ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Előterjesztés készítéséért felelős: Halápiné Borbás Ágnes Előterjesztést véleményezi még: NÉV: Szociális Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: - Semmelweis Bölcsőde - Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat - Igazgatási Osztály Előterjesztést ellenőrizte: Előterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó jegyző

2 ELŐTERJESZTÉS Vecsés Város Önkormányzat Képviselő testületének május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Tisztelt Képviselő testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie, melyet a Képviselőtestület is megtárgyal. Az átfogó értékelésről tájékoztatni kell a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának évi átfogó értékelését a szociális és gyermekvédelmi intézmények bevonásával elkészítettük. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé: Határozati javaslat 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolót. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról és értesítse a döntésről a Semmelweis Bölcsőde, valamint a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőit. 2

3 Felelős: Szlahó Csaba polgármester Határidő: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre a döntést követő 30 napon belül. Vecsés, április 24. Szlahó Csaba polgármester Melléklet: Beszámoló 3

4 Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie, melyet a Képviselő-testület is megtárgyal. Beszámolóm Vecsés Város Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról mindazokat a témaköröket tárgyalja, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete előír. Ezek az alábbiak: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 4

5 4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 6. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 1./ A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Vecsés Város lakosságának korösszetétele az elmúlt 10 évben az alábbiak szerint alakult: Korosztály éves éves éves éves éves Összesen Lakosságszám összesen A fenti táblázatból leolvasható, hogy a város lakosságának száma évről évre folyamatosan növekszik, bár a növekedés egyre kisebb mértékű. A növekedés megfigyelhető a 4-6 éves korosztály létszámadatainál is, viszont 2008-tól a éves korosztály aránya fokozatosan csökken. 5

6 A fenti megállapítást támasztja alá a következő táblázat, mely a születésszám változását mutatja: Megnevezés Születések (összes) Születések (helyi) / Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása A pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerét a Gyvt a és március 31-ig a Gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 11/1998. (VI.10) Ök. rendelet, majd április 1-jétől a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 9/2013. (III. 28.) Ök. rendelet szabályozta 2013-ban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, ahol a gyermeket gondozó családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg: a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (ÖNYM) 140%-át (2013. évben ,- Ft-ot) - ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy - ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az alábbi feltételeknek: - nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait és 23. életévét nem töltötte be, - felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét nem töltötte be. b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft-ot), az a) pont alá nem tartozó esetben feltéve, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az 1 főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön az ÖNYM húszszorosát vagy együttesen az ÖNYM hetvenszeresét. 6

7 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma Család Gyermek A fenti táblázat jól szemléltei, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok, gyermekek száma, annak ellenére, hogy a jogszabályban előírt jövedelmi feltétel ( Ft/fő) évek óta nem változott /2009-ben Ft/fő/. Az a gyermek, aki részére a jegyző megállapította a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot az alábbi kedvezmények igénybevételére jogosult: - ingyenes étkezés (bölcsőde, óvoda, iskola 1-8. évfolyam), - 50% térítésű étkezés (nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek és tanuló), - ingyenes tankönyv, - természetbeni támogatás (évente 2 alkalommal Erzsébet-utalvány). Étkeztetésben részesülők számának megoszlása a normatíva elszámolás alapján: Teljes térítési díjat fizetők száma %-os térítési díjat fizetők száma Ingyenesen étkezők ÖSSZESEN

8 A táblázat jól mutatja, hogy évtől ugrásszerűen megnőtt az ingyenesen étkező gyermekek száma, illetve 2 év alatt ( között) közel 100 fővel (60%-kal) emelkedett a számuk, mely azóta is tovább növekedett ban már - a évi létszámhoz viszonyítva - 2,8 szorosára emelkedett az ingyenesen étkezők száma. Ingyenes tankönyvben részesülők számának alakulása, jogcímek szerint: Jogcímek 2007/ / / / / / /14. Tartósan beteg vagy testi, érzékszervi, értelmi fogy. Pszichés fejl. zavarai miatt a tanulási foly. tartósan akad. 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő tan. Rendszeres gyermv kedvezmény. részes. család Köznevelési törvény értelmében az 1. osztályosok ÖSSZESEN A táblázat jól mutatja, hogy 7 év alatt az ingyenes tankönyvben részesülők száma jelentősen emelkedett, még akkor is, ha nem vesszük figyelembe a szeptember 1-től bevezetett új jogcím /minden 1. osztályos számára ingyen tankönyvet biztosít a Köznevelési törvény/ alapján részesülők számát. Érdekesség, hogy 2 jogcím esetében (pszichés fejlődési zavar, 3 vagy több gyermekes család) alig következett be változás, illetve a másik 2 jogcím esetében (tartósan beteg vagy fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő) megduplázódott vagy több mint másfélszeresére emelkedett a számuk évig. 8

9 A 2013/14-es tanévben minden jogcímnél megfigyelhető a változás: jelentős csökkenés a tartósan beteg vagy fogyatékos tanulóknál, illetve a 3 vagy több gyermekes családoknál, valamint kisebb arányú emelkedés a másik két jogcímnél. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermeket családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha - a gyermek tartására köteles és - nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás havi összege gyermekenként az ÖNYM 22%-a, azaz Ft. Ezen felül augusztus és november hónapra pótlékot folyósítunk, melynek összege gyermekenként Ft. Pénzbeli ellátásban részesülők számának alakulása: Év Család Fő Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A Szociális Bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában, az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2013. évben ,- Ft) és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (pl.: a gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szülők munkanélkülivé válása). 9

10 2013. évben ,- Ft összeg került kifizetésre fenti címen, melyhez a központi költségvetés nem járult hozzá. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 476 gyermek részesült, ami 336 családot érintett. A kifizetett összegnek az egy gyermekre jutó átlaga ,- Ft. Figyelembe véve, hogy volt olyan gyermek, aki több alkalommal részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az esetek száma 611 volt így az 1 esetre jutó átlag Ft volt. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők általában nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők, csak gyesből és családi pótlékból, minimálbérből élők, illetve alkalmi munkavállalók, esetleg az egyik családtag munkanélküli, vagy rokkant nyugdíjas évben 39 db elutasítás volt. Az elutasítás oka: röviddel az új kérelem benyújtása előtt részesült a család támogatásban. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők Kifizetett 1 gyermekre jutó család gyermek elutasítások száma összeg átlagos összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A táblázat jól mutatja, hogy az elmúlt 8 évben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra kifizetett összeg nagysága jelentősen csökkent, de ez nem abból adódik, hogy csökkent volna az 1 gyermekre jutó átlagosan kifizetett összeg, hanem a támogatásban részesülő családok száma csökkent a felére. A tavalyi évben jelentősen emelkedett az előző évhez viszonyítva a családok száma és az 1 gyermekre jutó átlagos összeg is, mellyel arányosan /több mint 3 millió Ft-tal/ emelkedett a kifizetett összeg nagysága is. 10

11 Fontos kiemelni, hogy az elutasítások száma igaz, hogy több mint 3-szorosára nőtt, de még így is a beadott kérelmeknek (2013. évben 375 db) a 10 %-át éri el. Óvodáztatási támogatás Az óvodáztatási támogatás a jogosultsági feltételek fennállása esetén /Gyvt. 20/C (2)-(3) bekezdés/ évente két alkalommal fizetendő pénzbeli támogatás. Összege a beíratást követő első alkalommal gyermekenként ,- forint, ezt követően esetenként és gyermekenként ,- forint. Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti. Óvodáztatási támogatásban részesülők számának alakulása Év, hónap Gyermekek száma Összeg december , június , december , június december június december Az óvodáztatási támogatás bevezetésekor (2009. január 1.) még városunkban nem volt olyan szülő, aki a törvényi előírásoknak megfelelt volna, ezért ennek az ellátási formának a statisztikai adatait csak december óta tudjuk szemléltetni. Szociális nyári gyermekétkeztetés A nyár beköszöntével több szociálisan rászoruló családnál gondot okoz a gyermekek étkeztetése, hiszen amíg tart a tanítás addig az iskolákban biztosított az ingyenes vagy kedvezményes napi étkezés, azonban a nyári szünet alatt ez a lehetőség a szociális nyári gyermekétkeztetés bevezetése előtt nem volt biztosított. Városunk vezetése az elsők között biztosította a szociálisan rászoruló gyermekek részére a nyári gyermekétkeztetést. Az ellátás bevezetése óta Vecsésen az alábbiak szerint valósult meg az ellátás. 11

12 Szociális nyári gyermekétkeztetés Étkeztetésben részesülők száma Állami támogatás összege Önkormányzati támogatás összege Napok száma Napi támogatási összeg Városunk óta az 50 %-os állami támogatásra sem pályázhatott, a jogszabályban előírt feltételek miatt, de mivel a képviselő-testület így is egyéb forrásból biztosítani tudta a fedezetet, ezért azóta is minden rászoruló részesülhetett a nyári gyermekétkeztetésben. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Önkormányzatunk a pályázat indulásának már az első évében (2000-ben) csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott ösztöndíjrendszerhez. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés, melynek érdekében támogatja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok részvételét a felsőoktatásban. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. 12

13 A Bursa Hungarica ösztöndíjnak két típusa van: "A" típusú ösztöndíj: felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatóknak, "B" típusú ösztöndíj: közoktatásban részt vevő utolsó éves tanulóknak. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők száma Év Fő A Összeg Képviselő-testület Fő B Összeg Képviselő-testület ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,- Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=50.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=50.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500,- A Szociális Bizottság minden évben saját keretéből támogatta, azokat a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, akiket a képviselő-testület létszámkeret hiánya miatt - nem tudott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesíteni. Szociális támogatásban részesülők száma 13

14 Évek Fő Összeg Összesen ,-Ft/fő Ft ,-Ft/fő Ft ,-Ft/fő Ft ,-Ft/fő/2 félév Ft ,-Ft/fő Ft ,-/fő/2 félév Ft ,-/fő/2 félév Ft ,-/fő/2 félév Ft fő x ,- 2 fő x ,- 10 fő x ,- 2 fő x , Ft fő x ,- 10 fő x ,- 2 fő x , fő x ,- 4 fő x ,- 3 fő x ,- 2 fő x , fő x ,- 11 fő x , fő x ,- 2 fő x ,- 1 fő x , Ft Ft Ft Ft Önkormányzati Ösztöndíj Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2000. (XII. 27.) Ök. rendelettel saját városi ösztöndíjat alapított a felsőoktatási intézményekben (egyetem, főiskola) tanuló hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányi támogatására. Az ösztöndíjban évente 4 hallgató részesülhet az alábbi feltételekkel: - állami vagy egyházi fenntartású egyetem, főiskola nappali tagozatos hallgatója és tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja, - legalább két tanulmányi félévet abszolvált, - tanulmányi kötelezettségének eleget tesz és az előző tanévet sikeresen legalább 3,51 tanulmányi átlaggal befejezte, - állandó vecsési lakos, - a vele közös háztartásban élő családtagjainak együttes jövedelme az egy főre eső havi ,- Ft-ot nem haladja meg. Önkormányzati Ösztöndíj alakulása 14

15 Tanév Fő Összeg 2000/2001. * ,-Ft/fő/hó x 5 hónap= ,- 2001/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2002/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2003/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2004/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2005/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2006/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2007/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2008/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2009/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2010/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2011/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2012/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2013/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- *II. félév 3./ Az Önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása A Gyvt. kimondja, hogy az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. Önkormányzatunk a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást és a bölcsődei ellátást biztosítja. a.) Gyermekjóléti szolgáltatás Vecsés, Gyömrő, Maglód városok és Ecser község önkormányzatai január 01-től Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátására Mikrotérségi Intézményi Társulást hoztak létre. Jogszabályváltozás miatt szükségessé vált a társulás átszervezése és július 3-tól Vecsés és Környéke Társulás néven látjuk el a feladatokat. Városunkban a gyermekjóléti szolgálat a családsegítő szolgálattal integráltan, de önálló szakmai egységként működik. Személyi és tárgyi feltételek I. Főállású dolgozók: - 1 fő intézményvezető - 1 fő szakmai egység vezető, családgondozó 15

16 - 4 családgondozó - 1 fő gazdasági ügyintéző II. Részmunkaidős dolgozók: - 1 fő fejlesztőpedagógus (heti 6 órában) - 2 fő pszichológus (heti 12 órában) - 1 fő gyógypedagógus (heti 20 órában) Helyiségek: - 1 várószoba (a családsegítő szakmai egységgel közös használatban) - 1 tárgyaló helyiség (a családsegítő szakmai egységgel közös használatban) - 2 családgondozói szoba (kizárólagos használatban) - 1 családgondozói szoba (a családsegítő szakmai egységgel közös használatban) - 2 tárgyaló szoba, játékvár (a családsegítő szakmai egységgel közös használatban) - 1 vezetői szoba (mely pszichológusi szobaként is funkcionál) - étkező, toalett (a családsegítő szakmai egységgel közös használatban) Eszközök: - 2 telefonvonal (1 kizárólagos és 1 közös használatban) - 2 mobiltelefon (kizárólagos használatban) - 4 számítógép (kizárólagos használatban) - fénymásoló, zárható iratszekrények, 4 szolgálati kerékpár (a családsegítő szakmai egységgel közös használatban) A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a január 1. december 31. közöti időszakban A kliensforgalom adatai a KSH 2013 alapján A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait igénybe vett családok száma 463, ebből a gyermekek száma: 741 fő, melyből Tanácsadáson megjelentek: 575 Ebből: családgondozói tanácsadás 171 fejlesztőpedagógusnál megjelent: 37 pszichológusnál megjelent: 110 Logopédusnál megjelent (2013 novemberig): 192 Gyógypedagógusnál megjelent (2013 decemberétől) 65 Ellátásban: 166 Ebből: alapellátott gyermek: 117 védelembe vett gyermek: 24 átmeneti nevelt gyermek: 22 16

17 ideiglenesen elhelyezett : 1 utógondozott 2 Összesen: 741 A prevenciós szolgáltatások adatai: TÁMOP /A-10/1, Csigaház Gyermekterápiás Projekt, a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő program: Lazító Klub: 45 Diákiroda: 49 Csoportterápia: 75 Egyéni terápia: 31 Korrepetálás: 39 Nyári tábor Velence: 20 Nyári napközis tábor: 182 Fociklub: 35 Összesen: 476 A tavalyi évhez viszonyítva csökkent az alapellátott gyermekek száma. Ennek egyik oka az 50 órás igazolatlan mulasztások csökkentése érdekében történő intézkedés sikere és a tanulói jogviszony életkori határának leszállítása volt. Emiatt kevesebb jelzést kaptunk az oktatási intézmények részéről. A hatékony családgondozói és pszichológusi munkának, valamint a családok együttműködésének köszönhetően több esetben elegendőnek bizonyult a gyermekek egyszeri, néhány alkalommal történő tanácsadáson, információnyújtáson belüli ellátása. Az egy családgondozóra eső esetszámunk átlagosan: 59. Az átlag-esetszám kiszámítása során természetesen figyelembe vettük azokat a szolgáltatást igénybe vevő klienseket is, akiknek egyszeri, vagy néhány alkalommal történő beavatkozással sikerült megoldani a problémáikat, és nem igényeltek rendszeres, heti szintű családgondozói kontrollt és támogatást. A kis mértékben meg növekedett esetszámot mutatja az idei évben is, hogy 2013-ban összesen 3097 esetben fordultak hozzánk segítségért a kliensek (halmozott adat), szemben az egy évvel korábbi 3039 alkalomhoz képest. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint (KSH 2013 alapján): Összesen Ellátott 17

18 gyermekek száma (halmozott adat) - Anyagi probléma: Gyermeknevelési probléma: Beilleszkedési nehézség: Magatartás-, teljesítményzavar: Családi konfliktus: Családi életvitel miatt: Szülői elhanyagolás: Családon belüli bántalmazás: Fogyatékosság, retardáció: Szenvedélybetegség: 0 0 Összesen: A vezető problématípusok, az anyagi problémák, a családi konfliktusok összetett társadalmi folyamatok eredményeként településünkön is markánsan érzékelhetőek, melyek nagyon sok okra vezethetők vissza. A teljesség igénye és általánosítás nélkül nagy problémát jelent, hogy a napi megélhetés biztosítása miatt a családtagoknak nincs idejük egymásra, a szülők túlterheltek, egymással képtelenek adekvátan kommunikálni, valamint gyakori problémaforrás a nem tudatos családalapítás is. Települési sajátosság az ország különböző részeiről érkező családok, és azok gyermekeinek beilleszkedési nehézsége, magatartás-, és teljesítményzavara, akik az agglomerációval együtt járó lehetőségek reményében gyakran nem megfontolt lépések sorozataként váltanak környezetet. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a segítségnyújtás módja szerint (KSH 2013 alapján): (halmozott adat) Információnyújtás: 677 Tanácsadás: 575 Segítő beszélgetés: 917 Hivatalos ügyekben közreműködés: 180 Családlátogatás: 723 Közvetítés más szolgáltatásba: 33 Első véd. vét. tárgyalás: 9 Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel (ÁT): 8 Felülvizsgálati tárgyaláson részv. (véd.vétel): 67 Kapcsolattartási ügyelet: 18 Konfliktuskezelés: 26 Szakmaközi megbeszélés: 83 Elhelyezési tárgyaláson való részvétel: 2 Környezettanulmány: 67 Esetkonferencia: 4 Szoc. váls.helyzetben lévő vár. anya g.: 2 18

19 Örökbefogadással kapcs. int.: 1 Pszichológiai tanácsadás: 983 Fejlesztőpedagógusi tanácsadás: 960 Egyéb (Adományozás stb.) 134 Összesen: 5469 A gyermekjóléti szolgálat egyéb tevékenységei Pszichológiai tevékenység Három gyermekpszichológus, közülük kettő részmunkaidős állásban fogadja a rászorult gyermekeket intézményünkben, valamint látogatják a város oktatási, nevelési intézményeit, ahol foglalkozásokat, órákat látogatnak, konzultálnak a pedagógusokkal. A 2013-as év során 110 fő volt az ellátott gyermekek száma, melyből 84 számított teljesen új esetnek. A foglalkozási alkalmak száma 983 volt a szolgáltatást igénybe vevő gyerekekkel és szüleikkel. Az esetek egy részét a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésben végzett munka képezte, melyet a családgondozókkal közösen láttak el, folyamatosan konzultálva a mielőbbi eredmény elérése érdekében, másik részét a jelzőrendszer által jelzett, illetve az önként jelentkező kliensek tették ki. Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás Óvodai és iskolai csoportot is működtetünk keddi, illetve csütörtöki napokon óra között. Krak Ildikó fejlesztő pedagógusunk összesen 37 gyermekkel foglalkozik az önkormányzat egyik külön épületében. A magas létszám miatt nagyon leterhelt, ami munkájának hatékonyságára negatívan hat. Feltétlenül szükség lenne óraszámának emelésére, mert település szinten egyre több gyermek szorul rá erre a fejlesztő foglalkozásra, amit csak egy helyben létesítendő nevelési tanácsadó tudna hatékonyan felvállalni. Kapcsolattartási ügyelet Az intézmény nyitva tartása alatt a mediációs szolgáltatás elérhető, valamint előre egyeztetett időpontban pénteki, illetve szombati napokon. Csoportfoglalkozások Önismereti, konfliktuskezelési csoportok szervezése az oktatási intézményekben. A tanév folyamán havi egy alkalommal az iskola nyolcadik osztályos tanulóinak családgondozó vezetésével. 19

20 Ingyenes jogi tanácsadás A gyermekjóléti szolgálatot érintő esetek száma: 114 Logopédiai ellátás szeptemberétől Intézményünk látta el a logopédiai ellátást Vecsésen, az alábbiak szerint: Boczkó Réka logopédus novemberéig 192 gyereket vizsgált és ebből 133 gyermek került felvételre, logopédiai terápiára. A beszédhibák fajtái: pösze, megkésett beszédfejlődés, ált.pösze, pösze-dadogó, orrhangzós. Gyógypedagógiai ellátás decemberétől látja el kolléganőnk ezt a területet, ebben az egy hónapban csak a gyermekek felmérését tudta elvállalni. December hónap alatt 65 gyermeket mért fel. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai A jelzőrendszeri tagokkal nagyon jó az együttműködése Szolgálatunknak. A jelzőrendszer folyamatos működése érdekében a gyermekjóléti szolgálat munkatársai heti/kétheti rendszerességgel látogatást tesznek a helyi bölcsődébe, óvodákba, iskolákba (ahol rendszeres fogadóórájuk is van a tanulók számára), a rendőrségre és a védőnői szolgálathoz, és konzultálnak az aktuálisan felmerülő problémákkal kapcsolatban a gyermekvédelmi felelősökkel, kapcsolattartókkal. Falusi Német Nemzetiségi Óvoda Kapcsolattartó: Polyóka Nándorné Nagyon jó a kapcsolat az intézménnyel. Elérhetőség, munkatársak, fogadóidő tájékoztatás kinn van az intézményben. Jelzés kevés volt. A problémás eseteket közösen jól tudják kezelni. Írásban 5 jelzés érkezett. Tündérkert Óvoda Kapcsolattartó: Kosztáné Sbül Ilona Nagyon jó a kapcsolat az intézménnyel. Elérhetőség, munkatársak, fogadóidő tájékoztatás kinn van az intézményben. Jelzés kevés volt. A problémás eseteket közösen jól tudják kezelni. Írásban nem érkezett jelzés. Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Kapcsolattartó: Bárány Gáborné Nagyon jó a kapcsolat az intézménnyel. Elérhetőség, munkatársak, fogadóidő tájékoztatás kinn van az intézményben. Programjaikról, Lazító Klubról plakátokat 20

21 készítettek. Több jelzésük is volt, a problémás eseteket, közösen, jól tudták megoldani. Írásban 14 jelzés érkezett A jelzőrendszeri kapcsolattartás keretében a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban Kiss Józsefné a gyermekvédelmi felelős Az osztályfőnökkel és napközis pedagógusokkal is konzultálnak adott esetek ügyében. Az együttműködés jó, a jelzőrendszeri találkozások rendszeres és aktív résztvevője a gyermekvédelmi felelős. A Mosolyország Óvodában Kovács Miklósné a gyermekvédelmi felelős. Az óvodával jó a Szolgálat együttműködése, a rendszeres konzultációkon a folyamatban lévő és az új esetek megbeszélésére kerül sor. A jelzőrendszeri találkozások szintén állandó résztvevője a gyermekvédelmi felelős. Az Eötvös utcai védőnőkkel és Antalyné Földi Katalin és Torma Ottília védőnőkkel kitűnő a kapcsolat, az együttműködés hatékony, több esetben voltak együtt családlátogatáson. A Semmelweis Bölcsőde vezetővel Bánné Nagy Eszterrel és Schffelné Pálmai Anikó gyermekvédelmi felelőssel kiváló a kapcsolat ban nem jeleztek esetet. Rendszeresen konzultálnak, megbeszélnek minden problémásnak induló esetet. A gyermekorvosokkal kielégítő a kapcsolat. A Halmi Telepi Általános Iskola az új gyermekvédelmi felelősével Krak Ildikóval nagyon jó együttműködés alakult ki. Rendszeres a konzultáció az aktuális problémákról, küldik a jelzéseket amennyiben, veszélyeztetett gyermekről szereznek tudomást. A Vecsési Rendőrörsnél további személyi átalakítások voltak 2013-ban is, jelenleg Bába János látja el a gyermekvédelmi. felelős feladatait. A vele és kollégáival való együttműködés egyelőre nagyon jónak mondható, rendszeresen részt vesz a jelzőrendszeri konferenciánkon, akár előadóként is. A Bálint Ágnes Óvoda korábbi gyermekvédelmi felelőse Botorné Fehér Anita látja el továbbra is a feladatokat. Az együttműködés jó, rendszeres a konzultáció, ill. több jelzést is küldtek 2013-ban. Városunkban a jelzőrendszer tagjai a következők: bölcsőde, óvodák, iskolák, gyermek és iskolaorvosok, védőnők, rendőrég kapcsolattartója, jegyzői Gyámhatóság, Gyámhivatal, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a város összes lakója. 21

22 A 2013-as évben a jelzőrendszer tagjai összesen 88 esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé. A jelzések többsége a közoktatási intézményektől és a jegyzői gyámhatóságtól érkezett Szolgálatunkhoz, melyek nagy hányada a középiskolás korosztály igazolatlan hiányzásaiból tevődik össze. Természetesen ebből a korosztályból nagy létszámban járnak valamelyik budapesti szakközépiskolába, vagy gimnáziumba a vecsési fiatalok, így a fővárosi oktatási intézményektől is sok jelzést kaptunk az idei évben. Az elmúlt években kiemelkedően megugrott a magatartászavarral, teljesítményzavarral, illetve iskolai beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiatalkorúak száma. Márciusban megrendeztük az éves Gyermekvédelmi Tanácskozást, valamint kéthavonta a szakmaközi Gyermekvédelmi Konferenciát, melyek a jelzőrendszer hivatalos működtetésének fórumai. Továbbra is problémát jelent, hogy bizonyos esetekben az írásbeli jelzések nem vagy későn érkeznek meg hozzánk az intézményektől. Szakmai konferenciák, továbbképzések, megbeszélések A korábbi éveknek megfelelően a 2013-as évben is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy lehetőség szerint minél több kollégánk vegyen részt szakmai továbbképzéseken, ezáltal is frissítve a munkavégzéshez szükséges ismereteket, valamint hogy teljesítsük a jogszabályban meghatározott pontértékeket. Kiss Ervin Lajos júniusában tett sikeres államvizsgát és szerezte meg a diplomáját a Wesley János Lelkészképző Főiskola, Családkonzulens szakán. Balázs Eszter a TÁMOP / , Szociális képzések modernizációja projekt keretén belül novemberében részt vett a Életvezetés és pénzügyi tudatosság Háztartásgazdálkodás gyermekes családokban képzésen. A tanfolyam elvégzésével 40 pontot szerzett. Barna Alice, Balázs László és Szuromi Norbert családgondozók nem vettek részt továbbképzéseken. A szükséges kredit pontokkal a Gyermekjóléti Szolgálat összes munkatársa rendelkezett 2013-ban. Gyermekjóléti szakmai egységünk heti rendszerességgel szakmai team megbeszélést tart a folyamatban levő problémás esetekről. Ahol az aktuális szervezési feladatok mellett, naprakészen figyelemmel kísérik, megbeszélik az aktuális törvényi változásokat, módszertani kérdéseket, majd egy-egy eset mélyebb megbeszélésére kerül sor, valamint naprakészen figyelemmel kísérik, megbeszélik az aktuális törvényi változásokat, módszertani kérdéseket. Családgondozóink nagyon leterheltek, ennek ellenére nagyon lelkiismeretesen végzik munkájukat. 22

23 A gyermekek veszélyeztetettségének okai Kiskorúak veszélyeztetettségének legfőbb okai a drogfogyasztás, a családon belüli erőszak, konfliktusos családok, a megfelelő időtöltés hiánya utcán csoportosulás, az iskolai hiányzások, lógások, valamint az elhanyagolás. Vecsésen szeptember elsejétől az iskoláknak már délután négyig van kapacitása arra, hogy a felsősök számára is napközi-jellegű felügyeletet biztosítsanak. Probléma, hogy sokan, szülői beleegyezéssel, nem vesznek részt ezeken. Emiatt megnövekedett a fiatalok körében az iskola utáni és éjszakai csellengők száma. Azok a gyerekek, akikre otthon sem tudnak figyelni, könnyen csellengőkké válnak, s olyan fiatalok körébe kerülnek, akik már belekóstoltak a könnyelmű élet sekélyes örömeibe (ital, drog, korai szexualitás, stb.). Mivel a csellengőkké vált gyerekek könnyen befolyásolhatóak (ezért csapódnak egy-egy bandához), általában hamar átveszik a hangadók értékrendszerét is. Ez a jelenség az iskolai tanítási szünetekben még inkább probléma. Ezen negatív irányú folyamatot mérséklendő még inkább fontossá teszi a Diákirodában, a Lazító Klubban végzett munkát. A hasznos időtöltésre, a művelődésre, sportolásra, szakköri foglalkozásra, zenei nevelésre való ösztönzést. A serdülőkorú gyermekek nagy része a helyi iskolákból kikerülve a fővárosban kezdi meg középiskolai tanulmányait. Sajnos ekkor kezdődnek az iskolai hiányzások, lógások, a fiatalok, a kapott szabadsággal, azzal, hogy egyedül járnak, járhatnak iskolába, visszaélnek. Többen eljutnak addig a szintig, hogy be sem fejezik az iskolájukat. Részben ezek következménye a növekvő aluliskolázottság, aki a nagykorúsága után, a munkanélküliek táborát növeli majd. Sok családnál a negatív szülői minta megerősíti a fiatal erkölcsi és morális hanyatlását. A év tendenciáit figyelve az iskolai hiányzások problémája jelentősen visszaszorult településünkön, ez nagyon pozitív folyamat. A gyermekek veszélyeztetettségének másik legfőbb oka Vecsésen (is), hogy az egyre inkább elszegényedő szülők képtelenek megteremteni a gyermekeik ellátásához, neveléséhez nélkülözhetetlen feltételeket, alapszükségleteket (lakhatási problémák, anyagi helyzet, élelmezés, öltözködés), s a céltalanság, a kilátástalanság, a jövőkép hiánya problémákat gerjeszt egyre több családon belül. A szülők nevelési és gazdálkodási képességeire visszavezethető veszélyeztetettség egyre inkább megjelenik. Nem az anyagi problématípust említeném, kifejezetten a pénzkezelési stratégiák gyenge színvonalát. A családgondozás során egyik fő feladatunk a megküzdési mechanizmusok 23

24 erősítése, javítása. Egyre inkább figyelhető meg az a tendencia, hogy célszerű, megfontolt gazdálkodásra kell ösztönözni a gyermekek szüleit, azért, hogy ne alakítsák ki a veszélyeztetettséget. Mintegy kimondatlan elvárásnak kívánnak megfelelni, amikor drága, márkás technikai eszközökre és ruházatra költik el pénzüket, kevésbé átgondolva, hogyan megoldott az adott hónapra a fűtés, élelmezés. A családtagoknak nincs idejük egymásra, a szülők túlterheltek, egymással képtelenek adekvátan kommunikálni, valamint gyakori problémaforrás a nem tudatos családalapítás is. Települési sajátosság az ország különböző részeiről érkező családok, és azok gyermekeinek beilleszkedési nehézsége, akik az agglomerációval együtt járó lehetőségek reményében gyakran nem megfontolt lépések sorozataként váltanak környezetet. Gyakran előfordul, hogy a szülők nem íratják be időben gyermeküket óvodába, még a tankötelezettségi kort elért gyermekeket sem, így a gyerekek nem vesznek részt az iskola előkészítő foglalkozásokon. A szülők gyakran ismerethiányukból adódóan nem tudják, hogy a gyermek az adott életévében milyen nevelést, ellátást igényelne, és hogy nekik milyen szülői kötelezettségeik adódnak. A kiskorúak ilyen típusú veszélyeztetése a szolgálatunk azonnali közbelépésével idáig orvosolható volt. Sok család nem kér időben segítséget, felülértékeli problémamegoldó képességét, illetve szégyell segítséget kérni időben a pedagógusoktól vagy az óvodák, iskolák pedagógusaitól, gyermekvédelmi felelőseitől, ill. Gyermekjóléti Szolgálatunktól. Még mindig magas azon családok száma, akik nem, vagy csak fiktív vecsési lakóhellyel rendelkeznek. Ügyintézésük segítésében szükséges lenne a vecsési lakóhely, illetve a szolgálatunk (és az önkormányzat) nem rendelkezik illetékességgel, így nehezebb a segítségnyújtás (pl.: óvodai, iskolai elhelyezés). Több családban a rossz anyagi helyzet (munkanélküliség, egyszülős családok) miatt a napi élelmezés is komoly akadályokba ütközik. Az anyagi problémák, a fokozódó gazdasági terhek, a kilátástalanság, az eladósodás generálja tovább a családi és iskolai problémákat, konfliktusokat. A családok súlyos anyagi gondjai beszűkítik a fiatalok tartalmas szórakozási és kapcsolatteremtő lehetőségeit. Ezek a problémák is okai a kiskorúak és fiatalkorúak körében időszakosan megjelenő áruházi lopásoknak, melyet a Btk. tovább szigorított. Emelkedett a családi konfliktusok és a problémás kapcsolattartási esetek száma is, melyek szintén generálják a veszélyeztető faktorokat. Az iskolában megjelenő magatartási zavarok, teljesítményproblémák nagy része a szülők 24

25 kapcsolati problémáiból, következetlen nevelési módszereikből adódik. A gyermekek gyakran tünethordozói az esetenként túlságosan ráhagyó, máskor túl sokat követelő szülők nevelési hiányosságainak. Sajnálatos probléma az emelkedő tendenciát mutató droghasználat, melyről egyre kevesebb hivatalos információnk van. Egyre többször kerülnek a Szolgálat látókörébe is a kábítószert fogyasztó fiatalok. A vecsési gyermekek többnyire Budapestre járnak középiskolába, illetve leginkább szórakozóhelyeket is ott keresnek. Elmondásukból tudva, ezáltal nagyobb eséllyel férnek hozzá a különféle kábítószerhez. Összegezve, a veszélyeztetettség okai tapasztalataink szerint elsősorban a szétesett vagy szétesőben levő családok komplex problémáiból, anyagi,- megélhetési nehézségeiből, szülő-szülő közötti és szülő-gyermek közötti konfliktuskezelési problémából adódnak össze. b.) Bölcsőde Bölcsődénk feladata az alapellátás keretein belül a kisgyermekek napközbeni ellátása. A bölcsőde a családban nevelkedő három éven aluli gyermekek szakszerű gondozását és nevelését oldja meg a szülők munkaideje alatt. Amennyiben a gyermek harmadik életévét betöltötte, de szellemi vagy testi fejlettségi szintje alapján nem érett az óvodai nevelésre, a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető, gondozható bölcsődében. Az új bölcsődei épület január 7-től kapta meg a Kormányhivataltól a működési engedélyt, melynek értelmében az engedélyezett férőhelyek száma 30 főről 68 főre emelkedett. Sajnos a megemelkedett férőhelyszám sem tudta biztosítani mindenki számára a felvételt, mert a 105 új jelentkező közül, így is 81 gyermek került várólistára. Természetesen elsőbbséget, illetve soron kívüli felvételt biztosítottunk, azokban az esetekben, amikor a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai fordulnak hozzánk egy-egy család érdekében. A bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő munkája, tevékenysége igen sokrétű, nagyon nagy odafigyelést igényel. A szakmát nemcsak szeretnie kell, hanem tudásának maximális birtokában kell lennie. A kisgyermeknevelő-gondozónő feladata a gyermekek sajátos igényeit figyelembe véve, a gondozás-nevelés egysége a gyermek személyes adminisztrációjának vezetése, a folyamatos napirend betartása. A gyermek testi, lelki óvása. A gyermekek pillanatnyi fejlettségi szintje határozza meg a vele való személyes foglalkozás mikéntjét. 25

26 Az egyéni igények kielégítését, az egyéni bánásmód kialakítását segíti a saját gondozónő rendszer és a felmenő rendszer. A saját gondozónő rendszer lényege, hogy a gondozónő gondozáskor kizárólag csak a saját gyermekeit látja el, a társgondozónő távollétében gondozhatja az ő gyermekeit. Ez állandóságot jelent a gyermekeknek és nélkülözhetetlen az egészséges személyiség fejlődésének. A felmenő rendszer pedig azt szolgálja, hogy a bölcsődébe kerüléstől az óvodába kerülésig egy gondozónőhöz tartozik a gyermek, egy gondozónő kíséri és segíti fejlődését. A gondozónő az anya távollétében megadja a gyermeknek a biztonságot, szeretetet, amely segíti és fejleszti a gyermek testi, szellemi és érzelmi fejlődését. Bölcsődénk a gyermekek számára a következőket nyújtotta: - szakszerű gondozás, nevelés, - tanácsokkal közelített a családban történő ellátáshoz, - esetlegesen tanácsadókhoz küldte a nehéz helyzetben lévő családokat, - jól összeállított napirenddel elősegítette az elmélyült aktív játéktevékenységet, /az időjárástól függően a szobában, illetve a szabadban/, - a mozgás összehangoltságának fejlődéséhez kellő mozgáslehetőséget biztosított, - segítette a gyermekek szókincs gyarapodását, a helyes beszéd elsajátítását és annak gyakorlását, - a helyes szokások, szabályok elsajátításában, az önállósodási folyamatok én tudat kialakításában, - az egészséges fejlődést szolgálta a bölcsődei étrend, - szakemberek segítségével biztosította a gyermekek állapotának megfelelő optimális szint elérését, - orvosi felügyeletet biztosított szükség esetén, - bölcsődénk nyitottsága lehetővé tette az elmúlt évben is a mindennapi találkozásnál a gyermekről való tájékozódást, így alakulhatott ki partneri kapcsolat szülő és gondozónő között, mely őszinte bizalomra épült, - lehetőséget adott a gyermekek bölcsődei életének megismerésére, - megkönnyítette, hogy az óvodába való átmenet zökkenőmentes legyen. Bölcsőde éves kihasználtsága Lehetséges Teljesített Naponta Beíratott Telj. nap Beírt gyerm. 26

27 Évek Férőhely /fő/ gondozási napok száma A gondozási napok száma B beírt gyerm. száma C gyerm. száma D gyerm. viszonyítva B/A viszonyítva D/A % 97% ,2% 81,44% A táblázatból jól látható, hogy a férőhely emelkedéssel arányosan csökkent a bölcsőde kihasználtsága, ami abból adódott, hogy sok új gyermek került az intézménybe egyrészt a bővítés miatt, másrészt az óvodába kerülők száma is magas volt és az ő immunrendszerüknek alkalmazkodnia kellett az új környezethez, valamint a beszoktatást is csak fokozatosan lehetett megvalósítani. A térítésmentes étkezésben részesülők számának alakulása Évek Gyermekek száma /éves átlag/ Teljesített napok száma /összesen/ , , , , ,6 119 Három vagy több gyermekes családok számának alkulása /50%-os térítés/ Évek Gyermekek száma /éves átlag/ Teljesített napok száma /összesen/ , , , , , Ha az előző évhez viszonyítjuk a évi adatokat akkor azt láthatjuk, hogy a gyermekek éves átlagszáma nem változott, de fontos, hogy ezt a számot mindig a gyermekek összlétszámához viszonyítsuk, akkor pedig azt lehet megállapítani, hogy arányaiban csökkent a térítésmentes és az 50%-os térítést fizetők aránya a teljes árat fizetőkhöz képest. 27

28 A bölcsődés gyermekeknél nagy hangsúlyt kap a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő napirend. A kisgyermeknevelő-gondozó feladata, hogy megtanítsa a gyermekeket a kulturált étkezésre, higiénés szabályok begyakorlására, s fontos a megfelelő idő biztosítása az önállósodási törekvésekre. Ezeket a feladatokat intézményünkben maradéktalanul megvalósítottuk. Család-bölcsőde kapcsolata: Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szülők és a kisgyermeknevelő-gondozók nevelési elvei és a gyakorlat közel kerüljenek egymáshoz. A kisgyermeknevelő-gondozók rendszeresen tartanak szülőcsoportos beszélgetéseket. Az első ilyen típusú találkozást követően már a szülők ajánlanak fel különböző témákat, melyeket szeretnének a csoportban megbeszélni, tanácsot kérni. Az aktuális események mellett a gyermekeket érintő témákat, problémákat beszélik meg /étkezés, szobatisztaság, testvér születése, alvási-altatási nehézségek, beszoktatás, stb./. A szülők szívesen adnak tanácsot egymásnak is saját tapasztalataik alapján, így érzik, hogy nincsenek egyedül problémáikkal. A bölcsődében az alábbi rendezvényeket ünnepeltük meg közösen: Farsang, Húsvét, Anyák napja, Családi- és gyermeknap /búcsú az óvodába induló gyermekektől/, Mikulás, Karácsony. A szülők számára a bölcsőde a fentieken túl még az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: - havonta 1-szer ingyenesen Baba-Mama klubot és Ringatót működtet, - gyermekfelügyeletet biztosít, melyért a szülők térítési díjat fizetnek. Ez utóbbi annyira sikeresnek bizonyult, hogy év végére már napi szinten voltak gyermekek. Kapcsolat más intézményekkel: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal rendszeres az intézmény kapcsolata, havi egy alkalommal mindig találkoznak, de ha szükséges egy-egy gyermek ügyében akkor napi szinten egyeztetnek. Az összekötő Budainé Barna Alice. A város valamennyi óvodájával főleg a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban szoros az együttműködés. 28

29 4./ Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai és az engedélyező hatóságok által lefolytatott ellenőrzések megállapításai Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Az intézményben évben felügyeleti ellenőrzés nem volt. A Polgármesteri Hivatal szokásos belső ellenőrzése alkalmával megtekintette a szakmai nyilvántartásokat, esetvezetéssel kapcsolatos iratanyagokat. Ezek alapján kifogástalannak látta a szakmai munkát Semmelweis Bölcsőde Az intézményben évben felügyeleti ellenőrzést tartott a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. Az ellenőrzés kapcsán az alábbi hiányosságok megszüntetésére szólította fel a fenntartót és az intézményvezetőt: 1. Határozattal fogadja el az Intézmény Szakmai Programját. 2. Dolgozza át az intézmény Házirendjét. 3. Az aktuális adatok figyelembe vételével dolgozza át a szülőkkel kötött Megállapodásokat. 4. A szülők által jól látható helyen függessze ki a gyermekjogi képviselő nevét és elérhetőségét. 5. Pótolja, és a jövőben vezesse a hatályos jogszabály szerinti dokumentumokat (oltási könyv másolata, térítési díj fizetésének dokumentálása, étkezés igénybevételének dokumentálása). 6. A hatályos jogszabályok figyelembevételével dolgozza át a továbbképzési tervet. A hiányosságokat határidő előtt pótoltuk, ezért a hivatalból indított eljárást a Kormányhivatal megszüntette. 5./ Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Célunk, hogy a Gyermekjóléti szolgálatnál új prevenciós programok kerüljenek bevezetésre, amelyek elsősorban a kisgyermekes (0-3 év) szülők számára jelentenek segítséget. Csoportos formában, klienseink közül szerveződne a program, amelyben gyermeknevelési és gazdálkodási témákat dolgoznának fel. Szeretnénk olyan továbbképzésen részt venni, amely során új eszközök megtanulására nyílik lehetőség. Olyan eszközökre, amelyek a gyakorlati munkában, a családgondozás során jelentenek segítséget. 29

30 Jövőre vonatkozólag javasolnám azt, hogy a munkánkban minél inkább a csoportokra helyezzük a hangsúlyt. Véleményem szerint nagyobb hatékonyságot érhetnénk el a fiatalok, vagy szüleik körében. Pl. Kamaszcsoport, szülőségre felkészítő csoport. A jövőre vonatkozóan hasznos lenne, ha - éppen az imént leírtak miatt még nagyobb figyelmet próbálnánk szentelni azokra, akik csellengőkké váltak, illetve azokra, akiket potenciálisan veszélyeztet, hogy hozzá csapódjanak valamelyik lődörgő bandához. A cél érdekében fel lehetne venni a kapcsolatot a pedagógusokkal, a rendőrség, a polgárőrség embereivel, az egyházak képviselőivel, sőt a Vecsésen működő sportegyesületek vezetőivel is. A gyermekjóléti szolgálat a jövőre vonatkozóan is alapvetőnek tekinti a gyermekjóléti alapellátás minél magasabb színvonalon való működtetését: gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését és megszüntetését, javaslattételt a gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, a védelembe vételhez kapcsolódó feladatok ellátását, a családjából kiemelt gyermek utógondozását, a helyettes szülői hálózat működtetését, mely jelenleg megoldatlan Vecsésen, valamint az örökbefogadással kapcsolatos ügyek intézését. Szeretnénk a szakmai létszámot is fejleszteni a minél hatékonyabb munka érdekében. Igyekszünk minél szélesebb körű szolgáltatást nyújtani, és a törvényileg meghatározott feladatok mellett a már zajló tevékenységeinket is folytatni (gyermekprogramok és táborok szervezése, ruhaosztás) azok színvonalának emelésével. A fenti programok kialakítását, fejlesztését különösen fontosnak tartjuk, mert a különböző programok kínálásával prevenciós hatást szeretnénk elérni a fiataloknál. A szolgáltatások magas színvonalon tartása és fejlesztése mellett technikai fejlesztéseket is szeretnénk végrehajtani: intézményünk teljes körű akadálymentesítése, fűtési rendszerünk felújítása. Továbbá épületünk bővítése is indokolttá vált, mert egy-egy kisméretű szobán három kollégának is osztoznia kell, valamint a helyiségeket több funkcióra is kell egyszerre használnunk (pl. munkaszoba, interjúszoba, terápiás és fejlesztőszoba egyben). Mindezek megnehezítik a munkánkat, csak folyamatos szervezéssel, egyeztetésekkel, valamint kompromisszumokkal tudjuk fogadni klienseinket. Kiemelt célunknak tekintjük a jövőben, hogy a jelzőrendszeri tagokkal, illetve társintézményekkel még szorosabban együttműködve próbáljuk a településen élő kiskorúak veszélyeztetettségét megelőzni. 30

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Kistelek, 2015. szeptember

Kistelek, 2015. szeptember A Területi együttműködést segítő programok kialakítása Kistelek Város Önkormányzatánál című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0108 azonosító számú projekttel kapcsolatos jogszabályok összegyűjtése, valamint a főbb

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/7761/2009. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről 0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Családsegítő szolgáltatás. Munkanélküliekkel végzett szociális munka

Családsegítő szolgáltatás. Munkanélküliekkel végzett szociális munka Családsegítő szolgáltatás Munkanélküliekkel végzett szociális munka I. BEVEZETÉS a TÁMOP 5.4.1. projekt keretében elkészült a családsegítés szakmai szabályozó anyagait tartalmazó tanulmányokhoz A TÁMOP

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 115/2006. (V. 31.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII. 07.) számú Rendelete A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

...~l!...1... (. ~.I~...!.l. ~~:: :... Faragóné Széles Andrea N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...~l!...1... (. ~.I~...!.l. ~~:: :... Faragóné Széles Andrea N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: 26548/2013.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez - Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzatának. 2009. évi költségvetési koncepciója

Herceghalom Község Önkormányzatának. 2009. évi költségvetési koncepciója Herceghalom Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója 1 Herceghalom Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójáról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70..-a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Elérhetőség Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Telefon/fax.: 72/579-134 E-mail: csaladsegito@siklos.hu Ellátási terület: Siklós, Matty

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5 HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

Pécsvárad szociális helyzete

Pécsvárad szociális helyzete Pécsvárad szociális helyzete A település lakónépességének aktuális szociális és egészségügyi helyzete, állapota, a változások tendenciái az Önkormányzat számára, - mint tudatos döntéseivel a település

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójáról. A Képviselő-testület: Nyírmada Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. május 28-án,

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti - I 1...-'tt. ~~ :,(1[)5 /14 IL016'. JEGYZŐKÖNYV Az ülést hangfelvétel rögzíti Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 14.NAPIREND Ügyiratszám: 4/3181/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben