Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012"

Átírás

1 1. melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A / /Ökt. határozatával elfogadta Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete A XII/3506/ /Ökt., a X/358-4/ /Ökt. és a X/397/ /Ökt. határozatával módosította Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

2 1 Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) Bevezetés 1. Helyzetkép, a közoktatási feladatellátás feltételrendszere 1. 1 Tiszaújváros társadalmi, gazdasági helyzete 1. 2 Demográfiai jellemzők 1. 3 A közoktatás helyzete a városban Tárgyi feltételek Személyi feltételek A közoktatás helyi alapfeladatai kötelező önkormányzati feladatok Az óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Tiszaújváros Önkormányzatának vállalt feladatai Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Középiskolai oktatás Kollégiumi nevelés Alapfokú művészeti oktatás Felnőttoktatás Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2. A közoktatás szervezésének irányai 2. 1 A közoktatás-szolgáltatást végző intézményhálózat 2. 2 Általános célkitűzések, feladatok A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 2. 3 A közoktatás helyi alapfeladatainak ellátása Óvodai nevelés Alapfokú nevelés-oktatás

3 Közoktatás vállalt feladatainak, többletszolgáltatások ellátása Fogyatékos tanulók oktatása Középiskolai oktatás Kollégiumi ellátás Alapfokú művészetoktatás Felnőttoktatás Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2. 5 A tankötelezettség teljesítésének biztosítása 2. 6 Személyi feltételek biztosítása 2. 7 A tárgyi feltételek javítása 3. A szakmai munka eredményességének növelése érdekében tett intézkedések 3. 1 Szolgáltatások szervezése 3. 2 Intézményi munkaidőalap meghatározása 3. 3 Egyéb megbízatások 3. 4 Pótlékok 3. 5 Szakmai ellenőrzések mérések 3. 6 Motiváció önkormányzati elismerések 4. A nyilvánosság fórumrendszere 5. Az intézkedési terv felülvizsgálata Záradék Mellékletek

4 3 Bevezetés A közoktatás rendszerének működtetése és fejlesztése állami feladat, amely a közösségi erőforrások számottevő részét veszi igénybe. Az állam a nevelés, oktatás feladatairól az állami szervek és a helyi önkormányzatok intézményfenntartói tevékenysége, illetve az állami, a helyi önkormányzati feladatellátás keretében gondoskodik. Az oktatáspolitika a fejlődés irányait jelöli meg, tág lehetőséget nyújtva a helyi közösségek és a civil szervezetek közreműködésének. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, illetve a helyi önkormányzatokra vonatkozó évi LXV. Törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény határozza meg a települések közoktatási feladatok ellátásával összefüggő kötelezettségét. A települési önkormányzat feladata december 31-ig a helyi közszolgáltatások körében az óvodáztatásról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, melyet a jogszabályokban meghatározott módon kell ellátniuk. A helyi közoktatási feladatok megszervezéséhez az önkormányzatok számára a közoktatási törvény feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készítését írja elő. Az önkormányzatoknak át kell tekinteniük azokat az intézkedéseket, amelyek az önkormányzati feladatellátást, döntés-előkészítést, az esélyegyenlőség megvalósítását szolgálják. Ennek során elkerülhetetlen, hogy megkülönböztetett figyelmet fordítsunk az oktatás rendelkezésére álló erőforrások hatékonyabb felhasználására. Tiszaújváros évekre szóló közoktatási feladat ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve jól szolgálta a helyi oktatás szervezést irányítást, mely alapot ad a következő időszak cél és feladatrendszerének meghatározásához.

5 4 A évekre szóló intézkedési terv meghatározza az önkormányzat kötelező és nem kötelező közoktatási feladatait, e feladatok ellátásának kereteit, módját, az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket, továbbá a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Figyelembe veszi azokat a tényezőket, amelyek közvetlen vagy közvetett hatással bírnak a közoktatási feladat-ellátás mértékére, kiterjedésére. Ezen tényezők a népesség, a gyermek- és tanulólétszám alakulása, az oktatási tradíciók, a vonzáskörzeti igények, az intézmények személyi, és tárgyi feltételei. Az intézkedési terv érinti az óvodai nevelést, az általános és középiskolai nevelést és oktatást, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését és oktatását, az alapfokú művészetoktatást, a kollégiumi ellátást, a középiskolai felnőttoktatást, valamint a pedagógiai szolgáltatásokat. Nem terjed ki a nevelési-oktatási intézmények nem a közoktatási törvény hatálya alá eső feladatainak ellátására, tervezésére. 1. Helyzetkép, a közoktatási feladatellátás feltételrendszere 1. 1 Tiszaújváros társadalmi, gazdasági helyzete A település jellegét a város nagyipari létesítményei erősen meghatározták az elmúlt 40 évben. Az ipar, ha változó minőségben is, de ma is meghatározó a város életében, foglalkoztatási struktúrájában, szakember összetételében. A nagyipari cégeknél megvalósult a gazdálkodást, piacorientációt jobban segítő szervezetkorszerűsítés. A versenyképesség megőrzése és fokozása érdekében a termékszerkezetet fokozatosan fejlesztik. A nagyvállalatokon kívül a kis- és középvállalkozások is egyre nagyobb szerepet kapnak a település gazdasági életében. A város infrastrukturális ellátottsága 100%-os, az önkormányzat jelentős anyagi eszközöket fordít a folyamatosan növekvő családi és sorházas lakásépítési igények kielégítésére. Tiszaújvárosban korszerű városközpont, európai színvonalú sportcsarnok-sportcentrum és gyógyfürdő komplexum működik, amelyek elősegítik a város kulturális és idegenforgalmi központjává válását a térségben. Az évről-évre megrendezésre kerülő fesztiválok, kiállítások, koncertek, sportversenyek megrendezésében, lebonyolításában meghatározó szerep-

6 5 hez jutnak a Derkovits Kulturális Központ és Hamvas Béla Városi Könyvtár, a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft., a Termálfürdő és a városban működő klubok, egyesületek. A foglalkoztatási gondok Tiszaújvárosban is érzékelhetőek, a munkanélküliségi ráta a megyeitől kedvezőbb, de nem megnyugtató. Az Ipari Park területén letelepedett cégek munkahely bővülést eredményeztek, ugyanakkor a város intézményhálózatából kikerülő alkalmazottak száma az elmúlt időszakban növekedett. A foglalkoztatási problémákból adódó életviteli nehézségeket enyhíti a szociális rászorultságon nyugvó városi támogatási rendszer, ami kiterjed a nyugdíjas korú lakosságra is. Az önkormányzat gazdálkodását az elmúlt időszakban a pénzügyi stabilitás jellemezte. A költségvetés kiadásai biztosították az alapfeladatok oktatási, kulturális, közművelődési, szociális, városüzemeltetési, közigazgatási ellátását, az infrastruktúra színvonalának, a feladatellátás tárgyi feltételeinek javítását. Az önként vállalt feladatokat is változatlanul jó színvonalon látta el az önkormányzat. Az elmúlt évben az előzőekhez képest nagyobb keretösszeget biztosított az önkormányzat az általa fenntartott intézmények felújítására, mely része a középtávú felújítási, fejlesztési elképzeléseknek. Az intézményhálózat évben megkezdett átalakítása miatt az ellátottak létszámához igazodóan szűkültek az óvodai és iskolai kapacitások, ezáltal lehetővé vált a felszabaduló épületek egyéb célú hasznosítása. Az épületek számának csökkenése, a többlet órakeret és törvény által meghatározott mértéken felüli órakedvezmények visszavonása, a nevelési-oktatási intézményekben a vezetői megbízatások számának csökkentése, illetve az állami normatíváktól lényegesen magasabb költséggel működtethető feladatok szűkítése a közalkalmazotti létszámot befolyásolták. Térségi központi szerepkör Tiszaújváros kistérség 16 önkormányzata 2004-ben társulási megállapodást kötött azzal a céllal, hogy a kistérségben élők minél teljesebb körben hozzájuthassanak az önkormány-

7 6 zati közszolgáltatásokhoz és forrásaik célszerű, optimális felhasználásával magasabb szintű ellátást és szolgáltatást biztosíthassanak. A Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása a közoktatási, szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, valamint a területfejlesztési feladatok közös ellátásának megvalósítására törekszik. A közoktatásban biztosított a korábban már kialakult térségi együttműködés a tanügyigazgatás, pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatás területén. A körzeti pedagógiai-szakmai munka koordinálása, irányítása a tiszaújvárosi intézményeken keresztül valósul meg Demográfiai jellemzők A demográfiai mutatókat 1991-től elemezve megállapítható, hogy a lakosság száma ig fokozatosan csökkent, majd és között növekvő tendenciájú től a városban élők száma ismét folyamatos csökkenést mutat. A lakosság számának alakulása ig * Forrás: állami normatíva-igénylés; adat: naptári évben január 1-ei létszám Év fő Év fő

8 7 Lakosság száma fő év Az elmúlt években az átlagéletkor növekedett, csökkent a születések, a gyermekkorúak, a fiatalkorúak száma, illetve nőtt a felnőtt korosztály aránya, valamint a nyugdíjas kort meghaladók száma. A demográfiai adatok az önkormányzat közoktatási feladatainak ellátása szempontjából meghatározóak. A városban a születések számának csökkenése miatt várhatóan csökken a nevelési-oktatási intézményekben ellátottak száma. Ilyen arányú létszám visszaesésre a városkörnyéki településeken élő gyermekek intézményeink iránt való érdeklődése miatt azonban nem számíthatunk. A jövőben is várható, hogy a körzetből a várost előnyben részesítik a szülők a gyermekeik továbbtanulásánál.

9 8 Született gyermekek száma nevelési illetve tanévre vetítve nevelési ill. tanév 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 tanévre vetítve született * óvodás évben 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 iskolás évben 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 * tiszaújvárosi gyerekek fő Született gyermekek száma nevelési illetve tanévre vetítve 99/00 00/01 A lakosság korosztály szerinti megoszlása 0-18 éves korig Életkor Nem /02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 óvodás évben iskolás évben 09/10 10/11 11/12 fiú lány összesen fiú 345 lány 308 összesen fiú 526 lány 453 összesen 979 fiú 512 lány 527 összesen férfi 710 nő 658 összesen Összesen:

10 A közoktatás helyzete a városban Tiszaújvárosban az óvodásoktól a középiskolás korosztályig közel gyerek, diák ellátása és képzése folyik. Biztosított a teljes körű, igényekhez igazodó közoktatási feladatellátás. Az óvodák, általános iskolák és a középfokú intézmény önkormányzati fenntartásúak. Az elmúlt években új iskolafenntartók jelentek meg, a magán művészeti iskolák, amelyek az alapfokú művészetoktatás ágaiban fejtik ki tevékenységüket. A város közoktatási intézményhálózata a tárgyi-, személyi-, működési körülményeket tekintve alkalmas a közoktatási törvényben meghatározott funkciók és feladatok teljesítésére. Tiszaújváros Önkormányzata az éves költségvetésben biztosítja mindazokat a pénzügyi előirányzatokat, amelyek a különböző intézmények zavartalan működéséhez szükségesek. Az intézmények megfelelő színvonalú működése érdekében az állami normatívát kiegészíti. Közoktatási feladatainak Tiszaújváros a 2000-ben racionalizált intézményhálózatán keresztül, illetve közoktatási megállapodás útján tesz eleget. A városban 4 nevelési-oktatási intézmény: egy napközi otthonos óvoda, egy nyolc évfolyamos önkormányzati fenntartású általános iskola, illetve egy 8 évfolyamos egyházi iskola, valamint zeneiskola, pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltató intézmény és egy középiskola és kollégium látja el a közoktatási feladatokat. Összesen 14 helyszínen folyik nevelési-oktatási tevékenység: 5 telephelyen napközi otthonos óvodai nevelés, 3 telephelyen nyolc évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás, 1 telephelyen sajátos nevelési igényű gyermekek szegregált iskolai nevelése-oktatása, valamint 1 zeneiskola, 1 pedagógiai szakszolgálat működik, 2 épületben középiskolai és 1 épületben középiskolai kollégiumi feladatokat látnak el, illetve egy helyszínen a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola lát el közoktatási feladatokat (2012. szeptember 1-jétől). A városban biztosított a 3-20 éves korosztály többirányú nevelése, oktatása. A nevelésben-oktatásban részesített gyermekek, tanulók száma az elmúlt évek során folyamatosan

11 10 csökkent. A következő években elsődlegesen a 18 éves korig tartó tankötelezettség és a város vonzereje miatt a létszámok stagnálására lehet számítani Gyermekek, tanulók száma 2000 fő / / / / / / / / / / / / /2009. nevelési év, tanév Óvoda Általános iskola Középiskola Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak száma a gyermek létszám alakulásához illetve az intézményi struktúra racionalizálásához igazodva csökkent az elmúlt időszakban. Dolgozói létszám alakulása A legfontosabb létszámadatok (gyermekek, tanulók, csoportok, pedagógusok, dolgozók száma tíz tanév jellemző adatai alapján) alakulása az 1-4. sz. mellékletekben találhatóak.

12 11 1. sz. melléklet: Szolgáltatást igénybe vevők száma intézményi bontásban 2. sz. melléklet: Bejáró gyermekek, tanulók aránya 3. sz. melléklet: Napközis csoportok adatai 4. sz. melléklet: Dolgozói létszámadatok Tárgyi feltételek Minden tiszaújvárosi oktatási-nevelési intézményben a színvonalas munka tárgyi feltételei biztosítottak. Jó a helyzet az úgynevezett szaktantermek, a nyelvi, illetve számítástechnika-informatika szaktantermek területén, bár korszerűsítésük a változó igényeknek való megfelelés miatt folyamatos feladat. Minden iskolában van tornaterem vagy tornacsarnok, a hozzátartozó öltöző és tusoló helyiségekkel. A tanórai munkát segítő szemléltető, audiovizuális és egyéb eszközök rendelkezésre állnak, folyamatos karbantartásukat, cseréjüket, kiegészítésüket biztosítani kell. A nevelésioktatási intézmények eszközellátottsága jónak mondható. Intézményeink eszközellátottsága megfelel az oktatási-nevelési intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletének. A taneszköz-készletet a Művelődési közlöny /II. számában megjelent Funkcionális taneszköz-jegyzék figyelembe vételével a Tiszaújvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének / /Ökth. sz. határozattal jóváhagyott intézményi nevelési/pedagógiai programokkal összhangban állították össze és önkormányzati támogatással valósították meg. Az óvodák épületei jól felszereltek, az óvodai életet mindenben kielégítő helyiségek és a hozzájuk tartozó udvarok jól szolgálják a gyermekek fejlesztését. Tornaszoba nincs minden óvodában, de a fenntartó erre a célra megfelelő tornatermet biztosít más önkormányzati épületben. A HACCP rendszer szerint működő, átlagosan felszerelt konyha működik minden óvodában, általános iskolában és a középiskolában. Részletesebb létesítményadatokat az 5. sz. melléklet tartalmaz.

13 Személyi feltételek Tiszaújváros oktatási-nevelési intézményeiben a személyi feltételek biztosítottak, megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az intézményhálózatnak az igényekhez és az önkormányzat kondíciójához történő igazítása lehetővé tette a gyermeklétszámhoz, a csoport és osztálylétszámokhoz igazodó létszámgazdálkodást. Az elmúlt öt évben 64 álláshely leépítése történt meg a közoktatási intézményeknél, amelyek jelentős részét a pedagógus álláshelyek megszüntetése tette ki. A személyi feltételek alakulása a közoktatási intézményekben: 200 Közalkalmazottak kor szerinti megoszlása a közoktatási intézményekben létszám férfi nő 0 < életkor Kor szerinti megoszlás munkakörök szerint 100 pedagógus/szakalkalmazott 80 ped.munkát közvetlenül segítő fő < technikai és egyéb életkor

14 13 Az közoktatási intézményekben a fenntartó által meghatározott jelenlegi alkalmazotti álláshelyek száma 459. A pedagógus szakos ellátottság városi szinten 100%-osnak mondható. Az épületek, iskolák közötti áttanítás növelte az oktató-nevelő munka szakszerű ellátását. Problémaként merül fel a pedagógusok esetenkénti, illetve a középiskolákban tartós túlterhelése, a túlórák törvényi előírások fölötti kényszerű elrendelése A közoktatás helyi alapfeladatai kötelező önkormányzati feladatok Az óvodai nevelés Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Városunkban egy napközi otthonos óvoda, öt telephelyen Vásárhelyi, Katica, Bóbita, Tündérkert, Szivárvány működik. A városban minden harmadik életévét betöltő gyermek elhelyezése biztosított. Az óvodák szabadon választják meg a szakmai programjukat. Arra törekednek, hogy a gyermekek fejlődését legjobban biztosító programokkal dolgozzanak. Valamennyi óvodában elfogadott nevelési program szerint folyik a gyermekekkel való foglalkozás. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, nevelése a sikeresen működő, kisebb létszámú START csoportban folyik. A Napközi Otthonos Óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását. A városban az óvodai elhelyezés iránti valamennyi igényt ki lehet elégíteni. Az egy csoportra eső átlaglétszám 22 fő (START csoport és Vásárhelyi Óvoda nélkül számolva), ami fölötte van a törvényben feltüntetett átlaglétszámnak (törvény szerinti átlag 20 fő/csoport). A csoportok 6 %-a osztott (különféle korosztályú gyerekek külön csoportban nevelkednek) vagy részben osztott. Az óvodák személyi ellátottsága jó. Óvodai csoportonként többségében két óvodapedagógus és egy dajka dolgozik. A rászoruló gyermekekkel logopédus, pszichológus foglalkozik. A Napközi Otthonos Óvodában gyógypedagógust is foglalkoztatnak.

15 14 A Vásárhelyi Óvodában a testnevelés foglalkozások megtartása a külön épületben működő tornateremben biztosított Általános iskolai oktatás Önkormányzati fenntartás Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál olyan alapfokú nevelés és oktatás folyik, ahol a tanulókat felkészítik a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, a pályaválasztásra. Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat profilja az évek alatt letisztult, így a szülők és gyermekek előre tervezhetik az iskolaválasztást. A tartalmi munka színvonala egyenletes, lényeges színvonalbeli különbség nem mutatható ki a telephelyek között. Az egy tanulócsoportra eső városi átlaglétszám 22 fő. A tanulócsoportok 100%-a osztott (különféle évfolyamú tanulók külön osztályban tanulnak). Az Általános Iskola a tankötelezettség teljesítéséhez megfelelő kapacitással rendelkeznek. Az oktatási, nevelési intézmények épületeinek állaga és a rendelkezésre álló tárgyi feltételek biztosítják az oktató-nevelő munka zavartalanságát. Az iskolák személyi ellátottsága jó. Visszatérő probléma elsősorban a nyelvtanárok alkalmazása terén volt az elmúlt években. Nem önkormányzati fenntartás Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a X/233-21/ /Ökt. határozatával szeptember 1-jétől a mindeddig önkormányzati általános iskolai keretek között működő Kazinczy Iskola telephelyet a Tiszaújvárosi Református Egyházközség fenntartásába adta át. Az önálló általános iskola, nevezetesen Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola a fenntartók által megkötött X/233-37/2012. iktatószámú számú, május 27-én aláírt közoktatási megállapodásban foglaltak szerint részt vesz Tiszaújváros közoktatási önkormányzati feladatellátásában. Az intézmény felekezeti hovatartozástól függet-

16 15 lenül biztosítja az iskolával 2012-ben tanulói jogviszonyban álló tanulók változatlan pedagógiai program szerinti oktatását, illetve vállalja, hogy a körzetek kialakítását követően a kötelező felvételt biztosító iskola feladatait is ellátja körzetében mindazon tanulók számára, akik a református egyház szellemiségében kívánják gyermekük iskolai nevelésétoktatását biztosítani. Tiszaújváros Önkormányzata vállalja, hogy a Református Általános Iskola körzetében élő, de az iskola szolgáltatásait igénybe venni nem kívánó tanulók számára az önkormányzati iskolában biztosítja az általános iskolai nevelést-oktatást Tiszaújváros Önkormányzatának vállalt feladatai Tiszaújváros Önkormányzatának vállalt feladatai között szerepel - a sajátos nevelési igényű tanulók szegregált ellátása - a középiskolai és szakiskolai ellátás - a kollégiumi nevelés - az alapfokú művészetoktatás (zeneművészeti oktatás) - a felnőttoktatás - a pedagógiai szakszolgálat működtetése - a pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatainak ellátása Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása A sajátos nevelési igényű a tanulásban és az értelmében akadályozott gyermekeknek, tanulóknak különleges bánásmódra, gondozásra van szükségük. Az Éltes Mátyás Iskola végzi a városban az enyhén értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatásával kapcsolatos feladatokat és a középsúlyos (foglalkoztató) csoport nevelését. A tanköteles korból kikerültek utógondozó foglalkoztatását is ellátják. A tanulók száma folyamatosan csökken, a 2006/2007. tanévben 21 fővel négy csoportban foglalkoztak. A személyi és tárgyi feltételek a feladat megfelelő szintű ellátásához biztosítottak.

17 Középiskolai oktatás A középiskolai és szakiskolai ellátást városunkban az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium biztosítja. A középiskola a környező települések lakóinak továbbtanulási igényeit is kielégíti. Mindkét iskolai épületben folyik érettségire felkészítő oktatás és szakképzés is. A középiskola általános műveltséget ad, előkészít a felsőfokú tanulmányokra, a munkába állásra. A szakiskola biztosítja a gyengébb tanulmányi eredményeket produkálók munkába állásának feltételeit és lehetőségét. A középiskolai oktatás struktúrája változott az elmúlt években. A gimnáziumi oktatás bővült az angol nyelvi előkészítőre épülő 5 évfolyamos gimnáziumi képzéssel, beindult a felnőttek nappali gimnáziuma. Azonban alapvetően megmaradt a 8 osztályos általános iskolára épülő, érettségit adó 4 osztályos középiskola, illetve a szakiskolai képzés és a korábban kialakult technikusképzés a évfolyamokon. Tiszaújváros fiataljai felsőfokú tanulmányaikat elsősorban a Budapesti, a Debreceni és a Miskolci Egyetemeken folytatják. Az iskola tárgyi, személyi feltételei a meghatározott feladatok színvonalas ellátásához adottak. Gimnázium A gimnáziumi képzés az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban nagy hagyományokkal rendelkezik és jó tanulmányi, továbbtanulási eredményekkel büszkélkedhet. Képzési struktúrája alkalmazkodik az igények változásához. Az intézményben a képzés igen sokszínű. A 6 évfolyamos képzés a legjobb képességű tanulók oktatását végzi jó eredménnyel. A 4 évfolyamos gimnáziumban idegen nyelv és informatika emelt szintű képzés van. A 11. és 12. évfolyamon szinte minden közismereti tantárgyból választhatnak a diákok emelt szintű érettségi vizsgákra való felkészítést. A gimnáziumban a tanulók osztályonkénti átlaglétszáma 31,3 fő, a felnőttek nappali gimnáziumában 3 évfolyamon átlag 23 fő/osztálylétszámmal szerveződnek az osztályok.

18 17 Szakképzés A gazdasági környezetben folyó változások nem teszik lehetővé a foglalkoztatási igényeknek megfelelő szakképzést. A tervezés nehézségei ellenére a szakképzésben folytatódtak az útkereső folyamatok. Az ipari jellegű szakmai képzésnek nagy hagyományai vannak a városban. Jelenleg a szakiskolai képzés 3 orientációban 5 szakmára (vízvezeték- és központifűtés-szerelő, villanyszerelő, hegesztő, géplakatos, nőiruha-készítő) irányulóan folyik. A tanulók gyakorlati képzését elsősorban az intézményben biztosítják. A szakközépiskolai képzések iránt az utóbbi években változatlan az igény. A szülők és a tanulók az érettségit adó képzéseket részesítik előnyben. A szakközépiskolai képzések négy szakirányban készítik fel a diákokat (gépészeti, közgazdasági, elektrotechnika-elektronika és ügyvitel), technikusképzés jelenleg négy szakterületen (gépgyártás technológiai, pénzügyi-számviteli ügyintézői, ipari elektronikai, valamint ügyintéző titkári technikus) folyik. A szakmacsoportok jellemzői: Szakközépiskola, érettségire épülő szakmák - Gépészet szakmacsoport Sokrétű képzési forma. Az érettségire épülve a diákok technikusi oklevelet szerezhetnek, gépgyártás technológiai szakirányban. - Közgazdasági szakmacsoport Beindítása óta egyre nagyobb az érdeklődés e képzés iránt. Az érettségi megszerzése után az itt résztvevő diákok pénzügyi- számviteli ügyintézői szakon megszerezhetik a kívánt szakmai végzettséget.

19 18 - Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport A gyengeárammal foglakozó szakképzések iránt nőtt az igény. Jó továbbtanulási esélyt jelent ez a képzés a műszaki egyetemeken, főiskolákon. Az ismét növekvő tendenciát mutató mérnökkereslet az iparban biztos jövőre enged következtetni e szakma tekintetében. - Ügyvitel szakmacsoport Az általános iskolát végzettek körében elsősorban lányok kedvelt továbbtanulási lehetőség. Az érettségi megszerzését követően az iskola az ügyintéző titkári végzettséget tanúsító oklevél megszerzésére készít fel. Szakiskolák A szakiskolában a évfolyamon a tanulók általános műveltséget megalapozó képzésben részesülnek, emellett pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A tanulók száma a térségben alig változik, ezért tanévenként a szakiskolai képzésben három vagy négy 9. osztály indítására van lehetőség. A beiskolázás a tanulók érdeklődésének megfelelően öt szakmára való orientálással történik az intézmény gazdaságos működését szem előtt tartva és a piaci igényeket is figyelembe véve. Tanulási és teljesítési nehézségekre kell számítani az Országos Képzési Jegyzék európai uniós jegyzékhez igazítása, a szakképzések időtartamának növelése miatt. - Villanyszerelő Széles szakmai alapot nyújtó, nagy hagyományokkal rendelkező szakma. - Vízvezeték- és központifűtés-szerelő (2007-től: Központi-fűtés és csőhálózat-szerelő), Hegesztő, Géplakatos A kínált szakmastruktúrát a megye szakemberei igen jónak találják. A végzett tanulókat szívesen alkalmazzák a környező üzemekben, vállalkozásokban. Még jobb elhelyezkedési esélyt jelentene a két-szakmás szakember-képzés. - Nőiruha-készítő (2008-tól: Női szabó)

20 19 A lányok számára nyújt szakmaszerzési lehetőséget. Lehetőség lenne az első szakmára épülő újabb végzettség megszerzésére is, gyermekruha-készítő és lakástextil-készítőjavító szakmákban Kollégiumi nevelés Tiszaújvárosban az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium feladata az, hogy megteremtse a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek az érdeklődésük vagy képességük szerinti tanuláshoz lakóhelyükön nincs lehetőség. A kollégium működési feltételei jók, hosszú távon megfelel az igényeknek. Kihasználtságát befolyásolja a mindenkori középiskolai tanulók létszámának alakulása. A kollégiumi ellátást igénybe vevők évről évre csökkenő létszáma indokolttá teszi annak átgondolását, hogy célszerű lenne-e a kollégium épületének egy részét másképpen hasznosítani. A kollégium nem csak a városban tanuló középiskolások hétköznapi szállásáról gondoskodik. Mint többfunkciós intézményünk elsősorban az egyetlen árban kedvező, viszonylag nagy befogadóképességű szálláslehetőség a városban, ami előfeltétele az itt megrendezésre kerülő sportversenyeknek, fesztiváloknak Alapfokú művészeti oktatás Az alapfokú művészeti oktatás célja, hogy megalapozza a művészi kifejező készségeket és felkészítsen a továbbtanulásra. Városunkban az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Arany János Iskolája évfolyamonként egy osztály indításával vállalta fel ezt a feladatot a rajz-vizuális kultúra emelt szintű oktatásával. A zenei alapképzés a Vándor Sándor Zeneiskolában folyik. A több évtizedes hagyománynyal rendelkező zeneoktatásban részt vevő növendékek a városi ünnepeket, rendezvényeket rendszeresen színesítik fellépéseikkel.

21 Felnőttoktatás Többletszolgáltatásként jelentkezik városunkban a felnőttoktatás. A munkaerőpiac gyorsan változó igényeit csak folyamatos tanulással, önképzéssel, átképzéssel lehet követni, így a munkanélküliség egyik jelentős kezelési módja a felnőttoktatás. A felnőttoktatásban a nevelés és oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje, továbbá esti, levelező vagy pl. távoktatás munkarendje szerint is. Az általános iskolai felnőtt oktatást az 1998/99-es tanévtől térségi beiskolázással a Lorántffy Iskola, majd a 2003/04-as tanévtől az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Arany János Iskolája látta el, melyhez az intézményi feltételek rendelkezésre álltak. A 2005/2006. tanévtől nem indult általános iskolai felnőttoktatás, mivel a feladatellátásra nem mutatkozott igény, nincs megállapodás a Tiszaújváros Többcélú Kistérségi Társulással a feladat ellátására. Tiszaújvárosban a felnőttoktatással kapcsolatos középfokú feladatokat az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban látják el. Egyrészt olyan nappali képzés keretében, amely a 10. évfolyamos bizonyítvánnyal rendelkezők számára három év alatt lehetővé teszi az érettségi bizonyítvány megszerzését. Másrészt az iskola esti tagozaton biztosítja a gimnáziumi érettségi a megszerzését, amennyiben a jelentkezők száma a gazdaságos működtetést lehetővé teszi. A beiratkozott tanulók létszámának alakulását mutatja az alábbi táblázat. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 és Kollégium Szakmunkások szakközépiskolája (nappali) Levelező Gimnázium - nappali Gimnázium - esti Összesen:

22 Pedagógiai szakszolgálat A pedagógiai szakszolgálat szerteágazó feladatait az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegysége látja el. Az intézményegység feladata a 3-18 éves korosztály harmonikus személyiségfejlődését elősegítő logopédiai, fejlesztő pedagógiai, pszichológiai szakszolgáltatás, valamint a pályaválasztási tanácsadás. A gyermekek szűrő és/vagy diagnosztikai vizsgálatát végzik, majd ennek alapján tanácsadásban, terápiában és gondozásban részesítik őket. Alaptevékenysége - korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás - logopédiai ellátás - nevelési tanácsadás - gyógytestnevelés - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézség diagnosztizálása. Az intézmény a városi igényeket elégíti ki alaptevékenységében, ugyanakkor kiegészítő tevékenységben a Tiszaújváros vonzáskörzetében található települések pedagógiai szakszolgáltatás iránti igényeit is teljesíti a Tiszaújváros Többcélú Kistérségi Társulással kötött szerződés alapján. A szakszolgálat dolgozói és a nevelési, oktatási intézmények pedagógusai eredményes együttműködésre törekednek a gyermekek fejlesztése érdekében. Az intézményegység munkája a korábbi évekhez képest napjainkra kiszélesedett. A feladatellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételekkel a szakszolgálat rendelkezik, bár a feladatellátás a helyiségek szűkössége miatt nagy szervezettséget igényel. Eszközellátottsága a kistérségi pályázati támogatásoknak köszönhetően jónak, korszerűnek mondható.

23 22 Az intézményegység a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását Tiszaszederkényben decentrum működtetésével oldja meg, így helyben biztosított az óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók ellátása Pedagógiai szakmai szolgáltatás A nevelő-oktató munka eredményessége, hatékonysága szempontjából a pedagógiai szakmai szolgáltatás szerepe meghatározó jelentőségű, a közoktatási intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet segíti. Az iskolák törekszenek falaikon belül a tanulói igények kielégítésére, de az intézményközi szakmai együttműködés a lehetőségeket bővítette októberétől az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat végzi a szakmai feladatokat kistérségi együttműködés keretében. Az intézmény tevékenységei: szaktanácsadás, szakmai munkaközösségek működtetése, pedagógus, intézményvezetői továbbképzések szervezése, általános iskolai körzeti, megyei tanulmányi versenyek szervezése, tehetséggondozás működtetése. 2. A közoktatás szervezésének irányai 2. 1 A közoktatás-szolgáltatást végző intézményhálózat A közoktatási feladatok megvalósítása programtervének legfontosabb funkciója, hogy a város feladat-ellátási kötelezettségére olyan közoktatási intézmény hálózatot működtessen (tartson fenn), amely: - a város állampolgárainak óvodáztatási és iskoláztatási igényét, szükségleteit és elvárásait figyelembe veszi, - a városi társadalmi-demográfiai folyamatoknak megfelelő kapacitással működik, - a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásában épít a racionalitás és fejlesztés szükségleteire, - tiszteletben tartja az intézményi autonómia jogát.

24 23 Tiszaújváros nevelési-oktatási intézményei és az általuk ellátott, fenntartó által meghatározott feladatok: Sorszám Intézmény 1. Napközi Otthonos Óvoda 2. Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Közös igazgatású intézmény 3. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Közös igazgatású intézmény Kötelező Óvodai nevelés 1-8. évfolyam alapfokú neveléseoktatása Ellátott feladat Vállalt START csoport gyógypedagógiai nevelés integrált csoportban általános iskolai felnőttoktatás (ifjúsági tagozat); rajz-vizuális kultúra emelt szintű oktatás; testnevelés emelt szintű oktatás; előnyprogram; szegregáltan nevelt enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok alapfokú oktatása, utógondozása; zeneművészeti oktatás; logopédiai, pedagógiai, pszichológiai szakszolgáltatás; pedagógiai szakmai szolgáltatás; korcsolya oktatás koordinálása; gyógytestnevelés oktatása; gimnázium (4 és 6 évfolyamos); angol nyelvi gimnáziumi előkészítő évfolyam; angol, informatika (emelt szintű); középfokú szakképzés; esti és nappali felnőttoktatás; középiskolai kollégium; gyógytestnevelés.

25 24 Várható gyermeklétszám alakulása tanévenként: A születések számából kiindulva az alábbi diagram mutatja, hogy mennyi gyerek neveléséről-oktatásáról kell várhatóan gondoskodni nevelési év illetve tanévenként. (A diagram a sajóörösi gyermekek alacsony létszámát nem tartalmazza.) Várható létszámok fő / / / / / /2011 általános iskola középiskola óvoda nevelési év/tanév 2. 2 Általános célkitűzések, feladatok Tiszaújváros Önkormányzata a következő esztendőkben is teljesíti kötelező és vállalt feladatait a kor követelményeinek és elvárásainak megfelelő jelenlegi intézményhálózatának fenntartásával. Tiszaújváros Önkormányzata a törvényesség betartása mellett vizsgálja intézményhálózatát, és a fenntarthatóság érdekében az éves költségvetés tárgyalásával egy időben hozza meg döntéseit. Az önkormányzat újabb nem kötelező közoktatási feladat felvállalását nem tervezi. Az intézményhálózat nagyságát, racionális, hatékony működését alapvetően a város lakónépességére és az érintett korosztályok létszámára vonatkozó demográfiai előrejelzések határozták meg, átszervezése nem tervezett. Racionalizálásra, módosításra jogszabályi előírások alapján, illetve a feltételrendszer változása esetén kerülhet sor.

26 25 Az önkormányzat alapvető céljának tartja - a szakmai munkához feltétlenül szükséges állandóság, kiszámíthatóság, tervezhetőség és az esélyegyenlőség biztosítását az Európai Unió feltételeinek megfelelően, - a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek keretei között a városi igények célirányos kielégítését, a hatékonyabb erőforrás gazdálkodást, - a közoktatás színvonal-emeléséhez szükséges feltételrendszer és az intézmények biztonságos működésének finanszírozását, - a nevelési-oktatási intézmények szakmai autonómiájának tiszteletben tartásával a nevelő-oktató munka folyamatos, minőségi fejlődésének biztosítását, a szülői és a tanulói igények lehetőségek szerinti kielégítését, a pedagógiai munka hatékonyságának növelését a fenntartói és az intézményi minőségfejlesztési rendszer működtetésével, - olyan közoktatási intézményrendszer működtetését, amelyben valamennyi gyermek képessége, tehetsége kibontakoztatásra kerül; a gyermek, a szülő, a pedagógus, az önkormányzat felelős közreműködő; az életminőség javítása, az egész életen át tartó tanulás szükségletének kialakítása a meghatározó, - az önkormányzat biztosítja a közoktatási intézmény szabad megválasztásának jogát, városi ellátási kötelezettségéből eredő korlátozási jogának szükséges fenntartása mellett. Törekszik arra, hogy a lakosság számára biztosítsa a legoptimálisabb intézményhasználati lehetőséget. Az önkormányzat a következő időszakban kiemelt figyelmet kíván fordítani - a közoktatási intézmények műszaki, technikai működési színvonalának fejlesztésére, az ehhez szükséges anyagi források biztosítására; - az eszköz- és felszerelés ellátottság, az egészséges környezet biztosítására; - a közoktatási intézmények jogszabályokban biztosított rendszeres és korszerű ellenőrzésére; - az intézményhálózat racionális működésére, a működés hatékonyságára, az intézmények kihasználtságára;

27 26 - az egészséges életmódra való nevelésre; - az oktatási minőségirányítási program működtetésére; - az intézményi pedagógus teljesítmény értékelési rendszer működtetésére; - a munkaerő gazdálkodás városi szintű összehangolására; - a Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási normatíva igénylési létszámfeltételeinek teljesítésére; Intézményi feladatok - A szabad intézményválasztás lehetőségét biztosítani kell. Ezzel a joggal azonban csak addig lehet élni, ameddig a választott intézményben férőhely van. Az óvodák és az általános iskolák a városkörzetből más településekről is felvehetnek tanulókat, de csak addig a határig, amíg az nem vezet csoport illetve osztálybontáshoz. - A város közoktatásának tervezése során elsődlegességet élvez támogatottság szempontjából az alapkészségek fejlesztése, az anyanyelvi nevelés, az idegen nyelvek tanítása és a számítástechnika-informatika oktatása (nyelvi laborok felújítása, bővítése, számítástechnikai eszközpark és szoftverek biztosítása). - Valamennyi intézményben kiemelten kell kezelni a gyermekek, tanulók testi nevelését biztosító sport foglalkozásokat. Az önkormányzat biztosítja az óvodás gyermekek és az általános iskolai tanulók úszásoktatásának feltételeit, valamint a feltételek megléte esetén az általános iskolások korcsolyaoktatását. - Az alap és középfokú intézmények szolgáltatásaik biztosítása során a felmerülő igényekhez kell, hogy alkalmazkodjanak. Ennek érdekében vizsgálni kell az indítandó szakképzési kínálatot, és az igényekhez igazodó változtatásokat végre kell hajtani. - Az intézményi minőségirányítási programok működtetése, a kapcsolódó értékelések és azok nyilvánosságra hozatala a jogszabályokban lefektetettek szerint kell, hogy történjen. - Meg kell vizsgálni az iskolai könyvtárak racionálisabb működésének lehetőségét. Az iskolák törekedjenek a Hamvas Béla Városi Könyvtár szolgáltatásainak kihasználására, a szakmai kapcsolat elmélyítésére.

28 27 - Az önkormányzat támogatja a nevelési-oktatási intézményeket a gyermekek tanórán kívüli foglalkoztatásának szervezésében, segíti az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények közötti együttműködés kialakítását, fejlesztését a meglévő helyi lehetőségek jobb kihasználása végett. - Fontos szerepet tulajdonítunk a tanulói önkormányzatok tevékenységének. Segíteni kell a diákönkormányzatok városi és körzeti szintű együttműködését. - Kiemelten kezelt a város közoktatási, közművelődési, egészségügyi, szociális, közszolgáltatást ellátó intézményei közötti kapcsolat erősítése. - Az önkormányzat -igény szerint- segíti az iskolaszék, óvodaszék munkáját. Támogatja az együttműködés erősítését az oktatási intézményekhez kapcsolódó szervezetekkel, szerveződésekkel, érdekvédelmi képviseletekkel, az egyházak vezető személyiségeivel. - A nevelési-oktatási intézmények számára kötelezően biztosított eszközök és felszerelések szinten tartásáról gondoskodni kell. Költségeinek fedezetéhez a külső források, pályázatok lehetőségeit ki kell használni. - Tiszaújváros Önkormányzata a Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján pedagógiai szak és szakmai szolgáltatást biztosít a társult települések számára az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményben A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A közoktatás-fejlesztés sarkalatos pontja az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében különös figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére.

29 28 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma intézményi bontásban: Tanulólétszám (statisztikai adat: fő) H. hátrányos tanulói létszám (fő) Napközi Otthonos Óvoda Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium * * Az adat nem teljes körű, mivel a középiskolába járó, más településen élő tanulók halmozottan hátrányos helyzetéről nincs pontos információja a hivatalnak és az iskolának sem (2007.) A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek koncentrációját a város földrajzi adottságai, a település demográfiai sajátosságai okozzák (régi és új városrész). Ennek megszűnése rövid távon nem lehet reális elvárás, ezért cél továbbra is a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, meglévő hátrányaiknak csökkentése, iskolai sikerességük javítása, illetve a szabad iskolaválasztás jogának biztosítása a férőhelyek függvényében. Lemorzsolódás a tankötelezettség miatt elsősorban a középfokú intézményben, a szakiskolai képzésben jelentkezik. Lemorzsolódott tanulónak tekintendő az, aki év közben bármilyen okból elhagyta az intézményt. A lemorzsolódási mutató tanévenként mutatja meg, hogy az iskola szakképzésben részt vevő tanulóinak száma hogyan változik. A szakképzésben részt vevő tanulók lemorzsolódási mutatója 3-4%. A továbbtanulási mutatókat tekintve elmondható, hogy az alapfokú intézmények továbbtanulási mutatója tartósan közel 100%-os.

30 29 A szegregáltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulók továbbtanulási mutatói az alábbiak szerint alakultak az Éltes Mátyás Iskolában: Létszám (tanév végi) továbbtanulók száma (felvettek) 2003/ / / / A tagozaton a továbbtanulási mutatók arra utalnak, hogy az intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes oktatása biztosított. A fenntartó önkormányzat célja: Az esélyegyenlőség és a gyermekérdek mindenek felett való képviselete, a veszélyeztetettség kialakulását megakadályozó prevenciós tevékenységek további biztosítása, nevezetesen: o a napközbeni felügyeleti ellátás (a három éves kortól megvalósuló teljes körű óvodáztatás, a napközi, tanulószoba, reggeli ügyelet); o a családból hozott hátrányok leküzdését szolgáló intézkedések (felzárkóztató foglalkozások, a szocializáció elősegítése, rendezvények látogatása); o az eredményes iskoláztatási feladatok ellátására való törekvés (ingyenes gyermekétkeztetés, ingyenes tankönyv szükség szerinti biztosítása); o közoktatási szakszolgálati feladatok: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés; o a gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde; o a sajátos nevelési igényű tanulók, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók szakszerű ellátása szegregált illetve integrált formában; o az infrastrukturális fejlesztések, valamint a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak azonos szintű biztosítása a település közoktatási intézményei számára;

31 30 A fenntartó önkormányzat támogatja azokat az intézményi kezdeményezéseket, amelyek a tanulási esélyegyenlőség megteremtését célozzák, így az Útravaló ösztöndíjprogram - ban való részvételt, valamint a képesség-kibontakoztató felkészítés szervezését. Az Útravaló Ösztöndíjprogram lehetőséget nyújt a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára, hogy a választott mentortanárukkal együtt, oktatási intézményük közreműködésével évente pályázzanak az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló alprogramok keretében. A négy alprogram Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához valamint Út a tudományhoz. Beavatkozási lehetőségek: A fenntartó önkormányzat részéről a fentiekben felsorolt jelenleg is nyújtott feladatellátás biztosítása a jövőben is, legalább a jelenlegi színvonalon. Intézményi feladatok - Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára az általános iskolai, valamint a szakiskolai képzést biztosító intézmény a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képesség kibontakoztató felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a többi tanulóhoz történő felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, tehetségének kibontakoztatása folyik. - A középfokú nevelési-oktatási intézményben a lemorzsolódás csökkentése érdekében akció program bevezetése a 2007/2008. tanévtől kezdve, a MITISZK Közösségi Szolgáltatások Modellje alapján. - A pedagógiai munka hatékonyságát mérő országos kompetencia mérések eredményeinek tükrében a szükséges fejlesztésekre (szakmai, módszertani) intézkedési terv készítése, a szükséges humánerőforrás biztosítása a pedagógus továbbképzési rendszer igénybevételével.

32 31 - Rendszeres együttműködés, kapcsolattartás kiépítése az intézmények környezetében működő társadalmai és szakmai szereplőkkel (szülők, fenntartó, helyi önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzat, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, szociális és egészségügyi partnerek, civil szervezetek) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikereinek érdekében A közoktatás helyi alapfeladatainak ellátása A közoktatás intézményhálózatában a kötelező feladatok ellátása biztosított és teljesíthetőek az önként vállalt feladatok is. Az alapfeladatok ellátására óvoda, alapfokú közös igazgatású közoktatási intézmény és egy általános művelődési központ, amelynek kereteiben óvoda és általános iskola is működik, áll rendelkezésre Óvodai nevelés Az óvodákban kiemelt feladat az érzelmi biztonságot, megfelelő környezetet nyújtó, gyermekközpontú nevelés. Az óvodai nevelésnek meghatározó szerepe van a gyermekek érdeklődésének felkeltésében, tanulási képességeinek megalapozásában, motiváltságának és kreativitásának fejlesztésében. Fontos a későbbi tanulási nehézségek mögött rejlő kulturális és nyelvi hátrányok ellensúlyozásában is. Az óvodákban a foglalkozásokat úgy szervezik, hogy eleget tudjanak tenni az óvodai neveléssel, a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését, tehát elengedhetetlen a családdal való együttműködés. Az intézmény kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (bölcsőde) az óvodai élet alatt (Pedagógiai Szakszolgálat) és az óvoda után (iskola) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. Célok, feladatok - Az óvodába járás feltételét minden tiszaújvárosi gyermek számára a harmadik életév betöltése után biztosítani kell.

33 32 - Meg kell teremteni a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai csoportban történő nevelésének feltételeit. - A fejlettség szerinti beiskolázás elősegítése. - A START csoport működtetése városi szinten indokolt a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátására, nevelésére. A nevelési feltételek megteremtésével, a pedagógiai szakszolgálattal együttműködve segíteni kell a gyermekek fejlesztését. Az önkormányzat szükség szerint két START csoport szervezését támogatja. Ezekhez a csoportokhoz három óvónő és egy fő dajka foglalkoztatását engedélyezi. - Az óvodás korú gyermekek száma a következő években várhatóan stagnál vagy csökken. A csoportszám csökkentéssel a felszabaduló helyiségben a hiányzó tornaszoba kialakítását kell biztosítani. - Tárgyi feltételek tekintetében a meglévő épületek állapotának felmérése és az épületek felújításának, karbantartásának tervezése a költségvetéshez igazodva. - Az óvodai nevelési programok folyamatos felülvizsgálata kiemelt feladat. A programban súlyozott szerepet kell kapnia az alapkészségek, az anyanyelvi kultúra, a kommunikációs készségek fejlesztésének. Jelentős teret kell biztosítani az egészséges életmód és a természet- környezetvédelmi nevelésre, a játékra. - Továbbra is nagy gondot kell fordítani az óvoda-iskola közötti zökkenőmentes átmenetre Alapfokú nevelés-oktatás Az általános iskolában a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő felkészítés folyik. Elvárás az iskolákkal szemben, hogy emelkedjen a gyermekek neveltségi szintje, kiemelt szerepet kapjon az intézmény tevékenységében a prevenció, a társadalmi környezet gyermekekre és fiatalokra irányuló káros hatásának az ellensúlyozása. Célok, feladatok - Fontos feladat a fenntartó és az iskola, család-iskola kapcsolata, óvoda-iskola, iskola-középiskola kapcsolatának erősítése.

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2007-2012 közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA

JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM (ELSŐ RÉSZ) Tartalomjegyzék PEDAGÓGIAI PROGRAM...1 I. Az iskola rövid története... 5 II. Jogi státusz...8

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 74/2015. (IV. 23.) XI.ÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció 2015. április Tartalomjegyzék 1 CÉLOK ÉS ALAPELVEK...4 2 VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSBEN

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 366/2007. Kth Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE - 2011 -

A MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE - 2011 - A MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE - 2011-1 T A R T AL O M Bevezető 4 1. A társulás bemutatása 4 1.1. Jogi háttér 5 1.2. Alapadatok 5 1.3. Vállalt

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Dátum:... Készítette:...... Az intézmény bélyegzője

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 AZ ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK oldal A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere......1 2. Az intézmény felépítése, tevékenységformái...1 3. Alapelvek...2 4. Célok...3 5. Feladatok...4

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE Készült: Abony, 212. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja:... 3 1.2 Jogszabályi

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2011. (VI. 30.) határozata

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program 2010. 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. Általános elvek... 8 2. Helyzetelemzés... 9 2.1 Településünk általános jellemzői... 9 2.2 Foglalkoztatás...10

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés 3. 2. Szakmai helyzetelemzés 4

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés 3. 2. Szakmai helyzetelemzés 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Szakmai helyzetelemzés 4 2.1. Gazdasági, szociális környezet 4 2.2. Az iskola rövid bemutatása 4 2.2.1. Építményi-tárgyi feltételek 5 2.2.2. Személyi feltételek 5 2.2.3.

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Képesné Kövessy Margit Salgótarján, 2016.04.14. 1.

Részletesebben

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Előterjesztő: Tóth Béla Ózdi Szakképzési Centrum főigazgató T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről 1 Előterjesztő: Ragályiné Hajdú Zsuzsanna tankerületi igazgató Készítette: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011.

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2007 2012 2011. december Gárdony Pákozd Sukoró Zichyújfalu Vereb 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2016. A BÁRCZAY JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA. Szerencs, 2016. június 10.

PÁLYÁZAT 2016. A BÁRCZAY JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA. Szerencs, 2016. június 10. PÁLYÁZAT A BÁRCZAY JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA 2016. Szerencs, 2016. június 10. Készítette: Néposzné Gombás Katalin okleveles mezőgazdasági mérnöktanár A BÁRCZAY

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kovács Benedek 2016.

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A SZERVEZETI

Részletesebben

a.1. Lajosmizse Városban a.2. Lajosmizse Városban és Felsőlajos Községben

a.1. Lajosmizse Városban a.2. Lajosmizse Városban és Felsőlajos Községben Intézményfenntartó társulási megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellátására Lajosmizse

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA Győr, 2013. május 22. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. 1 City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium * 3360 Heves, Dobó u. 29. (/ Fax: 36/346-118, 36/346-897

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

: 4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1. : Tel.: 42/520-045; 520-046 Fax: 42/520-045 : Honlap: http://www.vpszk.sulinet.hu E-mail: vpkszk@vpkszk.sulinet.

: 4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1. : Tel.: 42/520-045; 520-046 Fax: 42/520-045 : Honlap: http://www.vpszk.sulinet.hu E-mail: vpkszk@vpkszk.sulinet. A T ii s z a v a s v á r ii K ö z é p ii s k o ll a,, S z a k ii s k o ll a é s K o ll ll é g ii u m P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T Á J É K O Z T A T Ó J A 2 0 1 3 / 1 4 NYÍÍLT NAP: : 20112 okttóbeerr

Részletesebben