MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program"

Átírás

1 MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

2 Tartalom Vezetői összefoglaló Általános elvek Helyzetelemzés Településünk általános jellemzői Foglalkoztatás Szociális biztonság és egészségügy Lakhatás Oktatás és képzés Szolgáltatások igénybevétele, akadálymentes környezet A településen élő hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célok Foglalkoztatás területén Szociális biztonság és egészségügy területén Lakhatás területén Oktatás és képzés területén Szolgáltatások igénybe vétele, akadálymentes környezet megvalósítása területén Ajánlás a dévaványai munkáltatók számára az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elveinek a foglalkoztatás során történő érvényesítése érdekében Szankcionálás

3 Vezetői összefoglaló Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése és az esélyegyenlőség előmozdítása, mint szabályozási tárgy nem előzmények nélküli a magyar jogban. Az Alkotmány 8. (1) bekezdése szerint az alapjogok tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű feladata. Az Alkotmány 70/A. (3) bekezdése az esélyegyenlőség előmozdításának alapjait teremti meg, amikor kimondja, hogy a Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, annak érdekében, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló évi CXXV. törvényt. Majd az Európai Unióhoz való csatlakozást követően kiemelten megjelentek az esélyegyenlőségi szempontok a közösséget érintő programok kialakításában, illetve projektek tervezésében. Az esélyegyenlőség érvényesítése Magyarországon is a fejlesztéspolitika alapvető szempontjává vált. Az esélyegyenlőségi szempontok értelmezése és alkalmazása új kihívás a települési döntéshozók és a település lakói számára is. Az egyenlő bánásmód követelményének szabályozása Magyarországon háromszintű. Az Alkotmány általános érvénnyel mondja ki a hátrányos megkülönböztetés tilalmát; az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény a jogrendszer egésze számára ad részletesebb útmutatást a követelmény értelmezéséhez; végül számos ágazati jogszabály (Munka Törvénykönyve, közoktatási és felsőoktatási törvény, egészségügyi törvény, stb.) utal az esélyegyenlőségi törvényre, és állapít meg további, csak az adott területen érvényes szabályokat. A 2003-ban elfogadott esélyegyenlőségi törvény célja a korábban szétszabdalt, töredékes ágazati szabályozás helyett átfogó és részletes anti-diszkriminációs szabályokat előírni a jogrendszer egésze számára. A törvény kifejezett célja az Európai Unió joganyagával való minél erősebb összhang megteremtése, ugyanakkor a törvény több ponton túlmutat a létező európai szabályozáson, mivel az összes védett tulajdonság esetén érvényre juttatja a 2000/43/EK irányelvben található, ott csak a faji- vagy etnikai származás esetére előírt szigorú és átfogó szabályokat. A törvény az általános szabályok mellett külön fejezetben foglalkozik a foglalkoztatás, az oktatás, a szociális biztonság és egészségügy, a lakhatás, az egészségügyi ellátás, valamint az áruk forgalma és 3

4 szolgáltatások igénybevétele területén tapasztalt hátrányos megkülönböztetéssel. Úgy gondoljuk, hogy az igazi változás garanciája a pénzügyi feltételek biztosítása mellett a feladatmegosztás az önkormányzat, civil szervezetek, vállalkozások, helyi közösségek, maguk az érintett csoportok, valamint a családok és egyének között. Emellett a probléma társadalmi elfogadottságának javítása a másik fontos feltétel. Valljuk, hogy az ehhez szükséges érzékenységet a fogékonyság erősítését gyerekkorban kell kezdeni, amelyben az oktatásnak és a képzésnek kulcsszerepe van. Az egyenlő bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat. Tekintettel az Alkotmány idevonatkozó rendelkezésére, a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire, és az Európai Közösség jogi követelményeire, az Országgyűlés megalkotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényt. E törvény bevezeti a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programot. A Program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a kormány, az állam és az önkormányzati intézmények feladata. A az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 63/A. (1)bekezdése értelmében a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás - a külön jogszabályban meghatározott szempontok figyelembevételével - öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyben elemzi a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetét és meg határozza a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv összhangjáról. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk módját és végrehajtásuk tervezett ütemezését. Az Európai Unió elvárásai alapján a települések feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. 4

5 E program célja, hogy Dévaványa minden lakójának elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítja az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű főleg roma polgárok esélyegyenlőségét az élet minden területén. A demográfiai változásokhoz alkalmazkodó közszolgálat, a foglalkoztatás növelése, a képzettség- és képességbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének javítása Dévaványán is csak a társadalmi szolidaritás megerősítésével, a társadalom megújuló képességének fejlesztésével és erőforrásainak bővítésével érhető el. Önkormányzatunk kiemelt célja, hogy Dévaványa minden lakója számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és szórakozási lehetőségek területén is. A évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kimondja, hogy: az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség,tekintettel az Alkotmány 54. (1) bekezdésére, 70/A. -ára, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira a következő törvényt alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. 2. Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. Az alábbi paragrafusokban pedig az oktatási-nevelési folyamatokban határozza meg az egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség szempontjait: 27. (1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, 5

6 a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy b) amelynek megszervezéséhez az állam ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). (2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, c) a teljesítmények értékelése, d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, g) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint i) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. (3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. (4) Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 28. (1) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri. 6

7 (2) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a) közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, b) felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek. (3) A 27. (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság megőrzését szolgáló, illetve egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében jogszabály eltérően rendelkezhet. 29. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevők meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben - előnyben részesítési kötelezettséget írhat elő. Stratégiai célok és alapelvek A cél az, hogy Dévaványa olyan településsé váljon, ahol senki sem tapasztalja a közvetlen vagy közvetett diszkriminációt vagy hátrányos megkülönböztetést faji, etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság vagy más indok alapján. Alapelveink Szolidaritás Városunk közösségének minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját valamint a foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. Méltányos bánásmód A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedések kidolgozására törekszünk, amelyek elősegítik az érintettek társadalmi és foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését. 7

8 1. Általános elvek A törvény részletes meghatározását adja a hátrányos megkülönböztetésnek minősülő magatartásoknak. A közvetlen hátrányos megkülönböztetés mellett tiltja a közvetett hátrányos megkülönböztetést (amikor egy látszólag semleges rendelkezés eredményeképp szenved egy csoport hátrányt), valamint a zaklatást, a jogellenes elkülönítést, és a megtorlást is. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi csoportok esélyegyenlőségének biztosítására: a nők helyzetére, a 40 évesnél idősebb munkavállalókra, hiszen a munkába való elhelyezkedéskor veszik figyelembe elsősorban az életkort, fogyatékossággal élők illetve a megváltozott munkaképességű személyek, testi vagy szellemi fogyatékosság esetén, kettőnél több, tíz éven aluli gyerekeket nevelő, illetve őket egyedül nevelő munkavállalók esetén, romák. A hátrányos helyzetűek nem csak etnikai származásuk miatt kerülnek hátrányba, hanem döntő szerepet játszik sorsuk irányításában a település is. E dokumentum által is deklarált legfontosabb célunk Dévaványán a hátrányos megkülönböztetés megszűntetése, az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára, az összetartó, szolidáris társadalom erősítése. Ehhez kapcsolódva 1. Gazdasági területen a minimális forráshoz való jog biztosítása. 2. A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint a város intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. 3. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében össze kell hangolni a foglalkoztatási, az oktatási, az egészségügyi, a szociális igazgatási, területfejlesztési célokat. 8

9 2. Helyzetelemzés 2.1. Településünk általános jellemzői Településünk a Nagy Sárrét és a Nagykunság tájegységek találkozásánál található, 2000-ben nyerte el a városi címet. Területe ha, lakossága 8266 (2010. január). A település lakásállománya 3225 lakás. Az ingatlanok 99 %-a be van kapcsolva a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba, a csatornázottság 86 %-os. Háztartási gázfogyasztók száma Gázzal fűtött lakások száma A település alapellátását megoldó intézményhálózat kiépült. Biztosított az óvodás gyermekek napközbeni ellátása, az Általános Művelődési Központ intézményegységeként működő Bölcsőde 2 csoportban, 12 férőhelyen végzi a 3 év alatti kisgyermekek napközbeni ellátását. A helyi Nevelési Tanácsadó és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2003 szeptemberében kezdte meg működését. Az alapfokú oktatás az évfolyamon az Önkormányzat által fenntartott Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében és a Debreceni Református Egyházkerület által fenntartott Szügyi Dániel Református Általános Iskolában folyik. Középfokú oktatást a Békés Megye Képviselő-testülete által fenntartott Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium folytat. A közoktatás szolgáltatásait igénybe vevők többsége az aktív korú lakosság gyermekei közül kerül ki ben megteremtődtek az alapfokú művészetoktatás feltételei is településünk gyermekei számára Művelődésre az Általános Művelődési Központ (intézményegységei: Ladányi Mihály Könyvtár, a József Attila Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység) valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény programjai, sportolásra a helyi Sportegyesület szakosztályai biztosítanak lehetőséget. A Strandfürdő úszómedencéi alkalmasak az úszásoktatás szervezéséhez. A Strandfürdőben gyógyászati részleg is működik. Jelentős szerepet töltenek be településünkön a civil szervezetek, valamint a történelmi egyházak. Programjaikkal segítik a település lakosai szabadidős tevékenységének tartalmas eltöltését. Városunknak a Hargita megyei Székelykeresztúr településsel fennálló kapcsolata közel 15 éves múltra tekint vissza. E kapcsolattal 9

10 csereüdültetés is lehetővé vált, emellett sor kerül egymás kulturális értékeinek megismerésére is. 2.2.Foglalkoztatás Mivel településünk jellegzetes mezőgazdasági település aszályos, vízzáró agyagrétegének köszönhetően pedig egyben belvízveszélynek kitett növénytermesztéssel és jelentős állattartással. Az elmúlt évek során történt gazdasági átalakulás hatásaként munkahelyek sora szűnt meg, így településünket sem kerülte el a munkanélküliség. Új munkahelyek kis számban létesültek, induláskor munkaerő felvételük nem nagy létszámot jelentett. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulása tovább növelte a munkanélküliséget. A termelőszövetkezetekből és a megszűnt ipari létesítményekből felszabadult munkaerő munkanélkülivé, kis részük őstermelővé vált. A településen lévő munkahelyek (Ekuna Bt., Villamos Tekercselő Üzem, ÁFÉSZ, EJT Kft., Edunor Kft., Steel Design Kft., DÉSZOF Kft.... valamint a költségvetési intézmények) nyújtanak megélhetést a lakosok számára. A település mezőgazdasági jellegéből adódóan meghatározó az agrárágazat. Több kisebb volumenű mezőgazdasági vállalkozás működik, 2960 fő rendelkezik őstermelői igazolvánnyal, de közülük kb. 10 fő az, aki 100 ha feletti területen gazdálkodik. Az őstermelők nagyobb hányada csak jövedelmük kiegészítése érdekében végzi a mezőgazdasági tevékenységet. A mezőgazdasági vállalkozásoknál bejelentett alkalmazottak száma nem számottevő, a munka jellegéből adódóan jellemző az idényjellegű foglalkoztatás. Településünk szociális és gazdasági helyzetéből adódóan komoly problémát jelent a munkanélküliség. Fontos tényezője a településről történő elvándorlásnak. A település munkanélküliségi rátája hosszú ideje12-14 % közötti. Mivel településünk elsősorban mezőgazdasági jellegű, így az alacsonyabb iskolai végzettségű munkavállalók a rendszerváltás előtt a mezőgazdaságban el tudtak helyezkedni. A rendszerváltást követően a termelőszövetkezetek megszűnésével az állandó munkát, valamint az idénymunkát jelentő gazdálkodó szervezetek munkaerő igénye csökkent, mivel a településen más, alacsony képzettségűeket foglalkoztató munkaadó csak kis számban van jelen, így a munkaerőpiacról kikerülők elhelyezkedni nem tudnak. A szakképzettséggel rendelkezők esetében jellemző, hogy képzettségük nem felel meg az átalakult munkaerő-piaci igényeknek. 10

11 Álláskeresési ellátásban részesült nyilvántartott álláskeresők létszáma (fő) (2009. november) Végzettség Férfi Nő Összesen Általános iskolai végzettség nélküli Általános iskola Szakiskola/ Szakmunkásképző Szakközépiskola/ gimnázium/technikum Főiskola/egyetem Összesen: Nem ellátott, tartósan nyilvántartott álláskeresők havi átlagos létszáma (fő) (2009. november) Férfi Nő Összesen Életkor 35 év alatt éves 55 év felett 35 év alatt éves 55 év felett Végzettség Általános iskolai végzettség nélküli Általános iskola Szakiskola/ Szakmunkásképző Szakközépiskola/ gimnázium/technikum Főiskola/egyetem Összesen: Rendelkezési támogatásban részesülők (fő) (2009. november) Végzettség Férfi Nő Összesen Általános iskolai végzettség nélküli Általános iskola Szakmunkásképző Szakközépiskola/ gimnázium Főiskola/egyetem Összesen: Az aktív korúak közül rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma (2009. november) 59 fő, melyből 28 nő és 31 férfi - arra utal, hogy sok a munkanélküli ellátásból már kikerült állástalan. Ezeknek az embereknek a 71%-a 8 általános iskolai végzettségű, 14 %-uk 11

12 szakmunkás végzettségű és 15 %-uk középfokú végzettségű. A fenti adatokból is látható, hogy a munkanélküli emberek legnagyobb százaléka alacsony végzettséggel rendelkezik, egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek számukra, mert e csoportok a munkaerőpiacon összetett szemléletbeli hátrányokkal küzdenek. A regisztrált munkanélküliek jelentős hányada nehezen tud elhelyezkedni, mivel közöttük nagyarányú az alacsony képzettségű, többszörösen hátrányos helyzetű munkavállalói réteg. A regisztrált munkanélküliek 27 %-a a munkanélküli ellátásba kerülés előtt segédmunkás munkakörben volt foglalkoztatva. Képviselő-testületünk évente visszatérően foglalkozik a foglalkoztatás helyzetével, keresi a lehetőségeket a munkahelyteremtésre és megtartásra. A közhasznú foglalkoztatás a közmunkaprogram, a közcélú foglalkoztatás valamint a szociális földprogram keretein belül is segíti a lakosok munkához jutását. Közhasznú, közcélú foglalkoztatás, közmunkaprogramban részt vevők száma az Önkormányzatnál és intézményeinél Év Foglalkoztatott létszám (fő) 1 fő foglalkoztatásának átlagos Nő Roma időtartama Közhasznú Közcélú Közmunka Közhasznú Közcélú Közmunka Közhasznú Közcélú Közmunka Közhasznú Közcélú Közmunka Közhasznú Közcélú Közmunka Annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű családok megélhetését ne a különböző segélyek biztosítsák, hanem képesek legyenek önmagukról 12

13 Év és családjukról megfelelő színvonalon gondoskodni, településünk elindult a Szociális Földprogram. A program keretében történő foglalkoztatás 1997-től növénytermesztés terén kezdődött, majd 2003-ban megtörtént az állattenyésztéssel való kiegészítése, mely a Dévaványa külterület 01291/1 hrsz-ú területen a Kántor tanyán valósult meg. Napjainkban naposcsibe kihelyezéssel igyekszik enyhíteni a hátrányos szociális helyzetben élő családok hússzükségletét a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A Képviselő-testület minden évben biztosítja a programhoz kötődő földés ingatlanterületeit, a programhoz szükséges pénzügyi és szakmai fedezetet. Városunkban több szervezet is foglalkoztat megváltozott munkaképességű személyeket. A DÉSZOF Kft., Ekuna Bt., Villamos Tekercselő Üzem, Ványa Cipő Bt., Fővárosi Kézmű Nonprofit Kft. Winner Gyáregység, Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum. A jelenleg e foglalkoztatóknál alkalmazottakat az Önkormányzat (a Helyi Rehabilitációs Bizottság nyilvántartása) segítségével tájékoztatta a munkalehetőségről és az érdeklődők ezt követően kerültek foglalkoztatásra. Sajnos azonban az érdeklődők k. 1/3 részét tudták alkalmazni. Fentieken túlmenően a Megyei Munkaügyi Központ pályázatának segítségével több helyi munkáltató megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását is felvállalta. Ez az érintett munkáltatók dolgozói létszámának csak 2-3%-át teszi ki speciális, az általuk ellátható munkakörökben Szociális biztonság és egészségügy A szociális védelmi rendszeren belül a segélyezés funkciója a leghátrányosabb helyzetű rétegek részére védelmet nyújtani, az alapvető létszükségletek kielégítéséhez anyagi forrást biztosítani. Rendszeres szoc. segély Ellátott (fő) Éves kifizetés (eft) Önkormányzatunk által nyújtott pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka Ellátott (fő) Éves kifizetés (eft) Támogatási forma Ellátott (fő) Ápolási díj Éves kifizetés (eft) Lakásfenntartási támogatás Ellátott (fő) Éves kifizetés (eft) Átmeneti segély Ellátott (fő) Éves kifizetés (eft) Tárgyévi összes kifizetés (eft)

14 Év A gyermekek valamint a közép- és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben nappali tagozaton tanulmányokat folytató fiatal felnőttek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatások településünkön Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma (fő) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre fordított összeg (eft) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek száma (fő) Pénzbeli Természet beni Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra fordított összeg (eft) Pénzb eli Természet beni Összes Támogatás (eft) Településünk Önkormányzata Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásban részesíti azokat az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű magyar állampolgárokat, akik állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt, vagy felsőoktatási tanulmányokat folytatnak. Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők támogatására fordított összeg Év Támogatásban részesülők száma (fő) Éves kifizetés (eft) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1997-ben kezdte meg működését. Később 2007-ben az intézményi struktúra oly formában változott, hogy a településen működő szociális alap- és szakellátások egy intézmény keretein belül valósulnak meg. Az integrált intézmény ellátotti körébe beletartozik a város népességének minden generációja, hiszen a gyermekjóléti szolgálat céljai és feladatai teljesítése alatt a gyermekek egészséges szocializációjának elősegítése, testi- lelki- erkölcsi fejlődésük családban történő nevelésük érdekében valósul meg. A családsegítői szolgáltatás a fiatal felnőttek, a felnőtt korú lakosok egyéni és társadalmi normáknak megfelelő életvitel kialakításában és fenntartásában való segítségnyújtást biztosítja. Különös figyelemmel a munkaerő-piac 14

15 szempontjából hátrányos helyzetű rétegek nők, alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek speciális segítésére. Az idősek számára házi gondozás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, illetve idősek bentlakásos otthona által nyújtott szolgáltatások segítik az önálló és aktív életvitel fenntartását, a korukhoz és állapotukhoz igazodó, szükségleteiket kielégítő szolgáltatások a Margaréta Idősek Otthona keretein belül valósulnak meg. A szociális biztonság megteremtésének és megtartásának érdekében a családsegítő szolgálat feladata a családoknál felmerülő problémák komplex módon történő kezelése, mely magába foglalja a megelőzés érdekében tett intézkedéseket és szervezéseket, a problémák feltárását, a megoldás során tett intézkedéseket, segítést, az egyének és családok mentális gondozását és utógondozását. Mentális és szociális segítséget nyújt a szociális problémával veszélyeztetett vagy azzal már rendelkező, illetve krízis helyzetben lévő egyének és családok számára. A város központjához közel elhelyezkedő, akadálymentesen megközelíthető épületben található helyiségek száma, azok berendezése megfelelően kialakított a személyes segítő kapcsolat kialakításához szükséges intimitás megtartásához. Az információáramláshoz szükséges technikai eszközök megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak, segítik a hatékony és gyors munkavégzést. A szolgálat működésének alapelve az igényekre épülő és szükségleteket kielégítő segítő szolgáltatás nyújtása. A segítő kapcsolat kialakítása a lakosok önkéntes megkeresésén és együttműködésén alapszik. Csak a családsegítői szolgáltatást igénybevevők száma évente 900 és 1200 fő között mozog. A 2009-es évet vizsgálva ez 5,5 %-os növekedést az összes kliens számot tekintve, de ha csak a munkaerő-piac szempontjából aktív korú kliensek (18-61 éves) számának alakulását nézzük, akkor 14,5 %-os a növekedés az előző évhez képest, illetve a 62 évesnél idősebb kliensek száma 18 %-al nőtt. Ezt elsősorban az okozta, hogy már év végén érezhetővé vált a dévaványai a családokban is az a gazdasági nehézség, ami az egész országot sújtja. Fokozatosan növekedett a segély kérelmek száma, illetve az egyéb tájékoztatás, érdeklődés, információnyújtás - segítséget kérő emberek száma. Jellemzővé vált a mindennapi probléma típusokban a munkahelyét elvesztett, leépített, vagy a munkahely megszűnésének következtében állástalanná vált problémákkal jelentkező kliensek, illetve az eddig valamilyen passzív nyugdíjszerű ellátásban részesülő (rokkant nyugdíj, rehab.járadék, stb.) elvesztésével, vagy annak csökkentésével felmerülő anyagi problémák. A következő diagramm az elmúlt 5 év klienseinek számát (fő) mutatja korcsoportos megosztásban. 15

16 éves éves 62 évtől A családsegítői szolgáltatást igénybe vevők által hozott problémák típusai és száma: Hozott problémák típusainak megnevezése Esetek száma Életviteli 32 Családi Kapcsolati és gyermeknevelési 92 Lelki - mentális 318 Anyagi eredetű 422 Foglalkoztatással kapcsolatos 76 Egészségkárosodás következménye 118 Ügyintézéshez segítségkérés 716 Információkérés 314 Gyermeknevelési 34 Családon belüli bántalmazás 20 Összesen: 2142 Több probléma együttes előfordulása 649 esetben fordult elő, ami 30 %-a az összes eset számnak. Több probléma együttes megléte nehezíti a megoldás megtalálását, ami meghosszabbítja az együttműködés a családgondozás időtartamát is és sok esetben kilátástalanná válik a család helyzete. Ez arra enged következtetni, hogy az emberek és családok szociális helyzete megélhetési körülményei fokozatosan romlanak és ez az állapot tartóssá válik. A probléma típusokon belül érdemes megemlíteni a lelki mentális problémák eset számát, ami az elmúlt évihez képest 21 %-al nőtt. Ez következik az előzőekben említettekből is, illetve a táblázatban szereplő egyéb probléma típusok magas számából is. Azt is jelzi, hogy az emberek egyre nagyobb számban fel merik vállalni mentális problémáikat, ebben nem szégyellnek segítséget kérni. A családsegítő szolgálat működésének (12 éves) történetében még egyszer sem fordult elő olyan nagyszámú krízis helyzet, mint 2009-ben. 67 krízis probléma volt, (előző években eset) ami azt jelenti, hogy azonnali intézkedésre van szükség, mert a helyzet nagy, esetleg végleges változást okozhat a kliens életében. Ezekben az esetekben a probléma csak a legvégső stádiumában kerül felszínre és olyan súlyos állapotában, hogy azonnali intézkedést és megoldást igényelt. 16

17 Az elmúlt 5 év hozott problémáinak száma és a három legjellemzőbb probléma típus nagysága anyagi életviteli lelki-mentális problémák száma Mind az anyagi, mind a lelki-mentális problémák összefüggésben vannak a kliensek gazdasági aktivitásával. Ezekben az esetekben a kliens vagy munkanélküli, vagy inaktív kereső. Az anyagi eredetű gond több probléma halmozott megjelenését generálja, ami természetesen összefüggésben áll a kliens szellemi és érzelmi aktivitásával is. Az elmúlt 4 évben folyamatosan emelkedik a mentális problémák száma, annak lehet a következménye, hogy az emberek létbizonytalansága növekszik, kilátástalanok, nincs jövőképük, nem tudnak tervezni sem rövid, sem hosszú távra. A családsegítői szolgáltatás igénybevevők 2009-ben Gazdasági aktivitás szerint Gazdasági aktivitás megnevezése Fő Aktív kereső 228 Álláskereső 222 Inaktív kereső 429 ebből nyugdíjas 265 Eltartott 125 ebből kiskorú (0-17 éves) 56 Összesen: 1004 Iskolai végzettségük szerint Iskolai végzettség megnevezése Fő Tanköteles kornál 56 fiatalabb 8.ált.isk.alatti 45 végzettségű 8.ált iskolát végzett 62 Általános Isk osztálya Szakmunkás iskolát 352 végzett Gimnáziumot végzett 68 Szakközépiskolát 130 végzett Főiskolát végzett 1 Összesen: 1004 A családi összetétel szerinti: Családi Összetétel Fő Házastársi (élettárs) kapcsolatban együtt élők 18 év alatti 414 gyermek(ek)kel Házastársi (élettárs) kapcsolatban együtt élők gyermek 180 nélkül Egy szülő 18 év alatti gyermek(ek)kel

18 Egyedül élő 253 Egyéb 56 Összesen 1004 A gazdasági aktivitás vizsgálatánál azt látjuk, hogy a családsegítőt felkereső kliensek csak a 22 %-a aktív kereső ez valamivel az országos átlagtól is alacsonyabb, ha az össz lakosságot viszonyítjuk az aktív keresőkhöz. Ha az inaktivitást vizsgáljuk szintén hasonló adatot kapuk az országoshoz képest, hiszen az álláskeresők, az inaktívak és az eltartottak mind olyan jövedelemből élnek, amelyeket a társadalombiztosítás és a munkaügyi szervezet biztosít ez a kliensek 78 %-át érinti. A kliensek iskolai végzettsége és a gazdasági aktivitás, szoros összefüggésben van, hiszen a magasabb és többféle iskolai végzettség még mindig nagyobb aktivitásra ad lehetőséget. Az alacsony iskolai végzettség egyre kevésbé teszi lehetővé, hogy munkát találjanak az emberek. A munkaerő piacon jelen lévő felnőttképzés lehetőséget ad több képesítés és szakirányú végzettség megszerzésére, ami elvileg növelné az elhelyezkedési esélyeket, de a gyakorlatban sajnos az egyes szakmákból a túlképzés jelentkezik, és az adott lakókörnyezetben nem könnyíti az elhelyezkedést. Az álláskeresők közül csak kevesen vállalják, hogy a lehetséges munkahely miatt lakóhelyet is változtassanak. Rendszeres Szociális Segélyben részesülők munkaerő-piaci beilleszkedését segítő programban az aktív korú nem foglalkoztatottaknak kötelező együttműködni a családsegítő szolgálatokkal annak érdekében, hogy részt vegyenek egy olyan programban, ami a munkaerő-piaci beilleszkedésüket segíti. A program nagy segítséget ad a szakmai munka eredményessége érdekében, hiszen olyan segítői módszereket és ismereteket nyújt ami, az 55 év felettiek újbóli elhelyezkedésének segítésében növelheti a hatékonyságot. A gyermeknevelési problémák legtöbbjében a szülői odafigyelés hiánya, a nem mintaadó magatartás, a felületes gondoskodás lelhető fel okként. A szülők egy része maga sem rendelkezik olyan szocializációs képességekkel, melyeket tovább tudna adni. A szolgálatot felkereső időskorúak nagy része egyedülálló, rokoni kapcsolatokkal alig rendelkező, kis nyugdíjból élő. Az önálló életvitelük könnyítését segítő szolgáltatásokat keresik. Általános gondjuk az egészségi állapotuk instabilitása is. Egyéb szolgáltató tevékenység: Tevékenység jellege fő Szolgáltatások közvetítése (jogi segítségnyújtás) 87 Pszichológiai szolgáltatás 297 Dologi javak közvetítése és nyújtása (2x400 fő részére Eu. Intervenciós adományosztás, alma, burgonya

19 kedvezményes vásárlása, mindenki ebédel program gyermekek számára egész éven át) Adósságkezelési tanácsadó szolgáltatás 146 Beilleszkedési program 24 Csoportos szociális munka 27 A családsegítést igénybe vevő új kliensek száma 2009-ban 356 fő volt, ami több mint háromszorosa az előző évinek (ami 112 volt). Ők elsősorban egy-egy segély kérelem miatt, vagy egyes ügyintézésekben való segítségkérés miatt keresték fel a szolgálatot. Településünkön az egészségügyi ellátást 4 háziorvos, két gyermekorvos és két fogszakorvos, valamint a védőnői szolgálat biztosítja. A gyermek szakorvosok végzik az életkorhoz kötött, kötelező szűrővizsgálatokat és kötelező védőoltásokat. A biometrikus és érzékszervi szűrővizsgálatokkal kapcsolatos teendőket a 0-6 éves korosztályra, valamint a helyi nevelési-oktatási intézményekkel tanulói jogviszonnyal rendelkező összes iskolásra vonatkozóan a védőnői szolgálat látja el. Az általános és középiskolás gyermekek fogorvosi szűrése évente megtörténik Lakhatás A település lakásállománya 3225 lakás. A tradicionális generációs együttélés nem jellemző, inkább a lakásviszonyok kényszere miatt kialakult három generációs együttlakás a gyakoribb. Településünkön hajléktalan személy/család nincs. Az önkormányzati tulajdonú lakások száma 65. E lakások kiutalása kizárólag rászorultsági szempontok alapján történik. Egyetlen igénylő kérelme sem került elutasításra faji, felekezeti, és más okok miatt. Településünk a rászoruló (és igénylő), szociálisan hátrányos helyzetű családok önálló lakáshoz jutását az önkormányzat szociális keretéből - 5 év alatt visszafizetendő kamatmentes kölcsönnel támogatja. Otthonteremtés helyi támogatásában részesülő családok száma és a támogatás mértéke között Támogatás mértéke Lakásépítésre 400 eft Lakás vásárlására eft közötti összeg, Támogatásban részesülő családok száma Összesen

20 (legfeljebb a lakás vételárának 25 %-a) Összes támogatott A összes támogatás mértéke (eft) Az állami gondoskodásból kikerülők közül helyi otthonteremtési támogatásban részesült fiatalok száma Év Támogatásban részesülők 1 fő 2 fő 2 fő 2 fő száma A lakosság közüzemi díjtartozásaiból származó adósságok rendezése érdekében településünk a szociális keretéből a rászoruló lakosok részére kamatmentes szociális kölcsönt biztosít. E kölcsönök biztosításakor kizárólag a rászorultsági szempont kerül előtérbe, az ilyen gonddal küzdő lakosok között semmiféle hátrányos megkülönböztetésre nem kerül sor Oktatás és képzés Az óvodai nevelés megszervezése az önkormányzat alapszolgáltatási körébe tartozik Településünk önkormányzata e kötelező feladatáról helyben, saját fenntartású intézményben gondoskodik. Az intézmény integrált formában végzi a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, egyéni fejlesztését, egyes esetekben külső szakember bevonására is sor kerül. Az általános iskolai nevelés-oktatás is a települési önkormányzat kötelező feladata. A települési önkormányzat köteles gondoskodni az általános iskolai oktatásról. A nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti etnikai kisebbséghez tartozók számára a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskolai nevelésről és oktatásról, ez a kötelezettség magába foglalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátást is, amennyiben a többi gyermekkel együtt nevelhetők. Településünk kötelező alapfeladatát ellátja. Fenntartja az Általános Művelődési Központot, melynek egyik intézményegysége Ványai Ambrus Általános Iskola, közoktatási megállapodás alapján, átadott feladatként végzi a Debreceni Egyházközség Tanügyi Hivatala által fenntartott Szügyi Dániel Református Általános Iskola a dévaványai általános iskoláskorú gyermekek egy részének nevelését-oktatását. A Ványai Ambrus Általános Iskola 8 évfolyamos. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is végzi. 20

21 A település tanköteles enyhe értelmi fogyatékos gyermekeinek oktatását külön osztályokban, az egyéb sajátos nevelést igénylő gyermek, nevelését oktatását a többi gyermekkel integráltan történik. Kisebbségi oktatás Dévaványán nem folyik. Városban egy középfokú intézmény működik. A Békés Megye Képviselőtestülete által fenntartott Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium. A Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium összetett intézmény. A megye egyik legnagyobb és legkorszerűbb oktatási központja július 1-jével jött létre 6 intézmény integrációja révén Békésen, Dévaványán és Tarhoson. Az iskola sokszínűségének előnye, hogy a legjobb képességű és a speciális igényű tanulóknak egyaránt tud használható tudást adni, ugyanakkor maximálisan biztosítja az átjárhatóságot. Székhely intézménye Békésen található. Az iskola biztosít gimnáziumi oktatást (a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára), érettségivel rendelkezők részére képzést, szakiskolájában a 16 életévet betöltött tanulók részére és a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára is hirdetnek képzéseket, valamint a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára szakközépiskolai osztályokat is indítanak. A legelső diákok 2002-ben szereztek érettségi bizonyítványt. Az intézmény sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-oktatását is ellátja integrált formában. A tanulólétszám 1/3 része naponta más településekről jár be. Kollégiumi ellátást az iskola épületegyüttesében biztosít. A helyi nevelési-oktatási intézményekben etnikai alapon történő szegregációra nem került sor. Mindhárom nevelési-oktatási intézmény kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra. Gyermek-és ifjúságvédelmi feladataik ellátása során rendszeres kapcsolatot tartanak a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekorvosokkal szeptemberétől önkormányzatunk létrehozta a Napköziotthonos Óvoda tagintézményeként a Pedagógiai Szakszolgálat, ahol főállású szakemberek végzik a logopédiai ellátással, a nevelési tanácsadással, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztésével kapcsolatos feladatokat évtől pedig egy új mamut intézmény létrejöttével az Általános Művelődési Központ intézményegységévé kovácsolódott. Településünkön a közoktatási intézményi feladatok, mint óvodai nevelés, általános iskolai oktatás 1-4., általános iskolai oktatás 5-8., alapfokú művészetoktatás adott. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül helyben nyújtott szolgáltatások pedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés. Gyermekjóléti alapellátások tekintetében 21

22 településünkön adott a gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, iskolai napközi Szolgáltatások igénybe vétele, akadálymentes környezet A mozgásában korlátozott emberek részére különösen nagy gondot jelent a helyváltoztatás mindennapi ügyeik intézésében. A település középületei közül a Postahivatal, Polgármesteri Hivatal, az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegysége, valamint az Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium akadálymentesítése történt meg. A fogyatékos személyek önrendelkezésen alapuló önálló életvitelének megkönnyítése érdekében településünkön 2004-ben Támogató Szolgálat kezdte meg működését a Családsegítő Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálatba integráltan. Feladata elsődlegesen a lakások kívüli közszolgáltatások elérésének segítése. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítésén túl fontos az egészségi állapotuk miatt hátrányos helyzetben lévő emberek társadalmi és kulturális integrációjának növelése, a szállító szolgálat tevékenysége ezekre a programokra is kiterjed. A szolgáltatás felvállalta az ellátottak szociális és mentális gondozását is. Mindez személyes találkozások során valósul meg. Ezt segíti a fogyatékkal élők számára szervezett programokon való részvétel lehetőségének biztosítása. Településünk Ladányi Mihály Könyvtárának egyik feladata a lakosok számára közhasznú információs tevékenység végzése, vagyis biztosítani a lakosok számára az információhoz való szabad hozzáférést a kultúra, irodalom és gazdaság minden területén. Ezt segíti az is, hogy a könyvtárban 2004-ben létesült közcélú e - Magyarország pont, mellyel a lakosság számára térítésmentesen megteremtődött az egyéni információkeresés (pl. pályázati információk megszerzése stb.) lehetősége. 3. A településen élő hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célok 3.1. Foglalkoztatás területén Településünkön a Szociális Földprogramhoz kapcsolódóan azon a foglalkoztatottak és a családi gazdálkodás után érdeklődők, részére településünk a Munkaügyi Központ támogatásával képzés indul annak érdekében, hogy a programban részt vevők képessé váljanak őstermelőként vagy családi gazdálkodóként mezőgazdasági tevékenységet folytatva a későbbiekben családjuk ellátására, önfoglalkoztatóvá válásra. 22

23 Ehhez a célhoz a Nemzeti Földalapból Dévaványán lévő állami tulajdonú földekből földterület igénylésére kell pályázni annak érdekében, hogy a programban résztvevő és önálló gazdálkodásra képes és rászorulók részére azok természetben kiadhatók legyenek Az állattartó tevékenységének bővítése a mangalicatenyésztésen túl, húshasznú szarvasmarha tenyésztésével, mellyel agrár-környezetvédelmi szempontú gyepgazdálkodás megvalósítása mellett bioélelmiszer alapanyag előállítására is kíván törekedni Városunkban jelentős számban élnek olyan személyek, akiknek a megélhetése megváltozott munkaképességükből adódóan alacsony szinten megoldott. Az Önkormányzat e körbe tartozók foglalkoztatása és jövedelmi viszonyainak javítása érdekében olyan célszervezetekkel, melyek rehabilitációs foglalkoztatókat hoznak létre folyamatosan együttműködik Alapvető cél a női foglalkoztatottság növelése, a gyermekgondozáson lévő nők munkaerőpiacra történő visszatérésének ösztönzése. Ebből adódóan cél az elsősorban női munkaerőt alkalmazó foglalkoztatók felkutatása A munkaerőpiacra való visszatérést elősegítő tanácsadó, pszicho-szociális háttérszolgáltatás biztosítása, a munkaerőpiaci, szociális, képzési, egészségügyi, kulturális szolgáltatások közötti együttműködés erősítése Szociális biztonság és egészségügy területén A dévaványai lakosság életminőségében, megbetegedési és halálozási viszonyaiban érvényesülő kedvezőtlen, romló tendenciák fékezése, megállítása, a hosszú távú javulás feltételeinek fokozatos megteremtése, hiszen jó egészségi állapot növeli az emberek biztonságérzetét és elégedettségét. Az egészség feltételeit alapvetően a családok és közösségek környezetében kell elérhetővé tenni, biztosítani. Az egészséget hátrányosan befolyásoló tényezőkre, módszerekre direkt hatást kell gyakorolni és így a kedvezőtlen irányú folyamatokat megállítani Cél az egészségügy területén a hátrányos helyzetűek speciális szükségleteit szem előtt tartó prevenciós tevékenység továbbvitele, illetve fejlesztése A gyermekek egészséges felnőtté válása érdekében szükséges a hatékony gyermek és ifjúságvédelem, a hatékony 23

24 együttműködés az intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában A gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak kialakítása érdekében cél az Iskolatej programban való további részvétel A gyermekek, tanulók egyenlő iskolai esélyeinek biztosítása érdekében a szociális háló kiterjesztése Mivel a mozgásszegény életmód következtében a települési nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek/tanulók több mint 40 %-a valamilyen mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved. Leggyakoribb a lúdtalp, a mellkasi elváltozások, a gerincoszlop elváltozásai, az asztma, a kóros elhízás, a vegetatív labilitás. Kisiskoláskorban még van esély arra, hogy a gyermekek természetes igényű mozgása szakember felügyeletével a további kóros elváltozásokat lassítsa, megállítsa, legjobb esetben visszafordítsa. Az előrelépés érdekében legfontosabb az életkor és az egészségi állapot alapján differenciált csoportok működésének lehetővé tétele, valamint ezen csoportok működtetéséhez a tárgyi, személyi, anyagi feltételek biztosítása Cél a lakosság (ezen belül az ifjúság) egészségi, edzettségi állapotának javítása érdekében az iskolai sporttevékenység, valamint a szabadidősport tárgyi feltételeinek megteremtése (tornacsarnok építése) Lakhatás területén Továbbra is cél a rászoruló, szociálisan hátrányos helyzetű családok önálló lakáshoz jutásának támogatása az önkormányzat szociális keretéből A támogatás megítélésekor semminemű hátrányos megkülönböztetés nem alkalmazható, kizárólag a rászorultsági szempont vehető igénybe Oktatás és képzés területén Minden gyermek járjon óvodába, tankötelességét a legmegfelelőbb helyen szükséges biztosítani. Az iskolaköteles korosztály minden tagja legyen valamelyik intézmény tanulója, és eredményesen végezze el az előírt évfolyamokat Minden rászoruló gyermeknek (etnikai hovatartozástól függetlenül) segítséget kell nyújtani a mentális problémák kezeléséhez, az alapfokú oktatás befejezéséhez, a gimnáziumi és a szakképzésben való részvételhez Cél a hátrányos helyzetű tanulók tanköteleskor utáni iskolai lemorzsolódásának csökkentése. Ennek érdekében feladat a helyi nevelési-oktatási intézmények gondoskodjanak a 24

25 komplex felzárkóztató programok bevezetése személyi feltételeinek megteremtéséről Tanulási kudarcok, devianciák miatt ne legyen az iskolarendszert elhagyó tanuló Szolgáltatások igénybe vétele, akadálymentes környezet megvalósítása területén Településünkön a mozgáskorlátozottak száma 217 fő, a más fogyatékkal élő emberek száma fő. A települési közintézmények feltételrendszer csak kis mértékben felel meg az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényben meghatározott követelményeknek, ezért kiemelt cél a közintézmények alkalmassá tétele a mozgásuk/vagy más okok miatt hátrányos helyzettel élő személyek befogadására A fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjának segítése érdekében elengedhetetlen, hogy a különböző szolgáltatások számukra mind fizikailag, mind kommunikációs szempontból elérhetővé váljanak. Ezen cél elérése érdekében a már működő Támogató Szolgálat további működtetése, (esetleges bővítése) szükséges Biztosítani kell, hogy a fogyatékos személyekkel kapcsolatos intézkedések megfogalmazásra kerüljenek, s a folyamatokba az érintett személyek, illetve képviselőik is kerüljenek bevonásra. 4. Ajánlás a dévaványai munkáltatók számára az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elveinek a foglalkoztatás során történő érvényesítése érdekében A megkülönböztetés tilalma - egyenlő bánásmód - A munkáltatók a foglalkoztatás során - a munkaerő-felvételnél, alkalmazásnál, a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározásánál, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekben - a munkavállalók bárminemű, különösen nemük, koruk, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük stb. miatti hátrányos megkülönböztetésétől tartózkodjanak; törekedjenek annak megakadályozására - kivéve a foglalkoztatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés eseteit. Fordítsanak kiemelt figyelmet a munkavállalók életkora miatt bekövetkező közvetlen és közvetett diszkrimináció megelőzésére és megszüntetésére. Az emberi méltóság tiszteletben tartása 25

Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018

Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018 Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018 Dévaványa 2008 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 Dévaványa város bemutatása 3 1.2 A városi egészségterv szükségessége 4 2. Állapotleírás 5 2.1 Demográfiai adatok,

Részletesebben

Tárkány KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

Tárkány KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Tárkány KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2013. TULAJDONOS NEVE BEOSZTÁSA ÁTVÉTEL DÁTUMA PÉLDÁNY SORSZÁMA ÉRVÉNYESÍTŐ PECSÉT HELYE Karbantartásra kötelezett példány: Karbantartásra nem kötelezett példány:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzatának

Tolmács Község Önkormányzatának Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2009. Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 3 2. Tolmács község általános helyzetképe... 5 2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzői...

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE. 2010. március

KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE. 2010. március KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010. március Adatlap Település neve: Képviselő testület határozat száma: Kelebia Község Önkormányzata Kelebia Község Önkormányzata

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Települési Esélyegyenlőségi Program 2012 1. BEVEZETÉS A mindenki számára egyenlő esélyeket biztosító társadalom megköveteli a társadalmi érvényesülést gátló akadályok elmozdítását,

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN A projekt által érintett jogszabályok felsorolása, valamint a főbb jogi rendelkezések

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések bemutatása 3. A közoktatási esélyegyenlıségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA 1 Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2/2015. utasítása A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervéről 2 1. Bevezetés Tab Város Önkormányzata,

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény esélyegyenlőségi terve a tanulói részére 2011. október 1. 2013. szeptember 30. közötti időszakra 2011. 1 Bevezetés A hazai közigazgatási rendszer korszerűsítésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szajol Község Önkormányzata 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Kistelek, 2015. szeptember

Kistelek, 2015. szeptember A Területi együttműködést segítő programok kialakítása Kistelek Város Önkormányzatánál című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0108 azonosító számú projekttel kapcsolatos jogszabályok összegyűjtése, valamint a főbb

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Litér Község Önkormányzata 2013. Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet." (Gabriel García

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT 2008 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR

Részletesebben

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE Készült: Abony, 212. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja:... 3 1.2 Jogszabályi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGET ÉS EGYENLŐ BÁNÁSMÓDOT BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEINEK SZABÁLYZATA SZEGED, 2008. Az SZTE Esélyegyenlőséget és Egyenlő Bánásmódot Biztosító Feltételeinek Szabályzata 1

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Kaba Város Önkormányzata. 2013. június

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Kaba Város Önkormányzata. 2013. június HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kaba Város Önkormányzata 2013. június (Felülvizsgálva: 2015. júniusban) Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 4 Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása ÁROP-1.1.5-08/C/B-2008-0006 Esélyegyenlőségi Koncepció 2010.

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása ÁROP-1.1.5-08/C/B-2008-0006 Esélyegyenlőségi Koncepció 2010. Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása ÁROP-1.1.5-08/C/B-2008-0006 Esélyegyenlőségi Koncepció 2010. Általános bevezető Az esélyegyenlőségi törvény 1 értelmében 2010. május 1-től minden helyi önkormányzatnak,

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata ÁROP1.1.162122121 Esélyegyenlőségelvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 215. október 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október 4, ~~ ÁR0P-i.1.16-2012-2012-0001 4 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának TKLCI biztosítása ÚJ SZÉCHENYI TERV Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata a 2015. október Türr

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 165/2015 (VI.24.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2015. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015.

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet azon szervezetek képviselőinek, akik a Homokháti

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2011-2021

Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2011-2021 Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2011-2021 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. AZ ÖNKORMÁNYZATOK IFJÚSÁGPOLITIKAI FELADATAI... 4 1.1.1. Európai Ifjúságpolitika...4 1.1.2. Nemzeti

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, az Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége a Munka Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV CIGÁNDI JÁRÁS 2015. Készült az ÁROP 1.A.3-2014-0116 program keretében 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 AZ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVBEN FOGLALTAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS TÉRSÉGE 2010. SZENTGOTTHÁRD. Város és Térsége

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS TÉRSÉGE 2010. SZENTGOTTHÁRD. Város és Térsége KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS SZENTGOTTHÁRD Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2010. Lezárva: 2010. március 20. (készült 2 példányban)

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 1. melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 14.NAPIREND Ügyiratszám: 4/3181/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY 2013. június (felülvizsgálva 2015. november 26.) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN CÍM BICSKE ÁROP 1.A.3-2014-2014-0075 KÓDSZÁMÚ PROJEKT SZAKMAI TEVűKENYSűGEINEK MEGVALÓSULÁSA, AZ EREDMűNYTERMűKEK LűTREHOZÁSA ESűLYTEREMT

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 366/2007. Kth Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2016-2020.

Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2016-2020. 254/2015 (XII 17) XIÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI Kerület Újbuda Önkormányzata Kerületi Esélyegyenlőségi Program wwwpesteselyhu 1 TARTALOM 1 Vezetői összefoglaló 5 2 Bevezetés 7 21 Jogszabályi

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZAKÉRTŐ SZAKVÉLEMÉNY 1. ADATOK Tárgy: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény szerinti esélyegyenlőségi program véleményezése 1 Szakértő

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május NEMZEI ÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI SRAÉGIA Nyomonkövetési jelentés 2015. május 1 artalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Összefoglaló 6 3. Beavatkozási területek szerinti áttekintés 12 I. Gyermek jól-lét 13 II. Oktatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

tjao. számú előterjesztés

tjao. számú előterjesztés tjao. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a család-és gyermekjóléti szolgálatra TARTALOMJEGYZÉK I. A

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. számú Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése című projektet érintő jogszabályi keretek összefoglalása

Részletesebben