A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:"

Átírás

1 A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 6. (1) és 8. (1) bekezdéseinek, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés d.) pontjának, a 104. (1) bekezdés a.) pontjának, a 104. (2) bekezdésének és a 107. (9) bekezdésének felhatalmazása alapján Szakoly Község Önkormányzata nevében a település polgármestere a település fenntartásában működő Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium (4234 Szakoly, Mátyás Király u. 14.) működését érintően törvényességi ellenőrzés lefolytatására adott megbízást Ellenőrzött időszak: 2009/2010 és a 2010/2011. tanév Ellenőrzés ideje: 2011.január február 11. Az ellenőrzés szempontjai: A belső szabályzatokban foglaltak jogszerűsége, eljárási rendelkezések megtartása, A döntéshozatal és az intézményi működés szabályossága, Tanügy-igazgatási feladatok ellátása, A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, Tanulói- és gyermekbaleseteknél tett intézkedések, A vezetői, munkáltatói jogkör gyakorlásának törvényessége A vizsgálatot végezte: Pappné Gyulai Katalin közoktatási szakértő Az ellenőrzésben közreműködött: Marozsán Lászlóné Az ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű, szükség esetén tételes helyszíni dokumentációs vizsgálat, interjú, előzetes adatelemzés A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Köot.) - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról tárgyú 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) - a pedagógus továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevő juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) - a diákigazolványokról szóló 17/2005. (II. 8.) Kormányrendelet - a nevelési, oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (továbbiakban: MKM rendelet) - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet (továbbiakban: Köot. Vhr.) - a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről tárgyú 85/2007. (IV. 25.) Korm. Rendelet Bevezetés Az ellenőrzés az Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium által kiállított, elkészített dokumentumok, nyilvántartások, vagy az általa végzett folyamatokon keresztül vizsgálta a külső jogszabályi és belső szabályozási előírásoknak való megfelelést a Köot (2) bekezdés d). pont és 104. (1) bekezdésében a fenntartó számára adott felhatalmazásra - fenntartó ellenőrzi a működés törvényességét - tekintettel. A törvényességi ellenőrzés megállapításai Az alapító okirat Az ellenőrzés idején hatályos, módosítást követő egységes szerkezetű alapító okiratot Szakoly Község Önkormányzat Képviselő Testülete december 9-i ülésén a 124/2010. ( ) kt. számú határozatával fogadta el. Az Arany János Általános Iskola, Szakképző iskola és Gimnázium típusa többcélú intézmény, összetett iskola (gimnázium, szakiskola, általános iskola). Önállóan működő költségvetési szerv, számviteli-pénzügyi feladatait Szakoly Község Polgármesteri Hivatala látja el. Az intézmény székhelye: 4234 Szakoly, Rákóczi u. 10. Az intézmény egyéb alapdokumentumainak elfogadási rendje, nyilvánossága Pedagógiai Program Szervezeti és Működési Szabályzat Intézményi Minőségirányítási Program Házirend Az iskola működését szabályozó, felsorolt alapdokumentumok legitimációja biztosított. Az intézményben működő közösségek véleményezték, a nevelőtestület augusztus 27-i értekezleten elfogadta, a fenntartó augusztus 31-i testületi ülésén határozattal hagyta jóvá. A dokumentumok véleményezése, elfogadása, jóváhagyása a Köot. előírásainak megfelelően történt. Az iskolai alapdokumentumok nyilvánossága biztosított. Különös közzétételi lista

2 Az MKM rendelet 8. kimondja, hogy (6) A nevelési-oktatási intézmények - tevékenységükhöz kapcsolódóan - a 10. számú mellékletben meghatározott adatokat (különös közzétételi lista) közzéteszik. E bekezdés alkalmazásában közzététel a meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele. Ha a nevelési-oktatási intézmény nem rendelkezik internetes honlappal, az adatokat a helyben szokásos módon teszi közzé. (7) A különös közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, illetve tanévenként felül kell vizsgálni " A különös közzétételi listát az MKM rendelet 10. számú mellékletében meghatározott alábbi adatokkal szükséges elkészíteni: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutató[ Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Iskolai tanév helyi rendje Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma" A vizsgálat első napján a közzétételi lista intézményi fellelhetőségének helyeként az iskola igazgatója a tanári szobát, majd mivel ott egyetlen dokumentumot sem tudott bemutatni, az iskolatitkári szobát jelölte meg. Tekintettel arra, hogy a közzétételi lista dokumentációja ott sem volt az MKM rendelet által előírt formában fellelhető, az iskola igazgatója elmondta, hogy az MKM rendelet által előírt formában nem készült el a közzétételi lista, egyes részeit más intézményi belső dokumentum tartalmaz pl. az iskolai tanév rendje a Házirendben megtalálható. Ez azonban nem helyettesíti az MKM rendeletben előírt közzétételi kötelezettséget, melyet a 32/2008. (XI. 24.) OKM rendelet 17. -a iktatott be. Vezetői beszámoló A Köot (5) bekezdése kimondja, hogy A közoktatási intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót adjon a fenntartónak". E kötelezettség teljesítéséhez a vizsgált időszakról (2009/2010. tanév) az intézmény vezetője elkészítette a tanévet záró értékelő beszámolót. A vezetői értékelő beszámolót a jegyzőkönyv értelmében a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta. A jegyzőkönyvben az értekezlet időpontja július 01., míg a jegyzőkönyv végén lévő aláírások dátuma július 02. volt. Az éves munkaterv Az MKM rendelet 2. -a írja elő a közoktatási intézmények részére a nevelési, illetve tanévre vonatkozó munkaterv készítésének kötelezőségét, annak elfogadási szabályát: 2. (1) Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év rendjét, illetve az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ehhez ki kell kérni, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség), a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés szervezőjének véleményét is. " Rögzíti továbbá az alábbiak szerint azokat a tartalmi elemeket, amelyekre vonatkozóan kötelező rendelkezni a dokumentumban, így (2) Az óvodai nevelési év rendjében, illetve az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében kell meghatározni: az óvodai nevelés nélküli munkanapok, az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását; a szünetek időtartamát; az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak [április 16.] vagy az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját;

3 a nemzeti, az óvodai, az iskolai, illetve a kollégiumi ünnepek megünneplésének időpontját; iskolában, kollégiumban az évi rendes diákközgyűlés idejét; az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontját; a tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálata időpontját. " A munkatervben szabályozandó továbbá a Vhr. 11/B. -a értelmében, (2) A középiskola munkatervében - az iskolai feladatokkal összhangban - meg kell tervezni a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgáztató bizottságainak munkájában közreműködő pedagógusok várható munkaidő beosztását oly módon, hogy azok részt tudjanak venni a vizsgáztatási feladatok megoldásában. A középszintű és emelt szintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga napjait a munkatervben a közreműködő pedagógusok tekintetében tanítás nélküli munkanapként kell megtervezni. (3) A munkáltató a munkatervben meghatározott feladatok elosztása során az egyenlő bánásmód követelményét köteles megtartani. Ennek érdekében a tanítás elrendelésénél, illetőleg az egyéb feladatok szétosztásánál biztosítani kell az arányos es egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között." A vizsgálat során ellenőrzésre került a fenti jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából az intézmény 2009/2010. tanévre szóló munkaterve. A megállapításokat az alábbi táblázat tartalmazza. Megfelelőség Igen Nem Formai, alaki megfelelőség Tartalmazza a dokumentum az intézmény: - nevét X - OM-azonosítóját X - székhelyét X - dátumot X - bélyegzőlenyomatot X - az intézményvezető aláírását X Jogszabályi előírás szerinti tartalmi elemek megléte A tanév rendje: X - nevelés/tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása - szünetek időtartama X Nem pontos időponttal - nemzeti ünnepek, hagyományápolások, X megemlékezések időpontja - előre tervezhető tantestületi értekezletek X időpontja - a tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két X alkalommal sorra kerülő vizsgálat időpontját - az évi rendes diákközgyűlés idejét X - érettségi és szakmai vizsga lebonyolításával Nem kapcsolatos pedagógus munkaidő beosztás pontosan Ellenőrzésre került továbbá a munkaterv elfogadásának eljárás rendje, mellyel kapcsolatos ellenőri észrevételek a következők: a nevelőtestület augusztus 31-i értekezletén megtörtént a 2009/2010. tanévi munkaterv elfogadása, az MKM rendelet 4. sz. melléklet 9. pontjának megfelelően a munkaterv nevelőtestületi elfogadása jegyzőkönyvben lett rögzítve, a jegyzőkönyv vezetését az iskola igazgató-helyettese végezte, akinek a munkaköri leírása tartalmazta ezt a feladatot, a jegyzőkönyv hitelesítését egy pedagógus végezte el, azonban személyére vonatkozó felkérés, illetve annak a testület általi elfogadása nem lett dokumentálva a jegyzőkönyvben, a jegyzőkönyv mellékletét képezte a jelenléti ív, amelyen 36 pedagógus aláírása szerepel, szemben a jegyzőkönyv elején jelenlévő létszámkánt rögzített 34 fővel. Az ellenőrzés nem tudott meggyőződni arról, hogy az intézmény eleget tett-e az MKM rendelet 2. (1) bekezdésében előírt véleményeztetési kötelezettségének, mivel külön kérésre sem tudták bemutatni a szülői szervezet és a diákönkormányzat munkaterv vonatkozó részeinek véleményezéséről készített feljegyzését jegyzőkönyvét.

4 Iratkezelés rendje Az iskola Iratkezelési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) az iratkezelésre vonatkozóan követi az MKM rendelet 4. számú mellékletének 1-3. pontjainak rendelkezéseit, részletesen szabályozza az iratok kezelésének, ügyintézésének módját, határidejét. Nem megfelelő a Szabályzat pontja, miszerint az iktatókönyvbe a határidőt ceruzával kell feljegyezni. A dokumentum végén található legitimációs záradék szerint a Közalkalmazotti Tanács véleményét a csatolt nyilatkozat tartalmazza, azonban a Szabályzat nem tartalmazott mellékletet. Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott Szabályzat nem tekinthető hivatalosnak, mert sem keltezést, sem aláírást nem tartalmazott. Az iskola ügyiratainak nyilvántartására - az MKM rendelet 4. számú melléklete 2. a) pontjának megfelelően - évente újrakezdődő sorszámozással vezetett iktatókönyveket használ. Ellenőrzésre kerültek a 2009-ben, ben és a 201 l-ben vezetett iktatókönyvek, mely során megállapítható volt, hogy az iktatókönyvet nem a kitöltési útmutatónak és nem a belső Szabályzatban leírtaknak megfelelően vezetik az intézményben. Az iratok többségének esetében a határidő, az ügyintéző, az elintézés kelte, és az irattári elhelyezés dátuma nem lett megjelölve az iktatókönyvben, valamint az iratok jellege ( beérkezett", elküldött") sem állapítható meg egyértelműen. A kezelési feljegyzések alatt olyan jelölések találhatók (I., II.), amelyekre vonatkozó jelmagyarázat sem az iktatókönyvben, sem a Szabályzatban nem volt. A évi iktatókönyv január 3-án lett megnyitva azonban a vezetői aláírás hiányzott. Az iktatókönyv folyamatos, naprakész vezetése megkérdőjelezhető, mivel a 64. és 68. sorszámhoz tartozó sorokon iktatás nem történt, ceruzával egy név volt beírva. Ez az eljárás nem felel meg a Szabályzat 2.3. pontjának sem, mely kimondja, hogy iktatószámot üresen hagyni nem lehet. A évi iktatókönyv megnyitása az első oldalon án történt meg, ugyanakkor az első iktatás dátuma volt én az iktatókönyv az utolsó iktatási sorszám alatt le lett zárva. A hitelesítő vezetői aláírás az iktatókönyv megnyitásánál és lezárásánál is hiányzott. Az iktatókönyv 39. oldala i keltezéssel tartalmazta a megnyitási záradékot, azonban aláírás nélkül. Az iktatókönyvben az utolsó iktatási sorszám a 857. volt, mely után nem került sor az iktatókönyv lezárására. Ez a gyakorlat nem felel meg a Szabályzat 2.5. pontjában előírt lezárásra vonatkozó előírásnak. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az iktatókönyvek esetében nem teljesült az MKM rendelet 4. számú melléklete 2. c) pontjában írt azon rendelkezés, mely szerint ha az iratok száma egy naptári évben meghaladja a százat, évenként név- és tárgymutatót kell vezetni." Pedagógus-továbbképzés és pedagógus szakvizsga A pedagógus-továbbképzésről, pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. (2) és (3) bekezdése írja elő az öt éves időszakra vonatkozó Továbbképzési Program, illetve a nevelési, tanítási évre szóló Beiskolázási Terv készítésének kötelezettségét. l. (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője / középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszakra) továbbképzési programot készít A továbbképzési programot a nevelőtestület fogadja el. A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. (3) A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban - minden év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre. (4) A továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltatónak be kell szereznie az üzemi tanács, közalkalmazotti tanács véleményét... " Az iskola időszakra szóló Továbbképzési Programját a Közalkalmazotti Tanács a Kjt. 16. (2) bekezdésének megfelelően véleményezte, melynek megtörténtét a Tanács elnöke aláírásával tanúsította a dokumentumon. A jóváhagyás azonban nem a rendeletben előírt határidővel (2007. március 5.), hanem jóval később december 1.-én történt meg. A Rendelet, hogy 1. (5) bekezdése kimondja, hogy A továbbképzési program négy részből áll. A továbbképzési program részei: a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram, b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram, c) a finanszírozási alprogram, d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram. (6) A továbbképzési program (5) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott részeit külön-külön, a c) és d) pontjában meghatározott részeit az a)-b) ponthoz kapcsolódva kell elkészíteni."

5 A Rendeletben előírt alprogramok szerepelnek a Továbbképzési Programban. A továbbképzésre és a szakvizsgára vonatkozó alprogramokhoz azonban nem külön készült a finanszírozási és helyettesítési alprogram, mely eljárás nem felel meg a Rendelet 1. (6) bekezdésében előírtaknak. Több ponton tartalmi hiányosság tapasztalható az öt éves programban a Rendelet előírásaihoz képest az alábbiak szerint: A rendelet 6. (1) A továbbképzésre vonatkozó alprogramban kell megtervezni, hogy tantárgyanként, munkakörönként hány személy és milyen időkeretben vehet részt a továbbképzésben (1) A szakvizsgára vonatkozó alprogramban tantárgyanként meg kell tervezni a részvételi létszámot." Ennek a tartalmi kötelezettségnek nem felel meg az intézmény öt éves továbbképzési programjának két megjelölt alprogramja. A Rendelet 16. (2) bekezdése szerint,,...a költségekhez hozzájárulhat a munkáltató...", azonban az intézményi program Finanszírozási alprogramja kötelezettségként rögzíti a munkáltatói hozzájárulást, tekintettel arra, hogy a következő áll az 1. bekezdésében: A költségekhez hozzájárul a munkáltató is." A Finanszírozási alprogramban a 80%- tói magasabb mértékben való támogatás feltételei között nem szerepel a Rendelet 17. (4) bekezdésében foglalt együttes feltételrendszer. Hiányzik továbbá a támogatás felhasználásának részletes, a Rendelet 16. (4) bekezdésének megfelelően megállapított sorrend is a Finanszírozási alprogramrészből. A Rendelet 17. (1) bekezdése további kötelező tartalmi elemeket is előír a Finanszírozási alprogram számára, így A finanszírozási alprogramban meg kell határozni a helyettesítési feladatok megoldása után fennmaradó összeg felosztásának elvét, az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályait. " Ezekre vonatkozóan nem tartalmaz szabályozást az intézmény programja. Ellenőrzésre került a 2010/2011. tanévre vonatkozó beiskolázási terv, amely az öt éves program melléklete. Dátumot nem tartalmaz, az igazgató és a Közalkalmazotti Tanács elnöke aláírta. Öt pedagógus szerepel a beiskolázási tervben márciusában készült, a nevelőtestület én fogadta el. A beiskolázási terv tartalmazta azokat az elemeket, amelyeknek a meglétét a Rendelet 6. (2) bekezdése kötelező jelleggel előír: beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét betervezték, a továbbképzés megjelölését, a várható kezdő és befejező időpontját, a várható távollét idejét, a helyettesítés rendjét. " Eljárási hibaként állapítható meg, hogy a pedagógusok nem kérték írásban a beiskolázási tervbe történő felvételüket, így kérelem hiányában nem készült igazgatói válasz sem. Az iskola igazgatója elmondta, hogy a beiskolázási terv nevelőtestületi véleményezésénél szóban történik meg a pedagógusok jelentkezése és azok elfogadása. A fenti eljárás nem felel meg a Rendelet 6. -ban foglaltaknak, mely szerint (5) A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki írásban kérte felvételét (6) A közoktatási intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való kihagyásról írásban értesíti az érintettet." Nem felel meg továbbá a Továbbképzési alprogramban foglaltaknak sem, amely a hivatkozott jogszabályi rendelkezést írja elő a beiskolázási tervbe való bekerülés módjára. Az iskolában nem készült a Rendelet 19. (2) bekezdés e) pontjában rögzített nyilvántartás a továbbképzésben való részvételről és a továbbképzés teljesítéséről. Az intézmény igazgatója jelezte, hogy a végzett képzésekről a tanúsítványok a személyi anyagokban fellelhetők. Ez az eljárás nem helyettesítheti a jogszabály által előírt nyilvántartási kötelezettséget. Egyéb szabályzatok megléte Az intézmény rendelkezik Tűzvédelmi Szabályzattal ( ), Munkavédelmi Szabályzattal ( ), és hatályos Gyakornoki Szabályzattal ( ). A tanügyi nyilvántartások Az ellenőrzés vizsgálta a tanügyi nyilvántartások kitöltését, szabályos, folyamatos vezetését, a használt záradékok meglétét, azok helyességét.

6 Tantárgyfelosztás Az MKM rendelet 4. számú melléklet 8.a. pontja kimondja, hogy a Az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának (foglalkozási idejének), a kötelező óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak meghatározásához tantárgyfelosztást kell készíteni. A tantárgyfelosztást az iskola igazgatója - a nevelőtestület véleményének kikérésével - hagyja jóvá. " Az Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium engedélyezett pedagógus álláshelyeinek száma: 43 fő. Az intézmény vezetője által az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott 2010/2011. tanévi tantárgyfelosztás törvényességi felülvizsgálatának tapasztalatai: - az iskola igazgató-helyettese által készített és az igazgató által jóváhagyott dokumentum nem tartalmazta készítésének dátumát, - alakilag kifogásolható, hogy az oldalak nem egységes fejléccel készültek: alsó tagozatnál a fejléc 2010/2011. tanév, míg a 11. sorszámú pedagógustól a fejléc valamennyi oldalon 2009/2010. tanévet mutat, nem felel meg a szakképző osztályok jelölése (pl. ll.p., 11. c., llsz.) a Köot. 25. (6) bekezdésének, miszerint a szakképzésben - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az iskolai évfolyamok számozása egytől kezdődik és törtjel alkalmazásával kiegészül a (3) bekezdés alapján soron következő sorszámmal (a továbbiakban: szakképzési évfolyam). ", - tartalmazza a pedagógusok által ellátott óratervi órák számát, kötelező óraszámukat, kötelezőnél több óraszámukat, az óratervi órák mellett ellátott feladatokat, összesen ellátott órák számát, valamint a tartós helyettesítés óraszámát, - három pedagógus esetében a kötelező óra megállapításánál nem a Köot. 1. számú melléklet Harmadik rész II. 12. pontjában foglaltaknak megfelelően járt el az intézmény: A szakszervezetek tisztségviselőit (Munka Törvénykönyve 25., továbbá a Közalkalmazotti Tanács tagjait és elnökét [Munka Törvénykönyve 62. (2) bekezdés] megillető munkaidő- kedvezményt a pedagógus kötelező órájának arányos csökkentésével kell kiadni.", - nem az Mt. 62. (2) bekezdésében foglalt mértékkel lett megállapítva a közalkalmazotti tanács tagjainak (l-l óra) és elnökének (1,5 óra) a munkaidő kedvezménye. Az üzemi tanács tagját havi munkaideje tíz százalékának, elnökét havi munkaideje tizenöt százalékának megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg." Ez alapján a tagot 2,2 óra, míg a vezetőt 3,3 óra/hét munkaidő kedvezmény illeti meg, - helytelenül 22 órával lett feltüntetve a szakoktatók (név nélküli álláshelyek) kötelező óraszáma a tantárgyfelosztáson (26., 27., 28. sorszám), mivel a Köot. 1. számú melléklet Harmadik rész I. B. pontja szerint a szakiskolában a szakoktatók kötelező óraszáma 25 óra/hét. A 38. sorszámú pedagógus munkaköri leírásában munkakörként szakoktató szerepel, a tantárgyfelosztás szerint is csak szakmai gyakorlatot oktat, azonban számára sem a helyes 25 kötelező óra lett megállapítva. A kötelező óra helytelen megállapítása miatt jelzett pedagógusoknál nem jogos a megállapított túlóraszám sem, - nyolc pedagógus szakköri foglalkozást tart, azonban a tantárgyfelosztásról nem derül ki a foglalkozás fajtája, - a nappali és felnőtt tagozat tantárgyfelosztásain összesen 27 óra van feltüntetve osztályfőnöki adminisztrációra, melyből a felnőtt tagozaton 4 óra, van, azonban az osztályok száma csak három. A 41. sorszámú pedagógus számára heti két óra kedvezmény lett megállapítva, mely eljárás nem felel meg a Köot. 1. számú melléklet Harmadik rész II. 7.a pontjában foglaltaknak, amely szerint az osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógus heti kötelező órájának teljesítésébe e feladat ellátására heti egy órát be kell számítani...", - az iskola három vezetőjénél további kedvezmény szerepel a tantárgyfelosztáson, azonban nincs jelölve annak típusa. Az intézmény igazgatója az ellenőrzés kérdésére elmondta, hogy minőségbiztosítási munkát végeznek az IMIP-ben rögzítettek szerint, - a tantárgyfelosztás utolsó oszlopának elnevezése tartós helyettesítés", azonban ténylegesen ebben az oszlopban a pedagógusok által ellátott túlórák száma szerepel, - a tantárgyfelosztáson sorszámmal és kötelező óraszámmal szerepel egy óraadó (35. sorszám), ellátott óráinak száma 27,5 óra. Óraadói jogviszonyban való foglalkoztatása jogszabályba ütköző, mivel a Köot pontja szerint óraadó tanár: az a pedagógus, akit polgári jogviszony keretében a munkakörre előírt kötelező óra kevesebb, mint negyven százalékára alkalmaztak", ez az óraszám szakoktató esetében sem lehet több 10 óránál, - az intézményben három jóváhagyott pedagógus álláshely van a napközis szakfeladaton, azonban a tantárgyfelosztás szerint csak két napközis csoport működik az intézményben, - számszaki hiányosság is tapasztalható a tantárgyfelosztáson, mivel a ll.g osztály oszlopában feltüntetett 24 óra nem szerepel az osztályok összes óraszámában.

7 Az osztálynaplók, személyi anyagok áttekintése alapján észrevételezte az ellenőrzés, hogy U. S., B. E., P. E. pedagógusok nem szerepelnek a 2010/2011. tanévi tantárgyfelosztáson, azonban az órarendek, osztály és foglalkozási naplók tanúsága szerint feladatellátást végeznek jelen tanévben. Órarend A közoktatási intézményekben az oktató-nevelő munka rendjét az órarend tartalmazza. Az MKM rendelet 4. számú melléklet 8.b.pontja értelmében,a tantárgyfelosztás alapján készített órarend tartalmazza a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét." Ellenőrzésre került: a 2009/2010. tanév felső tagozatának, szakiskolai és gimnáziumi osztályainak, a 2010/2011. tanév alsó, felső tagozatának, szakiskolai és gimnáziumi osztályainak az órarendje. Megjegyzi az ellenőrzés, hogy a 2009/2010. tanév alsó tagozatának órarendjét az intézmény vezetője nem tudta a vizsgálat rendelkezésére bocsátani. Általános formai hiányossága volt az átadott és ellenőrzött órarendeknek a beazonosíthatatlanság, mivel nem tartalmazta az intézmény nevét, hiányzott róla az igazgatói aláírás és bélyegző. Tartalmilag nem felel meg a fent hivatkozott jogszabályi előírásnak az összesített intézményi órarend, mivel nem tartalmazták a tanórán kívüli foglalkozásokat. Beírási napló Az MKM rendelet 4. számú melléklet 4. b) pontja alapján Az iskolába, a kollégiumba felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. A beírási napló a tanköteles tanulók iskolai nyilvántartására is szolgál. A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt - nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott - alkalmazott vezeti." Ennek a rendelkezésnek az ellenőrzött intézmény eleget tesz. Az intézményben a felnőtt oktatásban résztvevők és a nappali oktatásban résztvevők számára eltérő adattartalmú dokumentumot vezetnek. Az ellenőrzés a 2009/2010. tanévi 10. szakiskolai osztály, 12. G. gimnáziumi osztály, a 2010/2011. tanévi 10. G gimnáziumi osztály beírási naplóit vizsgálta. Megállapítások: 2009/2010. tanév: 10. szakiskolai osztály - a beírási napló én lett megnyitva, azonban nem tartalmazza a nyitásnál az igazgatói aláírást, - nem szerepel a dokumentumon az iskola OM azonosítója, - az alkalmazott záradékok hiányosak, nem felelnek meg az MKM rendelet 4. számú melléklet II. fejezet megfelelő szövegű záradékának. 2009/2010. tanév 12. G (esti tagozat) A beírási napló 34 tanulót tartalmazott. - nem alkalmazták helyesen, az MKM rendelet 4. számú melléklet II. fejezetének megfelelő záradékokat azokban az esetekben (9., 10., 17. sorszámú tanulók), amikor tanuló az iskolából távozott és tanulói jogviszonya megszűnt. 2010/2011. tanév 10. G (esti tagozat) A nyilvántartás 22 beírt tanulót tartalmaz. Általános hibaként tapasztalta az ellenőrzés, hogy a beírási napló vezetése nem követi maradéktalanul a kitöltési útmutatót, pl. - a szakma száma, megnevezése rovat - amit tekintettel a gimnáziumi osztályra nem kellett kitölteni - más információt tartalmaz pl. tanulók TAJ száma, adóazonosítója?, mely utóbbi adatot a Köot. 2. számú melléklete szerint csak az érintett hozzájárulásával" tarthatja nyilván a közoktatási intézmény, - a 12. oszlopban több esetben ceruzás nincs" bejegyzés található, - hiányos az édesanyja nevének megjelölése a sorszámon rögzített tanulóknak, - nem egységes valamennyi tanulónál az 5. oszlop (születési adatok) kitöltése. Az osztálynapló bejegyzéseivel történő egyeztetés során megállapítható volt, hogy több tanulónál nem egyezett meg a két tanügyi dokumentumban alkalmazott záradék, illetve nem tartalmazott záradékot a beírási napló a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozóan összesen 13 tanulóra vonatkozóan (pl. osztálynapló 1., 2., 3., 7., 9., 10., sorszámú tanulói*). Osztály-, csoport és foglalkozási naplók

8 Az MKM rendelet 4. számú melléklet 5. pontja rögzíti, hogy Az óvodai, a tanórai, a tanórán kívüli, valamint a kollégiumi foglalkozásokról a nevelőmunkát végző, illetve a foglalkozást tartó pedagógus, foglalkozási naplót (csoportnaplót, osztálynaplót, sportnaplót stb.) vezet. A foglalkozási naplót az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás nyelvén kell vezetni. " Ennek a jogszabályi előírásnak az intézmény pedagógusai eleget tesznek. A következő osztálynaplók kerültek ellenőrzésre: 2009/2010. tanévben- l.b.,4.b., 8.a., ll.a, 13.a., 12.G. 2010/2011. tanévben-3.a., 7.b., 10., 10.G., Az osztálynaplók vezetésével kapcsolatos megállapítások: 2010/ a. osztály - a napló hivatalosan megnyitott dokumentum, - tartalmazza a tanulói órarendet, - a hiányzók vezetése folyamatos, - szabálytalan javítás (festés, átírás) az I. félévben többször előfordult pl , , , 09.22, , *, - előfordult, hogy hiányzott az értékelő napló részen a tanuló oktatási azonosítója, * a felsorolás nem teljes körű - egyetlen tanulóra vonatkozóan sem lett feltüntetve a törzslap száma a naplóban, - a félévi értékelés minden tanulónál ceruzával történt, - a haladási rész vezetése több esetben hiányosságot mutatott a tananyag beírását érintően pl , , , 09., 10., , 01.07, , 01,14., , 01,21., - hiányzott a pedagógus aláírása a tananyagnál pl , , 09.09, , , , , , , * 2010/ b. osztály - a napló hivatalosan megnyitott dokumentum, - tartalmazza a névsort, tanárokat, tantárgyakat, órarendet, - nincs rögzítve a tanulók ülésrendje, - a haladási rész vezetése több esetben hiányosságot mutatott egy-egy tananyag beírását érintően pl , , *, - hiányzott a pedagógus aláírása egy-egy tananyagnál pl , , , , , , án*, - a hiányzók vezetése folyamatos, azonban többször előfordult, hogy szabálytalanul javították a hiányzást pl. 7., 11., 13.,oldalon*, - nem egyezett a hiányzás a 6. sorszámú tanulónál a haladási résznél vezetett és a névnél lévő összesítésben pl. X. hó az értékelő napló részben összesítésnél 3 óra, míg a haladási részben 2 óra szerepel, - szabálytalan javítást nem tartalmazott a haladási rész a tananyagokra vonatkozóan, - több tanulónál nem volt beírva a diákigazolvány szám és, vagy a TAJ szám pl sorszámú tanuló*, - egy - egy tanulónál hiányzott a törzslapszám, vagy a tanulói azonosító, vagy a szülő lakcíme, - helyesen alkalmazták az MKM rendelet által előírt záradékot az iskolából távozott tanulónál, - az októberi statisztikai adatlap nem került a naplóban kitöltésre. 2010/ G. osztály - a napló hivatalosan megnyitott dokumentum, - nem tartalmazza a névsort, ülésrendet, tantárgyakat, órarendet, - az osztályban tanító tanárok tantárgyanként fel vannak tüntetve, - nem regisztrálják a hiányzókat, - a haladási rész vezetése több esetben hiányosságot mutatott egyes tanítási napokon, akár több tantárgy esetében pl , , , *, - hiányzott a pedagógus aláírása a tananyagoknál pl , , , *, - nem volt kitöltve a tanulók törzslapszáma egy esetben sem, - sok esetben hiányzott a TAJ szám feltüntetése pl. 1., 2., 4., 5., 7 sorszámú tanulók*, * a felsorolás nem teljes körű - néhány tanulónál pl. a tanulói azonosító nem volt feltüntetve az osztálynaplóban pl. 1., 2., 5., 8., 13. sorszámú tanulók*, - a félév során 13 tanulónál kellett záradékolni az osztálynaplót, egy esetben sem az MKM rendelet 4. számú melléklet II. fejezetének megfelelő szövegű záradék került az osztálynaplóba, - az októberi statisztikai adatlap nem került a naplóban kitöltésre (138.old.). 2010/ szakiskolai osztály

9 - a napló hivatalosan megnyitott dokumentum, - tartalmazza a névsort, tanárokat, órarendet, - nincs rögzítve a tanulók ülésrendje, és a tantárgyak felsorolása, - a hiányzók vezetése folyamatos, - a haladási rész vezetése több esetben hiányosságot mutatott egyes tanítási napokon, akár több tantárgy esetében pl , , 10.1., , *, - hiányzott a pedagógusok aláírása a tananyagoknál pl , , 10.1., , , , *, - egy tanulónál sem volt beírva a szülő lakcíme, a tanuló TAJ száma, - hiányzott a diákigazolvány számának feltüntetése pl. 3, 12., sorszámú tanulóknál, - több esetben előfordult a naplóban szabálytalan javítás, - a félév során 3 tanulónál kellett záradékolni az osztálynaplót, egy esetben sem az MKM rendelet 4. számú melléklet II. fejezetének megfelelő szövegű záradék került az osztálynaplóba, - az októberi statisztikai adatlap nem került a naplóban kitöltésre. 2009/ b - a naplót megnyitotta és lezárta az osztályfőnök, igazgatói aláírás egyik esetben sem volt, - tartalmazta a tanulói órarendet, - a naplón nem került feltüntetésre az iskola OM azonosítója, - a haladási rész vezetése szabályosan történt, a naplón belüli lezárások megfelelőek voltak, - több esetben előfordult a naplóban szabálytalan javítás pl , , , *, - néhány tanulónál nem volt feltüntetve a TAJ száma pl. 6.,9., 15., 16. sorszámú tanulók, - egy tanulóra vonatkozóan sem került rögzítésre az MKM rendelet 4. számú melléklet II. fejezetének 12. pontja szerinti záradék a következő évfolyamra lépéssel kapcsolatban. 2009/ b - a napló hivatalosan megnyitott és lezárt dokumentum, - a haladási rész vezetése szabályos volt, - az értékelő napló részben a tanulókra vonatkozó adatok vezetése megfelelő volt, - sok esetben előfordult a naplóban szabálytalan javítás pl , , *. * a felsorolás nem teljes körű 2009/ a. - a napló hivatalosan megnyitott dokumentum, azonban a lezárásnál hiányzott az igazgató aláírása, - tartalmazza a tanulók ülésrendjét, tanárokat, órarendet, - a haladási rész vezetése esetében hiányosságot mutatott egy-egy tananyag beírása, illetve pedagógus aláírása tekintetében pl , , - egy tanulónál sem volt beírva a szülő lakcíme, telefonszáma, - hiányzott a diákigazolvány számának feltüntetése pl sorszámú tanulók, - egy tanulóra vonatkozóan sem került rögzítésre az MKM rendelet 4. számú melléklet II. fejezetének 12. pontja szerinti záradék a következő évfolyamra lépéssel kapcsolatban, - az októberi és a tanévvégi statisztikai összesítés nem került a naplóban kitöltésre. 2009/ a. - a naplón nem került feltüntetésre az iskola OM azonosítója, - a napló hivatalosan megnyitott dokumentum, - tartalmazza a névsort, tanárokat, órarendet, tantárgyak felsorolását, - nincs rögzítve a tanulók ülésrendje, - a hiányzások vezetése folyamatos, - a haladási rész vezetésénél november 10-én nem volt beírva a tananyag, - több esetben előfordult a naplóban szabálytalan javítás, pl , , , , *, - hiányzott a diákigazolvány számának feltüntetése pl , 8., 10., 12.* sorszámú tanulók, - több tanulónál nem volt beírva a szülő lakcíme pl. 5., 6., 10., 12., 13.* sorszámú tanulók, - egy tanulóra vonatkozóan sem került rögzítésre az MKM rendelet 4. számú melléklet II. fejezetének 12. pontja szerinti záradék a következő évfolyamra lépéssel kapcsolatban, - a félév során 9. tanulónál kellett záradékolni az osztálynaplót, egy esetben sem az MKM rendelet 4. számú melléklet II. fejezetének megfelelő szövegű záradék (25. sorszám) került az osztálynaplóba, - az októberi és a tanévvégi statisztikai összesítés nem került a naplóban kitöltésre. 2009/ G. - a napló megnyitásánál vezetői aláírás és bélyegző hiányzott, - nem tartalmazza a névsort, ülésrendet, tantárgyak felsorolását, - rögzítésre került a tanárok felsorolása és az órarend, - egy tanulónak sem volt feltüntetve a TAJ száma, - az októberi és a tanévvégi statisztikai összesítés nem került a naplóban kitöltésre.

10 2009/ A. - a napló hivatalosan megnyitott és lezárt dokumentum, * a felsorolás nem teljes körű - nem tartalmazza az ülésrendet, - rögzítésre került a tanulói névsor és az órarend, - a naplóban többször volt tapasztalható szabálytalan javítás pl , , *, - hiányzott a tanári aláírás ,11.06., - hiányzott a diákigazolvány számának feltüntetése pl. 3.,5., 6. sorszámú tanulók*, - az októberi és a tanévvégi statisztikai összesítés nem került a naplóban kitöltésre. 2009/ A gyakorlati foglakozási napló - a foglalkozási napló hivatalosan megnyitott és lezárt dokumentum (osztályfőnök zárta le), - nem került kitöltésre a naplóban a gyakorlati oktatás rendje. 2009/ A gyakorlati foglakozási napló - a foglalkozási napló hivatalosan megnyitva, tartalmazza a szakmai gyakorlati foglalkozást, azonban annak pontos időtartamát nem, - a tanulói névsor felvezetése megtörtént, - az értékelés hiányos, nem található meg minden tanulónál, - 3 tanuló lapja áthúzva, azonban záradékolva nem volt, - több tanulónál ceruzás értékelés volt a tanév végén. 2009/ A/2 gyakorlati foglakozási napló - a foglalkozási napló megnyitva, tartalmazza a szakmai gyakorlati foglalkozás időrendjét, - a tanulói névsor felvezetése megtörtént (10 fő), - a második félévben semmilyen bejegyzés nem volt a tanulók előmenetelével kapcsolatban, egy tanuló sem lett tanév végén lezárva. * a felsorolás nem teljes körű Foglalkozási naplók A pedagógusok a tanórán kívüli órákról foglalkozási naplót vezetnek. A leggyakrabban különböző szakköri foglakozásról, sport-edzésről, felzárkóztató foglakozásról. Ellenőrzésre került: 2009/2010. tanévben - 5 foglakozási napló, 2010/2011. tanévben - 12 foglalkozási napló alaki, formai szempontból. Megállapítások: 2009/2010. tanév: Matematika szakkör (S. J.-né) - szabályosan megnyitott, vezetett és lezárt dokumentum. Kézilabda edzés (T. Cs. E.) - szabályosan megnyitott és lezárt dokumentum, - nem egyezik meg a napló 1. oldalán feltüntetett részt vevő tanulók létszáma a naplóba beírt tanulói névsorban lévő tanulók számával. Labdarúgó edzés (K. T.) - szabályosan megnyitott, és lezárt dokumentum, - vezetetése folyamatos, azonban esetenként szabálytalan javítás fordult elő (3., 5. oldal). Matematika szakkör (M. T.) - szabályosan megnyitott, és lezárt dokumentum, - hiányzott a foglalkozás időtartamának a bejegyzése. Magyar szakkör (SZ. SZ. K.) - szabályosan megnyitott, és lezárt dokumentum, - egy esetben hiányzott a haladási részben a foglalkozás időpontja és a pedagógus aláírása. 2010/2011. tanév: Német szakkör (B. E.) - a napló 1. oldalának kitöltése hiányos (iskolai bélyegző, foglalkozás neve, igazgatói aláírás és bélyegző nincs). Kémia szakkör (Gv.S.M.) - a napló kitöltése hiányos (foglalkozás időpontja, igazgatói aláírás és bélyegző, a 7.b. osztályból beírt tanulólétszám nincs), - hiányzott a haladási részben az sorszámig a foglakozás időtartama. Irodalmi színpad (B.N.M.) - nem lett feltüntetve az első oldalon a foglalkozásra beiratkozott tanulók száma osztályonként, és a foglakozás időpontja, - sok esetben fordult elő a naplóban szabálytalan javítás. Atlétika (K.T.) - a 10. sorszámon szabálytalan javítás volt látható.? szakkör (N. S. É.)

11 - hiányzott a megnyitásnál az igazgatói aláírás, szabálytalan javítást tartalmazott a 13. sorszámon, - hiányzott a foglalkozás megnevezése, - hiányzott a haladási részben a 8. sorszámnál a foglakozás időtartama, - nem tartalmazza a napló a résztvevő tanulók névsorát. Német szakkör (D. Sz. E.) - hiányzott a foglalkozás napja, pontos időpontja, - nem lett rögzítve a megnyitásnál az igazgató aláírása, - nem lett feltüntetve az első oldalon a foglalkozásra beiratkozott tanulók száma osztályonként. Labdarúgó edzés I. (K.T) - sok esetben tartalmazott a napló szabálytalan javítást. Labdarúgó edzés II. (K.T) - néhány esetben szabálytalan javítást tartalmazott a napló. Képzőművészeti szakkör (M. Sz. M.) - nem egyezett a feltüntetett tanuló létszám a napló végére beírt névsorral. Magyar szakkör (B. N. M.) - hiányzott az iskola bélyegzője, az igazgató aláírása a megnyitásnál, - nem volt feltüntetve a résztvevő tanulók száma, - sok esetben szabálytalan javítás fordult elő a napló vezetése során.? (B.S.-né) - üres fedőlapú foglalkozási napló. Matematika szakkör (S. J.-né) - a megnyitásnál hiányzott az igazgató aláírása, - a tanulói létszám a névsorral egyezett. Észrevételezte az ellenőrzés, hogy a 2010/201 l-es tanévben két szakkör megtartása 15 perces átfedést mutat a hétfői napon: Magyar szakkör Német szakkör Mindkét szakköri napló tartalmazott három 7. b. osztályos tanulót. Az MKM rendelet 4. számú melléklete rögzíti a tanügyi dokumentumok szabályos javításának módját: 11. a) A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, oly módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást aláírással, keltezéssel és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni." Ennek ellenére a fenti tanügyi dokumentumokban nem ezt a javítási eljárást követték. A helyettesítések nyilvántartása A helyettesítések az erre a célra készült helyettesítési naplóban kerülnek dokumentálásra az iskolában. Megállapítható volt, hogy a 2009/2010. tanévi napló én lett megnyitva a felelős vezető által. Vezetése nem történt folyamatosan (pl. a 2. oldalon egy sor, sorszám nélküli üres sor volt,) Igazgatói aláírás egy esetben sem volt látható a megnyitás óta. Kitöltési hiányosság volt tapasztalható a naplóban: - nem volt feltüntetve a hiányzás oka pl 2009/2010. tanév sorszám, sorszám, sorszám, 2010/2011. tanév sorszám között, - hiányzott a helyettesítést végző pedagógus neve 2010/2011. tanév 1. sorszám, - sok helyen tartalmazott szabálytalan javítást a napló (pl. a 2009/2010. tanév 106, 127., 172., 181., 312., 342., 352. sorszám sorok között). Ugyanebben a naplóban vannak vezetve a 2010/2011. tanévben történő helyettesítések is, azonban a 2009/2010. tanév végén az előző tanév nem került hivatalosan lezárásra, csupán az utolsó sor aláhúzását követően lett az új tanév bejegyezve. Az osztálynapló és a helyettesítési napló közötti szúrópróbaszerű ellenőrzés során az egyezőség, illetve a visszakereshetőség nem minden esetben volt biztosított pl a 11.a osztálynaplójában H" betűs bejegyzéssel jelölt , , , időpontok óráinak helyettesítése nem volt megtalálható a helyettesítési naplóban. Ugyanakkor a helyettesítési napló több bejegyzése nem volt beazonosítható pl. a 11. a. osztálynaplójában (pl. 2009/2010. tanév: 04.29, , , ). 2010/2011. tanév: 3.a. osztályának naplójában helyettesítésként lett jelölve, azonban a helyettesítési naplóban ezt nem regisztrálták, 7.b. osztályának naplójában is több olyan tanítási óra van helyettesítésként jelölve, amelyek nem szerepelnek a helyettesítési naplóban pl , , Törzslapok Az MKM rendelet 4. számú melléklet 6. a) pontja értelmében Az iskola és a kollégium a tanulókról - a tanévkezdést követő' harminc napon belül - nyilvántartási lapot (iskolában törzslapot, kollégiumban törzskönyvet) állít ki A nyilvántartási lapon fel kell tüntetni az iskola, illetve a kollégium nevét, címét, OM

12 azonosítóját és a tanuló azonosító számát. A nyilvántartási lap csak a közoktatási törvény 2. számú mellékletében meghatározott adatokat tartalmazhatja. Az iskolában a törzslapon fel kell tüntetni a tanuló év végi szöveges minősítéseit, osztályzatait, továbbá a tanulók ügyeivel kapcsolatos döntéseket, határozatokat. " Az ellenőrzés vizsgálta a szúrópróbaszerűen kiválasztott törzslapok vezetését, kitöltésének teljeskörűségét, valamint sor került az osztálynapló - törzslap - bizonyítvány kiállításának egyeztetésére. Nem tudta az intézmény vezetője az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani a 2010/2011. tanévi 3.a osztály, 10. G. osztály törzslapját, valamint a 2009/2010. tanévi 12. G. osztály törzslapját. A következő törzslapok kerültek ellenőrzésre: 2009/2010. tanév: 1. b. A törzslapok szabályosan meg lettek nyitva, tartalmazták a szükséges aláírásokat. Egy tanuló (14. törzslap sorszám) bizonyítványa az ANYD sorszámú bizonyítvány betétlapra hivatkozik, azonban a betétlapot a tanuló bizonyítványa nem tartalmazta. 6. b. A 25. törzslapszámú tanuló törzslapja nem tartalmazott mulasztott órákat, azonban a bizonyítványban összesen 270 mulasztott óra lett rögzítve. 11. a. A törzslap fedőlapja tartalmazta a szükséges adatokat, a tanév végén a bizonyítványok és a törzslap összeolvasása dokumentált, azonban a dokumentum nem lett lezárva (hiányzott a dátum, igazgatói aláírás, bélyegző). Néhány tanuló személyes adata szabálytalanul lett javítva (15.,25.,26. sorszámú tanulók). Egyes tanulóknál (15., 17. sorszámú tanulók) a záradékok a törzslap margóján szerepeltek, mely formai szempontból nem tekinthető szabályos vezetésnek, tekintettel arra, hogy az MKM rendelet 4. számú melléklet 10. c) pontja kimondja, hogy Az iskola által vezetett törzslap közokirat. " A 3., 4., 7., 9., 29 sorszámú tanulók tanév közben érkeztek, vagy távoztak az iskolából, azonban a tanulói jogviszonnyal kapcsolatosan alkalmazott záradékok szövege nem egyezik meg pontosan az MKM rendelet 4. számú melléklet II. fejezetében foglalt záradékokkal. 2010/2011. tanév: 7. b. A törzslapok és bizonyítványok összeolvasása 2009/2010. tanévben megtörtént, azonban hiányzott az igazgatói aláírás és dátum. A törzslapok tartalmazták az iskola nevét, címét, a tanulók OM azonosítóját. A 2010/2011. tanévi törzslap a vizsgálat idejéig nem került megnyitásra, csak a tanév közben az osztályba beiratkozott 29. és 30. törzslapszámú tanulóknál, annak ellenére, hogy azokat 30 napon belül ki kell állítani. Egyes tanulóknál a törzslapok hiányos adattartalommal voltak kitöltve pl. 29. sorszámú tanulónak a törzslapja nem tartalmazta az apa nevét. 10. szakiskolai osztály Nem felelnek meg minden esetben az alkalmazott záradékok az MKM rendelet 4. számú melléklet II. fejezetében előírt záradékoknak, illetve nem tartalmazta a záradék a pontos dátumot (19. sorszámú tanuló). Hiányzott a tanulói azonosító feltüntetése a 17. sorszámú tanulónál. Bizonyítványok vezetése 2009/2010. tanév 11. a osztály Az osztály 6 tanulójának több bizonyítványkönyve volt. Azoknak a tanulóknak, akik az általános iskolát az összetett intézményben fejezték be, és ugyanitt kezdték meg szakiskolai tanulmányaikat a évfolyam tanév végi eredményeit helytelenül ugyanabba az általános iskolai bizonyítványkönyvbe vezették be. A 15., 21., 37. és 38. törzslapszámú tanuló a 9. évfolyamot másik település szakközépiskolai osztályában végezte el, majd a 10. évfolyamot a szakolyi intézmény szakiskolai osztályában folytatta, ahol helytelenül a szakközépiskolai bizonyítványba került beírásra a tanév végi jegy. A 11. évfolyamnál korrigálta az intézmény a hibát, így az első szakképzési évfolyam elvégzéséről újabb bizonyítványkönyvet - szakiskolai tanulók számára - állítottak ki a tanuló számára, kihúzva abban a évfolyam számára rendelkezésre álló lapokat. Két tanulónak (16., 33. törzslapszámú) a 11. szakképző évfolyam tanév végi eredménye került a szakiskolai bizonyítványba beírásra, míg a korábbi tanévekről nem volt mellékelve bizonyítványkönyv. A 38. törzslapszámú tanuló bizonyítványában alkalmazott helyesbítő záradék nem pontos, nem az MKM rendelet 4. számú melléklet II. 30. záradék szövegét használták. Az MKM rendelet 4. számú melléklet II. részében 40 olyan záradék szöveg minta van, amelyeket a leggyakrabban szükséges használni a közoktatási intézményekben. A szöveg mintán kívül rögzíti azt is, hogy a tanulói jogviszonnyal kapcsolatosan felmerülő záradékokat, melyik tanügyi dokumentumba szükséges felvezetni. Ali. záradékot ennek megfelelően csak az osztálynaplóban és a törzslapon kellett volna feltüntetni, azonban a 15. sorszámú tanuló bizonyítványkönyvébe is bejegyzésre került.

13 Bizonyítványok nyilvántartása Az MKM rendelet 4. számú melléklet 12. c) pont rögzíti, hogy Az iskola nyilvántartást vezet, - az üres bizonyítvány-nyomtatványokról, - a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról, - az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról. " Az iskolában a kiadott, a fel nem használt és rontott bizonyítványok nyilvántartása nem szigorú számadású nyomtatványként történik. Az iskolatitkárnál és az irattárban tárolják a nyomtatványokat. Tanév elején az osztályfőnököknek kiadott bizonyítványokat sorszám szerint egy kockás füzetben rögzítik, azonban azt nem minden esetben írta alá az átvevő pedagógus. Nem volt követhető az ellenőrzéskor, hogy a március 22-én megrendelt 570 db bizonyítvány hogyan lett felhasználva, illetve raktározva, mivel a bizonyítványok iskolába történő leszállítását követően nem kerültek nyilvántartásba. A 2010-ben az osztályfőnököknek kiadott bizonyítványok között megjelölt 4 db rontott bizonyítvány az irattárban fellelhető volt (sorszáma ellenőrizve). A nyilvántartás hiánya miatt az üres és rontott bizonyítványok irattárban fellelhető száma nem volt egyeztethető, ellenőrizhető. A fenti eljárás szabálytalan és nem biztosított a bizonyítványok tárolására, felhasználására vonatkozóan az intézményi Iratkezelési szabályzat VIII. fejezet 2.4. pontjában előírt nyilvántartási kötelezettség sem, tehát a tárgykörre vonatkozóan a szabályzat és a gyakorlat közötti összhang is hiányzik. Tanulói értékeléshez kapcsolódó intézményi jegyzőkönyvek formai ellenőrzése Szúrópróbaszerű kiválasztás alapján kerültek ellenőrzésre az intézményben a 2009/ es tanévben kiállított - javítóvizsga, - osztályozóvizsga, - érettségi vizsga és - szakmai vizsga jegyzőkönyvei. Szakmai vizsga (15 pincér tanuló): A tanulók vizsga törzslapja, jegyzőkönyvek kiállítása teljeskörű volt. Csatolásra került a balesetvédelmi jegyzőkönyv és a kiadott bizonyítványokról készített lista. Érettségi vizsga (12 tanuló): A dokumentumok teljes körű adattartalommal készültek. A név szerinti egyezőség a vizsgára való jelentkezések, a bizonyítványokról készítetett másolatok és a törzslapok között biztosított volt. Az osztályozóívek és az írásbeli dolgozatok mellékelve voltak. Osztályozó és javítóvizsga (7 tanuló): A szúrópróbaszerű ellenőrzés során megállapítható volt, hogy több jegyzőkönyv kitöltése formai, hiányosságot mutatott az alábbiak szerint: > a keltezésű jegyzőkönyv egy tanuló történelem vizsgájáról lett kiállítva, azonban nem volt aláhúzva a nyomtatványon a vizsga típusa (osztályozó vagy javító), valamint nem volt kihúzva az üres rész, > egy tanuló természetismeret, és matematika tantárgyból tett vizsgát, azonban ezen sem volt jelölve a vizsga típusa, valamint a jegyzőkönyv első oldalán szereplő egyik bizottsági tag aláírása hiányzott a jegyzőkönyv zárásánál, nem volt kihúzva az üres rész, > egy. tanuló (9.a T.I.) osztályozó vizsga jegyzőkönyvén nem került rögzítésre a szóbeli vizsga ideje, > hiányzik a jegyzőkönyv végéről a kiállítás dátuma és a jegyzőkönyvvezető aláírása (9.a. S.B.) Diákigazolványok kezelése Az iskolában nem készült szabályzat a diákigazolványok kezelésének rendjére vonatkozóan, mely kötelezettséget a diákigazolványokról szóló 17/2005. (II. 8.) Kormányrendelet 11. (1) bekezdése írja elő a következők szerint a kiadó intézmény e rendelettel összhangban szabályozza a diákigazolványok, az érvényesítő matricák és az egyéb nyomtatványok belső kezelésére vonatkozó szabályokat." Az állandó diákigazolványok igénylő lapját bemutatta a megbízott dolgozó, azonban azok átvételét a tanulók nem írták. Az ideiglenes diákigazolványok kiadásáról készített kimutatáson az igazolványok átvételét a tanulók aláírták. A szeptember 9. keltezésű kártyákon kívül korábban beszerzett diákigazolványok is szerepeltek a nyilvántartásban a kiadott kártya sorszámok között, amelyeknek mennyisége és sorszáma a beszerzésről készített

14 nyilvántartás hiánya miatt nem volt ellenőrizhető. Nem volt fellelhető az intézményben nyilvántartás a ki nem adott készleten lévő 28 db ideiglenes bizonyítványról sem. Tanulóbalesetek jegyzőkönyve és nyilvántartása Az MKM. rendelet 2. számú melléklete írja elő a közoktatási intézmények számára, hogy a tanulóbalesetekkel kapcsolatosan az intézményeknek milyen nyilvántartási kötelezettsége van. Az iskolában előforduló tanulóbalesetekről a megbízott pedagógus megfelelő adattartalmú nyilvántartást vezet. A vizsgált tanévekben 4 alkalommal történt és lett nyilvántartásba véve tanulóbaleset. Kisebb hiányosság volt tapasztalható kitöltése során. A nyilvántartás 10. sorszámú tanulójára vonatkozó bejegyzésnél hiányzott a balesetet szenvedett tanuló osztályának a megjelölése. A balesetekről készült jegyzőkönyvek a nyilvántartás mellett fellelhetők voltak, azonban azokon nem volt dokumentálva, hogy a szülő azt megkapta. Határozatok, jegyzőkönyvek A vizsgálat szúrópróbaszerűen ellenőrizte az intézményi működésével kapcsolatos döntések írásba foglalásának iskolai gyakorlatát. Megállapítható volt, hogy az iskola igazgatója un. igazolást adott ki azokban az esetekben, amikor a tanulói jogviszony, a tankötelezettség teljesítését követően a nem tanköteles tanuló kérésére megszűnt. Az igazolás az intézményben eltöltött tanulói jogviszony időtartamára vonatkozott. Három magántanulói jogviszony keletkezésére irányuló kérelem elintézésének folyamata is ellenőrzésre került. Két esetben az intézmény igazgatója- a Családsegítő Központ véleményét figyelembe véve - határozatban engedélyezte az érintett tanuló magántanulói jogviszonyának létesítését. A Köot 69. (3) bekezdése kimondja, hogy A magántanulót az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni." Az 500/2010. számú ügyirathoz tartozó határozatban a magántanulói jogviszony létesítésének engedélyezése nem a fenti jogszabályi hivatkozással történt. Az 501-3/2010. ügyiratban az iskola igazgatója elutasította a szülő kérelmét a tanuló magántanulói jogviszonyba kerülését érintően. Ezt a döntést, azonban nem határozati formában közölte a szülővel, csupán levélben, így a dokumentum formájára tekintettel jogorvoslati lehetőségre sem hívta fel a szülő figyelmét. Ez az eljárás nem felel meg az MKM rendelet 36. -ban foglaltaknak, miszerint (2) A nevelési-oktatási intézmény döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, illetőleg a kérelmet részben vagy egészben elutasítja, vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre, tanulóra hátrányos döntést, illetve a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kéri a döntés határozatba foglalását. (3) A határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a jogorvoslati joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmaznia kell." Gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenység Az intézményben a gyermek és ifjúságvédelmi feladatot a 2010/201 l-es tanévben a tantárgyfelosztás szerint három pedagógus látja el. A végzett tevékenységről beszámoló készült. A beszámoló többek között kitért a prevenciós programokra, a szülőkkel való kapcsolattartás módjára, illetve rögzítette, hogy működik az észlelő és jelzőrendszer. A felelősök a felmerülő problémákról esetjelző lapot készítenek, amely alapján megindul a szükséges eljárás. Munkaügyi dokumentumok ellenőrzése Ellenőrzésre került a munkáltatói jogkör gyakorlásának szabályossága 12 fő szúrópróbaszerűen kiválasztott dolgozó személyi anyagában elhelyezett alábbi dokumentumok vizsgálatán keresztül: - közalkalmazotti alapnyilvántartás, - munkaköri leírások, - hatósági erkölcsi bizonyítvány, - a vizsgálat során hatályos kinevezések átsorolások/értesítések, - egészségügyi alkalmassági igazolások. A dokumentumok áttekintése alapján az alábbiak kerültek megállapításra: A Kjt. 23. (1) bekezdése kimondja, hogy a vezetői megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni." Az igazgató-helyettesek vezetői feladatellátására vonatkozó írásbeli megbízás a személyi anyagukban nem volt fellelhető. Több dolgozó utolsó átsorolásán a munkáltatói jogkör gyakorlója helytelenül a polgármester. Közalkalmazotti alapnyilvántartás A Kjt. 5. számú melléklete felsorolja azokat a kötelező tartalmi elemeket, amelyek alapján szükséges elkészíteni a közoktatási intézmények közalkalmazottainak az adatairól a közalkalmazotti alapnyilvántartást. Ezek a következők:

15 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre A közalkalmazott I. - neve (leánykori neve) - születési helye, ideje - anyja neve - TAJ száma, adóazonosító jele - lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma - családi állapota - gyermekeinek születési ideje - egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete II. - legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) - szakképzettsége (i) - iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai - tudományos fokozata - idegennyelv-ismerete III. - a korábbi, 87/A. (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése, - a munkahely megnevezése, - a megszűnés módja, időpontja IV. - a közalkalmazotti jogviszony kezdete - állampolgársága - a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte - a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok V. - a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele - e szervnél a jogviszony kezdete - a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR- száma - címadományozás jutalmazás, kitüntetés adatai - a minősítések időpontja és tartalma - hatályos fegyelmi büntetése VI. - személyi juttatások VII. - a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama VIII. - a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai IX. A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai [41. (1)- (2) bek]. Valamennyi ellenőrzött dolgozó személyi anyagában megtalálható volt a dokumentum, azonban vezetésük sok hiányosságot mutatott pl. személyi juttatás, jubileumi jutalomhoz, végkielégítéshez figyelembe vett idő. Volt olyan, amelyik a 3.,4.,5.,6. pontja egyáltalán nem volt kitöltve, vagy amelyikben nem lett megjelölve az érintett dolgozó (a 2010/2011. tanévi tantárgyfelosztás 38. sorszámú pedagógusa) közalkalmazotti jogviszonyának kezdete, erkölcsi bizonyítvány száma, valamint a közalkalmazottat foglalkoztató intézmény neve, címe sem. A 2010/2011. tanévi tantárgyfelosztás 20. sorszámú pedagógusa alapnyilvántartásának 2. pontjában pontatlanul szerepel az iskolai végzettsége, szakképzettsége között az irodalom szak" megjelölés, tekintettel arra, hogy a nevezett pedagógus nem irodalom szakos tanári diplomát, hanem német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár szakképzettséget szerzett 2008-ban a Debreceni Egyetemen. A 2010/2011. tanévi tantárgyfelosztás 41. sorszámon szereplő, munkaköri leírás szerint igazgatóhelyettesének nyilvántartásában nem lett feltüntetve a vezetői megbízás dátuma. Egy pedagógus alapnyilvántartásában (U. S.) helytelenül, az iskolai végzettségnél szerepel az idegen nyelv ismeret rögzítése. Kinevezési okmányában a fizetési osztályhoz helytelenül tanárképző végzettség lett beírva. Az érintett pedagógus gépészmérnöki végzettséggel rendelkezik.

16 Munkaköri leírások Az ellenőrzött munkaköri leírások tartalmazták a dolgozók személyes adatait, besorolást, a munkakör megjelölését, munkahelyet, a munkaköri feladatokat, az elkészítés dátumát és a szükséges aláírásokat. Nem tartalmazzák a helyettesítés rendjére, a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírásokra, valamint a felelősség rendjére vonatkozó adatokat. A pedagógusok tekintetében nem tartalmazta a kötelező munkaidőt, náluk az elvégzendő alapfeladatnál a tantárgyfelosztásra és az órarendre utal, jelölve abban a dokumentumok fellelhetőségét (az igazgatói irodában, az órarend a tanári szobában). Tartalmaznak a munkaköri leírások egy pontatlanul, nem konkrétan megfogalmazott kötelezettséget a pedagógusok számára, miszerint feladata a dolgozónak minden olyan feladat ellátása, amellyel az intézményvezető vagy az általa felhatalmazott vezető megbízza. Az ellenőrzött portás dolgozó (P. L.) munkaköri feladatai között szerepel a tanulói felügyelet biztosítása a központi aulában a tanítási óra után az iskolabusz megérkezéséig, további pontjában: az ügyeletes nevelők segítése, a tanulók felügyelete. Három pedagógusnál tapasztalta az ellenőrzés, hogy nem egyezett meg a munkakör megnevezése a munkaköri leírásban és a kinevezésben pl: a 2010/2011. tantárgyfelosztás szerinti 33. és 38. sorszámú, valamint a tantárgyfelosztáson nem szereplő U. S. Munkaköri leírásuk szerint szakoktatók, a kinevezésük szerint tanár munkakörben vannak alkalmazva. A munkaköri leírások megismerési záradékkal ellátottak, azokat a közalkalmazott és a munkáltató aláírta. Hatósági erkölcsi bizonyítvány A Köot. 16. (2) bekezdése értelmében A közoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott b) büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen." Ennek igazolására hatósági erkölcsi bizonyítvány szolgál. Az ellenőrzött személyi anyagok tartalmazták a dolgozók erkölcsi bizonyítványait. Egészségügyi alkalmassági igazolás Az egészségügyi alkalmasságot igazoló I. fokú munkaköri orvosi alkalmassági véleményeket az intézményben nem a személyi anyagokban, hanem külön tárolják. Az ellenőrzött 12 közalkalmazott a vizsgálat idején érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással rendelkezett, azonban a tanév megkezdésekor két pedagógus még nem rendelkezett igazolással (U. S. és B. E.). Alkalmassági igazolásuk kiállításának időpontja szeptember 07. volt. Mindketten ebben a tanévben lettek az intézmény közalkalmazottjai. Ellenőrzésre került a korábbi tanévekben is az intézményben foglalkoztatott tíz dolgozónak az egészségügyi alkalmasságának folyamatossága. A korábbi igazolások közül csak hét dolgozóra vonatkozóan tudta az intézmény az alkalmassági igazolásokat bemutatni. Nem volt az intézményben fellelhető érvényes egészségügyi alkalmassági igazolása (F.T., E.B. és F-né N.A. pedagógusoknak a március hónapban kiállítottakat megelőzően. A többi ellenőrzött dolgozó (hét fő) közül csak egy nem pedagógus munkakörű dolgozó rendelkezett folyamatosan érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással, a többiek néhány nappal, vagy akár három hónappal (U.A.) a korábbi igazolás érvényességét követően kaptak az egészségügyi alkalmasságról igazolást. További szakképesítés További szakképesítés miatti illetménynövekedés 7 ellenőrzött közalkalmazott részére került megállapításra a 2010/2011. tanévben hatályos utolsó munkaügyi okmányuk (átsorolás, értesítés, kinevezés) szerint. Az illetménynövekedés odaítélésének jogosságát, feltételeit a Kjt 66. -a az alábbiak szerint szabályozza: 66. (2) Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik, az (1) bekezdés szerint járó garantált illetménye a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kál, b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik. Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja. (3) A (2) bekezdés szerinti illetménynövekedés mértéke a H", I" vagy J" fizetési osztályba besorolt közalkalmazott által megszerzett a) egy további szakképesítés esetén legalább 7%, b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 10%. Egy esetben sem tudott az ellenőrzés arról meggyőződni, hogy milyen további szakképesítés alapján lett a megjelölt 7 dolgozó számára az illetménynövekedés megállapítva, mivel azok nem lettek az ellenőrzött okmányon feltüntetve.

17 A jelenlegi tanévre vonatkozó tantárgyfelosztásokat figyelembe véve nem jogszerű a tantárgyfelosztás 11. sorszámú pedagógusa számára 2 további szakképesítésre megállapított 8%-os illetménynövekedés tekintettel arra, hogy a pedagógus matematika- testnevelés szakos tanári végzettséggel rendelkezik, amelyek elvégzéséről a személyi anyag tartalmazta az oklevél másolatokat, valamint ugyanezt a két tárgyat tanítja. Ez alapján csak 5% illetménynövekedésre jogosult. A tantárgyfelosztás 20. sorszámú pedagógusa matematika-orosz-német szakos tanári végzettséggel rendelkezik, a tantárgyfelosztás szerint németet, szakmai idegen nyelvet, német szakkört, kommunikáció és önfejlesztés, valamint élet és pályatervezés tantárgyakat tanít. A két utóbbi tantárgy tanításához nem rendelkezik képesítéssel, így nem jogszerű számára a 8%-os illetménynövekedés megítélése. Az ellenőrzés megállapította, hogy a tantárgyfelosztás 41. sorszámú - munkaköri leírás szerint - igazgatóhelyettese nem részesül illetménynövekedésben, pedig tekintettel az igazgató-helyettesi beosztására, a Kjt. 66. (4) bekezdése, valamint a Vhr. 14/A.. (2) a. alapján a hasznosítás mértékétől függetlenül illeti meg az illetménynövekedés a második tanári szakja után. Az iskolatitkár 8% további szakképesítés miatti illetménynövekedésben részesül, azonban mivel nem tartalmazza a munkaköri leírása, illetve a kinevezése, hogy milyen szakképzettség szükséges a munkakör betöltéséhez nem lehet megállapítani az illetménynövekedés megítélésének jogosságát. Hasonlóan nem tartalmazza a tantárgyfelosztás 33. sorszámú pedagógusának átsorolása annak megjelölését, hogy mire kapja a további szakképesítés utáni illetménynövekedést, így annak jogszerűsége nem állapítható meg. Helytelen jogszabályi hivatkozás (Kjt. 66. (2)-(3)) van a tantárgyfelosztás 40. sorszámú igazgató-helyettesének a évi átsorolásában, ugyanis a Vhr. 14/A.. (2) a. pontjában rögzítettek miatt, mint vezetőt hasznosítás mértékétől függetlenül illeti meg az illetménynövekedés, ezért az átsorolására a Kjt. 66 (4) bekezdés a helyes jogszabály hely. Illetménypótlékok Az ellenőrzött dolgozók közül a 2010/201 l-es tantárgyfelosztás szerint egy pedagógus lát el munkaközösségvezetői feladatot (20. sorszámú.), azonban a személyi anyagában fellelhető utolsó értesítés szerint számára helytelenül diákönkormányzatot segítő pedagógus számára járó pótlék lett megállapítva a Kjt. Vhr (2) bekezdés c) pontja szerinti munkaközösség -vezetői pótlék helyett. Hat ellenőrzött pedagógus részére osztályfőnöki pótlék került meghatározásra. A 2010/2011. tanévi tantárgyfelosztás szerint azonban két pedagógus (2010/2011. tanévi tantárgyfelosztás , sorszámú pedagógusok) nem jogosult a Vhr. 15. (2) bekezdésének a) pontja szerinti osztályfőnöki pótlékra, mivel a tantárgyfelosztás szerint nem látnak el osztályfőnöki feladatot. Három ellenőrzött dolgozó (2010/2011. tanévi tantárgyfelosztás 41., 20., 23. sorszámú pedagógusok) a Vhr. 15. (2) bekezdésének b) pontja szerinti diákönkormányzatot segítő feladatok elvégzésére tekintettel illetménypótlékban részesül, azonban közülük csak a 23. sorszámú pedagógus esetében tartalmazza a tantárgyfelosztás a feladat ellátását. írásbeli megbízással azonban külön a pedagógus nem rendelkezett, a munkaköri leírásban került rögzítésre a feladat. Ennek megfelelően a 20. és 41. sorszámú pedagógus számára a pótlék megállapítása jogtalanul történt. Vezetői pótlékban a 40. sorszámú igazgató-helyettes részesült. A Kjt. 23. (1) bekezdése szerint vezetői feladatok ellátásával írásban szükséges a munkáltatónak megbízni az érintett dolgozót. Ez egyik pedagógus személyi anyagában sem volt fellelhető. Munkaköri leírásuk utal a vezetői feladatok ellátására. Amennyiben a vezetők szabályos írásbeli megbízással rendelkeznek, jogosulta a vezetői pótlékra. Az ellenőrzött személyi anyagok a pedagógus továbbképzés keretében teljesített tanfolyamokról szóló tanúsítványokat valószínűsíthetően nem teljes körűen tartalmazták. Erről az ellenőrzés nem tudott meggyőződni, mivel a továbbképzések teljesítéséről az intézményben nem készült nyilvántartás. A pedagógusok képesítési előírásoknak való megfelelése A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak képesítési előírásait a Köot. 17. valamint a határozza meg. A hivatkozott jogszabályi előírás alapján vizsgálta az ellenőrzés a feladatellátáshoz szükséges pedagógus képesítési feltételek meglétét.

18 A tantárgyfelosztáson fel kell tüntetni, hogy a pedagógusok szerzett végzettségük, szakképzettségük alapján milyen szakra képesítettek és milyen tantárgyakat tanítanak. Ezen információ, illetve az áttekintett személyi anyagokban fellelhető végzettséget tanúsító dokumentumok alapján az állapítható meg, hogy több pedagógus nem felel meg a Köot. által rögzített képesítési követelményeknek (a sorszám a 2010/2011. tanévi tantárgyfelosztás szerint): S 9. sorszámú pedagógus matematika-kémia szakos, nem jogosult a természetismeret tantárgy oktatására, S 14. sorszámú pedagógus fizika-testnevelés szakos, nem jogosult a természetismeret tantárgy oktatására, S 16. sorszámú pedagógus tanító-informatika szakos, nem jogosult a kommunikáció tantárgy oktatására, S 20. sorszámú pedagógus matematika-orosz-német szakos, nem jogosult a kommunikáció és önfejlesztés tantárgy oktatására, S 21. sorszámú pedagógus matematika-könyvtár szakos, nem jogosult a kommunikáció és önfejlesztés tantárgy oktatására, S 22. sorszámú pedagógus történelem-földrajz szakos, nem jogosult vendéglátó gazd. és vállalkozási ismeret, szakmai alapozás gyakorlat oktatására, S 23,. 24., sorszámú háztartásökonómia életvitel szakos pedagógusok, nem jogosultak vendéglátó gazd. és vállalkozási ismeret, valamint egyéb vendéglátó szakmai ismeret oktatására tekintettel a Köot. 17. (1) bekezdés g) - i) pontjaira, miszerint szakközépiskolában és szakiskolában a szakmai elméleti tantárgyat vagy szakmai előkészítő ismeretet, valamint a szakmai alapozó és a pályaorientáció ismeretet oktató pedagógusnak a képzés szakirányának megfelelő tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő felsőfokúy a pályaorientáció és a szakmai alapozó oktatásban, továbbá a d) pontban meghatározott" szakképzettséggel kell rendelkezni, h) szakközépiskolában és szakiskolában a gyakorlati képzést végző pedagógusnak, továbbá gimnáziumban a munkába állást előkészítő, illetve segítő elméleti és gyakorlati foglalkozást tartó pedagógusnak a képzés szakirányának megfelelő tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú" végzettség fogadható el. A háztartásökonómia és életvitel szak nem tekinthető a vendéglátás- idegenforgalom szakmacsoport egyik szakmája esetében sem szakirányú szaknak. A főiskolai képzés tematikája szerint a hallgatóknak nem vendéglátóipari szakmai ismereteket kell elsajátítani, hanem elsősorban a mindennapi alapvető háztartási, és az ehhez kapcsolódó alap gazdasági ismeretet, S a 23. sorszámú pedagógusnak a személyi anyaga szerint OKJ-s vendéglátó menedzseri végzettsége is van - ez a tantárgyfelosztáson nem szerepel - azonban a szakképzettség nem igazol felsőfokú szakképzettséget (emelt szintű szakképzettség), így a fent hivatkozott Köot. előírása értelmében nem jogosítja a pedagógust szakmai tantárgy tanítására, S 34. sorszámú pedagógus informatika szakos, nem jogosult vendéglátó gazd. és vállalkozási ismeret, gépelemek tantárgyak oktatására, S a 35. sorszámú pedagógusnál nincs feltüntetve, hogy milyen végzettséggel, képzettséggel rendelkezik, S több pedagógus tantárgyi modult tanít, azonban nem látható a tantárgyfelosztásról, hogy rendelkezike a tárgy tanításához szükséges végzettséggel, ismeretekkel (17. sorszámú pedagógus - tánc és dráma, 18. sorszámú pedagógus - hon és népismeret, 18., sorszámú pedagógusok - élet és pályatervezés, 21 sorszámú pedagógus. - mozgókép és médiaismeret). A Köot 17. {1) Tantárgyi modul (tánc és dráma, hon- és népismeret, egészségtan, mozgókép- és médiaismeret, etika, társadalomismeret stb.) oktatására a megfelelő szakos tanári végzettség és szakképzettség, vagy a munkakörre előírt végzettség és szakképzettség mellett a tantárgyi modulnak megfelelő szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség jogosít. " S a 42. sorszámú pedagógus nem rendelkezik könyvtáros tanári végzettséggel (történelem-pedagógia szakos), ennek megfelelően a könyvtáros munkakör betöltése általa nem szabályos. A Köot. 17. (1) bekezdés kimondja, hogy Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki az e törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A megfelelő felsőfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következők: e). középiskolában a kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség. " Ennek a jogszabályi előírásnak nem felel meg a gimnáziumi osztályokban tanító pedagógusok közül három fő (a gimnáziumi tantárgyfelosztás 1., 6., 10. sorszámú pedagógusa), mivel a megjelölt pedagógusok fizetési osztálya főiskolai szintű végzettséget igazol. Az óraadó tanárok képesítésének szintjére vonatkozóan információ nem állt rendelkezésre.

19 A munkaügyi kérdésekben a február 11-ére tervezett egyeztető megbeszélésen az ellenőrzött intézmény igazgatója elzárkózott az egyeztetéstől, így a tárgykörre vonatkozó jelen megállapításokat az ellenőrzés a fenntartó által rendelkezésre bocsátott adatok, a tantárgyfelosztás és az ellenőrzött személyi anyagok alapján tette. Kedvezményes utazásra jogosító utazási utalvány A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről tárgyú 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdés a) pontja értelmében évente 12 alkalommal kedvezményes utazásra jogosító utazási utalványt" kaphatnak azok a közalkalmazotti jogviszonyban állók, akik legalább 1 éves munkaviszonnyal rendelkeznek. Az intézményben az iskolatitkár nem tudott bemutatni a helyszíni ellenőrzéskor semmilyen nyilvántartást arról, hogy kik vettek át a es évre vonatkozóan utazási utalványt. Elmondása szerint az átadást nem dokumentálják megbíznak a dolgozókban, hogy aki kéri, csak egyszer veszi át az utalványát". E miatt a szabálytalan eljárás miatt az ellenőrzés nem tudott meggyőződni arról, hogy az utalványt igénylő és azt átvevő dolgozó a hivatkozott kormány rendeletben előírtak szerint kapta meg az utalványt és megfelelt-e a jogosultsági feltételnek. Pedagógusigazolvány A pedagógusok számára biztosított igazolványok átvételét a pedagógusok aláírásukkal igazolták a tőpéldányon, melyeket a ki nem adott igazolványokkal együtt az iskolatitkár őriz. A nála fellelt, még ki nem adott nyomtatványok száma, illetve a tőpéldányok száma megegyezett a megrendelt mennyiséggel (60 db). A pedagógusigazolványokról, illetve azok kiadásáról, amely a Köot. 19. (5) bekezdése értelmében közokirat, egy összesített, sorszám szerinti nyilvántartás (szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása) nem készült az intézményben. Szabadságolási terv és nyilvántartás A tárgykör ellenőrzéséhez az intézmény a kért dokumentumok (ütemterv, szabadság nyilvántartás) közül csak egy szabadságengedély tömböt ( sorszámtartomány) adott át. Az iskola igazgatója elmondta, hogy nem készült külön ütemterv, mivel a pedagógusok a jogszabályi előírásnak megfelelően a tanítási szünetekben veszik ki a szabadságukat. írásba foglalt dokumentum hiányában nem tudott meggyőződni az ellenőrzés arról, hogyan tett eleget az intézmény a Kjt ában foglalt kötelezettségének, miszerint (2) A munkáltató döntése előtt a közalkalmazotti tanáccsal véleményezteti: a) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét, a) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét, b) a munkáltató belső szabályzatának tervezetét, c) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét, d) a korengedményes nyugdíjazásra és az egészségkárosodott, megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket, e) a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint f) a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet. Az átadott szabadságtömb között tartalmazta a dolgozók szabadság kiadásának kiírását. 5 közalkalmazott szabadságengedély kitöltésének szabályossága került ellenőrzésre. Megállapítások: P. L. a fejrész nem tartalmazta a dátumot, hiányzott a munkahelyi vezető aláírása, P. J.-né hiányzott a dátum, aláírás, bélyegző, 2010/2011. tanévi tantárgyfelosztás 19. és 20. sorszámú pedagógusainál hiányzott a dátum és a kérelmező aláírása, a 2010/2011. tanévi tantárgyfelosztás 24. sorszámú pedagógusának szabadságengedélyéről hiányzott a dátum és bélyegzőlenyomat, az ellenőrzött két nem pedagógus munkakörű dolgozónak helyesen a Kjt nak megfelelő mértékkel lett megállapítva és a szabadságengedély lapon feltüntetve az éves szabadságnap száma, a sorszámú lap aláírt, bianco példány volt. A teljes tömb áttekintése során megállapítható volt, hogy nem követhető azon a dolgozók éves szabadságának megállapítása és kiírása. A munkaidő-nyilvántartások (jelenléti ívek) A dolgozók munkában töltött idejükről jelenléti ívet vezetnek, azonban a nyilvántartások sok esetben kitöltési hiányosságot és szabálytalan javítást tartalmaztak. Ellenőrzésre kerültek a év április és év január hónapban vezetett jelenléti ívek. A január havi jelenléti ív több pedagógus esetében nem volt folyamatosan, naprakészen vezetve (pl. E. A., E. B., F.N.A). A használt nyomtatvány hó végén nem tartalmazta a munkában töltött idő összesítését, ellenőrzés tényét.

20 A belső ellenőrzés rendje, megvalósulása Az intézmény szakszerű és törvényes működése érdekében az iskola igazgatójának meg kell szervezni az intézményi ellenőrzést, ennek részeként a vezetői ellenőrzést. A középiskola belső ellenőrzés rendjére vonatkozóan több belső dokumentum tartalmaz szabályozást. A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SzMSz) 4. pontja tartalmazza a pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatait. Rögzíti a belső ellenőrzésre jogosult munkaköröket, az ellenőrzés módjait, a kiemelt ellenőrzési szempontokat. A szabályzat 4.4. pontja utal arra, hogy az intézmény rendelkezik önálló belső ellenőrzési szabályzattal is, azonban az iskola igazgatója ilyen szabályzatot nem mutatott be. Rögzítette az SzMSz továbbá azt is, hogy az éves belső ellenőrzési terv az egyes tanévek munkatervének melléklete, azonban az ellenőrzött 2009/2010. és 2010/2011. tanévi munkatervek mellé nem volt mellékelve az adott évi ellenőrzési terv. Azokat külön dokumentumként adta át az intézmény vezetője az ellenőrzés számára. A 223/2009. (VIII. 31.) Kt. határozattal elfogadott Intézményi Minőségirányítási Program 6. pontja szintén szabályozza a vezetői ellenőrzés és értékelés rendszerét. A 2009/2010. tanévi ellenőrzési ütemterv tartalmazza az intézmény igazgatójának az aláírását, azonban az iskolai körbélyegzőt nem. Havi ütemezésben rögzíti az elvégzendő ellenőrzéseket felelős, intézkedő megjelölésével. A 2010/2011. tanévi ellenőrzési terv pontos másolata az előző tanévi dokumentumnak. Az átadott belső ellenőrzési dokumentumok között volt a két vizsgált tanévre vonatkozó óralátogatási terv, jelölve rajta az ellenőrzött pedagógus nevét, az ellenőrzés idejét (csak a félévjelölésével) és az ellenőrzést végző vezetőt A vizsgált időszakban az intézményben több, mint 40 pedagógus van foglalkoztatva. A 2009/2010-es óralátogatási terv szerint az iskola igazgatója 1 pedagógus, a két igazgatóhelyettes 2 és 3 pedagógus órájának ellenőrzését tervezte. A két igazgató- helyettes a tervben megjelölt 5 pedagógus egy-egy tanítási óráját meglátogatta, az ellenőrzésekről feljegyzést készítettek, azokat az ellenőrzöttek és az ellenőrzést végzők is aláírták. Arról, hogy az iskola igazgatója elvégezte-e a tervezett óralátogatást nem lehetett meggyőződni, mivel az átadott dokumentumok nem tartalmaztak az általa végzett ellenőrzésről feljegyzést. A 2010/201 l-es tanévben összesen hét pedagógus óráinak meglátogatását tervezte az iskola vezetése (igazgatóhelyettesek: 2 pedagógus az I. félévben, 3 pedagógus a II. félévben, igazgató: 2 pedagógus a II. félévben) november 11-én, a tervezett 2 pedagógust az intézmény egyik igazgató-helyettese ellenőrizte, tapasztalatairól feljegyzéseket készített, azonban az egyik feljegyzés (Sz. M. pedagógus) nem tartalmazta a felek aláírását. Egyes tanügyi dokumentumok esetenként tartalmaztak vezetői szignót", de érdemi megállapítást nem. A középiskola nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóinak munkájára irányuló vezetői ellenőrzés tapasztalatainak dokumentálása nem volt ellenőrizhető. Debrecen, február 18.

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyz

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyz A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyzői értekezlet A közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos jogi és

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐLAP számú napirend. 3-u \L I3C0- Előterjesztve: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Tárgy: A Pátyolgató Óvodára vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Győri Speciális Szakiskola

Győri Speciális Szakiskola Győri Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Intézményünkben, a Győri Speciális Szakiskolában sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását végezzük. Feladatunknak tekintjük,

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

1 of 17 2015.07.24. 2:44

1 of 17 2015.07.24. 2:44 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 2015.07.08 23 277/1997. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÖLDEÁKI GYERMEKMOSOLY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2009. szeptember 9. Herczegné Varga Anikó óvodavezet Földeák Község Önkormányzatának Képviseltestülete.. számú Kt. határozatával

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Információ- 2011.08.18. Tervezzünk lényegre törően (és röviden), hogy konkrétak lehessünk a (fenntartónak) beszámoláskor!

Információ- 2011.08.18. Tervezzünk lényegre törően (és röviden), hogy konkrétak lehessünk a (fenntartónak) beszámoláskor! Óvodavezetői munkaterv 2011/2012. nevelési év Hogyan alapozzuk meg a sikeres nevelési évet? Tervezzünk lényegre törően (és röviden), hogy konkrétak lehessünk a (fenntartónak) beszámoláskor! Copyright 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 2 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/ 521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS

BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS Az 5. napirendi pont melléklete: BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS Kakucs Község Önkormányzatának megbízásából készült belső ellenőri vizsgálatról, a Kökörcsin Napközi Otthonos Óvoda működésének, létszám- és bérgazdálkodásának

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE Készült a Képviselő-testület 2012. november 21. napján tartandó ülésére. Tárgy: A. Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi Polgármesteri

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 138/199 (X.8.) kormányrendelet 4/B -ának (1) bekezdésében az intézmény vezetőjének

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben