E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása Előadó: Lingl Zoltán igazgató Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: Lingl Zoltán igazgató, RAÁIESZ pedagógusai Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény többek között kimondja, hogy: 44. (1) A nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen eljárni jogosult közoktatási szakértő véleményét beszerezni. Ha ilyen közoktatási szakértő nincs az intézménytípusnak megfelelő szakterület, olyan szakember kell beszerezni, akinek az adott intézménytípusban legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlata van. 51. (1) Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be (4) Az iskolaszék véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az iskolaszék véleményét a pedagógiai program elfogadása, továbbá a 81. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott közoktatási megállapodás megkötése előtt. A Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás megalakulásával a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola a társulás közösen fenntartott intézményévé vált. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 26-i ülésén a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programját (PP) elfogadta. Tartalma alapjaiban nem változott, csak olyan változtatások történtek amelyek a tagiskolák miatt váltak szükségessé ben a Közoktatási törvény (Kt.) változásai kivételesen tanév közben lehetővé tették a PP változtatását, annak érdekében, hogy a 2010/11-es tanévtől az alsó tagozaton a második évfolyam második félévétől újra lehessen osztályozni. A jelenlegi változtatás fő célja az olaszfalui tagintézmény beemelése a PP-ba. A tantervi részek változatlanul maradtak mivel az új közoktatási törvény 2011 őszén várható elfogadása miatt a jövő tanévben újra, részleteibe menően át kell dolgozni a PP-ot. Az átdolgozás után szeptemberétől reményeink szerint olyan egységes PP készülhet, ami legalább középtávon kiszámíthatóan megalapozza az iskolai munkát. A PP módosításában az iskolaszék véleményt nyilváníthat a társult önkormányzatok egyetértési jogot gyakorolnak. A tervezett módosítás a törvényi kötelezettségen felül a szülői szervezettel és a diákönkormányzattal is véleményeztetve lett. A társult önkormányzatok polgármesterei a tervezett módosításokat időben megkapták, véleményüket a testületi ülésen ismertetem. A nevelőtestület a PP módosítását több alkalommal tárgyalta együtt és a munkaközösségekben is. Ezek után több mint egy hónapig lehetett további módosító javaslatokat tenni. A jelen előterjesztésben szereplő módosítások közös megegyezésen alapulnak június 23-án kerül sor a záró szavazásra, amelynek eredményét szintén a testületi ülésen ismertetem.

3 Az iskolaszék elnöke írásban jelezte, hogy nem kívánnak élni az egyetértési jogukkal, a szülői szervezet a módosításokat tudomásul vette, a diákönkormányzat pedig kifejezte támogatását. A fenntartó által a módosításokról az adott területen eljárni jogosult szakértői vélemény beszerzésre került, amelyet kiegészít a nemzetiségi szakértői vizsgálat eredménye. A fentiek alapján kérem Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. A mellékletben a PP hatályos állapotához képest kiegészítésre javasolt szövegrészeit dőlt betűvel, hatálytalanítani szándékozott rendelkezéseit áthúzással jeleztem. Kérem az előterjesztésben foglaltak jóváhagyását. Zirc, június 6. Lingl Zoltán igazgató

4 Határozati javaslat /2011. (VI.27.) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 2. Utasítja a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatóját, hogy a módosított Pedagógiai Programot hozza nyilvánosságra. Felelős: Határidő: 1.pont esetében : Ottó Péter polgármester 2. pont esetében : Lingl Zoltán igazgató 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: augusztus 31.

5 A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK A PP hatályos állapotához képest kiegészítésre javasolt szövegrészei dőlt betűvel, hatálytalanítani szándékozott rendelkezései áthúzással lettek jelezve.

6 I. Legfontosabb intézményi adatok az alapító okirat alapján 1./ A költségvetési szerv neve: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Rövid név : Reguly Antal Általános Iskola Rövidített név: RAÁIESZ OM azonosító : / Székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. Az iskola telephelyei: A,B, C, D épületek, illetőleg a kazánház (8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.), mint bázisintézmény F épület (8420 Zirc, Köztársaság utca 5.), mint bázisintézmény Szent Gellért Általános Iskola Bakonybél- Pénzesgyőr (8427 Bakonybél, Pápai utca 3/5.,) mint tagintézmény (2007. augusztus 31.-ig: Bakonybél és Pénzesgyőr községek önkormányzatainak közös fenntartásában lévő Szent Gellért Általános Iskola és Óvoda Bakonybél Pénzesgyőr elnevezésű, részben önálló gazdálkodású intézmény) Általános Iskola Lókút (8425 Lókút, Bem József utca 75.), mint tagintézmény (2007. augusztus 31.-ig: Lókút Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Általános Iskola Lókút elnevezésű részben önálló gazdálkodású intézmény) 3./ Államháztartási szakágazat : Alapfokú oktatás ( alapfokú művészetoktatás kivételével) Törzskönyvi azonosító szám : / Az intézmény típusa: Közös fenntartású, körzeti feladatokat ellátó összetett iskola, amelynek részei: I. - a bázisintézményben: 8 évfolyamos általános iskola, melyen belül: - Körzeti feladatokat ellátó összetett iskola a/ az 1-8 évfolyamon sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott - tanulók általános iskolai nevelése és oktatása, b/ a évfolyamon előkészítő szakiskolai nevelés és oktatás vonatkozásában. - Pedagógiai szakszolgálatot ellátó iskola, melyen belül: a/ logopédiai feladat ellátása b/ gyógytestnevelés ellátása c/ rehabilitációs célú nevelési tanácsadás folyik II. - a Szent Gellért Általános Iskola Bakonybél Pénzesgyőr tagintézményben a tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és oktatása 1-6 évfolyamon folyik, - az Általános Iskola Lókút tagintézményben a tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és oktatása 1-4 évfolyamon folyik valamint iskolaotthonos oktatása az általános iskola 1-4 évfolyamán folyik. 2

7 5./ Az intézmény alaptevékenysége: Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Általános iskolai felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Pedagógiai szakszolgálat Bölcsődei ellátás Az általános iskola 8 évfolyammal, a sajátos nevelési igényű tanulókat foglalkoztató 1-10 évfolyammal rendelkező, körzeti feladatokat, pedagógiai szakszolgálati feladatokat is ellátó nevelésioktatási intézmény. Az alaptevékenysége: Biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapvizsgára, illetve az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Biztosítani a német nemzetiségi nyelvoktatást. Ellátni a sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelését és oktatását. Ellátni a sajátos nevelési igényű évfolyam tanulóinak az előkészítő szakiskolai nevelését és oktatását. Biztosítani az általános iskolai napközi otthoni és tanulószobai ellátást. Biztosítani a logopédiai és gyógy testnevelési ellátást. Biztosítani az integrált oktatást, különös tekintettel a részképesség és magatartás zavarokkal rendelkező tanulók részére. Hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozások szervezése A bölcsődei ellátás keretében biztosítani a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében a bölcsődések napközbeni étkeztetését. Biztosítani az általános iskolai felnőttoktatást, az alapfokú iskolai végzettség megszerzését. Iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4 évfolyamán. Az alaptevékenység ellátásával le nem kötött kapacitásának teljesebb kihasználása érdekében bérbeadási, egyéb szálláshely - szolgáltatási tevékenységet és idegen étkeztetést folytathat. ( intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként) Az iskolai intézményi étkeztetés biztosítása végett telephelyein főző- és melegítőkonyhát működtet. Feladatai ellátásához a társult önkormányzatok rendelkezésre bocsátják a szükséges vagyont és vagyontárgyakat. A rendelkezésre álló vagyont és vagyontárgyakat az iskola nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 6./ Beiskolázási köre kiterjed: Zirc város közigazgatási területén, valamint Bakonybél, Pénzesgyőr és Lókút községek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolai tanulókra. Felvehető maximális tanulólétszám: 750 fő. 7./ Gazdálkodási jogköre szerint: 3

8 Részben önálló, alszámlával rendelkező költségvetési intézmény. A pénzügyi-gazdasági feladatokat az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. Az intézmény egyes pályázatok kapcsán megvalósuló pénzmozgások elkülöníthetősége, átláthatóbb nyilvántartása érdekében alszámlát nyithat. 8./ Vállalkozási tevékenység köre és mértéke: nincs 9./ Az intézmény a./ alapítója: Zirc Városi Tanács (1985. augusztus 01.) b./ alapítói jogkör gyakorlója : Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete c./ fenntartói a társult önkormányzatok: - Bakonybél Községi Önkormányzat 10./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az iskolaigazgatót Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján. A kinevezés előkészítése a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője látja el. 11./ Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Az iskola igazgatója gyakorolja a jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. 1./ A költségvetési szerv neve: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Rövid név: Reguly Antal Általános Iskola Rövidített név: RAÁIESZ OM azonosító: / Székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. Az iskola telephelyei: A, B, C, D épületek, illetőleg a kazánház (8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.), mint bázisintézmény F épület (8420 Zirc, Köztársaság utca 5.), mint bázisintézmény Szent Gellért Általános Iskola Bakonybél- Pénzesgyőr (8427 Bakonybél, Pápai utca 3/5.), mint tagintézmény (2007. augusztus 31-ig: Bakonybél és Pénzesgyőr községek önkormányzatainak közös fenntartásában lévő Szent Gellért Általános Iskola és Óvoda Bakonybél Pénzesgyőr elnevezésű, részben önálló gazdálkodású intézmény) Általános Iskola Lókút (8425 Lókút, Bem József utca 75.), mint tagintézmény (2007. augusztus 31-ig: Lókút Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Általános Iskola Lókút elnevezésű részben önálló gazdálkodású intézmény) Villax Ferdinánd Általános Iskola Olaszfalu (8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17.), mint tagintézmény augusztus 1-jétől (2009. július 31-ig: Olaszfalu Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Villax Ferdinánd Általános Iskola Olaszfalu elnevezésű intézmény) 3./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás (alapfokú 4

9 4./ Alaptevékenysége: művészetoktatás kivételével) szakfeladat Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladat Iskolai intézményi étkeztetés szakfeladat Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása szakfeladat Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) szakfeladat Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) szakfeladat Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) szakfeladat Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) szakfeladat Általános iskolai napközi otthoni nevelés szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése szakfeladat Általános iskolai tanulószobai nevelés szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése szakfeladat Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakfeladat Bölcsődei ellátás szakfeladat Éttermi, mozgó vendéglátás szakfeladat Munkahelyi étkeztetés szakfeladat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az általános iskola 8 évfolyammal, a sajátos nevelési igényű tanulókat foglalkoztató 1-10 évfolyammal rendelkező, körzeti feladatokat is ellátó nevelési-oktatási intézmény. Az alaptevékenysége keretében köteles: Biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat az osztályozó vizsgára, illetve az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Biztosítani a német nemzetiségi nyelvoktatást. Ellátni a sajátos nevelési igényű tanulók közül az enyhe értelmi fogyatékos, testi, beszédfogyatékos a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság miatt sajátos nevelési igényű tanulókat, hallássérült, gyengén látó tanulókat. Ellátni azokat a sajátos nevelési igényű tanulókat, akik számára a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében intézményünket jelöli ki. Ellátni azokat a sajátos nevelési igényű tanulókat, akik ellátásához személyi és tárgyi feltételeink adottak. Ellátni a sajátos nevelési igényű évfolyam tanulóinak az előkészítő szakiskolai nevelését és oktatását. Biztosítani az általános iskolai napközi otthoni és tanulószobai ellátást. Biztosítani a pedagógiai szakszolgálat feladatellátás vonatkozásában: - a logopédiai szolgáltatás keretében beszédhibák javítása, dislexia megelőzése és gyógyítása, nyelv és kommunikációs zavarok javítása; - gyógytestnevelés keretében tanulók egészségügyi célú, speciális foglalkoztatás, akiket az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálatok könnyített vagy gyógy testnevelésre utalt; - rehabilitációs célú megsegítésen belül - szurdo-pedagógia keretében a hallássérült tanulók speciális fejlesztése; - Sindelar-tréning-program keretében az általános iskolai korosztályra kidolgozott vizsgálati és terápiás eljárás, amely a részképesség gyengeségeit mutató tanulók fejlesztését szolgálja. Biztosítani az integrált oktatást, különös tekintettel a részképesség és magatartás zavarokkal rendelkező tanulók részére. Hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozások szervezése 5

10 A bölcsődei ellátás keretében biztosítani a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében a bölcsődések napközbeni étkeztetését. Az óvodai intézményi étkeztetés keretében biztosítani a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében az óvodások napközbeni étkeztetését. Biztosítani az általános iskolai felnőttoktatást, az alapfokú iskolai végzettség megszerzését. Iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4 évfolyamán. Az alaptevékenység ellátásával le nem kötött kapacitásának teljesebb kihasználása érdekében bérbeadási, egyéb szálláshely - szolgáltatási tevékenységet és idegen étkeztetést folytathat. Az iskolai intézményi étkez tetés biztosítása végett telephelyein főző- és melegítőkonyhát működtethet. Feladatai ellátásához a társult önkormányzatok rendelkezésre bocsátják a szükséges vagyont és vagyontárgyakat. A rendelkezésre álló vagyont és vagyontárgyakat az iskola nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. Beiskolázási köre kiterjed: Zirc város közigazgatási területén, valamint Bakonybél, Pénzesgyőr és Lókút községek, illetve augusztus 1-jétől Olaszfalu község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási helylyel rendelkező általános iskolai tanulókra. Felvehető maximális tanulólétszám: 750 fő. 5./ Az intézmény típusa: Közös fenntartású, körzeti feladatokat ellátó összetett iskola, amelynek részei: I. - a bázisintézményben: 8 évfolyamos általános iskola, melyen belül: - Körzeti feladatokat ellátó összetett iskola a/ az 1-8 évfolyamon sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott - tanulók általános iskolai nevelése és oktatása, b/ a évfolyamon előkészítő szakiskolai nevelés és oktatás vonatkozásában. - Pedagógiai szakszolgálatot ellátó iskola, melyen belül: a/ logopédiai feladat ellátása b/ gyógytestnevelés ellátása c/ rehabilitációs célú nevelési tanácsadás folyik II. - a Szent Gellért Általános Iskola Bakonybél Pénzesgyőr tagintézményben a tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és oktatása 1-6 évfolyamon folyik, - az Általános Iskola Lókút tagintézményben a tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és oktatása, valamint iskolaotthonos oktatása az általános iskola 1-4 évfolyamán folyik. - a Villax Ferdinánd Általános Iskola Olaszfalu tagintézményben a tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és oktatása 1-6 évfolyamon folyik augusztus 1-jétől. 6./ Működési köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területe 7./ Irányító szervének - neve: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. 8./ Besorolása: - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv. A besorolás az intézmény szakmai és jogi önállóságát nem érinti. A pénzügyi-gazdasági feladatokat a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Az intézmény költségvetése a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésébe épül be. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából az intézmény teljes jogkörrel rendelkezik. 9./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, választási, megbízási rendje: Az intézmény vezetője az igazgató, akit a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg nyilvános pályázati eljárás útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. alapján. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője látja el. 6

11 10./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony alapesetben közalkalmazott, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl: megbízási jogviszony) a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. az irányadó. 11./ Az intézmény a./ alapítói jogkör gyakorlója : Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete b./ fenntartói a társult önkormányzatok: - Bakonybél Községi Önkormányzat - Pénzesgyőr Községi Önkormányzat - Lókút Községi Önkormányzat - Olaszfalu Községi Önkormányzat augusztus 1-jétől - Zirc Városi Önkormányzat (mint gesztor) A sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése és oktatása, valamint az előkészítő szakiskolai nevelés és oktatás a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján valósul meg. 7

12 II. Nevelési Program 1. Bevezető indoklás Az elfogadott pedagógiai programunka iránymutatója és alapja az intézményekben folyó nevelésioktatási munkánknak, képzési céljainknak 1998 óta. A kétévenkénti felülvizsgálatokat, módosításokat a közoktatási törvény évi, illetve a évi módosítása, a kerettanterv bevezetése, az iskolaszerkezet változása, legutóbb pedig az iskolatársulás bővülése létrejötte és a nem szakrendszerű oktatás kivezetése bevezetése (2008. szeptember 1.) tette szükségessé. 2. Iskolánk jellemzői 2.1. Képzési programok Intézményeink képzési programjai az utóbbi években a kor követelményeinek megfelelően változtak és alakultak. Ezekről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, partnereinket. Figyelembe vettük igényeiket, az újat, a minőségit állítottuk előtérbe. Fejlesztéseink következtében bázisintézményünk a hagyományos kisvárosi iskolából kinőtte magát térségi feladatokat ellátó iskolává. Bázisintézmény (Zirc): es tanévtől sajátos nevelési igényű tanulók oktatása honosodott meg iskolánkban, mely során tanulásban akadályozott tanulók nevelését-oktatását vállaltuk fel. Az eltelt időszakban igazi hiánypótló képzési formává vált, amelyet a térség települései is igénybe vesznek. A sajátos nevelési igényű gyermekek külön iskolai nevelését végző iskolai osztályokat igény szerint kell létrehozni. Az ilyen problémákkal küzdő gyermekek iskolai nevelése, oktatása a külön e célra létrehozott osztályokban, integráltan gyógypedagógiai tanárokkal folyik iskolánkban Az as tanévben német tagozat létesült Az es tanévben rajz-vizuális program indult. A képzés folytatására a helyi gimnázium ad lehetőséget es tanévtől német nemzetiségi nyelvet oktató osztály létesült. A magasabb óraszám és a tananyag szerkezete lehetővé teszi, hogy az induló osztályokban a nyelv tanításán kívül helyet kapjon a térségben élő nemzetiségek kultúrájának, hagyományainak megismerése is. A népismeret oktatása integráltan történik. Az alsó tagozaton a teljes óraszám 10%-ában, a felső tagozaton az óraszám 20%-ában. Értékelése az adott tantárgy keretein belül történik Az es tanévtől szerepet vállalunk a Gyermekvédelmi Igazgatóság által fenntartott lakásotthonban élő állami gondozott tanulók oktatásában is Az es tanévtől iskolánk osztályos Előkészítő Szakiskolává bővült. A sajátos nevelési igényű tanulók gombatermesztés szakmai orientációs képzést kapnak. kaptak es tanévben a szülői igényeknek eleget téve indítottuk az angol-számítástechnikai programunkat. A program 2. osztálytól indul csoportbontásban es tanévben bővült a kötelező idegen nyelv választhatósága. A 4. évfolyamon a német nyelv mellett a tanulók az angol nyelvet is választhatják, az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével as tanévtől iskolánk bekapcsolódott az Alapfokú Művészeti Iskola 6 éves programjába, amely államilag elismert bizonyítványt ad. A képzés a következő művészeti ágakban indult: képző és iparművészet, táncművészet. Tagintézmény (Bakonybél): 2004/2005. tanévtől német nemzetiségi nyelv oktatása 8

13 Tagintézmény (Lókút): 2003/2004. tanévtől német nemzetiségi nyelv oktatása 2004/2005. tanévtől iskolaotthonos nevelés-oktatás tanévtől alapfokú művészeti oktatás folyik az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Veszprém) lókúti tagiskolájaként. Tagintézmény (Olaszfalu): ban vezettük be a német nemzetiségi nyelvoktatást - Villax Ferdinánd Általános Iskola valamint a Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2007-ben kötött megállapodást az iskolában folyó művészeti oktatásról ( néptánc, ill. megfelelő létszám esetén kézműves csoport indításáról ) 2.2. Személyi feltételek Valamennyi intézményünkben a szakos ellátottságunk megfelelő. Igényes, szakmailag felkészült pedagógusok oktatják, nevelik tanulóinkat. Ehhez szükség van azonban arra, hogy néhány kolléga nem a lakóhelyén lévő intézményben lássa el munkájának egy részét. (Megfelelő előkészítéssel, órarend egyeztetéssel.) Folyamatosan fejlesztik tudásukat, továbbképzéseken az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően vesznek részt. Egyre nagyobb igény jelentkezik a számítógép használatának elsajátítására. Megoldódott iskolánkban a gyógy testnevelés és a gyógytorna foglalkozás. A szeptember 1- jétől önálló iskolai védőnő látja el a szükséges egészségügyi feladatokat.a rászoruló tanulók konduktori ellátásban részesülnek. Továbbképzésekre a beiskolázást az öt éves továbbképzési terv alapján végezzük tól 10 órás kedvezménnyel gyermek-, és ifjúságvédelmi felelős végzi a gyermekvédelmi feladatokat. Iskolánkban fejlesztő pedagógus és logopédus dolgozik, az alsó és felső tagozat évfolyamain tantárgyi fejlesztő segíti a részképesség zavaros gyermekek felzárkóztatását. A nevelő-oktató munka segítői a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek. Felső tagozatban a részképesség zavaros tanulók segítésére a SINDELAR-tréningprogramot is alkalmazzuk. Iskolánk életében, szakmai munkájában fontos szerepet töltenek be a szakmai munkaközösségek. Vezetőik az iskola vezetőségének tagjai. Igényes tervező, szervező és végrehajtó munkát végeznek. Munkájuk meghatározó, a helyi tanterv készítésében is jelentős feladat hárul rájuk. A helyettesítés ellátásának módja: Rövidebb időszakra a telephelyen oldjuk meg, hosszabb időszakra más településen lévő intézményünkből átjáró lehetőleg szakos kollégával biztosítjuk a feladatellátást Csak akkor veszünk igénybe külső segítséget, ha az előbbi két lehetőség közül egyik sem valósítható meg Tárgyi feltételek Bázisintézmény (Zirc): Oktató - nevelő munkánkat öt épületben végezzük. Az épületek állapota - az évek óta elmaradó nagyobb felújítások miatt - egyre romlik. A B épületben PARE pályázat eredményeként kialakításra került két számítógépes tanterem. Az F épület tetőszigetelése megoldódott, de beltéri munkákra, a nyílászárók cseréjére, valamint az egész terület lekerítésére sürgősen sort kell keríteni. Az iskolaudvarok nagyok, parkosításuk folyamatban van. Az F épület kerítése, udvara elhanyagolt, sürgős változtatást igényel, melyet saját erőből nem tudunk megoldani. 9

14 A tantermek száma negyvennégy, ebből kis alapterületük miatt kettő szükségtanterem. Szertárak száma öt. A szaktantermek felszereltsége közepes, az eszközök állapota egyre jobban romlik, állandó javításra, karbantartásra szorul. A fejlesztés folyamatos a 2008-ig 2013-ig megtervezett eszközfejlesztési terv alapján, bár a betervezett pénzösszeg nem minden évben áll az iskola rendelkezésére. A felső tagozat 7-8. osztályaiban szaktantermi, az 5-6. osztályokban, valamint az alsó tagozatban osztályterem rendszerű oktatás folyik. Szövöde és Kerámia műhely is működik, szeptemberétől megoldódott a fazekas műhely helye az iskolaépületben. Három informatikai szaktanteremmel rendelkezünk számítógépes munkahellyel, mely az igényeknek megfelelő. Internet hozzáférés ezekben a tantermekben megoldott. A napközis csoportoknak külön terme nincs, a foglalkozások a tantermekben zajlanak. Nagy szükség lenne egy játszószoba kialakítására. A tanulók és a szülők továbbra is igénylik a napközi otthon segítségét a tanulásban, a gyerekek szabadidejének hasznos, igényes szervezésében. Tantermi és udvari játékokra igen nagy szükség lenne. A köves udvart balesetveszélyessége miatt füvesíteni kell. Iskolánk saját könyvtárral rendelkezik. Az F épületé tágas, megfelelően felszerelt, a B épületben egy osztályteremből lett kialakítva, könyvvel, folyóirattal, játékkal. Az F épületben a követelményeknek megfelelő logopédiai szoba, és három fejlesztő szoba került kialakításra. Ezekben a helyiségekben történik a tanulókkal való egyéni fejlesztés. tanulók egyéni fejlesztése. A sportolási feltételek adottak. A B épületben csak tornaszoba van, melyet a Harmónia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a saját igényeinek megfelelően továbbfejlesztett. Itt a délutáni órákban: néptánc, modern táncoktatás folyik. A tornaszobát igénybe veszik gyógy testnevelés foglalkozásokra is. Így tudjuk biztosítani a mindennapos mozgáslehetőséget. Az 1994-ben épült tornaterem nyarán külső és belső felújítást kapott. A tornaterem kihasználtsága jó és sokrétű. A parketta balesetveszélyessé vált, ezért sürgős padlócserére van szükség. Az F épület tornateremben sportpadló csere történt. Jelenleg mállik a külső vakolat, több helyen a kapuknál a tégla látszik. A terem kihasználása sokoldalú. Tömegsport, egyéb sportfoglalkozások, kötélugró szakkör, padló hoki foglalkozások, és külső sportfoglalkozások. A szabadtéri programok három sportpályán zajlanak. Az iskolaudvarban levő pálya jó állapotú ugyan, de a pályát körülvevő drótháló folyamatos felújítást igényel. A Rákóczi-téri pálya komoly felújítást igényel. Iskolánk kihasználja a városban működő Tanuszoda adta lehetőségeket. Iskolánk amennyiben a helyi feltételek ezt lehetővé teszik kihasználja a Tanuszoda adta lehetőségeket. Az alsó tagozatban testnevelés óra keretében minden évfolyam, felső tagozatban az 5. évfolyam vesz részt úszásoktatásban. A 3. évfolyam egész évben, a többi évfolyam 10 foglalkozáson vesz részt. Tömegsport keretében délutáni foglalkozások is vannak az uszodában. Amennyiben a városban a Tanuszoda működtetése nem megoldott, akkor tanulóink számára megpróbáljuk biztosítani más településen az úszás lehetőségét. A technikaoktatást szolgáló épületegyüttes az iskola főépületétől különálló építmény, ami elavult a mai korszerű oktatás feltételeit nem tudja kielégíteni. Rendelkezünk tankonyhával, ahol a háztartástan oktatás és gyakorlat történik. A technika épületét és az iskola tornatermeit együtt használjuk a tanulásban akadályozott tanulókkal. A osztályosok pályaorientációs és szakmai előkészítő tevékenységeinek végzéséhez fazekas és szövőműhely áll rendelkezésünkre. Az F épület technika tantermeiből alakítottuk ki a rajz-vizuális blokkot. Gondot jelent, hogy a szaktantermek a tornaterem légterében vannak, a zaj nagy, ezért nagyon sürgős lenne egy hangszigetelt ajtó a két tanteremre. Az A épület pincéjében pályázat segítségével gombatermesztési szakterem került kialakításra, amely gyakorlati helye a tanulásban akadályozott osztályos tanulóknak. A gyermekek étkeztetése az F épületben történik. Szükség lenne megfelelő vizesblokk kialakítására. Az ebédlő tágas, kellemes körülményeket biztosít az étkezéshez. Audió-vizuális eszközök beszerzése folyamatos.( lásd. eszközfejlesztési terv) 10

15 A tantermekben a régi fa táblákat már több mint 80%-ban sikerült korszerű acél-kerámia táblákra cserélni, a fennmaradó régi táblák cseréje a következő egy-két év feladata szeptemberére 14 tanteremben interaktív tábla is segíti a nevelő-oktató munkát. Tagintézmény (Bakonybél): Az oktató-nevelő munkát két iskolaépületben végezzük. Az épület állaga kielégítőnek mondható, kisebb felújításokra a vizesblokkban és a tornaterem padozatán van szükség. A tárgyi feltételek jelentősen évtől változtak meg az új konyha ebédlő átadásával, mellyel egyidejűleg az épületünkben megszűnik az étkezés és a helyén technikai dolgozók öltözője, raktára és a gyerekeknek megfelelő játszószoba és kézműves műhely alakítható ki. Tárgyi felszereltség jellemzői területi megosztásban. Iskolaudvar: Tágas, megfelelő az elrendezése a pályával, pihenő padokkal, díszkúttal. Nagy gond az udvar borítása: durván zúzott kő, amely a megyei ÁNTSZ jegyzőkönyve alapján balesetveszélyes. Kisebb zúzódásokkal járó tanulóbalesetek történtek. Megoldásra váró feladat az udvari kerítés cseréje. Tantermek: Nyolc Hat tanterem van iskolánkban. Melyből kettő lezárt a 7-8. osztályok költözése miatt. Területük, felszereltségük jó, mind a hat tanteremben új padok és székek vannak, a táblák cseréje is 50%-ban megtörtént szeptemberére 4 tanteremben interaktív tábla is segíti a nevelő-oktató munkát. Az éves tisztasági meszelés szükséges lenne minden tanteremben. A legnagyobb gond két tanterem műanyag borítású padlójának cseréje. Szintén balesetveszélyes a hiányos, felszakadt padlózat. Szaktantermek: Két szaktanterem áll rendelkezésére tanulóinknak: az informatika és a fejlesztő szoba. Mindkettő felszerelését, bútorzatát pályázaton nyertük el. Fejlesztési terveink között szerepel az új épületben nincs internet elérés, amely a korszerű oktatás feltétele lenne. Napközis terem: A napközis foglalkozás osztályteremben zajlik, mely a legnagyobb és legvilágosabb termünk, mellette video-cd szoba és informatika terem. Fejlesztésre csak a játék és szabadidős eszköz készlet szorul. Kevés és elhasználódott a megfelelő szabadidős játék. Könyvtár: Sajnos sötét és kis teremben vannak könyveink, helyi megvilágítással lehet csak megfelelően olvasni, könyvállományunk fejlesztésre szorul. Két éve nem történt új könyvek vásárlása. A sportolás szinterei: A tornaterem megfelelő nagyságú, felszereltségű. A parketta balesetveszélyessé vált, sürgős csere szükséges. A sportudvar tágas, jó állapotú, de a drótháló felújítása fontos lenne. Technika terem: Osztályteremben történik a technikaoktatás, a konyha költözésével változtatnánk ezen, de kisebb beruházást igényel. Gyermekétkeztetés: A korszerű, új HACCP előírásoknak megfelelő konyha és étterem az iskola szomszédságában, az új épületből gyorsan megközelíthető, minden igényt kielégítő vizesblokkal, felszereltséggel áll tanulóink rendelkezésére. Tagintézmény (Lókút): A lókúti tagintézményben az oktató-nevelő munka egy épületben történik. Az épület bal szárnyában egy tanterem, egy oktatási célokat is szolgáló kisterem, egy tornaterem, egy folyosó, valamint az illemhelyek és a mosdók találhatók egy blokkban. Az épület jobb szárnyában alakítottuk ki az iskolai közétkeztetést szolgáló ebédlőnket. Az iskolában főzőkonyha nincs, melegítőkonyha szolgálja az ezirányú tevékenységeket. Az épület nagyon leromlott állapotban van, teljes rekonstrukciója feltétlenül szükséges. Az elmúlt években folyamatos fejlesztés volt, részleges ablakcsere történt, de az alapproblémát ez nem oldotta meg. A tanteremben a világítás korszerűtlen, balesetveszélyes, felújítása feltétlenül szükséges. A kisteremben történő oktatás-nevelés szükségmegoldás, kiváltására egy másik, a nagy tantermeknél kisebb új tanterem kialakítására volna szükség, hogy a csoportbontásban tanuló gyerekek is megfelelő körülmények között 11

16 tanulhassanak. A kialakításra a feltételek adottak, de a szükséges források nem állnak rendelkezésre. Régi gond a nevelői illemhelyek kialakítása, a teljes felújítás ezt a problémánkat is megoldaná. A tornaterem felszereltsége hiányos, bár pályázati forrásokból folyamatosan fejlesztettünk, három pár bordásfalra, a radiátorok elé védőpalánkok, rácsok felszerelésére a balesetveszély miatt szükség van. Az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelésére az elmúlt években folyamatosan pályáztunk, ebből fejlesztettünk. Az eszközpark elfogadhatónak mondható, de folyamatos fejlesztésre, korszerűsítésre, a kornak megfelelő szintrehozásra csak plusz anyagi források bevonásával lehetséges szeptemberére interaktív tábla is segíti a nevelő-oktató munkát. A szabadtéri foglalkozások megtartásához egy térkövezett iskolaudvar és egy, az óvodával közösen használt füves játszótér áll rendelkezésünkre. A szabadtéri létesítmények megfelelőek, fejlesztésük folyamatos. A játszótéren fából készült udvari játékok állnak tanulóink rendelkezésére. Az iskolaotthonos foglalkozások megtartásához külön tantermünk nincs, a foglalkozások a tanteremben zajlanak. Tagintézmény (Olaszfalu): Az oktató-nevelő munkát két iskolaépületben végezzük. Az épületek állaga kielégítőnek mondható. Az elmúlt években a következő felújításokra került sor: A épület - a 6. osztály burkolatának cseréje ( szalagparketta ) - A vizesblokkok burkolatának cseréje ( járólap ) - Bútorcsere minden teremben - Új számítógépek beszerzése a számítástechnika terembe - A tornatermi folyosó és az öltözők újrafestése - Gipszkartonfal felhúzása, ezáltal két tantermi rész kialakítása ( nyelvi, technika ) - A belső nyílászárók festése B épület - A konyha és az előtér burkolatának cseréje ( járólap ) - A 4. osztály felújítása ( szülői segítséggel ) - Az étkező felújítása - A belső nyílászárók festése Tárgyi felszereltség jellemzői területi megosztásban. Iskolaudvar: Tágas, megfelelő az elrendezése a pályával, pihenő padokkal, zászlótartóval, nemzeti zászlóval. Az udvar borítása: fű, melyet a gyerekek ki tudnak használni szünetekben. Rendelkezésre áll még a pergola, melyben kinti órákat ( környezetismeret stb lehet tartani, ill. tanórán kívüli tevékenység lebonyolítására kíválóan alkalmas. A főbejárat előtti rész új térkőborítást kapott, s ezáltal megszűnt a balesetveszély is. Tantermek: Hét tanterem van iskolánkban, Területük, felszereltségük jó, mind a hat tanteremben újszerű padok és székek vannak, a táblák karbantartása folyamatos. A termek minden, az oktatáshoz szükséges segédeszközökkel el vannak látva. Szaktantermek: Három szaktanterem áll rendelkezésére tanulóinknak: az informatika, a nyelvi és a technika. Mindegyik felszereltsége megfelelő. Természetesen az internet elérés megtalálható amely a korszerű oktatás feltétele. Napközis terem: A napközis foglalkozás osztályteremben zajlik, mely az egyik legnagyobb és legvilágosabb termünk. A játék és szabadidős eszköz készlet mennyisége és minősége jónak mondható 12

17 Könyvtár: Sajnos sötét és kis teremben vannak könyveink, helyi megvilágítással lehet csak megfelelően olvasni, könyvállományunk mennyisége megfelelő, az új könyvek beszerzésére is lehetőség nyílik. A sportolás szinterei: A tornaterem megfelelő nagyságú, kiváló felszereltségű. A sportudvar tágas, jó állapotú, a drótháló felújítása 2 évvel ezelőtt történt meg. Szerencse, hogy a község futballpályáját is tudjuk használni sportolásra. Azonban a felújítás során a futósáv és távolugró gödör ennek áldozatául esett, újabb építése szükséges. Technika terem: Osztályteremben történik a technikaoktatás, a megfelelő feltételek adottak. Gyermekétkeztetés: A korszerű, jól felszerelt melegítőkonyhában történik az étkezők kiszolgálása. A tízórait és uzsonnát helyben készítjük el. Az étkezőben új étkészlet, kultúrált környezet várja az étkezőket. Az A épület teljes tetőcseréje 2011-ben valósul meg, s a külső hőszigetelés, valamint a fűtés korszerűsítése révén rengeteg energiát, ezzel pénzt lehetne megspórolni az intézményben Nevelési feltételek A közösségi órák, a szakkörök, a tanulmányi és egyéb versenyek, a különböző felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások mind segítik a tanuló személyiségének megismerését, fejlesztését. Továbbra is tervezzük a hagyományos Reguly-hét megrendezését, melyet a felnőttek és a gyerekek javaslatainak figyelembe vételével szervezünk a diák-önkormányzat közreműködésével, a szabadidő felelős koordinálásával. (a tagintézményekben külön program szerint vagy a bázisintézmény rendezvényein való részvétel) Tanulmányi kirándulásokat osztályonként szervezünk, az ésszerű takarékoskodás figyelembe vételével. A tanulásban akadályozott tanulók tagozatos kirándulásokon vesznek részt. Gyermekeink sokoldalú fejlesztése érdekében egyhetes Erdei Iskolát szervezünk a mindenkori hatodik osztályosoknak és igény szerint a negyedik osztályosoknak is. A pályázati lehetőségek megszűnésével nehéz helyzetbe került az erdei iskola szervezése. A források beszűkülése miatt nehéz előteremteni a táborozás költségeit. A továbbiakban csak az anyagi feltételek biztosítása esetén van esély az erdei iskola megszervezésére, hisz a családokra már több önrészt ráterhelni nem lehet. Nagy sikere van nyári táborainknak. Integrált táboraink segítik a másság elfogadását. Valamennyi intézményünkben a hagyományos, az iskola életének részeként tekinthető rendezvényeket, eseményeket a jövőben is saját programként szervezzük. Intézményeink helyiségeiben, területein párt, szervezet, politikai célú mozgalom nem működhet. Politikai célú tevékenység, rendezvény nem folytatható, nem szervezhető az alatt az idő alatt, amíg a tanulók az iskolában tartózkodnak Pályázatok Pályázati lehetőségeket kihasználjuk intézményeink anyagi feltételeinek javítására. Figyelemmel kísérjük a megjelenő pályázatokat, többnyire eredményesen pályázunk. Eredményes tanulói pályázatokkal iskolánk hírnevét öregbítjük. Anyagi helyzetünk további erősítését segíti az 1994-ben létrehozott Reguly Iskoláért Alapítvány., valamint a bakonybéli tagintézményben működő Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány. Támogatnak minden olyan kezdeményezést, kérést, igényt, amely a tanulók érdekeit, az intézmények továbbfejlődését segíti. Olaszfaluban az iskola életében fontos szerepet játszik a FÁKLYA Oktatási és Kulturális Alapítvány. Az alapítvány célja: A tehetséges és hátrányos helyzetű gyerekek támogatása, a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazása. Az iskola és az óvoda életében kiemelkedő szerepet játszó, az iskola, óvoda hírnevét öregbítő tanulók, gyermekek, csoportok jutalmazása. A nevelést-oktatást elősegítő beruházások anyagi finanszírozása. Az iskola tanulói számára szervezett táborok támogatása 13

18 III. Alapelvek, célok, feladatok, értékrend 1. Alapelvek Az iskolai nevelő-oktató munka célja olyan értékek közvetítése illetve erősítése, amelyek a) egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, b) másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. 2. Célok, feladatok 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai Olyan iskola kialakítása, ahol jól érzik magukat a gyerekek és a pedagógusok egyaránt. A pedagógusok és tanítványaik közös munkával érhetik el céljaikat. Pedagógiai felfogásunk az önálló arculatú autonóm iskola megteremtése Általános iskolai tanulmányaik végére a tanulók kulcskompetenciáinak olyan szintre fejlesztése, amelyek megalapozzák a továbbtanulásukat. Továbbtanulási igényt a reális önismeret alapján fogalmazzák meg gyermek, szülő és pedagógus közös feladata Cél, hogy olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi feltételeket, hogy a gyermek és szülő egyaránt érezze: minden esélye megvan a gyermeknek az értelmi és érzelmi fejlődésre Cél, hogy az (egyetemi) főiskolai hallgatók gyakorlati tanításait foglalkozásait úgy építsük be az iskola pedagógiai folyamatába, hogy a gyermekek fejlődésének lehetőssége ez által még gazdagabbá váljon Cél, hogy iskolánkat a főoskolai hallgatók olyan életszerű műhelynek érezzék, ahol megtanulhatják választott pályájuk legfontosabb mesterfogásait. Feladat: 1. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőin szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből. 2. Figyelemmel kell kísérni partnereink igényeit, elvárásait. Velük együttműködve folyamatosan alakítani gyermekeink személyiségét. 3. Az iskola tiszteletben tartja a szülők gyermekeik nevelése iránti felelősségét, jogait. Hangsúlyt helyez a tanulók jogainak és kötelességeinek érvényesítésére és védelmére. 4. Az iskola a szülők megbízottjaként is törekszik a szülők által is helyesnek ítélt normák közvetítésére és erősítésére. Figyelembe veszi a szülők és diákok ez irányú jelzéseit, kész a jelentkező problémák megoldására. 5. Mindannyian felelősek vagyunk önmagunkért, egymás és az iskola egészének fejlődéséért, az iskola értékeinek, jó hírnevének megőrzéséért, a vállalt és ránk bízott feladatok felelősségteljes elvégzéséért. 6. A nevelőtestület tagjai személyes példamutatással, illetve különböző pedagógiai eszközökkel és módszerekkel segítik a tanulók helyes szemléletének kialakítását. Az egyenlő bánásmód követelményeit kötelesek vagyunk betartani. Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik alkalmasak önálló ismeretszerzésre. A társadalmi igényeknek megfelelően mindenki tehetségének, céljainak és lehetőségeinek megfelelően tudjon érvényesülni. - Egyéni képességfejlesztés, a hátrányos megkülönböztetés tilalma. - Feladat: 1. Fontos szerepet kapjon az emberi méltóság, az egyéniség tiszteletben tartása, a kreativitás kibontakoztatása. Az uniformizálást, a személytelenséget el kell kerülni intézményünkben. 2. Mindent el kell követni, hogy a különböző képességű, tehetséges vagy esetleg lemaradó tanulókat sikerélményhez juttassuk. Kövessük egyéni fejlődési útjukat, hogy el tudják sajátítani az alapvető készségeket, képességeket! 14

19 3. Az iskola elősegíti és értékeli a kiváló teljesítményt. A teljesítmények következetes értékelésével motivál a jobb eredmény elérésére. A tanulót a tőle elvárható jobb teljesítményért helyi szokásainknak megfelelően jutalmazzuk. 4. A feltételek biztosításával az átlagos és átlag alatt teljesítő tanulók számára is lehetőséget adunk eredményességük növelésére. Fejlesztő pedagógust, logopédust alkalmazunk, egyéni foglalkozásokat szervezünk, megismerjük az egyéni fejlesztésre alapozott (EFA) tantervcsaládot. Fontosnak tartjuk, hogy elsősorban személyes példamutatással - diákjaink megtanulják a sérült emberekkel való együttélés társadalmi normaként való érvényesítését, a másság elfogadását. Minden gyermek esélyt kap szociális kulturális hátrányainak leküzdésére, ehhez hatékony, naprakész felzárkóztató munkát végzünk. Feladat: 1. Keresni az integrált nevelésben rejlő módszertani lehetőségeket, adott élethelyzetek gyakoroltatását. A tanulócsoportokat érdeklődési körüknek megfelelően szervezzük. Integrált oktatás keretében biztosítjuk a lemaradó tanulók felzárkóztatását. Kialakítjuk iskolánk egyéni arculatát, sajátos stílusát a tanulók igényeinek megfelelően. Feladat: 1. Színvonalas rendezvények, szabadidős programok szervezése. Reguly napok, osztálykirándulások, színvonalas megemlékezések. Biztosítjuk tanulóink versenyre való felkészítését. Kiváló teljesítményt nyújtó tanulóinkat, Reguly oklevél, Reguly emlékplakett elismerésben részesítjük. Szeretnénk, hogy a térség iskolái is megismerjék munkánkat, segítjük a térség iskoláinak tevékenységét. Feladat: 1. Országos, regionális, megyei, térségi szaktárgyi és sport versenyek helyszínét biztosítjuk iskolánkban, és részt veszünk azok lebonyolításában. Továbbképzéseket, szakmai napokat szervezünk. 2. Gyógypedagógusaink igény szerint szakmai segítséget nyújtanak az integráltan foglalkoztatott, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához. Az iskola külső környezetének javítása mellett törekszünk a belső megújítására is, a kor követelményeinek megfelelően. Céljaink, feladataink megvalósítása rajtunk múlik. Igyekszünk megfelelni az Európai Unió oktatáspolitikai szemléletének: 1. Egész életen áttörténő tanulás továbbképzések folyamatos szervezése. Az egyes tárgyakhoz kapcsolódó szakmai színvonalat elősegítő pályázatokat támogatja iskolánk, azok sikeressége esetén a megvalósulást a lehetőségekhez mérten segíti. Kapcsolatfelvétel külföldi iskolákkal a Tempus Közalapítvány által koordinált Coménius programon keresztül. Előnye, hogy a diákok és nevelők mobilitásán kívül lehetőség nyílik a nyelvet oktató és a nyelvet elsajátítani akaró pedagógusok külföldi tanulmányútjainak lebonyolítására, uniós forrásból 2. Az iskola nyitottá tétele partnerközpontú működés, szolgáltatási funkciók bővítése. Alapfokú nevelés-oktatás első szakasza 1-4. évfolyam Célja: 1. Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 2. Vezesse át a gyermeket a játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás tevékenységeibe, az iskola adjon teret, a gyermekjáték-, és mozgás iránti vágyának. 15

20 3. Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok értékei iránt. Segítse természetes fejlődését, érését. 4. Az iskola elemi ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen és sajátítasson el a negyedik osztály végére. Feladata: 1. A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon. 2. A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ez által motivált munkában fejlessze a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának gazdagodását. 3. Alapozza meg a tanulási szokásokat. Támogassa az egyéni képességek kibontakozását. Működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. 4. Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek szociális kulturális környezetéből, vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 5. Erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat. A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. Alapfokú nevelés-oktatás második szakasza 5-8. évfolyam évfolyam Célja: 1. Folytassa az első szakaszban megkezdett képességek, készségek fejlesztését. 2. Vegye figyelembe, hogy a éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. 3. Vegye figyelembe, hogy éves kortól a tanulók ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás. 4. A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük. 5. A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra, majd a társadalomba való beilleszkedésre. 6. Alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. Feladata: 1. Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus kapcsolatokhoz szükségesek. 2. Sajátítsa el a tudatos kritikus fogyasztói magatartás (gazdaságosság, takarékosság, minőség, ökológiai fogyasztó védelem) fogalmait. 3. A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritás érzését, empátiáját. 4. Olyan helyzeteket kell teremteni, amelyben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízhatóságát, becsületességének, szavahihetőségének értékét. 5. Tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. 6. A nemzeti és a nemzetiségi hagyományok tudatosítása, és az ápolásukra való nevelés. 7. Erősítse az Európához való tartozás tudatát, késztessen más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére. 8. Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására. Célok, feladatok a tanulásban akadályozott tanulók nevelésében-oktatásában 16

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc) 國 立 屏 北 高 級 中 學 101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 壹 會 議 名 稱 :101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 貳 時 間 :102 年 6 月 28 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13 時 10 分 參 地 點 : 本 校 圖 書 館 四 樓 視 聽 會 議 室 肆 出 列 席 人 員 : 詳 如 簽 到 簿 伍 主

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

12_04.indd

12_04.indd 1 02 09 13 20 26 33 41 45 51 56 08 12 19 25 50 61 62 2 3 4 ö 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Részletesebben

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 - 143-1. 2. 1 60 30 1959 8 1998 pp.544~48 - 144-3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 10. 11. 12. 13. - 145 - -i 2. 13. -i -ii 2 1993 6 pp.46~51 3 1993 pp.69~76 p.552 4 1985 5 pp.257~58 - 146-1. 3. 5. 7. 9. ( ) 11.

Részletesebben

中醫執業資格試臨床考試結果上訴聆訊的決定及裁決理由

中醫執業資格試臨床考試結果上訴聆訊的決定及裁決理由 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 根 據 中 醫 藥 條 例 第 97 條 舉 行 中 醫 執 業 資 格 試 臨 床 考 試 結 果 上 訴 聆 訊 的 決 定 及 裁 決 理 由 上 訴 聆 訊 日 期 : 2016 年 3 月 4 日 下 午 4 時 15 分 上 訴 聆 訊 地 點 : 灣 仔 皇 后 大 道 東 213 號 胡 忠 大 廈 22 樓 會 議 室 裁 決 理 由 1.

Részletesebben

( )1

( )1 課 程 名 稱 :99 國 文 (VI)/ 文 學 哲 理 美 學 (II)/ 科 目 代 號 :99C3201 商 業 文 學 與 修 辭 (II) ( )1. 下 列 文 句 中 的 詞 語, 前 後 用 法 相 同 的 選 項 是 : (A) 鯈 魚 出 遊 從 容, 是 魚 之 樂 也 / 他 步 履 從 容, 可 見 心 情 很 好 (B) 今 兒 老 太 太 高 興, 這 早 晚 就 來

Részletesebben

中 华 女 子 学 院 外 语 系 教 学 实 践 周 2014 级 学 生 实 践 报 告 外 语 系 二 零 一 五 年 十 一 月 北 京 女 企 业 家 协 会 会 员 单 位 : 闫 会 欣 曹 群 牟 书 函 莫 茜 涵 中 威 融 通 资 产 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 : 刘 佳 文 庄 语 琪 周 思 敏 陈 梦 王 明 珠 姚 静 然 北 京 普 惠 宝 科 技 有

Részletesebben

( ) (a) (b)1 102I 50

( ) (a) (b)1 102I 50 95A 95B 3(1) (I) 21 (II) (III)( ) 4(2) (3) 1 2 ( )21 3 49 ( ) 4 1 2 (a) (b)1 102I 50 3 21 ( 3 ) 1 2 3 10 (i) (ii) 3 ( 10,000) 3A9 14 5 (a) (b) 550,000 51 10 9 (a) (b) I II 57 57 57 420 10% 57 420 10% (i)

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

、,

、, 敬 啟 者 : 招 標 承 投 小 食 部 營 辦 商 及 學 生 午 膳 飯 盒 服 務 現 誠 邀 7 月 31 日 貴 機 構 承 投 提 供 隨 付 的 投 標 附 表 上 所 列 的 服 務, 合 約 期 由 2016 年 9 月 1 日 至 2019 年 投 標 書 及 報 價 表 ( 見 附 件 一 ) 必 須 填 具 一 式 兩 份, 並 放 置 信 封 內 封 密 信 封 面 應

Részletesebben

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Részletesebben

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00 362 1 (i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) 0.30 0.40 0.10 (ii) 0.40 0.10 500,000,000125,000,000 1,250,000,0000.10 (iv) 3,750,000,000 125,000,000 1,250,000,000 500,000,000 5,000,000,000 (v) (vi) 2 1,837,370,000

Részletesebben

奥运档案(三).doc

奥运档案(三).doc I...1...2...2...3...5...9...10...10...12...14...15...16...16...17...18...20...21...24...25 II...25...27...28...29...31...32...33...33...34...34...36...37...38...39...40...41...42...43...44...45...45 2008...46

Részletesebben

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

Részletesebben

New Doc 1

New Doc 1 U N I V E R SI T Y O F M A L ; 1ï i l i dvol 1 l 2 0 1 8 w 1a1 p&t«apa«ridia ti p E g s l am an Pt d1an h Ma @Mi u Ooam a1 ol am S1udl es} ]111 / 2 1 Dr Mo11an a Daw 11a mai amy 1 P r o f e s s o r D r

Részletesebben

通州区、密云县、大兴区(一)

通州区、密云县、大兴区(一) ...1...1... 32... 34... 37... 41... 46... 47... 49... 52... 54... 55... 60... 62... 63... 66... 72... 72... 74 I ... 78... 80... 85... 86... 87... 88... 91... 96... 99... 99... 106...113...115...115...119...

Részletesebben

锦州港年度报告全文.PDF

锦州港年度报告全文.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26,802 28,706 21,603 4,891 6,085 2002 9 30 5,000 4,287 97,374 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 Key word I II III IV V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Részletesebben

商业采购条款和条件

商业采购条款和条件 商 业 采 购 条 款 和 条 件 1. 接 受 及 修 正 : 本 采 购 订 单 的 构 成 是 由 派 克 汉 尼 汾 流 体 传 动 产 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 买 方 ) 从 卖 方 完 全 根 据 本 条 款 和 条 件 买 入 本 采 购 订 单 中 指 定 的 货 物 或 服 务 此 采 购 订 单 的 验 收 仅 限 用 于 这 些 条 款 和 条 件 除 非 经

Részletesebben

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Részletesebben

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Részletesebben

II

II I II 前 言 就 业 质 量 不 仅 是 高 校 人 才 培 养 质 量 的 重 要 体 现, 同 时 也 是 社 会 需 求 的 真 实 反 映 编 制 就 业 质 量 报 告, 一 方 面 有 助 于 向 社 会 反 馈 真 实 的 就 业 状 况, 积 极 回 应 对 于 大 学 生 就 业 问 题 的 关 注, 另 一 方 面 也 有 助 于 高 校 获 取 和 分 析 社 会 需 求

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會  北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會  北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

,,!!!?,?,!,,,,,,,,,,!,,, : 1 ,,,,!, :, :,?,,,, 2 ( 1 ) 7 0 ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) (

Részletesebben

第三节 防 疫

第三节 防 疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Részletesebben

儿童饮食营养与健康(五).doc

儿童饮食营养与健康(五).doc ...1 A...1...3...4...5...6...10...13...15...17...19...21...22...24...26...27...28...30...31 I ...32...33...35...36...37 S...39...40 1...41 1 3...42 1 3...43 1 1...44...45...47...47...49...51...54...55...56...57...59...62

Részletesebben

1. 头 前 正 面 歌 1.1. 头 督 唇 任 五 中 行, 傍 足 太 颧 手 阳, 侧 上 足 少 绕 耳 手, 鼻 傍 手 明 唇 足 方 注 头 之 正 面 分 五 行 ( 音 杭 ), 其 中 行 上 嘴 唇 以 上, 属 督 脉 ; 下 嘴 唇 以 下, 属 任 脉, 此 为 中 行

1. 头 前 正 面 歌 1.1. 头 督 唇 任 五 中 行, 傍 足 太 颧 手 阳, 侧 上 足 少 绕 耳 手, 鼻 傍 手 明 唇 足 方 注 头 之 正 面 分 五 行 ( 音 杭 ), 其 中 行 上 嘴 唇 以 上, 属 督 脉 ; 下 嘴 唇 以 下, 属 任 脉, 此 为 中 行 1. 十 二 经 循 行 部 位 歌 1.1. 手 之 三 阳 手 外 头, 手 之 三 阴 胸 内 手, 足 之 三 阳 头 外 足, 足 之 三 阴 足 内 走 注 手 之 三 阳 手 外 头 者, 谓 手 阳 明 大 肠 经, 从 手 次 指 内 侧 之 端, 上 行 手 臂 外 之 上 行 ( 音 杭 ), 至 头 鼻 孔 两 旁 也 ; 手 少 阳 三 焦 经, 从 手 四 指 外 侧 之

Részletesebben

醫學入門 卷首 明 李橚 雄例 一因病陟醫 苦無統要入門 叔和 脈訣 東垣 藥性 編注病機 醫方捷徑 醫學權輿 非不善也 然皆各臩戏帘 有所不便 傷寒論 活人書 百問歌 非不美也 然非幼讀不能戏誦 醫經國小 法全辭略 真可以入門也 而 局方 又有所朩備 且意太簡古 學人亥難了悟 是以尐瘥 將前敷書吅

醫學入門 卷首 明 李橚 雄例 一因病陟醫 苦無統要入門 叔和 脈訣 東垣 藥性 編注病機 醫方捷徑 醫學權輿 非不善也 然皆各臩戏帘 有所不便 傷寒論 活人書 百問歌 非不美也 然非幼讀不能戏誦 醫經國小 法全辭略 真可以入門也 而 局方 又有所朩備 且意太簡古 學人亥難了悟 是以尐瘥 將前敷書吅 醫學入門 (明 李橚) 序 ページ 卷一 30 經絡 30 臟腏 45 觀形察艱問証 58 診脈 60 針灸 84 卷二 102 末草引 102 卷三 195 傷寒序 195 外感 196 內傷 250 卷四 257 卷亓 313 婦人門 314 小兒門 327 外科 358 卷六 雜病 378 卷七 435 1 醫學入門 卷首 明 李橚 雄例 一因病陟醫 苦無統要入門 叔和 脈訣 東垣 藥性 編注病機

Részletesebben

110 50 24 3160 51 2 2 30 10 40 18 5 42 15 7 3 5 1 7 58850 28842 8945 16274 848 2775 1957 82 1958 1959 10 1962 1957 32 9 52 7 37 2 1954 1959 6200 2100 1800 90 2210 2 1960 13 1954 1958 1956 20 1954 60 1977

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Részletesebben

村 地 区 的 老 年 人 口 抚 养 比 会 达 到 34.4%, 而 城 镇 地 区 则 为 21.1% 随 着 人 口 年 龄 结 构 的 转 型 以 及 农 村 年 轻 人 口 不 断 往 城 市 迁 移, 农 村 家 庭 未 来 为 老 年 人 提 供 养 老 保 障 的 压 力 会 越

村 地 区 的 老 年 人 口 抚 养 比 会 达 到 34.4%, 而 城 镇 地 区 则 为 21.1% 随 着 人 口 年 龄 结 构 的 转 型 以 及 农 村 年 轻 人 口 不 断 往 城 市 迁 移, 农 村 家 庭 未 来 为 老 年 人 提 供 养 老 保 障 的 压 力 会 越 中 国 农 村 老 年 人 口 及 其 养 老 保 障 : 挑 战 与 前 景 概 要 虽 然 自 从 上 世 纪 80 年 代 以 来, 中 国 的 人 均 收 入 一 路 飙 升, 人 们 越 来 越 关 注 的 一 个 问 题 是, 农 村 老 年 人 从 收 入 上 涨 所 获 得 的 好 处 远 远 不 及 年 轻 人 及 城 镇 老 人 对 于 农 村 老 人 福 利 状 况 的 关 注

Részletesebben

商丘职业技术学院

商丘职业技术学院 国 家 骨 干 高 等 职 业 院 校 建 设 项 目 ( 中 央 财 政 重 点 支 持 专 业 ) 二 〇 一 二 年 六 月 畜 牧 兽 医 专 业 建 设 指 导 委 员 会 主 任 委 员 : 朱 金 凤 ( 河 南 省 高 等 学 校 教 学 名 师 ) 副 主 任 委 员 : 王 居 强 ( 河 南 省 肉 牛 工 程 技 术 开 发 中 心 ) 潘 书 林 ( 中 牟 县 奶 业 科

Részletesebben

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

Részletesebben

目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33

目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33 學 生 須 知 網 頁 版 (14/15 年 度 ) 目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33 校 徽 圖 解 不 規 則 圖 形 是 順 德 市 的 輪 廓, 輪 廓 內 四 小 圖 代

Részletesebben

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %  % 1 % & ( * ) * %  %.! % 2!!+# ( &! ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Részletesebben

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED 1236 30% 30% 105 131.25 145181.25 1 14.07 100% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 30% 105131.25 145181.25 3 83.83% 26.91% 30%

Részletesebben

14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2

14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2 HUAJUN HOLDINGS LIMITED * 377 A 1,700,000,000 2,006,000,000 11.52% 11.52% 1 14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2 (I) 1,700,000,000 2,006,000,000 A 629,629,629 A 1,700,000,000 2,006,000,000

Részletesebben

(1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128 20128 20128 20128 20146 4 2

(1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128 20128 20128 20128 20146 4 2 (1) 51 41 49 6 6 7 161 4 27 338 2012815 2012815 2012815 200712 20093 20086 211 (1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128

Részletesebben

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请 竞 赛 规 程 一 比 赛 时 间 和 地 点 时 间 :2016 年 8 月 7 日 至 13 日 地 点 : 湖 北 省 利 川 市 二 竞 赛 织 指 导 单 位 : 中 国 门 球 协 会 主 办 单 位 : 中 国 门 球 协 会 门 球 之 苑 编 辑 部 利 川 市 人 民 政 府 承 办 单 位 : 湖 北 省 门 球 协 会 恩 施 州 老 年 人 体 育 协 会 利 川 市 文

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Részletesebben

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Részletesebben

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Részletesebben

鹽 鹼 地 29 交 通 水 利 用 地 29 交 通 用 地 29 水 利 用 地 30 荒 蕪 地 30 荒 地 30 公 園 用 地 30 公 園 用 地 30 土 地 改 良 物 30 公 務 及 營 運 用 土 地 改 良 物 30 二 房 屋 建 築 及 設 分 類 明 細 表 房 屋

鹽 鹼 地 29 交 通 水 利 用 地 29 交 通 用 地 29 水 利 用 地 30 荒 蕪 地 30 荒 地 30 公 園 用 地 30 公 園 用 地 30 土 地 改 良 物 30 公 務 及 營 運 用 土 地 改 良 物 30 二 房 屋 建 築 及 設 分 類 明 細 表 房 屋 目 錄 甲 財 物 標 準 分 類 總 說 明 1 乙 財 物 分 類 表 壹 財 物 分 類 總 表 6 貳 財 產 分 類 表 一 土 地 及 土 地 改 良 物 分 類 表 7 二 房 屋 建 築 及 設 分 類 表 8 三 機 械 及 設 分 類 表 9 四 交 通 及 運 輸 設 分 類 表 18 五 什 項 設 分 類 表 20 參 物 品 分 類 表 一 非 消 耗 品 分 類 表 25

Részletesebben

中國文化大學中國文學研究所

中國文化大學中國文學研究所 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 莊 子 與 禪 宗 遊 之 研 究 指 導 教 授 : 許 端 容 研 究 生 : 林 蘭 育 中 華 民 國 98 年 6 月 謝 辭 這 本 初 啼 之 作, 終 於 碩 士 論 文 完 成, 始 於 另 一 階 段 的 開 始, 正 如 莊 書 中 之 始 卒 若 環 絕 對 是 第 一 次, 做 了 跨 領 域 的 結 合,

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben