E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 19-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének elfogadása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs. Vincze Miklós jegyző

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének elfogadása Tisztelt Képviselőtestület! A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Köot.) 85. (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban: Intézkedési Terv) készíteni, amelynek során figyelembe kell venni a megyei fejlesztési tervet. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelező feladatait milyen módon látja el, illetőleg milyen nem kötelező feladatokat kíván ellátni. Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket. Az Önkormányzat, intézkedési terve végrehajtását legalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. A közoktatási törvény évi módosítása (2006. évi LXXI. tv. 15. ) előírja, hogy az intézkedési tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló elképzeléseket is. Ezért a korábbi fejlesztési tervekhez képest a közötti időszakra vonatkozó tervben az esélyegyenlőség biztosításának megvalósítása kiemelt feladatként jelentkezik. Kerekegyháza Város Önkormányzata először 2000-ben 57/2000. (VII.3.) sz. határozatával fogadta el a település közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervét, majd 2004-ben felülvizsgálta, s a 11/2004. (III.3). sz. határozatával fogadta el ismételten. Az Intézkedési tervet felülvizsgálva egy új, évig érvényes terv készítése vált szükségessé. A közoktatási törvény évi módosítása alapján évtől nem lehet sem hazai, sem egyéb közoktatás jellegű pályázatokat benyújtani, ha a fenntartó nem rendelkezik közoktatási intézkedési tervvel. Az Intézkedési Terv készítésekor ki kell kérni a településen működő közoktatási intézmények vezetőinek, továbbá a szülői és diákszervezetek, települési szintű szakszervezetek véleményét. A véleményeztetési eljárást a jogszabályban foglaltaknak megfelelően az lefolytattuk, az érdekelt felek az Intézkedési Tervben foglaltakkal egyetértenek, megvalósítását támogatják.

3 A Köot. 85. (6) bekezdése értelmében az Intézkedési Terv elkészítésekor a helyi önkormányzatnak be kell szereznie a megyei önkormányzat szakvéleményét abban a kérdésben, hogy az Intézkedési Terv összhangban áll-e a megyei fejlesztési tervvel. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évben elfogadott fejlesztési tervét figyelembe véve készült az új intézkedési terv, az anyagot véleményezésre megküldtük. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot s mellékleteként az Intézkedési tervet elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, december 17. Dr. Kelemen Márk polgármester Határozat tervezete /2007. (XII.19.) sz. Kth: Közoktatási Intézkedési Tervről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Város közoktatásának intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 1. A közoktatási fejlesztési tervet az önkormányzat nevelési, oktatási intézményei részére meg kell küldeni. Határidő: január A Képviselő-testület az intézkedési tervet legalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. Határidő: november A közoktatásról szóló évi LXXIX: törvény 103. (2) bekezdésének a.) pontja alapján meg kell vizsgálni, hogy az intézmények nevelési, illetve pedagógiai programja megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak. 4. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: április 30. Határozatról értesül: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Kanizsai Józsefné óvodavezető Szegediné Rédli Julianna iskolaigazgató

4 KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE ( ) A képviselő-testület. /2007.(XII.19.) határozatával elfogadta

5 BEVEZETÉS A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 85. (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez önkormányzati döntés előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervet (továbbiakban Intézkedési Terv) készíteni. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2000-ben elkészítette hat évre szóló Intézkedési Tervét, melyet 2004-ben felülvizsgált. Az elmúlt évek jogszabályi, demográfiai változásai, a felhasználói igények módosulása magával hozta, hogy az Önkormányzat átgondolja a nevelés és oktatás terén vállalt feladatát, felülvizsgálja a korábbit, elkészítse az új közoktatási intézkedési tervet. A dokumentum célja a kötelező és nem kötelező feladatok áttekintése, behatárolása, rögzítése, a közoktatási feladatok ellátási kereteinek, módjának meghatározása, az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével összefüggő kötelezettségek, igények és elvárások, intézkedések meghatározása, ütemezése, hatásuk bemutatása. A közoktatási törvény évi módosítása (2006. évi LXXI. tv. 15. ) előírja, hogy az intézkedési tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló elképzeléseket is. Ezért a korábbi fejlesztési tervekhez képest a közötti időszakra vonatkozó tervben az esélyegyenlőség biztosításának megvalósítása kiemelt feladatként jelentkezik. Az önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról ( Helyi önkormányzatokról szól évi LXV. tv. 8. (4) bek és Közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. 86. (1)). Kerekegyháza Város Önkormányzata az oktatási-nevelési feladatok teljesítésére két intézményt működtet, a Napközi Otthonos Óvodát és a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. A településen az önkormányzat által fenntartott intézményeken kívül más közoktatási intézmény nem működik. Nem kötelező, önként vállalt feladatként működteti az általános iskola művészetoktatási részét. A középfokú oktatás a megye által működtetett középfokú iskolákban érhető el. A terv elkészítésénél figyelembe vettünk minden olyan tényezőt, amely hosszabb távra meghatározza a helyi oktatáspolitikát, ezek a következők: a népesség alakulása a gyermekek és tanulók létszámának alakulása jogszabályi előírások a vonzáskörzeti igények szomszédos települések oktatásnevelési hatása várható saját bevételek

6 Az Intézkedési Terv jogszabályi alapja: évi LXXIX. tv. a közoktatásról (és módosításai) évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról (és módosításai) 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről ( és módosításai) 14/1994 (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról 10/1994 (V.13.) MKM rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételéről évi XXXVIII. tv. az államháztartásról (és módosításai) 217/1998 (XII.30.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 138/1992. (X.8.) kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbség jogairól a felnőttképzésről szóló évi CI. Törvény Munkánk során figyelembe vettük az alábbi dokumentumokban megfogalmazottakat: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Közoktatási Intézkedési Terve Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Fejlesztési Terve Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Intézményi Minőségirányítási Programok Intézményi Pedagógiai Programok Megtakarítható működési kiadások a Kh. V. Önk. Által fenntartott nevelésioktatási intézményekben

7 I. HELYZETELEMZÉS 1. Kerekegyháza társadalmi helyzete Kerekegyháza demográfiai és népmozgalmi mutatói szerint a település népességvonzó- és megtartó képessége még mindig a legjobbak között van a Bács-Kiskun megyei, de országos összehasonlításban is. A település népességvonzó-képessége miatt a lakosságszám növekedést mutat. Kerekegyháza népességének gazdasági aktivitására jellemző, hogy a közel 40 %-ot képviselő foglalkoztatottak mellett 3,2 %-os a munkanélküliség, az inaktívak 30 %-ot és az eltartottak 28 %-ot képviselnek. Településünk 2004 től a Kecskeméti Kistérség tagja. Együttműködésünk az oktatás mellett a szociális feladatellátás és belső ellenőrzés területeken működik. A demográfiai helyzet és a várható alakulása A lakosság lélekszáma: 6260 fő ( ) A lakosság korosztály szerinti megoszlása: korosztály tól összes Született gyermekek száma: év született gyermek év Született gyermek nov Kerekegyháza lakónépességének száma elején 5993 fő, jelenleg 6260 fő és 2007 között a lakosságszám 269 fővel, 4,48%-kal nőtt. Ez ellentétes az országos és a megyei átlag mozgásával. A korosztály szerinti megoszlást figyelembe véve viszont nálunk is jellemző a kismértékű elöregedés. Településünkön a népesség gyarapodása az elmúlt években folyamatos, kismértékű emelkedést mutat.

8 Intézkedési tervünk szempontjából a releváns korcsoportok kismértékű létszámváltozása látszik. A születési számok nem egyenletesek, hiszen a közötti időszak 60 körüli átlagához képest a év 80 körüli átlaga az oktatás szempontjából jelentős különbség, ( hiszen a 20 fős differencia már egy óvodai, illetve osztálylétszámmal egyező). Fenti adatok azonban nem tartalmazzák a ki-, illetve beköltözésből adódó változásokat. Mindezekből az prognosztizálható, hogy az elkövetkező néhány évben nem változik jelentősen az óvodai, iskolai ellátásra jogosultak száma, átmenetileg ( es gyermekek) kisebb létszám csökkenés várható. Az önkormányzat oktatási, nevelési elvei, céljai: 1. Az önkormányzat közoktatási intézményeinek biztosítaniuk kell a szülők és a gyermekek számára az esélyegyenlőséget, a vallás és lelkiismereti szabadság tiszteletben tartását. 2. Az oktatás-nevelés legyen gyermekközpontú, amely figyelembe veszi a gyermek- és diákjogok maximális érvényesülését, lehetőséget biztosítva az értékek közvetítésére, a gyermekek és fiatalok harmonikus testi és értelmi fejlődésére. 3. Különös figyelemmel kell lennie a gyermekek mindenek felett álló érdekének biztosításában. Ez alapján a közoktatás működtetésében és feladatainak ellátásában résztvevők a munkájuk során tegyenek meg mindent, hogy: - a gyermekeknek, tanulóknak a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsák, oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számukra aránytalan terhet. - gyermekek, tanulók minden segítséget megkapjanak képességeik, tehetségük kibontakoztatásához, személyiségük fejlesztéséhez, ismereteik folyamatos korszerűsítéséhez. - a gyermekek, tanulók ügyeikben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül a számára legkedvezőbbet választva dönthessenek. - környezettudatos nevelés elősegítése 4. Fenntartói cél az oktatási és nevelési intézmények modernizálása, a mai kor igényeinek való ki,- illetve átalakítása. 5. Alapelvető fontosságú az egész életen át tartó tanulás gyakorlatának elterjesztése, a felnőttoktatás fejlesztése, hozzáférhetőségének biztosítása. 6. A nevelés, oktatás egyik fő meghatározója a pedagógus. Kerekegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete elismeri a pedagógusok áldozatos munkáját és számít rájuk a város közoktatási feladatainak színvonalas, minden igényt kielégítő ellátásában. Ennek elismerésére alkotta a 19/2007. (VI.28.) sz. rendeletét a városi

9 kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról, melyben lehetőséget biztosít az Év Kerekegyházi Közalkalmazottjának elismerésére. Oktatási-nevelési Intézményeink helyzete A közoktatási intézmények helyzetét intézménytípusonként tekintjük át, majd néhány, az ágazat egészét érintő területről adunk tájékoztatást. 1. Óvoda Az óvoda helyzetének elemzése kiterjed 1.1. az önkormányzat kötelezően ellátandó feladataira, 1.2. a statisztikai adatokra, 1.3. az óvodák struktúrájára, és 1.4. a humán erőforrásokra Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -a, valamint ezzel összhangban a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény (a továbbiakban: Ktv.) 86. -a határozza meg. E szerint a az önkormányzat köteles gondoskodni: az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról. E kötelezettség magában foglalja a többi gyermekekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is. Kerekegyházán az önkormányzat a Napközi Otthonos Óvoda fenntartásával gondoskodik a kötelező feladatának ellátásáról. Az óvodai nevelés 3 helyszínen, a Rákóczi u. 70. intézményszékhelyen, és 2 további telephelyen működik: Fő u. 74., Andrássy u. 89. Az alapító okirat szerinti max. férőhelyszám 225 fő. Az önkormányzat kötelező feladata a település lakóira vonatkozik, a nem kerekegyházi gyermekekről való gondoskodás már nem tartozik a kötelezően ellátandó feladatok közé (a férőhelyek függvényében célszerű a nem kerekegyházi gyermekek felvétele, 2006-ban 4 fő) Az óvodák működése a statisztikai adatok tükrében Az óvoda gyermeklétszáma 2004-ben 227 fő volt, októberében ez 204 főre csökkent. Meg kell jegyezni, hogy az év eleji létszám az év végére kb. 20 fővel növekszik az időközben a harmadik életévüket betöltő gyermekek óvodai igényei miatt. Az intézmény kapacitás kihasználtsága évben 90 %-os volt. Tekintve a évi születési adatokat, a létszám növekedése várható. A 2006/2007. nevelési évben az óvodai beíratást követően a statisztikai adatok az alábbiak szerint alakultnak: óvodai csoportok száma: 9 férőhelyek száma: 225 a gyermeklétszám októberében: 204 egy óvodai csoportra jutó gyermeklétszám*: 22,7 egy pedagógusra jutó gyermeklétszám**: 10,7

10 *országos statisztika szerint: 22,8 **országos statisztika szerint:10,6 A születések száma alapján az óvodás korosztály létszáma várhatóan nem csökken Az óvodák struktúrája Jelenleg az óvoda három nem óvodai célra épített intézményegységben működik. A gyermeklétszám kisebb-nagyobb mértékű változásai miatt minden évben szükségesnek tartjuk az intézmények működésének vizsgálatát, és azt a demográfiai mutatókhoz, az ellátandó feladatokhoz, a tényleges igényekhez és a változó körülményekhez igazítani. Az önkormányzat célja új óvoda létrehozása, tekintettel az alábbiakra: - a jelenlegi épületek elavultak - nem óvodai célra épültek - az intézmény egy székhelyen jóval gazdaságosabban lenne működtethető ben megtörtént az új óvoda helyének kijelölése ban az önkormányzat pályázatot nyújt be új óvoda építésére. A terv része bölcsőde kialakítása is tekintettel az elmúlt években kialakult lakossági igény kielégítésére. Az óvodák jelenleg az alábbi struktúrával működnek: Rákóczi u: 3 csoport Fő u.: 4 csoport Andrássy u: 2 csoport 1.4. Az óvodák humán erőforrásai Az óvodák személyi feltételei a jogszabályi előírásokhoz és az ellátandó feladatokhoz igazodnak. Az intézményekben 19 pedagógus álláshely és 10 nem pedagógus álláshely biztosított. A nem pedagógus álláshelyek ( dajka) jelentős része közhasznú foglalkoztatással van megoldva ez okoz némi problémát. Az óvodát egy intézményvezető (1) és egy helyettes vezeti. Minden óvodában csoportonként 2 óvónő (18) és egy dajka (9) álláshely ( a fenti módon) biztosított. Az óvoda munkáját ezenkívül egy óvodatitkár (1) segíti. A jogszabályi előírások szerint óvodában fejlesztő pedagógus foglalkoztatására nincs lehetőség, de növekvő igény van irántuk. A kistérségi együttműködés keretében biztosított a Nevelési Tanácsadó és a Korai Fejlesztés. Ezen szakemberek segítik az óvodapedagógusok munkáját és a gyermekek egyéni fejlődését. A jobb ellátást szolgálják logopédiai foglalkozások is. A gyógytornát melynek szükségességének megállapításához a felmérést az önkormányzat biztosítja a szülőknek kell vállalniuk. Az óvodapedagógusok csoportban eltöltendő kötelező óraszáma heti 32 óra, mely más pedagógusok óraszámához viszonyítva magas. Az óvónőket a szeptember 1-től bevezetett kötelező óraszámemelés nem érintette. Az óvodavezető tekintettel arra, hogy az intézmény 9 csoporttal működik - heti 6 órát tölt gyermekcsoportban. Összegezve megállapítható, hogy az óvodai ellátás nemcsak a gyermek 5. életévétől kötelezően hanem már 3 éves kortól biztosított településünkön. A jelenleg működő óvodák állagmegóvására, a felszerelések, berendezések bővítésére és a speciális feladatellátás

11 személyi és tárgyi feltételrendszerének javítására nagyobb helyi pénzügyi források biztosítására van szükség. 2. Általános iskola Az általános iskola területén meghatározó szereppel bír a tanulók/gyermekek számának alakulása és a jogszabályi rendelkezések változása. A helyzetelemzésben áttekintjük: 2.1. a hatékonyabb működést biztosító döntéseket, 2.2. az általános iskola jelenlegi intézményi struktúráját 2.3. a tanulólétszám alakulása 2.4. a jogszabályi kötelmekből eredő problémákat, 2.5. más település vonzáskörzetének (+ és -), illetve a nem önkormányzati intézmények működésének következményeit, 2.6. a pedagógus álláshelyeket befolyásoló tényezőket 2.1. a hatékonyabb működést biztosító döntések A magyar közoktatás szabályozásának megfelelően az állam az iskolafenntartóknak nyújtott tanulólétszám alapú normatív támogatással járul hozzá a közoktatás működéséhez. A finanszírozási rendszer sajátosságai következtében az önkormányzat számára a tanulólétszám és a tanulócsoportok száma a két alapvető feladatmutató, amely a bevételeket és a kiadásokat leginkább meghatározza. Az állam és az önkormányzat viszonyában a tanulólétszám az alap feladatmutató, mert a normatív állami támogatás létszámalapú. A fenntartó és az intézmény viszonylatában viszont a tanulócsoport szám a meghatározó. Az iskolai oktatásban ugyanis a tanulócsoport az alapvető szervezeti egység, ennek számából közvetlenül levezethető a kiadásokat jelentősen determináló intézményi mutató, azaz a tantárgyfelosztásban szereplő óraszám és a pedagóguslétszám szeptemberétől a normatív állami támogatás megállapításához teljesítménymutatók kerültek bevezetésre, felmenőrendszerben. A teljesítménymutató meghatározásnál használt szigorú mutatók megkövetelését tekintve az állami támogatások fokozatos csökkenése valószínű. A költséghatékonyság javítását az alábbi intézkedésekkel célszerű segíteni: - Évente az általános iskolai beiratkozás előtt, az óvodai felmérés alapján javaslattétel az Oktatási Bizottságnak az általános iskolában indítandó első osztályok számára, majd fenntartói döntéshozatal. - Évente, az indítható osztályok számához rendeljük az általános iskola számára törvényesen biztosítandó tanórák számát. Ebből megállapítható - a pedagógusok kötelező óraszámának ismeretében - a pedagógus álláshelyek száma Az általános iskola jelenlegi intézményi struktúrája Településünk egy általános iskolát tart fenn: Név: Létszám ( ) Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 540

12 Mindebből adódóan településünkön nincs jelen a több intézményt fenntartó önkormányzatokat esetlegesen érintő szegregáció. Az intézmény kötelező feladatai mellett ( általános iskolai oktatás, napközi otthonos ellátás, sajátos nevelési igényű tanulók oktatása) alapfokú művészetoktatási intézményként is működik A tanulólétszám alakulása Az iskola számított kihasználtsága - az alapító okiratban szereplő férőhely (600 fő) és a tényleges létszám összevetése alapján 90 %. Az általános iskolák tantermeinek száma jelenleg 24 tanterem (a folyamatban lévő bővítés során kerül kialakításra 2 nyelvi labor, 1 számítástechnikai terem, 2 szaktanterem) Az osztályok száma 24, tehát az osztályokra jutó átlaglétszám 22,5 fő/osztály. A tanulólétszám évi októberi hivatalos statisztika szerint 1-4. évfolyamon 283, 5-8. évfolyamon 257 fő. Az elkövetkező néhány évben a születési adatokat tekintve kevesebb létszámú gyermek lép első osztályba. A születési adatok alapján három évig számolni kell az évenként közel 20 fős különbséggel ( ezt a beköltözők, illetve más településről bejárók száma módosíthatja). Ez az osztályszámok vizsgálatának szükségességét veti fel Jogszabályi kötelmekből eredő problémák 1. Kötelező beiskolázási körzet átalakítását írja elő a Ktv. az esélyegyenlőség megvalósíthatósága érdekében. Tekintettel arra, hogy egy iskolát működtet településünk, így szabályozandó kérdés nincs. 2. A közoktatási törvény változása az iskolák számára biztosítja a nyilvánosságra kerülő országos mérési eredmények visszacsatolását. A jogszabály ezen a területen bővíti a fenntartó felelősségét, beavatkozási lehetőségét tól kerül az iskolában bevezetésre a pedagógusok feladatellátásnak mérése félévvel előbb, mint a törvényi előírás, kísérleti jelleggel Más település vonzáskörzetének (+ és -), illetve a nem önkormányzati intézmények működésének következményei Kerekegyháza földrajzi elhelyezkedéséből adódóan (+) és (-) hatásai is vannak a fenntartó szempontjából a környező kistelepülések (Kunbaracs, Fülöpháza) és Kecskemét közelségének. A környező kistelepülésekről bejáró gyermekek növelik a tanulói létszámot, de plusz normatíva már nem jár rájuk ( csak kistérségi működtetésű intézmény esetén). Az intézmény kihasználtságát pozitívan befolyásolják. Kecskemét nagyvárosi mivoltából adódóan széleskörű választékot tud nyújtani az általános iskolák körében is ( specializálódott önkormányzati, illetve nem önkormányzati fenntartású iskolák). Településünkön is érezhető ezen intézmények hatása. Főleg az általános iskola felsőtagozatáról kerülnek ki a gyermekek más általános iskolákba, vagy 6, ill. 8 osztályos gimnáziumokba. Önkormányzatunk ezen intézményekkel szemben hátrányos helyzetben van, nem tudjuk azokat a speciális szolgáltatásokat nyújtani, amit egy nagyváros széles spektrumú intézményhálózata A pedagógus álláshelyeket befolyásoló tényezők.

13 A pedagógusok kötelező óraszáma szeptember elsejétől emelkedett. A tanítók óraszáma 21-ről 22-re, a tanároké 20-ról 22-re növekedett. Ebből és egyéb költségtakarékossági intézkedések megtételéből adódóan 5 ővel csökkent a pedagógus álláshelyek száma az iskolában. Pedagógus álláshely: 51,5 fő. Melyből 1 fő iskolaigazgató, 2 fő igazgatóhelyettes. Technikai dolgozók: 19 fő Az álláshelyek száma a jogszabályi, illetve tanulólétszámi adatokat tekintve évente felülvizsgálandó. 3. Művészetoktatási Intézmény Általános iskolánk többcélú intézmény, általános iskola mellett művészetoktatási intézményként is működik. Ezen feladat nem kötelező közoktatási feladatként kerül ellátásra. Jelenleg 1 művészeti ágban folyik oktatás: zeneművészeti ágban 8 tanszakon -furulya -klarinét -fuvola -kürt -trombita -gitár -zongora. A művészeti iskolák kötelező minősítésének I. fordulós sikertelensége miatt az eddig művészeti ágként működő, alább felsoroltak művészeti ágak oktatási szakkörként működnek a 2007/2008-as tanévtől: Táncművészet (néptánc és társastánc) Képző- és iparművészet ( festészet-grafika és kerámia) Szín- és bábművészet (színjáték) Zeneművészetben: ütős Jelentős számú tanuló vesz részt a művészetoktatásban: 88 fő. Szakköri formában 127 fő vesz részt a művészeti oktatásban. Művészetoktatásban foglalkoztatott pedagógusok száma: 6 fő. 4. Középfokú oktatás Településünkön középfokú oktatás nem folyik. Az általános iskolából kikerülő gyerekek általában Kecskemétere, vagy más közeli város középiskoláiba járnak. 2007/2008-as tanévtől az általános iskolában, iskolarendszerű felnőtt oktatás keretében gimnáziumi képzés indult. Tanulólétszám: 42 fő. 5. Megyei önkormányzat által ellátott közoktatási feladatok: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által ellátott feladatok: -középfokú intézmények fenntartása -pedagógiai szakmai szolgáltatások (Köot 36. szerint) -pedagógiai szakszolgálatok: gyógypedagógiai tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.

14 Részletes feladatellátás a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Fejlesztési tervében található. Önkormányzatunk a megyei fejlesztési tervben leírtakat alapulvéve készítette jelen Intézkedési Tervét. 6. Kistérségek szerepe a település közoktatásában Kerekegyháza a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás tagja, mely 2004-ben alakult. A társulás az alábbi közoktatási feladatokat látja el településünkön: Pedagógiai szakszolgálat kistérségi szintű működtetése keretében - nevelési tanácsadás: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Nevelési Tanácsadó intézménye által - logopédiai ellátás: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Nyíri úti általános iskola és Speciális Szakiskola Logopédiai tagozata által. Kistérségi szintű feladatellátás tekintetében meg kell említenünk a más településről önkormányzatunk által fenntartott óvodába, illetve iskolába bejáró gyermekekkel kapcsolatosan az alábbi tényt: az óvodai nevelés és az általános iskolai ellátás minden önkormányzatnak ugyanolyan kötelező feladata az ott élők részére, mint városunknak. A jelenlegi helyzetben a Kerekegyházára bejáró gyermekek után a felvehető alap,- és kiegészítő normatívák összegén felüli bekerülési költséget Kerekegyháza Város költségvetése finanszírozza. Ezt a problémát a bejáró gyermekeket adó településekkel egyedi megállapodások keretében célszerű rendezni. Bejáró gyermekek száma: Óvoda: 4 fő Iskola: 39 fő Megjegyzendő, hogy a közoktatási feladatok ellátásához biztosított normatív állami támogatások egyetlen területen nőnek. A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézményben történő közoktatási feladatellátással. A társulás által vállalt közoktatási feladatok állami támogatásának igénybevételéhez az alábbi feltételek szükségesek: 1. A normatíva igénylésének joga a többcélú kistérségi társulásé. 2. Csak azon intézmények tekintetében vehető igénybe melyek intézményfenntartó társulásban működnek, vagy tagintézménye egyik a másiknak. (Ekkor is kell megállapodást kötni) 3. A társulás intézményeiben az óvodai csoportok, iskolai osztályok átlaglétszáma teljesíti a költségvetési törvényben előírt feltételeket (a belépő, valamint az 1-2 és 5-6 évfolyamok alsó korlátait). 4. Önkéntesség, kölcsönös előnyök A települési önkormányzat egyetértése nélkül a korábban fenntartásában működő intézményre vonatkozó lényeges társulási döntés ne születhessen. 5. Folytonosság A társulási feladatellátásba bevont intézményeknek továbbra is el kell látniuk mindazokat a közoktatási feladatokat, amelyeket önálló intézményként elláttak. 6. Szubszidiaritás A tagintézmények rendelkezzenek a tagintézményi működéshez szükséges minden jogosítvánnyal, korábbi intézményüket, helyi hagyományaikat megőrizhessék. 7. Színvonalas feladatellátás A tagintézmények között jöjjön létre horizontális és vertikális szakmai, pedagógiai együttműködés feltételrendszere 8. Hatékony, gazdaságos működés A társulási fenntartású intézmény tegyen eleget a társulásokat ösztönző normatív közoktatási támogatások igénylési feltételeinek

15 7. Az oktatási intézmények infrastrukturális feltételei A település közoktatási intézményeit az önkormányzat tartja fenn, az állami normatíva jelentős százalékú kiegészítésével (ca. 50 %). Az óvoda és az iskola munkáját lehetőségeihez mérten - az Aprók Pénze Alapítvány és a kerekegyházi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány is segíti. A település óvodáiról általában elmondhatjuk, hogy elavultak, korszerűtlenek és nem felelnek meg a szakmai és építészeti előírásoknak funkcióját tekintve egyik épület sem óvodának épült. Az általános iskola évben jelentős összegű pályázati forrást nyert, melyből az intézmény bővítése és felújítása kezdődött el, illetve van folyamatban. A felújítás-bővítés 2008 folyamán készül el. A feladatellátás feltételeihez a humán erőforrásokon kívül a tárgyi feltételek is szorosan hozzátartoznak. Az intézmények eszközellátottsága, adottságai összevetve a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletével, - mely az intézmények vonatkozásában a minimális eszközfelszerelést tartalmazza jelentős hiányosság tapasztalható. Korábbi intézkedési tervünk évi felülvizsgálatakor megtörtént az oktatási intézmények épületeinek felmérése, eszközellátottságának vizsgálata. Ütemterv készült a hiányok teljesítésének ütemezése, mely azonban jelentős mértékben a forráshiány miatt nem valósult meg. A évi Intézkedési tervben felsorolt hiányzó eszközök beszerzésének költségét ft-ban határoztuk meg. Ezen összeg az intézményekből hiányzó berendezések, felszerelések beszerzésének költségét, valamint a hiányzó iskolai és óvodai szaktantermek, foglalkoztatók, orvosi szobák stb. költségét tartalmazták. A hiányzó kötelező eszközök beszerzéséhez augusztus 31-ig kaptunk halasztást a területileg illetékes OKÉV-től. A Központi Költségvetés 2004 óta változó célra és változó összegekkel határozott meg eszközfejlesztésre normatív kötött felhasználású támogatásokat. Ez a támogatás év óta jellemzően szakmai informatikai fejlesztéseket szolgál. Korábban a Hírközlési-, majd később az Oktatási Minisztérium különféle akciókkal támogatta a közoktatási intézmények Infokommunikációs lehetőségeinek javítását. Így kaptak az iskolák tömegesen Internet hozzáférést 2002 évtől kezdődően a sulineten keresztül. Pályázati lehetősége kihasználásával is törekednünk kell a tárgyi eszközök beszerzésére. De teljes körű megvalósítás jelentős fenntartói hozzájárulás nélkül jelenleg elképzelhetetlen. A még beszerzés előtt álló eszközök jegyzéke a terv 2. sz. melléklete. Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I.Helyiségek Előző intézkedési tervünkben hiányzó szaktantermek kialakítása jelenleg folyik. Új konyha, ebédlő, aula, sportudvar, tornaszoba, orvosi szoba került kialakításra. II.Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai Tantermekben a tanulói asztalok, székek, nevelői asztalok, székek, eszköztároló szekrények pótlása folyamatos a szükségleteknek megfelelően. A szaktantermek berendezései részben megvannak, de az előírásokhoz képest hiányosak. III.Nevelőmunkát segítő eszközök Minimális a ráfordított összeg, sok az elavult, korszerűtlen eszköz.

16 IV. Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésének, oktatásának eszközei A fejlesztő pedagógus munkájához szükséges alapvető eszközökkel ellátott. V.Egészség és munkavédelmi eszközök Mivel nincs orvosi szoba, annak felszerelései is teljes egészében hiányoznak. Munkavédelmi eszközök rendelkezésre állnak. Napközi Otthonos Óvoda I Helyiségek Napközi Otthonos Óvoda adatfelmérése még mindig ugyanolyan rossz képet mutat, mint 2004-ben. Az óvoda 4 épületben működik egy vezetővel. A képviselő-testület 176/2007. (X. 31.) sz. határozatában döntött az új óvoda helyének kijelöléséről és az új óvoda építésére pályázat benyújtásáról. A benyújtási határidő január 28-a. II.Helyiségek bútorzata és berendezései Elavult, régi felszerelés jellemzi az óvoda bútorzatait. Szükségleteknek megfelelően kerülnek pótlásra. III.Tisztálkodási és egyéb felszerelések Nem történt változás az elmúlt évekhez képes, a szülők hozzák a tisztálkodási szereket, ágyneműket. A plédeket az óvoda biztosítja. IV.A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök Az alapvető munkavégzéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak, de még mindig vannak hiányosságok. V.Nevelőmunkát segítő játékok Ezen eszközök nagy része rendelkezésre áll. A hiányzó eszközök beszerzése tárolási szempontból is problémás. Nincs az intézményekben hely a tárolásra. VI.Fogyatékos gyermekek nevelésének speciális eszközei Az óvoda többi gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és másfogyatékos gyermekek ellátásának tesz eleget. VII.Egészség és munkavédelmi eszközök Az intézményi SZMSZ függeléke rendelkezik az egyéni védőeszköz-juttatásokról, melyekhez képest az anyagi eszközök hiánya miatt lényegesen kevesebb juttatásban részesülnek a dolgozók. 8. A feladatellátás hatékonyságára vonatkozó összehasonlítások Az óvodák esetében az egy ellátottra (gyermekre) jutó finanszírozási összeg évben Ft/gyermek. A normatíva aránya az intézményfinanszírozási összegben az óvodáknál 47,5 %. Az általános iskolánál a fenti összeg Ft/gyermek (művészetoktatási feladatokkal: ft/gyermek). Az általános iskolában normatíva aránya az intézmény finanszírozásban ötven százalék körüli. Fenti finanszírozási összegek átlagosnak mondhatók, országos szinten magasabb és alacsonyabb finanszírozási szintek is találhatók. Az adatok éviek.

17 II. INTÉZKEDÉSI TERV Elérendő célok: Kerekegyháza Város Önkormányzata kötelező és vállalt közoktatási feladatai ellátását továbbra is meglévő intézményei fenntartása útján kívánja biztosítani. Az önkormányzatot a közoktatási feladatok ellátására, jövőjére vonatkozó célkitűzéseiben, ezek előkészítésében az önkormányzat oktatási bizottsága, az oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézmények pedagógusai, a gyermekvédelmi feladatokat ellátó Humán Szolgáltató Intézmény munkatársai segíti. Az önkormányzat célja, hogy a gyermekek megfelelő körülmények között, a fejlődésükhöz szükséges eszközök, szaktantermek, foglalkoztatók igénybevételével, minél magasabb színvonalú nevelésben, illetve oktatásban részesüljenek, megalapozva ezzel a társadalmi életbe való beilleszkedésüket. Intézkedési tervünk a Helyzetelemzést követően az alábbi területen jelöli ki az elkövetkező évek feladatait: 1. Közoktatási intézményeink működésének évenkénti vizsgálata 2. Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatellátása 3. Az esélyegyenlőség biztosítása 4. Tehetségsegítés 5. Humánerőforrás 6. A nevelés-oktatás infrastruktúrája 1. Közoktatási Intézményeink működésének évenkénti vizsgálata Az Intézkedési Terv legfontosabb része az intézményrendszer működése. Cél a hatékony gazdálkodás feltételeinek mielőbbi kialakítása olyan intézményi struktúrával, amely: I. Képes megőrizni az egyes intézménytípusok és intézmények értékeit, eredményeit, ugyanakkor megoldást kínál a problémák kezelésére, így különösen: a változó gyermek/tanulólétszámra az óvodákban és az általános iskolákban, az erősödő szegregációra és az esélyegyenlőség biztosítását nehezítő tényezőkre, a nem kerekegyházi gyermekek/tanulók ellátásának problémáira, a humán erőforrás problémáira, a fenntarthatóság veszélyeire. II. Támogatja az ágazatban az országos, regionális és megyei stratégiák prioritásának megvalósulását: a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, amely az óvodáktól a középfokig kiterjedően új módszertani megoldásokat kínál a pedagógusoknak, a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, a sérült és a fogyatékkal élő tanulók integrációjának előtérbe helyezése, a szegregáció csökkentése, az együttnevelés, a befogadó oktatási rendszer külső és belső feltételinek megteremtése, az oktatás, képzés esélyt teremtő szerepének erősítése, hatékonyságának, minőségének javítása, az egész életen át tartó tanulást megalapozó és lehetővé tevő pedagógiai programok.

18 Feladatok Pályázat benyújtása az új óvoda kialakítására. A pályázat sikere esetén a jelenleg 4 épületben működő óvoda működésének gazdaságosabbá, hatékonyabbá tétele. Határidő: január 28. Felül kell vizsgálni az oktatási-nevelési intézmények alapító okiratát, pontosítani szükséges az intézmények férőhelyét és a maximális felvehető gyermeklétszámot. Határidő: minden év június 1. Az óvodában és iskolában évente fenntartói felülvizsgálat keretében, a gyermek, illetve tanulólétszám ismeretében, az évi LXXIX. törvényben meghatározottak szerint kell meghatározni a csoport, illetve osztályszámokat, a pedagógus és nem pedagógus álláshelyek számát. Határidő: évente a beíratásokat követően 3. Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatellátása Kötelező közoktatási feladatok A városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról. Ez a kötelezettség magában foglalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók. Az általános iskolai oktatásnak szolgálnia kell a Dél-Alföldi Régió Közoktatásfejlesztési Stratégiai Tervében és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Megyei Fejlesztési Tervében megfogalmazott feladatokat, biztosítania kell a tanulási utakat. A ig terjedő ciklusban folytatni kívánjuk az eddig kialakult gyakorlatot, amely szerint az iskola feladatát az önkormányzat az intézmény alapító okiratában határozza meg. A feladatfinanszírozásban a legnagyobb szerepe a tanulólétszámhoz rendelt osztályszám meghatározásnak van. A kötelező feladatok eredményesebb teljesítése érdekében: - A közötti időszakban az általános iskola körében általánossá kell váljon a kompetencia alapú oktatási programok alkalmazása, gazdagítani kell a pedagógusok módszertani kultúráját, amelynek következtében javulhat a tanulók tanulási eredményessége. - Ezen belül különösen az idegen nyelvoktatásra kell hangsúlyt helyezni. Az idegen nyelv használata, alkalmazni tudása szempontjából hatékony és eredményes módszerek alkalmazását kell elterjeszteni az általános iskolában. E tekintetben maximálisan ki kell használni az informatika és a hírközlés nyújtotta lehetőségeket is. A működtetéshez ki kell alakítani, és alkalmazni kell az országosan létrejövő intézményi és pedagógus teljesítmények egységes mérési, értékelési rendszerét. Általánosan elfogadottá és gyakorlattá kell tenni a mindennapos testedzést.

19 Az általános iskolák pedagógiai programjának és tanítási gyakorlatának biztosítania kell a nagy figyelemmel és alapossággal kialakított alapkészségek elsajátítását, a tehetségfejlesztést és az iskolai felzárkóztatást. Ki kell alakítani az információs, kommunikációs technológiák elsajátításának képességét, az ún. IKT kompetenciát. Az informatika oktatásán túl növekednie kell az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazásának. Az iskolai felhasználás jellege változóban van, melynek célja, hogy az informatizált tanulási környezetben egyre nagyobb szerepet kap több tantárgy informatikai támogatása, a digitális tananyagok felhasználása, szerkesztése. A nevelési és oktatási intézmények tanügyi dokumentációit rendszeresen felül kell vizsgálni. Nem kötelező közoktatási feladatok Az önkormányzat fenntartásában működő alapfokú művészetoktatási intézmény további működését az intézmény évi minősítési eljárás pozitív elbírálása esetén biztosítjuk. Negatív minősítés esetén meg kell vizsgálni a művészetoktatás egyéb formájában való további működtetésének lehetőségét. A nem kerekegyházi tanulók óvodai nevelésével, általános iskolai oktatásával kapcsolatos feladatok nem kötelezőek, ugyanakkor az óvodai és általános iskolai területen elkerülhetetlen a kistérségi szintű együttműködés és feladatvállalás. Ezekről a kistérségi feladatellátás körében szólunk. Feladatok: Az óvodai nevelés és általános iskolai oktatás területén feladatfinanszírozási rendszert kell kialakítani. Határidő: az adott tanévet megelőző június 1. Az általános iskolai oktatásban teljes körben kell alkalmazni a kompetencia alapú oktatási programokat, folyamatosan kell gazdagítani valamennyi tantárgy, de különösen az idegen nyelv oktatásának módszertanát. A kompetencia alapú oktatás bevezetésének elősegítésére pályázat benyújtása (TIOP) Határidő: december 31. Törekedni kell arra, hogy a nem kötelező feladatok közé tartozó alapfokú művészetoktatási intézményt a továbbiakban is működtetni tudjuk. Határidő: december Esélyegyenlőség biztosítása A hátrányos helyzetű (HH), a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tekintetében cél az együttnevelés, a befogadó oktatási rendszer feltételeinek megteremtése és folyamatos fejlesztése. E nevelési, oktatási gyakorlat minél szélesebb körű elterjesztése kiemelt jelentőséggel bír, mind a hátrányos helyzetű, mind a roma, mind a sajátos nevelési igényű gyermekek, de a többi gyermek, vonatkozásában is. Az e csoportokba tartozó hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és roma gyermekek esélyeit, hátrányos megkülönböztetésüket a társadalmi környezet alakítja. Ennek megváltoztatásához nem elegendő az intézkedési tervben megcélzott hat esztendő. A

20 megkülönböztetés felszámolását a társadalmi tolerancia erősítésével, az ágazaton kívülről is szükséges támogatni. Egyszerre kell tiszteletben tartani a diszkrimináció tilalmát és elő kell mozdítani az érintett csoportok esélyteremtését, esélyegyenlőségét. Az oktatáson belül elsődleges a közoktatásban dolgozók szemléletének fenti céloknak megfelelő alakítása. Az óvodák területén: A 2007-es év az Európai Unióban az egyenlő esélyek mindenki számára európai év. Ehhez igazodóan városunk kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élők esélyeinek javítására, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére, a differenciált képességfejlesztésre, és a tehetséggondozásra. Biztosítani kívánjuk, hogy a fogyatékkal élő (sajátos nevelési igényű) gyermekek, amennyiben állapotuk ezt lehetővé teszi, kortársaikkal közösen, egy intézményen belül, - a szükséges többlet segítséget megkapva - vegyenek részt az óvodai nevelés folyamatában. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az óvoda alapító okiratában szerepeltetni kívánjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése minden óvoda feladata. Érvényt kell szereznünk a közoktatásról szóló törvény azon előírásainak, amelynek értelmében az óvodáknak már 3 éves kortól kötelező felvennie a hátrányos helyzetű családok gyermekeit. Szükséges az óvodák nyitvatartási idejének a felülvizsgálata, és a szülők munkahelyi elfoglaltságához igazítása. Minden évben megvizsgáljuk a tanköteles korú gyermekek iskolaéretlenségének, illetve óvodában maradásának okait szükség esetén szakértői bizottsági véleménnyel alátámasztva. Törekedünk a gyermekek napközbeni ellátásának minőségi fejlesztésére a helyi igényekből eredő szükségletek kielégítésével, valamint a szakmai programok fejlesztésével. Támogatni kívánunk olyan kiemelt szakmai programokat, amelyek javítják a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának feltételeit, hiszen ez az időszak a későbbi lemorzsolódásuk szempontjából kulcsfontosságú. Törekedünk a jó gyakorlatok megismerésére, óvodai elterjesztésére, valamint a kompetencia alapú óvodai programcsomag szakmai koncepciójának megismertetésére és bevezetésére. A pedagógiai fejlesztés célja az óvoda-iskola átmenet tartalmilag újszerű kidolgozása, az inkluzív pedagógiának, az együttélésnek az elterjesztése, a játéknak mint a fejlesztés céljának és eredményének a megjelenítése, a játék-érzelem-erkölcs metodikai kapcsolatának érvényesítése. Ennek érdekében támogatjuk az iskola alsó évfolyamain az iskolaotthonos osztályok indítását. Az általános iskolák területén: Hátrányos helyzetű tanulók tekintetében elsődleges célunk a közvetlen hátrányforrások hatásainak csökkentése. Célunk a lemorzsolódásuk csökkentése, esélyteremtés, az aktív tanulásra nevelés, gyakorlatias, élményalapú oktatás megteremtése. A hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére elsősorban az iskolaotthonos felkészítési forma alkalmazását kell szorgalmazni az alsó évfolyamokon, lehetőséget nyújtva a tanulók biológiai, életkori szükségleteit jobban figyelembe vevő tevékenységszervezésre: a tanulás, a szabadidő, a pihenés és a fizikai aktivitás időszakainak arányos biztosítására. Az intézményeknek törekedni kell arra, hogy az állami gondoskodásban élők, a hátrányos helyzetű tanulók a kedvezőbb helyzetben lévő társaikkal közösen végzett tevékenység során jártasságot, szerezzenek a felelősséget vállaló magatartásban elősegítve saját társadalmi integrációjukat.

21 A kompetencia alapú oktatás minél szélesebb körű elterjesztése érdekében nagy létszámú továbbképzésen vesznek részt a pedagógusok, különös figyelemmel az évfolyamon való oktatási előírásoknak való megfelelés érdekében. Iskola: HH/HHH 91/28 fő Óvoda:HH/ HHH: 22/14 fő Feladatok Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében minden gyermek esetében meg kell vizsgálni a fogyatékkal élő (sajátos nevelési igényű) és hátrányos helyzetű tanulók a többiekkel együtt való nevelésének és oktatásának lehetőségét. Szorgalmazni kell az együttnevelésre irányuló programok elterjedését. Határidő: december 31. Felül kell vizsgálni az óvodák alapító okiratát és biztosítani szükséges a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelését Határidő: folyamatos Érvényt kell szerezni a közoktatásról szóló törvény azon előírásainak, amelynek értelmében az óvodáknak 3 éves kortól kötelező felvennie a hátrányos helyzetű gyermekeket. Határidő: minden évben az óvodai beíratás időpontja Felül kell vizsgálni az óvodák nyitvatartási idejét és azt a szülők munkahelyi elfoglaltságához kell igazítani. Határidő: minden év szeptember 1. Meg kell vizsgálni a tanköteles korú gyermekek iskolaéretlenségének, illetve óvodában maradásának okait. Határidő: minden év május 1. Biztosítani kell az iskolaotthonos osztályok működését a játék-tanulás átmenetének megkönnyítése érdekében. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok számára biztosítani kell ezen oktatási forma igénybevételét. Határidő: évenként Az intézmények a pedagógus továbbképzési program és beiskolázási tervek összeállításakor kiemelten legyenek tekintettel, az esélyegyenlőséggel összefüggő, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulók eredményesebb nevelését elősegítő programokra, kompetencia alapú oktatásra való felkészülésre. Határidő: folyamatos - El kell készíteni a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervet, majd ezt követően az intézményi terveket is. Határidő: január

22 4. Tehetségsegítés Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel lehetőségének vizsgálata a HH és HHH végzős tanulóknál Az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramban minden évben részt vesz. Az önkormányzat számára fontos, hogy az arra rászorulókat segíteni tudja felsőfokú tanulmányaik anyagi terheinek csökkentésében. Feladat: önkormányzati rendelt kidolgozása a Bursa Hungarica pályázat eljárási szabályaira. Határidő: június Humánerőforrás A közoktatási rendszerben foglalkoztatottak és újonnan belépők számára szakmai programokkal, továbbképzésekkel kell biztosítani a szükséges új módszerek elsajátítását, kompetenciák megszerzését. Az óvodai és általános iskolai beíratást követően minden évben felülvizsgáljuk az óvodák, iskolák pedagógus és a nevelő, oktató munkát segítő, illetve egyéb technikai álláshelyeit, és azt az igényekhez és a szükségletekhez igazodóan határozzuk meg. Az óvodánál probléma a dajkák közhasznú foglalkoztatottakkal való betöltése: a képzettséggel rendelkezők hosszabb-rövidebb időre a jogszabályi változások függvényében kikerülnek a munkából és helyükre 3, 6 havonta új arcok kerülnek. Ez a munka ellátását negatívan befolyásolja. A gyerekek is ragaszkodnának a megszokott dajkákhoz. A helyzetet a minőségi ellátás érdekében rendezni kell. Mérsékelni kell a nyugdíj mellett foglalkoztatottak számát. A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek eredményes nevelése érdekében szorgalmazzuk a fejlesztő pedagógusi ismeretek elsajátítását. Szakmai programokkal, továbbképzésekkel, támogatni kívánjuk az óvodákban és az iskolákban a gyermekvédelmi feladatok ellátását. El kell érni, hogy a pedagógusok 2010-ig elsajátítsák a számítógép alkalmazási ismereteket. Képesek legyenek a Digitális Tudásbázist az oktatásban felhasználni, az e-learning módszereket alkalmazni. Ambíciójuk alapján vegyenek részt a digitális tananyagtár bővítésében től csak pedagógus-szakvizsgával rendelkező pályázót lehet intézményvezetéssel megbízni. Az önkormányzatnál közoktatási referens alkalmazását írja elő a Köot, 6 évfolyamnál több évfolyamot működtető fenntartók részére. Ezen cél a korábbi Intézkedési Tervnek is része volt, de még nem valósult meg. Feladatok: A rendszerben foglalkoztatottak és újonnan belépők számára szakmai programokkal, továbbképzésekkel kell biztosítani a szükséges új módszerek átsajátítását, kompetenciák megszerzését. Határidő: folyamatos A pedagógusok továbbképzésével el kell érni, hogy képesek legyenek a digitális tananyagok kezelésére, azokat munkájuk során alkalmazzák. Határidő: december 31.

23 Biztosítani kell a közoktatási intézmények ellenőrzésének, értékelésének, a fenntartó által jóváhagyott intézkedési tervének nyilvánosságát. Határidő: minden év szeptember 1. Mérsékelni kell a nyugdíj mellett foglalkoztatottak számát. Határidő: folyamatos 6.A nevelés-oktatás infrastruktúrája Az általános iskola felújításával, bővítésével egy modern, a mai kor igényeinek megfelelő általános iskola újul meg településünkön. Az intézmény szükség szerinti karbantartását a továbbiakban is biztosítani kell. Új óvoda építéséig a meglévő épületeknek a feladatellátáshoz szükséges állagmegóvását, felújítását biztosítani kell. Szükséges a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítése, figyelemmel a szakmai alkalmasság, a korszerűség, a funkcionalitás, és az egészségvédelem követelményeire. Fokozott figyelmet kívánunk fordítani az óvodák, iskolák informatikai eszközfejlesztésére, az Internet elérhetőség biztosítására. A gyermekek biztonsága érdekében az óvodai játszóterek, udvarok rendszeres ellenőrzése, karbantartása szükséges. Feladatok: Új óvoda építésére pályázat benyújtása Határidő: január Intézményeink infrastruktúráját költségvetés keretében, pályázati pénzek bevonásával folyamatosan korszerűsíteni szükséges. Határidő: december 31. vagy folyamatos Óvodai játszóterek, udvarok korszerűsítése, karbantartása Határidő: december 31. Dr. Kelemen Márk polgármester Mellékletek: augusztus 31-ig beszerzendő eszközfelszerelési jegyzék

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 1. melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2007 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 I. HELYZETELEMZÉS 3 1. Óvodák 3 1.1. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának

Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának KÖZOKTATÁSI KONCEPCIÓJA, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve (közoktatási intézkedési terv) 2008-2016 TARTALOM I.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére 1935-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI (INTÉZKEDÉSI) TERV (2005-2008)

PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI (INTÉZKEDÉSI) TERV (2005-2008) PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 3250 PÉTERVÁSÁRA, KOSSUTH L. ÚT 1. KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI (INTÉZKEDÉSI) TERV (2005-2008) 2005 1/120 KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐLAP számú napirend. 3-u \L I3C0- Előterjesztve: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Tárgy: A Pátyolgató Óvodára vonatkozó

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Szám: 46702-4/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és -Fejlesztési

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61147-4/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008.

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS... 5 I. 1. JOGSZABÁLYI ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK...

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyz

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyz A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyzői értekezlet A közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos jogi és

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:

A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 6. (1) és 8. (1) bekezdéseinek, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés d.) pontjának, a 104. (1) bekezdés a.) pontjának,

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

a.1. Lajosmizse Városban a.2. Lajosmizse Városban és Felsőlajos Községben

a.1. Lajosmizse Városban a.2. Lajosmizse Városban és Felsőlajos Községben Intézményfenntartó társulási megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellátására Lajosmizse

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 74/2015. (IV. 23.) XI.ÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció 2015. április Tartalomjegyzék 1 CÉLOK ÉS ALAPELVEK...4 2 VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSBEN

Részletesebben

A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA OM: 201183 A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes a 2015/2016. tanévtől Szeged, 2016. április 21. MIOK Szegedi Szakközépiskola Adatvédelmi szabályzata 2 Tartalom ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére 6314-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11 új óvoda építése az Erdő utcában pályázat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Megrendelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére 7989-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008-2009. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2.

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője....8 2. Az igazgatóhelyettes...8 4. Gazdasági ügyintéző...8 6. Az iskola vezetősége:...9

Részletesebben

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsőkelecsény,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS

BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS Az 5. napirendi pont melléklete: BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS Kakucs Község Önkormányzatának megbízásából készült belső ellenőri vizsgálatról, a Kökörcsin Napközi Otthonos Óvoda működésének, létszám- és bérgazdálkodásának

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

A SZAKMAI FELNŐTTKÉPZÉS EREDMÉNYEI ÉS FELADATAI A CONFINTEA VI. TÜKRÉBEN

A SZAKMAI FELNŐTTKÉPZÉS EREDMÉNYEI ÉS FELADATAI A CONFINTEA VI. TÜKRÉBEN Zachár László A SZAKMAI FELNŐTTKÉPZÉS EREDMÉNYEI ÉS FELADATAI A CONFINTEA VI. TÜKRÉBEN Köszönöm a lehetőséget, hogy a Kihívások, kérdések és feladatok a magyar felnőttképzésben elnevezésű konferencián

Részletesebben

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011.

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2007 2012 2011. december Gárdony Pákozd Sukoró Zichyújfalu Vereb 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 366/2007. Kth Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat társulásainak 2013.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat társulásainak 2013. 867-1/2014. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat társulásainak 2013. évi munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2815-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő: Szabó Marianna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben