Abony Városi Önkormányzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abony Városi Önkormányzat"

Átírás

1 Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér /7761/2009. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja Gyermekjóléti szolgálat Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Somogyi Imre Általános Iskola Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szivárvány Óvodában és Bölcsőde Gyöngyszemek Óvodája Pingvines Óvoda Iskola-Egészségügyi Szolgálat Területi Védőnői szolgálat Gyámhivatal Fiatalkorúak pártfogó felügyelője Abonyi Rendőrörs Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság Oktatási Sport és Kulturális Bizottság Tájékoztató a Képviselő-testület 2009.május 28-i ülésére a 2008.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (3) bekezdése a helyi önkormányzatok feladatává teszi, hogy évente átfogó értékelést készítsen a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997. (IX.10.) sz. Korm.rendelet tartalmazza, az előterjesztés ezen követelményeik pontjaira épülve készült. 1. A Település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: 2008.év Lakónépesség száma Állandó népesség száma Állandó népességből a 0-2 évesek száma 508 Állandó népességből a 3-5 évesek száma 531

2 2 Állandó népességből a 6-14 évesek száma 1700 Állandó népességből a évesek száma Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása évben: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 1084 fő - a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma: 298 fő - kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma:188 fő főbb okai: jövedelmi viszonyok, környezettanulmány során elvégzett helyzetértékelés - önkormányzatot terhelő kiadás nagysága: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény : Ft - rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény: Ft - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok: Bursa Hungarica 134 fő, összesen: Ft összegben - gyermekétkeztetés megoldásának módjai: saját tulajdonú konyhán vállalkozóval kötött szerződés alapján történik. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása, intézményi beszámolók: Gyermekjóléti szolgálat Ellátási területe: Abony és Kőröstetétlen települések közigazgatási területe Székhelye: Abony, Szilágyi E. u. 3. Telephely: Kőröstetétlen, Jászkarajenői u. 1. Személyi feltételek: Jelenleg négy főállású, főiskolai végzettségű családgondozó látja el a feladatot, közülük ketten szociális munkás végzettséggel, ketten pedig szociálpedagógus végzettséggel rendelkeznek. (1 fő jelenleg gyes-en van.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaink közül hárman rendelkeznek tereptanári képesítéssel, így folyamatosan gyakorlóhelyéül szolgál a különböző szociális felsőoktatási intézményeknek hallgatói számára. Munkatársaink közül egy fő hetente egy alkalommal látja el a családgondozói feladatokat a Kőröstetétleni telephelyen. Tárgyi feltételek: A munkavégzéshez szükséges feltételek mindkét helyen biztosítottak. A szolgálat egyes feladatköreinek ellátása A évben összesen 1472 esetben keresték fel a Szolgálatot. A feladatok ellátása az alábbi módon történt: a. Információnyújtás 748 esetben történt. b. Tanácsadás- életvezetési, gyermeknevelési, egészségnevelési, mentálhigiénés, konfliktuskezelés 389 esetben történt.

3 3 c. 189 esetben közvetítettünk szaktanácsadást ebből: - pszichológiai tanácsadás: mentálhigiénés tanácsadás: 13 d. A gyermekek ill. szüleik ügyeinek intézését 523 esetben segítettük az alábbi tárgykörökben: - igénylőlapok beszerzése, kitöltése. - hivatalos ügyekben való eljárás segítése-kérvények, beadványok, fellebbezések szerkesztése. e. A gyermekjóléti szolgálat munkájának minél szélesebb körű ismertetése érdekében, munkatársaink rendszeresen fogadóórát tartanak az óvodákban, iskolákban. f. A családlátogatások száma ebben az időszakban 451 volt. g. Esetkonferencia szervezése: 6 alkalommal A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett tevékenység: E tevékenység alapja egy jól működő észlelő és jelzőrendszer kialakítása és működtetése. Tapasztalatunk szerint minél korábban jeleznek egy problémát, annál hatékonyabban tudjuk kezelni azt. Nagy hangsúlyt helyeztünk e rendszer kialakítására, és úgy érezzük, az együttműködés megvalósult a különböző intézmények, szervezetek között, amelyet igazol a magas számú részvétel az összejöveteleken. Az elmúlt év során a következő intézményekkel álltunk kapcsolatban: - Gyámhatóság - Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály - Nevelőszülői Tanácsadók - Közoktatási intézményekkel -óvodákkal, iskolákkal, gimnáziummal - Egészségügyi szolgálatot nyújtókkal - védőnői szolgálattal - Rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal. - Pártfogói felügyelővel Kéthavonta tartunk szakmaközi megbeszéléseket, melyeken megbeszéljük az aktuális problémákat, előadókat hívunk, és mód van esetek megbeszélésére is. Kőröstetétlenen is tartunk összejöveteleket a helyi szakemberek részvételével. Emellett természetesen folyamatos a kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjai között az egyes esetek kapcsán. Rendszeresen tartunk esetmegbeszéléseket, illetve esetkonferenciát, ahol a család és a velük kapcsolatban álló szakemberek együttesen beszélik meg a teendőket. Célkitűzéseink között szerepel a megelőzés tekintetében, a szabadidő tartalmas eltöltésére lehetőséget adó programok, kezdeményezések támogatása, felkutatása, közvetítése, (esetleg a jelzőrendszer közreműködésével) illetve a saját tevékenységünk keretében is nagyobb hangsúlyt fektetni a prevenciót elősegítő szabadidős tevékenységek megszervezésére. Ezen tevékenységünk keretében sikerült felvennünk a kapcsolatot egy Vácon működő Egyesülettel, a Pest Megyei Esélyek Házával. Egy pályázat keretében támogatást nyújtottak ahhoz, hogy a Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló gyerekek közül 20 főnek egy egész napos programot szervezzünk az abonyi Vadasparkban. Idén is szeretnénk hasonló szabadidős programokat szervezni.

4 4 A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka januárja óta összesen 55 család vette igénybe szolgáltatásainkat, ami 133 gyermeket érintett. (munkaformák: családgondozás, konfliktuskezelés, életvezetési, gyermeknevelési tanácsadás, segítő beszélgetés, egyéb ellátási formák pl.: szakellátások közvetítése) Ebben az évben a jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 281 Ezek túlnyomó többségét a közoktatási intézmények szolgáltatják. Jelenleg védelembe vétel keretében történő gondozási eseteink száma: 15 család, amelyben 49 gyermek érintett. Utógondozottak száma: 3 fő A 2008-as év folyamán 1 család esetében került sor a gyerekek családból való kiemelésére, ami 6 gyereket érintett. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Tanulói létszám: 721 fő Hátrányos helyzetű tanulók száma: 85 HHH; 213 HH Veszélyeztetett tanulók száma: 2 fő Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 30 fő, nev.tan-os 78 fő, napközis, tanulószobás tanulók száma: 263 fő, ebből tan.szobás: 34 fő. Korrepetálásban részesülők száma: 34 fő Fejlesztésben részesülők száma: 70 fő Iskola keretein belül működő szakkörök, szabadidős tevékenységekre járó tanulók száma: 624 fő. Gyermekvédelmi céllal is végzett családlátogatások: - az összes első osztályos tanuló, ezen kívül kb. 30 alkalom. Az észlelt problémák tipusai: elhanyagolás, anyagi problémák, gyermek magatartása. Iskolai hiányzások, reális főleg betegség miatt. Igazolatlan hiányzások alakulása: 94 felszólítás, 34 feljelentés Intézkedés Önkormányzat részéről: 9 elbeszélgetés 1 figyelmeztetés 1 szabálysértés Nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek száma: 1.o. 14 fő 5.o. 3 fő Iskolai össz.: 51 fő 2.o. 7 fő 6.o. 5 fő 3.o. 10 fő 7.o. 3 fő 4.o. 3 fő 8.o. 6 fő alsó össz: 34 fő fölső össz: 17 fő Három nevelőszülői tanácsadóval van kapcsolatunk, a felmerülő problémákat megbeszéltük, jó a kapcsolat. Nevelőszülővel való kapcsolatról nem kaptam problémás jelzést. Gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen nem vettem részt. Egy nevelő vett részt drogprevenciós képzésen. Az iskola osztályos tanulói részt vettek a rendőrség által szervezett drogprevenciós előadáson. Egészségnevelési céllal két alkalommal volt iskolai rendezvény osztályosoknak. Nőgyógyász szakorvos tartott tájékoztató előadást. Ezen kívül iskolai egészségnapon vehettek részt az érdeklődők. A gyermekvédelmi munka megitélése változó, mivel igazán nagy eredményeket nem tudunk elérni tevékenységünk során.

5 5 Az évek során azt tapasztalom, hogy egyre többen kérik a segítséget a Gyermekjóléti Szolgálattól, mert iskolai körülmények között nem tudnak intézkedni. Az intézkedések többnyire sikerrel járnak. Idén kb. 10 alkalommal sikerült jó irányban változtatni a szülő és gyermek magatartásán, tanulmányi munka javulásán. Minden héten délután 2 óra fogadóórát tartok. (ugyanabban az időben) Ilyenkor kevesen keresnek meg önkéntesen, inkább én hívom a gyerekeket ebben az időben elbeszélgetésre. Magántanulók száma 9 fő, 5 fő orvosi szakvélemény alapján, 4 fő szülői kérésre. Az iskolánkban pszichológus segítségére lenne szükség. Somogyi Imre Általános Iskola A gyermekvédelmi feladatokat alsó és felső tagozaton 1-1 fő végzi. Évről-évre egyre több probléma fordul elő már az alsós tanulók között is. A felsősök között is egyre több a gondokkal küzdő, problémás tanuló. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy évről-évre emelkedik a nevelőszülőknél elhelyezett, érzelmileg sérült gyermekek száma, akik osztályokba kerülve gondokat okoznak. Munkánk során igyekeztünk segíteni nekik és szüleiknek gondjaik megoldásában. Mindig számíthattunk a gyermekjóléti szolgálat dolgozóinak a segítségére is. Jó a kapcsolatunk a jelzőrendszer tagjaival. Nagyon jó lenne, ha egy iskolai pszichológus is foglalkozna a rászoruló gyerekekkel. Iskolánk Adatai: Tanuló létszám: 727 fő Hátrányos helyzetű tanulók száma: 227 fő Veszélyeztetett tanulók száma: 17 fő Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 22 fő Napközis, tanulószobás tanulók száma: 186 fő Korrepetálásban részesülők: 210 fő Fejlesztésben részesülő: 43 fő Nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek száma: 60 fő 1.évf.: 8 2. évf.: 5 3. évf.:8 4. évf.: 9 5. évf:: 6 6. évf.: 7 7. évf.: évf.: 5 A nevelőszülői tanácsadókkal az iskola kapcsolata megfelelő, szükség esetén elérhetők és részt vesznek a problémák megoldásában. Jó lenne, ha gyakorlatban keresnék fel az iskolát és érdeklődnének a hozzájuk tartozó tanulók után. Így könnyebben tudnánk figyelemmel kísérni, hogy a tanuló melyik szervezethez tartozik. Egyre többször fordul elő, hogy gondot okoz a tanulók hiányzása. Az első félévben összesen 4,5 óra volt az átlag. Az igazolatlan hiányzások száma 449 óra. Összesen 37 esetben szólítottuk fel a tanulókat a rendszeres iskolába járásra. Alsóban 2 alkalommal felsőben 5 alkalommal látogattuk meg az osztályfőnökkel együtt a családokat ez ok miatt. Egyre gyakoribb, hogy a szülő kéri, hogy gyereke magántanuló legyen, mivel túlkoros, sokat hiányzik. A problémás tanulók sorsát, tanulmányi előmenetelét folyamatosan figyelemmel kísérik a kollégák, és ha kell, közösen próbálunk tenni a gyerekekért. Bekapcsolódtunk az Útravaló Programba is, így sok rászoruló tanulónak tudunk segíteni ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Az IPR programban elnyert pénzből halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtunk segítséget több területen. (ruhavásárlás, taneszköz beszerzése, kirándulás, stb.)

6 6 Korrepetálásokkal segítjük a gyengébb tanulókat a felzárkózásban. Középiskolai előkészítő foglalkozásokkal segítjük a tanulók felkészültségét a középiskolára. Az iskola alapítvány anyagi segítséget nyújt a rászorulóknak a kirándulásokhoz, tanulmányi versenyek nevezési díjához. A nagyon problémás esetekben az iskola fegyelmi bizottsága közösen a szülővel és a gyermekkel próbál megoldást találni a bajokra. Alsóban és felsőben 2-2 esetben volt erre szükség a tanév során. Szakkörökkel és vetélkedőkkel nyújtunk lehetőséget a tanulóknak a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Sajnos nem minden esetben érjük el a kívánt eredményt, a gyermek tovább él a veszélyeztető helyzetben. A család és az iskola csak közösen, összefogással tud tenni a gyermekek helyzetének javításáért. A jelzőrendszer tagjaival az együttműködésünk nagyon jó. Ebben az évben is többször fordultunk jelzéssel a gyermekjóléti szolgálat felé, és mindig megkaptuk a szükséges támogatást. Az iskolai védőnő rendszeres felvilágosító tevékenységgel támogatta az osztályfőnökök munkáját. A rendőrség szervezésében, drogprevenciós előadáson vehettek részt a diákok. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tanulói létszám: 88 fő. Hátrányos helyzetű: 30 fő. Veszélyeztetett tanuló helyett, halmozottan hátrányos helyzetű: 22 tanuló. Sajátos nevelési igényű tanuló mind a 88 fő. Napközis tanulók száma: 49 fő, ebből 10 tanuló csak a felső tagozatos. Amely elég sok problémát jelent, hiszen otthon nem készülnek fel a gyerekek a következő napon lévő órára. Házi feladatot nem készítik el, olvassanak netalán verset tanuljanak. Iskolánkban korrepetálás helyett képességfejlesztési órák vannak az órarendbe beépítve. Ahol tanulónként differenciáltan fejlesztjük a hiányzó részképességeket. Ezen kívül speciális fejlesztések vannak, gyógytestnevelésen 25 tanuló, logopédián 7 tanuló. Két kézműves szakkör működik az iskolában, nem párhuzamosan, hanem egyik az első, másik a második félévben. Ügyeskedjünk szakkörön ismerkednek a gyerekek a varrás és a hímzés technikájával, kb. 15 gyermek. A tömegsport és az asztalitenisz a szabadidő hasznos eltöltése mellett, fő cél a versenyeztetés, és az erre való felkészítés, kb tanuló. Ilyen volt a Pest Megyei Diákolimpia, ahol atlétika versenyen vettek részt a tanulóink, és a Pest Megyei asztalitenisz, ahol igen szép eredményt értek el a megye hasonló iskolák tanulói között. A tanév során minden nemzeti, hagyományőrző ünnepekre verssel, dallal, tánccal készülnek gyermekeink. Családlátogatások: 27-szer voltam az osztályfőnökökkel, elsősorban magatartási problémák, az igazolatlan hiányzás, és az elhanyagolás volt a fő indok. Iskolai hiányzások: 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Igazolt: Igazolatlan: Összesen: ebből igazolt: 2445 óra, igazolatlan: 1953 óra. Nagyon sok, sajnos 3 tanuló szinte csak beiratkozott az iskolába de el nem jött. Hiába a családlátogatás, a felszólítás, feljelentés a családgondozói segítség eredmény nincs. Vannak tanulók, akik egyszerűen nem jönnek be órára, van aki önkényesen távozik az óráról.

7 7 Nevelőszülőknél nevelkedők száma: 29 fő. 1. Fészek Egyesület: Érd, Karolina u tanuló. 2. Otthon Szociális Szolgáltató: Sülysáp, Kisköz u tanuló. 3. Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőkért SION Nevelőszülői Hálózata: Maglód, Ady E. u tanuló. 4. PM TEGYESZ, Budapest, Fogarasi u tanuló. Minden családgondozóval a kapcsolatom jó, problémákat megbeszéljük, segítjük egymás munkáját. Gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen nem vettem részt. Úgy érzem és gondolom, hogy elismerik a munkámat, segítjük egymást az osztályfőnökökkel is. Gyermekvédelmi fogadóórán órakedvezményem nincs. Gyermekjóléti szolgálat felé jelzéssel éltem: 12 alkalommal illetve 12 gyermekkel kapcsolatban. A speciális óvodai csoport gyermek és ifjúságvédelmi munkája Létszám: 11 gyermek Hátrányos helyzetű: 2 gyermek Sajátos nevelési igényű: 11 gyermek Veszélyeztetett gyermek kettő volt, őket 2008 nov.30.-án kiemelték a családból Minden gyermek egyéni fejlesztésben is részesül az óvodai nevelési programnak megfelelően. A beszédindítás és beszédértés témakörében prevenciós programot tartunk a szülők részére a gyermekek fejlődési menetének megfelelő időközönként. Átmeneti nevelt gyermek 5 van a csoportban, ők nevelőszülőknél nevelkednek. A nevelőszülői tanácsadókkal személyes kapcsolatunk nincs. Évente egy alkalommal pedagógiai szakvéleményt kérnek tőlünk a gyermekek fejlettségi szintjéről, viselkedéséről. A családokkal szoros a kapcsolattartás, minden felmerülő problémátnevelési,egészségügyi,beiskolázási,családon belüli személyes megbeszélés keretében, családlátogatások alkalmával tudunk megbeszélni. Minden családhoz évente legalább három alkalommal elmegyünk látogatóba. Külön fogadóóra nincs, a szülők bármikor megkereshetnek és élnek is vele- hiszen a helyzetük sajátos. A legtöbb családot és óvodást már évek óta ismerjük és tartjuk a kapcsolatot, hiszen korai fejlesztésre is óvodánkba jártak. A gyermekjóléti szolgálat felé egy család esetében kellett jelzéssel élnünk, ahonnan két gyermek járt hozzánk. Sajnos több éves közös együttműködéssel sem sikerült eredményt elérni a szülők gyermekeket veszélyeztető életmódja tekintetében így a gyermekek családból való kiemelése megtörtént.

8 8 Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata Tájékoztató a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak évi éves tanácskozásáról A Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet előírása /14. (7) / alapján án megszervezte az éves jelzőrendszeri tanácskozást, melynek célja a gyermekvédelmi jelzőrendszer előző éves működésének, valamint a település gyermekjóléti alapellátási formáinak áttekintése. A jelzőrendszeri tanácskozásra meghívót kaptak a jelzőrendszer tagjain túl, a jogszabályban megnevezett illetékesek. A tanácskozás során a jelzőrendszer valamennyi képviselője tájékoztatást nyújtott az általa képviselt intézmény gyermekvédelmi tevékenységéről, melynek írásos anyagát mellékelem. Valamennyi résztvevő jónak értékelte a jelzőrendszer működését. A gyermekjóléti szolgálat által rendszeresen szervezett jelzőrendszeri megbeszéléseken részt vesznek, emellett a különböző esetek kapcsán szükséges esetkonferenciákon, szakmai megbeszéléseken szintén képviseltetik magukat a gyermekek veszélyeztetettségének mérséklése, megszüntetése érdekében. Erről részletesen szó esik a gyermekjóléti szolgálat beszámolójában. A veszélyeztetettség okai közül a következők kerültek kiemelésre: - anyagi problémák, mélyülő szegénység - nagycsaládosok helyzete - nevelési, gondozási hiányosságok - hátrányos helyzetű gyermekek - sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatása - a családok belső kohéziójának erőteljes gyengülése - az általános morális és anyagi válság egyre erőteljesebb megjelenése a szülők és a gyermekek magatartásában egyaránt - szülői és gyermeki kötelezettségek egyre nagyobb mértékben tapasztalható elhanyagolása A gyermekvédelem területén dolgozók egybehangzóan úgy érzik, hogy ez egy nagyon nehéz, szakmailag és érzelmileg is nagy kihívást jelentő terület. Gyakran megjelenik a tehetetlenség, eszköztelenség érzése, amikor minden erőfeszítés ellenére sem tudnak megfelelő változást elérni a családoknál. Jelen társadalmi helyzetben egyre nő az a réteg amely a szegénység és kiúttalanság csapdájába kerülve ellenségesen, jobb esetben közömbösen reagál a gyermekvédelmi beavatkozásokra. Sokan pedig azért frusztráltak, mert félnek a jövőtől, a bizonytalanság, szorongás áthatja az életüket, ami negatív hatással bír a családi kapcsolatokra, a gyermekek nevelésére és természetesen kihat a gyermekek érzelmi, erkölcsi fejlődésére ez a jelenség általános. Régebben a gyermekvédelmi beavatkozások hatékonyabbnak bizonyultak, ha egy családot a jelzés alapján felkeresett a családgondozó, nagyobb hajlandóságot mutattak az együttműködésre, szégyennek élték meg, ha szembesültek azzal, hogy a társadalom normáinak nem felel meg az életvitelük, vagy nevelési módszerük, ez pedig nagyobb számban tette őket motiválttá a változtatásokra.

9 9 A társadalmi normák megbomlása, változása, a mélyülő morális válság hatására azonban ez a visszatartó erő meggyengült, egyre kevesebb esetben tapasztaljuk a szabályok, kötelezettségek megtartó erejét. Jellemző továbbá, hogy egyre korábbi életkorban jelentkeznek a nehezen kezelhető problémák, már alsó tagozatos gyermekek esetében is kellet fegyelmi tárgyalást tartani, amire eddig még nem volt példa. A társadalom mentálhigiénés állapota egyre negatívabb képet mutat, gyakori a türelmetlenség, intolerancia, a szélsőséges viselkedés, a lelki teherbíró képesség jelentősen lecsökkent. Abonyban a fentieken túl speciális problémaként jelentkezik, hogy igen nagy létszámban élnek gyermekek nevelőszülőnél, valamint lakásotthonokban. Ezek a gyermekek a vér szerinti családjukból kiemelésre kerültek súlyos veszélyeztetettség miatt. Igy valamennyien súlyos pszichés károsodásokat szenvedtek el, melynek következtében fokozott pszichológiai, pedagógiai ellátást igényelnek. Az oktatási intézmények továbbra is jelzik, hogy milyen nagy terhet ró rájuk e gyermekek ellátása, különösen sok a probléma a nevelőszülőknél élő gyermekeknél. Ez azt jelenti, hogy egy pszichésen sérült, ebből adódóan esetlegesen magatartási problémával, szocializációs hiányosságokkal stb. küzdő gyermek jóval több személyes figyelmet igényel, esetlegesen kisebb létszámú közösségben tudna jól fejlődni, amit az intézmények nem tudnak biztosítani. A helyi gyámhivatal tájékoztatása szerint összesen 286 kiskorú nevelkedik Abonyban nevelőszülőknél. Nevelőszülőket több nevelőszülői hálózat is foglalkoztat a településen.a fenti létszám a következőképpen alakul az egyes nevelőszülői hálózatot működtetők tekintetében: Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat : 40 fő Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 83 fő Fészek Egyesület: 53 fő Máltai Szeretetszolgálat: 3 fő Sion Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért: 17 fő Váci Egyházmegye Otthon Szociális Szolgáltató : 90 fő / ez utóbbi, mely a legnagyobb létszámban helyezett ki gyermekeket, mindössze kb. 1,5 éve működik. / Ki kell emelni, hogy a Pest megyei TEGYESZ nevelőszülői tanácsadói a város területén működnek, így ők rendszeresen tartják a kapcsolatot a családokkal, intézményekkel. A pedagógusok egybehangzóan úgy tapasztalják, hogy az általuk kihelyezett gyermekekkel kevesebb a probléma, körültekintően választják meg a nevelőszülői családokat és a nevelőszülői tanácsadók folyamatosan segítik őket a mindennapokban. A többi működtetővel azonban már nem ennyire pozitívak a tapasztalatok. Továbbra is igen nehéz az együttműködés, a nevelőszülői tanácsadók nem keresik fel az intézményeket, nehézkes az információáramlás, a tanácsadók személye nagyon gyakran változik. Annak ellenére így van ez, hogy az elmúlt években már többször történt megbeszélés, jelzőrendszeri ülések keretében a nevelőszülői hálózatok képviselőinek bevonásával, városi szinten a működtető szervezetek vezetőinek meghívásával, de a helyzet a gyakorlatban nem sokat változott.

10 10 Szivárvány Óvodában és Bölcsőde Intézményünkben a gyermekvédelmi tevékenységet a jogszabályi háttér pontos betartásával a törvényi változásoknak megfelelően éves munkaterv alapján végezzük. A pedagógiai év első hónapjában /szeptember/ minden csoportban statisztikai felmérést végzünk a hátrányos helyzet és a veszélyezettség feltérképezésére. Segítik még a feltérképezést a családoknál tett látogatások, a szülői értekezletek, a fogadóórák, a heti rendszerességgel bevezetett esetmegbeszélésekre való lehetőség, a konzultáció, a gyermekek megfigyelése az óvodai tevékenységek során, valamint a Humán Szolgáltató Központ családgondozójával kialakított jó, szinte napi kapcsolat. A gyermekorvosok, védőnők javaslata, legfőképp a bölcsődei csoportokban érvényesül. Őket minden esetben, előnyben részesíti. A bölcsőde lehetőséget nyújt ezeknek a gyermekeknek, hogy biztonságot adó, inger gazdag, szükségleteiket kielégítő környezetben nevelkedjenek, ahol mintát kaphatnak egyes kiemelt ünnepek bensőséges megünnepléséből is. Az idei pedagógiai évben az óvodai csoportokban a nagycsaládosok száma 64 fő, az állami gondozott gyermekek száma 16 fő. Nagymértékben 30-40%-ban nőtt a segélyből, szociális támogatásból élők száma, valamint a megélhetést veszélyeztető anyagi problémákkal küzdők száma, a gyermekek elhanyagolása, nevelés ellenőrzés hiánya. 10%-kal kevesebb az étkezési támogatásban részesülők aránya. A fejlesztő pedagógus végzettségű óvodapedagógusainknak nincs lehetőségük plusz óraszámban fejlesztéseket végezniük az arra rászoruló gyermekeknél, mivel erre nincs plusz időkeret és juttatás. A logopédus az egyéni fejlesztést csak a nagycsoportos korú gyermekeknél végzi, holott nagy számban már a középsős gyermekeknek is szükségük lenne fejlesztésre. Az óvónők munkáját dicséri, hogy kevesebb a koncentrálási, képességbeli problémával küzdő szorongó, félő, ideges gyermek. Azonban évről évre növekszik a magatartás és viselkedés zavaros agresszív gyermekek száma. Az agresszív viselkedés megfékezése érdekében az intézményvezető és még 3 óvodapedagógus 2 napos továbbképzésen vesz részt. A családi nevelést segítve a szülői értekezletek pedagógiai témájában mindig az aktuális nevelési nehézséget okozó kérdésekkel, vagy a szülői igényként jelentkező témákkal foglalkozunk. Jelenleg az intézménybe felvett gyermekek közül a gyermekvédelmi alapellátásban illetve a védelembe vételben van kb.6-8 gyermek. Ez a szám állandóan változik, mivel elköltözés miatt az alapellátásból történő kikerülés miatt ez az adat nem állandó. Az idei év során is sok gyermeket nevelünk, akik az etnikai kisebbséghez sorolhatók. Ezek a gyermekek családból érkezve gondozatlanságot mutatnak, téli időben, hiányos öltözetben jönnek óvodába. Ezek a szülők az óvodában találkoznak először azzal, hogy a közösség felé kötelességeik vannak (tisztasági csomagok, tornafelszerelés, technika csomag stb.). Nagyobb problémát jelentenek számunkra a szakellátásban lévő gyermekek, mivel a nevelőszülőket felügyelő tanácsadókkal ritkán, vagy egyáltalán nem találkozunk, a gyermekek fejlődéséről, a nevelőszülő együttműködéséről nem érdeklődnek, de itt is vannak pozitív kivételek is. Gond az is, hogy a nevelőszülők többsége az intézményi nevelésre bízza a gyermekkel való foglalkozást. Arra is találunk példát, amikor az egyéni bánásmódot igénylő ( szeretethiányos) kisgyermek még a nyári ügyeleti időben is az óvodában ( az igen terhelt vegyes nyári csoportokban, naponta változó körülmények és felnőttek) tartózkodik reggeltől estig, pedig pontosan a nyugalomra, az egyéni odafigyelésre, szeretetre volna igénye. Az óvodába járó gyermekek száma: Hátrányos helyzetű: Veszélyeztetett gyermekek száma 186 fő 72 fő 3 fő

11 11 A problémák oka: Testi elhanyagoltság: 5 fő Lelki elhanyagoltság 16 fő Anyagi problémák 20 fő Gyermekbántalmazás 3 fő Családi kötelék felbomlása 23 fő Rendezetlen családi élet 15 fő 3 vagy több kiskorú gyermek a családban 64 fő A TV, videó, internet negatív hatása 26 fő Írásbeli jelzés a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság felé a 2008/2009-es pedagógiai évben az intézmény részéről nem volt.a szülőkkel a kapcsolat jónak mondható. Az óvoda programjain részt vesznek, a szülői szervezet nem önállóan, a pedagógusok segítségével végzi a munkáját. Az intézmény személyi feltételei megfelelőek, a tárgyi feltételeinket folyamatosan fejlesztjük. A nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek száma: 16 fő Fővárosi Tegyesz: 7 fő Pest megyei Tegyesz: 2 fő Otthon Szociális Szolgáltató Alapítvány: 5 fő Fészek Egyesület: 2 fő A nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekekre általánosan jellemző, hogy valamilyen területen elmaradnak a családban nevelkedő társaiktól. Közülük majdhogynem minden gyermeket küldenünk kell Nevelési Tanácsadóba vagy Szakértői Bizottság elé. A vizsgálatok eredményeként ezek a gyermekek külön egyéni fejlesztésre szorulnak, ami nagyon nehezen oldható meg. Az Otthon Szociális Szolgáltató Alapítvány tanácsadóival semmilyen kapcsolatunk nincs. A PETEGYESZ tanácsadóival van kapcsolat. A Fővárosi Tegyesz tanácsadója évente 2 alkalommal felkeres bennünket és konzultálunk a gyermekkel kapcsolatban, valamint évente 1 alkalommal február, március környékén részletes jellemzést kérnek az intézményünkben nevelt gyermekről. A Fészek Egyesületben számunkra pozitív változások figyelhetők meg az utóbbi időben. Velük, egy konkrét eset kapcsán folyamatos a konzultáció, eset megbeszélés, valamint érzékelhető a nevelőszülők ellenőrzése. A gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen nem vettem részt. A gyermekvédelmi munka az intézményvezető lehetőségeihez mérten elismert, szóbeli dicsérettel és órakedvezménnyel. A kollégák ezt a munkát háládatlan feladatnak tekintik, a segítségre szorulók pedig nem nagyon igénylik. Külön fogadóóra időpont nincs. A szülői értekezleteken elmondjuk, hogy ki az intézmény gyermekvédelmi felelőse és bármikor fordulhatnak hozzá májusában megszületett a 176/2008. (V. 29) sz. Képviselő-testületi határozat, melynek értelmében a tavalyi év szeptemberében valamennyi, a szakellátásban szerepet vállaló, közreműködő szervezet fórum keretében együtt gondolkodik.

12 12 Gyöngyszemek Óvodája Az óvoda három részlegben működik : Köztársaság u. 11/a, Apponyi u. 5. és Szelei u.29 Az óvodába járó gyermekek száma: 206 Közülük 74 gyermek hátrányos helyzetű, ők rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Veszélyeztett gyermekek száma 5, ők védelembe vételben vannak. Veszélyeztető tényezőként leginkább az testi és/vagy érzelmi elhanyagolás jelentkezik, ezek a családok főként életvezetési segítséget igényelnek. A szülőkkel a kapcsolatunk általában jó. Az óvodában napi kapcsolatban állunk a szülőkkel, így szinte azonnal meg tudjuk beszélni a felmerülő problémákat. Az óvodánkba 12 nevelőszülői családban nevelkedő gyermek jár. A Pest Megyei TEGYESZ-t kivéve a többi nevelőszülői hálózatot működtető szervezettel nincs, vagy alig van kapcsolatunk. A nevelőszülői tanácsadók nem keresnek bennünket, nem kérik a véleményünket, ha mi keressük meg őket valamilyen problémával, nem szívesen jönnek, okvetetlenkedésnek tartják igyekezetünket. Ez alól ismétlem kivétel a Pest Megyei TEGYESZ, ők a rendszeres kapcsolat mellett évente kérnek pedagógiai szakvéleményt az általuk kihelyezett gyermekekről. A gyermekvédelmi munkának úgy érezzük nincs meg a megfelelő elismertsége a kollégák ill. felettesek körében. Akik viszont segítséget kapnak, nagyon hálásak. Szükség van a gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek egyre szorosabb együttműködésére, hogy minden gyermek megkaphassa a megfelelő segítséget. Pingvines Óvoda Óvodánk a Pingvines Óvoda három egységből áll. Összesen 8 csoporttal működik. A felvehető maximális létszám az Alapító Okirat szerint: 200 fő. Óvodánk kihasználtsága meghaladja a 100%-ot. A 2008/2009. nevelési évre szeptemberben a beírt létszám: 208 fő. Az elmúlt évben valamilyen okból hátrányos helyzetű gyermek (akár anyagi, akár nevelési probléma miatt) felvételét nem utasítottuk el. Felvételnél elsősorban azokat a gyermekeket részesítjük előnyben, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, tankötelesek, hátrányos helyzetűek, illetve mindkét szülője dolgozik. Csoport neve: Hátrányos helyzetű: Halmozottan hátrányos helyzetű: Cica-mica: 7 1 Bambi: 9 5 Micimackó: 8 - Pillangó: 11 3 Mazsola: 6 1 Manócska: 6 4 Napocska: 4 1 Csiga-biga: 7 4

13 13 Ebben a nevelési évben gyermekbántalmazás nem történt az óvodánkba. Nem éltünk jelzéssel a gyermekjóléti szolgálat felé. Ami probléma adódott mi magunk megoldottuk (elbeszélgetés a családdal, családlátogatás) Az elmúlt évek tapasztalata, hogy egyre több a problémás szülő. A rohanó világban sajnos keveset foglalkoznak gyerekeikkel. Nem tudnak mit kezdeni a felmerülő problémával.. Az óvodából várják a csodát. Úgy gondoljuk és ezt a tapasztalat is alátámasztja- az óvodába kerülő gyermekek esetében nem a gyermekeknél, hanem a szülőknél kellene kezdeni a nevelést. Szükségük lenne nekik is a továbbképzésre, ahol szakaemberektől hallhatnának javaslatokat, megoldásokat a gyermekneveléssel kapcsolatos problémáikra. Pl.: hiperaktivitás, tanulási nehézség, beilleszkedési zavar. A szakembertől jobban elfogadnák a segítséget, mert ők a kívülálló szemével nézik a problémát. Néhány évvel ezelőtt elindult egy ilyen jellegű kezdeményezés. Sajnos anyagi okok miatt ez elmaradt. Az előadók igen nagy összeget kérnek egy-egy ilyen felkérésért. Néhány száz forint erejéig a szülők is áldoznának rá, de ez sajnos kevés. Kérjük az Önkormányzat illetékeseit egy meghatározott összeg erejéig biztosítson anyagi támogatást. Ezzel javulna az óvoda-család kapcsolat. Érdeklődőbbek lennének a szülők és nem éreznék úgy, hogy magukra hagytuk őket a problémáikkal. Ezt alátámasztandó: ebben a nevelési évben is megszerveztünk egy egészségügyi előadást, ahol is a meghívott: óvodánk gyermekorvosa (Dr. Imreh Zsuzsanna) válaszolt a szülők által feltett kérdésekre. Míg tavaly alig-alig volt résztvevő, az idén már szép számmal megjelentek és nagyon érdeklődőek voltak a szülők. Csoport neve: Gyerekek száma: Egyesület, intézmény neve: Csiga-biga Napocska Cica-mica Bambi Micimackó Pillangó Otthon szociális Szolgáltató, Fészek Egyesület Otthon Szociális Szolgáltató Pest Megyei TEGYESZ Pest Megyei TEGYESZ Pest Megyei TEGYESZ Fészek Egyesület Máltai Szeretetszolgálat A statisztikai adatok azt mutatják: egyre nő a nevelőszülőknél nevelkedő gyerekek száma. Sajnos ezzel együtt a problémás gyermekek száma is. Sok a fiatal szülő. Munkahely nem lévén 2-3 gyermeket is vállalnak, mint nevelőszülő. Ezzel próbálják eltartani a saját családjukat. Sokan csak anyagi érdekből vállalják a nevelőszülőséget. Úgy gondolják: azzal, hogy kihozzák az otthonokból a gyermekeket az ő munkájuk véget is ér. Beíratják az óvodába, és majd az óvónők megoldják a többi feladatot. Igyekeznek mindent az óvodára hárítani. Ezért tartottuk fontosnak, hogy tanév elején megszervezzük a kerek-asztal beszélgetést a nevelőszülői szaktanácsadókkal. Sajnos nem igazán éltek ezzel a lehetőséggel. Tisztelet a kivételnek: Megyei és Fővárosi TEGYESZ, illetve a Fészek Egyesület. A többiek még csak említésre sem méltatták megkeresésünket. Az elmúlt évek során sajnos semmiféle továbblépésre nem volt lehetőségünk. Pedig szívesen vennénk minden ilyen jellegű tájékoztatást.

14 14 Iskola-Egészségügyi Szolgálat Gyulai Gaál Miklós Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Az oktatási intézményekben az általános iskolában 6-14 éves korig gondozott gyermekek létszáma:725 fő, míg a középiskolában éves korig gondozott gyermekek létszáma: 204 fő. Össz gondozotti létszámom: 929 fő. Munkámat az általános iskola rendelőjében végzem, ahová a középiskola tanulói is eljárnak a szükséges szűrővizsgálatokra, sajnos a rendelőhöz nem tartozik váró, ahol kényelmesen lehetne tölteni a várakozás idejét. A rendelő ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik, minden szükséges eszközzel és bútorzattal fel van szerelve. Szűrővizsgálatok és a kötelező védőoltások mellett feladataink közé tartozik az egészségnevelés tanórák keretében, valamint egészségnapok megszervezése. Az idei tanévben került sor az általános iskolában a Bőrgyógyászati szűrővizsgálatra, valamint folyamatban van az Ortopédiai szűrővizsgálat lebonyolítására, ezen szűrővizsgálatok nem kötelező jellegűek, de az iskola minden tanulója részt vett rajta. Igyekszem munkám során minden évfolyamot elérni, egészségnevelő órát tartani. Alsó évfolyamokban a személyi higiénia, környezetünk tisztasága a fő téma. Míg felső évfolyamokban a serdülőkori változások (pszichés és testi változások), kamaszkor problémái (szexualitás, fogamzásgátlás), dohányzás, az alkohol, és a drog témakörök kerülnek szóba. Az idei tanévtől hivatalos A-HA program oktatóként tartom óráimat Az idei évben 2. alkalommal kerül megrendezésre a Gyulai iskolában Egészségnapi rendezvény, ahol a felnőttek szűrővizsgálatokon vesznek részt (RR mérés, vércukor és koleszterinszint mérés, testzsír-, testizom tömeg- és testvíz tartalmának mérése), a gyerekeknek pedig különböző játékos formában előadásokat hallgatnak fogápolásról, táplálkozásról, testmozgás jelentőségéről és környezetvédelemről. Minden előadást meghívott hiteles előadó tart pl. fogorvos, környezetgazdálkodó üzemmérnök, testnevelő tanár. Az elmúlt évben végeztem, mint ifjúsági védőnő, szakdolgozatomat gyermekbántalmazás témakörből írtam, pszichológiai megközelítésben. Munkám során tapasztaltak: A családok egyre nehezebb anyagi helyzetben vannak, egyre több a munkanélküli szülő gyermeke, nő a csonka családban élő gyermekek száma, egyre több a nevelő szülőknél nevelkedő gyerekek száma. Gyakrabban találkozom nem csak testileg, hanem érzelmileg elhanyagolt gyermekkel, akik néha csak egy jó szóra várnak. A szülők párkapcsolata is egyre bonyolultabb, nőtt az alkoholisták és egyéb szenvedélybetegek száma. Egyre kevesebb a normál családban probléma mentesen felnövő gyermekek száma. Nagyon sok gyermek szerintem csak az iskolában kap megfelelő élelmet. Ha munkám során problémát észlelek, azt igyekszem az osztályfőnökök bevonásával megoldani. Célra vezető a gyermekorvosokkal felvenni a kapcsolatot, jól tudunk együtt dolgozni. Csak a legvégső lépcsőfokként vagyok jelzéssel a gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyámhatóság felé. Szerintem minden szervvel jó az együtt működés, talán sűrűbben kellene jelzőrendszeri megbeszélést tartani, ahol más példáiból is tanulhatnánk, tapasztalatokat cserélhetnénk. A településünkön jelentős számban megjelenő nevelőszülői családoknál nevelkedő gyerekek száma igen sok problémát okoz munkám során, mivel a gyerekek hiányos dokumentációval rendelkeznek, a nevelő szülők nincsenek tisztában, vagy nincsenek tájékoztatva feladataikról, hogy a gyermeket nem csak be kell íratni az iskolába, de iskola-egészségügyi nyilvántartásba is kell vennünk, és a kettő az nem egy.

15 15 Rengeteg utána járást és kutatást igényel egy ilyen gyermeknek törzsanyagának a megszerzése, dokumentációjának felkutatása. Somogyi I. Ált.Isk.,Montágh I. Ált.Iskola/ Gondozott gyermekek száma: Somogyi I. Ált. Iskola: 740 fő Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EgyMI: 80 fő Veszélyeztetett gyermekek száma: Somogyi Imre Általános Iskola: szociális okokból hátrányos helyzetű tanuló:214 fő Egészségügyi okból: 132 fő Montágh Imre Általános Iskola: Egészségügyi okból: 8 fő Környezeti okokból: 39 fő Szociális és eü.okból is: 24 fő A gyermekek testi /mentális állapotának jellemzői Somogyi Imre Általános Iskola Caries: a tanulók 70%-a /sok kezeletlen/ Szemészeti elváltozás: 147 fő / sok korrigálatlan/ Mozgásszervi elváltozás: 69 fő / gerincferdülés,hanyagtartás, mellkasdeformitás/ Lúdtalpas a tanulók 50%-a Asztma, allergia: 26 fő Idegrendszeri elváltozás : 28 fő Obesitás: 55 fő Montágh Imre Általános Iskola Caries: a tanulók 70%-a Obesitas: 13 fő Mozgásszervi elváltozás: a tanulók mintegy 50%-a / lúdtalp, gerincferdülés, tartási rendellenesség, mellkasdeformitás/űáltalános személyi higiénés problémák: 21 fő Prevenciós céllal megtartott előadások: Személyi higiénia 5. osztályosok 83 fő Serdülőkori testi, lelki változások 6. oszt. 100 fő Dohányzás megelőzés -6.oszt 100 fő Az alkoholfogyasztás veszélyei 7. oszt. 100 fő Szexuális úton terjedő betegségek, fogamzásgátlás, óvszer használata 8. oszt. 100 fő Védőoltások, szűrővizsgálatok: Védőoltások/ Engerix-B, Di-Te, MMR/ 200 fő Személyi higiénia, pediculosis szűrés 1-8.osztály : 740.fő Bőrgyőgyászati szűrés :- minden tanuló Orthopédiai szűrés Szűrővizsgálatok az iskola dolgozói számára/ vérnyomás-, vércukor-, koleszterin szint mérés testzsír mérés/ Egyéni, személyre szabott tanácsadás.

16 16 A prevenciós előadások megítélését a pedagógusok és a tanulók visszajelzései alapján egyértelműen jónak értékelem. A szülőkkel való kapcsolattartás munkám jellegéből adódóan inkább alkalomszerű pl. fejtetvesség, iskolai verekedés, kiközösítés, szűrővizsgálaton kiszűrt elváltozás kapcsán. A szülők általában együttműködőek, jó a kapcsolatunk. A gyermekjóléti szolgálat felé a családgondozókkal való személyes megbeszélés alpján történik. A nevelőszülői családokban nevelkedő gyermekek esetében főleg az jelent problémát, hogy a gyermekek dokumentáció nélkül érkeznek. Nincs információ anamnézisükről és gyakran kideríthetetlenek ezek az adatok. Fiatalkorúak pártfogó felügyelője Dr.Gálné dr. Póka Rita 2008 áprilisa óta látja el a pártfogó felügyelői feladatokat. Ellátási területe: Abony, Újszilvás, Tápiószőlős,Tápiószele, Tápiógyörgye. Jelenleg összese 51 pártfogoltja van, közülük 6 abonyi./ 3 tápiógyörgyei,1 tápiószelei,2 újszilvási,a többiek ceglédiek/ Tevékenységi körében összesen 90 esetben kellett az elmúlt évben környezettanulmányt készítenie és 18 pártfogói véleményt. Környezettanulmányt kell készíteni minden olyan esetben a rendőrség ill. megkeresésére, amikor fiatalkorú elkövető ellen indul büntető eljárás, pártfogó felügyelői véleményt az ügyészség megkeresésére a vádemelés elhalasztása előtt kötelező készíteni, melyben a pártfogó felügyelő kötelező magatartási szabályok alkalmazására tesz javaslatot. A pártfogoltak ¾ része vagyon elleni bűncselekményt követett el, lopást és rablást. Egyéb bűncselekmények, a garázdaság, zsarolás, testi sértés, jármű önkényes elvételeközúti baleset gondatlan okozása, kábítószerrel való visszaélés. A fiatalkorúak pártfogó felügyelője olyan bűnelkövetőkkel foglalkozik, akik a bűncselekményt fiatalkorúlént követték el, és vádemelés elhalasztásával próbára bocsátást alkalmaztak velük szemben, vagy felfüggesztett szabadság vesztést kap. Az abonyi pártfogoltak közül 4 fiatalkorú, kettő felnőtt. Egy pártfogolt lakásotthonban él, egy pedig nevelőszülőknél nevelkedik. A bűncselekmények többségének oka a család rossz anyagi helyzete, ill. a szülői ellenőrzés hiánya. A fiatalkorúak többsége rendszeresen jár iskolába, ugyanakkor szakképzettséget csak kevesen szereznek. Később meg sokszor már azért nincs erre lehetőségük, mert a megélhetés miatt dolgozniuk kell, szakma hiányában azonban csak kevesen tudnak bejelentett munkahelyet szerezni. Budapesten a pártfogoltak részére működik az. un. Jóvá tett hely, ami egy közösségi foglalkoztató. Itt a fiatalok részt vesznek agressziókezelő, indulatkezelő tréningeken, pszichológus segítségét vehetik igénybe, szervezettszabadidős programjaik vannak,stb. Sajnos a távolság és a magas utazási költségek miatt. A bűnmegelőzés egyik területe a büntetőjogi mediáció. Ennek keretében a bűnelkövető szakember jelenlétében találkozik a sértettel. A sértett érzéseinek meghallgatása, a bűncselekménnyel okozott következményekkel való szembesülés, a bocsánatkérés lehetősége visszatartó erőt jelenthetnek.

17 17 A gyermekjóléti szolgálat felé minden esetben megkereséssel él, amennyiben fiatalkorú ellen indul büntatőeljárás, vagy fiatalkorú pártfogói felügyelet alá kerül. Területi Védőnői szolgálat Az Abony, Újszászi u. 23. sz alatt lévő Egészségházból elköltözött a területi védőnői szolgálat a Klapka u. sz.. alatti épületbe. Gondozotti létszámok / dec. / -várandós létszám: 197 -csecsemő: éves: évesek: 744 Születésszám /2008 év/ : 167 Az adatok az előző évekhez képest lényeges változást nem mutatnak. Gyermekvédelmi problémák: - a családok elszegényedése - egyre több gyermek születik házasságon kívüli /többnyire élettársi/ kapcsolatból - alkoholizmus - egyre több a gyermekelhanyagolás. Egyre több energiát igényel az oltási fegyelem betartása - a szűrővizsgálatok alkalmával kiderített egészségügyi problémák elfogadtatása a szülőkkel, a további vizsgálatokra való irányítás is sok problémát jelent A gyermekjóléti szolgálat felé a látogatások alkalmával felszínre került nehéz szociális helyzet kialakulása, gyermekelhanyagolás, gyermekbántalmazás, szülők szenvedélybetegsége esetén jelzünk. A gyermekvédelem területén dolgozó valamennyi szakemberrel jó a kapcsolat. A nevelőszülői családokban elhelyezett gyermekekkel kapcsolatban több probléma is felmerül: - nevelőszülő alkalmassága - hiányos egészségügyi dokumentáció - jelzés hiánya( honnan hová kerültek a gyermekek) - fejlesztés, ellátás 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. Beszámoló a gyámhivatal évi munkájáról Abony Városi Gyámhivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. ( Gyvt.) alapján november 1-jén kezdte meg munkáját. A gyámhivatal Abony, Jászkarajenő, Újszilvás, Kőröstetétlen település vonatkozásában lát el térségi feladatot.

18 18 A gyámhivatali ügyek száma évről-évre nő: 2007-ben : ban : Fellebbezések száma: 3. Ebből a Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2 fellebbezést elutasított, 1 esetben saját hatáskörben módosítva. A gyámhivatal tevékenysége számadatok tükrében: Gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos ügyek: Gyámság alatt álló kiskorúak száma dec.31-én: 175 fő, ebből térségi: 12 / Jászkarajenő: 4 Újszilvás: 8 / Gondnokság alatt állók száma 2008.dec.31-én: 180 fő, ebből térségi: 11 / Kőröstetétlen: 2 Jászkarajenő: 6 Újszilvás: 3 / évtől három hivatásos gondnok működik. Szűcs Sándorné, Balogh Józsefné, és Jagri Istvánné. Jelenleg 79 fő gondnokságát látják el. Gondnokság alá helyezés iránti pert 12 esetben indított a gyámhivatal. Ideiglenes gondnokot nyolc esetben rendelt a gyámhivatal. A évi XV. tv. alapján a gyámhivatal folyamatosan eleget tesz a gondnokoltakra vonatkozóan a Bíróságok felé történő adatszolgáltatási kötelezettségének. Eseti gondnok kirendelése: 20 esetben. Kézbesítési ügygondnok kirendelése: 30 esetben. Családbafogadás: A tárgyévben családbafogadott kiskorúak száma : dec.31-én családbafogadott kiskorúak száma: 42, ebből térségi: 6 / Újszilvás: 3 Jászkarajenő: 3 / Vagyoni ügyek: Nyilvántartott ingó-és ingatlantulajdonos kiskorúak : 285 fő, ebből térségi : 85fő / Kőröstetétlen: 18, Jászkarajenő: 34, Újszilvás: 33/ Az év folyamán nagykorúvá vált ingó-és ingatlantulajdonnal rendelkező kiskorúak száma: 23 fő, ebből térségi: 6 / Kőröstetétlen: 3, Újszilvás: 1, Jászkarajenő : 2 / Gyámi fenntartásos betétkönyvvel rendelkező kiskorúak száma: 115 fő, ebből térségi: 24 fő / Kőröstetétlen: 6, Jászkarajenő: 7, Újszilvás: 11 Gyámi fenntartásos betétkönyvvel rendelkező gondnokoltak száma: 75. Eladással, megterheléssel kapcsolatos vagyoni ügyek száma: 18 Örökbefogadással kapcsolatos ügyek: Örökbefogadási eljárás: 1, mely örökbefogadással zárult. Örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása: 4 esetben történt. Örökbefogadhatóvá nyilvánítás: 2008 évben nem volt. Gyermektartásdíj megelőlegezése: Gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma 2008.dec.31-én: 21 fő, mely 30 gyermeket érint. Ebből térségi: 4 fő / Jászkarajenő: 3, Kőröstetétlen: 1 / A tárgyév folyamán 13 gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás indult, mely 20 gyermeket érint. Gyermektartásdíj megelőlegezésre 3 esetben volt lehetőség, mely 8 gyermeket érint. Kérelmet visszavonta: 4 ( általában az apa fizetett, vagy a végrehajtás eredményes volt ) A többi eljárás folyamatban van, illetve ezévben már megállapításra került. Gyermektartásdíj megelőlegezés megszüntetésére 3 esetben került sor.

19 19 / Lejárt a három év, s újabb kérelmet nem nyújtottak be) Otthonteremtési támogatás: Otthonteremtési támogatás iránti kérelmek száma: 3 Otthonteremtési támogatásban részesültek száma: 3 fő. A támogatásból lakóházat vásároltak, lakáskassza-megtakarítást kötöttek, illetve ingatlan-felújításra fordították. Támogatásként kifizetett összeg: Ft. Ideiglenes hatályú elhelyezés, Átmeneti nevelés: Ideiglenes hatályú elhelyezésre 8 esetben került sor, a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre. Az ideiglenes hatályú elhelyezést követően a gyámhivatal két gyermeket átmeneti nevelésbe vett, 6 gyermek esetében az eljárás folyamatban van. Átmeneti neveltek száma dec.31-én: ban átmeneti nevelésbe vett gyermekek száma: 2. Tartós neveltek száma: ban 11 gyermek átmeneti nevelését szüntette meg a gyámhivatal, akiknek átmeneti nevelése nagykorúvá válásuk miatt szűnt meg. 1 esetben került sor az átmeneti nevelés megszüntetésére oly módon, hogy vérszerinti családjába került a gyermek. Utógondozás, utógondozói ellátás: Utógondozói ellátás megállapítása 11 fiatal felnőtt részére történt. Így 2008 évben összesen 38 fiatal részesült utógondozói ellátásban, ebből térségi :4 / Kőröstetétlen: 1, Jászkarajenő: 2, Újszilvás: 1 /Nevelőszülőnél él 30, lakásotthonban 8 fiatal. Családi jogállás rendezése: Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok száma: 55.Képzelt apa megállapításának száma: 4 Apaság bírósági megállapítása : 2. Apaság vélelmének megdöntése iránti perindításhoz való hozzájárulások száma: 3. Kiskorú házasságkötésének engedélyezése: nem volt 2008-ban. Kapcsolattartási ügyek :száma: 8 Környezettanulmányok: Elkészített környezettanulmányok száma: 48. / a gyámhivatalt a bíróság, rendőrség, társhatóság 38 esetben kérte fel környezettanulmány elvégzésére / Az Abonyban nevelőszülőknél nevelkedő átmeneti nevelt gyermekek létszáma - születési év szerinti bontásban - a áprilisi adatok szerint a következő: Működtető FÉSZEK Málta Otthon SION FŐV.TEGYESZ Pest Összesen Megyei TEGYESZ Szül.év

20 Össz Az elmúlt évhez képest jelentős változás nem történt. Összehasonlításul a tavalyi összesített adatok: Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. : 75 gyermek Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat: 43 gyermek Fészek Egyesület : 57 gyermek Otthon Szociális Szolgáltató: : 91 gyermek Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért : 13 gyermek Máltai Szeretetszolgálat : 3 gyermek Összesen : 282 gyermek Abonyban a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 3 lakásotthont működtet. Arany János úton, Széchenyi úton, és a Corvin J. úton. A 3 lakásotthonban nevelkedő kiskorúak száma: évben : 21 fő évben : 26 fő Abony Városban jelenleg összesen : 312 átmeneti nevelt gyermek él. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala évben célvizsgálatot tartott a gyámhivatalban. A törvényességi vizsgálat alá vont témakörök: - az átmeneti nevelésben lévő 3 év alatti gyermekek kapcsolattartása - az otthonteremtési támogatás - az átmeneti nevelt gyermekek örökbefogadhatónak nyilvánítása. A vizsgálat során megállapításra került, hogy a gyámhivatal több esetben olyan felhasználási célra állapította meg az otthonteremtési támogatásra való jogosultságot, mely célok a jogszabályban nem szerepelnek. Ez a gyakorlat a vizsgálatban résztvevő 20 gyámhivatalban ( 10 Pest megyei, 10 fővárosi ) tipus hibaként került megállapításra. Az átmeneti nevelésben lévő 3 év alatti gyermekek kapcsolattartása, és az örökbefogadhatóvá nyilvánítási eljárások vizsgálata során apróbb hiányosságoktól eltekintve jogszabálysértés nem történt.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde évente egy alkalommal köteles beszámolni működéséről.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 115/2006. (V. 31.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Bereczki Lászlóné igazgató Véleményező bizottság: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Oktatási,

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 ISO 9001 ~r~ Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Gyermekvédelem, gyermekjog

Gyermekvédelem, gyermekjog Gyermekvédelem, gyermekjog Intézményi szintű feladatok és kötelezettségek a gyermekvédelmi és gyermekjogi vonatkozású esetekben Készítette: Sziráki György pedagógiai szakértő, oktatásjogi szakértő gyorgy.sziraki@lutheran.hu

Részletesebben

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program 2010. 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. Általános elvek... 8 2. Helyzetelemzés... 9 2.1 Településünk általános jellemzői... 9 2.2 Foglalkoztatás...10

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. május 28-án,

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. Tel: 52/ 573-153, 392-239 Email: napovi@napovi.t-online.hu OM: 030978

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. Tel: 52/ 573-153, 392-239 Email: napovi@napovi.t-online.hu OM: 030978 Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. Tel: 52/ 573-153, 392-239 Email: napovi@napovi.t-online.hu OM: 030978 Polgár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárgy: 2016/2017-es év nevelési

Részletesebben

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE BESZÁMOLÓJA A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRŐL

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE BESZÁMOLÓJA A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRŐL GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE 2241 SÜLYSÁP, SZILVAFASOR U. 1. Tel.: 06-29-436-304 / 06-30-986-7843 E-mail: bolcsode@sulysap.hu Sülysáp Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2241 Sülysáp, Szent I. tér 1. Képviselő-testület

Részletesebben

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. (J. W. Goethe) 2011. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...4 1.1 A koncepció

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA VILONYAI TAGÓVODA TÁJÉKOZTATÓ

HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA VILONYAI TAGÓVODA TÁJÉKOZTATÓ HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA VILONYAI TAGÓVODA TÁJÉKOZTATÓ 2015 Tárgy: Tájékoztató a 2015/2016. tanévkezdés tapasztalatairól, személyi és tárgyi feltételek alakulásáról Készítette: Mozgay Dóra intézményvezető

Részletesebben

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE Készült: Abony, 212. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja:... 3 1.2 Jogszabályi

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről Előterjesztés Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről 1. előterjesztés száma: 222 /2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztés készítésében

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL 1. melléklet ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL Bevezető: Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. évben elfogadta a város Egészségügyi Szükségletfelmérés és

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

...~l!...1... (. ~.I~...!.l. ~~:: :... Faragóné Széles Andrea N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...~l!...1... (. ~.I~...!.l. ~~:: :... Faragóné Széles Andrea N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: 26548/2013.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez - Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Nevelőszülői hálózat szakmai programja

Nevelőszülői hálózat szakmai programja Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága 6726 Szeged, Bal fasor 6. Telefon: +36 (62) 432 032 Telefax: +36 (62) 543 252 E-mail: csmtegyesz@t-online.hu Web: http://www.csmtegyesz.hu

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának

Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának KÖZOKTATÁSI KONCEPCIÓJA, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve (közoktatási intézkedési terv) 2008-2016 TARTALOM I.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-12/2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11.-én 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Mezőcsát, 2011. március

Mezőcsát, 2011. március Egészségnevelési Pedagógiai Program (Egészségfejlesztési Terv) Készítette Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Mezőcsát, 2011. március TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 5 Bevezető... 7 I.helyzetelemzés...

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

2011. április 28-án (csütörtök) de. 10.00 órára

2011. április 28-án (csütörtök) de. 10.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 560-159 Fax: 85/361-802 M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV 1. Az óvoda működési feltételei 1.1 Statisztikai adatok: Férőhelyek száma Beíratottak száma Tanköteles korú gyermekek száma Tankötelezett korú, de a szülő kérésére óvodában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 21-én (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet. Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős

Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet. Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős A MEGELŐZÉS ÉS KEZELÉS SZINTJEI 1. minden gyermeknek és családnak járó ellátás - univerzalitás 2. speciális ellátás gyerekeknek,

Részletesebben