8181 Berhida Veszprémi u Berhida Veszprémi u Tel.: Fax: Tel.: E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u Berhida Veszprémi u Tel.: Fax: Tel.: E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁPRILIS 25. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE Vilonya Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi átfogó értékelése A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96.. (6) bekezdése alapján Vilonya Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 170/A. -ában meghatározott tartalommal és szerkezetben készült átfogó értékelést az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé: I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA Vilonya község népesség-statisztikai adatai december 31. napján. Állandó lakosság összesen: (a településen lakóhellyel rendelkezők száma) 652 fő. Korcsoport bontásban Férfi (fő) Nő (fő) Együtt (fő) 0-2 éves éves éves éves éves éves éves éves éves Összesen

2 2 II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A Gyvt. 19. (1) bekezdése értelmében: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: a) a 151. (5) és (5a) bekezdésében meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, b) a 20/A -ban meghatározott természetbeni támogatásnak c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, vagy a kormányablaknál terjeszti elő. A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - a helyi önkormányzat jegyzője állapítja meg, egy év időtartamra évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására 20 kérelem érkezett. A kérelmezők jellemzően jövedelmi viszonyaikra hivatkozással kérik a támogatás megállapítását. Elutasításra 1 esetben került sor, a jogosultsági határt meghaladó egy főre jutó jövedelem alapján (amely a gyermeket gondozó családban Ft, egyedülálló kérelmező, tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermek, valamint nagykorúvá vált gyermek esetében Ft). A 20/A. -ban meghatározott természetbeni támogatás: (1) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. A természetbeni támogatás összege évben gyermekenként és alkalmanként 5.800,- Ft volt. A Gyvt. 20/A. -a szerint: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján természetbeni támogatást folyósítottunk fogyasztásra készétel, ruházat valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet utalvány formájában az alábbiak szerint: augusztus hónapban 16 kiskorú gyermek és 2 nagykorú, összesen 18 fő részére folyósítottuk az ellátást: forint összegben november hónapban 16 kiskorú gyermek és 1 nagykorú, összesen 17 fő részére folyósítottuk az ellátást: forint összegben.

3 3 Támogatásra felhasznált összeg évben összesen: Ft. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása: Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról önkéntes nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a kedvezmény igénylésekor az Szt. szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylését megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek. Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek aki esetében a fentebb felsorolt körülmények közül kettő fennáll. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek adatai: Megnevezés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma Hátr. vagy halm. hátrányos helyzet megállapítását kérők száma: Megállapított hátrányos helyzetűek száma szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége Ebből miatt szülő(k) vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma Tárgyévben nyilvántartásba vett dec.31- én nyilvántartott 0-2 éves 3-5 éves Ebből 6-13 éves éves 18 évesnél idősebb

4 4 szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő(k) vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt szülő(k) vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen lakókörny. miatt szülő(k) és a családba fogadó gyám alacsony Ebből iskolai végzettsége és elégtelen lakókörny. miatt szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő(k) vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen lakókörny. miatt A gyámhivatal által hivatalból megállapított halm. hátrányos helyzetű nevelésbe vett gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő nagykorúvá vált gyermekek száma Családok száma, amelyekben a hátrányos helyzetű gyermekek élnek Családok száma, amelyekben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek élnek Óvodáztatási támogatás Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. A Gyvt. 20/C -a alapján a települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát kérelemre annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek a gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapította, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába. Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet legfeljebb annak a nevelési évnek a kezdetéig lehet előterjeszteni, amelyben a gyermek ötödik életévét betölti. A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatást első alkalommal, ha az óvodáztatási támogatásra való jogosultság jogerős megállapítására a)az előző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június hónapjában, b)a tárgyév június 5-e és a tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december hónapjában folyósítja.

5 5 Az első alkalmat követően a települési önkormányzat jegyzője a gyermek nevelési jogviszonyának fennállásáig június és december hónapban további óvodáztatási támogatást folyósít a szülőnek vagy a családbafogadó gyámnak, ha a) a gyermek továbbra is halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, és b) a szülő, a családbafogadó gyám a gyermeknek a rendszeres óvodába járásáról gondoskodik Ha az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet december 4-ig, illetve június 4-ig benyújtották és a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak, de a kérelem jogerős elbírálására december 4-ig, illetve június 4-ig nem kerül sor a további óvodáztatási támogatás folyósításának a fent részletezett időpontjában kell folyósítani az első alkalommal járó óvodáztatási támogatást. Ha a további óvodáztatási támogatás folyósításának feltételei is fennállnak, akkor az első alkalommal járó és a további óvodáztatási támogatást együtt kell folyósítani. A támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint évben óvodáztatási támogatásban részesített gyermek nem volt. Kérelemre indul az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás megindítása. Kérelem nem érkezett. Az óvodáztatási támogatás szeptember 1. napjával megszűnt a Gyvt. 20/C. -ának hatályon kívül helyezésével. 2. EGYÉB, A GYVT-BEN NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK: 2.1. Önkormányzati segély/települési támogatás: A Gyvt. 18. (2) bekezdése szerint: A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján akkor indokolt a támogatás megállapítása (családban nevelkedő gyermekre tekintettel adott önkormányzati segély/rendkívüli települési támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a február 28-ig önkormányzati segély, ezt követően települési támogatás odaítélésének keretszabályait tartalmazza. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat indokolt alkalmanként önkormányzati segélyben/rendkívüli települési támogatásban részesíteni, akik önmaguk és családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy az alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások különösen a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, illetve a gyermek családba való visszakerülése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak.

6 évben gyermekre tekintettel önkormányzati segélyt/települési támogatást senki nem kért és nem kapott Nyári gyermekétkeztetés A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésére a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény biztosított lehetőséget. Tartalmát tekintve a pályázat feltételei az előző évi kiíráshoz hasonlóak voltak. A támogatás feltétele, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy: június 6-tól augusztus 28-ig terjedő időszakban legalább 43 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (a továbbiakban rászoruló), vilonyai lakóhellyel rendelkező, kiskorú gyermekek étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó összege legfeljebb 440 Ft. Fentiek alapján biztosította az önkormányzat 5 főnek 44 étkezési napon át a nyári étkeztetést, ami a gyakorlatban napi egyszeri melegétkezést jelentett. Az Önkormányzat Suri Ferencné egyéni vállalkozóval kötött szolgáltatási szerződés útján a SZIKLA Vendéglőből történő elvitellel valósította meg a nyári gyermekétkeztetési feladatot, 540 Ft/nap/fő költségen. Így a nyári gyermekétkeztetés az önkormányzatnak június 29-től augusztus 28-ig Ft-ba került Ingyenes tankönyvellátás Berhida város oktatási intézményekben és a vilonyai tagintézményben tanulók közül összesen: 276 fő ingyenes tankönyvellátásban részesült az alábbiak szerint: Ady Endre Általános Iskola 123 fő II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 140 fő Berhida összesen 263 fő Vilonyai iskola tagintézmény 13 fő MINDÖSSZESEN 276 fő 2.4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj program Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban részesült az elmúlt évben 1 fiatal a képviselő-testület döntése alapján, összesen: ,- Ft összegben. 3. A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, a kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:

7 7 A gyermekétkeztetés a településen egyéni vállalkozóval kötött szolgáltatási szerződés útján biztosított, mind az óvodások, mind a általános iskolások részére. A SZIKLA Vendéglőből kiszállított étellel biztosított a gyermekek étkeztetése. a) A 151. (5) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100 %-át normatív kedvezményként kell biztosítani (ingyenes étkezés szeptember 1-től megváltozott szabályok szerint) a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át, vagy ae) nevelésbe vették; b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók után, ha ba) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy bb) nevelésbe vették; c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el; d) az 1-8 évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha da) nevelésbe vették, vagy db) utógondozói ellátásban részesül. (5a) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (kedvezményes étkeztetés) a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (5) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben évben térítési díjkedvezményben részesülő gyermekek Intézmények gyermekek száma (fő) 50%-os díjkedv. 100%-os díjkedv. Összesen Ady Endre Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Süni Napköziotthonos Óvoda

8 8 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Berhida összesen Vilonya Iskola tagintézmény Vilonya Óvoda tagintézmény Vilonya összesen MINDÖSSZESEN III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA A gyermekjóléti szolgáltatás feladata, célok és javaslatok: A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében - veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése -veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében -szociális munka a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására -konfliktuskezelő szolgáltatás a családi konfliktusok megoldásának elősegítésére (válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás.) A gyermekjóléti szolgáltatás célja: a gyermekjóléti szolgálatoknak nagyon fontos és meghatározó szerepet kell/kellene betöltenie a település gyermekvédelmi/gyermekjóléti rendszerében. Koordinációs, szervezési, gondozási és szolgáltatási feladataink végrehajtásával, megvalósításával lehetne biztosítani megfelelőbb ellátást. Ennek kialakítására mindenképp szükséges a helyi szükségletek, sajátosságok alapos ismerete és a gyermekvédelmi, gyermekjóléti rendszerben érintettekkel való rendszeres együttműködés. Berhidán december 1-én kezdte meg működését az intézmény a Berhida, Hősök tere 38. szám alatt. VILONYÁN január 1-től társulási megállapodás keretében biztosított a gyermekjóléti szolgáltatás. Családsegítő Központ Berhida Székhely: 8181 Berhida, Veszprémi u Területi iroda: Vilonya, Kossuth u. 18. Vilonya településen jól megközelíthető helyen, külön bejárattal a szolgáltatás ellátásához az önkormányzat épületében található az erre alkalmas iroda. Az iroda és a mosdó az ügyfélváróból nyílik. Az irodában tároló szekrény, íróasztal, és tárgyalás megtartásához is alkalmas tárgyi berendezés található. Számítógéppel, és telefonnal nem rendelkezünk. Szükség esetén azonban mindkettőt a hivatalban a családgondozó igénybe veheti.

9 9 Az iratanyagot a székhelyen tároljuk. Családlátogatás, ügyintézés heti egy alkalommal ügyfélfogadási időben történik. Mind a családsegítést, mind a gyermekjóléti szolgáltatást egy fő látta el 2015-ben. Ingyenes jogi tanácsadást havi egy alkalommal- a székhelyen vehette igénybe a kérelmező Pszichológus havi 4 óra időtartamban látja el tevékenységét Berhidán. Előre egyeztetett időpontban a Vilonya településen élők is a székhelyen vehették igénybe a szolgáltatást. Az intézmény szakmai ellenőrzés 2015-ben: évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának gyermekvédelmi szakreferense tartott ellenőrzést. Megállapításai: A gyermekjóléti szolgálat a gyvt (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően gyermek bántalmazása esetén a jogszabályban előírt egységes elvek és módszertan alkalmazásával járt el. Az adatok zártan kezelése a vizsgált esetben megtörtént. Az észlelő- és jelzőrendszeri tagok együttműködése az iratanyagokban dokumentált. Megállapítható volt, hogy együttműködésük kölcsönös, valamennyi észlelő- és jelzőrendszeri tag feladatát ismerve járt el. A gyermekjóléti szolgálat, mint az észlelő- és jelzőrendszer működtetője feladatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta el. Általános tapasztalat, hogy a gyermekjóléti szolgálat a gyámhivatal felkérésére, illetve javaslattétel esetén levél formájában igen részletes és mindenre kiterjedő tájékoztatást nyújtott. A szolgálat feladatai szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása A várandós kismamák gondozása az egyben együttgondozást is jelenthet. A védőnő szolgálattal rendszeres a kapcsolatunk, hiszen ő azok, akik a várandós anya és a csecsemő gondozása során leghamarabb találkozna a családdal. Továbbra is jellemző problématípusok a gyermeknevelési kompetencia hiányosságai, lakhatási, megélhetési, higiéniai problémák, túl fiatal anya, stb. A védőnők az általuk szervezett programokról tájékoztatást nyújtanak, így az intézményünket felkereső érintett ügyfelek is tudomást szerezhetnek azokról. Családba történő visszahelyezést segítő családgondozás A családgondozó elsősorban a szülőket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel való kapcsolattartásban. A család gondozása során fontos, hogy segítsük a szülő és a gyermek kapcsolattartását. Segítséget nyújtunk hivatalos ügye intézésében, illetve más szakemberhez való továbbirányításban. Támogatjuk a szülő gondozási, nevelési, háztartásszervezési ismereteinek a gyarapítását.

10 10 A családgondozó javaslatot tehet a gyámhivatal felé a kapcsolattartás formájának, módjának megváltoztatására, ha szülők életvitelében, körülményiben történt változás azt indokolttá teszi. Helyettes szülői hálózat: A helyettes szülői hálózat a gyermekek védelmének rendszerén belül a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, ezen belül a gyermekek átmeneti gondozásának egyik formája. A helyettes szülői gondozás azt jelenti, hogy a vér szerinti szülő kérésére átmenetileg, meghatározott ideig történik a gondozás és nevelés. Az átmeneti gondozásban részesülő gyermek számára a helyettes szülő saját háztartásában biztosítja -az egyéni gondozási-nevelési tervnek megfelelően- az ellátást, gondozást. A helyettes szülőnél történő elhelyezés rövid tartamú (max. 12 hó) elhelyezést jelent. Vilonya területén a helyettes szülői hálózat kiépítése a mai napig nem járt eredménnyel.. Helyettes szülők beiskoláztatására ugyan sor került, de ők végül nevelőszülőkké váltak, mert a feltételek kedvezőbbek voltak a jelentkezők számára. Az elmúlt években Vilonya területén helyettes szülői feladat ellátása nem merült fel, illetve ilyen irányú igénnyel senki nem élt. Szükség esetén átmeneti gondozásra kistérségi szinten kerülhetett volna sor. Észlelő- és jelzőrendszer működtetése A gyermekjóléti szolgáltatás észlelő-és jelzőrendszert működtet, mely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermekek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. Ennek keretében figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek -életkörülményeit és szociális helyzetét -gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét -gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét -kezdeményezi, szervezi és összehangolja a Gyvt ában meghatározott, valamint más érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében -a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése A probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazoldó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. Az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személy ismert, és ezzel nem sérti meg a zárt adatkezelés kötelezettségét. Éves szakmai tanácskozást, jelzőrendszeri értekezleteket, esetmegbeszélést, esetkonferenciákat szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít Jelzőrendszeri értekezlet

11 11 A Vilonyán 2015-ben 6 alkalommal került sor a jelzőrendszeri értekezlet megtartására. Résztvevők köre: Gyermekintézmények és gyermekekkel foglalkozó szervezetek képviselői Meghívottak a Gyvt-ben meghatározott jelzőrendszeri tagok, fiatalkorúak pártfogója, az önkormányzati képviselőtestület mindazon tagjai, akik a gyermekvédelem terén döntés-előkészítői, illetve döntési szerepet töltenek be. A február 29-én megtartott gyermekvédelmi tanácskozáson a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelésére került sor VILONYA települést érintően A jelzőrendszer lényege az egyének, családok szociális helyzetéről, problémáiról szóló folyamatos információáramlás, segítségnyújtás érdekében intézmények, szervezetek, magánszemélyek közötti kapcsolat fenntartása. A jelzőrendszer tevékenysége a családsegítői tevékenység szerves része. A hatékonyabb beavatkozás érdekében a szolgálat esetmegbeszélést hív össze, melyre meghívja az ügyben érintett, a jelzőrendszerben nevesített szakembert. Meghatározott, konkrét esetekben esetkonferenciára/családkonferenciára a gondozási folyamat során akár több alkalommal is- sor kerül. Esetkonferenciára az érintett családot és a családdal foglalkozó szakembereket hívjuk össze a család ügyében tartott megbeszélésre. Az esetkonferencia célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő, a családot és a gyermeket érintő információk cseréje, azok rögzítése, és a feladatok meghatározása, illetve azok elosztása a részt vevő szakemberek és egyéb meghívottak között létrejöjjön. A családgondozók több alkalommal egyéni esetkonzultáció keretében a bevont szakemberrel, segítővel egyénileg beszéli meg a teendőket. Gyakoriak az intézményi esetkonzultációk, ahol egymás számára nyújtanak segítséget a kollégák. Gyermekvédelmi tanácskozás (a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról minden év május 31-ig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal- átfogó értékelést készít. Az átfogó értékelés alapját képezi a gyermekjóléti szolgálat által szervezett éves tanácskozás. A tanácskozás célja a településen a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek saját tevékenységének bemutatása, feladat ellátásuk akadályoztatásának feltárása. Az értékeléseket követően közös stratégia kidolgozására kell törekedni a színvonalasabb, hatékonyabb ellátások érdekében. jelzőrendszer tagjai által küldött jelzések száma 2015-ben Egészségügy/védőnő 1 Egészségügyi szolgáltató - Oktatási-nev. Intézmény napközbeni gyermek ellátást nyújtó int. 1 rendőrség Más szociális intézmény 1 Gyermekjóléti szolgálat tevékenységei 2015

12 12 Ellátás típusa Vilonya alapellátásban részesült 5 család 7 gyermek védelembe vettek: 1 család 3 gyermek nevelésbebe vettek Id. hatályú elhelyezés gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint kezelt probléma szerint: Vilonya Anyagi (megélhetés, lakhatás): gyermeknevelési: Gyerm.int-be való beill.n. 11 magatart- és telj.zavar: 15 családi konfliktus 3 szülők,ill.család életvitele: 23 családon belüli erőszak, bánt.: (fizikai) szülői elhanyagolás: - Fogy.retardáció: összesen 52 A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai év megnevezés szakmai tev.száma ellátott gyermekek információnyújtás 13 1 segítő beszélgetés 13 2 tanácsadás 7 1 hiv.ügy.közreműk családlátogatás 15 5 közv.más szolg. 1.vv. tárgyalás felülvizsg.tárgy. elh. értekezlet pszich.tan.adás 4 2 szakmaközi megbeszélés esetkonferencia Veszélyeztetett gyermekek adatai tárgyév (2015.) december 31-én a veszélyeztetettség Okok fő oka nyilvántartott veszélyeztetett 11 a veszélyeztetettség halmozott okai

13 13 kiskorúak száma nevelési probléma szülők, család életvitele (szenv.bet., antiszoc.viselkedés) 2 16 családi konfliktus 1 10 szülő betegsége 3 2 gyermek elhanyagolása fizikai gyermek elhanyagolása lelki kortárs csoport negatív hatása elégtelen lakáskörülmények munkanélküliség antiszociális viselkedés tankötelezettség elmulasztása 1 2 tartós betegség magatart. v. tanulási zavar 1 1 Vilonyán szülő általi fizikai elhanyagolásról 5 esetben, lelki elhanyagolásról 1 esetben érkezett jelzés ben fiatalkorú által elkövetett szabálysértésről, és/vagy bűncselekményről nem értesültünk. A jelzőrendszeri tagok beszámolói Általánosságban tapasztalható a helytelen nevelés, az ebből is adódó magtartási problémák. Nő a nehezen kezelhető gyermekek száma. Gyakori a szülői felügyelet, és a szülői kontroll hiánya. A tapasztalatok és beszámolók alapján összességében a gyermekek veszélyeztetettségeinek okai megegyeznek az előző években tapasztaltakkal: szülők életvitele, szülői elhanyagolás, gyermeknevelési problémák,, gyermek magatartás- és teljesítményzavara Oksági magyarázatok: -pszichológiai, pszichiátriai modellek A bántalmazás, illetve elhanyagolás, mint veszélyeztető magatartás gyakran a szülő személyében keresendő (pszichés, biológiai jellemzők: frusztráció, önbecsülés, érzelmi szegénység, alacsony toleranciaszint, autoriter, ill. merev személyiség, agresszió, stressz és alkalmazkodás stb.) -gyermek közrehatását hangsúlyozó modellek az atipikus gyermekek (pl. mentális, fizikai, illetve viselkedésbeli abnormalitás esetében) fokozottan ki vannak téve a bántalmazás veszélyének. Ehhez hozzájárulnak a szülő tulajdonságai, melyek már vagy eleve jellemzik őt, vagy pedig a gyermekkel való negatív tranzakció során alakulnak ki. -személyközi kapcsolatok szerepét hangsúlyozó modellek a veszélyeztető magatartásokat az alábbi faktorok hangsúlyozzák: - a család struktúrája -családtagok közötti interakciók jellege, sűrűsége

14 14 -szülő viszonya a gyermekhez (gondozás és nevelés) -szülő, illetve gyermek kapcsolata a társadalmi környezettel Szociológiai megközelítések. -gazdasági feltételek -társadalmi szerkezet -kulturális tényezők Szociális jellemzők A rossz anyagi helyzet, nélkülözés szintén nem kedvez a megfelelő családi élet kialakítására. Ennek kapcsán fokozódik a szülői elhanyagolás és a kezeletlen problémák tünethordozója a gyermek lesz. A családokon belül megfigyelhető a megfelelő kommunikáció, a problémamegoldó képesség hiánya, a tartósan fennálló higiéniai problémák. A fent leírtak következtében a családok működése diszharmonikussá válik. A családi minta, és a közvetlen környezet a gyermek életére, fejlődésére vonatkozóan negatív hatással bír. Bántalmazás, elhanyagolás A bántalmazó, elhanyagoló magatartás a társadalom minden rétegében előfordul, és mindegyiket védelem illeti meg a gyermekvédelem részéről. A szülő szegénységéből egyenesen következő helyzeteket azonban nem lehet bántalmazásnak, vagy elhanyagolásnak tekinteni. Ha a szülő nem elégíti ki a gyermeke alapvető szükségleteit, ez nem feltétlenül elhanyagoló magatartás, hanem inkább a források hiánya. Ilyen esetekben gyakran megfigyelhető hogy a szegénység olyan stresszes állapotot okoz a szülőnél, amely adott esetben kiprovokálhatja a gyermekkel való rossz bánásmódot. Ugyanakkor a kulturális kontextus különböző faktorai növelhetik, vagy csökkenthetik a gyermek bántalmazásának, illetve elhanyagolásának kockázatát. Ezen belül az egyedi feltételek is befolyásolják a szülő magatartásának jellegét. A gyermekvédelmi problémákkal összefüggő kulturális tényezők között elsősorban az alábbiakat érdemes említeni: -gyermek értékére vonatkozó felfogás -gyermekgondozás és nevelés megfelelőségére vonatkozó felfogások -fegyelmezésre vonatkozó felfogások (büntetés, mint a deviáns magatartás elhárításának eszköze) -gyermeknevelés individuális jellege (szülők szocializációs hiányosságai) -konfliktusok kezelésével kapcsolatos gyakorlatok és felfogások -szubkultúrák eltérő szokásai és értékei évben szülő általi fizikai bántalmazás 1 esetben, szülő általi elhanyagolás fizikai- 34, -lelki elhanyagolás esetben került a látókörünkbe, illetve érkezett jelzés ben két esetben kaptunk jelzést fiatalkorú által elkövetett bűncselekményről. Gyermekvédelmi prevenció: Mindenfajta prevenció célja, hogy a megcélzott jelenség ne jöjjön létre, vagy ha létrejött, ne váljon súlyosabbá. Ezen túlmenően azonban a prevenció több mindent

15 15 jelenthet. Például egy felfogásmódot, amely a problémák megelőzését preferálja a kialakult problémák kezelésével szemben (itt nem konkrét megoldásokról, hanem nézőpontról van szó). Fontos összefüggéseket ismerhetünk meg, ha megkülönböztetjük a prevenció típusait: -elsődleges prevenció általában véve a populációra irányul, a gyermekvédelminek tartott helyzetek, elsősorban a bántalmazó vagy elhanyagoló magatartások csökkentése, vagy kiküszöbölése céljából. -másodlagos prevenció a magas kockázattal bíró csoportokat igyekszik azonosítani és kezelni a fentebb említett helyzetek csökkentése, illetve kiküszöbölése céljából. -harmadlagos prevenció: azokat a szülőket és gyermekeiket veszi célba, akiknél már előfordult gyermekvédelmi probléma: itt a cél a következmények enyhítése és a hasonló problémák ismételt előfordulásának megakadályozása. Az minősül prevenciónak, amit ilyen céllal működtetünk, függetlenül attól, hogy a törekvésünk kisebb, vagy nagyobb sikerrel jár. Megvalósult, a veszélyeztetettség megelőzésére, csökkentésére, megszüntetésére irányuló programok, tevékenységek 2015-ben A programok többfunkciósak, melyek biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését, másrészt pedig preventív célzatúak. Vilonyán az elmúlt évben is szerveztünk szabadidős programok, melyek egyrészt jeles ünnepekhez kapcsolódtak. Másrészt a nyári szünidő idejére tevődtek. A gyermekek legszívesebben a kreatív játékokat részesítették előnyben, de népszerűek voltak mind az arcfestés és a csillámtetoválás. Célok és javaslatok Jelenleg is vezető helyet foglalnak el a gyermeknevelési problémák, a szülői elhanyagolás, és a gyermekek magatartási problémái. Továbbra is a prevenció körét érdemes bővíteni. Ehhez más szakterületek bevonása elengedhetetlen. A jövőre vonatkozóan a prevenció körét ki kell terjeszteni konfliktus kezelési kommunikáció, életvezetési, életmódbeli és életviteli kompetenciák fejlesztésére. Szülők részére javasolt a gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsadás, csoportfoglalkozások lebonyolítása. Ennek keretében szükséges a szülői feladatok ismeretének elmélyítése, fejlesztése. stb. Programjaink lebonyolításához, az abban való részvételre feltétlenül szükséges más szakterület képviselőinek a közreműködése is, melyre a jövőt illetően még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni. Bűnmegelőzést is szolgáló helyi szabadidős, kulturális programok szervezése, támogatása is indokolt.

16 16 A közös célok elérése érdekében mindenképp szükségszerű, hogy a jelzőrendszeri szervezetekkel még szorosabb együttműködést tudjunk kialakítani. IV. A FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL GYÁMHATÓSÁGI, GYERMEKVÉDELMI TERÜLETEN VÉGZETT SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI, TOVÁBBÁ A GYERMEKJÓLÉETI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK ELLENŐRZÉSÉNEK ALKALMÁVAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK BEMUTATÁSA: évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának gyermekvédelmi szakreferense tartott ellenőrzést a Családsegítő Központban. Az ellenőrzés megállapításai: A gyermekjóléti szolgálat a gyvt (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően gyermek bántalmazása esetén a jogszabályban előírt egységes elvek és módszertan alkalmazásával járt el. Az adatok zártan kezelése a vizsgált esetben megtörtént. Az észlelő- és jelzőrendszeri tagok együttműködése az iratanyagokban dokumentált. Megállapítható volt, hogy együttműködésük kölcsönös, valamennyi észlelő- és jelzőrendszeri tag feladatát ismerve járt el. A gyermekjóléti szolgálat, mint az észlelő- és jelzőrendszer működtetője feladatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta el. Általános tapasztalat, hogy a gyermekjóléti szolgálat a gyámhivatal felkérésére, illetve javaslattétel esetén levél formájában igen részletes és mindenre kiterjedő tájékoztatást nyújtott én a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jogkörében eljárva hatósági ellenőrzést tartott a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsődében. Az ellenőrzés során a szolgáltató működésével kapcsolatosan építészeti hiányosságokat tárt fel pl: akadálymentesítés, ajtókon üvegvédő rács, nem megfelelő kerítés anyag, kialakított homokozó a mai szabályozóknak nem megfelelő. A dokumentumokban a házirendet, szakmai programot kellet kiegészíteni. A szakmai dokumentumok javítása megtörtént, amit Berhidai Köznevelési Társulás i ülésén elfogadott. Az építészeti felújítások pedig folyamatban vannak. V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján: Az elmúlt évek tapasztalatait, a jelzéseket, statisztikát figyelembe véve jelenleg is vezető helyet foglalnak el az életviteli, anyagi, gyermeknevelési problémák és az agresszív magatartás.

17 17 Továbbra is probléma a súlyos, magatartászavaros gyermekek nevelése, esetleges kezelésük. A gyermekek körében az egyre nagyobb számban jelentkező súlyos, agresszív magatartásos zavar a pszichológus magasabb óraszámban történő foglalkoztatását indokolná. A gyermekvédelmi prevenció körét ki kell terjeszteni az elsődleges és másodlagos prevencióra. A preventív jellegű programok lebonyolításához, az azokban való részvételhez valamennyi szakterület képviselőjét be kell vonni. Célszerű lenne valamennyi preventív tevékenységet kiterjeszteni a gyermekeket illetően már az óvodás kortól. A magyar gyermekvédelem megoldásai között többnyire csak a harmadlagos prevenciót fedezhetjük fel, tehát olyan megoldásokat, melyek azokra a családokra irányulnak, ahol már előfordult, illetve fennáll a gyermekvédelmi probléma. Tehát törekedni kell az elsődleges és másodlagos preventív tevékenységek kialakítására. A veszélyeztetett gyermekek száma nem csökken. Hosszútávú célunk, hogy tevékenységeinkkel megelőzzük a veszélyeztettség kialakulását. Éppen ezért szükséges a jelzőrendszer további erősítése, a velük való még szorosabb és hatékonyabb együttműködés, a szakterületek közötti rendszeres konzultáció. A Védőnői Szolgálat tevékenységének gondozotti csoportonkénti bemutatása: III. körzet: Peremartongyártelep Vilonya: Székelyné Kendi Ildikó védőnő tájékoztatója A körzetet Peremarton gyártelep és Vilonya község alkotja, az itt működő óvodákkal és általános iskolákkal. Vilonyán általában a hétfő a látogatónapom, és a páros hetek szerdáján vannak a védőnői tanácsadások.8 ó ó 30 -ig Várandós anya és nővédelmi tanácsadás,10 ó 30 -tól 12 ó 30 -ig Csecsemő és kisgyermek tanácsadás. Szaktanácsadás a gyermekorvossal közösen szerda du. 14 órától a védőoltásoknak és az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatoknak megfelelően. A hazaérkező újszülöttek látogatása a szakmai irányelveknek megfelelően történik. Peremarton gyártelepen önálló védőnői nővédelmi és várandós anya tanácsadás minden kedden óráig, önálló védőnői csecsemő és kisgyermek tanácsadás minden csütörtökön 8-10 óráig van. Szaktanácsadás Dr. Csontai Erzsébettel csütörtökön óráig. Iskola egészségügyi tevékenységi idő kedden 8-10 óráig LÉTSZÁMOK ei állapot szerint :

18 18 Várandós anya: 7fő,ebből 4 fő Vilonya Csecsemő: 18 fő,ebből 10 fő Vilonya 1-3 éves: 37fő, ebből 11 fő Vilonya 3-7 éves: 82fő, ebből 26 fő Vilonya FORGALOM AZ ÖNÁLLÓ VÉDŐNŐI TANÁCSADÁSOKON : Várandós anya: 111 fő ebből Vilonyán megjelent : 54 fő Csecsemő: 164 fő ebből Vilonyán megjelent : 79 fő 1-3 éves: 123 fő ebből Vilonyán megjelent : 43 fő 3-7 éves: 89 fő ebből Vilonyán megjelent : 30 fő Nővédelmi tanácsadás : 197fő, ebből vilonyai megjelenés: 37 fő Orvossal tartott tanácsadáson az összes megjelenés 0-7 éves korig: 271 fő, ebből vilonyai megjelenés: 152. VÉDŐNŐI MUNKA MUTATÓI A SZÁMOK TÜKRÉBEN : A tavalyi év során 17 várandós anyát gondoztam. Az év folyamán szült anyák száma 18, védőnői látogatások száma körükben 96. Újonnan születettek száma 18, ebből vilonyai 10 újszülött. Csecsemő látogatások össz. száma: évesek körében tett látogatások száma: 387. Összes családlátogatás 654, összes szaklátogatás Csoportos egészségnevelési alkalmak száma 39, résztvevők száma 221. Az év során 6 alkalommal munkaértekezleten, 8 alkalommal továbbképzésen vettem részt. Egy európai uniós projectnek köszönhetően elvégeztem a védőnői méhnyak szűrés elméleti és gyakorlati képzését. Megbízólevelem birtokában elkezdhettem a körzetemben élő éves női korosztály szűrését. A behívó leveleket a megyei ÁNTSZ-nél dolgozó szűrési koordinátor postázza a hölgyeknek. Már hagyomány márciusban a NŐK EGÉSZSÉGE A CSALÁDOK EGÉSZSÉGE szűrés.ebben az évben 20 nőnek végeztem ingyenesen testsúly, testmagasság mérést, ebből BMI kiszámítást. Valamint látás, hallás szűrés, vércukor és vérnyomásmérés és vizelet szűrés történt. (Peremarton 9, Vilonya 11 fő). Május 08-án a SZÜLETÉS HETÉT ünnepeltük, ebben az évben a peremartoni védőnői tanácsadó adott otthont a rendezvénynek, melynek keretében Babák - az első év című filmet vetítettük az érdeklődőknek. (2fő) Július 31-én a Petőfi művelődési házban a szoptató édesanyákat köszöntöttük a SZOPTATÁSI VILÁGNAP alkalmából. Pergő Margit polgármester megnyitója után egy zenés diavetítés során a szoptatott gyermekekben gyönyörködhettünk. A meghívottak előadást hallhattak az anyatejes táplálás szépségéről, jelentőségéről. Sok vers, ének és Kerekítő bemutató után, ajándékokkal köszöntöttük a gyermekeket, valamint minden édesanya, nagymama egy szál virágot és kerámiát kapott ajándékba.

19 19 (47fő, ebből saját körzetből 38fő) Szeptember 12-én a Berhidai Napok rendezvényén a védőnői szolgálat vércukor és vérnyomás méréssel várta az érdeklődőket. Testmagasság és testsúlymérés után testtömeg indexet számoltunk, életmód és táplálkozással kapcsolatos tanácsokat adtunk. (21fő ) Babamasszázs tanfolyamot tartok a vilonyai és a gyártelepi mamáknak és csecsemőiknek. Helyszín a Szegfű utcai és a vilonyai védőnői tanácsadó ben 10 édesanyának és csecsemőjének tanítottam meg a babamasszázs művészetét. Szívesen eljönnek apukák, nagymamák és a nagyobb testvérek is. Az APRÓ - TALPAK Baba Mama Klub Márciusban ünnepelte 7 éves születésnapját. Az összejövetelek 2015-ben a védőnői tanácsadóban voltak, általában havi egy alkalommal. A kicsiknek minden alkalommal volt játszóház. Az önkormányzat jóvoltából sok szép játékot vásárolhattam a klub részére. Köszönjük! Tavasszal Dr. Csontai Erzsébet gyermekorvos volt a vendégünk, aki az allergiás betegségekről és a védőoltásokkal kapcsolatos hitek és tévhitekről beszélt. Júniusban szintén az önkormányzat anyagi segítségének köszönhetően előadó meghívására volt lehetőségem. Torday Szilvia dietetikus a kisdedkori táplálkozási problémákról tartott előadást, sok hasznos tanácsot,recept ötleteket adott az anyukáknak. Vendégünk volt még Lajosfalvi Ágnes logopédus. A kisgyermekkori beszédfejlődés és beszédzavarok témában hasznos ismereteket adott. Játékos lehetőségeket mutatott a hangképzésben résztvevő izmok tornáztatására, ezt a kicsik ki is próbálták. A karácsony előtti baba-mama klubban a kicsikre leselkedő ünnepi veszélyekre hívtam fel az édesanyák figyelmét. (10 alkalom,85 fő) ÓVODAI MUNKA : Mindkét óvodában megtörténtek a tisztasági vizsgálatok és a kötelező szűrő vizsgálatok. Fejtetvességi szűrést az óvodákban 6 alkalommal végeztem. (230 kisgyermeknek) Az óvodai dolgozókkal jó a kapcsolatom. Fogadóórát az óvodákban nem tartok, a szülők a védőnői tanácsadókban érhetnek el az önálló tanácsadásokon. Elérhetőségeim az óvodákban ki vannak függesztve. ISKOLAI MUNKA: augusztus 31-én részt vettem a tanévnyitó munka-értekezleten, ahol beszámoltam a 2014/2015-ös tanévben végzett iskola egészségügyi munkámról. Valamennyi első osztályban (Vilonyán a 2. osztályban is) előadást tartottam a helyes fogápolásról, a fogbarát élelmiszerekről. A kisdiákok fogkrém mintákat, matricákat kaptak ajándékba. (33fő) Az 5. osztályosoknak több osztályfőnöki óra során beszéltem a helyes táplálkozásról, a táplálkozással összefüggő betegségekről és azok megelőzéséről.

20 20 Ők már tudják, mit jelent a csontritkulás, vagy a magas koleszterin szint. Az órák végén a gyerekek Toto-t töltöttek ki és a telitalálatosokat egészséges finomságokkal jutalmaztam. Ebben segítséget kaptam az iskolától és a Gyermekeinkért Alapítványtól. (10 alkalom 153 fő) Vilonyán a 3. és 4. osztályosoknak tartottam előadást az egészséges táplálkozásról, melynek során a polgármester úrnak köszönhetően gyümölcssalátát kóstolhattak a gyerekek.(7 fő) A hatodik évfolyamon a dohányzás káros hatásaira próbáltam felhívni a figyelmet. (2 alkalom 38fő) A 6. osztályos lányoknak a menstruáció élettanáról, higiéniájáról és a szervezetben bekövetkező serdülőkori változásokról beszéltem. Ezzel párhuzamosan családvédelmi szolgálatnál dolgozó kolléganőm a fiúknak tartott előadást: Serdülőkori változások fiúknak (összesen 38fő) A 7. osztályban a Barátság, szerelem, párkapcsolat témában, (40 fő) a 8. osztályban pedig a serdülőkorról és a fogamzásgátlásról tartott projektoros vetítéssel kísért előadást felkérésemre a családvédelmi szolgálatnál dolgozó védőnő kolléganő. (30fő) A 7. osztályos diákok előadást hallgathattak meg a TETOVÁLÁS, PIERCING- ről. Felkért előadó a kormányhivatal egészségfejlesztője volt. (40fő) Decemberben az AIDS ről tartottam előadást a 7. osztályos tanulóknak, (2 alkalom, 37fő) 2015-ben a vilonyai és a peremartoni általános iskolákban összesen 21 alkalommal végeztem fejtetvességi szűrővizsgálatot. 943 gyermeket szűrtem le, fejtetvességet mindkét intézményben találtam. Mindkét iskolában megtörténtek a kötelező szűrővizsgálatok, valamint a felső tagozatban a kampányoltások. Az oktatási intézményekkel jó a kapcsolatom. A családsegítő központ munkatársaival a kapcsolattartás folyamatos. Az év során 4 alkalommal szóbeli, 2 alkalommal írásbeli jelzést tettem feléjük. A jelzett esetek indoka fejtetvesség, rossz szociális körülmény volt, valamint egy vilonyai várandós nem járt rendszeresen gondozásra márciusában gyermekvédelmi egyeztető fórumon vettem részt. BESZÁMOLÓ A VÉDŐNŐI MÉHNYAK SZŰRÉSRŐL A szűrés végzésére már korábban is szerettem volna jelentkezni, ezért nem volt kérdés, hogy a továbbképzésen a szűrés végzésének szándékát jelöltem meg. 92 kenetvételt végeztem el. Kevés volt azoknak a nőknek a száma, akik a behívólevél kézhezvételét követően felvették velem a kapcsolatot. Nagyon sok esetben kellett utánuk menni, azaz megkeresni őket. Úgy gondolom nem volt nehéz dolgom, mert a körzetemben, ahol 22 éve dolgozom,szinte mindenki ismer. Többször átolvasgattam a lakos listámat, hogy rögzüljön, kik kaptak behívólevelet,

21 21 ha kinéztem a tanácsadó ablakából, és láttam, hogy egy érintett nő arra sétál, kimentem és behívtam, de az utcán a boltban, a postán, vagy az iskolában, óvodában is személyesen tudtam beszélni a nőkkel. Az otthonukban tett látogatáskor sokszor kiderült, igen megkapta a levelet, szeretne is jönni, de, ha én nem megyek el hozzá ő nem keres meg. Sok olyan nőt szűrtem, aki 10-15, vagy több éve nem volt nőgyógyásznál. Volt, akit meg lehetett győzni ők voltak többségben - és volt, akit nem. Volt, aki szívesen jött hozzám, mert ismert, de volt olyan is, akit pont ez zavart. A helyi újságban 2 alkalommal jelent meg cikkem a témával kapcsolatban: Figyelem, új szűrési lehetőség a védőnői tanácsadóban! A polgármester asszony nagyon együttműködő és mindenben segítőkész volt. 21 nő jelentkezett nálam, akik nem kaptak behívólevelet, hogy szeretnének jönni hozzám. Nevüket, TAJ számukat ben elküldtem a szűrési koordinátornak, aki sok esetben 1-2 órán belül vissza is írt, hogy jöhet, mert beválogatható a jelentkező. Egy a lakos listában lévő hölgy kérdezte, eljöhetne e hozzám a lánya is? Amikor eljött a lánya, őt a sógornője hozta el, aki az anyukáját szerette volna, ha részt vesz a szűrésen, az anyuka pedig kisebbik lányát jelentette be. Egy esetben egy Vilonyán lakó, de Portugáliából haza költöző hölgyhöz mentem látogatni, aki nem tudott magyarul, érteni érti a nyelvet, de nem beszéli. A férje fordított Skype segítségével, a szűrésre pedig a nagylánya kísérte el, aki a paraván mögül tolmácsolt. Egy negatív leletet átadni nagyon jó érzés, főleg olyannak, aki régen volt orvosnál és meg tudtam győzni, hogy jöjjön el hozzám. EC sejt hiánynál természetesnek vették, hogy 3 hónap múlva újra eljönnek. Egy velem egykorú hölgyet szűrtem ki daganatgyanúval, orvoshoz küldtem, azóta is követem, mi van vele, a múlt héten műtötték meg. Remélem időben kiderült az elváltozás és meg fog gyógyulni, ha csak egyedül Neki tudtam segíteni már megérte a védőnői méhnyak szűrés! Szerencsés vagyok, mert a tanácsadómban van egy külön védőnői szoba, ezt rendeztem be. A régi nőgyógyászati vizsgáló székemet az önkormányzat áthúzatta, minden optimális feltétel biztosított, ennek a tevékenységnek a végzéséhez. Összefoglalásként azt mondhatom, nagyon sok hálát és köszönetet kaptam a hölgyektől, kihívás volt nekem is, sok újat tanultam. Bölcsődei beszámoló Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Készítette: Mozgay Dóra intézményvezető Berhidán (Peremartongyártelepen) 2010 szeptembere óta végezzük a 2 és 3 év közötti gyermekek napközbeni ellátását. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését az orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. Az intézményünk közös igazgatású többcélú intézmény, melynek a bölcsőde egy intézmény egysége. Bölcsődének teljesen külön álló szakmai programja, házirendje van, ami jól szemlélteti a különálló intézményegységet.

22 22 1.A Bölcsődei Nevelés Alapprogramja szerint végezzük, amely a következő: A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának (a továbbiakban: Alapprogram) célja, hogy keretet adjon a Magyarországon működő bölcsődei ellátást biztosító intézményben, szolgáltatásban folyó szakmai munkának. Az Alapprogram tartalma és szemlélete összhangban van Magyarország Alaptörvényével, a 3 év alatti korosztály ellátására és nevelésére-gondozására vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, a bölcsődei ellátás keretében végzett nevelés(a továbbiakban: bölcsődei nevelés) hagyományaival, felhalmozott értékeivel, a nemzeti sajátosságokkal, a legújabb koragyermekkori kutatások eredményeivel. Az Alapprogram fejezetei valamennyi bölcsődei ellátásra (bölcsődére, mini bölcsődére, munkahelyi bölcsődére, családi bölcsődére) vonatkoznak, az egyes ellátási formák sajátosságainak figyelembevételével. A jogszabályi előírások, a szolgáltatást igénybe vevők szükségletei és az intézményi adottságok alapján a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak helyi szakmai programot kell készíteni, amelynek meg kell felelni az Alapprogramban foglaltaknak. A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. Az Alapprogram a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését, gondozását, hanem az egész család támogatását célozza meg. Úgy gondolom, hogy a bölcsődei működésnek itt van nagy felelőssége, hiszen mi is sokszor találkozunk családi problémákkal, ahol bizony sok-sok beszélgetés, türelem vezet ahhoz, hogy a gyermekek legalább az intézményben nyugodt, biztonságos körülmények között fejlődjenek. 2.A bölcsődei nevelés alapelvei. A család rendszerszemléletű megközelítése A családi nevelés elsődleges tisztelete A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása A kisgyermeki személyiség tisztelete A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe A biztonság és a stabilitás megteremtése Fokozatosság megvalósítása Egyéni bánásmód érvényesítése Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 3. Személyi feltételek. A bölcsődei feladatok ellátását két gondozónő végzi, egy fő takarító személyzet az ANTSZ által előírt takarítási feladatokat végzi. A csoportban folyamatosan a maximum megengedett 14 kisgyermek jár. 4. Számok tükrében a 2015-ös év kihasználtsága: Beíratott gyermekek száma, kihasználtság % beíratott gyermek/ százalékos

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök 2013. III. negyedévi gyakorlásáról.

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22.

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22. VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 3. számának tartalmából: a köznevelési ágazatban kiírt álláspályázatok, főiskolai rektori kinevezésről szóló döntés,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A művészeti iskolában a térítési- és tandíjakat a 3/2015. (VIII. 28.) KLIK

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Elérhetőség Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Telefon/fax.: 72/579-134 E-mail: csaladsegito@siklos.hu Ellátási terület: Siklós, Matty

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 1 A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Célok, megtett intézkedések I. Gyermek Jól-lét 1. Gyermekvédelem első védelmi vonalának megerősítése Gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése Jelzőrendszer megerősítése

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! A jószándék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 302/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

U-3118-8/2015. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

U-3118-8/2015. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-3118-8/2015. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Premontrei Női Kanonokrenddel

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben