni sem igazán lehet. Különösen nagy a látencia aránya a családon belüli erőszak körében (a manifeszt eseteknek csupán 3,9 %-a) ben ezért országosan és helyileg is komoly erőfeszítések történtek a társadalom érzékenyítésére a családon belüli erőszak és különösen a gyermekbántalmazás kérdésében. Ezen túlmenően a problémák felderítése továbbra is a Szolgálat elsődleges feladatai közé tartoznak. A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekvédelmi törvény értelmében működteti az észlelő- és jelzőrendszert, a veszélyeztető okok feltárására, a már veszélyeztetett gyermekek mielőbbi segítség nyújtása érdekében, amelynek tagjai: védőnő, házi- és gyermekorvos, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó, rendőrség, ügyészség, bíróság, egyházak, alapítványok képviselői. A jelzések leggyakrabban a védőnőktől: anyagi, megélhetési problémák, elhanyagolás, szülők szenvedélybetegsége, nem megfelelő higiénés viszonyok miatt, az iskolák gyermekvédelmi felelőseitől: igazolatlan hiányzás, magatartási és beilleszkedési zavar, a rendőrségtől, ügyészségtől: bűncselekményekben való részvétel, szabálysértés, anyai prostitució miatti veszélyeztettség családi konfliktusok (veszekedés, verekedés) miatt érkeznek. A jelzések túlnyomó többségét a védőnői szolgálat, az oktatási nevelési intézmények és az I. fokú gyámhatóság adja. A Védőnői Szolgálat adatai alapján a tárgyévben 1893 várandós anya gondozására került sor. Ebből fokozott gondozást 20%-uk, azaz 775 fő igényelt, környezeti okok miatt 106 fő, egészségügyi ok miatt 585 fő, mindkét ok miatt 84 fő, és 7 esetben szereztek tudomást fiatalkorúak titkolt terhességéről. A fokozott gondozást igénylő várandósok nagy száma ellenére védőnői jelzés alapján csupán 7 várandós anya került a Szolgálat klienskörébe. A fokozott gondozást igénylő illetve a szociálisan válsághelyzetben levő fogalmak természetesen nem fedik teljesen egymást, ám a későbbiekben nagyobb hangsúlyt kell helyezni a Szolgálatnak a védőnők fokozott tevékenységét igénylő helyzetekbe való bevonására ben a rendőrség jelzőrendszeri tevékenysége is érzékelhetően aktívabbá vált, az Érkerti Rendőrőrs különösen együttműködő.

7 A jelzőrendszer működésének átfogó értékelése céljából a Szolgálat évente egy alkalommal városi jelzőrendszeri konferenciát szervez. A jelzőrendszeri tagok bevonásával az alközpontok mikro észlelő- jelzőrendszeri konferenciát működtetnek évente két alkalommal, valamint esetkonferenciákat szerveznek a nehezen megoldható eseteknél, védelembe vételi eljárást megelőzően, és szakmaközi megbeszéléseket tartanak egy - egy új probléma felmerülésekor (fiatal korúak terhessége, családon belüli erőszak, több közösséget érintő magatartási problémák). A Szolgálat ellátja a Megyei Módszertani Központ feladatait. Ebben a körben részt vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala, mint működést engedélyező szerv szakmai ellenőrzéseiben. 6 alkalommal szervezett kistérségi találkozót, amelyen módszertani segédanyagok és szakmai tájékoztatók átadására került sor. A Módszertani Központ 2004-ben megfogalmazta azt a célkitűzést, hogy módszertani tevékenysége mellett tudományos kutató-bázissá váljon. Ennek keretében két gyermekjóléti témájú kutatást bonyolított le. A Nyíregyháza és kistérsége területén a védelembe vett gyermekek körében végzett jövőkép kutató vizsgálat nem csupán a szakmai munkát segítő információkat szolgáltatott, de a 2005-ös év folyamán elinduló, az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság és konzorciuma csaknem 40 milliós HEFOP-pályázatát is megalapozta. A másik kutatás felderítette a gyermekjóléti szolgálat és az iskolák közötti együttműködést jelenleg gátló tényezőket, majd azok kiküszöbölésére modellprogramot állított össze a modell tesztelése után ez évben a Gyermekjóléti Szolgálat (ma már Gyermekjóléti Központ) megindítja az iskolai szociális munka projektjét. A gyermekek napközbeni ellátását 9 önkormányzati fenntartású és egy nem állami fenntartású bölcsőde biztosítja. Elsősorban az olyan gyermek napközbeni ellátásáról kell gondoskodni, akit egyedülálló személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy akinek a szülője, gondozója szociális helyzete, munkavégzése, képzésben való részvétele miatt gyermeke ellátásról nem tud gondoskodni. Az önkormányzati bölcsődékben engedélyezett férőhelyek száma ben beírt gyermekek száma fő (kihasználtság 136,57%). Az elhelyezést kezdeményezők 96%-ban a szülők, 4 %-ban: a védőnő (0,48%), gyermekorvos (0,87%), gyermekjóléti szolgálat (1,75%), családsegítő szolgálat (0,29%), illetve védelembe vételi határozat alapján a jegyző (0,68%). Az adatokból következtethető, hogy a fent felsorolt okok közül a gyermekek nappali ellátását legtöbb esetben a szülők munkavégzése indokolja. Elenyésző a hátrányos helyzetűek (a jelzőrendszer tagjai által beutaltak ) száma. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyezni a bölcsődék és a jelzőrendszer tagjai közötti együttműködésre. Különösen fontos feladat a lakótelepeken élő gyermekek körében az utcai szociális munkával történő elérés, illetve az ifjúsági lelki segély telefonvonal működtetése. Az utcai és lakótelepi szociális munka célja, a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, valamint a lakóhelyéről önkényesen eltávozó vagy gondozója által a lakásából kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása,

8 lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. Szintén a gyermekek napközbeni ellátását szolgálja az alternatív napközbeni ellátás, amely gyermekek életkori sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon, rendszeresen, vagy meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenység.(pl.: szabadidős tevékenységek, tematikus csoportfoglalkozások, játszótér programok stb.) Ez utóbbi két feladatot a Periféria Egyesületet látja el ellátási szerződés keretében. Másodlagos prevenció Bevezetőnkben meghatároztuk azokat az értékeket és alapelveket, amelyeket a gyermekvédelmi tevékenység során érvényre kell juttatni. Ezek közül a másodlagos prevenció során követendő elvek: az emberek minden életkorban kevés kivételtől eltekintve családjukban maradva tudnak a legjobban fejlődni, a családra, mint fontos forrásra támaszkodva, a legtöbb esetben az a legjobb, ha a gyermek a vérszerinti családjában nőhet fel, így az elsődleges cél a vérszerinti család képessé tétele a biztonságos és a társadalmi elvárásoknak megfelelő gyermeknevelésre. A gyermekek családból történő kiemelését előzi meg a gyermekvédelmi hatósági intézkedések közül a védelembe vétel, hiszen ha alaposan feltételezhető, hogy a veszélyeztetett gyermek fejlődése családi környezetben segítséggel még megoldható, akkor kerül sor erre az intézkedésre. A Gyámügyi Csoport, mint I. fokú gyámhatóság 1893 gyermek esetében folytatott le védelembe vételi eljárást, ebből 543 gyermek védelembe vétele lett elrendelve. A többi gyermek esetében vagy meg lett szüntetve a védelembe vételi eljárás és emellett alapellátás keretében folytatódott a családgondozás, vagy az eljárás lett megszüntetve. Az eljárás során szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy - az eljárással érintett családok 60 %-nál nagyon rossz lakáskörülmények, elhanyagolt higiénés környezet jellemző, amely a gyermek egészségét, fejlődését veszélyezteti és általában a szülők hibájából következik be, - nagyon sok esetben a szülők italozó életmódot folytatnak, deviáns, agresszív viselkedést tanúsítanak. A szülők agresszivitása abban nyilvánul meg, hogy egymást vagy a gyermeket bántalmazzák. Az ilyen családi légkörben nevelkedő gyermekek szinte mindegyikénél tapasztalni lehet az érzelmi sérülést, a pszichés-lelki problémák kialakulását, - a gyermekeknél káros nevelési hatások jelentkeznek: érzelmi elhanyagolás, értelmi elhanyagolás, a családi szocializáció hiánya figyelhető meg, - egyre több az olyan család, ahol a szülő vagy más hozzátartozó valamilyen idegi, vagy pszichiátriai betegségben szenved, és ez súlyosan veszélyezteti a gyermek nevelését és fejlődését. - az egészségügyi ellátás fontosságának ismeretbeli hiánya jellemző,

9 - a gyermekeknél összetett magatartási problémák, sok esetben bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetése fordul elő, ez a családi szocializációs problémákra vezethető vissza. A tanköteles gyermeknél óriási mértékű az igazolatlan hiányzás, az iskolából való kimaradás. Nagy mértékben nő minden évben a súlyos magatartási zavarokkal küszködő gyermekek száma, mely a káros nevelési hatások miatt alakulnak ki a gyermekeknél. - kritikus helyzetnek számít, a gyermekek testi fenyítése, bántalmazása, az érzelmi, értelmi elhanyagolásuk. Ezeket a veszélyeztető okokat nagyon nehéz bizonyítani, leginkább akkor lehet, ha a gyermek maga is elmondja, hogy mi történik vele a családon belül. Mindezen körülmények miatt válnak veszélyeztetetté a gyermekek. Ezen okok csoportosíthatók úgy, hogy környezeti okokról, magatartási okokról, anyagi veszélyeztető okokról, egészségügyi veszélyeztető okokról van e szó. Ezek a fogalmak nem választhatóak el, szoros összefüggésben vannak egymással. Az 543 védelembe vett gyermek esetében ig 98 gyermek esetében került megszüntetésre a védelembe vétel. Úgy tűnik az igen nagy számú gyermekek nevelésbe vételéből következően -, hogy egyre több szülő képtelen felmérni a gyermek legelemibb gyermeki, emberi szükségleteit. Őket nehéz megnyerni és együttműködésre bírni. A szakmának el kell érnie, hogy hozzásegítse a szülőket a szülőség megtanulásához, el kell fogadtatni a szülőkkel, hogy a gyermek autonómiáját, jogait, emberi méltóságát otthon is tiszteletben kell tartani, legyen tiltott a testi fenyítés. A családon belüli erőszak több tényezőre és okokra vezethető vissza: mint a munkanélküliség, az alkoholizmus, a szegénység, az egyéb szenvedély betegségek. A gyermekkorában bántalmazott felnőtt a legtöbb esetben maga is bántalmazóvá válik. A fenti okok miatt csökken a szülők konfliktus megoldó képessége, tűrőképessége. A Nyíregyházi Városi Gyámhivatal feljelentései a gyermekek fizikai bántalmazására, súlyos elhanyagolására irányultak. Kevés azonban az információ a lelkileg bántalmazott gyermekekről. A gyámhivatal az elmúlt évben 4 esetben tett feljelentést, kezdeményezett bűntető eljárást gyermek bántalmazása, súlyos veszélyeztetése, kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt, mely 11 gyermeket érintett. Alaposan feltételezhető, hogy ettől lényegesen több gyermek él családjában védtelenül, kiszolgáltatottan. A társadalomnak legyen fontos, hogy milyen a gyermeknek, mint embernek az emberi létezés rangja, módja, állapota, mert ettől függ, hogy felnőttként is képes lesze ezt az állapotot megérni, képes lesz-e saját boldogulása kereséséhez. A másodlagos prevenció célját, a gyermekek családból történő kiemelését előzik meg a gyermekjóléti alapellátások közül az átmeneti elhelyezési formák. Előnyük, hogy a gyerekek biztonsága a család szétszakítása nélkül garantálható és a család

10 megerősítése, a szülői képességek erősítésére olyan kontextusban kerül sor, amely egyszerre jelent védelmet, kontrolt és segítséget, ugyanakkor a lehető legtöbb elég jól működő családi funkciót érintetlenül hagyja. Átmeneti elhelyezésre általában akkor kerül sor, ha napi 24 órában van szüksége segítségre a családnak a gyermeknevelésben, de nagy valószínűséggel a szülői képességek fejlődésével, megfelelő források igénybevételével a helyzet viszonylag rövid időn belül megváltozik. A Gyermekek Átmeneti Otthona 16 gyermek részére nyújt teljes körű ellátást, amelynek keretében fontos a probléma kezelése, a gondozás és a nevelés. A bekerült gyermekek majd mindegyike krízishelyzetben van, hiszen családja, szülője olyan helyzetbe került, aminek megoldásához segítségre van szüksége. Az intézménybe bekerülési okok között leggyakrabban a munkanélküliség, hajléktalanság, az alkalmatlan lakáskörülmények és a szülők szenvedélybetegsége szerepel. A gyermekek átmeneti elhelyezését kívánta biztosítani a helyettes szülői hálózat, 2004-ben azonban egyetlen gyermek sem került elhelyezésre ezen ellátási forma keretében. Ennek a magyarázata, hogy a gyermekek és családok átmeneti otthonai megfelelő ellátást biztosítanak az igénybe vevők számára. A gyermek és szülője együttes elhelyezésére nyújt lehetőséget a Családok Átmeneti Otthona. Városunkban három intézmény 106 férőhelyen biztosít átmeneti elhelyezést, legfeljebb 12 hónapi időtartamban. Az intézmények közül egy önkormányzati fenntartásban, egy egyházi fenntartásban ellátási szerződés keretében és egy nem állami fenntartásban működik. Ezen ellátási formát leggyakrabban bántalmazás, a családi kapcsolatok felbomlása, szülő szenvedélybetegsége, a lakáskörülmények megoldatlansága miatt igénylik. Harmadlagos prevenció A gyermekvédelmi gondoskodás súlyosabb esetei, amikor a gyermek nevelése, gondozása a családban nem oldható meg. A gyermekvédelmi törvényben meghatározott hatósági intézkedések célja, hogy minél megfelelőbb környezetben legyen biztosított a gyermek gondozása, nevelése. A hatósági intézkedéseket követően is feladata a gyermekvédelemben résztvevő szakembereknek, hogy a vérszerinti szülővel, családdal tartsa a kapcsolatot, esetenként elősegítse gyermek oda visszatérését. Az elmúlt évben 302 volt a szülők által kezdeményezett kapcsolattartási ügyek száma. Nagy várakozással fogadta a szakma a Gyermekjóléti Szolgálatnál új szolgáltatásként megjelent mediációs (közvetítő) szolgáltatást a háborúskodó szülők számára, mely a jövőben is nagyban elősegítheti a hatósági ügyek, és nem utolsósorban a gyermekek harmonikus nevelésének a rendezését. Sajnos a szülők közötti gyűlölet oly mértéket ölt, hogy ritka esetben volt eredményes a meggyőzés e szolgáltatás igénybe vételéről. A Gyámügyi Csoport, mint I. fokú gyámhatóság intézkedése alapján 58 gyermek esetében ideiglenes hatályú elhelyezéssel került megoldásra ellátásuk. Az ideiglenes hatályú elhelyezések fő oka, hogy a gyermek testi, értelmi, érzelmi,

11 erkölcsi fejlődése súlyosan veszélyeztetve volt, de előfordultak olyan esetek is, amikor a gyermeket a szülő otthagyta magára, felügyelet nélkül hagyta, vagy a születés után a kórházból az anya eltávozott, és nem vitte ki a kórházból a csecsemőt. Az elhelyezett 58 gyermekből csak 3 gyermek került elhelyezésre a külön élő másik szülőhöz, 5 gyermek pedig a saját családján belül, valamelyik hozzátartozójához. A többi 50 gyermek szakszolgáltatás keretében nevelőszülőknél vagy gyermekotthonban lett elhelyezve. A gyámhivatalok döntése után az 50 gyermek átmeneti nevelt lett. Az ideiglenes elhelyezéseknél 2004-ben is megfigyelhető, hogy nem csak nyíregyházi gyermeket kellett elhelyezni, hanem olyan gyermekeket is, akik Nyíregyházán tartózkodtak, de más megyéből költöztek ide, itt működő intézményekbe (Hajdú-Biharból, Pest megyéből, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Baranya megyéből). A gyermekvédelemben jelenleg is negatív tendencia, hogy a családok vándorolnak a megyében és megyén kívülre. Több esetben kideríthetetlen, hogy a gyermek családja hová költözött. Az állandóan költöző családoknál veszélyeztetve vannak a gyermekek, mert kimaradnak az oktatásból, nem veszik igénybe az egészségügyi ellátást, - ha szükséges-, és az ilyen családoknál a gyermekek állandó bizonytalanságban élnek. Az elmúlt évben a Városi Gyámhivatal 38 gyermeket vett átmeneti nevelésbe, 3 gyermeket pedig tartós nevelésbe, ami igen kedvezőtlen folyamat. A nevelésbe vett gyermekek száma 318, hasonló az előző évekhez. Bár a gyermekvédelmi törvény célja, hogy a nevelésbe vett gyermekek száma csökkenjen, ez több ok miatt nem mutatható ki. Egyrészt a Gyermekjóléti Szolgálat alapellátás keretében végzett gondozás során, a tapasztaltak alapján indokoltan kezdeményezi a gyermek a családból való kiemelését, tehát jól működik a jelzőrendszer. Másrészt a rendszerváltást követően a roma családoknál egyetlen jövedelem forrás a gyermekek utáni járandóságok, így egyre gyakoribb a fős család, ahol halmozódik a család problémái, mélyül a szegénység, és így egyszerre gyermeket helyezünk gyermekvédelmi gondoskodásba egy-egy család esetén. A Gyermekjóléti Szolgálat feladata az átmeneti nevelésben levő gyermekek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartás, amelynek célja, a családból kiemelt gyermekek szüleinek gondozása, a szülő és gyermek kapcsolatának helyreállítása, valamint a szülő segítése annak érdekében, hogy mielőbb alkalmassá váljanak szülői szerepük betöltésére. A gyámhivatal 35 volt átmeneti, vagy tartós nevelt fiatal felnőtt számára rendelte el az utógondozást, és 35 fiatal felnőtt részére az utógondozói ellátást. Ezeket a fiatalokat az utógondozó életvezetési tanácsokkal segíti, és ellátás esetén, 24 éves korukig lakhatást, teljes vagy részleges ellátást biztosított, így a fiatal tanulmányait folytathatja, önálló életkezdéshez felkészülhet. E két jogintézmény célja, hogy a volt átmeneti és tartós nevelt fiatal felnőttek ne kerüljenek a hajléktalanok, munkanélküliek világába, ne reménytelen életkilátással kezdjék önálló, felnőtt életüket.

12 A családból kiemelt gyermekek közül összesen 39 gyermek gondozása, nevelése oldódott meg családba fogadással. A szülők elhalálozása, vagy gyermeknevelésre alkalmatlan életvitelből adódó szülői felügyeleti jog szünetelése miatt 97 gyermek áll gyámság alatt. Ők hozzátartozóknál (nagyszülőknél, nagykorú testvérnél, más rokonnál stb.) kerültek elhelyezésre és gyámság alá ban 6 gyermek sorsa rendeződött örökbefogadással, melyből 4 titkos és 2 nyílt házastárs általi örökbefogadás volt. 16 gyermek lett örökbe fogadhatónak nyilvánítva 2004-ig, akiknek örökbefogadásra eddig nem volt esélyük. Ez egyrészt származásuk, másrészt koruk, illetve fogyatékosságuk miatt nem vezetett eredményre. Külföldi szülők általi örökbe fogadásra 2004-ben nem került sor. A gyámhivatal évben 31 szülőt nyilvánított örökbefogadásra alkalmasnak, közülük 3 egyedülálló, 28 házasságban élő személy. A Városi Gyámhivatal feladatai közé tartozik, a nem tradicionális családi kapcsolatból, hanem házassági kapcsolaton kívüli 541 gyermek családi jogállásának rendezése. Ebből 30 gyermeknek apai elismeréssel, 14 gyermeknek apaság bírósági megállapításával és 19 gyermeknek képzelt apa megállapításával rendeződött a családi jogállása. A képzelt apa megállapításánál törekszünk az anya meggyőzésére az apa megnevezése végett, hiszen ezekben az esetekben a gyermekeket egyik legalapvetőbb jogától, a származása megismeréséhez való jogától fosszuk meg. A gondnokoltak száma évhez viszonyítva 35 %-al nőtt, mely a évi a Ptk-t módosító- XV.TV-re vezethető vissza. A módosítás a szellemi fogyatkozással született betegek körét kiegészítette a pszichés állapot és a szenvedély betegség miatti belátási képesség csökkenéssel, illetve kizárással rendelkezők körével. A gondnokoltak száma 2002 évi 386-ról évben 523-ra emelkedett. Kiemelkedő az elhanyagolt, elhagyott pszichiátriai betegek száma. Ezeknek a betegeknek felmorzsolódtak a szenvedély betegségük során a rokoni, hozzátartozói, baráti kapcsolataik, így állapotuk romlása még gyorsabb lefolyású. Összesen gyermek és 280 gondnokolt ingatlan, 605 gyermek Ft értékű, 247 gondnokolt Ft készpénz vagyonát tartja nyilván a gyámhivatal, felügyeli és kezelését befolyásolja, meghatározza. Örvendetesen csökkent a kiskorú házasságkötések száma, mely csupán 3 fiatalkorút érintett. A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések, tapasztalatai A gyermekvédelmi törvény alapján a működést engedélyező szerv évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a szolgáltatótevékenység megfelel-e a működési engedélyben foglaltaknak, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így különösen a személyi és tárgyi feltételekre, az ellátottak elhelyezésére, a térítési díj megállapítására vonatkozó szabályoknak, illetve, hogy a szolgáltató rendelkezik-e a

13 szükséges belső szabályzatokkal, és - nem állami fenntartó esetén - a szakmai tevékenység körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással. Ennek alapján a települési önkormányzat jegyzője, valamint a megyei gyámhivatal, a módszertani intézmény bevonásával végez szakmai ellenőrzéseket, ezenkívül Önkormányzatunk, mint fenntartó is ellát ellenőrzési feladatokat. Az elmúlt évben, mint fenntartó ellenőriztük a Gyermekek Átmeneti Otthona tevékenységét. Ellenőrzésünk során kisebb adminisztrációs hiányosságokat tapasztaltunk, amelyek azonban a működést alapvetően nem befolyásolják. Az intézményben megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A szolnoki Regionális Módszertani Bölcsőde áprilisában végzett vizsgálatot a Hétszínvirág 98 Gyermekjóléti Kht bölcsődei tevékenységének vizsgálata céljából. Megállapításaik szerint a bölcsőde túlzsúfolt, javasolták a felvett gyermekek számának csökkentését az alapterület figyelembe vételével. Ezt a tényt mi is, mint működést engedélyező szerv tapasztaltuk vizsgálataink során. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala, mint működést engedélyező szerv ellenőrizte a Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti keretében működtetett Családok Átmeneti Otthona és a helyettes szülői hálózat tevékenységét, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthona működését. Ez utóbbi vizsgálat során csak kisebb hiányosságokat állapítottak meg. A Családok Átmeneti Otthonában a személyi és tárgyi feltételek azonban nem teljeskörűen voltak biztosítva, amely hiányosságok pótlására a szükséges intézkedések megtörténtek. A helyettes szülői hálózat szakmai vizsgálata megállapította, hogy ez az ellátási forma nem töltötte be célját, így ez évben kértük az erre vonatkozó működési engedély visszavonását. A gyámhivatalnál a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala november én az ideiglenes hatályú elhelyezés, a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén büntető eljárások kezdeményezésének gyakorlata, gyermektartásdíj megelőlegezésének gyakorlata tárgyában. A vizsgálat összességében megállapította, hogy a gyámhivatal munkavégzése a kiskorúak ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén a büntető eljárások kezdeményezése terén jó színvonalú, a gyermektartásdíj megelőlegezési ügyek intézése során törekedni kell a jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartására. Bűnmegelőzési program A bűnmegelőzési program főbb pontjai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által elkészített és a Közgyűlés által elfogadott, évekre vonatkozó Közbiztonsági Koncepciójában tekinthetők át. A stratégiai prioritás egyik pontja a család-gyermek- és ifjúságvédelem. A Gyvt.-t módosító évi IV. tv a szerint a gyermek és az őt nevelő szülő tartózkodási helyére vonatkozóan a szolgáltató, a hivatal megtagadhatja a bántalmazó szülő tájékoztatását, korlátozhatja az iratbetekintési jogát. Hatékonyabban kell publikálni a titkolt terhesség humánus és jogszerű kezelését. A

14 drogfogyasztás és a kábítószer bűnözés megelőzése érdekében a Közgyűlés külön határozatban fogadott el stratégiát a drog terjedésének visszaszorítása tárgyában. A bűnmegelőzési koncepción túl a Nyíregyházi Városi Rendőrkapitánysággal, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője és a Városi Gyámhivatal Együttműködési Megállapodást kötött a gyermekvédelemmel kapcsolatos megelőző tevékenység hatékonyságának növelésére, a gyermekvédelemmel összefüggő teendők, valamint a családon belüli, gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítására, meghatározott feladatok végrehajtására. Az együttműködés folyamatos és eredményes. A jövőre vonatkozó elképzelések 1.) Kormányzati szinten megjelenő törekvés a helyi önkormányzatok együttműködésének bővítése, közös érdekű feladataik célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása, a közszolgáltatások színvonalának javítása, a térségi kapcsolatok elmélyítése. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a térségünkbe tartozó települési önkormányzatok egy része csak részben képes jogszabályi kötelezettségeinek eleget tenni. Ez alapján Önkormányzatunk felvállalta, hogy koordinálásával létrehozza a többcélú kistérségi társulást. A kistérségi együttműködés elvei: az egyes településeken nem vagy nem megfelelő színvonalon biztosított lakossági szolgáltatásoknak a többcélú kistérségi társulás keretében történő ellátása a szolgáltatások elérhetősége a kis településeken is az ellátások szakmailag magasabb szinten történő biztosítása a kisebb településeken élők esélyegyenlőségének biztosítása a rendelkezésre álló források optimálisabb felhasználása az intézmények gazdaságosabb működtetése. A többcélú kistérségi társuláson belül a szociális és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására három intézményfenntartó társulás jött létre, Nyíregyháza, Nyírtelek, és Kótaj központtal. Ezen társulások létrehozását a települések lakosságszáma és földrajzi közelségük indokolta. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyírpazony Község Önkormányzatával megalakította a Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulást. E társulás keretében a Gyermekjóléti Központ február 15-től Nyírpazony területén is biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást. 2.) A jövőben is feladatunk hatóság és a szolgáltatást nyújtók együttműködésének erősítése, a kapcsolattartás módjainak meghatározása, a gyermekbántalmazás, a családon belüli erőszak jeleinek korai felismerése, a jelzőrendszer hatékony működtetése, a szükséges intézkedések megtétele 4.) Fontosnak tartjuk a jövőben is a civil kapcsolatok erősítését. A városban számtalan szociális és gyermekvédelmi célú alapítvány, egyesület működik, s segítik a szolgáltatók munkáját. Ezek közül néhány, az elmúlt esztendők tapasztalatai alapján hangsúlyosan van jelen az intézmények napi életében, vesznek részt programjaik megvalósításában, működtetésében (pl.: Periféria Egyesület, Családvédő Egyesület, Segítő Kéz Alapítvány, Élet Bölcsője Közhasznú Egyesület, Nagycsaládosok Egyesülete). E társadalmi szervezetek alkalmasak arra, hogy

15 önállóan működtessenek preventív, terápiás jellegű programokat, foglalkozásokat az intézményekkel kötött együttműködési megállapodások keretében, kiegészítve és egyben szélesítve azok körét. Nyíregyháza, április 15. Deme Dóra irodavezető 2.számú táblázat: Pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülők száma és összegének megoszlása (2004) Ellátás megnevezése Rendszeres gyermekvédelmi tám. Támogatásban részesülők száma (fő) 2004.év Kifizetett támogatás összege (eft) Rendkívüli gyermekvédelmi tám Rendszeres gyermekvédelmi tám.gyámolt részére Étkezési támogatás Ingyenes tanulóbérlet biztosítása Összesen Pénzben és természetben nyújtott támogatások összegének megoszlása %-ban Rendszeres gyermekvédelmi tám.gyámolt részére 0% Étkezési támogatás 5% Ingyenes tanulóbérlet biztosítása 10% Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 4% Rendszeres gyermekvédelmi tám. 81%

16 3.számú táblázat: Pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülők száma (2004) Pénzbeli és természetbeni támogatásban részesítettek számának megoszlása (fő) Rendszeres gyermekvédelmi tám. Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Rendszeres gyermekvédelmi tám.gyámolt részére Étkezési támogatás Ingyenes tanulóbérlet biztosítása

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 115/2006. (V. 31.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás 2011. január 30. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Révész Magda Molnár László Szikulai István Gyermekjóléti alapellátás

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-122-6/2010. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2009. évi hatósági

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Gyermekvédelmi ismeretek

Gyermekvédelmi ismeretek Gyermekvédelmi ismeretek Gyermeki jogok: ~ A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/7761/2009. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 9. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 1 A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

;Ut 2. s:zámú előterjesztés

;Ut 2. s:zámú előterjesztés Budapest FŐváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ;Ut 2. s:zámú előterjesztés Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 2014. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

Részletesebben

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi Both Éva Kuslits Gábor A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi szakellátásban minden gyermek egyéni érdekén kívül álló érdek csak akkor érvényesülhet, ha azt a gyermek érdeke megkívánja vagy megengedi.

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet. Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős

Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet. Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős A MEGELŐZÉS ÉS KEZELÉS SZINTJEI 1. minden gyermeknek és családnak járó ellátás - univerzalitás 2. speciális ellátás gyerekeknek,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről 0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október 4, ~~ ÁR0P-i.1.16-2012-2012-0001 4 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának TKLCI biztosítása ÚJ SZÉCHENYI TERV Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata a 2015. október Türr

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben