Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011."

Átírás

1 Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA december

2 Gárdony Pákozd Sukoró Zichyújfalu Vereb 2

3 TARTALOMJEGYZÉK VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Terv I. BEVEZETÉS 6 I. 1. A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (VKTKT) bemutatása 8 I A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (VKTKT) megalakulása 8 I A társulás célja és közoktatási feladatai A VKTKT Társulási Megállapodásában foglaltak alapján : 9 II. HELYZETELEMZÉS A KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI ÉS ESÉLYTERVHEZ 13 II. 1. A kistérség földrajzi elhelyezkedése 13 II. 2. A kistérség gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete 14 II. 3. Demográfiai tendenciák a kistérségben 18 II. 4. Közoktatási feladatellátás jellemzői a kistérségben 19 II Óvodai feladatellátás a kistérségben 30 II Az ellátás szervezeti formái: 30 II Óvodai férőhelyek, létszámok, kihasználtsági mutatók: 32 II Szakszolgálati feladatellátás: 33 II Nemzeti etnikai illetve kisebbségi nevelés egyik intézményben sem történik. 33 II Humánerőforrás 34 II Infrastrukturális, tárgyi feltételrendszer: 35 II Innováció: 36 II Általános iskolai feladatellátás a kistérségben 37 II Az ellátás szervezeti formái: 37 II Iskolai férőhelyek, tanulócsoport létszámok, kihasználtsági mutatók: 40 II Továbbtanulási adatok 44 II Tanórán kívüli tevékenységek 45 II Versenyeredmények 47 II Szakszolgálati feladatellátás 50 II Nemzeti etnikai illetve kisebbségi nevelés: 50 II Humánerőforrás: 51 II Infrastrukturális, tárgyi feltételrendszer: 52 II Innováció 53 II Középiskolai feladatellátás a kistérségben 55 II Az ellátás szervezeti formái: 55 II Iskolai férőhelyek, tanulócsoport létszámok, kihasználtsági mutatók 56 II Nemzeti etnikai illetve kisebbségi nevelés: 57 II Humánerőforrás: 57 II Infrastrukturális, tárgyi feltételrendszer: 58 II Tanórán kívüli tevékenységek 59 II Versenyeredmények 59 II Az alapfokú művészetoktatás 60 II Diákotthon és kollégiumi ellátás 61 II Pedagógiai szak-és szakmai szolgáltatások 61 II Felnőttoktatás-és képzés 67 3

4 II Helyettesítési rendszer 67 II Iskolabusz hálózat 68 II. 5. Együttműködés a közoktatási feladatok ellátásában: 68 II. 6. A helyzetelemzés összegzése SWOT analízissel 68 III. KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS TERÉN MEGFOGALMAZOTT SZERVEZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK A KISTÉRSÉGBEN INTÉZKEDÉSI TERV 69 III. 1. Óvodai neveléssel összefüggő feladatok 71 III. 2. Általános iskolai neveléssel összefüggő feladatok 71 III. 3. Középfokú oktatás 71 III. 4. Alapfokú művészetoktatás 71 III. 5. Szakszolgálati feladatellátás 71 III. 6. Ütemezés 71 IV. ÖSSZEGZÉS 72 V. A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 73 V. 1. Törvényi háttér 73 V. 2. A Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja 74 V. 3. Összefüggés a december 4-én elfogadott Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel 75 V Szervezeti változás 75 V A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 76 V Csomópontok 77 V Összefoglaló az intézmények létszámváltozásairól 78 V Óvoda létszámok V Óvoda létszámok V Iskola létszám V Iskola létszám V Elért eredmények a 2007-as KET elkészítése óta 83 V.4. Célmeghatározás 83 V Rövid távú célok 84 V Középtávú célok 84 V Hosszú távú célok 84 V. 5. Akcióterv 86 V. 6. Megvalósítás 93 4

5 V. 7. A megvalósulást segítő egyéb programok 93 V. 8. Kockázatelemzés 94 V. 9. Monitoring, nyilvánosság, konzultáció és visszacsatolás 94 V. 10. Kötelezettségek és felelősségi körök 95 V Az önkormányzati tisztségviselők és a közoktatási intézmények vezetői felelőssége: 95 V. 11. Érvényesülés, módosítás 95 VI. BEISKOLÁZÁSI TERV 96 VII. ZÁRADÉK 99 VIII. LEGITIMÁCIÓ 99 5

6 I. Bevezetés A közoktatás hatékony megszervezése szinte minden országban elkerülhetetlenné teszi a települések közötti együttműködést. Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait az önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 8. -a, valamint ezzel összhangban a közoktatásról szóló törvény 86. -a határozza meg. E szerint a községi, a városi önkormányzat köteles gondoskodni: - az óvodai nevelésről - az általános iskolai oktatásról, továbbá - a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről, általános iskolai neveléséről és oktatásáról. E kötelezettség magában foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is. A települési önkormányzatok a kötelező feladataikat a közoktatásról szóló törvény 88 -hoz igazodóan önálló intézmény fenntartással, társulásban való részvétellel, illetve másönkormányzattal kötött megállapodás útján láthatják el. Az Önkormányzati Törvény 1. - át alapul véve - mely szerint a törvény a helyi önkormányzatnak feladat- és hatáskört is megállapíthat - jelentős anyagi megterhelést ró az önkormányzatokra az előírt szolgáltatások teljes vertikumának, az ellátás megfelelő minőségének és szakszerű irányításának biztosítása. Ugyanakkor e törvény 41. -a kimondja, hogy a települések önkormányzati feladataik hatékonyabb és célszerűbb ellátására szabadon társulhatnak óta az önkormányzatok törvény adta lehetőségéből következően maguk dönthetnek arról, hogy kötelező illetve szabadon választott közoktatási alapfeladataikat önállóan vagy más településekkel együttműködve látják el autonómiájuk feladása nélkül. A területi egyenlőtlenségek, a közoktatáson belül is növekednek ezért a meglévő, jobban működő intézmény területi hatásait célszerű igénybe venni. A szakmai fejlesztés az intézmények egyedi arculatát, nevelési-oktatási célrendszereit is érinti. Ezt rendszerint nem tudják önerőből elvégezni, szükség van külső segítségre, a fenntartók egyetértésére. Az innovációk rendszerint plusz költségvetési fedezetet is igényelnek. A közoktatásra jellemző forráshiány leginkább a kistelepüléseken található óvodákat, iskolákat sújtja, miközben ezeknek az intézményeknek a működtetése is óriási terhet ró a fenntartó önkormányzatokra. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy számukra a színvonalas oktatás feltételeinek megteremtése nehéz feladatot jelent. 6

7 Azok a speciális igények, amelyek e területen jelentkeznek, egyre kevésbé oldhatók meg az egyes településeken önerőből. A fenntartói részére a közoktatási rendszer hatékonyságának, eredményességének érdekében okos kompromisszumokra, együttműködésre van szükség. Az önkormányzati közfeladatok ellátásának megszervezésére létrejöttek a kistérségi társulások, amelyeknek jogi hátterét többek között a évi CVII. tv. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról biztosítja. A többcélú társulás megalakulásával vállalt közösen ellátandó feladatok, közöttük a közoktatási is összhangban van a regionális fejlesztési tervvel. Az évi LXXIX. Közoktatásról szóló törvény 85. (4) szerint: (4) A helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az önkormányzati intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a fővárosi, megyei fejlesztési tervet. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelező feladatait milyen módon látja el, illetőleg milyen nem kötelező feladatokat kíván a helyi önkormányzat ellátni. Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Az intézkedési terv elkészítésekor be kell szerezni - a nemzeti, etnikai kisebbséget érintő kérdésekben a települési kisebbségi önkormányzat egyetértését. Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a településen működő közoktatási intézmények vezetőinek, továbbá a szülői és diákszervezetek, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a települési szintű szakszervezetek, - ha nem működik települési kisebbségi önkormányzat - az érdekelt országos kisebbségi önkormányzat véleményét. A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként értékeli, és szükség szerint felülvizsgálja. A helyi önkormányzat az e törvény 103. (2) bekezdésének a) pontja alapján vizsgálja, hogy a nevelési, illetve pedagógiai program megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak. Nem kell a helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú kistérségi társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló intézkedési terve - települések szerinti bontásban - tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell. 7

8 A kistérségi közoktatási intézkedési terv biztosíthatja, hogy a közoktatási szolgáltatás egyes elemei a kistérség szintjén, az eddigieknél hatékonyabban épüljenek egymásra, ezzel is elősegítve a kistérség területén a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntések előkészítését. Az intézkedési terv célja, hogy a megváltozott jogi környezetben határozza meg a kistérség helyzetértékelésen alapuló fejlesztési céljait, legalább középtávon biztosítson folyamatosságot a közoktatási intézmények számára, járuljon hozzá a hatékonysági tényezők javításához. Felülvizsgálja és aktualizálja a 2007-ben elfogadott időszakra vonatkozó közoktatási intézkedési tervet. Jelen dokumentumot a Közép-Dunántúli Régió hosszú távú közoktatási fejlesztési terve ; a kistérségi közoktatási intézmények által szolgáltatott adatok illetve a vonatkozó jogszabályok felhasználásával készítette Galambos Zsuzsanna oktatási referens. I. 1. A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (VKTKT) bemutatása I A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (VKTKT) megalakulása A gárdonyi kistérség önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. sz. törvény 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv a alapján megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati a közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok együttműködéssel minél teljesebben, forrásai célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. A kistérség 8 települését érintő társulás aláírására május 09.-én került sor valamennyi település polgármesterének részvételével. Vereb Község Önkormányzata a VKTKT 14/2008 (I.29.). határozatával vált a VKTKT részéve, melyet a Társulási Megállapodás Velencén, április 10-én kelt II. számú módosítása rögzít. A VKTKT alapadatai: A társulás neve: A társulás székhelye: A társulás társszékhelye: Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2483 Gárdony, Szabadság u sz Velence, Tópart u. 26. sz. 8

9 A társulás tagjai: Gárdony Város Önkormányzata Székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u sz. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28. sz. Nadap Község Önkormányzata Székhely: 8097 Nadap, Haladás u. 56. sz. Pákozd Község Önkormányzata Székhely: 8095 Pákozd, Hősök tere 9. sz. Pázmánd Község Önkormányzata Székhely: 2476 Pázmánd, Fő u. 78. sz. Sukoró Község Önkormányzata Székhely: 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a. sz. Velence Város Önkormányzata Székhely: 2481 Velence, Tópart u. 26. sz. Zichyújfalu Község Önkormányzata Székhely: 8112 Zichyújfalu, Kastélykert. Vereb Község Önkormányzata Székhely: 2477 Vereb, Fő út 10. A társulás működési területe: társult települési önkormányzatok teljes közigazgatási területe, mely azonos a gárdonyi kistérség teljes közigazgatási területével. I A társulás célja és közoktatási feladatai A VKTKT Társulási Megállapodásában foglaltak alapján : A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatainak megvalósítását: - területfejlesztés, - egészségügyi- és szociális ellátás, - gyermek- és ifjúságvédelem, - alapfokú oktatás-nevelés, 9

10 - közművelődés, VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Terv - szolgáltatás-szervezési feladatok, kistérségi ügyintézés korszerűsítése, - természet- és környezetvédelem, - közlekedés, - vízgazdálkodás, - településüzemeltetési feladatok, - katasztrófavédelmi polgári védelmi és tűzvédelmi feladatok, - közrendi és közbiztonsági feladatok, - pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatok, - idegenforgalom, turizmus, - sporttal kapcsolatos feladatok. A Társulás az e Megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi jogszabály-változások folytán kötelezővé váló feladatokra. A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy az önkormányzatok önállóságának és a mellérendeltség elvének maradéktalan tiszteletben tartásával a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat. A Társulás a feladatellátása során - szakmai és komplex program előkészítő, - javaslattevő, - programmenedzselő, - koordináló, - döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat. - A társulás mind a 9 települése vállalta a közoktatási feladatellátásban való részvételt. Az ágazati feladatok ellátásán belül a közoktatási feladatokat az alábbi pontokban foglalták össze: 1. A Társulás szervező tevékenységével biztosítja, hogy a Kotv. 20. (1) bekezdése a), b) pontjaiban foglalt, a közös feladatellátásban részt vállaló Önkormányzatok valamennyi közoktatási intézménye megfeleljen a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások évenkénti normatív működési támogatásáról szóló Kormányrendelet mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírt feltételeknek, *illetőleg a 10

11 Magyar Köztársaság éves költségvetési törvényeiben a többcélú társulások által igényelhető közoktatási célú támogatások tekintetében meghatározott feltételeknek. 2. A Társulás biztosítja a gyógytestnevelés és a logopédiai ellátás teljes körű szervezését. 3. A Társulás gondoskodik a közös feladatellátásban résztvevő társult önkormányzatok területén működő, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 20. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti intézmények hatékonyabb működésének szervezéséről. E körben a Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói- irányítási feladataival összefüggésben az intézmények hatékonyabb működése érdekében: - összehangolja a közoktatási terveket, - előkészíti a közoktatási megállapodásokat, - az óvodai nevelésben a gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevő megoldásokat dolgoz ki, - a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor követelményeinek megfelelő oktatást, 4. A Társulás gondoskodik az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának biztosításáról, melynek érdekében: - Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről - A szakmai oktatási feladatok hatékony ellátása érdekében központi eszköztárat hoz létre, és működteti az eszköztári szolgáltatást. Az eszköztár is elősegíti a hatékony gazdálkodást és működtetést. Ennek érdekében összehangolja a térség intézményeinek heti / kétheti óraterveit - A társult önkormányzatok intézményei számára a Közoktatási tv ában megjelölt feladatkörben pályázatot írhat ki. - Működteti a kistérségben az óvoda-vezetői, igazgatói, óvoda-iskolaközi szakmai munkaközösségeket. Szakmai napokat szervez - Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez. - Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez - Kistérségi mérési és értékelési rendszert dolgoz ki és működtet - Speciális igényekre (tánc, kézművesség, zene, stb.) szakmai munkaközösségeket alapíthat. 11

12 - Ellátja a társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat. - Szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését, értékelését és ellenőrzését. Szakmai tevékenység értékelésére, mérésére közös pályázatokat készít elő és bonyolít le. - Részt vesz a pedagógiai szakmai programok összehangolásában. - A Társulás vállalja, hogy közösen biztosítja a nevelési tanácsadói, a fejlesztéspedagógiai, fejlesztő felkészítői, pályaválasztási tanácsadói, pszichológiai és gyógypedagógiai feladatok teljes körű ellátásának szervezését. - Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását. - Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében. - A Társulás közoktatási közös feladatmegoldásában részt vállaló valamennyi önkormányzatára kiterjedően a Kotv. 89/A. (5) bekezdése szerinti a közoktatási feladatra vonatkozóan intézkedési tervet készít. - A Társulás augusztus 1-i kezdő hatállyal a közös közoktatási feladatellátásban részt vevő Önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően közoktatási intézmények fenntartása útján biztosítja az általános iskolai, gimnáziumi, alapfokú művészetoktatási és kollégiumi nevelési közoktatási feladatok ellátását, teljesítését, **továbbá ennek körében s a gyermekek napközbeni ellátása keretében az iskolai étkeztetést. - A társult Önkormányzatok egyedi, erre irányuló döntései és igényei alapján a Társulás az óvodai nevelési feladatok jövőbeni közös ellátását szintén a Társulás általi közvetlen intézményfenntartás útján biztosítja. - A Társulás az pontban nem részletezett valamennyi olyan közoktatási önkormányzati feladat közös ellátásában részt vesz, melyeket a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések meghatároznak, s annak közös megvalósítását a társult önkormányzatok igénylik. 12

13 II. Helyzetelemzés a közoktatási intézkedési és esélytervhez Forrás: - Közkincs - Kulturális Stratégia helyzetelemzés www. kdrfu.hu - Közoktatási intézmények adatszolgáltatása II. 1. A kistérség földrajzi elhelyezkedése A gárdonyi kistérség a Közép-Dunántúli Régióban található, Fejér megye 10 kistérségének egyike, a megye középső részét, területének 5,6%-át foglalja el. Területe 265,15 km 2, lakosságának fő, népsűrűsége 105,47 fő/km 2. A Mezőföld északi peremén helyezkedik el, a Velencei-tó környéke és a Velencei hegység déli része tartozik ide. Közepén halad át a kelet-nyugat irányú Budapest-Székesfehérvár közötti országos főútvonal. Népsűrűsége a megye átlagához áll közel. 13

14 A kistérséget kilenc település alkotja, a Velencei-tó északi partján Pákozd, Sukoró, Nadap és Velence város - a hozzá tartozó Velencefürdő és Velence-újtelep településekkel. Déli partján Gárdony város - a közigazgatásilag hozzá tartozó Dinnyéssel és Agárddal, valamint háttértelepülésként Zichyújfaluval. A tó keleti szegletében fekszik Kápolnásnyék, északon a kistérség háttértelepüléseiként kapcsolódnak Pázmánd és Vereb. A kistérség központja Gárdony, mely kedvelt üdülőhely és három városrészből áll: Gárdony, Agárd és Dinnyés. A térség településeit pozitív vándorlás jellemezte. A Velencei-tó környéke az ország egyik legforgalmasabb idegenforgalmi folyosója mellett található, az ország középső részén, közel a fővároshoz és a Balatonhoz. Az üdülőkörzethez tartozó települések a térség fejlesztésére, a tó állapotának javítására, természeti értékeinek megőrzésére komoly erőfeszítéseket tesznek. Közülük Gárdony és Velence kiemelten fejlesztett, a külföldiek körében is kedvelt üdülőhely. A Velencei-tótól kb. 10 km-re fekszik a legősibb magyar városunk, Fejér megye székhelye Székesfehérvár, valamint 40 km-re Budapest. A településeket szoros gazdasági kapcsolat fűzi egymáshoz és Székesfehérvárhoz. II. 2. A kistérség gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete Infrastruktúra Egy kistérség gazdasági versenyképességét, környezeti állapotát és az itt élők életkörülményeit jelentősen meghatározzák az infrastrukturális feltételek. A kistérség településeinek infrastrukturális ellátottsága egyenlőtlen. A Gárdonyi Kistérség települései közül 6 településen, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Nadapon, Pázmándon, Sukorón, Velencén befejezték a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer kiépítését 2007-ben Uniós támogatással, míg Pákozdon, Vereben és Zichyújfaluban ez a jövő feladata. 14

15 Pákozd a székesfehérvári kistérség településeivel az előkészített pályázatot 2007-ben nyújtotta be, 2009-ben lett kiemeltként támogatott projekt. Vereb is Európai Uniós támogatásból oldja meg a település szennyvízelvezetését, a KEOP szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukciójában nyert 14,1 millió forint vissza nem térítendő támogatást. A kistérségben hiányos és minőségileg kifogásolható a felszíni vízelvezető csatornarendszer és a belvíz elleni védelem is, javításra szorul. A kistérség fejlesztési elképzeléseiben első helyen szerepel a felszíni vízelvezetés, melyet a terület térszerkezetéből adódóan csak kistérségi szinten lehet megoldani. A csatornázáshoz hasonló nagymértékű beruházás lenne, azonban a KEOP prioritásai között nem szerepel ez a fejlesztési konstrukció, a Közép-Dunántúli Operatív Program forrásallokációja pedig erre nem nyújt megfelelő támogatást. A főbb közlekedési útvonalak állapota nagyrészt megfelelő azokon a településeken, ahol a csatornázás befejezése után helyreállították az utakat. A belterületi utak nagy része, szinte valamennyi településen felújításra szorul. A hazai támogatásnak köszönhetően a TEÚT pályázatán több település is sikeresen pályázott, javítva ezzel a település jól járhatóságát és az idegenforgalomhoz elengedhetetlenül fontos összképét is. A tó déli oldalán az alsó közlekedési útvonal megoldott, de minősége nem felel meg a nyári nagy igénybevételnek, szintén felújításra szorul. Az utóbbi időben népszerűvé vált kerékpáros turisták vonzása érdekében a Velencei-tó körül nagyarányú kerékpárút építésébe fogott a kistérség, melynek egy része már meg is valósult uniós támogatással (KDOP-2.1.1/C): a Velencei-tó északi részén (Pákozd, Sukoró, Velence) 2011-ben adtak át 15, 4 km-nyi újonnan épített kerékpárutat. A velencei Kistérségi Szakellátó Központ megépítésével (TIOP projekt) a térség lakói számára nyolc kilométeren belül elérhető a járóbeteg szakellátás; kórházi fekvőbeteg-ellátást a megyeközpont, Székesfehérvár biztosít. A kistérség egészségügyi ellátását 15 háziorvos, gyermekorvos és fogorvos biztosítja ban a háziorvosokra átlagosan 2353 lakos jutott, míg a gyermekorvosokra A kistérségben 2 alközponttal működik orvosi ügyelet, Gárdonyban és Velencén. A Gárdonyi alközpont Gárdony és Zichyújfalu, a Velencei alközpont Velence, Vereb, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró településeken látja el az orvosi ügyeletet. Eredményesen működik a 2005 nyarán még csak kísérleti jelleggel létesített, azóta már véglegesített, kihelyezett mentőegység, mely a Kistérségi Központban kapott helyet. A Mentőállomás 24 órás készenléttel áll a rászorulók rendelkezésére. Működésének köszönhetően 15 percen belül a térség bármely pontjára odaér a mentő, s képes ellátni az idényjelleggel jelentkező többletfeladatokat is. A kistérségben 9 általános iskolai és 3 középiskolai feladat ellátási hely található ben, a térségben az év végi lakásállomány 9650 volt, a 100 lakásra jutó lakosok 252 fő. 15

16 Minden települést bekapcsoltak a közüzemi vízhálózatba. A csatornázottság mértéke a megye átlagnál jobb. A kistérség közműellátottsága igen kedvező; a lakások vezetékes gázzal való ellátottsága a megye átlagánál jobb. Gazdaság A statisztikai mutatók alapján a gárdonyi kistérség a fejlett kistérségek közé tartozik. A helyi gazdasági tevékenységben a tó közeli településeken, azon belül is a keleti és déli parti községekben az idegenforgalom, az ehhez kapcsolódó kereskedelem és szolgáltatás, míg a tótól távolabbi, északi háttértelepüléseken a mezőgazdaság a meghatározó ágazat. Az ipar szerepe a térségben szinte elhanyagolható, csak kisüzemek formájában elszórtan található meg a térségben, bár az utóbbi időben a települések törekszenek az iparfejlesztésre. Pákozd határában kialakításra került egy iparterületet; Kápolnásnyék külterületén uniós támogatással pedig felépült egy kishajó gyártó üzem. A kistérségben csak kis volumenű, főleg a helyi ellátást biztosító vállalkozások üzemelnek, például pékségek, az Agárdi Pálinkafőzde, szőlőfeldolgozó pincészetek. A kistérségben működő vállalkozások 2008-ban 1744 volt, melyek nagy többsége társas vállalkozás. A foglalkoztatotti létszám alapján elkülönülő mikro, kis és középvállalkozások mindegyike megtalálható, mindössze egy nagyvállalkozás működik a kistérségben, a Premier Ablakgyár, mely 2002-ben került átadásra, 1,2 milliárd Ft-os beruházási összköltséggel. A legtöbb vállalkozás ingatlanügyekkel és gazdasági szolgáltatásokkal, kereskedelemmel, vendéglátással, építőiparral foglalkozik. Közvetlen a tó körül magas a szezonálisan nyitva tartó kereskedelmi egységek. A kistérségben a működő vállalkozások számának eloszlása is jelentős eltérést mutat, számuk a két városban (Gárdony, Velence) és Sukorón a megyei, régiós és országos átlag felett van, míg Nadapon, Vereben és Zichyújfaluban alatta marad. A kistérség gazdaságának kétharmadát a szolgáltatási szektor teszi ki, így a térség gazdaságára és egész társadalmi életére a turizmus mindenkori alakulása döntő hatással van. Turizmus A természet igen bőkezűen bánt a térséggel. A vadregényes erdők, szőlőlugasokkal teli domboldalak mellett, mesés környezetben fekvő tavat találunk. A térség nagy kincse a bársonyos vizű Velencei-tó. A tó már a reneszánsz korban fénykorát élte, ékes bizonyítéka ennek, hogy nevét a Mátyás király udvarába érkező olasz telepesekről kapta. Az addig Fertőnek nevezett náddal, vízinövényekkel sűrűn benőtt tónak és a partján lévő településnek a Velence nevet adták. 16

17 A nyelvtörténészek szerint viszont Velence - maga a tó és a falu - a széljárás jelzésére használt ősi halászeszközről, a népiesen velencének nevezett szélzászlóról kapta a nevét, amit a tó keleti felében lakók készítettek. A Velencei-hegység lábánál, fiatal süllyedékben elhelyezkedő Velencei-tó területe mindegy 26 km 2. Európa egyik legmelegebb vizű tava, Magyarország második legnagyobb természetes állóvize, mely nyáron C - ra melegszik fel. Hossza 10,5 km, szélessége 2-3 km, átlagos mélysége 1,2 m, legnagyobb mélysége 3 m. Vízállása ingadozó, a fölös vizet a Dinnyés Kajtori - csatorna vezeti el a Sárvízbe. A tó vízgyűjtő területe 602 km 2. A víz kiválóan alkalmas fürdésre, ásványi anyag tartalma miatt bizonyos mértékű gyógyító hatással is bír. Felületének csaknem harmadát nádasok borítják, 34 vízimadár fajnak, többek között a hófehér nemeskócsag, a kiskócsag, a kanalas gém és a nyári lúdnak nyújtva ideális fészkelő- és búvóhelyet. A téli időszakban további 20 madárfaj tölt itt rövid időt vonulásuk közben. A tó déli oldalán lassan mélyülő homokos strandok kiváló fürdési lehetőséget biztosítanak családi üdüléshez. Míg a déli part a fürdőzők paradicsoma, addig az északi partról a tavat körül ölelő Velencei-hegység érdekes alakzatú sziklái, az ingókövek, valamint a szinte érintetlen erdők csábítják kirándulásra, túrázásra az itt pihenőket. A tó az évi 2050 napsütéses órák számának köszönheti a napfény tava elnevezést. A Velencei-tó délnyugati fele természetvédelmi terület, amely biztosítja a madárvilág nyugalmát, valamint Madárfigyelő Állomás és kutatószállás is működik itt. Földrajzi helyzetéből adódóan a kistérség fő fejlődési iránya a turisztika és arra épülő szolgáltatások. Köszönhető ez egyrészt kedvező fekvésének, jó megközelíthetőségének, másrészt annak, hogy a Velencei-tó Magyarország második legnagyobb természetes állóvize. A tó jelenlegi kiépítettségében elsősorban vízparti üdülésre, kempingezésre, vízi sportokra, horgászatra, termálturizmusra, természetjárásra, kerékpáros turizmusra, lovaglásra, vadászatra alkalmas. A minőségi turizmus és a modell értékű rekreációs és egészségturizmus alapfeltételei adottak. A térség hatalmas hévíz bázissal rendelkezik, amely gyógyvízzé van minősítve. Itt található az Agárdi Termál és Gyógyfürdő, valamint a 4 csillagos Velencei Resort & Spa, mely szintén termálvizes medencékkel rendelkezik. Gárdonyban most nyílt meg a 4 csillagos Hotel Nautis, amely már messziről kitűnik formájával, egy partra vetett hajó képében. A térségbe látogatók, különösen a bakancsos turisták kedvelt kirándulóhelye a Velencei-hegység, melynek déli hegyoldalát völgyek, erdei tisztások, dombhátak, löszfalak, szőlő-és gyümölcskertek, nyaralók tagolják. A magyar irodalom és történelem iránt érdeklődőknek is kínál látnivalót a tó és környéke: Agárdon Gárdonyi Géza író szülőháza, Kápolnásnyéken Vörösmarty Mihály emlékmúzeuma, Pákozdon a nemzeti emlékhellyé minősített Katonai Emlékpark, Sukorón a néprajzi ház nyújt betekintést a kultúrtörténet és néprajz emlékeibe. 17

18 II. 3. Demográfiai tendenciák a kistérségben A Társulás településeinek összlakosság: január fő január fő január fő január fő január fő január fő január fő Az állandó népesség korcsoportok szerint (fő)* A település neve Összesen évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek fölöttiek Gárdony Kápolnásnyék Nadap Pákozd Pázmánd Sukoró Velence Vereb Zichyújfalu Kistérség összesen A MÁK területi igazgatóságai által kiküldött, január 1-i állapotot tükröző adatok 18

19 A kistérség lakosságszám növekedését összehasonlítva a és közötti időszakban - a évet leszámítva, amikor csökkent a kistérség lakosainak - folyamatosan emelkedő képet mutat, vagyis a térséget pozitív vándorlás jellemezte. E növekedés dinamizmusa jelentősen meghaladja mind a megyei, mind az országos átlagot és a növekedés főként a bevándorlásnak tudható be. A kistérségben, a települések közül a legnagyobb emelkedés Sukorónál volt, közel 36 % - kal nőtt a lakosság szám, míg Zichyújfaluban a lakosság számának 3 %-os csökkenése figyelhető meg. Sukoró lakosságszám növekedésében közrejátszott Budapest és Székesfehérvár közelsége, a legtöbb betelepült család e két városból került ki. II. 4. Közoktatási feladatellátás jellemzői a kistérségben Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -a, valamint ezzel összhangban a közoktatásról szóló tv a határozza meg. Mindkét törvény feladatellátásról és nem intézmény létesítéséről és fenntartásáról rendelkezik,rábízva az önkormányzatokra annak eldöntését, hogy a helyi oktatáspolitikához igazodóan, a helyi igényeket és érdekeket figyelembe véve a kötelező feladatokat milyen módon és formában teljesítik. A települési önkormányzatok a kötelező közoktatási feladataikat a közoktatásról szóló törvény 88. -hoz igazodóan önálló intézmény fenntartással, társulásban való részvétellel, illetve más önkormányzattal kötött megállapodás útján láthatják el. 19

20 Gárdony VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Terv Közoktatási feladatellátás a VKTKT társult településein Település Intézmény Feladatellátás Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gárdonyi Tagiskola A VKTKT által fenntartott tagintézményben1-8 évfolyamos nevelés-oktatás történik; kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény. Gárdony-Agárd Gárdony Dinnyés Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvoda Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gárdonyi Óvoda Intézményi társulás által fenntartott tagintézmény, önálló épületben működik. A VKTKT által fenntartott székhelyintézményben1-8 és 7-13 évfolyamos nevelés-oktatás történik. Intézményi társulás által fenntartott székhelyintézmény, önálló épületben működik. Általános iskolai feladatellátás nem történik Velence Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvoda Zöldliget Általános Iskola Meseliget Óvoda 20 Intézményi társulás által fenntartott tagintézmény, önálló épületben működik. Az intézményi társulásban fenntartott Zöldliget Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános iskola két épületben működik ben a Liget utcai épületrészt a KDOP /2F projekt eredményeként építették újjá. Az intézményi társulásban fenntartott székhelyintézmény önálló épületben működik mindkét településrészen.

21 Pákozd Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nemeskócsag Tagiskola Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda A VKTKT által fenntartott tagintézményben1-8 évfolyamos nevelés-oktatás történik, az alsó tagozatban iskolaotthonos ellátást biztosítva.az épület akadálymentesítése a KDOP kiírás keretében történt meg. Az intézményi társulásban fenntartott székhelyintézmény önálló épületben illetve részben az iskola épületében működik. Kápolnásnyék Sukoró Nadap Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gárdonyi Óvoda Kápolnásnyéki Napsugár Tagóvoda Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola Sukorói Tagiskola Mesevár Óvoda Sukorói Tagóvodája 21 Az intézményi társulásban fenntartott székhelyintézményben1-8 és 9-13 évfolyamos nevelés-oktatás történik. Az épület akadálymentesítése a KDOP kiírás keretében történt meg. Intézményi társulás által fenntartott tagintézmény, önálló épületben működik Az intézményi társulásban fenntartott tagintézmény új épületében 1-4 évfolyamon történik német nemzetiségi oktatás összevont osztályokban. Az 5-8. évfolyamos tanulók Pákozdon, Velencén, Kápolnásnyéken és Székesfehérváron folytatják tanulmányaikat. Intézményi társulás által fenntartott tagintézmény, önálló új épületben működik Nincs általános iskolája, a feladatellátás a Velencei Zöldliget Általános Iskolában történik intézményfenntartói

22 társulás keretében. Meseliget Óvoda Nadapi Tagintézménye Intézményi társulás által fenntartott tagintézmény, önálló épületben működik. Zichyújfalu Pázmánd Vereb Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fekete István Tagiskola Gárdonyi Óvoda Zichyujfalui Napraforgó Tagóvoda Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kempelen Farkas Tagiskola Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda Pitypang Tagóvoda Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Verebi Végh János Tagiskola Gárdonyi Óvoda Verebi Tagóvoda A VKTKT által fenntartott tagintézményben1-8 évfolyamos nevelés-oktatás történik, IPR alkalmazásával segítve a HHH-s tanulókat. Intézményi társulás által fenntartott tagintézmény, önálló épületben működik. Az intézményi társulásban fenntartott 2009-ben hazai forrásból felújított tagintézményben 1-8 évfolyamon történik a nevelés-oktatás. Intézményi társulás által fenntartott tagintézmény, önálló, hazai forrásból felújított épületben működik Az intézményi társulásban fenntartott 2001-ben felújított tagintézményben 1-4 évfolyamon történik összevont osztályokban a nevelés-oktatás. Az intézmény a térség autista centrumaként működik. Az 5-8. évfolyamos tanulók a kápolnásnyéki székhelyintézményben folytatják tanulmányaikat. Intézményi társulás által fenntartott tagintézmény, amely az iskola épületében került elhelyezésre. 22

23 Velence Nadap Közoktatási Intézményi Társulás VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Terv Közoktatási feladatellátás formái a VKTKT társult településeinél Sorszám Fenntartó neve Székhelye Irányító szerve Tevékenység 2481 Velence, Tópart u óvodai nevelés Gárdony Zichyújfalu Vereb Kápolnásnyék Közoktatási Intézményi Társulás Pákozd - Pázmánd Közoktatási Intézményi Társulás Zámoly-Sukoró Közoktatási Intézményi Társulás Velence Nadap Közoktatási Intézményi Társulás Székesfehérvár-Sukoró Közoktatási Intézményi Társulás Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 8. VKTKT 9. VKTKT 10. Fejér Megyei Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság u Pákozd, Hősök tere Zámoly, Kossuth u Velence, Tópart u Székesfehérvár, Városház tér Kápolnásnyék, Fő u Gárdony, Szabadság út Gárdony, Szabadság út Székesfehérvár, Szent István tér 9. Velence Város Önkormányzata Képviselőtestülete Gárdony Város Önkormányzata Képviselőtestülete Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete Zámoly Község Önkormányzata Képviselőtestülete Velence Város Önkormányzata Képviselőtestülete Székesfehérvár MJV. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselőtestülete Társulási Tanács Társulási Tanács Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése óvodai nevelés óvodai nevelés óvodai nevelés általános iskolai oktatás általános iskolai oktatás általános iskolai oktatásnevelés, alapfokú művészetoktatás általános iskolai oktatásnevelés, alapfokú művészetoktatás pedagógiai szakszolgálat óvoda, általános Iskola, speciális Szakiskola, diákotthon,gyermekotth on;szakiskola A Társulás által fenntartott közoktatási intézmények, fenntartói jogának gyakorlására vonatkozó szabályok 1. A Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulási Megállapodás szerint: Gárdony Város Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzata, Pákozd Község Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően az általános iskolai évfolyamon történő kötelező közoktatási feladat ellátását; továbbá Sukoró Község Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően az általános iskolai évfolyamon történő közoktatási feladat ellátását közvetlenül a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A Társulás valamennyi tagi önkormányzata közigazgatási területére 23

24 kiterjedően a pedagógiai szakszolgálati feladatokat az általa fenntartott Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Intézmény közoktatási intézmény útján látja el. 2. A Társulás által fenntartott közoktatási intézmények működési területe nem terjed ki Velence Város Önkormányzata és Nadap Község Önkormányzata közigazgatási területére, a két társult Önkormányzat tekintetében az általános iskolai kötelező közoktatási feladatot a Többcélú Kistérségi Társulás mikro-társulásaként működő Velence - Nadap Közoktatási Társulás látja el. A Közoktatási Intézményi Társulás székhelyintézményként tartja fenn a Zöld Liget Általános Iskola közoktatási intézményt. 3. A Társulás által fenntartott közoktatási intézmények működési területe nem terjed ki továbbá július 1-jei hatállyal Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata és Vereb Község Önkormányzata közigazgatási területére, mely önkormányzatok a kötelező általános iskolai nevelési-oktatási, továbbá az alapfokú művészetoktatási feladataikat a Társulás mikro-társulásaként működő Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulás útján látják el, mely fenntartói jog átvétele útján jogfolytonos működéssel tartja fenn a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. 4. A Társulás a közoktatási fejlesztési céljai meghatározása és a közoktatási intézményrendszer működtetésének szervezése körében a Társulás keretében működő Közoktatási Intézményi Társulások által fenntartott intézményt(eket), mint székhelyintézményeket veszi figyelembe - az intézményt érintő korábbi kistérségi fejlesztési döntések változatlanul hagyásával - azzal, hogy a működtetéséhez forrást nem biztosít, arról a fenntartó önkormányzatoknak kell gondoskodniuk. A Társulás általi közös feladatellátás valamennyi önkormányzat tekintetében: az alapfokú művészetoktatásra, a gimnáziumi, a kollégiumi ellátásra nem terjed ki, a Társulási Tanács által fenntartott közoktatási intézmények ezen tevékenységével kapcsolatban keletkező valamennyi többletköltséget azon önkormányzatok kötelesek viselni, melyek az adott közoktatási feladat ellátását igénylik. 5. A Társulás az általános iskolai oktatási-nevelési közoktatási feladatokat: Gárdony Város Önkormányzatával fenntartói jog átadás átvételére kötött megállapodás alapján székelyintézményként működő Chernel István Általános Iskola, és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény látja el. 24

25 6. A Társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a fenntartói jog átadásaátvétele esetén a székhelyintézmény működése: jogfolytonos, székhelye, tevékenységi köre változatlan, a Magyar Államkincstárnál vezetett nyilvántartási számukban a fenntartó személyében bekövetkező változás miatt nem történik változás, a közoktatási intézményben dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát a fenntartói jog átadása-átvétele nem érinti; az intézményvezetők megbízatását a megbízatása lejártáig a jogfolytonos működésükre tekintettel, a székhelyintézmény fenntartói jog átadása nem érinti. 7. A Társulás az alábbi önkormányzatok közigazgatási területén lakó tanulók általános iskolai oktatását a székhelyintézmények tagintézményei útján a következők szerint biztosítja: Zichyújfalu Község Önkormányzatával a feladat átadására vonatkozó megállapodás szerint a székhelyintézmény évfolyamos Fekete István Tagiskolája, Gárdony Város Önkormányzatával a feladat átadására is vonatkozó megállapodás alapján a gárdonyi tanulók évfolyamos oktatását a székhelyintézmény Gárdonyi Tagiskolája és Kollégiuma,Pákozd Község Önkormányzatával a feladat átadására vonatkozó megállapodás módosításával a pákozdi 1-8. osztályos tanulók oktatását, s Sukoró Község Önkormányzatával a feladatellátás átadására vonatkozó megállapodás módosításával sukorói osztályos tanulók oktatását a székhelyintézmény Nemeskócsag Tagiskolája látja el. A Társulás által fenntartott közoktatási intézmények neve, székhelye, tevékenységi körei: 1. Chernel István Általános Iskola, és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelye: 2484 Agárd, Iskola u. 2. sz. Tagintézményei: Gárdonyi Tagiskola és Kollégium 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 14/B. Fekete István Tagiskola 8112 Zichyújfalu, Iskola u. 6. sz. Nemeskócsag Tagiskola 8095 Pákozd, Arany J. u. 5. sz. 25

26 2. Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató Intézmény Székhelye: 2481 Velence, Balatoni út 65. Létrehozásának éve: január 1. A közoktatási intézmények közalkalmazottai és tanulói jogviszonya: Megállapodó felek rögzítik, hogy a Társulás keretében közvetlenül fenntartott közoktatási intézmények közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes, mind a székhely, mind a tagintézményekben dolgozó közalkalmazottak személyi juttatásai azonosak. A személyi juttatások és az ellátottak juttatásai körében, továbbá megállapodó felek rögzítik, hogy az intézmények valamennyi közalkalmazottját, továbbá a tanulói jogviszonyban álló tanulókat azonos juttatások és járandóságok illetik meg, melynek alapulvételével kell a többletköltségeket elszámolni. A 2475 Kápolnásnyék, 212/1 hrsz. alatt fekvő Kápolnásnyék Község Önkormányzata tulajdonában álló uszodát a Társulási Tanács által fenntartott közoktatási intézménytanulói térítés ellenében használhatják a tulajdonos Önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján. A Velence Nadap Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Zöld Liget Általános Iskola tanulói az uszodát a tulajdonosi Önkormányzat és a Közoktatási Intézményi Társulás között létrejövő megállapodás alapján térítés ellenében használhatják. Amennyiben a székhely, avagy a tagintézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyának augusztus 1-től december 31-ig terjedő időtartamban kerül sor a jogviszonyuk felmentés jogcímén történő megszüntetésére, úgy a felmentési illetmény és végkielégítés létszámcsökkentési pályázaton meg nem térülő - összegét, mint többletköltséget a korábbi alapítói jogkört gyakorló Önkormányzatnak kell viselnie. A Társulás vagyona: A Többcélú Kistérségi Társulás az általános iskolai oktatási-nevelési közoktatási feladat ellátásához ingatlantulajdonnal nem rendelkezik. A Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató Intézmény a Társulás tulajdonát is képező 2181/A hrsz-ú, 2481 Velence, Balatoni út 65. sz. alatt fekvő Irodaház megnevezésű ingatlanban nyert elhelyezést. 26

27 A Chernel István Általános Iskola, és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által használt gárdonyi 3110 hrsz-ú, 2484 Agárd, Iskola u. 2. sz. alatti, s a Gárdonyi Tagiskolája elhelyezését biztosító gárdonyi 2320 hrsz-ú, ténylegesen 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 14/B. sz. alatt fekvő ingatlan a benne lévő teljes berendezéssel, felszereléssel együtt Gárdony Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. A Chernel István Általános Iskola, és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által használt a Fekete István Tagiskolája elhelyezését biztosító zichyújfalui 8638 hrsz-ú, 8122 Zichyújfalu, Iskola u. 6. sz. alatt fekvő ingatlan a benne lévő teljes körű felszereléssel, berendezéssel, ingóságokkal együtt Zichyújfalu Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. A Nemeskócsag Tagiskola elhelyezését biztosító pákozdi 14/1 hrsz-ú, 8095 Pákozd, Arany J. u sz. alatt fekvő ingatlan, annak teljes felszerelése, berendezése és ingóságai Pákozd Község Önkormányzatát illeti meg. A Társulás és a közoktatási intézmények költségvetési gazdálkodása: A közoktatási intézmények fenntartásának fedezeteként szolgálnak a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott közoktatási normatív állami hozzájárulások, s az egyéb kiegészítő közoktatási költségvetési hozzájárulások, valamint többcélú kistérségi társulási állami költségvetési hozzájárulások. A Társulásnak a valamennyi Önkormányzat közös feladatellátását szolgáló költségvetési előirányzatai terhére a közoktatási intézmények nem finanszírozhatók. A Társulás általi közoktatási intézmények fenntartása a kistérségi közoktatási intézmények működési területe által nem érintett Önkormányzatok pénzügyi hátrányára nem szolgálhat, terhükre külön költséget nem okozhat. A közoktatási intézmények költségvetésének részét képezik az intézmények elhelyezését szolgáló ingatlanok üzemeltetési fűtés, világítás, telefon, telefax, Internet, portaszolgálat, stb. költségei, a további dologi költségek és a személyi juttatások azok járulékaival - előirányzatai, az ellátottak juttatásai, továbbá valamennyi az intézmények működésével kapcsolatban felmerülő előbbiekben nem nevesített költségek. A közoktatási intézmények állami költségvetési hozzájárulásokkal nem fedezett többletköltségeit a fenntartói jogot, illetőleg a feladatot átadó Önkormányzatok viselik az alábbiak szerint: Gárdony Város Önkormányzata viseli a Chernel István Általános Iskola, és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelyintézmény és annak Gárdonyi Tagiskolája többletköltségeit. 27

28 Zichyújfalu Község Önkormányzatát terhelik a Chernel István Általános Iskola, és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fekete István Tagiskolája többletköltségei. Az adott költségvetési évre vonatkozó írásbeli közös megegyezésüket tartalmazó Képviselőtestületi határozataikat a tagintézmény éves költségvetés megállapítása időpontjában a Társulási Tanács részére át kell adni a havi többletköltségek önkormányzatonkénti megállapítása érdekében. A többletköltségek számításánál a székhelyintézmény, illetőleg a tagintézmények kiadási előirányzatából az érintett költségviselő Önkormányzat tanulói utáni alap, intézményi kiegészítő, s tagintézményi támogatás összege kerül beszámításra. A többletköltség viselési kötelezettség azon tanulók után nem terheli a tanuló állandó lakhelye szerint illetékes Önkormányzatot, ahol a székhely avagy tagintézmény útján a közoktatási feladatellátás biztosított, azonban a szülők a szabad iskolaválasztás jogával élve másik közoktatási intézményt választanak. A Társulás keretében az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv ában szabályozott az alapítói jogkör gyakorlását is magában foglaló fenntartói, irányítói jogkört a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A Társulási Tanácsot illető Kotv a szerinti fenntartói irányítás körébe tartozó ügyekben a Tanács döntései előkészítésében, s határozatai végrehajtásában a Gárdonyi Kistérségi Iroda közreműködik. A Kotv. 91. (4) bekezdésében meghatározott hatásköröket a Társulási Tanács által fenntartott közoktatási intézmények székhelye szerint illetékes Önkormányzat jegyzője gyakorolja. Amennyiben a Kotv. módosítása lehetővé teszi, hogy a hatáskört a Társulás Munkaszervezete gyakorolja, úgy a Kotv. módosítás hatályba lépése időpontjától ezen hatáskörök gyakorlója a Gárdonyi Kistérségi Iroda vezetője. A Társult Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy a Gárdonyi Kistérségi Iroda a székhelyintézmények székhelye szerint illetékes Jegyző felé az intézményi osztálylétszámokat és évfolyamonkénti átlaglétszámokat közli, melynek alsó határát el nem érő és felső határát meghaladó döntés nem hozható. A közoktatási intézmények magasabb vezetői tekintetében az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke. Az intézmények vezetői évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak, továbbá az érintett Önkormányzatok Képviselőtestületeinek az éves költségvetésről szóló előterjesztéshez kapcsolódóan beszámolnak az intézmények pedagógiai szakmai munkájáról. 28

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2012. március 22. Tisztelt

Részletesebben

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) ÓZD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 1 Az Ózd kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. augusztus 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. augusztus 28-án megtartott üléséről. SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Tel.: 94/553-044, Fax.: 94/553-055, E-mail: kisterseg@szentgotthard.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Szentgotthárd

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2011 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI KIS- TÉRSÉG KÖZOKTATÁ- SI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI, ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DUNAÚJVÁROSI KIS- TÉRSÉG KÖZOKTATÁ- SI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI, ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DUNAÚJVÁROSI KIS- TÉRSÉG KÖZOKTATÁ- SI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI, ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014 1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 4 1.1.A többcélú kistérségi társulás megalakulása...

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI (INTÉZKEDÉSI) TERV (2005-2008)

PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI (INTÉZKEDÉSI) TERV (2005-2008) PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 3250 PÉTERVÁSÁRA, KOSSUTH L. ÚT 1. KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI (INTÉZKEDÉSI) TERV (2005-2008) 2005 1/120 KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008.

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS... 5 I. 1. JOGSZABÁLYI ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK...

Részletesebben

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási MEGÁLLAPODÁSA Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. A 2008. évi, esélyegyenlőséget javító elmozdulások bemutatása 11. 3. Átfogó, távlati koncepció

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MEZŐKOVÁCSHÁZAI KISTÉRSÉG

DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MEZŐKOVÁCSHÁZAI KISTÉRSÉG DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MEZŐKOVÁCSHÁZAI KISTÉRSÉG 2007 - TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...4 2. HELYZETELEMZÉS...9 2.1. A kistérség földrajzi elhelyezkedése...9

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 366/2007. Kth Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2007-2012 közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 1. melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA 2011.március- 2015. március -TERVEZET- 2011. március 24. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 A TELEPÜLÉS INFRASTRUKTÚRÁJA... 3 1.1.1

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE. 2010. március

KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE. 2010. március KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010. március Adatlap Település neve: Képviselő testület határozat száma: Kelebia Község Önkormányzata Kelebia Község Önkormányzata

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: Széles Imre, pedagógiai elıadó 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ 3 II. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEMUTATÁSA

Részletesebben

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Alpolgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: /2012. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

ORFALU KÖZSÉG 2015-2019 GAZDASÁGI PROGRAMJA

ORFALU KÖZSÉG 2015-2019 GAZDASÁGI PROGRAMJA ORFALU KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 Jóváhagyta: Orfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68/2015. (VII.27.) képviselő-testületi határozatával Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány

Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány Készítette: Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. 1146 Budapest, Hermina út 17. T.:(1) 471-8955 2012. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV MEZŐKOVÁCSHÁZAI KISTÉRSÉG 2007-2013 1. B E V E Z E T Ő...3 1. 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MEGALAKULÁSA...3 1.2 A TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények Mohácsi Csilla A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

GYOMAENDRŐD CSÁRDASZÁLLÁS HUNYA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

GYOMAENDRŐD CSÁRDASZÁLLÁS HUNYA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA GYOMAENDRŐD CSÁRDASZÁLLÁS HUNYA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN)

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) 2012 BALATONI INTEGRÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Balaton Parti Sáv Táj Kezelési Elő-Terv (Landscape Management Plan) 2012 Készítette:

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása Tolmács Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete alapján közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete az Önkormányzat 2007. január 1.-tól 2010. december 31-ig terjedő időszakára szóló gazdasági programjáról Taktaszada Község

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZENTGOTTHÁRD, 2012. TARTALOM JEGYZÉK 1. Intézményi alapadatok....5 2. A tevékenységhez tartozó önkormányzatok elérhetőségei.7

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának

Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának KÖZOKTATÁSI KONCEPCIÓJA, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve (közoktatási intézkedési terv) 2008-2016 TARTALOM I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VELENCEI-TÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI TERVEZÉS ALAPJAINAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 2009 VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Velencei-tó tó a 1117/2005. (XII.

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE - 2011 -

A MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE - 2011 - A MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE - 2011-1 T A R T AL O M Bevezető 4 1. A társulás bemutatása 4 1.1. Jogi háttér 5 1.2. Alapadatok 5 1.3. Vállalt

Részletesebben

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Bánk Község Önkormányzatával együttműködve 2008.

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

ZAMÁRDI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ZAMÁRDI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI 2009. Tartalomjegyzék : Bevezetés 4 1. Zamárdi város szerepének a meghatározása a településhálózatban 5 1.1. Kapcsolódás az Országos Településfejlesztési Koncepcióhoz

Részletesebben

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Local Agenda 21 (2016-2019) A dokumentumot Csongrád Város Önkormányzata.. határozati számmal 2016 n elfogadta. Jegyző Készítette: Csongrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bakony és Balaton KKKE HVS helyzetelemzés felülvizsgálata. Berhida, 2015.10.15

Bakony és Balaton KKKE HVS helyzetelemzés felülvizsgálata. Berhida, 2015.10.15 Bakony és Balaton KKKE HVS helyzetelemzés felülvizsgálata Berhida, 5..5 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése A térség általános jellemzői A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 13. Előterjesztés Szentendre város szociális szolgáltatás tervezési koncepciójáról Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Helyi Esélyegyenlőségi Program Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzatának. 2009. évi költségvetési koncepciója

Herceghalom Község Önkormányzatának. 2009. évi költségvetési koncepciója Herceghalom Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója 1 Herceghalom Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójáról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70..-a

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV TRENECON COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA Készült: Zalakaros Város Önkormányzata megbízásából az MTA Regionális Kutatások Központja - Dunántúli Tudományos Intézete Pécs- által összeállított

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása 7. Napirend 7. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása Tisztelt képviselő-testület! Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2011. május

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015.

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet azon szervezetek képviselőinek, akik a Homokháti

Részletesebben